You are on page 1of 3

Sandoriai.

Bendrosios nuostatos
Teism praktika:
1. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Civilini byl skyriaus teisj kolegijos 2001 m. gruodio 10 d. nutartis byloje P.
V. v. E. M. V. ir kt., bylos Nr. 3K-3-1319/2001
2. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Civilini byl skyriaus teisj kolegijos 2008 m. spalio 6 d. nutartis byloje
Lietuvos techninio sporto draugija v. UAB Pas uol, bylos Nr. 3K-3-449/2008
3. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Civilini byl skyriaus teisj kolegijos 2006 m. gegus 29 d. nutartis byloje I.
T. v. G. ., bylos Nr. 3K-3-359/2006;
4. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Civilini byl skyriaus 2013 m. gruodio 31 d. nutartis civilinje byloje Nr. 3K7-430/2013.
Klausimai:
1. Pateikite sandorio samprat. Kokie yra sandorio poymiai?
2. Atribokite sandor nuo kit juridini fakt (vyki, juridini poelgi, delikt ir kt.)
3. Sandori rys ir i sandori klasifikacij reikm.
4. Koki praktin reikm turi sandori skirstymas vienaalius, dvialius ir daugiaalius? Pateikite kiekvieno i
toki sandori pavyzdi.
5. Kokia yra sandori vieta ir reikm civilinje teisje?
6. Kuo slyginiai sandoriai skiriasi nuo terminuot?
7. Kuo ypatingi fiduciariniai sandoriai? Koki papildom pareig atsiradim slygoja fiduciarinio sandorio
sudarymas?
8. Paaikinkite svok kauzalinis sandoris. Kuo jis skiriasi nuo abstraktaus sandorio? Koki inote abstraki
sandori pavyzdi?
9. Koki praktin reikm turi sandori skirstymas realinius ir konsensualinius?
10. Kokios yra sandorio funkcijos?
11. Kas gali sudaryti sandor? Ar sandor gali sudaryti vienas asmuo?
12. Ar viena sandorio alimi gali bti keletas asmen? Ar keli asmenys gali sudaryti vienaal sandor?
13. Kokie yra sandorio elementai?
14. Kas sudaro sandorio turin?
15. Paaikinkite svokas: oferta, oferentas, akceptas, akceptantas.
16. Kokie reikalavimai keliami aplinkybms, kad jos galt bti laikomos slygomis? Koki ri slygas inote?
Kuo jos skiriasi?
17. Ar galima laikyti slyga toki aplinkyb, kuri neabejotinai vyks?
18. Koks yra slygos ir termino tarpusavio santykis? Ar sandoryje gali bti numatyta slyga, taiau nenumatytas
terminas?
19. Kokia yra sandorio motyv ir tiksl reikm? Koks sandorio motyvo ir tikslo santykis?
20. Kaip suprantate termin sandorio pagrindas?
21. Kokios yra bendrosios sandori galiojimo slygos?
22. Kokia forma gali bti sudaromi sandoriai?
23. Kokie sandoriai privalo bti sudaromi raytine forma? Kieno interesams utikrinti yra tvirtinta raytin sandori
forma?
24. Pateikite konkliudentini veiksm samprat. Kokiais atvejais galima sudaryti sandor konkliudentiniais
veiksmais?
25. Kokie sandoriai gali bti sudaromi odiu?
26. Kokiems sandoriams yra privaloma notarin forma?
27. Kada tyljimas gali bti valios iraikos forma, sukeliania teisines pasekmes?
28. Valios iraikos bdai.
29. Kokiu bdu sandorio subjektas gali ireikti savo vali vieai? Koki galite pateikti vieo valios skelbimo
pavyzdi?
30. Per k ireikiama juridini asmen valia?
31. Ar visuomet sandor sudarantis asmuo pats privalo pasirayti sandor?
32. Ar galima pasirayti sandor pietuku? Kreida? Krauju?
33. Pateikite elektroninio parao samprat.
34. Ar gali bti sandori, kuriems sudaryti reikalingas tam tikras leidimas?
35. Kokia yra sandori registravimo teisin reikm? Ar neregistravus sandorio, kuriam numatyta privaloma teisin
registracija, sandoris yra laikomas negaliojaniu?
36. Sandorio sudarymo vieta ir jos reikm.
37. Koks yra sandorio ir sutarties santykis?

38.
39.
40.
41.
42.

Koks yra dvialio sandorio ir dvials sutarties santykis?


Ar vertybinis popierius yra sandoris?
Koks yra sandorio ir prievols santykis?
Koks ryys yra tarp sandorio ir civilinio teisinio santykio?
Kaip atriboti sandorio negaliojim nuo sandorio nutraukimo?

Udaviniai:
1. Alikants mieste vyko aukcionas, kuriame buvo parduodamas antikvarinis stalas. Pagal aukciono taisykles silymas
pirkti vyko dalyviams pakeliant rank. Patvirtinus tai plaktuko diu, daiktas buvo laikomas parduotu. Atsitiktinai
Alikants mieste atsidrs mogus X, neinodamas, kad konkreioje patalpoje vyksta aukcionas, usuko ten ir, pamats
pastam mog, draugikai jam pamojavo kaip tik tuo metu, kai aukciono vedjas klaus, kas silo 500 eur u
parduodam. Pasigirdo trys plaktuko diai ir aukciono vedjas pasveikino nieko nesuvokiant X skmingai sigijus stal.
X apie jok stal nieko nenori n girdti.
Ar aukciono vedjas turi teis reikalauti i X, kad is pirkt stal?
2. Prekybos bendrov UAB Pirk pigiau Jonui atsiunt dulki siurbl. is labai nustebo, nes jokio siurblio nebuvo
usisaks. Siuntinyje Jonas rado laik, kuriame buvo nurodyta, jog Jonui labai pasisek jis yra vienas i dvideimties
laimingj, kuriems UAB Pirk pigiau savo deimtmeio proga dulki siurblius pardav tik u ketvirtadal rinkos kainos
200,00 Lt. Pardavjas apmokjo ir siuntimo ilaidas. Laike, be to, buvo paymta, jog jei Jonas per dvi savaites
negrins siurblio, bus laikoma, jog jis prek prim ir sutiko u j mokti. Jonas siurblio negrino, taiau juo ir
nesinaudojo. Po trij savaii Jonui paskambino UAB Pirk pigiau buhalteris ir pareikalavo padengti 200,00 Lt
siskolinim. Jonas paaikino, kad dulki siurblio jam nereikia, ir papra atvaiuoti j pasiimti.
vertinkite, ar Jonas gali atsisakyti siurblio ir nemokti UAB Pirk pigiau praomos sumos? Atsakym pagrskite.
3. Audrius restorane padavjo papra atneti 6.000,00 Lt kainuojant prancziko konjako butel. Prie vykdydamas
usakym, padavjas atne pasirayti ranka surayt konjako butelio pirkimo pardavimo sutart ir paaikino, kad,
remiantis Civilinio kodekso nuostatomis, iuo atveju usakym btina forminti ratu.
Teisikai vertinkite padavjo veiksmus. Atsakym pagrskite.
4. Giedr ir Tomas trumposiomis inutmis (SMS) susitar apsikeisti 7.000,00 Lt verts garso aparatra. inutse buvo
nurodyti j siuntj vardai, pavards bei adresai.
Ar galima pripainti, kad buvo sudarytas sandoris? Ar kas nors keistsi, jei Giedr ir Tomas bt apsikeit tokio paties
turinio elektroniniu patu siuniamais laikais arba faksu? Atsakym pagrskite.
5. Vaidas per gimins susitikim vieai paskelb, jog padovanos savo 1.000,00 Lt verts motocikl Java tam, kuris
sugebs j pakelti. motocikl pakl sportininkas Kazimieras. Vaidas garsiai pareik, kad dovanoja Kazimierui savo
motocikl. Vyrai susitar po dviej dien nuvaiuoti ir perregistruoti motocikl Kazimiero vardu. Kazimieras, bdamas
geros irdies, Vaidui u dovan atsidkodamas dav 150,00 Lt ir gero viskio butel.
Kit dien Kazimier sulaik policija ir motocikl atm. Buvo paaikinta, kad policija gavo Vaido pareikim, jog
motocikl kakas pavog. Motocikl policija grino Vaidui. Tai suinojs, Kazimieras Vaido pareikalavo tuoj pat atiduoti
jam motocikl ir kartu vykti perregistruoti Kazimiero vardu. Vaidas tai padaryti atsisak, motyvuodamas tuo, kad joks
protingas mogus tokiomis aplinkybmis nebt patikjs, kad galima padovanoti verting daikt, nieko u tai negaunant.
Jis Kazimierui taip pat grino 150,00 Lt ir pasil kartu igerti dovanot viskio butel.
vertinkite, ar buvo sudaryta motociklo pirkimo pardavimo sutartis? Jei taip, ar ji atitiko formos reikalavimus? Ar
Vaidas turjo teis atsisakyti perduoti automobil? Atsakymus pagrskite.
Normin literatra
1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, patvirtintas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo,
sigaliojimo ir gyvendinimo statymu 2000-07-18 Nr. VIII-1864 // in., 2000, Nr.74.
2. Lietuvos Respublikos elektroninio parao statymas // in., 2000, Nr. 61-1827. Interneto versija:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=169880
Specialioji literatra
1. Egidijus Baranauskas, Inga Karulaityt-Kvainauskien, Julija Kirien ir kt. Civilin teis. Bendroji dalis.
Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2008. P. 319-348, 368-372.
2. Civilin teis. Bendroji dalis / Vytautas Mizaras, Alfonsas Vileita, Valentinas Mikelnas ir kt., Vilnius: Justitia,
2008. P. 317-346, 365-370.
3. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Pirmoji knyga. Bendrosios nuostatos. - Vilnius: Justitia,
2001. psl. 157-180, 210-212.
4. Dambrauskait A. Sandori negaliojimo teisins pasekms. Vilnius: Justitia, 2009