P. 1
Prawo konstytucyjne - 04.03

Prawo konstytucyjne - 04.03

|Views: 86|Likes:
Published by Dominik

More info:

Published by: Dominik on Mar 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2012

pdf

text

original

Data wykładu: 4 marca 2010 Wykładowca: Mirosław Granat Prawo konstytucyjne Konflikt przepisów, które są zasadami.

Takie konflikty rozwiązujemy (urzędnik, prawnik, sąd) za pomocą mechanizmu proporcjonalności (inaczej zasady proporcjonalności – mechanizm wa enia). Zawarta w Art. 31 Ust. 3 Konstytucji wyra a kolejną zasadę. O niej nie mo emy dziś mówić, bo rozbije się wykład. Art. 31. 1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej. 2. Ka dy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. 3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Zasada suwerenności narodu. Klasyczne, tradycyjne rozumienie zasady suwerenności narodu. Druga płaszczyzna. Przepis głosi, e naród jest suwerenny w Polsce. a) Myślenie o suwerenności narodu zawdzięczamy J. J. Rousseau (1762 Umowa społeczna). Wypracował taką konstrukcję intelektualną, wykoncypował wolę powszechną – byt idealny, coś nierealny. To pojęcie ma trzy właściwości: niezbywalna (nie podlega odstąpieniu), niepodzielność, nieprzenoszalna. Wola powszechna u niego to wola narodu. Cechy woli powszechnej przenosi na naród. b) Deklaracja praw – 1789, realizuję tą myśl Rousseau w Art. 3, mówi on e wszelka władza nale y do narodu. Władza narodu przenika do ró nych konstytucji, np. Polskiej z 3 maja, Francuskiej – wrzesień 1791. Konstytucje na pierwszym miejscu stawiają wykonywanie władzy narodu przez przedstawicieli narodu. c) Zaletą jest to, e władzę w państwie sprawujemy my, naród. Wszyscy jesteśmy suwerenem, do nas nale y władza. Wadą jest to, e nie wykonujemy tej władzy bezpośrednio, ale pośrednio przez przedstawicieli. Ta klasyczna koncepcja suwerenności wykluczyła, zniosła kontrolę zgodności ustaw z Konstytucją. Wyklucza sądową kontrolę zgodności ustaw z Konstytucją, gdy sakralizuje ustawę. Ustawa nie mo e podlegać kontentacji. We Francji najpóźniej powstało sądownictwo konstytucyjne (1958 rok) nasza Konstytucja w Art. 4 wyra a zasadę suwerenności narodu, Ust. 1 Art. 4 władza zwierzchnia w RP nale y do narodu, Ust. 2 naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Art. 4 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej nale y do Narodu.
1

2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Trzy regulacje ustawowe: − Ustawa z 2003 roku o referendum ogólnonarodowym; − Ustawa z września 2000 o referendum lokalnym; − Ustawa z czerwca 1999 roku o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej. Zasada suwerenności narodu podlega zmianom w ramach integracji europejskiej. Za sprawą Art.90 Konstytucji, Polska na gruncie tego artykułu mo e (fakultatywnie) przekazać kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach. Art. 90 1. Rzeczpospolita Polska mo e na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach. 2. Ustawa, wyra ająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, o której mowa w ust. 1, jest uchwalana przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. 3. Wyra enie zgody na ratyfikację takiej umowy mo e być uchwalone w referendum ogólnokrajowym zgodnie z przepisem art. 125. 4. Uchwałę w sprawie wyboru trybu wyra enia zgody na ratyfikację podejmuje Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. To przekazanie władzy z Art. 90 odbywa się na mocy umowy międzynarodowej (zazwyczaj traktat) ta umowa podlega ratyfikacji, albo na mocy ustawy. We Francji istnieje rozró nienie na suwerenność narodu i suwerenność państwa. Suwerenność narodu od czasu Rousseau nie zmieniła się (Art. 4) władza narodu jest constans, co innego suwerenność państwa. Jest ona większa lub mniejsza. Mo na ją pomniejszyć. W toku integracji europejskiej państwa pomniejszają suwerenność narodu. Szkoła niemiecka to jest doktryna Solange (tj. dopóki). Ta doktryna jest wypracowana przez Niemiecki Sąd Konstytucyjny (ZTK). Solanigzacja – to kraje wschodnie (Polska, Węgry, Czechy, Słowacja) powtórzenie tej doktryny w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Solange 1/Solange 2 – Niemcy uznają prymat prawa europejskiego warunkowo, o ile prawo europejskie, dopóki to prawo uznaje/szanuje prawa podstawowe zawarte w niemieckiej ustawie zasadniczej. Warunkowość prymatu Unii Europejskiej nad wolą narodu niemieckiego. Kolejna szkoła, która objaśnia, e istnieje sądowa kontrola integracji europejskiej. We Francji, Niemczech, Polsce Trybunały wyró niają rdzeń/istotę albo jądro przepisów Konstytucji, które nigdy nie mogą być przekazane w ramach tego mechanizmu członkostwa, mechanizmu akcesji. We Francji i w Niemczech mówimy, e część przepisów Konstytucji, występuje taka nazwa przepisy suprakonstytucyjne (nadkonstytucyjne). One tworzą rdzeń Konstytucji i nigdy nie mogą być przekazane w toku integracji europejskiej. W ostatnich latach mówimy, e Konstytucje mają przepisy, które wyra ają to samość danej Konstytucji. W Polsce wyrok z 11 maja 2005 roku K18/04. Ten wyrok to nasz rdzeń, wyznacza przepisy,
2

które nie mogą ulec zmianie w wyniku integracji europejskiej. Ten wyrok, jego istota polega na tym, e Trybunał stwierdza pomimo członkostwa Polski w Unii Europejskiej Konstytucja nadal pozostaje najwy szym aktem prawnym, ale musi pozostać przyjazna wykładnia naszej Konstytucji dla prawa europejskiego. Nie mo na przekazać całości kompetencji, tylko pewną część. Akcesja Polski do Unii Europejskiej dokonała się w zgodzie z Konstytucją, była legea actis.

N

E

B

B

Sędzia mo e zło yć pytanie prejudycjalne (wstępne) do trybunału sprawiedliwości w Luksemburgu (TS). ENA zmienił Art. 55 Konstytucji. Art. 55. 1. Ekstradycja obywatela polskiego jest zakazana, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 2 i 3. 2. Ekstradycja obywatela polskiego mo e być dokonana na wniosek innego państwa lub sądowego organu międzynarodowego, je eli mo liwość taka wynika z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej lub ustawy wykonującej akt prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem, pod warunkiem e czyn objęty wnioskiem o ekstradycję: 1) został popełniony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz 2) stanowił przestępstwo według prawa Rzeczypospolitej Polskiej lub stanowiłby przestępstwo według prawa Rzeczypospolitej Polskiej w razie popełnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno w czasie jego popełnienia, jak i w chwili zło enia wniosku. 3. Nie wymaga spełnienia warunków określonych w ust. 2 pkt 1 i 2 ekstradycja mająca nastąpić na wniosek sądowego organu międzynarodowego powołanego na podstawie ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej, w związku z objętą jurysdykcją tego organu zbrodnią ludobójstwa, zbrodnią przeciwko ludzkości, zbrodnią wojenną lub zbrodnią agresji. 4. Ekstradycja jest zakazana, je eli dotyczy osoby podejrzanej o popełnienie bez u ycia przemocy przestępstwa z przyczyn politycznych lub jej dokonanie będzie naruszać wolności i prawa człowieka i obywatela. 5. W sprawie dopuszczalności ekstradycji orzeka sąd.

3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->