You are on page 1of 63

:

மேத ராமா ஜாய நம:

ர கநாயகி ஸேமத ர கநாத பர ர மேண நம:
ப மாவதி ஸேமத நிவாஸ பர ர மேண நம:

வாமி பி ைளேலாகாசா ய அ ளி ெச த

ு ப
( வய ரகரண )
இத வாமி மணவாள மா னிக அ ளி ெச த
யா யான
( ல , எளிய தமி நைட)

ந ெப மா , எ ெப மானா அ ளா ய றவ
அேஹாபில தாஸ க. தர
(Email: sridharan_book@yahoo.co.in)
ு ப – வய ரகரண Page 2 of 63

வய ரகரண

யா யாந அவதாாிைக

ரதம ரஹ யமான தி ம ர தி ைடய அ த ைத அ ளி ெச த அந தர , அதி
ம யமபத தா தீய பத தா ரதிபாதி க ப ட உபாேயாேபய கைள
விசதமாக ரதிபாதியா நி ள வய தி ைடய அ த ைத அ ளி ெச கிறா .

விள க - ரஹ ய ரய எ ற ப வதி , த ரஹ யமான தி ம திர தி
ெபா ைள த அ ளி ெச தா . அத பி ன – தி ம திர தி ந பதமான
”நம:” எ பதா ற ப ட உபாய , றாவ பதமான ”நாராயண” எ பதா
ற ப ட உேபய ஆகியவ றி ெபா ைள த ேள ெகா ள வய தி
ெபா ைள அ ளி ெச கிறா .

அ ளி ெச த ரப த களி தி ம ராந தர சரம ேலாக ைத
அ ளி ெச பி வய ைத அ ளி ெச தவ , இ ேபா வய ைத ற
அ ளி ெச வா எ ? எ னி , இர ரகார
அ ளி ெச யலாயி ைகயாேல. ஆ சா பி ைள, சீய தலானா இ த
ரகாரமிேற அ ளி ெச த .

விள க - இத ன இவ அ ளி ெச த ரப த களி
(யா சிக ப , பர தப , யபதி ப ) தி ம ர தி பி னா சரம ேலாக ைத
அ ளி ெச , அத பி ன வய ைத அ ளி ெச தா . ஆனா இ வய ைத
த அ ளி ெச , அத பி ன ஏ சரம ேலாக ைத அ ளி ெச யேவ ?
இத காரண - இர விதமாக றலா எ பதா ஆ . ஆ சா பி ைள ,
ஜீய (வாதிேகசாி ஜீய ) இ ப ேய அ ளி ெச தன .

இ விர ரகார தன க எ ? எ னி , ரம ேலாக னாக
வய ைத ெசா கிற - வி ய டாந ப களாயி ைகயாேல விதி னாக
அ டாந ைத ெசா ைக ரா தமாயி ைகயா , தி ம ர ரா யபரமா
சரம ேலாக ராபகபரமா வய உபய தி ைடய அ டாந ரதிபாதகமாயி
ைகயா , வய னாக சரம ேலாக ைத ெசா கிற – தி ம ர தி
ம யம தீய பத க வா ய வய விவரணமா . அ தன சரம ேலாக தி
அ த வய விவரணமாயி மாகார தாேல, ஆனபி , இர ரகார

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 3 of 63

அ ஸ தி க த ைல. அதி ஒ ரகார ைத ரப த களி
அ ளி ெச தவராைகயாேல, ம ைற ரகார ைத அ ளி ெச யேவ ெம
தி ள ப றி, தி ம ரா த அ ளி ெச த அந தர வயா த ைத அ ளி
ெச கிறா .

விள க - இ த இர வாிைச ைறக ஏேத விள க உ டா? உ ,
வய தி னா சரம ேலாக ைத த எ ப - விதிைய றிவி அத
பி ன அ த விதிைய பி ப ைறைய த - ேபா றதா . ேம இ த
வாிைசயி ேபா – அைடய ப இல ைக ( ரா ய ) தி ம ர ,
அைடய ப இல ைக அைடவத காக பி ப உபாய ைத
சரம ேலாக ( ராபக ), இ த இர ைட எ வித பி ப ற ேவ எ
வய எ ப சிற த வாிைசயாக உ ள . வய னா சரம ேலாக
ற ப வாிைச ஏ எ றா - வய தி உ ள இர வாிக தி ம திர தி
ந ம றாவ பத கைள விள வதாக , சரம ேலாக தி இர
க க வய ைத விள வதாக உ ளன. ஆைகயா இர விதமாக
வதி எ தவிதமான ேதாஷ இ ைல. இவ றி ஒ வாிைசைய
பிரப த களி அ ளி ெச தப யா , அ த வாிைசைய இ அ ளி ெச ய
தி ள ெகா டா . ஆகேவ தி ம திர தி ெபா ைள அ ளி ெச த பி ன
வய தி ெபா ைள அ ளி ெச தா .

யா யான அவதாாிைக ஸ ண

116. ற டான ப கைளயைடய வாஸைனேயாேட வி ைக ,
எ ெப மாைனேய த செம ப ைக , ேப த பாெத ணி தி ைக ,
ேப வாி ைக , இ நா உக த ளின நில களிேல ரவணனா
ண பவ ைக க ய கேள ெதா ேபா காைக , இ ப இ
ைவ ணவ க ஏ றமறி உக தி ைக , தி ம திர தி வய தி
நியதனாைக , ஆசா ய ேரம கன தி ைக , ஆசா ய ப க
எ ெப மா ப க த ஞனா ேபா ைக , ஞாந விர தி
சா தி உைடயனாயி பரமஸா விகேனாேட ஸஹவாஸ ப ைக
ைவ ணவாதிகாாி அவ யாேப ித .

அவதாாிைக - அதி ரதம திேல, ைவ ணவனாயி பாென வ
வாதிகாரா தமாக அவ யாேப ிதமா ளவ ைற, ஸு ரஹமாக அ ளி
ெச கிறா - ற டான ப கைளயைடய வாஸைனேயாேட வி ைக -எ
ெதாட கி ஒ ைணயாேல.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 4 of 63

விள க - த ைணயி ைவ ணவனாக ஒ வ இ பத கான த திைய
அளி கவ ல த ைமகைள எளிதாக விள ப அ ளி ெச கிறா .

யா யான – ற டான ப கைளயைடய வாஸைனேயாேட வி ைகயாவ -
பிதர மாதர தாரா இ யாதி ப ேய, பா யவிஷய ஸ க கைளயைடய
ம வ டாதப ஸவாஸநமாகவி ைக. எ ெப மாைனேய த செம
ப ைகயாவ - ேவெறா த செம கிற நிைன கலசாதப , நி பாதிக
ர கனான ஸ ேவ வரைனேய த சமாக விகாி ைக. இ விர வா ய தி ,
சரம ேலாக தி வா த தி அ த ைத ெசா கிறதாக மா .
எ ஙேனெய னி ? ற டான ப கைளயைடய எ “ஸ வத மா ” எ கிற
பத தி அ த ைத , வாஸைனேயாேட வி ைக எ “பாி ய ய” எ கிற
பத தி அ த ைத , எ ெப மாைன எ ”மா ” எ கிற பத தி அ த ைத ,
ஏஎ ஏவகார தாேல “ஏக” பத தி அ த ைத ,த ச எ ைகயாேல – ”சரண”
பத தி அ த ைத ,ப ைக எ ” ரஜ” பத தி அ த ைத அைடேவ
ெசா ைகயாேல.

விள க – ” ற டான ப கைளயைடய வாஸைனேயாேட வி ைக” எ பத
ல , சரணாகதி க ய – பிதர மாதர தாரா – த ைத, தா , தார - எ
வத ேக ப அைன உலக விஷய களி ப த கைள, அ த ப த க
மீ ேதா றாதப அவ றி வாசைன ட ைகவிட ேவ எ பதா .
”எ ெப மாைனேய த செம ப ைக” எ ப எ னெவ றா – ேவ எ
நம த ச எ ற நிைன ேதா றாதப ; நம இய பான ர க எ
எ ெப மாைன ஏ ப - உண த ப ட . இ த இர வாிக சரம ேலாக தி
த வாி கான ெபா ைள வதா . எ ப எ றா : “ ற டான ப கைள
உைடய “ எ பத ல “ஸ வ த மா ” எ ; ”வாசைனேயா வி ைக” எ பத
ல ”பாி ய ய” எ ; “எ ெப மாைன” எ பத ல ”மா ” எ ; “ஏ”
எ பத ல ”ஏக” எ ; ”த ச ” எ பத ல ”சரண” எ , “ப ைக ”
எ பத ல ” ரஜ” எ ெகா ளலா .

யா யான - ேப த பாெத ணி தி ைகயாவ - உபாயப வ ,
உ ேத ய லப வ , வ த ேதாஷ ய வ அ யாக வ ச கா ரய
மி றி ேக பல த பாம தி ெம வி வ தி ைக. ேப
வாி ைகயாவ - இ ப வி வ ”ேப தி தேபா கா கிேறா ” எ
இ ைகய றி ேக, “மாகைவ த கா பத ெக மனேமகெம ”, “தாவி
ைவய ெகா ட தட தாமைரக ேக வி ெகா காலமி ன காேதா”
எ கிறப ேய, ரம ரா தி ப றாம பத ைக. ஆக இைவ இர டா

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 5 of 63

உபாேயாேபயாதிகாராேப ித களான மஹாவி வாஸ ைத , ரா ய வைரைய
ெசா கிற .

விள க - ேப த பாெத ணி தி ைக – உபாய களி ஏ ப க ன ,
றி ேகாளி நிைல நி க ன ம எ ைலய ற பாவ க ெச தைம
ஆகியவ றினா எ ஐய கைள நீ கி, இ தியான பல நி சய கி எ ற
அைச க யாத ந பி ைக எ பதா . ேப வாி ைக - இ ப யாக
மஹாவி வாஸ ட உ ள ஒ வ , அ த உய த பல கிைட ேபா
கிைட க எ ெம தனமாக இ த டா . தி வா ெமாழி (9-3-7) -
மாகைவ த கா பத ெக மனேமகெம , தி வா ெமாழி (6-9-9) - தாவி
ைவய ெகா ட தட தாமைரக ேக வி ெகா காலமி ன காேதா - எ
வத ஏ ப, கா தி க யாம பதறியப இ க ேவ . இ ப யாக
உபாய ைத ைக ெகா த திைய உண மஹாவி வாஸ , உேபயமான
எ ெப மாைன அைடவத கான த தியான ெபா ைம இ ைம ஆகியைவ
உண த ப ட .

யா யான - இ நா உக த ளின நில களிேல ரவணனா ணா பவ
ைக க ய கேள ெபா ேபா ைகயாவ – பரமபத திேலேபா பகவத பவ
ைக க ய கைள ப ைகயாகிற ேப றி வைர நடவா நி க ெச ேத ,
இ சாீர ேதாேட இ நா “தா க த ” எ கிறப ேய ஸ ேவ வர உக
வ தி கிற தி யேதச களிேல “க ரர க ெம ய க சி ேப ம ” எ
ம ைகயாகிற ராவ ய ைத ைடயனா , அ ேவா தி யேதச களிேல
நி கிறவ ைடய க யாண ணா பவ , அத யாக கரண ரய தா அவ
விஷய தி ப ைக க ய காலே ப விஷயமா ப யி ைக.

விள க - இ நா உக த ளின நில களிேல ரவணனா ணா பவ
ைக க ய கேள ெபா ேபா ைக – பரமபத தி ெச , பகவ அ பவ
ைக க ய எ ற பலைன ெப வத கான ேவக ட உ ளேபாதி , அ த
கால வ வைர ெச ய ேவ ய எ ன? தி ெந தா டக (6) - தா உக த
ஊ - எ பத ஏ ப, இ த உட இ வைர ஸ ேவ வர மன மகி வாச
ெச கி ற தி ய ேதச க ெச வசி பவனா , தி தா டக (19) -
க ரர க ெம ய க சி ேப ம - எ வத ேக ப, அ த த தி ய
ேதச களி நி கி ற ஸ ேவ வரனி தி க யாண ண கைள அ பவி தப
இ க ேவ . அ ம அ லாம , அ த எ ெப மா க மனதா ,
உடலா , வா கா ைக க ய ெச தப இ , ெபா ைத ேபா கேவ .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 6 of 63

யா யான - இ ப யி ைவ ணவ கேள அறி உக தி
ைகயாவ - கீ ெசா ன இ வாகார கெள லா உைடயராயி
ைவ ணவ கைள க டா , இ தள திேல தாமைர தா ேபாேல இ த வி தியிேல
இ ஙேன சில டாவேதெய அவ க ைவபவ ைத அறி , அவ களளவி
ாீதி தனாயி ைக. கீ ெசா னைவெய லா உ டானா உ டாக
அாிதாயி பெதா றிேற இ .

விள க - இ ப யி ைவ ணவ கேள அறி உக தி ைக –
இ வைர ற ப ட த ைமக ெகா ட ைவ ணவ கைள கா யா
ஒ வ , “ெந ச தாமைர த ேபா , இ த ஸ ஸார உலக தி
இ ப ப ட ைவ ணவ க இ கி றனேர”, எ விய ேபாகேவ .
அவ களிட மி த ாிய ட இ த ேவ . ேமேல றிய பல த ைமக
ஒ வ இ தா , இ வித ைவ ணவ கைள ேபா த ைம மிக
அாிதா .

யா யான - தி ம திர தி வய தி நியதனாைகயாவ -
ம ரா தர களி ைடய அ மற ேபாகாேத யா ய உபாேதய கைள
ெதளிய அறிவி தி ம ர தி அதி அ த விவரணமான வய தி
நி டனாயி ைக.

விள க – தி ம திர தி வய தி நியதனாைக எ றா : ம ற ம ர களி
அ கி மற ெச விடாம இ த ; நா எதைன ைகவிட ேவ , எதைன
ைக ெகா ள ேவ எ விள க ய தி ம திர தி அத அ த ைத
விள வதான வய தி நிைலநி க ேவ .

யா யான - ஆசா ய ேரம கன தி ைகயாவ – கீ ெசா ன
ஆகார ைதெய லா உபேதச தாேல தன உ டா கின ஆசா ய விஷய தி
ய ய ேதேவ பரா ப தி யதா ேதேவ ததா ெரௗ எ கிறப ேய ேரம
அதிசயி தி ைக.

விள க - ஆசா ய ேரம கன தி ைக எ றா : ேமேல ற ப ட பலவிதமான
விஷய கைள நம உபேதசி த ஆசா யனிட ேவதா வதர உபநிஷ (6-23) -
ய ய ேதேவ பரா ப தி யதா ேதேவ ததா ெரௗ – யா உய த ெத வ திட
சிற த ப தி உ ளேதா, அ த இைறப தி ேபா ஆசா யனிட உய த ப தி
உ ள–எ ப ேபா இ கேவ .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 7 of 63

யா யான - ஆசா ய ப க , எ ெப மா ப க த ஞனா
ேபா ைகயாவ – நி யஸ ஸாாியான த ைன நி யஸூாிக ேப
அ ஹனா ப இ ைப ெபா னா வாைர ேபாேல தி தின ஆசா ய
ப க , அ ேவஷாதிகைள விைள ெகா வ ஆசா ய விஷய ேதாேட
ேச த எ ெப மா ப க உபகார தி உைடயனா ேபா ைக.

விள க - ஆசா ய ப க , எ ெப மா ப க த ஞனா ேபா ைக
எ றா : பலகாலமாக ஸ ஸார தி சி கியப இ த ந ைம நி யஸூாிக
ெப கி ற ேம ைமைய ெப ப – இ ைப த கமா வ ேபா – ந ைம
ெச த ஆசா ய விஷய தி ந றி ட இ த ேவ . பல ஆ காலமாக
மிக சிரம ப நம ள பகவ ேவஷ ைத வில கி, எ ெப மானிட ஈ பா
ெகா ப ெச த ஆசா ய ட ந ைம ேச ைவ தத காக எ ெப மானிட
ந றி ட இ த ேவ .

யா யான - ஞாந , விர தி , சா தி ைடயனாயி
பரமஸா விகேனாேட ஸஹவாஸ ப ைகயாவ - தா கல கினா
கல காம ேநா ைக உ பாக , கீ ெசா ன ஆகார க தன
வ தி ைக உ பாக த வயாதா ய ஞாந அ ரா தவிஷய விர தி ,
இைவதானிர நம ெட இ மா ப றி ைகயாகிற சா தி
உைடயனாயி பரமஸ வ நி டனாயி பாெனா பாகவதேனாேட ட
வ ேபா ைக.

விள க – ஞாந , விர தி , சா தி ைடயனாயி பரமஸா விகேனாேட
ஸஹவாஸ ப ைக எ றா : சிற த ஒ ைவ ணவ ட வசி த
ேவ . அ த ைவ ணவனிட ஞான , விர தி, சா தி ஆகியைவ இ த
ேவ . ஞான எ றா – அவேன கல கினா , அ த ஞானமான அவைன
கல காம கா பா வதாக , ேமேல ற ப ட ண கைள உ டா வதாக
இ . விர தி எ ப உலக விஷய களி ப த இ லாைம ஆ . சா தி
எ ப த னிட உ ள ஞான ம விர தி ஆகியைவ றி எ தவிதமான
க வ இ லாைம ஆ . இ த த ைமக ெகா ட பாகவத ட இ த
ேவ .

யா யான - ைவ ணவாதிகாாி அ யாேப ித எ ற - இைவயி தைன
ைவ ணவென றி பாெனா அதிகாாி அவ ய உ டாகேவ –எ ைக.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 8 of 63

விள க - ைவ ணவாதிகாாி அ யாேப ித எ றா : ேமேல ற ப ட
அைன ைவ ணவ ஒ வனிட அவசிய இ கேவ ய த ைமக
ஆ .

117. இ த அதிகாாி ரஹ ய ரய அ ஸ ேதய .

அவதாாிைக - இ ப யி இவ அ ஸ தாந விஷய வ அ ளி
ெச கிறா ேம –இ த-எ ெதாட கி.

விள க – இ ப உ ள ைவ ணவ அ ஸ தி க ேவ ய விஷய எ ன
எ அ ளி ெச கிறா .

யா யான - அதாவ கீ ெசா ன ஆகார கைள ைடயனாயி
இ வதிகாாி அ த ஞாநா டாந க வ தகமான ரஹ ய ரய
அ ஸ தாந விஷயமாக ேவ –எ ைக.

விள க – ேமேல ற ப ட ைவ ணவ அ ற ப ட ஞான ைத
வள கவ ல தி ம ர , வய , சரம ேலாக ஆகிய அ ஸ தி க பட
ேவ யைவ ஆ .

118. எ லா ரமாண களி ேதஹ தாேல ேபெற கிற ; தி ம திர தி
ஆ மாவாேல ேபெற கிற ; சரம ேலாக தி ஈ வரனாேல ேபெற கிற ; வய தி
ெபாியபிரா யாராேல ேபெற கிற .

அவதாாிைக - இனி வய தி ெசா கிற அ த தி ைடைமைய
அறிவி ைக காக சா ர , தி ம ர , சரம ேலாக இவ றி ெசா கிற
ராகார கைள அ ளி ெச ெகா ெச , பி ைன அ த ைன அ ளி
ெச கிறா - எ லா ரமாண களி -எ ெதாட கி.

விள க – அ வய தி ற ப ட அ த தி ேம ைமைய விள க எ ணி,
அதைன ெதாட கிறா . இத காக த சா ர க , தி ம ர ம
சரம ேலாக ஆகியவ றி சாரமான ெபா ைள விள கிவி , அத பி ன
வய தி சார ைத அ ளி ெச கிறா .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 9 of 63

யா யான – அதாவ , ேசதந ைடய விசி டேவஷ திேல ேநா கான சகல
சா ர களி , ஸாதநா டாந ேபா யமான ேதஹ தாேல இவ ஷா த
லாப எ கிற . நி டேவஷ திேல ேநா கான தி ம திர தி , இவ
வர ண தி நி ைகவா கினாெலாழிய ஈ வர ைடய ர க வ
ஜீவியாைமயாேல த ர தி விேராதியான வ ர திைய வி
ஆ மாவாேல ஷா த லாப எ கிற . ஈ வர வாத ய திேல ேநா கான
சரம ேலாக தி , இவ ைடய கார மிைகயா ப , தாேன ைக ெகா
ரா தி ரதிப தக ஸகலபாப கைள த ளி ெபாக , த தி வ களிேல
ேச ெகா ஈ வரனாேல ஷா த லாப எ கிற . ஈ வர ைடய
ல மீவிசி ட ேவஷ திேல ேநா கான வய தி , விேசஷண ைதயான ெபாிய
பிரா யாராேல ஷா த லாபெம கிற –எ ைக.

விள க – ேவத க தலான சா ர க , அ த சா ர களி ற ப ட
ஸாதன கைள இய றவ ல உட லமாகேவ ஷா த கைள ைக ெகா ள
இய எ கி றன. தி ம ர தி - ஜீவ த ைன தாேன கா பா றி
ெகா ள இயலா எ ைகவி டா ஒழிய ஸ ேவ வர ர ி க மா டா எ
உண த ப ட . இத ல எ ெப மா ஜீவைன கா பத காக ெச
அைன ய சிக , ஜீவ தாேன த ைன கா பா றி ெகா ள ெச
ய சிகேள தைடயாக உ ளன எ ப ாிகிற . இ ப ப ட ய சிகைள
ைகவி ஆ மா லமாகேவ உய த ஷா த க கி கி றன எ
தி ம ர கிற . சரம ேலாக தி – யா வச படாம , த திரமாக நி ,
எதைன ெச ய யவ எ ெப மா எ ப ெவளி ப கிற . இ ஜீவைன
தானாகேவ எ ெப மா ைக ெகா , த ைன அைடவத தைடயாக உ ள
ஜீவனி பாவ கைள தாேன வில கி, தன தி வ களி ேச ெகா கிறா
எ ற ப ட . ஆக சரம ேலாக தி எ ெப மா லமாகேவ உய த
ஷா த க கி கி றன எ ற ப ட . மஹால மி ட ய
நாராயணைன ப கிேற எ வய தி , ெபாியபிரா லமாகேவ
உய த ஷா த க கி கி றன எ ப ெவளி ப கிற .

119. ெபாியபிரா யாராேல ேபறாைகயாவ , இவ ஷகாரமானால ல ஈ வர
கா ய ெச யாென ைக.

அவதாாிைக - உபாய ஈ வரனாயி க, இவளாேல ேபறாைகயாெத எ கிற
ச ைகயிேல அ ளி ெச கிறா – ெபாியபிரா -எ ெதாட கி.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 10 of 63

விள க – அைன பல கைள அளி கவ ல உபாயமாக ஈ வர உ ளேபா ,
ெபாியபிரா யா லமாக ஷா த க கி த எ ப எ ற ச ேதக
விைட அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , இ டாநி ட ரா தி பாிஹார க இர ப வா
ஈ வரேனயாயி க ெபாியபிரா யாேல இவ ேபறாைக ஆகிற -
இவ ைடய அபராத ைத பாராேத ர ி ப இவ ஷகாரமானா ஒழிய,
ஈ வர இவ கா ய ெச யா எ றப .

விள க – நா அைடயேவ யவ ைற அளி ப , நா வில க ேவ யவ ைற
த வ ஆகியவ ைற ஈ வரேன ெச கிறா . இ ப உ ளேபா , ெபாியபிரா
லமாக ஷா த கி வ எ ப எ றா : ந ைடய ற கைள
எ ெப மா காணாதப , நம காக எ ெப மானிட ெபாியபிரா சிபாாி
( ஷகார ) ெச யவி ைல எ றா , நம காக எ ெப மா எதைன
ெச யமா டா எ க .

120. வய அதிகாாி ஆகி ச ய அந யகதி வ உைடயவ .

அவதாாிைக – கீ , ஸாமா ய திேல ைவ ணவாதிகாாி அேப ித களிேற
ெசா ; விேசஷி வய அதிகாாியாமவ அேப ித ைத அ ளி
ெச கிறா – வய –எ ெதாட கி.

விள க - இ வைர ைவ ணவ ஒ வ இ க ேவ ய த ைமகைள
அ ளி ெச தா . இனி வய ம திர அதிகாாியாக உ ளவனி த ைமைய
அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , ேதாபாயவரண ரதிபாதகமான வய அதிகாாி
அகி சேநாகதி: வேமேவாபாய ேதாேம பவ, அகி சேநா அந யகதி சர யஎ ,
கெலா றி லா அ ேய எ ெசா கிறப ேய ஆகி ச ய அந ய
கதி வ ஆகிய இர உைடயவ –எ ைக.

விள க - ேதாபாயமான எ ெப மாைன அைடவைத றவ ல வய தி
அதிகாாியாக உ ள ஒ வ கீேழ உ ள த ைமக அவசிய ஆ :

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 11 of 63

• அஹி யஸ ஹிைத – அகி சேநாகதி: வேமேவாபாய ேதாேம பவ – ேவ
கதியி லாத என நீேய கதி ஆவா .
• ேதா ரர ன – அகி சேநா அந யகதி சர ய – உ ைன தவிர சரண
அைடவத என ேவ இட இ ைல.
• தி வா ெமாழி – ( 6-10-10) - க ஒ றி லா அ ேய .

ேமேல உ ள வாிகளி ப , த னிட ேவ உபாய இ ைல எ ப , தன ேவ
கதி இ ைல எ ப வய அதிகாாியிட இ க ேவ ய த ைமக ஆ .

121. இைவ இர ரப ந பாி ராண திேல ெசா ேனா .

அவதாாிைக - இைவயிர ேவஷ தா எ ஙேன எ ன, அ ளி ெச கிறா -
இைவயிர -எ ெதாட கி.

விள க - இ த இர (ஆகி ச ய , அந யகதி வ ) எ தைகய த ைம
ெகா டைவ எ பைத அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , உபாயா தர ராஹி யமாகிற ஆகி ச ய தி ேவஷ ,
ர கா தர ராஹி யமாகிற அந யகதி வ தி ேவஷ ரப ந பாி ராணமாகிற
ரப த திேல ஸு ப டமாக ெசா ேனா . அதிேல க ெகா வ –எ ைக.

விள க – ஆகி ச ய எ றா ேவ உபாய க இ ைல எ ப , அந யகதி வ
எ றா ேவ ர க இ ைல எ ப ெபா ளா . இவ ைற ரப ந
பாி ராண எ ற ரப த தி விாிவாக றியாகிவி ட , அ க ெகா க.

122. இதி றா ெபாியபிரா யாைர னி ஈ வர தி வ கைள
உபாயமாக ப கிற ; பி றா அ ேச தியிேல அ ைமையயிர கிற .

அவதாாிைக - இனி வய வா யா த அ ளி ெச கிறா - இதி றா -
எ ெதாட கி.

விள க – அ , வய தி உ ள வாிகளி ெபா ைள அ ளி ெச கிறா .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 12 of 63

யா யான – அதாவ , இ த வய தி வக ட தாேல “ ம ” எ
ெபாியபிரா யாைர னி , ”நாராயண சரெணௗ” எ ஈ வர தி வ கைள
”சரண ரப ேய” எ உபாயமாக ப கிற ; உ தரக ட தாேல “ மேத”
எ ெபாியபிரா யா அவ மான ேச தியிேல ”நாராயணாய” எ கிற
ச தியாேல ைக க ய ைத அ தி கிற – எ ைக. ”நம ஸு” ைக க ய
விேராதிநி தி ரதிபாதகமாைகயாேல, ”அ ைமைய இர கிற ” எ இதிேல
அ த த .

விள க - வய தி த ப தியா - ” ம ” எ றி ெபாியபிரா யாைர
சிபாாிசாக ( ஷகார ) னி தி, ”நாராயண சரெணௗ” எ ஸ ேவ வரனி
தி வ கைள ”சரண ரப ேய” எ அைட கலமாக ப ற ப கிற . வய தி
இர டாவ வாியி - ” மேத” எ பத ல ெபாியபிரா யா ஸ ேவ வர
ள ேச தி ற ப , அ த ேச தியி ”நாராயணாய” எ ற நா கா
ேவ ைம ல ைக க ய ேவ ட ப கிற . ”நம:” எ ப ைக க ய தி
விேராதியாக உ ள ந ைடய ஆன த தலானைவ நீ க ப வைத றி பதா ,
அ ைம ெதாழிலான மைற கமாக ேவ ட ப கிற .

123. எ ெபாியபிரா யா தி நாம .

அவதாாிைக - இனி, ரதிபத அ த அ ளி ெச வதாக தி ள ப றி, ம
பதா த அ ளி ெச ய உப ரமி கிறா - எ ெபாியபிரா யா
தி நாம –எ .

விள க – வய தி உ ள ஒ ெவா பத தி விள க அ ளி ெச கிறா .

யா யான – ச த ஸ பதாதிக வாசகமாக ேலாக திேல நட ேபார
கா ைகயாேல, அ ைத யாவ தி ைக காக எ கிற இ ெபாியபிரா
யா தி நாம எ கிறா . ஆைகயிேற “ல மீ: ப மாலயா ப மா கமலா
ஹாி ாியா” எ தி நாம கேளாேட ஸஹப தமாயி . இ தா எ லா
தி நாம க ேபால றி ேக ாிதி ரதம நாம ல யா: எ கிறப ேய இவ
ரதமாபிதாநமாயி . அ இதி பகவேதா நாராயண ய ரதமாபிதாந எ
அகார ஈ வர ரதமாபிதாநமானா ேபாேலயாயி , இவ இ
ரதமாபிதாநமாயி ப . இ அவ ைடய ர க வ ஏகா தமான
வபாவ கைள ெசா ல கடவதாயி ; இ இவ ைடய ஷகார வ
ஏகா தமான வபா கைள ெசா ல கடவதாயி .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 13 of 63

விள க – த ம எ ற பத ைத விள கிறா . எ ற பத ெபா வாக
ெச வ ேபா றைவகைள றி பதாக உ ள . ஆயி அ த அ த இ
ற படவி ைல எ விள வத காக, எ பத ெபாியபிரா யாாி
தி நாம எ விள கிறா . ல மீ: ப மாலயா ப மா கமலா ஹாி ாியா -
ல மீ, ப மாலயா, ப மா, கமலா, , ஹாி பிாியா ஆகியைவ அவ ைடய
தி நாம க எ அமரேகாச கிற . ம ற தி நாம க ேபா அ லாம
எ பேத இவள த ைமயான தி நாம எ ப - ாிதி ரதம – எ பேத
த ைமயான - எ பத ல விள கிற . அ இதி பகவேதா நாராயண ய
ரதமாபிதாந –அஎ ப நாராயணனி த ைமயான தி நாம எ வத
ஏ ப, அகார எ வித ஸ ேவ வர த ைமயான தி நாமமாக உ ளேதா அ
ேபா இவ எ ப த ைமயான தி நாமமாக உ ள . அ எ ப
ஸ ேவ வர ம ேம ர க எ பைத கா பி கிற . இ ேபா
ெபாியபிரா ம ேம உாி தான ஷகார த ைம (சிபாாி ெச த ) எ ப
எ ப ல ற ப ட .

124. யேத, ரயேத

அவதாாிைக – இனி, இ த ச த அ த அ ளி ெச வதாக ரதம
இத ேம வ த ப தி வய ைத அ ளி ெச கிறா - யேத, ரயேத – எ .

விள க - எ ற பத தி ெபா ைள அ ளி ெச ய எ ணி, இத ேதா ற ைத
விள கிறா .

யா யான – அதாவ , ேஸவாயா எ கிற தா விேல “ யத இதி :, ரயத
இதி :” எ தமான க மணி ப திைய க தாி ப திைய
ெசா னப .

விள க – ” ேசவாயா ” எ தா வி ல , யத இதி : -
அைனவரா வண க ப கிறா ; ரயத இதி : - எ ெப மாைன இவ
வண கிறா -எ ப ெவளி ப கிற .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 14 of 63

125. இ அ த எ லா இவைள ப றி வ பலாபமா , இவ தன
அவைன ப றி வ பலாபமாயி எ .

அவதாாிைக – இ ப தி வய அ த அ ளி ெச கிறா - இ அ த -
எ ெதாட கி.

விள க – கட த ைணயி றிய இர விதமான ெதாட க விள க
அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , இ பய ப தி அ த “ யேத” எ
எ லாரா ேஸவி க படாநி றா எ ைகயாேல, ஸகல ேசதந இவைள
ப றி த க ைடய ேசஷ வ ப வ பலாபமா . ” ரயேத” எ ஈ வரைன
ேஸவியாநி றா எ ைகயாேல, இவ தன ஈ வரைன ப றி த ைடய
வ பலாபமாயி ெம – எ ைக. இவ தன , ேசதந விஷய தி
ேசஷி வ ஈ வர விஷய தி ேசஷ வ எ உ டாயிேறயி ப .
ஆைகயா , இ த ேஸ ய வேஸவக வ க இர இவ நி யமா ெச லா
நி .

விள க - ” யேத” எ றா அைனவரா வண க ப நி கிறா எ பதா .
ஆக இவைள வண வத ல ேசதன க த க உாிய ேசஷ வ வ ப
(ைக க ய ெச தேல இய பாக உ ள நிைல) விள க ெப கிறா க . ” ரயேத”
எ றா இவ ஸ ேவ வரைன வண கி நி கிறா எ பதா . ஸ ேவ வரைன
வண கி நி பத ல த ைடய ேசஷ வ வ ப ைத இவ அைடகிறா .
இவ ேசதன களி விஷய தி எஜமானியாக இ த (ேசஷி), எ ெப மா
விஷய தி ைக க ய ெச பவளாக (ேசஷ வ ) இ த உ ள . ஆகேவ
இவ ேசதன களா ஆராதி க ப ேஸ ய வ , இவ எ ெப மாைன அ
நி ேசவக வ ஆகிய இர எ ேபா உ ள .

126. இ ேபா இவைள ெசா கிற ஷகாரமாக.

அவதாாிைக - ஈ வர உபாய வ உேபய வ மாகிற ஆகார வய
உ டானா ேபாேல, இவ ஷகார வ ரா ய வ மாகிற ஆகார
வய உ டாைகயாேல, இதி எ வாகார ைத நிைன இவைள இ ேபா
ெசா கிற ? எ ன அ ளி ெச கிறா - இ ேபா இவைள ெசா கிற
ஷகாரமாக – எ .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 15 of 63

விள க – ேமா பலைன ெபா தவைர ஸ ேவ வர உபாயமாக (ேமாஷ
அளி பவனாக ), உேபயமாக (ேமாஷ தா கி பல ) உ ளா . இேத
ேபா இவ ஷகார (ேமா பலைன அளி ப எ ெப மானிட
சிபாாி ெச த ), ேமா தி றி ேகா ( ரா ய ) ஆகிய இர
த ைமகளாக உ ளன. இ த இர த ைமகளி எதைன இ ேபா கிற
எ பைத அ ளி ெச கிறா .

யா யான - “ ஷகாரமாக” எ ைகயாேல உபாயவ விேசஷணமாயி கிற
ஆகார ைதயி , இவ உபாய வ தி அ வய ெசா ப நிர த .

விள க – ” ஷகாரமாக” எ வத ல இவ ேமா உபாயமாக
இ எ ெப மா ண களாக உ ளதா , இவ ேமா உபாயேம
எ றக ைத த கிறா .

127. நீாிேல ெந கிள மாேபாேல ளி த தி ள திேல அபராத தா சீ ற
பிற தா ெபா ப இவ காக.

அவதாாிைக – ஈ வர ைடய நாராயண வ ர தமான வாபாவிக ஸ ப தாதி
ஞான ைத உைடயனா ெகா , அவைன ஆ ரயி கிற இ ேசதன
இவைள ஷகாரமாக னிட ேவ கிற தாென ? எ ன, அ ளி ெச கிறா
– நீாிேல – எ ெதாட கி.

விள க – ஸ ேவ வரனாகிய நாராயண ந அைனவ இய பாகேவ
உறவினனாக இ கிறா . நம உேபயமாக , உபாயமாக உ ளா . இ ப
அவைன ப றிய ஞான ஏ ப ட பி ன ேநர யாக அவைன அ டாம ,
ெபாியபிரா ைய சிபாாி ஆக நி தி, அவைன அைடயேவ ய அவசிய எ ன
எ ேக வி விைட அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , சீதளமான ஜல திேல ெச அ கெவா ணாதப யான
ெந கிள மாேபாேல ஸு த ஸ வ தாநா , ஸேமாஹ ஸ வ ேதஷு
எ கிறப ேய. ஸ வ த ஸு வ , ஸமா ரயணீய ேவ ஸம வமாகிற வபாவ
விேசஷ களாேல ரஸ நமா ளி தி கிற தி ள திேல பாி ணாக ஜேந
ஹித ேராேதா யா பவதி ச கதாசி க ஷதீ: எ கிறப ேய ேசதந தீர
கழிய ப ணின அபராதம யாக ிபாமி, ந ிபாமி எ ப யான சீ ற

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 16 of 63

பிற தா அ வபராத ைத ெபா ப கிேமத நி ேதாஷ: க இஹ ஜகதி
இ யாதி ப ேய த ைடய உபேதஸாதிகளாேல அ சீ ற ைதயா றி தையைய
ஜநி பி இவ காக – எ ைக. ஆைகயாேல ஸ ப த ஞாந பிற தவ
அபராத பய தாேல ஷகார ர கரண அேப ிதெம க .

விள க - ளி சியாக உ ள நீாி அ கி ெவ ப ைத உைடய ெந
ெச ேபா கிள வ இய பா . இ த ளி த நீ ேபா எ ெப மானி
தி ள ளி சியாகேவ உ ள . இதைன கீைத (5-29) – ஸூ த ஸ வ
தானா – அைன உயி க ந பனாக உ ேள –எ பத ல , கீைத
(4-29) - ஸேமாஹ ஸ வ ேதஷு - அைன உயி க சமாக உ ளவ -
எ பத ல அறியலா . இ ப யாக அைன உயி களிட ந , அைன
உயி க ஒேர ேபா அைட கலமாக இ த தலான வபாவ களா
அவன தி ள எ ேபா ளி ேத உ ள . இ ப உ ளேபா
ணர நேகாஸ (52) – பாி ணாக ஜேந ஹித ேராேதா யா பவதி ச
கதாசி க ஷதீ: - பாி ணமான க ைண உைடய ஸ ேவ வர , ற க நிைற த
மனித கைள க ேகாப ெகா கிறா – எ பத ஏ ப ேசதன ெச த
எ ைலய ற ற க காரணமாக எ ெப மா கீைத(16-19) - ிபாமி - அவைன
த ளிவி கிேற ; வராக ராண – ந மாமி – ம னி கமா ேட - எ ேகாப
ெகா கிறா . இ ப உ ளேபா மஹால மி காக ம ேம தன ேகாப ைத
அவ மா றி ெகா வா . அவ அவனிட ணர னேகாச (52) கிேமத
நி ேதாஷ: க இஹ ஜகதி – ”எ ன இ , இ த உலகி யா தா ற
ெச யவி ைல” - எ நம காக பாி ேப கிறா . இத ல அவ ந மிட
தையைய உ டா கிறா . ஆக ஸ ேவ வர அைன உற மாக உ ேளா
எ ெதாி த ஒ வ த ைடய ற ைத க டா பய உ டா .
ஆகேவ இவைள சிபாாி ெச பவளாக நி தேவ எ க .

128. இவ தாயா இவ க ேலச ெபா கமா டாேத, அவ ப நியா
இனிய விஷயமாயி ைகயாேல, க ணழிவ ற ஷகார .

அவதாாிைக - “இ தைலயி கா ய எறி ெகா அ தைலைய வசீகாி
இர தைலைய ெபா ைக இவ தா க ணழிவ ற ஷகாரேமா?”
எ ன, அ ளி ெச கிறா - இவ தாயா - எ ெதாட கி.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 17 of 63

விள க - ேசதனைன கா பா த , ஸ ேவ வரைன வசிய ப த ஆகிய
இர ைட ெச யவ ல, றம ற, ஷகாரமாக இவ இ கிறாளா எ ற
ேக வி விைட அ ளி ெச கிறா .

யா யான - அதாவ , வ மாதா ஸ வேலாகாநா எ , அகில ஜக மாதர
எ ெசா கிறப ேய இ ேசதந இவ மாதாவா . “த த ம க அ
ெச றா தா மாராவா தாி ககி லா ” எ கிறப ேய அ த ஸ ப தம யாக
இவ க ைடய ேலச க டா ஸஹி க மா டாேத, வி ப நீ எ கிறப ேய
அவ ப நியா “பி த பனிமல ேம பாைவ ” எ கிறப ேய அவ த
ைவல ய ைத க பி ேசறி த ெசா வழி நட ப அபிமத
விஷயமாயி ைகயாேல, க ணழிவ ற ஷகார எ ைக.

விள க - வி ராண (1-9-1) - வ மாதா - நீேய அைன உலகி தாயாக
உ ளா ; சரணாகதி க ய – அகில ஜக மாதர - அைன உலகி தாயாக
உ ளா - எ வத ஏ ப அைன ேசதன க இவேள தாயாக
உ ளா . ெபாியா வா தி ெமாழி (2-2-3) - த த அ ெச றா தா மாராவா
தாி ககி லா - எ வத ஏ ப ேசதன க ட இவ உ ள தா ைம
உற காரணமாக ேசதன களி ப ைத க டா ெபா க இயலாம
இ கிறா . யஜு ேவத – வி ப நி - எ வத ஏ ப ஸ ேவ வரனி
ப தினியாக உ ளா . தி ெந தா டக (18) – பி த பனிமல ேம பாைவ -
எ வத ஏ ப இவள ேம ைமகைள க இவ மீ காத வய ப ,
இவ ப அவ நட மா ெச வி கிறா . ஆகேவ இவ ேதாஷ க
அ ற ஷகாரமாக உ ளா எ க .

129. தி வ ைய ெபா பி மவ த ெசா வழி வ மவைன ெபா பி க
ெசா ல ேவ டாவிேற.

அவதாாிைக – ”எ லா ெச தா நிர ச வத ரனான ஈ வர , ேசதந ைடய
அபராத கைள நி அ தீ வ ” எ நி மளவி , இவளாேல
ெபா பி க ேபாேமா? எ ன, அ ளி ெச கிறா - தி வ ைய - எ ெதாட கி.

விள க - ஸ ேவ வர தைடக இ லாத த திரமானவ ஆவா . அவ
ேசதன களி ற கைள ஆரா , அவ ைற அ விதமாக த டைனகைள
அளி கிறா . இ ப உ ளேபா இவ எ ன ெச தா அவைன
ம னி ப ெச ய இய மா எ ற ேக வி விைட அ ளி ெச கிறா .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 18 of 63

யா யான – அதாவ , த ைன ப மாஸ த ஜநப ஸந ப ணின அ த
ரா க ைடய அபராத கைள கண கி சி ரவத ப ண உ ேயாகி
நி ற ெசா மி கனான தி வ ைய பட க: ேய எ , ந க சி நாபரா யதி
எ இ யாதி உபதச தாேல ெபா பி மவ “மலரா தன ளா ” எ ,
”மாமல ம ைக மண ேநா க டா ” எ , “அ மல மக ேபாக
மய களாகி நி ” எ ெசா கிறப ேய த ேபா யைதயிேல
மிழிநீ , ”நி ன பி வழி நி சிைலபி எ பிராேனக” எ கிறப ேய
”மாயா க தி பி ேன ேபா” எ னி விைளவ அறியாேத அத பி ேன
ேபா ப த ெசா வழி வ மவைன ெபா பி கவ லெள மிட கி ந யாய
தமிேற – எ ைக. “ெச தகவி கி ைல ைக மா ” எ ப இர
தைல தைலத மாறாக உபகாி த ெசா வழி ேபாகேவ ப யான
தி வ ேயாேட ம த மவ “தா ய ” எ ப யான ேபா ய ைத
ேதா ”எ ைத ெச ேவ ” எ தைலத மாறி “நி ன பி வழி நி ” அதனி
பி ேன பட தா எ ப விைளவதறியாேத வ ேதா ெசா வழி
ேபாமவைன ெப பி ெம மிட ெசா ல ேவ டாவிேற எ இ த ைன
இவ தி த பியா அ ளி ெச தாாிேற.

விள க – அேசாக வன தி சீைதைய ப மாத க பய தி , தி
இ த அர கிகளி ற கைள அ ம கண கி , அவ கைள சி திரவைத
ெச யேவ எ உ தியாக நி றா . அ ப ப ட அ மனிட சீைத -
க ேய – யா ேகாப ெகா வா க – எ , ந க சி நாபரா யதி - ற
ெச யாதவ யா இ ைல – எ ஸமாதான றினா . இ ப யாக அ மனி
சீ ற ைத ேபா கினா . எ ெப மா இவளிட கீேழ உ ள வாிகளி ப மய கி
நி கிறா :

• றா தி வ தாதி (3) - மலரா தன ளா
• ெபாியதி ெமாழி (8-10-1) - மாமல ம ைக மண ேநா க டா
• தி வா ெமாழி (3-10-8) – அ மல மக ேபாக மய களாகி நி

ெபாியா வா தி ெமாழி (3-10-7) - நி ன பி வழி நி சிைலபி எ பிராேனக
– எ வ ேபா , சீைத இராமனிட , “மாய மானி பி ேன ெச வா ”,
எ கிறா . அ த ெசயலா ஏ பட ய விபாீத ைத உணராம , அவ
றியப அத பி ேன இராம ெச கிறா . இ ப யாக தா றியைத
ேக கி ற எ ெப மானி ேகாப ைத நீ கி, அவைன ம னி ப ெச வதி
ெபாியபிரா யா வ லவ ஆவா . இவர (பி ைளேலாகாசா ய )
தி த பியாரான அழகியமணவாள ெப மா நாயனா பி வ மா அ ளி

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 19 of 63

ெச தா - இராம சீைத அ ம தா க எ ன ைக மா ெச ய
ேபாகிேறா எ திைக ப யாக, அ ம அவ க ைக க ய ெச தா .
ஆயி அ ம வைத ம , சீைத அவைன தி தினா . சீைதயி
வ மய அவ றியைத ேக , அ வ வ அறியாம மானி
பி ேன ெச றா . இ ப உ ளேபா அவைன இவ ேசதன களி ற ைத
மற ப ெச வா எ பைத ற ேவ மா?

130. ம பாேல இ வ ேச தி நி யெம கிற .

அவதாாிைக - ஆக ம பத தி ர ய ச ைத அ ளி ெச தா கீ ,
ர யயா ச ைத அ ளி ெச கிறா ேம –ம பாேல - எ ெதாட கி.

விள க - ம எ பதி உ ள ” ” எ பத ெபா ைள இ வைர அ ளி
ெச தா . இனி அதி உ ள ”ம ” எ பத ெபா ைள அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , இ ம தா நி யேயாேக ம பாைகயாேல, இ தா
ஷகார ைதயான பிரா ஈ வர மான இ வ ைடய ேச தி
எ ேபா எ மிட ெசா கிற எ ைக.

விள க - ம எ ற பத ”எ ேபா ேச ள ” எ ற நி ய த ைமைய
உண வதாக வ ளதா , இ அ த பத ஷகார தி உத பிரா
ம ஸ ேவ வர ஆகிய இ வாி ேச ைக எ ேபா உ ள எ பைத
கிற .

131. இவேளாேட ேய வ வி ைடய உ ைம.

அவதாாிைக - இ நி யேயாக ைத உபபாதி கிறா - இவேளாேட ேய
வ வி ைடய உ ைம - எ .

விள க - இ ப ப ட ேச தியான நி யேயாக ைத ேம விள கிறா .

யா யான – அதாவ , ய:பகி நிகில ேஹய ர யநீக க யாைணகதாந ேவதர
ஸம த வ வில ணாந த ஞாநாந ைதக வ ப: எ வ ப நி பகமான
ஞாநாந தாதிக ேன ய:பதி வ ைத ெசா ப அவ

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 20 of 63

வ ப ரதாந நி பைகயாயி ைகயாேல, இவேளாேட ேய
வ வி ைடய ஸ பாவ இ ப –எ ைக.

விள க - எ ெப மானி வ ப ைத விள ண களான ஞான , ஆன த
தலானவ பாக, அவ ெபாியபிரா யி நாயக எ ப
எ ெப மானாரா ற ப ட . எ ேக எ றா , எ ெப மானா த ைடய
கீதாபா ய ைரயி - ய:பகி நிகில ேஹய ர யநீக க யாைணகதாந
ேவதர ஸம தவ வில ணாந த ஞாநாந ைதக வ ப: – மஹால மியி
நாயகனாக, தா க எதி த டாக, க யாண ண க இ பிடமாக,
த ைன தவி த ம ற ெபா க அைன தி உய தவனாக, எ ைலய ற
ஞான ம ஆன த ெகா டவனாக – எ அ ளி ெச தா . ஆக அவ ைடய
வ ப தி கியமான த ைமயாக ”இவ ைடய நாயக ” எ ப
ற ப டதா , அவ ைடய இ எ ப இவ ட னா ம ேம எ ப
உ தி.

132. ஈ வர வாத ய ைத ேசதந ைடய அபராத ைத க
அகலமா டா .

அவதாாிைக - ஆக வ பா ப தி வ ர தமான நி யேயாக ைத அ ளி
ெச தாராயி . இனி இவ ைடய ண ர தமான நி யேயாக ைத அ ளி
ெச கிறா - ஈ வர வாத ய ைத -எ ெதாட கி.

விள க - ஆக இவ எ ெப மானி வ ப ைத விள வதாக உ ளதா ,
இவ களி ேச தி உ ள எ அ ளி ெச தா . அ இவள ண
காரணமாக அவ இவ ட ேச உ ளா எ பைத அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , அபராத கைள ப ப தாக கண கி நி
அ தீ ஈ வர வாத ய ைத , ய ர ம க ப நி தா பேவ ய
நா ய இ யாதி ப ேய காலத வ ளதைன அ பவியா நி றா சிறி
வைரயி கா ட கடவத லாதப ப ணி ைவ த இ ேசதந ைடய
அ யகரணா யபராத ைத க , “எ னாக கிறேதா?”, எ பய தாேல
ஈ வரைன வி ஒ ணகால அகலமா டா –எ ைக.

விள க - ஜீவ களி ற கைள ஒ விடாம சாியாக கண எ ,
அவ த த த டைனைய எ ெப மா அளி கிறா . ைவ ட தவ

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 21 of 63

(61) - ய ர ம க ப நி தா பேவ ய நா ய - ர மனி பல ஆ கட த
பி ன ெதாைலயாத பாவ - எ ப , கால எ ப உ ளவைர அ பவி தா
ட, அ பவி கேவ ய ற பல க ேசதன களிட உ ளைத அவ
கா கிறா . “ேசதன க எ ன ஆ ேமா?”, எ அ ச ெகா ,
எ ெப மாைன வி எ ேபா அகலாம இ கிறா .

133. ேசதந இைவயிர ைட நிைன அ சேவ டா.

அவதாாிைக – இ தா , ேசதந ப ம ைத அ ளி ெச கிறா – ேசதந –
எ ெதாட கி.

விள க - கட த ைணயி ற ப ட பிரா யி த ைமக , ேசதந
எ ப ந ைமைய அளி எ அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , இ ப இவ இ ேநா ைகயாேல, ேசதந ஈ வர
வாத த ய வாபராத மாகிற இைவ இர ைட நிைன ”எ னா
விைளய கிறேதா” எ அ சேவ டா – எ ைக.

விள க - இவ தா ேபா இ ேசதந ட எ ேபா அம ,
அவைன எ ெப மா ட ேச தப இ கிறா . இதனா ேசதந
எ ெப மா ைடய ஈ வர த ைம, த ைடய ற க ஆகிய இர ைட
எ ணி, “தன எ ன ஆக ேபாகிறேதா”, எ அ ச ெகா ள ேவ டா
எ க .

134. இ தா – ஆ ரயி ைக சிேய ேவ வ , கால பா கேவ டா எ கிற .

அவதாாிைக – இனி, இ ம பி தா ப யா ச ைத அ ளி ெச கிறா – இ தா -
எ ெதாட கி.

விள க – ம எ ற பத தி விள க ைத அ ளி ெச கிறா .

யா யான – இ ப ஷகார உபாயவ களி ைடய நி யேயாக ைத
ரதிபாதி கிற இ ம பா , இ விஷய ைத ஆ ரயி பா , ஆ ரயி ைகயி

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 22 of 63

சிேய ேவ வ . “இர தைல யி தைசயிேல ஆ ரயி க ேவ ேம”
எ ஆ ரயண கால பா தி க ேவ டாெவ கிற –எ ைக.

விள க – ேமா அளி கவ ல உபாயமான எ ெப மா ட ,
ேமா தி காக சிபாாி ெச ெபாியபிரா இ கிறா எ பைத
உண கி ற “ம ” ( ம எ பதி உ ள ம ) எ ற பத தி ல –
ஈ வரைன அ ட நிைன பவ க , அவைன அ டேவ எ ற ஆைச
இ தாேல ேபா மான எ கிறா . இதைன வி , எ ெப மா
பிரா ேச இ ேபா ம ேம அவ கைள ெச அ ட
ேவ எ , சாியான ேநர ைத எதி பா கா தி க ேவ ய
அவசிய இ ைல எ க .

135. இவ ஸ நிதியாேல காக தைல ெப ற ; அ இ லாைமயாேல ராவண
தா .

அவதாாிைக - இனி, இவ ஷகார வ தி அவ யாேப ித வ ைத
அறிவி ைக காக, இவ ஸ நிதி அஸ நிதி டான வாசிைய
அ ளி ெச கிறா - இவ ஸ நிதியாேல - எ ெதாட கி.

விள க - இவ நம காக எ ெப மானிட சிபாாி ெச ய ேவ ய
அவசிய ைத, அவ இ கி ற ேபா இ லாத ேபா எ ன நட கிற
எ வத ல அ ளி ெச கிறா .

யா யான – ேத யா கா ய பயா எ கிறப ேய ைபதா ஒ வ
ெகா டா ேபாேல இ பாளா , வத ரனான ஈ வர
வாத ய ைதய கி ைபைய கிள மவளான இவ ஸ நிதியாேல,
அபராத ைத தீர கழிய ெச ர மா ர இல கா தைலய ண
ேத ன காக பயா ப யபாலய எ கிறப ேய பா விஷயமா தைலெப
ேபாயி ; அ ப யி கிற இவ ஸ நிதி இ லாைமயாேல ேபா க ெசய
மா நி ற நிைல ஒ தி க ெச ேத , காக ேதாபாதி
அபராத மி றி ேகயி க, ராம ஸர இல கா ராவண ேபானா
எ ைக. ஆைகயா ஆ ரயி பா இவ ஸ நிதிேய ேவ ெம க . ஆக,
ம பதா த ைத அ ளி ெச தாராயி .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 23 of 63

விள க - ேத யா கா ய பயா – க ைண எ பேத வ வ எ த ேபா
அவ உ ளா . எ ெப மா தன த திர ைத ந மீ வ மாக
பய ப தாதப , த ைடய க ைணைய ம ேம அவ ந மீ
ெவளி ப ப இவேள அவ அ கி இ தப ெச கிறா . இவ
ெபா மிக ெபாிய ற ெச , அதனா எ ெப மானி ர மா திர
ெகா தன தைலைய இழ க ேவ ய நிைலயி காகா ர இ தா .
ஆனா , பயா ப யபாலய – க ைண ட கா பா றினா - எ பத ஏ ப,
சீைதயி ல இராமனி க ைண காகா ர இல காகி தைல த பி தா .
இ ேபா ேற ேவ உதவி இ லாம , அைன ைத இழ , காகா ரனி
நிைலயி இராவண நி றா . அவ காகா ர ேபா சீைதயிட எ தவிதமான
நட ைத ெச யாத ேபாதி , ேபா கள தி சீைத இ லாததா , இராமனி
அ க இல காகி ம தா . எனேவ எ ெப மாைன அ பவ க இவ
அ கி இ ப மிக அவசிய ஆ . இ ப யாக ம எ ற பத தி
ெபா ைள அ ளி ெச தா .

136. ஷகார பல தாேல வாத ய தைல சா தா தைலெய
ண கைள ெசா கிற நாராயணபத .

அவதாாிைக – அந தர நாராயண பதா த ைத அ ளி ெச கிறா - ஷகார
பல தாேல - எ ெதாட கி.

விள க - அ ததாக நாராயண எ ற பத தி ெபா ைள ( ைண 143 வைர)
அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ உபேதச தா , அழகா க ணழிவற வசீகாி
கா ய ெகா ளவ ல ஷகார பல தாேல ஆ ரயேணா கனான ேசதந
அநாதிகால ப ணின அபராத கைள பா சீறி, “அ கீகாிேய ” எ
இ ஈ வர வாத ய தைலம தா அத கீ தைலெய க ெபறாத
ெசறி தீ தைலெய ண கைள ெசா கிற நாராயணபத எ ைக.

விள க - ேசதநைன கா பா ற ேவ எ ற வி ண ப , த ைடய அழ
ஆகிய இர டா எ ெப மாைன த வச ப தி, ஜீவனி காாிய ைத இவ
ெகா கிறா . த னிட அைட கல எ வ தி ஜீவ , எ ண ற
கால பல ற கைள ெச ளா எ எ ெப மா கா கிறா . அவ
ஜீவ மீ மி த சீ ற ெகா , ”இவைன ஏ க யா ”, எ உ தி ட

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 24 of 63

உ ளா . இ ப ப ட எ ெப மானி உ திைய, ெபாியபிரா யி சிபாாி
மா கிற . இ வித தைடக நீ க ெப நி கி ற எ ெப மானி ண கைள,
நாராயண எ ற பத விள கிற .

137. அைவயாவன – வா ஸ ய , வாமி வ , ெஸௗசீ ய , ெஸௗல ய ,
ஞாந , ச தி .

அவதாாிைக – அைவதா எைவ எ ன, அ ளி ெச கிறா - அைவயாவன - எ
ெதாட கி.

விள க – எ ெப மானி ண க எ னஎ அ ளி ெச கிறா .

யா யான - இவ றி , வா ஸ யமாவ – வ ஸ தி ப க ேத இ
இ ; அதாவ அத ைடய ேதாஷ ைத ேபா யமாக ெகா ைக , ீர ைத
ெகா வள ைக எதிாி டவைர ெகா பி ள பி ெகா
ேநா ைக மிேற; அ ப ேய ஈ வர ேதாஷ ைத ேபா யமாக ெகா ,
“பாேலேபா சீ ” எ கிற ண களாேல தாி பி கத சந ந யேஜய எ ,
அபய ஸ வ ேத ய: எ ெசா கிறப ேய அ ல நிமி தமாக ரதி ல
நிமி தமாக ேநா . வாமி வமாவ - இவ வி கனான தைலயி விடாேத
நி , ஸ ைதைய ேநா கி ெகா ேபா ைக ேஹ வான ஒ ப தவிேசஷ ;
அதாகிற – உைடயவனாயி மி ; அ ேவஷ ெதாட கி ைக க ய
ப ய தமாக உ டான வபாவ விேசஷ கைளெய லா உ டா கிற இ த
ப தவிேஷஷம யாக. ெஸௗசீ யமாவ - உபயவி தி ேயாக தா ெபாிய
பிரா யாேரா ைட ேச தியா நிர சமாயி கிற ஈ வர ைடய
ேம ைமைய த க சி ைமைய பா , “அவென விட தா யானா ” எ
பி கா யாதப எ லாேரா ஒ க ேம வி ைரயற கல ைக , அ த
ேபறாக இ ைக , எதி தைலயி அேபை யி றியிேல இ க கல ைக .
ெஸௗல யமாவ - க விஷயமி றி ேகயி கிற தா க ணாேல க
ஆ ரயி கலா ப எளியனாயி ைக. ஞாநமாவ - இ ேசதந
கழி கேவ அநி ட கைள , ெகா கேவ இ ட கைள ேநராக
அறிைக ஈடான வ யதிாி த ஸம த பதா த கைள ஒ காேல
அபேரா ி கவ ல அறி , ச தியாவ – ேஹயரான நி யஸ ஸாாிகைள
உபாேதயதமரான நி யஸூாிகேளா ஒ ேகாைவயா கவ ல அக தகடநா
ஸாம ய . இவ றி வா ஸ யாதிக நா ஆ ரயண ெஸௗக யாபாதக ;
ஞாநாதிக இர ஆ ாித கா யாபாதக ; “நிகாி கழா ” எ ெதாட கி
வா ஸ யாதிக நாைல மிேற, ஆ ரயண உடலாக ஆ வா அ ளி ெச த .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 25 of 63

ஞாநச திக இர ெசா ன இ , ரா தி திக உபல ண ;
கா யகர வ அைவ அேப ித களா ைகயாேல.

விள க – வா ஸ ய -க றிட ப எ ப இ ேமா அ ேபா ற நிைல. அ த
க றி மீ உ ள அ ைக ப மகி ட ஏ ப , பா ெகா வள ப ,
த ைட ெகா பா ள பா க ஆப உ டா க நிைன பவ கைள
விர வ எ பதா . இ ேபா ேற எ ெப மா ந ைடய ற கைள ண
எ ெகா கிறா . ெபாியதி வ தாதி (58) - பாேல ேபா சீ - எ பத ஏ ப
த ைடய ண க ல ந ைம தா கி றா . கத சன ந யேஜய –
எ னிட வ தவைன எ த காரண தா ைகவிடமா ேட , அபய ஸ வ ேத ய:
- நா உ ைடயவ எ ஒ ைற சரண அைட தா ேபா மான -
எ பத ஏ ப தன ேவ யவ கைள ேவ டாதவ கைள கா
நி கிறா . வாமி வ – ஜீவ ட ெந கமாக உ ள ெதாட , ஜீவ த ைன
வி அக ேபா எ ெப மா ஜீவைன வி அகலாம த ைடய
உைடைமயான ஜீவைன கா தப உ ள த ைம. இ த த ைம காரணமாகேவ,
த னிட ஜீவ வராத நிைல ெதாட கி, ஜீவ மன தி தி தன ைக க ய
ெச நிைல வைர, ஜீவ உாிய ந ைமகைள அளி தப உ ளா .
ெஸௗசீ ய – ஸ ேவ வர நி யவி தி ம லா வி தி ஆகிய இர
வி திக உைடயவ , ெபாியபிரா யாாி ேச ைக காரணமாக தைட இ லாத
ேம ைம உைடயவ எ ஜீவ அறிகிறா . இ ட த ைடய சி ைமைய
ஜீவ பா கிறா . த மனதி தி வா ெமாழியி (5-1-7) – அவ எ விட தா
யா ஆ – எ வ ேபா எ ணி, எ ெப மானி ேம ைமைய
த ைடய சி ைமைய காரண கா , எ ெப மாைன வி தய க ட
பி ேன ெச ல . அ ப அ த ஜீவைன ெச ல விடாம , அைனவாிட தி
சாிசமமாக பழகி, ேவ பா இ றி கல த எ ப ெஸௗசீ ய ஆ . ெஸௗல ய
–க ணா காண இயலாதப உ ளத ைன, ஜீவ கா ப ெச , அவனா
அைடய இய ப எளிைமயானவனாக இ த . ஞான - ஜீவ
நீ க படேவ ய விஷய எ ன, அவ ெகா க பட ேவ ய விஷய
எ ன, த ைன தவிர ம ற அைன ெபா கைள ப றி ஒேர ேநர தி
அறிய ய த ைம ஆகியைவ ஞான ஆ . ச தி – எ ைலய ற கால
ஸ ஸார தி சி கி தவி கி ற ஸ ஸாாிக , தன ெந கமான நி யஸூாிக
ஆகிய இ வைர ஒேர இட தி ேச நி ப ெச யவ ல அக தகடனா
சாம ய (ம றவ களா ெச ய இயலாதவ ைற, தா ெச த ). இ த ஆ
ண களி வா ஸ ய , வாமி வ , ெஸௗசீ ய ம ெஸௗல ய ஆகிய
நா ஜீவ எ ெப மாைன த ச அைடய உத கி றன. ஞான , ச தி ஆகிய
இர சரண அைட த ஜீவ உதவி ெச த ைமகளா . தி வா ெமாழி

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 26 of 63

(6-10-10) - நிகாி கழா –எ பத ல வா ஸ ய , வாமி வ , ெஸௗசீ ய ,
ெஸௗல ய ஆகியவ ைற றிய கா க. இைவ எ ெப மாைன அைடவத
உதவியாக உ ளன எ ஆ வா அ ளி ெச தா . ஞான , ச தி ஆகிய இர
ரா தி, தி ஆகிய ண க இல கண ஆ . இைவ ஜீவனி காாிய கைள
எ ெப மா ெச வத பய ப .

138. ற க ெவ வாைம வா ஸ ய ; கா ய ெச ெம ணிைக
வாமி வ ; வாமி வ க அகலாைம ெஸௗசீ ய ; க ப ைக
ெஸௗல ய ; விேராதிைய ேபா கி த ைன ெகா ைக ஞாநச திக .

அவதாாிைக – இ ண க இ விட தி விநிேயாக க எைவ எ ன, அ ளி
ெச கிறா - ற க -எ ெதாட கி.

விள க - ஆ ண க இ எ ப உத கி றன எ அ ளி
ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , ஆ ரயேணா கனான இ ேசதந த ேதாஷ ைத
பா அ சாைம உ , ேதாஷ ைத ேபா யமாக ெகா வா ஸ ய .
”ந கா ய ெச ேமா ெச யாேனா?”, எ ச கியாேத கா ய ெச ெம
வி வ ைக உ இழ ேப த னதா ப யான வாமி வ .
உபயவி தி கடவனாயி ெப ைம ரகாசகமான வாமி வ ைத க
வநிக ஷா ஸ தாந தாேல அகலாைம உ , தாழநி றவ கேளாேட ைரயற
கல வபாவமான ெஸௗசீ ய . அதீ ாியெம பி கா யாம க ணாேல
க ஆ ரயி ைக உ த வ ைவ ச ு விஷயமா ைகயாகிற
ெஸௗள ய ; ஸ வபாேப ேயா ேமா யி யாமி எ கிறப ேய ரா தி
விேராதிைய ேபா கி ரா யனான த ைன உபகாி ைக உ , ரா தாவான
இவ கீ நி ற நிைல , ேம ேபா க அறிைக , அறி தப ேய ெச
தைல க ைக ஏகா த களான ஞாநச திக –எ ைக.

விள க – வா ஸ ய எ ப எ ெப மாைன சரண க நிைன தா ,
த ைடய ேதாஷ கைள க அ ச ெகா , விலக ய ஜீவைன
த ப க ேச கவ லதா . வாமி வ எ ப அைன லாப
ந ட க எ ெப மாைனேய ெச ேச எ பைத உண தவ ல .
இத ல எ ெப மா த ைன கா பா வானா, மா டானா எ ற ஐய
நீ கி, ஜீவ எ ெப மானிட தி மஹாவி வாச ெகா வத ஏ வாகிற .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 27 of 63

ெஸௗசீ ய எ ப தா தவ களிட இனிைமயாக பழ த எ
த ைம ெவளி ப வதா . இ த த ைமயான ஜீவ எ ெப மானி
ேம ைமைய க , த ைடய தா ைவ க பி வா காம ,
ஜீவைன எ ெப மா ட இைணய ைவ பதா . ேசதன த ைன க
த னிட சரண வத , த ைடய ல க ல படாம
எ ெப மா உ ளா எ ஜீவ விலகாம இ பத எ ெப மா
த ைடய அழகிய தி ைவ, ஜீவனி க க கா பி கிறா .
இ ேவ அவன ெஸௗல ய ஆ . சரம ேலாக தி - ஸ வ பாேப ேயா
ேமா யி யாமி - எ றினா . த ைனேய இல காக கா பி
ெகா தா . இ தைகய நிைலைய ேசதன அைடய தைடயாக உ ள
பலவ ைற எ ெப மானி ஞான ம ச தி ஆகிய ண க
நீ கி றன.

139. இ ெசா ன ெஸௗல ய எ ைலநில அ சாவதார .

அவதாாிைக - ெஸௗக யாபாதக களான ண ச க தி ெஸௗல ய
ரதாநமாைகயாேல அ த ெஸௗல ய கா ைடைய அ ளி ெச கிறா –
இ ெசா ன-எ ெதாட கி.

விள க - இ ேபா ற ப ட நா ண களி , அவைன அைடவத
மிக கியமான ண ெஸௗல ய ஆ . இ த எளிைமைய அ ளி
ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , இ பத தி ஆ ரயண உபேயாகியாக ெசா ன
ெஸௗல ய மா மி “தம க தெத வ அ வ தாேன” எ கிறப ேய
ஆ ாித உக த ஒ ைற தி ேமனியாக ெகா ஸதா ஸ நிதி ப ணியி
அ சாவதார –எ ைக.

விள க – எளிைம எ அவன ண ைத ெவளி ப வ , அவனிட
சரண வத ஏ வாக இ ப எ எ றா – த தி வ தாதி (44) -
தம உக த எ வ அ வ தாேன - எ பத ஏ ப, அ யவ க
மிக ஆைச ெகா டப யாக நி கி ற அ சாவதார த ேமனி ஆ .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 28 of 63

140. இ தா பா ஹ விபவ க ேபால றி ேக க ணாேல காணலா ப
இ .

அவதாாிைக – இ த ைன உபபாதி கிறா – இ தா –எ ெதாட கி.

விள க - ேமேல றிய விஷய ைத ேம விள கிறா .

யா யான - அதாவ , இ வ சாவதார தா ேதசவி ர ைதயாேல
க விஷயமாகாத ர ஹ க , காலவி ர ைதயாேல க
விஷயமாகாதப ேபான விபவ ேபால றி ேக, ஆஸ நமா அநவரத ஸ நிதி
ப ணி ெகா ைகயாேல, அநவரத க ணாேல காணலா ப இ –
எ ைக.

விள க - மிக ர தி உ ள இட தி இ பதா ந ைடய க க
ல படாம உ ள பர, ஹ க ; பல கால கழி வி டப யா ந ைடய
க க இல காகாம உ ள விபவ க ேபா அ சாவதார இ பதி ைல.
இ ந ைடய க க எ ேபா கா சி அளி தப உ ள .

141. இைவெய லா நம ந ெப மா ப க ேல காணலா .

அவதாாிைக - இ ண கெள லா அ சாவதார திேல காணலாேமா எ ன, அ ளி
ெச கிறா - இைவெய லா நம ந ெப மா ப க ேல காணலா –எ .

விள க – இ த ண கைள அ சாவதார தி காண இய மா எ ற
ேக வி விைட அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , ெஸௗக யாபாதகமாக கா யாபாதகமாக ெசா ன
இ ண க எ லா , இைவ கா ைகயிேல அேபை ைடய நம ந ைடய
ெப மா ப க ேல காணலா –எ ைக.

விள
விள க – ஜீவ எ ெப மாைன அைடவத நா ண க , ஜீவ
ேவ ய காாிய க ெச வத உத கி ற இர ண க ஆகிய

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 29 of 63

அைன காணேவ எ ற ஆைச நம உ டாகிற . இவ ைற
ந ெப மாளிட காணலா .

றி – இ ைணயி வாமி பி ைளேலாகாசா ய ”ந ெப மா ” எ ற
பத ைத , வாமி மணவாள மா னிக ”ந ைடய ெப மா ” எ ற பத ைத
இ ட கா க. இ த இர பத க ேம அ த ைணயி உ ள அ சாவதார
வ ணைன ல , தி வர க தி உைறகி ற ந ெப மாைளேய றி எ பதி
ஐய இ ைல. வாமி மா னிக த ைடய சி யனாக வ த
அழகியமணவாளைனேய “ந ைடய ெப மா ” எ உாிைமயாக வதாகேவ
ெகா ளலா .

142. தி ைகயிேல பி த தி யா த க , ைவ அ ச எ ற ைக , கவி த
, க வ , ஆஸநப ம திேல அ தின தி வ க மா நி கிற
நிைலேய நம த ச .

அவதாாிைக – ெப மா ப க ேல இ ண க ரகாச களா ளவ ைற
ெசா , “இவ டேன நி கிற நிைலேய நம த ச ”எ கிறா – தி ைகயிேல –
எ ெதாட கி.

விள க – ந ெப மாளிட இ த ண க எ வித ெவளி ப கி றன
எ விள கி, இ ப யாக இவ நி நிைலேய நம த ச எ
அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , கா யகர வ உபேயாகியான ஞாநச திக
ரகாசகமா ப தி ைககளிேல தாி ெகா கிற ச கச ராதி
தி யா த க , வா ஸ ய ரகாசகமா ப ைவ அ செல ற ைக ,
ஸவாமி வ ரகாசகமாக கவி த , ெஸௗசீ ய ரகாசகமான க வ ,
அைனவ க ப றலா ப யான ெஸௗல ய ரகாசகமான ஆஸநப ம திேல
அ தின தி வ க மா ெகா எ த ளி நி கிற நிைலேய அந யகதிகளான
நம ர க –எ ைக.

விள க - அ யா களி ெசய கைள ெச தரவ ல ஞான ம ச தி
ஆகிய ண கைள ெவளி ப ப யாக உ ள ச ச கர ேபா ற தி ய
ஆ த க . வா ஸ ய ண ெவளி ப ப யாக “அ ச ெகா ள ேவ டா “

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 30 of 63

எ உண கி ற அபயஹ த . இவேன அைன தி வாமி எ
உண தவ ல நீ ட கீாிட . ெஸௗசீ ய ைத ெவளி ப கி ற மல த
தி க , அதி நி கி ற வ . அைனவ க
ப ப யாக , ெஸௗல ய ைத ெவளி ப ப யாக தாமைர
ஆசன தி அ தமாக நி கி ற தி வ க . இ ப யாக ந ெப மா
எ த ளி ள நிைலேய, ேவ கதி இ லாத நம ர க எ க .

143. ர க வ ேபா ய வ க இர தி ேமனியிேல ேதா .

அவதாாிைக – உபாய உேபய நி ட அேப ிதமான ஆகார க இர
கீ ெசா னப ேய நி கிற தி ேமனியிேல ேதா எ கிறா - ர க வ
ேபா ய வ க இர தி ேமனியிேல ேதா –எ .

விள க - எ ெப மாைன உபாயமாக உேபயமாக ப றி உ ள நம ஏ றப
அவன தி ேமனியி உ ள இர த ைமகைள கிறா .

யா யான – அதாவ , ர ண பாிகரமான தி யா த கேளா ர ண
கவி த ேயா யி ைகயாேல ர க வ ேதா ைகயா
“அணியாராழி ச க ேம ”, “ ேசாதியா ன க ேசாதி மல த ேவா”
எ கிறப ேய அைவ தாேன அழ உடலா ; ைவ த ச எ ைக க
வ ஆஸநப ம திேல அ தின தி வ க ஓெரா ேற அழ எ ைல
நிலமாயி ைகயாேல ேபா ய வ ேதா ைகயா . இர தி ேமனியிேல
ரகா எ ைக. ஆக நாராயண பதா த ைத அ ளி ெச தாராயி .

விள க - அ யா களி விேரதிகைள அழி பத உத கி ற தி ய ஆ த க ,
நீ ட ாீட எ ப இவேன அைன ைத கா பவ - எ ற இ நிைலக
இவன கா த ைமைய விள கி றன. தி வா ெமாழி (8-3-6) –
அணியாராழி ச க ேம , தி வா ெமாழி (3-1-1-) – ேசாதியா ன
க ேசாதி மல த ேவா - எ வத ஏ ப ேமேல ற ப ட தி ய
ஆ த க , நீ ட கீாீட அவ அழகான ஆபரண களாக இ கி றன.
ேம அ ேச எ கா பி கி ற அபயஹ த , மல த தி க , மல த
னைக ஆசனப ம தி அ தமாக நி கி ற தி வ க – இைவ
ஒ ெவா எ ைலய ற அழ ட இ கி றன. இைவ அவன இனிைமைய
ெவளி ப கி றன. இ ப யாக ர க வ , ேபா ய வ ஆகிய இர அவ

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 31 of 63

தி ேமனியி ெவளி ப கி றன. இ ப யாக நாராயைண எ ற பத தி ெபா ைள
அ ளி ெச தா .

144. சரெணௗ – தி வ கைள.

அவதாாிைக - இனி சரெணௗ எ கிற பத அ த அ ளி ெச கிறா - சரெணௗ
தி வ கைள – எ .

விள க - அ சரெணௗ எ பத தி ெபா ைள அ ளி ெச கி றா .

யா யான – தனியாக இ ைல.

145. இ தா ேச தியழைக உபாய திைய ெசா கிற .

அவதாாிைக - இ த விவசன தா ெசா கிற அ த ைத அ ளி ெச கிறா -
இ தா - எ ெதாட கி.

விள க - இதைன இ விதமாக கிறா .

யா யான – அதாவ சரெணௗ எ இர தி வ கைள ெசா கிற
இ தா , “இைண தாமைரய ” எ கிறப ேய இர தாமைர ைவ நிைர
ைவ தா ேபாேலயி கிற ேச தியழைக , விவசந இர ேம
ம ெறா ர ஸஹியாைமயாேல ஸஹாயா தர நிரேப மான உபாய
திைய ெசா கிற –எ ைக.

விள க - ெபாிய தி ெமாழி (1-8-3) – இைண தாமைர அ - எ வ ேபால
இர தாமைர மல கைள ஒ ட ஒ ேச ைவ த அழைக, சரெணௗ எ ற
பத கிற . சரெணௗ எ ப இ ைமயி உ ளதா , இ ைம எ ப
இர ேம இ ைல எ பதா , இ த பத எ ெப மா ேவ எ த
உதவிைய எதி பாராதவ எ உண கிற .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 32 of 63

146. பிரா அவ வி தி வ க விடா ; தி கழலாயி .

அவதாாிைக - இனி, உபாய வ ஏகா தமான இத ணாதி ய ைத அ ளி ெச கிற
- பிரா -எ ெதாட கி.

விள க - உபாயமாக உ ள தி வ களி ண ைத அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ ம பத திேல ஷகார ைதயாக ெசா ன பிரா ,
அவ தாேன சித ைர கி “எ ன யா அ ெச யா ” எ ப நாராயண
பத தி ெசா ன ணவிசி டனான அவ ைகவி - தி வ க த
ைவல ய தாேல வ கி ெகா ைகயாேல ைகவிடா ; ”வ க நாரண
தி கழ ” எ கிறப ேய ப றினாைர ந வவிடாேத தி ைமைய ைட தாயி –
எ ைக.

விள க - ம எ ற பத தி ல சிபாாி ெச பவளாக ற ப ட
ெபாியபிரா அ யா க மீ ற ம த . இ ப யாக அவேள ற
றினா , ெபாியா வா தி ெமாழி (4-9-2) - எ ன யா அ ெச யா - எ
அவ ம ற ைத எ ெப மா ணமாக ெகா வா . இதைன வி
எ ெப மா ற ம த . இதனா அவ ஒ வைன ைகவிட .
அ ப ப ட ஒ வைன , தி வ க ைகவிடாம பி ெகா .
தி வா ெமாழி (1-2-10)- வ க நாரண தி கழ – எ பத ஏ ப, த ைன
ப றினாைர ைகவிடாம உ தி ட பி ெகா த ைம ட
எ ெப மானி தி வ க உ ளன.

147. ேசஷிப க ேசஷ த இழி ைற; ரைஜ ைலயிேல வா ைவ மாேபாேல

அவதாாிைக - இ த ணாதி ய ைத ப ற ம றி ேக, இவ த
வ பா ண தி வ களிேல இழிைகெய ம ைத ஸ டா தமாக அ ளி
ெச கிறா – ேசஷிப க -எ ெதாட கி.

விள க - தி வ க உ ள ண காரணமாக ம ேம அ லாம , த ைடய
அ ைம த ைமைய எ ணி ஜீவ எ ெப மானி தி வ களி விழேவ .
இதைன ஓ உதாரண ல அ ளி ெச கிறா .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 33 of 63

யா யான - அதாவ ேசஷிப க ஆ ரயி க இழி ேசஷ த த வ பா
ணமாக இழி ைற தி வ க ; தந தய ரைஜ தாயி ைடய அவயவெம லா
கிட க தன வ ததா ள ைலயிேல வா ைவ மா ேபாேல.

விள க – எஜமானனாக உ ள எ ெப மாைன அ வத காக ெச ஜீவ ,
தன அ ைம த ைமைய எ ணி எ ெப மானி தி வ களிேலேய விழேவ .
இ எ ப உ ள எ றா - அ கி ற ைக ழ ைதயான , தன தாயி
அைன உ கைள வி வி , அவள தன களி தன வாைய
ைவ ப ேபா றதா .

148. இ தா , பிரா இ பிடமா , ண ரகாசக மா , சி பாலைன
அக பட தி தி ேச ெகா தி ேமனி நிைன கிற .

அவதாாிைக – தி வ கைள ெசா ன இ தி ேமனி உபல ண எ கிறா ,
ேம – இ தா -எ ெதாட கி.

விள க - சரெணௗ எ ற பத ல தி வ கைள றிய , தி ேமனி
ெபா எ கிறா .

யா யான - அதாவ சரெணௗ எ வி ரஹ ஏக ேதசமான தி வ கைள ெசா ன
இ தா “தி வி தமா வ ” எ ப ம பத தி ெசா ன ஷகார
ைதயான பிரா இ பிடமா , நாராயண பத தி ெசா ன ண க
ரகாசகமா , ”பலபல நாழ ெசா பழி த சி பால ” எ கிறப ேய ர ேவஷ
பரனா நி ேதா திகைள ப ணி திாி த சி பாலைன உ பட “அலவைலைம
தவி த அழக ” எ கிறப ேய த னழகாேல ேவஷாதிக ேபா ப தி தி ”தி வ
தா பாலைட த” எ கிறப ேய ேச ெகா வபாவ ைத ைட தான
தி யம கள வி ரஹ ைத நிைன கிற –எ ைக.

விள க - சரெணௗ எ ற பத தி ேமனியி உ ள ஒ ப திைய வதா , இ
தி ேமனி வைத றியதாகேவ ெகா ளேவ . றா தி வ தாதி (57) -
தி வி த மா வ - எ வத ஏ ப, ம எ ற பத ல ற ப ட
ஷகாரமான (சிபாாி ெச பவ ) ெபாியபிரா இ பிடமாக எ ெப மானி
தி ேமனி உ ள . நாராயண எ ற பத தி ல ற ப ட ண கைள
ெவளி ப வதாக இவ தி ேமனி உ ள . ெபாியா வா தி ெமாழி (4-3-5) -

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 34 of 63

பலபல நாழ ெசா பழி த சி பால - எ க ணனிட பலவிதமான
ேவஷ கைள பாரா யவ , அவைன பலவிதமான தீய ெசா க ெகா
ஏசியவ ஆகிய சி பாலைன ட, ெபாியா வா தி ெமாழி (4-3-5) - அலவைலைம
தவி த அழக – எ ப தன அழ லமாகேவ அவ இ த ேவஷ
நீ கி தி திய தி ேமனியா . ேம தி வா ெமாழி (7-5-3) - தி வ
தா பாலைட த – எ ப , த ட ேச ெகா கி ற வபாவ ைத
உைடயதாக தி ேமனி இ கிற .

149. சரண -இ ட ரா தி அநி ட நிவாரண த பாத உபாயமாக.

அவதாாிைக - அந தர , சரண பதா த ைத அ ளி ெச கிறா - சரண - எ
ெதாட கி.

விள க – அ சரண எ ற பத தி ெபா ைள அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , உபாேய ஹ ர ி ேரா ச த சரணமி யய வ தேத
ஸா ரத ைசஷ உபாயா ைதக வாசக: எ கிறப ேய சரண ச த ர ிதா
ஹ உபாய வாசகேமயாகி , இ விட தி உபாய ேக
வாசகமாைகயா , உபாய ய இ டாநி ட ரா தி பாிஹாரகரணமாைகயா ,
“இ ட ரா தி அநி ட நிவாரண த பாத உபாயமாக” எ
இ பத அ த அ ளி ெச கிறா . இ டாநி ட க தா இ னைவ
ெய ம ைத பர தப யிேல வி தேரண அ ளி ெச தா . ய:பதி ப யி
“அநி டமாகிற அவி ைய , அவி யாகா யமான ராக ேவஷ க , ய பாப
பமான க ம க , ேதவாதி ச வித சாீர க , ஆ யா மிகாதி க
பர பைரக ; இ டமாகிற – அ சிராதி மா ககமந , பரமபத ரா தி ,
பரமா ம த சந , ணா பவ ைக க ய க ” எ ஸ ரேஹண
அ ளி ெச தா . ஆைகயா , இ விட தி அைவ வ த ய க .

விள க - அஹி ய ஸ ஹிைத (36-36) - உபாேய ஹ ர ி ேரா ச த
சரணமி யய வ தேத ஸா ரத ைசஷ உபாயா ைதக வாசக: – சரண எ ற பத
உபாய , ம கா பவ ஆகிய ெபா ைள அளி பதா ; இ
சரெணௗ எ ர பத , உபாய எ பைதேய றி கிற - என றிய . இத ப -
சரண எ ற பதமான கா பவ , , உபாய ஆகிய ைற றி
எ றா , இ உபாய எ ற ெபா ளி உ ள . உபாய தி ெசய எ ப
வி ப கைள நிைறேவ வ , தகாதவ ைற வில வ ஆ . ஆகேவ சரண

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 35 of 63

எ ற இ த பத தி , ைணயி உ ளப “இ ட ரா தி அநி ட
நிவாரண த பாத உபாயமாக” – எ அ ளி ெச கிறா . வி ப த கைவ
எைவ, வில க த கைவ எைவ எ பர தப யி விாிவாக அ ளி ெச தா . இதைன
:யபதி ப யி கமாக பி வ மா அ ளி ெச கிறா . வில க த க
எ ப – அறியாைம, அறியாைம காரணமாக உ டா வி -ெவ , ணிய
பாவ க ம க , ஆதிைதவத தலான வைகயான ப க –
ஆகியைவயா . வி ப த கைவ – அ சிராதி மா க , பரமபத , பர ெபா ளி
தாிசன ம அவன ண கைள அ பவி தப ெச கி ற ைக க ய –
எ பைவயா . இ த இட தி இவ ைற ெகா ள ேவ .

150. இ தா , ரா ய தாேன ராபக , எ கிற .

அவதாாிைக - கீேழ நி ேதசி த வ ைவ உபாயமாக ெசா னத தா ப ய ைத
அ ளி ெச கிறா - இ தா , ரா ய தாேன ராபக எ கிற –எ .

விள க - தி வ கைள உபாய எ றியத மைற கமான ெபா ைள
அ ளி ெச கிறா .

யா யான - அதாவ கீ ெசா ன விஷய ைத உபாயமாக ெசா கிற இ தா ,
ரா ய வ தாேன ராபக எ மிட ெசா கிற எ ைக.

விள க - தி வ கைள சரண எ றியதா , அைடய ப இல காக உ ள
வ ேவ அதைன அைட உபாயமாக உ ள எ ஆகிற .

151. கீ ெசா ன ரா யமிேற.

அவதாாிைக – ”கீ ரா ய ரஸ க உ ேடா?”, எ ன அ ளி ெச கிறா - கீ
ெசா ன ரா யமிேற – எ .

விள க – அைடய ப ேப ( ரா ய ) ேப ற ப டதா எ ற ேக வி
விைட அ ளி ெச கிறா .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 36 of 63

யா யான – அதாவ , ஸம தபதமான வபத தி ெசா ன ல மீ
வி ட வ , க யாண ணேயாக , தி யம கள வி ரேஹாேபத வ ஆகிற
ாியா ஸா த ஆ ேத, ஸ வா காமா அ ேத, ஸதா ப ய தி எ
இவ அ பவ விஷயமாக ெசா ல ப கிறைவயாைகயாேல ரா யமிேற –
எ ைக.

விள க – ம எ ற பத ல மஹால மி ட யவ எ ப , அைன
க யாண ண கைள உைடயவ எ ப , தி ய ம க வி ரஹ ைத
உைடயவ எ ப ற ப ட . இ ப யாக உ ள ஸ ேவ வரேன ரா யமாக
உ ளா எ பைத கீேழ உ ள வாிக உண கி றன:

• ைசவ ராண – ாியா ஸா த ஆ ேத – ைவ ட தி மஹால மி ட
யவனாகிய.
• ைத திாீய உபநிஷ – ஸ வா கமா அ ேத - அவ பர ெபா ட ,
அைன க யாண ண க ட அ பவி கிறா .
• வி ராண - ஸதா ப ய தி – அவைன நி ய ாிக எ ேபா
கா கி றன .

இ ப யாக இவேன ரா ய எ ற ப ட .

152. இவ ெசயல தியாேல உபாயமா கிறானி தைன.

அவதாாிைக - ஆனா இ ைத உபாயமா கிறதாேன ? எ ன அ ளி ெச கிறா -
இவ ெசயல தியாேல உபாயமா கிறானி தைன – எ .

விள க - இவ ரா ய எ றா , இவேன எ ப உபாய ஆகிறா எ
அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ அகி சநனா அந ய கதியாயி கிற இவ , த ெசய
மா சியாேல ேபா யமான பாைல ம தா வாைர ேபாேல, ரா யமான
த ைனேய ராபகமா கிறானி தைன – எ ைக.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 37 of 63

விள க - ஜீவ தன ேவ கதி அ றவனாக, த ைன கா பத ேவ கதி
இ லாதவனாக, ெசயல நி பதா , ரா யமான ஸ ேவ வரைனேய உபாயமாக
ெகா கிறா . இனிைமயாக உ ள பா , ஒ சில ம தாக உ ள ேபா
ஆ .

153. ”சரெணௗ சரண ” எ ைகயாேல உபாயா தர யா தமான உபாய
எ கிற .

அவதாாிைக - இ த னாேல இ பாய ஓரதிசய ெசா கிற எ கிறா -
சரெணௗ சரண எ ைகயாேல - எ ெதாட கி.

விள க - இ தைகய உபாய உ ளஒ ேம ைமைய அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , ”சரெணௗசரண ” எ ரா யவ த ைனேய
ராபகமாக ெசா ைகயாேல, ரா ய ேவ தா ேவ மாயி
உபாயா தர களி கா யா தமான உபாய இ எ மிட ெசா கிற
–எ ைக.

விள க - சரெணௗ சரண எ ரா யமாக உ ள தி வ கைளேய உபாயமாக
ெசா வதா , இ த உபாய ம ற உபாய கைளவிட ேவ ப , மிக சிற ததாக
உ ள எ க .

154. ரப ேய – ப கிேற .

அவதாாிைக – அந தர , ாியாபத அ த அ ளி ெச கிறா – ரப ேய =
ப கிேற –எ .

விள க - அ உ ள விைன ெசா லான ரப ேய எ பத தி விள க
அ ளி ெச கிறா .

யா யான - இ பத ”பதகெதௗ” எ கிற தா தமாைகயாேல கதி
வாசியாைகயா , உ தமனாைகயா “ப கிேற ”எ இ அ த அ ளி
ெச கிறா .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 38 of 63

விள க - ரப ேய எ ற பத ”பதகெதௗ” எ தா வி இ ேதா றிய
ஆ . இ ”கதி” எ ெபா ைள அளி பதா . ேம இ த ெசா ,
விைன ெசா லாக உ ளதா , இத ”ப கிேற ” எ ெபா அ ளி ெச தா .

155. வாசிகமாக காயிகமாக ப றினா ேப அழிவி ைல (இழவி ைல);
” ஞாநா ேமா ” ஆைகயாேல, மாநஸமாக கடவ .

அவதாாிைக - இ தா மாநஸ வாசக காயிக ைபயான ாிவித கதிைய
கா டவ றைகயாேல, அதி எ த கரண தா உ டான ப தைல ெசா கிற ?
எ ன அ ளி ெச கிறா – வாசிகமாக -எ ெதாட கி.

விள க - ப த எ ப மன , வா ம உட ஆகிய றா நிகழலா
எ பதா , இ எ தைகய ப த ற ப கிற எ அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , பவசரண இ யாதி ப ேய ர ி கேவ எ
ரா தி ைகயாகிற ேகவல வாசிகமாக , அ ஜ : பரமா ரா ி ர
ேதவ ரஸாதிநீ எ கிறப ேய பகவ ரஸாத ேஹ தமான அ ஜ ைய
ரேயாகி த நிஷாத காகாதிகளி ேபாேல ர கவ . இ த இட ேத வ த
ெச ைகயாகிற ேகவலாயிகமாக ப றினா பல தி அழிவி ைல. ஞாநா
ேமா : எ கிறப ேய, ஞாந தாேல ேமா எ ைகயாேல, மாநஸமான ப த
ஆக கடவ எ ைக. அதாவ , ஒ திவிேசஷ . இ த தி விேசஷ த ைன
பர தப யிேல வி தேரண அ ளி ெச தா , ய:பதி ப யி , ”இ த
திவிேசஷமாகிற – அந யா ஹ ேசஷ வ ஞாநகா யமா , இதேராபாய
யா தமா , பகவ ர க வா மதி பமா , ஸ த ேடயமா , யபிசார
விள பவி ரமா , ஸ வாதிகாரமா , நியம யமா , அ திம தி நிரேப மா ,
ஸுசகமா , யா ஞாக பமா , டா ய வஸாய பமா இ பெதா
ஞாநவிேசஷ ”, எ அ ளி ெச தா . ஆைகயா இ விட ேத அ
அ ஸ ேதய .

விள க – கீேழ உ ள வாிக கா க:

• வி ராண – பவ சரண – என உபாயமாக இ பா – எ ,
த ைன கா பா ற இவேன கதி எ ஒ ெசா லேம அவைன
அைடயலா .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 39 of 63

• க ட ராண - அ ச : பரமா ரா - ைகக பிய அ ச திைரயான
எ ெப மாைன மகிழ ெச வதா , அ மிக சிற த திைரயா எ
வத ஏ ப, அவ ைடய க ைணைய ெப வத காரணமாக
இ கவ ல ைக தைல ெச யலா . இதைனேய ேவடனாகிய க ,
காகா ர ெச தைத கா க. இ த இர ைறகளி எ ெப மாைன
இ த இட தி வரவைழ க இய எ பதா , இவ றி பல
அதிகமாகேவ கி .

மஹாபாரத ேமா ப வ - ஞாநா ேமா : - ஞானேம ேமா உபாய – எ
வத ஏ ப, ஞான தா ேமா உ டாவதா , மனதி ல
எ ெப மாைன ப த எ பேத ரப ேய எ ற பத ல வதா ெகா ள
ேவ . மனதி ல ப த எ றா , ஒ விேசஷமான அறிைவ ெப த
எ பதா . இ த அறி எ ப எ ன எ பைத பர தப யி விாிவாக
அ ளி ெச தா . இதைன ய:பதி ப யி பி வ மா அ ளி ெச கிறா - இ த
விேசஷமான அறி எ ப எ தைகய சி தைன எ றா - அ த சி தைன
எ ெப மாைன அ லா ம ற யா அ ைம அ ல எ பதி இ
ேதா வ , ம ற உபாய கைள விட மா ப ட , எ ெப மாைனேய நம ர க
எ பைத ஏ ெகா ட , ஒ ைற ம ேம இய ற பட ேவ ய ,
த வத ேகா அ ல தாமத ஆவத ேகா இட இ லாத , அைனவரா
இய ற பட ய , இய வத எ தவிதமான க பா க இ லாத ,
உயி வி ேநர தி எ ெப மாைன எ ண ேவ எ ற விதி ைற இ லாத ,
மிக எளிய , வி ண ப ட ய , உ தி ட இ ப –எ பதா .

156. உபாய அவனாைகயா , இைவ ேநேர உபாய அ லாைமயா ,இ
ேவ எ கிற நி ப த இ ைல.

அவதாாிைக - இ ப மாநஸமா ரேம அைம ேமா? “சி ைதயா ” இ யாதி ப ேய
ாிவித கரண தா காி கேவ டாேவா? எ ன, அ ளி ெச கிறா - உபாய
அவனாைகயா -எ ெதாட கி.

விள க - இ ப யாக மனதினா எ ணினா ம ேம ேபா மா? அ ல
தி வா ெமாழியி (6-5-11) – சி ைதயா ெசா லா ெச ைகயா – எ
ந மா வா அ ளி ெச தப றா இய றேவ மா? இ த ச ேதக தி
விைட அ ளி ெச கிறா .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 40 of 63

யா யான – அதாவ , பல தி உபாய – ப ற ப கிற ஈ வரனாைகயா
கரண ரய தா உ டான ப த களான இைவ ஆபாத ரதீதியி உபாய ேபா
ேதா றி கழி ேபாமெதாழிய, ஸா ா உபாய அ லாைமயா பல தி
அ யவஸாயா மகமான கார ஒ ேமயைம . இ ேவ எ கிற
நி ப த இ ைல – எ ைக. அதவா, இ ப ஓெரா றிேல ஒ கி
ெசா கிறெத ? ாிவித கரண தா ப தைல ெசா னாேலாெவ ன, “உபாய ”
இ யாதியாேல அ ளி ெச கிறாராக மா . அ ேபாைத ஓெரா ேற அைம ,
இ ேவ எ கிற நி ப த இ ைல – எ ைக. நி ப த இ ைல
எ ைகயாேல, இ த கார ாிவித கரண தா உ டானா
ைறயி ைலெய மிட ேதா கிற, “இ ரபதந கரண ரய தா
உ டாக மா ; ஏக கரண தாேல உ டாக மா ; பல தி ைறயி ைல.
அதிகாாி தி கரண ரய ேவ . பல தி ஏககரணேம அைம .
உபாய தி ய:பதி வ வா ஸ யாதி ணேயாக தி யம கள
வி ரஹ கரண ரய அேப ிதமாயி ” எ றிேற பர தப யி இவ தா
அ ளி ெச தா .

விள க - ேமா எ பல கி வத உபாயமாக உ ளவ ஸ ேவ வர
ம ேம ஆவா . மன , ெசா , ெசய ஆகிய றா இய ற ப ப த
எ உபாய ேநர யாகேவ ேமா ைத ெப தரவ ல எ
ேதா றினா , அைவ அ த த ைம ெகா டைவ அ ல. ஆகேவ மனதி
உ தி ட ெகா ப த எ ப ம ேம ேபா மான , றா ப த
ெகா ள ேவ ய அவசிய இ ைல. ேம ஒ விள க றலா . இ த
றா ப ற ேவ எ ற விதி ைற இ ைல எ பதா , ஒ ைற ம ேம
உபாயமாக ெகா டா ேபா மான . ஆனா விதி ைற இ ைல எ பதா
றா ப றினா பிைழ இ ைல எ க ைத பர த ப யி பி வ மா
அ ளி ெச கிறா - சரணாகதி எ பைத மன எ ஓ உபாய தாேலா அ ல
மன , ெசா , ெசய ஆகிய உபாய களாேலா ைக ெகா ளலா . இ ப
இ தா ம ேம ணமான த தி விைள த எ ெகா ளலா . ஆனா
ேமா கி வத ஏேதா ஒ றி ல ப றினாேல ேபா மான . எ ெப மா
ேமா தி உபாயமாக இ த தியான , அவ மஹால மியி
நாயக , தி க யாண ண களி இ பிட , தி யம கள வி ரஹ
ேபா றவ றா ஏ ப கிற . இ ேபா , ேமா ைத எதி பா அதிகாாி
இ த றா ப த அவசியமான .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 41 of 63

157. வ தமான நி ேதச – ஸ வ தைலெய அ சினேபா
அ ஸ தி ைக காக.

அவதாாிைக – ஸ ேதவஹி சா ரா த: ேதாய தாரேய நர , ஸ ேதவ
ரப நாய இ யாதிகளி ெசா கிறப ேய ரப தி ஸ கரணீையயாயி க,
வ தமாநமாக ெசா கிற ஏ காக எ ன, அ ளி ெச கிறா - வ தமான
நி ேதச – எ ெதாட கி.

விள க - ல மீ த ர – ஸ ேதவஹி சா ரா த: ேதாய தாரேய நர -
சா ர களி சாரமாக உ ள ரப தி எ ப ஒ ைற இய ற ப டா , அ
ஒ வைன ஸ ஸார கடைல தா ட ைவ –எ , இராமாயண –ஸ ேதவ
ரப நாய - ஒ ைற எ னிட அைட கல அைட தா ேபா மான - எ
வத ஏ ப, ஒ ைற ெச தா ேபா மான எ பதாக ரப தி உ ள . இ ப
இ ேபா ” ரப ேய – ப கிேற ” எ பல ைற ெச ய த க ேபா
நிக கால தி ஏ றேவ ? இ த ேக வி கான விைடைய அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ ேலாகவி ரா த சரெணௗ சரண ேத ரஜ விேபா,
நி ன யிைண அைட ேத , அ கீழம ேத எ கிறப ேய ெசா லாேத
” ரப ேய” எ வ தமாநமாக ெசா கிற – ர திேயாேடயி கிற இவ
ரஜ தம ஸு களாேல கல கி, உபாயாபாய களி ஏேத ஒ றிேல அ வயி ,
பி ைன ஸ வ தைலெய அ தாப பிற பய ப ட கால திேல,
ராய சி திாிய ஸா ர ய ந சரண ரேஜ எ கிறப ேய ரப திெயாழிய
அ பாிஹார இ லாைமயா , அ தா ஸ தமான பி ந:காரண
ஆகாைமயா வ ரபதந ைத அ ஸ தி ைககாக ெகா பட கிட கிற –
எ ைக.

விள க - விஹேக ரஸ ஹிைத – ேலாகவி ரா த சரெணௗ சரண ேத ரஜ விேபா
– உலக அள த உன தி வ கைள சரண அைட ேத -எ , தி வா ெமாழி
(6-10-10) - நி அ யிைண அைட ேத , அ கீ அம ேத - எ
வ ேபா றாம , ” ரப ேய” எ நிக கால தி ற ப ட . இ ஏ
எ றா - இ த உல ட ெகா ள ெதாட காரணமாக ஒ வ , ரஜ ம
தேமா ண களா கல கி நி , எ ெப மா அ லாம ேவ உபாய கைள
ைக ெகா க . .அத பி ன அவ ஸ வ ண ேமேலா கிய
கால தி , ம ற உபாய களி ஈ ப டைத எ ணி அவ வ த , அ ச

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 42 of 63

ெகா ள . த ைடய ரப தி ைகவி ேபானேதா எ எ ண .
இத ல மீ த தர – ராய சி திாிய ஸா ர ய ந சரண ரேஜ -
ராய சி த ெச யேவ ,ம ப சரண தேல ஆ –எ ப , மீ
ரப தி ெச வைத தவிர ேவ பாிகார கிைடயா . ஆனா ஒ ைற ெச ய ப ட
ரப திைய மீ ெச த எ ப ஏ க இயலாத . ஆகேவ ன ெச த
ரப திைய மீ மீ எ ணி பா தப இ கேவ எ பைத
உண தேவ, “ ரப ேய” எ நிக கால தி றினா .

158. உபாயா தர களி ெந ெச லாைம , காலே ப , இனிைமயாேல
விடெவா ணாைமயா நட .

அவதாாிைக – இ ன இ வ தமாந சில ரேயாஜந கைள
அ ளி ெச கிறா – உபாயா தர களி -எ ெதாட கி.

விள க - இ ப யாக நிக கால தி ற ப டத ேவ பல கைள
அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , வவாஸைனயாேல அவசமாக உபாயா தர களிேல
மந ஸு ெச லாைம காக , இ வ ஸ தாந தாெலாழிய ேபா ேபா க
அாிதாைகயாேல காலே ப காக , இத ைடய ர யைதயாேல
விடமா டாைமயா , இ வ ஸ தாந இைடவிடாம நட க கடவதாயி -
எ ைக.

விள க - ெச த ரப திைய பி வ காரண க காக எ ணி பா க
ேவ :

• எ ைலய ற காலமாக உ டான வாசைனயி விைளவாக, எ ெப மாைன
வி ேவ உபாய களி மன ெச லாம த பத .
• ெபா ேபா வத .
• விட யாத இனிைமயாக இ பதா .

159. ேப பலகா ேவ ெம நிைன கி உபாய ந .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 43 of 63

அவதாாிைக - இ ஙன றி ேக, பல தி பலகால அ ஸ தி க
ேவ ெம றாேலா எ ன, அ ளி ெச கிறா – ேப -எ ெதாட கி.

விள க - இ வித ெபா ெகா ளாம ேமா கி ட ேவ எ பத காக
பல ைற ரப திைய இய றேவ எ றினா ? எ ற ேக வி விைட
அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , கீ ெசா ன ரேயாஜந க காக அ றி ேக ேப
உ பாக பலகா அ ஸ தி கேவ ெம ரப தி ப ணி ஸஹாயா தர
ஸ ஸ காஸஹமான ேதாபாய சண கயி க ட ர மா ர ேபாேல
த ைன ெகா ந – எ ைக. ஆக வவா ய அ த அ ளி
ெச தாராயி .

விள க - ேமேல ற ப ட பல க காக ம அ லாம ேமா தி காக
ம ேம ரப திைய பல ைற இய றேவ எ ஒ வ நிைன தா , த ைன
விட ேவ எ த உபாய ைத , ேசதன பி ப வைத ெபா கமா டாத
எ ெப மா , அவைன ைகவி வி வா . இ அ ம விஷய தி சண கயி
க ட ர மா திர ந விய ேபா ஆ (இத க எ ன? இல ைகயி
அர க க , அ மைன ர மா திர ெகா க ன . அதி இ அ ம
த பி வி வாேனா எ சண கயி ெகா க ன . இ ப ெச த ட
ர மா திர ந வி வி ட – காரண , அர க க ர மா திர ைத ந பாம
இ தேத ஆ . இ ேபா எ ெப மானிட ரப தி ெச , அவைன ந பாம
ம ற உபாய களி ஈ ப டா அவ ந ைம ைகவி வா எ க ).
இ ப யாக வய ம திர தி த வாி கான ெபா ைள அ ளி ெச தா .

160. உ தர வா ய தாேல ரா ய ெசா கிற .

அவதாாிைக - இனி, உ தர வா ய அ த அ ளி ெச வதாக உப ரமி கிறா -
உ தர வா ய தாேல ரா ய ெசா கிற –எ .

விள க – அ , வய ம திர தி இர டாவ வாி கான ெபா ைள அ ளி
ெச கிறா .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 44 of 63

யா யான – ரா யமாவ , ய:பதியா , ஸ வ வாமியா இ கிற
ஸ ேவ வர தி வ களி ப ைக க ய .

விள க – வய தி இர டாவ வாி ரா ய ைத கிற . ரா ய எ றா
மஹால மியி நாயக , அைன வாமியாக உ ளவ ஆகிய
ஸ ேவ வரனி தி வ களி நா ெச கி ற ைக க யேம ஆ .

161. ரா யா தர அ ெற ைக.

அவதாாிைக - ராபகவரணாந தர ரா ய ெசா கிற இ அபி ராய அ ளி
ெச கிறா . ரா யா தர அ ெற ைக எ .

விள க – இல ைக ( ரா ய ) அைடவத கான மா க ைத ( ராபகவரண )
றியபி , ரா ய ைத ப றி றியத கான காரண அ ளி ெச கிறா .

யா யான - வவா ய தி ரதிபாதிதமான ஸாதந பல ச டய
ஸாதாரணமாைகயாேல, கீ ப ணின ராபகவரண ரா யா தர அ
எ மிட ெசா ைக, இ ேபா ரா ய ெசா கிற இ ரேயாஜந
எ றப .

விள க – வய தி த வாியி றி ப ட சாதனமான நா பல க
ெபா வாகேவ உ ள (நா பல க = இழ த ெச வ , திதாக ேவ
ெச வ , ஆ ம ரா தி, பகவ அ பவ ). ஆனா வய தி த வாி ல
ைக வழியான த பல க காக அ . அ பகவ ைக க ய
அைடவத ேக ஆ எ உண வத காகேவ ரா ய ைத றினா .

162. உபாயா தர கைள வி சரேமாபாய ைத ப றினா ேபாேல,
உேபயா தரமான ஐ வ ய ைகவ ய கைள வி எ ைலயான ரா ய ைத
அ தி கிற .

அவதாாிைக – ரா யா தர கைள வி இ த ரா ய ைத அேப ி க
ேவ வாென எ கிற ச ைகயிேல அ ளி ெச கிறா – உபாயா தர கைள வி
–எ ெதாட கி.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 45 of 63

விள க - ம ற ரா ய கைள ைகவி இ த ரா ய ைத ம ேம ஏ ேவ
நி க ேவ எ ற ேக வி விைட அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , உபாயவரண ப கிறவளவி அந யசரண வ பமான
வ ப அ ணமாக க ம ஞாநப திகளாகிற உபாயா தர கைள வி
சரமமான ேதாபாய ைத ப றினா ேபாேல, உேபய ரா தைன
ப கிறவளவி அந யேபாக வ பமான வ ப அ ணமாக
உேபயா தரமான ஐ வ ய ைகவ ய கைளவி சரமமான ரா ய ைத
அ தி கிற –எ ைக.

விள க – ஆ மாவி வ ப தி ஏ ற த ைம எ ப , ேவ எதைன
தன த ச எ ெகா ளாம எ ெப மாைன ம ேம த சமாக ெகா வேத
ஆ . இ த த ைமைய பி ப றி ஒ வ இ க . அ ப ப ட அவ
க ம-ஞான-ப தி ஆகிய ேயாக கைள ைகவி , இ தியான உபாயமாகிய
ேதாபாயமாகிய எ ெப மாைன ப கிறா . இ ேபா ேற ஒ வ
ரா ய ைத ேவ நி க . அ ப ப ட ஒ வ எ ெப மா
ைக க ய ெச வைத தவிர ேவ எதைன இ பமாக ெகா ளாத ஆ மாவி
வ ப தி ஏ ப, ஐ வ ய -ைகவ ய தலான பல கைள ைகவி ,
இ தியான ரா யமாக உ ள ைக க ய ைத ேவ நி பா .

163. இவ அ தி கேவ ேமா? ஸ வ ஞ இவ நிைனவறியாேனா? எ னி .

அவதாாிைக - நிைனவறி ஈ வர ப க ரா தைன மிைகெய றி பா
ப ர ந ைத அ வதி கிறா - இவ அ தி கேவ ேமா? ஸ வ ஞ
இவ நிைனவறியாேனா எ னி - எ .

விள க – எ ெப மானிட இ ேபா ேவ நி ப அவசிய அ ற எ
சில வா க . காரண , அைன ைத அறி த எ ெப மா , த னிட
வ தவ எ ன ேதைவ எ அறிய மா டாேனா எ ற ச ேதக எழலா .
இத கான விைடைய ேமேல அ ளி ெச கிறா .

யா யான – தனியாக ஏ இ ைல.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 46 of 63

164. இவ பா ர ேக டாவாேற தி ள உக .

அவதாாிைக - அ உ தர அ ளி ெச கிறா - இவ பா ர ேக டவாேற
தி ள க –எ .

விள க - கட த ைணயி ேக க ப ட ேக வி விைட அ ளி ெச கிறா .

யா யான - அதாவ ணைதயாேல ேசா றி ஆைசய கிட த ரைஜ
ேராக தீ பசிவிைள ”ேசா ” எ அேப ி பா ர ேக டா ெப ற தா
உக ேபாேல, அநாதிகால ரா யா தர ராவ யமாகிற ேநா ெகா இ த
ரா ய தி நைடய கிட தவ இதிேல சி பிற த ப க ேல வ இ ைத
அேப ி கிற பா ர ேக டவாேற ேசஷியான அவ தி ள உக ;அ காக
அ தி கிறானி தைன – எ ைக.

விள க - ஒ ழ ைத ேநாயா பாதி க ப , அதனா உணவி மீ
ஆைசயி லாம இ த எ ைவ ெகா ேவா . அ த ழ ைத ண
அைட த பி ன , பசி ஏ ப , தாயிட ”உண ெகா ” எ ேக ேபா , அத
தா மி த மகி சி அைடவா . இ ேபா நா எ ைலய ற கால , உலக
விஷய க எ ற ேநாயா பாதி க ப , பகவ ைக க ய எ ற ரா ய தி மீ
ஆைசயி லாம இ க . அத பி ன ஒ நா ைக க ய தி மீ ஆைச
ெகா , எ ெப மானிட ெச , ைக க ய ைத வி ண பி க . இதைன
ேக நம எஜமானனான ஸ ேவ வரனி தி ள மிக மகி சி அைடகிற .
அதனா தா ஒ வ ைக க ய ைத ெவளி பைடயாக ேவ கிறா எ க .

165. மேத – ெபாியபிரா யாேராேட யி ளவ .

அவதாாிைக – இனி, இ வா ய ரதிபத அ த அ ளி ெச வதாக
தி ள ப றி ரதமபத ைத உபாதாந ப கிறா – மேத – எ .

விள க - இர டாவ வாியி ஒ ெவா பத தி ெபா ைள அ ளி ெச ய
தி ள ெகா கிறா . த பத தி கான ெபா ைள அ ளி ெச கிற .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 47 of 63

யா யான - அ அ த அ ளி ெச கிறா . ெபாியபிரா யாேராேட
யி ளவ எ இ ச த வவா ய தி ெசா ன
ப தி வய அதி அ த ம ப தமான நி யேயாக அ ஸ ேதய .

விள க - மேத எ பத தி , ”ெபாியபிரா ட எ ேபா
இ பவ ”, எ ெபா அ ளி ெச கிறா . த வாியி றிய ேபா
இ ” ” எ ற பத தி ப தி ெபா (ேசதன களா
அ ட ப கிறா ) க தாி ப தி ெபா (எ ெப மானிட அ
உ ளா ) எ , எ ெப மானிட எ ேபா ேச உ ளா எ ற ெபா ைள
அ ளி ெச கிறா .

166. அவ உபாயமாமிட தி தா ஷகாரமாயி ; அவ ரா யனாமிட தி
தா ரா ைய மா ைக க ய வ தைக மாயி .

அவதாாிைக – இர ட தி நி யேயாக ஒ தி க ெச ேத அ வவதசா
ணமாக இவளி இ ைப அ ளி ெச கிறா - அவ உபாயமாமிட தி –
எ ெதாட கி.

விள க - வய ம திர தி இர வாிகளி எ ெப மா ட ெபாியபிரா
எ ேபா ேச உ ள நி யேயாக ற ப ள – எ றா , இவ
ஒ ெவா நிைலயி எ வித ெசய ப கிறா எ பைத அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , அவ ேசதந அநி டநி தி இ ட ரா திக
உபாயமாமிட தி ஸஹாயா தர ஸ ஸ க ைத ஸஹியாைமயாேல தா
உபாயபாவ தி அ வயமி றி ேக, ஸாபராத ேசதந ைடய அபராத கைள பா
அவ சீ மளவி , அ ைத ஸஹி அ கீகாி ப யாக ப
ஷாகாரமாயி ; அவ ேசதந ைக க ய ரதிஸ ப தி தயா
ரா யனாமிட தி , அவேனபாதி ைக க ய ரதிஸ ப தியா ெகா தா
ரா ைய மா , இவ க ெச ைக க ய ைத அவ தி ள திேல ஒ
ப தாக ப தி உக பி ைகயாேல ைக க ய வ தைக மாயி – எ ைக. இ
த ைன பர தப யிேல - வவா ய தி ம ச த ேசதந ைடய
அபராத ைத ஈ வர ைடய வாத த ய ைத க , “இவ க அவ ைடய
ேராத விஷய தரா நசி ேபாகாேத, இவைன கி உ ஜீவி ேபாக
ேவ ”, எ ஸாபராதரான ேசதநைர ஈ வரேனாேட ேச ைக கான எ ெமா க
விடாேதயி இ ைப ெசா கிற ; இ ைத ம ச த ைக க ய

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 48 of 63

ரதிஸ ப ைத வ ைத ப ற , இவ க ப ைக க ய ைத ஈ வர
தி ள திேல ஒ ப தாக ப ைக காக அ பவ வி ேசத தி தன
ஸ தாஹாநி பிற ப இ ைகயாேல, நிர தர ஸ ேலஷ காக , அவைன
ணகால பிாியாேத ஸ வகால ஸ ைடயாயி இ ைப
ெசா கிற - எ வி தேரண அ ளி ெச தா .

விள க - த ைன அைடய வி ேசதன க ஏ ப தைடகைள
வில ேபா , அவ க ேவ யைத அளி ேபா எ ெப மா
அவ களி உபாயமாக உ ளா . இ த நிைலயி அவ த ைன தவிர
ேசதன க ேவ எ த ஓ உபாய ைத நா வைத வி வதி ைல. இ ப
உ ளேபா , ெபாியபிரா யா தா ஓ உபாயமாக மாறாம , ேசதன களி
ற கைள க எ ெப மா ேகாப ெகா ேபா , அ த ற கைள
அவ காணாம ந ைம ம னி ப யாக, சிபாாி ெச பவளாக உ ளா .
எ ெப மா ேசதன களி ைக க ய ைத ஏ ெகா கி ற ரா ையயாக
உ ளா . ேசதன க அவ ெச கி ற ஒ மட ைக க ய ைத,
எ ெப மா ப மட காக கா ப ெச கிறா . இ ப யாக ைக க ய ைத
வள கிறா . இதைன பர தப யி மிக விாிவாக அ ளி ெச கிறா . த
வாியி உ ள ம எ ற பத தி ல - இவ ேசதன களி ற கைள
எ ெப மானி த த திர ைத அறி , ”இவ க அவன ேகாப தி
இல காக நி நாச அைடயாம த க ேவ . நா அவனிட ெச
இவ க பிைழ வழி ெச யேவ ”, எ எ வ உண த ப ட .
ஆக, ற க நிைற தவ களாக உ ளேபாதி , ேசதன க எ ெப மா ட
ேச இ பத காக, இவ அவ ட எ ேபா ேச இ கிறா எ
க . இர டாவ வாியி உ ள ம எ ற பத , ைக க ய ஏ
ெகா பவளாக இவ இ கி ற நிைலைய கி ற . இ த வாி ல இவ
இர காரண க காக எ ெப மாைன வி ஒ ெநா ட பிாியாம உ ளா
எ உண த ப கிற . அைவயாவன - எ ெப மா மனதி ேசதன க
ெச கி ற ைக க ய கைள ப மட ஆ த ; அவைன வி ஒ ெநா
பிாி தா ெபா ெகா ளாம இ த –எ பதா .

167. இதிேல தி ம திர தி ெசா ன ரா ய ைத விசதமாக அ ஸ தி கிற .

அவதாாிைக – தி ம திர தி உ தரபத இ தரவா ய விவரணமாயி கிற
ப ைய அ ளி ெச கிறா – இதிேல - எ ெதாட கி.

விள க - வய ம திர தி இர டாவ வாியான தி ம திர தி இ தி பதமான
நாராயணாய எ பத விள கமாக உ ள எ அ ளி ெச கிறா .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 49 of 63

யா யான – அதாவ , ைக க ய ரதிஸ ப தி ஒ மி நெம மிட ைத
சா தமாக ரதிபாதி கிற இ த வா ய திேல, தி ம ர தி “நாராயணாய” எ
ைக க ய ரதிஸ ப தி ஒ மி நெம மிட ஆ தமாைகயாேல அவிசதமாக
ெசா ன ரா ய ைத விசதமாக அ ஸ தி கிற - எ ைக. அ “நாராயண ேக
அ ைம ெச ய ெப ேவனாக ேவ ” எ கிற இ வளெவாழிய, “அ ைம
ெகா மவ மானாகேவ ” எ , “அ ைம ெச மவ நி மமனாக
ேவ ”எ ெசா லாைமயா , அைவ இர இ ெசா ைகயா மிேற,
அ த பத இ வா ய விவரணமாயி .

விள க – வய ம திர தி இர டாவ வாியான ேசதன களி ைக க ய ைத
ஏ ெகா வ தி யத பதிக எ கா பி கிற . இத ல தி ம திர தி
ற ப ட நாராயணாய எ ற பத தி ெபா ெதளிவாக ற ப ட .
தி ம திர தி ைக க ய ைத ஏ ெகா பவ மஹால மி ட யவனாக
இ கேவ எ ேறா, ைக க ய ெச பவ யநல இ லாம
இ கேவ எ ேறா ேநர யாக ற படவி ைல. அ , ”நாராயண ேக
நா அ ைம ெச ய ேவ ”, எ பேத ற ப ட . ஆனா இ ேமேல உ ள
இர க க ெதளிவாக ற ப டதா , இ ”நாராயணாய” எ பத தி
விள கமாக உ ள .

168. இைளயெப மாைள ேபாேல இ வ மான ேச தியிேல அ ைம ெச ைக ைற.

அவதாாிைக - இ மி ந ேக அ ைம ெச யேவ எ கிற நி ப த தாென ?
எ ன, அ ளி ெச கிறா – இைளயெப மாைள ேபாேல - எ ெதாட கி.

விள க - ைக க ய ைத எ ெப மா – ெபாியபிரா யா எ ற த பதி ம ேம
ெச யேவ எ ஏ றேவ ? இத கான விைடைய அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , பவா ஸஹைவேத யா கிாிஸாநிஷு ர யேத
அஹ ஸ வ காி யாமி ஜா ரத வபத ச ேத எ ெப மா பிரா மான
ேச தியிேல அ ைம ெச த இைளயெப மாைள ேபாேல, இ வ மான ேச தியிேல
அ ைம ெச ைக இ வா மா வ ப ரா த – எ ைக. மி ந ேசஷ வ
வ பமானா மி ந ைக க யமிேற வ ரா த .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 50 of 63

விள க - இராமாயண – பவா ஸஹைவேத யா கிாிஸாநிஷு ர யேத
அஹ ஸ வ காி யாமி ஜா ரத வபத ச ேத – ல மண இராமனிட ,
”ெப மாேன! நீ ைவேதகி ட மைலயி அ வார களி விைளயா ேபா ,க
விழி ள ேபா , உற ேபா உன அைன ைக க ய க
ெச தப ேய இ ேப ”, எ றினா . இ ேபா ேற அவ க இ வ ேச
இ ேநர தி ைக க ய ெச தேல நம ஆ மாவி வ பமாக உ ள . இ த
இ வ அ ைமயாக உ ளேத ஆ மாவி வ ப எ பதா , இ த
த பதி ைக க ய ெச த ெபா தேம ஆ .

169. அ ைமதா தி ப ர ப அ ேச தியிேல.

அவதாாிைக - இ அ ேச தியிேல அ ைம ெச மளவி ள வாசிைய அ ளி
ெச கிறா - அ ைம - எ ெதாட கி.

விள க - எ ெப மா பிரா ேச ளேபா ைக க ய ெச கி ற
நிைலயி ேம ைமைய அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ வத ரனான ஈ வர உேப ியாம ைக க ய
ெகா ட ப ப மவ இவளாைகயாேல தா வாச, தாஸம
கா தமித வசந அ ர எ இவ னிைலயாக த ைடய
வ பா பமான அ ைமைய அேப ி ெப ற இைளயெப மாைள ேபாேல
இவ ரா தி கிற அ ைமதா தி ப மாதாபிதா க இ வ மான
ேச தியிேல ைஷ ப ர ேபாேல, ெச கிற அ ைமதா
ர ப பிரா அவ மான ேச தியிேல – எ ைக.

விள க – தன வி ப ப ெசய க ாிபவனான எ ெப மா , ேசதன களி
ைக க ய ைத ஒ கிவிடாம ஏ ெகா ப ெச பவ , ெபாியபிரா ேய
ஆவா . ஆைகயா இவ இ ேபா இல மண இராமனிட பி வ
வாிகைள றினா எ பைத இராமாயண தி காணலா :

• தா உவாச – சீைதயிட றினா
• தாஸம கா தமித வசந அ ர – சீைதைய பா தப
இராமனிட றினா

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 51 of 63

இ ப ேசதனனி ைக க ய எ ப இ த இ வ ேச இ கி ற
நிைலயிேலேய ப . தா த ைதய ேச உ ளேபா ெதா ெச
திர ேபா , எ ெப மா பிரா ேச ளேபா ைக க ய ெச வேத
இ ப ைத உ டா .

170. நாராயணாய – ஸ வேசஷியா ளவ .

அவதாாிைக - இனி இர டா பத ைத உபாதாந ப கிறா – நாராயணாய -
எ .அ அ த அ ளி ெச கிறா – ஸ வேசஷியா ளவ –எ .

விள க - அ இர டாவ பதமான நாராயண எ பைத விள கிறா .

யா யான – நாராயாண வ , உபயவி தி நாத வமாைகயாேல “ஸ வ
ேசஷியா ளவ ”எ கிறா . ைக க ய ரா திஸ ப தியவா ேசஷியிேற.

விள க - நாராயண எ ற பத நி யவி தி ம லாவி தி ஆகிய இர
தைலவ எ பைத றி கிற . ஆகேவ ஸ வேசஷியாக உ ளவ , அைன தி
எஜமானனாக உ ளவ எ கிறா . ைக க ய ைத ஏ ெகா பவ
ேசஷி என ப வா .

171. இதிேல தி ேமனிைய ண கைள ெசா .

அவதாாிைக - ைக க ய தா அ பவஜிநித ாீதிகாாிதமாைகயா , அ த ாீதிதா
அ பா ய விஷயாதீைநயாைகயா , அ பா ய விஷய ெசா ல ேவ ைகயாேல
அ ளி ெச கிறா - இதிேல தி ேமனிைய ண கைள ெசா –எ .

விள க - ைக க ய எ ப எ ெப மா அதைன ஏ ெகா வதா பிற கி ற
மகி சி காரணமாக ெப வதா . அ த மகி சி எ ப ைக க ய லமாக
அ பவி க ப விஷய ைத ெபா ேத ஆ . ஆகேவ அ த விஷய ைத இ
அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , ைக க ய ரதிஸ ப திைய ெசா கிற இ பத தி
ைக க ய வபாவியாயி அ பவ விஷயமான தி யம கள
வி ரஹ ைத , க யாண ண கைள ெசா – எ ைக. ஸதா ப ய தி

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 52 of 63

எ , ேஸா ேத ஸ வா காமா எ இ யாதிகளி ெசா கிறப ேய
தி யம கள வி ரஹ க யாண ண க , ரஸ ேயவாய ல வா ஆந தீ
பவதி எ கிற வ ப ேதாபாதி ைக க ய வ தக க மா ேபா ய க மாயிேற
இ ப ; ண க எ சாமா ேயந ெசா ைகயாேல ஞாநச யாதி
ண கேளா வா ஸ யாதி ண கேளா ெஸௗ யாதி ண கேளா வாசியற
எ லா ண க அ பா ய களாயி ைகயாேல வவா ய தி நாராயண
பத தி உபாயவரண உப ததயா அ ஸ ேதய களான ணவிேசஷ க
இ பத தி ரா யதயா அ ஸ ேதய க ; ஆ ரயமான வ ப ஆகார
வய டாயி கிறா ேபாேல ஆ ரயிகளான ணவிேசஷ க ஆகார வய
உ டாயிேறயி ப . இைவெய லா பர தப யிேல அ ளி ெச தா .

விள க - ைக க ய ைத ஏ ெகா கி ற எ ெப மாைன றி கி ற
நாராயணாய எ ற பத ல ைக க ய ெச வத ேன ேகாலாக
உ ள அவ ைடய தி ேமனி ப றி , தி க யாண ண க ப றி அ ளி
ெச கிறா . யஜூ ேவத – ஸதா ப ய தி – நி யஸூாிக எ ேபா கா கி றன –
எ , ைத திாீய ஆன தவ – ஸ: அ ேத ஸ வா காமா – ர ம ட
ேச இ பமாக உ ளா – எ உ ள வாிக லமாக, அவ ைடய
தி ேமனி தி க யாண ண க அ பவி க த கைவயாக உ ளன எ
அறியலா . இைவ இர (தி ேமனி , தி க யாண ண க ), ைத திாீய
ஆன தவ – ரஸ ஹி ஏவாய ல வா ஆந தீ பவதி - ஜீவ அவைன அைட
ஆன த அைடகிறா - எ வத ஏ ப, அவ ைடய வ ப ைத
ேபா ேற ைக க ய ைத வளர ெச பைவயாக உ ளன. ண க எ
ெபா வாக றியதா - ஞான , ச தி ஆகிய ண கேளா வா ஸ ய தலான
ண க , ெஸௗ ய தலான ண க ேவ பா இ லாம அ பவி க பட
ேவ எ க . வயம திர தி த வாியி உ ள நாராயண எ ற பத
ல , உபாயமாகிய அவைன ப வத உபாய க எ வித ற ப டேதா,
அ த ண க அைன இ த வாியி அவேன இல காக உ ளா
எ பைத ற ப ட . எ ெப மானி ண க இ பிடமாக விள கி ற
அவ ைடய வ ப தி உபாய ம உேபய ஆகிய இர த ைமக
உ ; இ ேபா அவன வ ப தி உ ள ண க இ த இ
த ைமக இ ப ைறேய ஆ . இைவ அைன ைத பர தப யி விாிவாக
அ ளி ெச கிறா .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 53 of 63

172. ேசஷி வ திேல ேநா .

அவதாாிைக – இனி இ பத தா ப ய இ னதிேல எ கிறா - ேசஷி வ திேல
ேநா –எ .

விள க - நாராயண எ ற பத தி த ைமயான த ைமைய அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , அ பா ய வ அவிசி டமாைகயாேல ஸகல ண க
ரதிபாதிதமாயி ேதயாகி , ச ய ச தி ெசா கிற தி விேசஷ
மிக அ தர கமாயி ப ேசஷி வமாைகயாேல, அதிேல இ பத ேநா –
எ ைக.

விள க - இ த பத தா அ பவி க ப வ வான ேநர யாக
ற படாம , இ த பத எ ெப மானி அைன ண கைள றி
எ வைத கா க. ஆனா , நா கா ேவ ைம ல ற ப
ைக க ய தி , அவ அைன தி எஜமானனாக இ த எ பேத கியமாக
உ ளதா , அவ ைடய ேசஷி வ (எஜமான த ைம) எ பேத ”நாராயண” எ
இ த பத தி கியமான ெபா ளாக ற ப ட .

173. ரா த விஷய தி ைக க யமிேற ர ப .

அவதாாிைக – இ த ேசஷி வ கதந ரேயாஜநம ளி ெச கிறா – ரா த
விஷய தி ைக க யமிேற ர ப –எ .

விள க – அவ ைடய எஜமான வ ப றி வத எ ன பய எ பைத
அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , ஸ வ பரவஸ க எ , ேஸவா வ தி: எ
ெசா கிறப ேய நிஷி தமான அ ரா த விஷய தி ைக க ய ேபால றி ேக,
சாயா வா ஸ வ ம க ேச எ , ஸா கிம த ந ேச யேத எ
ெசா கிறப ேய விஹிதமான ரா த விஷய தி ப ைக க யமிேற
இவ ர ப –எ ைக.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 54 of 63

விள க – ம தி (4-160) - ஸ வ பரவச க – ம றவ ைற சா
இ த யர ஆ – எ , ம தி (4-6) – ேஸவா வ தி: - அ ைம
ெதாழி எ ப நா ெதாழி - எ ற ப ட . இ ற ப ட
ரமாண க உலக விஷய க காக ெச ய ப ைக க ய க ப றி, அைவ
ஒ க பட ேவ யைவ எ பதா ற ப டன. ஆனா வ ப தி ஏ றப
இ கி ற உய த விஷய தி ைக க ய ெச த எ ப அைனவரா
ஏ ெகா ள ப டதா . ேம இ ப ப ட ைக க ய ேசதன
இனிைமைய உ டா கவ லதா . இதைன பரமஸ ஹிைத - சாயா வா ஸ வ
ம க ேச - நிழ உடைல ெதாட வ ேபா (பரம ஷ ட த
ெச கிறா ) – எ , க ட ராண – ஸா கி அ த ந ேச யேத –
வா ேதவனாகிய மரநிழ ஏ அைடய படாம உ ள -எ றின.

174. இ த ச தி ைக க ய ைத ரகாசி பி கிற .

அவதாாிைக - இனி இ பத தி விப ய ச அ த அ ளி ெச கிறா - இ த
ச தி - எ ெதாட கி.

விள க - அ நாராயணாய எ பதி உ ள ஆய எ நா கா ேவ ைம
விள க அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , ேசஷ வ ஞாநகா யமான உபாய பாி ரஹ அந தர
ரா தமா ளதாைகயாேல, தாத ய ரதிபாதகம றி ேக, இ த ச தி
பாி ரஹி த உபாய தி ைடய பலமான ைக க ய ைத ரகாசி பி கிற – எ ைக.
ைக க ய ைத ரகாசி பி ைகயாவ – ைக க ய ரா தைனைய ரதிபாதி ைக.
ைக க யமாவ – பகவ கவிகாஸ ேஹ வான தி விேசஷ .
இ ைக க ய தா ஏத ஸாம காய நா ேத எ , நம இ ேயவ வாதிந: எ ,
ேயந ேயந தாதா க சதி ேதந ேதந ஸஹ க சதி எ இ யாதிகளி ெச கிறப ேய
வாசிககாயிக பமாயி .

விள க – தி ம திர லமாக ஒ வ எ ெப மா ைடய எஜமான த ைம
றி த ஞான ஏ ப கிற . அத பி ேன அவ வய ம திர தி த வாி
லமாக எ ெப மாைன உபாயமாக ப கிறா . அத பி ன , இர டாவ
வாியி நா கா ேவ ைம காண ப கிற . ஆகேவ இ த நா கா ேவ ைம
”அவ காக ம ேம”, எ பைத ம ேம றாம , உபாய தி லமாக ஏ ப
பலனாகிய ைக க ய ைத கிற எ க . ைக க ய ைத ரகாசி ைக

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 55 of 63

எ றா ைக க ய ைத ேவ நி கி ற ரா தைனைய கிற எ க .
ைக க ய எ றா எ ெப மானி தி க மல வத காரணமாக
ெச ய ய ெசய க எ க . ைக க ய எ ப கீேழ ற ப ள பல
வாிகளி ப , வா கா உடலா ெச ய ப வ ஆ :

• ைத திாீய – ஏத ஸாம காய நா ேத – ஸாம ேவத ைத இைச தப
அம ளா .
• மஹாபாரத சா தி ப வ – நம இதி ஏவ வாதிந: - நம: எ றியப .
• பரமஸ ஹிைத - ேயந ேயந தாதா க சதி ேதந ேதந ஸஹ க சதி - எ த வழியி
பரம ஷ ெச கி றாேனா, அ த வழியி ெச லேவ .

175. ைக க ய தா நி ய .

அவதாாிைக - இ ைக க ய ரா திதநீயமாகி காதாசி தமாகாேதா எ ன
அ ளி ெச கிறா - ைக க ய தா நி ய –எ .

விள க – இ ப யாக ைக க ய ைத எ ெப மானிட ேவ னா , இ த
ைக க ய ஏேதா ஒ ேநர தி ம ேம ெச வதாகி வி ேம, எ ற ஐய தி விைட
அ ளி ெச கிற .

யா யான – அதாவ , ேசஷ வேம ஆ மா வ பமாைகயா ,
அகி சி கர ய ேசஷ வா பப தி: எ கிறப ேய கி சி காராபாவ தி அ தா
அ பப நமாைகயா ைக க ய ஆ மா நி ய – எ ைக. ஆைகயா ேற,
நி யகி கர: ரஹ ஷயி யாமி எ , நி யகி கேரா பவாநி எ ஆசா ய க
அ ளி ெச த .

விள க – எ ெப மா அ ைமயாக இ த எ பேத ஜீவ
இய ைகயா . ஆனா – அகி சி கர ய ேசஷ வா பப தி: – ஏ ெச யவி ைல
எ றா அ ைம தன இ ைல - எ வத ஏ ப, எ ெப மா காக எ த
ெசயைல ெச யவி ைல எ றா எ ெப மா அ ைம எ ப ெப தா .
ேம ஆ மாவி ைக க ய எ ப எ ேபா உ ள . இதைன கீேழ உ ள
வாிகளி காணலா :

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 56 of 63

• ேதா ரர ன (46) - நி யகி கர: ரஹ ஷயி யாமி - உன ைக க ய
ெச , எ ேபா உ ைன மகிழ ைவ ேப .
• சரணாகதி க ய – நி யகி கேரா பவாநி – எ ேபா ைக க ய ெச ேவ .

176. நி யமாக ரா தி ேத ெபறேவ .

அவதாாிைக - நி யமாயி மாகி ரா தி கேவ ேமா எ ன அ ளி ெச கிறா -
நி யமாக ரா தி ேத ெபறேவ –எ .
விள க - ைக க ய எ ப எ ேபா உ ள எ றா அதைன ஏ ேவ
நி க ேவ எ ற ேக வி விைட அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , விஷய உ கமாயி ைகயா , ஆ ரய தனான
ேசதந அ ய த பரத ரனாயி ைகயா ரா தநாவிேசஷ இ லாதேபா
ைக க ய தியாைமயா , நி யமாக ரா தி ேத ெபற ேவ எ ைக.

விள க - ைக க ய ைத ஏ ெகா ள ய வ (எ ெப மா ) மிக
உய த வ ; அ த வ வி ைக க ய ெச கி ற ஜீவ , அ த வ ைவ
ைமயாக ந பி உ ளா ; ேவ த இ லாம ைக க ய ைக டா – எ ற
காரண களா ைக க ய ைத ேவ அைடயேவ எ க .

177. ேசஷி அதிசய ைத விைள க ேசஷ த வ பலாப ரா ய .

அவதாாிைக - இ நி ய ரா தநீயமாைக நிதாந ைத அ ளி ெச கிறா –
ேசஷி -எ ெதாட கி.

விள க – ைக க ய ைத ஏ எ ேபா ேவ நி க ேவ எ ற ேக வி
விைட அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , நாகி சி வத ேசஷ வ எ கிறப ேய ேசஷி
அதிசயகரம லாத வ ேசஷ வ இ லாைமயாேல, ேசஷியான ஈ வர
த ைடய தி விேசஷ களாேல ாீதி பமான அதிசய ைத விைள க ேசஷ
தனானவ த வ பலாப மா , அவ ைடய ேகா லாஸா பவ
உ பாயி ைகயாேல ரா ய மாயி எ ைக. ஆைகயா நி ய
ரா தநீயமாயி ெம க .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 57 of 63

விள க – நாகி சி வத ேசஷ வ – ைக க ய ெச யாதவ அ ைம தன
இ ைல - எ வ ேபா , ைக க ய ைத ஏ ெகா கி ற
எ ெப மா ைக க ய ெச யவி ைல எ றா , அ ைம தன (ேசஷ வ )
இ ைல எ றாகிற . ைக க ய காரணமாக எ ெப மா மகி சி எ
ேம ைமைய உ டா தேல ஜீவ ைடய வ ப விள வத கான உபாயமாக
உ ள . இ ப எ ெப மானி மகி ைவ அ பவி பேத ஜீவ இய பாவதா ,
அ ேவ ஜீவ ரா யமாக (அைடய ப இல ) உ ள . ஆகேவ
ைக க ய ைத எ ேபா ேவ நி கேவ எ றாகிற .

178. நம: ைக க ய தி கைளய கிற .

அவதாாிைக - அந தர சரமபத ைத உபாதாந ப கிறா நம: எ . அ
அ த அ ளி ெச கிறா - ைக க ய தி கைளய கிற –எ .

விள க – அ , இ தியாக உ ள நம: எ ற பத தி ெபா ைள அ ளி
ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , நம ச த ஸாமா ேயந அஹ கார மமகார கைள
கழி ைகயாேல, தி ம ர தி ம யம பதமான நம ச த ேபாேல வ ப உபாய
ஷா த விேராதிக ைற கழி கவ றாயி ேதயாகி , இ
அ ஙன றி ேக, ைக க ய ரா தநாந தேரா தமாைகயாேல, இ த ைக க ய தி
விேராதிைய கழி கிற –எ ைக.

விள க – நம: எ ற பத ெபா வாகேவ அஹ கார (நா ), மமகார (என )
எ பவ ைற அழி வி கிற . தி ம திர தி ந வி உ ள நம: எ ற பத -
வ ப தி விேராதி, உபாய தி விேராதி ம ஷா த தி விேராதி
ஆகியவ ைற அழி பதாக பா ேதா . ஆனா இ உ ள நம: எ ற பத , அேத
ெபா ளி வரவி ைல. ைக க ய ைத ேவ நி ற பிற இ த பத வ ததா ,
இ நம: எ ற பத , ைக க ய விேராதிைய அழி பதாக உ ள எ க .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 58 of 63

179. கைளயாவ தன ெக ன ப ம .

அவதாாிைக - ைக க ய கைள எ எ ன அ ளி ெச கிறா - கைளயாவ
தன ெக ன ப ம –எ .

விள க - ைக க ய விேராதி எ எ ற ேக வி விைட அ ளி ெச கிறா .

யா யான – தன ெக ன ப ைகயாவ , ேபா தாஹ மம ேபாேகாய
எ கிறப ேய, இ ைத த ைடய ரஸ உ பாக நிைன ப ைக;
பகவ கவிகாஸ ேஹ வாைகயாேல இ நம ஆதரணீய எ கிற
ரதிப திெயாழிய, இதி ேபா வ ரதிப தி , மதீய வ ரதிப தி
நட மாகி , அ ஷா தமாயிேற இ ப .

விள க – ேபா தாஹ மம ேபாேகாய – நாேன அ பவி பவ , இ என
இ ப தி காக – எ பத ஏ ப, தன இ ப தி ெச த எ பேத ைக க ய
விேராதியா . ைக க ய ெச ேபா அ த ைக க ய எ ெப மானி க
மல வத காரணமாக உ ள எ சி தைன ட இ த ேவ . மாறாக
நாேம அதைன அ பவி பதாக எ வ , அ த ைக க ய நம காக எ
எ வ ந ைடய ஷா த தி விேராதமாக உ ள அ லவா?

180. இதிேல அவி யாதிக கழி .

அவதாாிைக - இ இ த ைக க ய ரா தி விேராதிகளானைவ இதிேல
த எ கிறா - இதி அவி யாதிக கழி –எ .

விள க - ைக க ய ைத ஜீவ ெச வத தைடயாக உ ளவ ைற , நம: எ ற
பத அழி வி கிற எ அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , அஹ கார மமகார நி திைய ரா தி கிற
இ நம ேல, அநா ம யா ம தி யா அ ேவ வமிதி யா மிதி: அவி யா
த ஸ தி ஜ ஏத விதா தித , எ கி றப ேய அநா ம யா ம யாதிகைள
வ வாக ைட தா க ேமா ப தி காரணமாயி ள அவி ைய , த கா யமான
க ம க , த கா யமா வ ர தி ஸ ப த எ லா கழி எ ைக.
ஆைகயிேற, வயவிரணமான க ய திேல நம ச தா த ைத அ ஸ தி த ளிகிற
வளவி , மேநாவா காைய: இ யாதி ைணயாேல, அ யகரணா யகில

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 59 of 63

க மநி திைய , அநாதிகால ர த இ யாதி ைணயாேல அவி யா
நி திைய , மதீயாநாதி இ யாதி ைணயாேல, ர தி ஸ ப தா
நி திைய பா யகார ரா தி த ளி .

விள க - நம: எ ற பத அஹ கார ம மமகார ஆகியைவ விலகேவ
எ ேவ வதாக உ ள . இ ட கீேழ உ ள பல நீ வதாக ெகா ள
ேவ :

• வி ராண (6-7-11) – அநா ம யா ம தி யா அ ேவ வமிதி யா மிதி:
அவி யா த ஸ தி ஜ ஏத விதா தித – ஆ மா அ லாத உடேல
ஆ மா எ ற எ ண , தன ெசா த அ லாத வ தன எ ற எ ண
ஆகிய இர ஸ ஸார எ மர ைத வள கவ ல விைதயா -
எ பத ஏ ப, ஆ மா அ லாத உடைல ஆ மா எ எ வத
காரணமாக ஏ ப அ ஞான .
• அ த அறியாைமயி காரணமாக ெச ய ப க ம க .
• அ த க ம க காரணமாக உ டா ஸ ஸார ப த .

ஆகேவ வய ம திர தி ெபா ைள விள க ய தி , நம: எ ற ெபா ைள
விள ேபா பா யகார பி வ மா ர கநாதனிட ேவ நி கிறா :

• மேனா வா காைய: எ ெதாட ைண – மன , வா , உட
தலானவ றா ெச ய ப ற கைள ெபா க ேவ – எ பத
ல தவறான க ம க நீ வைத ேவ னா .
• அநாதிகால ர த எ ெதாட ைண – எ ைலய ற கால க
க ம களா ஏ ப ட - எ பத ல அறியாைம நீ கேவ எ
ேவ னா .
• மதீயாநாதி எ ெதாட ைண - எ பத ல உலக விஷய க
றி த ப த நீ வைத ேவ னா .

181. ”உன ேக நாமா ெச ேவா ” எ ப ேய ஆகேவ .

அவதாாிைக – ஆனா இ ரதாநா த ைக க ய தி வ ரேயாஜந
நி தியாைகயாேல, அ ைத உபபாதி கிறா ேம . அதி ரதம திேல ைக க ய
ப ேபா நா எ ப யாகேவ எ ன அ ளி ெச கிற - உன ேக
நாமா ெச ேவா எ ப ேயயாக ேவ –எ .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 60 of 63

விள க - ைக க ய எ பதி தன காக ெச ய ப த எ ப நீ கேவ
எ ப கியமானதா அதைன அ ளி ெச கிறா . அதி தலாவதாக ைக க ய
ெச ேபா எ ப இ க ேவ எ பைத விள கிறா .

யா யான - அதாவ ைக க ய ப மளவி , “உன ேக நாமா ெச ேவா ”,
எ ”உன எ க மாயி இ தவி , உன ேக க பாக நா க
அ ைம ெச யேவ ”, எ கிறப ேய, ேசஷி ேக உக பாக ப ணேவ –
எ ைக. “தன ேகயாக எைன ெகா மீேத”, எ றிேற ஆ வா அ ளி ெச த .

விள க – தி பாைவயி (29) - உன ேக நா ஆ ெச ேவா – எ வத
ஏ ப, ைக க ய ெச ேபா நா இ கேவ . அதாவ ஆ டா ,
“உன எ க எ நா க இ பைத வி , உன மகி வி காகேவ
நா க ைக க ய ெச யேவ ”, எ வ ேபா , எ ெப மானி
மகி சி காகேவ நா ைக க ய ெச த ேவ . தி வா ெமாழியி (2-9-4) -
தன ேகயாக எைன ெகா ஈேத - உன காக எ ைன எ ெகா வா -
எ ஆ வா வ கா க.

182. ெஸௗ த ய அ தராய ; கீ ெசா ன ைக க ய அ ப ேய.

அவதாாிைக – இனி இ த ைக க ய வி ந கைள அ ளி ெச கிறா –
ெஸௗ த ய - இ யாதி வா ய வய தாேல.

விள க – அ , ைக க ய தி உ டாகி ற தைடகைள இர வா ய க
ெகா டஇ ைணயி அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , அவ ைடய வி ரஹ ெஸௗ த ய சி தாபஹாாியா
ைகேசார ப ைகயாேல, ைக க ய வி ந ; இ நம ஸு கீேழ
ச தியி ெசா ன ைக க ய அபிமதவிஷய பாிச ையேபாேல வரஸ
உடலாயி ைகயாேல, அவ ைடய க மல திேய ரேயாஜநமாக இ ம
அ வி ந –எ ைக.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 61 of 63

விள க - எ ெப மானி அழகான தி ேமனி ந ைடய மனைத பாி ெகா ,
ந ைம அவ ைக க ய ெச யவிடாம த பதா , அ ேவ த தைடயா .
நம: எ ன நா காவ ேவ ைமயி ற ப ட, ந ைடய மைனவி
ேபா றவ க காக ெச ய ப ெதா ேபா , நம மகி சி காகேவ ஆகி
வி கிற . ஆகேவ இ வித ெச ய ப ைக க ய , அவன தி க
மல வத காக ெச ய ப ைக க ய தி தைடயா .

183. ைக க ய ரா தைன ேபாேல, இ பத தி ரா தைன எ .

அவதாாிைக – இ ப யாைகயா , இ விேராதி நி தி ரா தைன இைடவிடாம
நட ப ேய அ ளி ெச கிறா – ைக க ய ரா தைனேபாேல - எ ெதாட கி.

விள க - ஆகேவ ைக க ய தி ஏ ப தைடக நீ க ேவ எ
இடவிடாம எ அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , ச தியி ெசா கிற ைக க ய ரா தைன
காதாசி தம றி ேக நி யமா ெச மாேபாேல, இ பத தி ெசா கிற ைக க ய
விேராதி நி தி ரா தைன , இ கி கால ேதா ரா ய மியி ேபான
கால ேதா வாசியற எ லா கால நட க கடவதாயி –எ ைக.

விள க - நா கா ேவ ைமயி ற ப ட ”ைக க ய ைத ேவ த ”எ ப ,
எ ேபாதாவ ெச ய படாம , இைடவிடா ெச ய படேவ , எ ன
ற ப ட ( ைண - 175,176). இ ேபா ைக க ய தி ஏ ப தைடக
நீ கேவ எ ற வி ண பமான , இ த உலகி பரமபத ைத அைட த
பி ன இ த ேவ .

184. ”ம ேத நா க ேபாக மகி சி ”, எ னா நி றதிேற.

அவதாாிைக - க த கழி த அ நில தி வேபா வ உதய உ டாேமா
எ ன அ ளி ெச கிறா - ம ேத நா க ேபாக மகி சி எ னா நி றதிேற –
எ .

விள க – (கட த ைணயி பரமபத ெச ற பி ன ைக க ய ரா தைன
ெதாடர ேவ எ பைத ஒ உ டாகவ ல ஐய தி விைட அ ளி

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 62 of 63

ெச கிறா ). ேதாஷ க ஏ இ லாத பர பத தி “ந ைடய ஆன த தி ”,
எ ற எ ண ேதா ப யான ைக க ய க இ ேமா எ ற ேக வி
விைட அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , உ ைடய அ பவ தாேல எங வ ஆந த
வேபாக வ திைய விைள , வ ப ைத அழியாதப ஸா மி பி
ேபஷஜமானவேன! எ நி யஸூாிக ேப பா ரமாக ெசா லா நி றதிேற –
எ ைக. ஆைகயா அ விஷய ைவல ய ர தமா வ வேபா வ தி
அ விைளைகயாேல, இ பத தி ரா தைன எ எ மிட
தெம றதாயி . ஆைகயிேற, த ல ண ெசா கிறவிட திேல, நம
இ ேயவ வாதிந: எ ற .

விள க - நி ய ாிக எ ெப மானிட , ”உன காக ெச ய ப ைக க ய
எ ப எ க மகி சிைய உ டா எ ற நிைலைய நீ கி, எ கள
வ ப அழியாதப எ கைள கா பா ம ேத”, எ அ றாட
ேவ கி றன . இதைன தி வா ெமாழியி (9-3-4) காணலா . ஆக பரமபத தி
ட எ ெப மானி வ ைம காரணமாக, இ தைகய எ ண க உ டாகலா .
ஆகேவ ைக க ய ேவ த எ ப எ ேபா , எ உ எ றாகிற .
மஹாபாரத (சா தி ப வ ) - நம இதி ஏவ வாதிந: – த க நம: எ வ -
எ த க ல ண றிய கா க.

யா யான – ஆக, ஷகார ைத த நி யேயாக ைத , த பாவிதமான
வா ஸ யாதி ண கைள , அ த ண ரகாசகமான தி யம கள வி ரஹ ைத ,
ண வி ரஹ விசி ட வ வி ைடய உபாய வ ைத , அ பாய
கார ைத , த பலமான ைக க ய ரதிஸ ப தி ஒ மி நெம
ம ைத ,அ வ வி ைடய ஸ வேசஷி வ ைத , த விஷய ைக க ய ைத ,
ைக க ய விேராதி நி திைய ெசா றாயி .

விள க – ஆக, வய ம திர தி பி வ வைத விள கினா :

• ெபாியபிரா யி சிபாாி ெச த ைம ( ஷகார ).
• இவ எ ெப மா ட எ ேபா ேச ள நி யேயாக .
• ஷகார தா ெவளி ப எ ெப மானி வா ஸ ய ேபா ற ண க .
• இ த ண க ெவளி ப கி ற அவன தி ய ம கள வி ரஹ .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com
ு ப – வய ரகரண Page 63 of 63

• உபாயமாக இ த எ ப , இ ப ப ட ண க ம தி ேமனி
ெகா ட வ வி ம ேம ெபா .
• உபாய ைத ப த .
• உபாய தி ல விைளகி ற ைக க ய ைத ஏ ெகா வ தி ய
த பதிக .
• எ ெப மாேன அைன தி எஜமான (ஸ வ ேசஷி).
• அவ ெச ய ப ைக க ய .
• ைக க ய தி ஏ ப தைடக .

வாமி பி ைளேலாகாசா ய அ ளி ெச த
ு ப யி

வய ரகரண ஸ ண

தி வர க ெச வனா தி வ கேள த ச

த ச அைட த ந இராமா ச தி வ கேள த ச

வாமி பி ைள ேலாகாசா ய தி வ கேள சரண

வாமி மணவாளமா னிக தி வ கேள சரண

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com
www.namperumal.wordpress.com