You are on page 1of 2

1.9.2015.

AMSSCentarzamotornavozilad.o.o.
OptiusloviposlovanjaKontaktMapasajtaEnglish
Odeljenjezavozila:011/2761794,2768755,2761443,2764241

AMSSCentarzamotornavozilad.o.o.
Onama

Strunadelatnost

Informacije

Direkcija:011/2750471,2750982

Delatnost

Kontaktizahtevi

Katalogcenainomenklaturavozila
OvojevedvadesettreagodinakakoAMSSCentarzaMotornavozilaizdaje
Katalogcenamotornihvozila.Ovoizdanjeobuhvatasvenovemodelevozila
kojisusepojaviliodizlaskaiztampeKatalogaII/2013,takodapokrivaskoro
svubivuisadanjuprodukcijukojasemoesrestinadomaemtritu.

tampano izdanje Kataloga se

Katalogcenasadrisledeekategorijevozila.

brojtelefona011/3291054

poruuje u AMSSAgenciji na

Iknjiga:Putnika,terenskaikombivozila
IIknjiga:Teretnavozila,damperi,specijalnavozila,nad
gradnje,autobusi,prikljunavozila,traktori,traktorskaoprema,autodizaliceradnemaine,motokultivatori,motociklii
plovniobjekti
CenevozilauKatalogusuobraunatepokursu1EUR=114,9036din,1USD=83,5298i1CAD=78,5558din..

Informacije
VeliborStevankovi
011/20801242080125
Prodaja:
Poreka4,Beograd

Cenesuobraunatesasledeimcarinskimobavezama(PDVseprimenjujepojedinstvenojstopiod20%):
Vrstavozila

Osnovna Evropska CEFTA Belorusija Kazahstan Ruska


Turska
stopa
zajednica
Federacija

Putnikabenzin,do1000ccm

12,5

12,5

12,5

12,5

Putnikabenzin,od1000do
3000ccm

12,5

12,5

12,5

12,5

Putnikabenzin,preko3000ccm 12,5

12,5

12,5

12,5

Putnikadizel,do1500ccm

12,5

12,5

12,5

12,5

Putnikadizel,od1500do2500 12,5
ccm

12,5

12,5

12,5

Putnikadizel,preko2500ccm

12,5

12,5

12,5

12,5

Putnika,elektromotoriostala

Vozilazavonjuposnegu
(prevozlica)

Teretnabenzin

15

15

Teretnadizel,brutomasedo20t 15

15

Teretnadizel,brutomasepreko 15
20t

leperi

10

10

Damperi

Specijalnavozila

15

Spec.voz.Autokaravani,benzin 12,5
do1000ccm

12,5

12,5

12,5

Spec.voz.Autokarav.benzinod 12,5
1000do1500ccm

12,5

12,5

12,5

Spec.voz.Autokarav.benzinod 10
1500do3000ccm

10

10

10

Spec.voz.Autokarav.benzin
preko3000ccm

12,5

12,5

12,5

12,5

Spec.voz.Autokaravani,dizeldo 12,5
1500ccm

12,5

12,5

12,5

Spec.voz.Autokaravani,dizel
preko1500ccm

10

10

10

10

Nadgradnje

10

Autobusibenzin,manjiod2800 10
ccm

Autobusibenzin,veiod2800
ccm

15

Autobus,dizel

15

Moguseporuitiionline.
Zarokisporukeprethodnonazovite
011/2080124,2080125
Cenesupremavaeemcenovniku.

http://www.amsscmv.co.rs/Katalog.html

1/2

1.9.2015.

AMSSCentarzamotornavozilad.o.o.
Autobusisaostalimvrstama
pogonskogagregata

Prikljunavozila,sva

10

Traktoriguseniarizasnene
terrene

Traktoriguseniariostali

15

15

Traktorpoljoprivredniiumski,
do75kW

15

15

Traktorpoljoprivredniiumski,
od75do90kW

10

10

Traktorpoljoprivredniiumski,
preko90kW

10

Traktorskaoprema

10

Motokultivatori

15

15

Viljukari

Radnemaine

110

02

Autodizalice

15

Motociklido50ccm

Motocikliod50do800ccm

Motociklipreko800ccm

Plovniobjekti,jedrilice

Plovniobjekti,ostali

Poreskaupravaupostupkuutvrivanjaprometnevrednostiupotrebljavanogproizvodakojipodleeobavezigodinje
registracije,kaopolazitezautvrivanjeosnoviceporezanaprenosapsolutnihprava,koristiovajKatalogkaozvanini
cenovnik.
Cenesuobraunatesacarinskimiporeskimobavezama,kojenetrebaiskljuivatiprilikomutvrivanjaporeske
osnoviceupotrebljavanihmotornihvozila,Poreskaupravanevrikorekcijupoosnovupogonskoguinkapreene
kilometrae.
Ukolikoutokugodinedoedopromenanatrituprouzrokovanihpromenomcarinskihiporeskihobavezailikursa
dinarablagovremenoeseizdavatidopunecenovnikasakoeficijentimakojieprevodititampaneceneuaktuelne.
CenesvihvozilasudatesaobraunatimPDVom.
KupciprivrednihvozilakojisuobvezniciPDVa,poreznadodatuvrednostkojiimjezaraunatodstrane
dobavljaaiiskazanufakturiimajupravoda,uistomtomporeskomperiodu,tretirajukaoprethodnoplaeniporez
idaumanjesvojuporeskuobavezu.

2012AMSSCentarzamotornavozila
Poreka4,11000Beograd,011/2080124,2080125,2750722,2750971pisma@cmv.rs,Mapasalokacijom

http://www.amsscmv.co.rs/Katalog.html

2/2