You are on page 1of 1

kategorija iskopa

vrlo laki strojni iskop

geoloka (genetska) klasifikacija


troni povrinski slojevi s organskim sadrajem

II

laki strojni iskop

koherentna tla, zemljana tla

III

srednji strojni iskop

nekoherentna tla, aluviji

IV

srednje teki strojni iskop

mijeana tla, fliolike tvorevine

teki strojni iskop

VI

vrlo teki strojni iskop


laki iskop ripanjem
iskopn udarnom
iskop glodanjem

VII

VIII

tla i stijene
podlone
djelovanju
(utjecaju)
vode

tei iskop ripanjem


laki iskop udarom
laki iskop glodanjem
lako miniranje
(teki iskop glodanjem)
srednje teki iskop
udarom
srednje teko miniranje

IX

(teki iskop udarnom)


teko miniranje

vrlo teko miniranje

mijeana tla,aluviji i trone stijene


okamenjena tla

tehniko, tehnoloko,
logostiko obiljeje
rastresitost

utjecaj vode

prirodno
stanje:
- rahlo
- zbijeno
- stvrdnuto

suhe

rastresito
stanje)
trone, raspadnute stijene
ekstremno okrene stijene

ugraeno
stanje

vlaene
zasiene
vodom
tekue
(itko)
stanje
iskop u vodi

okrene stijene
stijene
otporne na
djelovanje
(utjecaj)
vode

jako okrene stijene


srednje okrene stijene
slabo okrene stijene

raspucale
uslojene stijene
masivne stijene

stijenski
masiv
usitnjene
stijene
(rastresito
stanje)
ugraeno
stanje

suhe
mokre

23

Na prv i pogled ini se kako je tlo openito lake kopati - ak lake


nego miniranu stij enu. Meutim stroj ni iskop tla ili stij ene, bilo
srasle bilo minirane, ipak se mora drugije stupnjevati po teini
iskopa odnosno po uinkovitosti stroj nog rada na nj ihov u iskopu. U
tome smislu ov dje se nav odi jedno praktino stupnj evanje nekih po
sebi sv ojstv enih tla ili stij ena u uem smislu kao i nj ihov o
stupnj evanje u pogledu teine njihov a iskopa u sraslom odnosno
kod miniranja - rastresitom stanj u (od naj lakeg provediv og
iskopa prema naj teem):

laka pjeskovita ilovaa


razmekana glina
pijesak i ljunak
(obina) zemlja tvrda ilava ilovaa
dobro minirana stijena
mijeani zemljani i kameni materijal
ljepljiva glina
slabo minirana stijena.

24