P. 1
Uttaradi Math Shri Sudha Kannada Monthly March 2010 Onine Edition

Uttaradi Math Shri Sudha Kannada Monthly March 2010 Onine Edition

|Views: 136|Likes:
Published by rrachuri
Uttaradi Math Shri Sudha Kannada Monthly March 2010 Onine Edition
Uttaradi Math Shri Sudha Kannada Monthly March 2010 Onine Edition

More info:

Published by: rrachuri on Mar 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/06/2010

pdf

text

original

babababababababababababababab

g¿áÓÜ ñÜ Â±Ü Å Êæ ãà¨Ü ¯—¿á ÊÜ ááS±Ü £Å Pæ
ÓÜíÓݧ±ÜPÜÃÜá :
±ÜÃÜÊÜá±Üäg ]à ]à 1008 ]àÓÜñܱÜÅÊæãà¨Ü£à¥Üì]à±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá
]àÊÜáñ…ÓÜñÝÂñܾ£à¥Ýì®Ýí PÜÃÜáOÝÃÜÓܱæäàÑñÝ >
ÓæàÊÜÂñÝí ÃÜÔPæçÊÜÞì«æÌ ç@ ]àÓÜá«ÝÊÜÞÓܱܣÅPÝ >>
ÓÜ í±Ü âo 13 ËÃæãà— ÓÜ íÊÜ ñÜ Õ ÃÜ ´ÝÆáY| ÊÜÞa…ì 2010 ÓÜ íbPæ 12
¿ááWÝ©¿á ÍÜá»ÝÎàÊÝì¨ÜWÜÙÜá
ËPÜ ê£®ÝÊÜ áÓÜ íÊÜ ñÜ Õ ÃÜ ÊÜ â GÆÉ ÄWÜ ã ÊÜ áíWÜ ÙÜ ÊÜ ®Ü á° Eíoá ÊÜ ÞvÜ È. ÓÝ«Ü ®æ ¿á ±Ü ¥Ü ¨Ü ÈÉ Öæ ãÓÜ
Öæ hæ j ¿á®Ü á° CvÜ áÊÜ ÓÜ íPÜ Æ³ ÊÜ Þvæ ãà|. Pæ or ¨Ü ª ®Ü á° ¹vÜ áÊÜ ¨Ü êyÜ ±Ü Å£þæ ¿á®Ü á° ÊÜ Þvæ ãà|. »Ü WÜ ÊÜ íñÜ
±ÜÅ£Á㟺ÄWÜã ÍÝí£ ÓÜÊÜÞ«Ý®ÜWÜÙÜ®Üá° ¯àvÜÈ. ±ÜÅWÜ£¿á ±Ü¥Ü¨ÜÈÉ ÊÜáá®Ü°væÓÜÈ. ÓèS¨Ü
ÓÜË¿á®Üá° E~ÓÜÈ. þÝ®Ü&»ÜQ¤&ÊæçÃÝWÜÂWÜÙÜ®Üá° PÜÃÜá~ÓÜÈ Gí¨Üá AÓܾ¨Üá±ÝÓÜÂÊÜáã£ì
ÎÅàÊÜ áãÆÔàñÝÓÜ Êæ áàñÜ ÎÅàÊÜ áãÆÃÝÊÜ á©XÌ g¿áÃÝÊÜ áÊæ à¨Ü ÊÝÂÓÜ ¨æ àÊÜ ÃÜ ÈÉ ±ÝŦìÓÜ áñæ ¤ àÊæ .
&ÎÅà 1008 ÎÅà ÓÜñÝÂñܾ£à¥ÜìÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá
EñÜ ¤ ÃÝ©ÊÜ ásÜ
KKKKKK]àÓÜ á«Ý ÓÜ í±Ý¨Ü Qà¿á ÓÜ ÆÖÝ ÊÜ áívÜ Ú KKKKKK
±Ü í. ÃÝÊÜ ÞaÝ¿áì PÜ qr (]à±Ý¨Ü ±Ü âñÜ ÅÃÜ á) ±Ü í. ÃÜ íWÝaÝ¿áì WÜ áñÜ ¤ Æ (]à±Ý¨Ü ±Ü âñÜ ÅÃÜ á)
±Ü í. ˨ÝÂÔíÖÝaÝ¿áì ÊÜ ÞÖÜ áÈ ±Ü í. ±Ü íyÜ Äà®Ý¥ÝaÝ¿áì WÜ ÆWÜ È
±Ü í. Ë. ±Ü Å»Ü íg®ÝaÝ¿áì ±Ü í. ÊÜ á«ÝÌ aÝ¿áì Êæ ãTÝÎ
±Ü í.ÓÜ ñÜ Â«Ý®ÝaÝ¿áì PÜ qr ]àB¨Ü  ÃÝÊÜ ÞaÝ¿áì
WèÃÜÊÜ ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜá @ ±Üí. g¿á£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜáÙÜX
ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜá @ ±Üí. ˨Ý—àÍÝaÝ¿áì WÜáñܤÆ
¯ÊÜìÖÜOæ @ ]à G. ¹. ÍÝÂÊÜÞaÝ¿áì 
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
g¿áÓÜ ñÜ Â±Ü Å Êæ ãà¨Ü ¯—¿á «Ü ÊÜ áì¨Ü ÎìÊÜ áívÜ È
vÝ>>Gí.Gí.hæãàÎ,A«Ü ÂPÜ Ò ÃÜ á ]à ÊæíPÜoÃÝÊ… PÝ¿áì¨Ü Îì
]à G®….¹.Öæa….PÜáÆPÜ~ì ]à q.GÓ….ÃÝZÊæàí¨ÜÅ®…
]à Wæ ãàËí¨Ü ÊÜ áã£ì ¨æ àÓÝÀá ÓÜÆÖææWÝÃÜÃÜá & ]à Pæ.BÃ…. WÜívÜÊÜÞÈ
]àÓÜ á«Ý
ÊÜááS±Üâo Ë®ÝÂÓÜ @ Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ ¨ÝÊÜ|WæàÄ
59/03
WWWWWWWWWWWWWWWWWW
2 ÊÜÞa…ì 2010
ËÐÜ¿Þ®ÜáPÜÅÊÜá~PÝ
1 ÍÜ áÅ£ÓÜ á«Ý/ÊÝÂÓÜ ÓÜ á«Ý/¨ÝÓÜ ÓÜ á«Ý 3
2 ÓÜ ñÝÂñÜ ¾ ÊÝ~ ±Üí. PÝíñæàÍÝaÝ¿áì PܨÜÃÜÊÜáívÜÆX 4
3 ®Ü áwÊÜ ááñÜ á¤ ±Üí. ÓÜñÜ«Ý®ÝaÝ¿áì PÜqr 8
4 ÎÅàPÜêÐÜ¡ & 9 ±Üí. g¿á£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜáÙÜX 9
5 A®Ü íñÜ ±Ü ¨Ü ¾ ®Ý»Ü ±Üí. ÓÜñÜ«Ý®ÝaÝ¿áì PÜqr 11
6 ¨æÌàÑWÜÚWæ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÇæãàPÜ.... ±Üí. ÊæíPÜoXÄàÍÝaÝ¿áì G.GÓ… 13
7 ËÐÜ á¡ ÓÜ ÖÜ ÓÜ Å®ÝÊÜá ±Üí. ±Ü¨Ü¾®Ý»ÝaÝ¿áì boWÜá±Ü³ 15
8 ""ÊæíPÜpÝ©Å'' & 36 ±Üí. ±ÜâÃÜí¨ÜÃÝaÝ¿áì ÖÜ¿áXÅàÊÜ 17
9 ¨Ý®Ü &«Ü ÊÜ áì ±Üí. ÊÝ©ÃÝhÝaÝ¿áì PÜÃÜ|í 19
10XàñÝ ÊÜá×Êæá&3 ±Üí. ÊæíPÜpæàÍÝaÝ¿áì ¹.BÃ… 22
11ŸÅÖܾPÜÃÝbìñÜ ±ÜÅ£ÊÜÞ¨ÜÌ¿áWÜÙÜ ÊÜáÖݱÜähæ & ÎÅàÊÜááÐÜ¡í 24
12¨ÝÓÜÓÝ×ñÜ ±ÜÅÍæã°àñܤÃÜWÜÙÜá& 24 ÎÅà. G ¹ ÍÝÂÊÜÞaÝ¿áì 29
13ËÐÜ á¡ ÓÜ ÖÜ ÓÜ Å®ÝÊÜ Þ®Ü áÓÜ í«Ý®Ü ±Üí. ÓÜXÅ ÃÝZÊæàí¨ÜÅ E±Ý«Ý¿á 30
14±Ü¨ÜŸí«Ü &77 ±Ü í. B®Ü í¨Ü £à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜ á×Ñ 33
15Finding GOD - 5 By : Mr H K Katti 39
16ÊÜÞÓܱÜíaÝíWÜ 52
¨æÌ çñÜÊæà¨ÝíñÜ A«Ü¿á®Ü ÖÝWÜã ÓÜíÍæãà«Ü®Ü ±ÜÅ£ÐÝu®Ü
®Üí 11. EñܤÃÝ©ÊÜásÜPÝí±æäàív… ŸÓÜÊÜ®ÜWÜáw, ¸æíWÜÙÜãÃÜá &4 ±æäà.080 26627272
±ÜÅ£ÐÝu®Ü¨Ü C£¤àb®Ü ±ÜÅPÜo®æWÜÙÜá
1) aÜí©ÅPÝÊÜáívÜ®Ü 400.00
2) »ÝorÓÜíWÜÅÖÜ (¸ÝWÜ&2) 400.00
3) ÓÜáÊÜá«ÜÌËg¿á (»ÝWÜ 1) 240.00
4) WÜáÃÜáÊÜíÍÜPÜ¥Ý 120.00
5) ŸÅÖܾÓÜãñÜÅ»ÝÐÜ (ÊÜáÃÝtà A®ÜáÊݨÜ) 500.00
6) ÊÜá«ÜÌԨݜíñÜÓÝÃÜ 200.00
Êæáà騆 WÜÅí¥ÜWÜÚWæ 25% ËÍæàÐÜ Ä¿Þ¿á£ CÃÜáñܤ¨æ.
7) ÎÅàÊÜá®Ý° Â¿áÓÜá«Ý (»ÝWÜ 1 Äí¨Ü »ÝWÜ 12) 3200.00
8) »ÝWÜÊÜñÜñÝñܳ¿áì¯|ì¿á(»ÝWÜ 1 Äí¨Ü »ÝWÜ 4) 900.00
&PÝ¿áì¨Ü Îì
3 ]àÓÜá«Ý
L M
O N
... ÍÜáÅ£ÓÜá«Ý ...
AÍÝÌÊÜ£à WæãàìÊÜá£à®Üì EÐÝÓæãà ËàÃÜÊÜ£à@ ÓܨÜÊÜááaÜcíñÜá »Ü¨ÝÅ@ >
ZêñÜí ¨ÜáÖÝ®Ý ËÍÜÌñÜ@ ±ÜŲàñÝ ¿áã¿áí ±ÝñÜ ÓÜÌÔ¤¼@ ÓÜ¨Ý ®Ü@ >>
MáWæÌà¨Ü 7&41&7
ÊÜ êÑr ÃÜ ã±Ü ÊÝ¨Ü ¯àÃÜ ®Ü á° ÓÜ áÄÓÜ áÊÜ ÃÜ á, ÓÜ ÊÜ ìWÜ á| ÓÜ í±Ü ®Ü ° ÃÜ á, ÓÜ ¨Ý ÊÜ áíWÜ ÙÜ ÊÜ ®Ü á°
EíoáÊÜ ÞvÜ áÊÜ ÊÜ ÃÝ¨Ü EÐÝ©¨æ àÊÜ ñæ WÜ ÙÜ á ®Ü ÊÜ áWæ Wæ ãà AÍÝÌ © ÓÜ PÜ Æ ÓÜ í±Ü ñÜ ¤ ®Ü á°  ,
ËàÃÜÊÜíñÜÃÝ¨Ü ÓÜñÜÕíñݮݩWÜÙÜ®Üá° PæãvÜáÊÜÊÜÃÝX, ®ÜÊÜá¾ÈÉ¿á AþÝ®ÜÊÜ®Üá°
±Ü ÄÖÜ ÄÓÜ È.
GGGGGGGGGGGGGGGG
... ÊÝÂÓÜÓÜá«Ý ...
ËÊÝÖÜPÝÇæà ÃÜ£ÓÜí±ÜÅÁãàWæà ±ÝÅOÝñÜÂÁáà ÓÜÊÜì«Ü®Ý±ÜÖÝÃæà >
˱ÜÅÓÜ aÝ¥æàì ÖÜ®ÜêñÜí ÊܨæàñÜ ±ÜíaÝ®ÜêñÝ®ÝÂÖÜáÃܱÝñÜPݯ >>
ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ, PÜ|ì±ÜÊÜì.
Ÿá©œÊÜíñܮݨÜÊÜ®Üá ÊÜá¨ÜáÊæ, ±ÜÅ|¿á, ±ÝÅ|Öݯ, ÓÜÊÜì«Ü®Ü A¥ÜÊÝ
ÓÜ í±Ü £¤ ®Ü A±Ü ÖÝÃÜ D ±Ü ÅÓÜ íWÜ WÜ ÙÜ ÈÉ ÖÝWÜ ã ¸ÝÅÖÜ ¾ |×ñÜ PÝR X ÓÜ áÙÜ Û ®Ü á° Öæ àÙÜ ŸÖÜ á¨Ü á.
þݯWÜÙÜá D I¨Üá ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜÈÉ ÖæàÙÜáÊÜ ÓÜáÙÜáÛ ±Ý±Üg®ÜPÜÊÝWܨæ®Üá°ÊÜâÃÜá.
GGGGGGGGGGGGGGGG
Ÿá©œÊÜíñÜÃæÆÉĨÜá Êæá¨Ü᪠ÓÜË®æãàw gWÜPæ
ÍÜá¨ÜœiàËWÜÚX¨Üá ԨܜÊæí¨Üá «ÜÃæWæ ¹àÃæà
G¨Ü᪠ÊÜáÆX PÜáÚñÜá C¨Ü᪠£ÃÜáWÝvÜáñÜ
C¨Ü ª PÝÆPæ ÓÜ Ëáà±Ü Öæ ã¨Ü ᪠Pæ ãívÜ á C±Ü ³ ¨Ü á
E©ª®ÜÐÜár ±Ý±ÝÊÜ Öæã¨ÜáªWæãvܨæ KwÔ þÝ&
®Ý¹œÁãÙÜXvÜáÊÜâ¨Üá ÍÜŨݜÊæçÃÝWÜÂËñÜá¤
ÊÜ áá¨Ü ᪠Êæ ãàÖÜ ®Ü ÃÜ íWÜ Ëg¿áËsÜ ÆÃæ à¿á
Êæç¨Ü®æ ñÝ®ÝX ¯í¨Üá Ÿ¨Üœ®ÝX¨Üª »ÜÊÜPæ
ÊÜá¨Ü᪠CñÜᤠÊÜÞ~ÓÜáÊÝ >>
& ÎÅàËg¿á¨ÝÓÜÃÜá
¨Ý
ÓÜ
ÓÜ á
«Ý
®ÜퟩÃÜá D ¨æàÖÜ ¯ñÜÂÊÜÆÉ
WWWWWWWWWWWWWWWWWW
4 ÊÜÞa…ì 2010
ÓÜ ñÝÂñÜ ¾ ÊÝ~
ÓÜ Ì ¿áí»Ü ã@ & 7
±Üí. PÝíñæàÍÝaÝ¿áì PܨÜÃÜÊÜáívÜÆX

»Ü WÜ ÊÜ íñÜ ÍÝÓÜ ÷ WÜ ÙÜ ÊÜ áãÆPÜ ®Ü ÊÜ áWÝX ÓÝËÃÝÃÜ á Ë×ñÜ PÜ ÊÜ áìWÜ ÙÜ ®Ü á°
±Ü Å£¯ñÜ Â ÊÜ ÞvÜ Æá Öæ àڨݪ ®æ . B¨Ü Ãæ »Ü WÜ ÊÜ íñÜ ®Ü á Öæ àÚ¨Ü A®æ àPÝ®æ àPÜ Ë×ñÜ PÜ ÊÜ áìWÜ ÙÜ ÈÉ
¿ÞÊÜ â¨Ü ®Ü ã° ÓÜ Ä¿ÞX ÊÜ ÞvÜ áÊÜ â©ÆÉ ™. Ë×ñÜ PÜ ÊÜ áìWÜ ÙÜ ®Ü á° ¹vÜ áÊÜ ÊÜ áãÆPÜ »Ü WÜ ÊÜ íñÜ ®Ü á
Ë—Ô¨Ü BþæWÜÙÜ®Üá° EÆÉí\ÓÜáñæ¤àÊæ. »ÜWÜÊÜíñܯWæ ¯ÃÜíñÜÃÜÊÝX ÊÜÞvÜáÊÜ A±ÜaÝÃÜ
C¨Üá.
AÐærà AÆɨæà, »ÜWÜÊÜíñÜ ÍÝÓÜ÷WÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ GÐærÆÉ ¯Ðæà«ÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞw¨Ýª®æ
AÊÜâWÜÙÜ®æ°ÆÉÊÜ®Üã° ®ÝÊÜâ ÊÜÞvÜáñæ¤àÊæ. »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá ÖæàÚ¨Ü ®ÜãÃÝÃÜá ¯Ðæà«ÜWÜÙÜÈÉ
Jí¨Ü ®Ü ã° ±ÝÈÓÜ ¨æ à »Ü WÜ ÊÜ íñÜ ®Ü Bþæ WÜ ÙÜ ®Ü á° EÆÉ í\ÓÜ áñæ ¤ àÊæ . ×àWÝX Ë×ñÜ ÊÝ¨Ü ¨Ü ª ®Ü á°
ÊÜÞvÜáÊÜâ©ÆÉ G®Üá°ÊÜâ¨ÜÃÜ hæãñæWæ ¯Ñ¨ÜœÊݨܨܪ®Üá° ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜÊÝX¿áã
»ÜWÜÊÜíñܯWæ ¯ÃÜíñÜÃÜÊÝX A±ÜaÝÃÜ GÓÜWÜᣤ¨æªàÊæ.
CÐÝr ¨Ü ÃÜ ã »Ü WÜ ÊÜ íñÜ ¸æ àÓÜ ÃÜ ÊÜ ÞwPæ ãívÜ á, PÜ áÅ¨Ü œ ®ÝX ®Ü ÊÜ á¾ ®Ü á° ÓÜ íÖÝÃÜ ÊÜ ÞwÆÉ ™.
""Ÿ¨ÜáPÜÈ. AÊÜÄí¨Ü GÐÜár ÓÝ«ÜÂÊæäà AÐÝr¨ÜÃÜã ÓÝ«Ü®æ ÊÜÞwPæãÙÜÛÈ'' GíŸ
E¨ÝÃÜ ÊÜ á®Ü ÔÕ ¯í¨Ü ®Ü ÊÜ á¾ ®Ü á° Ÿ¨Ü áQԨݪ ®æ . C¨Ü á »Ü WÜ ÊÜ íñÜ ®Ü ¯ÔÕ àÊÜ áÊÝ¨Ü PÜ Ò ÊÜ ÞWÜ á|
GíŸá¨ÝX £Ú¨æÊÜâ.
»ÜWÜÊÜíñÜ®Ü PÜÒÊÜÞWÜá|¨Ü ÊÜáñæã¤í¨Üá ±ÜÄaÜ¿á ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ ....
¨æ àÊÜ ÃÜ ÊÜ ÂQ¤ ñÜ Ì ÖÝWÜ ã ÊÜ á®Ü áÐÜ Â®Ü ÊÜ ÂQ¤ ñÜ Ì GÃÜ vÜ ®Ü ã° ñÜ áÆ®æ ÊÜ Þw ®æ ãàw¨ÝWÜ ¨æ àÊÜ ÃÜ
ÊÜÂQ¤ñÜÌ GíñÜÖܨÜá ? GíŸ AÄÊÜâ ŸÃÜÆá ÓÝ«Ü™. ×àWÝX ¨æàÊÜÃÜ ÊÜÂQ¤ñÜÌÊÜ®Üá°™,
¨æ ãvÜ x Ô¤ Pæ ¿á®Ü á° £Ú¿ááÊÜ â¨Ü Pæ ãR ÓÜ R ÃÜ ÊÝX Êæ ã¨Ü Æá ÊÜ á®Ü áÐÜ Â®Ü ÊÜ ÂQ¤ ñÜ Ì ÊÜ ®Ü á°
£Ú¨ÜáPæãÙæãÛà|. ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX ÊÜá®ÜáÐÜ娆 ÊÜÂQ¤ñÜÌ ÖæàXÃÜáñܤ¨æ? Gí¨Üá WÜÊÜá®Ü
ÖÜÄÓÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ ....
ÓÜ íXàñÜ &QÅàvÝ&Êæ ç¨Ü ÂQà¿á&®Ü êñÜ Â&PÜ Çæ &ŸÃÜ ÖÜ &ñÜ ñÜ Ì þÝ®Ü ×àWæ ÖÜ ñÜ á¤ &ÖÜ ÆÊÜ â
PæÒàñÜÅWÜÙÜÈÉ ÖÜÆÊÜÃÜá ŸÖÜÙÜÐÜár ÓÝ«Ü®æ ÊÜÞwÃÜáñݤÃæ. B B PæÒàñÜÅWÜÙÜÈÉ ñÜÊÜᾨæà B¨Ü
¨ÝSÇæ ÊÜÞwÃÜáñݤÃæ. JÙæÛ¿á ÖæÓÜÃÜá ÓÜí±Ý©ÔÃÜáñݤÃæ.
5 ]àÓÜá«Ý
×Ä¿á Êæç¨ÜÂÃÜá C¨ÝªWÜÇæà QÄ¿áÊæç¨ÜÂÃÜ ŸÚ Öæãà¨ÜÃæ ?
JŸº ×Ä¿á Êæ ç¨Ü ÂÃÜ á JŸº QÄ¿á Êæ ç¨Ü 娆 ®Ü ã° ñÜ Êæ ã¾ vÜ ®æ PÜ ãwÔPæ ãívÜ á Ãæ ãàXWÜ ÚWæ
bQñæÕ ¯àvÜᣤ¨ÝªÃæ Gí¨Üá PÜȳÔPæãÚÛ™. D ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ Ÿí¨ÜíñÜÖÜ JŸº ÃæãàX
×Ä¿áÊæç¨ÜÂÃÜá C¨ÝªWÜÇæà AÊÜÃÜ ŸÚ ÖæãàWܨæà ®æàÃÜÊÝX QÄ¿áÊæç¨ÜÂÃÜ ŸÚ
bQñæÕWÝX Öæãà¨ÜÃæ, ×Ä¿áÊæç¨ÜÂÄWæ GÐÜár Pæãà±Ü ŸÃÜÈQRÆÉ ?
¯g ×Ä¿áÄWæ A®Üá»ÜÊÜ ÖæbcÃÜáñܤ¨æ G®Üá°ÊÜâ¨Üá ÓÜñÜÂÊæà. B¨ÜÃæ ÖæãÓÜ ÖæãÓÜ
ÓÜíÍæãà«Ü®æWÜÙæãí©Wæ A£àÊæàWÜÊÝX aÜÈÓÜᣤÃÜáÊÜ Cí©®Ü PÝƨÜÈÉ ÖæãÓÜ ÖæãÓÜ
ÓÜíÍæãà«Ü®æWÜÙÜ ±ÜÄaÜ¿á QÄ¿áÄWæ CÃÜáñܤ¨æ. ×àWÝX ×Ä¿áÊæç¨ÜÂÄWæ Wæ㣤ÆɨÜ
Pæ ÆÊÜ â ËaÝÃÜ WÜ ÙÜ á QÄ¿áÊæ ç¨Ü ÂÄWæ Wæ 㣤 ÃÜ áñÜ ¤ ¨æ B¨Ü ª Äí¨Ü B PÝÃÜ |PÝR X JŸº Ãæ ãàX
×Ä¿áÊæ ç¨Ü ÂÃÜ ŸÚ Öæ ãàWÜ ¨æ à QÄ¿áÊæ ç¨Ü ÂÃÜ ŸÚ bQñæ Õ WÝX Öæ ãà¨Ü Ãæ ¿ÞÊÜ ñÜ ²³ ÆÉ ™.
B¨Ü Ãæ AíñÜ ÖÜ ÓÜ í¨Ü »Ü ì¨Ü ÈÉ ×Ä¿áÊæ ç¨Ü ÂÄWæ A¨Ü á ÓÜ ÖÜ ®æ ¿ÞWÜ áÊÜ â©ÆÉ ™. CÐÜ ár ©®Ü ®Ü ®Ü °
ŸÚ ŸÃÜᣤ¨Üª CÊÜ®Üá Cí¨Üá ®Ü®Ü° QÄ¿áÊæç¨Ü娆 ŸÚ ÖæãàWÜáñݤ®ÜÆÉ ! GíŸá¨ÝX
GÐÜár PÜáŨܜ®ÝWÜáñݤ®æ ?
GÆÉ ÃÜ ã B Ä࣠CÃÜ áñݤ Ãæ Gí¨Ü á Öæ àÙÜ áÊÜ â©ÆÉ ™. ""CÐÜ ár ©®Ü ®Ü ®Ü ° PÝÆËñÜ á¤ ™. DWÜ
QÄ¿áÃÜ PÝÆ. ®Ü ®Ü Wæ £Ú¿á¨Ü ˨æ  AÊÜ ÃÜ ÈÉ ¨æ ¿Þ¨Ü ª Äí¨Ü AÊÜ ÃÜ ŸÚ Öæ ãàWÜ áÊÜ â¨Ü á
ÓÜ ÖÜ g. ¿ÞÃÜ ŸÚ Öæ ãà¨Ü Ãæ à®Ü á ? Ãæ ãàWÜ ±Ü ÄÖÝÃÜ ÊÝ¨Ü Ãæ AÐæ r à ÓÝPÜ á '' GíŸá¨ÝX
¨Ü á@S±Ü vÜ ¨æ à ñÝÙæ ¾ Àáí¨Ü Pæ ÆÊÜ ÃÜ á CÃÜ áñݤ Ãæ . B¨Ü Ãæ Pæ ÆÊÜ ÄWæ A¨Ü á
ÓÜÖÜ®æ¿ÞWÜáÊÜâ©ÆÉ™. ®Ý¯ÃÜáÊÝWÜ QÄ¿áÃÜ ŸÚ HPæ ÖæãàWÜáñݤÃæ Gí¨Üá Pæãà±Ü
ÊÜÞwPæãÙÜáÛñݤÃæ.
×Ä¿á ÓÜíXàñÜWÝÃÜÃÜ®Üá° ¹oár QÄ¿á ÓÜíXàñÜWÝÃÜÃÜ®Üá° PÜÃæ¨ÜÃæ ?
JŸº ¨æ ãvÜ x ÓÜ íXàñÜ WÝÃÜ ¯¨Ýª ®æ . AÊÜ ®Ü ÈÉ ¸æ àPÝ¨Ü ÐÜ ár ˨æ ÂÀá¨æ . B¨Ü Ãæ ¨æ çÊÜ ÊÜ ÍÝñ…
AÊÜ ¯XíñÜ Æã Öæ bc ®Ü ˨æ ¿á®Ü á° AÊÜ ®Ü ÊÜ áWÜ ®æ ãà, AÊÜ ®Ü ÎÐÜ Â®æ ãà ÓÜ í±Ý©ÔÃÜ áñݤ ®æ
Gí¨ÜáPæãÚÛ™. Êæã¨ÜÆá A®æàPÜ ©®ÜWÜÙÜÊÜÃæWæ ÓÜíXàñÜPÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÚWÝX A±Ü³®Ü®Üá°
PÜ Ãæ ¿áᣤ ¨Ü ª g®Ü ÃÜ á ÓÜ Ì Æ³ ©®Ü WÜ ÙÜ ®Ü íñÜ ÃÜ AÊÜ ®Ü ÊÜ áWÜ ®Ü ®æ ã° à ÎÐÜ Â®Ü ®æ ã° à PÜ Ãæ ¿áÆá Ÿí¨Ü Ãæ
""ÓÜ íXàñÜ PÝ¿áìPÜ Å ÊÜ áPÝR X g®Ü ÃÜ á ®Ü ®Ü ° ®Ü á° PÜ Ãæ ¿áᣤ ÆÉ ™ . ®Ü ®Ü ° ÊÜ áWÜ ®Ü ®Ü á°
PÜÃæ¿áᣤ¨ÝªÃÜÆÉ™?'' GíŸá¨ÝX PæÆÊÜÃÜá Pæãà±Ü ÊÜÞwPæãÙÜáÛñݤÃæ.
C¨Ü á ñÜ ®Ü ° ÓÜ íXàñÜ Ë¨æ ÂXíñÜ Æã Öæ bc ®Ü ÓÜ íXàñÜ Ë¨æ ¿á¿á®Ü á° PÜ ÈñÜ ÊÜ ®Ü ®Ü á° PÜ Ãæ ¿áÆá
Ÿí¨Ü Ãæ D ±Ü ÄÔ§ £. B¨Ü Ãæ ¿ÞÊÜ ¯Wæ ÓÜ íXàñÜ ¨Ü þÝ®Ü Êæ à CÆÉ ™ , Pæ àÊÜ Æ
WÝ¨Ü ì»Ü ÃÝWÜ ©í¨Ü ÖÝvÜ áÊÜ ¿ÞÃæ ãà JŸº PÜ áÒ ÆÉ PÜ ÊÜ á®Ü áÐÜ Â®Ü ®Ü á° ¨æ ãvÜ x
ÓÜíXàñÜWÝÃÜ®æ¨ÜáÄ®ÜÇæÉà PÜÃæ¨ÜáPæãívÜá Öæãà¨ÜÃæ ? B ÓÜíXàñÜWÝÃܯWæ GÐÜár Pæãà±Ü
ŸÃÜÈQRÆÉ ?
®Ü í¹ Pæ or ÊÜ ÄÆÉ Êæ äà ÃÜ íWÜ ¿á®Ü
WWWWWWWWWWWWWWWWWW
6 ÊÜÞa…ì 2010
DX®Ü ®ÜÊÜá¾ ±ÜÄÔ§£¿áã ÖÝWæÁáà C¨æ GíŸá¨Ü®Üá° £Ú¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàPÜá. ®ÜÊÜáWæ
»ÜãñÜ&±æÅàñÜWÜÚí¨ÜÇæãà, PÜáÒ¨ÜŨæàÊÜñæWÜÚí¨ÜÇæãà PÜÐÜrËÃÜŸÖÜá¨Üá. ÃæãàWÜ&ÃÜái®Ü
WÜÚÃÜŸÖÜá¨Üá. ¨æàÖÜ¨Ü JÙÜX®Ü ÓÜÊÜáÓæ CÃÜŸÖÜá¨Üá, ¨æàÖÜ¨Ü ÖæãÃÜX®Ü ÓÜÊÜáÓæÂ
CÃÜŸÖÜá¨Üá. ÊÜÞ®ÜÔPÜ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÚÃÜŸÖÜá¨Üá, ÓÝÊÜÞiPÜ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÚÃÜŸÖÜá¨Üá. ×àWæ
¿ÞÊÜ â¨æ à Äࣿá ÓÜ ÊÜ áÓæ  Ÿí¨ÝWÜ Æã ÓÜ ÖÜ ÓÜ ÊÜ ìÓÜ ÊÜ áÓæ ÂWÜ ÚWÜ ã ±Ü ÄÖÝÃÜ ¯àvÜ áÊÜ ,
ÓÜ ÊÜ ìiàÊÜ ÃÜ ÈÉ AíñÜ ¿ÞìËá¿ÞX¨Ü ᪠Pæ ãívÜ á ÓÜ áS&¨Ü á@SWÜ ÙÜ ®Ü á° ¯¿áíñÜ Å|
ÊÜ ÞvÜ áÊÜ ÓÝÌ Ëá, ÓÜ Êæ äàìñÜ ¤ ÊÜ á®Ý¨Ü »Ü WÜ ÊÜ íñÜ ®Ü ÊÜ á¾ ±Ü PÜ R ¨Ü ÈÉ Ááà C¨Ýª ®æ . ®Ü ÊÜ á¾ JÙÜ Wæ à
(ÖÜ ê¨Ü ¿á¨Ü ÈÉ Ááà) C¨Ýª ®æ . G¨Ü áÄ®Ü ÈÉ ¨Ýª ®æ , Êæ áàÇæ Pæ Ùæ Wæ ÓÜ áñÜ ¤ ÊÜ ááñÜ ¤ Æã C¨Ýª ®æ GÆÉ
sÝ訆 ÆãÉ C¨Ýª ®æ . AíñÜ ÖÜ »Ü WÜ ÊÜ íñÜ ®Ü ÊÜ á¾ ÓÜ áñÜ ¤ ÊÜ ááñÜ ¤ GvÜ &ŸÆWÜ ÙÜ ÈÉ ¿áã CÃÜ áÊÝWÜ
AÊÜ ®Ü ®Ü á° ¹oár ¸æ àÃæ ¿ÞÃæ ãà PÜ áÒ ÆÉ PÜ ÊÜ á®Ü áÐÜ ÂÃÜ ŸÚ ÓÜ ÊÜ áÓæ 屆 ÄÖÝÃÜ PÝR X Öæ ãàWÜ áñæ ¤ àÊæ
Gí¨ÜÃæ »ÜWÜÊÜíñܯWæ C®æ°ÐÜár Pæãà±Ü ŸÃÜÈQRÆÉ ?
PÜáÒ¨ÜÅ ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÜÈÉ ÊæãÃæ
A¯ÎcñÜ A—PÝÄWÜÙÜÈÉ »ÜÃÜÊÜÓæ
®ÜÃÝ®… ÓÜá¤ñÝÌ ¯àaÝ®… E¨ÜÃÜ»ÜÃÜOÝÓÜPܤÖÜê¨Ü¿á@ >
GíŸá¨ÝX ÎÅàÓÜ ñÜ ÂÓÜ í«Ü £à¥Ü ìÃÜ á ËÐÜ á¡ ÓÜ á¤ £¿áÈÉ Öæ àÚ¨Ü íñæ ®Ü ÊÜ áWæ ÓÜ ÊÜ áÓæ ÂWÜ ÙÜ á
G¨ÜáÃݨÝWÜ ËÐÜá¡»ÜPܤÃÜÆɨÜ, ÊÝÊÜÞaÝÃÝ©WÜÙÜ®Üá° ÊÜÞw g®ÜÃÜ®Üá° ÊÜíbÓÜáÊÜ
PÜáÒ¨ÜÅÊÜá®ÜáÐÜÂÃÜ ŸÚ ÖæãàX ®ÜÊÜá¾ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ®Üá° ÖæàÚPæãÙÜáÛñæ¤àÊæ. ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ®Üá°
±ÜÄÖÜÄÓÜáÊÜíñæ AíWÜÇÝaÜáñæ¤àÊæ.
A¥ÜÊÝ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ ±ÜÄÖÝÃÜPÝRX ÃÝgPÝÃÜ~WÜÙÜ ŸÚÁáà, ÇèQPÜ A—PÝÄWÜÙÜ
ŸÚÁáà Öæ ãàWÜ áñæ ¤ àÊæ . Pæ ÆÊæ à ©®Ü WÜ ÙÜ ÈÉ ÃÝgPÝÃÜ ~WÜ ÙÜ á ñÜ ÊÜ á¾ Óݧ ®Ü ÊÜ ®Ü á°
PÜÙæ¨ÜáPæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá, A—PÝÄWÜÙÜá ñÜÊÜá¾ A—PÝÃÜÊÜ®Üá° PÜÙæ¨ÜáPæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá AíñÜÖÜ
A¯Îc ñÜ A—PÝÃÜ ¨Ü , A¯Îc ñÜ ÓÝÌ ËáñÜ Ì ¨Ü gWÜ £¤ ®Ü ÓÜ á¤ £¿áÈÉ Ááà BÓÜ PÜ ¤ ®ÝWÜ áÊÜ , AÊÜ Äí¨Ü
®ÜÊÜá¾ ÃÜPÜÒOæ¿ÞWÜáñܤ¨æ GíŸ »ÜÃÜÊÜÓæ¿áÈÉ ÊÜáãyÜ®ÝWÜáÊÜ D ÊÜÞ®ÜÊܯWæ »ÜWÜÊÜíñÜ
¯gÊÝX H®Üá ÊÜÞvܸæàPÜá ?
PæàÙÜ©¨ÜªÃÜã Pæãoár PÝ¿ááÊÜ »ÜWÜÊÜíñÜ
Pæ àÚ¨Ü Ãæ ÃÜ PÜ Ò Oæ ÊÜ ÞvÜ áÊÜ â©ÆÉ Êæ à ?
Cí¨Ü á ®ÝÊÜ â Ÿ¨Ü áPÜ áÊÜ â¨Ü Pæ R ®Ü ÊÜ á¾ ¨æ àÖÜ ¨Ü ÈÉ H®æ ÆÉ AÊÜ ÍÜ ÂPÜ ñæ C¨æ ? GíŸá¨ÝX
®Ü ÊÜ áWÜ ã Wæ 㣤 ÆÉ . ËþݯWÜ ÚWÜ ã ±Ü ä|ìÊÝX £Ú©ÆÉ ™. GÐÜ ár ±Ü ¨Ý¥Ü ìWÜ ÙÜ BÊÜ ÍÜ ÂPÜ ñæ
C¨æ GíŸá¨ÝX ®ÜÊÜáWæ Wæãñæ¤à CÆÉ Gí¨ÜÊæáàÇæ, AíñÜÖÜ ±Ü¨Ý¥ÜìWÜÙÜá ¸æàPÜá
GíŸá¨ÝX ¨æ àÊÜ ÃÜ ÈÉ A²É Pæ àÍÜ ®… ÖÝPÜ Æá ÓÝ«Ü ÂÊæ à? ÖÝWÝ¨Ü Ãæ ®Ü ÊÜ á¾ ¿ÞÃÜ
A²É Pæ àÍÜ ®… A®Ü ã° PÝ¿á¨æ à, ®ÝÊÜ â Pæ àÙÜ ©¨Ü ª ÃÜ ã GÆÉ ÊÜ ®Ü ã° Pæ ãoár ÃÜ PÜ Ò Oæ ÊÜ ÞvÜ á£¤ ÃÜ áÊÜ
B »Ü WÜ ÊÜ íñÜ , ®ÝÊÜ â Pæ àÚ¨Ü Ãæ Pæ ãoár ÃÜ PÜ Ò Oæ ÊÜ ÞvÜ áÊÜ â©ÆÉ Êæ à ? B »Ü WÜ ÊÜ íñÜ ®Ü ÈÉ ®Ü ÊÜ á¾
ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ®Üá° ÖæàÚPæãívÜÃæ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ®Üá° »ÜWÜÊÜíñÜ ±ÜÄÖÜÄÓÜáÊÜâ©ÆÉÊæà?
7 ]àÓÜá«Ý
ÖÝWݨÜÃæ AíñÜÖÜ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÊæáàÇæ ®ÝÊÜâ ËÍÝÌÓÜ Cvܨæà, AÊܮܮÜá° Ÿ©Wæ㣤
C®ÝÂÄí¨Ü Çæ ãà ®Ü ÊÜ á¾ E¨Ýœ ÃÜ ÊÝWÜ áñÜ ¤ ¨æ Gí¨Ü á £Ú¨Ü á ÊÜ áñæ 㤠Ÿº ÃÜ ®Ü á° ÊÜ ÞñÜ ®Ýwst Ãæ ,
ÊÜáñæ㤟ºÃÜÈÉ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ®Üá° ÖæàÚPæãívÜÃæ ÊÜáñæ㤟ºÃÜÈÉ ÍÜÃÜ|á Öæãà¨ÜÃæ, ÊÜÓÜá¤ñÜ@
ÓÜÊÜìÃÜPÜÒPÜ®Ý¨Ü B »ÜWÜÊÜíñܯWæ ®ÜÊÜá¾ ÊæáàÇæ GÐÜár Ôoár ŸÃÜÈQRÆÉ ?
CÐÝr¨ÜÃÜã »ÜWÜÊÜíñÜ ®ÜÊÜá¾ ÊæáàÇæ Pæãà±Ü ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜâ©ÆÉ™. ®ÜÊÜá¾ ÊæáàÇæ
A®Ü áWÜ ÅÖÜ ÊÜ ®æ ° à ÊÜ ÞvÜ áñݤ ®æ Gí¨Ü Ãæ , ¨æ àÊÜ ÃÜ B PÜ Ò ÊÜ ÞWÜ á| GÐÜ ár A¨Ü á½ ñÜ ÊÝX¨æ ? GíŸ
PÜ Æ³ ®æ ®Ü ÊÜ á¾ ÊÜ ááí¨æ ŸÃÜ Æá ÓÝ«Ü Â™. D Ä࣠»Ü WÜ ÊÜ íñÜ ®Ü PÜ Ò ÊÜ ÞWÜ á|¨Ü ¯ÔÕ àÊÜ áñæ ¿á®Ü á°
£Ú¨ÜÃæ ËÐÜá¡ÓÜÖÜÓÜÅ®ÝÊÜá¨Ü »ÝÊÜ®æ ®ÜÊÜá¾ ÊÜá®Ü ÊÜááorÆá ÓÝ«Ü™.
""ÓÜ Ì ¿áí»Ü ã@'' ÓÜ ÊÜ á®Ü Ì ¿á
ÓÜ Ì ¿áí+»Ü ã ¯gÊÝX »Ü ãËá¿áÈÉ ¿ÞÊÜ PÜ Ò ÊÜ ÞWÜ á| C¨æ A¨Ü á ŸÖÜ ÙÜ
AƳ ÊÝ¨Ü ¨Ü ᪠™. ÓÜ Ì ¿áí GíŸ ÍÜ Ÿª Pæ R ""ÓÝPÝÒ ñ…'' ""ÊÜ ááSÂ'' GíŸ A¥Ü ìÊÜ ®Ü á°
ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜá AÆÉÈÉ AÆÉÈÉ ÖæàÙÜáñݤÃæ. ×àWÝX ÓÝPÝÒñݤX ÊÜááSÂÊÝX
»ÜãËá¿áÈÉÃܸæàPÝ¨Ü ¿ÞÊÜ ¨æãvÜx¨Ý¨Ü PÜÒÊÜÞWÜá| C¨æ, B WÜá| »ÜãËá¿áÈÉ
¯gÊÝX CÆÉ™. QíñÜá ""ÓÜÌ¿áí»Üã'' ñÝ®æà B PÜÒÊÜÞWÜá|ÊÜ®Üá° ±Üvæ¨Ü ÊÜáÖÝÊÜÂQ¤
»ÜWÜÊÜíñÜ. A¨ÜPÝRXÁáà »ÜWÜÊÜíñܮܮÜá° ÓÜÌ¿áí»Üã Gí¨Üá PÜÃ橨ݪÃæ GíŸá¨ÝX
ËÐÜá¡ÓÜÖÜÓÜÅ®ÝÊÜá¨Ü A¼±ÝÅ¿áÊÜ®Üá° £Ú¿áŸÖÜá¨ÝX¨æ.
PÜ Ò ÓÜ Â ÊÜ Þ=PÜ Ò ÊÜ Þ
PÜÒÊÜÞWÜá| A¨Üá ¸æàÃæ ¿ÞÃÜ ÓÜí±ÜñÜ㤠AÆÉ™. QíñÜá A¨Üá »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÓÜí±ÜñÜá¤
GíŸá¨ÝX PÜÒÊÜÞ GíŸ ÍÜŸªÊæà £ÚÔPæãvÜáñܤ¨æ. ""PÜÒí ®ÜÃÜÔíÖÝ¿á ®ÜÊÜá@'' Gí¨Üá
Öæ àÚ¨Ü íñæ PÜ Ò Gí¨Ü Ãæ ®Ü ÃÜ ÔíÖÜ ¨æ àÊÜ ÃÜ á Gí¨Ü ¥Ü ì. ""Cí©ÃÝ Çæ ãàPÜ ÊÜ ÞñÝ ÊÜ Þ ÃÜ ÊÜ Þ
ÊÜ áíWÜ Æ¨æ àÊÜ ñÝ'' Gí¨Ü á Öæ àÚ¨Ü íñæ ÊÜ Þ Gí¨Ü Ãæ ÓÜ í±Ü ñÜ á¤ ™ , ÓÜ í±Ü £¤ Wæ
A¼ÊÜÞ¯¯¿Þ¨Ü ÆQÒ ¾à¨æàË Gí¨Ü¥Üì. ÖÝWݨÜÃæ D PÜÒÊÜÞWÜá| C¨Üá ¿ÞÃÜ
ÓÜ í±Ü ñÜ á¤ ? ¿ÞÃÜ IÍÜ Ì ¿áì ? C¨Ü á ®Ü ÊÜ á¾ ¯ÊÜ á¾ ÓÜ í±Ü ñÜ ¤ ÆÉ ™. »Ü ãËá¿á ÓÜ í±Ü ñÜ ã¤ AÆÉ ™.
¯g ñÝÀá¿áí©ÃÜ PÜÒÊÜÞWÜá| ŸÖÜÙÜ ¨æãvÜx¨Ý¨Ü¨æªà™. B¨ÜÃæ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ¨ÜêÑr¿áÈÉ
®æ ãàw¨Ü Ãæ , ¿ÞÊÜ ñÝÀá¿á, ¿ÞÊÜ ÊÜ á®Ü áÐÜ Â®Ü , ¿ÞÊÜ MáÑ¿á, ¿ÞÊÜ »Ü ãËá¿á,
¿ÞÊÜ ¨æàÊÜñæ¿á ÓÜí±ÜñÜ㤠AÆÉ C¨Üá. QíñÜá PÜÒÓÜ ÊÜÞ=PÜÒÊÜÞ. PÜÒ=®ÜÃÜÔíÖܨæàÊÜÃÜ,
»Ü WÜ ÊÜ íñÜ ®Ü ÊÜ Þ=ÓÜ í±Ü ñÜ á¤ D PÜ Ò ÊÜ ÞWÜ á| GíŸá¨ÝX PÜ Ò ÊÜ Þ ÍÜ Ÿª Êæ à ®Ü ÊÜ áWæ
£ÚÔPæãvÜᣤ¨æ.
AíñÜ ÖÜ ""ÓÜ Ì ¿áí»Ü ã'' ®ÝÊÜ áPÜ ®Ý¨Ü »Ü WÜ ÊÜ íñÜ ÓÜ Ì ¿áí»Ü ã BX ®Ü ÊÜ á¾ ÈÉ
±ÝÅ¨Ü á»Ü ãìñÜ ®ÝX A®Ü áWÜ ÅÖÜ ÊÜ ÞvÜ È. ®Ü ÊÜ á¾ ®Ü ÊÜ á¾ ÁãàWÜ Âñæ Wæ A®Ü áÓÝÃÜ ÊÝX
PÜ Ò ÊÜ ÞWÜ á|WÜ ÊÜ ®Ü á° ®Ü ÊÜ áWÜ ã Pæ ãoár A®Ü áWÜ Å ×ÓÜ È GíŸá¨ÝX »Ü WÜ ÊÜ íñÜ ®Ü ÈÉ
±ÝŦìÓæãà|. ...ÓÜ Íæ àÐÜ ....
®Ü íoÄWæ ÓÝÆÊÜ ®Ü á Pæ ãvÜ áÊÝñÜ ÊÜ áãSì
WWWWWWWWWWWWWWWWWW
8 ÊÜÞa…ì 2010
ËÍÝÌ ÓÜ
±Ü í &ÓÜ ñÜ Â«Ý®ÝaÝ¿áì PÜ qr
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
»Ü¿á, C¨Üá ÊÜá®ÜáÐÜ娆 ÓÜÌ»ÝÊÜ. PæÆÊÜÃÜá PæÆÊÜâ¨ÜPæR »Ü¿á ±ÜvÜáñݤÃæ. B¨ÜÃæ
ÓÜ gj ®Ü ÃÜ á ÖÝWÜ ã »Ü WÜ ÊÜ íñÜ ®Ü Êæ áàÇæ ËÍÝÌ ÓÜ Ëor ÊÜ ÃÜ á A®æ àPÜ ¸ÝÄ A®æ àPÜ PÝÃÜ |WÜ Úí¨Ü
ŸÃÜáÊÜ »Ü¿á©í¨Ü ¨ÜãÃÜÊÝX B®Üí¨Ü©í¨Ü CÃÜáñݤÃæ.
JŸº »Ü WÜ ÊÜ íñÜ ®Ü ÈÉ ËÍÝÌ ÓÜ Ëor ÊÜ ÂQ¤ ™ ËÊÝÖÜ BX¨Ýª ®æ . ËÊÝÖÜ ÊÝ¨Ü ©®Ü Êæ à ÃÝ£Å
®Ü©¿á Jí¨Üá ¨ÜvÜ©í¨Ü C®æã°í¨Üá ¨ÜvÜPæR AÊÜ®Ü ®ÜÊÜ ÊÜ«Üá ÖÝWÜã Ÿí«Üá
ŸÙÜWܨÜÊÜÃæãí©Wæ ¨æã~¿áÈÉ ±ÜÅ¿Þ| ÊÜÞvÜáñݤ C¨Ýª®æ. BWÜ ñÜPÜÒ| ¨æãvÜx
¹ÃÜáWÝÚ Ÿí¨æã¨ÜXñÜá. CÊÜÃæÆÉ ±ÜÅ¿Þ| ÊÜÞvÜáñܤȨܪ ¨æãà~ AÆáWÝwñÜá.
¨æ ãà~¿áÈÉ C¨Ü ª GÆÉ ÄWÜ ã ÊÜ áÃÜ |»Ü ¿á BÊÜ ÄÔPæ ãíwñÜ á. B¨Ü Ãæ D ¨æ àÊÜ ÃÜ ÈÉ ËÍÝÌ ÓÜ
Cor ÓÜgj®Ü ÊÜÞñÜÅ ¿ÞÊÜ »Ü¿áÊÜâ CÆɨæ ÍÝíñÜ®ÝX¨Üª™. BWÜ BñÜ®Ü ÖæívÜ£ ¯ÊÜáWæ
»Ü¿á BWÜᣤÆÉÊæ ? Gí¨Üá WÜívܮܮÜá° AaÜcÄÀáí¨Ü PæàÚ¨ÜÙÜá. BWÜ AÊÜ®Üá ¿ÞÊÜ
EñܤÃÜÊÜ®Üá° Pæãvܨæ ñܮܰ ŸÚ C¨Üª Jí¨Üá PÜ£¤¿á®Üá° ñæWæ¨Üá ÖæívÜ£¿á PÜᣤWæWæ
aÜáaÜácÊÜÖÝWæ ÖÜ£¤ÃÜ Ÿí¨Ü. BWÜ ÖæívÜ£ ËaÜÈñÜÙÝWܨæà ÓÜáÊÜá¾®æ C¨ÜªÙÜá BWÜ BñÜ
Öæ ívÜ £¿á®Ü á° Pæ àÚ¨Ü ¿ÞPæ ¯®Ü Wæ ÓÜ Ì Æ³ ÊÜ ä »Ü ¿á BWÜ ÈÆÉ Êæ à? A¨Ü Pæ R AÊÜ ÙÜ á
PÜ £¤ Ááà®æ ãà ñÜ áí¸Ý A±Ý¿áPÝÄ B¨Ü Ãæ A¨Ü ®Ü á° ×w¨Ü áPæ ãíwÃÜ áÊÜ ÊÜ ÃÜ á ®Ü ®Ü ° Êæ áàÇæ
ñÜ áí¸Ý ²Å࣠BÓæ Cqr ÃÜ áÊÜ ®Ü ®Ü ° WÜ ívÜ B¨Ü ª Äí¨Ü ®Ü ®Ü Wæ »Ü ¿áÊÝWÜ ÈÆÉ ™ Gí¨Ü ÙÜ á. BWÜ
BñÜ ®Ü ®Ü WÜ ã ÖÝWæ Ááà D ¹ÃÜ áWÝÚ¿á AÇæ WÜ ÙÜ á A±Ý¿áPÝÄ¿ÞXÃÜ ŸÖÜ á¨Ü á. B¨Ü Ãæ
C¨Ü®Üá° BwÓÜᣤÃÜáÊÜ »ÜWÜÊÜíñÜ PÜÃÜáOÝÊÜáÀá B¨ÜªÄí¨Ü ®Ü®ÜWæ »Ü¿áËÆÉ Gí¨Ü.
×àWæ ¨æàÊÜÃÜ ÊæáàÇæ ¨ÜêyÜÊÝ¨Ü ®Üí¹Pæ¿áá ®ÜÊÜá¾®Üá° ¯¼àìñÜÃܮݰX ÊÜÞvÜáñܤ¨æ.
D ñÜÃÜÖÜ¨Ü ËÍÝÌÓÜ JÊæá¾Çæ ŸÃܨæ C¨ÜªÃÜá A»ÝÂÓÜ ÊÜÞw¨ÝWÜ PÜÅÊÜáÊÝX ŸÃÜáñܤ¨æ.
B¨ÜªÄí¨Ü B ñÜÃÜÖÜ¨Ü ËÍÝÌÓÜPæR ±ÜſᣰÓæãà|.
®Ü áw
ÊÜ ááñÜ á¤

«ÝËáìPÜ ÎPÜÒ| ιÃÜ @&
ÃÝ¿áaÜ ãÃÜ á @ 31&3&2010 Äí¨Ü 9&4&10ÃÜ ÊÜ Ãæ Wæ ÓÜ í±Ü QìÔ @ 9449920730
ÖÜ ®Ü áÊÜ áÓÝWÜ ÃÜ @ ©.25&4&10 Äí¨Ü 29&04&10 ÃÜ ÊÜ Ãæ Wæ ÓÜ í±Ü QìÔ @ 9916029793, 9901350366
9 ]àÓÜá«Ý
ÎÅàPÜêÐÜ¡ & 9
±Üí. g¿á£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜáÙÜX

ÎÅàÖÜÄ¿á ÊÜáñÜÊÝWÜÈà, ÊÜÞñÜáWÜÙÝWÜÈà ÓÜ¨Ý AÊæà ÓÜñÜÂÊÝWÜáÊÜÊÜâ. ÓÜáÙÝÛWÜáÊÜ
ÓÜ í¨Ü »Ü ìÊæ à CÆÉ ™. Aíñæ Ááà ÎÅàPÜ êÐÜ ¡ ÓÜ ñÜ ÂÓÜ íPÜ Æ³ ™. ÎÅàPÜ êÐÜ ¡ ®Ü Caæ f ¿áíñæ , ÊÜ Þ£®Ü íñæ Ááà
GÆÉ ÊÜ ä ®Ü væ ¿ááÊÜ â¨Ü á. ""¯®Ü ° bñÜ ¤ G®Ü ° »ÝWÜ Â™, ¯®Ü ° bñÜ ¤ Pæ R Ÿí¨Ü ¨Ü ᪠G®Ü ° bñÜ ¤ Pæ R ŸÃÜ È''
Gí¨ÜÃÜá ÖÜĨÝÓÜÃÜá. ËÐÜá¡Ë®Ü «ÜÊÜáì, AÊÜ®Ü ÊÜÞñÜá, PÜê£, ÓÜÌ»ÝÊÜ, Gí¨Üã
¯ÐÜ–ÆÊÜÆÉ™.
®Ü ËÐæã¡àÊÜìaÜ®Üí PÝ̲ ÊÜáêÐÝ »ÜÊÜ£ PÜÓÜÂbñ… >
±ÝÅÃÜí»ÜÊÜÞñÜÅí™ CaÝf ÊÝ ËÐÜá¡«ÜÊæáàì ®Ü ¯ÐÜ–ÇÝ >>
G®Ü á° ÊÜ ¨Ü á ÍÝÓÜ ÷ ™. ÎÅàPÜ êÐÜ ¡ ®Ü ÊÜ ÞñÜ ®Ü á° EÆÉ í\Ô¨ÝWÜ ±ÝívÜ ÊÜ ÄWÜ ã AÊÜ ®Ü £¿ÞX¨æ .
¨ÜãÂñÜ PÜңſáÄWæ ¯Ñ¨Üœ. «ÜÊÜáìÃÝg A¨Ü®Üá° Bw¨Ü. ÓÜÊÜìÓÜÌ PÜÙæ¨ÜáPæãívÜ. ÃÜáQ¾~
ñܮܰÊÜÙæí¨Üá ÎÅàPÜêÐÜ¡ ÖæàÚ¨ÜÃÜã ¼àÐܾPÜ, ÃÜáQ¾ PæàÙÜÈÆÉ. Pæã®æWÜã ÃÜáQ¾~ PÜêÐÜ¡®Ü®Üá°
ÓæàĨÜÙÜá. Ë´ÜÆÃÝ¨Ü EÚ¨ÜÊÜÃÜá ¯ÃÝÓæÀáí¨Ü FÃÜá ÓæàĨÜÃÜá. PÜêÐÜ¡®Ü ÊÜÞñÜá
¼àÊÜá¯Wæ Êæà¨ÜÊÝPÜ™. ÍÜá¨Üœ»ÝWÜÊÜñÜ«ÜÊÜáì. AíñæÁáà ¼àÊÜá E®Ü°ñÜÊÜÂQ¤¿Þ¨Ü.
¨æàÊÜÃÜ ÊÜÞ£®Ü ŸÆ©í¨ÜÇæà ¼àÊÜá ±ÜÃÝPÜÅËá¿Þ¨Ü. ÎÅàPÜêÐÜ¡®Ü ÊÜÞñæà ¼àÊÜá®Ü
ÊÜÞñÜá. ¼àÊÜá®Ü ÊÜÞ£¯í¨ÜÇæà gWÜ£¤®Ü ×ñÜ. ""®ÝÓܾ¨ÜáQ¤ÓܨÜêÍÜí ×ñÜÃÜã±ÜÊÜå…''
Gí¨ÜÃÜá ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜá. ÖÜÄ&ÊÝ¿ááWÜÙÜ ÊÜÞ£¯í¨ÜÇæà ×ñÜ. ×ñÜ¨Ü ÊÜÞñÜá
Gí©WÜã ÊÜÂ¥ÜìÊÜÆÉ™.
""ÊÜá®Ü¾®Ý »ÜÊÜ ÊÜá¨Ü½Pæã¤à ÊÜÞÊæáàPÜí ÍÜÃÜ|í ÊÜÅg'' Gí¨Üá PÜêÐÜ¡®Ü ÊÜÞñÜá. »ÜPܤÃÜ
""ÁãàWÜPæÒàÊÜáí ÊÜÖÝÊÜáÂÖÜÊÜå…'' Gí¨Ü ÎÅàPÜêÐÜ¡™. ÊÜ®ÜÊÝÓܨÜÈÉ ÓÜÖÜÓÝÅÃÜá ÎÐÜÂÄí¨Ü
PÜãwPæãívÜá ¨ÜáÊÝìÓÜÃÜá ±ÝívÜÊÜÃÜ ŸÚ Ÿí¨ÜÃÜá. BWÜ PÜêÐÜ¡®æà ÁãàWÜPæÒàÊÜá
®æ ãàw¨Ü . ±ÝívÜ ÊÜ ÃÜ Pæ Ò àÊÜ áPÝR X ÃÜ ¥Ü ¨Ü ÓÝÃÜ ¦¿Þ¨Ü , ÍÝÓÜ ÷ E±Ü ¨æ àÍÜ PÜ ®Ý¨Ü .
ÃÜ ¥ÝíWÜ ±Ý~¿Þ¨Ü , ¿áá¨Ü œ ¨Ü ÈÉ ÊÜ ÞWÜ ì¨Ü ÍÜ ìPÜ ®Ý¨Ü . ®Ü í¹¨Ü »Ü PÜ ¤ ÃÜ ®Ü á° ÓÜ ¨Ý Pæ ç²w¨Ü á
PݱÝvÜáÊæ®æíŸ ÊÜÞñÜá ÓÜñÜÂÊÝÀáñÜá. C¨Ü®Üá° ±ÜÅñÜÂPÜÒ E¨ÝÖÜÃÜOæÀáí¨Ü Ԩܜ±ÜwÔ
ñæãàÄÓÜÆá ÎÅàPÜêÐÝ¡ÊÜñÝÃÜ.
ÓÜñÜÂí Ë«ÝñÜáí ¯g»ÜêñÜ»ÝÑñÜÊÜå… >
ñܮܰ »ÜêñÜÂÃÜá g¿á&Ëg¿áÃÜá. AÊÜÃÜ®Üá° PÜáÄñÜá ñÝ®æà Bw¨Üª™ ""¯ÊÜá¾®Üá° ®Ý®æà
ÓÜ íÖÝÃÜ ÊÜ ÞvÜ áÊæ ÊÜ áãÃÜ á g®Ü ¾ WÜ ÙÜ ÈÉ '' Gí¨Ü á. A¨Ü ®Ü á° ÓÜ ñÜ Â ÊÜ ÞvÜ Æá D PÜ êÐÝ¡ ÊÜ ñÝÃÜ .
±ÜÃÜÓÜ£Wæ AÙÜáQ¨ÜÊÜ ±Ý² ÖæãÇæ¿á
WWWWWWWWWWWWWWWWWW
10 ÊÜÞa…ì 2010
¨ÝÌ ÃÜ ±ÝÆPÜ ÃÝ¨Ü ñÜ ®Ü ° ÊÜ ÃÜ á. B¨Ü Ãæ ÍÝ±Ü WÜ ÅÓÜ ¤ ÃÜ á. ÍÝ±Ü ¨Ü ËÊæ ãàaÜ ®Ü , ÍÝ±Ü ¨Ü ÊÜ ááPݤ ¿á
ñÝ®æ à ÊÜ Þw ÊÜ áñæ ¤ ÊÜ áÃÜ Ú PÜ Ãæ ÀáÔPæ ãÙÜ áÛ Êæ ®æ í¨Ü á ¨æ àÊÜ ñæ WÜ ÙÜ á C¨Ü ®æ ° à ±ÝŦìst ª ÃÜ á.
ÖÜñè aÜ ¿åè ÃÝÊÜ|PÜáí»ÜPÜOèì ñÜÌ¿Þ ñÜÌ©à¿åè ±ÜÅ£ÖÝÃܱÝÇè >
ÊÜáÖÝÓÜáÃÝÊæàÍÜ¿ááñè × ÍݱÝñ… ñÜÌÁáçÊÜ ñÝÊܨÜ ËÊæãàaܯà¿åè >>
¿åè ñè ñÜÊÝÄàÖÜ ñÜÁãà@ ±ÜÅËÐèr ¨æçñè ñÜá ñÝÊÜí«ÜñÜÊÜá@±ÜÅÊæàÍè >
¿åè ñè ñÜÌ©à¿åè »ÜÊÜ©à¿áÊæàÍܾ ñÜÌ¿Þ ±Üâ®Ü@ ±ÝűÜ~à¿åè ±ÜÃæàÍÜ >>
(ÊÜá.»Ý.ñÝ.¯ 11&205,206)
ÃÝÊÜá®ÝX ÃÝÊÜ|&PÜáí»ÜPÜ|ìÃÜ®Üá° ¯à®æà ÓÜíÖÜÄst AÊÜÃÜã g¿áËg¿áÃæà.
BWÜ ¯à®Üá Bw¨Ü ÊÜÞñÜá ÓÜñÜÂÊÝÀáñÜá. DWÜÆã ÓÜñÜÂÊÝWܸæàPÜá. AÊÜÃæà DWÜ
ÎÍÜá±ÝÆ&¨ÜíñÜÊÜPÜ÷ÃÝX aæ੨æàÍܨÜÈÉ ÖÜáqr¨ÝªÃæ. C¨Üá AÊÜÃÜ ÊÜáãÃÜ®æà g®Ü¾™.
ÍݱÜÊÜááPݤ¿á¨Ü ÖÜíñÜ. ¯à®æà PÜêÐÜ¡®ÝX AÊÜñÜÄÔ AÊÜÄŸºÃÜ®Üá° ÓÜíÖÜÄÓܸæàPÜá.
ÓÜ íÖÜ ÄÓÜ áÊÜ ®æ í¨Ü á ¯à®æ à Bw¨Ü ÊÜ ÞñÜ á. AÊÜ Ãæ ãÙÜ X¨Ü ᪠AÊÜ Äí¨Ü A±Ü ÃÝ«Ü ÊÜ ÞwÔ¨Ü
¨æ çñÜ ÂÃÜ ®Ü á° ñÜ ÊÜ áÔÕ Wæ PÜ ÙÜ á×ÓÜ á. ¯®Ü ° ÊÜ ÃÝ¨Ü ¨ÝÌ ÃÜ ±ÝÆPÜ ÃÜ ®Ü á° E¨Ýœ ÃÜ ÊÜ ÞvÜ á. C¨Ü á ¯®Ü °
ÊÜÞñÜá. A¨Ü®Üá° ÓÜñÜÂÊÝXÓÜÆá PÜêÐÝ¡ÊÜñÝÃÜ «ÜÄÓÜá. JÙæÛ¿áÊÜÃÜá PæorÊÜÃÝWÜáÊܨÜá,
Pæ or ¨Ü ª ®Ü á° ÊÜ ÞvÜ áÊÜ ¨Ü á AÓÜ áÃÜ ÃÜ BÊæ àÍÜ ©í¨Ü . JÙÜ Öæ ãPÜ R ¨æ çñÜ ÂÃÜ ±æ ÅàÃÜ Oæ Àáí¨Ü Pæ or ¨Ü ª ®Ü á°
ÊÜÞw¨ÜÊÜÄWæ PæorWÜ£, JÙæÛ¿á¨ÜPæR JÙæÛ¿á WÜ£ C¨Üá ¯®Ü° ÊÜÞñÜá.
®ÝÓÜñæãà ˨ÜÂñæà »ÝÊÜ@ ®Ý»ÝÊæäà ˨ÜÂñæà ÓÜñÜ@ >> (XàñÝ)
Pæor¨ÜªPæR JÙæÛ¿á¨ÝWÜáÊÜ©ÆÉ™. JÙæÛ¿á¨ÜPæR Pæor¨ÝªWÜáÊÜ©ÆÉ™. C¨Ü®Üá° ÓÜñÜ ÊÜÞvÜÆá
¯®Ü° AÊÜñÝÃÜ. ""±ÜäñÜ®Ý, ÍÜPÜpÝÓÜáÃÜ, ñÜêOÝÊÜñÜì, «æà®ÜáPÜ, ŸPÜ, PÜíÓÜ, ÎÍÜá±ÝÆ,
¨ÜíñÜÊÜPÜ÷™, ÊÜñÝÕÓÜáÃÜ, CÊÜÃæÆÉÃÜÈÉ ÓÜáÃÜ&AÓÜáÃÜ GÃÜvæÃÜwÊæ. AÓÜáÃÜÄWæ ¨ÜáWÜì£,
ÓÜáÃÜ&ÓÝ£ÌPÜiàÊÜPæR ÓܨÜY£ ¯àvÜÆá ÎÅàÖÜÄ¿áá PÜêÐÝ¡ÊÜñÝÃÜÊÜ®Üá° «ÝÃÜ| ÊÜÞw¨Ü.
...ÓÜ Íæ àÐÜ ...
ÎÅàÓÜá«Ý ±æäàÐÜPÜÃÜá @
1) ÎÅà Pæ.i.ÓÝ£ÌP… ¸æíWÜÙÜãÃÜá 40.
2) ÎÅà GÓ….Pæ.¸Ý¨ÜÃÝ¿á~ A¥Ü~.
3) ÎÅà BÃ….i.¨æàÍܱÝívæ ¸ÝWÜÆPæãào.
D ÊÜ áÖÜ ¯à¿áÃÜ á ÎÅàÓÜ á«Ý±Ü £ÅPæ ¿á Êæ áà騆 A¼ÊÜ Þ®Ü ©í¨Ü ±æ äàÐÜ PÜ ÃÝXÃÜ áÊÜ ÃÜ á.
ÖÜ Ä&ÊÝ¿áá&WÜ áÃÜ áWÜ ÙÜ á AÊÜ ÄWÜ ã, AÊÜ ÃÜ PÜ áoáíŸPÜ ãR þÝ®Ü &»Ü Q¤ &
B¿ááÃÝÃæãàWÝ©WÜÙÜ®Üá° PÜÃÜá~ÓÜÇæí¨Üá ±ÝŦìÓÜáÊæÊÜâ. & ÓÜí
11 ]àÓÜá«Ý
A®Ü íñÜ ±Ü ¨Ü ¾ ®Ý»Ü
±Ü í &ÓÜ ñÜ Â«Ý®ÝaÝ¿áì PÜ qr
rQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQq
»ÜWÜÊÜíñÜ®Ü A®æàPÜ ÃÜã±ÜWÜÙÜÈÉ ±Ü¨Ü¾®Ý»ÜÃÜã±ÜÊÜâ Jí¨Üá. A®ÜíñÜ Gí¨ÜÃæ ÍæàÐÜ. AÊÜ®Ü
Êæ áàÇæ ±Ü ÊÜ wst ª Äí¨Ü »Ü WÜ ÊÜ íñÜ ®Ü ®Ü á° A®Ü íñÜ ±Ü ¨Ü ¾ ®Ý»Ü Gí¨Ü á PÜ Ãæ ¿ááñæ ¤ àÊæ . Cí¥Ü ÖÜ Jí¨Ü á
ÃÜã±ÜÊÜ®Üá° ®æãàvÜáÊÜ »ÝWÜ ®ÜÊÜáWæ £ÃÜáÊÜ®ÜíñܱÜâÃܨÜÈÉ ÔWÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ B »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü
ÃÜã±ÜÊÜ®Üá° ®æãàvÜáÊÝWÜ ®ÜÊÜá¾ ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÈÉ ŸÃܸæàPÝ¨Ü A®ÜáÓÜí«Ý®Ü, »ÝÊÜ®æ H®Üá?
GíŸá¨Ü®Üá° þݯWÜÙÜá ÖÝWÜã »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü WÜá|WÜÙÜ®Üá° ÓÜ¨Ý bí£ÓÜáÊÜÊÜÄí¨Ü £Ú¿á¸æàPÜá.
±Ü ÃÜ ÊÜ á±Ü ägÂÃÝ¨Ü EñÜ ¤ ÃÝ©ÊÜ ásÝ—àÍÜ Äí¨Ü A®Ü íñÜ ±Ü ¨Ü ¾ ®Ý»Ü ÃÜ ã±Ü ¨Ü ŸWæ Y £Ú¿ááÊÜ
ÓÜ áÁãàWÜ ®Ü Êæ á¾ ÆÉ ÄWÜ ã Êæ ã®æ ° J¨Ü XŸíñÜ á A¨Ü ÃÜ ÓÝÃÜ ÊÜ ®Ü á° WÜ Å×ÓÜ áÊÜ ±Ü Å¿áñÜ ° ÊÜ Þw¨æ ª à®æ .
ÍæàÐÜ®Ü ÊæáàÇæ ±ÜÊÜwÔ¨ÜÊÜ
A®æàPÜ ÖævæWÜÚí¨Ü PÜãw¨Ü ŸêÖܨÝPÝÃÜ¨Ü ÍæàÐܮܮÜá° ±Üä|ìÊÝX ÊÝÂ²Ô ÁãàWÜ
¯¨æ Å¿áÈÉ CÃÜ áÊÜ ÃÜ ã±Ü ±Ü ¨Ü ¾ ®Ý»Ü ÃÜ ã±Ü . C¨Ü á »Ü WÜ ÊÜ íñÜ ¯WÜ ã gWÜ £¤ WÜ ã CÃÜ áÊÜ AíñÜ ÃÜ ÊÜ ®Ü á°
£ÚÓÜ áñÜ ¤ ¨æ . C¨æ à Íæ àÐÜ ¨æ àÊÜ ÃÜ á ÓÜ ÊÜ áÓÜ ¤ ÊÝ¨Ü ŸÅÖݾ ívÜ ÊÜ ®Ü á° ñÜ ®Ü ° ÍÜ ÄàÃÜ ¨Ü ÈÉ AÆÉ ñÜ ®Ü ° ÍÜ ÄàÃÜ ¨Ü
Jí¨Üá AÊÜ¿áÊÝ¨Ü Jí¨Üá Öævæ¿á, B Öævæ¿áÈÉ¿á ÓÝÓÜáÊæ PÝÚ®Ü ±ÜÄÊÜÞ|¨Ü ÓܧÙܨÜÈÉ
Coár Pæãíw¨ÝªÃæ. B¨ÜÃæ »ÜWÜÊÜíñܮܮÜá° «ÜÄÓÜÆá AÊÜÄWæ ñÜÊÜá¾ ±Üä|ìÊÝ¨Ü ÍÜÄàÃÜÊÜ®Üá°
ËáàÓÜÈvܸæàPÝÀáñÜá. ÓÜÊÜáÓܤÍÜÄàÃÜÊÜ®Üá° ÊÝÂ²Ô¨Ü »ÜWÜÊÜíñÜ®æÈÉ™? ÓÝÓÜáÊæPÝÚ®Ü »ÝWܨÜÈÉ
ÊÝÂ²Ô¨Ü gWÜñÜᤠGÈÉ ? ÖÝWݨÜÃæ ŸÅÖݾívÜPæR Öævæ¿á Jí¨Üá »ÝWÜ ÓÝPÜá. »ÜWÜÊÜíñܯWæ
±Ü ä|ìÊÝ¨Ü ÍÜ ÄàÃÜ ÓÝPÜ á Gí¨Ü á A¥Ü ìÊÜ ÆÉ ™. »Ü WÜ ÊÜ íñÜ ®Ü á A®Ü íñÜ ®Ý¨Ü ª Äí¨Ü A®Ü íñÜ ®Ü A®Ü íñÜ
ÍÜÄàÃÜÊÜä ÓÝÆáÊÜâ©ÆÉ™. B¨ÜÃÜã A®ÜíñÜ®Ü ÊæáàÇæ A®ÜíñÜ A®ÜáWÜÅÖÜPÝRX »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá ñܮܰ
A®ÜíñÜ ÍÜÄàÃÜÊÜ®Üá° AíñÜÊÜâÙÜÛíñæà ÊÜÞw ±ÜÊÜwÓÜáñݤ®æ.
PæçPÜÙÜWæ PæçÇÝÓæàÍÜÌÃÜ
A®ÜíñÜÍÜ¿á®Ü¨ÜÈÉ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ŸÆPæç¿á®Üá° ¨ÜÍÜì®ÜÊÜÞvÜáÊÝWÜ B Pæç PæÙÜWæ ÃÜá¨ÜŨæàÊÜÃÜ
¨ÜÍÜì®ÜÊÝWÜáñܤ¨æ. C¨ÜÃÜ A¥Üì ÃÜá¨ÜŨæàÊÜÃÜá ¿ÞÊÝWÜÆã »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü Pæç PæÙÜWæ ÊÜáñÜá¤
»ÜWÜÊÜíñÜ®Ü A»Ü¿á ÖÜÓܤÊÜ®Üá° A±æàQÒÓÜáÊÜÊÜÃÜá Gí¨Üá bí£ÓܸæàPÜá. B¨ÜÃæ CÈÉ C®æã°í¨Üá
ÓÝÌ ÃÜ ÓÜ Â ÃÜ á¨Ü Ũæ àÊÜ ÃÜ á ®æ àÃÜ ÊÝX ¨æ àÊÜ ÃÜ Pæ ç Pæ ÙÜ X®Ü ÊÜ ÃÜ ÆÉ ™. ¨æ àÊÜ ÃÜ Pæ ÙÜ Wæ ÆQÒ  ¾ à™, ÆQÒ  ¾ ¿á Pæ ÙÜ Wæ
ÊÝ¿áá¨æ àÊÜ ÃÜ á AÊÜ ÃÜ Pæ ÙÜ Wæ ÃÜ á¨Ü Ũæ àÊÜ ÃÜ á. C¨Ü ®Ü á° CÈÉ ÓÜ ãbÓÜ áñݤ Ãæ . ±Ü Å£¯ñÜ Â ¸æ ÚWæ Y ®ÝÊÜ â
PÜÃÝWæÅà ÊÜÓÜ£ ÆQÒ ¾à@ Gí¨Üá ÖæàÙÜáñæ¤àÊæ. Aí¨ÜÃæ ®ÜÊÜá¾ Pæç¿áÈÉ ÆQÒ ¾à CÃÜáñݤÙæ. HPæ?
®ÜÊÜáWæ »ÝWÜÂÊÜ®Üá° PæãvÜÆá. A¨ÜÃÜíñæ ¨æàÊÜÃÜ Pæç¿áÈÉ¿áã ÆQÒ ¾à ÊÝÓÜ ÊÜÞvÜáñݤÙæ.
PÝÃÜ|? »ÜWÜÊÜíñܮܮÜá° ÓæàËÓÜÆá. AíñÜá ¨æàÊÜÃÜ Pæç¿áÈÉ ÆQÒ ¾à. B ÆQÒ ¾¿á PæÙÜWæà
ÃÜá¨ÜŨæàÊÜÃÜá. A¨ÜÃÜíñæ ÊÝ¿áá¨æàÊÜÃÜá »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ¸ÝÖÜáWÜÚí¨Ü g¯Ô¨ÜÊÜÃÜá. AÊÜÃÜã
±Ü ¨Ü áÊÜ á®Ý»Ü ®Ü ±ÝvÜ ª ÊÜ ¨Ü ®Ü Êæ à Êæ çPÜ áísÜ
WWWWWWWWWWWWWWWWWW
12 ÊÜÞa…ì 2010
»ÜWÜÊÜíñÜ®Ü Pæç¿áÈÉÁáà CÃÜáÊÜÊÜÃÜá, B Pæç PæÙÜWæ ÃÜá¨ÜŨæàÊÜÃÜá. ×àWæ ÆQÒ ¾àÊÝ¿ááË®Ü
PæÙÜWæ ÃÜá¨ÜŨæàÊÜÃÜá GíŸá¨Ü®Üá° ÓÜãbÓÜáñݤ C¨Ýª®æ.
®Ý¼¿áÈÉ PÜÊÜáÆ
A®ÜíñÜÍÜ¿á¨ÜÈÉÃÜáÊÜ ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ ®Ý¼¿áÈÉ PÜÊÜáÆ. B PÜÊÜáƨÜÈÉ ŸÅÖܾ¨æàÊÜÃÜá C¨ÜÃÜ
¨ÜÍÜì®Ü ®ÜÊÜáWæ BWÜáñܤ¨æ. »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ®Ý¼Àáí¨Ü PÜÊÜáÆ E©Ô¨æ. C¨ÜÃÜ ×®æ°Çæ¿áÈÉÃÜáÊÜ
bíñÜ®æ ŸÖÜÙÜ ÓæãWÜÓݨܨÜ᪙. PÜÊÜáÆ ÖÜáoárÊÜâ¨Üá ¯àÃÜ®ÜÈÉ ÊÜÞñÜÅ™. ¸æíQ¿áÈÉ PÜÊÜáÆ
ÖÜáoárÊÜâ©ÆÉ™. »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü E¨ÜÃÜ©í¨Ü PÜÊÜáÆ g¯Ô¨æ Gí¨ÜÃæ AÊÜ®Ü E¨ÜÃܨÜÈÉ ¯àĨæ.
¸æíQ CÆÉ Gí¨Ü¥Üì. ¸æíQ C©ª¨ÜªÃæ PÜÊÜáÆ ÖÜáoár£¤ÃÜÈÆÉ™. E¨ÜÃܨÜÈÉ ¸æíQ CÆÉ Gí¨ÜÃæ
»ÜWÜÊÜíñܯWæ Öæãpær EÄ CÆÉ™. Öæãpær QaÜác CÆÉ™ Gí¨ÜÆÉÊæà?!
ÊÜá®Üá®ÜáÐÜÂÄWæ AÓÜãÁá (ÖæãpærQaÜác) C¨Üá ÓÜÖÜgÊÝ¨Ü ¨æãàÐÜ. GÆÉÃÜÈÉ¿áã C¨æª
CÃÜáñܤ¨æ. ñÜ®ÜXíñÜ ¿ÞÊÜâ¨æãí¨Üá ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ C®æã°Ÿº ÊÜááí¨æ Öæã¨ÜÃæ A¨Ü®Üá° ÓÜ×ÓÜÆá
BWÜáÊÜâ©ÆÉ™. C¨Ü®æ°à Öæãpær EÄ. Öæãpær QaÜác G®Üá°ñݤÃæ. C¨Üá ¨æàÊÜÄWæ ÓÜÊÜì¥Ý CÃÜÆá
ÓÝ«Ü ÂËÆÉ ™. HPæ í¨Ü Ãæ ¿ÞÃÜ ã PÜ ãvÜ ¨æ àÊÜ ÃÜ XíñÜ ¿ÞÊÜ ËÐÜ ¿á¨Ü ÈÉ ¿áã ÊÜ ááí¨æ Öæ ãàWÜ Æá
ÓÝ«ÜÂËÆÉ™. ""AñÜÂÁãà ¿áÓÜ Pæà®Ý² ®Ü PÝ̲ ×'' B¨ÜªÄí¨Ü »ÜWÜÊÜíñܯWæ C®æã°ŸºÃÜ®Üá°
®æãàw AÓÜÖÜ®æ ÖæãpærQaÜác G®Üá°ÊÜâ¨Üá CÇæÉ CÆÉ. C¨Ü®Üá° AÊÜ®Ü ®Ý¼¿áÈÉ AÃÜÚ¨Ü PÜÊÜáÆ
ÓÜãbÓÜáñܤ¨æ.
GÐÜár Öæãpær EÃÜÓݤÃܱݳ™ !
ÇæãàPܨÜÈÉ ñÜí¨æ&ñÝÀá&WÜáÃÜáWÜÙÜá ñÜÊÜá¾ ÊÜáPÜRÚWæ, ÎÐÜÂÄWæ A®æàPÜ ×ñÜ®ÜáwWÜÙÜ®Üá°
Öæ àÙÜ áñݤ Ãæ . B ¿ÞÊÜ ÊÜ ÞñÜ áWÜ ÙÜ ®Ü ã° CÊÜ ÃÜ á Pæ àÙÜ ©¨Ýª WÜ "GÐÜ ár Öæ ãpæ r EÃÜ Óݤ ®Ü ±Ý³ ™!' GíŸ
E¨ÝYÃÜ ñæWæ¿ááÊÜâ¨Üáíoá. ÖÝWݨÜÃæ C®æã°ŸºÃÜá ®ÜÊÜá¾ ÊÜÞñÜá PæàÙÜ©¨ÝªWÜ BWÜáÊÜ Jí¨Üá
ñÜÃÜÖÜ¨Ü ÊÜÂ¥æWÜã ÖæãpærEÄ A®Üá°ÊÜâ¨Üáíoá.
"»ÜWÜÊÜíñÜ®ÜÈÉ AÓÜãÁá GíŸ Öæãpær EÄ CÆɨæ C¨ÜªÃÜã ñܮܰ ÊÜÞñÜ®Üá° PæàÙܨæ
CÃÜáÊÝWÜ BWÜáÊÜ Öæãpær EÄ CÃÜŸÖÜá¨ÜÆÉ? HPæí¨ÜÃæ, gWÜ£¤®ÜÈÉ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü Bþæ¿á®Üá°
±ÝÆ®æ ÊÜÞvÜ©¨ÜªÊÜÃæà ŸÖÜÙÜ. AÊÜÃÜ®Üá° PÜívÜ »ÜWÜÊÜíñܯWæ ÊÜÂ¥æ BXÃÜŸÖÜá¨ÜÆÉ "GÐÜár
Öæãpær EÃÜÓݤÃܱݳ™!' Gí¨Üá AÊÜ®Üã Aí¨Üá PæãÙÜáÛñݤ®æ. B¨ÜªÄí¨Ü AÊܯWÜã D ñÜÃÜÖܨÜ
Öæãpær EÄ C¨æªà C¨æ ' Gí¨ÜÃæ B ñÜÃÜÖÜ ÖæãpærEÄ¿áã »ÜWÜÊÜíñܯWæ CÆÉ™. AÊÜ®Üá
AÊÜ ÃÜ ÊÜ ÃÜ ÁãàWÜ Âñæ ¿á ±Ü Å PÝÃÜ AÊÜ ÃÜ ÊÜ Äí¨Ü PÜ ÊÜ áìÊÜ ®Ü á° ÊÜ ÞwÓÜ áÊÜ ®Ü á.
"AÓÜñÝÊÜá«ÜÊÜÞaÝÃÜ@ ÖÜĨÜêÐÝr Â Bñܾ±Üäg®Üí' Gí¨Üá ÖæàÚ¨Üíñæ ñÝÊÜáÓÜÄí¨Ü Pæor
PæÆÓÜWÜÙÜ®Üá° ñÝ®æà ÊÜÞwÔ ÓÜíñæãàÐÜ ±ÜvÜáñݤ®æ. ÖæãÃÜñÜá ¨Üá@UÓÜáÊÜâ©ÆÉ™.
B¨Ü ª Äí¨Ü »Ü WÜ ÊÜ íñÜ ®Ü ÈÉ ¿ÞÊÜ ñÜ ÃÜ ÖÜ ¨Ü Öæ ãpæ r EÄ, Öæ ãpæ r QaÜ ác ÓÜ ÊÜ ì¥Ý CÆÉ ™.
¿ÞÊܨæãàÐÜWÜÙÜã CÆÉ¨Ü ¯¨ÜáìÐÜr »ÜWÜÊÜíñÜ GíŸá¨ÝX »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ®Ý¼¿áÈÉÃÜáÊÜ
PÜÊÜáÆÊÜ®Üá° PÜívÝWÜ bí£ÓܸæàPÜá. ×àWæ C®Üã° A®æàPÜ bíñÜ®æWÜÙÜ®Üá° ±Ü¨Ü¾®Ý»ÜÃÜã±Ü¨Ü ŸWæY
±ÜÃÜÊÜá ±Üäg ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá E±Ü¨æàÎÔ¨ÜÃÜá.

13 ]àÓÜá«Ý
¨æÌàÑWÜÚWæ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÇæãàPܱÝŲ¤¿ááípæ ?
±Ü í. Êæ íPÜ oXÄàÍÝaÝ¿áì G.GÓ…
rQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQq
©Ì£à¿áÓÜRí«Ü »ÝWÜÊÜñܨÜÈÉ ŸÅÖܾ&®ÝÃܨÜÃÜ ÓÜíÊݨÜÊÜ®Üá° PÝ|áñæ¤àÊæ. ®ÝÃܨÜÃÜ
±ÜÅÍæ°Wæ EñܤÃÜÊÜ®Üá° PæãvÜáñܤ aÜñÜáÊÜááìSŸÅÖܾ¨æàÊÜÃÜá ÎÅàÖÜÄ¿á ÊÜá×Êæá¿á®Üá°
ÊÜ ~ìÓÜ Æá ±ÝÅ ÃÜ í¼ÓÜ áÊÜ ÃÜ á. Êæ ã¨Ü ÈWæ »Ü WÜ ÊÜ íñÜ ®Ü ÓÜ ê ÐÝr  Â©ÊݱÝÃÜ ÊÜ ®Ü á°
ÊÜ ~ìÓÜ áÊÜ ÃÜ á. A®Ü íñÜ ÃÜ ±Ü ÃÜ ÊÜ ÞñÜ ¾ ®Ü ®Ý®Ý AÊÜ ñÝÃÜ WÜ ÙÜ ®Ü á° ÖÝWÜ ã B¿Þ
AÊÜ ñÝÃÜ WÜ ÙÜ ÈÉ »Ü WÜ ÊÜ íñÜ ®Ü á ÊÜ Þw¨Ü PÝ¿áìWÜ ÙÜ ®Ü á° Öæ àÙÜ Æá±Ü PÜ Å ËáÓÜ áÊÜ ÃÜ á.
ÊæãorÊæã¨ÜÆá ±ÜâÃÜáÐÜ A¥ÜÊÝ ÍÜã®Ü®ÝÊÜáPÜ®Ý¨Ü ÎÅàÖÜÄ¿á ÃÜã±ÜÊÜ®Üá° ËÊÜÄÔ
A®Ü íñÜ ÃÜ PÜ ÅÊÜ áÊÝX ÊÜ ÃÝÖÜ , ¿áý™, PÜ ²Æ, ¨Ü ñݤ ñæ Åà¿á, ËÐÜ á¡ , ®ÝÃÝ¿á|,
ÊÝÓÜ á¨æ àÊÜ , MáÐÜ »Ü , ÊÜ áñÜ Õ  Â™, PÜ ãÊÜ áì, ®Ü ÃÜ ÔíÖÜ , ÖÜ Ä, ÊÝÊÜ á®Ü , ÊÜ áרÝÓÜ ,
ÃÝgÃÝhæ àÍÜ Ì ÃÜ , «Ü ®Ü Ì íñÜ Ä, ±Ü ÃÜ ÍÜ áÃÝÊÜ á ÖÝWÜ ã ÃÝÊÜ ÞÊÜ ñÝÃÜ WÜ ÙÜ ®Ü á° ÖÝWÜ ã
AÊÜñÝÃÜWÜÙÜÈÉ BaÜÄst PÜÊÜáìWÜÙÜ®Üá° ÊÜ~ìÔ¨ÜÃÜá. A®ÜíñÜÃÜ PÜêÐÝ¡ÊÜñÝÃÜÊÜ®Üá°
ËÓݤÃÜÊÝX ¯ÃÜã²ÓÜÆá BÃÜí¼Ô ÎÅàPÜêÐÜ¡®Ü ¨ÜáÐÜrÃÜ ¨ÜÊÜá®Ü ÊݱÝÃÜÊÜ®Üá° PæÙÜX®Üíñæ
ÊÜ ~ìÓÜ áÊÜ ÃÜ á&
Ááà aÜ ±ÜÅÆíŸSÃܨܨÜáìÃÜPæàÍÜÂÄÐÜrÊÜáÇæÉà»ÜPÜíÓÜ¿áÊÜ®Ý@ PÜág±èívÜÅPݨÝÂ@ >
A®æÂà˜² ÍÝÆÌPܲŸÆÌƨÜíñÜÊÜPÜÅÓܱæä¤àPÜÒÍÜíŸÃÜËvÜãÃÜ¥ÜÃÜáX¾ÊÜááTÝÂ@ >>
Ááà ÊÝ ÊÜáê«æà ÓÜËá£ÍÝ騆 BñܤaݱÝ@ PÝí»æãàgÊÜáñÜÕ ÂPÜáÃÜáÓÜêíg¿á PæçPÜ¿ÞOÝì@ >
¿ÞÓÜÂíñܨÜÍÜì®ÜËáñݟƱݥÜì¼àÊÜáÊÝÂhÝÖÜÌÁáà®Ü ÖÜÄOÝ ¯Æ¿áí ñÜ©à¿áÊÜå… >>
±Ü ÅÆí¸ÝÓÜ áÃÜ , «æ à®Ü áPÝÓÜ áÃÜ , ŸPÝÓÜ áÃÜ , Pæ àÎ, AÄÐÝr ÓÜ áÃÜ , aÝ|ãÃÜ ®ÝÊÜ áPÜ ÊÜ áÆÉ ™,
PÜ áÊÜ Æ¿Þ²àvÜ Êæ íŸ B®æ , PÜ íÓÜ , PÝÆ¿áÊÜ ®Ü , ÊÜ ááíñÝ¨Ü ÊÜ ÃÜ á ®Ü ÃÜ PÝÓÜ áÃÜ ,
±èívÜ ÅPÜ ÊÝÓÜ á¨æ àÊÜ ÊÜ ááíñÝ¨Ü ÊÜ ÃÜ á, ÓÝÆÌ ™, ËÊÜ ¨Ü ®æ íŸ PÜ ², ŸÆÌ Æ, ¨Ü íñÜ ÊÜ PÜ Å™, HÙÜ á
GñÜá¤WÜÙÜá, ÍÜíŸÃÝÓÜáÃÜ, ËvÜãÃÜ¥Ü, ÃÜáQ¾ Êæã¨ÜÇÝ¨Ü CñÜÃÜÃÜã, PÜáÃÜá&±ÝívÜÊÜÃÜ
¿áá¨Üœ¨ÜÈÉ «Ü®Üá«ÝìÄWÜÙÝX ¿áá¨ÜœÊÜÞw¨Ü PÝí»æãàg, ÊÜáñÜՠ™, PÜáÃÜá, ÓÜêíg¿á
PæçPÜ¿á ÊÜááíñÝ¨Ü ¨æàÍÜ¨Ü ÃÝgÃÜáWÜÙÜá ŸÆÃÝÊÜá, Agáì®Ü, ¼àÊÜá ÊÜááíñݨÜ
®ÝÊÜ á©í¨Ü BËÐÜ r ®ÝX¨Ü ª ÎÅàÖÜ ÄÀáí¨Ü ÖÜ ñÜ ÃÝX, ÖÜ Ä¿á Çæ ãàPÜ ÊÜ ®Ü á° Öæ ãí©¨Ü ÃÜ á.
Êæáà騆 ÍæãÉàPÝ¥ÜìÊÜ®Üá° PÝ|áÊÝWÜ ±ÜÅÆíŸ, «æà®ÜáPÝÓÜÃÜá ÊÜááíñݨÜÊÜÃÜá
GÆÉÄWÜã »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÇæãàPÜÊÜâ ±ÝŲ¤¿ÞWÜáÊÜâ¨æí¨Üá EPܤÊÝX¨æ. B¨ÜÃæ, »ÜPܤÄWæ
ÊÜ ÞñÜ Å ¨æ ãÃæ ¿ááÊÜ ÎÅ àÖÜ Ä¿á Çæ ãàPÜ ÊÜ â »Ü WÜ ÊÜ íñÜ ®Ü ¨æ Ì àÑWÜ ÚWæ Öæ àWæ
±ÝñÜ ÅÃÜ ÓÜ íWÜ vÜ ¿Þñæ Å¿á aÜ ÄÓÜ á
WWWWWWWWWWWWWWWWWW
14 ÊÜÞa…ì 2010
±ÝŲ¤¿ÞWÜáÊÜâ¨Üá? GíŸ ÓÜí¨æàÖÜPæR ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜá »ÝWÜÊÜñÜ ñÝñܳ¿áì¨ÜÈÉ
ŸêÖÜñÜÕí×ñæÁáíŸ WÜÅí¥ÜÊÜ®Üá°¨ÝÖÜÄÔ EñܤÃÜ ¯àwÃÜáÊÜÃÜá &
""˨æÌàÑOæãà˜±Üâ¨ÝÔà®Ý »ÜPݤ A² ®Ü ÓÜíÍÜ¿á@ > ÖÜÃæà×ì ÓܨܮÜí ¿Þí£ ÊÜÂPܤí
»ÜPæôÓÜᤠWÜÊÜáÂñæà >> BÃܻܠñÜÊÜá BÊÜááPæ¤à@ PÜêÐÜ¡ÓÜ ÓܨܮÜí ¿áñÜ@ >
AÊÜÂPܤÖÜÄÇæãàPÜñÝ̨ܮæÂàÐÝÊÜá®ÜÂÇæãàPÜñÝ >> C£ ŸêÖÜñÜÕ×íñÝ¿Þí'' »ÝWÜ.ñÝ. 2.7.35
»ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ¨æÌàÑWÜÙÜá, E¨ÝÔà®ÜÃÜá ÖÝWÜã »ÜPܤÃÜá CÊÜÃæÆÉÃÜã ¯ÓÜÕíÍÜ¿áÊÝX
ÎÅàÖÜ Ä¿á Çæ ãàPÜ ÊÜ ®Ü á° Öæ ãí¨Ü áÊÜ ÃÜ á. ×àWæ Öæ àÚ¨Ü Ãæ ±Ü â®Ü @ Jí¨Ü á ÓÜ íÍÜ ¿á ŸÃÜ áñÜ ¤ ¨æ .
A¨æ à®æ í¨Ü Ãæ »Ü PÜ ¤ Äí¨Ü Öæ ãí¨Ü Ƴ vÜ áÊÜ Êæ çPÜ áísÝ©Çæ ãàPÜ WÜ ÙÜ á »Ü WÜ ÊÜ íñÜ ®Ü Çæ ãàPÜ Êæ í¨Ü á
±Ü Åst œ ÊÝXÊæ Öæ ãÃÜ ñÜ á ¨æ Ì àÑWÜ Úí¨Ü WÜ ÊÜ áÂÊÝ¨Ü ñÜ ÊÜ áÓÜ áÕ ÊÜ ááíñÝ¨Ü ÊÜ âWÜ ÙÜ ÆÉ ™. B¨Ü ª Äí¨Ü
¨æÌàÑWÜÙÜá »ÜWÜÊÜÇæãÉàPÜÊÜ®Üá° Öæãí¨ÜáÊÜÃæí¨Üá ÖæàÚ¨Ü᪠ÖæàWæ ¿ááPܤÊæíŸ ÓÜí¨æàÖÜPæR
ÊÜááí©®Ü ÊÜÞñÜá EñܤÃÜ ¯àvÜáñܤ¨æ. ""BÃܻܠñÜÊÜá B ÊÜááPæ¤à@™.... A®ÜÂÇæãàPÜñÝ''
ñÜ ÊÜ áÔÕ ¯í¨Ü ±ÝÅÃÜ í¼Ô Êæ çPÜ áísÜ ±Ü ¿áìíñÜ CÃÜ áÊÜ Çæ ãàPÜ WÜ Ùæ ÆÉ ÊÜ ä ÎÅàÖÜ Ä¿á
ÇæãàPÜWÜÙÝXÊæ. »ÜPܤÃÜá ÊÜÂPܤÊÝ¨Ü »ÜWÜÊܨÜãűÜÊÜâÙÜÛ ÊæçPÜáísÜÇæãàPÜÊÜ®Üá° Öæãí¨ÜáÊÜÃÜá.
¨æ Ì àÑWÜ ÙÜ á AÊÜ ÂPÜ ¤ ÊÝ¨Ü »Ü WÜ ÊÜ ¨Ü ãÅ±Ü ÊÜ âÙÜ Û ñÜ ÊÜ áÓÜ Õ ®Ü á° Öæ ãí¨Ü áÊÜ ÃÜ á. AÊÜ ÂPÜ ¤ ÊݨÜ
»Ü WÜ ÊÜ ¨Ü ãÅ ±Ü ÊÜ âÙÜ Û Çæ ãàPÜ ÊÜ ®Ü á° ¨æ Ì àÑWÜ ÙÜ á Öæ ãí¨Ü áÊÜ â¨Ü Äí¨Ü AÊÜ ÄWæ
A®ÜÂÇæãàPܱÝŲ¤Ááí¨Üá ÖæàÙÜáÊÜÃÜá.
Êæ áà騆 »ÝWÜ ÊÜ ñÜ Íæ ãÉ àPÜ ¨Ü ÈÉ "ŸÆ±Ý¥Ü ì¼àÊÜ áÊÝÂhÝÖÜ Ì Ááà®Ü ' GíŸ ±Ü ¨Ü Pæ R ŸÆ,
±Ý¥Üì(Agáì®Ü) ¼àÊÜá GíŸ PܱÜo®ÝÊÜáWÜÙÜáÙÜÛ Gí¨Üá A¥Üì ñæãàÃÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ
C¨Ü á ¿ááPÜ ¤ ÊÜ ÆÉ ™. B¨Ü ª Äí¨Ü ÎÅàÊÜ á¨ÝaÝ¿áìÃÜ á ÓÝR í¨Ü ±Ü âÃÝ|¨Ü ÊÜ aÜ ®Ü ©í¨Ü
EñÜ ¤ ÃÜ ÊÜ ®Ü á° ×àWæ ¯àwÃÜ áÊÜ ÃÜ á&
ÃÝÊÜá¼àÊÜÞgáì®Ý©à¯ ËÐæã¡àì®ÝÊÜÞ¯ ÓÜÊÜìÍÜ@ > ÃÜÊÜáOݻܿáÊÜOÝì¨ÝÂ@
ÍÜŸªÊÜêñæ¤à×ì ÖæàñÜÊÜ@ >> ÖÜÄ×ì ñÜñÜÅ ñÜñÜÅÓæã§à ÃÜÊÜáOÝ©à®… PÜÃæãàñÜÂg@ > AñÜÓܤÓæÂàÊÜ
®ÝÊÜÞ¯ ÊÝÂhݨܮÜÂWÜñݯ ñÜá >> »ÝWÜ.ñÝ. 2.7.35
ÃÝÊÜá, ¼àÊÜá, Agáì®Ü ÊÜááíñݨÜÊÜâWÜÙæÆÉÊÜâ ËÐÜá¡Ë®Ü ®ÝÊÜáWÜÙÜá. HPæí¨ÜÃæ,
ŸÆÃÝÊÜ á®Ü ÈÉ ÃÜ áÊÜ ÎÅàÖÜ Ä¿áá ÃÜ ÊÜ á|ÊÜ ÞvÜ áÊÜ â¨Ü Äí¨Ü ÃÝÊÜ á®æ í¨Ü á, ¼àÊÜ á®Ü ÈÉ ÃÜ áÊÜ
»Ü WÜ ÊÜ íñÜ ®Ü á ¼à@&»Ü ¿áÊÜ â, ÊÜ Þ&CÆÉ B¨Ü ª Äí¨Ü ¼àÊÜ á®æ í¨Ü á, ¹ÚÊÜ |ì¯ÃÜ áÊÜ â¨Ü Äí¨Ü
Agáì®Ü®ÜÈÉÃÜáÊÜ ±ÜÃÜÊÜÞñܾ¯Wæ Agáì®Ü®æí¨Üá PÜÃæ¿ááÊÜÃÜá. ÎÅàÖÜÄ¿áá ÃÝÊÜá,
¼àÊÜÞ©WÜÙÜÈɨÜ᪠ÃÜÊÜáOÝ©WÜÙÜ®Üá° Eíoá ÊÜÞvÜáÊÜ®Üá. B¨ÜªÄí¨Ü ÎÅàÖÜÄ¿á
®ÝÊÜ áWÜ Ùæ à B¨Ü ÃÝÊÜ á¼àÊÜ Þ©WÜ ÙÜ á »Ü WÜ ÊÜ íñÜ ®Ü á ÃÝÊÜ Þ©WÜ ÙÜ ÈÉ ÃÜ áÊÜ â¨Ü Äí¨Ü
ÃÝÊÜ Þ©WÜ ÙÜ ÊÝaÜ PÜ ÊÝX¨æ . ÊÜ ÂÊÜ ÖÝÃÜ ¯ÊÜ ìÖÜ Oæ ÊÜ áñÜ á¤ ¨Ü áÐÜ r ÃÜ ®Ü á° Êæ ãàÖÜ Wæ ãÚÓÜ áÊÜ â¨æ à
C¨ÜÃÜ E¨æªàÍÜÂÊÝX¨æ.

15 ]àÓÜá«Ý
ËÐÜá¡ÓÜÖÜÓÜÅ®ÝÊÜá
±Üí. ±Ü¨Ü¾®Ý»ÝaÝ¿áì boWÜá±Ü³

146 »æãàPݤ = »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá ÓÜÊÜìÓÝÃÜ»æãàPÜõÊݨÜá¨ÜÄí¨Ü »æãàPݤ Gí¨Üá
PÜÃæ¿áƳvÜáÊÜ®Üá. iàÊÜÃÜ Cí©Å¿Þ©WÜÙÜÈɨÜ᪠AÊÜâWÜÚí¨Ü PæàÊÜÆ ÍÜá»ÜÓÝÃÜÊÜ®æ°à
»æ ãàXÓÜ áÊÜ ®Ü á. ËÐÜ ¿áWÜ ÙÜ ÈÉ A—Ñu ñÜ ®ÝX ÍÜ á»Ü »æ ãàWÜ ÊÜ ÞvÜ áÊÜ ®Ü á. »Ü WÜ ÊÜ ©Y àñæ ¿á&
ÍæãÅàñÜÅí aÜPÜáÒ@ ÓÜÌÍÜì®Üí aÜ ÃÜÓÜ®Üí [ÝÅ|ÊæáàÊÜ aÜ >
A—ÐÝu ¿á ÊÜ á®Ü ÍÝc ¿áí ËÐÜ ¿Þ®Ü á±Ü Óæ àÊÜ ñæ à >>
GíŸ ÍæãÉàPÜ¨Ü ÊÝÂTÝ®ܨÜÈÉ ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜá C¨Ü®æ°à ÓÜÊÜá¦ìԨݪÃæ.
IñÜ Ãæ àÁãà±Ü ¯ÐÜ £¤ ®Ü »ÝÐÜ Â¨Ü ÈÉ BaÝ¿áìÃÜ á ""ÓÜ íPÜ ÐÜ ì| ±Ü Å¨Ü áÂÊÜ á° Êæ íŸ GÃÜ vÜ á
ÃÜ ã±Ü WÜ Úí¨Ü »æ ãàPÜ õWÜ ÙÜ ÈÉ ¨Ü ᪠»æ ãàPÜ õñÜ Ì ÍÜ Q¤ ¿á¯° ñÜ á¤ ËÍæ àÐÜ ÊÝX »æ ãàPÜ õWÜ Ùæ ¯ÔÃÜ áÊÜ ÃÜ á''
Gí¨Üá ÖæàÚÃÜáÊÜÃÜá.
♦ ""AÖÜí × ÓÜÊÜì¿áþÝ®Ýí »æãàPݤ aÜ ±ÜÅ»ÜáÃæàÊÜ aÜ '' Gí¨Üá Xàñæ¿áÈÉ
Öæ àÚ¨Ü ±Ü ÅPÝÃÜ »Ü WÜ ÊÜ íñÜ ®Ü á ÓÜ ÊÜ ì¿áýWÜ ÙÜ ®Ü á° »æ ãàXÓÜ áÊÜ ÊÜ ®Ü á. ±Ü ÅÙÜ ¿á¨Ü ÈÉ GÆÉ ÊÜ ®Ü ã°
£®Ü á° ÊÜ ®Ý¨Ü ª Äí¨Ü »æ ãàPݤ Gí¨Ü á £Ú¿áŸÖÜ á¨Ü á. ×àWæ A®æ àPÜ A¥Ü ìWÜ ÙÜ ®Ü á°
£Ú¿á¸æàPÜá. D A¥ÜìWÜÙÜÆɨæ C®Üã° A®æàPÜ A¥ÜìWÜÙÜ®Üá° »æãàg®Ü GíŸ C¨ÜÃÜ
×í©®Ü ÍÜŸª¨Ü A¥ÜìWÜÙÜ®Üá° CÈÉ A®ÜáÓÜí«Ý®Ü ÊÜÞwPæãÙÜÛ¸æàPÜá.
147 ÓÜ×ÐÜá¡@ = »ÜPݤ±ÜÃÝ«ÜÊÜ®Üá° ÓÜÖÜ®Ü ÊÜÞvÜáÊÜÊÜ®Üá. »ÜPܤÃÜá ñܮܰ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ
ÊÜ Þw¨Ü A±Ü ÃÝ«Ü WÜ ÙÜ ®Ü á° Çæ QR ÓÜ ¨æ ÓÜ ÖÜ ®Ü ÊÜ ÞvÜ áÊÜ ®Ü á. ÓÜ Ì »ÝÊÜ ñÜ @ »Ü PÜ ¤ ®Ý¨Ü ÊÜ ®Ü á
A±ÜÃÝ«ÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜÇÝÃÜ®Üá. Jí¨Üá ÊæàÙæ ÊÜÞw¨æªà B¨ÜÃæ A¨Üá ÓÜÌ»ÝÊÜPÜêñÜÊÜÆÉ
AÓÜ áÃÝÊæ àÍÜ ±Ü Å ¿ááPÜ ¤ ÊÝXÃÜ áñÜ ¤ ¨æ . A¥Ü ÊÝ ¨Ü áÐÜ r iàÊÜ ÃÜ ÓÜ ¯° «Ý®Ü ©í¨Ü
(iàÊÜ ¨Ü Ì ¿áËÃÜ áÊÜ ÈÉ ) ±Ý±Ü ÊÜ ®Ü á° GÓÜ WÜ áñݤ Ãæ . AÈÉ ¨Ü áÐÜ r ÃÜ ±ÝñÜ ÅÊæ à ±Ü Å«Ý®Ü . B¨Ü ª Äí¨Ü
¿ÞÊÜ ¨Ü áÐÜ r ÃÜ ±Ü Å¿ááPÜ ¤ ÊÝX A±Ü ÃÝ«Ü gÃÜ áWÜ áÊÜ ¨æ ãà AÊÜ ÃÜ ®æ ° à »Ü WÜ ÊÜ íñÜ ®Ü á
ÊÜ ááSÂÊÝX ¨Ü íwÓÜ áÊÜ ®Ü á. B ¨æ ç ñÜ ÂÃæ à ±Ü Å «Ý®Ü ÊÝX B ±Ý±Ü ¨Ü ´Ü ÆÊÜ ®Ü á°
A®Üá»ÜËÓÜáÊÜÃÜá. ÓÜáiàÊÜÃÜá B AÓÜáÃÜÃÜ BÊæàÍÝ©WÜÚí¨ÝX ±Ý±ÜPÜêñÜÂÊÜ®æ°ÓÜX¨ÜÃÜã
AÊÜÃÜá ÓÜÌÃÜã±ÜñÜ@ »ÜPܤÃݨÜá¨ÜÄí¨Ü AÊÜÃÜ®Üá° PÜÒËáÓÜáÊÜ®Üá. g¿á Ëg¿Þ©WÜÙÜ
±ÜÅÓÜíWܨÜÈÉ D ±ÜÅÊæáà¿áÊÜ®Üá° ®ÝÊÜâ PÝ|áñæ¤àÊæ.
""ÐÜÖÜ ÊÜáÐÜìOæà'' GíŸ «ÝñÜáËÃÜáÊܨÜÄí¨Ü PÜÒËáÓÜáÊÜÊÜ®Üá Gí¨Üá A¥Üì
ŸÃÜ áÊÜ â¨Ü á. gWÜ ®Ý° ¥Ü ¨ÝÓÜ ÃÜ á ñÜ ÊÜ á¾ ÖÜ ÄPÜ ¥ÝÊÜ áêñÜ ÓÝÃÜ ¨Ü ÈÉ ""Pæ or ÊÜ ÞñÜ áWÜ ÙÜ í¨Ü aæ ç¨Ü ®Ü
±Ý² ŸÆÉ®æà ±ÜÃÜÃÜ ÓÜáS¨Üá@SÊÜ
WWWWWWWWWWWWWWWWWW
16 ÊÜÞa…ì 2010
±æ äpæ r ÁãÙÜ Xí¹or ¸Ý|¨Ü ÈÉ or ¼àÐÜ ¾ ®Ü AÊÜ WÜ á|WÜ Ùæ ~ÓÜ ¨æ à®æ à®æ ãà PÜ ÃÜ áOÝÙÜ á'' Gí¨Ü á
»Ü WÜ ÊÜ íñÜ ®Ü ®Ü á° Pæ ãívÝw¨Ýª Ãæ .
♦ÓÜ ÖÜ «ÝñÜ áËWæ ŸÆ Gí¨Ü á A¥Ü ì˨æ . »Ü WÜ ÊÜ íñÜ ®Ü á A£ÍÜ ¿áÊÝ¨Ü ŸÆÊÜ âÙÜ Û ÊÜ ®Ü á.
B ŸÆÊÜâ AÊÜ®Ü ÓÜÌ»ÝÊÜÊÝX¨æ GퟥÜì¨ÜÈÉ CÐÜá¡a… ±ÜÅñÜ¿á˨æ. B¨ÜªÄí¨Ü
ŸÆÓÜÌÃÜ㲿ިÜá¨ÜÄí¨Ü ÓÜ×ÐÜá¡ Gí¨Üã £Ú¿á¸æàPÜá.
148 gWܨݩg@ = "gWÜñÜ@ B©@ gWܨݩ@, gWܨݩ@ hÝ¿áñæà ¿áÓݾñ… ÓÜ@
= gWܨݩg@' ÓÜÊÜáWÜÅ ËÍÜÌPæR B©¿áÈÉÃÜáÊÜÊÜ®Üá aÜñÜáÊÜááìS ŸÅÖܾ®Üá. B¨ÜªÄí¨Ü
AÊÜ ®Ü ®Ü á° gWÜ ¨Ý© Gí¨Ü á PÜ Ãæ ©ÃÜ áÊÜ ÃÜ á. gWÜ ¨Ý©¿Þ¨Ü aÜ ñÜ áÊÜ ááìS®Ü á
»ÜWÜÊÜíñܯí¨Ü ÖÜáqrÃÜáÊÜ®Üá. D PÝÃÜ| »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá gWܨݩg®Üá.
♦"gWÜñÜ@ B¨è hÝ¿áñæà C£ gWܨݩg@' gWÜ£¤®Ü ÓÜêÑrXíñÜ ±ÜäÊÜì¨ÜÈÉ
»ÜWÜÊÜíñÜ®Üá ±ÜâÃÜáÐÜ ÃÜã±Ü©í¨Ü ±ÜÅPÜo®Ý¨Ü®Üá. ""gWÜêÖæà ±èÃÜáÐÜí ÃÜã±Üí »ÜWÜÊÝ®…
ÊÜáÖܨݩ¼@ > ÓÜí»ÜãñÜí ÐæãàvÜÍÜPÜÆí B¨è ÇæãàPÜÔÓÜêPÜÒ¿Þ >> GíŸá¨ÝX »ÝWÜ ÊÜ ñÜ ¨Ü ÈÉ
ÖæàÚ¨Ü ±ÜÅPÝÃÜ ±ÜÃÜÊÜÞñܾ®Üá gWܨݩg®Üá.
A¥ÜÊÝ ÓÜêÑr¿á B©¿áÈÉÁáà ÃÝÊÜá, PÜêÐÜ¡™, ÊÜáñÜՠ™, PÜãÊÜÞì©ÃÜã±ÜWÜÙÜá
»Ü WÜ ÊÜ íñÜ ®Ü ±Ü âÃÜ áÐÜ ÃÜ ã±Ü ©í¨Ü Öæ ãÃÜ Öæ ãËá¾ Êæ . B¨Ü ª Äí¨Ü gWÜ £¤ ®Ü ÓÜ ê Ñr ¿á
±ÜäÊÜì¨ÜÈÉÁáà GÆÉ AÊÜñÝÃÜWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅPÜoÊÜÞw¨ÜÊÜ®Üá B¨ÜªÄí¨Ü »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá
gWÜ ¨Ý©g®Ü á.
♦"gWÜ ñ… B¨è g®Ü ¿á£à£ gWÜ ¨Ý©g@' gWÜ ñÜ ¤ ®Ü á° Êæ ãor Êæ ã¨Ü Æá ÖÜ áqr st ÊÜ ®Ü á.
»ÜWÜÊÜíñÜ®Üá ÊÜááSÂÊÝX Êæã¨ÜÆá ŸÅÖݾívÜÊÜ®Üá° ÓÜêiÔ ÇæãàPÜWÜÙÜ®Üá° ÖÜáqrԨܮÜá.
ŸÚPÜ aÜñÜáÊÜááìS®Üá ËÍæàÐÜÊÝX ÇæãàPÜWÜÙÜ®Üá° ÓÜêÑrԨܮÜá. IñÜÃæàÁãà±Ü¯ÐÜ£¤®Ü
»ÝÐܨÜÈÉ ŸÅÖܾÊæçÊÜñÜì±ÜâÃÝ|ÊÜ®Üá° E¨ÝÖÜÄÔ &
»Üãñæà»æãÂà˜®ÜíñÜÃÜí ñÜÌívÜí ÓÜêÐÝr Ì ËÐÜá¡@ ±ÜâÃÝ ±ÜÅ»Üá@ > ÇæãàPÜ»æà¨ÝíÍÜc aÜPæÅà˜ñÜÅ
±ÜÍÝc¨… ŸÅÖݾ ËÍæàÐÜñÜ@ >> ÓÜÊÜáÂP… aÜPÝÃÜ ÇæãàPÝíÓݤ®… ÇæãàPÜPÜñÝì ñÜñÜ@ ÓÜ aÜ >>
D ËÐÜ¿áÊÜ®Üá° £ÚԨݪÃæ.
♦"hÝ¿áñæ à C£ g@, WÜ ¨Ü ÓÜ Â B©g@ WÜ ¨Ý©g@, gÍÝc Óè WÜ ¨Ý©gÍÜ c gWÜ ¨Ý©g@'
ÎÅàPÜêÐÜ¡®Üá »ÜãËá¿áÈÉ Êæã¨ÜÆá AÊÜñÜÄԨܮÜá. AÊܯWæ WܨܮæíŸ A®Üág¯¨Üª®Üá.
ÎÅàPÜ êÐÜ ¡ ®Ü á WÜ ¨ÝWÜ Åg Gí¨Ü á »ÝWÜ ÊÜ ñÜ ¨Ü ÈÉ ÖÜ ÄÊÜ íÍÜ ¨Ü ÈÉ Öæ àڨݪ Ãæ . B©¿áÈÉ
±Ü ÅPÜ o®Ý¨Ü ÊÜ ®Ü á. WÜ ¨Ü ¯Wæ A|¡ ®Ü á Gí¨Ü ã gWÜ ¨Ý©g GíŸ ±Ü ¨Ü ©í¨Ü A¥æ çìÓÜ ŸÖÜ á¨Ü á.
...ÓÜ Íæ àÐÜ ...
17 ]àÓÜá«Ý
Pæ Ò àñÜ Å ÓÜ í¨Ü ÍÜ ì®Ü
""ÊæíPÜpÝ©Å'' & 36
±Ü í. ±Ü âÃÜ í¨Ü ÃÝaÝ¿áì ÖÜ ¿áXÅàÊÜ
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ÎÅà ±ÜÅÓܮܰÊæíPÜo¨ÝÓÜÃÜá ¨ÝÓÜaÜñÜáÐÜr¿áÃÜ ®ÜíñÜÃÜ AWÜűÜíQ¤¿áÈÉ ¯ÆáÉÊÜÊÜÃÜá.
CÊÜ ÃÜ á ¸ÝWÜ ÆPæ ãàpæ ¿áÈÉ ÊÝÓÜ ÊÝX¨Ü ª ÃÜ á. ñÜ í¨æ ñÝÀáWÜ ÙÜ ®Ü á° ¸æ àWÜ ®æ PÜ Ùæ ¨Ü áPæ ãívÜ ÃÜ á.
A|¡ A£¤ Wæ ¿áÃÜ A—à®Ü ¨Ü ÈÉ CÃÜ ¸æ àPÝ¨Ü ÓÜ í¨Ü »Ü ì ŸíñÜ á. ˨Ý»ÝÂÓÜ Öæ bc Wæ BWÜ ÈÆÉ .
A|¡ ¯Wæ C¨Ü ª APÜ R Ãæ A£¤ Wæ Wæ CÃÜ ÈÆÉ  . ¨Ü ®Ü PÝ¿ááÊÜ â¨Ü á ¸ÝÆ嬆 Pæ ÆÓÜ ÊÝXñÜ á¤  . Öæ ãƨÜ
PæÆÓÜWÜÙÜ®Üá° ®æãàvܸæàPÝWÜᣤñÜá¤. ¸æàWÜ ÊÜá®æWæ Ÿí¨ÜÃæ A£¤Wæ¿á PÝo. ñÜvÜÊÝX
Ÿí¨ÜÃÜíñÜá ÖæàÙÜ£àÃܨÜá. ñÜíWÜÙܮܰÊÜ®Üá° FoPæR PæãvÜᣤ¨ÜªÙÜá. A£¤Wæ¿á PÝoÊÜ®Üá°
ñÝÙÜÇÝÃܨæ Jí¨Üá ©®Ü ÊæíPÜpÝ©ÅWæ ÖæãÃÜpæà ¹orÃÜá. PÜáƨæàÊÜÃÜ A®ÜáWÜÅÖÜÊÜ®Üá°
±Ü w¿áÇæ à ¸æ àPÜ á Gí¨Ü á Cbf st ÃÜ á. ÓÝÌ Ëá±Ü âÐÜ R ÃÜ ~¿áÈÉ ÓÝ° ®Ü ÊÜ Þw ÎÅàÊÜ ÃÝÖÜ ¨æ àÊÜ ÃÜ
ÖÝWÜã ÎÅà¯ÊÝÓÜ®Ü ¨ÜÍÜì®Ü ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ËÊÜÞ®Ü ÎÅà¯ÊÝÓÜ®Ü ¨ÜÍÜì®Ü ÊÜÞvÜáñݤ
»Ü Q¤ Àáí¨Ü ÓÜ á¤ £Ô¨Ü ÃÜ á. ±Ü âÃÜ í¨Ü ÃÜ ¨ÝÓÜ ÃÜ Êæ áàÇæ CÊÜ ÄWæ ŸÖÜ ÙÜ ÊÝ¨Ü WèÃÜ ÊÜ .
±ÜâÃÜí¨ÜÃܨÝÓÜÄí¨Ü ÃÜbñÜÊÝ¨Ü ¨æàÊÜÃÜ®ÝÊÜáWÜÙÜ®Üá° ÖÝw¨ÜÃÜá.
JÊæá¾ ÊÜáãÆ ÎÅà¯ÊÝÓܨæàÊÜÃÜ ¨ÜÍÜì®ÜPæR ŸÖÜÙÜ ÖæãñÜᤠAÊÜPÝÍÜ ÔQRñÜá. PÜ|á¤íŸ
¨Ü ÍÜ ì®Ü ÊÜ Þw¨Ü ÃÜ á. PÜ |á¡ ÊÜ áábc ¨Ü Ãæ ÎÅà¯ÊÝÓÜ ®Ü ÃÜ ã±Ü ¨Ü Ÿ¨Ü ÇÝX ±Ü âÃÜ í¨Ü ÃÜ ¨ÝÓÜ ÃÜ
ÃÜ ã±Ü PÜ ívÜ áŸÃÜ á£¤ ñÜ á¤  . ÊÜ á®Ü ÔÕ ®Ü ÈÉ ÎÅà¯ÊÝÓÜ ¨æ àÊÜ ÃÜ ®Ü á° PÝ|¸æ àPæ í¨Ü á GÐæ r à
±Ü ſᣰ st ÃÜ ã ÓÝ«Ü ÂÊÝWÜ ÈÆÉ  . ¨æ àÊÜ ÃÜ á ±Ü âÃÜ í¨Ü ÃÜ ¨ÝÓÜ ÃÜ ÃÜ ã±Ü ¨Ü ÈÉ ±Ü ÅÓÜ ®Ü ° Êæ íPÜ oÃÜ ®Ü á°
A®ÜáWÜÅ×Ԩܪ®Üá. "¯®Ü°®Üá° A®ÜáWÜÅ×Ô¨æªà®æ. C®æ°à®Üã bí£ÓܸæàvÜ' Gí¨ÜíñÝÀáñÜá.
Aí©¯í¨Ü ±Ü ÅÓÜ ®Ü ° Êæ íPÜ oÃÜ iàÊÜ ®Ü Íæ çÈÁáà Ÿ¨Ü ÇÝÀáñÜ á. st œ ±Ü âÃÜ áÐÜ ÃÝ¨Ü ÃÜ á. ±Ü Åst œ
ÊÜ ÂQ¤ ¿Þ¨Ü ÃÜ á. ñÜ ÊÜ á¾ ¨Ü á@SÊÜ ®Ü á° PÜ Ùæ ¨Ü áPæ ãívÜ ÃÜ ÆÉ ¨æ à, g®Ü ÃÜ ¨Ü á@SWÜ ÙÜ ®Ü á° ±Ü ÄÖÜ Äst ÃÜ á.
®ÜãÃÝÃÜá PÜê£WÜÙÜ®Üá° ÃÜbÔ¨ÜÃÜá. ñÜÊÜá¾®Üá° AWèÃÜËÔ¨ÜÊÜÃÜá. WèÃÜËÔ¨ÜÃÜá. C¨æÆÉÊÜä
ÓÜÖÜ ÎÅà¯ÊÝÓÜ®Ü A®ÜáWÜÅÖÜ¨Ü ´ÜÆ.
ÎÅ àEñÜ ¤ ÃÝ©ÊÜ ásÜ ¨Ü ÊÜ áÖÝ±Ü ÃÜ í±Ü Ãæ ¿áÈÉ Ÿí¨Ü . þÝ®Ü Êæ ç ÃÝWÜ ÂÎàÆÃݨÜ
ÎÅàÓÜñÜÂþݮܣà¥ÜìÃÜá Jí¨Üá ¸ÝÄ ÎÅà¯ÊÝÓܨæàÊÜÃÜ ¨ÜÍÜì®Ü¨Ü Ö柺¿áPæÀáí¨Ü
Êæ íPÜ pÝ©ÅWæ Ÿí©¨Ü ª ÃÜ á. A¨Ü á ±Ü ÃÝ»Ü ÊÜ ÓÜ ÊÜ íñÜ Õ ÃÜ BÎÌ à®Ü ÊÜ ÞÓÜ ¨Ü PÜ êÐÜ ¡ ±Ü PÜ Ò ¨Ü
ÍÜ áPÜ Å ÊÝÃÜ ¨Ü ©®Ü ÎÅ à¯ÊÝÓÜ ¨æ àÊÜ ÄWæ ÓÜ ±Ý¤ ÖÜ Pæ ãR Êæ á¾ ®Ü væ ¿ááÊÜ ÊÜ áÖݼÐæ àPÜ
®Üvæ¿áᣤ¨æ. PÜÓÜã¤Ä, PæàÓÜÃÜ ±ÜaÜcPܱÜäìÃÜWÜÙÜ A¼ÐæàPÜ ÊÜááXÀáñÜá. £ÃÜáÊÜáÇæàÍܯWæ
AÆíPÝÃÜ BÃÜí»ÜÊÝÀáñÜá. »ÝÄà ¸æÇæ¸ÝÙÜáÊÜ ÊÜáw EwÔ¿ÞÀáñÜá. ÊÜgÅ
ÊæçvÜã¿áì SbñÜ B»ÜÃÜ|WÜÙÜ®Üá° ÓÜÊÜá²ìÔ¿ÞÀáñÜá. C®Üá° ÖÜOæWæ ±ÜaÜcPܱÜâìÃܨÜ
±ÝÅ| ñæãÆX¨Ü ¨æàÖÜ Qaæcí¨Üá ŸÆáɨæ?
WWWWWWWWWWWWWWWWWW
18 ÊÜÞa…ì 2010
®ÝÊÜáÊÜ®Üá° PÝvܸæàPæí¨Üá ±ÜſᣰԨÜÃÜã ¯ÆáÉ£¤ÆÉ . A®æàPÜ˫ܨÜÈÉ ±ÜſᣰԨÜÃÜã
Pæ ÆÊæ à Óæ Pæ ívÜ áWÜ ÙÜ ÈÉ ®ÝÊÜ áÊÜ â Pæ ÙÜ Wæ ¹àÙÜ á£¤ ñÜ á¤ AaÜ ìPÜ ÃÜ á »Ü ¿á¼àñÜ ÃÝ¨Ü ÃÜ á. ¨æ àÊÜ ÃÜ ÈÉ
ñÜÊÜá¾ AaÝñÜá¿áì©í¨Ü BXÃÜŸÖÜá¨Ý¨Ü A±ÜÃÝ«ÜPæR PÜÒÊæá ¸æàw¨ÜÃÜá. ÊÜáÖÝíñÜÃÜá
±ÜÅ«Ý®Ü BvÜÚñÜWÝÃÜÃÜá GÐærà ±ÝŦìÔ¨ÜÃÜã ÖÜOæ¿áÈÉ ®ÝÊÜá ¯ÆÉÈÆÉ.
ÎÅ àÓÜ ñÜ ÂþÝ®Ü £à¥Ü ìÃÜ á D Öæ 㣤 WÝWÜ Çæ à Pæ àÊÜ Æ Pè²à®Ü «ÝÄWÜ ÙÝX
ÎÅàÊÜáãÆÃÝÊÜá¨æàÊÜÃÜ ÖÜÔÊæ¿á®Üá° ÖæWÜÈWæ ÖÝQPæãívÜá ""A®ÜáÊÝÂTÝ®Ü''ÊÜ®Üá°
±ÝÃÝ¿á|ÊÜÞvÜáñݤ ¸æorÊÜ®Üá° HÄ Ÿí©¨ÜªÃÜá. AÆíPÝÃÜ¨Ü ÓÜÊÜá¿áÊݨܪÄí¨Ü
¨ÜÍÜì®ÜPæR AÊÜPÝÍÜÊÝWÜÈÆÉ . B¨ÜªÄí¨Ü ËÊÜÞ®Ü ÎÅà¯ÊÝÓÜ®Ü ¨ÜÍÜì®Ü ÊÜÞvÜáñݤ
±ÝÃÝ¿á| ÊÜÞvÜáñݤ ¯í£¨ÜªÃÜá.
ÊÜ áÖÝíñÜ ÃÜ á ÎÅàÓÜ ñÜ ÂþÝ®Ü £à¥Ü ìÃÜ ®Ü á° B¨Ü ÃÜ ±Ü äÊÜ ìPÜ ÊÝX ¨æ àÊÜ ÃÜ ÓÜ ¯° —Wæ
PÜÃæñÜí¨ÜÃÜá. ÎÅàÓÜñÜÂþݮܣà¥ÜìÃÜá »ÜQ¤Àáí¨Ü ÎÅà¯ÊÝÓܨæàÊÜÃÜ ¨ÜÍÜì®Ü±Üvæ¨ÜÃÜá.
ÓÜᤣԨÜÃÜá. ÎÅàÓÝÌËáWÜÙÜÊÜÃÜá ÓÜᤣÓÜᣤÃÜáÊÜ PÝƨÜÈÉ ®ÝÊÜáÊÜ®Üá° CpÝrWÜ ®ÝÊÜá
¯í£ñÜ á. gWÜ £¤ ®Ü ÈÉ ñÜ ®Ü ° ®ÝÊÜ áÊÜ ®Ü á° (Öæ ÓÜ ÃÜ ®Ü á° ) ¯ÈÉ Ô¨Ü ÊÜ ÂQ¤ Öæ ãÃÜ Wæ ¯íñÝWÜ ÖÜ Oæ ¿á
®ÝÊÜá ÖæàWæ ¯í£àñÜá?!
A¼®ÜÊÜÓÜñÜ«Ý®ÜÃæí¨æà ±ÜÅԨܜÃÝ¨Ü ÎÅàÓÜñܱÜÅÊæãà¨Ü£à¥ÜìÃÜá Jí¨Üá ¸ÝÄ
ÎÅ à¯ÊÝÓÜ ®Ü ¨Ü ÍÜ ì®Ü Pæ R Öæ ãàX¨Ü ª ÃÜ á. ñÝÊæ à PÜ ÆáÉ ÓÜ PÜ R Ãæ ¨æ àÊÜ ÄWæ ÓÜ ÊÜ á²ìÔ
±ÜÅÓݨÜÃÜã±ÜÊÝX ÔÌàPÜÄÓÜáÊÜâ¨Üá ±Ü¨Üœ£. Aí¨Üá JŸº ÎÐܯWæ PÜÆáÉÓÜPÜRÃæ ñÜÃÜÆá Bþæ
ÊÜÞw¨ÜªÃÜá. B ÎÐÜ®Üá ÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜ Bþæ¿á®Üá° ÊÜáÃæñæà ¹or®Üá. ÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜá ®æçÊæà¨ÜÂ
ÓÜ ÊÜ á²ìÓÜ áÊÜ â¨Ü á Öæ àWæ í¨Ü á ÁãàbÓÜ á£¤ ÃÜ Æá ÊÜ áãÃÜ á®ÝÊÜ á¨Ü ÊÜ ®æ 㟺 Ÿí¨Ü á ÎÅàWÜ ÙÜ ÊÜ ÃÜ
Pæç¿áÈÉ PÜÆáÉÓÜPÜRÃæ¿á ±ÝñæÅ¿á®Üá° Pæãoár Öæãà¨Ü®Üá. AÊÜÓÜÃÜ˨ܪ¨ÜªÄí¨Ü ®æçÊæà¨ÜÂ
ÓÜ ÊÜ á²ìÔ WÜ áwÀáí¨Ü Öæ ãÃÜ Ÿí¨Ü ÃÜ á. B ÊÜ áãÃÜ á®ÝÊÜ á¨Ü ÊÜ ®Ü á° ±Ü â®Ü @ ®æ ãàvÜ ¸æ àPæ í¨Ü á
ÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜá Ÿ¿áÔ¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ B ÊÜÂQ¤¿áá PÝ|Çæà CÆÉ . ÎÅà¯ÊÝÓܨæàÊÜÃæà
ÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜ Caæf¿áíñæ PÜÆáÉÓÜPÜRÃæ¿á®Üá° Pæãoár ÖæãàX¨Üª®Üá. ×àWæ ÊæíPÜpÝ©ÅàÍܮݨÜ
ÎÅà¯ÊÝÓܨæàÊÜÃÜá »ÜPܤÃæãí©Wæ A®æàPÜ ÊÜá×ÊæáWÜÙÜ®Üá° ñæãàÄԨݪ®æ ñæãàÄÓÜáñܤÇæà
C¨Ýª®æ. £Ú¿á¨æãà ¯®Ý°o £ÃÜá±Ü£¿á ÊæíPÜo....
... ÊÜá«æÌàÍݱÜì|ÊÜáÓÜᤠ ....
Matrimonial Website Exclusively fot Madhwas
www.madhwakalyanaa.com
Madhwa Kannada, Madhwa Desistha, Smartha Kannada,
Smartha Desistha etc. For detalls Pl.
Contact : N Sethu Madhavan
10.S.R.Extn.3rd St.SRIRANGAM 620 006 Cell : 09486165309

19 ]àÓÜá«Ý
¨Ý®Ü&«ÜÊÜáì
±Üí. ÊÝ©ÃÝhÝaÝ¿áì PÜÃÜ|í

C®æ°à®Üá A—PÜÊÜÞÓÜ ŸÃÜᣤ¨æ. «ÜÊÜáìWÜÙÜ®Üá° ËÎÐÜrÊÝ¨Ü Äà£Àáí¨Ü
ÊÜÞvÜÆá ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÝ¨Ü A¨ÜÃÜÆãÉ ÊæçÐÜ¡ÊÜÃÝ¨Ü ®ÝÊæÆÉ ÓÜhÝjWÜᣤ¨æªàÊæ. D
ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ¯@ÓÝÌ¥ÜìÃݨÜ, gWÜ£¤®Ü PæÒàÊÜáÊÜ®æ°à ¿ÞÊÝWÜÆã bí£ÓÜᣤÃÜáÊÜ
MáÑÊÜáá¯WÜÙÜá ®ÜÊÜá¾ AÊÜWÝÖÜ®æWæ ñÜí©ÃÜáÊÜ ÖÜÆÊÜâ ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° £Ú¿ááÊÜâ¨Üá
BÊÜÍÜÂPÜ.
£ÚÁãà|. AÄñÜ á PÜ ÊÜ áìWÜ ÙÜ ®Ü á° BaÜ ÄÓæ ãà|
D A—PÜ ÊÜ ÞÓÜ ÊÜ â Êæ ã¨Ü Æá ÊÜ áÆÊÜ ÞÓÜ Êæ í¨Ü á £ÃÜ ÓÜ ¢ñÜ ÊÝX¨Ü ª ÃÜ ã ±Ü âÃÜ áÐæ ãàñÜ ¤ ÊÜ á®Ü
±Ü ÅÓÝ¨Ü ©í¨Ü ±Ü âÃÜ áÐæ ãàñÜ ¤ ÊÜ áÊÜ ÞÓÜ ÊÝÀáñÜ á. B¨Ü ª Äí¨Ü D ÊÜ ÞÓÜ ¨Ü ÈÉ ±Ü âÃÜ áÐæ ãàñÜ ¤ ÊÜ á®Ü
²Åà£WÝX ÊÜÞñÜÅ BaÜÄst ¨Ý®Ý©PÜÊÜáìWÜÙæÆÉ A—PÜ´ÜƱÜŨÜ. B¨ÜªÄí¨Ü C¨Üá
A—PÜÊÜÞÓÜ. ""A—PÜÓÝ—PÜí ´ÜÆÊÜå…'' GíŸ ÊÜaÜ®ÜÊÜâ C¨æà ËÐÜ¿áÊÜ®Üá°
ÓܳÐÜr±ÜwÓÜáñܤ¨æ. ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÝX g¯Ô¨ÜÊÜÃæÆÉÃÜã D ÊÜÞÓܨÜÈÉ ÓÝ°®Ü&¨Ý®Ü&g±Ü&
ÖæãàÊÜá&ÊÜÅñÜ Êæã¨ÜÇÝ¨Ü Ë×ñÜÊÝ¨Ü PÜÊÜáìWÜÙÜÈÉ ñæãvÜXPæãÙÜÛ¸æàPÜá. C¨Üá
ÎÅàÖÜÄ¿á ±ÜÅÓݨÜPæR ÓÝ«Ü®ÜÊÝWÜáñܤ¨æ. D A—PÜÊÜÞÓÜÊÜ®Üá° ±Üâ|ÂPÜÊÜáìWÜÚí¨Ü
±Ü ä|ìÊÜ Þvæ ãà|.
ÊÜááQ¤Wæ ÊÜáñÜᤠÊæçÃÝWÜÂPæR PÝÃÜ|&
¸ÝÅÖܾOæãà ÊÜááQ¤PÝÊÜá@ ÓÝÂñ… ŸÅÖܾþÝ®Üí Óܨݘ»ÜÂÓæàñ… >
«Ü ÊÜ Þì¨Ü ¥æ ãàì˜¥Ü ìñæ ãà »æ ãàWæ ãà »æ ãàWݨæ Ì  çÃÝWÜ ÂÓÜ í»Ü ÊÜ @ >>
«ÜÊÜÞìiìñÝ¥Üì»æãàWæà®Ü ÊæçÃÝWÜÂÊÜáá±ÜhÝ¿áñæà >
˱ÜÄàñÝ¥Üì»æãàWæà®Ü ÃÝWÜ HÊÜ ±ÜÅhÝ¿áñæà >>
ÊÜåèÈPÜÊÝ¨Ü ÊÜÞñÜáWÜÚÊÜâ. ÊÜááQ¤¿á®Üá° Ÿ¿áÓÜáÊÜÊÜ®Üá ñÝ®Üá Êæã¨ÜÆá
ŸÅÖÜ ¾ þÝ®Ü ÊÜ ®Ü á° ±Ü væ ¿ááÊÜ ÈÉ BÓÜ PÜ ¤ ®ÝWÜ ¸æ àPÜ á. ¯ÃÜ íñÜ ÃÜ ŸÅÖÜ ¾ ˨æ ¿á A«Ü ¿á®Ü ¨Ü ÈÉ
ñæãvÜXPæãÙÜÛ¸æàPÜá.
ŸÅÖܾ˨æ¿á A«Ü¿á®Ü¨ÜÈÉ ñÜÈÉà®Ü®ÝWܸæàPݨÜÃæ ÊæçÃÝWÜ AÊÜÍÜÂÊÝX
CÃܸæàPÜá. ËÐÜ¿áWÜÙÜ »æãàWÜÊÜ®Üá° ÊÜÞw D ËÐÜ¿áWÜÙæÆÉ ËÐÜñÜáÆÂÊæíŸá¨Ü®Üá°
²Å࣠CÆÉ¨Ü ±Ü£¿á PÜívÜá ×WÜY¸ÝÃܨÜá
WWWWWWWWWWWWWWWWWW
20 ÊÜÞa…ì 2010
ÊÜá®ÜWÜívÜá ËÃÜPܤ®ÝWܸæàPÜá. D ÊæçÃÝWÜÂÊæà ¨ÜêyÜÊÝWÜáñܤ¨æ. ËÐÜ¿áWÜÙÜ »æãàWÜPæR
ÓÜí±ÜñÜᤠ¸æàPÜá. ÍÜá¨ÜœÊÝ¨Ü «ÜÊÜáìWÜÙÜ BaÜÃÜOæÀáí¨ÜÇæà ÓÜí±ÜñÜᤠ±ÝűܤÊÝWÜáñܤ¨æ.
¯g. «ÜÊÜáìÊÜ®Üá° ÊÜÞvܨæà A«ÜÊÜáì¨ÜÈÉ BÓÜPܤ®ÝXÁáà ÓÜí±Üñܤ®Üá° ±Üvæ¨Üá
»æãàWÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜÆá ŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ D ËÐÜ¿á»æãàWÜ©í¨Ü ÊæçÃÝWÜÂÊÜâ
ÓÜÊÜì¥Ý E¨ÜÀáÓÜáÊÜâ©ÆÉ . QíñÜá ËÐÜ¿áWÜÙÜÈÉ A®ÜáÃÝWÜÊæà ¸æÙæ¿ááñܤ
ÖæãàWÜáñܤ¨æ.
«ÜÊÜáì©í¨ÜÇæà ÓÜí±Ý©Ô¨Ü ¨ÜÅÊÜ©í¨Ü ¨Ý®Ü Êæã¨ÜÇÝ¨Ü «ÜÊÜáìWÜÙÜ®Üá°
BaÜÄÓÜáñܤÇæà Ë×ñÜÊÝ¨Ü ËÐÜ¿áWÜÙÜ®Üá° E±Ü»æãàXÓÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ÊæçÃÝWÜÂÊÜâ
E¨ÜÀáÓÜáñܤ¨æ.
¨Ý®Ý©«Ü ÊÜ áìWÜ ÙÜ ®Ü á° ÊÜ ÞvÜ áÊÝWÜ E®Ü ° ñÜ ÊÝ¨Ü D A®Ü áÓÜ í«Ý®Ü ®Ü ÊÜ áXÃÜ ¸æ àPÜ á.
«ÜÊÜáì GÃÜvÜá Ë«Ü&
«Ü ÊÜ áìÍÜ c ©Ì Ë«Ü @ ±æ äÅàPæ ã¤ à ¨Ü ÅÊÜ Â¨æ àÖÜ ¨Ü Ì Ááà®Ü aÜ >
¨Ü ÅÊÜ ÂËáhÝ©ÃÜ ã±Ü í ÓÝ£¤ à¥Ü ìÓÝ° ®Ý© ¨æ ç×PÜ ÊÜ å… >>
D ±ÜÅÊÜÞ|ÊÜaÜ®Ü £ÚÓÜáÊÜíñæ «ÜÊÜáì GÃÜvÜá ˫ܨݪX¨æ. Jí¨Üá ¨ÜÅÊÜ©í¨Ü
ÊÜÞvÜÆá ÓÝ«ÜÂÊݨܨÜ᪠. GÃÜvÜ®æ¿á¨Ü᪠¨æàÖÜ©í¨Ü ÊÜÞvÜÆá ÓÝ«ÜÂÊݨܨÜ᪠.
¨ÜÅÊÜ©í¨Ü ÓÝ«ÜÂÊÝ¨Ü «ÜÊÜáìWÜÙæí¨ÜÃæ ¿áý&¿ÞWÜ&±ÜäñÝì©WÜÙÜá.
£à¥ÜìÓÝ°®Ü&ÊÜÅñÜ&¯¿áÊÜá ÊÜááíñݨÜÊÜâWÜÙÜá ¨æàÖÜ©í¨Ü ÓÝ«ÜÂÊÝ¨Ü «ÜÊÜáìWÜÙÜá.
ÎÅàÊÜáíñÜÃݨÜÊÜÃÜá D GÃÜvÜã Äà£¿Þ¨Ü «ÜÊÜáìWÜÙÜ®Üá° ÓÜí±Ý©ÓÜŸÖÜá¨Üá.
B¨ÜÃæ ŸvÜÊÜÄWæ ¿áý&¿ÞWÝ© ËÎÐÜrÊÝ¨Ü «ÜÊÜáìWÜÙÜ®Üá° ÓÜí±Ý©ÓÜÆá
ÓÝ«ÜÂÊÝWÜáÊÜâ©ÆÉ . B¨ÜªÄí¨Ü ÎÊܱÜâÃÝ| AÊÜÄWÝX ÍÜá»ÜÊݨÜ
ÊÜÞWÜìÊÜ®æã°í¨Üá E±Ü¨æàÔÓÜáñܤ¨æ&
A¥Üì×à®Ü@ ÓÜ¨Ý PÜá¿Þìñܤ±ÜÓÝÊÜÞgì®Üí ñÜ¥Ý >
£à¥ÝìaÜc ñܱÜÓÝ ±ÝűÜÂí ÓÜáSÊÜáPÜÒ¿áÊÜáÍÜá°ñæà >>
«Ü®ÜËÆÉ©¨ÜªÊÜÃÜá ËÐÜᡱÜíaÜPÝ©ÊÜÅñÜWÜÙÜ®Üá° ¿ÞÊÝWÜÆã ÊÜÞvÜᣤÃܸæàPÜá.
ÊÜáñÜᤠ£à¥Üì¿ÞñæÅ¿áÈÉ BÓÜQ¤¿á®Üá° ÊÜ×ÓܸæàPÜá. ÊÜÅñÜÃÜã±ÜÊÝ¨Ü ñܱÜÔÕ¯í¨Ü
£à¥Üì¿ÞñæÅÀáí¨Ü ±ÝűܤÊÝWÜáÊÜ ±Üâ| APÜÒ¿áÓÜáSPæR ÖæàñÜáÊÝWÜáñܤ¨æ. C¨Ü®Üá°
ÊÜáÃæ¿á¸ÝÃܨÜá.
21 ]àÓÜá«Ý
PÜvÜáŸvÜÊÜÃݨÜÊÜÃÜá «ÜÊÜáìÊÜ®Üá° ÓÜí±Ý©ÓܸæàPÝ¨Ü ŸWæ¿á®Üá° C¨æà
ÎÊܱÜâÃÝ| ËÎÐÜrÊÝX £ÚÓÜáñܤ¨æ&
ÓÜÊÝì»ÝÊæà ¨ÜĨÜÅÓÜᤠÊÝaÝ ÊÝ PÜÊÜáìOÝ ¿áhæàñ… >
ÊÝbPÜí ¿ág®Üí ˨Ý®ܾíñÜÅÓæã¤àñÜÅg±Ý©PÜÊÜå… >>
£à¥Üì¿ÞñÝÅ ÊÜÅñݨÜÂí × PÝÀáPÜí ¿ág®Üí ˨Üá@ >>
£à¥Üì¿ÞñæÅWÜÙÜ®Üá°&ÊÜÅñæãà±ÜÊÝÓÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvܸæàPݨÜÃæ ÓÜÌƳÊݨÜÃÜã
¨ÜÅÊÜÂËÃܸæàPÝWÜáñܤ¨æ. H®Üã ¨ÜÅÊÜÂËÆɨÜÊÜÃÜá ÊÝbPÜÊÝ¨Ü ¿ág®ÜÊÜ®Üá°
ÊÜÞvܸæàPÜá. Êæà¨æãàPܤÊÝ¨Ü ÊÜáíñÜÅWÜÙÜ®Üá°, ñÜíñæãÅàPܤÊÝ¨Ü ÊÜáíñÜÅWÜÙÜ®Üá° ñÜÊÜáWæ
Ë×ñÜÊݨÜÊÜâWÜÙÜ®Üá° g²ÓܸæàPÜá. ÊÜáñÜᤠÓÝ«ÜPÜÃÜá ÃÜbst Óæã¤àñÜÅWÜÙÜ®Üá°
±ÝÃÝ¿á|ÊÜÞvÜáñݤ CÃܸæàPÜá. C¨ÜáÊæà ÊÝbPÜ¿ág®ÜÊæí¨Üá £Ú¿á¸æàPÜá.
ÓÝ«ÜÂÊÝXÔPæãívÜá £à¥Üì¿ÞñÝÅ©WÜÙÜ®Üá°, Ë×ñÜÊÝ¨Ü ËÐÜᡱÜíaÜPÜ, ±ÜÁãàÊÜÅñÜ
Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ÊÜÅñÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvÜᣤÃܸæàPÜá. C¨Üá PÝÀáPÜ¿ág®ÜÊæí¨æ¯ÓÜáñܤ¨æ.
ÓÜí±Ü®Ü°ÃݨÜÊÜÃÜá ÊÜÞñÜÅ GÃÜvÜãË«ÜÊÝ¨Ü «ÜÊÜáìWÜÙÜÈÉ BÓÜPܤ®ÝWܸæàPÜá.
¨ÜÅÊÜ嬆 Çæãà»Ü©í¨Ü ÊÜÅñÝ©WÜÙÜÈÉ ÊÜÞñÜÅ ñæãvÜXPæãÙÜÛ¸ÝÃܨÜá. AÊÜÃÜá GÃÜvÜã
Ë«ÜÊÝ¨Ü «ÜÊÜáìWÜÙÜÈÉ ñÜÊÜá¾®Üá° ñæãvÜXÔPæãÙÜÛ¸æàPÜá.
¸ÝÅÖܾ|ÃÜá ¸æàw¨Ü ÊÜÓÜá¤WÜÙÜ®Üá° ¨Ý®ÜÊÜÞvܸæàPÜá &
¸ÝÅÖܾ|ÃÜá ¿ÞÄWݨÜÃÜã ÓÜ|¡ ±Ü¨Ý¥ÜìÊÜ®Üá° ÓÜÌƳ ÊæãñܤÊÜ®Üá° ¸æàw¨ÜÃÜã
Aí¥ÜÊÜÃÜ®Üá° ñÝñÝÕÃܨÜêÑrÀáí¨Ü PÝ|áÊÜâ¨Üá ÖÜÆÊÜÄWæ A»ÝÂÓÜÊÝX¨æ. C¨Üá
ÓÜÄ¿áÆÉ . WÜêÖÜÓܧ®Ü ÁãàWÜÂñæ¿á®Ü°ÄñÜá ñÜ®ÜWæ ¸æàPÝXÃÜáÊÜÐÜr®æ°à ¿ÞaÜ®æ
ÊÜ ÞvÜ áÊÜ â¨Ü á ¸ÝÅÖÜ ¾ |ÃÜ «Ü ÊÜ áìÊÝX¨æ . D ËÐÜ ¿á¨Ü ÈÉ ¨ÝñÜ êWÜ ÙÜ ã ±Ü Å£WÜ Å×àñÜ êWÜ ÙÜ ã
GaÜcÄPæÀáí¨Ü CÃܸæàPÜá. D ÊÜÞñÜ®Üá° WÜÊÜá¯Ô&
±Ü êÐÜ r í ÓÜ ÊÜ ìí ÓÜ ¨Ý ¨æ à¿áÊÜ ÞñÜ ¾ ÍÜ PÜ ö®Ü áÓÝÃÜ ñÜ @ >
g®Ý¾íñÜÃæà Má~à × ÓݨܨÜñæ¤à ±ÜêÐÜrÊÜÓÜ᤯ >>
ÁãàWÜÂ®Ý¨Ü ±ÝñÜÅ H®æà®Üá ±Ü¨Ý¥ÜìWÜÙÜ®Üá° ¸æàvÜáñݤ®æãà B GÆÉÊÜ®Üã°
CÆÉÊæ®Ü°¨æà ñܮܰ ÍÜQ¤Wæ A®ÜáWÜá|ÊÝX ¯àvÜáÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ°ÊÜ®Üá° ¿ágÊÜÞ®Ü
ÊÜ ÞvÜ ¸æ àPÜ á. ñÜ ®Ü ° ÍÜ Q¤ Wæ ËáàÄ¨Ü ±Ü ¨Ý¥Ü ìWÜ ÙÜ ®Ü á° ¯àvÜ ©ÃÜ áÊÜ â¨Ü á ¨æ ãàÐÝ±Ý¨Ü PÜ ÊÜ ÆÉ  .
C¨Ü®Üá° PÜãvÝ ¿ágÊÜÞ®Ü £Ú©ÃܸæàPÜá. ñܮܰ ÍÜQ¤Wæ ÓÝ«ÜÂÊÝX¨ÜªÃÜã
¨Ý®ÜÊÜÞvܨÜÊÜ®Üá g®Ý¾íñÜÃܨÜÈÉ PæàÚ¨ÜÊܯWæ Má~¿ÞX g¯ÓÜáñݤ®æ. D
ËÐÜ¿áÊÜ®Üá° PÜãvÝ WÜÊÜá¯ÓܸæàPÜá. ...ÓÜÍæàÐÜ...
±æ ÅàÊÜ áËÆÉ ¨Ü Ÿí«Ü á g®Ü Êæ àPæ ?
WWWWWWWWWWWWWWWWWW
22 ÊÜÞa…ì 2010
XàñÝ ÊÜá×Êæá&3
±Üí. ÊæíPÜpæàÍÝaÝ¿áì ¹.BÃ…

ÎÅàÊÜ á¨Ü ½ WÜ ÊÜ ©Y àñæ ¿á ±ÝÃÝ¿á|&±Ü sÜ |&ÍÜ ÅÊÜ |WÜ ÙÜ ´Ü ÆÊÝX H®æ ÆÉ PÝ¿áìWÜ ÙÜ á
Pæ çWÜ ãvÜ áñÜ ¤ Êæ G®Ü á° ÊÜ ¨Ü Pæ R ±Ü ¨Ü ¾ ±Ü âÃÝ| Öæ àÙÜ áÊÜ ¸ÝÅÖÜ ¾ |PÜ áÊÜ ÞÃÜ ®Ü PÜ ¥æ Ááà ÓÝQÒ . ¸ÝÅÖÜ ¾ |
PÜ áÊÜ ÞÃÜ Pæ àÚ¨Ü ±Ü ÅÍæ ° Wæ Êæ àÍÝÂÔ÷ à¯àw¨Ü EñÜ ¤ ÃÜ ¨Ü ±Ü Ä¿á®Ü á° ±Ü âÃÝ|ÊÜ â ×àWæ
ÊÜ~ìÓÜáñܤ¨æ.
®Ý®Üá g®Ü¾ñÜ@ PÜáÈà®ÜÙÜá, PÜê£WÜÚí¨Ü ÊÜáÖݱݲÐÜuÙÜã BXÃÜáñæ¤à®æ. B¨ÜÃæ ®Ý®Üá
®Ü væ st Jí¨æ à Jí¨Ü á ÓÜ ñÜ R ÊÜ áì Gí¨Ü Ãæ ®Ü ®Ü ° ÊÜ á®æ ¿á AíWÜ ÙÜ ¨Ü ÈÉ Jí¨Ü á ±Ü ígÃÜ Ë¨æ .
AÇæ ãÉ í¨Ü á XÚ C¨æ . B XÚ¿áá ±Ü Å£¯ñÜ Â Pæ ÆÊÜ â ÊÜ áíñÜ ÅWÜ ÙÜ ®Ü á° Öæ àÙÜ áñÜ ¤ ¨æ . B¨Ü ®Ü á° ®Ý®Ü á
ÍÜ Å¨æ œ Àáí¨Ü Pæ àÙÜ áñæ ¤ à®æ . B ±Ü â|ÂÊæ à CÊÜ ñÜ á¤ ®Ý®Ü á ¯®Ü ° G¨Ü áÄ®Ü ÈÉ ¯íñÜ á ¯à®Ü á Pæ àÙÜ áÊÜ
±ÜÅÍæ°Wæ EñܤÃܯàvÜáÊÜíñÝX¨æ.
C¨Ü ®Ü á° Pæ àÚ¨ÝPÜ Ò |Êæ à B ¸ÝÅÖÜ ¾ |PÜ áÊÜ ÞÃÜ ¯Wæ XÚ¿á®Ü á° ®æ ãàvÜ áÊÜ BÓæ
Öæ aÝc ÀáñÜ á. ñÜ ®Ü ° Ÿ¿áPæ ¿á®Ü á° B Êæ àÍÝÂÔ÷ à¿á ÊÜ ááí¨æ ÊÜ ÂPÜ ¤ ±Ü wst . ¸ÝÅÖÜ ¾ | ÊÜ áñÜ á¤
ÊæàÍÝÂÔ÷à CŸºÃÜã ±ÜígÃÜ¨Ü ŸÚ Ÿí¨ÜÃÜá. B XÚ¿á®Üá° D Ä࣠±ÜÅΰԨÜ.
XÚÁáà ¯à®Ü á Cí¥Ü ±Ü ËñÜ ÅÊÝ¨Ü ÊÜ áíñÜ ÅWÜ ÙÜ ®Ü á° Öæ àWæ ÊÜ ááTæ ãà¨Ü Y ñÜ ÊÝX Öæ àÙÜ áË?
¯à®Üá ¿ÞÃÜá ? ¯®Ü° ÓÜÊÜÞaÝÃÜÊæà®Üá ? Gí¨Üá PæàÚ¨ÝWÜ CÊÜ®Ü ±ÜÅÍæ°¿á®Üá° PæàÚ
XÚWæ ñܮܰ g®Ý¾íñÜÃÜ¨Ü ÓܾÃÜOæ ÖÜáqr ñܮܰ ±ÜäÊÜìÊÜêñݤíñÜÊÜ®Üá° ÖæàÙÜÆá BÃÜí¼ÔñÜá.
®Ý®Üá g®Ý¾íñÜÃܨÜÈÉ Êæà¨ÜÍÝÓÜ÷WÜÙÜ®Üá° A«Ü¿á®ÜÊÜÞw¨Ü ÊÜáÖݱÜíwñÜ®ÝX¨æª .
B¨ÜÃæ ®Ü®Ü°ÈÉ B Êæç¨ÜáÐÜ嬆 hæãñæWæ ±ÜÊÜìñܨÜÐÜár ŸêÖܨÝPÝÃÜÊÝX AÖÜíPÝÃÜÊÜä
¸æ Ùæ ©ñÜ á¤  . ±ÝíwñÜ Â¨Ü E®Ý¾ ¨Ü ©í¨Ü ®Ý®Ü á GÆÉ þݯWÜ ÙÜ ®Ü ã° —PÜ R ÄÓÜ á£¤ ¨æ ª  . ñÜ áaÜ f ÊÝX
ÊÜ ÞñÜ ®ÝvÜ áÊÜ ¨Ü á. ¸ÝÅÖÜ ¾ |ÃÜ ®Ü á° £ÃÜ ÓÜ R ÄÓÜ áÊÜ â¨Ü á ®Ü ®Ü ° ÓÜ Ì »ÝÊÜ ÊÝX ¹qr ñÜ á¤  . ±ÝíwñÜ Â¨Ü
ÊÜá¨Ü©í¨Ü ¹àX¯íñÜ ®Ý®Üá ˨ÜÌgj®ÜÃÜá, ÓÜgj®ÜÃÜá, »ÜWÜÊܨܽPܤÃÜá ¿ÞÃÜá Ÿí¨ÜÃÜã
WèÃÜ ËÓÜ á£¤ ÃÜ ÈÆÉ  . ÖÜ Ä»Ü PÜ ¤ ÃÝ¨Ü Ë¨ÝÌ íÓÜ ÃÜ ÈÉ , PÜ ÊÜ áìsÜ ÃÜ ÈÉ , PÜ á¨Ü êÑr A®Ý¨Ü ÃÜ ,
WÜá|ÊÜíñÜÃÜÈÉ ÊÜáñÜÕÃÜ GÇæÉ CÆÉ¨Ü BÖÜíPÝÃÜ D ÊÜáãÃÜá ¨ÜáWÜáì|WÜÚí¨Ü ®Ý®Üá
iàÊÜ ®Ü ÊÜ wà Êæ áÃæ ¨æ . Jí¨Ü á ©®Ü ÊÜ áÃÜ | ÓÜ Ëáà²ÔñÜ á. ŸÚPÜ Jí¨Ü á XÚ¿á ÊÜ íÍÜ ¨Ü ÈÉ
g®Ü¾ ñÜÙæ¨æ. ×í©®Ü g®Ü¾¨ÜÈÉ ÊÜÞw¨Ü WÜáÃÜá ×Ä¿áÃÜ ¯í¨æ ¯»ÜìñæÕWÜÙÜ ´ÜÆÊÝX
®Ü®ÜWæ Cí¥Ü XÚ¿á g®Ü¾ Ÿí©ñÜá. D XÚ¿á g®Ü¾¨ÜÈÉ ®Ü®Ü° ñÜí¨æ&ñÝÀáWÜÙÜá
ÊÜáêñÜÃÝ¨Ü ÊæáàÇæ A®Ý¥Ü®Ý¨Ü ®Ý®Üá JÊæá¾ ¸æàÔWæ¿á ¹ÔÈ®ÜÈÉ ÓÜíPÜo±ÜvÜáñܤ
¨Üá@UÓÜᣤ¨æª . BWÜ AÈÉWæ Ÿí¨Ü PæÆÊÜâ ÊÜáá¯WÜÙÜá ®Ü®Ü°®Üá° ÊÜá®æWæ PÜÃæ¨Üá PæãívÜá
Öæãà¨ÜÃÜá. AÊÜÃÜ ÊÜá®æ¿áÈÉÁáà ®Ü®Ü° ±ÝÆ®æ ±æäàÐÜOæWÜÙÜá ®Üvæ¨ÜÊÜâ.
23 ]àÓÜá«Ý
ÎÅàÊÜ á¨… gWÜ ¨Ü áY ÃÜ á ÎÅàÊÜ á®Ü ¾ «ÝÌ aÝ¿áì ÊÜ áãÆÊÜ áÖÝÓÜ íÓݧ ®Ü
ÎÅà EñܤÃÝ©ÊÜásÝ—àÍÜÃÝ¨Ü ±ÜÃÜÊÜá±ÜägÂ
ÎÅà ÎÅà 1008 ÎÅà ÓÜñÝÂñܾ£à¥Üì ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÄí¨Ü
ÎÅàÊÜᨅ ÊÝȾàQ ÃÝÊÜÞ¿á| E±Ü®ÝÂÓÜ
ñÝ>> 4&4&2010 Äí¨Ü 9&4&2010 ÃÜÊÜÃæWæ. ¸æÚWæY 8 Äí¨Ü 9.30 ÃÜÊÜÃæWæ
ÓܧÙÜ @ ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü Pæãàpæ ÖæçÓÜãRÇ… BÊÜÃÜ|¨ÜÈÉ
E±Ü®ÝÂÓÜÊÜ®Üá° ÎÅàÊÜásÜ¨Ü Ê清 Óæçq®ÜÆãÉ ËQÒÓÜŸÖÜá¨Üá. live.uttaradimath.org
B þݯWÜ ÙÜ BÍÜ Å ÊÜ á¨Ü ÈÉ ¨Ýª WÜ ÊÜ áÖÝ®Ü á»ÝÊÜ ÃÝ¨Ü AÊÜ ÃÜ á ¿ÞÊÝWÜ Æã
ÎÅ àÊÜ á¨Ü ½ WÜ ÊÜ ©Y àñæ ¿á Êæ ã¨Ü Æ®æ ¿á A«Ý¿á¨Ü ±ÝÃÝ¿á|&±Ü Å ÊÜ aÜ ®Ü ÊÜ ®Ü á°
ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÃÜá. MáÑPÜáÊÜÞÃÜÃÜã A¨Ü®Üá° ÊæáàÈí¨Ü ÊæáàÇæ ±ÜtÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. Cí¥Ü
±Üâ|±ÜÄÓÜÃܨÜÈÉ ®Ü®ÜWæ ±ÜÅ£¯ñÜ A®æàPÜ ¸ÝÄ D »ÜWÜÊÜ©Yàñæ¿á Êæã¨ÜÆ®æ¿á
A«Ý¿áÊÜ ®Ü á° Pæ àÙÜ áÊÜ ÓÜ áÁãàWÜ Æ¼ÔñÜ á¤  . ñÜ ñÜ ³ ÄOÝÊÜ áÊÝX »Ü WÜ ÊÜ ©Y àñæ ¿á
Êæã¨ÜÆ®æ¿á A«Ý¿áÊÜ⠮ܮÜWæ ÊÜááTæãà¨ÜYñÜÊÝX¨æ.
Pæ Æ©®Ü WÜ ÙÜ á PÜ Ùæ ¨Ü Êæ áàÇæ Jí¨Ü á ©®Ü B MáÑPÜ áÊÜ ÞÃÜ Ãæ ÆÉ ÓÜ ËáñÜ ¤ ®Ü á° ñÜ ÃÜ Æá PÝwWæ
®Ü væ ¨Ü ÃÜ á. ÓÜ ÊÜ á¿áÓÝ—Ô¨Ü ¸æ àvÜ ®æ 㟺 BÍÜ ÅÊÜ á¨æ ãÙÜ Wæ Ÿí¨Ü . ±Ü ígÃÜ ¨æ ãÙÜ Wæ Xàñæ ¿á
±ÜÅ¥ÜÊÜÞ«Ý¿áÊÜ®Üá° ±ÜsÜ|ÊÜÞvÜáñݤ PÜáÚ£¨Üª ®Ý®Üá BñÜ®Ü PÜ~¡Wæ ¹¨æª . ÊÜááí¨æ
PÜÒOÝ«Üì¨ÜÈÉ ±ÜígÃÜÓÜ×ñÜÊÝXÁáà ®Ü®Ü°®Üá° PܨÜáªPæãívÜá AÈÉí¨Ü ±ÜÇÝ¿á®Ü
ÊÜÞw¨Ü. ®ÜíñÜÃÜ D ÊæàÍÝÂÔ÷àWæ ÊÜÞĨÜ. D ÊæàÍæ¿á ÊÜá®æ¿áÈÉ¿á㠮ݮÜá
¿á¥Ý±ÜÅPÝÃÜÊÝX Xàñæ¿á ±ÜÅ¥ÜÊÜÞ«Ý¿áÊÜ®Üá° ±ÝÃÝ¿á|ÊÜÞvÜáñܤ C¨æª . A¨Ü®Üá°
BÓæ § Àáí¨Ü B Êæ àÍæ  BÈÓÜ ñæ ãvÜ X¨Ü ÙÜ á. ×àWæ A®æ àPÜ ©®Ü WÜ Úí¨Ü Xàñæ ¿á
±ÜÅ¥ÜÊÜÞ«ÝÂ¿á ±ÝÃÝ¿á| ÍÜÅÊÜ|©í¨Ü B ÊæàÍæÂWæ ˱ÜâƱÜâ| Ÿí©ñÜá. A¨Ü®æ°
¯®ÜWæ G£¤®Ü g®Ü¾¨ÜÈÉÃÜáÊÝWÜ ¨Ý®Ü ¯àw¨ÝªÙæ. A¨ÜÃÜ ±ÜÅ»ÝÊÜ©í¨Ü ¯à®Üá B G£¤®Ü
g®Ü ¾ ÊÜ ®Ü á° ñæ ãÃæ ¨Ü á Cí¥Ü AñÜ áÂñÜ ¤ ÊÜ á ¸ÝÅ ÖÜ ¾ | g®Ü ¾ ÊÜ ®Ü á° ±Ü væ ©ÃÜ á£¤ à. C¨Ü á
ÎÅàÊÜá¨Ü½WÜÊÜ©Yàñæ¿á ±ÜÅ¥ÜÊÜÞ«ÝÂ¿á ±ÝÃÝ¿á| ÍÜÅÊÜOÝ©WÜÙÜ ´ÜÆ Gí¨Üá B
XÚ¿áá ÖæàÙÜᣤ¨Üªíñæ ¸ÝÅÖܾ|¯Wæ ŸÖÜÙÜ ÓÜíñæãàÐÜÊÝÀáñÜá.
ÎÅàÊÜá¨Ü½WÜÊÜ©Yàñæ¿á ±ÜÅ¥ÜÊÜÞ«Ý¿á¨Ü ´ÜÆÊÜâ GÐÜár A¨Üá½ñÜÊÝX¨æ G®Üá°ÊܨܮÜá°
Jí¨Üá XÚ¿á PÜ¥æ¿á®Üá° ÖæàÙÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ±Ü¨Ü¾±ÜâÃÝ|ÊÜâ ŸÖÜÙÜ ÓÜáí¨ÜÃÜÊÝX
ÊÜ ~ìÔ¨æ . ×àWæ »Ü WÜ ÊÜ ©Y àñæ ¿á ±Ü sÜ |&±ÝÃÝ¿á|&ÍÜ ÅÊÜ |WÜ Úí¨Ü ¸ÝÅÖÜ ¾ |, XÚ ÊÜ áñÜ á¤
ÊæàÍæ ÊÜáãÊÜÃÜá »ÜWÜÊܨܮÜáWÜÅÖÜPæR ±ÝñÜÅÃÝX E¨Üœ†£¿á®Üá° Öæãí©¨ÜÃÜá. B¨ÜªÄí¨Ü
ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÜá ÓÜÊÜì±ÜÅ¿áñÜ°©í¨Ü ÓÝPÝÒñ… ÊÝÔÐÜuPÜêÐÜ¡ ¿Þ¨ÜÊÜPÜêÐÜ¡ÃÜ ÊÜááS©í¨Ü
¯@ÓÜ êñÜ ÊÝ¨Ü ÓÜ í±Ü ä|ìXàñæ ¿á ÍÜ ÅÊÜ |ÊÜ ÞvÜ áÊÜ ¨Ü Äí¨Ü H®æ ÆÉ IÍÜ Ì ¿áìWÜ ÙÜ á ÔWÜ ÈÊæ
A¨Ü®Üá° ÊÜááí¨æ £ÚÁãà|. ...ÓÜ Íæ àÐÜ ...
ŸvÜñÜ®Ü Ÿí¨ÝWÜ Ÿ¿á᪠PæãíŸáÊÜ ÊÜáãSì
WWWWWWWWWWWWWWWWWW
24 ÊÜÞa…ì 2010
ŸÅÖܾPÜÃÝbìñÜ ±ÜÅ£ÊÜÞ¨ÜÌ¿áWÜÙÜ ÊÜáÖݱÜähæ & ÎÅàÊÜááÐÜ¡í
C£ÖÝÓÜ
ÎÅàÊÜ ááÐÜ ¡ í ÓÜ Ì ¿áíÊÜ ÂPÜ ¤ ÊÜ áÖÝPæ Ò àñÜ ÅWÜ ÙÜ ÈÉ Jí¨Ü á. ÓÜ Ì ¿áíÊÜ ÂPÜ ¤ »Ü ãÊÜ ÃÝÖÜ ¨æ àÊÜ ÃÜ
¯ñÜ ÂÓÜ ¯° «Ý®Ü ©í¨Ü ±ÝÊÜ ®Ü ÊÝ¨Ü Pæ Ò àñÜ Å. »Ü ãÊÜ ÃÝÖÜ ¨æ àÊÜ ÃÜ á CÈÉ ¿á ÊÜ áãÆËWÜ ÅÖÜ . EñÜ Õ ÊÜ ±Ü Å£Êæ á
¿áýÊÜ ÃÝÖÜ ¨æ àÊÜ ÃÜ á. ŸÅ ÖÜ ¾ ¨æ àÊÜ ÃÜ á ¿áýÊÜ ÞvÜ áÊÝWÜ ±ÝÅ ¨Ü á»Ü ìËÔ¨Ü áª ™. ÓÜ Ì ¿áí
ŸÅÖܾPÜÃÝbìñÜÊݨܨÜ᪙. ±ÝÅ¿á@ ¸æàÃæ ¿ÞÊÜPæÒàñÜÅWÜÙÜÆãÉ ŸÅÖܾPÜÃÝbìñÜ EñÜÕÊܱÜÅ£ÊæáWÜÙÜá
CÆÉ. C¨Üá D PæÒàñÜÅ¨Ü A®Ü®ÜÂÓÝ«ÝÃÜ|ÊÝ¨Ü ÊÜáÖÜ£. ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜá ÓÜí¨ÜÍÜì®ÜWæç¨Ü
PæÒàñÜÅ™. Wܼì~¿á ¨ÝÖÜ £àÄÓÜÆá ñÜÊÜá¾ ¨ÜívÜ©í¨Ü Jí¨Üá ÓÜÃæãàÊÜÃÜÊÜ®æ°à ¯ËáìÔPæãorÃÜá.
B ¨ÜívÜ£à¥ÜìÊÜä D PæÒàñÜÅÊÜ®Üá° ÊÜáñܤÐÜár ±ÝÊÜ®ÜÊܮݰX ÊÜÞw¨æ.
D PæÒàñÜÅPÜãR ÎÅàÊÜá¨ÜáñܤÃÝ©ÊÜásÜPÜãR AñÜÂíñÜ ±ÝÅbà®ÜÊݨÜ, Z¯ÐÜuÊÝ¨Ü ÓÜíŸí«Ü˨æ.
ÎÅàÊÜ ásÜ Pæ R ÖÝWÜ ã B ²àsÜ ¨Ü ÈÉ ËÃÝgÊÜ Þ®Ü ÃÝ¨Ü ²àsÝ—±Ü £WÜ ÚWæ CÈÉ ËÍæ àÐÜ ÊÝ¨Ü WèÃÜ ÊÜ Ë¨æ .
GÃÜ vÜ áPÜ væ WÜ ã ŸÅ ÖÜ ¾ PÜ ÃÝbìñÜ ±Ü Å £Êæ áWÜ ÚÃÜ áÊÜ â ¨Ü á C¨Ü Pæ R PÝÃÜ |. ŸÅ ÖÜ ¾ PÜ ÃÝbìñÜ
ÎÅàÊÜáãÆÔàñÝÓÜÊæáàñÜ ÎÅàÊÜáãÆÃÝÊÜá ÖÝWÜã »ÝËŸÅÖܾPÜÃÝbìñÜ ÎÅà©XÌg¿áÃÝÊÜá
¨æ àÊÜ ÃÜ ®Ü á° ¯ñÜ Â AbìÓÜ áÊÜ ¿á£WÜ ÚWæ CÈÉ ËÍæ àÐÜ ÊÝ¨Ü ÊÜ á¿Þì¨æ . ÎÅàEñÜ ¤ ÃÝ©ÊÜ ásÜ ¨Ü ²àsÝ—
±Ü£WÜÙÜá D PæÒàñÜÅPæR Ÿí¨ÝWÜ ¨æàÊÜÓݧ®Ü¨ÜÈÉÃÜáÊÜ ŸÅÖܾPÜÃÝbìñÜ ¿áýÊÜÃÝÖܨæàÊÜÃÜá ÎÅàÊÜásÜPæR
Ÿí¨Üá ŸÅÖܾPÜÃÝbìñÜ ÊÜáãÆÃÝÊÜá¨æàÊÜÃæãí©Wæ ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÄí¨Ü ±ÜähæWæãÙÜáÛñݤ®æ.
Êæã¨Üȯí¨ÜÆã ®Üvæ¨Üá Ÿí¨Ü D ÓÜí±ÜŨݿá ÎÅàÓÜñܱÜä|ì£à¥ÜìÃÜ PÝƨÜÈÉ ËÍæàÐÜÊÝX
FiìñÜ Wæ ãíwñÜ á. ÊÜ ÃÝÖÜ ¨æ àÊÜ ÄWæ DWÜ ñæ ãwÓÜ áÊÜ ŸíWÝÃÜ ¨Ü PÜ ÊÜ aÜ ÎÅàÓÜ ñÜ Â±Ü ä|ì£à¥Ü ìÃæ à
ÓÜ ÊÜ á²ìÔ¨Ü áª ™. PÜ ÊÜ aÜ ¨Ü ×í¨æ DWÜ Æã A¨Ü ÃÜ EÇæ É àS˨æ . JÊæ á¾ ÎÅàÓÜ ñÜ Â«Ý娆 £à¥Ü ìÃÜ PÝÆ¨Ü ÈÉ
¨æàÊÜÓݧ®Ü¨Ü A—PÝÄWÜÙÜá & AaÜìPÜÃÜá »ÜãÊÜÃÝÖܨæàÊÜÃÜ ±ÜÅ£Êæá¿á®Üá° ±ÜähæWæ PæãvÜÆá
¯ÃÝPÜÄÔ¨ÜÃÜá. A—PÝÄWÜÙÜ & AaÜìPÜÃÜ PÜáíoáퟨÜÊÜÄWæÇÝÉ ñÝÙÜÇÝÃÜ¨Ü E¨ÜÃÜÊæà¨Ü®æ
±ÝÅÃÜ í»Ü ÊÝ¿áᤠ™. ñÜ ±Ü ³ ÄñÜ AaÜ ìPÜ ÃÜ á »Ü ãÊÜ ÃÝÖÜ ¨æ àÊÜ ÃÜ ±Ü Å£Êæ á¿á®Ü á° ±Ü ähæ Wæ ñÜ í¨æ ã²³ st ÃÜ á.
E¨Ü ÃÜ Êæ à¨Ü ®æ ¨Ü ãÃÜ ÊÝÀáñÜ á. AÊÜ ÃÜ ®Ü íñÜ ÃÜ ÎÅàÓÜ ñÜ Â±Ü Åý£à¥Ü ìÃÜ á ÖÝWÜ ã ÎÅàÓÜ ñݼý£à¥Ü ìÃÜ á
Jí¨Ü á ¸ÝÄ CÈÉ ©XÌ g¿á ÊÜ Þw¨Ü ᪠íoá. ÎÅàÓÜ ñÜ Â±Ü ÅÊæ ãà¨Ü £à¥Ü ìÃÜ á ÊÜ áãÃÜ á ¸ÝÄ D Pæ Ò àñÜ ÅÊÜ ®Ü á°
ÓÜí¨ÜÎìÔ »ÜãÊÜÃÝÖܨæàÊÜÃÜ ±ÜähÝPæçíPÜ¿áìÊÜ®Üá° ÊÜÞw¨ÝªÃæ. ÎÅàÓÜñÝÂñܾ£à¥ÜìÃÜá D ×í¨æ
GÃÜvÜá ¸ÝÄ D PæÒàñÜÅPæR BWÜËáÔ¨Ü᪠C¨Üá AÊÜÃÜ ÊÜáãÃÜ®æà ÓÜí¨ÜÍÜì®Ü.
D PæÒàñÜŨÜÈÉ ÎÅàÊÜásÜ¨Ü ±ÝÅbà®ÜÊÝ¨Ü Jí¨Üá ¯ÊæàÍÜ®ÜËñÜá¤. AñÜÂíñÜ iàOÝìÊÜÓ槿áÈɨܪ,
±ÝÙÜṨܪ B ÓܧÙܨÜÈÉÁáà ñÝñÝRÈPÝÊÝX ÓÜÌaÜfÊÜÞw ÖÜí¨ÜÃÜ ÖÝQ ±Üähæ ÊÜÞvÜÇÝWÜᣤñÜᤙ.
ÎÅàÓÜñÝÂñܾ£à¥ÜìÃÜã Êæã¨ÜÆ ¸ÝÄ ÖÝWæÁáà ±Üähæ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. Aí¨æà AÊÜÃÜá ÓÜíPÜȳԨÜÃÜá.
"GÆÉÄWÜã »ÜãËá¿á®Üá° ¯àw¨Ü ÓÜÌ¿áí ÊÜÃÝÖܨæàÊÜÃæà ±ÜähæWæãÙÜÛÆá ÊÜásÜPæR ŸÃÜᣤÃÜáÊÝWÜ
AÊÜ ¯Wæ à ÓÜ Ä¿Þ¨Ü »Ü ãËá¿á®Ü á° ¯àvÜ ©¨Ü ª Ãæ Öæ àWæ ? CÈÉ ÓÜ áí¨Ü ÃÜ ÊÝ¨Ü »Ü ÊÜ ®Ü
¯ÊÜ Þì|ÊÝWÜ ¸æ àPÜ á. AÈÉ ÊÜ ÃÝÖÜ ¨æ àÊÜ ÃÜ ®Ü á° »Ü ÊÜ ÂÊÝX ÓÝÌ WÜ £Ô AbìÓÜ ¸æ àPÜ á' Gí¨Ü á ÊÜ á®Ü ¨Ü ÈÉ
¯«ÜìÄÔ Jí¨æà ÊÜÐÜì¨ÜÈÉ 40 ÆPÜÒPÜãR Öæbc®Ü ÊæaÜc¨ÜÈÉ ÓÜáí¨ÜÃÜÊÝ¨Ü »ÜÊÜ®ÜÊÜ®Üá° ¯ÊÜÞì|
25 ]àÓÜá«Ý
ÊÜÞwÔ¨ÜÃÜá. GÃÜvÜ®æà ¸ÝÄ B ®ÜãñܮܻÜÊܮܨÜÈÉÁáà ÎÅàÊÜáãÆÃÝÊÜá¨æàÊÜÃÜ ÖÝWÜã
ÎÅà¿áýÊÜ ÃÝÖÜ ¨æ àÊÜ ÃÜ ±Ü ähæ ¿á®Ü á° »Ü ÊÜ ÂÊÝX ÊÜ Þw¨Ü ÃÜ á. AÆÉ ¨æ à ÊÜ ÃÝÖÜ ¨æ àÊÜ ÃÜ ¨æ àÊÝÆ¿á¨Ü
¨ÜáÃÜÔ¤WÝX ®ÝÆáR ÆPÜÒÃÜã±ÝÀáWÜÙÜ®Üá° ÓÜÊÜá²ìÔ¨ÜÃÜá.
ñÜ ê£à¿á ÓÜ í¨Ü ÍÜ ì®Ü
©. 10-&02&2010 ÃÜí¨Üá ÓÜíhæ ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá ÎÅàÊÜááÐÜ¡PæÒàñÜÅPæR BWÜËáÔ¨ÜÃÜá. aæ®æ° ç™,
¸æ íWÜ ÙÜ ãÃÜ á, £ÃÜ áPæ ãÀáÆãÃÜ á, ÎÅàÃÜ íWÜ ÖÝWÜ ã ÓÜ áñÜ ¤ ÊÜ ááñÜ ¤ 騆 ±Ü Ũæ àÍÜ WÜ Úí¨Ü »Ü PÜ ¤ ÃÜ á
ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÄWæ »ÜÊÜÂÊÝX ÓÝÌWÜ£Ô¨ÜÃÜá. ÊæáàOæ¿áÈÉ ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÄWæ ÊæáÃÜÊÜ~Wæ
ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá. ÊÜáÃÜá©®Ü ±ÝÅñÜ@ ®ÝÆáRWÜípæWæà ÎÅàÊÜá®Ý° Â¿áÓÜá«Ý±ÝsÜÊÜ®Üá° ÊÜááXÔ
ÎÅàÊÜ ásÜ ¨Ü G¨Ü áÄWæ à CÃÜ áÊÜ ±Ü âÐÜ R Ä~¿áÈÉ ÓÝ° ®Ü ÊÜ Þw ¯ÊÜ ÞìÆÂËÓÜ gì®æ ÖÝWÜ ã B×° PÜ WÜ ÙÜ ®Ü á°
ÊÜ ááXst ÃÜ á. ®Ü íñÜ ÃÜ GÆÉ ÎÐÜ Â±Ü ÄÊÝÃÜ ¨æ ãí©Wæ ¨Ü ívÜ £à¥Ü ìPæ R ñæ ÃÜ Ú AÈÉ ÓÝ° ®Ü ÊÜ Þw GÆÉ ÄWÜ ã
¨Ü ívæ ãà¨Ü PÜ ÊÜ ®Ü á° ±æ äÅ àQÒ Ô ±ÝÊÜ ®Ü ÊÜ Þw¨Ü ÃÜ á. ®Ü íñÜ ÃÜ ÎÅ à±Ý¨Ü ²ñÜ ê aÜ ÃÜ |ÃÝ¨Ü ÎÅ à
AaÝ¿áìÃÜÊÜÃÜá (±Üí. WÜáñÜ¤Æ ÃÜíWÝaÝ¿áìÃÜá) ÎÅàÊÜásÜ¨Ü ±ÜÄÊÝÃÜ ÓÜÊæáàñÜ ¨æàÊÜÓݧ®ÜPæR
ÖæãàX ÊÜÃÝÖܨæàÊÜÃÜ ÊÜáãÆËWÜÅÖÜPæR A¼ÐæàPÜÓæàÊæ¿á®Üá° ÊÜÞwÔ¨ÜÃÜá. D PÜvæ ¨æàÊÜÓݧ®Ü¨Ü
A—PÝÄWÜ ÙÜ á ÎÅàÊÜ ásÜ Pæ R Ÿí¨Ü á ÎÅàÎÅàWÜ ÙÜ ÊÜ ÃÜ ®Ü á° ¨æ àÊÜ Óݧ ®Ü Pæ R ŸÃÜ Æá BÖÝÌ ¯Ô¨Ü ÃÜ á. ÎÅàÎÅàWÜ ÙÜ ÊÜ ÃÜ á
ÎÅàÊÜÃÝÖܨæàÊÜÃÜ®Üá° ÊÜásÜPæR BÖÝ̯ÓÜÆá ¨æàÊÜÓݧ®ÜPæR ñæÃÜÚ¨ÜÃÜá. ÊݨÜÂÊæç»ÜÊÜWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ
ÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜ®Üá° ¨æàÊÜÓݧ®ÜPæR ŸÃÜÊÜÞwPæãívÜÃÜá. ÊÜáÖݨÝÌÃÜ¨Ü G¨ÜáÄWæ CÃÜáÊÜ ÊÜáío±Ü¨ÜÈÉ
ÎÅàWÜ ÙÜ ÊÜ ÃÜ á Ÿí¨ÝWÜ AaÜ ìPÜ ÃÜ á ±Ü ÆÉ QR ¿áÈÉ ¨æ àÊÜ ÃÜ ±Ý¨Ü bÖÜ ° ËÃÜ áÊÜ ÐÜ vÝÄ, ¨æ àÊÜ ÃÜ ±Ü ÅÓÝ¨Ü ÊÜ ®Ü á°
ñæWæ¨Üá PæãívÜá Ÿí¨ÜÃÜá. ¨æàÊÜÃÜ ÍæàÐÜÊÜÓÜ÷ÊÜ®Üá° ÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜ ñÜÇæWæ ÓÜᣤ, ÐÜyÝÄ¿á®Üá° ñÜÇæ¿á
ÊæáàÈoár , ±ÜÅÓݨÜÊÜ®Üá° ÓÜÊÜá²ìÔ ±ÜÆÉQR¿á®Üá° ÊÜáÃÜÚ ¨æàÊÜÓݧ®ÜPæR ñæWæ¨Üá PæãívÜá Öæãà¨ÜÃÜá.
®ÜíñÜÃÜ Êæà¨ÜNãàÐÜ ±ÜâÃÜÓÜÕÃÜÊÝX ÊݨÜÂ&Êæç»ÜÊÜWÜÙæãvÜ®æ ÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜ®Üá° ¨æàÊÜÓݧ®Ü¨Ü JÙÜWæ
ŸÃÜ ÊÜ ÞwPæ ãívÜ ÃÜ á. WÜ »Ü ìWÜ áw¿á ¸ÝXÆÇæ É à ¯íñÜ á WÜ áÃÜ áWÜ ÙÜ á »Ü ãÊÜ ÃÝÖÜ ¨æ àÊÜ ÃÜ ¨Ü ÍÜ ì®Ü ÊÜ ®Ü á°
±Ü væ ¨Ü á ¿áýÊÜ ÃÝÖÜ ¨æ àÊÜ ÃÜ ®Ü á° ÎÅà»Ü ãÓÜ Êæ áàñÜ ÊÝX ÎÅàÊÜ ásÜ Pæ R PÜ ÙÜ á×Ô Pæ ãvÜ áÊÜ íñæ ±ÝŦìst ÃÜ á.
ÎÅàWÜÙÜÊÜÄWæ ÍæàÐÜÊÜÓÜ÷ , ¯ÊÜÞìÆÂWÜÙÜ®Üá° ÓÜÊÜá²ìÔ¨ÜÃÜá. WÜ»ÜìWÜáw¿á ÓÜÌƳ ÖæãÃæWæ CÃÜáÊÜ
ÊÜ áñæ 㤠í¨Ü á ÊÜ áío±Ü ¨Ü ÈÉ ÎÅà»Ü ãÓÜ Êæ áàñÜ ÊÜ ÃÝÖÜ ¨æ àÊÜ ÃÜ á ±Ü Å¿Þ|Pæ R st œ ÊÝX PÜ áÚ£¨Ü ª ÃÜ á. AÈÉ Wæ
BWÜËást ÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜá »ÜWÜÊÜíñܮܮÜá° »ÜQ¤Àáí¨Ü ±Üâ®Ü@ ±Üâ®Ü@ PæçÊÜááX¨Üá ñÜËá¾í¨Ü ±Üähæ¿á®Üá°
ÔÌàPÜÄÔ, ñÜÊÜá¾ B£¥ÜÂÊÜ®Üá° ÔÌàPÜÄÓÜÆá ±ÝŦìÔ¨ÜÃÜá. AÈÉ BWÜÊæãàPܤ ÓÝí±ÝŨÝÀáPÜ PæÆÊÜâ
Ë—&Ë«Ý®Ü WÜ ÙÜ ®Ü íñÜ ÃÜ »Ü WÜ ÊÜ íñÜ ®Ü ®Ü á° Öæ WÜ Æ Êæ áàÇæ Öæ ãñÜ á¤ ¨æ àÊÜ Óݧ ®Ü ¨Ü Öæ ãÃÜ Wæ
ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ®Üá° ¿ÞÊÜ ÊÜáío±Ü©í¨Ü ÓÝÌWÜ£ÓÜÇÝÀáñæãà A¨æà ÊÜáío±ÜPæR ñÜÃÜÇÝÀáñÜá.
AÈÉ ¨æ àÊÜ Óݧ ®Ü ¨Ü AaÜ ìPÜ ÃÜ á »Ü WÜ ÊÜ íñÜ ®Ü ®Ü á° ¹àÙæ ãR vÜ áÊÜ ±Ü ¨Ü ÂWÜ ÙÜ ®Ü á° »ÝÊÜ ±Ü ä|ìÊÝX
EaÜ c Äst ÃÜ á. ®Ü íñÜ ÃÜ ÎÅ à±Ý¨Ü íWÜ ÙÜ ÊÜ ÃÜ á ÓÜ PÜ Æ ÎÐÜ Â±Ü ÄÊÝÃÜ ©í¨Ü PÜ ãwPæ ãívÜ á
WÝÅÊÜá±ÜŨÜQÒOæ¿á ÊÜáãÆPÜ ÎÅà»ÜãÓÜÊæáàñÜÊÜÃÝÖܨæàÊÜÃÜ®Üá° ÎÅàÊÜásÜPæR PÜÃæñÜí¨ÜÃÜá. ñܮܰ¨æà
ÊÜ áñæ 㤠í¨Ü á ÃÜ ã±Ü ÊÝ¨Ü ÊÜ áãÆÃÝÊÜ á®Ü ÓÜ í¨Ü ÍÜ ì®Ü PÝR X ÖÝWÜ ã AÊÜ ®Ü BÃÝ«Ü PÜ ÃݨÜ
ÎÅàÓÜ ñÝÂñÜ ¾ £à¥Ü ìÃÜ ®Ü á° A®Ü áWÜ Å×ÔÊÜ â¨Ü PÝR X BWÜ Ëást »Ü WÜ ÊÜ íñÜ ¯Wæ ÊÜ ásÜ ¨Ü »Ü ÊÜ ®Ü ÊÜ ®Ü á°
±Ü ÅÊæ àÎÓÜ áÊÜ â¨Ü QR íñÜ Êæ ã¨Ü Çæ à ÊÜ ásÜ ¨Ü AíWÜ ÙÜ ¨Ü Çæ É à ËË«Ü ±Ü ähæ , ÓÜ ñÝR ÃÜ WÜ ÙÝWÜ ¸æ àPÜ á.
ŸvÜÊÜÄWæ Pæãor ®Üáw ®ÜvæÓܨÜÊÜ »ÜÅÐÜr
WWWWWWWWWWWWWWWWWW
28 ÊÜÞa…ì 2010
A¨Ü PÜ R ®Ü áWÜ á|ÊÝX ÎÅà±Ý¨Ü íWÜ ÙÜ ÊÜ ÃÜ á ¨æ àÊÜ ÄWæ ®æ çÊæ à¨Ü ™, ÊÜ áíWÜ ÙÝÃÜ £, ÊÜ ÓÜ ÷ ™WÜ ÙÜ ®Ü á°
ÓÜÊÜá²ìÔ¨ÜÃÜá. ®ÜíñÜÃÜ PÜãÊÜáìÃÜã²à »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü Pæñܤ®æÀáÃÜáÊÜ Jí¨Üá ÓÜáÊÜ|ì±Ü¨ÜPÜÊÜ®Üá°
b®Ü°¨Ü ÓÜÃܨæãí©Wæ ÓÜÊÜá²ìÔ¨ÜÃÜá. (GÃÜvÜã ÓæàÄ 77 WÝÅí ñÜãPÜÊÝWÜáñܤ¨æ. Êæã¨ÜƸÝÄ
Ÿí¨ÝWÜ ÓÜáÊÜÞÃÜá C¨æà »ÝÃÜ¨Ü ÓÜáÊÜ|ì¨Ü WÜívÜ»æàÃÜáívÜ ±Ü¨ÜPÜÊÜ®Üá°, GÃÜvÜ®æà¸ÝÄ
ÊÜÃÝÖܨæàÊÜÃÜ bñÜÅËÃÜáÊÜ ÓÜáÊÜ|ì±Ü¨ÜPÜÊÜ®Üá° ÓÜÊÜáÔìԨܪÃÜá. AÊæÃÜvÜã ¨æàÊÜÃÜ PæãÃÜÙÜÈÉ
Íæãà¼ÓÜᣤñÜᤙ.) ®ÜíñÜÃÜ ±ÜähÝÊÜáío±ÜPæR BWÜËáÔ ²àsÜ¨Ü ÊæáàÇæ »ÜWÜÊÜíñÜ ËÃÝgÊÜޮܮݨÜ.
ÊÜásÜPæR ÊÜÃÝÖܨæàÊÜÃÜ®Üá° J²³Ô AaÜìPÜÃÜá ¨æàÊÜÓݧ®ÜPæR ñæÃÜÚ¨ÜÃÜá.
¨æ ãvÜ x ¨Ý¨Ü PÜ pæ r ¿á GvÜ »ÝWÜ ¨Ü ÈÉ ÊÜ ÃÝÖÜ ¨æ àÊÜ ÃÜ á ËÃÝgÊÜ Þ®Ü ÃÝX¨Ü ª Ãæ A¨Ü ÃÜ ±Ü PÜ R ¨Ü ÈÉ Ááà
ŸÆWÜ væ ÎÅ àÊÜ áãÆÃÝÊÜ á¨æ àÊÜ ÃÜ á ËÃÝgÊÜ Þ®Ü ÃÝ¨Ü ÃÜ á. ÎÅ àÎÅ à±Ý¨Ü íWÜ ÙÜ ÊÜ ÃÜ á
ŸÅÖܾPÜÃÝbìñÜÊÝ¨Ü D GÃÜvÜã ±ÜÅ£ÊæáWÜÚWæ AaÜì®æ, ÊÜáíWÜÙÝÃÜ£, ®æçÊæà¨ÜÂWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞw
AñÜÂíñÜ »ÜQ¤Àáí¨Ü ±ÜäiÔ¨ÜÃÜá. BÖÝ! H®Üá ¨ÜêÍÜ A¨Üá. ®æãàvÜÆá GÃÜvÜá PÜ|á¡ ÓÝƨÜá.
BÖÝ! H®Üá »ÝWÜ ÎÅàÓÜñÝÂñܾÃܨÜá. ÊÜ~ìÓÜÆá ÍÜŸªWÜÚWæ ¸ÝÃܨÜá. BÖÝ! H®Üá PÜÃÜáOæ
»ÜWÜÊÜíñܮܨÜá. F×ÓÜÆá ÊÜÞ®ÜÊÜ ÊÜá®ÜPæ BWܨÜá. ¿ÞÊÜâ¨æãà ÓÝÊÜޮܠ±ÜÅ£Êæá¿áÆÉ™.
ÊÜá®æñÜ®ÜÓܧ BaÝ¿áìÃÜá ±Üäist ±ÜÅ£Êæá¿áÆÉ™. ²àsÝ—±Ü£WÜÙÜá&MáÑWÜÙÜá ±ÜäiÔ¨Ü
±Ü Å £Êæ á¿áÆÉ ™. ÃÜ á¨ÝÅ ©¨æ àÊÜ ñæ WÜ ÙÜ á ±Ü äist ±Ü Å £Êæ á¿áã AÆÉ . iàÊæ äàñÜ ¤ ÊÜ áÃÝ¨Ü ,
ÓÝ«Ü Pæ ãàñÜ ¤ ÊÜ áÃÝ¨Ü ÓÝPÝÒ ñ… ŸÅÖÜ ¾ ¨æ àÊÜ Ãæ à ñÜ ÊÜ á¾ A®Ü íñÜ þÝ®Ü ©í¨Ü »Ü WÜ ÊÜ íñÜ ®Ü A®Ü íñÜ WÜ á|WÜ ÙÜ ®Ü á°
E±ÝÓÜ ®æ ÊÜ ÞvÜ áñݤ A®Ü íñÜ ÃÜ ã²¿Þ¨Ü »Ü WÜ ÊÜ íñÜ ®Ü ®Ü á° BÊÝ×Ô A®Ü ®Ü Â»Ü Q¤ Àáí¨Ü
A®ÜíñÜÊæà¨æãàPܤ˫ݮÜWÜÚí¨Ü Abìst ±ÜÅ£ÊæáWÜÚÊÜâ. AÊÜâWÜÙÜÈÉÃÜáÊÜ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü Óܯ°«Ý®Ü
FÖÝ£àñÜ . ¿ÞÊÜ â¨Ü ÃÜ ¨Ü ÍÜ ì®Ü ©í¨Ü Çæ à ±Ý±Ü WÜ ÙÜ ×ÊÜ ÞaÜ Æ PÜ ÃÜ X Öæ ãàWÜ áñÜ ¤ ¨æ ãà, ¿ÞÊÜ â¨Ü ÃÜ
¨ÜÍÜì®ÜPæRà Pæãàq Pæãàq g®Ü¾¨Ü ±Üâ| J¨ÜX ŸÃܸæàPæãà AíñÜÖÜ ±ÜÅ£ÊæáWÜÙÜ®Üá° ±ÜäiÓÜáÊÜ
Óè»ÝWÜ™. ÓÜáÊÜá¾®æà ¨æãÃæ¿ááÊÜâ¨æà?
ÎÅ à±Ý¨Ü íWÜ ÙÜ ÊÜ ÃÜ á ŸÅ ÖÜ ¾ PÜ ÃÝbìñÜ ÎÅ àÊÜ áãÆÃÝÊÜ á & ÎÅ à¿áýÊÜ ÃÝÖÜ ÖÝWÜ ã
»ÝËŸÅÖÜ ¾ PÜ ÃÝbìñÜ Êæ à¨Ü ÊÝÂÓÜ ÊÜ ááÑr WÜ ÙÜ ®Ü á° HPÜ PÝÆ¨Ü ÈÉ ±Ü äiÓÜ á£¤ ¨Ü ª Ãæ ±ÝívÜ ÊÜ ÃÜ
ÃÝgÓÜã¿á¨ÜÈÉ »ÜWÜÊÜíñÜ ±ÜÃÜÍÜáÃÝÊÜá, Êæà¨ÜÊÝÂÓÜ, PÜêÐÜ¡ GíŸ ÊÜáãÃÜá ÃÜã±ÜWÜÚí¨Ü ±Üähæ
ÔÌàPÜÄst ±ÜÅÓÜíWÜ ®æ®Ü±ÝWÜᣤñÜá¤. JÆÉ¨Ü ÊÜá®ÜÔÕ¯í¨ÜÇæà ±Üähæ¿á®Üá° ÊÜááXst ÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜá
¼PæÒ¿á®Üá° ÔÌàPÜÄÔ¨ÜÃÜá. GÆÉÄWÜã £à¥Üì±ÜÅÓݨÜÊÝÀáñÜá.
ÓÜíhæ »ÜWÜÊÜíñܮܮÜá° ¹àÙæãRvÜáÊÜ ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü. ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá GÆÉÄí¨Ü PÜãwPæãívÜá
ÊÜ áñæ ¤ ¸æ ÙÜ X®Ü íñÜ Ááà ÊÝ¨Ü ÂÊæ ç»Ü ÊÜ WÜ Ùæ ãvÜ ®æ »Ü WÜ ÊÜ íñÜ ®Ü ®Ü á° Êæ áÃÜ ÊÜ ~Wæ ¿á ÊÜ áãÆPÜ
¨æàÊÜÓݧ®Ü¨ÜÊÜÃæWæ PÜÃæ¨ÜáPæãívÜá Ÿí¨Üá AaÜìPÜÄWæ »ÜWÜÊÜíñܮܮÜá° J²³Ô¨ÜÃÜá. ÊÜáñæ¤ D
Óè»ÝWÜÂÊÜ®Üá° PÜÃÜá~ÓÜá Gí¨Üá ±ÝŦìÔ¨ÜÃÜá. ¨æàÊÜÓݧ®Ü¨Ü AaÜìPÜÄWæ, A—PÝÄWÜÚWæ
¿á¥ÝÁãàWÜÂÊÝX Óܮݾ¯ÓÜÇÝÀáñÜá. ÎÅàÊÜááÐÜ¡¨ÜÇæÉà CÃÜáÊÜ ÎÅàÊÜásÜ¨Ü ÊÜÂÊÜÓݧ±ÜPÜÃÝ¨Ü D
GÆÉ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° ÓÜí±ÜŨݿáPÜR®ÜáWÜá|ÊÝX Êæã¨Üȯí¨ÜÆã ¯ÊÜì×ÔPæãívÜá
Ÿí©ÃÜ áÊÜ ÎÅà»Ü ãÊÜ ÃÝÖÜ ÊÜ áã£ì¿áÊÜ ÄWÜ ã ËÍæ àÐÜ ÊÝX BÎàÊÜ ì©Ô¨Ü ÃÜ á. ®Ü íñÜ ÃÜ
PÜáí»ÜPæãà|PæR ±ÜÅ¿Þ| ¸æÙÜÔ¨ÜÃÜá.
29 ]àÓÜá«Ý
¨ÝÓÜÓÝ×ñÜ ±ÜÅÍæã°àñܤÃÜWÜÙÜá& 24
ÎÅà. G ¹ ÍÝÂÊÜÞaÝ¿áì

1 »ÜWÜÊÜíñÜ ÃÜá¨ÜŨæàÊÜÄWæ ÊæãàÖÜPÜÍÝÓÜ÷ÊÜ®Üá° ¿ÞÄWÝX ÃÜbÓÜÆá BþÝ²Ô¨Ü ?
2 »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ËÃÝp… ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ «ÜêÊÜ®ÜPÜÒñÜÅ¨Ü Óݧ®Ü GÈɨæ ?
3 ŸÅÖܾ±Ü¨ÜËWæ Ÿí¨Ü MágáÁãàXWÜÙÜá GÐÜár ÎÃܸÝÖÜáWÜÚí¨Ü AÆíPÜêñÜÃÝXÃÜáñݤÃæ ?
4 »Ü WÜ ÊÜ íñÜ Ô÷ à±Ü âÃÜ áÐÜ ÃÜ ÈÉ Ô÷ àÖÝWÜ ã ±Ü âÃÜ áÐÜ ¹íŸÃÜ ã±Ü ®ÝXÃÜ áÊÜ íñæ ®Ü ±Ü âíÓÜ PÜ ÃÜ ã±Ü ÊÜ ä CÃÜ áÊÜ â¨æ à ?
5 ±ÜÅÙÜ¿áPÝƨÜÈÉ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü gsÜÃܨÜÈÉ ÓÜá±Ü¤ÃÝ¨Ü iàÊÜÄWæ GÐÜár ÍÜÄàÃÜÊÜâíoá ? ¿ÞÊÜÊÜâ ?
6 ±ÜâÃÜáÐÝ¥ÜìÊÝ¨Ü PÝÊÜá¨Ü ÓÜÌÃÜã±Ü®ÝX CbfԨܪ®Üá° ¯àw ñÜ겤±ÜwÓÜáÊÜ »ÜWÜÊܨÜãÅ±Ü ¿ÞÊܨÜá ?
7 AÍÜÌ¨Ü ¸ÝÆ¨Ü PÜã¨ÜÆ ÓÜãPÝÒ ¾WÜÅ¨Ü ÓÜÖÜÓÜÅ»ÝWÜ¨Ü Jí¨Üá »ÝWܨÜÐÜár ±ÜÄË᣿á ñÜñÜÌ ¿ÞÊܨÜá ?
8 iàÊÜÃÜ ÖÝWÜ㠱ܨݥÜìWÜÙÜ ñܨÝPÝÃÜ, ñܨÜãűܮÝX ÊݲÔPæãívÜ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÃÜã±ÜÊÜ®Üá°
H®æ ®Ü á° ÊÜ ÃÜ á ?
9 ÊÜ á®Ü áÐæ ãÂàñÜ ¤ ÊÜ á iàÊÜ ÄWæ A±Ü Ãæ ãàPÜ Ò PÝÆ¨Ü ÈÉ ÎÅàÖÜ ÄPæ ãvÜ áÊÜ ¨Ü ÍÜ ì®Ü ±Ü ÅPÝÍÜ ¨Ü ±Ü ÅÊÜ Þ| GÐÜ ár ?
10ÓܱܤMáÑWÜÚWæ ÓÜÊÜáÃÝ¨Ü ËÍÝÌËáñÜÅÃÜá »ÜêWÜáÊÜáá¯WÜÙÜXíñÜ GÐÜár WÜá| PÜwÊæá EÙÜÛÊÜÃÜá ?
11ÍÝÅ¨Ü œ PÝÆ¨Ü ÈÉ ±Ü ŲñÝÊÜ áÖÜ ÃÜ ÈÉ ÓÜ ¯° ×ñÜ ÖÜ ®æ ° ÃÜ vÜ á B©ñÜ ÂÃÜ ÈÉ ÊÝÓÜ á¨æ àÊÜ GÐÜ ár ÃÜ ã±Ü WÜ Úí©ÃÜ áÊÜ ?
12ÎÅàÖÜÄ ¿ÞÊÜ ®ÝÊÜáPÜ®ÝX ÊÜÞ®ÜÊÜÃÜÈɨÜ᪠ÓÜíPÜÐÜì| ÃÜã±Ü©í¨Ü g®Ý¾©WÜÙÜ®Üá° ±ÜÄÖÜÄÓÜáÊÜ ?
13ÃÜhæãàÃÜgÓÜñÜÌWÜá| ËPÝÃÜ ÍÜÄàÃÜÊÜâÙÜÛ ÓæãàÊÜá±Ý®ÝÖÜì ¨æàÊÜñæWÜÙÜá GÑrÃÜáÊÜÃÜá ?
14ŸÅÖݾ© ñÜê| ±Ü¿áìíñÜ ÖÜê¨Ü¿ÞíñÜWÜìñÜÊÝ¨Ü ÎÅàÖÜÄ¿á ÊÜáãÆÃÜã±Ü ¿ÞÊÜâ¨Üá ?
15gWܮݰ¥Ü¨ÝÓÜÃÜá ñÜÇæ¿á ŸÆ»ÝWܨÜÈÉ GÐÜár ®ÝwWÜÙÜ®Üá° bí£ÓܸæàPæí¨Üá £ÚÔÃÜáÊÜÃÜá ?
16WÜ|±Ü£¿á Pæç¿áÂÈÉ «ÜÄÔÃÜáÊÜ AíPÜáÍÜ¨Ü ÖæÓÜÃæà®Üá ?
17ÊÜÞ®ÜÊÜPÝÆÊÜÞ®Ü¨Ü EñܤÃÝ¿á|, ¨æàÊÜñæWÜÙÜ PÝÆÊÜޮܨÜíñæ GÐÜár PÝÆ ?
18ÖÜĨÝÓÜÃÜá ±ÜÅ£¯ñÜ ÖæãàWÜáÊÜ Wæãà±ÝÙÜPæR CÃÜáÊÜ ÊÜáñæã¤í¨Üá ÖæÓÜÃæà®Üá ?
19ÊÝÂÓÜñÜñÜÌýÃÜ ±ÜäÊÝìÍÜÅÊÜá¨Ü ÖæÓÜÃæà®Üá ? ¿ÞÄí¨Ü ¨ÝÓÜ©àPæÒ ±Üvæ¨ÜÃÜá ?
20ÖÜĨÝÓÜÓÝ×ñܨÜÈÉ PÜê£WÜÙÜ®Üá° ÃÜbst Êæã¨ÜÆ ÖÜĨÝÔ ÊÜá×Ùæ ¿ÞÃÜá ?
EñܤÃÜ ±Ü¨ÜŸí«Ü 77
±Ü Å«Ý®Ü ÊÜ á®æ WÜ Úí¨Ü ""±ÝívÜÊÜÃÜ Ë«ÜË«ÜÊÝ¨Ü ÊæàÐÜ''
1) AþÝñÜÊÝÓܨÜPÝÆ
2) ËÃÝo®Ü WÜ ÃÜ ¨Ü ÈÉ
3) ¼àÊÜá±ÝPÜ¨Ü ÊÜ|ì®æ
4) ÓæçÃÜí©Å¿ÞX ÊÜávÜ©
5) ÐÜíyÜ®ÜíñÝ¨Ü Agáì®Ü
6) ±ÝíaÝÈ¿á ±Ý£ÊÜÅñÜÂ
7) Ô÷àÊæàÐܨÜÈÉ ±ÜâÃÜáÐÜ
8) «ÜÃæWæ ¹¨Üª QàaÜPÜ
9) «Ü®Üá×w¨Ü ÓÝÃܦ
10) WæãàËWæ ÔPÜR ÃÜPÜÒOæ
Ÿ—ÃÜ ŸÆÉ ®æ ÓÜ áÓÜ íXàñÜ ÓÝÌ ÃÜ ÓÜ ÂÊÜ ®Ü á?
WWWWWWWWWWWWWWWWWW
30 ÊÜÞa…ì 2010
ËÐÜ á¡ ÓÜ ÖÜ ÓÜ Å®ÝÊÜ Þ®Ü áÓÜ í«Ý®Ü
""»ÜãÍÜ¿á'®Ü ÍÜ¿á®Ü¨Ü Êæç»ÜÊÜ''
±Ü í.ÓÜ XÅ ÃÝZÊæ àí¨Ü Å E±Ý«Ý¿á

"»ÜãÍÜÁãà »ÜãÐÜOæãà »Üã£@....' Gí¨Üá 622®æ¿á ®ÝÊÜá®ÝX ±ÜtñÜÊÝXÃÜáÊÜ
»Ü ãÍÜ ¿á GíŸ ËÐÜ á¡ ÓÜ ÖÜ ÓÜ Å®ÝÊÜ áÊÜ â »Ü WÜ ÊÜ íñÜ ®Ü ÍÜ ¿á®Ü ¨Ü Êæ ç»Ü ÊÜ ÊÜ ®Ü á° ÊÜ áãÃÜ áÊÜ ááSWÜ Úí¨Ü
ÓÝÃÜᣤ¨æ&
1) »ÜãËá¿á ÊæáàÇæ ±ÜÊÜwÔÃÜáÊÜÊÜ®Üá (»ÜáË Íæàñæà C£)
2) WÜ á|±Ü ä|ìÊÝ¨Ü ÍÜ ¿á®Ü EÙÜ Û ÊÜ ®Ü á (»Ü ã@ &±Ü äOÝì, "»Ü ã ŸÖè, ŸÖÜ á@
±Üä|ìñÝ¿ÞÊÜå…, ÍÜ¿á@& ÍÜ¿á®Üí ¿áÓÜ ÓÜ@)
2) ÓÜáTÝ©±Üä|ì®ÝX¨ÜáªPæãívæà ±ÜÊÜwÔÃÜáÊÜÊÜ®Üá (»Üã@ ÓÜáTÝ©±Üä|ì@ ÓÜ®…
ÍÜ¿á@ Íæàñæà C£)
ñÜÓÝÂÊÜáÍÝÅÊÜáÂñÜ
¯àÃæ à ÊÜ ááíñÝ¨Ü áÊÜ ®Ü á° ÓÜ êÑr ÊÜ Þw¨Ü »Ü WÜ ÊÜ íñÜ ±Ü ê¦Ë¿á®Ü á° ÓÜ êÑr Ô A¨Ü ÃÜ ÈÉ
±Ü ÊÜ wst ®Ü á "ñÜ ÓÝÂÊÜ áÍÝÅÊÜ áÂñÜ ' Gí¨Ü á ŸêÖÜ ¨ÝÃÜ |ÂPæ ãà±Ü ¯ÐÜ ñÜ á¤ (3&2&2&)AÊÜ ®Ü á
»ÜãËá¿á ÊæáàÇæ ±ÜÊÜwԨܪ®Üá° ¨ÝSÈÔ¨æ.
±Ü ê¦ÊÝ©WÜ ÙÜ ®Ü á° ÓÜ êÑr st ÊÜ ®Ü á A¨Ü Äí¨ÝX ÍÜ ÅÊÜ áPæ ãR ÙÜ WÝ¨Ü ®Ü á GíŸ »ÝÅí£
ÊÜáãvÜáÊÜíñæ "AÍÝÅÊÜáÂñÜ' GíŸ ÍÜŸª¨Ü ±ÜÅÁãàWÜÊæà E±Ü¯ÐÜ£¤®ÜÈÉ ®Üvæ©ÃÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã
ÍÜQ¤ÖÝÅÓÜÃÜã±ÜÊÝ¨Ü ÍÜÅÊÜáPæãRÙÜWÝWÜ¨Ü »ÜWÜÊÜíñܯWæ ÓÜíŸí—ÔÃÜáÊÜ ÍÜÅÊÜá Gí¨ÜÃæ ÍÜ¿á®Ü
Gí¨Üá ŸÅÖܾñÜPÜì ÓÜêÐÜr±ÜwÔ¨æ."...Añæãà ÖÜÃæà@ ÍÜÅÊæáà®Ý®ÜáÍÜ¿á®Üí ÓÜí±ÜÅQà£ìñÜÊÜå…'
±Üê¦Ë¿áÆãÉ AÊÜ®Üá GÈÉ ±ÜÊÜwÔÃÜáÊÜâ¨æíŸá¨Ü®Üá° "ËÊÜááQ¤ÓÜí×ñÜ' (Ÿê™.E.»Ý)
C®Ü°ÐÜár ÓܳÐÜr±ÜwÔ¨æ&
ÓÜêÐÝr ÌÓÜ ±Üê¦Ëàí ËÐÜá¡@ Íæàñæà˜®Üíñæà˜¹œÊÜá«ÜÂWÜ@ >
ñÜÓÝÂí ±Üê¦ÊÝÂí ÍæÌàñÝTæÂà ©Ì±æà ÊÜááPæôÃÜá±ÝÔñÜ@ >>
±Üê¦Ëà G¯ÓÜáÊÜ ŸÅÖݾívÜÊÜ®Üá° ¯Ëáìst »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá AÈÉ QÒàÃÜÓÝWÜÃÜ¨Ü ÊÜá«æÂà
ÍæÌàñÜ©Ìà±Ü¨ÜÈÉ ÍæàÐÜ®ÜÈÉ ±ÜÊÜwÔÃÜáÊÜ®Üá.
ñæà WÜáOÝ@ ±ÜÃÜÊæáà ÊÜáñÝ@
ÍÜ¿á®Ü ÊÜÞvÜáËPæ ÍÜÅÊÜá±ÜÄÖÝÃÜ¨Ü E¨æªàÍÜÊÜ®Üá° Öæãí©¨Ü᪠¨èŸìÆ嬆 ÓÜíPæàñÜ.
×àXÃÜáÊÝWÜ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü WÜá|WÝ®Ü ®ÜvæÓÜÆá ÖæãÃÜo E±Ü¯ÐÜñÜᤠ»ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÍÜ¿á®ÜÊÜ®Üá°
¿ÞPæ EÇæÉàUÔ¨æ ? GíŸ ÓÜí¨æàÖÜ ÓÜÖÜg. "Ááà ¨æãàÐÝ@ CñÜÃÜñÝŘ² ñæà WÜáOÝ@
31 ]àÓÜá«Ý
±ÜÃÜÊæáà ÊÜáñÝ@' GíŸ ±ÜÅÊÜÞ| ÓÝÃÜᣤÃÜáÊÜíñæ ¿ÞÊÜâ¨Üá A±Üä|ìÃÜÈÉ™, AÓÜÊÜá¥ÜìÃÜÈÉ
¨æ ãàÐÜ WÜ Ùæ ¯ÓÜ áÊÜ Êæ äà, AÊÜ âWÜ ÙÜ á ±Ü ä|ì®Ý¨Ü ÓÜ ÊÜ á¥Ü ì®Ý¨Ü »Ü WÜ ÊÜ íñÜ ®Ü ±ÝÈWæ
WÜá|WÜÙÝXÁáà ±ÜÄ|ËáÓÜáÊÜÊÜâ. B¨ÜªÄí¨Ü AÓÜÊÜá¥ÜìÃÜ ±ÝÈWæ ¨èŸìƨæãÂàñÜPÜÊݨÜ
"ÍÜ¿á®Ü' ÓÜÊÜá¥Üì®Ý¨Ü »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ±ÝÈWæ ÊÜáÖÝWÜá|ÊÝXÁáà ±ÜÄ|ËáÓÜáÊÜâ¨Üá. "»Üã@
ÓÜ®… ÓÜáTÝ©WÜá|±Üä|ì@ ÓÜ®æ°àÊÜ Íæàñæà & »ÜãÍÜ¿á@' GíŸ ¯ÊÜìaÜ®ÜPÜR®ÜáWÜá|ÊÝX
»ÜãÍÜ¿á®ÝÊÜáÊÜâ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÍÜ¿á®Ü¨Ü D ŸWæ¿á ÊæçÎÐÜr ÂÊÜ®Üá° ÓÝÃÜáÊÜâ¨Üá. ÍÜ¿á®Ü©í¨Ü
±Üvæ¿á¸æàPÝ¨Ü ÓÜáS ÊÜááíñݨÜWÜá|WÜÚí¨Ü ±Üä|ì®ÝX¨ÜáªPæãívÜá ÍÜ¿á®Ü¨Ü BÊÜÍÜÂPÜñæ
CÆÉ©¨ÜªÃÜã »ÜPܤÃÜ E±ÝÓÜ®æWÝX (»ÜPæôÃÜá±ÝÔñÜ@ GíŸá¨ÜÄí¨Ü ÓÜãbñÜ) ÍÜ¿á®Ü¨Ü ®ÝoPÜ
®Ü væ ÓÜ áÊÜ »Ü PÜ ¤ ÊÜ ñÜ Õ Æ. ×àWæ ÍÜ ¿á®Ü ÊÜ â AÊÜ ®Ü ±ÝÈWæ ¨èŸìÆÂÓÜ ãaÜ PÜ ÊÝWÜ ¨æ »Ü PÜ ¤ ÊÝñÜ Õ Æ™ÃÜã±ÜÊݨÜ
WÜ á|ÓÜ ãaÜ PÜ Êæ à BWÜ ŸÆÉ ¨Ü á. AÆÉ ¨æ "ÍÜ ¿Þ®æ ãà ¿Þ£ ÓÜ ÊÜ ìÍÜ @' Gí¨Ü á
PÝsÜ Pæ ãà±Ü ¯ÐÜ ñÜ á¤ (1&6&7) ÓÝÃÜ á£¤ ÃÜ áÊÜ íñæ ÊÜ áÆXPæ ãívæ à GÇæ É væ AvÝx vÜ á£¤ ÃÜ áñݤ ®æ
Gí¨Ü Êæ áàÇæ "IÍÜ Ì ¿Þ쨅 »Ü WÜ ÊÝ®… ËÐÜ á¡ ËìÃÜ á¨Ü œ í Zo¿áñÜ ÂÓè' Gí©ÃÜ áÊÜ íñæ
ÇæãàPܨÜêÑrÀáí¨Ü ËÃÜá¨ÜœÊݨÜá¨Ü®Üã° ÓÜíZqÓÜáÊÜ AÊÜ®Ü ÓÝÊÜá¥ÝÂì£ÍÜ¿áPÜãR AÊÜ®Ü
ÍÜ ¿á®Ü ÊÜ â þÝ±Ü PÜ Êæ ¯ÓÜ ŸÆÉ ¨Ü á. "»Ü ã@ ÓÜ ÊÜ ìÓÝÊÜ á¥Ü ì©í¨Ü ±Ü ä|ìÊÝ¨Ü ÍÜ ¿á®Ü
ÊÜâÙÜÛÊÜ®æíŸ A¥ÜìÊÜ®Üá° "»ÜãÍÜ¿á@' ...ÖæãÃÜwÓÜŸÆɨÜá.
±Ü Å£ÎÍæ Âà ÊÜ áÖæ ãà¨Ü «æ à@
ÃÝÊÜÞÊÜñÝÃܨÜÈÉ ÆíPæWæ ÓæàñÜáÊæ¯ÊÜÞì|PÝRX ÓÜÊÜáá¨ÜÅÃÝg®Ü A®ÜáÊÜᣠ±Üvæ¿áÆá
ÊÜáãÃÜá ÃݣŠPÝÆ ÓÜÊÜáá¨ÜŨÜvܨÜÈÉ ¨Ü»æì¿á®Üá° ÖÝÔ »ÜãËá¿á ÊæáàÇæ ±ÜÊÜwԨܪ
ÎÅàÃÝÊÜ áaÜ í¨Ü Å®Ü ÈàÇæ ¿á®Ü ã° "»Ü ãÍÜ ¿á' ®ÝÊÜ áÊÜ â Pæ ãÅàwàPÜ ÄÓÜ ŸÆÉ ¨Ü á. ¿ÞÃÜ ¨æ ª à
ËÃÜ á¨Ü œ ÊÝX [æ àÃÝÊæ äà ÖÜ ãvÜ áÊÜ ÈÉ Êæ ã¨Ü Æá ÍÝí£¿á ÊÜ ÞWÜ ìÊÜ ®æ ° à
AÙÜ ÊÜ wÔPæ ãÙÜ Û ¸æ àPÜ á A¨Ü á ÓÜ ´Ü Æ BXÆÉ Gí¨ÝWÜ Ðæ r à ÊÜ áñæ ¤ PÝÅí£¿á ÊÜ ÞWÜ ìÊÜ ®Ü á°
AÊÜ Æí¹ÓÜ ¸æ àPÜ á Gí¨Ü á ÓÜ ÊÜ áá¨Ü ÅÃÝg®Ü ËÃÜ á¨Ü œ ÊÝX AÙÜ ÊÜ wÔPæ ãívÜ ñÜ ®Ü ° ¯à£¿á
ÊÜáãÆPÜ ÇæãàPÜPæR ñæãàÄst ¯à£¿á®Üá° »ÜãÍÜ¿á®ÝÊÜáÊÜâ ÓÜãaÜÂÊÝX ÓÝÃÜᣤ¨æ.
AÓÜ á±Ü ¤ @ ÓÜ á±Ü ¤ ÊÜ bf Ðæ Âà
PÜêÐÝ¡ÊÜñÝÃܨÜÆãÉ »ÜWÜÊÜíñÜ Jí¨Üá ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ÍÜ¿á®Ü¨Ü ®ÝoPÜ BwÃÜáÊÜ®æí¨Üá
ÎÅàÊÜ á¨ÝaÝ¿áìÃÜ á ÊÜ áÖÝ»ÝÃÜ ñÜ ñÝñÜ ³ ¿áì¯|ì¿á¨Ü ÈÉ ×àWæ EÇæ É àUÔÃÜ áÊÜ ÃÜ á
"AÓÜá±Ü¤@ ÓÜá±Ü¤ÊÜbfÍæÂà' ¨ÜáÁãàì«Ü®Ü ÖÝWÜã Agáì®Ü CÊÜÃÜá ÊÜááí¨æ ®Üvæ¿áÈÃÜáÊÜ
ÊÜ áÖÝ»ÝÃÜ ñÜ ¿áá¨Ü œ ¨Ü ÈÉ ÓÜ ÖÝ¿á Pæ àÙÜ Æá Ÿí¨ÝWÜ ÎÅàPÜ êÐÜ ¡ ¯ñÜ Â±Ü Å¸æ ãà«Ü
ÓÜÌÃÜ㲿ިÜÃÜã ¯¨æªWæãÙÜWÝX ÊÜáÆX¨Ü ®Üo®æ¿á®Üá° A¼®ÜÀáÓÜáÊÜ®Üá. ÊÜááí¨æ ñܮܰ®æ°à
BÁáR ÊÜ ÞvÜ áÊÜ Agáì®Ü ®Ü »Ü Q¤ ÓÜ Ì »ÝÊÜ ÊÜ ®Ü á° ™, ñÜ ®Ü ° ®Ü á° ñÜ ÂiÔ CñÜ ÃÜ ÃÜ BÁáR ÊÜ ÞvÜ áÊÜ
¨ÜáÁãàì«Ü®Ü®Ü A»ÜQ¤ ÓÜÌ»ÝÊÜÊÜ®Üã° ¸æÙÜQWæ ñÜÃÜáÊÜâ¨ÜPÝRX »ÜWÜÊÜíñÜ ×àWæ ÍÜ¿á®Ü¨Ü ®ÝoPÜ
ÖÜ ãvÜ áÊÜ ®Ü á. BWÜ AÊÜ ®Ü á »Ü ãËá¿á Êæ áàÇæ ÊÜ áÆX¨Ü ®æ í¨Ü á EÇæ É àS CÆÉ ©¨Ü ª ÃÜ ã
"»Ü ãÍÝc Óè ÍÜ ¿áÍÜ c »Ü ãÍÜ ¿á@' GíŸ ¯ÊÜ ìaÜ ®Ü ¯° oár Pæ ãívÜ á ±Ü ä|ì®ÝX A¥Ýìñ…
Agáì®Ü®Ü ÖÝWÜã ¨ÜáÁãàì«Ü®Ü®Ü ÓÜÌ»ÝÊÜ¨Ü ŸWæWæ £ÙÜáÊÜÚPæÀáí¨Ü ±Üä|ì®æà BX¨ÜªÃÜã
®Ü ÃÜ ®Ý¨Ü ÊÜ ÞÂÇæ ÖÜ Ä®ÝÊÜ á iÖæ Ì ÁãÚÃÜ ¸æ àPÜ á
WWWWWWWWWWWWWWWWWW
32 ÊÜÞa…ì 2010
Çæ ãàPÜ Pæ R A¨Ü ®Ü á° ñæ ãàÄÔPæ ãvÜ áÊÜ â¨Ü PÝR X¿áÐæ r à ÖÝWæ ÊÜ áÆX¨Ü ®Ü á Gí¨Ü á
"»Ü ãÍÜ ¿á'®ÝÊÜ á iàÊÜ ÃÜ ÓÜ Ì »ÝÊݼÊÜ ÂQ¤ ¿áÈÉ »Ü WÜ ÊÜ íñÜ ®Ü ±ÝñÜ ÅÊÜ ®Ü á° B Zo®æ ¿á
¨ÜêÐÝríñÜ©í¨Ü ÓÜãaÜÂÊÝX ÓÝÃÜáÊÜâ¨Üá.
ÓÜ ÊÝ A¿áí ±ÜâÃÜáÐÜ@
ŸêÖܨÝÃÜ|ÂPæãà±Ü¯ÐÜñÜᤠ(5&5&18) "ÓÜ ÊÝ A¿áí ±ÜâÃÜáÐÜ@' GÆÉ ¨æàÖÜWÜÙÜ®Üá° ÓÜêÑr
ÊÜ Þw B ¨æ àÖÜ WÜ ÙÜ ®Ü á° ±Ü ÅÊæ àÎst »Ü WÜ ÊÜ íñÜ ®æ à ÊÜ ááSÂÊÝX ±Ü âÃÜ áÐÜ G¯ÓÜ áÊÜ ®æ í¨Ü á
NãàÑÔ "ÓÜÊÝìÓÜá ±ÜäÃÜáÐÜá ±ÜâÄ ÍÜ¿á@...' ±ÜâÃÜ G¯ÓÜáÊÜ B GÆÉ ¨æàÖÜWÜÙÜ ÖÜê¨Ü¿ÞSÂ
±ÜâÃܨÜÈÉ ÊÜáÆXÃÜáÊÜ®Üá, B¨Üá¨ÜÄí¨ÜÇæà (±ÜâÃÜáÐÜá ±ÜâÄ Íæàñæà C£ ±ÜâÃÜáÐÜ@) ±ÜâÃÜáÐÜ
G¯ÔÃÜáÊÜ®æí¨Üá ÓÜÊÜá¦ìÔ¨æ D ÊÜÞñÜ®Üá° ÊÝÂTݯÓÜáñܤ "..±ÜâÃÜáÐÜ@ ±ÜäÃÜáÐÜá Ô§ñæà@ >
±ÜâÃÝTæÂàÐæÌàÊÜ ¨æàÖæàÐÜá ÖÜêñÜ᳿áì² ÊÜÓÜñÜÂÓè' GíŸá¨ÝX E±Ü¯ÐÜ£¤®Ü "ÍÜ¿á@' ÍÜŸªPæR
ÓÜáSÊÝX ®æÇæÔÃÜáÊÜÊÜ®Üá Gí¨Ü¥ÜìÊæà ÖæãÃÜñÜá ÊÜáÆXÃÜáÊÜÊÜ®Üá Gí¨Üá AÆÉ™ Gí¨Üá
ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜá ÓÜãbÔÃÜáÊÜÃÜá. A¥Ýìñ… AÊÜ®Ü ÍÜ¿á®Ü Gí¨ÜÃæ ÓÜáSÊÝX CÃÜáËPæ
ÖæãÃÜñÜá ®ÜÊÜá¾ ÍÜ¿á®Ü¨Üíñæ ÍÜÅÊÜá±ÜÄÖÝÃÜPÜQÅÁá AÆÉ™. ±ÜâÄ Íæàñæà GíŸ ÊÜâÂñܳ£¤¿á ±ÜÅPÝÃÜ
"±Ü âÃÜ áÍÜ ' Gí¨Ü á ñÝÆÊÜ ÂÍÜ PÝÃÝíñÜ ÊÝWÜ ¸æ àPÝ¨Ü ¨Ü ª ®Ü á° "±Ü âÃÜ áÐÜ ' Gí¨Ü á ÊÜ áã«Ü ì®Ü Â
ÐÜPÝÃÝíñÜÊÝX "±ÜâÃÜáÐÜ' Gí¨Üá ±ÜÅÁãàWܨÜÈÉ ÊÜÂñÝÂÓÜÊÜ®Üá° AÙÜÊÜwÔPæãÙÜáÛÊÜ ÊÜáãÆPÜ
"ÊÜÂñÜÂÁãà »æà¨ÜÓÝÌñÜíñÜÅÂPÜÃÜOæàÐÜá(»ÝWÜ.ñÝ.¯.2&5&11) GíŸ Êæç©PÜÊÝÂPÜÃÜ|¨Ü ÓÜãñÜÅ
±ÜÅ£±Ý©ÓÜᣤÃÜáÊÜíñæ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÍÜ¿á®Ü¨ÜÈÉÃÜáÊÜ ÊæçÆPÜÒ Â|ÂÊÜ®Üá° ÓÜãbÓÜÇÝX¨æ. C¨Ü®æ°à
"»ÜãÍÜ¿á' ®ÝÊÜá ×àWæ ÓÝÃÜᣤ¨æ & "»Üã@ WÜá|±Üä|ìÊÝ¨Ü ÍÜ¿á@ ÍÜ¿á®Ü ¿áÓÜ ÓÜ@
Öæ ãí©ÃÜ áÊÜ ÊÜ ®Ü á. ÍÜ ¿á®Ü ÊÜ â WÜ á|±Ü ä|ìÊÝ¨Ü á¨æ í¨Ü Ãæ iàÊÜ ÃÜ ÍÜ ¿á®Ü ¨Ü íñæ
ÍÜÅÊÜá±ÜÄÖÝÃÜPÜÊݨÜá¨ÜÆÉ™. Ÿ¨ÜÇÝX ÓÜáSÊÝX CÃÜáÊÜ Ô§£¿áÐærà.
A®Ü áÓÜ í«Ý®Ü ÓèÃÜ »Ü
×àWæ "»ÜãÍÜ¿á@' ËÐÜá¡ÓÜÖÜÓÜÅ®ÝÊÜáÊÜ®Üá° ±ÜtÓÜáÊÝWÜ ŸêÖܨÝÃÜ|ÂPÜ £ÚÓÜᣤÃÜáÊÜíñæ
gÇÝ©WÜÙÜ ÓÜêÑr ®ÜvæÔ »Üã G¯ÓÜáÊÜ ŸÅÖݾívÜ¨Ü QÒàÃÜÓÝWÜÃÜ¨Ü ÊÜá«æÂà CÃÜáÊÜ ÍæÌàñÜ©Ìà±Ü¨ÜÈÉ
ÍæàÐÜ®Ü ÊæáàÇæ ±ÜÊÜwÔÃÜáÊÜ ËÐÜá¡Ë®Ü ÈàÇæ¿á hæãñæWæ ÃÝÊÜÞÊÜñÝÃܨÜÈÉ »ÜãËá¿á
Êæ áàÇæ ÊÜ áÆX¿áã, PÜ êÐÝ¡ ÊÜ ñÝÃÜ ¨Ü ÈÉ Agáì®Ý©WÜ ÙÜ ÓÜ Ì »ÝÊÜ ¨Ü £ÙÜ áÊÜ ÚPæ Àáí¨Ü
±Üä|ì®ÝX¨ÜáªPæãívæà gWÜ£¤Wæ AÊÜÃÜ ÓÜÌ»ÝÊݼÊÜÂQ¤WÝX ±ÜÊÜwÔ ®Üvæst ÈàÇæWÜÙÜ®Üá°
Êæ áÆáPÜ á ÖÝPæ ãà|. ±Ü Å£Á㟺 ÃÜ ¨æ àÖÜ ¨Ü ÖÜ ê¨Ü ¿á±Ü or |¨Ü ÈÉ ÓÜ áSÊÝX CÃÜ áËPæ ¿á
ÃÜã±Ü¨Ü ÍÜ¿á®ÜPæR JÙÜWÝX CÃÜáÊÜâ¨Ü®Üã° A®ÜáÓÜí«Ý®Ü ®ÜvæÓæãà|.
Ë.ÓÜ ®ÝÊÜ á¨Ü ÈÉ AÊÜ ®Ü ÍÜ ¿á®Ü ¨Ü ±Ü ÅÓݤ ±Ü ÊÜ âÙÜ Û "±Ü âÃÜ áÐÜ '14 "ÊÜ áÖæ ãà¨Ü —ÍÜ ¿á@
(516)®ÝÊÜ áWÜ ÙÜ ®Ü á° ±Ü tÓÜ áÊÝWÜ Æã AÊÜ ®Ü ÍÜ ¿á®Ü ¨Ü Êæ çÎÐÜ r  ÂÊÜ ®Ü á° A®Ü áÓÜ í«Ý®Ü
ÊÜÞvæãà|. ÎÅàÃÜíWÜ ÊÜááíñÝ¨Ü PæÒàñÜÅWÜÙÜÈÉ AÊÜ®Ü ±ÜÊÜwst »ÜíX¿á ±ÜÅ£ÊæáWÜÙÜ ¨ÜÍÜì®Ü
±Üvæ¿ááÊÝWÜ "»ÜãÍÜ¿á'®ÝÊÜÞÃÜãyÜ®ÝX AÊÜ®Ü ÍÜ¿á®Ü¨Ü Êæç»ÜÊÜÊÜ®Üá° A®ÜáÓÜí«Ý®ÜPæR
ñÜí¨ÜáPæãÙæãÛà|. ÖÝWæÁáà »ÜWÜÊÜíñܮܮÜá° ñæãqrÆÈÉ ñÜãWÜáÊÝWÜ "»ÜãÍÜ¿á' ÍÜ¿á®Ü¨Ü
ÓÝÌÃÜÓÜÂÊÜ®Üá° ÓÜËÁãà|.
33 ]àÓÜá«Ý
±Ü¨ÜŸí«Ü &77
±Ü í. B®Ü í¨Ü £à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜ á×Ñ

ÓÜãaÜ®æ @ Êæ áà騆 ÊÝPÜ ÂWÜ ÙÜ ®Ü á° ÓÜ Ä±Ü wÔ, GÆÉ ÊÜ á®æ WÜ ÙÜ ®Ü á° ñÜ áí¹Ô¨Ü ®Ü íñÜ ÃÜ ±Ü Å«Ý®Ü ÊÜ á®æ WÜ ÙÜ
APÜ Ò ÃÜ WÜ ÙÜ ®Ü á° Öæ ãÃÜ ñæ Wæ ¨Ü á B GÆÉ APÜ Ò ÃÜ WÜ ÙÜ ÊÝPÜ ÂÊÜ ®Ü á° ÊÜ áñæ ¤ ÓÜ Ä±Ü wÔ¨ÝWÜ ""ËÃÝo±Ü ÊÜ ì''D
ÊÝPÜÂPæR ÖæãàÆáÊÜ EñܤÃÜ ÔWÜáñܤ¨æ.
1) ÓÜ ñÜ Æ A ¨Ü þÝ PÝ ÊÝ
2) Ë ÃÜ ÃÝ ¨Ü ®Ü ÈÉ WÜ o
3) ±Ý |ì ÊÜ ¨Ü ÊÜá ®æ ¼à PÜ
4) ÊÜá ©Å Óæç ¿Þ vÜ X ÃÜí ©
5) A ®Üí ¨Ü ®Ü ÐÜí ñÝ gáì vÜ
6) aÝ ±Ýí £ ¿á ñÜ ±Ý È ÊÜÅ
7) ±Üâ ÈÉ ÐÜ ÐÜ ÃÜá Ô÷à Êæà ¨Ü
8) «Ü ¹ Ãæ aÜ Wæ PÜ ¨Üª Qà
9) ÓÝ ¨Ü ÃÜ «Ü × ¦ ®Üá w
10) ÃÜ Ë Wæãà Ô PÜÒ Wæ PÜR Oæ
¨ÝÓÜÓÝ×ñÜ ±ÜÅÍæã°àñܤÃÜWÜÙÜá @& 24
1) ñÝÊÜáÓÜÄWÝX 2) ®Ý¼¿áÈÉ 3) 4,4. 4) CÆÉ 5) GÃÜvÜá. ÓÜÌÃÜã±Ü
ÖÝWÜ ã ÈíWÜ 6) ÓÜ íPÜ ÐÜ ì| 7) iàÊÜ 8) ÊÝ屆 ¤ ÃÜ ã±Ü 9) Jí¨Ü á Ëáíb®Ü
PÝí£ 10) GÃÜvÜá WÜá| 11) 36 ÃÜã±ÜWÜÚí¨Ü 12) ¯«Ü®Ü ®ÝÊÜáPÜ 13)
85 14) HPÝñܾ(±Ü¨Ü¾®Ý»Ü) 15) 6000 16) ÓÜ̲ìñÜ 17) Jí¨Üá ÖÜWÜÆá
18) ¿Þ¿áÊÝÃÜ 19) ÊæíPÜoÃÝÊÜÞaÝ¿áì. Wæãà±ÝƨÝÓÜÄí¨Ü 20)
WÜÆWÜÈ AÊÜá¾®ÜÊÜÃÜá.
¸æ ÆÉ ÊÝXÃÜ ¸æ àPÜ á Ÿí«Ü á&g®Ü Ãæ ãÙÜ Wæ
WWWWWWWWWWWWWWWWWW
34 ÊÜÞa…ì 2010
....ÎÅàÓÜñÝÂñܾ£à¥ÜìÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ ¨ÜQÒ|¿ÞñæÅ....
ÎÅàÎÅàÓÜñÝÂñܾ£à¥ÜìÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá «ÜÊÜáì¨Ü ±ÜÅaÝÃÜPÝRX, ԨݜíñÜ¨Ü ¸æãà«Ü®æWÝX,
ÓÜ íÓÜ ¢£¿á EÚËWÝX ÖÜ ÚÛ ™, ÖÜ ÚÛ WÜ ÚWæ ˨ÝÌ íÓÜ ÃÜ ®Ü á° PÜ ÙÜ á×Ô AÊÜ ÃÜ ÊÜ áãÆPÜ ±Ü ÅaÝÃÜ PÝ¿áìÊÜ ®Ü á°
ÊÜ ÞvÜ á£¤ ¨Ýª Ãæ . A¨æ à «Ü ÊÜ áìþÝ®Ü ÊÝׯà. D «Ü ÊÜ áìþÝ®Ü ÊÝׯ¿á ÊÜ áãÆPÜ PÜ Ùæ ¨Ü ®ÝÇæ R  ç¨Ü á
ÊÜ ÐÜ ìWÜ Úí¨Ü ÎÅ à±Ý¨Ü íWÜ ÙÜ ÊÜ ÃÜ B¨æ àÍÜ ¨Ü íñæ ÎÅ à±Ü â ÃÜ í¨Ü ÃÝaÝ¿áì ÖÜ ¿áXÅ àÊÜ ,
ÎÅàB®Üí¨ÝaÝ¿áì ÊÜá×Ñà, ÎÅàWÜáÃÜáÃÝhÝaÝ¿áì PÜÊÜáÇݱÜâÃÜ D ˨ÝÌíÓÜÃÜá CñÜÃÜ
˨ÝÌ íÓÜ ÃÜ ÓÜ ÖÝ¿á¨æ ãí©Wæ ñÜ ËáÙÜ á®Ýw®Ü ÈÉ ËÍæ àÐÜ ÊÝX «Ü ÊÜ áì±Ü ÅaÝÃÜ PÝ¿áìÊÜ ®Ü á°
ÊÜ ÞvÜ á£¤ ¨Ýª Ãæ . D ®ÝÇæ R  ç ¨Ü á ÊÜ ÐÜ ìWÜ ÙÜ ÈÉ ËÍæ àÐÜ hÝWÜ ê £ EípÝX¨æ . ÓÝPÜ ÐÜ ár
Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæWÜÙÝXÊæ. D GÆÉ PÝ¿áìWÜÙÜ ±ÜÅWÜ£¿á®Üá° AÊÜÇæãàQÔ AÈÉÃÜáÊÜ GÆÉ »ÜPܤÃÜ
ÊÜá®æWÜÚWæ ÖæãàX AÊÜÄWæ ñܱܤÊÜáá¨ÝÅ«ÝÃÜOæ ÖÝWÜã ñÜñæ㤠Ìà±Ü¨æàÍÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞw GÆÉÄWÜã
ÎÅàÊÜáãÆÃÝÊÜá®Ü ¨ÜÍÜì®ÜÊÜ®Üá° ÊÜÞwÓÜáÊÜ E¨æªàÍÜ©í¨Ü ÎÅàÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá ñÜËáÙÜá®ÝvÜá
ÓÜíaÝÃÜÊÜ®Üá° PæçWæãíw¨ÝªÃæ. ÊÜÃÜ© ԨܜÊÝWÜáÊÜ Öæ㣤Wæ ÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜá Pæã¿áÊÜááñÜã¤Ä®ÜÈÉ
ÊÝÓÜ ÊÝX¨Ýª Ãæ .
±Ýíwaæ àÄ, 7/02/2010 & aæ ®æ °  ç ®Ü WÜ ÃÜ ¨Ü ÈÉ ÎÅàÓÜ ñÜ ÂþÝ®Ü £à¥Ü ìÃÜ BÃÝ«Ü ®ÝÍÜ ñÜ ÊÜ Þ®æ ãàñÜ Õ ÊÜ
ÊÜ®Üá° Êæç»ÜÊÜ©í¨Ü ®æàÃÜÊæàÄÔPæãívÜá ©. 6 ÃÜí¨Üá ÓÜíhæ ±ÝíwaæàÄ ®ÜWÜÃÜPæR BWÜËáÓܨÜÃÜá.
ÎÅàWÜ ÙÜ ÊÜ ÃÜ ®Ü á° ±Ü âÃÜ ÊÝÔWÜ ÙÜ á B¨Ü ÃÜ ©í¨Ü Êæ áÃÜ ÊÜ ~Wæ ¿á ÊÜ áãÆPÜ ÓÝÌ WÜ £Ô¨Ü ÃÜ á. ÊÜ áÃÜ á©®Ü ¸æ Ùæ Wæ Y
ÓÜ á«Ý±ÝsÜ ¨Ü ®Ü íñÜ ÃÜ GÆÉ »Ü PÜ ¤ ÃÜ ÊÜ á®æ Wæ ñæ ÃÜ Ú ±Ý¨Ü ±Ü ähæ ¿á®Ü á° ÔÌ àPÜ ÄÔ ñÜ ±Ü ¤ ÊÜ áá¨ÝÅ«ÝÃÜ Oæ ¿á®Ü á°
ÊÜÞwÔ¨ÜÃÜá. ®ÜíñÜÃÜ ÓÜíÓݧ®Ü±Üähæ, £à¥Üì±ÜÅÓݨÜWÜÙÜá ®Üvæ¨ÜÊÜâ. ÓÜíhæ ˨ÝÌíÓÜÃÜ E±Ü®ÝÂÓÜ
ÖÝWÜã ÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜ A®ÜáWÜÅÖÜÓÜí¨æàÍܨæãí©Wæ PÝ¿áìPÜÅÊÜá ÊÜááPݤ¿áÊÝÀáñÜá.
®æçÊæàÈ, 8/02/2010 & ©.8 ÃÜí¨Üá ®æçÊæàÈ¿áÈÉ¿á㠱ݨܱÜähæ¿á ®ÜíñÜÃÜ ®ÜWÜÃܨÜ
ÃÝ¿áÃÜÊÜásܨÜÈÉ ÎÅàÃÝZÊæàí¨ÜÅÓÝÌËáWÜÙÜ ÊÜêí¨ÝÊÜ®ÜPæR ±ÜíaÝÊÜáêñÜÊÜ®Üá° ÊÜÞw AÈÉÁáà
ÓÜíÓݧ®Ü±Üähæ¿á®Üá° ®æàÃÜÊæàÄÔ¨ÜÃÜá.
PÜvÜÆãÃÜá, 9&10/02/2010 & ©. 9 HPݨÜοáí¨Üá GÆÉÄWÜã ñܱܤÊÜáá¨ÝÅ«ÝÃÜOæ¿á®Üá°
ÊÜÞwÔ ©.10ÃÜí¨Üá ¨Ý̨ÜÎà ±ÝÅñÜ@PÝƨÜÈÉ ±ÝÃÜOæ¿á®Üá° ÊÜááXÔ ±Ý¨Ü±ÜähæWæ ñæÃÜÚ¨ÜÃÜá.
ÓÜíhæ ÎÅàÊÜááÐÜ¡PæR Ÿí¨Üá ÓæàĨÜÃÜá.
ÎÅàÊÜááÐÜ¡í, 11/02/2010 &±Üâo 24 ®æãàw
PÜáí»ÜPæãà|í, 12/02/2010 & Aí¨Üá ÊÜáÖÝÎÊÜÃݣř. ÎÅàÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá ±ÝÅñÜ@
±ÝsÜÊÜ®Üá° ÊÜááXÔ PÜáí»æàÍÜÌÃÜ®Ü ¨ÜÍÜì®ÜPæR ÖæãàX ÎÅàPÜáí»æàÍÜÌÃÜ®Ü ÖÝWÜã ÊÜáíWÜÙÝí¹Pæ¿á
¨Ü ÍÜ ì®Ü ÊÜ ®Ü á° ±Ü væ ¨Ü ÃÜ á. ®Ü íñÜ ÃÜ ÎÅàËgÀáàí¨Ü Å£à¥Ü ìÃÜ ¨Ü ÍÜ ì®Ü ÊÜ ®Ü á° ±Ü væ ¨Ü á ÎÅàÊÜ ásÜ Pæ R BWÜ ËáÔ
ÓÜ íÓݧ ®Ü ±Ü ähæ ¿á®Ü á° ®æ ÃÜ Êæ àÄst ÃÜ á. ÓÜ íhæ ÎÅ àÊÜ ÃÝÖÜ ¨æ àÊÜ ÃÜ , ÎÅ àaÜ PÜ Å ±Ý~ ÖÝWÜ ã
ÎÅàÍÝ_ìY±Ý~¨æàÊÜÃÜ ¨ÜÍÜì®ÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¨ÜÃÜá. ÊÜáãÃÜã ¨æàÊÝÆ¿áWÜÙÜÈÉ ÎÅàWÜÙÜÊÜÄWæ
¨æàÊÜÓݧ®Ü¨Ü ÊÜá¿Þì¨æÁãí©Wæ ÓÝÌWÜ£ÓÜÇÝÀáñÜá.
35 ]àÓÜá«Ý
ñÜíhÝÊÜäÃÜá, 13/02/2010 & PÜáí»ÜPæãà|©í¨Ü ñÜíhÝÊÜäÄWæ ÖæãÃÜo ÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜá
ÊÜá«Ü¨ÜÈÉ Öæãà¨ÜÃÜá. ÃݣŠÖÜñÜᤠWÜípæ¿Þ¨ÜÃÜã ®ÜãÃÝÃÜá g®Ü ÎÅàWÜÙÜÊÜÄWÝX PÝ©¨Üáª
ÎÅàWÜÙÜÊÜÄWæ ÊæáÃÜÊÜOæWæ¿á®Üá° ÊÜÞw AÊÜÃÜ E±Ü¨æàÍÜÊÜ®Üá° BÈÔ «Ü®ÜÂÃݨÜÃÜá. ®ÜíñÜÃÜ
ÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜá ñÜíhÝÊÜäÄWæ Ÿí¨ÝWÜ ÃݣŠ11.30. AÈÉ¿áã »ÜPܤÃÜá EñÝÕÖÜ©í¨Ü ÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜ®Üá°
ÊæáÃÜÊÜ~Wæ¿á ÊÜáãÆPÜ ÓÝÌWÜ£Ô¨ÜÃÜá. ©.13ÃÜí¨Üá ¸æÙÜWæY ÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜá «ÜÊÜáì±ÜÄPÜÅÊÜáÊÜ®Üá°
ÊÜ ááXÔPæ ãívÜ á ŸêÖÜ ©àÍÜ Ì ÃÜ ¨æ àÊÜ Óݧ ®Ü Pæ R ñæ ÃÜ Ú ÃÜ á¨Ü Ũæ àÊÜ ÃÜ ¨Ü ÍÜ ì®Ü ÊÜ ®Ü á° ±Ü væ ¨Ü ÃÜ á. ®Ü íñÜ ÃÜ ÎÅàÊÜ ásÜ Pæ R
BWÜËáÔ ÓÜíÓݧ®Ü±Üähæ¿á®Üá° ®æÃÜÊæàÄÔ ¼PæÒ¿á®Üá° ÔÌàPÜÄÔ¨ÜÃÜá. ñÜíhÝÊÜäįí¨Ü ÎÅàÃÜíWÜPæR
ÖæãÃÜo ÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜá ÎÅàÃÝZÊæàí¨ÜÅÓÝÌËáWÜÚWæ BÍÜÅÊÜáÊÝ¨Ü ÓܧÙÜPæR ñæÃÜÚ ÃÝ¿áÃÜ ¨ÜÍÜì®ÜÊÜ®Üá°
±Üvæ¨ÜÃÜá.
ÎÅàÃÜíWÜí, 14&15/02/2010 & ñÜíhÝÊÜäįí¨Ü ñæÃÜÚ¨Ü ÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜá ©.13ÃÜí¨Üá ÃÝ£Å
B¨ÜÂÓÜÌ¿áíÊÜÂPܤPæÒàñÜÅÊÝ¨Ü ÎÅàÃÜíWÜPæÒàñÜÅPæR BWÜËáÔ¨ÜÃÜá. Êæã¨ÜÈWæ ÎÅàÃÜíWÜ®Ý¥Ü®Ü ¨ÜÍÜì®ÜÊÜ®Üá°
±Üvæ¨ÜÃÜá. ®ÜíñÜÃÜ FÄ®Ü »ÜPܤÃæÇÝÉ ÓæàÄ »ÜÊÜÂÊݨÜÊæáÃÜÊÜ~Wæ¿áÈÉ ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ®Üá°
ÓÝÌWÜ£Ô¨ÜÃÜá. PæàÃÜÙÜ©í¨Ü Ÿí¨Ü ËÍæàÐÜÊݨÜÂWÜÙÜá ÊæáÃÜÊÜ~Wæ¿á ËÍæàÐÜÊÝXñÜᤙ. ®ÜíñÜÃÜ
ÎÅàÊÜásܨÜÈÉ ÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜ A®ÜáWÜÅÖÜÓÜí¨æàÍÜÊÝÀáñÜá. ÊÜáÃÜá©®Ü ±ÝÅñÜ@PÝƨÜÈÉ PÝÊæàÄ¿áÈÉ
ÓÝ°®ÜÊÜÞwŸí¨Üá ¸æàWÜ®æ ÓÜíÓݧ®Ü±Üähæ¿á®Üá° ®æÃÜÊæàÄÔ¨ÜÃÜá. AÈÉí¨Ü AÊÜÞ¾ÊÜáívܱÜí
¹à©¿áÈÉ ÃÜ áÊÜ ÎÅàÊÜ ásÜ ¨Ü ÎÐÜ ÂÃÝ¨Ü ÎÅà®ÝWÜ ÃÝgÃÝ¿áÃÜ ÊÜ á®æ Wæ ñæ ÃÜ Ú¨Ü ÃÜ á. AÈÉ ÎÅàWÜ ÙÜ ÊÜ ÄWÝX
¨æãvÜx±ÜÆÉQR ԨܜÊÝXñÜá¤. ¨æàÊÜÓݧ®Ü¨Ü A—PÝÄWÜÙÜá Ÿí¨Üá ÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜ®Üá° ¨æàÊÜÓݧ®ÜPæR ŸÃÜÆá
BÖÝÌ®Ü ¯àw¨ÜÃÜá. ÓÜí±ÜŨݿá¨Üíñæ ¨æàÊÜÓݧ®Ü¨ÜÊÜÃæà PÜÙÜá×st ¨æãvÜx¨Ý¨Ü AÆíPÜêñÜ
±ÜÆÉQR¿áÈÉ ÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜá BÔà®ÜÃݨÜÃÜá. ÓÜáÊÜÞÃÜá C±Ü³ñÜᤠg®Ü B ±ÜÆÉQR¿á®Üá° ÖæãñÜᤠ®Üvæ¨ÜÃÜá.
AÊÜÃæÇÝÉ ¨æàÊÜÓݧ®Ü¨Ü ÓæàÊæ¿áÈÉ ¯ÃÜñÜÃÝ¨Ü ÎÅàÊæçÐÜ¡ÊÜ ÓÜí±ÜŨݿá¨ÜÊÜÃÜá A®Üá°ÊÜâ¨Üá ËÍæàÐÜ.
C¨Üá Êæã¨Üȯí¨ÜÆã Ÿí¨Ü ÓÜí±ÜŨݿá. ÊÜááí¨æ B®æ. A¨ÜÃÜ ×í¨æ ±ÜñÝPÜ & ÊݨܨÜÊÜÃÜá.
®Ü íñÜ ÃÜ ®Ü ãÃÝ»Ü PÜ ¤ ÃÜ á. AÊÜ ÃÜ ×í¨æ ±Ü ÆÉ QR ¿áÈÉ ÎÅ àWÜ ÙÜ ÊÜ ÃÜ á. ×àWæ ¨æ àÊÜ Óݧ ®Ü ¨Ü
ÊÜáÖݨݳÃܨÜÊÜÃæWÜã ÊæáÃÜÊÜ~Wæ ®ÜvæÀáñÜá. ÊÜáÖݨÝÌÃܨÜÈÉ ¨æàÊÜÓݧ®Ü¨Ü A—PÝÄWÜÙÜá
Êæ à¨Ü NãàÐÜ ±Ü â ÃÜ ÓÜ Õ ÃÜ ÊÝX ±Ü ä|ìPÜ áí»Ü ¨æ ãí©Wæ ÎÅ à±Ý¨Ü íWÜ ÙÜ ÊÜ ÃÜ ®Ü á° ÓÝÌ WÜ £Ô
WÜÃÜávÜWÜퟨÜÊÜÃæWæ PÜÃæñÜí¨ÜÃÜá. ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá »ÜWÜÊÜíñܯWæ ÓÝÐÝríWÜÊæÃÜX AÈÉÁáà
PݨÜá¯íñÜÃÜá. ÓÜÌƳ Öæ㣤®Ü ®ÜíñÜÃÜ ¨æàÊÜÓݧ®Ü¨Ü AaÜìPÜÃÜá ÎÅàÃÜíWÜ®Ý¥Ü®Ü ±ÜÅÓݨÜÊÜ®Üá° ÖÝWÜã
±Ý¨ÜbÖæ° CÃÜáÊÜ ÐÜyÝÄ¿á®Üá° ñæWæ¨ÜáPæãívÜá Ÿí¨Üá ÎÅàWÜÙÜÊÜÄWæ ÓÜÊÜá²ìÔ ÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜ®Üá°
ÎÅàÃÜ íWÜ ®Ü ¨Ü ÍÜ ì®Ü Pæ R PÜ Ãæ ¨Ü á Pæ ãívÜ á Öæ ãà¨Ü ÃÜ á. ÎÅàWÜ ÙÜ ÊÜ ÃÜ á GÆÉ ÎÐÜ ÂÄí¨æ ãvÜ WÜ ãw
ÎÅàÃÜíWÜ®Ý¥Ü®Ü ¨ÜÍÜì®ÜÊܮܮÜá° ±Üvæ¨ÜÃÜá. AaÜìPÜÃÜá ÎÅàWÜÙÜÊÜÃæ ñÜÇæWæ ÎÅàÃÜíWܮݥܮÜ
ÍæàÐÜÊÜÓÜ÷ÊÜ®Üá° ËÎÐÜrÄࣿáÈÉ ÓÜᣤ¨ÜÃÜá. ÃÜíWÜ®Ý¥Ü®Ü ¨ÜÍÜì®Ü ÖÝWÜã ±ÜÅÓݨÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¨Üá
ÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜá ÖæãÃÜWæ Ÿí¨Üá ±ÜÃÜÊÝÓÜá¨æàÊÜ®Ü ¨ÜÍÜì®ÜÊÜÞwPæãívÜá aÜí¨ÜűÜâÐÜRÄ~¿á ¯àÃÜ®Üá°
±æ äÅàQÒ ÔPæ ãívÜ á ÎÅàÊÜ ásÜ Pæ R Öæ ãÃÜ oÃÜ á. ÊÜ áñæ ¤ à A¨æ à ±Ü ÆÉ QR ¿áÈÉ ÎÅà±Ý¨Ü íWÜ ÙÜ ÊÜ ÃÜ ®Ü á° ÊÜ ásÜ ¨Ü ÊÜ Ãæ Wæ
PÜÃæñÜí¨ÜÃÜá. ®ÜíñÜÃÜ GÆÉÄWæ £à¥Üì±ÜÅÓݨÜÊÝÀáñÜá.
¸æàw¨ÜÃæ PæãvÜ©ÖÜ PÜvÜá ¹íPÜñÜ®ÜÊæàPæ?
WWWWWWWWWWWWWWWWWW
36 ÊÜÞa…ì 2010
ÊÜáÃÜá©®Ü ©. 15ÃÜí¨Üá ±ÝÅñÜ@ PÝÊæàÄÓÝ°®ÜÊÜ®Üá° ÊÜááXÔPæãívÜá «ÜÊÜáì±ÜÄPÜÅÊÜáPæR
Öæ ãÃÜ oÃÜ á. Aí¨Ü á ÊÜ á«ÝÂÖÜ ° aÜ í¨Ü Å ±Ü â ÐÜ R Ä~¿á ÓÝ° ®Ü ÊÜ ®Ü á° ÊÜ Þw¨Ü ÃÜ á. ®Ü íñÜ ÃÜ
ÎÅàÃÜ ZãñÜ ¤ ÊÜ á£à¥Ü ìÃÜ á »ÝÊÜ ¸æ ãà«Ü WÜ Åí¥Ü ÊÜ ®Ü á° ŸÃæ ¨Ü ÓÜ § ÙÜ ÊÝ¨Ü EñÜ ¤ ÃÝ©ÊÜ ásÜ ¨Ü ÈÉ ÓÜ íÓݧ ®Ü ±Ü ähæ
& £à¥Ü ì±Ü ÅÓÝ¨Ü WÜ ÙÜ á ®Ü væ ¨Ü ÊÜ â. ÎÅàÃÜ íWÜ ©í¨Ü Öæ ãÃÜ o ÎÅàWÜ ÙÜ ÊÜ ÃÜ á ÊÜ ÞWÜ ìÊÜ á«Ü 嬆 ÈÉ
±Üâ¨ÜáPæãRàpæWæ Öæãà¨ÜÃÜá. ÃݣŠÖÜñÜᤠWÜípæ¿Þ¨ÜÃÜã ®ÜãÃÝÃÜá g®Ü ÎÅàWÜÙÜÊÜÄWÝX PÝ©¨Üáª
ÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜ E±Ü¨æàÍÜÊÜ®Üá° BÈÔ «Ü®ÜÂÃݨÜÃÜá.
ÊÜ Þ®ÝÊÜ á«Ü áÃæ ç, 16/02/2010 & ±ÝÅñÜ @ ÓÜ á«Ý±ÝsÜ , ÎÅàÓÜ ñÜ Â²Å¿á£à¥Ü ìÄWæ ±Ü íaÝÊÜ áêñÜ ,
ÎÅàÊÜ áãÆÃÝÊÜ á¨æ àÊÜ ÃÜ ±Ü ähæ , £à¥Ü ì±Ü ÅÓÝ¨Ü WÜ ÙÜ ®Ü á° ÊÜ ááXÔPæ ãívÜ á ÃÝÊæ áàÍÜ Ì ÃÜ Pæ R ±Ü Å¿Þ| ¸æ Ùæ st ÃÜ á.
ÃÝÊæáàÍÜÌÃÜí, 17 &18/02/2010 & ©. 16ÃÜ í¨Ü á ÓÜ íhæ ÃÝÊæ áàÍÜ Ì ÃÜ Pæ R BWÜ Ëást ÎÅàWÜ ÙÜ ÊÜ ÃÜ á
¨æ àÊÜ Óݧ ®Ü Pæ R Öæ ãàX ÃÝÊæ áàÍÜ Ì ÃÜ ®Ü ¨Ü ÍÜ ì®Ü ÊÜ ®Ü á° ±Ü væ ¨Ü ÃÜ á. ÃÝÊæ áàÍÜ Ì ÃÜ ¨Ü ÈÉ ¿áã ÎÅàÊÜ ásÜ Pæ R ËÍæ àÐÜ ÊݨÜ
ÊÜ á¿Þì¨æ C¨æ . ÎÅàÊÜ ásÜ ÃÝÊæ áàÍÜ Ì ÃÜ Pæ R Öæ ãà¨ÝWÜ ÃÝÊæ áàÍÜ Ì ÃÜ ¨æ àÊÜ Óݧ ®Ü ¨Ü ÈÉ Ááà WÜ »Ü ìWÜ áw¿á
±Ü PÜ R ¨Ü ÈÉ Ááà ÓÜ ÊÜ ì£à¥Ü ì¨Ü G¨Ü áÄWæ à ±Ü ähæ ÊÜ ÞvÜ áÊÜ ÓÜ í±Ü Ũݿá. C¨Ü á Êæ ã¨Ü ȯí¨Ü Æã
®Üvæ¨ÜáŸí¨Ü¨Ü᪙. ÎÅàÃÝÊÜá®æà ±ÜÅ£ÐÝu²Ô¨Ü ÈíWÜ CÃÜáÊÜ ÓܧÙܨÜÈÉ ÎÅàÃÝÊÜá®Ü ±Üähæ C¨Üá
LbñÜ Â±Ü ä|ìÊÜ ä Öè¨Ü á. B ±ÝÅbà®Ü ±Ü ¨Ü œ £¿áíñæ D ¸ÝÄ¿áã ©. 17 ÃÜ í¨Ü á ±ÝÅñÜ @ 4
WÜípæWæ ÓÜÊÜì£à¥Üì¨Ü G¨ÜáÄ®ÜÈÉ ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá ±Üähæ¿á®Üá° ®æÃÜÊæàÄÔ¨ÜÃÜá. ®ÜíñÜÃÜ
AX° £à¥Ü ì, ®Ü ÙÜ £à¥Ü ì, WÜ íWÝ£à¥Ü ì, ÓÜ ÊÜ ì£à¥Ü ì Êæ ã¨Ü ÇÝ¨Ü 22 £à¥Ü ìWÜ ÙÜ ÈÉ ÎÅà±Ý¨Ü íWÜ ÙÜ ÊÜ ÃÜ á
ÓÝ° ®Ü ÊÜ Þw ÎÐÜ ÂÄWæ ÇÝÉ £à¥Ü ì¨Ü ±æ äÅàPÜ Ò Oæ ¿á®Ü á° ñÝÊæ à ÊÜ Þw¨Ü ÃÜ á. ®Ü íñÜ ÃÜ Pæ Ò àñÜ ÅÊÜ áã£ì¿Þ¨Ü
ÎÅàÓæàñÜáÊÜÞ«ÜÊÜ®Ü ÖÝWÜã ÎÅàÃÝÊæáàÍÜÌÃÜ®Ü ¨ÜÍÜì®ÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¨Üá ÎÅàÊÜásÜPæR Ÿí¨ÜÃÜá. AÈÉ
ÓÜ íÓݧ ®Ü ±Ü ähæ , £à¥Ü ì±Ü ÅÓÝ¨Ü PÝ¿áìPÜ ÅÊÜ áWÜ ÙÜ á gÃÜ áXñÜ á. Aí¨Ü á ÓÜ íhæ ¨æ àÊÜ Óݧ ®Ü ¨Ü
ÊÜ á¿Þì¨æ Áãí©Wæ ÊÜ áñæ 㤠Êæ á¾ WÜ áwWæ Öæ ãàX ÎÅàÓæ àñÜ áÊÜ Þ«Ü ÊÜ ®Ü , ÎÅàÃÜ á¨Ü Ũæ àÊÜ ÃÜ ¨Ü ÍÜ ì®Ü ÊÜ ®Ü á°
±Ü væ ¨Ü ÃÜ á. ÊÜ áÃÜ á©®Ü ±ÝÅñÜ @ «Ü ®Ü áÐæ ãR àqWæ Öæ ãàX ÓÜ ÊÜ áá¨Ü ÅÓÝ° ®Ü ÊÜ ®Ü á° ÊÜ ÞwPæ ãívÜ á Ÿí¨Ü ®Ü íñÜ ÃÜ
ÎÅàÊÜ ásÜ ¨Ü ÈÉ ÓÜ íÓݧ ®Ü ±Ü ähæ , £à¥Ü ì±Ü ÅÓÝ¨Ü WÜ ÙÜ á ®Ü væ ¨Ü ÊÜ â. ÓÜ íhæ ®Ü ÊÜ ±ÝÐÝ|, ¨Ü »Ü ìÍÜ ¿á®Ü , Óæ àñÜ áPÜ Ãæ ç
¨Ü ÍÜ ì®Ü ÊÜ ®Ü á° ÊÜ ÞwPæ ãívÜ á £ÃÜ á®Ü Çæ Ì àÈ ÊÜ ÞWÜ ìÊÝX ñæ ãàñÝ©ÅWæ ñæ ÃÜ Ú¨Ü ÃÜ á.
ñæãàñÝ©Å, 19 /02/2010 & ±ÝÅñÜ@ £ÃÜ®ÜÇæÌàÈ¿áÈÉ ñÝÊÜáűÜ~ì®Ü©¿áÈÉ ÓÝ°®Ü ÊÜÞw
ñæ ãàñÝ©Å Pæ Ò àñÜ ÅPæ R BWÜ Ëást ÃÜ á. AÈÉ ¿áã ¨æ àÊÜ Óݧ ®Ü ¨Ü ÊÜ á¿Þì¨æ Áãí©Wæ ñæ ãàñÝ©ÅàÍÜ ®Ý¨Ü
ÎÅà»Ü ãÓÜ Êæ áàñÜ ®Ý¨Ü ®ÝÃÝ¿á|®Ü ¨Ü ÍÜ ì®Ü ÊÜ ®Ü á° ±Ü væ ¨Ü ÃÜ á. ®Ü íñÜ ÃÜ ¨æ àÊÜ Óݧ ®Ü ¨Ü JÙÜ ±Ü ÅPÝÃÜ ¨Ü ÈÉ Ááà
ÎÅàÊÜ áãÆÃÝÊÜ á¨æ àÊÜ ÃÜ ±Ü ähæ ¿á®Ü á° ®æ ÃÜ Êæ àÄst ÃÜ á. ÓÜ íhæ £ÃÜ áÊÜ ®Ü íñÜ ±Ü âÃÜ Pæ R ±Ü Å¿Þ| ¸æ Ùæ st ÃÜ á.
£ÃÜáÊÜ®ÜíñܱÜâÃÜí, 20 /02/2010 & ±ÝÅñÜ@ ±ÝsܨܮÜíñÜÃÜ A®ÜíñÜÍÜ¿á®Ü®Ü BWÝ«Ü ÃÜã±Ü¨Ü
¨ÜÍÜì®ÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¨Üá PæãívÜá Ÿí¨ÜÃÜá. ®ÜíñÜÃÜ ±Ý¨Ü±Üähæ, ÊÜáá¨ÝÅ«ÝÃÜOæ, ÓÜíÓݧ®Ü±Üähæ,
£à¥Üì±ÜÅÓÝ¨Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜá ®Üvæ¨ÜÊÜâ. ÊÜáÃÜá©®Ü ¸æÚWæY g®Ý¨Üì®ÜPæÒàñÜÅPæR ñæÃÜÚ¨ÜÃÜá.
g®Ý¨Üì®Ü PæÒàñÜÅ (ÊÜPÜìÙÜí), 21 /02/2010 & AñܨÜá½ñÜÊݨÜ, ¨æãvÜx ¨æãvÜx ñæÃæWÜÙÜáÆÉ
ÓÜ¨Ý »æãàWÜìÃæ¿ááÊÜ ÓÜÊÜáá¨ÜŨÜÈÉ ±ÝÅñÜ@ ÓÝ°®ÜÊÜÞw g®Ý¨Üì®Ü¨æàÊÜÃÜ ¨ÜÍÜì®ÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¨Üá
ÃÝÊÜá¨æàÊÜÃÜ ±Üähæ¿á®Üá° ÊÜááXÔ ¼PæÒ¿á®Üá° ÔÌàPÜÄÔ PÜ®ÝÂPÜáÊÜÞÄWæ ñæÃÜÚ¨ÜÃÜá.
37 ]àÓÜá«Ý
PÜ®ÝÂPÜáÊÜÞÄ&£ÃÜá®ÜÇæÌàÈ, 22 /02/2010 & g®Ý¨Ü ì®Ü Pæ Ò àñÜ Å©í¨Ü Öæ ãÃÜ oá 21 ÃÝ£Å
ÍÜábàí¨ÜŨÜÈÉ ±ÝÅ|¨æàÊÜÃÜ ¨ÜÍÜì®ÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¨Üá PÜ®ÝÂPÜáÊÜÞÄWæ Ÿí¨ÜÃÜá. AÈÉ ¨æàË¿á
¨Ü ÍÜ ì®Ü ÊÜ ®Ü á° ±Ü væ ¨Ü á ÊÜ áÃÜ á©®Ü ¸æ ÙÜ Wæ Y ÎÅàÊÜ á¨ÝaÝ¿áìÃÜ á ÓÝ° ®Ü ÊÜ Þw¨Ü ÓÜ § ÙÜ ÊݨÜ
PÜ®ÜÂPÝ£à¥Üì¨ÜÈÉ ÖÝWÜã ÓÝWÜÃÜ ÓÜíWÜÊÜá¨ÜÈÉ ÓÝ°®ÜÊÜÞw ÊÜáñæã¤Êæá¾ ¨æàË¿á ¨ÜÍÜì®ÜÊÜ®Üá°
±Üvæ¨Üá £ÃÜá®ÜÇæÌàÈWæ Ÿí¨Üá ÓÜíÓݧ®Ü±Üähæ¿á®Üá° ®æàÃÜÊæàÄÔ ¼PæÒ¿á®Üá° ÔÌàPÜÄÔ¨ÜÃÜá.
ËÍÜ Ì ÊÜ á«Ü Ì ÊÜ áÖÝ±Ü ÄÐÜ ñ… PÝ¿áìPÜ ÅÊÜ áWÜ ÙÜ á &
¹à¨ÜÃ… & ©. g®ÜÊÜÄ 21 Äí¨Ü 24ÃÜÊÜÃæWæ ÊÜá«ÜÌ®ÜÊÜËáà EñÜÕÊÜÊÜâ Ëgêí»ÜOæÀáí¨Ü
gÃÜáXñÜá. ±Üí. ÎÅà®Ý¥ÝaÝ¿áì Pæã±Ü³ÃÜ, ±Üí. ÊÝ©ÃÝhÝaÝ¿áì ÊÜásÜ¨Ü CÊÜÃÜá ±ÜÅ£¯ñÜÂ
ÎÅàÊÜ á¨ÝaÝ¿áìÃÜ iàÊÜ ®Ü aÜ Äñæ Å ÖÝWÜ ã ÖÜ ÄPÜ ¥ÝÊÜ áêñÜ ÓÝÃÜ CÊÜ WÜ ÙÜ ŸWæ Y E±Ü ®ÝÂÓÜ ÊÜ Þw¨Ü ÃÜ á.
24 ÃÜí¨Üá ±ÝÅñÜ@ ±ÜÊÜÊÜÞ®ÜÖæãàÊÜá, ÊÝ¿ááÓÜᤣ±ÜâÃÜÍÜcÃÜ|, ÓÜáÊÜá«ÜÌËg¿á±ÝÃÝ¿á|,
ÆQÒ  ¾ àÍæ ãà»Ý®Ü ±ÝÃÝ¿á|WÜ ÙÜ á ®Ü væ ¨Ü ÊÜ â. ®Ü ãÃÝÃÜ á g®Ü »Ü PÜ ¤ ÃÜ á ±ÝÇæ ãY ívÜ á PÝ¿áìPÜ ÅÊÜ áÊÜ ®Ü á°
¿áÍÜ ÔÌ Wæ ãÚst ÃÜ á. ËÍÜ Ì ÊÜ á«Ü Ì ÊÜ áÖÝ±Ü ÄÐÜ ñ… ¹à¨Ü ÃÜ ZoPÜ ÖÝWÜ ã WÜ áÃÜ áÃÝgÓæ àÊÝÓÜ íZ CÊÜ ÃÜ
ÓÜí¿ááPݤÍÜÅ¿á¨ÜÈÉ PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜâ Êæç»ÜÊÜ©í¨Ü ®ÜvæÀáñÜá.
®ÜÊÜ®ÜWÜÃÜ, ÖÜ៺ÚÛ & ©. g®ÜÊÜÄ 16 Äí¨Ü 26ÃÜÊÜÃæWæ ÊÜá«ÜÌ®ÜÊÜËáà AíWÜÊÝX EñÜÕÊÜÊÜâ
Ëgêí»ÜOæÀáí¨Ü gÃÜáXñÜá. ±ÜÅ£¯ñÜ ÓÜíhæ ±Üí. ±ÜâÐÜRÃÝaÝ¿áì ÖÜá|ÓÜXà CÊÜÄí¨Ü
ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜ iàÊÜ®ÜaÜÄñæÅ¿á ŸWæY E±Ü®ÝÂÓÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜá gÃÜáXñÜá. ©.26ÃÜí¨Üá
ÎÅàÊÜ á¨ÝaÝ¿áìÃÜ »ÝÊÜ bñÜ Å¨Ü Êæ áÃÜ ÊÜ ~Wæ , ÊÝ¿ááÓÜ á¤ £±Ü âÃÜ ÍÜ c ÃÜ |, ÓÜ áÊÜ á«Ü Ì Ëg¿á±ÝÃÝ¿á|
Êæ ã¨Ü ÇÝ¨Ü áÊÜ âWÜ ÙÜ á ®Ü væ ¨Ü ÊÜ â. ®Ü ãÃÝÃÜ á g®Ü »Ü PÜ ¤ ÃÜ á ±ÝÇæ ãY ívÜ á PÝ¿áìPÜ ÅÊÜ áÊÜ ®Ü á°
¿áÍÜÔÌWæãÚÔ¨ÜÃÜá.
WÜáƺWÝì & ËÍÜÌÊÜá«ÜÌÊÜáÖݱÜÄÐÜ£¤®Ü AíWÜÓÜíÓæ§¿Þ¨Ü ÖÜĨÝÓÜÓÝ×ñܱÜÅaÝÃÜÊÝׯ¿á
9 ®æ à ÊÝÑìPæ ãàñÜ Õ ÊÜ ÊÜ â ®Ü WÜ ÃÜ ¨Ü g¿á£à¥Ü ìPÜ ÇÝÂ|ÊÜ áío±Ü ¨Ü ÈÉ Ëgêí»Ü Oæ Àáí¨Ü ®Ü væ ÀáñÜ á.
«ÝËáìPÜPæÒàñÜŨÜÈÉ ËÍæàÐÜ ÓæàÊæ¿á®Üá° ÓÜÈÉst ×Ä¿áÃÝ¨Ü ÎÅà¿ááñÜ ¨æàÊÜÃÝÊ… ¨æàÍÜÊÜááS
ÖÝWÜã ÎÅà¿ááñÜ ÊÜÓÜíñÜ PÜáÐÜrXà CÊÜÄWæ gWܮݰ¥ÜËsÜuÆ ±ÜÅÍÜÔ¤¿á®Üá° ¯àw ÓÜñÜRÄÓÜÇÝÀáñÜá.
ÊÜ áÖÜ ŸãŸ®Ü WÜ ÃÜ & ±Ü ÄÐÜ £¤ ®Ü ÊÜ £Àáí¨Ü ÊÜ ÐÜ ìËwà ®Ü væ Àᣤ ÃÜ áÊÜ
ÃÝÊÜ Þ¿á|±Ü Å ÊÜ aÜ ®Ü ¨Ü AíWÜ ÊÝX ©. 8 &02&10 Äí¨Ü 15&02&10 ÃÜ ÊÜ Ãæ Wæ ±Ü í.
B®Üí¨ÝaÝ¿áì hæãàÎà CÊÜÃÜá AÁãà«ÝÂPÝívÜ¨Ü E±Ü®ÝÂÓÜÊÜ®Üá° ®ÜvæÔPæãorÃÜá. ±ÜÅ£
¯ñÜ 100 PÜãR ÖæaÜác g®Ü ÍæãÅàñÜêWÜÙÜá »ÝWÜÊÜ×Ô C¨ÜÃÜ ÇÝ»ÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¨ÜÃÜá.
ÖÜ៺ÚÛ & ÎÅàÓÜ ñÜ Â±Ü ÅÊæ ãà¨Ü »Ü ÊÜ ®Ü ÓÜ ËᣠEñÜ ¤ ÃÝ©ÊÜ ásÜ ÖÝWÜ ã ÎÅàËg¿á»Ü g®ÝÊÜ áívÜ Èà
ñæãÃÜËàWÜÈÉ CÊÜÃÜ ÓÜí¿ááPݤÍÜÅ¿á¨ÜÈÉ ÎÅàÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ Bþæ¿á ÊæáàÃæWæ PÜÇÝÂ|®ÜWÜÃܨÜ
EñܤÃÝ©ÊÜásܨÜÈÉ © 16&1&10 Äí¨Ü 22&01&10 ÃÜÊÜÃæWæ ±ÝÅñÜ@ 10.30 Äí¨Ü 12 30 ÃÜÊÜÃæWæ
±Ü í. ±Ü âÃÜ í¨Ü ÃÝaÝ¿áì ÖÜ ¿áXÅàÊÜ CÊÜ Äí¨Ü ÎÅàÊÜ á¨…»ÝWÜ ÊÜ ñÜ ÓÜ ±Ý¤ ÖÜ PÝ¿áìPÜ ÅÊÜ á ®Ü væ ÀáñÜ á.
ÊÜáíWÜÙÜ¨Ü ©®Ü 400PÜãR ÖæaÜác g®ÜÃÜá »ÝWÜÊÜ×Ô ±ÜÅÊÜaÜ®ÜÊÜ®Üá° BÈÔ £à¥Üì±ÜÅÓݨÜÊÜ®Üá°
ÔÌàPÜÄÔ¨ÜÃÜá.
Ÿí¨Ü ¨æ ª à ±Ü â|ÂPÝÆ ÓÝ«Ü ág®Ü ÃÜ á

WWWWWWWWWWWWWWWWWW
38 ÊÜÞa…ì 2010
ÊÜ «Ü ãÊÜ ÃÝ®æ Ì àÐÜ |Pæ àí¨Ü Å, gÊÜ áSíw & ÎÅàÊÜ á¨Ü áñÜ ¤ ÃÝ©ÊÜ ásÜ ¨Ü ËÍÜ Ì ÊÜ á«Ü Ì ÊÜ áÖÝ±Ü ÄÐÜ £¤ ®Ü
ÊÜ «Ü ã&ÊÜ ÃÜ Pæ àí¨Ü Å gÊÜ áSíwà PÜ Ùæ ¨Ü 5 ÊÜ ÐÜ ìWÜ Úí¨Ü ¸ÝÅÖÜ ¾ |ÓÜ ÊÜ ÞgÊÜ WÜ ìPæ R Óæ àÊæ ÓÜ ÈÉ ÓÜ á£¤ ¨æ . ÊÜ «Ü á&ÊÜ ÃÜ
ÊÜ Þ×£ ËÊÜ ÃÜ ÊÜ ®Ü á° ®Ü ÊÜ á¾ ¨æ à B¨Ü ÓÝ±Ü r Êæ àÃ… A¼ÊÜ ê©œ Wæ ãÚÔ WÜ |QàPÜ êñÜ Wæ ãÚÓÜ Æ³ qr ¨æ . D ®Ü ÊÜ á¾ Pæ àí¨Ü ŨÜ
ÇÝ»ÜÊÜ®Üá° PÜ®ÝìoPÜÊÜÆɨæà ÖæãÃÜÃÝg嬆 g®ÜÃÜã ±Üvæ¿áᣤ¨ÝªÃæ. PÝÃÜ| ÊÜ«Üá&ÊÜÃݦìWÜÙÜá ®ÜÊÜá¾
Pæàí¨ÜŨÜÈÉ ÊÜ«Üá&ÊÜÃÜÃÜ ÖæÓÜÃÜ®Üá° ®æãí¨ÝÀáÔ ±ÜÅÁãàg®ÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¿áŸÖÜá¨Üá.
ÓÜí±ÜQìÔ & BÃ….i.®ÝWÜÓÜí²X 9980791016 ËÇÝÓÜ PÜáÆPÜ~ì & 9986440717
ÊÜ «Ü ãÊÜ ÃÝ®æ Ì àÐÜ |Pæ àí¨Ü Å , gÊÜ áSíw & gÊÜ áSíw ËÍÜ Ì ÊÜ á«Ü Ì ÊÜ áÖÝ±Ü ÄÐÜ £¤ ®Ü
AíWÜÓÜíÓæ§¿Þ¨Ü ÊÜ«ÜãÊÜÃÝ®æÌàÐÜ|Pæàí¨ÜÅ¨Ü ®ÜãñÜ®ÜZoPÜÊÜ®Üá° A¥Ü~¿áÈÉ ±ÝÅÃÜí¼ÓÜÇÝÀáñÜá.
gÊÜáSíwàPæàí¨ÜÅ¨Ü ÓÜíaÝÆPÜÃÝ¨Ü ÎÅà¿ááñÜ BÃ….i.®ÝWÜÓÜí±ÜX ÖÝWÜã E±ÜÓÜíaÝÆPÜÃݨÜ
ÎÅ àËÇÝÓÜ PÜ áÆPÜ ~ì ±ÝÅ ÃÜ í»æ ãàñÜ Õ ÊÜ ÊÜ ®Ü á° ®Ü væ ÔPæ ãor ÃÜ á. 5 ÊÜ ÐÜ ìWÜ Úí¨Ü ¿áÍÜ ÔÌ ¿ÞX
PÝ¿áì¯ÊÜì×ÓÜᣤÃÜáÊÜ D ÓÜíÓ槿á ÇÝ»ÜÊÜ®Üá° GÆÉÃÜã ±Üvæ¿á¸æàPæí¨Üá PæãàÃÜÇÝX¨æ.
ÎÅàÊÜ áqr àPÝPÜ êñݳ ¨Ü ÃÜ ÊÜ áãÆÊÜ êí¨ÝÊÜ ®Ü ÓÜ § ÙÜ ÊÝ¨Ü ÊÜ áÙÜ Tæ àvÜ ÊÜ áÖÝPæ Ò àñÜ Å¨Ü ÈÉ
ÎÅàÎÅàÓÜñÝÂñܾ£à¥ÜìÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ ©ÊÜÂA«ÜÂPÜÒñæ ÖÝWÜã ±ÝÊÜ®Ü E±ÜÔ§£¿áÈÉ
A—PÜÊÜÞÓÜPÝ¿áìPÜÅÊÜá
2010 G²ÅÇ… 15 Äí¨Ü Êæáà 16ÃÜÊÜÃæWæ
A—PÜ ±Ü â|屆 væ ¿áÆá Jí¨Ü á ÓÜ ¨Ü ÊÜ PÝÍÜ
±ÜÅ£¯ñÜ嬆 PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜá
±ÝÅñÜ@ 05.30 Äí¨Ü 09.00 33 ŸêÖÜ£àÓÜÖÜÓÜÅ¿ÞWÜWÜÙÜá, aÜñÜáÊæàì¨Ü ÖæãàÊÜá,
09.00 Äí¨Ü 10.00 ±Ý¨Ü±Üähæ, ÊÜáá¨ÝÅ«ÝÃÜOæ
09.00 Äí¨Ü 10.30 qàPÝaÝ¿áì˨ݲàsÜ¨Ü Ë¨Ý¦ìWÜÚí¨Ü
ñÜñܤ Ì±ÜÅPÝÎPÝ A®ÜáÊÝ¨Ü Ë¨ÝÌíÓÜÄí¨Ü
E±Ü®ÝÂÓÜWÜÙÜá
10.30 ÎÅàÊÜáãÆÃÝÊÜá¨æàÊÜÃÜ ÊÜáÖݱÜähæ, £à¥Üì±ÜÅÓݨÜ
ÊÜá«ÝÂÖÜ° ÓÜÊÜìÊÜáãÆ & ÎÅàÊÜá®Ý° Â¿áÓÜá«Ý±ÝÃÝ¿á|
ÓÜíhæ & 3333 ©à±æäàñÜÕÊÜ, ˨ÝÌíÓÜÄí¨Ü E±Ü®ÝÂÓÜWÜÙÜá,
ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ ñÜáÇÝ»ÝÃÜ, ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÄí¨Ü AÊÜáêñæãà±Ü¨æàÍÜ
50 PÜ ãR Öæ aÜ ác ˨ÝÌ íÓÜ ÃÜ á Jí¨Ü á £íWÜ ÙÜ á CÈÉ C¨Ü ᪠D PÝ¿áìPÜ Å ÊÜ áWÜ ÙÜ ®Ü á°
®ÜvæÔPæãvÜáñݤÃæ.
Ë.ÓÜã. ±Ý¨Ü±Üähæ, ÊÜáá¨ÝÅ«ÝÃÜOæ Ÿ¿áÓÜáÊÜ »ÜPܤÄWæ ±ÜÅ£¯ñÜ ±ÝÅñÜ@ 9 Äí¨Ü 10
ÃÜÊÜÃæWæ ÊÜÞñÜÅ AÊÜPÝÍÜËÃÜáñܤ¨æ. ¨Ü¿áÊÜÞw GÆÉÃÜã ÓÜÖÜPÜÄÓܸæàPÜá.
ËÍæàÐÜÓæàÊæ¿á®Üá° ÊÜÞvÜáÊÜ »ÜPܤÃÜá Öæbc®Ü ÊÜÞ×£WÝX
ÓÜ í±Ü QìÔ & ±Ü í. Êæ íPÜ OÝ¡ aÝ¿áì ±Ü ähÝÃÜ , 94481 81288 ÊÜ áÙÜ Tæ àvÜ EñÜ ¤ ÃÝ©ÊÜ ásÜ .
39 ]àÓÜá«Ý
Finding GOD - 5
By : Mr H K Katti

Modern Science: Darwin’s Theory of Evolution
Argument from Evolution ( & Not Creation..) :
Both Theism and Science are concerned with making total
sense of the world we live in that includes rich and diverse Living
world. Hence it is imperative that adequate reasoning needs to
be provided for this rich LIFE diversity in terms of “How different
species arise in the nature?”.
Strengths of Theo claims depend upon the degree to which
belief in GOD affords the best explanation. However the strengths
of Scientific claims depend on the hard facts. Our discussions
on “ Finding God “ will be incomplete without our reference to
Darwin’s theory of Evolution as described in his famous book “
Origin of Species “.
This theory is a watershed event in biology. Darwinism removed
the whole idea of GOD as the creator of organisms or various
Species from the sphere of rational discussions. Spirit or spirituality
does not find place in Darwin’s theory. It is a theory of Descent
with modifications through Natural Selection.
The Vedic creation is theistic in contrast to the materialistic
evolution of Modern Science. Sankhya theory of creation in
contrast is atheistic but spiritual.
Charles Darwin was born on the 12
th
Feb 1809. He joined the
crew of the famous H.M.S Beagle as a naturalist. Objective of this
voyage was to map the coast of South America , New Zealand and
Australia and the mission took about 5 years ie 1831 to 1836 to
complete. Darwin has recorded his memorable experiences and
observations on variety of Plant and Animal species found on many
island including famous Galapagos. He published this account in
the form of manuscript “ Zoology of the Voyage of the Beagle’ which
l ater took very comprehensi ve form ti tl ed as “ Origin of
Species”. Darwin’s method is inductive and not deductive. He had
thousands of careful observations extending over three decades.
These observations provided adequate proofs for what Darwin
»ÜPܤÄWæ WÜáÃÜáË®æãÙÜá ÊÜááQ¤ ¸æàvÜáÊÜ bíñæ
WWWWWWWWWWWWWWWWWW
40 ÊÜÞa…ì 2010
theorized. He laid very lucid arguments for his theory of evolution.
The scientific community was convinced with Darwin’s facts, his
arguments and hi s general i zati on from the many speci fi c
observations that finally led to the formulation of “ Darwin’s theory
of Evolution”.
Original text is very massive and highly technical with minute
descriptions. Let me present only the essentials in non technical
terms and also the view points that are specific to our current
discussion. I am referring to only original text titled “On the
Origin of Species” published in the year 1859 to keep it more
authentic.
The Point of contentions between Darwin’s Theory and Theo
theories are
S.n Darwin’s Theory Dvaita Siddhanta
GOD has created all the Species
as they are.
There is an Orderly creation and
Destruction of species done by
GOD. Order of creation is from
Complex to simple and
destruction is exactly reverse and
that is from simple to complex.
Species are immutable
1 Speci es have Evol ved
through Natural Selection
2 Order of Creati on of
Species is from Simple to
Complex and there is no
orderl y destructi on of
Species. (survival of fittest )
3 Species are mutable
1. Dvaita Siddhanta :
a). GOD has Created all the Species as they are :
This rule has no exception.( Asankuchita..)
♦ r :+x r·rr-· (·.:.--)
♦ ~ --ri«r· ··· ~
♦ ··i ·i :ril- -¸·il- -i·-·
Creation may take many forms. In the current context we are
referring only to Bodily creation or +ri·-|··
r·=-i·-|···ri·-|··+ri·-|··-·i·i-l··i·i·il-=-i·-|··l·l· ··l··i :·-···· ì
b). There is an orderly Creation and Destruction done by
GOD: Order of Creation is always more powerful to less powerful
41 ]àÓÜá«Ý
or more complex to less complex. Order of destruction is exactly
opposite and that is less powerful to more powerful or less complex
to more complex.
¬-·i·-·ri+· r·r·-«· +ri· ì ···+rilŸ“···· ·|rr-· -·i·rl- ìì
~ l·-··ªi · +ri·· :--«· · ~ ì -¸··i -¸··i rir··il·+·i+¸--«· · ì
Let us refer to “ Purushasukta” and take only the order of
creation of Species descri bed i gnori ng the creati on of
Devatasristi , Lokasristi and Varnasristi etc as they are not
part of the current context. Also assuming that the order of
description is also the order of creation. Vedic descriptions being
highly symbolic or abstract make linear interpretations very difficult.
·rri«:i· r· r¸ ·· r - · - ·+i-·r ì -·i¸ - ·i ·+ ·i···i-i·ª·i- ·i ir·i· · ìì·ìì ·rri+·i
¬-i·-· · + ·i-·i+·· ì ·ii·i r -l:· ·rri· ·rriƒi·i ¬-i··· ìì··ìì ·irªii·r·
rcriricir¸ ·i--·· +·· ì == ·+r· ·Ÿ··· -¬i ·i¸+i ¬-i·· ìì·-ìì
Order of creation of species appears to be: -·i¸-, ¬i·ª·i-, ·
·iir·i·, :-·i+··, ¬-i···, ·irªi· ·i--··, ····, ·i¸+·
We could refer to Manu smriti as well for order of creation of
species.
··i · ·i¡·i +r -·i-i :r +”l··r ì ·· ··i ·i ¬l-·ir·ilr +r·i·i · --rl- ìì·--
-·i·· r ·ii·· · ··i“i· :-··i +·· ì ·-i lr · l-·ii·i· r- ··i· -·i· -i· ìì·-+
¬ª·-i· -l-ªi· r-i -+ i· r·r·i· +‚-i· ì ·il- · ª· - +i·ilªi r·“-i-·i ++il- · ìì··-
r· +- + ·ir·i+ ·¸ +irl-+r·+ ªir ì =·rªi· :--i·-· ·‚ ¬-·· l+ l·+ :¡·ir ìì·--
:l<-i· r·i··i· r· ·i-+iª·-·ilrªi· ì ¬i···· m“-i+i-· ·r¸-·-m“:··ii· ìì·--
¬- ·-i· m“·-·i · · ·-r-··· rr ·i· ì - |·-ªi· ml“-·· ª· · -ir· :-··· rr ·i· ìì·-·
·i‚·i-r · l·l·· ··i ª· ·ªi-i··· ì ·i-+iª·-riª·· -·i-i ·„+ ª· · ìì·-·
c). Species are immutable:
All the Species remain distinct from each other. They reproduce
the same kind.
l--i· l--·ri · -+i·i l-lc“i ¬l- ì r· r· · r ·l--i· r·=- ·l- r· ·i· ìì
2. Bible’s account of creation of Species.
(Ref James Kings version…Genesis chapter 1)
11 And God said, Let the earth bring forth grass, the herb
yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose
seed is in itself, upon the earth: and it was so.
»ÝXàÃÜ ¦È Çæ ãàÇÝvÜ áÊÜ â¨æ à ÖÜ Ÿº
WWWWWWWWWWWWWWWWWW
42 ÊÜÞa…ì 2010
12 And the earth brought forth grass, and herb yielding seed
after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself,
after his kind: and God saw that it was good.
20 And God said, Let the waters bring forth abundantly the
moving creature that hath life, and fowl that may fly above the earth
in the open firmament of heaven.
21 And God created great whales, and every living creature that
moveth, which the waters brought forth abundantly, after their kind,
and every winged fowl after his kind: and God saw that it was
good.
22 And God blessed them, saying, Be fruitful, and multiply, and
fill the waters in the seas, and let fowl multiply in the earth.
23 And the evening and the morning were the fifth day.
24 And God said, Let the earth bring forth the living creature
after his kind, cattle, and creeping thing, and beast of the earth
after his kind: and it was so.
25 And God made the beast of the earth after his kind, and
cattle after their kind, and every thing that creepeth upon the earth
after his kind: and God saw that it was good.
26 And God said, Let us make man in our image, after our
likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and
over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth,
and over every creeping thing that creepeth upon the earth.
27 So God created man in his own image, in the image of God
created he him; male and female created he them.
28 And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful,
and multiply, and replenish the earth, and subdue it: and have
dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and
over every living thing that moveth upon the earth.
The order of creation of Species appears to be:
Grass, Plants, Fishes, Whales, Birds, Cattles, Reptiles, Man (
In the image of GOD…)
…..to be contd.
WWWWWWWWWWWWWWWWWW
48 ÊÜÞa…ì 2010
ÊÜ «Ü á¸æ àPÝX¨æ .
1 WæãàñÜÅ @ »ÝÃܨÝÌg ®ÜPÜÒñÜÅ @ hæÂàÐÝu 1 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 29 GñܤÃÜ@ 5.6 ±Ü¨ÜË @ ¹.GÓ….Ô (PÜí.Óæç)
®èPÜÄ @ WÜãWÜÇ… Cíw¿Þ(±æù™.È) PÜí. ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ qàÊÜå…ÈàvÜÃ… A±æàPæÒ @ ¿ÞÊÜâ¨æà
±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿ÞX ®èPÜÄÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ ÊÜÞ«ÜÌ ÓÜí±ÜŨݿáÓܧ ÊÜ«Üá
ÓÜí±ÜQìÔ @ ®ÜÊÜÃÜñÜ° ±ÜÅÓÝ¨Ü ¸æí.79 080 & 23222914 9902276627
2 WæãàñÜÅ @ PÝÍÜ屆 ®ÜPÜÒñÜÅ @ ±Üâ®ÜÊÜìÓÜá 1 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 27 GñܤÃÜ@ 5.6 ±Ü¨ÜË @ ².¿áá.Ô. ®èPÜÄ @
ËáÈoÄ ÓÜËìÓ… A±æàPæÒ @ ÓÜáÎQÒñÜñæ¿Þ¨Ü, ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜá®æñÜ®Ü¨Ü ÊÜ«Üá
ÓÜí±ÜQìÔ @ ÃÜËàí¨ÜÅ ±ÝqàÆ ÓÝSÚ (WæãàÊÝ) 0832 & 3205167 9923495580
3 WæãàñÜÅ @ »ÝÃܨÝÌg ®ÜPÜÒñÜÅ @ EñܤÃÝ 1 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 29 GñܤÃÜ@ 6 ±Ü¨ÜË @ ¹.PÝÊÜå… K¨Üᣤ¨Üáª
ÊÜáÓÜRñ…®ÜÈÉ ®èPÜÄÊÜÞvÜᣤ¨Ýª®æ ®èPÜÄ @ A±æàPæÒ @ A®ÜáÃÜã±ÜÙÝ¨Ü ÓÜáÎQÒñÜ ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜÞ«ÜÌ ÊÜá®æñܮܨÜ
ÊÜ«Üá ÓÜí±ÜQìÔ @ Gí.i.PæÃÜãÃÜ.væãí¹ÊÜÈ(±Ü) 0251 & 2498991
4 WæãàñÜÅ @ ÊÜÎÐÜu ®ÜPÜÒñÜÅ @ Ãæãà×~ GñܤÃÜ@ 5.8 ±Ü¨ÜË @ ¹.PÝÊÜå… ÊÜáñÜᤠPÜí±ÜäÂoÃ… PæãàÓ…ì
®èPÜÄ @ ¸ÝÂíPÜ®èPÜÄ A±æàPæÒ @ ÓÜáÎQÒñÜ ÊÜÞ«ÜÌ ÓÜí±ÜŨݿáÓܧ ÊÜ«Üá
ÓÜí±ÜQìÔ @ ².BÃ… ÊÜáíWÜÙÜÊæàvæ væãí¹ÊÜÈ 0251 & 2490395
5 WæãàñÜÅ @ ÖÜÄñÜÓÜ ®ÜPÜÒñÜÅ @ bñÝÅ 1 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 32 GñܤÃÜ@ 5.8 ±Ü¨ÜË @ ¹.PÝÊÜå… ®èPÜÄ @ ÊæáwPÜÆ
Ãæ±æÅhæípæàqÊ…(A.V.N Pharura) A±æàPæÒ @ A®ÜáÃÜã±ÜÙÝ¨Ü ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜ«Üá
ÓÜí±ÜQìÔ @ G.´Ü~ÃÝg ÖæãÓܱæàpæ 9591916869
6 WæãàñÜÅ @ A£Å ®ÜPÜÒñÜÅ @ ±ÜäÊÝì 3 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 29 GñܤÃÜ@ 5.6 ±Ü¨ÜË @ Gí.G, ¹.Gv… ®èPÜÄ @
ËhݱÜäÃܨÜÈÉ ±èÅyÜÍÝÇÝ ÎPÜÒPÜ A±æàPæÒ @ ÓÜáÎQÒñÜÙÝ¨Ü ÊÜÞ«ÜÌ ÓÜí±ÜŨݿáÓܧ ÊÜá®æñÜ®Ü¨Ü ÊÜ«Üá
ÓÜí±ÜQìÔ @ ±ÝívÜáÃÜíWÜ Pæã£ì ÊÜáá¨æªà¹ÖÝÙÜ 08356 220938 9880454607
7 WæãàñÜÅ @ PèÎPÜ ®ÜPÜÒñÜÅ @ «Ü¯ÐÝu 3 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 28 GñܤÃÜ@ 5.11 ±Ü¨ÜË @ ¹.C (PÜí.Óæç) ®èPÜÄ @
¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ I.q.PÜí±Ü¯¿áÈÉ ÓÝ´ÜrÊæàÃ… Cíi¯à¿áÃ… A±æàPæÒ @ ¹.C, Gí.Ô.G, Gí.GÓ….Ô CñÝ©
E®Ü°ñÜ ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü ÊÜÞ«ÜÌÓÜí±ÜŨݿáÓܧ ÊÜ«Üá (®èPÜÄ ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜÊÜÄWæ B¨ÜÂñæ)
ÓÜí±ÜQìÔ @ ÎÅà¯ÊÝÓÜ ² hæãàÎ. ¸æí.50 9972499990
8 WæãàñÜÅ @ ÖÜÄñÜÓÜ ®ÜPÜÒñÜÅ @ «Ü¯ÐÝu 4 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 35 GñܤÃÜ@ 5.8 ±Ü¨ÜË @ ¹.PÝÊÜå… ÊÜáñÜá¤
PÜí±ÜäÂoÃ… PæãàÓ…ì ®èPÜÄ @ ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ Apèíp… GQÕPÜáÂqÊÜØ (¿ááÃæãàÊÜáÃ… WÜÃÜáv… ÄÓÝp…ì
PÜí) A±æàPæÒ @ ¹.G, ¹.PÝí, w±æäÉàÊÜÞ CñÝ© ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü ÊÜÞ«ÜÌ ÊÜ«Üá
ÓÜí±ÜQìÔ @ GÓ… ÊæãàÖÜ®ÜÃÝÊ… ¸æí 98 080 & 28606478 9900518849
9 WæãàñÜÅ @ A£Å ®ÜPÜÒñÜÅ @ ±ÜäÊÝìÐÝvÝ 1 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 27 GñܤÃÜ@ 5.7 ±Ü¨ÜË @ ¹.C.(Êæá)
Gí.GÓ…(ÊæáPæpÝůP…Õ™.gÊÜáì¯) ®èPÜÄ @ ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ ŸÖÜáÃÝÑóà¿á PÜí±Ü¯¿áÈÉ ±ÝÅvÜP…r
Cíi¯à¿áÃ… A±æàPæÒ @ ¹.C A¥ÜÊÝ ¸æàÃÝÊÜâ¨æ E®Ü°ñÜ ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü ÊÜÞ«ÜÌ ÊÜ«Üá
ÓÜí±ÜQìÔ @ ËØ™.GÓ… PÜáÆPÜ~ì ±ÜâOæ 020 27212280 9011551108
10 WæãàñÜÅ @ »ÝÃܨÝÌg ®ÜPÜÒñÜÅ @ AÎ̯ ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 27 GñܤÃÜ@ 5.11 ±Ü¨ÜË @ Gí.¹.G ÊÜáñÜᤠÔ.G´….G
®èPÜÄ @ ÊÜááíŸÀá¿á ŸÖÜáÃÝÑóà¿á PÜí±Ü¯¿áÈÉ A±æàPæÒ @ ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü ÓÜí±ÜŨݿáÓܧ ÊÜá®æñܮܨÜ
ÓÜá–ÃܨÜãŲ ÊÜ«Üá ÓÜí±ÜQìÔ @ ².ËØ PÜáÆPÜ~ì ¸æíWÜÙÜãÃÜá 9008599022
11 WæãàñÜÅ @ PÜÍÜ屆 ®ÜPÜÒñÜÅ @ ÍÜÅÊÜOÝ 3 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 34 GñܤÃÜ@ 5.6 ±Ü¨ÜË @ w±æäÉàÊÜÞ (Êæá) ®èPÜÄ
@ ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ TÝÓÜX PÜí±Ü¯¿áÈÉ Ô௿áÃ… GQÕPÜáÂqÊÜØ A±æàPæÒ @ ÓÜáÎQÒñÜ ÊÜáñÜᤠÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜ«Üá
(PæÆÓܨÜÈÉÃÜáÊÜÊÜÄWæ B¨ÜÂñæ) ÓÜí±ÜQìÔ @ G®… Pæ ÃÝZÊæàí¨ÜÅÃÝÊ… ¸æíWÜÙÜãÃÜá 080 23426570,
9741126570 /9591379320
49 ]àÓÜá«Ý
12 Gotra : Vishwamitra Nakshatra : Ashwini Age : 29 Hight : 5.11 Degree :
M.Sc(IT) Job : Senior systems excecutive in Cognizant Bangalore. Requirement :
Graduate height 5.3 to 5.7 Age about 23-27 Madhwa bride
Contact : K N Vithal rao BNG 85 9916360025, 9886497747
13 Gotra : Gotama Nakshatra : Magha 3 Age : 28 Hight : 5.6 Job : working in
Infosys Bangalore Requirement : Suitably qualified and good looking bride from
madhwa family Contact : Venkatesha Joshi BNG 85 08472 223477, 9886635372
ÊÜ ÃÜ ¸æ àPÝX¨æ .
1 WæãàñÜÅ @ ËÍÝÌËáñÜÅ ®ÜPÜÒñÜÅ @ »ÜÃÜ~ 4 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 25 GñܤÃÜ@ 5.5 ±Ü¨ÜË @ ¹.C(PÜí.Óæç) ®èPÜÄ @
¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ ÓÝ´…rÊæàÃ… Cíi¯à¿áÃ… A±æàPæÒ @ ¹.C A¥ÜÊÝ ¸æàÃÝÊÜâ¨æà E®Ü°ñÜ ñÝí£ÅPÜ
±Ü¨ÜËà«ÜÃÜ®ÝX ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ JÙæÛ¿á PæÆÓܨÜÈÉÃÜáÊÜ ÊÜÞ«ÜÌ ÊÜÃÜ
ÓÜí±ÜQìÔ @ B®Üí¨Ü£à¥Üì ±Ý.±ÜâÃæãà×ñÜ WܨÜWÜ 08372 & 237593/ 9986502859
2 WæãàñÜÅ @ ±Üä£ÊÜÞÍÜ ®ÜPÜÒñÜÅ @ ÍÜÅÊÜOÝ 4 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 35 GñܤÃÜ@ 5.1 ±Ü¨ÜË @ PÜí±ÜäÂoÃ…
w±æäÉàÊÜÞ A±æàPæÒ @ ¿ÞÊÜâ¨æà w±æäÉàÊÜÞ A¥ÜÊÝ ±Ü¨ÜËà«ÜÃÜ®ÝX JÙæÉ¿á ®èPÜÄ ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ ÊÜÞ«ÜÌ
ÓÜí±ÜŨݿáÓܧ ÊÜÃÜ ÓÜí±ÜQìÔ @ ÎÅàÊÜᣠËØ Pæ ±Ü©¾¯ ÖÜ៺ÚÛ 9035216902
3 WæãàñÜÅ @ »ÝÃܨÝÌg ®ÜPÜÒñÜÅ @ ÊÜá[Ý 2 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 27 GñܤÃÜ@ 5.3 ±Ü¨ÜË @ ¹.C(C&Ô) A±æàPæÒ @
¹.C A¥ÜÊÝ ¸æàÃÝÊÜâ¨æà E®Ü°ñÜ ±Ü¨ÜËà«ÜÃÜ®ÝX JÙÜÛ¿á PæÆÓܨÜÈÉÃÜáÊÜ ÊÜÃÜ
ÓÜí±ÜQìÔ @ WÜáÃÜáÃÝgÃÝÊ… PÜáÆPÜ~ì WÜáÆŸWÝì 9986258944/9035119116
4 WæãàñÜÅ @ gÊÜá¨ÜX° ®ÜPÜÒñÜÅ @ B¨ÝÅì ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 23 GñܤÃÜ@ 5.4 ±Ü¨ÜË @ ¹.w.GÓ… A±æàPæÒ @
¿ÞÊÜâ¨æà Êæç¨ÜÂQà¿á/ñÝí£ÅPÜ E®Ü°ñÜ ±Ü¨ÜËà«ÜÃÜ®Ý¨Ü ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜÃÜ
ÓÜí±ÜQìÔ @ ÓÜáÖÝÓÜ PÜáÆPÜ~ì PæãÇÝرÜâÃÜ 0231 2626017
5 WæãàñÜÅ @ ÊÜÎÐÜu ®ÜPÜÒñÜÅ @ EñܤÃÝÐÝvÝ 3 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 26 GñܤÃÜ@ 5.11 ±Ü¨ÜË @ Gí.w.GÓ…
(µÄÁãà vÝíqP…Õ) A±æàPæÒ @ Gí.w, Gí.Ó…, Gí.w.GÓ… CñÝ© Êæç¨ÜÂQà¿á E®Ü°ñÜ ±Ü¨ÜËà«ÜÃÜ®Ý¨Ü ÊÜÃÜ
ÓÜí±ÜQìÔ @ vÝ.±ÜÅÖÝÉ¨Ü PÜáÐÜrX ÊÜá~±ÝÆ 0820 2572185/ 9632348803
6 WæãàñÜÅ @ ËÍÝÌËáñÜÅ ®ÜPÜÒñÜÅ @ A®ÜáÃÝ«Ý 2 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 24 GñܤÃÜ@ 5.5 ±Ü¨ÜË @ ¹.G(ÓÜíXàñÜ)
A±æàPæÒ @ ±Ü¨ÜËà«ÜÃÜ®ÝX JÙæÛ¿á ®èPÜÄ¿áÈÉÃÜáÊÜ ÊÜÞ«ÜÌ ÓÜí±ÜŨݿáÓܧ ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ EñܤÃÜPÜ®ÝìoPÜ
ÊÜáãÆ¨Ü ÊÜÃÜ ÓÜí±ÜQìÔ @ w.ÊÝ¿å….gÖÜXÃܨÝÃÜ ÖæãÓܱæào 9448058845
7 WæãàñÜÅ @ ÊÜÎÐÜu ®ÜPÜÒñÜÅ @ ÊÜá[Ý 4 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 25 GñܤÃÜ@ 5.4 ±Ü¨ÜË @ ¹.C(pæàÈ.PÜí) ®èPÜÄ @
pæùí´… Cíw¿Þ ÓÝ´…rÊæàÃ… PÜí. ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ pæQ°PÜÇ… ÃæçoÃ… A±æàPæÒ @ ¹.C, Ô.G, Gí.¹.G CñÝ©
±Ü¨ÜËà«ÜÃÜ®Ý¨Ü JÙæÉ¿á ®èPÜÄ¿áÈÉÃÜáÊÜ ÊÜÞ«ÜÌ ÊÜÃÜ
ÓÜí±ÜQìÔ @ Êæç™.GÇ… ÊÜááÚ«ÜÃÜ ¸æíWÜÙÜãÃÜá 76 080 26787877/ 9481905446
8 WæãàñÜÅ @ AWÜñÜÕ Â ®ÜPÜÒñÜÅ @ ±ÜâÐÜ 4 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 25 GñܤÃÜ@ 5 ±Ü¨ÜË @ ¹.PÝí. ®èPÜÄ @ ®ÜWÜÃÜÓÜ»æ
bPÜR®Ý¿áPÜ®ÜÖÜÚÛ¿áÈÉ Apèíoíp… (ñÝñÝRÈPÜ) A±æàPæÒ @ ±Ü¨ÜËà«ÜÃÜ®ÝX JÙæÛ¿á PæÆÓܨÜÈÉÃÜáÊÜ ÊÜÞ«ÜÌ
ÊÜÃÜ EñܤÃÜPÜ®ÝìoPܨÜÊÜÄWæ B¨ÜÂñæ ÓÜí±ÜQìÔ @ BÃ… Pæ ÃÝZÊæàí¨ÜÅ ñÜáÊÜáPÜãÃÜ 9241145247
9 WæãàñÜÅ @ A£Å ®ÜPÜÒñÜÅ @ EñܤÃÝ 1 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 28 GñܤÃÜ@ 5.2 ±Ü¨ÜË @ Gí.¹.G A±æàPæÒ @ ¹.C,
Ô.G, Gí.¹.G CñÝ© E®Ü°ñÜ ñÝí£ÅPÜ ±Ü¨ÜË«ÜÃÜ®ÝX JÙæÛ¿á ®èPÜÄ¿áÈÉÃÜáÊÜ ÓÜí±ÜŨݿáÓܧ ÊÜÃÜ
ÓÜí±ÜQìÔ @ ÍÜáPÝaÝ¿áì ÊÜá|ãÃÜ Öæç¨ÝÅ¸Ý¨Ü 040 6557106 9396221114
ÊÜá£Ô©œ CÆÉ¨Ü ÊÜáíñÜÅñÜíñÜÅWÜÙæàPæ?
WWWWWWWWWWWWWWWWWW
50 ÊÜÞa…ì 2010
ÎÅàA®Üíñܱܨܾ®Ý»Ü oãÓ…ì Bív… pÝÅÊæÇ…Õ
A—PÜÊÜÞÓܨÜÈÉ EñܤÃÜ »ÝÃÜñÜ (Ÿ¨ÜÄà&PÝÎ)¿ÞñæÅ
2&05&2010 Äí¨Ü 30&05&2010ÃÜÊÜÃæWæ
±ÜÅ£©®Ü ¨æàÊÜÃܱÜähæ&®æçÊæà¨ÜÂ,ÊÜáwÀáí¨ÜFo,2aÜÖÝ/Pݵ,ÃݣŠE±ÜÖÝÃÜ, ÊÜÓÜ£
ÓèPÜ¿áì, Bpæãà,ŸÓÜáÕ,ÃæàÇæÌaÝgáìWÜÙÜá ÓæàÄÊæ
¿ÞñÝÅÓÜ § ÙÜ WÜ ÙÜ á & ±Ü âÄ,Pæ ãàOÝPÜ ì,»Ü áÊÜ ®æ àÍÜ Ì ÃÜ ,ÓÝQÒ Wæ ãà±ÝÆ,«Ü ÊÜ ÙÜ XÄ,WÜ ¿Þ, Ÿá¨Ü œ WÜ ¿Þ, PÝÎà,
±Ü Å¿ÞWÜ , AÁãà«ÝÂ, ®æ çËáÍÝÃÜ |Â,ÖÜ Ä¨ÝÌ ÃÜ ,MáÑPæ àÐÜ ,Ÿ¨Ü Äà®Ý¥Ü ,¨æ ÖÜ È, BWÝÅ, ÊÜ á¥Ü áÃÝ, ÊÜ êí¨ÝÊÜ ®Ü ,
±Ü âÐÜ R ÃÜ ,AÖÜ ÊÜ á¨Ý¸Ý¨…,ÊÜ ÞñÜ êWÜ ¿Þ,¨ÝÌ ÃÜ PÝ, AgËáàÃ…(±Ü âÐÜ R ÃÜ ) »æ àp…& ¨ÝÌ ÃÜ PÝ, ®ÝWÜ ®Ý¥Ü , ±Ü Å»ÝÓÜ Pæ Ò àñÜ Å,
Óæ ãàÊÜ á®Ý¥Ü CñÝ©
Ôàoá Jí¨Ü Pæ R ÃÜ ã 13,500/& (Ãæ àÇæ Ì àPæ ãàa… ÊÜ áãÆPÜ )
Cí¨æà Ôàoá Jí¨ÜPæR ÃÜã 3,000/& PÜÚÔ ñÜÊÜá¾ ÔàoáWÜÙÜ®Üá° ÄÓÜÊ…ì ÊÜÞwÔ.
(Pæà¨ÝÃܮݥÜ, PÜáÃÜáPæÒàñÜÅ, ®æà±ÝÙÜ ÖæãàWÜáÊÜÊÜÄWæ ÊÜÂÊÜÓæ§ C¨æ)
ÊÜÂÊÜÓݧ±ÜPÜÃÜá & D.Vijayendracharya Kosgi,
S/O D. Ananta padmanabhacharya, Plot 102, Madhuchaitanya
Apts, Sai Deluxe Nagar, Moulali, Hyderabad - 500 040
10 WæãàñÜÅ @ ËÐÜá¡ÊÜ«Üì®Ü ®ÜPÜÒñÜÅ @ ÍÜñÜñÝÄPÝ 1 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 25 GñܤÃÜ@ 5.3 ±Ü¨ÜË @ ¹.PÝí ®èPÜÄ @
BÃæãàWÜ CÇÝTæ¿áÈÉ ±ÜÅ .¨Ü.ÓÜ. A±æàPæÒ @ ±Ü¨ÜËà«ÜÃÜ®ÝX JÙæÛ¿á (ÓÜÃÜPÝÄ/TÝÓÜX) ®èPÜÄ¿áÈÉÃÜáÊÜ ÊÜÃÜ
ÓÜí±ÜQìÔ @ ÎÅà¯ÊÝÓÜ ¨æàÍܱÝívæ ¸æí. 9980910319, 9538823069
11 WæãàñÜÅ @ PèÎPÜ/ËÍÝÌËáñÜÅ ®ÜPÜÒñÜÅ @ BÍæÉàÐÝ 4 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 27 GñܤÃÜ@ 5.4 ±Ü¨ÜË @ ¹.C(Ô&C)
®èPÜÄ @ ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ ŸÖÜáÃÝÑóà¿á PÜí±Ü¯¿áÈÉ ÓÝ´ÜrÊæàÃ… Cíi¯à¿áÃ… A±æàPæÒ @ ¹.C/Gí.¹.G
CñÝ© E®Ü°ñÜ ±Ü¨ÜËà«ÜÃÜ®Ý¨Ü JÙæÛ¿á ®èPÜÄ ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ, EñܤÃÜPÜ®ÝìoPÜ¨Ü ÊÜÃÜ ÓÜí±ÜQìÔ @ ¹.G®…
hæ ãàÑ ¸æ íWÜ ÙÜ ãÃÜ á 14 080&41723257 9632319553
12 WæãàñÜÅ @ ÊÜáá¨ÜYÆ ®ÜPÜÒñÜÅ @ »ÜÃÜ~ 2(ÊæáàÐÜ) 26 GñܤÃÜ @ 5.5 ±Ü¨ÜË @ ¹.GÓ….Ô(PÜí.Óæç)
Gí.¹.G, (Ga….BÃ…) A±æàPæÒ @ ¹.C/Gí.C/Gí.pæP…/Gí.Ô.G/Gí.¹.G CñÝ© E®Ü°ñÜ ±Ü¨ÜËà«ÜÃÜ®ÝX
ÓÝ´ÜrÊæàÃ… Cíi¯à¿áÃ… BXÃÜáÊÜ ÊÜÞ«ÜÌ ÓÜí±ÜŨݿáÓܧ ÊÜá®æñÜ®Ü¨Ü JÙæÛ¿á ®ÜvÜñæ ÖÝWÜã ÓÜáÓÜÌ»ÝÊÜ¨Ü ÊÜÃÜ
ÓÜí±ÜQìÔ @ ².Pæ hæãàÎ ¸æíWÜÙÜãÃÜá 11. 080&41650056, 9980408363
13 Gotra : Kashyapa Nakshatra : Uttarabhadra Age : 25 Hight : 5.4 Degree :
B.E(Comp sc) (Final Semister) Requirement : Professionally qualified Madhwa groom
Contact : Smt Nandita R Rao BNG 080 23224627, 9900147914
14 Gotra : Kaushika Nakshatra : Poorva(pubba) 3 Age : 27 Hight : 5.6 Degree
: B.A.MS(pscy) Job : Pvt.co Requirement : Engr/Doctor/CA well settled Madhwa
groom. Contact : Gururaj N Kalibhat BNG 92 080 23331767, 9449031767
15 Gotra : Kaushika Nakshatra : Vishkha 4 Age : 32 Hight : 5.4 Degree : B E
(I.S) & M.S(Networking Job : Working in IBM Bangalore Requirement : BE/ME/MS/
MCA/MBA etc., Qualified and well settled & cultured graoom Contact : R Suhilendra
BNG 94 080 23418228
51 ]àÓÜá«Ý
FORM - IV
(See Rule - 8)
Statement about ownership and other particulars about the News
paper Shree Sudha Monthly to be published in the first issue every
year the last day of February.
1. Place of Publication : Bangalore
2. Periodicity of Publication : Monthly
3. Printer's Name : S. Raghavendra
Whether Citizen of India : Yes
(if foreigner State the Country of origin)
Address : Vagartha
No. 149, 8th Cross, N.R. Colony
Bangalore - 560 019
4. Publisher's Name : Govindamurthy Desai
Whether Citizen of India : Yes
(if foreigner State the country of origin)
Address : Shri Sudha Karyalaya
Uttaradi Math, 5th Cross,
Basavanagudi, Bangalore - 4
5. Editor's Name : Pt. Vidyadhishacharya Guttal
Whether Citizen of India : Yes
(if foreigner State the country of origin)
Name and Address of : JayaSathyaPramodaNidhi
Who own the news paper (Regd) Uttaradi Math,
and parteners of Share Basavanagudi, Bangalore - 4
Holdersholding more than
one percentof the total capital
I, Govindamurthy Desai, hereby declare that the particulars given
above are true to the best of my knowledge and belief.
Place : Bangalore Govindamurthy Desai
Dated : 1.3.2010 Signature of Publisher
ÊÜáÊÜáìÊÜ®ÜÄñÜá ÊÜÞvÜÆá ¸æàPÜá ñÜíñÜÅ
WWWWWWWWWWWWWWWWWW
52 ÊÜÞa…ì 2010
ñ
Ý
£
Ê
Ý

®
Ü
Á
ã
à
P
Ü
Í
Ý
Å
.
£
Ë
Í
æà
Ð
Ü
1
1
a
Üí
¨
ÜÅ
±
Üä
´
Ý
«
Üê
£
¸
Ý
Æ
1
Ó
Üñ
ÜÂ
¸
æã
à
«
Ü£
à
¥
Üì

±
Üâ
.

P
ÜÄ
©
®
Ü,
2
2
Ê
Üá
í
W
ÜE
´
Ý
Í
Üã
Æ
ñ
æç
£
2
(
1
)
A
»
ÜÂ
í
W
Üí
,

a
Üã
ñ
ÜP
Üá
Ó
Üá
Ê
Üá
±
Ý
Å
Í
Ü®
Ü
3
3
Ÿ
á
«
Ü
Ö
ÜÓ
ܤ
W
Üí
v
Ü
»
ܨ
Ý
Å
3
Ê
Ý
©
Ã
Ý
g
£
à
¥
Üì

±
Üâ
.

P
ÜÇ
Ý
³ 
©
4
4
W
Üá
Ã
Üá
b
ñ
Ý
Å
Ê
Üê
©
œ
¸
Ý
Æ
4
,
5
Ê
Ý
Â
Ó
ÜÃ
Ý
g
£
à
¥
Üì

±
Üâ
.
5
5
Í
Üá
P
ÜÅ
Ó
Ý
Ì£
à
«
Üá
Å
Ê
Ü
ñ
æç
£
6
Ã
Üí
W
ܱ
Üm

á
à
6
6
Í
ܯ
Ë
Í
Ý
Ê
Ý
Â
Ê
Ü~
7
±
Üä
Ê
æà
ì
¨
Üá
Â
Í
Ý
Å
¨
ܜ
7
7
Ã
ÜË
A
®
Üá
Ö
ÜÐ
Üì
Ÿ
Ê
Ü
8
A
Ð
ÜrP
Ý
Í
Ý
Å
¨
ܜ
8
8
a
Üí
¨
ÜÅ
h
æÂ
à
Ð
Ý
u
Ê
Üg
Å
P
è
Æ
9
A
®
ÜÌÐ
ÜrP
Ý
Í
Ý
Å
¨
ܜ
9
9
Ê
Üá
í
W
ÜÊ
Üá
ã
Ô
©
œ
W
ÜÃ
Üg
0
1
0
1
0
Ÿ
á
«
Ü
±
Üä
B
Ê
ÜÂ
£
à
»
ܨ
Ý
Å
1
0
1
1
1
1
W
Üá
Ã
Üá
E
B
Ê
ÜÄ
à
¸
Ý
Æ
0
Ó
ÜÊ
æà
ì
Ð
Ý
í

H
P
Ý
¨
ÜÎ
à

±
Ý
±
ÜÊ
æã
à
b
¯
à
1
2
1
2
Í
Üá
P
ÜÅ
Í
ÜÅÊ
Ü
±
ÜÄ
ñ
æç
£
0
Í
ÜÅ
Ê
Ü|
¨
Ý
̨
ÜÎ
à

E
±
ÜÊ
Ý
Ó
Ü
1
3
1
3
Í
ܯ
«
ܯ
Î
Ê
Ü
W
ÜÃ
Üg
±
ÜÅ
¨
æã
à
Ð
Ü,

Ê
ÜÞ
Ó
ÜÎ
Ê
ÜÃ
Ý
£
Å
1
4
1
4
Ã
ÜË
Í
Üñ
Ü
Ô
¨
ܜ
»
ܨ
Ý
Å
1
4
1
5
3
0
a
Üí
¨
ÜÅ
±
Üä
»
Ý
Ó
Ý
«
ÜÂ
a
Üñ
Üá
3
0
¨
ÜÍ
Üì
,

Ó
Üñ
ÜÂ
Ó
Üí
ñ
Üá
Ð
Ür£
à
¥
Üì

±
Üâ
(
Ê
æá
ç
Ó
Üã
Ã
Üá
)


Ë
Ð
Üá
¡±
Üí
a
ÜP
Ü,

Ó
æã
à
Ê
Üá
Ê
Ü£
à

A
Ê
ÜÞ
Ê
Ý
Ó
Ý
Â
Ê
ÜÞ
Ó
ܱ
Üí
a
Ý
í
W
Ü
]
à
Í
Ý
È
Ê
Ý
Ö
Ü®
ÜÍ
ÜP
æà

1
9
3
1
/
3
2
Ë
Ã
æã
à

/
Ë
P
Üê
£

®
Ý
Ê
Üá
Ó
Üí
Ê
Üñ
ÜÕÃ
Ü
E
ñ
ܤÃ
Ý
¿
á
|
Î
Î
Ã
Ü/
Ê
ÜÓ
Üí
ñ
Ü
M
á
ñ
Üá
´
Ý
Æ
á
Y|

P
Üê
Ð
Ü¡
/
a
æç
ñ
ÜÅ

Í
Üá
P
ÜÉ
±
ÜP
ÜÒ
/
Ê
ÜÞ
a
Üì

2
0
1
0
±
ܨ
Ý
¾W
æã
à
Ë
í
¨
Ü/
±
Ü©
¾Ë
Ð
Üá
¡
£
Ê
Ý

®
Ü
Á
ã
à
P
Ü
Í
Ý
Å
.
£
Ë
Í
æà
Ð
Ü
1
6
1
Ê
Üá
í
W
ÜE
»
Ý
Í
Üá
»
Ü
Q
í
1
¿
á
á
W
Ý
©
,

±
Üí
a
Ý
í
W
Ü
Í
ÜÅ
Ê
Ü|
1
7
2
Ÿ
á
«
Ü
E
»
Ý
Í
Üá
P
ÜÉ
Ÿ
Ý
Æ
2
Ê
æà
¨
ÜÊ
Ý
Â
Ó
Ü£
à
¥
Üì

±
Üâ
.

Ó
Üñ
ÜÂ
±
ÜÅ
ý
£
à
¥
Üì

±
Üâ
.
1
8
3
W
Üá
Ã
Üá
Ã
æà
Ê
Ü
Ÿ
Å
Ö
Ý
¾
ñ
æç
£
Æ
3
Ê
Üá
ñ
ÜÕÂ
g
¿
á
í
£
à
1
9
4
Í
Üá
P
ÜÅ
A
Î
Ì
I
í
¨
ÜÅ
Ê
Ü~
P

4
2
0
5
Í
ܯ
»
ÜÃ
Ü
Ê
æç
,
Ë
Ÿ
Ê
Ü
5
P
ÜÆ
Ý
³—
2
1
6
Ã
ÜË
P
Üê
£
¤
²
Å
à
£
P
è
Æ
Ê
Ü
6
2
2
7
a
Üí
¨
ÜÅ
Ã
æã
à
×
B
W
ÜÃ
Üg
7
®
ÜÊ
ÜÈ
à
»
æã
à
W
Ý
±
Üâ
Ã
æà
Í
ÜÃ
Ü¥
æã
à
ñ
ÜÕÊ
Ü@
2
3
8
Ê
Üá
í
W
ÜÊ
Üá
ƒ
W
Ü
Ó
è
»
Ý
»
ܨ
Ý
Å
8
Ó
Üñ
ÜÂ
«
Ý
Â
®
Ü£
à
¥
Üì

±
Üâ
.

¨
Üá
W
Ý
ì
Ð
ÜrË
Þ
2
4
9
Ÿ
á
«
Ü
B
¨
Ý
Åì
Í
æã
à
Ÿ
Ý
Æ
9
Ã
Ý
Ê
Üá
®
ÜÊ
ÜË
á
à

P
ÜË
à
í
¨
ÜÅ
£
à
¥
Üì

±
Üâ
.
2
5
1
0
W
Üá
Ã
Üá
±
Üâ
,
±
Üâ
A
£
ñ
æç
£
Æ
1
0
P
æã
à
Ã
ÜÊ
Ý
Ã
ܱ
Ý
Å
|
¨
æà
Ê
ÜÃ
Ü¥
æã
à
ñ
ÜÕÊ
Ü@
2
6
1
1
Í
Üá
P
ÜÅ
B
Í
æÉà
Ó
Üá
P
Ü
»
ܨ
Ý
Å
0
H
P
Ý
¨
ÜÎ
à
(
P
Ý
Ê
Üá
¨
Ý
)
2
7
1
2
Í
ܯ
Ê
Üá
[
Ý
«
Üê
£
Ÿ
Ý
Æ

1
1
,
1
2
,
1
3

±
ÜÅ
¨
æã
à
Ð
Ü@
2
8
1
3
Ã
ÜË
±
Üä
´
Ý
Í
Üã
,
W
Üí
ñ
æç
£
Æ
1
4
Ó
Üñ
ÜÂ
²
Å
¿
á
£
à
¥
Üì

±
Üâ
.
(
Ê
ÜÞ
®
Ý
Ê
Üá
«
Üá
Ã
æà
)
2
9
1
4
a
Üí
¨
ÜÅ
E
´
Ý
Ê
Üê

œ
Ê
Ü~
P

1
5
3
0
1
5
,
1
Ê
Üá
í
W
Ü
Ö
ÜÓ
ܤ
«
Üá
Å
Ê
Ü
Ÿ
Ê
Ü
1

Ö
Ü®
Üá
Ê
Üá
g
j¿
á
í
£
à
,
Ê
æç
Í
Ý
S
Ó
Ý
°®
Ý
Ã
Üí
»
Ü
,
Ã
è
¨
ÜÅ
Ó
Ý
Ê
Ü~
à
ì
,
¨
ÜÊ
Ü®
ܨ
ÜÖ
Üá
~
¡Ê
æà

Ë
Ð
Üá
¡±
Üí
a
ÜP
Ý
»
Ý
Ê
Ü@

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->