You are on page 1of 161

CNG TY THNG TIN DI NG

TRUNG TM THNG TIN DI NG KHU VC II

I V TUYN NG TP.HCM

BO CO TH VIC

TM HIU V RBS 3G ERICSSON,


PASOLINK NEO, SWITCH LAYER 3

Thc hin

: Nguyn Thanh Hi

Hng dn : Trn Vn Nam


n v : T 2 i v tuyn ng TP.HCM

TP. H Ch Minh, 9/2011

LI CAM N
Toi xin chan thanh cam n Ban Lanh ao Cong Ty Thong Tin i ong, Ban Lanh ao
Trung Tam Thong Tin Di ong Khu Vc II, Ban Lanh ao ai Vo Tuyen cung cac anh ch
ong nghiep a giup toi trong thi gian thc hien e tai th viec nay.
Xin chan thanh cam n cac ong nghiep to vien thong 2 va anh Tran Van Nam la
ngi a trc tiep hng dan, tao moi ieu kien va truyen at cho toi nhng kien thc
cung nh kinh nghiem quy bau trong thi gian qua.
Do kien thc va thi gian co han nen kho tranh khoi nhng thieu sot trong e tai
nay, mong cac anh ch va ban lanh ao thong cam va rat mong nhan c s gop y quy
bao.
Bao cao c chia lam 4 phan chnh:
Phan 1: S lc ve Trung Tam Thong Tin Di ong Khu Vc II va ai Vo Tuyen ong
tp.HCM.
Phan 2: Tm hieu ve node B 3G Ericsson.
Phan 3: Tm hieu ve truyen dan Pasolink NEO.
Phan 4: Tm hieu ve switch layer 3 ang s dung tai trung tam.
TpHCM, ngay thang nam 2011

Nguyen Thanh Hai

NHN XT CA NGI HNG DN

.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

Ngi hng dn
(k & ghi r h tn)

NHN XT CA BAN LNH O

..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

Ban lnh o

(k & ghi r h tn)

TI TH VIC

MC LC NI DUNG
MC LC NI DUNG ................................................................................................. i
PHN 1: KHI QUT TRUNG TM THNG TIN DI NG KHU VC 2 ... 8
Trung tm thng tin di ng khu vc 2 (VMS 2) : ........................................8

I.

Hnh 1 :C cu t chc trung tm thng tin di ng khu vc 2 .............................. 9


II.

Cu trc i Vin thng ng thnh ph H Ch Minh :...........................10

Hnh 2 : Cu Trc T Chc i Vin Thng ng thnh ph H Ch Minh ...... 10


PHN 2 : TM HIU V RBS ERICSSON ............................................................ 13
CHNG 1: GII THIU S LC V RBS...................................................13
I.

V TR RBS TRONG MNG UMTS : ....................................................13

II.

NN TNG (PLATFORM) :....................................................................14

1.

MNG LI (CORE) : ...............................................................................14

2.

MNG V X L KT NI : ................................................................15

3.

H TNG VT L :.................................................................................15

III.

KHA CNH V CHC NNG : ...........................................................16

1.

NHM CHC NNG : ............................................................................16

2.

KIN TRC NODE B : ............................................................................17

3.

PHN H CON RBS : ..............................................................................18

CHNG 2 : CU TRC PHN CNG RBS ....................................................28


I.

M HNH PHN CNG : .......................................................................28

1.

TNG QUAN CELLO :............................................................................28

2.

M HNH NODE : .........................................................................................28


II.

CABINET V SUBRACK :......................................................................28

1.

CABINET, TRNG KT NI V SUBRACK :................................28

2.

TNG QUAN CC KHI GN VO I VI T RBS 3202 :........36

3.

NHNG GIAO DIN SUBRACK NGOI : ..........................................41

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

TI TH VIC
4.

GIAO DIN NHNG SUBRACK VI NHAU : ...................................42

III.

NHNG CHC NNG N NH TRONG PHN CNG :...............43

CHNG 3 : TM HIU V RBS 3206 ................................................................59


I.

GII THIU S V DNG RBS 3206 : ................................................59

II.

KIN TRC PHN CNG : ...................................................................59

III.

CC THNH PHN TRONG T RBS 3206 : ......................................61

1.

KHI V TUYN (RU): ..........................................................................61

2.

KHI LC (FU) :......................................................................................62

3.

SUBRACK V CASSETTE S : ............................................................62

4.

KHI CP NGUN (PSU) : ....................................................................64

5.

KHI KT NI NGUN : ......................................................................64

6.

KHI PHN PHI NGUN (PDU) : .....................................................65

IV.

CU HNH : ...............................................................................................65

1.

CU HNH TNG QUT : .....................................................................65

2.

BNG TN S : ........................................................................................65

3.

CU HNH V TUYN : .........................................................................66

4.

CU HNH TRUYN DN : ...................................................................67

V.

THNG S K THUT : ........................................................................68

1.

THNG S V TUYN : ........................................................................68

2.

THNG S NGUN : ..............................................................................69

3.

KCH THC CABINET : .....................................................................70

4.

TRNG LNG CABINET : .................................................................70

CHNG 4 : TM HIU V RBS 3418 ................................................................71


I.

GII THIU S V DNG RBS 3418 : ................................................71

II.

KIN TRC PHN CNG : ...................................................................71

III.

CC THNH PHN TRONG T RBS 3418 : ......................................73

1.

KHI CHNH (MU) : ...............................................................................73

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

ii

TI TH VIC
2.

KHI V TUYN T XA (RRU) : ........................................................76

3.

GIAO DIN KT NI QUANG (OIL) : ................................................77

IV.

CU HNH : ...............................................................................................77

1.

CU HNH V TUYN : .........................................................................77

2.

CU HNH TRUYN DN : ...................................................................80

V.

THNG S K THUT : ........................................................................80

1.

THNG S V TUYN : ........................................................................80

2.

THNG S NGUN : ..............................................................................81

3.

KCH THC CABINET : .....................................................................82

4.

TRNG LNG CABINET : .................................................................82

CHNG 5 : PHN MM - ELEMENT MANAGER - VN HNH BO


DNG RBS ............................................................................................................84
I.

Gii thiu tng quan : ................................................................................84

1.

Kh nng giao tip : ...................................................................................84

2.

Cu hnh : ...................................................................................................84

3.

iu kin bt buc cho mng trong vic cu hnh ti trm: ..................84

II.

Cc bc cu hnh ti trm (on-site) : .....................................................85

1.

Bt ngun t RBS : ....................................................................................85

2.

Cu hnh Thin Client :...............................................................................85

3.

LOAD file script AOM: .............................................................................87

4.

LOAD file script SE :.................................................................................90

5.

Chy File IUB: ...........................................................................................92

6.

Back up configuration version( CV) : ......................................................93

7.

Xc minh trng thi LED : .......................................................................96

8.

Kim tra lung : ........................................................................................97

PHN 3 : TM HIU V NEO PASOLINK ......................................................... 100


I.

GII THIU S V NEO PASOLINK :...................................................100

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

iii

TI TH VIC
II.

CC TNH NNG CA NEO PASOLINK : ............................................102

1.

CNG NGH TIN TIN V HIU SUT RT CAO :..................102

2.

NNG CAO LI CA H THNG V HIU QU PH : ......102

3.

CI T D DNG V NHANH CHNG : ......................................102

4.

P NG NHANH TN S V D DNG HIU CHNH: ............102

5.

H THNG LINH HOT : ...................................................................103

6.

D DNG BO DNG : .....................................................................103

7.

TNH NNG T NG BO V (TY CHN ) APS : ...................103

8.

H THNG QUN L MNG PASOLINK (PNMSj) : ....................104

9.

U CUI QUN L MNG PASOLINK (PNMTj) : .....................104

10.

CU HNH GN KT ODU LINH HOT : .......................................104

III.

M T S KHI NEO PASOLINK : ...........................................104

1.

Thit b thu pht (ODU) :.....................................................................104

2.

IDU : ..........................................................................................................105

3.

Cp ng trc : ........................................................................................107

4.

Ngun cung cp :......................................................................................107

IV.

H THNG QUN L MNG : ..........................................................110

1.

TNG QUAN :.........................................................................................110

2.

CC TNH NNG : ................................................................................112

V.

PHN MM VN HNH BO DNG : ..........................................114

1.

PNMT : .....................................................................................................114

2.

PNMS : ......................................................................................................126

PHN 4 : CU HNH C BN SWITCH S5300 ................................................. 138


GII THIU V DNG SWITCH S5300 : ..............................................138

I.
1.

TNG QUAN V THIT B : ...............................................................138

2.

CC DNG SWITCH S5300 : ...............................................................138

3.

C TNH CA THIT B : .................................................................140

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

iv

TI TH VIC
II.

CU HNH C BN CHO SWITCH S5300 : .....................................145

1.

Cc lnh c bn s dng trong S5300 : ................................................145

2.

V d cu hnh thc t s dng S5300 : .................................................146

PH LC CC CH VIT TT .......................................................................... 150

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

TI TH VIC

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

vi

TI TH VIC

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

vii

TI TH VIC

PHN 1: KHI QUT TRUNG TM


THNG TIN DI NG KHU VC 2
I. Trung tm thng tin di ng khu vc 2 (VMS 2) :
c thnh lp nm 1995.C tr s chnh ti thnh ph H Ch Minh chu trch
nhim khai thc v kinh doanh mng di ng ti khu vcthnh ph H Ch Minh.
a ch: MM18 ng Trng Sn, phng 14, qun 10, thnh ph H Ch Minh.
Mc ch:
Nhm kim sot , duy tr v nng cao cc ch tiu cht lng mng , m bo an ton
mng li thng tin di ng ti Trung tm thng tin di ng khu vc 2.
Xy dng mi quan h trong cng tc iu hnh gia cc n v : Phng K Thut
khai thc , i Vin thng ng thnh ph H Ch Minh , i iu Hanh , cc phng lin
quan, cc n v bn ngoi Trung tm v B phn iu hnh ti Trung tm thng tin di ng
khu vc 2.
Nhm nng cao hiu qu qu trnh qun l v x l thng tin theo quy trnh qun l
iu hnh 7.5-01 ca Cng Ty, quy ch iu hnh ca Tng Cng ty.
Chc nng iu hnh:
Thuc b phn iu hnh, bao gm: gim st tnh hnh mng li, gim st cc ch
tiu cht lng mng, dch v, iu hnh x l thng tin m bo an ton mng li.
Mi quan h:
B phn iu hnh l u mi tip nhn thng tin t iu hnh trung tm, iu hnh
cng ty, theo di vic t chc thc hin v bo co kt qu ln iu hnh trung tm, iu
hnh cng ty.
B phn iu hnh iu hnh trc tip (h tr, ch o, tip nhn kt qu) cc b
phn trc thuc phng, i: T ti u, Cc ca trc, Cc t vin thng vng, T bo dng
mng trin khai cc cng vic lin quan n cng tc iu hnh.
Phng iu hnh k thut, i iu hnh, i Vin thng ng thnh ph H Ch
Minh c trch nhim h tr theo yu cu ca b phn iu hnh.
B phn iu hnh c quyn quan h vi cc n v thuc trung tm thng tin di
ng khu vc 2, cc n v lin quan trong cng tc iu hnh mng li.
TH: NGUYN THANH HI
HD: TRN VN NAM

Trang

TI TH VIC

Hnh 1 :C cu t chc trung tm thng tin di ng khu vc 2

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

TI TH VIC
II. Cu trc i Vin thng ng thnh ph H Ch Minh :

Hnh 2 : Cu Trc T Chc i Vin Thng ng thnh ph H Ch Minh


Chc nng
i Vin Thng ng thnh ph H Ch Minh l n v sn xut trc tip thuc
Trung tm thng tin di ng khu vc 2, c chc nng gip Gim c trung tm thc hin
cc cng tc sau:
Qun l, vn hnh, khai thc, bo dng cc h thng mng v tuyn BSS
tnh t giao din A Interface n Air Interface bao gm cc TC (Transcoder), BSC, BTS,
Microcell, Picocell, Repeater, cc thit b v tuyn khc, h thng truyn dn v cc thit b
o v tuyn.
Phi hp gim st, lp t, nghim thu, pht sng cc thit b ca cc Phase pht
trin thuc phm vi cng vic c giao.

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

10

TI TH VIC
ng cu, x l s c trn mng li bo m thng tin lin lc. Qun l, thanh ton
cc hp ng thu nh trm, thu ct anten, bo v, in v nhin liu i vi cc trm,
tuyn truyn dn
Nhim v
Qun l lao ng, ton b ti sn, cng c, dng c c giao, vt t v trang thit b
thuc n v mnh ph trch v s dng ng mc ch, nhim v theo quy nh ca nh
nc, ca ngnh, ca Cng ty.
Qun l ton b thit b trn mng (k c trm BTS v thit b truyn dn ti cc tng
i), thit b, dng c phng tin k thut c Trung tm giao qun l.
Qun l cu hnh kt ni, cc thng s, tham s tt c cc trm, tuyn truyn dn
cgiao. Theo di, gim st cht lng hot ng ca mng li, bo co tnh hnh cht
lng theo phn cp. Thc hin cc cng tc thay i trn mng v cc cng tc nhm duy
tr v nng cao cht lng mng li.
Theo di, kim tra thng xuyn s hot ng ca cc trm BTS, cc tuyn truyn
dn, cc cng trnh, thit b ph tr, bo co khi pht hin iu bt thng. Thc hin iu
chnh, sa cha phc v tt nht theo yu cu sn xut kinh doanh.
nh k bo tr, bo dng cc thit b thng tin, nh trm v cc thit b ph tr trn
mng thng tin di ng Mobifone khu vc thnh ph H Ch Minh.
T chc khc phc mi s c trong thi gian ngn nht. Bo m thng tin lin lc
lin tc trn mng. Tin hnh sa cha thit b thng tin, thit b ph tr khi c h hng.
Thc hin cng tc an ninh bo mt, an ton lao ng v phng chy cha chy, bo m
mi iu kin v nhit , mi trng v an ton cho cc thit b thng tin hot ng tt.
Phi hp thc hin, theo di, kim tra, lp t hoc gim st lp t thit b mi theo
cc k hoch ca Cng ty v Trung tm. Qun l, thanh ton cc hp ng t trm, ct
anten, in, nhin liu theo ng thi hn v quy nh.
Thc hin ch bo co nh k, bo co t xut ng quy nh. Tun th c ch
iu hnh thng tin (iu hnh Cng ty iu hnh Trung tm i iu hnh / i
Vin thng ng thnh ph H Ch Minh) trong hot ng vn hnh, khai thc, nng cp
pht trin, ti u mng li v x l cc s c.

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

11

TI TH VIC
Quyn hn
c tha lnh Gim c Trung tm t chc thc hin cc chc nng, nhim v ca
mnh.
c quyn lin h vi cc n v lin quan trong v ngoi n v thc hin cc
nhim v c giao.
c xut iu ng b tr nhn lc trong phng trnh Gim c Trung tm
quyt nh.
Xem xt, trnh Lnh o Trung tm khen thng hoc k lut kp thi i vi tp th
v c nhn ca n v c thnh tch hoc vi phm cc quy nh, khng hon thnh nhim v
c giao.

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

12

TI TH VIC

PHN 2 : TM HIU V RBS ERICSSON


CHNG 1: GII THIU S LC V RBS
I.

V TR RBS TRONG MNG UMTS :


H THNG KIN TRC UTRAN :

Mng UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network) th c chia thnh nhng
phn lun l sau :

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

13

TI TH VIC
Hnh 3 :Tng quan mng UTRAN
Nhng nt v giao din trong hnh trn c xem nh minh ha v mt lun l, v d
nh giao din Mub v Iub c th c truyn trn cng mt mi trng truyn.
Thnh t qun l RBS (RBS EM) khng phi l mt nt ring bit trong m hnh
UTRAN nhng n mt phn trong sn phm RBS. RBS EM ng vai tr nh mt
Thin Client qun l RBS thng qua trnh duyt web trn my tnh. iu ny cng
tng t cho RNC EM.

II.

NN TNG (PLATFORM) :
Cello l mt sn phm c bn m t ngi ta c th pht trin thnh nt
mng chuyn mch ATM nh l l trm v tuyn c bn. N bao gm mt h
thng truyn dn ATM, mt h thng iu khin vin thng phn phi theo
thi gian thc v mt h thng qun l mng li.
Cello cung cp cc cng c v hng dn pht trin phn mm v phn
cng cho nt chuyn mch ATM.

1. MNG LI (CORE) :
i.

Nn tng thc thi phn mm :


Da trn h iu hnh nhng OSE-Delta c phn phi trn
trn tt c cc b x l trong nt.
Cha mt nhm b x l cho php kh nng thit
k cc ng dng mnh m v kh nng m rng phn mm.

ii.

Vn hnh v bo tr cc nt :
Cung cp cc giao din qun l cho cc phn mm ng dng.
Cung cp cc giao din qun l da trn CORBA, HTTP, Telnet
v FTP.
X l cc d liu trc tuyn.

iii.

Qun l da trn nh tuyn IP :

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

14

TI TH VIC
Cho php kh nng tip cn mt nt t nt khc vi cc
lnh qun l cc b.
Chuyn mch khng gian ca cc cell qua nhiu subrack trong
nt. Mt nt mng ni b ca khi chuyn mch s xut hin ti
Core nh l mt switch vi mt khng gian a ch chung cho
ton b nt.

2. MNG V X L KT NI :
i.

DCH V TRUYN TI :
Thit lp v gii phng nhng yu cu kt ni AAL im
im. Nt v mng li bn ngoi h tr kt ni AAL2, cn cc
nt bn trong h tr kt ni AAL0 v AAL5.
Mng nh tuyn.
Qun l lu lng.
Thit lp v gii phng cc kt ni cho ATM VC trong nt.
H tr cho cc u cui cu hnh AAL0 v AAL5.

ii.

DCH V BO HIU :
Bo hiu Q.2630.1 cho cc kt ni AAL2.
Lp kt ni bo hiu UNI-SAAL.

iii.

NG B MNG LI :
Chc nng ny cho php cc nt trong mt mng c mt tc nh
thi chung.

3. H TNG VT L :
Nt h tr ln n 20 subrack vi 26 b vi x l hoc cc mch
thit b trong mi subrack.
B vi x l trong mt khi vi bn v kh nng m rng.
Cc b vi x l board.

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

15

TI TH VIC
Cc khi nh thi cho qu trnh ng b mng.
H tr PDH/SDH da trn ATM v STM ET (1.5 155 Mbps).

III.

KHA CNH V CHC NNG :


1. NHM CHC NNG :
Nhm chc nng v nn tng.
Nhm chc nng v truyn ti v tuyn.
Nhm chc nng ng b.
Nhm chc nng iu khin lu lng.
Nhm chc nng qun l cu hnh.
Nhm chc nng qun l li.
Nhm chc nng chu ti.
Nhm chc nng qun l hiu sut.
Nhm chc nng giao din ngi dng.
Nhm chc nng c s h tng.

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

16

TI TH VIC

Hnh 4: Cu trc node B v chc nng.

2. KIN TRC NODE B :


Kin trc RBS tng qut c m t trong di y. V c bn, chc
nng c chia thnh hai phn chnh. Nhm chc nng mt phng
ngi dng bao gm truyn dn, bng gc, v tuyn v cc b phn
gn anten. Nhm cn li l nhm chc nng mt phng iu khin c
chc nng cho c lu lng v vn hnh, bo dng. ng vai tr lm
c s c chc nng c s h tng v nn tng lm cho tt c cc b
phn ph hp vi nhau.
TH: NGUYN THANH HI
HD: TRN VN NAM

Trang

17

TI TH VIC

Hnh 5: Tng quan v kin trc node B

3. PHN H CON RBS :

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

18

TI TH VIC

Hnh 6 : Phn h con RBS.

i.

BCLRS, Base Station Control & Logical Resource Support:


Giao thc NBAP l giao thc u cui trong khi
BCLRS, n x l cc chc nng lin quan sau y :
Cc th tc ph bin.
Thit lp/cu hnh li/xa knh truyn ti chung.
Kim tra v yu cu kim tra.
o lng chung.
Bo tnh trng ti nguyn.
Cp nht thng tin h thng.
Thit lp/gii phng kt ni v tuyn.
Reset.
Cc th tc dnh ring :

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

19

TI TH VIC
Thm/xa kt ni v tuyn.
Cu hnh li kt ni v tuyn.
iu khin cng sut ng xung DL.
o lng dnh ring.
Ch nn.
Phc hi kt ni v tuyn li.
Cc chc nng iu khin RBS:
Qun l nh thi.
Phn phi v cung cp ngun.
iu khin h thng lm lnh.
iu khin cell.

ii.

EQC, Equipment Control :


EQC qun l kim sot cc thit b phn cng c th ca RBS
(v d nh : TRXB, TXB, RAXB, RFIFB, MCPA v AIUB).
EQC c cc chc nng chnh sau y :

Vn hnh v bo tr ca cc mch thit b v cc n v


ph tr. Ci ny bao gm cc chc nng nh ti d liu,
khi ng, gim st v kim tra cc board.

Qun l thit b node theo di tt c cc thit b c th


ca RBS nh cc subrack, dy cp v NPU. Cc thng tin
c x l l cc c tnh ca cc n v/cp v quan h
gia cc n v/cp.

Qun l cc qu trnh x l khi v thit b. Ngun ti


nguyn thit b c s dng bi cc chc nng lu
lng v vn hnh, bo dng khi mt board c bt
u. Khi board thit b li, cc thit b trn

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

20

TI TH VIC
board s tr thnh disable.Tc l, ngun ti
nguyn thit b c thc hin khng c sn s dng.

nh tuyn, truyn ti, v chuyn i ca cc bn tin thit


b.

iii.

BCP, Board Control Part :


BCP l phn h trong RBS m chc nng nh mt cht kt dnh
lm cho Cello v cc phn ng dng c th ca board ph
hp vi nhau. BCP bao gm cc phn sau:

Nn BP bao gm cc n v chc nng phn mm nm


trn cc b vi x l board cng nh l cc thit b phn
cng.

Khi iu khin board chung cha cc chc nng x l


cc giao din CBCI v RBCI.

Nn DP l giao din phn mm v cc chc nng nh


OSE trong DSP.

Nn XP bao gm mt n v phn cng gi l AUM gm


mt vi x l v giao tip vi phn cng bng RS485.

iv.

UBP, Uplink Baseband Processing :


Qu trnh x l knh truyn ti ng ln :
Kh an xen u tin.
Gii m
Kim tra CRC.
Gii kt ni tc .
Ch nn.
o lng BLER.
o lng BER.

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

21

TI TH VIC
Qu trnh x l knh vt l ng ln :
Phn knh truyn ti.
Kh an xen ln hai.
B nhn RAKE (bao gm chuyn giao mm).
B d o BER knh vt l.
B d o SIR v li SIR.
o lng tr truyn sng trn knh PRACH.
Qu trnh x l tn s v sector nh hng ng ln :
Phn cc thu :
iu khin cng sut knh dnh ring :
H tr iu khin cng sut lp ngoi ng ln.
Giao thc khung Iub .
ng b khung :
ng b giao din v tuyn ng UL.
B m khung bao gm cc khung iu chnh thi gian.
Gi tn hiu khung iu khin ng b ng ln.
Chc nng iu khin lu lng :
H tr knh dnh ring v knh dng chung lin quan,
cc chc nng iu khin lin quan n cell.
Chuyn giao gia cc board :
Di chuyn cc kt ni v tuyn ng ln gia khi
DEM hoc mch RAX.
Chc nng CM v FM ca RBS cng nh cc chc nng vn
hnh bo dng c th cho RAXB cng l mt phn ca phn
h ny. Phn h ny c th hin trn mt board :RAXB.

v.

DBP, Downlink Baseband Processing :


Qu trnh x l knh truyn ti ng xung :

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

22

TI TH VIC
an xen u tin.
M ha.
nh km m CRC.
Kt ni tc .
Ch nn.
Qu trnh x l knh vt l ng xung :
Dn knh truyn ti.
an xen ln hai.
iu ch v lan truyn.
iu khin cng sut.
Kt hp cell.
B d o cng sut m pht.

iu khin cng sut knh dnh ring :


H tr iu khin cng sut lp ngoi ng xung.
Giao thc khung Iub u cui ng xung.
ng b khung :
ng b giao din v tuyn ng DL.
B m khung bao gm cc khung iu chnh thi gian.

Gi tn hiu khung iu khin ng b ng xung.


Chc nng iu khin lu lng:
H tr knh dnh ring v knh dng chung lin quan,
cc chc nng iu khin lin quan n cell.

Chc nng CM v FM ca RBS cng nh cc chc nng vn


hnh bo dng c th cho TXB cng l mt phn ca phn h
ny. Phn h ny c th hin trn mt board : TXB.

vi.

CBD, Clock- and Baseband Signal Distribution :

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

23

TI TH VIC
Phn pht tn hiu xung clock tham chiu: To ra tn hiu RF,
chip, symbol tham chiu v phn pht tn hiu ng b bn
trong RBS.
ng b node : Nhn v gi cc khung iu khin s ng b
node ng DL/UL trn AAL0.
ng b khung : B cho s tr ca khung.
Phn pht tn hiu cho khi bng gc.
ng b mng: ng b RBS vi b nhn GPS.
nh v thu bao.
Nhng board sau l 1 phn ca phn h CBD: TUB, RFIFB, BBIFB. Backplane ca
Subrack BB v RF cng c bao gm trong CBD.

vii.

TRP, Transmit and Receive Processing :


X l tn s v sector nh hng DL/UL :
Chuyn i DA/AD.
iu ch v gii iu ch v tuyn.
Gii hn cng sut ng ra trung bnh.
iu khin li t ng.
B d o kim tng cng sut ng xung.
B d o kim mc nhiu ng ln.
iu khin cell :
Hiu chnh cng sut ng ra.
Hiu chnh li pht.
Thit lp / gii phng cell.
ng b khung :
B tr.

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

24

TI TH VIC
Chc nng lin kt tr tng t ng ln (Lin kt
gia 2 nhnh thu).
Phn h ny c th hin trong cc board sau : TRXB v RFIFB.

viii.

ANP, Antenna Near Parts :


X l tn s v sector nh hng DL/UL :
Khuch i v tuyn DL/UL.
B d o kim cng sut ng ra.
Kt hp tn s.
B lc v tuyn DL/UL.
B tch cng sut nhn.
iu khin cell :
iu chnh li DL.
Khi to sector.
iu chnh Tilt in t xa.
Kim sot ASC.
C kh v n v x l khng cu hnh ca Anten: H tr cho
cc thit b bn ngoi gn trn ct/thp khng th iu khin
nh TMA.
Khi cu hnh ph : H tr cho cc thit b bn ngoi gn trn
ct/thp c th iu khin nh ASC, RETU.
ng b khung : H tr b tr DL.

Phn h ny th hin trong 4 khi sau : AIUB, MCPA, ASC, RETU.

ix.

MPE, Mechanics, Power and Environment :


Khi iu khin ngun, PCU.
Khi cung cp ngun, PSU.
Khi t, CU.

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

25

TI TH VIC
Khi ngun d phng, BFU.
Subrack qut.
T cabinet.
Cp.
Khi kt ni cnh bo ngoi, EACU.
Khi kt ni ngun AC, ACCU.
Khi iu ha, CLU.
Phn h MPE ng 3 vai tr chnh : Phn phi v cung cp ngun; Kim sot
h thng lm mt; Cc cnh bo ngoi.

x.

BOAM, Base Station Operation and Maintenance :


BOAM l mt s thch nghi gia lp ti nguyn MP (thc hin
bi BC, LRS v EQC) vi giao din i tng c qun l. V
vy BOAM ng vai tr trong tt c cc chc nng c th ca
RBS, giao din Mub.
Hot ng qun l i tng nhn c trn Mub c chuyn
vo cc hot ng trn cc i tng ti nguyn.
iu ny c thc hin thng qua cc i tngqun l thch
ng (MAOs) c t chc bi BOAM c th truy cp t mt
trong hai RANOS hoc qun l mt phn t nt thng qua cc
i tng dch v Cello thc hin cu

xi.

hnh dch v IRP.

BEM, Base Station Element Management :


BEM thc hin y cc chc nng qun l cc thnh t trong
RBS.
Phn h bao gm cc thnh phn c s dng cho vic qun l
cc thnh t RBS. BEM bao gm cc trang web (HTML) cng

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

26

TI TH VIC
nh cc applet Java v n s dng nh giao din qun l cc
i tng c cung cp bi BOAM.

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

27

TI TH VIC

CHNG 2 : CU TRC PHN CNG RBS


I.

M HNH PHN CNG :


1. TNG QUAN CELLO :
Cello l mt nn tng cho nhng ng dng c tnh sn sang cao c
s dng pht trin cc nt da trn gi d liu, v d ch truyn
bt ng b (ATM) v nt da trn IP cho RBS hoc RNC.
Cello cung cp cc cng c v hng dn pht trin phn cng v
phn mm ty chn cho nt, v d v cc thut ton v tuyn, nhng
chng trnh gim st v bng thit b.
Phn ny m t cu trc phn cng ca RBS , khng ch ni v phn
Cello RBS m cn cp ti nhng thit b tn s v tuyn.

2. M HNH NODE :
Mt subrack bao gm nhng khi gn vo (PIU) khc nhau, nh l
nhng mch x l, nhng mch chuyn mch li (SCB), nhng mch
u cui (ET) khc nhau v nhng mch thit b c gn vo bng ni
a nng (backplane).
Mt subrack bao gm ti 28 khe cm trong 2 khe s dng cho
nhng mch SCB (duy nht) cng bao gm khi phn phi ngun. Hai
trong s cc khe cm thit b th c trang b c bit h tr cho TU.
Mt subrack cng c th bao gm mt hoc nhiu mch x l ty
thuc vo cng sut x l v cp d phng.
Mt trong s cc subrack ng vai tr nh mt subrack trung tm
kt ni nhng subrack vi nhau khi nt c nhu cu m rng.

II.

CABINET V SUBRACK :
1. CABINET, TRNG KT NI V SUBRACK :

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

28

TI TH VIC
i.

CU TRC CABINET :

Hnh 7 : Tng quan cabinet c trng RBS 3202

ii.

TRNG KT NI :

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

29

TI TH VIC

Hnh 8 : Trng kt ni
Nh th hin trong hnh 3, thit b no c kt ni vo
Trng kt ni. iu ny ch yu dnh cho cc thit b nm
ngoi t RBS (ngoi tr cho cc CU). Trng kt ni c c
trn u t cabinet v n c th c nhng ci nhn khc nhau
ph thuc vo cu hnh.
Ngoi tr cc kt ni n anten, c 22 v tr kt ni c th thay
i linh hot . V d nh ET-M4 hoc ET-M1 c s dng.

iii.

SUBRACKS:

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

30

TI TH VIC
T RBS (macro) c xy dng vi mt hoc nhiu t cabinet
ph thuc vo cu hnh trm. Mi cabinet c trang b nhng
subrack cha cc khi PIU.
C 4 loi subrack trong t RBS :
Subrack ngun : Cung cp v iu khin ngun.
Subrack bng gc (BB) : Qu trnh x l iu khin
chnh v x l bng gc.
Subrack cao tn (RF) : X l cao tn v bao gm cc card
thu pht TRXB v giao din vi anten.
Subrack MCPA :Khuch i cng sut.
Subrack ngun ch s dng cho t RBS 3201. Trong trng hp
ngun cung cp bn ngoi (RBS 3202), mt b t (CU) s c
t v tr trn u ca cabinet.
Subrack BB hay RF u da trn nn tng Cello trong bao
gm mt bng ni a nng ATM v nhng khi SCB cho vic
trong thng trong 1 subrack cng nh nhng subrack vi nhau.
Ph thuc vo chiu rng ca board, mi subrack c th c
trang b ln n 28 board.

iv.

SUBRACK NGUN V B T (CU) :


Subrack ngun c cha trong h thng ca t RBS. Trong
RBS 3201, subrack ngun c tch hp trong t RBS. Nu
cng sut ngun bn ngoi c s dng, subrack ngun s
c nm cabinet Power v Battery.

i vi RBS 3201, ngun cung cp bn trong :

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

31

TI TH VIC

Hnh 9: B t cung cp -48 VDC.

i vi RBS 3202, ngun cung cp bn ngoi :

Hnh 10 : Subrack ngun cung cp +24 VDC

v.

SUBRACK BNG GC (BB) :


Subrack BB bao gm u cui giao din ATM bn ngoi cng
nh tt c chc nng trong vng bng gc ngoi tr vic xn
cng sut, iu chnh li v tr ci m c t trong khi
RF. Chc nng BB l u cui giao thc khung, m ha/gii m,
qu trnh tm kim v x l truy cp ngu nhin. Subrack s
c trang b khc nhau ty thuc subrack trung tm hay m
rng.
RBS 2HW :

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

32

TI TH VIC

Hnh 11 :Subrack BB i vi RBS 2 HW


RBS 3HW

Hnh 12 :Subrack BB i vi RBS 3 HW

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

33

TI TH VIC
Gia RBS 2HW v RBS 3HW c kh nng s dng nhng bng
RAX khc nhau cho cu hnh khc nhau nhng v tr khe cm l
c nh.

vi.

SUBRACK CAO TN (RF) :


Subrack RF bao gm tt c phn cng lin quan n qu trnh
x l RF, ngoi tr khi khuch i cng sut v khi ty chn
TMA/ASC. Subrack RF kt ni ti cc phn cn li ca RBS
thng qua ISL, cp gamma, ngun, nh thi v RF.

Hnh 13 :Subrack RF.

vii.

SUBRACK KHUCH I CNG SUT A SNG MANG


(MCPA) :

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

34

TI TH VIC

Hnh 14 : Subrack MCPA.

viii.

M RNG CABINET ( NHNG KT NI CELLO) :


Nhng subrack Cello phi c kt ni vi nhau trong cu hnh
ngi sao v mt trong nhng subrack BB ng vai tr nh
subrack trung tm. Trong trng hp cu hnh ln hn khi m
dng hn 5 subrack th SCB phi c gn them vo subrack
chnh.

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

35

TI TH VIC

Hnh 15 :Kt ni nhiu subrack.


Mi cabinet c th x l 6 cell sng mang nhng li b gii hn
bi 3 sector trong mi subrack RF. Subrack RF c t chc
trn mi sector da vo nhng kt ni anten trong khi subrack
BB c t chc cho mi tn s da vo qu trnh chuyn giao
mm v iu khin cng sut nhanh.
Nhng subrack BB v RF trong mt phng ngi dng kt ni
vi nhau thng qua BBIFB RFIFB. C 2 kt ni vt l song
cng cho mi board, mi d liu ngi dng c pht cho 3
cell sng mang. Bng cch s dng cc kt ni cho gia cc
cabinet, ta c th xy dng mt cu hnh ln hn.

2. TNG QUAN CC KHI GN VO I VI T RBS


3202 :
RBS 3202 bao gm cc thit b phn cng sau :

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

36

TI TH VIC

Hnh 16: T 3202

i.

Khi thit b iu khin :

Mch iu khin chuyn mch (SCB) : SCB bao gm vic


chuyn i ATM v cc giao din n cc khi khc thng qua
bng ni a nng (backplane). Mch SCB cng cha b lc in
v phn phi cho mi subrack.

Mch nh thi (TUB) : TUB gip n nh tn hiu xung clock


nhn c t mch ET. Mt s tn hiu nh thi c to ra

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

37

TI TH VIC
trn TUB c phn phi cho cc phn cn li trong t RBS.
TUB cn h tr kt ni b nhn tn hiu GPS bn ngoi cho
mc ch ng b v nh v.
Mch x l chnh (MPB) : MPB ng vai tr ch trong h
thng iu khin. N thc thi nhng phn chnh trong cc chc
nng iu khin RBS v iu khin cc mch thng qua nhng
b vi x l mch (BP) c gn trn cc board. B x l MPB
gim st v iu khin ton b RBS khi RBS bao gm nhiu
hn 1 cabinet.
Mch chuyn i u cui (ETB) : ETB bao gm nhng chc
nng cho giao din trn ng truyn vt l. S mch ETB l
linh hot ph thuc vo tiu chun v tc truyn dn khc
nhau. N c th t 1 n 5 mch khi RBS c s dng nh 1
hub.

ii.

Khi thit b bng gc :


Mch pht tn hiu bng gc (TXB) : Mch TX bao gm chc
nng m ha knh v iu ch tn hiu ng xung. Kh
nng m rng cu hnh c thm vo bng cc kha (key)
phn mm hoc bng cch gn thm TXB cho n khi khng
cn khe cm.

Mch thu tn hiu bng gc (RAXB) : Mch RAX c chia


lm 3 n v chc nng chnh. l : B gii iu ch (DEM),
truy cp ngu nhin (RA) v b gii m (DEC). Kh nng m
rng cng ging nh TXB.

iii.

Cc mch giao din :

Mch giao din v tuyn (RFIFB) : RFIFB l mch giao din


trong subrack RF giao din vi mch BBIFB trong subrack BB.
TH: NGUYN THANH HI
HD: TRN VN NAM

Trang

38

TI TH VIC
Mch RFTFB giao din bng tn hiu s I v Q, cho c ng
thu v pht. RFIFB cng phn pht tn hiu nh thi c cung
cp t TUB.

Mch giao din bng gc (BBIFB) : Mch BBIFB l mch


giao din trong subrack BB giao din vi mch RFIFB trong
subrack RF. Mch BBIFB cng giao din bng tn hiu s I v
Q cho c ng thu v pht. N cng phn pht tn hiu nh
thi t TUB.

iv.

Khi v tuyn :

Mch thu pht (TRXB) : TRXB bao gm tt c chc nng cho


vic x l chuyn i tn hiu s thnh tng t v iu ch tn
hiu ng pht; gii iu ch, chuyn i tn hiu tng t
thnh s v lc tn hiu ng thu i vi mi sng mang.

Khi giao din vi anten (AIU) : AIU bao gm nhng phn


RF, nh l b lc RF, khuch i nhiu thp, b xn. i vi
mt s cu hnh khi AIU kt hp tn hiu RF thnh 2 MCPA
ti 1 anten. AIU cng cung cp cng sut cho ASC v RET. B
lc song cng cho php c hai ng thu v pht n cng 1
anten ng thi n cn gip gim ti thiu s lng dy feeder
v anten theo yu cu. Thng tin cnh bo v iu khin vi
ASC v RET c x l bi MP thng qua AIU.

B khuch i cng sut a sng mang (MCPA) : MCPA l


mt b khuch i cng sut tuyn tnh bng rng. MCPA
khuch i cng sut cc sng mang pht trong 1 cell. MCPA
c iu khin t MPB trong RBS ngh kh nng ti phn
mm v thu thp cnh bo. Mi MCPA i din cho cng sut
u ra 20W, lin quan n giao din anten v c th kt hp
TH: NGUYN THANH HI
HD: TRN VN NAM

Trang

39

TI TH VIC
thnh cp th cung cp cng sut tng bng 40W ti u feeder
ca anten, hoc l 20W trn 1 sng mang trong cu hnh 2 sng
mang hoc nh l 1 sng mang vi cng sut 40W. Trong cu
hnh RBS vi 2 MCPA c kt ni song song, cng sut u ra
s gim 6dB trong mi sector nu 1 MCPA li.

H thng iu khin anten (ASC) : ASC c gn trn thp


anten v t gn anten. ASC c s dng trong ng thu
gim nhiu nhn c thp nht. ASC l mt TMA
kp(DDTMA), ngha l ASC bao gm 2 b lc trn mi nhnh,
iu ny lm cho c th s dng chung feeder cho tn hiu
ng thu v pht. ASC l b phn ty chn trong RBS.

B phn thay i tilt in t xa (RET) : Chc nng RET


c s dng cho vic ti u vng ph sng v tuyn. RET c
th c tch hp trong anten v kch hot tnh nng iu khin
t xa. RET c cp ngun bi AIU thng qua ASC nu ASC
c s dng. Nu ASC khng c s dng, RET c cung
cp cng sut trc tip t AIU thng qua dy feeder. Vic gim
st RET c kim sot t MPB. RET cng l b phn ty chn
ca RBS.

v.

Giao din cnh bo ngoi (EACU) : Cc dng RBS 3000 c th


gim st thit b ngi dng thng qua khi kt ni cnh bo
ngoi (EACU). EACU c gn bn ngoi cabinet. Ngi vn
hnh c th xc nh ti a 32 cnh bo ngoi v 4 port iu khin
ng ra. Cc thit b bn ngoi t cnh bo bng 1 trong 2 iu
kin m hoc ng. EACU cng l mt b phn ty chn ca
RBS.

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

40

TI TH VIC

vi.

H thng lm lnh (FAN): Mi subrack u c h thng qut ca


ring n v tc quay cnh qut s kim sot nhit , gi cho mc
ting n mc thp nht.

3. NHNG GIAO DIN SUBRACK NGOI :


y l nhng kt ni lin subrack trong cabinet v cng c th l lin PIU. N
cho ci nhn tng qut s u ni cc thit b phn cng vi nhau

Hnh 17 : Tng quan kin trc phn cng

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

41

TI TH VIC

4. GIAO DIN NHNG SUBRACK VI NHAU :

Hnh 18 : Nhng giao din subrack bng gc

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

42

TI TH VIC

Hnh 19 : Giao din subrack v tuyn

III.

NHNG CHC NNG N NH TRONG PHN


CNG :
Trong RBS 3201 v 3202 cc tn hiu nh thi hoc thng tin
khng theo ng thng t mt subrack n nhng ci khc.
Thc s c tn hiu nh thi v d liu i t 1 subrack n cc
subrack khc theo nhng ng khc nhau (nh thi, uplink,
downlink) thng qua cc mch trong nhiu subrack.
c 1 tng r rng v nhng qu trnh ny xy ra nh th
no, trc ht chng ta s xem qua nhng chc nng trong RBS
lin quan n nhng board khc nhau v sau chi tit tng
board.

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

43

TI TH VIC
Trong hnh di y m t cc khi chc nng chnh trong mt
phng ngi dng.

Hnh 20 : Tng quan v chc nng


i chiu cc chc nng vo bn trong cc board c m t
hnh sau :

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

44

TI TH VIC

Hnh 21 : Cc chc nng c bn ca RBS c th hin trong cc board

IV.

NHNG BOARD IU KHIN THIT B :


1. BOARD SCB :
SCB cha mt chuyn mch ATM v giao din n nhng port
chuyn mch nm trn mi board thit b thng qua bng ni
ATM. Bng phng tin cp (ISL), mt SCB c th kt ni vi
4 SCB khc trong nhng subrack khc. SCB chu trch nhim
v vic gi thng tin cu trc lin kt nt c s dng khi bt
u hoc khi ng li tt nh h thng phn phi xung clock
(19.44 MHz).

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

45

TI TH VIC

Hnh 22 : Mch SCB

Chc nng lc ngun (PFF) l mt phn ca SCB giao din vi


h thng ngun thng qua cc kt ni pha trc. H thng
ngun c phn phi n mi PIU trong subrack thng qua
bng ni (backplane). SCB cng c s dng gim st v
iu khin qut ca subrack.

2. BOARD SXB :
SXB c s dng m rng vic chuyn i ATM vo nhiu
subrack khi tt c cc port trn SCB trong subrack chnh c
s dng ln n 4 subrack thm c th c kt ni ti mt
SXB. N s ch tn ti trong subrack bng gc chnh. SXB l
mt phn ca nn tng Cello.

3. BOARD ETB :

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

46

TI TH VIC
ETB l mt phn ca nn tng Cello v x l u cui trn giao
din Iub. N iu khin b dn knh, b phn knh, d liu
ngi dng v lm vic nh mt giao din gia ng truyn
dn v chuyn mch ATM.
C nhng loi khc nhau ca ETB ph thuc vo chun giao
din truyn dn c s dng. Thut ng s dng c m t
nh sau :
ET : u cui thay i .
M : ATM vi b dn knh AAL2 .
C : M phng mch .
FE : PPP vi cng c chuyn tip .
1 : PDH da trn giao din cp 1, 1.5 2 Mbit/s .
2 : PDH da trn giao din cp 1, 6 8 Mbit/s .
3 : PDH da trn giao din cp 1, 34 45 Mbit/s .
4 : SDH da trn giao din cp 1, 155 Mbit/s .
5 : SDH da trn giao din cp 1, 622 Mbit/s .
Hai mch ET khc nhau c h tr, ET-M1 v ET-M4, mch
ET-M3 dnh cho pht trin.

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

47

TI TH VIC
Hnh 23 : Board ET-M1
ET-M1 h tr 8 ng truyn dn E1 hoc J1 c kt ni trong
4 u ni RPV 431 pha trc board. Mi u kt ni cha 2
ng s (DIP), trong DIP 0 v DIP 1 trong u ni u tin
l quan trong nht. Tr khng v tc ca cc chun truyn
dn.

Mch ET-M4 c 2 ng truyn dn STM-1 s dng u ni


SC. Hai chun c h tr, chun quang STM-1(ITU-T, ETSI
v TTC) v chun quang OC-3 vi STS-3C (ANSI)

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

48

TI TH VIC

Hnh 24 : Board ET-M4.


Giao din quang l mt giao din n mode theo chun ITU-T
G.957. Mt tn hiu tham chiu 2.048 MHz c ng b ha
vi mt trong cc port RX ca STM-1 c phn phi thng
qua mt kt ni SMA pha trc board.

4. BOARD TUB :
TUB bao gm vic tha hng v phn phi tn hiu nh thi
cc b ca RBS. TUB c c ch backup hon chnh nn s
khng xy ra vic cuc gi b gin on trong trng hp li
phn cng trong mch TUB chnh.

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

49

TI TH VIC

Hnh 25 : Mch khi nh thi TUB.

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

50

TI TH VIC

Hnh 26 : Tn hiu nh thi .


nh thi cho mt cabinet m rng :
Interface D : Giao din cung cp tn hiu nh thi bn
trong cabinet. Giao din ny phn pht tn hiu nh thi
t subrack RF ti subrack BB. Subrack chnh (MAIN)
lm ngun chun cho cc tn hiu ng b.

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

51

TI TH VIC

Hnh 27 : Giao din D v E


Interface E : Giao din nh thi gia cc cabinet vi
nhau. Giao din ny phn pht tn hiu nh thi t TUB
n cc subrack RF. Cable kt ni t BBIFB trong
subrack bng gc chnh (Main BB) n tt c RFIFB.
Trong trng hp cu hnh vi nhiu cabinet th chiu di
ca cp ny phi nh nhau.

5. BOARD GPB :
Board MP cha phn chnh ca phn mm iu khin trm gc
trong RBS. N iu khin cc thit b nm trn cc board thit
b hoc cc khi ph tr. Thut ng MP biu th vai tr nh l
mt thnh phn trong khi MPC v n thc hin trn board
GPB. Tt c MP s hnh thnh mt MPC cung cp kh nng m
rng qu trnh x l. Trong RBS, MPC c s dng share
ti trong trng hp li phn cng ca mt MP no , cc MP

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

52

TI TH VIC
cn li bao gm tt c cc chc nng mc d nng lc x l thp
hn. Do cc MP u bnh ng.

GPB cha b vi x l v c trang b vi 1 a flash 1.2 Gbyte.


N cung cp giao din chun Ethernet v RS232.

Hnh 28 : GPS cho RBS2 HW.

Hnh 29 : GPB cho RBS3 HW.


TH: NGUYN THANH HI
HD: TRN VN NAM

Trang

53

TI TH VIC

V.

THIT B BNG GC :
1. BOARD TX :
i.

Gii thiu : Mch TX bao gm chc nng m ha knh v iu ch


ng xung (Downlink).

ii.

V tr :

RBS 2 HW : Khe 26 v 27 .
RBS 3 HW : Khe 17 v khe 18.
iii.

Kt ni :

Hnh 30 : Mch TX

iv.

Chc nng TXB:


TXB : l mt mch giao din s trong subrack bng gc ca
RBS. N c dng truyn d liu hng downlink. D
liu c m ha, an xen v chuyn i thnh cc symbol
trc khi nh x vo cc knh vt l. Nhng knh ny c kt
hp vo cell mt cch hp l c gi thng qua khi BBIF v
RFIF n khi TRX.

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

54

TI TH VIC
V l do back up, hai board TX s c s dng. Nhng board
ny c th s dng vi nguyn tc share ti khi xy ra li phn
cng.
Trong 2 board s c 1 board lm master x l cc phn lin
quan n bo hiu cn cc board khc gi l slave, s mang
thng tin v lu lng nh board master.

Hnh 31 : Chc nng RBS trong TRX hng DL

2. BOARD RAX :
i.

Gii thiu :

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

55

TI TH VIC
Board RAX c chia lm 3 khi chc nng chnh l : B gii
iu ch (DEM), truy cp ngu nhin (RA) v b gii m
(DEC).

Kh nng nng cp dung lng bng cch cng thm key bng
phn mm v hoc gn thm board cho n khi t cu hnh ti
a.

ii.

V tr :

Hnh 32 : V tr RAX v TX trong subrack BB

iii.

Kt ni :

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

56

TI TH VIC

Hnh 33 : Board RAX.

iv.

Chc nng :

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

57

TI TH VIC

Hnh 34 :Chc nng RBS trong board RAXB

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

58

TI TH VIC

CHNG 3 : TM HIU V RBS 3206


I.

GII THIU S V DNG RBS 3206 :


RBS 3206 c thit k p ng nhng yu cu y thch thc v t l bt
cao, s lng thu bao ln, vng ph sng rng v kh nng m xuyn tt t
trm gc. RBS 3206 c th cng c ti u cu hnh cho nhng ng dng
m nh iu hnh thch tp trung vo mt s yu cu trn.
RBS 3206 c th s dng c c cu hnh n bng tn hay bng tn kp v
h tr nhng dy bng tn ph bin : 2100, 1900, 1700/2100, 900 v 850
Mhz. N c cu hnh rt linh hot vi vic kt hp ln n 6 sector vi 2
sng mang hoc 3 sector vi 4 sng mang trong 1 cabinet. N cn h tr mt
dy rng cc lp cng sut v tuyn ln n 60W trn mt cell sng mang.
Cabinet c hnh dng tng t nh t cabinet GSM truyn thng nh RBS
2206, RBS 2202. Do RBS 3206 to iu kin v mt khng gian c sn
cho tnh hung lp chung vi t GSM.
Cc tnh nng thit yu khc ca RBS 3206 l kh nng nng cp v m rng
rt linh hot. RBS ban u c th trang b vi cu hnh thp nht v sau m
rng theo thi gian. RBS cung cp y kh nng v truyn ti tc cao
HSPA.

II.

KIN TRC PHN CNG :


C hai dng ca RBS 3206 tng t nhau l: RBS 3206E v RBS 3206F.
RBS 3206F h tr 6 khi v tuyn (RU) v c s dng cho bng tn
2100/900 MHz. RBS 3206E cng h tr 6 RU v c s dng cho bng tn
850/1900/1700-2100 MHz. RBS 3206E th cao hn RBS 3206F 10cm cho
vic m rng thm 3 RU.
RBS 3206M l mt phin bn c trang b mt phn ca RBS 3206F ch h
tr 3 RU. N ph hp vi nhng ni tp trung trin khai ban u m khng c

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

59

TI TH VIC
nhu cu cao v vng ph cng nh lu lng. Cu hnh ca n b gii hn 1-3
sector, vi 2 sng mang trn 1 sector v ngun cung cp phi l -48 VDC.
Cabinet RBS 3206M c th nng cp ln thnh RBS 3206F.

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

60

TI TH VIC
Hnh 35 : RBS 3206M

Hnh 36 : RBS 3206E v RBS 3206F

III.

CC THNH PHN TRONG T RBS 3206 :


1. KHI V TUYN (RU):

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

61

TI TH VIC
RU bao gm cc chc nng cn thit cho vic ct xn tn hiu, chuyn
i tn hiu t s sang tng t, iu ch v khuch i tn s v tuyn
ng pht cng nh chuyn i tn hiu t tng t sang s v lc
tn hiu ng thu.
S khe RU sn c cho RBS 3206 ph thuc vo phin bn ca cabinet :
RBS 3206M : 3 khe RU.
RBS 3206F : 6 khe RU.
RBS 3206E : 9 khe RU.

2. KHI LC (FU) :
FU cha mt b khuch i nhiu thp (LNA) v x l vic xn tn s
sng mang v tuyn. Khi LNA c mt nhnh pht (TX) ng DL
v 2 nhnh thu (RX) ng UL.
Khi FU lc mt dy bng tn c th. S khi FU trong RBS :
RBS 3206M :1-3 FU.
RBS 3206F/E : 1-6 FU.

3. SUBRACK V CASSETTE S :
Subrack s cho RBS 3206F v RBS 3206E bao gm 2 dy bng tn tch bit.
Cassette s cho RBS 3206M ch bao gm 1 dy bng tn n. Mi dy bng
tn h tr ln n 6 sng mang. Cc loi board trong khi ny c m t
di :

i.

Khi iu khin c bn (CBU) :


CBU l khi iu khin trung tm ca RBS. N x l cc chc
nng iu khin v cung cp cho hu ht yu cu v kt ni
truyn dn chung chung. CBU cng bao gm phn pht v lc
ngun.
S khi CBU :

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

62

TI TH VIC
RBS 3206M : 1 board .
RBS 3206F/E : 1-2 board .

ii.

Mch pht bng gc (TXB) :


TXB cung cp y kh nng h tr HSDPA v sn c ap
ng nng lc cc phn t knh (CE) trong phin bn R99.
TXB bao gm phn pht tn hiu bng gc, vic tch cell, kt
hp knh, m ha, iu ch, lan truyn cng nh x l cc knh
vn chuyn.
S board TXB :
RBS 3206M :1-2 board .
RBS 3206F/E :1-4 board .

iii.

Mch thu (RAXB) :


RAXB bao gm phn thu tn hiu bng gc v x l vic kt
hp cell cho vn chuyn giao mm, gii m, nhn RAKE, tm
kim cng nh truy cp cc knh truyn ti ngu nhin v dnh
ring.
Tt c cc mch sn c u c kh nng y h tr nng tc
UL (EUL) vi phin bn m h tr 10 ms hoc 2/10ms
khong thi gian truyn (TTI).
S khi RAXB :
RBS 3206M : 1-6 board .
RBS 3206F/E : 1- 12 board.

iv.

Giao din khi v tuyn (RUIF) :


RUIF bao gm cc kt ni im - im thng qua dy cable n
cc RU. RUIF mang c hai tn hiu trn 2 ng thu v pht
cng nh l tn hiu iu khin s v tn hiu nh thi.
S khi RUIF :

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

63

TI TH VIC
RBS 3206M :1 board .
RBS 3206F/E : 1- 2 board .

v.

Board ETB :
ETB cung cp cc port kt ni truyn dn b sung hoc loi
khc. Vic s dng ETB l ty chn v CBU cung cp 4 port
E1/T1 ri.
N c th trang b cho cabinet vi cc ty chn v truyn dn
nh : E1/J1/T1, E3/J3/T3, STM-1 v Ethernet.
S khi ETB :
RBS 3206M :0-4 board .
RBS 3206F/E : 0-8 board.

4. KHI CP NGUN (PSU) :


PSU chuyn i in p AC hoc DC ng vo thnh p chun
-48V DC cung cp cho RBS. PSU giao tip vi CBU thng qua
EC bus v c yu cu khi RBS c trang b vi khi kt ni
ngun DC (DCCU) hoc AC (ACCU).
S khi PSU : 0-4 .

5. KHI KT NI NGUN :
RBS 3206 c th c trang b vi cc la chn thay th khi kt ni ngun
khc nhau ty thuc chn khi cp ngun nh th no PSU.

i.

DCCU :
DCCU c s dng kt ni p vo +24V DC, -48V DC(3
si) v phn phi n PSU DC.

S khi DCCU :
RBS 3206M : 1 (ch -48V DC).
RBS 3206F/E : 0-1.

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

64

TI TH VIC
ii.

ACCU :
ACCU c s dng kt ni ngun AC vo v phn phi n
n PSU AC.
S khi ACCU :
RBS 3206M : 0 .
RBS 3206F/E : 0-1 .

iii.

B lc DC (DCF) :
DCF c s dng kt ni ngun vo -48V DC (2 si). DCF
l bt buc khi ngun d phng bn ngoi c s dng.
S khi DCF :
RBS 3206M : 1 .
RBS 3206F/E: 0-1 .

6. KHI PHN PHI NGUN (PDU) :


PDU c s dng cho phn phi ngun DC bn trong. N cha
cc cu ch cho nhng kt ni ring l v mt khi t gi
ngun cho cc phn k thut s trong t RBS.
S khi : 1 .

IV.

CU HNH :
1. CU HNH TNG QUT :
RBS 3206 cung cp cu hnh la chn thay th rt linh hot theo nhu cu ca
nh khai thc. u im v tnh linh hot ca RBS 3206 l n c th cha mt
s lng ln cc PIU, ln n 6(9) RU i vi RBS 3206F(E), 4 TXB, 12
RAXB, 8 ETB v 4 PSU.

2. BNG TN S :

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

65

TI TH VIC
RBS 3206 c th s dng cho c cu hnh n bng tn hoc bng kp v h
tr nhng bng tn sau :

Hnh 37 : Dy bng tn h tr .

3. CU HNH V TUYN :
Cc phin bn RU c th kt hp c t do v bt i xng
trong cabinet. iu ny cho php nh khai thc la chn cu
hnh ph hp, v d ban u chn cu hnh trin khai ( 3x1
40W), sau cng thm cc RU khc vo tng cng sut ng
ra (60W) hoc bng tn tn s khc trong c 3 sector hoc t hn
ti u phc v yu cu v vng ph, dung lng v tc
bit.
Hnh sau m t s khe RU v cu hnh ti a choc cc phin bn
RBS 3206 khc nhau.

Hnh 38: S khe RU v cu hnh ti a.

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

66

TI TH VIC

Hnh 39 : Cu hnh n bng tn

Hnh 40 : Cu hnh bng kp

4. CU HNH TRUYN DN :
CBU c trang b vi nhng port truyn dn chun E1/T1/J1.
RBS 3206E v RBS 3206F c th c trang b thm vo n 4
board ETB cho nhng port truyn dn ph.

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

67

TI TH VIC
C mt vi board khc nhau chn ph thuc yu cu port
truyn dn. Hnh sau m t nhng ty chn board khc nhau v
s loi port h tr.

Hnh 41: Cc loi ETB.

V.

THNG S K THUT :
1. THNG S V TUYN :

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

68

TI TH VIC

Hnh 42 : Thng s v tuyn.

2. THNG S NGUN :

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

69

TI TH VIC

3. KCH THC CABINET :

4. TRNG LNG CABINET :


Trng lng khi lp cabinet cu hnh full.

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

70

TI TH VIC

CHNG 4 : TM HIU V RBS 3418


I.

GII THIU S V DNG RBS 3418 :


RBS 3418 bao gm 1 khi chnh (MU) t trong nh v h tr ln n
6 khi v tuyn t xa (RRU) t ngoi (trn ct) kt ni n MU
thng qua cc si cp quang, lm tng tnh linh hot khi hot nh mt
trm v tuyn. Cc khi vi trng lng nh cng gim ng k chi ph
vn chuyn v lp t.
Vic t RRU ngoi gn anten lm gim suy hao trn feeder v cho
php h thng s dng nhng tnh nng mng hiu sut cao m cng
sut ng ra thp do lm gim in nng tiu th, vn v chi ph hot
ng. V phn cng c chia thnh nh, nh

nn d dng mang vo

trm. RBS 3418 l gii php Main-Remote RBS, n gip vic thao tc
lp t v bo tr trong mt khng gian b gii hn.
RBS 3418 thch hp vi yu cu dung lng t trung bnh n ln v
c th c cu hnh ln n 6 sector vi 1 sng mang trn 1 sector
hoc 3 sector vi 2 sng mang trn 1 sector. N c th c s dng
cho cu hnh n bng hoc bng kp v h tr cc bng tn ph bin
sau : 2100, 1900, 1700/2100, 1700/1800, 900 v 850 MHz.
MU c gn trn gi 19 in hoc gn trn tng trong 1 shelter nh
hoc phng thit b. Cc RRU c th c t trn cc ct, treo trn
tng.

II.

KIN TRC PHN CNG :


RBS 3418 c cng kin trc nh cc sn phm khc trong h RBS 3000. RBS 3418
c chia thnh 1 MU v nhiu RRU kt ni ti MU thng qua nhng si cp quang.

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

71

TI TH VIC

Hnh 43 : RBS 3418 vi MU (gn vo kit treo trn tng) v RRU22 20W

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

72

TI TH VIC

Hnh 44 : RRU22 40W v RRUW-01 60W.

III.

CC THNH PHN TRONG T RBS 3418 :


Phn cng RBS 3418 theo cu trc module d dng m rng v ci tin.

1. KHI CHNH (MU) :


MU c thit k cho mi trng trong nh tt hn l gn trong k 19 in. MU
bao gm cc khi phn cng sau

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

73

TI TH VIC

Hnh 45 : Kin trc phn cng ca MU.

i.

Khi qut :
Khi qut c nhim v lm mt subrack. Tc qut c gim
st bn trong v mt cnh bo c pht ra n gim di mt
mc quy nh no .
S khi : 1

ii.

PDU v PSU :

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

74

TI TH VIC
MU c trang b vi 1 trong cc loi sau PDU, DC-PSU hoc
AC-PSU.

PDU c s dng phn pht in p -48V DC n CBU v


khi qut.

DC-PSU chuyn i p ng vo +24V DC thnh -48V DC v


phn pht n ti CBU v khi qut.

AC-PSU chuyn i p ng vo AC thnh -48V DC v phn


pht n ti CBU v khi qut.

S khi : 1.
iii.

CBU :
CBU l khi iu khin trung tm ca RBS. N thc thi phn
chnh ca chc nng iu khin trong RBS v iu khin cc
board thng qua nhng b vi x l trong board. CBU c kh
nng chuyn i giao din n cc khi khc trong MU cng
nh b lc ngun.
S khi : 1.

iv.

TXB :
TXB bao gm phn pht tn hiu bng gc lin quan n cc
qu trnh sau : Tch cell, kt hp knh, m ha, iu ch cng
nh x l cc knh vn chuyn.TXB hon ton c y kh
nng h tr HSDPA.
S khi : 1-2 .

v.

RAXB :
RAXB bao gm phn thu tn hiu bng gc v x l vic kt
hp cell cho qu trnh chuyn giao mm, gii m, nhn RAKE,
tm kim cng nh truy cp cc knh truyn ti ngu nhin v
dnh ring.

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

75

TI TH VIC
Tt c cc mch sn c u c kh nng y h tr nng tc
UL (EUL) vi phin bn m h tr 10 ms hoc 2/10ms
khong thi gian truyn (TTI).
RBS 3418 th yu cu vi 2 hoc nhiu hn khi RAXB, cc
board s share ti t kh nng linh hot cao. Nu mt RAXB
li th ti s c chuyn sang RAXB khc. Ci ny m bo
rng RBS tip tc x l lu lng nhng dung lng b gim.
S khi : 1-4 .

vi.

Giao din khi v tuyn quang (OBIF) :


OBIF cung cp cc giao din quang cc RRU kt ni ti MU.
Board ny c 2 loi : OBIF2 v OBIF4. Chn OBIF4 khi cn
bo hiu cnh bo ngoi.

S khi : 1.
vii.

ETB :
ETB cung cp cc port kt ni truyn dn ty chn. Vic s
dng ETB l ty chn v CBU cung cp cc port cho yu cu
kt ni truyn dn ph bin. Loi ETB c th c chn cho cc
chun v tc truyn dn khc nhau. N c th trang b
cabinet vi cc ty chn truyn dn sau : E1/J1/T1, E3/J3/T3,
STM-1 v Ethernet.
S khi : 0-1 .

2. KHI V TUYN T XA (RRU) :


RRU c thit k lp t gn anten v c th c treo trn tng
hoc trn ct. 6 RRU c th kt ni n cng 1 MU.
Cc loi RRU khc nhau ph hp vi cc nhu cu khc nhau, vi
ty chn cng sut u ra ln n 60W cho v tr yu cu vng ph
rng v dung lng ln. C th kt hp cc loi RRU khc nhau trong

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

76

TI TH VIC
1 cu hnh. Cu hnh 2 bng tn cng c h tr bng cch kt ni cc
RRU cho nhng di tn khc nhau ti cng mt MU.
RRU cha hu ht phn cng x l phn v tuyn. Nhng phn chnh
ca RRU l :
B lc
TRX
Khuch i cng sut
Giao din quang
Tt c cc kt ni c t ti y RRU. RRU phi c lp t dc
cho qu trnh tn nhit c thun li m bo RRU khng b nng.

3. GIAO DIN KT NI QUANG (OIL) :


RRU c kt ni ti MU thng qua nhng si cp quang. Chiu di
gia MU v 1 RRU c th di n 15 Km.
Cc khi c th c kt ni ti mi ci khc trong mt vi ng
khc nhau ph thuc vo qu trnh thit k trm. RBS 3418 h tr:
Kt ni hnh sao ca cc RRU v mi RRU kt ni n MU.
Kt ni ni tip (cascade) khi ch 1 si quang kt ni gia MU
n mt trong cc RRU. Cc RRU cn li kt ni vi nhau. Gii
php ny lm gim chiu di dy quang cn thit v c th c
s dng trong nhiu ng dng khi RRU c t v tr xa MU.
i vi loi kt ni ny ch s dng cho RRUW-01.

IV.

CU HNH :
1. CU HNH V TUYN :
RBS 3418 h tr ln n 6 sng mang v vic t do ghp ni cc loi RRU
khc nhau. RBS c th c cu hnh cho cc bng tn s 2100, 1900,
1700/2100, 900 v 850 MHz. Cc loi cu hnh ph bin c m t sau y.

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

77

TI TH VIC
i.

Cu hnh 1 bng tn :

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

78

TI TH VIC

Hnh 46 : Cu hnh 1 bng tn cho RBS 3418

ii.

Cu hnh 2 bng tn :

Hnh 47 : Cu hnh 2 bng tn cho RBS 3418


TH: NGUYN THANH HI
HD: TRN VN NAM

Trang

79

TI TH VIC

2. CU HNH TRUYN DN :
CBU c trang b vi 4 port truyn dn chun E1/J1/T1. MU
c th c trang b thm vi mt ETB ty chn cho nhng port
truyn dn ph.
C nhiu loi board khc nhau s c chn ph thuc vo yu
cu loi port truyn dn. Hnh sau m t cc loi port truyn dn
v s ti a mi loi port m RBS 3418 c th trang b.

Hnh 48 : Loi port truyn dn.

V.

THNG S K THUT :
1. THNG S V TUYN :

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

80

TI TH VIC

Hnh 49 : Thng s v tuyn ca cc dy bng tn.

2. THNG S NGUN :

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

81

TI TH VIC

Hnh 50 : Thng s v ngun RBS 3418

3. KCH THC CABINET :

Hnh 51 : Kch thc ca RBS 3418.

4. TRNG LNG CABINET :

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

82

TI TH VIC

Hnh 52 : Trng lng RBS 3418.

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

83

TI TH VIC

CHNG 5 : PHN MM - ELEMENT


MANAGER - VN HNH BO DNG RBS
I.

Gii thiu tng quan :


1. Kh nng giao tip :
Trc tip ti trm : Dng Ethernet kt ni vo trm.
T xa : Dng chng trnh OSS-RC giao tip vi trm
2. Cu hnh :
Giao tip vi RBS bng cch s dng mt Think Client (TC).
Phn mm giao tip c thc thi trong RBS.
2 cch chnh cu hnh vi file xml : Wizard (Theo hng dn) hoc
Automatic (T ng).

3. iu kin bt buc cho mng trong vic cu hnh ti trm:


RBS c ci t v xc nhn ph hp vi Verification of Installation
at Site.
Cc tp tin u vo xml cn thit cho hng dn cu hnh truy cp
O&M v hng dn cu hnh thit b ti trm.
Giao din qun l O&M RBS (Mub) c cu hnh trong b nh
tuyn O&M.
Mub c cu hnh thng qua tt c cc node gia RBS v b nh
tuyn O&M c tch hp theo t RBS vi vic thm hng dn RBS
t th vin h thng h tr vn hnh (OSS) lin quan.
Cng truyn thng (MGw), b nh tuyn O&M v c s h tng bo
dng (COMINF) c cu hnh v c sn.
a ch ip O&M, username v password ca RBS u c bit.

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

84

TI TH VIC
a ch ip ca b nh tuyn O&M hoc cc COMINF lin quan khc
cng c bit (cho mc ch xc minh).

II.

Cc bc cu hnh ti trm (on-site) :


1. Bt ngun t RBS :
Bt ngun tt c cc khi c trong t RBS.
Kim tra trng thi n LED trn FCU, FU, RU, CBU, ETB, RAXB,
RUIF v TXB.

2. Cu hnh Thin Client :


t a ch ip cho my tnh Thin Client nh sau :

Hnh 53 : t ip cho Think Client


Kt ni Think Client vi RBS thng qua kt ni cp Emily.
Sau khi chy chng trnh EM s xut hin ca s ng nhp

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

85

TI TH VIC

Hnh 54 : Ca s ng nhp EM.


Ca s chnh ca EM :

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

86

TI TH VIC

Hnh 55 : Ca s chnh ca EM

3. LOAD file script AOM:


To ng kt ni Mub gia RBS v OSS, t scrip ny OSS c th
nhn thy node B thc hin cc bc tip theo.a ch ny c tm
thy trong file Script hng <OamIpHost oamIpAddress="10.20.1.30"
oamSubnetMask="255.255.255.0">. Vo menu TOOL OM
ACCESS CONFIGURATION ti file c ui l AOM.

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

87

TI TH VIC

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

88

TI TH VIC

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

89

TI TH VIC

Hnh 56 : Ti file ui AOM


Sau khi load xong file script AOM. a ch IP ca node B thay i
sang a ch mi, nn kt ni t Laptop vo RBS b disconnect. Thay
i IP ca Laptop sang IP mi cng lp mng vi IP mi ca RBS (
xem trong file script AOM).
Cm dy LAN vo PORT 2 trn card ET- MFX11. LOAD file script
AOM mt ln na.

4. LOAD file script SE :


Khai cc thng s cho trm RBS nh (RET,ASC, Sitename, longitude,
latitude, Site ID, External Alarm, Freq, Cell ID). Vo menu TOOL SITE
EQUIPTMENT CONFIGURATION ti file c ui l SE.

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

90

TI TH VIC

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

91

TI TH VIC
Hnh 57: Ti file ui SE.

5. Chy File IUB:


To ng kt ni Iub gia RBS v RNC. Vo menu TOOL RUN A
COMMAND FILE chy file c ui l Iub.

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

92

TI TH VIC

Hnh 58 : Ti file ui Iub.

6. Back up configuration version( CV) :


To CV mi: nhp tn cho CV mi.

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

93

TI TH VIC

Hnh 59: To CV mi .
Chuyn CV mi v trng thi Startable : Vo mc STORE CV kim
tra v copy tn ca CV mi to: bm vo cc du + tm CV mi
to. Vo ACTION setStartable, paste tn file CV mi to vo CV
name, EXECUTE (Vo Store CV kim tra xem CV mi trng
thi Startable cha ).

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

94

TI TH VIC

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

95

TI TH VIC
Hnh 60: Chuyn CV mi v trng thi Startable.
Reload : chy cv mi. MANAGEMENT ELEMENT - manual
Restart - Restart Warmly.

Hnh 61: Reload li CV mi.


7. Xc minh trng thi LED :
Kim tra trng thi LED ca cc board

Loi Board

Subrack

Slot

LED xanh

LED vng

CBU

BaseBand

On Steady

RAX

BaseBand

On Steady

16 Hz
Off

TXB

BaseBand

11

On Steady

Off

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Blinking

LED
Off
Off
Off

Trang

96

TI TH VIC
BaseBand

12

On Steady

Blinking 16 Hz

Off

RU

Radio Subrack

2,4, 6 On Steady

Blinking 16 Hz

Off

FU

Filter Subrack

2,4,6

On Steady

Blinking 16 Hz

Off

Power Subrack 13/4 On Steady

Blinking 16 Hz

Off

RUIF

PSUs

ngha ca trng thi n LED:


LED (F: Fault) :
Off : Khng c li.
On : Li phn cng.
LED xanh (O : Operational ) :
Off : Mt ngun.
Flickering : Kim tra qu trnh khi ng ban u .
Quickly : Ti d liu .
Slowly : Mt ti nguyn, cu hnh.
Steady : ang chy n nh.
LED vng : (I: Information) :
Off : Unlocked hoc mt ti nguyn.
Flickering : Busy.
Slowly : ang shutdown.
On : B Lock.

8. Kim tra lung :


Kim tra lung E1 : Operational state: ENABLE.

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

97

TI TH VIC

Hnh 62: Kim tra trng thi lung E1.


Kim tra lung FE : Operational state: ENABLE.

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

98

TI TH VIC

Hnh 63: Kim tra trng thi lung FE.

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

99

TI TH VIC

PHN 3 : TM HIU V NEO PASOLINK


I. GII THIU S V NEO PASOLINK :
cung cp nhng ng kt ni truy cp k thut s ng tin cy v
khai thc tim nng mng tin tin end-to-end, NEC pht trin ra
PASOLINK NEO, mt h thng chuyn tip sng ngn s bng hp
point-to-point hot ng nhng dy bng tn tn s v tuyn (RF)
sau 6/7/8/10/11/13/15/18/23/26/28/32/38/52 GHz.
H thng ny p ng nhu cu ngy cng cao cho cc dch v truyn
k thut s. Cc thit b PASOLINK cung cp hiu sut rt cao vi s
linh hot ca h thng l d dng ci t v rt ng in cy.
H thng PASOLINK NEO cung cp cc loi giao din PDH, SDH v
LAN. Cc tn hiu truyn dn 5 n 48 E1, 2x40/48xE1 v 1 n 2 E3,
1 n 2 STM-1, 2/4 10/100 Base(TX) v tn hiu GbE.
Cc h thng PASOLINK NEO bao gm h thng anten, khi ngoi
tri (ODU) v khi trong nh (IDU). N c kt ni thng qua mt
si cp ng trc cho mi knh v tuyn. Nhng cu hnh c sn l
loi khng c bo v (1+0) v loi c bo v (1+1).

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

100

TI TH VIC

Hnh 64 : Anten v ODU (gn trc tip 1+0) (6 52 GHz)

Hnh 65 : IDU cu hnh 1+1 vi giao din PDH + LAN.

Hnh 66: IDU cu hnh 1+1 vi giao din SDH.

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

101

TI TH VIC

II. CC TNH NNG CA NEO PASOLINK :


1. CNG NGH TIN TIN V HIU SUT RT CAO :
Cht lng v tin cy cao.
Tiu th in nng thp.
H tr cc chun giao din LAN : 10 Base-T/100 Base-TX, 1000 BaseSX/LX, 1000 Base-T.
H tr giao din quang STM-1.
Truyn dn h tr VLAN.

2. NNG CAO LI CA H THNG V HIU QU


PH :
H thng tng cao li t c bng k thut sa li chuyn tip
(FEC) v k thut hy b bin dng (linearizer).
Hiu qu ph t c bng cch la chn cng ngh iu ch QPSK
n 128 QAM.
Cho php cc anten nh hn v gim chi ph h thng.

3. CI T D DNG V NHANH CHNG :


Kt ni vi nhau: Ch cn mt cp ng trc v s cn bng t ng
Rt nh gn v nh.
Cc phng php gn kt khc nhau cho IDU, ODU v anten.
D dng iu chnh hng anten.
Giao din ngi dng ha ci t v gim st.

4. P NG NHANH TN S V D DNG HIU


CHNH:
Tn s v tuyn (RF) c th c thay i thng qua cng LCT.
Loi bng tn con c thay i bng cch thay b lc RF.

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

102

TI TH VIC

5. H THNG LINH HOT :


IDU s dng khong tn s 6 52 GHz.
Tc truyn d liu c th thay i c (5 n 48x2 Mbps,
2x40/48x2 Mbps, 1 n 2x34 Mbps, 155 Mbps, 2x155 Mbps, 10/100
Base-T(X), 1000 Base-SX/LX, 1000 Base-T) vi cng IDU.
Phn mm thit lp loi iu ch (QPSK/16 QAM/32 QAM/128 QAM)
cho IDU.
ODU ph bin cho PDH/SDH/LAN .
Khong in p ng vo rng -40.5 n -57 VDC.

6. D DNG BO DNG :
Chc nng gim st ti ni v t xa trn IDU thng qua LCT hoc
PNMTj.
Gim st tnh trng hot ng ca ODU trn IDU thng qua PNMTj.
D dng loop bng gc u gn v u xa.
C th ci t trc im cnh bo t l li bit BER: 10-3, 10-4 hoc 10-5 .

7. TNH NNG T NG BO V (TY CHN ) APS :


APS nhn ra s bo v tuyn quang cho STM-1.

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

103

TI TH VIC
Hnh 67: H thng APS.

8. H THNG QUN L MNG PASOLINK (PNMSj) :


Hot ng thn thin vi ngi dng.
PNMSj c th chy trn h iu hnh Windows hoc Unix.
Truy cp t xa v kim sot bt k u cui PASOLINK trong mng.
Gim st v kim sot lin kt nh hng (c hai mt ca mt lin kt
viba).
Giao din SNMP

9. U CUI QUN L MNG PASOLINK (PNMTj) :


Thn thin vi ngi s dng hot ng nh bo tr thit b u cui.
S dng Windows 2000/xp cho php s dng my tnh di ng.
Cung cp gim st v iu khin lin kt theo nh hng ti thit b
u cui PASOLINK hoc truy cp t xa.

10. CU HNH GN KT ODU LINH HOT :


Cu hnh ph hp c th c la chn t nhiu cch lp t ODU khc nhau.
Gn trc tip vo anten.
Gn kt ring bit vi Antenna s dng ng dn sng hoc cp ng
trc.
H thng 1+1 vi b lai kt hp/chia.
H thng 2+0 vi anten phn cc kp.

III.

M T S KHI NEO PASOLINK :


1. Thit b thu pht (ODU) :
S khi ca ODU c th hin hnh sau :

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

104

TI TH VIC

Hnh 68: S khi ca ODU (6 52 GHz).


ODU l thit b lm nhim v thu pht tn hiu v tuyn c thit k
x l tn hiu s 8 155 Mbps trong dy bng tn 6 52 GHz. Thit
b c thit k chu c iu kin thi tit khc nghit. h
thng t c hiu sut cao v li cn phi s dng iu ch
QPSK. h thng t c hiu sut cao v hiu qu tn s cn phi
s dng iu ch 16/32/128 QAM.
Cng ngh mch tch hp nng cao c p dng cho ton b mch RF
trong ODU.

2. IDU :
S khi c bn ca IDU c th hin hnh sau :

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

105

TI TH VIC

Hnh 69: S khi c bn ca IDU.


IDU c 6 chc nng : MPX, MODEM, DPU, INTFC, CONTROL v
PSU.
MPX : ng vai tr l b trn knh trong IDU v l giao din
ti ODU.
MODEM : B iu ch v gii iu ch c chn loi iu ch
ca QPSK hoc 16/32/128 QAM bng thit lp phn mm.
DPU : Tt c chc nng x l s c lp rp trn bng mch
in s dng LSI, VLSI v cng ngh mch tch hp.
INTFC : Chc nng giao din vi ngi dng c cung cp
cho giao din PDH, SDH v Ethernet.
CONTROL : iu khin hot ng ca IDU.
PSU : Chc nng cung cp ngun cho IDU .

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

106

TI TH VIC

3. Cp ng trc :
Mt cp ng trc phc v nh cc kt ni gia cc b thu pht
(ODU) v chc nng MPX trong IDU. Cp trao i tn hiu d liu
I/O, ngun DC, tn hiu cnh bo, cng sut pht, tn hiu iu khin
tn s, cng tn hiu thu v tn hiu gim st in p chnh ODU.
Ty thuc vo loi cp c th h tr khong cch gia IDU-ODU ln
n 300m.
Da vo s dng tn s trung tn (IF) khc nhau cho ng pht (340
MHz) v thu (140 MHz) ch cn mt si cp ng trc duy nht l .
iu ny dn n qu trnh ci t nhanh v d dng hn.

4. Ngun cung cp :
in p ngun cung cp danh ngha -48V DC. Tuy nhin phm vi ca
khi ny l c th ph hp vi in p danh nh +24V DC ca khi b
sung.

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

107

TI TH VIC

Hnh 70: Khi ODU (6 52 GHz).

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

108

TI TH VIC

Hnh 71: S khi ca h thng bo v m rng (1+0).

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

109

TI TH VIC

Hnh 72 : S khi ca h thng bo v (1+1).

IV.

H THNG QUN L MNG :


1. TNG QUAN :
Phin bn Java h thng qun l mng PASOLINK (PNMSj) cung cp qu
trnh gim st, iu khin, cu hnh v qun l mng v tuyn dng
PASOLINK. PNMSj c cc c trng sau :
Gim st trng thi thit b v tuyn PASOLINK.
iu khin v cu hnh thit b v tuyn PASOLINK.
Thu thp cc d liu lin kt.
Cp nht d liu cu hnh mng v tuyn PASOLINK.
Cc yu t chnh ca NMS cho PASOLINK nh sau :

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

110

TI TH VIC
i.

My tnh trung tm : H thng qun l mng PASOLINK


PNMSj c t ti mt trung tm vn hnh cho php cc nh
khai thc mng gim st v kim sot cc thnh phn mng
(NE) trong dng PASOLINK bng cch s dng cc trnh duyt
web.
PNMSj cung cp mt im truy cp duy nht t ni m c th
gim st v kim sot ton b mng li mt cch lin tc. Phn
mm PNMSj cha cc bn tng quan v mng v cc mng
con ca n cung cp mt ci nhn d dng, duy nht, tng
quan v ton b mt mng li.

ii.

u cui di ng : u cui qun l mng PASOLINK


Mt thit b u cui di ng, bao gm mt my tnh di ng
vi h iu hnh Windows 2000/xp v mt phin bn n gin
ca phn mm qun l mng PASOLINK, c gi l PNMTj,
c th c cung cp cho mc ch bo tr.
Cu hnh ny c th gim st v kim sot mt lin kt
PASOLINK duy nht ti mt thi im. Bt k lin kt trong
mng, kt ni thng qua cc knh dch v k thut s, c th
c theo di v iu khin t xa t cc my tnh di ng.

iii.

Chc nng qun l PASOLINK:


Chc nng qun l PASOLINK th c t trn khi board chnh ca
IDU. N quan tm n thng tin lin lc gia cc thit b u cui
PASOLINK h thng qun l mng. Ngoi ra, n thu thp nhng s
kin v d liu v hiu sut t cc thit b PASOLINK v lu tr n.
Chng c th giao tip vi nhau thng qua mt trong cc knh dch v
cho php truy cp t xa ti bt k PASOLINK trong mng t mt im
truy cp. Hnh sau cho thy khi nim ca NMS cho PASOLINK.

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

111

TI TH VIC

Hnh 73: Khi nim NMS cho PASOLINK

2. CC TNH NNG :
i.

VN HNH THN THIN VI NGI DNG :


PNMSj trnh by mt ci nhn tng quan v mng vi nhp
chut v trnh n ko xung c c tnh trng chi tit
thng tin v thay i cu hnh ca cc yu t mng.
Cu trc ca s a cp cung cp hng dn d dng xc
nh trm PASOLINK quan tm v sau l thnh phn lin
quan.
Bt u vi mt bn hin th cc nhm ph, theo cc bn
hin th cu hnh cc nhm khc nhau, mt ngi vn hnh c

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

112

TI TH VIC
th tm thy mt ca s nhn tng quan cho bt k trm
PASOLINK no mt cch nhanh chng.

ii.

IU KHIN V QUN L KT NI :
thun tin cho hot ng, PNMSj / PNMTj t ng hin th trng
thi ca trm PASOLINK i din cng vi cc thng s lin kt quan
trng.

iii.

IU KHIN V TRUY CP T XA :
PNMSj client c th gim st v iu khin cc thnh phn mng (NE)
s dng bt k loi trnh duyt web no. Truy cp cc NE t xa bng
cch s dng mt trong hai giao din : giao din ni tip PPP hoc giao
din LAN.

iv.

GHI NHN CC S KIN :


PNMSj ny hu ch cho vic gim st tt c cc s kin xy ra
trong h thng. N c thit k d dng bo tr v vic x l s
c trn PNMSj. Cc s kin c lit k trong mt ci nhn d
dng xem cc nh dng cung cp thng tin cho ngi s
dng v ngy thng, thi gian v tnh trng m cc yu t mng
xy ra. Ct ngi dng cung cp cho bn ghi s kin m
ngi s dng kim sot v cng h tr hin th tn ngi dng
ng nhp.
Ca s s kin ng nhp c kt hp trong ca s chnh
PNMSj. Cc bn ghi c hin th di cng ca mn hnh
PNMSj.

v.

QUN L CNH BO :
Chc nng kch hot cnh bo h tr vic gim st cc cnh bo
xy ra trn tt c cc kt ni ca cc yu t mng. Cnh bo nu

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

113

TI TH VIC
c xa trong NE s c loi b trn ca s kch hot cnh
bo v s c nhp vo ca s lch s cnh bo.
Qu trnh xem thng tin cnh bo c s dng xem tm tt
cc cnh bo ang hot ng. Mn hnh ny cho thy danh sch
cc thng tin lin quan cnh bo ang hot ng ca cc NE
thuc cng mt nhm.
Tng s bo ng hot ng hin ti (Khng Ack v tng s)
trong mi loi c hin th trn cng ca ca s chnh.

V. PHN MM VN HNH BO DNG :


1. PNMT :
i.

Gii thiu :
PNMT l mt chng trnh my tnh da trn h thng u cui
qun l mng PASOLINK c pht trin bi NEC cho vic
qun l mng truyn dn khng dy NEC PASOLINK.
PNMT l mt phin bn thu nh ca h thng qun l mng
PASOLINK (PNMS) c thit k nh mt cng c bo tr ti
trm v gim st cc cnh bo t xa, kim sot cc im, to cc
bo co, lu tr d liu, tt c trong mt giao din ngi dng
ha quen thuc v theo thi gian thc.
PNMT thng c cp n cc my tnh xch tay trong
cc gi phn mm PNMT c ci t vo. Gi phn mm ny
gim st t xa v kim sot tnh trng, cu hnh ca ton b mt
mng PASOLINK vi thit b lin quan cng nh hiu sut ca
cc lin kt v tuyn thc t.
Giao tip gia PNMT v thit b mng v tuyn thng qua port
LCT ca thit b.

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

114

TI TH VIC

Hnh 74: Giao din giao tip PNMT.

ii.

Cc ca s ng dng :
Sau khi ci xong phn mm PNMT vo my tnh, chy chng
trnh pnmt xut hin ca s log in. Nhp user name : admin;
password(trng): ng nhp vo phn mm.

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

115

TI TH VIC

Hnh 75: Ca s ng nhp vo PNMT.


Sau khi ng nhp vo chng trnh xong, giao din chng
trnh hin ra vi nhng thng tin cn thit ca PASOLINK u
gn v u xa nh : Tn s thu, pht; cng sut pht; dung
lng truyn dn; loi iu ch,

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

116

TI TH VIC

Hnh 76: Giao din chnh ca PNMT.


Thot chng trnh pnmt:

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

117

TI TH VIC

Hnh 77: Thot chng trnh PNMT.


i password

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

118

TI TH VIC

Hnh 78: i password ng nhp PNMT.


Ci t ci cnh bo :

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

119

TI TH VIC

Hnh 79: Ci t ci cnh bo


Hot ng ca PNMT : Bng m t tm tt ( tn NE, loi thit
b, NE u xa, a ch ip) ca NE hin ti ni m PNMT kt ni
vo c th c trnh by bng cch s dng chc nng sau .
Ban u ch NE hin hnh kt ni n PNMT v NE u xa
c trnh by trong Network Element List.

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

120

TI TH VIC

Click
icon ny
trnh by tt
c NE c
kt ni trong
mng

Hnh 80 :Hot ng kt ni cc NE trong mng.


Chc nng bo tr MAINTENANCE :

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

121

TI TH VIC

Hnh 81: Chc nng bo tr ca PNMT


Chc nng EQUIPMENT SET-UP:

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

122

TI TH VIC

Hnh 82: Ca s ci t thit b


Chc nng PROVISIONING :

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

123

TI TH VIC

Hnh 83: Chc nng PROVISIONING


Chc nng EVENT LOG :

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

124

TI TH VIC

Hnh 84:Chc nng EVENT LOG.


Chc nng PERFORMANCE MONITOR :

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

125

TI TH VIC

Hnh 85: Chc nng PERFORMANCE MONITOR

2. PNMS :
i.

Gii thiu v m hnh PNMS:


Chc nng : PNMS l h thng qun l mng PASOLINK cung
cp qu trnh d dng gim st, iu khin, cu hnh v qun l
tt c cc dng PASOLINK .

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

126

TI TH VIC

Hnh 86: S mng PNMS


Khi nim thit k mng PNMS :

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

127

TI TH VIC

Hnh 87: Khi nim v thit k mng PNMS.


M hnh mng :

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

128

TI TH VIC

Hnh 88: M hnh mng PNMS.


Cu hnh PNMS trung tm v PNMS khu vc : H thng PNMS
trung tm c th gim st v iu khin tt c cc vng, iu ny
cng c xem nh l mt thay th cho hot ng PNMS song
song. C th c cu hnh ln n 50 khu vc v mi PNMS
c th qun l ti 10000 NE. PNMS khu vc ch c th kim
sot v gim st mt khu vc.

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

129

TI TH VIC

Hnh 89: M hnh a tng.


Hot ng ca cc PNMS song song : H thng PNMS cung cp
hot ng NMS song song cho vn d phng, n c th gim
st v iu khin h thng mng PASOLINK ng thi v c
lp. Cc cnh bo v s kin c gi n cc h thng PNMS
mt cch ring bit. Ngay khi mt h thng b down th h thng
khc c th tip tc gim st v iu khin mng.

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

130

TI TH VIC

Hnh 90: H thng PNMS song song.

ii.

Cc ca s ng dng :
Ca s chnh :

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

131

TI TH VIC

Hnh 91: Ca s chnh trong PNMS.


Ca s thng tin v bn / danh sch / cnh bo : Danh sch
ca s s lit k tt c NE ph thuc vo mng. Ca s thng tin
cnh bo trnh by cnh bo ca NE c th no , n cng cho
thy tng s cnh bo v s cnh bo cha xa c.

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

132

TI TH VIC

Hnh 92: Thng tin cnh bo trong PNMS.


Chc nng bo mt : Ba c gng truy cp tri php s chn cc
ti khon mt cch t ng. Ngi qun tr c th m kha cho
ti khon .

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

133

TI TH VIC

Hnh 93: Chc nng nhm trong PNMS

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

134

TI TH VIC

Hnh 94: Chc nng bo mt trong PNMS


EVENT LOGS AND BACK UP : gm lch trnh sao lu / phc
hi; lu cc s kin t ng .

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

135

TI TH VIC

Hnh 95 : Chc nng event logs.


Chc nng AUTO-DISCOVERY : Ban u cn thit nhp vo
a ch ip ca Root NE khm ph mng. Sau cc NE mi
c kt ni s c t ng pht hin. La chn NE c kt
ni mi t trnh n ko xung s cho php thit lp nhng kt
ni NE mi. Cc NE t kt ni c th c chn v xa .

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

136

TI TH VIC

Hnh 96: Thit lp danh sch cc NE

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

137

TI TH VIC

PHN 4 : CU HNH C BN SWITCH S5300


I. GII THIU V DNG SWITCH S5300 :
1. TNG QUAN V THIT B :
Dng switch gigabit quidway S5300 l dng switch gigabit th
h mi ca Huawei p ng yu cu v vic truy cp bng
thng cao v h tr a dch v Ethernet, cung cp cc chc nng
Ethernet mnh m cho cc hng truyn thng v cc khch hng
doanh nghip. Da trn th h phn cng hiu sut cao v phn
mm nn tng nh tuyn a nng ca Huawei, S5300 c tnh
nng dung lng ln v h tr cc giao din gigabit, cung cp
ng uplink ti 10G.
Dng S5300 c phn loi 2 loi chnh: m hnh SI(chun) v
EI(nng cao). S5300 ca phin bn SI h tr cc chc nng ca
lp 2 v cc chc nng c bn ca lp 3 cn S5300 phin bn EI
h tr cc giao thc nh tuyn phc tp v cc tnh nng dch
v phong ph. Cc phin bn ca S5300 bao gm : S5324TP-SI,
S5328C-SI, S5328C-EI, S5328C-EI-24S, S5348TP-SI, S5352CSI, S5352C-EI, S5324TPPWR-SI, S5328C-PWR-SI, S5328CPWR-EI, S5348TP-PWR-SI, S5352C-PWR-SI, and S5352CPWR-EI.

2. CC DNG SWITCH S5300 :


S5324TP-SI : N cung cp 24 port 10/100/1000Base-T v 4 port
combo 1000Base-X. N c 2 loi : Mt s dng ngun DC v
loi cn li s dng ngun AC. N cn h tr ngun 12V trong
ch backup v giao din USB.

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

138

TI TH VIC
S5324TP-PWR-SI : N cung cp 24 port 10/100/1000Base-T v
4 port combo 1000Base-X. N cn h tr 2 khi ngun AC c
th chuyn i cho nhau, PoE v giao din USB.
S5348TP-SI : N cung cp 48 port 10/100/1000Base-T v 4 port
combo 1000Base-X. N c 2 loi : Mt s dng ngun DC v
loi cn li s dng ngun AC. N cn h tr ngun 12V trong
ch backup v giao din USB.
S5348TP-PWR-SI : N cung cp 48 port 10/100/1000Base-T v
4 port combo 1000Base-X. N h tr khi ngun AC, PoE v
giao din USB.
S5328C-SI : N cung cp 24 port 10/100/1000Base-T, 4 port
combo 100/1000Base-X, 2 port 10GE XFP uplink, 4 port
1000Base-X SFP uplink v 2 hoc 4 port GE SFP+ uplink. N
cn h tr 2 khi ngun c th chuyn i cho nhau, PoE v
giao din USB.
S 5328C-PWR-SI : N cung cp 24 port 10/100/1000Base-T, 4
port combo 100/1000Base-X, 2 port 10GE XFP uplink, 4 port
1000Base-X SFP uplink v 2 hoc 4 port GE SFP+ uplink. N
cn h tr 2 khi ngun AC c th chuyn i cho nhau, PoE v
giao din USB.
S5352C-SI : N cung cp 48 port 10/100/1000Base-T, 2 port
10GE XFP uplink, 4 port 1000Base-X SFP uplink v 2 hoc 4
port GE SFP+ uplink. N cn h tr 2 khi ngun c th chuyn
i cho nhau, PoE v giao din USB.
S5352C-PWR-SI : N cung cp 48 port 10/100/1000Base-T, 2
port 10GE XFP uplink, 4 port 1000Base-X SFP uplink v 2

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

139

TI TH VIC
hoc 4 port GE SFP+ uplink. N cn h tr 2 khi ngun AC c
th chuyn i cho nhau, PoE v giao din USB.
S5328C-EI : N cung cp 24 port 10/100/1000Base-T, 2 port
10GE XFP uplink, 4 port 1000Base-X SFP uplink v 2 hoc 4
port GE SFP+ uplink. N cn h tr 2 khi ngun c th chuyn
i cho nhau.
S5328C-PWR-EI : N cung cp 24 port 10/100/1000Base-T, 2
port 10GE XFP uplink, 4 port 1000Base-X SFP uplink hoc 2
port GE SFP+ uplink. N cn h tr 2 khi ngun c th chuyn
i cho nhau v PoE.
S5328C-EI-24S : N cung cp 24 port 100/1000Base-X, 4 port
combo 10/100/1000Base-T, 2 port 10GE XFP uplink, 4 port
1000Base-X SFP uplink v 2 hoc 4 port GE SFP+ uplink. N
cn h tr 2 khi ngun c th chuyn i cho nhau.
S5352C-EI : N cung cp 48 port 10/100/1000Base-T, 2 port
10GE XFP uplink, 4 port 1000Base-X SFP uplink hoc 2 port
GE SFP+ uplink. N cn h tr 2 khi ngun c th chuyn i
cho nhau.
S5352C-PWR-EI : N cung cp 48 port 10/100/1000Base-T, 2
port 10GE XFP uplink, 4 port 1000Base-X SFP uplink hoc 2
port GE SFP+ uplink. N cn h tr 2 khi ngun AC c th
chuyn i cho nhau v PoE.

3. C TNH CA THIT B :
i.

H TR DCH V MNH M :
S5300 cung cp chc nng tng cng la chn QinQ cng
thm ui VLAN bn ngoi cho cc gi d liu, m khng
chim ti nguyn ACL. S5300 c th nh x gi tr CoS trong

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

140

TI TH VIC
ui VLAN bn trong ca mt gi tin n cc ui VLAN bn
ngoi hoc thay i gi tr CoS trong ui VLAN bn
ngoi.Ngoi ra, S5300 c th linh hot nh du cc lp QoS
ca cc dch v khc nhau thc hin cc dch v khc nhau.
S5300 h tr tc sao chp ca cc gi tin multicast gia cc
VLAN, cn bng ti multicast gia cc giao din thnh vin ca
mt ng trc v kim sot multicast, p ng yu cu cho cc
dch v IPTV v cc dch v multicast khc.
S5300 cung cp chc nng MCE c lp cc ngi s dng
mng ring o khc nhau trn mt thit b do m bo s an
ton ca d liu ngi dng v gim cc khon u t cho
ngi s dng.

ii.

TIN CY CAO :
Ngoi cc giao thc truyn thng STP, RSTP, MSTP, S5300
cn h tr cc cng ngh Ethernet nng cao nh lin kt thng
minh v RRPP, thc hin chuyn mch bo v phn nghn giy
cho cc lin kt v m bo cht lng mng.C Smart Link v
RRPP u h tr a phin bn thc hin cn bng ti gia
cc lin kt, tip tc ci thin vic s dng bng thng.
S5300 h tr E-Trunk.Vi chc nng ny, mt thnh phn mng
c th nm trong 2 port ca switch thng qua mt E-Trunk. ETrunk gip tng cng tin cy lin kt gia cc thit b v
lin kt thc hin tp hp v cn bng ti gia cc thit b. Do
ci thin tin cy ca thit b truy cp.
S5300 h tr SEP, mt giao thc mng vng p dng cho cc
lp lin kt ca mt mng Ethernet.SEP c p dng m
cc mng vng v c th c trin khai trn cc thit b kt hp

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

141

TI TH VIC
lp trn cung cp chuyn mch nhanh trong vng 50 ms m
khng lm gin on dch v.Thit b Huawei trin khai thc
hin qun l lin kt Ethernet thng qua SEP.SEP tnh nng n
gin, tin cy cao, hiu sut chuyn mch cao, bo tr thun
tin, v cu trc lin kt linh hot v cho php bn qun l v
hoch nh mng li thun tin.
S5300 h tr cc khi ngun kp backup, h tr ngun AC
u vo v in DC u vo cng mt lc. Ngi dng c th
la chn ch hot ng ca cc khi cung cp in, l,
cung cp ngun n hoc ngun kp, ci thin tin cy ca
thit b. Dng S5300 EI h tr VRRP, v c th ci t cc
nhm VRRP backup vi cc switch lp 3 khc .
S5300 c th thit lp cu trc topo sao lu d phng khi c li
xy ra v gi thng tin lin lc lin tc, tin cy v c hiu qu
m bo s n nh ca mng. Nhiu ng nh tuyn c cost
bng nhau c th c cu hnh trn S5300 thc hin d
phng nh tuyn ng uplink. Khi ng nh tuyn uplink
hot ng b li, lu lng t ng chuyn sang mt ng nh
tuyn ch. Nh vy, c ch backup a cp c thc hin
cho cc ng nh tuyn uplink.
S5300 h tr BFD v cung cp mc pht hin phn nghn
giy cho cc giao thc nh OSPF, IS-IS, VRRP, v PIM ci
thin tin cy mng.Ph hp vi chun IEEE 802.3ah v
802.1ag, S5300 h tr qun l li Ethernet im-im. N c
th pht hin li trong nhng on cui cng ca mt lin kt
trc tip v pha ngi s dng.Ethernet OAM ci thin kh

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

142

TI TH VIC
nng qun l mng v bo tr trn Ethernet v m bo s n
nh ca mng.

iii.

D DNG TRIN KHAI M KHNG CN BO TR :


S5300 h tr cu hnh t ng, plug-and-play, trin khai thng
qua giao din USB, v hng lot nng cp t xa. Nng cp v
cung cp dch v ca S5300 c th c hon thnh ti mt thi
gian, n gin ho vic qun l v hiu qu trong tng lai. Chi
ph bo dng do gim ng k. S5300 h tr a dng cc
phng thc qun l v bo tr nh SNMPv1/v2/v3, CLI, qun
l mng Web v HGMP m lm cho thit b qun l linh hot
hn. Ngoi ra, S5300 h tr NTP, SSHv2.0, TACACS +,
RMON, my ch a-ng nhp, thng k lu lng truy cp da
trn giao din, NQA, gip cho qu trnh qui hoch v iu chnh
mng tt hn.

iv.

CHC NNG PoE :


S5300 c th s dng tnh nng PoE cho khi ngun vi cc
mc cng sut khc nhau cung cp cho chc nng PoE. S
dng cc thit b (PD) chng hn nh in thoi IP, ng dng
WLAN, an ninh v Buletooth c th c kt ni S5300
thng qua cp ethernet. S5300 cung cp ngun -48V DC cho cc
thit b c kt ni.Khi tm thit b cung cp ngun (PSE),
S5300 ph hp vi chun IEEE 802.3af v 802.3at (PoE +) l
tng thch vi. Mi cng cung cp mt cng sut ti a l 30
W, ph hp vi IEEE 802.3at. Cc chc nng PoE+ lm tng
cng sut ti a ca mi cng v thc hin qun l ngun thng
minh trong cc ng dng cn ngun cao, gip bn s dng PD
thun tin.Ngoi ra, S5300 c th lm vic ch tit kim

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

143

TI TH VIC
nng lng. Dng S5300 PWR h tr ci thin gii php PoE v
bn c th xc nh xem mt cng PoE cung cp ngun v thi
gian mt cng PoE cung cp ngun.

v.

D DNG M RNG :
Loi thit b chuyn mch h tr iStack.Nhiu S5300s bt u
xy dng mt cu trc khung gm hnh o ngay lp tc sau khi
sp xp dy cp c kt ni.Thnh vin ngn xp c phn
thnh tng th, n l, v chuyn mch sao lu. Vic chuyn i
sao lu d phng lm gim thi gian gin on dch v khi vic
chuyn i ch tht bi. S5300 h tr nng cp thng minh.Do
, phin bn phn mm ca mt chuyn i mi khng cn
phi c thay i khi n c thm vo mt chng.Cng ngh
xp chng cho php bn kt ni nhiu thit b chuyn mch
thng qua cp m rng nng lc h thng v qun l thit b
chuyn mch trong mt ngn xp bng cch s dng mt a ch
IP duy nht, lm gim ng k chi ph ca vic m rng h
thng, vn hnh v bo tr.So vi cc cng ngh mng truyn
thng, cng ngh iStack c li th trong kh nng m rng,
tin cy, v kin trc h thng.

vi.

D DNG QUN L :
S5300 h tr VLAN MUX. Cc chc nng VLAN MUX c
s dng c lp lu lng Layer 2 gia cc giao din trn mt
VLAN. VLAN cp di c th giao tip vi cc VLAN MUX
nhng khng th giao tip vi nhau. VLAN MUX thng c
p dng cho mng ni b doanh nghip. Vi chc nng ny, mt
giao din ngi s dng c th giao tip vi mt giao din my

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

144

TI TH VIC
ch nhng khng th giao tip vi giao din ngi dng khc.
VLAN MUX ngn nga thng tin lin lc gia cc thit b mng
kt ni vi mt s giao din hoc mt nhm giao din, nhng
cho php cc thit b ny giao tip vi cng mc nh.
S5300 h tr GVRP, ch nh t ng, ng k, v truyn cc
thuc tnh VLAN gim khi lng cng vic qun tr mng
v m bo ng cu hnh ca VLAN. Cng ngh GVRP thc
hin cu hnh ng ca VLAN. Mt mng li phc tp, GVRP
c th n gin ha cu hnh VLAN v gim cc li truyn
thng mng gy ra bi cu hnh khng chnh xc ca VLAN.

vii.

TNH NNG IPv6 PHONG PH :


S5300 cung cp cc ngn xp giao thc kp v h tr nng cp
trn tru. Cc phn cng S5300 h tr ngn xp kp IPv6/IPv6,
ng hm IPv6 trn v chuyn tip dng tc lp 3. V vy
S5300 c th c trin khai trn mng IPv4, cc mng IPv6 v
cc mng chy c IPv4 v IPv6. iu ny lm cho kt ni mng
linh hot v cho php mt mng li di chuyn t IPv4 sang
IPv6.

II.

CU HNH C BN CHO SWITCH S5300 :


1. Cc lnh c bn s dng trong S5300 :
system-view : Chng ta c th vo mode system cu hnh t mode
user.
Sysname : Lnh ny dng t tn cho thit b Switch.
vlan batch : Lnh ny to ra mt dy Vlan.
interface vlanif : To interface Vlan v chuyn sang mode Vlanif.
ip address: Gn ip cho mt interface.

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

145

TI TH VIC
port-group : To mt nhm interface v chuyn sang mode port-group
group-member : Thm cc interface vo mt nhm no .
port link-type : Ci t loi kt ni ca interface.
port trunk allow-pass : Gn mt interface trunk hoc hybrid cho vlan.
interface gigabitEthernet : Chuyn sang mode gigabitEthernet cu
hnh cho cc port vt l.
ip route-static : Cu hnh nh tuyn tnh cho Switch.

2. V d cu hnh thc t s dng S5300 :


i.

M hnh kt ni s dng S5300 :

Hnh 98: M hnh v d kt ni S5300

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

146

TI TH VIC

ii.

Yu cu :Cu hnh cho SW t tn l H02014. Trong port 1 n


port 10 gn cc node B t cc node nhnh v Hub node v nm
trong vlan 1010 v vlan 1510, trong vlan 1510 t ip l
10.20.17.94/27. T port 11 n 20 dng d phng, cha s dng.
Port 21 dng qun l cc thit b NEO PASOLINK v nm trong
vlan 67. Port 22 dng cu hnh SW v nm trong vlan 68 vi ip l
10.20.254.132/24, gateway l 10.20.254.1. Port 23,24 l ng truyn
v RNC cha tt c vlan trong SW.

iii.

Cc bc thc hin :
t tn cho SW l : H02014 dng lnh sysname
To cc vlan 67,68,1010,1510 v gn ip cho vlanif 68 v vlanif
1510 dng cc lnh: vlan batch, interface vlanif, ip address.

Cu hnh cho cc port t 1 n 10 thnh port trunk v cho cc


vlan 1010 v 1510 qua dng cc lnh : port-group, groupmember, port link-type, port trunk allow-pass vlan. Port 11 n
20 mc nh.

Cu port 21,22 thnh port access v cho vlan tng ng 67 v


68 thnh vlan mc nh dng lnh: port link-type, port default
vlan.

Cu hnh port 23,24 thnh port trunk v cho tt c vlan qua t


vlan 1 n 4094 v dng lnh : port link-type, port trunk allowpass vlan.

Cu hnh static route cho SW qua gateway : 10.20.254.1 dng


lnh ip route-static.

iv.

Cu hnh hon chnh :

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

147

TI TH VIC
<Quidway> system-view

[Quidway] sysname H02014


[H02014] vlan batch 1 67 to 68 1010 1510
[H02014] interface vlanif 68
[H02014-Vlanif68] ip address 10.20.254.132 24
[H02014-Vlanif68] quit
[H02014] interface vlanif 1510
[H02014-Vlanif1510] ip address 10.20.17.94 27
[H02014-Vlanif1510] quit
[H02014] port-group P1TO10
[H02014-port-group- P1TO10] group-member gigabitEthernet
0/0/1 to gigabitethernet 0/0/10
[H02014-port-group- P1TO10] port link-type trunk
[H02014-port-group- P1TO10] port trunk allow-pass vlan 1010
1510
[H02014-port-group- P1TO10] quit
[H02014] interface gigabitEthernet 0/0/21
[H02014- gigabitEthernet 0/0/21] port link-type access
[H02014- gigabitEthernet 0/0/21] port default vlan 67
[H02014- gigabitEthernet 0/0/21] quit
TH: NGUYN THANH HI
HD: TRN VN NAM

Trang

148

TI TH VIC
[H02014] interface gigabitEthernet 0/0/22
[H02014- gigabitEthernet 0/0/22] port link-type access
[H02014- gigabitEthernet 0/0/22] port default vlan 68
[H02014- gigabitEthernet 0/0/22] quit
[H02014] interface gigabitEthernet 0/0/23
[H02014- gigabitEthernet 0/0/23] port link-type trunk
[H02014- gigabitEthernet 0/0/23] port trunk allow-pass vlan 1 to
4094
[H02014- gigabitEthernet 0/0/23] quit
[H02014] interface gigabitEthernet 0/0/24
[H02014- gigabitEthernet 0/0/24] port link-type trunk
[H02014- gigabitEthernet 0/0/24] port trunk allow-pass vlan 1 to
4094
[H02014- gigabitEthernet 0/0/24] quit
[H02014] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.20.254.1
[H02014] return
<H02014> save

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

149

TI TH VIC

PH LC CC CH VIT TT
AAL

: ATM Adaptation Layer

AAL0

: ATM Adaptation Layer type 0

AAL1

: ATM Adaptation Layer type 1

AAL2

: ATM Adaptation Layer type 2

AAL5

: ATM Adaptation Layer type 5

AC

: Alternating Current

ACCU

: Alternating Current Connection Unit

AD/DA

: Analog to Digital/Digital to Analog convertor

ADM

: Auxiliary Distribution Module

AIS

: Alarm Indication Signal

AIU

: Antenna Interface Unit

AGC

: Automatic Gain Control.

APS

: Automatic Protection Switch.

ATPC

: Automatic Transmitter Power Control.

ARP

: Address Resolution Protocol

ASC

: Antenna System Controller

ATM

: Asynchronous Transfer Mode

BB

: Baseband

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

150

TI TH VIC
BBIF

: Baseband Interface

BBIFB

: Baseband Interface Board

BBU

: Battery Backup Unit

BEM

: Base Station Element Management

BER

: Bit Error Rate

BFN

: Node B Frame Number

BFU

: Battery Fuse Unit

BP

: Board Processor

BPDU

: Bridge Protocol Data Unit

BSC

: Base Station Controller

BSS

: Base Station System

BW

: Bandwith

CBU

: Control Base Unit

CE

: Channel Element

CF

: Connection Field

CLU

: Climate Unit.

CLK

: Clock

CM

: Connection Management

CN

: Core Network

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

151

TI TH VIC
COMINF

: Common operation and maintenance

infrastructure
CP

: Connection Point

CPU

: Central Processing Unit

CRC

: Cyclic Redundancy Check

CS

: Circuit Switched

CU

: Capacitor Unit

CV

: Configuration Version

DB

: Dummy Board

dBm

: Decibel referred to milliwatt

DC

: Direct Current

DCCU

: DC Connection Unit

DL

: Downlink

EACU

: External Alarm Connection Unit

EM

: Element Manager

ET

: Exchange Terminal

ETB

: Exchange Terminal Board

EUL

: Enhanced Uplink

FCU

: Fan Control Unit

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

152

TI TH VIC
FE

: Far End

FU

: Filter Unit/ Fan Unit

GGSN

: Gateway GPRS Support Node

GGSN-G

: Gateway GPRS Support Node for GSM

GGSN-W

: Gateway GPRS Support Node for WCDMA

GP

: General Processor.

IDU

: Indoor Unit.

IF

: Intermediate Frequency.

INTFC

: Interface.

LCT

: Local Craft Terminal

LED

: Light Emitting Diode.

LNA

: Low Noise Amplifier.

MCPA

: Multicarrier Power Amplifier

MO

: Managed Object

MP

: Main Processor

MU

: Main Unit.

MUX

: Multiplexing Equipment.

NBAP

: Node B Application Part

NE

: Network Element

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

153

TI TH VIC
NMS

: Network Management System

NSS

: Network Synchronization Support

O&M

: Operation and Maintenance

OAM

: Operation and Maintenance

OBIF

: Optical Baseband Interface.

ODU

: Outdoor Unit.

OIL

: Optical Interface Link

OMINF

: Operation and Maintenance Infrastructure

OMS

: Operation and Maintenance Support

OSS

: Operations Support System

OSS-RC

: Operations Support System for Radio and Core

PA

: Power Amplifier

PCU

: Power Control Unit.

PCM

: Pulse Code Modulation

PDU

: Power Distribution Unit.

PDH

: Plesiochronous Digital Hierarchy.

PIU

: Plug In Unit.

PNMS

: PASOLINK Network Management System

PNMT

: PASOLINK Network Management Terminal

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

154

TI TH VIC
PSU

: Power Supply Unit

RAN

: Radio Access Network

RANAG

: Radio Access Network Aggregator

RANAP

: Radio Access Network Application Part

RANOS

: Radio Access Network Operation Support

RAXB

: Random Access Receiver Board

RBS

: Radio Base Station

RET

: Remote Electrical Tilt

RETU

: Remote Electrical Tilt Unit

RF

: Radio Frequency

RFIF

: Radio Frequency Interface

RFIFB

: Radio Frequency Interface Board

RNC

: Radio Network Controller

RNS

: Radio Network System

RNSAP

: Radio Network System Application Part

RNSGW

: RNS Gateway

RB

: Radio (Building) Blocks

RRC

: Radio Resource Control

RRU

: Remote Radio Unit

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

155

TI TH VIC
RU

: Radio Unit

RUIF

: Radio Unit Interface

RX

: Receiver

SCB

: Switch Core Board.

SDH

: Synchronous Digital Hierarchy

SGSN

: Serving GPRS Support Node.

STM

: Synchronous Transport Module.

TC

: Thin Client

TMA

: Tower Mounted Amplifier

TRP

: Transceiving Receiving Processing

TRU

: Transceiver Unit

TRX

: Transceiver

TS

: Time Slot

TX

: Transmitter

UL

: Uplink

UMTS

: Universal Mobile Telecommunications System

UTRAN

: UMTS Terrestrial Radio Access Network

Uu

: Interface between the WCDMA RAN and UE

VLAN

: Virtual Local Area Network.

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

156

TI TH VIC
VSWR

: Voltage Standing Wave Ratio.

WCDMA

: Wideband Code Division Multiple Access

XALM

: External Alarm Unit

TH: NGUYN THANH HI


HD: TRN VN NAM

Trang

157