သကၠရာဇ္၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ (Finland ႏုိင္ငံ) Savo ခရိုင္ Aမ်ဳိးသမီးဆု ျမန္မာAမ်ဳိးသမီးတUီး ရရွိ

ရက္စြဲ။

။ ၆.၃.၂၀၁၀ ။

ကမၻာ့Aမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ Aထိမ္းAမွတ္ Aခမ္းAနားကို ၇.၃.၂၀၁၀ (တနဂၤေႏြေန႔) ဖင္လန္ႏုိင္ငံ စံေတာ္ခ်ိန္ ေန႔လည္ ၂ နာရီ မွ ၄ နာရီAထိ
ဖင္လန္ႏုိင္ငံ၊ ကူAိုပီAိုျမိဳ ႔၊ Old

Kuopio Museum ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

Aဆိုပါ Aထိမ္းAမွတ္ Aခမ္းAနားAား ဖင္လန္ႏုိင္ငံAေျခစိုက္ Aမ်ဳိးသမီးAဖြ႔A
ဲ စည္းတခုျဖစ္သည့္ Zonta

Kuopio Zonta Club II

International –

မွ ၾကီးမွဴးက်င္းပမွာျဖစ္ျပီး၊ Aခမ္းAနားသို႔ ျမိဳ႔Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးAဖြ႔ဲ၀င္မ်ား၊ ျမိဳ႔မိျမိဳ႔ဖမ်ား၊ Aစိုးရမဟုတ္သည့္

Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၊ ဖင္လန္ႏုိင္ငံ ရုပ္/သံသတင္းဌာနမ်ား၊ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားႏွင့္ Aျခားဖိတ္ၾကားထားသည့္ Eည့္သည္ေတာ္မ်ား တက္
ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
Aဆိုပါ Aခမ္းAနား၌ “သကၠရာဇ္၂၀၁၀ ခုႏွစ္ Savo ခရိုင္ Aမ်ဳိးသမီးဆု” ၂ ဆု Aျဖစ္

“Savon Woman” ဆု ႏွင့္ “Savon Immigrant Woman”

ဆု မ်ား ခ်ီးျမင့္ေပးAပ္သြားမည္ျဖစ္ျပီး၊

ဆုရရွိသူမ်ားမွာ ---ဖင္လန္ႏုိ္င္ငံသူ Mrs

Jaana Marjanen ႏွင့္

ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ ဒုကၡသည္Aျဖစ္ ခိုလွဳံေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာAမ်ဳိးသမီး မေမမ်ဳိးသြင္ တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

Mrs Jaana Marjanen သည္ Kuopio Puijo ခရစ္ယာန္Aသင္းေတာ္၏ သင္းAုပ္ဆရာမ ျဖစ္ျပီး၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ မဟာဘြ႔ဲကို
ဟယ္လ္ဆင္ကီးတကၠသိုလ္မွ ရရွိခဲ့သည္။ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ ဆီြဒင္ႏိုင္ငံ၌ ခရစ္ယာန္ဘုန္းၾကီးAျဖစ္ ခန္႔Aပ္ခံခ့ရ
ဲ ျပီး၊ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္
ဖင္လန္ႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္

Kuopio Puijo

ခရစ္ယာန္Aသင္းေတာ္ ၏ ပထမဆံုး Aမ်ဳိးသမီး

သင္းAုပ္ဆရာမ Aျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။
မေမမ်ဳိးသြင္သည္ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံ မနီလိဳြ င္ စခန္းမွေန၍ ဖင္လန္ႏုိင္ငံသို႔ ဒုကၡသည္Aျဖစ္ လာေရာက္
ေနထုိင္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ဖင္လန္ႏုိင္ငံ

Kuopio Business College မွ Information Technology Service ဒီဂရီ
ရရွိခ့ဲသည္။ လက္ရွိကာလတြင္ Savonia University of Applied Sciences ၌ Bachelor of Engineering in
Information Technology ၊ (IT) ဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားေနသည့္ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ Aင္ဂ်င္နီယာ ေက်ာင္းသူတေယာက္ျဖစ္သည္။

မေမမ်ဳိးသြင္သည္ ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ဗကသမ်ားAဖြဲ႔ခ်ဳပ္) Aဖြဲ႔၀င္ ေက်ာင္းသူရဲေဘာ္ေဟာင္းတေယာက္
ျဖစ္ျပီး၊ ဖင္လန္ႏုိင္ငံAေျခစုိက္ ျမန္မာျပည္ဒီမိုကေရစီေရးလွဳပ္ရွားမွဳေကာ္မတီ-ဖင္လန္ႏိင
ု ္ငံ

Burma – Finland)

(Campaign for Democracy in

၏ Aဖြဲ႔၀င္တUီးျဖစ္သည္။ ထုိ႔Aျပင္ မေမမ်ဳိးသြင္သည္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာမ်ား စုေပါင္းတည္ေထာင္

ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ျမန္မာစာသင္ေက်ာင္းတေက်ာင္းျဖစ္ေသာ“စုစုေႏြးေက်ာင္း” ၏ ေက်ာင္းေကာ္မတီ Aတြင္းေရးမွဴး ႏွင့္ ဘ႑ာေရးမွဴး
တာ၀န္တို႔ကို ထမ္းေဆာင္ေနသူတUီးျဖစ္ပါသည္။

Zonta International

သည္ ၁၉၁၉ ခုႏွစ္တြင္ Aေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၌ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ Aဖဲြ႔Aစည္းျဖစ္ျပီး၊ လက္ရွိ

ႏုိင္ငံေပါင္း ၆၉ ႏုိင္ငံတြင္ ဌာနခြဲမ်ားဖြင့္ကာ လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္Aေနျဖင့္ - မတူညီသည့္ လူ႔Aဖြ႔A
ဲ စည္းမ်ား
Aတြင္း Aမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ Aခန္း က႑ကို (Aမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ Uပေဒေရးရာ၊ က်န္းမာေရး၊ သက္ေမြး ၀မ္း
ေၾကာင္းမွဳႏွင့္ လူမွဳဆက္ဆံေရး နယ္ပယ္မ်ားAတြင္း) ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ျဖစ္ျပီး Aထူးသျဖင့္ လူ႔Aခြင့္Aေရး ႏွင့္ UပေဒAရ တန္းတူ
ညီမွ်ေရး ျဖစ္သည္။
Aထက္ပါသတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ Aေသးစိတ္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းလိုပါက

မေမမ်ဳိးသြင္ (Savon
ဖံုးနံပါတ္

Immigrant Woman

ဆု ရရွိသူ)

+358 44 2621080

email: maymyothwin@gmail.com

Sirkka Sinkkonen (ဆုေပးAပ္သည့္Aဖြ႔မဲ ွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္)
ဖံုးနံပါတ္ + 358 17 2625724
email: Sirkka.Sinkkonen@uef.fi

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful