You are on page 1of 1011

‫اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ‬

‫وﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ إﻟﻰ‬


‫ﻟﻐﺔ اﻟﻬﻮﺳﺎ‬
‫ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ‪ :‬أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺟﻮﻣﻲ‬
‫ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﺑﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ‬

‫وراﺟﻌﻬﺎ اﻷﺳﺘﺎذ‪ :‬ﻣﺤﻤﺪ أﻧﻮا ﺁدم دﻳﻜﻮ‬


‫اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم ﻟﻐﺔ اﻟﻬﻮﺳﺎ‪ ،‬وﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺣﻤﺪ ﺑﻴﻠﻮ ﻓﻲ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ‬
ALKUR'ĀNI
MAI GIRMA

Da Kuma Tarjaman
Ma'anÕninsa
Zuwa Ga
Harshen HAUSA