You are on page 1of 19

NHNG VN C TH CA MN NG VN THCS

1. Thc hin theo th t ca cc bi trong sch gio khoa (SGK) v phn phi
thi lng ca Khung phn phi chng trnh (KPPCT), do SGK Ng vn THCS
c vit tch hp cht ch, nu thay i s ph v tnh chnh th v gy kh khn
cho vic tch hp.
2. KPPCT ny khng phn chia c th thi lng cho tng bi v tng phn
mn. V c bn, thi lng chia cho cm bi trong tun, mi cm bi c 3 phn
mn: Vn, Ting Vit, Tp lm vn hoc ch c 2 trong 3 phn mn trn.
3. Trn c s KPPCT v thc t dy hc tng a phng, S GDT c th
iu chnh mt cch hp l thi lng v trnh t ca mt s bi c sp xp lin
nhau theo thi lng dnh cho tng cm bi, nhng khng lm thay i tng s tit
dy ca mi hc k, cng nh ca ton nm hc.
4. i vi nhng bi c ghi Hng dn c thm (sch gio khoa ghi l T hc
c hng dn), gio vin cn dnh thi lng nht nh hng dn rt ngn gn
cch thc c - hiu bi c thm, hc sinh c v nm c gi tr bao trm v
ni dung, ngh thut ca tc phm (cn c th hin trong gio n).
5. Nu c nhng s khc nhau gia sch gio vin v KPPCT ny, gio vin
thc hin theo KPPCT.
6. C mt s bi phi hc trong 2 tun khc nhau (v phi dnh thi lng
kim tra) cn ch n s nht qun ca bi hc, nhc li ni dung bi thc hin
tun trc.
7. Phn vn hc a phng, nu cha chun b c ti liu dy hc theo yu
cu ti cng vn s 5977/BGDT-GDTrH ngy 07/7/2008 hng dn thc hin ni
dung gio dc a phng cp THCS v cp THPT t nm hc 2008-2009, c th
s dng cho ngoi kha, hoc to m vi cc vn ngh s a phng hoc n tp,
cng c kin thc, k nng.
8. Cc kim tra v Tp lm vn, nu S GDT hoc Phng GDT
khng yu cu thng nht, gio vin t son theo SGK.
9. Cc thit k bi ging (gio n) dy hc phi bm st cc yu cu chun kin
thc, k nng trong Chng trnh.
10. Tch cc thc hin i mi phng php dy hc theo hng tch cc ha
vai tr ch th sng to ca hc sinh trong gi dy hc.
11. i mi kim tra, nh gi ph hp vi c trng ca mn Ng vn. Tng
cng ra kim tra theo hng m nhm pht huy nng lc sng to ca hc
sinh.
12. Thc hin yu cu gim ti, khng thm nhng ni dung nng cao ngoi
SGK. Tp trung hng dn hc sinh t kt qu c bn ghi u mi bi hc.

phn phi chng trnh THCS 2008 - 2009


1

Ng vn
lp 6
C nm: 37 tun (140 tit)
Hc k I: 19 tun (72 tit)
Hc k II: 18 tun (68 tit)
Hc k I

Tit
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Tn bi hc
Con Rng chu Tin
Hng dn c thm: Bnh chng bnh giy
T v cu to t ting Vit
Giao tip, vn bn v phng thc biu t
Thnh Ging
T mn
Tm hiu chung v vn t s
Sn Tinh, Thu Tinh
Ngha ca t
S vic v nhn vt trong vn t s
Hng dn c thm: S tch h Gm
Ch v dn bi ca bi vn t s
Tm hiu v cch lm bi vn t s
Vit bi Tp lm vn s 1
T nhiu ngha v hin tng chuyn ngha ca t
Li vn, on vn t s
Thch Sanh
Cha li dng t
Tr bi Tp lm vn s 1
Em b thng minh
Cha li dng t (tip)
Kim tra Vn
Luyn ni k chuyn
Cy bt thn
Danh t
2

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Ngi k v li k trong vn t s
Hng dn c thm: ng lo nh c v con c vng
Th t k trong vn t s
Vit bi Tp lm vn s 2
ch ngi y ging
Thy bi xem voi
Danh t (tip)
Tr bi kim tra Vn
Luyn ni k chuyn
Cm danh t
Hng dn c thm: Chn, Tay, Tai, Mt, Ming
Kim tra Ting Vit
Tr bi Tp lm vn s 2
Luyn tp xy dng bi t s- K chuyn i thng
Vit bi Tp lm vn s 3
Treo bin
Hng dn c thm: Ln ci, o mi
S t v lng t
K chuyn tng tng
n tp truyn dn gian
Tr bi kim tra Ting Vit
Ch t
Luyn tp k chuyn tng tng
Hng dn c thm: Con h c ngha
ng t
Cm ng t
M hin dy con
Tnh t v cm tnh t
Tr bi Tp lm vn s 3
Thy thuc gii ct nht tm lng
n tp ting Vit
Kim tra tng hp cui hc k I
Hot ng Ng vn: Thi k chuyn
Chng trnh Ng vn a phng
3

71.
72.

Tr bi kim tra hc k I
Hc k II

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.

Bi hc ng i u tin
Ph t
Tm hiu chung v vn miu t
Sng nc C Mau
So snh
Quan st, tng tng, so snh v nhn xt trong vn
miu t
Bc tranh ca em gi ti
Bc tranh ca em gi ti (tip theo)
Luyn ni v quan st, tng tng, so snh v nhn xt
trong vn miu t
Vt thc
So snh
Chng trnh a phng Ting Vit
Phng php t cnh
Vit bi Tp lm vn t cnh (lm nh)
Bui hc cui cng
Nhn ho
Phng php t ngi
m nay Bc khng ng
n d
Luyn ni v vn miu t
Kim tra Vn
Tr bi Tp lm vn t cnh vit nh
Lm
Hng dn c thm: Ma
Hon d
Tp lm th bn ch
C T

105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.

Vit bi Tp lm vn t ngi
Cc thnh phn chnh ca cu
Thi lm th 5 ch
Cy tre Vit Nam
Cu trn thut n
Hng dn c thm: Lng yu nc
Cu trn thut n c t l
Lao xao
Kim tra Ting Vit
Tr bi kim tra Vn, bi Tp lm vn t ngi
n tp truyn v k
Cu trn thut n khng c t l
n tp vn miu t
Cha li v ch ng, v ng
Vit bi Tp lm vn miu t sng to
Cu Long Bin chng nhn lch s
Vit n
Bc th ca th lnh da
Cha li v ch ng, v ng (tip)
Luyn tp cch vit n v sa li
ng Phong Nha
n tp v du cu (Du chm, du chm hi, du
chm than)
n tp v du cu (Du phy)
Tr bi Tp lm vn miu t sng to, tr bi kim tra
Ting Vit
Tng kt phn Vn v Tp lm vn
Tng kt phn Ting Vit
n tp tng hp
Kim tra tng hp cui nm
Chng trnh Ng vn a phng
Tr bi kim tra tng hp cui nm

lp 7
C nm: 37 tun (140 tit)
Hc k I: 19 tun (72 tit)
Hc k II: 18 tun (68 tit)
Hc K I

Tit
1.
2.
3.
4.
5.

Tn bi hc
Cng trng m ra
M ti
T ghp
Lin kt trong vn bn
Cuc chia tay ca nhng con bp b

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

B cc trong vn bn
Mch lc trong vn bn
Nhng cu ht v tnh cm gia nh
Nhng cu ht v tnh yu qu hng, t nc, con
ngi
T ly
Qu trnh to lp vn bn
Vit bi Tp lm vn s 1 nh
Nhng cu ht than thn
Nhng cu ht chm bim
i t
Luyn tp to lp vn bn
Sng ni nc Nam, Ph gi v kinh
T Hn Vit
Tr bi Tp lm vn s 1
Tm hiu chung v vn biu cm
Cn Sn ca;
Hng dn c thm: Bui chiu ng ph Thin Trng trng ra
T Hn Vit (tip)
c im vn bn biu cm
vn biu cm v cch lm bi vn biu cm
Bnh tri nc
Hng dn c thm: Sau pht chia li
Quan h t
Luyn tp cch lm vn bn biu cm
Qua o Ngang
Bn n chi nh
6

31.

Vit bi Tp lm vn s 2 ti lp

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Cha li v quan h t
Hng dn c thm: Xa ngm thc ni L
T ng ngha
Cch lp ca bi vn biu cm
Cm ngh trong m thanh tnh (Tnh d t)
Ngu nhin vit nhn bui mi v qu (Hi hng ngu
th)
T tri ngha
Luyn ni: Vn biu cm v s vt, con ngi
Bi ca nh tranh b gi thu ph
Kim tra Vn
T ng m
Cc yu t t s, miu t trong vn biu cm
Cnh khuya, Rm thng ging
Kim tra Ting Vit
Tr bi Tp lm vn s 2
Thnh ng
Tr bi kim tra Vn, bi kim tra Ting Vit
Cch lm bi vn biu cm v tc phm vn hc
Vit bi Tp lm vn s 3 ti lp

52.
53.

Ting g tra

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

ip ng
Luyn ni: Pht biu cm ngh v tc phm vn hc
Mt th qu ca la non: Cm
Tr bi Tp lm vn s 3
Chi ch
Lm th lc bt
Chun mc s dng t
n tp vn bn biu cm
Ma xun ca ti
Hng dn c thm: Si Gn ti yu
Luyn tp s dng t
n tp tc phm tr tnh
n tp tc phm tr tnh (tip)
n tp Ting Vit, n tp Ting Vit (tip)
Chng trnh a phng phn Ting Vit
7

70.

Kim tra hc k I ( tng hp)

71.
72.

Tr bi kim tra k I
Hc k II

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Tc ng v thin nhin v lao ng sn xut


Chng trnh a phng phn Vn v Tp lm
vn
Tm hiu chung v vn ngh lun
Tm hiu chung v vn ngh lun (tip)
Tc ng v con ngi v x hi
Rt gn cu
c im ca vn bn ngh lun
vn ngh lun v vic lp cho bi vn ngh
lun
Tinh thn yu nc ca nhn dn ta
Cu c bit
B cc v phng php lp lun trong bi vn ngh
lun
Luyn tp v phng php lp lun trong vn ngh
lun
S giu p ca ting Vit
Thm trng ng cho cu
Tm hiu chung v php lp lun chng minh

88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

Thm trng ng cho cu (tip)


Kim tra Ting Vit
Cch lm bi vn lp lun chng minh
Luyn tp lp lun chng minh
c tnh gin d ca Bc H
Chuyn i cu ch ng thnh cu b ng
Vit bi Tp lm vn s 5 ti lp

96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

ngha vn chng
Kim tra Vn
Chuyn i cu ch ng thnh cu b ng
(tip)
Luyn tp vit on vn chng minh
n tp vn ngh lun
Dng cm ch - v m rng cu
8

103.

Tr bi Tp lm vn s 5, tr bi kim tra Ting


Vit, tr bi kim tra Vn

104.
105.
106.

Tm hiu chung v php lp lun gii thch


Sng cht mc bay

107.
108.
109.
110.

Cch lm bi vn lp lun gii thch


Luyn tp lp lun gii thch; Vit bi Tp lm
vn s 6 nh
Nhng tr l hay l Va-ren v Phan Bi Chu

111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

Dng cm ch - v m rng cu. Luyn tp


(tip)
Luyn ni: Bi vn gii thch mt vn
Ca Hu trn sng Hng
Lit k
Tm hiu chung v vn bn hnh chnh
Tr bi Tp lm vn s 6
Quan m Th Knh

119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.

Du chm lng v du chm phy


Vn bn ngh
n tp Vn hc
Du gch ngang
n tp Ting Vit
Vn bn bo co
Luyn tp lm vn bn ngh v bo co

127.
128.

n tp Tp lm vn

129.
130.
131.
132.

n tp Ting Vit (tip)


Hng dn lm bi kim tra tng hp
Kim tra tng hp cui nm

133.
134.

Chng trnh a phng phn Vn v Tp lm


vn (tip)

135.
136.

Hot ng Ng vn

137.
138.

Chng trnh a phng phn Ting Vit


9

139.
140.

Tr bi kim tra tng hp


lp 8
C nm: 37 tun (140 tit)
Hc k I: 19 tun (72 tit)
Hc k II: 18 tun (68 tit)
Hc K I

Tit
1.

Tn bi hc
Ti i hc

2.
3.
4.
5.

Cp khi qut ca ngha t ng


Tnh thng nht v ch ca vn bn
Trong lng m

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Trng t vng
B cc ca vn bn
Tc nc v b
Xy dng on vn trong vn bn
Vit bi Tp lm vn s 1

12.
13.

Lo Hc

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

T tng hnh, t tng thanh


Lin kt cc on vn trong vn bn
T ng a phng v bit ng x hi
Tm tt vn bn t s
Luyn tp tm tt vn bn t s
Tr bi Tp lm vn s 1
C b bn dim

22.
23.
24.
25.

Tr t, thn t
Miu t v biu cm trong vn bn t s
nh nhau vi ci xay gi

26.
27.
28.
29.

Tnh thi t
Luyn tp vit on vn t s kt hp vi vi miu t v
biu cm
Chic l cui cng
10

30.
31.
32.
33.

Chng trnh a phng (phn Ting Vit)


Lp dn cho bi vn t s kt hp vi miu t v biu
cm
Hai cy phong

34.
35.

Vit bi Tp lm vn s 2

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Ni qu
n tp truyn k Vit Nam
Thng tin v ngy tri t nm 2000
Ni gim, ni trnh
Kim tra Vn
Luyn ni: K chuyn theo ngi k kt hp vi miu t
v biu cm
Cu ghp
Tm hiu chung v vn bn thuyt minh
n dch thuc l
Cu ghp (tip)
Phng php thuyt minh
Tr bi kim tra Vn, bi Tp lm vn s 2
Bi ton dn s
Du ngoc n v du hai chm
vn thuyt minh v cch lm bi vn thuyt minh
Chng trnh a phng (phn Vn)
Du ngoc kp
Luyn ni: Thuyt minh mt th dng
Vit bi Tp lm vn s 3

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Vo nh ngc Qung ng cm tc
p Cn Ln
n luyn v du cu
Kim tra Ting Vit
Thuyt minh mt th loi vn hc
Hng dn c thm: Mun lm thng Cui
n tp Ting Vit
Tr bi Tp lm vn s 3
ng
Hng dn c thm: Hai ch nc nh
Tr bi kim tra Ting Vit
11

68.

Kim tra tng hp hc k I

69.
70.

Hot ng ng vn: Lm th 7 ch

71.
72.

Tr bi kim tra tng hp hc k I


Hc k II

73.

Nh rng

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Cu nghi vn
Vit on vn trong vn bn thuyt minh
Qu hng
Khi con tu h
Cu nghi vn (tip)
Thuyt minh v mt phng php (cch lm)
Tc cnh Pc B
Cu cu khin
Thuyt minh mt danh lam thng cnh
n tp v vn bn thuyt minh
Ngm trng, i ng
Cu cm thn
Vit bi Tp lm vn s 5

88.
89.
90.
91.
92.
93.

Cu trn thut
Chiu di
Cu ph nh
Chng trnh a phng (phn Tp lm vn)
Hch tng s

94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.

Hnh ng ni
Tr bi Tp lm vn s 5
Nc i Vit ta
Hnh ng ni (tip)
n tp v lun im
Vit on vn trnh by lun im
Bn lun v php hc
Luyn tp xy dng v trnh by lun im
Vit bi Tp lm vn s 6

104.

12

105.

Thu mu

106.
107.
108.
109.

Hi thoi
Tm hiu yu t biu cm trong vn ngh lun
i b ngao du

110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.

Hi thoi (tip)
Luyn tp a yu t biu cm vo bi vn ngh lun
Kim tra Vn
La chn trt t t trong cu
Tr bi Tp lm vn s 6
Tm hiu v cc yu t t s v miu t trong vn
ngh lun
ng Giuc-anh mc l phc

118.
119.
120.
121.
122.
123.

La chn trt t t trong cu (luyn tp)


Luyn tp a cc yu t t s v miu t vo bi vn
ngh lun
Chng trnh a phng (phn Vn)
Cha li din t (li lgic)
Vit bi Tp lm vn s 7

124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.

Tng kt phn Vn
n tp phn Ting Vit hc k II
Vn bn tng trnh
Luyn tp lm vn bn tng trnh
Tr bi kim tra Vn
Kim tra Ting Vit
Tr bi Tp lm vn s 7
Tng kt phn Vn
Tng kt phn Vn (tip)
n tp phn Tp lm vn
Kim tra tng hp cui nm

136.
137.
138.
139.
140.

Vn bn thng bo
Chng trnh a phng phn Ting Vit
Luyn tp lm vn bn thng bo
Tr bi kim tra tng hp

13

lp 9
C nm: 37 tun (175 tit)
Hc k I: 19 tun (90 tit)
Hc k II: 17 tun (85 tit)
Hc k I

Tit
1.

Tn bi hc
Phong cch H Ch Minh

2.
3.
4.
5.

6.

Cc phng chm hi thoi


S dng mt s bin php ngh thut trong vn bn
thuyt minh
Luyn tp s dng mt s bin php ngh thut trong
vn bn
thuyt minh
u tranh cho mt th gii ho bnh

7.
8.
9.
10.
11.

Cc phng chm hi thoi (tip)


S dng yu t miu t trong vn bn thuyt minh
Luyn tp s dng yu t miu t trong vn bn thuyt
minh
Tuyn b th gii v... tr em

12.
13.
14.

Cc phng chm hi thoi (tip)


Vit bi Tp lm vn s 1

15.
16.

Chuyn ngi con gi Nam Xng

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Xng h trong hi thoi


Cch dn trc tip v cch dn gin tip
Luyn tp tm tt tc phm t s
S pht trin ca t vng
Chuyn c trong ph cha Trnh
Hong L nht thng ch (hi 14)

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

S pht trin ca t vng (tip)


Truyn Kiu ca Nguyn Du
Ch em Thu Kiu
Cnh ngy xun
Thut ng
Tr bi Tp lm vn s 1
14

31.

M Gim Sinh mua Kiu

32.
33.
34.
35.

Miu t trong vn bn t s
Trau di vn t
Vit bi Tp lm vn s 2

36.
37.
38.

Kiu lu Ngng Bch


Lc Vn Tin cu Kiu Nguyt Nga

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

50.
51.

Miu t ni tm trong vn bn t s
Lc Vn Tin gp nn
Chng trnh a phng phn Vn
Tng kt v t vng (T n, t phc,... T nhiu
ngha)
Tng kt v t vng (T ng m,... Trng t vng)
Tr bi Tp lm vn s 2
ng ch
Bi th v tiu i xe khng knh
Kim tra truyn trung i
Tng kt v t vng (S pht trin ca t vng,...
Trau di
vn t)
Ngh lun trong vn bn t s
on thuyn nh c

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Tng kt v t vng (T tng thanh, tng hnh, mt s


php tu t t vng)
Tp lm th tm ch
Tr bi kim tra Vn
Bp la
Hng dn c thm: Khc ht ru nhng em b ln trn lng
m
nh trng
Tng kt v t vng (Luyn tp tng hp)
Luyn tp vit on vn t s c s dng yu t ngh
lun
Lng

62.
63.
64.

Chng trnh a phng phn Ting Vit


i thoi, c thoi v c thoi ni tm trong vn bn
15

65.
66.

t s
Luyn ni: T s kt hp vi ngh lun v miu t ni
tm
Lng l Sa Pa

67.
68.

Vit bi Tp lm vn s 3

69.
70.
71.

Ngi k chuyn trong vn bn t s


Chic lc ng

72.
73.
74.
75.
76.

n tp Ting Vit (Cc phng chm hi thoi,... Cch


dn gin tip)
Kim tra Ting Vit
Kim tra th v truyn hin i
C hng

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Tr bi kim tra Ting Vit


Tr bi kim tra Vn
Tr bi Tp lm vn s 3
n tp Tp lm vn
n tp Tp lm vn (tip)
n tp Tp lm vn (tip)
Kim tra tng hp hc k I

86.
87.
88.

Tp lm th tm ch (tip tit 54)


Hng dn c thm: Nhng a tr

89.
90.

Tr bi kim tra tng hp cui hc k I


Hc k II

91.

Bn v c sch

92.
93.
94.
95.
96.

Khi ng
Php phn tch v tng hp
Luyn tp phn tch v tng hp
Ting ni ca vn ngh

97.

16

98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.

Cc thnh phn bit lp


Ngh lun v mt s vic, hin tng i sng
Cch lm bi vn ngh lun v mt s vic, hin tng i
sng
Hng dn chun b cho chng trnh a phng phn
Tp lm vn (s lm nh)
Chun b hnh trang vo th k mi
Cc thnh phn bit lp (tip)
Vit bi Tp lm vn s 5

105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.

Ch Si v Cu trong th ng ngn ca La Phng ten


Ch Si v Cu trong th ng ngn ca La Phng ten
(tip)
Ngh lun v mt vn t tng, o l
Lin kt cu v lin kt on vn
Lin kt cu v lin kt on vn (luyn tp)
Hng dn c thm: Con c

112.
113.

Cch lm bi vn ngh lun v mt vn t tng, o


l

114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.

Tr bi Tp lm vn s 5
Ma xun nho nh
Ving lng Bc
Ngh lun v tc phm truyn (hoc on trch)
Cch lm bi ngh lun v tc phm truyn (hoc
on trch)
Luyn tp lm bi ngh lun v tc phm truyn (hoc
on trch); Vit bi Tp lm vn s 6 nh
Sang thu
Ni vi con
Ngha tng minh v hm
Ngh lun v mt on th, bi th
Cch lm bi ngh lun v mt on th, bi th
My v sng
n tp v th
Ngha tng minh v hm (tip)
Kim tra Vn (phn th)
Tr bi Tp lm vn s 6 vit nh
Tng kt phn vn bn nht dng
17

132.
133.
134.

Chng trnh a phng (phn Ting Vit)


Vit bi Tp lm vn s 7

135.
136.

Hng dn c thm: Bn qu

137.
138.

n tp Ting Vit

139.
140.
141.

Luyn ni: Ngh lun v mt on th, bi th


Nhng ngi sao xa xi

142.
143.
144.
145.
146.
147.

Chng trnh a phng (phn Tp lm vn)


Tr bi Tp lm vn s 7
Bin bn
R-bin-xn ngoi o hoang
Tng kt v ng php

148.
149.
150.
151.

Luyn tp vit bin bn


Hp ng
B ca Xi mng

152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.

n tp v truyn
Tng kt v ng php (tip)
Kim tra Vn (phn truyn)
Con ch Bc
Kim tra Ting Vit
Luyn tp vit hp ng
Tng kt Vn hc nc ngoi

160.
161.

Bc Sn

162.
163.

Tng kt Tp lm vn

164.
165.
166.
167.

Ti v chng ta
Ti v chng ta
Tng kt Vn hc

168.
169.
170.
171.

Tr bi kim tra Vn
Tr bi kim tra Ting Vit
Kim tra tng hp cui nm
18

172.
173.

Th, in

174.
175.

Tr bi kim tra tng hp

19