You are on page 1of 2

PREDMET: Engleski jezik

AS BROJ: 9
ODELJENJE:
DATUM:
NASTAVNA TEMA: UNIT 1 MY LIFE
NASTAVNA JEDINICA: UNIT 1 C - Kids
TIP ASA: obrada i utvrivanje
OBRAZOVNI CILJEVI
Uenici e moi:
- da se predstavljaju i pozivaju jedni druge na zajednike aktivnosti
VASPITNI CILJEVI
Uenici:
- razvijaju navike pristojnog predstavljanja, prihvatanja i odbijanja poziva / predloga
ZADACI
Uenici e:
- uiti i uvebavati vokabular i jezike strkture koje se odnose na predtavljanje, davanje, prihvatanje i odbijanje
predloga / poziva
METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani razgovor, itanje i odgovaranje na pitanja, dopunjavanje reenica
po seanju, simulacija situacije
OBLICI RADA: frontalni, individualni, u paru
NASTAVNA SREDSTVA: udbenik, CD, radna sveska
KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Graansko vaspitanje (empatija, obaveze, odgovornost)
UVODNI DEO:

Provera domaeg zadatka iz radne sveske, uobiajeno.

GLAVNI DEO:
Aktivnost 1 Udbenik, strana 14, zadatak 1 a, b. Ponavljanje prethodne epizode prie. itanje i odgovaranje na
pitanja. Read and answer the questions. (Sluanje broj 1. 15)
1 a Nastavnik poziva uenike da se sete ta se deavalo u prethodnoj epizodi What happened in the last episode?
Take a couple of minutes to think it all over again and remember as many things as possible. Jedan uenik govori,
ostali sluaju, dodaju i ispravljaju.
1 b Uenici gledaju sliku, nastavnik pita Where are they? (in the school yard) Look at their faces. Are they happy?
(Yes) Do you think Trish is going to ike it there in her new school? Look at her face. (Yes.) Puta se CD, uenici
sluaju, itaju i diskutuju pitanja sa svojim parom. Provera na nivou celog odeljenja.
Odgovor: Trish changes her mind about her new school. She thinks all her new friends are nice.
Aktivnost 2 Udbenik, strana 15, zadatak 2. itanje i dopunjavanje reenica. Read and complete.

Nastavnik daje instrukciju Read the story again and complete the sentences with the correct names. Work
individually. Compare your answers with your partner. Postupak dalje isti kao u prethodnoj aktivnosti.

Odgovori: 1 Trish 2 Sonia 3 Trish and Sonia 4 Martin and Lewis 5 Martin 6 Sonia 7 Martin 8 Trish
Aktivnost 3 Udbenik, strana 15, zadaci 3 a, b. Pozivi / prelozi. Everyday English. Invitations.
3 a - Nastavnik daje instrukciju Think back about the dialogues and complete the expressions. Refer to the text and
check your answers. Rade u paru, nastavnik prati, ali ne pomae. Provera sa celim odeljenjem.
Odgovori: like, fancy, want
3 b Nastavnik daje detaljnu instrukciju Make up your own dialogues now using expressions in 3 a and following
the instructions in 3 b.

Demonstrira dijalog sa jednim uenikom Listen to your friend and me:


Nastavnik: Do you fancy a game of tennis? Uenik: Sorry, I cant. (I must help my father in the garden.)
Uenici uvebavaju dijalog tiho, dozvoljeno im je i da ustanu i improvizuju scenu You can stand up, find a suitable
corner for you and set up your scene. Nastavnik prati ta rade, ali se ne mea. U zavranom delu asa, izvode svoje
dijaloge.
ZAVRNI DEO:

Uenici izvode svoje dijaloge. Nastavnik svaki put kada jedan par zavri pita What did he / she suggest? Why
did he / she refuse / accept?

Domai zadatak: radna sveska, strana 10, zadaci 1 i 2.


ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:
Problemi koji su nastali i kako su reeni:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Sledei put u drugaije uraditi / promeniti:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Opta zapaanja:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________