You are on page 1of 3

PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN(PPPB)

MAKLUMAT FAIL
BAB

1.PERANAN DAN
TANGGUNGJAWAB

2.PELAN
PEMBANGUNAN
PROFESIONALISME

TAJUK
1.Vitae
Kurikulum/Profil
Pegawai
2.Falsafah
Pendidikan
Negara
3.Pelan
Pembangunan
Pendidikan
Malaysia(PPPM)
4.Skop Kerja

SUB TAJUK
e-Profil
e-SPLG
e-Hrmis
Huraian FPN
Ringkasan PPPM

Fail meja guru mata pelajaran , Fail meja guru kelas


dan lain -lain

5.Sasaran Kerja
Tahunan
(3 tahun terakhir
sebelum kenaikan
gred-perlu ada)
1.Matlamat
Pengajaran Masa
Hadapan (3 tahun
terakhir sebelum
kenaikan gredperlu lengkap)
2.Cadangan
Aktiviti
Penambahbaikan

Kurikulum,Ko-kurikulum dan lain lain

3.Penyertaan
Dalam Aktiviti PPB

Surat,Nota Curai,Sijil
Penyertaan,Dokumen Bergambar dan
Bahan Edaran aktiviti (bahan
bercetak /power point) di sekolah /luar
sekolah sebagai peserta
:mesyuarat,LDP,seminar,Kursus,Bengke
l,Program Panitia,dsbnya.

4.Lain-lain aktiviti
PPB

Dokumen bercetak dan bergambar


PLC
Lawatan Penanda Aras
Wacana Ilmu
Ulasan Buku
Coaching and Mentoring

Head Count/Audit prestasi


Analisis UPSR
e-Prestasi

JikaOT1,TOV,ETR tak capai:


Post Mortem Program
Kajian Tindakan
Perancangan Program Baharu

BAB

3.SUMBANGAN
KEPADA
ORGANISASI/PROFE
SION

4.BAHAN BUKTI
PEMBELAJARAN
DAN PENGAJARAN

TAJUK
1.Senarai Tugas dan
Tanggungjawab di
sekolah(3 Tahun
terakhir sebelum
kenaikan gred-perlu
lengkap)

SUB TAJUK
Buku Pengurusan Sekolah
Surat Lantikan Tugas
Tugas Dalam Jawatankuasa AdHoc
Pamplet dan Buku Program Tugas
yang di amanah

2.Sumbangan kepada
JKD/PPD/Daerah
Lain/JPN/KPM

Surat,Nota Curai,Sijil
Penyertaan,Dokumen Bergambar
dan Bahan Edaran aktiviti (bahan
bercetak /power point)sebagai
AJK,JU,Urusetia,Fasilitator,PPMP
(Negeri)

3.Hasil Penulisan dan


Penerbitan
(Kertas
Kerja/Laporan/Buletin/
Buku ilmiah dan Buku
Rujukan)di peringkat
sekolah/JKD/PPD/Daer
ah lain/JPN/KPM
1.Buku Rekod
Mengajar(3 tahun
terakhir sebelum
penilaian kenaikan
gred)
2.Sukatan /Huraian
Sukatan/Rancangan
Pelajaran
Tahunan/Perancangan
Strategik /Plan J
3.Contoh Hasil Kerja

Dokumen dalam bentuk:Cakera


Padat,Contoh Kertas Kerja
Power Point
Bahan Bercetak dsbnya.

4.Inovasi dan Hasil


kreativiti pdp

Alatan Mengajar
Kaedah Pengajaran Baharu
Fun Learning

Buku Rekod Mengajar

Huraian Sukatan
Rancangan Pelajaran Tahunan
Perancangan Strategik panitia
Lembaran Kerja Murid
Modul Relief
Kajian Tindakan dalam pdp
Bahan PBS
Buku Kerja
Buku nota dsbnya

BAB
5.ANUGERAH
/PENCAPAIAN
DALAM
PERKHIDMATAN

6.Penilaian
Pembelajaran dan
Pengajaran

TAJUK
1.Anugerah Dalam
Perkhidmatan
2.Anugerah Dalam pdp

SUB TAJUK
Sijil dan Dokumen Bergambar
APC
Sijil dan dokumen bergambar
-Guru Inovatif
-Guru Super
-Munshi Dewan
-Anugerah Guru di Majlis
Anugerah Cemerlang Sekolah

3.Jemputan untuk
ceramah,bengkel,taklimat,ko
nsultasi dan seminar sebagai
penceramah di sekolah,PPD
daerah lain ,JPN,KPM

Surat,Nota curia,Sijil
Penghargaan,Dokumen
Bergambar dan Bahan
Ceramah (Bahan Bercetak
atau Powerpoint))sebagai
penceramah.

1.Bahan Bukti Keberkesanan


pdp

Laporan oleh
pemantau/Pencerap dalaman
dan luar sekolah

2.Rakaman pembelajaran
dan pengajaran

Video pengajaran
Portal e-guru
Bahan Slaid pdp

3.Maklum balas dan Penilaian


dan Ketua Jabatan

Borang SPSK PK10