You are on page 1of 24

01. septembar / rujan 2015.

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

ISSN
1840-0671
Broj
2 Strana
655

SLUBENI GLASNIK
GRADA MOSTARA

Broj 10 Godina

XI

Mostar, 01.09.2015.godine

bosanski, i
hrvatski jezik

SADRAJ
USTAVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
1.

PRESUDA Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj U-62/14 od


10.06.2015.godine (bosanski jezik)..............................................................................657
-62/14
10.06.2015. ( )...............................................................................662
PRESUDA Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj U-62/14 od
10.06.2015.godine (hrvatski jezik)...............................................................................668

GRADONAELNIK
24.

ODLUKA o usvajanju AKCIJSKI PLAN PREVENCIJE MALOLJETNIKOG


PRIJESTUPNITVA I PRIMJENE ALTERNATIVNIH MJERA U GRADU
MOSTARU ZA 2015-2017 (bosanski jezik).............................................................674


2015-2017 ( )...............................................................674
ODLUKA o usvajanju AKCIONOG PLANA PREVENCIJE MALODOBNIKOG
PRIJESTUPA I PRIMJENE ALTERNATIVNIH MJERA U GRADU MOSTARU ZA
2015-2017 (hrvatski jezik).........................................................................................675

01. septembar / rujan 2015.

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

Broj 10 Strana 656

01. septembar / rujan 2015.

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

USTAVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE
1.

Ustavni sud Federacije Bosne i
Hercegovine, odluujui o zahtjevu za
zatitu prava na lokalnu samoupravu
Gradonaelnika Grada Mostara u vezi sa
Kolektivnim ugovorom za slubenike organa
uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i
Hercegovine na osnovu lana IV.C.3.10. (3)
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine u vezi
sa Amandmanom XCVI na Ustav Federacije
Bosne i Hercegovine, na sjednici bez javne
rasprave odranoj dana 10.06.2015.godine,
donio je
PRESUDU

Utvruje se da Kolektivnim ugovorom
za slubenike organa uprave i sudske vlasti u
Federaciji Bosne i Hercegovine (Slubene
novine Federacije BiH, broj: 23/00, 50/00
i 97/13), nije povrijeeno pravo na lokalnu
samoupravu Grada Mostara.

Presudu objaviti u Slubenim
novinama Federacije BiH, Slubenim
novinama
Hercegovako-neretvanskog
kantona i Slubenom glasniku Grada
Mostara.
O b r a z l o e nj e
1. Podnosilac zahtjeva i predmet zahtjeva
Gradonaelnik Grada Mostara (u
daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) podnio
je dana 24.06.2014. godine Ustavnom sudu
Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem
tekstu: Ustavni sud Federacije) zahtjev za
zatitu prava Grada Mostara na lokalnu
samoupravu. Smatra da je odredbama l.
24., 29., 30., 31. i 32. Kolektivnog ugovora
za slubenike organa uprave i sudske vlasti
u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem
tekstu: osporeni Kolektivni ugovor), Gradu

Broj 2 Strana 657

Mostaru povrijeeno pravo na lokalnu


samoupravu iz l. 53. i 56. Zakona o principima
lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine (Slubene novine Federacije
BiH, broj: 49/06 i 51/09) i lana 4. stav 6.
Evropske povelje o lokalnoj samoupravi.
U skladu sa Amandmanom XCVI
na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine
podnosilac zahtjeva je ovlaten za pokretanje
postupka pred Ustavnim sudom Federacije za
zatitu prava na lokalnu samoupravu.
2. Stranke u postupku
Stranke u postupku u ovom predmetu
su, na osnovu Amandmana XCVI na
Ustav Federacije Bosne i Hercegovine,
Gradonaelnik Grada Mostara kao podnosilac
zahtjeva i Vlada Hercegovako-neretvanskog
kantona kao donosilac Odluke o davanju
saglasnosti za potpisivanje osporenog
Kolektivnog ugovora.
3. Bitni navodi zahtjeva
Podnosilac zahtjeva navodi da je
osporeni Kolektivni ugovor zakljuen izmeu
Samostalnog sindikata organa uprave i sudske
vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i
Vlade Federacije Bosne i Hercegovine dana
11.04.2000.godine, a uz prethodnu saglasnost
Vlade Hercegovako-neretvanskog kantona
na osnovu akta broj: 01-460/98 od 25.09.1998.
godine. Istie da su odredbama l. 24., 29.,
30., 31. i 32. osporenog Kolektivnog ugovora
Gradu Mostaru povrijeena prava na lokalnu
samoupravu iz l. 53. i 56. Zakona o principima
lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine i lana 4. stav 6. Evropske povelje
o lokalnoj samoupravi. Obrazlae ustavnopravni poloaj jedinice lokalne samouprave,
u konkretnom sluaju Grada Mostara, koji
je definisan Evropskom poveljom o lokalnoj
samoupravi i Zakonom o principima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Istie da je osporeni Kolektivni ugovor
donesen na osnovu iskazane volje strana koje
su ga zakljuile, bez uea i bez pitanja Grada
Mostara kao jedinice lokalne samouprave.

01. septembar / rujan 2015.

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

Osporenim Kolektivnim ugovorom je


prema miljenju podnosioca zahtjeva, Vlada
Hercegovako-neretvanskog kantona stvorila
obavezu u odnosu na Grad Mostar, koji nije
imao mogunost da uestvuje u postupku
na bilo koji nain. Smatra da je osporeni
Kolektivni ugovor nametnuo prekomjeran
teret na raun budeta Grada Mostara i na
taj nain prekrio odredbe Evropske povelje
o lokalnoj samoupravi i odredbe Zakona o
principima lokalne samouprave u Federaciji
Bosne i Hercegovine. Navodi da je stvaranje
obaveze iz osnova osporenog Kolektivnog
ugovora dovelo do diskriminacije u pogledu
finansijske snage Grada Mostara u odnosu
na finansijsku snagu drugih kantona, kao
npr. Kantona Sarajevo. Naglaava da je
primjenom osporenog Kolektivnog ugovora
onemoguena implementacija Zakona o
platama i naknadama u organima vlasti
Federacije Bosne i Hercegovine, kao i propisa
koje je na osnovu ovog zakona donijelo
Gradsko vijee Grada Mostara. Pored
iznesenog navodi da Vlada Hercegovakoneretvanskog kantona nije imala ni ustavno
ovlatenje za zakljuivanje osporenog
Kolektivnog ugovora ni u svoje ime, niti u
ime Grada Mostara.
Prilikom
zakljuenja
osporenog
Kolektivnog ugovora, Vlada Hercegovakoneretvanskog kantona nije traila miljenje
ni bivih opina Grada Mostara, iako su se
stvorene obaveze po ovom ugovoru ranije
odnosile i na njih. Isto tako navodi da je
zakljuivanje osporenog Kolektivnog ugovora
bilo u suprotnosti i sa ranijim Zakonom o
principima lokalne samouprave u Federaciji
Bosne i Hercegovine iz 1995.godine, a da
ovaj kanton ni do danas nije vrio nikakve
korekcije u smislu odredbe lana 58. sadanjeg
zakona. Na osnovu izloenog podnosilac
zahtjeva smatra da je njegov zahtjev osnovan,
imajui u vidu ustavno pravni poloaj Grada
Mostara, kao i odredbe Evropske povelje
o lokalnoj samoupravi, odredbe Zakona o
principima lokalne samouprave u Federaciji
Bosne i Hercegovine, te odredbe Statuta

Broj 10 Strana 658

Grada Mostara i Statuta ranijih opina, kojima


su utvreni principi na kojima se zasnivaju
prava, obaveze i odgovornosti jedinica
lokalne samouprave iz njene nadlenosti
ustanovljene ustavom i zakonom. Predlae
Ustavnom sudu Federacije da donese presudu
kojom e utvrditi da je Vlada Hercegovakoneretvanskog
kantona
potpisivanjem
osporenog Kolektivnog ugovora, bez
saglasnosti Grada Mostara, odnosno ranijih
opina u Gradu Mostaru povrijedila pravo
Grada Mostara na lokalnu samoupravu, te
da naloi Federaciji Bosne i Hercegovine i
Vladi Hercegovako-neretvanskog kantona
da usklade odredbe osporenog Kolektivnog
ugovora sa Evropskom poveljom o lokalnoj
samoupravi i Zakonom o principima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Zatim, predlae da ovaj sud utvrdi da osporeni
Kolektivni ugovor prestaje vaiti sa danom
objavljivanja presude.
4. Bitni navodi odgovora na zahtjev
U skladu sa lanom 16. Zakona o
postupku pred Ustavnim sudom Federacije
Bosne i Hercegovine (Slubene novine
Federacije BiH, broj: 6/95 i 37/03) Ustavni
sud Federacije je dana 30.06.2014.godine
pozvao Vladu Hercegovako-neretvanskog
kantona, da se kao druga stranka u postupku
izjasni o sadraju zahtjeva u roku od 30 dana.
Dana 02.09.2014.godine Ustavni sud
Federacije je zatraio od Vlade Hercegovakoneretvanskog kantona izjanjenje da li su od
tadanjih opina Grada Mostara (Sjever, Stari
Grad, Jugoistok, Jug, Jugozapad i Zapad) i
Grada Mostara, kao poslodavaca opinskih
zaposlenika, traili i dobili punomo za
zastupanje opina prilikom donoenja Odluke
broj: 01-460/98 od 25.09.1998.godine, kojom
su Vladi Federacije Bosne i Hercegovine
dali saglasnost za zakljuenje osporenog
Kolektivnog ugovora. Takoer je zatraio
izjanjenje i o tome da li su od Grada Mostara,
kao poslodavca zaposlenika Grada Mostara,
traili i dobili punomo za zastupanje
prilikom donoenja Odluke broj: 01-1-02-

01. septembar / rujan 2015.

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

558/13 od 26.03.2013.godine, kojom su dali


prethodnu saglasnost Vladi Federacije Bosne
i Hercegovine za zakljuivanje Kolektivnog
ugovora o izmjenama Kolektivnog ugovora
za slubenike organa uprave i sudske vlasti u
Federaciji Bosne i Hercegovine, u roku od 15
dana.
U odgovoru na zahtjev koji je
Ustavnom sudu Federacije dostavilo
Kantonalno javno pravobranilatvo dana
0
6.10.2014.godine, navode da je Zakon o
principima lokalne samouprave u Federaciji
Bosne i Hercegovine na koji se poziva
podnosilac zahtjeva, federalni propis. U
odnosu na osporeni Kolektivni ugovor istiu
da je zakljuen od strane Vlade Federacije
Bosne i Hercegovine, koju je predstavljao
federalni ministar pravde, uz pristup pojedinih
kantona kao poslodavca, sa Samostalnim
sindikatom slubenika organa uprave i sudske
vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao
predstavnika svih zaposlenika u organima
uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i
Hercegovine. U odgovoru na zahtjev istiu da
Vlada Hercegovako-neretvanskog kantona
nikada nije donijela odluku kojom se daje
saglasnost na osporeni Kolektivni ugovor,
niti je ista potpisana od strane predsjednika
Vlade, niti je ista uope razmatrana na
sjednici Vlade. Takoer odluka nikad
nije objavljena u Slunenim novinama
Hercegovako-neretvanskog
kantona.
Istiu da Vlada Hercegovako-neretvanskog
kantona nije traila saglasnost od tadanjih
opina Grada Mostara (Sjever, Stari Grad,
Jugoistok, Jug, Jugozapad i Zapad), jer Vlada
nije potpisala osporeni Kolektivni ugovor.
Ugovorne strane u konkretnom sluaju su
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i
Samostalni sindikat slubenika i zaposlenika
organa uprave i sudske vlasti u Federaciji
Bosne i Hercegovine. Nadalje, ukazuju na
injenicu da Zakon o principima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
nije bio donesen u vrijeme kada je osporeni
Kolektivni ugovor objavljen. Istiu da Vlada
Hercegovako-neretvanskog kantona nije

Broj 2 Strana 659

traila saglasnost za zakljuivanje Kolektivnog


ugovora o izmjenama Kolektivnog ugovora
za slubenike organa uprave i sudske vlasti u
Federaciji Bosne i Hercegovine, jer smatraju
da regulisanje prava i obaveza dravnih
slubenika i namjetenika u jedinicama
lokalne samouprave nisu u nadlenosti
lokalne samouprave, koja je utvrena
Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi.
Smatraju da se prava i obaveze dravnih
slubenika i namjetenika reguliu posebnim
federalnim i kantonalnim zakonima, a ne
Zakonom o lokalnoj samoupravi. Isto tako
navode da je Gradsko vijee Grada Mostara
prihvatilo primjenu Kolektivnog ugovora
donoenjem Odluke o platama i naknadama
u organima vlasti Grada Mostara (Slubeni
glasnik Grada Mostara, broj: 3/12) i prije
potpisivanja izmjena osporenog Kolektivnog
ugovora iz 2013.godine. Pozivaju se na lan
40. navedene Odluke kojom je propisano da
se na prava i obaveze zaposlenih u Gradu
Mostaru koja nisu regulisana Odlukom
neposredno primjenjuje zakon, podzakonski
propisi, kolektivni ugovor i sporazumi
zakljueni sa sindikatom. Predlau Ustavnom
sudu Federacije da zahtjev Gradonaelnika
Grada Mostara za zatitu prava na lokalnu
samoupravu odbije kao neosnovan.
5. Relevantni propisi za donoenje presude
Ustavnog suda Federacije
A. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine
lan III.2e)

Federalna vlast i kantoni nadleni su za:
...
e) socijalnu politiku
lan VI.C. 1) i 2)
1) U Hercegovako-neretvanskom kantonu,
Grad Mostar se organizuje kao jedna
teritorijalna jedinica uprave i lokalne
samouprave.
2) Grad Mostar ima nadlenosti opine, osim
ako zakonom nije drukije propisano.

01. septembar / rujan 2015.

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

B. Evropska povelja o lokalnoj samoupravi


lan 3.1.

1. Lokalna samouprava podrazumijeva
pravo i osposobljenost lokalnih vlasti da,
u granicama zakona, reguliu i rukovode
znatnim dijelom javnih poslova, a na osnovu
vlastite odgovornosti i u interesu lokalnog
stanovnitva.
lan 4. stav 6.
...

6. Lokalne vlasti bie konsultovane,
u najveoj moguoj mjeri, pravovremeno i
na odgovarajui nain, u procesu planiranja i
donoenja odluka o svim stvarima koje ih se
direktno tiu.
C. Zakon o principima lokalne samouprave
u Federaciji Bosne i Hercegovine
(Slubene novine Federacije BiH, broj:
49/06 i 51/09)
lan 2.
Lokalna samouprava podrazumijeva
pravo i osposobljenost jedinica lokalne
samouprave da, u granicama zakona, reguliu
i upravljaju odreenim javnim poslovima
na osnovu vlastite odgovornosti i u interesu
lokalnog stanovnitva.
lan 3.
Lokalna samouprava se organizira
i ostvaruje u opinama i gradovima, kao
jedinicama lokalne samouprave, a izvravaju
je organi jedinice lokalne samouprave i
graani, u skladu sa Ustavom i zakonom i
statutom jedinice lokalne samouprave.
lan 8. st. 1. i 2.
Jedinica lokalne samouprave ima
vlastite nadlenosti, ustanovljene ustavom i
zakonom i ima pravo baviti se svim pitanjima od
lokalnog znaaja koja nisu iskljuena iz njezine
nadlenosti, niti dodijeljena u nadlenost
neke druge vlasti na osnovu ustava i zakona.
Ona e biti samostalna u odluivanju o

Broj 10 Strana 660

pitanjima iz vlastitih nadlenosti, koja ne mogu


biti ograniena ili uskraena od federalnih ili
kantonalnih vlasti, osim u sluajevima i u
okvirima utvrenim ustavom i zakonom.
lan 53.

Federalne, odnosno kantonalne vlasti
dune su razmotriti inicijative, prijedloge i
sugestije jedinice lokalne samouprave i o svom
stavu i preduzetim aktivnostima obavijestiti
jedinice lokalne samouprave u roku od 30
dana od dana prijema inicijative, prijedloga ili
sugestije.
lan 56.

Federalne, odnosno kantonalne vlasti
dune su u najveoj moguoj mjeri konsultovati
jedinice lokalne samouprave u postupku
donoenja propisa koji ih se direktno tiu.
Konsultovanje, u smislu iz prethodnog
stava ovog lana, federalne, odnosno
kantonalne vlasti vre putem saveza opina i
gradova.
lan 58. st. 1. i 2.

Danom stupanja na snagu ovog Zakona
prestaje da vai Zakon o osnovama lokalne
samouprave (Slubene novine Federacije
BiH, broj: 6/95).

Federacija Bosne i Hercegovine i
kantoni su duni uskladiti svoje zakone sa
ovim Zakonom, te izvriti prijenos poslova i
nadlenosti, kao i odgovornosti dodijeljenih
jedinicama lokalne samouprave ovim
Zakonom, u roku od 6 mjeseci od dana
njegovog stupanja na snagu.
D. Zakon o radu
(Slubene novine Federacije BiH, broj:
43/99, 32/00 i 29/03)
lan 112.

Na strani zaposlenika kod zakljuivanja
kolektivnog ugovora moe biti sindikat ili vie
sindikata, a na strani poslodavca moe biti
poslodavac, vie poslodavaca ili udruenje
poslodavaca.

Ako je u pregovaranju i zakljuivanju

01. septembar / rujan 2015.

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

kolektivnog ugovora zastupljeno vie


sindikata, odnosno vie poslodavaca, o
zakljuivanju kolektivnog ugovora mogu
pregovarati samo oni sindikati, odnosno
poslodavci koji imaju punomo od svakog
pojedinanog sindikata, odnosno poslodavca,
u skladu sa njihovim statutom.

Do formiranja udruenja poslodavaca
na strani poslodavca kod zakljuivanja
kolektivnog ugovora iz lana 111. ovoga
zakona, moe biti Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, odnosno vlada kantona.
lan 115.

Kolektivni ugovor je obavezan za
strane koje su ga sklopile, kao i za stranke
koju su mu naknadno pristupile.
E. Kolektivni ugovor za slubenike organa
uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i
Hercegovine
(Slubene novine Federacije BiH, broj:
23/00, 50/00 i 97/13)
lan 75.

Ovaj ugovor je obavezan za strane
koje su ga potpisale, kao i za strane koje mu
naknadno pristupe.

Sporove u vezi primjene ovog
ugovora, koji nisu rijeeni arbitraom, rjeavat
e nadleni Sud u Federaciji.

Trokove izrade ovog ugovora snose
ugovorne strane solidarno.
F. Odluka o platama i naknadama u
organima vlasti Grada Mostara
(Slubeni glasnik Grada Mostara, broj:
3/12)
lan 1.

Ovom Odlukom ureuju se plate
i naknade izabranih dunosnika, nosilaca
izvrnih dunosti, imenovanih dunosnika,
dravnih slubenika i namjetenika u
Gradskom vijeu i Gradskoj upravi Grada
Mostara, gradskim upravnim organizacijama,
strunim i drugim slubama i Pravobranilatvu

Broj 2 Strana 661

Grada Mostara, u skladu sa zakonom i


kolektivnim ugovorom.
lan 40.

Na prava i obaveze zaposlenih u
Gradu Mostaru koja nisu regulisana ovom
Odlukom neposredno e se primjenjivati
zakon, podzakonski propisi, kolektivni ugovor
i sporazumi zakljueni sa sindikatom.
lan 41.

U postupku utvrivanja prijedloga ove
Odluke obavezno se osigurava uestvovanje
sindikata u skladu sa zakonom.
6. injenino stanje i stav Ustavnog suda

Nakon analize podnesenog zahtjeva,
odgovora na zahtjev i injenica na koje
ukazuje cjelokupna dokumentacija u ovom
predmetu, Ustavni sud Federacije je utvrdio
da je osporeni Kolektivni ugovor zakljuen
dana 11.04.2000.godine izmeu Samostalnog
sindikata slubenika organa uprave i sudske
vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine,
kao
predstavnika
slubenika
organa
uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i
Hercegovine s jedne strane i Vlade Federacije
Bosne i Hercegovine s druge strane. Navedeni
Kolektivni ugovor je zakljuen uz prethodno
pribavljenu saglasnost na usaglaeni tekst
prijedloga Kolektivnog ugovora Vlade
Unsko-sanskog kantona, Zeniko-dobojskog
kantona, Bosansko-podrinjskog kantona,
Hercegovako-neretvanskog kantona i Vlade
Kantona Sarajevo. U konkretnom sluaju,
Vlada Hercegovako-neretvanskog kantona
prethodnu saglasnost na usaglaeni tekst
osporenog Kolektivnog ugovora dala je
Odlukom broj: 01-460/98 od 25.09.1998.
godine.

Takoer, iz priloene dokumentacije
u predmetu utvreno je da je Vlada
Hercegovako-neretvanskog kantona dala
prethodnu saglasnost Odlukom broj: 01-1-02558/13 od 26.03.2013.godine, na usaglaeni
tekst Kolektivnog ugovora o izmjenama

01. septembar / rujan 2015.

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

Broj 10 Strana 662

Kolektivnog ugovora za slubenike organa


uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne
i Hercegovine, koji je po istom postupku
zakljuen dana 03.12.2013.godine i objavljen
u Slubenim novinama Federacije BiH,
broj: 97/13.

Nadalje, obzirom da je sutinsko
pitanje u ovom predmetu da li je isti potpisan
bez konsultacije i/ili saglasnosti Grada
Mostara kao jedinice lokalne samouprave,
utvreno je da je Gradsko vijee Grada
Mostara, na 38. sjednici odranoj dana 27.02.
i 02.03.2012.godine, donijelo Odluku o
platama i naknadama u organima vlasti Grada
Mostara koja je objavljena u Slubenom
glasniku Grada Mostara, broj: 3/12 (u daljem
tekstu: Odluka). Navedena Odluka je donesena
na osnovu lana 60. i 62. stav 2. Zakona
o platama i naknadama u organima vlasti
Federacije Bosne i Hercegovine (Slubene
novine Federacije BiH, broj: 45/10). Bitno
je naglasiti da je lanom 1. Odluke propisano
da se njom ureuju plate i naknade izabranih
dunosnika, nosilaca izvrnih funkcija,
imenovanih dunosnika, dravnih slubenika
i namjetenika u Gradskom vijeu i Gradskoj
upravi Grada Mostara, gradskim upravnim
organizacijama, strunim i drugim slubama
i Pravobranilatvu Grada Mostara, u skladu sa
zakonom i Kolektivnim ugovorom. Takoe,
lanom 40. Odluke propisano je da e se na
prava i obaveze zaposlenih u Gradu Mostaru
koja nisu regulisana Odlukom, neposredno
primjenjivati zakon, podzakonski propisi,
kolektivni ugovori i sporazumi zakljueni sa
sindikatom.

tvrdnja podnosioca zahtjeva da je dolo do


povrede prava Grada Mostara na lokalnu
samoupravu.

Ovu presudu Ustavni sud Federacije
donio je veinom glasova u sastavu: Domin
Malbai, predsjednik Suda, Sead Bahtijarevi,
Vesna Budimir, Mirjana ukovi, mr. sc.
ahbaz Dihanovi, Aleksandra Martinovi,
prof.dr. Edin Muminovi i dr.sc. Kata Senjak,
sudije Suda.


Ustavni sud Federacije smatra da je
donoenjem Odluke u kojoj je propisano da e
se za sve ono to nije regulisano tom odlukom
primjenjivati Kolektivni ugovor, Grad
Mostar pristupio osporenom Kolektivnom
ugovoru saglasno mogunosti iz lana 75.
tog Kolektivnog ugovora. Zbog toga je Grad
Mostar na ovaj nain kao jedinica lokalne
samouprave naknadno prihvatio osporeni
Kolektivni ugovor, te se ne moe prihvatiti

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
USTAVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Broj: U-62/14
Sarajevo, 10.06.2015.godine

PREDSJEDNIK
Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine
Domin Malbai, s.r,

IV..3.10. (3)
XCVI
,

10.06.2015.,

(
, oj: 23/00, 50/00
97/13),
.

01. septembar / rujan 2015.

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

-

.

1.

(
: )
24.06.2014.
(
: )

. .
24., 29., 30., 31. 32.


( :
),
. 53. 56.

(
, oj: 49/06 51/09)
4. 6.
.
XCVI.
2.

, XCVI
,.
3.

Broj 2 Strana 663
11.04.2000.
,
-
: 01-460/98 25.09.1998.
. . 24.,
29., 30., 31. 32.

. 53. 56.


4. 6.
. -
,
,.

,

.

,
,

.

.
,
. .,

01. septembar / rujan 2015.

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara.
-


,
.

,

,

.1995.
,

58. .

,
,

,

,
,

,

.


-


, ,


,

-


Broj 10 Strana 664


. ,


.
4.
16.

(
, : 6/95 37/03)
30.06.2014.
,

30 .
02.09.2014.

-


(, ,
, , )
,
,

: 01-460/98 25.09.1998.
,

.

,
,

: 01-1-02-558/13
26.03.2013.,
,
15 .06.10.2014. ,

01. septembar / rujan 2015.

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

,
.

,

,
,

,


.

-


,
,
.

-
.

(, , ,
, ),
.
.
,.
-,,
.

Broj 2 Strana 665,
.
( ,
: 3/12)
2013.
. 40., ,

.


.
5.

A.
III.2):
...
)
VI.. 1) 2)
1)
-
,

.
2)
,
.
.

3.1.
1.

01. septembar / rujan 2015.

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

,
,
,

.
4. 6.
...

6. ,
,
,

.
.

( ,
oj: 49/06 51/09)
2.


, ,


.
3.

,
,

,
.
8. . 1. 2.

,


,

.

,

Broj 10 Strana 666

,

.
53.

,
,30
, .
56.

,

.

,

, ,

.
58. . 1. 2.(
, oj: 6/95).,
,

,
6
.
.
( ,
oj: 43/99, 32/00 29/03)
112.

01. septembar / rujan 2015.

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

., ,

,

,
, .111. ,
,
.
115.


,
.
.


( ,
oj: 23/00, 50/00 97/13)
75.


,
.


, ,
.


.
.

( ,
: 3/12)
1.


,

Broj 2 Strana 667


,
,

,
.
40.
, ,

.
41.
.
6.


,


,

11.04.2000.


,.- ,
- ,
,

. ,

01. septembar / rujan 2015.

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara: 01-460/98 25.09.1998.
.

,


-
:
01-1-02-558/13 26.03.2013.,,
03.12.2013.

, : 97/13.

,

/

,
, 38.
27.02. 02.03.2012.
,


, : 3/12 (
: ).
60. 62. 2.


( , :
45/10).
1.
,
,
,


,
,

,
. , 40.


,

Broj 10 Strana 668

,
.

,

75. .


,


.


:
, ,
, ,
, . ,
, .
. ,
.
: -62/14
, 10.06.2015., c.p.


Ustavni sud Federacije Bosne i
Hercegovine, odluujui o zahtjevu za zatitu
prava na lokalnu samoupravu Gradonaelnika
Grada Mostara u svezi s Kolektivnim ugovorom
za slubenike organa uprave i sudbene vlasti
u Federaciji Bosne i Hercegovine na temelju
lanka IV.C.3.10. (3) Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine u svezi s Amandmanom XCVI na

01. septembar / rujan 2015.

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

Broj 2 Strana 669

Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici Grada Mostara kao podnositelj zahtjeva i
bez javne rasprave odranoj dana 10.06.2015. Vlada Hercegovako-neretvanskog kantona
godine, donio je
kao donositelj Odluke o davanju suglasnosti za
potpisivanje osporenog Kolektivnog ugovora.
PR E S U D U
3. Bitni navodi zahtjeva

Utvruje se da Kolektivnim ugovorom
Podnositelj zahtjeva navodi da je
za slubenike organa uprave i sudbene vlasti u osporeni Kolektivni ugovor zakljuen izmeu
Federaciji Bosne i Hercegovine (Slubene novine Samostalnog sindikata organa uprave i sudbene
Federacije BiH, broj: 23/00, 50/00 i 97/13), nije vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i Vlade
povrijeeno pravo na lokalnu samoupravu Grada Federacije Bosne i Hercegovine dana 11.04.2000.
Mostara.
godine, a uz prethodnu suglasnost Vlade

Presudu objaviti u Slubenim novinama Hercegovako-neretvanskog kantona na temelju
Federacije BiH, Narodnim novinama akta broj: 01-460/98 od 25.09.1998.godine.
Hercegovako-neretvanskog
kantona
i Istie da su odredbama l. 24., 29., 30., 31. i 32.
Slubenom glasniku Grada Mostara.
osporenog Kolektivnog ugovora Gradu Mostaru
povrijeena prava na lokalnu samoupravu iz l.
53. i 56. Zakona o naelima lokalne samouprave u
O b r a z l o e nj e
Federaciji Bosne i Hercegovine i lanka 4. stavak
6. Europske povelje o lokalnoj samoupravi.
1. Podnositelj zahtjeva i predmet zahtjeva
Gradonaelnik Grada Mostara (u Obrazlae ustavno-pravni poloaj jedinice
daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) podnio lokalne samouprave, u konkretnom sluaju
je dana 24.06.2014.godine Ustavnom sudu Grada Mostara, koji je definiran Europskom
Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem poveljom o lokalnoj samoupravi i Zakonom
tekstu: Ustavni sud Federacije) zahtjev za zatitu o naelima lokalne samouprave u Federaciji
prava Grada Mostara na lokalnu samoupravu. Bosne i Hercegovine. Istie da je osporeni
Smatra da je odredbama l. 24., 29., 30., 31. i 32. Kolektivni ugovor donesen na temelju iskazane
Kolektivnog ugovora za slubenike organa uprave volje strana koje su ga zakljuile, bez uea i
i sudbene vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine bez pitanja Grada Mostara kao jedinice lokalne
(u daljnjem tekstu: osporeni Kolektivni ugovor), samouprave. Osporenim Kolektivnim ugovorom
Gradu Mostaru povrijeeno pravo na lokalnu je prema miljenju podnositelja zahtjeva, Vlada
samoupravu iz l. 53. i 56. Zakona o naelima Hercegovako-neretvanskog kantona stvorila
lokalne samouprave u Federaciji Bosne i obvezu u odnosu na Grad Mostar, koji nije imao
Hercegovine (Slubene novine Federacije BiH, mogunost da sudjeluje u postupku na bilo koji
broj: 49/06 i 51/09) i lanka 4. stavak 6. Europske nain. Smatra da je osporeni Kolektivni ugovor
nametnuo prekomjeran teret na raun prorauna
povelje o lokalnoj samoupravi.
Sukladno Amandmanu XCVI na Ustav Grada Mostara i na taj nain prekrio odredbe
Federacije Bosne i Hercegovine podnositelj Europske povelje o lokalnoj samoupravi i
zahtjeva je ovlaten za pokretanje postupka pred odredbe Zakona o naelima lokalne samouprave
Ustavnim sudom Federacije za zatitu prava na u Federaciji Bosne i Hercegovine. Navodi
da je stvaranje obveze iz osnova osporenog
lokalnu samoupravu.
Kolektivnog ugovora dovelo do diskriminacije
u pogledu financijske snage Grada Mostara u
2. Stranke u postupku
Stranke u postupku u ovom predmetu odnosu na financijsku snagu drugih kantona,
su, na temelju Amandmana XCVI na Ustav kao npr. Kantona Sarajevo. Naglaava da je
Federacije Bosne i Hercegovine, Gradonaelnik primjenom osporenog Kolektivnog ugovora
onemoguena implementacija Zakona o plaama

01. septembar / rujan 2015.

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne


i Hercegovine, kao i propisa koje je na temelju
ovog zakona donijelo Gradsko vijee Grada
Mostara. Pored iznesenog navodi da Vlada
Hercegovako-neretvanskog kantona nije imala
ni ustavno ovlatenje za zakljuivanje osporenog
Kolektivnog ugovora ni u svoje ime, niti u ime
Grada Mostara.
Prilikom
zakljuenja
osporenog
Kolektivnog ugovora, Vlada Hercegovakoneretvanskog kantona nije traila miljenje ni
bivih opina Grada Mostara, iako su se stvorene
obveze po ovom ugovoru ranije odnosile i na njih.
Isto tako navodi da je zakljuivanje osporenog
Kolektivnog ugovora bilo u suprotnosti i sa
ranijim Zakonom o naelima lokalne samouprave
u Federaciji Bosne i Hercegovine iz 1995. godine,
a da ovaj kanton ni do danas nije vrio nikakve
korekcije u smislu odredbe lanka 58. sadanjeg
zakona. Na temelju izloenog podnositelj zahtjeva
smatra da je njegov zahtjev utemeljen, imajui u
vidu ustavno pravni poloaj Grada Mostara, kao i
odredbe Europske povelje o lokalnoj samoupravi,
odredbe Zakona o naelima lokalne samouprave
u Federaciji Bosne i Hercegovine, te odredbe
Statuta Grada Mostara i Statuta ranijih opina,
kojima su utvrena naela na kojima se zasnivaju
prava, obveze i odgovornosti jedinica lokalne
samouprave iz njene nadlenosti ustanovljene
ustavom i zakonom. Predlae Ustavnom sudu
Federacije da donese presudu kojom e utvrditi
da je Vlada Hercegovako-neretvanskog kantona
potpisivanjem osporenog Kolektivnog ugovora,
bez suglasnosti Grada Mostara, odnosno ranijih
opina u Gradu Mostaru povrijedila pravo
Grada Mostara na lokalnu samoupravu, te da
naloi Federaciji Bosne i Hercegovine i Vladi
Hercegovako-neretvanskog kantona da usuglase
odredbe osporenog Kolektivnog ugovora sa
Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi
i Zakonom o naelima lokalne samouprave u
Federaciji Bosne i Hercegovine. Zatim, predlae
da ovaj sud utvrdi da osporeni Kolektivni ugovor
prestaje vaiti s danom objavljivanja presude.
4. Bitni navodi odgovora na zahtjev
Sukladno lanku 16. Zakona o postupku
pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i

Broj 10 Strana 670

Hercegovine (Slubene novine Federacije BiH,


broj: 6/95 i 37/03) Ustavni sud Federacije je dana
30.06.2014.godine pozvao Vladu Hercegovakoneretvanskog kantona, da se kao druga stranka u
postupku izjasni o sadraju zahtjeva u roku od 30
dana.
Dana 02.09.2014.godine Ustavni sud
Federacije je zatraio od Vlade Hercegovakoneretvanskog kantona izjanjenje da li su od
tadanjih opina Grada Mostara (Sjever, Stari
Grad, Jugoistok, Jug, Jugozapad i Zapad) i
Grada Mostara, kao poslodavaca opinskih
uposlenika, traili i dobili punomo za zastupanje
opina prilikom donoenja Odluke broj: 01460/98 od 25.09.1998.godine, kojom su Vladi
Federacije Bosne i Hercegovine dali suglasnost
za zakljuenje osporenog Kolektivnog ugovora.
Takoer je zatraio izjanjenje i o tome da li su od
Grada Mostara, kao poslodavca uposlenika Grada
Mostara, traili i dobili punomo za zastupanje
prilikom donoenja Odluke broj: 01-1-02-558/13
od 26.03.2013.godine, kojom su dali prethodnu
suglasnost Vladi Federacije Bosne i Hercegovine
za zakljuivanje Kolektivnog ugovora o izmjenama
Kolektivnog ugovora za slubenike organa uprave
i sudbene vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine,
u roku od 15 dana.
U odgovoru na zahtjev koji je Ustavnom
sudu Federacije dostavilo Kantonalno javno
pravobraniteljstvo dana 06.10.2014.godine,
navode da je Zakon o naelima lokalne samouprave
u Federaciji Bosne i Hercegovine na koji se poziva
podnositelj zahtjeva, federalni propis. U odnosu na
osporeni Kolektivni ugovor istiu da je zakljuen
od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine,
koju je predstavljao federalni ministar pravde,
uz pristup pojedinih kantona kao poslodavca,
sa Samostalnim sindikatom slubenika organa
uprave i sudbene vlasti u Federaciji Bosne i
Hercegovine, kao predstavnika svih uposlenika
u organima uprave i sudbene vlasti u Federaciji
Bosne i Hercegovine. U odgovoru na zahtjev
istiu da Vlada Hercegovako-neretvanskog
kantona nikada nije donijela odluku kojom se
daje suglasnost na osporeni Kolektivni ugovor,
niti je ista potpisana od strane predsjednika Vlade,
niti je ista uope razmatrana na sjednici Vlade.

01. septembar / rujan 2015.

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

Takoer odluka nikad nije objavljena u Narodnim


novinama Hercegovako-neretvanskog kantona.
Istiu da Vlada Hercegovako-neretvanskog
kantona nije traila suglasnost od tadanjih opina
Grada Mostara (Sjever, Stari Grad, Jugoistok,
Jug, Jugozapad i Zapad), jer Vlada nije potpisala
osporeni Kolektivni ugovor. Ugovorne strane u
konkretnom sluaju su Vlada Federacije Bosne
i Hercegovine i Samostalni sindikat slubenika
i uposlenika organa uprave i sudbene vlasti u
Federaciji Bosne i Hercegovine. Nadalje, ukazuju
na injenicu da Zakon o naelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
nije bio donesen u vrijeme kada je osporeni
Kolektivni ugovor objavljen. Istiu da Vlada
Hercegovako-neretvanskog kantona nije traila
suglasnost za zakljuivanje Kolektivnog ugovora
o izmjenama Kolektivnog ugovora za slubenike
organa uprave i sudbene vlasti u Federaciji Bosne
i Hercegovine, jer smatraju da reguliranje prava
i obveza dravnih slubenika i namjetenika u
jedinicama lokalne samouprave nisu u nadlenosti
lokalne samouprave, koja je utvrena Europskom
poveljom o lokalnoj samoupravi. Smatraju da se
prava i obveze dravnih slubenika i namjetenika
reguliraju posebnim federalnim i kantonalnim
zakonima, a ne Zakonom o lokalnoj samoupravi.
Isto tako navode da je Gradsko vijee Grada
Mostara prihvatilo primjenu Kolektivnog ugovora
donoenjem Odluke o plaama i naknadama u
organima vlasti Grada Mostara (Slubeni glasnik
Grada Mostara, broj: 3/12) i prije potpisivanja
izmjena osporenog Kolektivnog ugovora iz
2013. godine. Pozivaju se na lanak 40. navedene
Odluke kojom je propisano da se na prava i obveze
uposlenih u Gradu Mostaru koja nisu regulirana
Odlukom neposredno primjenjuje zakon,
podzakonski propisi, kolektivni ugovor i sporazumi
zakljueni sa sindikatom. Predlau Ustavnom
sudu Federacije da zahtjev Gradonaelnika Grada
Mostara za zatitu prava na lokalnu samoupravu
odbije kao neutemeljen.
5. Relevantni propisi za donoenje presude
Ustavnog suda Federacije
A. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine

Broj 2 Strana 671

lanak III.2e)

Federalna vlast i kantoni nadleni su za:
...
e) socijalnu politiku
lanak VI.C. 1) i 2)
1) U Hercegovako-neretvanskom kantonu,
Grad Mostar se organizira kao jedna
teritorijalna jedinica uprave i lokalne
samouprave.
2) Grad Mostar ima nadlenosti opine, osim
ako zakonom nije drukije propisano.
B. Europska povelja o lokalnoj samoupravi
lanak 3.1.

1. Lokalna samouprava podrazumijeva
pravo i osposobljenost lokalnih vlasti da, u
granicama zakona, reguliraju i rukovode znatnim
dijelom javnih poslova, a na temelju vlastite
odgovornosti i u interesu lokalnog stanovnitva.
lanak 4. stavak 6.
...

6. Lokalne vlasti bie konzultirane,
u najveoj moguoj mjeri, blagovremeno i
na odgovarajui nain, u procesu planiranja i
donoenja odluka o svim stvarima koje ih se
direktno tiu.
C. Zakon o naelima lokalne samouprave u
Federaciji Bosne i Hercegovine
(Slubene novine Federacije BiH, broj: 49/06
i 51/09)
lanak 2.
Lokalna samouprava podrazumijeva pravo
i osposobljenost jedinica lokalne samouprave
da, u granicama zakona, reguliraju i upravljaju
odreenim javnim poslovima na temelju vlastite
odgovornosti i u interesu lokalnog stanovnitva.
lanak 3.
Lokalna samouprava se organizira i
ostvaruje u opinama i gradovima, kao jedinicama
lokalne samouprave, a izvravaju je organi

01. septembar / rujan 2015.

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

jedinice lokalne samouprave i graani, sukladno


sa Ustavom i zakonom i statutom jedinice lokalne
samouprave.
lanak 8. st. 1. i 2.
Jedinica lokalne samouprave ima
vlastite nadlenosti, ustanovljene ustavom i
zakonom i ima pravo baviti se svim pitanjima
od lokalnog znaaja koja nisu iskljuena iz
njezine nadlenosti, niti dodijeljena u nadlenost
neke druge vlasti na temelju ustava i zakona.
Ona e biti samostalna u odluivanju
o pitanjima iz vlastitih nadlenosti, koja ne
mogu biti ograniena ili uskraena od federalnih
ili kantonalnih vlasti, osim u sluajevima i u
okvirima utvrenim ustavom i zakonom.
lanak 53.

Federalne, odnosno kantonalne vlasti
dune su razmotriti inicijative, prijedloge i
sugestije jedinice lokalne samouprave i o svom
stavu i poduzetim aktivnostima obavijestiti
jedinice lokalne samouprave u roku od 30 dana od
dana prijema inicijative, prijedloga ili sugestije.
lanak 56.

Federalne, odnosno kantonalne vlasti
dune su u najveoj moguoj mjeri konzultirati
jedinice lokalne samouprave u postupku
donoenja propisa koji ih se direktno tiu.
Konzultiranje, u smislu iz prethodnog stavka
ovog lanka, federalne, odnosno kantonalne vlasti
vre putem saveza opina i gradova.
lanak 58. st. 1. i 2.

Danom stupanja na snagu ovog Zakona
prestaje da vai Zakon o osnovama lokalne
samouprave (Slubene novine Federacije BiH,
broj: 6/95).

Federacija Bosne i Hercegovine i
kantoni su duni usuglasiti svoje zakone sa
ovim Zakonom, te izvriti prijenos poslova i
nadlenosti, kao i odgovornosti dodijeljenih
jedinicama lokalne samouprave ovim Zakonom,
u roku od 6 mjeseci od dana njegovog stupanja na
snagu.

Broj 10 Strana 672

D. Zakon o radu
(Slubene novine Federacije BiH, broj:
43/99, 32/00 i 29/03)
lanak 112.

Na strani uposlenika kod zakljuivanja
kolektivnog ugovora moe biti sindikat ili vie
sindikata, a na strani poslodavca moe biti
poslodavac, vie poslodavaca ili udruenje
poslodavaca.

Ako je u pregovaranju i zakljuivanju
kolektivnog ugovora zastupljeno vie sindikata,
odnosno vie poslodavaca, o zakljuivanju
kolektivnog ugovora mogu pregovarati samo
oni sindikati, odnosno poslodavci koji imaju
punomo od svakog pojedinanog sindikata,
odnosno poslodavca, sukladno s njihovim
statutom.

Do formiranja udruenja poslodavaca na
strani poslodavca kod zakljuivanja kolektivnog
ugovora iz lanka 111. ovoga zakona, moe biti
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno
vlada kantona.
lanak 115.

Kolektivni ugovor je obvezan za strane
koje su ga sklopile, kao i za stranke koju su mu
naknadno pristupile.
E. Kolektivni ugovor za slubenike organa
uprave i sudbene vlasti u Federaciji Bosne i
Hercegovine
(Slubene novine Federacije BiH, broj:
23/00, 50/00 i 97/13)
lanak 75.

Ovaj ugovor je obvezan za strane koje su
ga potpisale, kao i za strane koje mu naknadno
pristupe.

Sporove u svezi primjene ovog ugovora,
koji nisu rijeeni arbitraom, rjeavat e nadleni
Sud u Federaciji.

Trokove izrade ovog ugovora snose
ugovorne strane solidarno.
F. Odluka o plaama i naknadama u organima

01. septembar / rujan 2015.

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

vlasti Grada Mostara


(Slubeni glasnik Grada Mostara, broj: 3/12)
lanak 1.

Ovom Odlukom ureuju se plae i
naknade izabranih dunosnika, nositelja izvrnih
dunosti, imenovanih dunosnika, dravnih
slubenika i namjetenika u Gradskom vijeu
i Gradskoj upravi Grada Mostara, gradskim
upravnim organizacijama, strunim i drugim
slubama i Pravobraniteljstvu Grada Mostara,
sukladno sa zakonom i kolektivnim ugovorom.
lanak 40.

Na prava i obveze uposlenih u Gradu
Mostaru koja nisu regulirana ovom Odlukom
neposredno e se primjenjivati zakon, podzakonski
propisi, kolektivni ugovor i sporazumi zakljueni
sa sindikatom.
lanak 41.

U postupku utvrivanja prijedloga ove
Odluke obvezno se osigurava sudjelovanje
sindikata sukladno sa zakonom.
6. injenino stanje i stav Ustavnog suda

Nakon analize podnesenog zahtjeva,
odgovora na zahtjev i injenica na koje ukazuje
cjelokupna dokumentacija u ovom predmetu,
Ustavni sud Federacije je utvrdio da je osporeni
Kolektivni ugovor zakljuen dana 11.04.2000.
godine izmeu Samostalnog sindikata slubenika
organa uprave i sudbene vlasti u Federaciji Bosne
i Hercegovine, kao predstavnika slubenika
organa uprave i sudbene vlasti u Federaciji Bosne
i Hercegovine s jedne strane i Vlade Federacije
Bosne i Hercegovine s druge strane. Navedeni
Kolektivni ugovor je zakljuen uz prethodno
pribavljenu suglasnost na usuglaeni tekst
prijedloga Kolektivnog ugovora Vlade Unskosanskog kantona, Zeniko-dobojskog kantona,
Bosansko-podrinjskog kantona, Hercegovakoneretvanskog kantona i Vlade Kantona Sarajevo.
U konkretnom sluaju, Vlada Hercegovakoneretvanskog kantona prethodnu suglasnost na
usuglaeni tekst osporenog Kolektivnog ugovora
dala je Odlukom broj: 01-460/98 od 25.09.1998.
godine.

Broj 2 Strana 673


Takoer, iz priloene dokumentacije u
predmetu utvreno je da je Vlada Hercegovakoneretvanskog kantona dala prethodnu suglasnost
Odlukom broj: 01-1-02-558/13 od 26.03.2013.
godine, na usuglaeni tekst Kolektivnog ugovora
o izmjenama Kolektivnog ugovora za slubenike
organa uprave i sudbene vlasti u Federaciji Bosne i
Hercegovine, koji je po istom postupku zakljuen
dana 03.12.2013.godine i objavljen u Slubenim
novinama Federacije BiH, broj: 97/13.

Nadalje, obzirom da je sutinsko pitanje
u ovom predmetu da li je isti potpisan bez
konzultacije i/ili suglasnosti Grada Mostara kao
jedinice lokalne samouprave, utvreno je da je
Gradsko vijee Grada Mostara, na 38. sjednici
odranoj dana 27.02. i 02.03.2012.godine,
donijelo Odluku o plaama i naknadama u
organima vlasti Grada Mostara koja je objavljena
u Slubenom glasniku Grada Mostara, broj:
3/12 (u daljnjem tekstu: Odluka). Navedena
Odluka je donesena na temelju lanka 60. i 62.
stavak 2. Zakona o plaama i naknadama u
organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine
(Slubene novine Federacije BiH, broj: 45/10).
Bitno je naglasiti da je lankom 1. Odluke
propisano da se njom ureuju plae i naknade
izabranih dunosnika, nositelja izvrnih funkcija,
imenovanih dunosnika, dravnih slubenika
i namjetenika u Gradskom vijeu i Gradskoj
upravi Grada Mostara, gradskim upravnim
organizacijama, strunim i drugim slubama
i Pravobraniteljstvu Grada Mostara, sukladno
sa zakonom i Kolektivnim ugovorom. Takoe,
lankom 40. Odluke propisano je da e se na prava
i obveze uposlenih u Gradu Mostaru koja nisu
regulirana Odlukom, neposredno primjenjivati
zakon, podzakonski propisi, kolektivni ugovori i
sporazumi zakljueni sa sindikatom.

Ustavni sud Federacije smatra da
je donoenjem Odluke u kojoj je propisano
da e se za sve ono to nije regulirano tom
odlukom primjenjivati Kolektivni ugovor, Grad
Mostar pristupio osporenom Kolektivnom
ugovoru suglasno mogunosti iz lanka 75. tog
Kolektivnog ugovora. Stoga je Grad Mostar
na ovaj nain kao jedinica lokalne samouprave
naknadno prihvatio osporeni Kolektivni ugovor,

01. septembar / rujan 2015.

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

te se ne moe prihvatiti tvrdnja podnositelja


zahtjeva da je dolo do povrede prava Grada
Mostara na lokalnu samoupravu.

Ovu presudu Ustavni sud Federacije
donio je veinom glasova u sastavu: Domin
Malbai, predsjednik Suda, Sead Bahtijarevi,
Vesna Budimir, Mirjana ukovi, mr. sc. ahbaz
Dihanovi, Aleksandra Martinovi, prof.dr. Edin
Muminovi i dr.sc. Kata Senjak, suci Suda.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
USTAVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


Broj: U-62/14
Sarajevo, 10.06.2015.godine
REDSJEDNIK
Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine
Domin Malbai, v.r.

GRADONAELNIK
24.

Na osnovu lana 43. Statuta Grada


Mostara (Gradski slubeni glasnik Grada
Mostara broj 4/04 i Slubeni glasnik Grada
Mostara broj 8/09) i Odluke o formiranju
Radne grupe Grada Mostara za prevenciju
maloljetnikog prijestupnitva i primjene
alternativnih mjera: broj: 02- 51-3365/14 od
20.06.2014 godine, Gradonaelnik Grada
Mostara, donosi
ODLUKU
O USVAJANJU AKCIJSKI PLAN
PREVENCIJE MALOLJETNIKOG
PRIJESTUPNITVA I PRIMJENE
ALTERNATIVNIH MJERA
U GRADU MOSTARU ZA 2015-2017
lan 1.
Ovom Odlukom se usvaja Akcijski
plan prevencije maloljetnikog prijestupnitva
i primjene alternativnih mjera u Gradu

Broj 10 Strana 674

Mostaru za 2015.2017.godinu.
lan 2.
Sastavni dio Odluke ini Akcijski
plan prevencije maloljetnikog prijestupnitva
i primjene alternativnih mjera u Gradu
Mostaru za 2015.2017.godinu.
lan 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objavljivanja u Slubenom
glasniku Grada Mostara.
Broj: 02- 51-3365/14-1
Mostar, 14.07.2015.godine
GRADONAELNIK
Ljubo Beli, s.r.

43.
(
4/04
8/09)

: : 02- 51-3365/14
20.06.2014 ,
,


M2015-2017
1.


2015.2017..

01. septembar / rujan 2015.

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

2.2015.2017.
.
3.


.
: 02- 51-3365/14-1
, 14.07.2015.

, ..
Temeljem lanka 43. Statuta Grada
Mostara (Gradski slubeni glasnik Grada
Mostara broj 4/04 i Slubeni glasnik Grada
Mostara broj 8/09) i Odluke o formiranju
Radne grupe Grada Mostara za prevenciju
malodobnikog prijestupa i primjene
alternativnih mjera: broj: 02- 51-3365/14 od
20.06.2014 godine, Gradonaelnik Grada
Mostara, donosi
ODLUKU
O USVAJANJU AKCIJSKI PLAN
PREVENCIJE MALODOBNIKOG
PRIJESTUPA I PRIMJENE
ALTERNATIVNIH MJERA
U GRADU MOSTARU ZA 2015-2017
lanak 1.
Ovom Odlukom se usvaja Akcijski
plan prevencije malodobnikog prijestupa i
primjene alternativnih mjera u Gradu Mostaru
za 2015.2017.godinu.
lanak 2.
Sastavni dio Odluke ini Akcijski
plan prevencije malodobnikog prijestupa i
primjene alternativnih mjera u Gradu Mostaru
za 2015.2017.godinu.

Broj 2 Strana 675

lanak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objavljivanja u Slubenom
glasniku Grada Mostara.
Broj: 02- 51-3365/14-1
Mostar, 14.07.2015 godine
GRADONAELNIK
Ljubo Beli, v.r.

01. septembar / rujan 2015.

SLUBENI GLASNIK
Grada Mostara

Broj 10 Strana 676

Izdava/nakladnik ne moe preuzeti odgovornost za jezik slubenih objava i oglasa koje se objavljuju
u dijelu Objave i oglasi.
SLUBENI GLASNIK GRADA MOSTARA
Izdava/nakladnik: GRAD MOSTAR
Za izdavaa/nakladnika: Sekretar/Tajnik Gradskog vijea Grada Mostara: tel.: 036 / 447-400, 447-407, faks:
447-447, 447-433
List izlazi prema potrebi. Pretplata za 2015. godinu iznosi 117,00 KM sa PDV-om. Pretplata, prodaja i
primanje oglasa obavlja se u ulici Hrvatskih branitelja bb u Mostaru. iro raun broj: 5550000020190277
kod NOVE BANKE A.D. Banja Luka, Filijala Mostar.
Pretplatnicima koji se pretplate tokom godine ne moemo garantovati prijem svih prethodno izdatih brojeva.
tampa / tisak: IC tamparija Mostar, Karaozbegova 1.
Tira / naklada: 200 primjeraka