You are on page 1of 2

Ukázka zpracování NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ na České republice (samozřejmě

zpracujte vaši zemi).

ČESKÁ REPUBLIKA
1. PŘÍRODNÍ BOHATSTVÍ

• Poloha: vnitrozemský stát ve střední Evropě

• Hranice s Německem, Polskem, Slovenskem a Rakouskem; nejdelší hranice


s Německem 810 km

• Fyzicko-geografická poloha ČR

− Českou republikou prochází hlavní evropské rozvodí

− rozvodním uzlem je Kralický Sněžník (1 423 m n. m.)

− nejnižší bod evropského rozvodí na území ČR je v Moravské bráně – 302 m


n. m.

− řeky odtékají do tří moří:

 úmoří Severního moře náleží 63,3% území

 úmoří Černého moře náleží 27,3% území

 úmoří Baltského moře náleží 9,4% území

• Podnebí

− mírné podnebné pásmo, vlivy oceánské a kontinentální

• Rozloha: 78 866 km2 (21. místo v Evropě)

• Povrch

− střední nadmořská výška: 430 m

− nejvyšší bod – Sněžka (1 602 m n. m.)

− nejnižší bod – Labe u Hřenska (115 m n. m.)

• Zemědělská půda

− údaje v mil. ha (téměř 54% (2003), 45% celkové rozlohy ČR (2009))

• Zalesnění – více než třetina území – růst

• Vodstvo

− povodí

− hydrologický režim
− podzemní vody (využitelné zásoby – Česká tabule)

− studené a teplé prameny

• Nerostné bohatství

− zdroje omezené a značně vyčerpané

− cenné zásoby energetických surovin (uhlí a uran) a stavebních surovin


(vápenec, písky, štěrkopísky, cihlářské hlíny, stavební kámen), kaolin, ropa,
plyn

2. NÁRODNÍ BOHATSTVÍ
− Všechny hmotné statky vytvořené minulými generacemi i současnou generací –
budovy, infrastruktura (doprava, energie, telekomunikace).

3. OBYVATELSTVO
• Počet: 10 467 542 (konec r. 2009) – základ pro ekonomii a podniky – (svět:
77. místo, 0,2% populace; 12 místo v Evropě, 1,5% populace)
• Hustota zalidnění: 133 obyv./km2 (77. místo ve světě, 13. místo v Evropě)

• Struktura:
− pohlaví (index maskulinity), věková struktura, rodinný stav, vzdělání,
etnicita a náboženské vyznání, kvalifikace, zaměstnanost
• Demografické procesy:
− úmrtnost, porodnost, přirozený přírůstek obyvatel, střední délka života,
potratovost, sňatečnost, rozvodovost, migrace, počet obyvatel žijících ve
městech (podíl městského obyvatelstva)
• Zdravotní stav
− nemoci z povolání, pracovní neschopnost, onemocnění, vrozené vady,
uživatelé drog, hospitalizace, úrazy (pracovní, dopravní, sportovní, školní)

zdroje ÚZIS ČR, ČSÚ

4. POLITICKÝ A EKONOMICKÝ SYSTÉM + ZAPOJENÍ DO MEZINÍRODNÍCH


ORGANIZACÍ A INTEGRAČNÍCH SESKUPENÍCH
Ekonomický systém – tržní ekonomika nebo centrálně plánovaná ekonomika
Mezinárodní organizace – Světová obchodní organizace, Světová banka, Mezinárodní
měnový fond, Světová zdravotnická organizace
Integrační seskupení – EU, NAFTA, ASEAN, APEC,…