You are on page 1of 87

Hal E-bank

prirunik za korienje
(platni promet u zemlji PPZ)

Prirunik za korienje programa Hal E-bank za platni promet u zemlji (PPZ)


Verzija: 6.3.0.2
IPS 40000-5-31/3
Sastavio: HALCOM informatika d.o.o., Ljubljana
Oblikovao: HALCOM informatika d.o.o., Ljubljana
tampao:
2003 HALCOM Informatika d.o.o., Ljubljana
2

Sadraj
Sadraj ____________________________________________________________________________ 3
Slike_______________________________________________________________________________ 6
1

O priruniku ____________________________________________________________________ 7
1.1

Dogovori i terminologija ______________________________________________________ 7

Uvod __________________________________________________________________________ 8
2.1

Elektronska banka __________________________________________________________ 8

2.2

ta je Multi E-Bank ? ________________________________________________________ 9

2.3

ta donosi Multi E-Bank ? ____________________________________________________ 9

Opte informacije _______________________________________________________________ 10


3.1
Osnovni uslovi i s njima povezane informacije___________________________________ 10
3.1.1
Personal E-Bank ________________________________________________________ 10
3.1.2
Corporate E-Bank _______________________________________________________ 11
3.2

Informacije o nabavci i nadgradnji programa Multi E-Bank_______________________ 12

Instalacija sistema Multi E-Bank __________________________________________________ 13


4.1
Instalacija itaa pametnih kartica ____________________________________________ 13
4.1.1
Instalacija itaa Oberthur OCR 136 (Omnikey 1010) ___________________________ 13
4.1.2
itai sa USB prikljukom Oberthur OCR 150 (Cardman 2020) ___________________ 13

4.2

Instalacija Personal Multi E-Bank_____________________________________________ 14

4.3

Instalacija Corporate Multi E-Bank ___________________________________________ 15

4.4

Opis promenljivih parametara veze ___________________________________________ 15

Prvi koraci_____________________________________________________________________ 17
5.1

Pokretanje programa Multi E-Bank ___________________________________________ 17

5.2
Uspostavljanje prve veze s bankom ____________________________________________ 18
5.2.1
Prvo povezivanje s bankom sa spiska ________________________________________ 19

5.3

Izlaz iz programa Multi E-Bank ______________________________________________ 19

5.4

Uspostavljanje modemske veze s bankom_______________________________________ 20

Ovlaenja za rad s Multi E-Bank __________________________________________________ 21


6.1

Sistem ovlaenja za rad s Multi E-Bank _______________________________________ 21

Svakodnevni rad ________________________________________________________________ 23


7.1

Biranje vrste poslovanja _____________________________________________________ 23

7.2

Biranje rauna _____________________________________________________________ 23

7.3

Ograniavanje perioda ______________________________________________________ 23

7.4
Rad sa mapama dokumenata _________________________________________________ 24
7.4.1
Kako da zatraite i kako da otvorite odabranu mapu ____________________________ 24
7.4.2
Kako oznaiti vie redova _________________________________________________ 25
7.4.3
Menjanje redosleda dokumenata u mapama ___________________________________ 25
7.5
Filtriranje mapa dokumenata ________________________________________________ 25
7.5.1
Ukljuivanje filtera ______________________________________________________ 26
7.5.2
Menjanje filtera _________________________________________________________ 26
7.5.3
Odstranjivanje filtera _____________________________________________________ 26
7.5.4
Filtriranje naloga u pripremi _______________________________________________ 27
3

7.5.5
7.5.6
8

Filtriranje arhiviranih naloga ______________________________________________ 28


Filtriranje prometa ______________________________________________________ 29

Obrada platnih naloga___________________________________________________________ 30


8.1
Nalog za prenos____________________________________________________________ 31
8.1.1
Unos novog naloga ______________________________________________________ 31
8.2
Korienje uzoraka naloga (predloga) _________________________________________
8.2.1
Izvoz uzoraka naloga (predloga) ___________________________________________
8.2.1.1 Izvoz predloga iz naloga u pripremi _______________________________________
8.2.1.2 Izvoz predloga iz arhiviranih naloga ______________________________________
8.2.2
Uvoz uzoraka naloga (predloga)____________________________________________

34
34
35
35
35

8.3
Ispravka podataka na nalogu ________________________________________________ 36
8.3.1
Menjanje datuma valute za vie naloga istovremeno ____________________________ 37
8.4

Brisanje platnog naloga _____________________________________________________ 37

8.5
Arhiv naloga ______________________________________________________________
8.5.1
Prikaz arhiviranog naloga_________________________________________________
8.5.2
Izvoz arhiviranih naloga i uzoraka arhiviranih naloga ___________________________
8.5.3
Dupliranje arhiviranih naloga______________________________________________
8.5.4
Opoziv poslatog naloga __________________________________________________
8.6
9

38
38
38
38
39

Ponovno slanje vraenih (odbijenih) i opozvanih naloga __________________________ 39

Potpisivanje naloga i paketa ______________________________________________________ 40


9.1
Individualna obrada platnih naloga ___________________________________________
9.1.1
Potpisivanje pripremljenih naloga __________________________________________
9.1.2
Otkljuavanje naloga ____________________________________________________
9.1.3
Grupno potpisivanje naloga _______________________________________________
9.1.4
Grupno otkljuavanje naloga ______________________________________________

40
40
41
41
42

9.2
Paketna obrada platnih naloga _______________________________________________
9.2.1
Formiranje platnih naloga u paket __________________________________________
9.2.2
Razvezivanje paketa _____________________________________________________
9.2.3
Iskljuivanje naloga iz paketa______________________________________________
9.2.4
Potpisivanje paketa ______________________________________________________
9.2.5
Otkljuavanje paketa ____________________________________________________
9.2.6
Pregled paketa i naloga u paketima _________________________________________
9.2.7
Pregled arhiviranih paketa ________________________________________________
9.2.8
Brisanje paketa _________________________________________________________
9.2.9
Slanje paketa u banku ____________________________________________________

42
43
43
43
44
45
45
45
45
46

10

Poruke _____________________________________________________________________ 47

10.1 Priprema poruke __________________________________________________________


10.1.1 Izrada nove poruke ______________________________________________________
10.1.2 Izrada reklamacije_______________________________________________________
10.1.3 Izrada zahteva za prijem potvrde ___________________________________________
10.1.4 Brisanje poruke_________________________________________________________
11
11.1
12
12.1

47
47
48
49
50

Obavetenja _________________________________________________________________ 51
Pregled i tampanje obavetenja ______________________________________________ 51
Slanje i primanje dokumenata __________________________________________________ 52
Podeavanje_______________________________________________________________ 52

12.2 Slanje dokumenata u banku _________________________________________________ 52


12.2.1 Obrada "sivih" naloga____________________________________________________ 54
12.3

Obnova podataka __________________________________________________________ 54

12.4
13

Osveavanje programa Multi E-Bank__________________________________________ 56


Promet, stanje i izvodi__________________________________________________________ 57

13.1 Promet na raunu __________________________________________________________ 57


13.1.1 Pregled prometa_________________________________________________________ 57
13.1.2 Izvoz prometa __________________________________________________________ 58
13.2 Stanje na raunu ___________________________________________________________ 58
13.2.1 Prikaz evidentiranog stanja i prometa za pojedini raun __________________________ 58
13.3

Izvodi ____________________________________________________________________ 59

14

tampa platnih naloga _________________________________________________________ 61

15

Povremeni poslovi_____________________________________________________________ 62

15.1 Odravanje imenika korisnika i njihovih rauna_________________________________ 62


15.1.1 Unos primaoca u Imenik primalaca i njihovih rauna____________________________ 63
15.1.2 Unos rauna u Imenik primalaca i njihovih rauna______________________________ 64
15.1.3 Ispravljanje podataka o primaocu u imeniku___________________________________ 66
15.1.4 Ispravljanje podataka o raunu korisnika u imeniku _____________________________ 66
15.1.5 Brisanje korisnika i njegovih rauna iz imenika ________________________________ 67
15.1.6 Brisanje rauna korisnika iz imenika ________________________________________ 68
15.1.7 Imenik banaka i njihovih rauna ____________________________________________ 68
15.1.7.1
Dodavanje banke u imenik ____________________________________________ 69
15.1.7.2
Menjanje podataka u imenik dodate banke ________________________________ 70
15.1.7.3
Brisanje dodate banke iz imenika _______________________________________ 71
15.2

Menjanje linog broja pametne kartice kartice __________________________________ 71

15.3

Brisanje starih podataka (ienje baze podataka) _______________________________ 71

15.4

Priprema skraenica za unos svrhe doznake ____________________________________ 72

15.5

Odreivanje unapred definisanog rauna i unapred definisane vrste posla ___________ 73

16

Povezivanje sa drugim programima_______________________________________________ 74

16.1 Platni nalozi _______________________________________________________________ 74


16.1.1 Uvoz (prenos naloga iz tekstualne datoteke)___________________________________ 74
16.1.2 Izvoz - prenos naloga u tekstualnu datoteku ___________________________________ 75
16.2 Imenik korisnika i njihovih rauna ____________________________________________ 76
16.2.1 Postupak uvoza podataka iz tekstualne datoteke________________________________ 76
16.2.2 Postupak izvoza podataka u tekstualnu datoteku _______________________________ 77
16.3 Promet i izvodi _____________________________________________________________ 78
16.3.1 Izvoz (prenos prometa u tekstualnu datoteku)__________________________________ 78
17

Dodatak_____________________________________________________________________ 80

17.1 Format uvozno/izvoznih datoteka _____________________________________________ 80


17.1.1 Platni nalozi____________________________________________________________ 80
17.1.2 Promet i izvodi _________________________________________________________ 81
17.1.3 Rekapitulacija izvoda ____________________________________________________ 82
17.1.4 Imenik primaoca i njihovih rauna __________________________________________ 82
17.2 Javljanje o grekama programske opreme ______________________________________ 83
17.2.1 Kontaktne informacije ____________________________________________________ 83
17.2.2 Opis tekoe ___________________________________________________________ 84
17.2.3 Dodatne informacije _____________________________________________________ 84
17.3

Prodajne oznake ___________________________________________________________ 84

Indeks pojmova_____________________________________________________________________ 85

Slike
Slika 1: Definisanje parametra veze........................................................................................................... 16
Slika 2: Uspostavljanje prve veze s bankom............................................................................................... 18
Slika 3: Unos linog broja (PIN) pametne kartice .................................................................................... 19
Slika 4: Vrsta poslovanja, raun, period.................................................................................................... 23
Slika 5: Filter mape s nalogom .................................................................................................................. 27
Slika 6: Filter mape Arhivirani nalozi........................................................................................................ 28
Slika 7: Filter mape za pregled prometa .................................................................................................... 29
Slika 8: Prikaz mape za pripremu naloga .................................................................................................. 31
Slika 9: Prozor za unos naloga za prenos .................................................................................................. 32
Slika 10: Prozor za unos kompenzacije...................................................................................................... 32
Slika 11: Prozor za biranje primaoca i rauna.......................................................................................... 33
Slika 12: Grupno potpisivanje naloga........................................................................................................ 41
Slika 13: Grupno otkljuavanje naloga...................................................................................................... 42
Slika 14: Prikaz mape Poruke .................................................................................................................... 47
Slika 15: Opcije - slanje ............................................................................................................................. 52
Slika 16: Slanje dokumenata i osveavanje................................................................................................ 53
Slika 17: Slanje dokumenata i osveavanje - detajli .................................................................................. 53
Slika 18: Osveenje podataka..................................................................................................................... 55
Slika 19: Osveenje podataka - detalji ....................................................................................................... 55
Slika 20: Prikaz mape s prometnim stavkama............................................................................................ 57
Slika 21: Pregled stanja i prometa na raunu............................................................................................ 58
Slika 22: Prikaz mape sa izvodima............................................................................................................. 59
Slika 23: Pregled korisnika i njihovih rauna u imeniku ........................................................................... 63
Slika 24: Ekran za dodavanje podataka o korisniku u imenik.................................................................... 64
Slika 25: Ekran za dodavanje podataka o raunu korisnika...................................................................... 65
Slika 26: Ekran za biranje banke, kod koje je otvoren raun primaoca .................................................... 66
Slika 27: Imenik banaka ............................................................................................................................. 69
Slika 28: Prozor za unos podataka o banci................................................................................................ 69

1 O priruniku
Ovaj prirunik e vam biti od pomoi pri korienju elektronske banke.
Upoznae vas korak po korak sa mogunostima programa, to znai, da samo
treba slediti napisana uputstva. U posebnim ekranima sa upozorenjem su
napisane informacije, koje vas upozoravaju na mogue greke odnosno
nepravilnosti.
* U priruniku opisane su sve funkcionalnosti programa. Funkcionalnosti koje
banka ne omoguava, nevidljive su ili neaktivne (sive).
Informacije, koje su navedene u ovoj knjizi, mogu sadrati tehnike ili
tamparske greke. Informacije u ovom uputstvu e se povremeno menjati. Te
promene e biti sadrane u novim izdanjima uputstva. Pojedine funkcije,
opisane u ovom uputstvu, se mogu razlikovati od verzije programa, koji imate
instaliran u vaem raunaru.

1.1 Dogovori i terminologija


Sistem E-Bank obuhvata elektronske banke za platni promet u zemlji i s
inostranstvom.
Corporate E-Bank je viekorisnika verzija programa za elektronsku
banku, namenjena istovremenom radu na veim raunarima povezanim u
lokalnu mreu.
Personal E-Bank je jednokorisnika verzija, namenjena za rad na
jednom raunaru.
Multi E-Bank je verzija sistema E-Bank, koja sadri reenje elektronske
banke u platnom prometu i namenjena je fizikim licima, pravnim licima,
samostalnim preduzetnicima i bankama koje nisu ukljuene u sistem
meubankarskog poravnanja. Naziv Multi E-Bank emo u daljem tekstu
koristiti za elektronsku banku za bilo koju od gore navedenih verzija
programa.
Lini broj je PIN kod zatitne kartice, koju koristite pri prijavi u program.
Lini broj se overi pomou zatitne kartice. Trebae vam za ulaz u program,
za promenu linog broja, za slanje i osveavanje podataka i za auriranje
programa Multi E-Bank.
Korisniko ime i lozinka za pristup pozivom su podaci, koji su
potrebni pri uspostavljanju modemske veze sa baninom mreom.
Za lake razlikovanje tekstovi, mogunosti menija, naredbe i imena
datoteka napisani su razliitim nainom pisanja. Kod navoenja opcija u
meniju one su meusobno razdvojene zarezom. Ako na primer date sled
Datoteka, Izlaz, to znai, da sa menija Datoteka birate
Izlaz.
Uzastopnim biranjem izvodite neku eljenu aktivnost. U opisanom primeru
biste okonali rad s programom. Pri biranju upisa koje biste eleli poslati,
izvoziti, uvoziti, brisati i slino, pomagaete se odreenim tasterima na
tastaturi raunara. One su u uputstvu navedene tako, da su ograene
znakovima < i > a napisane su masnim slovima. Na primer: <Ctrl>,
<Shift>, <Enter>, <F1>, <Home>. Imena datoteka su napisana
nainom pisanja klasine pisae maine sa jednakom irinom slova, na
primer: imenik.txt
Znaajni delovi teksta napisani su masnim slovima.
7

2 Uvod
2.1 Elektronska banka
Pojmom elektronska banka moemo definisati nain obavljanja usluga
banke, koje moete kao komitent banke obaviti neposredno sa svog radnog
mesta ili od kue, bez neposredne pomoi slubenika banke, i to bilo kada
(24 sata na dan, 365 dana u godini). Izrazi, koji su povezani s takvim
nainom bankarskog poslovanja, su: bankarstvo na daljinu odnosno
telebankarstvo
(engl.
telebanking),
bankarstvo
od
kue
(engl.
homebanking), bankarstvo za preduzea (engl. corporate banking). Iz toga
se vidi, da postoji vie segmenata elektronskoga bankarstva, od kojih je
svaki namenjen odreenom sloju komitenata banke.
U elektronskoj banci moete obavljati sve bezgotovinske transakcije
preko svog raunara, vriti pregled stanja na svojim raunima, tampati
stavke vezano za promet u izabranom periodu, slati poruke banci i primati
obavetenja od banke. Sve transakcije, koje aljete sa svog raunara,
putuju neposredno u centralni sistem banke bez posredovanja slubenika
banke. Banin slubenik je obaveten samo o onim zahtevima komitenta,
koji zahtevaju dodatno odluivanje ili rad, u koji mora biti ukljuen ovek.
Poslate platne naloge obraujemo odmah, odnosno odmah kad je to
mogue. Banine obrade mogu takoe vratiti (odbiti) platni nalog. U tom
sluaju korisnik prima obavetenje o odbijanju izvrenja transakcije.
Transakcije u elektronskoj banci se izvode preko javnih komunikacionih
medija, zato je zatita transakcija od sutinskog znaaja. Celovitost zatite
u elektronskoj banci smo postigli s tim, da:

su podaci tajni i dostupni samo onome, kome su namenjeni; podaci se


na strani poiljaoca ifriraju, a na strani primaoca se deifriraju,

je obezbeena mogunost za utvrivanje validnosti i celovitosti


podataka; to je osigurano sa digitalnim potpisom komitenta,

se overi poreklo podataka; sa overom utvrujemo, da li je poiljalac


zaista pravi, ili se pak neko pokuava lano identifikovati;
obezbeenjem autentinosti poiljaocima je oduzeta mogunost, da
se odreknu poslatih podataka ili da ih zataje; autentinost
ustanovljavaju overene potvrde (certifikati) komitenata banke,

s odgovarajuom zatitom onemoguavamo upad u centralni sistem


banke.

Celovitost zatite je u elektronskoj banci od kljunog znaaja, jer se u


njih moraju pouzdati kako komitenti (korisnici) tako i banke. U savremenim
elektronskim bankama se koristi zatita pomou pametne kartice (Smart
Card).
Zatita u Multi E-Bank temelji se na vrhunskoj tehnologiji identifikacije
korisnika i digitalnog potpisivanja transakcija na osnovu infrastrukture
potpisanih tajnih i javnih kljueva (PKI).

2.2 ta je Multi E-Bank ?


Multi E-Bank je savremeni programski proizvod za podrku
elektronskom bankarstvu za vlasnike bankarskih rauna. Podrava rad za
korisnike, koji imaju kod banke otvorene raune. S Multi E-Bank moete
sve bezgotovinske poslove, koje inae obavljate preko bankarskog altera,
bilo kada obaviti na radnom mestu ili od kue. Multi E-Bank ne poznaje
granice, kao to ih poznaju banini alteri, koji su otvoreni samo u toku dela
dana.
Program Multi E-Bank instalirate na svoj raunar. Za svoj rad zahteva
jo ita zatitnih kartica sa zatitnom karticom te nain za povezivanje s
bankom. Povezivanje moete izvesti preko modema na ulaznu taku, koja
vas vee s baninom mreom. Zatita podataka u Multi E-Bank temelji se
na upotrebi pametne kartice, koja danas u svetu predstavlja najvii stepen
zatite na komercijalnom podruju. Razvijena je posebno za zatitu
podataka, enkripciju i overavanje. ita pametne kartice je prikljuen na
raunar. Rad sa pametnom karticom (Smart Card) je slian radu s
bankarskom karticom na baninom automatu. Za ulaz u program Multi EBank stavite pametnu karticu u ita i upiete svoj lini broj (slino kao
lozinku na bankarskom automatu). Provera identiteta, enkripcija podataka i
elektronsko potpisivanje svih naloga se izvode u samoj zatitnoj kartici. Ako
karticu izgubite i ako je nepoteni nalaza pokua upotrebiti, kartica se
sama uniti nakon tri pokuaja upisa pogrenog linog broja. Overavanje
korisnika, elektronski potpis i celovitost podataka svih naloga, koje
elektronski aljete u banku, temelje se na principu dvojnih kljueva (tajnih i
javnih), nazvanim RSA, i enkripciji podataka na principu standardizovanog
algoritma DES.

2.3 ta donosi Multi E-Bank ?


Multi E-Bank vam nudi niz mogunosti, s kojima moete smanjiti
trokove, poboljati produktivnost i pojednostaviti izmenjivanje podataka s
drigim programima.
S Multi E-Bank moete:

pregledati stanje svojih rauna,

predati platne naloge, takoe s valutiranjem unapred,

pregledati promet na raunima po razliitim vremenskim periodima,

razmeniti elektronske poruke s bankom,

pripremu naloga povezati s imenikom korisnika i njihovih rauna,

sauvati stalne platne naloge za viekratnu upotrebu (npr. redovna


mesena plaanja),

tampati podatke iz upisanih plaanja, prometnih stavki i slino,

primati platne naloge iz datoteke, koja sadri platne naloge u


standardizovanom formatu,

razmenjivati naloge i prometne stavke sa drugim programima ...

3 Opte informacije
3.1 Osnovni uslovi i s njima povezane informacije
Ako elite koristiti E-Bank, morate imati:

3.1.1

odgovarajui
raunar,
95/98/ME/XP/NT ili 2000,

na

kojem

nain za povezivanje sa serverom banke,

ita pametnih kartica i pametnu karticu.

je

instaliran

Windows

Personal E-Bank
Preporuena konfiguracija raunara:

procesor Pentium (preporuuje se Pentium II),

PS/2 ili serijski (COM) mi. Ako je korien serijski mi, potrebna je
PS/2 tastatura odnosno DIN tastatura sa dva interfejsa za
pretvaranje DIN u PS/2 i PS/2 u DIN,

najmanje 200MB prostora na tvrdom disku,

CD-ROM jedinica (ita CD-a), koji odgovara operativnom sistemu


odnosno omoguen pristup do CD-ROM jedinice u lokalnoj mrei,

veliina memorije, odgovarajua operativnom sistemu:


Windows 95/98/ME: preporuuje se najmanje 32 MB RAM,
Windows NT: preporuuje se najmanje 64 MB RAM, brzina
procesora najmanje 200 MHz i
Windows 2000 i XP: preporuuje se najmanje 128 MB RAM,

ita pametnih kartica i pametna kartica (ita moe dostaviti


banka, a moe se koristiti i ita, koji je ve instaliran kod
korisnika). Za prikljuenje itaa pametnih kartica sa serijskim
interfejsom (COM) su potrebna, bez obzira na vrstu pristupa do
servera banke, 1 slobodni 9-polni serijski port ili slobodni 25-polni
serijski port s odgovarajuim pretvaraem na 9-polni. Kod
modemske veze sa serverom banke ili s Internetom potrebna su
dva slobodna serijska porta i to jedan za prikljuenje itaa
pametnih kartica i drugi za prikljuenje vanjskog modema. Za
prikljuenje itaa pametnih kartica s USB interfejsom moraju biti
na razpolaganju slobodan USB port. Operativni sistemi Windows
95 i Windows NT ne podravaju USB prikljuke.

Operativni sistem Windows 95, 98 ili ME s instaliranim TCP/IP


protokolom. Mora biti instalirana i podrka mrei na poziv s
odgovarajuim drajverom za modem.
ili

10

Operativnii sistem Windows NT 4.0 (s instaliranim dodatkom


Service Pack verzije 3 ili novijim), Windows XP ili Widows 2000,
sa instaliranim TCP/IP protokolom. Mora biti instaliran RAS servis
(Remote Access Service). Ako koristite povezivanje na poziv

onda mora biti instalirana i podrka mree na poziv (Dial-Up


Networking) s odgovarajuim drajverom za modem. Ako
instalacija zahteva administratorska ovlaenja, kod instalacije NT
korisnik mora biti upoznat s ovlaenjima administratora za prijavu
(korisniko ime i lozinka) ili je pak potrebna prisutnost sistemskog
administratora.

3.1.2

Instaliran mreni pretraiva Microsoft Internet Explorer 4 ili noviji.

Preporuuje se, ali je neobavezan, i tampa.

Corporate E-Bank
Viekorisnika verzija Multi E-Bank (Corporate Multi E-bank) je
namenjena pravnim licima, koji platni promet vre na vie raunara
povezanih u lokalnu mreu. Viekorisnika verzija Multi E-Bank radi u
nainu klijent/server i zato trai zajedniku bazu podataka, koja je obino
instalirana na posebnom, monijem raunaru, koji ima ulogu servera. Na
njega je potrebno instalirati programsku opremu servera baze podataka
IBM DB2 UDB Workgroup Edition (verzija za radne grupe), a na radne
stanice klijente, IBM Client Application Enabler (omoguuje rad
klijentskih aplikacija) te programsku opremu odgovarajue konfigurisati.
Instalaciju programske opreme IBM DB2 i konfigurisanje povezivanja
mora obaviti za to osposobljena osoba.

Korisniki raunari moraju odgovarati zahtevima, koji su navedeni u


odeljku 3.1.1 Personal E-Bank. Pored toga moraju biti povezani u
lokalnu mreu, instalirana i pravilno konfigurisana mora biti podrka
za komunikacijski protokol TCP/IP, server mora imati stalan IP broj
unutar lokalne mree (ne DHCP).

Na raunaru ne sme da bude instalirana jo neka programska


oprema IBM DB2 UDB.

Najmanje jedan od raunara mora imati ureaj za itanje CD-a


(CD-ROM), preko kojeg ete instalirati programsku opremu.

Morate obezbediti dovoljno slobodnog prostora na disku: najmanje


500 MB na tvrdom disku. Kod vie od 1000 naloga meseno
preporuuje se 1 GB prostora na tvrdom disku.

Server baze podataka mora pored navedenog odgovarati jo sledeim


uslovima:

Operativni sistem Windows 2000, Windows XP ("Professional") ili


Windows NT 4.0 (Workstation ili Server
sa instaliranim
dodatkom Service Pack verzije 3 ili novija).

Instalirani i prihvaeni srpski regionalni profili (Regional Settings,


System default local serbian kodna stranica 1250). Profile
proverimo na kontrolnoj tabli (Control Panel Regional Settings).

Mora posedovati najmanje 64 MB memorije za Windows NT (do 5


istovremenih korisnika) ili najmanje 128 MB memorije za Windows
2000 i XP, i za svakog istovremenog korisnika mrene verzije Multi
E-Bank dodatno 4 MB.

Za bri rad preporuujemo, da server ima najmanje 128 MB memorije i


procesor brzine najmanje 350 Mhz.

11

3.2 Informacije o nabavci i nadgradnji programa


Multi E-Bank
Ako na svom raunaru jo nemate instaliran program Multi E-Bank,
obratite se na bilo koju poslovnicu banke odnosno na poslovnicu, u kojoj
imate otvoren raun. Tamo ete dobiti sve informacije, koje su potrebne za
nabavku programa, i informacije o nainu povezivanja s bankom.

12

4 Instalacija sistema Multi E-Bank


4.1 Instalacija itaa pametnih kartica
Ako je ita pametnih kartica ve instaliran i radi, onda ga nije potrebno
ponovo instalirati. Kod instalacije Multi E-Bank (poglavlje 4.2) izaberite
Custom installation i komponente Program files i ID2 Personal.

4.1.1

Instalacija itaa Oberthur OCR 136 (Omnikey


1010)
ita Oberthur OCR 136 obino instaliramo neposredno kod instaliranja
E Banke, gde izaberemo Installation with Oberthur Smart Card
reader drivers. Moramo biti paljivi pri odabiru COM porta. U sluaju, da
nismo sigurni kakvu oznaku nosi port na kojeg emo prikljuiti ita
(COM1, COM2, COM3,...), to proverimo u uputstvima za matinu plou
raunara. Instalacija se kod pojedinih verzija Windows operativnih
sistema razlikuje.

Windows NT, 95, 98, ME

Pri instalaciji E-bank klijenta izaberemo Installation with Oberthur


Smart Card reader drivers. Kad Install Shield instalira ita, moramo
samo potvrditi licencne uslove, izabrati COM port i na pitanje, da li elimo
ponovo startovati raunar, izabrati mogunost NE. ita ukljuimo tek
nakon uspenog instaliranja drajvera i zatim ponovo startujemo raunar!
U sluaju, da ita ne instaliramo pri instalaciji E banke, potrebno je iz CD
ROMa startovati sa putanje X:\Oberthur_SC_reader_drivers datoteku
setup.exe.
Daljnji postupak je isti, kao kad bi ita instalirali pri instalaciji E-Banke.

Windows 2000

Pri instalaciji E-bank-e klijenta moramo obavezno izabrati Custom


instalation, gde izaberemo komponente Program Files, ID2 i Oberthur.
Ne smemo izabrati MS Smart Card Base Components. Daljnji
postupak je isti, kao kod Windows NT, 95, 98, ME.

Windows XP

Instalacija je ista kao kod Windows 2000, samo to moramo nakon


ponovnog startovanja raunara pri ve prikljuenom itau startovati
servis Smart Card i odrediti mu tip startovanja na automatski (Startup
type - automatic). To definiemo tako, da na kontrolnoj tabli (Start >
Settings > Control Panel > Administrative tools > Services) izaberemo
Smart Card Service i oznaimo ga desnom dugmetom mia, i izaberemo
Start. Zatim ga ponovo oznaimo desnim dugmetom miau i izaberemo
Properties i promenimo Startup type iz Manual na Automatic. Servis
Smart Card helper ne konfiguriemo!

4.1.2

itai sa USB prikljukom Oberthur OCR 150


(Cardman 2020)
ita zatitnih kartica instaliramo tako, da ga prikljuimo na USB
13

prikljuak raunara.
Instalacija se kod pojedinih verzija Windows operativnih sistema
razlikuje.

Windows 98, ME

Pri instalaciji klijenta izaberemo Custom installation i instaliramo


komponente: Program files, ID2 Personal, MS smart card base i
Oberthur*
*za rad itaa u okruenjima WIN 98 i WIN ME potrebno je instalirati
drajver i za Oberthur COM ita i oznaiti COM port. Morate izabrati
slobodan COM port (npr. COM 4). Nakon instalacije i ponovnog
startovanja raunara prikljuite (pri ukljuenom raunaru) USB ita. Kad
Windowsi prepoznaju novu ureaj, izaberite Search for a suitable driver
for my device i NEXT. U tom koraku je potrebno navesti mesto, gde se
nalazi drajver. Izaberemo Specify location (CD ROM, Floppy, Microsoft
Windows update imamo bez kvaica) i NEXT. Kliknemo na dugme Browse
i potraimo putanju drajvera na CD romu X:\Oberthur_SC_reader
_drivers\USB driver i zatim OK, NEXT i FINISH. Potrebno je ponovo
startovati raunar.

Windows 2000

ita prikljuimo pri ukljuenom raunaru. Kad Windowsi prepoznaju


nov ureaj, izaberite Search for a suitable driver for my device i NEXT. U
tom koraku je potrebno navesti mesto, gde se nalazi drajver. Izaberemo
Specify location (CD ROM, Floppy, Microsoft Windows update imamo bez
kvaica) i NEXT. Kliknemo na dugme Browse i potraimo putanju drajvera
na CD romu X:\Oberthur_SC_reader_drivers\USB driver i zatim OK, NEXT
i FINISH. Potrebno je ponovo startovati raunar. Kod instalacije
klijenta izaberemo Custom Installation i instaliramo komponente:
Program files i ID2 Personal.

Windows XP

Nakon prikljuenja itaa pri ukljuenom raunaru, ita radi bez


instalacije drajvera. Windows XP ve ima drajver u grupi drajvera.
Pri instalaciji klijenta izaberemo Custom Installation i instaliramo
komponente: Program files i ID2 Personal.
Windowsi 95 i NT ne podravaju USB.

4.2 Instalacija Personal Multi E-Bank


Instaliranje jednokorisnike verzije programa Multi E-Bank
jednostavan posao, koji od vas ne zahteva veliko poznavanje raunara.

je

Dobro je da pre instaliranja proverite sledee:

14

Utvrdite, da su ispunjeni minimalni zahtevi za mainsku opremu.


Obino je kritina veliina prostora na tvrdom disku. Program
Personal Multi E-Bank zahteva priblino 60 MB, to zavisi od broja
upisa, koje elite sauvati u datoteke.

Utvrdite, da verzija operativnog sistema Windows, koji koristite, radi


bez smetnji. Ako operativni sistem ne radi, kako bi trebalo, pre
instaliranja programa Multi E-Bank otklonite sve greke.

Kad obezbedite sve potrebno za instalaciju programa Multi E-Bank,


ponite sa instalacijom. Postupak za instaliranje je detaljno opisan u
dodatku.
Napomena:
Slaba telefonska instalacija i loe telefonske centrale mogu
dramatino uticati na brzinu prenosa podataka, a ponekad
prouzrokuju prekid prenosa. Modemske veze morate to bolje
osigurati od loih uticaja iz okoline, kao to su na primer mreni
kablovi.

4.3 Instalacija Corporate Multi E-Bank


Programska oprema Corporate Multi E-Bank sadri sve funkcije
Personal Multi E-Bank i dodatne mogunosti, koje zahteva viekorisniko
okruenje. Corporate Multi E-Bank je baziran na zajednikoj bazi
podataka. U preduzeu se na Corporate Multi E-Bank moe prikljuiti vie
korisnika sa razliitim ovlaenjima.
Instalacija programske opreme Corporate Multi E-Bank je zahtevnija
od instalacije jednokorisnike verzije, jer zahteva instaliranje programske
opreme kod klijenata (korisnika) i na serveru. Corporate Multi E-Bank
zahteva za svoj uspean rad bazu podataka IBM DB2. Instaliranje
programske opreme IBM DB2 i konfigurisanje veza mora obaviti za to
kvalifikovana osoba.
Napomena:
Postupke za instalaciju Corporate Multi E-Bank, koji su vezani za
server i korisnike raunare, morate izvesti na serveru i radnim
mestima pre prvog pokretanja Corporate Multi E-Bank.

4.4 Opis promenljivih parametara veze


Datoteka sifrant_bank.dat sadri komunikacijske parametre za razmenu
podataka izmeu klijenata E-Banke i svih bankarskih servera, koji
podravaju isti sistem e-banke. Za definisanje parametara je na
raspolaganju poseban program, koji se zove ConnectionSettings.exe.
Program se nalazi u mapi, gde ste instalirali i E-Bank. S programom
ConnectionSettings.exe moete za svaku banku posebno odrediti tip veze,
IP adresu, ime veze na poziv, ako se radi o vezi na poziv (DIALUP), a u
sluaju izbora https veze jo i https IP adresu. Donja slika prikazuje unosni
prozor za promenu parametara.

15

Slika 1: Definisanje parametra veze


U korisnikom priruniku za vae prozorsko okruenje proitajte kako
startovati odgovarajui program. Iz padajueg spiska izaberite banku,
promenite tip veze i/ili IP adresu, i promene potvrdite klikom na dugme
Potvrdi.
Veza sa bankom nije mogua, dok parametri veze nisu pravilno definisani.
Zato ih je potrebno definisati jo pre prvog startovanja klijenta.

16

5 Prvi koraci
U ovom poglavlju su opisani osnovni koraci kod korienja programa Multi
E-Bank.

5.1 Pokretanje programa Multi E-Bank


U ita pametnih kartica pravilno ubacite pametnu karticu.

Program Multi E-Bank moete pokrenuti na dva naina:

Na ekranu levim dugmetom mia dvokliknete na ikonu Multi E-Bank


ili

Kliknete na Start, izaberete Programi i zatim Multi E-Bank.

Po pokretanju programa na ekranu se prikazuje prozor, prikazan na donjoj


slici, u koji upiete svoj lini broj (PIN) za pametnu karticu i pritisnete taster
<Enter>.

Kod prijave pametna kartica mora biti pravilno ubaena u ita. Ako
pametna kartica nije u itau, rad s programom nije mogu. Pre unosa
ispitajte, gde su na tastaturi tasteri Y i Z. Naime, postoji mogunost da su
ta dve tastera meusobno zamenjeni. U tom sluaju mogue je da
nepotrebno vie puta unesete pogrean lini broj i time unitite pametnu
karticu.

17

Ako va lini broj sadri slova Y i Z, najbolje je, da ga promenite. To


radite tako, to sa menija Alati kliknete na Promena linog broja ili u
liniji alata kliknete na ikonu Promeni PIN kod.
Ako tri puta uzastopno unesete pogrean lini broj, pametna
kartica se zakljua i postane neupotrebljiva. To znai, da daljnji rad
s programom, do zamene kartice, nije mogu. Za detaljnije
informacije o zameni kartice obratite se na osoblje za tehniku
podrku u banci.
Nakon unosa ispravnog linog broja (PIN) na ekranu se prikazuje
ekranska maska programa Multi E-Bank, ili ekranska maska za
uspostavljanje prve veze s bankom (Slika 2). Postupak uspostavljanja prve
veze s bankom je opisan u poglavlju 5.2.

5.2 Uspostavljanje prve veze s bankom


Pored drugih podataka Multi E-Bank obezbeuje takoe podatke o
ovlaenim licima za rad sa e-bankom. Ako se pojavi ovlaenik s
pametnom karticom, koju program jo ne poznaje, poinje se odvijati
proces, iji opis sledi, a inae Multi E-Bank omoguava ovlaeniku
trenutni ulaz u e-banku. Tako ovo poglavlje opisuje postupak kod prve
prijave nekog ovlaenika.
Pri prvom ulazu ovlaenika u program Multi E-Bank podaci o
korisnikovom certifikatu iz pametne kartice i o njegovim raunima kod
banaka jo nisu prisutni u lokalnoj bazi podataka. S obzirom da Multi EBank jo ne zna s kojom bankom se ovlaenik eli povezati, nudi mu
imenik moguih banaka (Slika 2). Korisnik miem izabere odgovarajuu
banku i koristi dugme Povei se. Ako izabrana banka prihvati identitet
koriene pametne kartice, e-banka zatim otvori ovlaeniku svoja vrata i
zapamti njegovu karticu, a u suprotnom ga odbije.

Slika 2: Uspostavljanje prve veze s bankom

18

5.2.1

Prvo povezivanje s bankom sa spiska


Prvo povezivanje s bankom, s kojom elite poslovati, uspostavite
ovako:
U interaktivnom ekranu (Slika 2), kliknete miem birajui banku, s
kojom se elite prvi put povezati. Banka je izabrana, ako je njeno ime
prikazano u drugoj boji.
Kliknite na dugme Povei se ili pritisnite taster <Enter>, ako je dugme
Povei se naglaeno oivieno (Slika 2).
Prikazae se interaktivni ekran (Slika 3) koji vas pita za lini broj (PIN)
kartice, koja sadri certifikat za bezbedno poslovanje preko mree sa
odabranom bankom.

Slika 3: Unos linog broja (PIN) pametne kartice


Unesite personalni broj (PIN) i kliknite na dugme Potvrdi ili pritisnite
taster <Enter>. Uspostavljanje veze moe se jo opozvati klikom na
dugme Opozovi.
Ako nemate ovlaenja za povezivanje sa izabranom bankom, odnosno
ako ste grekom pokuali uspostaviti vezu sa pogrenom pametnom
karticom, na ekranu se pojavi upozorenje.

5.3 Izlaz iz programa Multi E-Bank


Program ne prekidajte nasilno, jer moe da doe do oteenja datoteka,
koje za svoj rad koristi program. Ako doe do oteenja datoteka, moda
program nee raditi pravilno. S time moete sebi napraviti tekoe, koje e
vam privremeno onemoguiti rad s programom.
Ako elite zavriti rad s programom Multi E-Bank, s menija Datoteka
izaberite mogunost Izlaz ili na liniji alata kliknite na beli krsti.

19

5.4 Uspostavljanje modemske veze s bankom


Program Multi E-Bank se mora u toku svog rada povremeno povezati s
mreom banke, da bi u nju poslao podatke ili ih iz mree banke preuzeo.
Ako se s nekom od banaka povezujete preko vlastitog modema i pozivne
linije, va se raunar pri svakom uspostavljanju veze s tom bankom mora
predstaviti korisnikim imenom i lozinkom. Korisniko ime i lozinku ste
primili od banke.
Lozinka za pristup na poziv u baninu mreu NIJE jednaka linom
broju (PIN), koji vam je potreban za ulaz u program Multi E-Bank i
izvoenje transakcija.
Nakon uspostavljanja veze s mreom banke Multi E-Bank e vas pitati za
korisniko ime i lozinku.

Unesite zahtevane podatke i potvrdite ih klikom na dugme Potvrdi. Pri


pisanju lozinke budite posebno paljivi sa velikim i malim slovima, te na
poloaj slova Z i Y na vaoj tastaturi.
Ako elite, da vas Multi E-Bank ubudue vie ne pita za lozinku za pristup
na poziv u mreu banke, ostavite polje Sauvaj lozinku sa kvaicom, kao
to je to prikazano na slici.

20

6 Ovlaenja za rad s Multi E-Bank


Multi E-Bank radi na osnovu sistema ovlaenja, koje dodeljuje banin
referent svake od banaka na zahtev korisnika. Samostalni preduzetnik ili
pravno lice moe da ima vie ovlaenih radnika, koji se prijavljuju za rad s
Personal ili Corporate verzijom programa Multi E-Bank. Ako podaci o
certifikatu korisnika iz pametne kartice jo nisu prisutni u lokalnoj bazi
podataka, Multi E-Bank preko mree alje zahtev za proveravanje
korisnikovih ovlaenja u banin server. Ako je korisnik ovlaen za rad sa
raunima u lokalnoj bazi podataka Multi E-Bank, moe nastaviti s radom, a u
suprotnom mu program zabrani pristup do Multi E-Bank sa sledeim
obavetenjem:

Korisnikova ovlaenja su vezana za izabrani raun. Korisnik moe da ima


razliita ovlaenja za rad s raunima razliitih banaka. Uvek se koriste
ovlaenja, koja se odnose na trenutno izabrani raun.
Korisnik moe imati kombinovana ovlaenja. U tom sluaju korisnik ima
objedinjena ovlaenja iz kombinovanih grupa ovlaenja.
Nakon ulaska u program Multi E-Bank, obzirom na vaa ovlaenja
aktiviraju se, odnosno deaktiviraju (posive) neka dugmad, ikone i naredbe u
menijima i ne moete ih koristiti. Ikone za promenu linog broja (PIN) i prekini
program (krsti) nisu zavisne od ovlaenja i aktivne su kod svih ovlaenja.
Ovlaenja su zapisana u banci i u ifriranom profilu klijenta u bazi podataka
korisnika. Banka ima evidenciju svih korisnika i njihovih ovlaenja. Profil
klijenta se uporeuje sa stanjem u banci pri svakom uspostavljanju veze sa
bankom.

6.1 Sistem ovlaenja za rad s Multi E-Bank


Ovlaenja za rad sa Multi E-Bank dele se na ovlaenja za rad sa
izabranim raunom i na ovlaenja za rad sa datotekama.
Ovlaenja za rad sa izabranim raunom:

ovlaenje za unoenje podataka je namenjeno samo pripremi


odnosno unosu platnih naloga i imenika,

ovlaenje za pripremu paketa je namenjeno formiranju platnih


naloga u paket,

ovlaenje za potpisivanje je namenjeno samo vrenju pregleda


platnih naloga i potpisivanju, a istovremeno i menjanju i dopunjavanju
imenika,

ovlaenje za pregled je namenjeno pregledu prometnih stavki,


izvoda, stanja, obavetenja, datoteka, koje je poslala banka, itd; to
ovlaenja ima takoe i mogunost auriranja podataka iz baninog
servera,

21

ovlaenje za osveavanje i slanje podataka je namenjeno


prenosu podataka izmeu baninog servera i lokalne baze podataka
Multi E-Bank,

ovlaenje za administriranje je namenjeno administrativnom


intervenisanju u Multi E-Bank, kao to su brisanje lokalne baze
podataka, osveavanje programa iz baninog servera itd.

Ovlaenja za rad sa datotekama:

ovlaenje za unos datoteka je namenjeno samo pripremi odnosno


uvozu datoteka,

ovlaenje za potpisivanje je namenjeno samo vrenju pregleda


datoteka i potpisivanju,

ovlaenje za slanje datoteka je namenjeno prenosu datoteka


izmeu baninog servera i lokalne baze podataka Multi E-Bank,

ovlaenje za pregled datoteka je namenjeno pregledu datoteka.

Uz gornja ovlaenja postoji i potpisna kategorija, koja definie koliko i


koje potpise moe potpisnik da realizuje za pojedinani raun. Za svaki
raun definisan je broj potrebnih levih (najmanje 0, najvie 3) in desnih
(najmanje 1 in najvie 3) potpisa. Korisnici, koji potpisuju dokumente,
rangirani su u etiri potpisne kategorije:

prva (1.) kategorija omoguava korisniku da realizuje sve leve i desne


potpise, to znai, da dokumente moe potpisati sam,

druga (2.) kategorija omoguava korisniku levi ili desni potpis,

trea (3.) kategorija omoguava samo levi potpis i

etvrta (4.) kategorija koja omoguava samo desni potpis.

Ako elite pogledati koja od navedenih ovlaenja imate u poslovanju s


bankom, izaberite jedan od rauna i kliknite na dugme Vlasnik rauna.

Na ekranu se prikau podaci o vlasniku izabranoga rauna i ovlaeniku,


koji je trenutno prijavljen za rad s Multi E-Bank. Pregled ovlaenja
naputate klikom na dugme nazad.

22

7 Svakodnevni rad
7.1 Biranje vrste poslovanja
Multi E-Bank omoguava platni promet u zemlji (PPZ) i platni promet s
inostranstvom (PPI). Ako vam banka to omoguava, moete u polju za
biranje u liniji alata birati izmeu platnog prometa u zemlji i platnog
prometa s inostranstvom (Slika 4). U polju za biranje ispisae se izabrana
vrsta poslovanja i sve daljnje akcije odnosie se na tu vrstu poslovanja.
Izbor vrste poslovanja utie na prikazani sadraj mapa. Ako ne moete nai
neki dokumenat, prvo proverite jeste li izabrali pravu vrstu poslovanja.

Slika 4: Vrsta poslovanja, raun, period

7.2 Biranje rauna


Kod banke ili vie banaka moete imati vie otvorenih rauna. Podaci o
prometu i platnim nalozima se vode za svaki raun posebno. Raun, na koji
se odnose podaci prikazani na ekranu, naveden je u gornjem desnom delu
ekrana u polju Raun: (Slika 4).
Drugi raun izaberete tako, da kliknete na strelicu nadole, koja je desno
od rauna i sa prikazanog spiska izaberete eljeni raun tako, da ga
kliknete.
Na ekranu e se prikazati podaci izabranog rauna i sve daljnje operacije
e se izvoditi na njemu, dok ne izaberete, prema gore opisanom postupku,
drugi raun. Ako izabrani raun nema ovlaenja za rad sa trenutno
aktivnom mapom, umesto podataka u mapi se prikae obavetenje, koje
sadri podatke o ovlaeniku i ovlaenjima. Morate izabrati odgovarajuu
mapu s obzirom na prikazana ovlaenja.
Izbor rauna utie na prikazani sadraj mapa. Ako ne moete nai
neki dokumenat, prvo proverite jeste li izabrali pravi raun.

7.3 Ograniavanje perioda


Srodan ali jednostavniji mehanizam od filtriranja je ograniavanje perioda,
za koji elimo prikazati podatke u mapama. Tome je namenjen deo ekrana,
oznaen sa tekstom Ispis podataka za: koji se nalazi pod poljem za izbor
rauna (Slika 4).
Postupci filtriranja i ograniavanja perioda meusobno se iskljuuju. Ako
imate ukljuen filter, na ekranu su polja, namenjena ograniavanju perioda,
posivela. Ako elite uprkos tome prikazati sve dokumente za eljeni period,
23

pre toga odstranite filter ili stavite eljeni period kao parameter u filteru.
eljeni period odreujete tako, da mu odredite poetni i krajnji datum
prema jednom od dva nie opisana postupka. U mapi e se prikazati samo
redovi sa podacima o dokumentima koji spadaju u izabrani period zakljuno
sa poetnim i krajnjim datumom.
Ako elite prikazati sve dokumente za izabrani dan, sedmicu ili mesec, to
moete najjednostavnije uraditi tako, da u prvom polju izaberete DAN,
SEDMICU odnosno MESEC, a zatim klikom na strelici nagore odnosno
nadole (na slici zaokrueno), menjate period po jedan dan, sedmicu
odnosno mesec napred, odnosno nazad.
Drugi nain za izbor perioda je neposredni izbor poetnog i konanog
datuma. U prvom polju izaberite PODESI, a zatim klikom na strelicu desno
od drugog i treeg polja izaberite eljeni datum.

7.4 Rad sa mapama dokumenata


Svaki red, prikazan u donjem delu glavnog ekrana programa Multi EBank znai poseban dokument: nalog, promet, poruka, obavetenje U
svakom redu su prikazani samo osnovni podaci potrebni za identifikaciju
pojedinog dokumenta. Sadraj tog dela ekrana se menja s obzirom na
trenutno izabranu mapu (Priprema naloga, Pregled prometa...), trenutno
izabrani raun, period i filter. Detalje o pojedinom dokumentu moete videti
tako, da klikom izaberete dokument, a zatim kliknete na dugme Otvori
odnosno Detalji, zavisno od trenutno prikazane mape.
Ako je na spisku toliko kolona, da ih sve nije mogue prikazati na jednom
ekranu, moete se pri pregledu posluiti klizaem uz donju ivicu ekrana.
irinu pojedine kolone moete proizvoljno menjati tako, da pokaziva mia
pomaknete na granicu izmeu polja s imenima susednih kolona, na primer
na granicu izmeu polja Datum valute i U odobrenje. Kad pokaziva mia
promeni oblik, levim dugmetom mia "povuete" granicu tako, da se leva
kolona rairi odnosno suzi na eljenu irinu.
U poglavlju 7.4.1 je opisan postupak, kako otvarate izabranu mapu za rad,
a u poglavlju 7.4.2, kako oznaiti vie redova.
Broj dokumenata (naloga, prometnih stavki, poruka, obavetenja...) skoro
premauje prostor, koji je na raspolaganju za prikaz osnovnih podataka, s
kojim se pomaemo pri identifikaciji pojedinih dokumenata na listi. Pri
traenju pojedinog dokumenta ili grupe dokumenata moete se posluiti
mehanizmima sortiranja, filtriranja, i ograniavanja perioda, koji su opisani
u odeljcima 7.4.3, 7.5 i 7.3.

7.4.1

Kako da zatraite i kako da otvorite odabranu mapu


Radi bolje preglednosti mape su zdruene u grupe Priprema, Slanje,
Pregled, Arhiva i Info. Imena grupa su na levoj strani opremljena
sliicama za lake prepoznavanje i tampana su na tamnijoj pozadini.
Kad kliknete na grupu mapa, pod njom se otvori spisak mapa iz izabrane
grupe. Takoe, imena mapa su opremljena sliicama za lake
prepoznavanje i tampana su na svetlijoj pozadini.
Ako elite izabrati mapu, koja pripada trenutno otvorenoj grupi, kliknite
na sliicu ili ime mape. Ako elite izabrati mapu, koja ne pripada trenutno

24

otvorenoj grupi, najpre kliknite na sliicu ili ime grupe kojoj pripada, a
zatim jo na sliicu ili ime izabrane mape.
Boje prikazanih sliica odnosno imena mapa znae:
Crveno ime mape: to je trenutno prikazana (aktivna) mapa.
Posivela sliica i ime: nemate ovlaenja za rad s tom mapom.
Crno ime mape: imate ovlaenja za rad s tom mapom.

7.4.2

Kako oznaiti vie redova


S obzirom da e vam u nastavku biti potrebna funkcija oznaavanja vie
naloga i drugih upisa, dobro je da je ve na ovom mestu detaljnije
upoznate.
Pri oznaavanju vie redova (upisa) na ekranu posluite se tasterima
<Shift> i <Control>. Pomou tastera <Control> moete izabrati
redove (npr. platne naloge ili prometne stavke), koji na spisku nisu
navedeni u redosledu. eljeni red izaberete tako, da drite taster
<Control> i onda ih levim dugmetom mia pojedinano oznaavate. Svi
izabrani redovi bie prikazani naglaeno (inverzno). Pomou tastera
<Shift> moete izabrati redove, koji su na spisku navedeni u nizu.
Levim dugmetom mia kliknite na prvi red, a onda drite taster <Shift> i
kliknite na eljeni poslednji red. Bie oznaeni svi redovi, od izabranog
prvog do zakljuno poslednjeg.
Ako je na spisku toliko redova, da sve nije mogue prikazati na jednom
ekranu, moete se posluiti, pri traenju, klizaem na desnoj ivici
podekrana.

7.4.3

Menjanje redosleda dokumenata u mapama


Redosled, u kojem su prikazani redovi sa osnovnim podacima o
dokumentima u pojedinim mapama, moete promeniti tako, da miem
kliknete na polje, koje sadri naziv podatka u posebnoj koloni. Tako
moete na primer u mapi naloga, u pripremi, prikazane redove svrstati
po iznosu tako, da miem kliknete na polje, koje sadri natpis Iznos. Ako
ponovo kliknete na isto polje, redovi se svrstaju u obrnutom redosledu.
Redosled, po kojem su redovi svrstani, obzirom na vrednost u izabranoj
koloni, oznaavaju trouglovi, strelice nagore odnosno nadole, koji su
prikazani desno uz naziv podatka, po kojem su redovi sortirani.

7.5 Filtriranje mapa dokumenata


Menjanje redosleda redova u listama pri velikom broju dokumenata vie
ne zadovoljava. U tom sluaju preporuujemo vam korienje filtera, kojim
ograniavamo vrednosti pojedinih podataka, na primer iznos naloga, na
izabrani interval vrednosti ili na izabranu vrednost.
Pored toga, to vam filteri sa poveanjem preglednosti olakavaju traenje
odreenog dokumenta ili grupe dokumenata, oni predstavljaju i jednostavno
orue za vrenje upita. Kod ukljuenog filtera su u trenutno aktivnoj mapi
prikazani samo oni dokumenti, koji odgovaraju svim uslovima filtera.
Drugim reima: filter sakriva svaki dokument, koji ne odgovara nekom od
postavljenih uslova. To naravno ne znai, da dokument nije u bazi
25

podataka, nego samo to, da nije prikazan.


Filteri u pojedinim mapama su razliiti, jer dokumenti sadre druge
podatke, po kojima ih ima smisla filtrirati. Osnovne metode i postupci pri
koritenju filtera su jednaki. U nastavku su najpre opisani postupci, koji su
zajedniki za sve filtere, pa zatim opis specifinosti, koje su zavisne od
izabrane mape.
Ako je na ekranu prikazana mapa filtrirana, desno od polja Raun: i
Ispis podataka za: vidljiva je dugmad Promeni filter i Ukloni
filter. Ako mapa nije filtrirana, tu dugmad ne vidite.

7.5.1

Ukljuivanje filtera
Kod pokretanja programa svi filteri su iskljueni.
Filter ukljuite tako, da kliknete na dugme Filter (levak) u liniji alata, ili
u meniju Alati izaberete naredbu Filter.

Na ekranu se prikazuje prozor za unos podataka u filter. Taj prozor je


razliit za svaku od mapa, koje moete filtrirati. Unesite vrednosti
odnosno granine vrednosti, s kojima elite filtrirati dokumente.
Neispunjena (prazna) polja ne uestvuju u ograniavanju odgovaraju
im bilo koje vrednosti u pripadajuem polju.
Klikom na dugme Filtriraj potvrdite uneene vrednosti i ukljuite filter,
ili pak klikom na dugme Opozovi uneene vrednosti opozovite. U sluaju
opozivanja to znai, da ako ste imali filter pre toga ve ukljuen, ostae i
nadalje ukljuen, a filtriranje e tei s obzirom na ranije uneene i
poslednje potvrene vrednosti. Opozivanje dakle ne znai iskljuivanje
filtera.
Nakon ukljuivanja filter ostaje aktivan odnosno mapa filtrirana sve dok
filter ne promenite, odstranite ga, ili napustite program Multi E-Bank. To
na primer znai, da ako pri ukljuenom filteru u mapi Priprema naloga
nastavljate rad u mapi Pregled prometa, tamo, izmeu ostalog, takoe
menjate filter, zatim se vratite u mapu Priprema naloga, prikazana mapa
je filtrirana onako, kako je bila kad ste je prethodno napustili.

7.5.2

Menjanje filtera
Ako je filter na mapi, s kojom trenutno radite ve ukljuen,
menjate ga tako, da kliknete na dugme Promeni filter, a zatim
sledite korake iz pododeljka 7.5.1.

7.5.3

Odstranjivanje filtera
Ako je filter u mapi, s kojom trenutno radite ve ukljuen,
odstranjujete ga klikom na dugme Ukloni filter. U filter unete i
poslednje potvrene vrednosti se takoe sauvaju nakon
odstranjivanja filtera, ali samo dok ne napustite program Multi EBank. Kad budete sledei put ukljuivali filter iste mape, bie vam
ponujene na potvrivanje vrednosti, koje su bile upotrebljene pri
poslednjem filtriranju, pre odstranjivanja filtera.

26

7.5.4

Filtriranje naloga u pripremi


Prozor za unos podataka u filter mape Priprema naloga je prikazan dole
(Slika 5). Mapu moete filtrirati po sledeim podacima:

Izaberi dokument - izaberite tip dokumenta iz padajue liste.


Izbor Svi se slae sa svakim tipom dokumenta.

Datum valute - poetni i krajnji datum moete menjati samo, ako


imate polje levo od datuma valute sa kvaicom.

U korist unesite niz znakova iz naziva primaoca plaanja.

Iznos - unesite najnii i najvii iznos. Prazno polje najnieg iznosa


se uzima kao vrednost 0, a prazno polje najvieg iznosa znai, da
iznos nije ogranien nagore.

Svrha - niz znakova iz svrhe doznake.

Status - izaberite iz padajue liste. Prazno polje se slae sa svim


statusima.

Datum nastanka - unesite poetni i krajnji datum.

Pripremio - prvih nekoliko znakova imena lica, koje je pripremilo


dokument.

Verifikovao - prvih nekoliko znakova imena lica, koje je dokument


potpisalo.

Slika 5: Filter mape s nalogom

27

7.5.5

Filtriranje arhiviranih naloga


Prozor za unos podataka u filter Arhiviranih naloga je prikazan dole
(Slika 6). Mapu moete filtrirati po sledeim podacima:

Izaberi dokument - izaberite tip dokumenta iz padajue liste.


Izbor Svi se slae sa svakim tipom dokumenta.

Datum valute - unesite poetni i krajnji datum.

U korist unesite niz znakova iz naziva primaoca plaanja.

Iznos - unesite najnii i najvii iznos. Prazno polje najnieg iznosa


se uzima kao vrednost 0, a prazno polje najvieg iznosa znai, da
iznos nije ogranien nagore.

Svrha - niz znakova iz svrhe doznake.

Status - izaberite iz padajue liste. Prazno polje se slae sa svim


statusima.

Datum nastanka - poetni i krajnji datum moete menjati samo,


ako imate polje levo od datuma valute sa kvaicom.

Pripremio - prvih nekoliko znakova imena lica, koje je pripremilo


dokument.

Verifikovao - prvih nekoliko znakova imena lica, koje je dokument


potpisalo.

Slika 6: Filter mape Arhivirani nalozi

28

7.5.6

Filtriranje prometa
Prozor za unos podataka u filter mape Pregled prometa je prikazan na
gornoj slici (Slika 7). Mapu moete filtrirati po sledeim podacima:

Izaberi dokument - izaberite tip dokumenta iz padajue liste.


Izbor Svi se slae sa svakim tipom dokumenta.

Datum knjienja - unesite poetni i krajnji datum.

Datum valute - poetni i krajnji datum moete menjati, samo ako


imate polje levo od datuma valute sa kvaicom, slino kao to vai
za datum valute pri filtriranju naloga u pripremi.

Vraeni nalozi - tri mogunosti: ukljueni su/ nisu ukljueni/ samo


vraeni nalozi. Ako izaberete samo vraene naloge, ne moete
filtrirati po datumu knjienja, tipu knjienja i nazivu (navedena
polja posive).

Tip knjienja - izaberite tip knjienja iz padajue liste. Prazno


polje se slae sa svim tipovima knjienja.

Iznos - unesite najnii i najvii iznos. Prazno polje najnieg iznosa


se uzima kao vrednost 0, a prazno polje najvieg iznosa znai, da
iznos nije ogranien na gore.

Naziv - niz znakova iz naziva.

Svrha - niz znakova iz svrhe doznake.

Slika 7: Filter mape za pregled prometa

29

8 Obrada platnih naloga


Multi E-Bank omoguava plaanje sa dva tipa platnih naloga za prenos :

virmanom i

kompenzacijom.

Detaljniji opis plaanja s tim platnim sredstvima nalazi se u nastavku ovih


uputstava.
Obrada platnih naloga je viefazna. Svaku fazu moe izvoditi samo lice sa
odgovarajuim ovlaenjima. Sistem ovlaenja je detaljnije opisan u
poglavlju Ovlaenja za rad s Multi E-Bank. Faze obrade platnih naloga ine
unos platnog naloga, potpisivanje i slanje (otprema) platnog naloga u banku.
Platni nalog moete oznaiti kao hitni nalog. Promene pri unosu pojedinih polja
su navedene neposredno u postupku za unos platnog naloga. Platni nalog
moete poslati u banku tek kada je proe kroz sve faze pripreme.
Boje platnih naloga u mapi za pripremu platnih naloga su sledee:
Boja platnog naloga u
mapi za pripremu naloga

Status platnog naloga

Opis u koloni Status

Zelena

Pripremljen nalog

PRIPREMLJEN

Crvena

Potpisan nalog

PROVEREN

Plava

Nalog s grekom

S GREKOM

Ljubiasta

Uzorak (predlog) naloga

PREDLOG

Oznake u prvoj koloni


mape za pripremu naloga
N

Hitni nalog

Nalog s grekom

Ekranska maska za unos podataka u platni nalog je slina papirnom platnom


nalogu, tako da omoguava jednostavan unos podataka. Vai podaci se
automatski prikau u odgovarajuim poljima platnog naloga. Va zadatak je
samo, da dopunite preostale podatke. Platne naloge moete valutirati
unapred. To znai, da ih banka alje na plaanje na datum u budunosti, koji
je napisan na nalogu. Valutiranje unazad nije mogue. Ako je u platnom
nalogu upisan datum iz prolosti, nalog e biti obraen sa prvim moguim
datumom.
Pri unosu podataka u platni nalog moete se izmeu polja i po tekstu unutar
polja kretati klikom mia, a mogu se koristiti i standardni tasteri na tastaturi,
namenjeni kretanju po tekstu:
<Tab> ............................. prelazak na sledee polje,
<Shift><Tab> ................. prelazak na prethodno polje,
<End> ............................. prelazak na kraj polja,
<Home> .......................... prelazak na poetak polja,
strelica levo <>............... prelazak na prethodni znak u polju
strelica desno <> ............ prelazak na sledei znak u polju
<Backspace>................... Brisanje znaka levo od kursora
<Delete> ......................... Brisanje znaka desno od kursora
30

8.1 Nalog za prenos


Nalog za prenos je opti instrument platnog sistema, namenjen prenosu
sredstava s jednog na drugi raun. Kompenzacija se upotrebljava za prenos
sredstava na isti raun i namenjena je evidenciji kompenzacijskih poslova.

8.1.1

Unos novog naloga


Ako elite uneti novi nalog, uradite sledee:
1.

Otvorite mapu Priprema naloga tako, da u levom delu ekrana (Slika


8), kliknete na Priprema i zatim pod njom na Nalozi.

Slika 8: Prikaz mape za pripremu naloga


Na ekranu se prikazuje spisak platnih naloga (moe biti prazan).
2.

Levim dugmetom mia kliknite na dugme Unesi.

3.

Na prikazanom meniju izaberite Nalog za prenos


ili Kompenzacija.

Na ekranu se prikazuje slika naloga za prenos (Slika 9)


ili kompenzacije (Slika 10) sa ve upisanim vaim podacima (ime i
sedite nalogodavca, broj rauna na strani koja se zaduuje, kod
kompenzacije jo ime i raun primaoca). Pored tih podataka automatski
se upiu jo predloeni datum eljene valute i unapred definisane ifre.
ifru morate, obzirom na svrhu plaanja, izabrati sami. Pri tome se
moete posluiti klikom mia na strelicu desno uz polje za unos ifre, koje
vam u padajuem spisku prikae sve dozvoljene mogunosti. Moete se
posluiti ifarnikom vrste posla, koji se prikazuje klikom na dugme ?
desno od polja za unos ifre.

31

Slika 9: Prozor za unos naloga za prenos

Slika 10: Prozor za unos kompenzacije


4.

U polje svrha plaanja doznake upiite svrhu doznake.

Umesto da tekst unesete u celosti, moete se posluiti sa unapred


pripremljenim skraenicama. U tu svrhu koristite posebne funkcionalne
tastere <F1> do <F12> na tastaturi vaeg raunara. Pritisak na
funkcionalni taster prouzrokuje, da se na mesto kursora unese unapred
pripremljen tekst, kao da ste ga uneli. Postupak za pripremu skraenica
je opisan u poglavlju Povremeni poslovi.
5.

U polje

poverilac - primalac upiite ime vlasnika rauna.

Kad promenite sadraj u polju poverilac - primalac, koje sadri naziv


primaoca, otvori se Imenik korisnika i njihovih rauna (Slika 11). Upisom
poetnog dela naziva u polje Naziv korisnika ograniavate listu prikazanih
korisnika (primaoca).

32

Slika 11: Prozor za biranje primaoca i rauna


Korienjem mia i klizaa na desnoj strani izaberite u gornjem spisku
eljenog korisnika (primaoca), a zatim u donjem spisku jedan od
njegovih rauna, u sluaju da ih ima vie. Naziv izabranog korisnika
(primaoca) i izabrani broj rauna je prikazan u drugoj boji. Izbor
potvrdite klikom na dugme Izaberi. Podaci o izabranom korisniku
(primaocu) i raunu e se prepisati u odgovarajua polja na nalogu:
poverilac - primalac, raun poverioca - primaoca.
Ako u imeniku nema korisnika (primaoca) s nazivom, iji se poetak
slae sa unesenim nizom rei, oba spiska su prazna. Nakon pritiska na
dugme Dodaj>> na listi korisnika (primalaca) otvori se interaktivni
prozor, koji omoguava unos podataka novog korisnika (primaoca). Posle
unosa podataka o korisniku (primaocu) morate uneti jo podatke o
njegovom raunu, na koji nameravate izvriti plaanje. Uneseni podaci se
uvaju u imeniku.
Imenik moete osveavati istovremeno pri unosu naloga, ili pak podatke
o korisnicima (primaocima) i njihovim raunima unesite u imenik
unapred. Detaljnije informacije o unosu podataka u imenik nalaze se u
poglavlju Povremeni poslovi.
6.

U polje model i poziv na broj (zaduenje) upiite odgovarajui


svoj pozivni broj zaduenja.

7.

U polje datum valute upiite eljeni datum valute. Predefinisano


se u to polje upie prvi mogui datum valute s obzirom na dananji
(raunarev) datum. Ako vam datum odgovara, pritisnite <Enter>,
u protivnom korigujte datum. Pri unosu datuma uzmite u obzir
praznike, neradne dane i raspored obrade, koji vam je poslala
banka.

8.

U polju ifra plaanja unesite odgovarajue vrednosti tako, da je


izaberete sa padajuih spiskova. Pozovite je tako, da kliknete na
strelicu nadole pored ekrania. Ako elite detaljniji opis pojedinih
ifara, kliknite dugme s upitnikom. Otvorie se ekran sa detaljnim
opisom ifara. ifru moete takoe jednostavno uneti u
odgovarajua polja. Program pri takvom nainu nee dozvoliti unos
33

ifara, kojih nema u spisku.


9.

U polje CSD upiite eljeni iznos (decimalno razgranienje je zarez


a ne taka!).

10. Polje model i poziv na broj (odobrenje) slui unosu pozivnog


broja odobrenja. Kod doznake sredstava fizikom licu u banci
(doznaka plate na tekui raun, ulog na tednu knjiicu) potrebno
je u poziv na broj odobrenja upisati individualni broj rauna (u polje
broja iro rauna unosite broj iro rauna banke). Pozivni sadri
takoe modul koji omoguava proveravanje pravilnosti uneenog
broja. Platne naloge s grekom u tom polju nije mogue preneti u
banku.
11. Ako elite nalog obraditi sa prioritetom, oznaite ga kao hitan.
Kliknite na kvadrati pored natpisa hitno. U njemu se prikae
kvaica. Takav nalog nosi oznaku N u pregledima naloga i u
prozoru za otpremu.
12. Kad ispunite sva potrebna polja, kliknite na dugme U redu. Podaci
iz naloga se prenesu u mapu Nalozi. Novi nalog se doda na kraj
mape, a interaktivni prozor sa slikom novog naloga je pripremljen
za unos sledeeg platnog naloga. Za prekidanje unosa kliknite na
dugme Opozovi ili pritisnite taster <Esc>.
Ako na nalogu niste popunili sva potrebna polja, ili ste moda u neko od
polja uneli nedozvoljenu vrednost, program e vas na to upozoriti. Platne
naloge moete uprkos nedostajuim podacima sauvati u spisak naloga.
Bie oznaen plavom bojom, statusom s grekom i upitnikom pa ga
neete moi potpisati i poslati na isplatu, dok ne budete pravilno uneli sve
podatke.
Pravilno ispunjeni podaci na nalozima obezbeuju, da e sredstva biti
brzo i pravilno doznaena krajnjem korisniku. Pre nego to platni
nalog poaljete u banku, mora ga potpisati odgovorno lice.
Izmeu polja i unutar polja moete se pomerati takoe pomou mia.
Na eljeno mesto se pomerite tako, da pokaziva dovedete na eljeno
mesto i tamo kliknete levim dugmetom mia.

8.2 Korienje uzoraka naloga (predloga)


Program Multi E-Bank omoguava korienje unapred pripremljenih naloga
uzoraka - predloga. Predlozi olakavaju unos naloga sa podacima koji se
ponavljaju, kao to su na primer nalozi za plaanje redovnih mesenih
obaveza ( elektrina energija, plin, trokovi grejanja, ...).

8.2.1

Izvoz uzoraka naloga (predloga)


Grupu naloga moete izvoziti kao uzorke, koje moete kasnije vie puta
uvoziti kao predloge i ispuniti. Izvoz uzoraka naloga moete obaviti iz
mape Priprema naloga, ili pak iz mape Arhiviranih naloga.

34

8.2.1.1

Izvoz predloga iz naloga u pripremi


Izvoz nove grupe uzoraka iz mape Priprema naloga obavite po nie
opisanom postupku.
1.

Otvorite mapu Priprema naloga tako, da u levom delu ekrana


(Slika 8), kliknete na Priprema i zatim ispod nje na Nalozi.

Na ekranu se prikae spisak naloga.


2.

Oznaite platne naloge, koji elite izvoziti kao uzorke.

3.

Kliknite na dugme (U/Iz)voz i zatim izaberite Izvoz uzoraka.

Prikazae se interaktivni prozor Unos naziva grupe uzoraka naloga,


koji od vas zahteva unos naziva grupe, u koju e se upisati izabrani
platni nalozi.
4.

Upiite naziv grupe i izvoz potvrdite klikom na dugme U redu.


Izvoz moete takoe i opozvati klikom na Opozovi.

Nakon uspeno obavljenog izvoza uzoraka na ekranu se prikae


poruka sa brojem izvezenih uzoraka.
5.

Poruku potvrdite klikom na dugme OK.

Ako izaberete za izvoz uzoraka ime grupe, koja ve postoji, novi podaci e
prekriti prethodne. Novi nalozi nee biti dodati prethodnim, ali e u njoj
biti samo novi nalozi.

8.2.1.2

Izvoz predloga iz arhiviranih naloga


Izvoz nove grupe uzoraka iz mape Arhiv naloga obavite po nie
opisanom postupku.
1.

Otvorite mapu Arhiv naloga tako, da u levom delu ekrana


kliknete na Arhiv i zatim ispod nje na Nalozi.

Na ekranu se prikae spisak arhiviranih naloga.


2.

Oznaite platne naloge, koje elite izvoziti kao uzorke.

3.

Kliknite na dugme Izvoz i zatim izaberite Izvoz uzoraka.

Prikazae se interaktivni prozor Unos naziva grupe uzoraka naloga,


koji od vas zahteva unos naziva grupe, u koju e se upisati izabrani
platni nalozi.
4.

Upiite naziv grupe i izvoz potvrdite klikom na dugme U redu.


Izvoz moete takoe i opozvati klikom na Opozovi.

Nakon uspeno obavljenog izvoza uzorka na ekranu se prikae


poruka sa brojem izvezenih uzoraka.
5.

8.2.2

Poruku potvrdite klikom na dugme OK.

Uvoz uzoraka naloga (predloga)


Grupu izvezenih uzoraka naloga moete uvoziti prema nie opisanom
postupku.
1.

Otvorite mapu Priprema naloga tako, da u levom delu ekrana


kliknete na Priprema i zatim ispod nje na Nalozi.
35

Na ekranu se prikae spisak platnih naloga.


2.

Kliknite na dugme (U/Iz)voz i zatim izaberite Uvoz uzoraka.

Prikazae se interaktivni prozor Izbor grupe uzoraka, koji od vas


zahteva izbor naziva grupe, iz koje e se uvoziti platni nalozi uzorci
(predlozi).
3.

Kliknite miem na grupu uzoraka, koju elite uvoziti, i tako je


izaberite.

4.

Uvoz izabrane grupe potvrdite klikom na dugme U redu odnosno


uvoz opozovite klikom na dugme Opozovi.

Nakon uspeno obavljenog uvoza uzoraka na ekranu se prikae poruka


sa brojem uvezenih uzoraka.
5.

Poruku potvrdite klikom na dugme OK.

Na ekranu se prikae spisak platnih naloga, koji sadri i upravo uvezene


naloge uzorke (predloge) oznaene ljubiastom bojom. Ako uvezeni
predlog ne vidite na prikazanom spisku pripremljenih naloga, kriv je
najverovatnije ukljueni filter, koji morate odstraniti.
Kad uvezeni uzorak naloga oznaen ljubiastom bojom otvorite,
dopunite podatke i potvrdite klikom na dugme U redu, predlog se
promeni u obian nalog.
Vie predloga istovremeno moete promeniti u obine naloge grupnom
promenom datuma valute (Poglavlje 8.3.1 Menjanje datuma valute za
vie naloga istovremeno).

8.3 Ispravka podataka na nalogu


Podatke na platnom nalogu moete ispraviti, ako ga jo niste poslali na
isplatu u banku. Potpisane (proverene) naloge ne moete ispravljati, ako ih
pre toka ne otkljuate, kao to je to opisano u poglavlju Potpisivanje i
otkljuavanje naloga. Naloge moe otkljuati samo lice sa ovlaenjam za
desno potpisivanje.
Ako elite ispraviti podatke na nalogu, uradite sledee:
1.

Otvorite mapu Priprema naloga tako, da u levom delu ekrana,


kliknete na Priprema i iza toga ispod nje na Nalozi.

2.

Potraite eljeni nalog i kliknite na njega levim dugmetom mia.

Ako je na spisku toliko pripremljenih naloga, da ih sve nije mogue


prikazati na jednom ekranu, pri traenju se moete posluiti klizaem na
desnoj ivici podekrana s nalozima. Oni su prikazani samo, ako obim naloga
premauje jednu stranicu.
3.

Levim dugmetom mia kliknite na dugme Otvori ili pak primenite


dvoklik na eljeni nalog.

Na ekranu e se prikazati interaktivni prozor sa podacima naloga.


4.

S levim dugmetom mia kliknite na polje, koje elite promeniti. U


polje upiite eljenu vrednost ili tekst.

Ako elite promeniti jo neko polje, ponovite korak 4. Kad ste zadovoljni
sa prikazanim sadrajem na nalogu, kliknite na dugme U redu. Ako elite
na nalogu sauvati prethodni sadraj, kliknite na dugme Opozovi ili
36

pritisnite taster <Esc>.

8.3.1

Menjanje datuma valute za vie naloga istovremeno


Datum valute moete promeniti grupi izabranih naloga.
Datum valute moete promeniti samo nalogu, koji jo niste poslali na
isplatu u banku. Ako ste nalog sa datumom valute unapred ve poslali u
banku, morate ga najpre opozvati, kako je to opisano u poglavlju 8.5.4.
Ako nalog u banci jo nije bio obraen i opoziv je uspeo, morate nalog
duplirati, kako je to opisano u poglavlju 8.5.3, ispraviti mu datum valute,
potpisati ga i ponovo poslati u banku, kako je to opisano u poglavlju 8.6.
Potpisane (proverene) platne naloge ne moete ispravljati, ako ih
prethodno ne otkljuate, kako je to opisano u poglavlju Potpisivanje i
otkljuavanje naloga. Naloge moe otkljuati samo lice s ovlaenjam za
desno potpisivanje.
Ako elite na platnom nalogu ili na vie platnih naloga istovremeno
promeniti datum valute, uradite sledee:
1.

Otvorite mapu Priprema naloga tako, da u levom delu ekrana,


kliknete na Priprema i zatim ispod nje na Nalozi.

Na ekranu se prikae spisak platnih naloga.


2.

Potraite eljeni platni nalog i kliknite na


njega levim dugmetom mia. Izabrani
platni nalog mora biti prikazan naglaeno.
Samo u tom sluaju je oznaen.

3.

Levim dugmetom mia kliknite na dugme Drugo i zatim na


Promena datuma valute.

4.

Unesite datum i potvrdite promenu klikom na dugme U redu, ili


pak pritisnite taster <Enter>.

8.4 Brisanje platnog naloga


Ako elite izbrisati nalog iz spiska pripremljenih naloga, uradite sledee:
1.

Otvorite mapu Priprema naloga tako, da u levom delu ekrana kliknete


na Priprema i ispod nje na Nalozi.

Na ekranu se prikae spisak platnih naloga.


2.

Potraite eljeni nalog i kliknite na njega levim dugmetom mia.


Izabrani nalog mora biti prikazan naglaeno. Samo u tom sluaju je
oznaen.

3.

Levim dugmetom mia kliknite na dugme Brii ili pritisnite taster


<Delete>.

4.

Brisanje potvrdite sa Yes, ako elite izabrane naloge izbrisati. Ako


naloge ne elite izbrisati, kliknite na No.

Izabrani nalozi e biti izbrisani iz spiska pripremljenih naloga.


Kad platni nalog izbriete, ne moete ga vie pozivati nazad. Zato pre
brisanja proverite, da li izabrani(e) nalog(e) zaista elite izbrisati.

37

Potpisane (proverene) platne naloge ne moete brisati, ako ih prethodno


ne otkljuate. Naloge moe otkljuati samo lice s ovlaenjem za desno
potpisivanje.

8.5 Arhiv naloga


Poslati nalozi su prikazani u mapi Arhiv/Nalozi. Arhivirane naloge moete
tampati i pregledati njihov sadraj. Poslate naloge, koji imaju datum valute
kasniji od trenutnog datuma, koji dakle sigurno jo nisu bili obraeni,
moete opozvati. Arhivirane naloge moete takoe i kopirati i ponovo
koristiti, izvoziti ih, ili ih pak izvoziti kao predloge.

8.5.1

Prikaz arhiviranog naloga


Ako elite detaljniji prikaz sadraja arhiviranog naloga, sledite sledei
postupak.
1. U levom delu ekrana kliknite na Arhiva i zatim ispod njega na
Nalozi.
2. Potraite eljeni nalog i kliknite na njega levim dugmetom mia.
Ako u mapi Arhiv naloga ne vidite eljene naloge, moda niste izabrali
pravi period za prikaz dokumenata.
3. Levim dugmetom mia kliknite na dugme Otvori ili pak dvokliknite
na eljeni nalog.
Na ekranu e se prikazati interaktivni prozor s podacima naloga.
Naputate ga klikom na dugme Zatvori.

8.5.2

Izvoz arhiviranih naloga i uzoraka arhiviranih


naloga
Ako elite sadraj arhiviranih naloga izvoziti ili ih pak kasnije upotrebiti
kao predloge, sledite sledei postupak.
1. U levom delu ekrana kliknite na
Nalozi.

Arhiva i zatim ispod njega na

2. Potraite eljeni nalog i kliknite na njega lavim dugmetom mia.


3. Levim dugmetom mia kliknite na dugme Izvoz i zatim u meniju
koji se prikae na Izvoz ili Izvoz uzoraka.
Na ekranu e se prikazati interaktivni prozor, u kojem morate upisati
ime datoteke sa izveenim nalozima, odnosno naziv grupe uzoraka
naloga. Izvoz potvrdite klikom na dugme Save (Sauvaj), a izvoz
uzoraka klikom na dugme Potvrdi.

8.5.3

Dupliranje arhiviranih naloga


Ako elite iz arhiviranog naloga pripremiti novi nalog sa istim podacima,
sledite sledei postupak.
1. U levom delu ekrana kliknite na Arhiva i zatim ispod njega na
Nalozi.

38

2. Potraite eljeni nalog i kliknite na njega levim dugmetom mia.


Moete izabrati i vie naloga istovremeno.
3. Levim dugmetom mia kliknite na dugme Dupliraj.
Kopije naloga, koje ste duplirali, prikazane su u mapi Priprema naloga.

8.5.4

Opoziv poslatog naloga


Opozvati moete samo poslate naloge, koji imaju datum valute kasniji
od trenutnog datuma. Ako elite arhivirani nalog sa statusom "poslat"
opozvati, sledite sledei postupak.
1. U levom delu ekrana kliknite na Arhiva i zatim ispod njega na
Nalozi.
2. Potraite eljeni nalog i kliknite na njega levim dugmetom mia.
Moete izabrati i vie naloga istovremeno.
3. Levim dugmetom mia kliknite na dugme Opoziv.
4. Na zahtev programa Multi E-Bank morate potvrditi opoziv svakog od
izabranih naloga pritiskom na dugme Yes .
5. Unesite lini broj (PIN) i kliknite na dugme U redu ili pak pritisnite
taster <Enter>.
Program Multi E-Bank se povee sa serverom banke i prenese mu
zahtev za opoziv izabranih naloga. Obavetenje o uspenom odnosno
neuspenom opozivu dobiete u pregledu prometa kod sledee obnove
podataka.
Ako opoziv uspe, uspeno opozvani nalozi dobiju status Opozvan.

8.6 Ponovno slanje vraenih (odbijenih) i


opozvanih naloga
Nalog za plaanje, koji je bio u banci vraen, ili ste ga pak nakon slanja u
banku opozvali, moete ponovo slati na plaanje. Platni nalog moe biti
vraen, ako na vaem raunu nema dovoljno sredstava, ili pak zbog drugog
uzroka. Svaki platni nalog pri izradi dobija unikatni broj, koji ne moete
izmeniti. Zato vraeni nalog ne moete neposredno ponovno poslati na
plaanje, morate ga duplirati (udvojiti). Duplirani platni nalog dobija novi
unikatni broj, i takav platni nalog moete poslati na plaanje.
Dupliranje prethodno poslatih platnih naloga opisuje poglavlje 8.5.3.

39

9 Potpisivanje naloga i paketa


Pre nego to poaljete nalog na isplatu u banku, mora ga potpisati jedno ili
vie odgovornih lica s odgovarajuim ovlaenjem za potpisivanje platnih
naloga.
Naloge moete potpisati na dva naina. Prvi nain je individualni, to znai,
da potpiete svaki nalog posebno. Drugi nain je paketni, koji zahteva, da
naloge prvo formirate u paket naloga, a nadalje radite s paketom naloga i ne
sa individualnim nalozima.
Kako ete raditi sa nalozima zavisi od ovlaenja, koje vam dodeli banka.
Ovlaenje je vezano na svaki raun posebno. Ako raun ima ovlaenje za
pripremu paketa, onda taj raun zahteva paketnu obradu naloga, inae
individualnu.

9.1 Individualna obrada platnih naloga


9.1.1

Potpisivanje pripremljenih naloga


Kad budete eleli potpisati pripremljene platne naloge, uradite sledee:
1.

Otvorite mapu Priprema naloga tako, da u levom delu ekrana,


kliknete na Priprema i zatim ispod nje na Nalozi.

Na ekranu se prikae spisak platnih naloga. Pripremljeni nalozi bez


greaka, koje jedine moete potpisati, su prikazani zelenom bojom.
2.

Potraite eljeni nalog, prikazan u zelenoj boji, i kliknite na njega


levim dugmetom mia. Izabrani nalog mora biti prikazan
naglaeno. Samo u tom sluaju je oznaen.

Moete oznaiti takoe i vie naloga i potpisati ih grupno ili pojedinano.


U nastavku je opisan postupak pri potpisivanju jednog izabranog naloga.
Ako ste izabrali vie naloga, vidite nastavak opisa postupka u poglavlju
9.1.3.
3.

Levim dugmetom mia kliknite na dugme Potpii.

Na ekranu se prikae izabrani nalog. Pre potvrivanja potpisa jo


moete promeniti podatke u poljima iji sadraj je prikazan u crnoj boji.
Sadraj polja prikazanih u sivoj boji ne moete promenitii.
4.

Potpis naloga potvrdite sa U redu, ako elite izabrani nalog


potpisati. Ako prikazani nalog ne elite potpisati, kliknite na
Opozovi ili pritisnite taster <Esc>.

Potpisani platni nalozi e promeniti boju u crveno. Te naloge moete


poslati na isplatu u banku.
Podatke na potpisanim nalozima neete moi vie menjati. Ako elite
promeniti podatke na ve potpisanom nalogu, morate ga najpre otkljuati.
Kako se to radi, proitajte u poglavlju 9.1.2.

40

9.1.2

Otkljuavanje naloga
Kad odgovorno lice potpie platni nalog, podatke na nalogu ne moete
vie menjati. Podatke moete izmeniti tek onda, kad odgovorno lice
otkljua nalog. Ako elite platni nalog otkljuati, uradite sledee:
1.

Otvorite mapu Priprema naloga tako, da u levom delu ekrana


kliknete na Priprema i zatim ispod nje na Nalozi.

Na ekranu se prikae spisak platnih naloga. Potpisani nalozi, koje jedine


moete otkljuati, su prikazani crvenom bojom.
2.

Potraite eljeni nalog i kliknite na njega levim dugmetom mia.


Izabrani nalog mora biti prikazan naglaeno. Samo u tom sluaju je
oznaen.

Moete oznaiti i vie naloga i otkljuati ih istovremeno.


3.

Levim dugmetom mia kliknite na dugme Otkljuaj.

Ako ste izabrali vie naloga, vidite nastavak opisa postupka u poglavlju
9.1.4.
Otkljuani nalog e biti prikazan zelenom bojom, sa statusom
pripremljen. U toj boji su prikazani pripremljeni nalozi, koje treba
potpisati. Ako nalog ima datum valute stariji od tekueg datuma, nalog
e biti prikazan u plavoj boji i imae status s grekom.

9.1.3

Grupno potpisivanje naloga


Ako elite potpisati vie naloga istovremeno, uradite sledee:
1.

Otvorite mapu Priprema naloga tako, da u levom delu ekrana,


kliknete na Priprema i zatim ispod nje na Nalozi.

Na ekranu se prikae spisak platnih naloga. Pripremljeni nalozi bez


greke, koje jedino moete potpisati, prikazani su zelenom bojom.
2.

Potraite eljene naloge, prikazane zelenom bojom, i izaberite ih.


Ako ne znate izabrati vie naloga, proitajte poglavlje 7.4.2 Kako
oznaiti vie redova.

3.

Levim dugmetom mia kliknite dugme Potpii.

Na ekranu se prikae prozor za grupno potpisivanje izabranih naloga.

Slika 12: Grupno potpisivanje naloga

41

Ako elite pogledati detalje o pojedinim nalozima, kliknite na dugme


Detalji . Prikaz detalja naputate klikom na dugme Nazad>> .
Ako elite opozvati potpisivanje, kliknite na dugme Opozovi
pritisnite taster <ESC> .

ili pak

Ako elite potpisati sve izabrane naloge, kliknite na dugme Sve.


Ako elite pre potpisa svakog od izabranih naloga jo dodatno proveriti
njegov sadraj, kliknite dugme Pojedinano. U tom sluajui morate
dodatno potvrditi ili opozvati potpisivanje svakog izabranog naloga klikom
na dugme U redu odnosno Opozovi.

9.1.4

Grupno otkljuavanje naloga


Ako elite otkljuati vie naloga istovremeno, uradite sledee:
1.

Otvorite mapu Priprema naloga tako, da u levom delu ekrana,


kliknete na Priprema i zatim ispod nje na Nalozi.

Na ekranu se prikae spisak platnih naloga. Potpisani nalozi, koje jedine


moete otkljuati, su prikazani crvenom bojom.
2.

Potraite eljene naloge, prikazane crvenom bojom, i izaberite ih.

3.

Levim dugmetom mia kliknite na dugme Otkljuaj.

Slika 13: Grupno otkljuavanje naloga


Na ekranu se prikae prozor za grupno otkljuavanje izabranih
potpisanih naloga.
Ako elite pogledati detalje o pojedinim nalozima, kliknite na dugme
Detalji. Prikaz detalja naputate klikom na dugme Nazad>>. Ako elite
opozvati otkljuavanje, kliknite na dugme Opozovi. Ako elite otkljuati
sve izabrane naloge, kliknite na dugme Sve.

9.2 Paketna obrada platnih naloga


Kada su platni nalozi pripremljeni, formirate ih u paket naloga za ta
trebate odgovarajue ovlaenje. Pre nego poaljete nalog na isplatu u
banku, mora ga potpisati jedno ili vie odgovornih lica s odgovarajuim
ovlaenjem za potpisivanje platnih naloga.

42

9.2.1

Formiranje platnih naloga u paket


Otvorite mapu s nalozima, koje elite formirati u paket. Pripremljeni
nalozi bez greke, koje jedino moete formirati u paket, prikazani su
zelenom bojom sa statusom pripremljen. Izaberite jedan ili vie naloga
i kliknite na dugme U paket.
Na ekranu se prikae prozor s podacima o paketu. Pre nego potvrdite
formiranje naloga u paket, moete upisati jo referencu na paket.
Formiranje paketa potvrdite sa Potvrdi ili opozovite sa Opozovi ili
<Esc>.
U zavisnosti od broja levih i desnih potpisa, koji su traeni za raun, i od
potpisne kategorije korisnika, paket se moe u toj fazi i delimino ili
sasvim potpisati.
Nakon formiranja naloga u paket, oznaeni nalozi nestanu iz mape
Priprema/Nalozi,
formiran
paket
s
nalozima
je
u
mapi
Priprema/Paketi.

Kada su nalozi formirani u paket, podatke na tim nalozima ne moete vie


ispravljati. Ako elite podatke ispraviti, potrebno je da paket najpre
razveete ili naloge iz paketa iskljuite. Ve potpisane pakete morate prvo
otkljuati.

9.2.2

Razvezivanje paketa
Kada je paket formiran, podatke na nalozima ne moete vie promeniti.
Podatke moete promeniti tek kada paket razveete. Ako elite paket
razvezati, uradite sledee:
1.

Otvorite mapu Priprema paketa tako, da u levom delu ekrana


kliknete na Priprema i zatim ispod nje na Paketi.

Na ekranu se prikae spisak paketa.


2.

Potraite eljeni paket prikazan zelenom bojom sa statusom


pripremljen i kliknite na njega levim dugmetom mia. Izabrani
paket mora biti prikazan naglaeno. Samo u tom sluaju je
oznaen.

3.

Levim dugmetom mia kliknite na dugme Razvei.

Otvori se prozor sa podacima o paketu. Ako elite paket razvezati


kliknite na dugme Potvrdi. Nalozi iz paketa opet su u mapi
Priprema/Nalozi, a u mapi Arhiva/Paketi nalazi se paket s statusom
razvezan.
Ako paket koji elite razvezati nije prikazan zelenom bojom, ve
crvenom, prvo ga morate otkljuati. Kako se to radi pogledajte u odeljku
9.2.5

9.2.3

Iskljuivanje naloga iz paketa


Pojedinane naloge moete iz paketa i iskljuiti:
1.

Otvorite mapu Priprema paketa tako, da u levom delu ekrana


kliknete na Priprema i zatim ispod nje na Paketi.
43

Na ekranu se prikae spisak paketa.


2.

Potraite eljeni paket prikazan zelenom bojom sa statusom


pripremljen i kliknite na njega levim dugmetom mia. Izabrani
paket mora biti prikazan naglaeno. Samo u tom sluaju je
oznaen.

3.

Levim dugmetom mia kliknite na dugme Iskljui.

Otvori se prozor s podacima o paketu.


4.

Levim dugmetom mia kliknite dugme Spisak naloga u paketu.

Otvori se prozor sa spiskom naloga u paketu.


5.

Izaberite jedan ili vie naloga i kliknite na dugme Iskljui.

Izabrani nalozi prenesu se iz liste ukljuenih naloga na listu iskljuenih.


Moete birati izmeu liste iskljuenih ili ukljuenih naloga. U zavisnosti od
izabrane liste moete klikom na dugme Iskljui ili Ukljui naloge iz
paketa iskljuiti ili iskljuene naloge opet ukljuiti u paket. Klikom na
dugme Potvrdi vraate se u prozor sa podacima o paketu i iskljuenih
naloga. Iskljuivanje naloga konano potvrdite klikom na dugme Potvrdi,
ili opozovite dugmetom Opozovi ili tasterom <Esc>. Iskljueni nalozi iz
paketa prenose se u mapu Priprema.
Ako paket iz kojeg elite iskljuiti nalog nije prikazan zelenom bojom,
ve crvenom, prvo ga morate otkljuati. Kako se to radi pogledajte u
odeljku 9.2.5

9.2.4

Potpisivanje paketa
Potpisivanje paketa trai od jednog do est potpisa, to je definisano za
svaki raun posebno. Koliko i koji potpisi su traeni za potpis paketa
prikazano je u prozoru sa podacima o paketu, koji se otvori, kada paket
potpisujete. Koje potpise moe osigurati pojedinani korisnik zavisi od
njegove potpisne kategorije. O ovlaenjima i potpisnim kategorijama
vie moete proitati u poglavju Ovlaenja za rad s Multi E-Bank. Prvo
morate osigurati sve traene leve potpise, a zatim jo desne.
Kad budete eleli potpisati pripremljene pakete, uradite sledee:
1.

Otvorite mapu Priprema paketa tako, da u levom delu ekrana


kliknete na Priprema i zatim ispod nje na Paketi.

Na ekranu se prikae spisak paketa.


2.

Potraite eljeni paket prikazan zelenom bojom sa statusom


pripremljen i kliknite na njega levim dugmetom mia. Izabrani
paket mora biti prikazan naglaeno. Samo u tom sluaju je
oznaen.

3.

Levim dugmetom mia kliknite na dugme Potpii.

Na ekranu se prikae prozor sa podacima o paketu. Pre potvrivanja


potpisa jo moete pregledati naloge u paketu.
4.

Potpis paketa potvrdite sa Potpii, ako elite izabrani paket


potpisati. Ako prikazani paketa ne elite potpisati, kliknite na
Opozovi ili pritisnite taster <Esc>.

Paket koji ima sve traene potpise prikazan je crvenom bojom sa


statusom proveren. Takav paket moete da poaljete u banku.
44

Postupak slanja
dokumenata.

9.2.5

paketa

opisan

je

poglavju

Slanje

primanje

Otkljuavanje paketa
Kad odgovorno lice potpie paket, ne moete ga vie razvezati ili iz
njega iskljuiti naloge, dok ga ne otkljuate. Ako elite paket otkljuati,
uradite sledee:
1.

Otvorite mapu Priprema paketa tako, da u levom delu ekrana


kliknete na Priprema i zatim ispod nje na Paketi.

Na ekranu se prikae spisak paketa.


2.

Potraite eljeni paket, koji je prikazan crvenom bojom sa


statusom proveren i kliknite na njega levim dugmetom mia.
Izabrani paket mora da bude prikazan naglaeno. Samo u tom
sluaju je oznaen.

3.

Levim dugmetom mia kliknite na dugme Otkljuaj.

Otkljuani paket prikazan je zelenom bojom, sa statusom pripremljen.

9.2.6

Pregled paketa i naloga u paketima


U mapi Priprema/Paketi moete birati izmeu toga, da li u listi vidite
pakete ili naloge, koji su u tim paketima. Izbor uradite klikom na dugme
Drugo, izaberite opciju Pogled i onda se odluiti izmeu Paketi ili
Nalozi.
U oba primera imate mogunost pregleda pojedinanog paketa ili
naloga. To uradite tako, da u listi izaberete nalog ili paket i kliknete na
dugme Otvori. Ako ste izabrali paket, otvori se prozor s podacima o
paketu. Dugmetom Spisak naloga u paketu moete otvoriti listu
naloga, gde moete pregledati naloge. Ako ste pak izabrali nalog, otvori
se prozor sa izabranim nalogom.

9.2.7

Pregled arhiviranih paketa


U prozoru Arhiva paketa prikazani su podaci o poslatim i razvezanim
paketima.
U listi izaberite paket i kliknite na dugme Otvori. Otvori se prozor s
podcima o paketu. Dugmetom Spisak naloga u paketu moete otvoriti
listu naloga, gde ih moete i pregledati.

9.2.8

Brisanje paketa
Pakete iz mape Priprema/Paketi moete da briete samo ako nisu jo
potpisani. Potpisane pakete, koje elite izbrisati, najpre otkljuajte. U
mapi Arhiva/Paketi moete izbrisati sve pakete.
Paket, kojeg elite izbrisati (u mapi Priprema ili Arhiva), oznaite i
kliknite na dugme Brii. Prikae se prozor s podacima o paketu, klikom
na dugme Spisak naloga u paketu moete pregledati naloge vezane u
paket. Klikom na dugme Potvrdi paket e se bez dodatnog upozorenja
izbrisati i ukloniti iz mape.

45

9.2.9

Slanje paketa u banku


Potpisani paketi nalaze se u mapi Slanje, gdje ekaju na slanje u
banku. Slanje dokumenata u banku opisano je u poglavlju Slanje i
primanje dokumenata.
Uspeno poslati paketi iz mape Priprema/Paketi prenose se u mapu
Arhiva/Paketi i nema ih vie u mapi Slanje.

46

10 Poruke
10.1 Priprema poruke
Ova mogunost je namenjena komunikaciji izmeu korisnika programa
Multi E-Bank i banke. Ako elite naruiti potvrdu o plaanju ili neku drugu
uslugu, ne treba vie stajati u redu u banci, banci jednostavno poaljete
zahtev u obliku elektronske poruke. Moete napraviti proizvoljne poruke,
namenjene opunomoeniku rauna (referent u banci). Opunomoenik
rauna vam moe poslati svoja obavetenja ili odgovore na vae poruke.

Slika 14: Prikaz mape Poruke

10.1.1 Izrada nove poruke


Ako elite napraviti poruku za opunomoenika rauna:
1.

Otvorite mapu Priprema poruke tako, da u levom delu ekrana


kliknite na Priprema i zatim ispod nje na Poruke.

Na ekranu se prikae spisak pripremljenih poruka, na koji moete


dodavati nove poruke odnosno brisati ih sa spiska (Slika 14).
2.

Kliknite na dugme Unesi i zatim na Poruka.

Na ekranu se prikae interaktivni prozor Priprema poruke za


baninog referenta.
3.

U polju Predmet upiite kratak naslov poruke.

4.

Zatim levim dugmetom mia kliknite u polje ispod ili pritisnite taster
<Tab> za upis sadraja poruke. Ako nakon unosa predmeta
pritisnete <Enter>, moe se pojaviti poruka o greci.

5.

U polje Sadraj upiite celi sadraj poruke. Duina sadraja poruke


je ograniena.

6.

Kad unesete sve podatke, kliknite na dugme Potvrdi.

Sve uneene poruke prikazane su na spisku pripremljenih poruka crnom


bojom. Istovremeno e se dodati i na spisak za otpremu u crnoj boji.
Poruka time jo nije poslata banci. Morate je poslati iz otpreme.
Pripremljenu poruku moete ispravljati, dok je jo niste poslali banci. To
47

moete uraditi tako, da u mapi Priprema poruka miem izaberete red


eljene poruke, a zatim kliknete na dugme Otvori i sledite gore
navedena uputstva za ispunjavanje poruka.

Kad ste poruku poslali banci, ne moete je vie menjati. Ako elite
pogledati njen sadraj, u mapi Arhiva poruka miem izaberite red eljene
poruke, a zatim kliknite na dugme Otvori.

10.1.2 Izrada reklamacije


Ako elite napraviti reklamaciju:
1.

Otvorite mapu Priprema poruka tako to u levom delu ekrana


kliknete na Priprema i zatim ispod nje na Poruke .

Na ekranu se prikae spisak pripremljenih poruka (moe biti i prazan),


na koji moete dodavati nove poruke ili ih brisati sa spiska.
2.

Kliknite dugme na Unesi i zatim na Reklamacija.

Na ekranu se prikae interaktivni prozor Reklamacija.


3.

U polju Broj rauna izaberite raun, na koji se odnosi reklamacija.

U polje Vlasnik rauna se prenesu podaci o vlasniku rauna.


4.

Izaberite jednu od etiri mogue vrste reklamacije.

Sadraj prozora za unos reklamacije je zavisan od izabrane vrste


reklamacije. Ako ste izabrali Izrada fotokopije za primljenu naplatu
ili Upit o oekivanoj naplati unesite datum plaanja i raun
nalogodavca. Ako ste izabrali Reklamacija izvoda ili Drugo izaberite
razlog za reklamaciju.

48

5.

Unesite reklamirani iznos.

6.

Izaberite nain, na koji elite primiti odgovor banke na vau


reklamaciju.

7.

Ako ste u prethodnom koraku izabrali obavetenje telefonom ili


faksom, unesite telefonski broj, na koji elite primiti odgovor.

8.

Kad unesete sve podatke, kliknite na dugme U redu.

Sve uneene reklamacije prikazane su na spisku pripremljenih poruka


crvenom bojom. Istovremeno e se dodati i na spisak za otpremu u crnoj
boji. Reklamacija time jo nije poslata banci. Morate je poslati iz
otpreme.
Pripremljenu reklamaciju moete ispravljati, dok je jo niste poslali
banci. To moete napraviti tako, da u mapi Priprema poruka miem
izaberete red eljene reklamacije, a zatim kliknete na dugme Otvori i
sledite gore navedena uputstva za popunjavanje reklamacije.

Kad ste reklamaciju poslali banci, ne moete je vie menjati. Ako elite
pogledati njen sadraj, u mapi Arhiva poruka miem izaberite red eljene
reklamacije, a zatim kliknite na dugme Otvori.

10.1.3 Izrada zahteva za prijem potvrde


Ako elite napraviti zahtev za prijem potvrde:
1.

Otvorite mapu Priprema poruka tako, da u levom delu ekrana


kliknite na Priprema i zatim ispod nje na Poruke.

Na ekranu e se prikazati spisak pripremljenih poruka (moe biti i


prazan), na koji moete dodavati nove poruke ili ih brisati sa spiska.
2.

Kliknite na dugme Unesi i zatim na Potvrdu.

Na ekranu e se prikazati interaktivni prozor Potvrda.


3.

U polju Broj rauna izaberite raun, na koji se odnosi potvrda.

U polje Vlasnik rauna e se preneti podaci o vlasniku rauna.


4.

Upiite ID platnog naloga, ili kliknite na dugme Izaberi nalog i


izaberite ga sa spiska poslatih naloga, koji se prikae. U spisku
poslatih naloga moete menjati period prikazanih naloga.

5.

Izaberite nain, na koji elite primiti odgovor banke.

6.

Ako ste u prethodnom koraku izabrali obavetavanje putem faksa,


unesite telefonski broj, na koji elite primiti odgovor.

7.

Kad unesete sve podatke, kliknite na dugme U redu.

Svi uneti zahtevi za prijem potvrde su prikazani na spisku pripremljenih

49

poruka zelenom bojom. Istovremeno e se dodati i na spisak za otpremu


u crnoj boji. Ovim zahtev jo nije poslat banci. Morate ga poslati iz
otpreme.
Pripremljen zahtev za potvrdu moete ispravljati, dok ga jo niste
poslali banci. To moete napraviti tako, da u mapi Priprema poruka
miem izaberete red eljenog zahteva za prijem potvrde, a zatim kliknete
na dugme Otvori i sledite gore navedena uputstva za popunjavanje
zahteva.

Kad ste zahtev za prijem obavetenja poslali banci, ne moete ga vie


menjati. Ako elite pogledati njegov sadraj, u mapi Arhiva poruka miem
izaberite red eljenog zahteva za prijem potvrde, a zatim kliknite na
dugme Otvori.

10.1.4 Brisanje poruke


Poruke, koje jo nisu poslate u banku, moete brisati iz mape Priprema
poruka ovako:
1.

Otvorite mapu Priprema poruka tako to u levom delu ekrana


kliknete na Priprema i zatim ispod nje na Poruke.

Na ekranu se prikae spisak poruka.


2.

Potraite eljeni dokument i kliknite na njega levim dugmetom


mia. Izabrana poruka ili obavetenje mora biti prikazana
naglaeno. Samo u tom sluaju je oznaena.

3.

Levim dugmetom mia kliknite na dugme Brii.

4.

Brisanje potvrdite sa Yes, ako elite izbrisati izabrane poruke ili


obavetenja. Ako ih ne elite brisati, kliknite na No.

Izabrane poruke se briu sa spiska poruka.


Kad izbriete poruku, ne moete je vie pozvati nazad. Zato pre brisanja
proverite, da li je zaista elite izbrisati.

50

11 Obavetenja
11.1 Pregled i tampanje obavetenja
Ako elite pregledati obavetenja, koja vam je poslala banka odnosno
opunomoenik vaeg rauna, uradite sledee:
1.

Otvorite mapu Pregled obavetenja tako, da u levom delu ekrana


kliknete na Pregled i zatim ispod njega na Obavetenja.

Na ekranu se prikae spisak primljenih obavetenja. Izabrano obavetenje


ili vie izabranih obavetenja istovremeno moete pogledati tako to:
2.

Kliknete na dugme Pregled ili na eljenom obavetenju primenite


dvoklik.

Na ekranu se prikae interaktivni prozor sa sadrajem obavetenja, koji


zatvarate klikom na krsti u desnom gornjem uglu ekrana, ili klikom na
dugme Potvrdi .
Izabrano obavetenje ili vie izabranih obavetenja istiovremeno moete
odtampati tako to:
3.

Kliknete na dugme tampaj ili na sliicu tampaa u liniji alata.

51

12 Slanje i primanje dokumenata


12.1 Podeavanje
Kod slanja podataku u banku moete primiti i sve dokumente, koje je
banka pripremila za vas. Na razpolaganje su tri opcije:

osvee se podaci za sve vae raune,

podaci se osvee samo za izabrane raune,

podaci se ne osvee.

Opciju, koja vam najvie odgovara izaberite po dole opisanom postupku.


1.

Kliknite na dugme Opcije u liniji alata ili pak koristite naredbu Opcije
iz menija Alati.

2.

Izaberite list TCP/IP.

3.

U potprozoru Slanje izaberite eljenu opciju (Slika 15).

4.

Prozor zatvorite klikom na dugme OK.

Slika 15: Opcije - slanje

12.2 Slanje dokumenata u banku


1.

Ako radite s vie rauna, izaberite onaj, za koji elite poslati


dokumente u banku. Otvorite mapu Slanje tako, da u levom delu
ekrana kliknite na Slanje.

Na ekranu se prikae spisak proverenih platnih naloga i poruka, koji su


pripremljeni za otpremu (slanje u banku).
2.

52

Izaberite dokumente, koje elite poslati u banku i kliknite na dugme


Poalji.

Program e zapoeti uspostavljanje veze sa bankom. Kad je veza uspeno


uspostavljena, izabrani dokumenti se prenose na raunar banke. Pri toj vezi
e se zavisno od izbora u poglavlju 12.1 sa raunara banke na va raunar
preneti i svi obraeni nalozi i podaci o najnovijim stanjima na vaim
raunima. Nakon uspenog slanja naloga i itanja mogueg prometa veza
se automatski prekida, da bi se vreme komunikacije skratilo na najmanju
meru.
Ako je na strani banke na raspolaganju nova verzija programa Multi EBank, primiete meu poslatim dokumentima (nalozi, poruke) o tome
odgovarajue obavetenje. Nove verzije programa moete preneti na va
raunar na nain, kako je to opisano u poglavlju 12.4 Osveavanje
programa Multi E-Bank.
3.

U prikazanom programskom ekranu navedeni su podaci o slanju


dokumenata i osveavanju:

Slika 16: Slanje dokumenata i osveavanje


4.

Kad se prenos zavri prikazae se prozor sa detajlima o poslatim i


primljenim dokumentima.

Slika 17: Slanje dokumenata i osveavanje - detajli


5.

Prozor zatvorite klikom na dugme Zatvori.

Ako se veza sa serverom banke ne uspostavi uspeno, platni nalozi se ne


prenesu. U tom sluaju se na ekranu prikae odgovarajua poruka.

53

Uspeno poslati nalozi se iz mape Priprema naloga prenose u mapu


Arhivirani nalozi, gde dobiju status "poslat". Uspeno poslatih
dokumenata nema vie u mapi Slanje.

12.2.1 Obrada "sivih" naloga


U sluaju da u toku slanja doe do tekoa u komunikaciji sa serverom
banke ili do tekoa pri itanju pametne kartice, moe se dogoditi da
nakon slanja dokumenti ostanu u mapi Slanje u sivoj boji, a nestanu iz
mape Priprema i jo ih nema u mapi Arhiva. To znai da su dokumenti
bili poslati u banku, ali zbog tekoa sa komunikacijom nije dola potvrda
o tome.
Program Multi E-Bank vas na postojanje "sivih" naloga upozori:

Program u startu proveri sve raune, za sve banke s kojim radite.


Ako postoje "sivi" nalozi, prikae se upozorenje sa podacima za koje
raune ovakvi nalogi postoje i uputstvom, ta moete s tim
nalozima uraditi.

Kad osveavate podatke s baninog servera, program proveri


postojanje "sivih" naloga na raunima banke s kojom se
povezujete. Ako "sivi" nalozi postoje, o tome primate obavetenje.

Ako otvorite mapu Slanje i u njoj postoje "sivi" nalozi, Multi E-Bank
vas na ovo upozori.

ta moete uraditi sa "sivim" nalozima ?

Moete ih ostaviti kakvi jesu, ali e vas program o njihovom


postojanju stalno upozoravati.

"Sive" naloge moete jo jednom slati. Izaberite ih i poaljite kao


ostale dokumente.

"Sive" naloge moete iz mape Slanje i izbrisati. Time ih prenosite u


mapu Arhiva, gde dobiju status "bez potvrde".

Obraenim nalozima, koji su u mapi Arhiva sa statusom "bez potvrde",


promeni se status kad doe odgovarajui promet.
Ako se pri otpremi dokumenata pojave tekoe, a niste sigurni jesu
li se dokumenti pravilno otpremili, pozovite referenta za raun u
banci koji e Vam proveriti koji dokumenti su doli u banku.

12.3 Obnova podataka


Obnova podataka je namenjena preuzimanju podataka o stanjima na
raunima, prometnim stavkama, izvodima, obavetenjima banke,
ifarnicima, novim ovlaenjima itd.
Ako imate ovlaenja za osveavanje
osveavanje podataka sa servera ovako:
1.

54

podataka,

moete

startovati

Kliknite, u liniji alata, na dugme sa sliicom strele (obnovi sadraj


preko mree) ili koristite naredbu na meniju Komunikacija/Obnovi
stanje.

Prikazae se interaktivni ekran, koji vas pita za lini broj (PIN) kartice,
koja sadri certifikat za bezbedno poslovanje preko mree sa izabranom
bankom.
2.

Unesite lini broj (PIN) i kliknite na dugme Potvrdi ili pak pritisnite
taster <Enter>.

Ako je na strani banke na raspolaganju nova verzija programa Multi EBank, primiete kod obnove podataka o tome odgovarajue obavetenje.
Nove verzije programa moete preneti na va raunar tako, kako je to
opisano u poglavlju 12.4 Osveavanje programa Multi E-Bank.
3.

U prikazanom prozoru navedeni su podaci o osveenju podataka:

Slika 18: Osveenje podataka


4.

Kada se osveavanje zavri prikae se prozor sa navedenim detaljnim


podacima o poslatim i primljenim dokumentima:

Slika 19: Osveenje podataka - detalji


5.

Kliknite na Zatvori.

55

12.4 Osveavanje programa Multi E-Bank


Osveavanje programa Multi E-Bank startujete onda, kada elite na svoj
raunar presnimiti novu verziju programa. To obino uradite, kada vas
banka obavestii, da je instalirala novu verziju na server. Kad startujete tu
mogunost, program Multi E-Bank se zatvara.
Viekorisniku verziju programa Corporate E-Bank je potrebno osveavati
posebno na svakom od korisnikih raunara (klijenata). Server nije mogue
osveavati prema opisanom postupku.
Program osveavajte ovako:
1.

Sa menija Alati izaberite mogunost Osveavanje programa ili u


liniji alata kliknite na ikonu za osveavanje programa.

2.

Na pitanje, da li elite nastaviti, odgovorite sa Yes.

Program Multi E-Bank e se zavriti, a na ekranu e se prikazati


interaktivni prozor za osveavanje programa. Unete parametre ostavite
nepromenjene.
3.

Ako elite program osveavati, kliknite na dugme Auriraj.

Ako program ne elite osveavati, kliknite na Opozovi.


Program e uspostaviti vezu sa serverom banke i sa njega presnimiti
najnoviju verziju ifarnika i programa Multi E-Bank. Ako su najnovije verzije
ve instalirane na vaem raunaru, program nee nepotrebno ponovo
prenositi podatke.
Trajanje prenosa nove verzije programa je zavisno od brzine raunara,
modema, koliine promenjenih podataka i kvaliteta linije po kojoji tee
prenos. Prenos moe trajati i 10, 15 minuta.

56

13 Promet, stanje i izvodi


13.1 Promet na raunu
Za sve promene na raunima banka izradi i poalje prometne stavke, koje
mogu biti: prilivi, odlivi, vraeni nalozi, storna priliva, storna odliva,
opozvani nalozi.

13.1.1 Pregled prometa


Ako elite pregledati prometne stavke, u mapi Pregled izaberite
podmapu Promet. Prikae se spisak prometnih stavki za izabrani raun i
period:

Slika 20: Prikaz mape s prometnim stavkama


Razliite boje prometnih stavki znae:
Boja
Crvena
Purpurna
Siva
Plava
Narandasta
Crna

Stanje
Odliv sa primljenim izvodom
Tekui dnevni promet
Vraen, opozvan ili storniran nalog
Priliv sa primljenim izvodom
Provizija banke
Storno

Ako elite da dobijete vie informacija o pojedinoj prometnoj stavci, red


sa traenom prometnom stavkom oznaite i kliknite na dugme Otvori.
Otvorie se interaktivni prozor sa detaljima. Prozor zatvorite klikom na
dugme Potvrdi.

57

13.1.2 Izvoz prometa


Prometne stavke moete izvoziti u tekstualnu datoteku, iz koje mogu da
ih itaju i ostali programi.
Izvoz prometa je detaljnije opisan u poglavju Povezivanje sa drugim
programima.

13.2 Stanje na raunu


Evidentirane podatke na vaim raunima moete prikazati tako to u
levom delu ekrana kliknete na Pregled i zatim ispod njega na Stanje.
Na ekranu se prikae prozor Pregled stanja i prometa na raunu (Slika
21). U prozoru je prikazano evidentirano stanje za svaki od vaih rauna u
posebnom redu.
Prozor Pregled stanja i prometa na raunu vam omoguava:

prikaz evidentiranog stanja za sve raune,

prikaz evidentiranog stanja i prometa za izabrani raun,

prikaz detalja i tampanja evidentiranog stanja i prometa za izabrane


raune.

Slika 21: Pregled stanja i prometa na raunu

13.2.1 Prikaz evidentiranog stanja i prometa za pojedini


raun
Evidentirano stanje i promet za pojedini raun se prikazuje prema
sledeem postupku.
1.

Miem izaberite red sa brojem rauna, za koji elite pogledati


evidentirano stanje i promet.

Red je izabran, ako je prikazan u drugoj boji. Moete izabrati samo


jedan raun.
2.

58

Kliknite na dugme Promet.

Na ekranu se prikae evidentirano stanje i promet za izabrani raun:

Detalje pojedine prometne stavke prikaete tako to izaberete


odgovarajui red i kliknete na dugme Otvori. Prozore za prikaz detalja
zatvorite pritiskom na dugme Potvrdi.
U prikaz evidentiranog stanja i prometa na raunima se vraate tako to
kliknete na dugme Evd. stanje.

13.3 Izvodi
Na spisku izvoda prikazani su podaci o ukupnom prometu za dan, koji
sadri kumulativni pregled prometa.
Izvode prikazujete ovako:
1.

Otvorite mapu Pregled izvoda tako, da u levom delu ekrana kliknete


na Pregled i zatim ispod njega na Izvodi.

Na ekranu se prikau izvodi (Slika 22).

Slika 22: Prikaz mape sa izvodima

59

60

2.

Ako elite videti detaljne podatke nekog od prikazanih izvoda,


oznaite red sa eljenim izvodom i kliknite na dugme Pregled.
Otvorie se poseban prozor, u kojem e biti prikazan izvod sa svim
prometnim stavkama, koje pripadaju izvodu.

3.

Ako elite tampati neki od prikazanih izvoda, oznaite red sa


eljenim izvodom i kliknite na dugme tampaj. Izvod moete
odtampati i iz Pregleda, ako kliknete na ikonu tampaa u lliniji
alata.

4.

Ako elite izvoziti prometne stavke, koje pripadaju nekom od


prikazanih izvoda, kliknite na dugme Izvoz. Na ekranu e biti
prikazan interaktivni prozor, u kojem morate upisati ime datoteke za
izveene prometne stavke. Izvoz potvrdite klikom na dugme Save
(Sauvaj).

14 tampa platnih naloga


Podatke platnog naloga ili vie platnih naloga, koji se nalaze u mapama
Priprema ili Arhivirani nalozi, tampate ovako:
1.

Otvorite mapu Priprema naloga tako, da u levom delu kliknete na


Priprema i zatim ispod nje na Nalozi, ili pak otvorite mapu Arhiva
naloga tako, da u levom delu ekrana kliknete na Arhiv i zatim ispod nje
na Nalozi.

Na ekranu se prikae izabrani spisak platnih naloga.


2.

Potraite eljeni nalog i kliknite na njega levim dugmetom mia. Izabrani


platni nalog mora biti prikazan naglaeno. Samo u tom sluaju je
oznaen.

3.

Kad ste izabrali sve eljene naloge, kliknite na dugme tampaj, ili sa
menija Datoteka izaberite mogunost tampaj, ili pak u liniji alata
kliknite na ikonu za tampanje.

Podaci izabranih naloga e se tampati na tampau. tampani podaci nisu u


obliku, kako su prikazani na ekranu, odnosno u obliku, podobnom za
neposredno tampanje na obrazac. tampani su u obliku poruke, gde svaki
red znai jedan platni nalog.
Ako nije izabran nijedan nalog, dugmad i naredbe za tampanje su neaktivni
(posiveli).
Ako elite pre tampanja pregledati izgled tampanih podataka, kliknite na
dugme Pregled. Klikom na ikonu tampaa u predpogledu moete prikazane
podatke i tampati na tampau.

61

15 Povremeni poslovi
15.1 Odravanje imenika korisnika i njihovih rauna
Za odravanje podataka o primaocima plaanja i njihovim raunima je
programu Multi E-Bank dodat Imenik korisnika i njihovih rauna. Kod
Personal E-Bank imenik se nalazi na lokalnom raunaru, a kod Corporate EBank na serveru u bazi podataka. U toku instaliranja Multi E-Bank servera
imenik sadri samo podatke o raunima banaka.
Iz programa Multi E-Bank moete pristupiti Imeniku korisnika i njihovih
rauna na dva naina:

u toku ispunjavanja platnih naloga kad birate korisnika plaanja


(primalac), ili pak

preko linije alata (ikona knjiga) ili naredbe na meniju Alati, Imenik.

U prvom sluaju je imenik u funkciji izbora podataka i kod izlaza iz


imenika moete koristiti dodatno dugme Izaberi, to prouzrokuje prepis
podataka o izabranom korisniku i njegovom raunu u platni nalog. Primer
prikazuje Slika 23. Pri ulazu u imenik preko linije alata ili menija dugme
Izaberi nemate na raspolaganju. U oba sluaja moete dodavati ili
ispravljati podatke u imeniku.
eljenog primaoca potraite odnosno imenik prikazanih primaoca
ograniite tako, da u polje Naziv korisnika unesete poetna slova naziva
odnosno prezimena korisnika. Prikazani imenik moete srediti po abecedi
naziva tako, to kliknete u polje Naziv odnosno Mesto iznad spiska. Ako je
spisak korisnika u imeniku, ija poetna slova naziva odnosno prezimena
odgovaraju sadraju polja Naziv korisnika predug, uz desnu ivicu je
dopunjen klizaem. Kliza moete pomerati miem. Ako elite potraiti ime
korisnika, za koga znate niz znakova, koji nisu na poetku imena, upiete
ispred niza znak % (npr. %d.o.o. e vam prikazati sva imena, kod kojih se
pojavljuje niz d.o.o.).
Kad miem kliknete na korisnika u spisku, red spiska se prikae u drugoj
boji. To znai, da je primalac "izabran". U donjem delu ekrana, oznaenom
sa Rauni korisnika, prikazae se spisak rauna izabranog korisnika, koji
su uneeni u imenik. Ako u imeniku nema podataka o raunima izabranog
korisnika, spisak rauna ostaje prazan. Ako korisnik ima samo jedan raun,
on je automatski izabran prikazan u drugoj boji, a inae moete raun
izabrati tako, da miem kliknete na odgovarajui red u spisku rauna.
Izabrani red u spisku rauna se prikae u drugoj boji. Takoe, pri traenju
rauna posluite se u sluaju, da je njih vie, kako je prikazano na ekranu,
klizaem uz desnu ivicu spiska rauna.
Podaci o banci, kod koje je otvoren izabrani raun, prikazani su na levoj
strani spiska rauna, a grafiki znak banke iznad spiska.

62

Slika 23: Pregled korisnika i njihovih rauna u imeniku

15.1.1 Unos primaoca u Imenik primalaca i njihovih


rauna
Podatke novog korisnika unosite u imenik ovako:
1.

U liniji alata kliknite na ikonu imenika (knjiga), ili pak izaberite


naredbu na meniju Alati, Imenik .

2.

Kliknite na dugme Dodaj>> desno od prikazanog spiska korisnka.

Prikazae se interaktivni ekran, koji omoguava unos podataka novog


korisnika (Slika 24).
3.

U polje Naziv upiite naziv preduzea ili prezime i ime fizikog lica.

Sadraj tog polja bie namenjen traenju po imeniku, zato budite pri
unosu podataka oprezni. Ako budete uneli manjkave podatke, moete
kasnije imati tekoe pri traenju.
Pritisnite taster <Tab> ili kliknite na sledee polje.
4.

U polje Adresa upiite ispravnu adresu (ulicu i kuni broj) i


pritisnite taster <Tab> ili kliknite na sledee polje.

5.

U polje Mesto upiite ispravan potanski broj i mesto, koje


odgovara tom potanskom broju, i pritisnite taster <Tab> ili
kliknite na sledee polje.

6.

Vrednost u polje Drava unesite biranjem iz padajueg spiska.


Nakon unosa pritisnite taster <Tab>.

7.

U polje Napomena moete dodatno uneti do 140 znakova dugu


napomenu.

Redosled unosa podataka u polja je proizvoljan. Izmeu polja se


moete kretati korienjem tastera <Tab>>, odnosno <Shift>+<Tab>
ili klikom mia.
8.

Na dugme Potvrdi kliknite, ako elite podatke sauvati u imenik.


Ako podatke ne elite sauvati, kliknite na dugme Opozovi.
63

Slika 24: Ekran za dodavanje podataka o korisniku u imenik

15.1.2 Unos rauna u Imenik primalaca i njihovih rauna


Podatke o raunima moete unositi u TRR formatu (rauni kod domaih
banaka). Moete uneti podatke o vie rauna korisnika kod razliitih
banaka. Podatke o novom raunu korisnika unesite ovako:
1.

U liniji alata kliknite na ikonu imenika (knjiga), ili pak izaberite


naredbu na meniju Alati, Imenik.

2.

U gornjem spisku korisnika klikom mia oznaite korisnika, iji


raun elite dodati. Pri traenju eljenog naziva posluite se
unosom poetnih slova naziva u polje Naziv korisnika ili klizaem
uz desnu ivicu spiska.

U donjem spisku prikazani su rauni izabranog korisnika, koje


personalni imenik ve sadri. Ako u imeniku jo nema podataka o bilo
kojem raunu izabranog korisnika, spisak je prazan.
3.

Miem kliknite na dugme Dodaj>> pored spiska rauna.

Prikazae se interaktivni prozor, koji omoguava unos podataka o


novom raunu primaoca (Slika 25).

64

4.

Oznaeno mora biti polje Domai raun .

5.

U polje Br. rauna upiite broj rauna.

Slika 25: Ekran za dodavanje podataka o raunu korisnika


Kad imenik prepozna uneti broj rauna, u donjem delu
automatski se prikau unapred definisani podaci o banci, kod
otvoren uneti raun. Ako program to dozvoljava (dugme
banku>> je prikazan naglaeno), moete izabrati drugu banku i
da sledite korake 6. 8. Inae nastavljate korakom 9.
6.

ekrana
koje je
Izaberi
to tako,

Miem kliknite na dugme Izaberi banku>>.

Prikazae se interaktivni prozor, koji omoguava izbor podataka o banci,


kod koje je otvoren raun primaoca. U donjem delu ekrana prikazani su
podaci o izabranoj banci. Ako eljene banke nema na spisku, podatke o
novoj banci unesite klikom na dugme Dodaj>>. Postupak unosa
podataka o banci je detaljnije opisan u poglavlju 15.1.7 Imenik banaka i
njihovih rauna.
7.

U spisku banaka klikom mia oznaite banku, kod koje korisnik


ima otvoren raun, koji elite dodati. Pri traenju eljenog naziva
banke unesite poetna slova naziva u polje Naziv banke ili se
koristite klizaem uz desnu ivicu spiska.

Izabrana banka mora biti prikazana naglaeno. Samo u tom sluaju je


oznaena.
8.

Miem kliknite na dugme Izaberi.

Podaci o izabranoj banci se prenesu u ekran za unos rauna primaoca.


9.

Na dugme Potvrdi kliknite, ako elite podatke o unesenom raunu


sauvati u personalni imenik. Ako podatke ne elite sauvati,
kliknite na dugme Opozovi.

Ako ste sledili korake 6. 8. i izabrali razliitu banku, od one koju je


program prepoznao u koraku 5. iz sadraja polja Br. rauna, program
vas upozori, da banke nisu iste. Unos rauna u imenik morate dodatno
potvrditi tako to potvrdno odgovorite na pitanje Da li ipak eli
sauvati raun?

65

Dugme Potvrdi je posivelo (onemogueno), dok pravilno ne unesete


sadraj obaveznih polja. Ti podaci se koriste pri plaanju vaih obaveza,
zato budite pri unosu veoma paljivi.

Slika 26: Ekran za biranje banke, kod koje je otvoren raun primaoca

15.1.3 Ispravljanje podataka o primaocu u imeniku


Podatke u Imeniku korisnika i njihovih rauna moete ispraviti ovako:
1.

U liniji alata kliknite na ikonu imenika (knjiga), ili pak izaberite


naredbu na meniju Alati, Imenik .

2.

U gornjem spisku korisnika klikom mia oznaite korisnika, ije


podatke elite izmeniti. Pri traenju eljenog naziva unesite
poetna slova naziva ili prezimena u polje Naziv korisnika ili se
koristite klizaem uz desnu ivicu spiska (Slika 23).

3.

U prikazanom interaktivnom prozoru kliknite na dugme Ispravi>>


na spisku korisnika.

Prikazae se interaktivni prozor, koji omoguava menjanje podataka o


korisniku (Slika 24). Ekran sadri ista polja, kao ekran za unos novog
korisnika.
4.

Ispravite sadraj polja. Izmeu polja se moete kretati


korienjem tastera <Tab>, odnosno <Shift><Tab> ili klikom
mia.

5.

Na dugme Potvrdi kliknite, ako elite promenjene podatke


sauvati u personalni imenik. Ako podatke ne elite sauvati,
kliknite na dugme Opozovi.

15.1.4 Ispravljanje podataka o raunu korisnika u imeniku


Podatke o raunu korisnika ispravljate na sledei nain:
1.
66

U liniji alata kliknite na ikonu imenika (knjiga), ili izaberite naredbu

na meniju Alati, Imenik .


2.

U gornjem spisku primalaca pritiskom mia oznaite primaoca, iji


raun elite promeniti. Pri traenju eljenog naziva unesite poetna
slova naziva ili prezimena u polje Naziv korisnika ili se koristite
klizaem uz desnu ivicu spiska (Slika 23).

Izabrani korisnik mora biti prikazan naglaeno. Samo u tom sluaju je


oznaen.
U donjem spisku su prikazani
personalni imenik ve sadri.
3.

rauni

izabranog

korisnika,

koje

Ako spisak rauna korisnika sadri dva ili vie rauna, morate
klikom mia oznaiti raun koji elite promeniti.

Izabrani raun mora biti prikazan naglaeno. Samo u tom sluaju je


oznaen.
4.

Miem kliknite na dugme Ispravi>> na spisku rauna izabranog


korisnika.

Prikazae se interaktivni prozor, koji omoguava menjanje podataka o


raunu korisnika (Slika 25). Ekran sadri ista polja, kao ekran za unos
novog rauna korisnika
5.

Ispravite sadraj podataka o raunu korisnika.

6.

Na dugme Potvrdi kliknite, ako elite izmenjene podatke sauvati


u imenik. Ako podatke ne elite sauvati, kliknite na dugme
Opozovi.

15.1.5 Brisanje korisnika i njegovih rauna iz imenika


Ako elite podatke o korisniku zajedno sa podacima o njegovim
raunima izbrisati iz imenika, sledite sledee korake:
1.

U liniji alata kliknite na ikonu imenika (knjiga), ili izaberite naredbu


sa menija Alati, Imenik .

2.

U gornjem spisku korisnika klikom mia oznaite korisnika kojeg


elite, zajedno sa svim pripadajuim raunima, izbrisati iz imenika.
Pri traenju eljeneg naziva unosite poetna slova naziva ili
prezimena u polje Naziv korisnika ili se koristite klizaem uz
desnu ivicu spiska (Slika 23).

3.

Miem kliknite na dugme Brii kod spiska korisnika.

Prikazae se prozor s podacima o izabranom korisniku i brojevima


njegovih rauna s pitanjem, da li zaista elite izbrisati korisnika i sve
njegove raune.
4.

Brisanje podataka i rauna izabranog korisnika konano potvrdite


klikom na dugme Yes, odnosno opozovite klikom na dugme No.

Kad korisnika izbriete iz imenika, ne moete ga vie nazad pozvati.


Izbriu se i podaci o svim njegovim raunima. Zato pre brisanja
proverite, da li izabranog korisnika zaista elite izbrisati. Ako biste kasnije
eleli izbrisanog korisnika ponovo koristiti, morali bi ponovo uneti sve
podatke, zajedno sa podacima o njegovim raunima.

67

15.1.6 Brisanje rauna korisnika iz imenika


Ako elite iz imenika izbrisati podatke o raunu korisnika, sledite
sledee korake:
1.

U liniji alata kliknite na ikonu imenika (knjiga), ili izaberite naredbu


na meniju Alati, Imenik .

2.

U gornjem spisku korisnika klikom mia oznaite korisnika, kojem


elite izbrisati raun iz imenika. Pri traenju eljenog naziva unosite
poetna slova naziva ili prezimena u polje Naziv korisnika ili se
koristite klizaem uz desnu ivicu spiska (Slika 23).

Izabrani korisnik mora biti prikazan naglaeno. Samo u tom sluaju je


oznaen.
U donjem spisku prikazani
personalni imenik ve sadri.

su

rauni

izabranog

korisnika,

koje

3.

Ako spisak rauna korisnika sadri dva ili vie rauna, morate
klikom mia oznaiti raun koji elite izbrisati.

4.

Miem kliknite na dugme Brii iznad spiska rauna izabranog


korisnika.

Prikazae se prozor s podacima o korisniku i izabranom raunu s


pitanjem, da li zaista elite izbrisati raun korisnika.
5.

Brisanje podataka o izabranom raunu korisnika konano potvrdite


klikom na dugme Yes, odnosno opozovite klikom na dugme No.

Kad podatke o raunu korisnika izbriete iz imenika, ne moete ih vie


pozvati nazad. Ako biste kasnije eleli izbrisani raun ponovo koristiti,
morali bi ponovo uneti podatke o raunu.

15.1.7 Imenik banaka i njihovih rauna


Imenik banaka omoguava dodavanje banaka, brisanje i menjanje
podataka o runo dodatim bankama.
Podatke o unapred uneenim bankama ne moete brisati ili menjati. Te
banke su u spisku banaka oznaene sa "R" u koloni Izvor .

68

Slika 27: Imenik banaka


Imeniku banaka moete pristupiti na dva naina:

kod runog biranja banke, kod koje je otvoren raun, (Slika 26), ili

neposredno klikom na dugme Imenik banaka (Slika 27).

U prvom sluaju imate na raspolaganju dugme Izaberi, kojim se podaci


izabrane banke prenose u podatke o raunu. U drugom sluaju se moete
vratiti u imenik primaoca i njihovih rauna klikom na dugme Korisnici i
njihovi rauni .

15.1.7.1

Dodavanje banke u imenik


Banku moete dodati na sledei nain:
1. Miem kliknite na dugme Dodaj>>.
Prikazae se interaktivni prozor za unos podataka o banci.

Slika 28: Prozor za unos podataka o banci


2. U polje Naziv upiite naziv banke. Nakon unosa pritisnite taster
<Tab>.
69

Sadraj tog polja bie namenjen traenju po personalnom imeniku,


zato budite paljivi kod unosa podataka. Ako unesete manjkave
podatke, moete kasnije pri traenju imati tekoe.
3. U polje Adresa upiite ispravnu adresu (ulicu i kuni broj) i
pritisnite taster <Tab> ili kliknite na sledee polje.
4. U polje Mesto upiite pravilno potanski broj i mesto, koje
odgovara tom potanskom broju, i pritisnite taster <Tab> ili
kliknite na sledee polje.
5. Vrednost u polje Drava unesite pomou izbora iz padajueg
spiska. Nakon unosa pritisnite taster <Tab>.
6. U polje SWIFT BIC upiite jedanaestomesni meunarodni
identifikacioni kod banke i pritisnite taster <Tab> ili kliknite na
sledee polje.
7. U polje Raun banke upiite ispravan broj banke, i pritisnite
taster <Tab> ili kliknite na sledee polje.
8. U polje Napomena moete dodatno uneti do 140 znakova dugu
napomenu.
9. Miem oznaite polje Banku elim dodati i kao primaoca, ako
elite banku voditi i u spisku primaoca. Sve unapred unete
banke (u spisku banaka oznaene su sa R) su takoe i primaoci.
Redosled unosa podataka u polja je proizvoljan. Izmeu polja se
moete kretati korienjem tastera <Tab>, odnosno <Shift><Tab>
ili klikom mia.
10.Na dugme Potvrdi kliknite, ako elite podatke sauvati u
imenik. Ako podatke ne elite sauvati, kliknite na dugme
Opozovi.
Dodata banka je u spisku banaka oznaena sa "U" u koloni Izvor.

15.1.7.2

Menjanje podataka u imenik dodate banke


Podatke o naknadno unetim bankama moete promeniti na sledei
nain:
1.

Miem izaberite banku iz spiska banaka. Pri traenju eljenog


naziva banke unesite poetna slova naziva banke u polje Naziv
banke ili se koristite klizaem uz desnu ivicu spiska (Slika 26).
Moete menjati samo podatke naknadno unetih banaka, dakle
onih, koje su na spisku banaka oznaene sa U, u koloni Izvor .

2.

Miem kliknite na dugme Ispravi>>.

Prikazae se interaktivni prozor za menjanje podataka o banci, koji


se od prozora za unos podataka o banci (Slika 28) razlikuje po tome
to je onemoguen istovremeni unos podataka o banci u imenik
primalaca.
3.

70

Ispravite podatke o banci. Promenu potvrdite klikom na dugme


Potvrdi, odnosno opozovite klikom na dugme Opozovi.

15.1.7.3

Brisanje dodate banke iz imenika


Podatke o naknadno unetoj banci moete izbrisati iz imenika na
sledei nain:
1.

Miem izaberite banku sa spiska banaka. Pri traenju eljenog


naziva banke unesite poetna slova naziva banke u polje Naziv
banke ili se koristite klizaem uz desnu ivicu spiska (Slika 26).
Moete izbrisati samo podatke naknadno unetih banaka, dakle
onih, koje su u spisku banaka oznaene sa U, u koloni Izvor.

2.

Miem kliknite na dugme Brii .

3.

Na pitanje, jeste li sigurni, da elite izbrisati izabranu banku,


odgovorite potvrdno.

Kad podatke o banci izbriete iz imenika, ne moete ih vie pozvati


nazad. Ako biste kasnije eleli izbrisanu banku ponovo koristiti, morali
bi ponovo uneti podatke. Ako ste banku uneli i kao primaoca, prema
gore opisanom postupku izbriite je samo iz imenika banaka i jo je
dalje moete koristiti kao primaoca.

15.2 Menjanje linog broja pametne kartice kartice


Iz sigurnosnih ili nekih drugih razloga moete menjati lini broj (PIN). Pri
tome se drite uputstava, koja su navedena u poglavlju 5.1 Pokretanje
programa Multi E-Bank. Pri pisanju linog broja budite posebno paljivi
vezano za velika i mala slova i na poloaj slova Z i Y na vaoj tastaturi.
Lini broj moete promeniti ovako:
1.

U meniju Alati izaberite mogunost Promena personalnog broja ili


u liniji alata kliknite na ikonu PIN (za menjanje linog broja).

2.

Na pitanje, da li elite nastaviti, odgovorite sa Da (Yes).

Program Multi E-Bank e se zavriti, na ekranu e se prikazati interaktivni


prozor za promenu linog broja. Pravilno unesite sve line brojeve - stare i
nove i potvrdite nove line brojeve.
3.

Ako elite lini broj promeniti, kliknite na dugme Potvrdi..

Ako lini broj ne elite promeniti, kliknite na dugme Opozovi.


Program e promeniti lini broj. Taj lini broj ete umesto starog koristiti u
programu Multi E-Bank.

15.3 Brisanje starih podataka (ienje baze


podataka)
S tom mogunou moete brzo i na jednostavan nain izbrisati stare i
nepotrebne podatke. Podatke briete s obzirom na starost, do odreenog
datuma.
Ako elite izbrisati sve stavke prometa, platne naloge, poruke
obavetenja, koji su stariji od odreenog perioda, uradite sledee:

71

1.

U meniju Alati izaberite mogunost ienje baze ili u liniji alata


kliknite na ikonu za ienje baze podataka.

2.

Ako elite podatke zaista izbrisati, na postavljeno pitanje odgovorite


sa Da (Yes). U suprotnom sluaju kliknite na Ne (No) i vratiete se
u radnu okruenje programa Multi E-Bank.

Program Multi E-Bank e se zavriti, a na ekranu e se prikazati


interaktivni prozor za ienje baze podataka.
3.

Upiite datum do kojeg elite podatke izbrisati i oznaite opciju za


kreiranje arhivske datoteke, ako elite podatke pre brisanja arhivirati.

4.

Ako elite podatke zaista izbrisati, kliknite na dugme Brii podatke.

5.

Pojavie se prozor Sa pitanjem da li ste sigurni da elite brisati


podatke starije od naznaenog datuma. Ako ste sigurni kliknite na
dugme Yes, u suprotnom kliknite na dugme No.

Ako podatke ne elite izbrisati, morate zatvoriti prozor klikom na X, u


gornjem desnom uglu.
Program e izbrisati podatke, koji su stariji od izabranog perioda.
Izbrisane podatke ne moete vie pozivati, zato pre brisanja proverite, da
li ih zaista elite izbrisati.

15.4 Priprema skraenica za unos svrhe doznake


Kod pripreme platnih naloga (virman, kompenzacija) pri unosu u polje
Svrha plaanja moete postupiti tako to unapred pripremite do 12
razliitih svrha pa ih pri unosu u polje Svrha plaanja pozovete posebnim
funkcionalnim tasterima <F1> do <F12> .
Skraenice e se sauvati i nakon to napustite program Multi E-Bank. Ako
koristite Corporate verziju Multi E-Bank-a, morate instalirati skraenice na
svakom od korisnikih raunara (klijenata) posebno.
Savetujemo vam, da pripremite skraenice za svrhe plaanja, koje
najee koristite. Sadraje teksta skraenica moete kasnije bilo kada
promeniti.
Skraenice za unos svrhe doznake pripremite po nie opisanom postupku.
1. Kliknite na dugme Opcije u liniji alata, ili pak koristite naredbu Opcije
iz menija Alati.

2. Izaberite list Svrha doznake.


3. Unesite tekst u polje kod oznake funkcionalnog tatera.
U svaki od redova kod oznake funkcionalnog tastera moete uneti
proizvoljan tekst.
4. Promene definisanja potvrdite klikom na dugme U redu (OK), ili ih
72

pak opozovite pritiskom na dugme Opozovi (Cancel). U poslednjem


sluaju e ostati validne poslednje potvrene definicije.
Skraenice moete koristiti pri pripremi naloga onda, kada je aktivno polje
Svrha plaanja. Svako pritiskanje na bilo koju od funkcionalnih tipki <F1>
do <F12> , kad ste u polju Svrha plaanja prouzrokuje, da se na mesto
kursora unese unapred pripremljeni tekst, kao da ste ga otkucali. Podatke u
polju Svrha plaanja moete zatim jo dopuniti ili ispraviti.

15.5 Odreivanje unapred definisanog rauna i


unapred definisane vrste posla
Ako imate vie rauna kod jedne ili kod raznih banaka, moete s
programom definisati raun, koji elite da se prikae pri pokretanju
programa.
Odreivanje unapred definisanog rauna pripremite po nie opisanom
postupku.
1.

Kliknite na dugme Opcije u liniji alata, ili pak koristite naredbu Opcije
iz menija Alati.

2.

Izaberite list Razno.

3.

U polju Unapred definisani raun pri pokretanju programa


unesite odgovarajui raun tako, da ga izaberete iz padajueg spiska.
Pozovite ga tako to kliknete strelicu nadole s desne strane polja.

Moete odrediti i unapred definisanu vrstu posla, koja se prikazuje, kad


otvorite novi virmanski nalog.

73

16 Povezivanje sa drugim programima


U ovom poglavlju su opisani postupci, koji programu Multi E-Bank
omoguavaju povezivanje sa drugim programima. Povezivanje ide preko
tekstualnih datoteka, koje za razmenu koristi program Multi E-Bank. Formati
datoteka nalaze se u odjeljku Dodatak. Morate obezbediti, da i program, s
kojim izmenujete podatke, moe koristiti (ita i zapisuje) te datoteke.

16.1 Platni nalozi


Platne naloge moete pripremiti u drugim programima pa ih zatim uvoziti
u program Multi E-Bank. Platne naloge moete iz programa Multi E-Bank
i izvoziti u datoteku.

16.1.1 Uvoz (prenos naloga iz tekstualne datoteke)


Datoteka mora biti pripremljena u formatu, koji je opisan u dodatku.
Naloge moete uvoziti u program Multi E-Bank ovako:
1. Otvorite mapu Priprema naloga.
2. Kliknite na dugme (U/Iz)voz i zatim izaberite Uvoz.
Prikazae se standardni interaktivni prozor Otvori (Open), koji od vas
zahteva izbor imena datoteke, koja treba da se uveze.
3. Ako je u donjem delu ekrana tampano ime datoteke pravilno,
potvrdite ga tako to pritisnete taster <Enter> ili kliknete dugme
Otvori (Open). U suprotnom sluaju izaberite pravo ime datoteke:
datoteku u gornjem delu ekrana oznaite klikom mia, a zatim
izaberite dugme Open, odnosno Otvori.
Ako eljeneg imena datoteke nema meu prikazanim, koristite kliza
pri traenju i po potrebi otvaranjem prikazanih mapa izaberite drugi put.
Postupak izbora puta i datoteke je standardan za MS Windows okruenje.
Detaljniji opis postupka moete nai u uputstvima za MS Windows
okruenje. Takoe, ako je interaktivni prozor drugaiji od upravo
opisanog, vidite uputstva za Windows. Datoteku moete u gornjem
ekranu izabrati i dvoklikom mia, pri emu izbor nije potrebno naknadno
potvrditi klikom na dugme Otvori (Open).
Program e poeti uvoziti platne naloge iz date datoteke.
Ako datoteke nema ili nije u pravom formatu, prikazae se poruka o
greki. Dajte pravilno ime datoteke i obezbedite, da je datoteka u
propisanom formatu.
Nakon zavrenog uvoza podataka na ekranu e se prikazati interaktivni
prozor, u kojem je naveden broj uvezenih platnih naloga.
4. Kliknite na dugme OK.
Platne naloge koje ste uvezli ve moete videti na spisku platnih
naloga. Ako uvezene naloge ne vidite u prikazanom spisku pripremljenih
naloga, najverovatnije je kriv ukljueni filter, koji morate odstraniti.
Kad uvozite naloge u platnom prometu u zemlji Multi E-Bank svaki put
kad uvozi platne naloge sa datoteke zapisuje podatke o korisnicima

74

plaanja i njihovim raunima u datoteku s imenom primaoci.txt . Ta


datoteka moe sadrati podatke o korisnicima, koje jo nemate u imeniku
korisnika i njihovih rauna. Ako elite u imeniku imati podatke o
korisnicima uveenih naloga, morate datoteku primaoci.txt uvoziti,
kako je to opisano u poglavlju 16.2.1. Kod svakog uvoza naloga
datoteka korisnika se proiruje s novim podacima, po jedan slog za svaki
uvezeni nalog, zato preporuujemo, da je povremeno briete.

16.1.2 Izvoz - prenos naloga u tekstualnu datoteku


U ovom poglavlju je opisan postupak za upis platnih naloga,
pripremljenih ili poslatih, u propisanom formatu u datoteku. S tim
omoguavate prenos podataka preko standardizovane tekstualne
datoteke u druge programe. Tako moete sauvati svoje redovne
mesene naloge, koje zatim po potrebi uvozite, kako je opisano u
poglavlju 16.1.1 .
Ako elite izabrane platne naloge izvoziti (upisati) u datoteku, uradite
sledee:
1. Otvorite jednu od mapa Priprema naloga ili Arhiva naloga.
Na ekranu e se prikazati spisak naloga.
2. Oznaite platne naloge, koje elite izvoziti.
3. Kliknite na dugme (U/Iz)voz, ako ste otvorili mapu Priprema
naloga, odnosno Izvoz, ako ste otvorili mapu Arhiva naloga.
Izaberite Izvoz.
Prikazae se interaktivni ekran Sauvaj kao (Save as), koji od vas
zahteva unos imena datoteke, u koju e se upisati izabrani platni nalozi.
4. Ako je to ime datoteke ispravno, potvrdite ga tako to pritisnete
taster <Enter> ili kliknete na dugme Sauvaj (Save). U
suprotnom sluaju navedite pravo ime datoteke (ako je potrebno,
navedite celi put i ime datoteke) i zatim pritisnite taster <Enter> ili
kliknite na dugme Sauvaj (Save).
Pre nego to program pone upisivanje u datoteku, proveri, da li
navedena datoteka ve postoji.
Ako datoteka ve postoji, na ekranu e se prikazati interaktivni prozor,
u kojem vam program saoptava da navedena datoteka ve postoji.
Postavie vam pitanje, da li je elite zameniti.
5. Na pitanje, da li je elite zameniti, odgovorite sa Yes, ako vam nisu
potrebni prethodni podaci u datoteci. U tom sluaju e se prethodni
podaci u datoteci nadomestiti sa upravo izabranim platnim nalozima.
Ako prethodne podatke u datoteci trebate, odgovorite sa No.
Program e vam omoguiti unos novog imena datoteke. Unesite
novo ime datoteke i pritisnite taster <Enter> ili kliknite na dugme
Sauvaj (Save).
Ako je interaktivni ekran drugaiji od upravo opisanog, pogledajte
uputstva za Windows.
Program e izabrane platne naloge upisati na datu datoteku. Na kraju
upisivanja na ekranu e se prikazati interaktivni prozor, u kojem e biti
naveden broj upisanih platnih naloga.
75

6. Kliknite dugme OK (U redu).


Time je izvoz platnih naloga zavren.

16.2 Imenik korisnika i njihovih rauna


Podatke o poslovnim partnerima usput unosite i dopunjavate u imenik.
Prilkom instaliranja imenik sadri samo podatke o poslovnim bankama.
U Imenik korisnika i njihovih rauna moete uvoziti unapred pripremljene
podatke iz tekstualne (ASCII) datoteke. Uvoz podataka u imenik moete
pokrenuti, ako su podaci o korisnicima i/ili njihovim raunima na
raspolaganju u elektronskom obliku. Podatke pripremite u tekstualnom
(ASCII) formatu, kako je opisano u odjeljku Dodatak i uvozite ih u imenik
po postupku, opisanom u poglavlju 16.2.1.

16.2.1 Postupak uvoza podataka iz tekstualne datoteke


1.

U liniji alata kliknite na ikonu imenika (knjiga), ili izaberite naredbu


na meniju Alati, Imenik .

Prikazae se ekran Imenik korisnika i njihovih rauna.


2.

Kliknite na dugme Uvoz podataka.

Prikazae se interaktivni ekran, koji omoguava traenje datoteke s


podacima, koje elite uvoziti u imenik.
Ako datoteku, koju elite uvoziti ne vidite meu prikazanim, potraite je
korienjem klizaa i polja Pogledaj: .
3.

Klikom mia izaberite eljenu datoteku.

Ime izabrane datoteke se prenosi u polje ime:. U to polje moete ime


datoteke i ukucati.
4.

Ako elite uvoz opozvati, kliknite na dugme Zatvori, a inae


kliknite na dugme Primi>> .

Mera uz donju ivicu ekrana prikazuje, priblino koji deo podataka sa


datoteke je proitan. Nakon zavrenog uvoza prikazuje se poruka o
izvrenom uvozu. Podatak o broju svih proitanih i o broju vraenih
slogova se nalazi na kraju poruke. Nakon poruke se proetajte
korienjem klizaa. Poruka se sauva na datoteku s istim imenom i
putem kao datoteka s podacima, ali sa ekstenzijom .err . Brojevi
vraenih slogova su u poruci posebno oznaeni sa dva uzvinika (!!).
Takoe slogovi s podacima, koji su ve u imeniku, su vraeni s
obrazloenjem da "raun ... primaoca ... kod banke ... ve postoji."
5.

Postupak zavravate klikom na dugme Zatvori.

Ako je u poruci naveden i samo jedan vraeni slog, potrebno je utvrditi


uzrok vraanja. Ako je vraenih slogova malo preporuujemo interaktivni
unos po postupku, opisanom u poglavlju 15.1. Isto tako moete ispraviti
podatke na datoteci i uvoz ponoviti. U tom sluaju bie vraeni svi ranije
uspeno uvezeni slogovi, jer se podaci ve nalaze u imeniku.

76

Ako ponovo pokrenete uvoz iz datoteke sa istim imenom i istim putem,


poruka o izvrenom uvozu e se prepisati preko prethodne poruke, jer
datoteke sa starim i novim porukama imaju ista imena.

16.2.2 Postupak izvoza podataka u tekstualnu datoteku


Podatke o poslovnim partnerima i njihovih raunima, koje ima korisnik
Multi E-Bank sauvane u imeniku, korisnik moe u svakom trenutku i
izvoziti u tekstualnu datoteku, koja je zapisana u ASCII formatu.
1.

U liniji alata kliknite na ikonu imenika (knjiga), ili izaberite naredbu


na meniju Alati, Imenik .

Prikazae se ekran Imenik korisnika i njihovih rauna.


2.

Kliknite na dugme Izvoz podataka

Prikazae se interaktivni prozor Sauvaj kao (Save as), koji od vas


zahteva unos imena datoteke, u koju e se upisati podaci o poslovnim
partnerima i njihovim raunima, koji su sauvani u imeniku. Pri izvozu
datoteke unapred je definisano ime datoteke Spisak.txt, koja se nalazi
u imeniku, gde je instaliran program Multi E-Bank.
3.

Ako je to ime datoteke ispravno, potvrdite ga tako to pritisnete


taster <Enter> ili kliknete na dugme Sauvaj (Save). U
suprotnom sluaju navedite pravo ime datoteke (ako je potrebno,
navedite celi put i ime datoteke) i zatim pritisnite taster <Enter>
ili kliknite na dugme Sauvaj (Save).

Pre nego to pone program upisivanje na datoteku, proveri, da li


navedena datoteka ve postoji. Ako datoteka ve postoji, na ekranu e se
prikazati interaktivni ekran, u kojem vam program saoptava da
navedena datoteka ve postoji. Postavie vam pitanje, da li je elite
zameniti.
4.

Na pitanje, da li je elite zameniti, odgovorite sa Yes, ako vam


prethodni podaci u datoteci ne trebaju. U tom sluaju e se
prethodni podaci u datoteci nadomestiti sa aktuelnim podacima iz
imenika. Ako su vam prethodni podaci u datoteci potrebni,
odgovorite sa No. Program e vam omogoiti unos novog imena
datoteke. Unesite novo ime datoteke i pritisnite taster <Enter> ili
kliknite na dugme Sauvaj (Save).

Ako je interaktivni ekran drugaiji od upravo opisanog, proitajte


uputstva za Windows.
Program e poslovne partnere i njihove raune iz imenika upisati na
datu datoteku. Na kraju upisivanja na ekranu e se prikazati interaktivni
ekran, gde e biti zapisana informacija o uspenosti izvoza podataka i
datoteka, u koje su bili izvoeni podaci.
5.

Kliknite na dugme OK (U redu).

Detalji u vezi sa formatom i sadrajem tekstualne datoteke su


objanjeni u poglavlju Dodatak.

77

16.3 Promet i izvodi


Podekran za pregled prometa prikazuje sve izvrene transakcije u
izabranom periodu. Transakcije su navedene u dve kolone; U zaduenje i
U odobrenje. U prvoj koloni su navedena vaa plaanja, a u drugoj
doznake drugih na va transakcioni raun. Prva su tampana crvenom, a
druga plavom bojom. U treoj koloni (tampanom crnom bojom) tampani
su opozvani i vraeni nalozi, s razlogom vraanja u koloni Svrha.

16.3.1 Izvoz (prenos prometa u tekstualnu datoteku)


Pomou upisa prometnih podataka u tekstualnu datoteku drugim
(raunovodstvenim) programima omoguite, da mogu te podatke itati i
ukljuiti ih meu svoje. Prometne stavke moete izvoziti na dva naina:
iz mape Promet ili iz mape Izvodi. Preporuujemo, da izvozite prometne
stavke iz mape Izvodi, jer s jednim potezom izvozite sve prometne
stavke, koje pripadaju izabranom izvodu. Format izlaznih datoteka je
jednak u oba naina .
Iz mape Promet podatke moete izvoziti za pojedinu prometnu stavku
ili za vie prometnih stavki zajedno u okviru izabranog rauna i izabranog
vremenskog perioda.
Prometne stavke sadre sve elemente, koje daje poslovna banka u
svojim zbirnim porukama. Izvoz prometnih stavki je usklaen sa
formatom koji EBB definie za zbirne poruke.
Ako elite upise prometa izvoziti u tekstualnu datoteku, uradite sledee:
1.

U desnom gornjem delu ekrana izaberite eljeni transakcioni raun


(ako ih imate vie), iz kojeg elite podatke izvoziti.

2.

U levom podekranu kliknite na Pregled prometa.

Na ekranu e se prikazati promet za period, koji je zapisan u intervalu


za prikazivanje tampe prometnih stavki.
3.

Izaberite eljeni period za pregled prometa.

4.

Oznaite upise prometa, koje elite izvoziti.

Upis prometa oznaite tako to ga kliknete. Oznaeni upis je prikazan


naglaeno. Ako elite oznaiti samo odreene naloge, koristite tastere
<Shift> i <Control>.
5.

Kliknite na dugme Izvoz.

Prikazae se interaktivni prozor Sauvaj kao (Save as), koji od vas


zahteva unos imena datoteke, u koju e se upisati izabrani upisi prometa.
6.

Ako je ime datoteke ispravno, potvrdite ga tako to pritisnete


taster <Enter> ili kliknete na dugme Sauvaj (Save). U
suprotnom sluaju navedite pravo ime datoteke (ako je potrebno,
navedite celi put i ime datoteke) a zatim pritisnite taster <Enter>
ili kliknite na dugme Sauvaj (Save).

Pre nego to program pone upisivati na datoteku, proveri, da li


navedena datoteka ve postoji.
Ako datoteka ve postoji, na ekranu e se prikazati interaktivni prozor,

78

u kojem vam program saoptava, da navedena datoteka ve postoji.


Postavie vam pitanje, da li je elite zameniti.
7.

Na pitanje, da li je elite zameniti, odgovorite sa Yes, ako vam ne


trebaju prethodni podaci u datoteci. U tom sluaju e se prethodni
podaci u datoteci nadomestiti sa upravo izabranim upisima
prometa. Ako su vam prethodni podaci u datoteci potrebni,
odgovorite sa No. Program e vam omoguiti unos novog imena
datoteke. Unesite novo ime datoteke i pritisnite taster <Enter> ili
kliknite na dugme Sauvaj (Save).

Ako je interaktivni prozor drugaiji od upravo opisanog, pogledajte


uputstva za Windows.
Program e izabrane upise prometa upisati na datu datoteku. Na kraju
upisivanja na ekranu e se prikazati interaktivni prozor, u kojem e biti
naveden broj upisanih prometnih upisa.
8.

Kliknite na dugme U redu.

Time je izvoz upisa prometa za izabrani period zavren. Ako elite upise
prometa izvoziti za drugi period, ponovite korake od 3 pa napred.
Iz mape Izvoda podatke moete izvoziti za sve prometne stavke, koje
pripadaju izabranom izvodu. Ako elite upise prometnih stavki, koje
pripadaju jednom izvodu, izvoziti (upisati) u tekstualnu datoteku, uradite
sledee:
1.

U desnom gornjem delu ekrana izaberite eljeni transakcioni raun


(ako ih imate vie), iz kojeg elite podatke izvoziti.

2.

U levom podekranu kliknite na Pregled izvoda.

Na ekranu e se prikazati izvodi za period, koji je zapisan u intervalu.


3.

Izaberite eljeni period za pregled izvoda.

4.

Oznaite izvod, ije prometne stavke elite izvoziti.

Upis prometa oznaite tako to ga kliknete. Oznaeni upis je prikazan


naglaeno.
5.

Kliknite na dugme Izvoz i postupajte na isti nain kako je opisano


pri izvozu prometnih stavki iz mape Pregled prometa.

Izvodi se izvoze u datoteku sa ekstenzijom .txt . Uz izvode izvozi se i


rekapitulacija izvoda u datoteku sa jednakim imenon i ekstenzijom .cov.

79

17 Dodatak
17.1 Format uvozno/izvoznih datoteka
17.1.1 Platni nalozi
Datoteka se sastoji iz reda sa adresnim stavkom, reda sa sabirnim
stavkom i toliko redova sa individualnim stavkama koliko je u datoteki
naloga.
Format reda datoteke sa adresnim stavkom:
Pozicija Duina Sadraj polja
1
18
Broj rauna
1
4

3
13

17

19
54
64
70
168
180
181

35
10
6
98
12
1
2

- fiksni broj banke


- broj rauna
- kontrolni broj

Broj rauna, naziv i mesto


prepiu se iz prvog naloga u
datoteki.

Naziv
Mesto
Datum valutacije - samo ako je datum jednak na svima nalozima
Prazno
Upisan je tekst MULTI E-BANK
Tip stavka (0 adresni stavak)
Kraj reda (0x0D, 0x0A)

Format reda datoteke sa sabirnim stavkom:


Pozicija Duina Sadraj polja
1
18
Broj rauna
1
4

3
13

17

19
54
64
79
84
180
181

35
10
15
5
96
1
2

- fiksni broj banke


- broj rauna
- kontrolni broj

Broj rauna, naziv i mesto


prepiu se iz prvog naloga u
datoteki.

Naziv
Mesto
Zbroj iznosa svih naloga
Broj platnih naloga u datoteki
Prazno
Tip stavka (9 sabirni stavak)
Kraj reda (0x0D, 0x0A)

Format reda datoteke sa individualnim stavkom:


Pozicija
1

80

Duina Sadraj polja


18
Broj rauna

1
4

3
13

17

19
54
64
65

35
10
1
2

67

22

- fiksni broj banke


- broj rauna
- kontrolni broj

Naziv primaoca
Mesto primaoca
Popunjeno sa "0"
Model poziva zaduenja ("00" ili od korisnika popunjena
vrednost)
Poziv zaduenja (prazno ili od korisnika popunjena
vrednost)

89
125
130
131

36
5
1
1

132
134
136

2
2
13

149

151

22

173
179

6
1

180
181

1
2

Svrha plaanja
Popunjeno sa "00000"
Prazno (blank, " ")
Oblik plaanja ("2" prenos ili "3" kompenzacija:
zaduenje i odobrenje istog rauna za isti iznos)
ifra plaanja (po ifarniku trn.dat)
Prazno (blank, " ")
Iznos sa parama sa dve decimale, bez zareza
(desno poravnato)
Model poziva odobrenja ("00" ili od korisnika
popunjena vrednost)
Poziv odobrenja (prazno ili od korisnika
popunjena vrednost)
Datum valutacije (DDMMGG)
Tip dokumenta ("0" Nalog za prenos, "4" Nalog
za prenos kompenzacija)
Tip stavka (fiksno "1")
Kraj reda (0x0D, 0x0A)

Datoteka se zavri s znakom 0x1A.

17.1.2 Promet i izvodi


Format reda datoteke za izvoz prometa je:
Pozicija
1

Duina Sadraj polja


18
Broj rauna partnera, primaoca ili uplatioca
- oznaka knjienja = "10" raun primaoca
- oznaka knjienja = "20" raun uplatioca

1
4

3
13

17

19
21
29
31
66
67
73

2
8
2
35
1
6
18
3
13

89

15

106
107

1
1

108
110
112

2
2
2

114
136

22
2

138
160

22
36

- kontrolni broj

Oznaka knjienja ("10" u teret, "20" u dobro)


Datum obrade (knjienja), format DD.MM.GG
Storno prometa (storno= "S ", inae prazno )
Naziv komitenta
Prazno (blank, " ")
Datum uplate (datum valute), format DDMMGG
Broj rauna komitenta

73
76

91

- fiksni broj banke


- broj rauna

- fiksni broj banke


- broj rauna
- kontrolni broj

Iznos sa parama sa dve decimale, bez zareza


(desno poravnato)
Prazno (blank, " ")
Oblik plaanja ("2" prenos, "3" kompenzacija
(zaduenje i odobrenje istog rauna za isti iznos),
ili vrednost koju alje banka)
ifra plaanja (po ifarniku ili vrednost koju alje banka)
Prazno (blank, " ")
Model poziva zaduenja ("0", "00" ili vrednost koju
alje banka)
Poziv zaduenja (prazno ili vrednost koju alje banka)
Model poziva odobrenja ("0", "00" ili vrednost koju
alje banka)
Poziv odobrenja (prazno ili vrednost koju alje banka)
Svrha plaanja

81

196
206
241
263

10
35
22
18

Mesto primaoca
Naziv primaoca
Broj za reklamaciju (referenca banke)
Broj rauna primaoca ili prazno

263
266

3
13

279

281

- fiksni broj banke


- broj rauna
- kontrolni broj

Kraj reda (0x0D, 0x0A)

Datoteka se zavri s znakom 0x1A.

17.1.3 Rekapitulacija izvoda


Format reda datoteke za izvoz rekapitulacije izvoda je:
Pozicija
1
3

Duina
2
18

3
6

3
13

19

21
29
37
55
61
79
85
103
121
127
145
148

Sadraj polja
Vrsta stavka: 01 stanje na raunu
Broj rauna partnera, primaoca ili uplatioca

8
8
18
6
18
6
18
18
6
18
3
2

- fiksni broj banke


- broj rauna
- kontrolni broj

Datum obrade, format DD.MM.GGGG


Datum predhodnog izvoda, format DD.MM.GGGG
Prijano stanje, konano stanje predhodnog izvoda
Broj transakcija - zaduenje
Dnevni promet zaduenje
Broj transakcija - odobrenje
Dnevni promet - odobrenje
Novo stanje
Broj transakcija na ekanju za danas
Ukupni iznos na ekanju za danas
Redni broj izvoda
Kraj reda (0x0D,0x0A)

Datoteka se zavri s znakom 0x1A

17.1.4 Imenik primaoca i njihovih rauna


Datoteka u svakom od redova sadri podatke o poslovnom partneru i
jednom od njegovih rauna. Primer reda tekstualne datoteke za unos u
imenik poslovnih partnera je prikazan u okviru. U okviru je jedan red,
koji je zbog prevelike duine prikazan prelomljen:
"HALCOM INFORMATIKA D.O.O.","TRAKA 118","1000 LJUBLJANA",
"SLOVENIJA","","50102-601-000-0124580","","","","","","",
"00100-50005",""
Opis formata sloga:

82

svaki slog sadri 14 polja / kolona,

sadraj svakog polja nalazi se izmeu dva dupla znaka navoda,

razgranienja izmeu polja su zarezi,

prazna polja su predstavljena sa dva uzastopna dvostruka znaka


navoda (""),

red se zavri sa znakom 0x0D i 0x0A.

Napomena: Dupli znak navoda unutar polja predstavlja dva dupla


znaka navoda. Tako se na primer "TO JE """ uvozi kao TO JE " .
Podaci su po sadraju razdeljeni u tri grupe. Polja od 1 do zakljuno 5
sadre podatke o primaocu, polja 6 i 13 podatke o raunu i modelu i
pozivu, a polja od 7 do 12 i polje 14 podatke o banci, kod koje je
otvoren raun. Podaci o banci se kod domaih rauna pri uvozu
nadometaju sa podacima iz imenika banaka. U poljima 6 i 13 su
dozvoljeni znaci samo cifre od 0 do 9 i crtica -.
Napomena: Model podataka imenika je organizovan tako, da
omoguava i predstavljanje podataka o raunima primaoca kod
inostranih banaka, koje Multi E-Bank za domai platni promet ne koristi.
Znaaj i najveu dozvoljenu irinu polja prikazuje tabela. Ako je polje 6
(broj rauna) prazno, u imenik se unose samo podaci o primaocu.

Broj
polja

Najvea irina
(znakova)

Obavezno

Vsebina polja

35

35

35

Potanski broj i mesto

35

Drava

140

34

Broj rauna u formatu

35

Naziv banke, kod koje je otvoren raun

35

Ulica i kuni broj banke, kod koje je


otvoren raun

35

Potanski broj i mesto banke, kod koje je


otvoren raun

10

35

Drava banke, kod koje je otvoren raun

11

140

12

11

BIC koda banke, kod koje je otvoren raun

13

24

Model (prva dva znaka) i poziv na broj


rauna

14

35

Broj banke, kod koje je otvoren raun

Naziv ili prezime i ime


Ulica i kuni broj

Napomena

Napomena banke, kod koje je otvoren


raun

17.2 Javljanje o grekama programske opreme


Kad javljate o moguim tekoama sa programskom opremom, obezbedite
sledee informacije. Informacije javljate osobi, koja je navedena u dopisu
kod poetka korienja, ili pak pomou poruke u programu Multi E-Bank.

17.2.1 Kontaktne informacije


O vama i sistemu, koji koristite, poaljite sledee informacije:

ime preduzea, ime i prezime osobe, koja javlja o tekoi,


83

adresa, potanski broj i mesto,

telefonski broj, broj faksa, e-mail adresa.

17.2.2 Opis tekoe


Kad opisujete tekoe pri koritenju programa Multi E-Bank, na koje
ste naili, javite sledee informacije:

verzija Multi E-Bank,

vrsta operativnog sistema (npr. Windows 95/98),

nain komuniciranja i povezivanja vaeg raunara sa serverom


banke (modem, mrea),

poruka, koja se ispie kod greke,

spisak koraka, nakon kojih se tekoa opet javi,

spisak aktivnosti, koje ste ve izveli.

17.2.3 Dodatne informacije


U dodatnim informacijama, koje su povezane sa tekoama pri
komunikaciji, navedite:

raunar, u kojem se ta tekoa javlja,

sve nedavne promene i nadgradnje, koje su bile izvedene u


raunarima, gde dolazi do tekoa,

prikljuena mainska oprema,

sadraj konfiguracije TCP/IP.

17.3 Prodajne oznake


U ovom delu
preduzea.

su

opisane

registrovane

prodajne

oznake

pojedinih

Microsoft, Windows 95/98/ME/XP/NT/2000 su registrovane prodajne


oznake firme Microsoft Corporation. DB2 je prodajna oznaka kompanije
International Business Machines Corporation.
E-Bank, Multi E-Bank, Personal Multi E-Bank, Corporate Multi E-Bank ,
Web E-Bank, Access E-Bank, su prodajne oznake preduzea Halcom
informatika d.o.o., Ljubljana.

84

Indeks pojmova
A

administriranje
ovlaenje za ............................................... 22
aktivna mapa dokumenata ............................... 25

hitni nalozi....................................................... 35

B
banka
brisanje iz imenika....................................... 72
dodavanje u imenik ..................................... 70
menjanje podataka u imeniku...................... 71
brisanje
banke iz imenika.......................................... 72
kompenzacije............................................... 38
korisnika iz imenika .................................... 68
poruke.......................................................... 51
rauna iz imenika......................................... 69
starih podataka............................................. 72
virmana........................................................ 38
C
Corporate E-bank .............................................. 7
osnovni uslovi za instalaciju........................ 11
D
datum valute .................................................... 34
desno potpisivanje
ovlaenje za ............................................... 21
dodavanje
banke u imenik ............................................ 70
dupliranje arhiviranih naloga........................... 39
E
E-bank ............................................................... 7
elektronska banka .............................................. 8
enkripcija podataka............................................ 9
F
filter ................................................................. 25
menjanje ...................................................... 26
odstranjivanje .............................................. 26
ukljuivanje ................................................. 26
filtriranje
arhiviranih naloga........................................ 29
mape ............................................................ 25
naloga u pripremi......................................... 28
prometnih stavki .......................................... 30
Format imenika primaoca i njihovih rauna.... 83
format uvozno/izvoznih datoteka .................... 81

I
IBM DB2......................................................... 11
imenik korisnika i njihovih rauna.................. 63
Instalacija Multi E-bank.................................. 14
ispravljanje
podataka na virmanu ................................... 37
podataka o korisniku u imeniku .................. 67
rauna u imeniku ......................................... 67
izbor
rauna .......................................................... 23
vie dokumenata.......................................... 25
izlaz iz programa Multi E-bank....................... 19
iznos u CSD .................................................... 35
izvodi............................................................... 60
izvoz
platnih naloga .............................................. 76
prometa u tekstualnu datoteku .................... 79
uzoraka platnih naloga ................................ 35
J
javljanje o grekama programske opreme....... 84
javni klju.......................................................... 9
K
klju
javni............................................................... 9
tajni................................................................ 9
kolona
sortiranje...................................................... 25
menjanje irine ............................................ 24
kompenzacija .................................................. 31
brisanje ........................................................ 38
unos ............................................................. 32
korisnici
brisanje iz imenika ...................................... 68
imenik korisnika i njihovih rauna.............. 63
ispravljanje podataka u imeniku.................. 67
unos u imenik .............................................. 64
uvoz u imenik.............................................. 77
korisniko ime i lozinka za pristup na poziv... 20
korisniko ime i lozinka za pristup pozivom .... 7
L
lini broj ...................................................... 7, 17
lini broj .......................................................... 72

grupno otkljuavanje platnih naloga ............... 43


grupno potpisivanje platnih naloga ................. 42

mapa dokumenata ........................................... 24


menjanje
datuma valute platnih naloga ...................... 38
filtra............................................................. 26
85

podataka o banci u imeniku ......................... 71


irine kolona ................................................ 24
modemska veza s bankom ............................... 20
Multi E-bank.................................................. 7, 9
izlaz iz programa ......................................... 19
javljanje o grekama i primedbama ............. 84
nadgradnja programa ................................... 12
osnovni uslovi za instalaciju........................ 10
osveavanje programa ................................. 57
pokretanje programa .................................... 17
sistem ovlaenja ......................................... 21
ta donosi ....................................................... 9
zatita............................................................. 8
N
nadgradnja programa Multi E-bank................. 12
O
obavetenje
pregled ......................................................... 52
obnova podataka.............................................. 55
obnova podataka sa servera ............................. 55
obnova stanja ................................................... 55
odstranjivanje filtra.......................................... 26
ograniavanje perioda...................................... 23
opoziv poslatog platnog naloga ....................... 40
osnovni uslovi za instalaciju
Corporate E-bank......................................... 11
Multi E-bank................................................ 10
Personal Multi E-bank................................. 10
osveavanje podataka
ovlaenje za................................................ 21
osveavanje programa Multi E-bank............... 57
otkljuavanje platnih naloga............................ 42
ovlaenja za rad s Multi E-bank-om .............. 21
ovlaenje
za administriranje ........................................ 22
za desno potpisivanje................................... 21
za osveavanje i slanje podataka ................. 21
za pregled..................................................... 21
za pripremu paketa ...................................... 21
za unoenje podataka................................... 21
P
paketi
brisanje ........................................................ 46
formiranje naloga u paket............................ 44
iskljuivanje naloga ..................................... 44
otkljuavanje................................................ 46
potpisivanje.................................................. 45
pregled ......................................................... 46
razvezivanje................................................. 44
slanje u banku .............................................. 47
pametna kartica
pametna kartica.............................................. 9
PIN kod.......................................................... 7
Personal E-bank................................................. 7

86

Personal Multi E-bank


osnovni uslovi za instalaciju ....................... 10
PIN kod ................................................. 7, 17, 72
platni nalogi
grupno potpisivanje ..................................... 42
platni nalozi
brisanje ........................................................ 38
dupliranje arhiviranih .................................. 39
filtriranje...................................................... 25
grupno otkljuavanje ................................... 43
ispravka ....................................................... 37
izbor vie naloga ......................................... 25
izvoz ............................................................ 76
izvoz uzoraka .............................................. 35
kompenzacija............................................... 31
menjanje
datuma valute .......................................... 38
opoziv.......................................................... 40
otkljuavanje ............................................... 42
ponovno slanje vraenih naloga .................. 40
predlog......................................................... 35
pripema........................................................ 31
tampa ......................................................... 62
unos ............................................................. 32
uvoz ............................................................. 75
uvoz predloga .............................................. 36
uvoz uzoraka ............................................... 36
uzorci........................................................... 35
virman ......................................................... 31
pokretanje programa Multi E-bank ................. 17
polja za unos u platnom nalogu....................... 33
polje za unos
datum valute ................................................ 34
hitni nalozi................................................... 35
iznos u CSD................................................. 35
poziv na broj................................................ 35
poziv na broj (zadu.).................................. 34
svrha doznake.............................................. 33
ifra.............................................................. 34
u odobrenje rauna ...................................... 33
poruka
priprema ...................................................... 48
poslovni partneri.............................................. 33
imenik rauna .............................................. 63
potpisna kategorija .......................................... 22
povezivanje sa drugim programima ................ 75
poziv na broj.................................................... 35
poziv na broj (zadu.)...................................... 34
pregled
obavetenja .................................................. 52
ovlaenje za ............................................... 21
poslatih naloga ............................................ 39
stanje na raunu........................................... 59
predlog platnih naloga..................................... 35
priprema
poruke.......................................................... 48
reklamacije .................................................. 49

zahteva za prijem potvrde............................ 50


priprema naloga
filtriranje...................................................... 28
promet.............................................................. 58
R
raun
brisanje iz imenika....................................... 69
ispravljanje u imeniku ................................. 67
izbor............................................................. 23
korisnika ...................................................... 63
poslovnog partnera ...................................... 63
pregled stanja............................................... 59
unos u imenik .............................................. 65
uvoz u imenik .............................................. 77
reklamacija
priprema ...................................................... 49
S
server baze podataka ....................................... 11
skraenice za unos svrhe plaanja
priprema ...................................................... 73
skraenice za unos svrhe doznake
upotreba....................................................... 33
slanje
ovlaenje za ............................................... 21
slanje dokumenata u banku ............................. 53
sortiranje prikazanih dokumenata ................... 25
stanje na raunu ............................................... 59
svrha doznake .................................................. 33

ifra.................................................................. 34
tampa
platnih naloga .............................................. 62

T
tajni klju........................................................... 9
U
u odobrenje rauna .......................................... 33
ukljuivanje filtra ............................................ 26
unos
banke u imenik ............................................ 70
kompenzacije .............................................. 32
korisnika u imenik....................................... 64
rauna u imenik ........................................... 65
virmana........................................................ 32
unoenje
ovlaenje za ............................................... 21
uvoz
korisnika u imenik....................................... 77
platnih naloga .............................................. 75
predloga platnih naloga ............................... 36
rauna u imenik ........................................... 77
uzoraka platnih naloga ................................ 36
uzorci platnih naloga ....................................... 35
V
virman ....................................................... 31, 32
brisanje ........................................................ 38
ispravka ....................................................... 37
unos ............................................................. 32
vrsta poslovanja............................................... 23
Z
zahtev za prijem potvrde
priprema ...................................................... 50
zatita
lozinka........................................................... 9
pametna kartica ............................................. 9
zatita u Multi E-bank ....................................... 8

87