You are on page 1of 2

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပႏ

ြဲ ွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေထာက္ခံေရးလွဳပ္ရွားမွဳမ်ားအေပၚ
FBF ၏သေဘာထားထုတ္ျပန္ျခင္း
ရက္စြဲ။

။ မတ္လ (၅) ရက္၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္း ျပႆနာမ်ား သည္၊ ျပည္သလ
ူ ူထုအား ဖိႏွိပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ စစ္အာဏာရွင္
စနစ္ဆိုး ေပၚတြင္အေျခတည္၍ ေပၚထြက္လာရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ တိုင္းရင္းသား၊ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးသည္ စစ္အာဏာရွင္
စနစ္ဆိုး လက္ေအာက္တြင္၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမွဳေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးႏိုင္ခြင့္
အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရွံဳးခဲ့ၾကရျပီး၊ ဆင္းရဲတြင္း နက္သထက္ နက္ေနၾကရသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အေျခအေနဆိုးမ်ားမွ အမွန္တကယ္ ေက်ာ္လႊားနိုင္ရန္အတြက္၊ စစ္မွန္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ မွ်တပြင့္လင္းေသာ
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာမွဳ ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး၊ အမ်ိဳးသား ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး ပန္းတိုင္မ်ား
ခ်မွတ္၍

ေျဖရွင္းၾကရမည္ ျဖစ္ေလသည္။ ထိုသို႔ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္၊ NLD အပါအဝင္ ၊ တကမာၻလံုးမွ

ေတာင္းဆို ေနသည္ကို လစ္လွ်ဴရႈျပီး၊ န၊အ၊ဖ စစ္အုပ္စုသည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တည္တံ့ ခိုင္ျမဲေရး ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည့္
ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒအား ေရးဆြဲျပဌာန္း၍၊ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး ပန္းတိုင္ကို
လ်စ္လ်ဴရွဳကာ၊ အာဏာရွင္စနစ္ တရားဝင္အသက္သြင္းေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ဇြတ္အတင္းက်င္းပရန္ ျပင္ဆင္ေနသလို၊
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ေထာက္ခံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုလည္း၊ ျပည္တြင္း၌သာမက၊ ျပည္ပတြင္ပါ က်င္းပရန္၊ ၄င္း ေရြးေကာက္
ပြဲအား ေထာက္ခံသည့္ အင္အားစုမ်ားမွ၊ ျပင္ဆင္ ေနၾကပါသည္။

စစ္အုပ္စု၏ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲသည္ (၁) အာဏာရွင္စနစ္ကို သက္ဆိုးရွည္ေစေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည့္၊
ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအေပၚတြင္ အေျခတည္ထားျခင္း၊ (၂) တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊
ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး နိုးၾကားတက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ား အပါအဝင္၊ ၄င္းတို႔အား ဆန္႔က်င္မည္
ထင္သူမွန္သမွ်အား မတရား ဖမ္းဆီးထားဆဲႏွင့္၊ ဆက္လက္၍လည္း ဖမ္းဆီး နွိပ္စက္ ေထာင္ခ် ေနျပီးမွ က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္
ေနျခင္း၊ (၃) တိုင္းရင္းသားမ်ား အပါအဝင္ ျပည္သူလူထု အမ်ားစုၾကီးမွာ၊ မိမိတို႔ ယံုၾကည္ရာကို ေျပာဆို၊ ကိုးကြယ္၊ လုပ္ကိုင္
ရွာေဖြ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းႁပုခြင့္ စသည့္ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မွ်ကိုပင္၊ လြတ္လပ္စြာ ျဖည့္ဆည္း ခြင့္မရွိေသးသည့္
အေျခအေနဆိုးမ်ား ၾကားတြင္ က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္ေနျခင္း၊ (၄) အပစ္ရပ္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ား၊ မိမိတို႔အခြင့္အေရး အတြက္
ဆက္လက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအနိုင္ရ NLD အပါအဝင၊္ နိုင္ငံေရး အင္အားစု

မ်ားႏွင့္ တိုင္းျပည္၏ ပကတိ နိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားအား မေျဖရွင္းေသးပဲ က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္ေနျခင္းနွင့္၊ (၅) ႏိုင္ငံေရး
အင္အားစုမ်ားအေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာေရးသား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြငမ
့္ ်ားကို ကန္႕သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ ထားခံေနရျပီး၊ လက္ရွိ
စစ္အုပ္စုႏွင့္ ၄င္းတို႔ ေထာက္ခံသူ အင္အားစုမ်ားသာ၊ နိုင္ငံပိုင္၊ ျပည္သူပိုင္၊ ဓနေငြေၾကးအပါအဝင္၊ သတင္း၊ ျပန္ၾကား
ဆက္သြယ္ေရး၊ စာနယ္ဇင္း၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ တဆင့္ ၄င္းတို႔၏ မူ၀ါဒႏွင့္ သေဘာထားမ်ားကို ျဖန္႕ေ၀ခြင့္၊ စည္းရံုး
လႈပ္ရွားခြင့္မ်ား တဖက္သတ္ရေနသည့္ အေနအထားတြင္ ထြက္ေပၚလာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ စစ္မွန္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ
မဟုတ္ေၾကာင္း အခိုင္အမာ သက္ေသျပေနေပသည္ ။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္၊ လက္ရွိအေျခအေနအတိုင္း က်င္းပမည္ဆိုသည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္၊ အမိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပကတိ
ပ႗ိပကၡမ်ား ေျပလည္ေစေရးကို ဦးမတည္ပဲ၊ အနာဂတ္ တိုင္းျပည္တြင္၊

(၁) ျပည္သူမ်ား၏ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ မျပည့္ဝသည့္ ျပႆနာ၊
(၂) နိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ဆံးု ရႈံးမႈ ျပႆနာ၊
(၃) တိုင္းရင္းသားမ်ား တန္းတူေရးႏွင့္၊ ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး ျပႆနာ ၊
(၄) ျပည္တြင္းစစ္မီး ျပႆနာ ၊

စသည့္ ပ႗ိပကၡ မီးပြားမ်ား ျပန္႕က်ဲေရးကိုသာ ဦးတည္ေနေၾကာင္း ထင္ရွားသျဖင့္၊ ၂၀၁၀ အာဏာရွင္ေရြးေကာက္ပြဲ
အား ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ႏွင့္၊ ၄င္းေရြးေကာက္ပြဲ ေထာက္ခံေရး လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားအား မိမိတို႔မွ ကန္႕ကြက္
ေၾကာင္း၊ အတိအလင္း ေၾကညာအပ္ပါသည္။

ဗဟိုႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္ေကာ္မတီ
ျမန္မာျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္