~ALI~MA SURECI

••

li~Saghgilive GOvenlligli

Gaz Kaynag: / Alevle Kesrne / Sert Lehirnleme

·.031

I

\
I·....,_--"'I:
j
I

\

~
I

I

t
,,
l

10 ,
i I

i \

\

"

• Gaz luplesinl dusrnerneleri it;in ernniyete aim. Ge~i§ y,erlerine,
aratara, ev koridorlanna, rnerdiven bosluklanna ve
151

• Sadees test edilmi§ ve olnay'll

basmc d(j~urucu kullarun, Tupe
taktl@lrllzda, gluv,enlik vanasrm

kaynaklanna

yakm yerllere

dizmeyin ve istitlemeyln.

• lnsaat ve rnonta] alanlannda tupleri tasrmak i~lin mumkun oldugunca ,el arabasi veta~lma ayakhg'l kullamn. (D

uze ri ndekl aya rl a ma v lda S IIi1i II yaym geV:§.emesi ~t;;~tn geriye dogru

insanlan telhlikeye atrnayacak §ekilde acm. • TOp vanasrru sarsarak acrnayin. Once basmc dUI§,OrOcO

~evirin. (3) • Oksiien errnaterlerl yakrttan ve

yagdan annml§ olrnahdu;

o

Ala. ~Im Sil ve ilZ .. ala~lfnll gelik, al,~minyum

Yllltsekala§lmll
~Iik, I'4Ernalsemeler

Kat alllml§ ge~ik kaynagl

Yangu"lJdan Korunma Ek Bilg'ile'r

Haklundal

malzemelsr 8az kaynagi Sabit

(!1lamirlyutTI1 harig)

.' Yanma ve patlarna te,hliK€S!
T
F

~

Sabit cle~il
AI·evlle kesme
Sablt Sabjt dle~il

F
F

..T
T T T

1

F

A
A A
A

A
A

F F
rr =

A
T

T
T

T T

'" klSlllsumli = IIDJnilioeli s

F'" do€~III;i\\lllam~lrIlia 1i1lil~landmllil o(~~n. i/a~1iIaIDr, ~iimd

bulunan alanlarda k~ynak, kesme ve lehrrn yaD~ak i~in kalYl'ilak lzntnln bulul1masl ~erekk. • Turn yamCI madd~leri teJllilkelli alandan Ulzak~a§tum. • Yangm ~Ikmaslnl tinlleyici tedbirlsr aim: - Ulak~a~tl nlarnayan yamct

rnaddelerin uzerini k;;.patln,
- Delikleri kapann. .' rangm gorevlilerini

K!5a siifeli; alevin gll'lma s(jresinil1 \leya kaynak alevinin g~nlOk yanm saatleli! hn.la· olmamas, veya haft.ald<.iki saatl ge~memBs.i dernektir ..UZUI"1 sureli" Alev suresinin 3ngorllien de~erlerin O!erinde olmas: clemektlr.

ve yangm sond urucuieri kayrnak srrasi nda
hazir bulundurun, (6)

• Kaynakttlnm goru§ alaruna yerlle~.tjrilmernis aseti len tuplerini Iek tek em nlyete 211m veya tuplers kullanrna duzenegi
takln.(4)

gozluk takm (Koruma
(2)

• $artlar.a uygun koruyucu

5111111 2-8).

bltimlnden 24 .s.aatso maya kadar ~all§maalanlanm yal1gm tshlikesine karsr konhol edin,
• ji§

.' Gaz rnemesinin guvenll tutusturrnayi saglladlg,1 ndan smin

horturnlan en 8JZ 3,00 m uzu n~l!.lkta olrnal Idlr. Yenl gaz hortumlanru ilk kullerurndan once Ofleyerek kontroll edtn .. • Sadece gilvenll horturn baglantl parcalan kullanm (l-lalkah hortumagizlan veya gecrne ke~epgeler). (50)

• Ga.z hortumlanrn mskanlk zararlara ve yanmaya kar~! koruyun. Horturnlan arrnatorlere vetlJpQn etranna dolamaym, • Oksijen ve yanliCl1 gaz

olun ve geriye alev sacan gaz memesini ancak anza gider~ldikten soma tskrar yakm.
(blk.Tablo) • I(all§,ma aralannda
g<;lIZ

rnemeslnl avadanlrk kutusuna ve
Diger A~!IcJ<!m!!I..~:.. ,'BGV: D34 ;'S~\I"lIll~I'nliri'11:geizlan tI klJ lI<1intnnt"

dlger kutulara koymaym.

Alevle Kesme Hakklnda Ek BHgliler
• Alevle kesirn yaparken atese dayarukh elbiseler giyin veya deri ye~ek, kaYllak<;! eldiveni ve tozluk kullarnn. Aynca kulak koruyueu
kullarun.

Ii. Birgi

notu ~gl!zl! t~p :t~$i~ U,mnda gl!Z
:.

S1Z!,H!SlfI(l: 'l'M§:l(1:!;lklTla%ma.kar~j \I"€ g~\len Ii k o.nlemlerf. ..
BGR 190 "Ma5ke,k~lariwru"

:.BGR Dmz \/~ g6'iko'IU~lIClJlann kull~"l!ml~. .... . ...
BGR 133

192

dot'lan!m!an"

"l§}'erle!il1dekl ~y.~ogt.n: rme SOIlJ~(i
.. : ..... .
.'

h~~etmegij-:eflli~!':~o~erfll('!~t81' '. .'," BGR 50Q "I§ mil ~ir1Ellerr~jn ~~lIanlrri I~:.;

Elektrik Ka;yna'gll /: KorurnaliGaz Kaynag:
• Kaynak veya elektrot degi§imi srrasmda deri koruyucu eldlven

,

,

,

takm.
• Kaynak yaparken deri onlOk, yanmaya dayarnkh elblse ve deri eldlven glyln. UV 1§lnlanndan korunrnak ii!;:~n tam kapalr giysiler giyh • Kaynak alarum diiger ala nlardan ayakh paravanlar veya
perdelerle aymn, (3)

• Kaynak yaparken uygun koruyucu gozlUk veya kaynak carm kullarun (IKomma srnrf 915), Kaynak yardrmcrsi igin daha dOl§uk seviyeli koruyucu g6zl0kler kullanjlabtllr (korurna slnrfrl 1,2 1 ,Tye kadar). (4) • Hasar gormu§ lzolasyon kabiru ve kaynak tell tutacsgnu hernsn degi§tirin. • Kaynak tell tutacagim ve koruma gazt rnernesini koltugunuzun arasmda slkl§tlrmaym. Sadece izoleli althklan n uzerine koyun, • Kaynslk i:~iill'l .ullallll'lan elektrik k kayrnagn sadece uygun ekl p faaliyete g€\irmelidir. • Ysterli havalandrrrna saglaym. (Bk.Tablo 1)

D Birlgiler
• IKaynak sirasmda eiektrik kaynaklarmm secirninoe dikket edilecek hususlar- Kuru mekanlarda, - A~lkta korurnasiz ve/veya - Yukssk elektnk akirn tehllkesl '. Kablo agm I, kaynak ®Iektrigi kablosunu ve hortum paketmi rnekanlk darbelere k.:n§~ koruyun, • Bozuk olmayan ya htirn I I kabto
baglannlan kullarnn,

Kommall Gaz lK:aYllaiJ lH,akkilnrdla

• Korurna gaz: tuplsrini guvenli §€ki'lde yerle§tiri n ve dOi§memeleri i~in emniyete alln,(5)

• Kaynak elektrigi topraklarna
kablosunu ge~id olarak

altmda liall~maya uygun mLldtlr?( 1)

uzatrnayi n; MGmkOn oldlugu nca
direkt kaynak yaptlan malzerneye
baglaym. (2)

• Tel makarasim sadece akirn olmad@ zaman degi~tirin . Dikkatl lei batrnasi SOIilUC1J yaralanrnalar,

VDkse-k E;te1ktfik Aktmt Altmda Yap_IanKaynak Hakklnda A~tlJdaJmalall'**
• YOksek elektrikakmu altlnda yapilan ~ah§ma~lar i~in ozel belirlenrnis enerji kaynaklalrl kuliamlmahdlr" IBk. Table 2) • izol'eli ara katmanlar kullarun (ILastik plakalsr, odun) • rangma dayamkh, ku,ru i,uyafetler, hasarsiz, kuru guvenlik
ayakkabilan kutlarun,

Tablo 1

Me~kanh1rm HavBllBlndmlmasl
II.la~lmslz ve aiZ YClksek

allii§lmh ~llik,
aluliliillYUIPi'l

ala§llmll

~

m

rnalzerneer

'te1ik, NE· mslzemeler (alum rllyum hal1i~)

I<at atllmli§' ~elik kaynaai

Elektri k ark ~nagl

SaM SaM degil
MIG" MAG,· KaynaSJ

T F T

A

T A
1

A

T
A

A A
A

A

T A

A

-

A A A

Sabit Sabit degll
WIG- Ka~gfw

F

T

A

T

• Kaynal!k ig:in gerekll ener]i

kaynaklanru
kurrnaym.
:/i'*

dar odalara

rita nYli m Ok5,irtsiz VoUram elektJlOtlanyli;'l1
Sabit F
F

T
F

Kaynak i~in yOksek elekNik akam

Sabit degii
WIG- Kay(J.a~'I*

r
F

T T

F

F

T T

tehlilkesi:

a) Dar cahsma atanlsrmda kaynalkCI rnecburen dilz ~kgrek" yatarak veya yaslanarak ,c;all~maktadlr. 81lJyOzdell vucadunu akirn g~iren parcalera

Titanyum oksitslz VoUram eiektrotlanyla

SaM
Sabit degill

A T

A A

~
A

F

A

T

A

F

A
T

stlrtmesi,

b) Oar alanlarda kaynak~1 ileelektrik

lleten parcalar arasmda :2 rrrden daha
az rnesafs olmasrdurumunda

•= =

1k15a sur~1i uzunsureli ") -- KofUfii1<'l1lgaz kayrnagl

F '" !logall havalanc:llrma T .. Ieknik [rnakineyle) Havalandurna (Orn. Vantiiatof, klima)' A. '" Zararl~ maddetenn ortarndan L1mkla§tllllnnaSI

kayna~~lniliJ OU par~<lIam tesadflten

do KlUllmasll,

KI~ s~~;eli; K<!YMk ale!ll'inin glinlilk y<lrlm saatten tazla olmama5!\leya ha1t1illl~ ii~i ssatl g:er;meme.Sii d .. mekti~; Ullln sUleli; Ale\! suresi n~n ,otlgtirLillen d'eg-erleriri uztilinde 01masi
demektir.

c) Neml~, Islak veya srcek meksnlarda cill,dilriveya slbisenln nerndan veya rarden delaYI ele!k,trilk ge~irgenligil1lin artmas: netlcesinde ortaya C;llkar.

Table 2 Yluksek Elektrik

.Aklmll

.Alhl1lda Yapdall Kaynalk 'Cah§mlalan
Adiiallndilililmasi.

Yang n€fan Karlnma IHakkll1da Ek lil'gi g~
• Yangm ViS patlama tehlikesi bulunan rnekanlarda kaynak, kesme ve lehimlems ~all§maiarl j~il1 kaynak izni gereklidir, • Turn yaruci rnacdeleri tehllikeli

iglin Elektrik Kaynakl.annlll

8

lJIeya

I<aynaktra.ns:formatoru

i~in

o

veya

KaYl'lak dogrultucusu

i~jn

gllkartll"l. • Yangm '~llkmasmll onleyici
alandan

tedbirler aim; - Uzeklastmlarnayan yanlCI maddelerin uzerini kapatm, - DeHkJ,eri kapann.

08
mak, degeri -v (mak, 113 'Va~t)

veY,al!

Elekt!rik kaYl1lagl i,~in

deg~§ke~n ~ekilldle dlogru ve dalgah akan liCin
D~)gru akrmh Kaynak jeneratdrlerl ve KaYliiak tran:sTormatorle'ri

lbO§la iken akim

.' Yangrn gorevlilerini ve yangm
sonduruculeri kaynak sirasmda ham bulundurun . • i§ bitiminden 24 581at sonrava kadar ~all§mal alanlanru yangm tehlikssine kar§1 kontrol edln.

..

"'

..
".

'

..•...

. ..··x~:~~'-:-~··'
.:

...

.

.. ... ,.. : .. ~.. . .
'

.'

~
.

'.'

.

• <(all§maya baslamadan one'€: kaynak rnakinesini kullarnma hazir olup olrrladlgl konusunda
kontrol edln, Ozellikle:

• K~sa sureli 'i§lerde bile rnakine koyacak guvenii zeminler
kullamn. t.ehlrn alevine ~ar§! koruyucu gozllik kullanm.

• Yangm gor,svmerini ve yangm s6ndOrl(lcOler~ 'lOrn. TOl sondiirucu) kaynak sirasmda

hazr buluncu run.
• I§ bltlrnlnden 24 saat sonraya kadar «;all~ma alanlanru yangm tehtikesine kar§1 kontrol edin.

- Elektrikli kaynak makinelerinde
kablolar
SIVI VB

kablo girislarine,

gazla 9ah~aln lehlm makinelerinde hortum ba,glant!
noktalan ve vana sizdrrmazhgma

Yangm

KorumaSE Hakklnda

Ek Bilgilel'

dikkat edlin. • Guvenlii, vanmaz altllk
kullamn. C;all~ma alarum kolay yanabilen maddelerden anndmn. • • vurnusak lehlmiasm Qall§ma WrUIl6 ve

• Yanrna ve patlama tehllkesl
bulunan rnekanlarda lehirn

rsttrnayrn,

yapabitrnek i~in kaynak"yaprna izn [ cuiunrneho I r. • Tum yanrci rnaddeleri tehlikeli ortarndan uzaklasnn n.
• Kaynak yapma izninde

l<terigine

gar's yeterlt havalandrrma
saglaym ve yangm koruma tedbirleri aim.

lbelirWen yangm onleme tedblrlerlnl belirleyin. Ozellikle:
- Uzakla~tmlamayan yamel rnaddelerin uzerini kapatm, - Delikleri kapatm,

Ta§fiimaSI

B~sl'n¢tIGa£TjjR,lerlrc1ih;
'c;
.'

"'i,

"",
...

• Basmch gal' tuplerlnl sadece vanasi kapahyken ve vidal! korurna kapa~~ takrlryken t8§1)lln. • Tup yuklOi aracla denetlrn olrnadan cadde uzerinde durmaym ve park etrneyln,

®

• 8asmc;ll' gaz tuplerini
~arpmalara kar§1 koruyun. Tupleri ftrlatrnaym, 8§al?;1 atrnaym, yeroe yuvarlamaym. .BasllnGI! gaz tiiplerinln nuknausf vln~lerle tasmrnasi yasaktrr.

• Seyyar tilplerin tasmmesmda el arabasi (1) veya tasrrna ayalkl@ (2) kullanm . • Ara~ iizsrinde tasirken UiDleri ktllyma, yuvarlanrna, devrilrne ve dO~me riskins kar§1 sagtamlsstn-n (Orn. lBaglayarak). .Basllnt;:11 gaz tupterini hafif yaruci rnaddelerle bir arada
tasimaym.

Karay!)lundal Basln~hGaz i"plerinln Ta~mmasl Hakkmda

Ek BH~Uer

• Kara ve dernlryotunda
rnadcelerin

tasmrnasrna ~Ii§kin

tehh'keli

duzerdemeye
Bir maccenin

uyun"

veya urunun tasmrnasmda azarni rniktar asrlrnamahdrr. (Bk.Tablo)'

o

farklll tehnkeii rnaddelerin arac uzennde bilr arada tasmmasrnda, net agllrhkta madceyle ilgili ozellikler gaz onunde bul undurulrnahdu, Orun rnlktan 100O'i ge~emez., Srrunnasrlrnasr durumunda

A:tilye Arabas,lnda <;ah§ma
• Atolye arabesi iile yapilan kaynak, lehim ve alevle kesrne i§leri sadece §OU sartlar altmda yapilrnahdm - Kapilar a~lk tutulursa,

kara,yolu ve derniryolunda
tehlikeli maddelerin tasmmasma iliskin dtlzenlerneler ge~erlidi r. (GGVSE)

- Yangms1:indn.iri.icu (min. 6 kg ABC-Tozllu s{mdQrulcO) el altmoa
hazir bu lundurulursa,

- TO p basmc dOgij<riJciUsuyle
ate§-Ieyici arasmda tep gOvenligi veya kullanrna duzenegl

Orriek,
Bmu hatttl kurucul.annll1 'tiift: kabinli k.;miyon uzerindle t:a~ldikl<m mlktar 40 ~Oksijen (Suuf 2, say r, 10) ,x 1 40 24 99

do§'enmi~s.e'.,
- Asgari hortum uzunlugu 3,,00

m olursa. (

8 kg'Asetilen {Smlf 2, sayr. 4F) x 3 33 kg Propan (Slnr! :2, !layll, 21") x 3
163
<:

1000,

163

D(l~iJk mi'ktiilrda nakil,

• Yangllrl semdOrOcO bulundurun (2 kg Ioz). • 'Basln~h gaz tuplerinin kornbt
araclarda ve otomcbil bagajllnda tasmmasi kisa sureli Ohil81111dn. Tuplert tasrrna sonunda hernen aractan iindir~ln. .' YOkleme esnasmda sigara

KU~Uk Yu1klerin

Ta§lnmasl iitin Miktarlarve
Maddeler/

fakto,rlel'
KG~(jk yUlderin ta~lillmasl

Kansunlar
Sllnlf

i9in rniktar (net !kg veya gaz tupulnilll1 kapasitesi)

ve faklo(ler SaYl'
UIN~Nr. Tamrn

Sll11llf 10 1072 Oksijen yasaktlr .. Hidrojen 1 F 1049 .' 18asm<;;hgaz tuplerini, sadece ta§macagl OslO kapah aracm yuk Propan 1965 2F b51[im~lnde en az jlkil Ukit gaz 1965 2F bavalandirma d:eligi varsa ta§~ym. 4 F 10001 Asetilen • Her havaiendirrna deligi geni§ligi en az 100 em' alma I~dlr. • Hava landirma delilderin ~yi] kle • Fren anmda ve vlrailarda kapatmaym. tOpleri carpmamas: ve du~memesi i~in saglarnlastmn (Om. Yuk aracma sabitlenrnis ayak yeri ve acrlabilir kulp ile veva zincirle). (3) .' Tupten gaz alrnak i~i!'i1 once ti.ipu arau;tall indirin. Sonra basmc du~GnJcOyu lakin. ~stisna :_Oz.el doriarnmhatelye

icrnek ve atesle yaklasrnak

333 3

1000

1

• •

araci.

• Qal!§ma ortammda tehlikeli macdeterle ~all§lllfken i§yeri rneruziyet smu degerllerine uyulup uyu~madlglnl (jl~(lm yaparak belirleyin. • ~ayet uyu~muyorsa rnekaru bo§altlltn ve ternlzleyln veya
bir~~mi§ gazi bosaltm ve g€felk~r:sernekarn diger mekanlardan aymn,

• Blyolojiketkenlerden delayl
enf'eksiyon risk! varsa ortarru sterilize veya dezenfekts edin, Bunlar mumkun degilse lk.~§ise~

I

___ ---J

I

koruyucu donamm kullarun. • Ortsrnlan oksiien ufley~rek degil dog]!1 yollardan havalandmn. • Havadakl oksijen orarurun % 20, 9'una~tlrr'ldla ka~d~gl durumlarna, bunun ssbeplerini arastmn, Gaz ve tehlikeli maddelerden kaynaklanan
riskleri bellrley~n. • Havadaki oksljen orarurun % 17'nin altmdla kaldlgl dururnlarda veya havallandmm8J yapll.am~yors.a

• Dar rnekanlan BOyuk tanklar,
depolar, silolar, kanallar, klUyul8ir vs .. o~abii~lr"

• Be'l[rlel1mi~ koruvueu 6nlemlerl1 n yazlll olldulgu be~geyi koruyucu 6nlemler a~mdlkta!ilve
i§letmeden edlnin. • Yazlll!1olarak bellrtllrnls
i§(;~ ler

kullarun, I~srttma so~utma tesisatlanrn ve ~alll§maya ba§~amadan once hlzmet dl§1 birakm, ~.ah§ma

.1

masks v>eyalzolasyon dluzenegi

baslarnadan once oiasl tehlikelen anallzi €lain ve bildinn, • Gozetim yapacek ki§iyi tespit
edln. • Cah~anlarla iJ.eti§fm halmde

• Dar rnekantarda <;ah§maya

bilg~lendirTII'dI~ktensonra ,gallll§maya baslen II~malldlr,

Koruyuc

l!I

M u ay'en,el~H'

• i§y,erir s.a,glilkhiz:me:tleri muayenesl yaptmn (Om. Maske

(goz ternast, konusma, sinval ipi) yareirn ~agllrab~liecelk bir gOvenlik
gorevl isi tespit edin.

kullarurru).

anmda tssisatlann gah§masml onleyici tedbirleralm. .' Batma vey3 gomulme riski varsa sanlt bir~a'I~§ma platformu U!Zerilndell ~adl~§ln veya bir s~!oi~i r;ah§ma a5al1s6r~1kullanlrl!. • Paitlamaya yo.1 acebllecek bir atmosfer olusturrnaktan k"a~mm"
Bu rnurnkun degilse ate~[elil uzak

olan ve gorev yerini terk etmeden

duru n ve ga h§maYI sadece bu konuda ,egit~ml.ii§<gilerlesurdunm ve rnekana UygU1Wl knruyucu glys~

g~yin.

• Patlama

tehllkesi oulunan

Elekbikl1 \fe

KQI'UMa~1

Ga2:

ortamlarda ikaynak i§leri yapmaym.

KaJIlSW Ha~ll1tdla Ek BtfgjlJU YOksek elektr~k akmu tehlikesine** Kalt'~1 kaynak lcln

• lletken yerlerde ve rnekanlarda, aynca dar
mekanlarda elektrlkll mobil ~ah~ma aractermm sadece §1!1 koruma duzeneklerl lle Qallltlnimasl gereklidir:

• Giri~ deliklerinin bU1l{il~kIO~Ne v yeti cahsanann girip crkmalan ve acil dururnda kurtanlrnalan iit;in uygun otrnahdu: • En GIL delik :buytlkhJgG 0,.20 m;;:, bunun yam SIFa dellk kesltl
0,4 m'den az olrnamahdn;

sadece uygun ve belgelli enerji kaynaldan kullamn. • izole eden ara paravan
kullamn

- DG§llk akrrn SELV (Sadece
koruma suuf III! olan calisrna

(Om,

lastik ve

alh~ap

kalkanlarl,
• Yangma dayaruklr, kuru elblseler giy~n. Saglam guvenlik ayakkabila n ku Ila n In. • Kayna'k i<;in kultarulan enerji kaynaklanrn dar alanlara
kurmayrn,

• ~ < 500 mm Dian deliklerue
destek yOkseklig~ 250 mrnyl
ge~memel

a~e,tlerini takm) veya - Koruma izoleli (sadece korurna Sln~fl I olan elektri klia le~ takm. llstksn gevre jl!e pctansiyel dengelenme saglay!n) veya - ll-sistem ile izolasyon.

idir,

sepetleri ve duzlernleri veya silo g:ah§ma asansorleri kullarun, Iutma kemerleri sadece ~all§a'111 yukanyaJ ~ekme suresi 5 dakikayi ge~meyecek durumlarda kulla n Ilmal,ldiL

• Mekana uygun gall§ma

Goo;

KaYllaiJ. A1ElcVileKesmft ve

Salt le:hhnle:me Hackkll\da Ek
Bi[gi£e~' • Yaruc: gaz ve oksijen tuplerirn dar mskanlara kovmavm,

• UZUIi1i§ aralarmda ateslerne
duzenegini • Ko§ulla ra uygun kurtarma ve
yangma rrurdahale duzensklerinl
V€ horturnlan YiJksek elektri'" "kim lehlikesi §u ¥!killerde ortaC!'8 ~Ika[ Ornegirn,
H

mskandan dl§8lri crkarhn, • Yangma dayamklll koruyucu
glysl glyin,

ham bulundurun.
• Qalll§anian

ve ozelllkle

Wuks:ek. lElI'eltrik A)llffil! lehll'lresi
B;!l,i"lul!l:an Yr~I!l[e:rrd:eEI:e.lk1rikl1 f;a.nl§lllil'O'~! A.ra~llaJllilljli1KufJaJmlm:aSl! Hia,liI:.kuillilta Billlgjler 'n .' Mobill enerji kaynaklanru, tralola n ve lnsaat elektrigi dagrtun slsterninl fl!etkenligi
yerlere VEl kapah rnekanlara kurmaym.

klSIII;:Hlml~ mekanlarda mecbu.ren (diz \"lltarak 'ley;:.'<Jslllnarakl eleklrik ilaten }

a) i~Herin berjel1ler~l1inhareketalanlan

ustn,

guven I ilk gorevl.ilerin i bu

konularda eg~tin ve tatblkat
yaptmn, • Acil curum ve kurtarrna

pa~alara dokunmas1, bJ Elektrik kayna~1 ile ~.a,li~.nlilir rasrnda 2 a m'delil dana az mesale olmas: ve ~a1I'¥i.n lann tesadii[en el·eklrik i~eten
pa~lar<IJ

plaruru olusturun,

cJ I sial<:, nemU

dClkunmasl. \Ie SI Elk.\(ah'}ma c

a 1<1 lannda n

Dian

insan citdinin \leya i.~\!'E! kmu}'lJcu giySinill nemden ve terden dolaYI direncini yilirmesi 'Ie e~ektrik il.etkenliginin ertmaai neticesinde,

• Elektrikli mobil gal!~ma aletlerinl, ilethe:nlligi clan verlere

ve kapah mekanlara sadece korurna duzenegi; - DI(j§uk skim SElV veya - IKoruma lzolell w!ya
-1E1!ektriik kagagl koruma (ReD), 1.1I~':;; 30 imP. lie kapatm,
------

~:---;.--.-

:;.~~; ~~~:~~~~tJ~m~i:~~r .' .:,.., .
~;BG,~.; l~~~~r,;w.I~a(,*r~~r Ji:l:eka~ '. ):fl~ lar"
Elel!:tri llii ~al~i~Inf!<'I1alelle'rinin kql~U1m .. SI.nlful<.1 gi'lre ayrllmas! .BGIRJ'90~~M"id(ttllllliimi!-~';~i:~ .i~~~~ ~i~be'S~rU:lji~.iti.i d6?))i;tllmm ~~:.,:... ~.: .

~l~~r ~'~I~mlllla~,.: :;:'. A

..

'·B$.~J99, ~i(j_~~~t~iV~'~e~llde~' : I\~rtanu~..
k~n~~(!t1i~,; ~: /

Korunmslmfil -I\orun!al! hat .,istelilli Korurrlai Slniflll- KorulTh'l iro1Bli Korum8J slnJfllll- Dil~~kfoomlMa~1I1l1

it>

Ii§]

:~~·.'f,a~;~'~"h!;~:"·
'~Hllild1!;ele1o;1 . 3 lIr~!!!rII[Urllwllanlml~.
blJ1u,l]<'lrn,\~~Tlr~·I"'·i··~:: .': :.. / ~

·:"'R~~:_~1~2.,.",. " ...:.fa~~~·rti~:f~hliI<;T:sL: .. ..

;::t;':·:

L, :':,',

.:: :;':i.l.
,

.'

(~)

yukOn sekline ve kutlesine,
baglantl noktasina, kanca

• Baglantl duzsnegini sadece belilrUidigi gibl kullarun, • 8aglanti duzeneklerlnl (Hailatlar, zincirler, kaldrrma §eriUerD azami suunn []Z!eriinde yukleyerek yl pratrnayi n. • l-lalattan, zlnclrlen veseritleri

'. Yukleri ilmek i9inden geclrerek baglaYln, (2) Ask!ya yuk takmak sadece halat ilrniklerinin yOlke lkl tarattan ge~irilemedigi '\Iey.a yukun baglanmak ~gin indirilemedigi buyOk par~alll yukler i<;in gecerlidlr; • YUlku, askiy: Ilmegin altmdan gecirerek tasrrnaym,
• Sadece emniyetliaskrst elan

gectrme duzeneglne, baglantmm ~eklline 'lie turune, egim acrsma 'lie hava ko§ulilanna gore secln, Azami 60" e.g~lnn ~lsl i~intasuna a dlrencl, ask: veya etiket uzerlnde
yazih olmahdir; (1)

bagl<'mtl duz,enegi kullarun. (3) Agllml~ askiy: hernen g,lkartln. • Ku~,Ok, daglllik parealan
sadece blr kaide uzerine

yerle§tir,ere'k ta§!lym vs kaidenin

• Cok hathaskilarda sadece iki asklYI yOk ta§IYIICI olarak
kullarnn, '. Uzun kalas biclmlndeki yOkleri sadece bir askiya takmaym, Traversler kullan.n.

yuklemeyin. .' Havaya kald!rllmll§. yGkO sallayarak tasirnaym. • UZUlnparga Ian alttan blr yonlendirme halanyla tasiym,
kenanna

.• YOkOn kaldmlmasi sirasmda yukle sabit nesneler (duvarlar, rnaklneler, paletler) arasrnda

durrnaym.

• Tasman yukCln amndan ge~meyin ve beklerneyln, • YOkij ihtiyaG duyulan yOksekligin uzerlnde tiil§1 may: n. • Bo~ ve yuksuzaski takunlanru yukar: cekln, Baglantl dOzenegini guven'li hir yere duzenli bir §ekillde depolaym . .' Halatlan, zlncirleri ve seritleri dugum~emeyin ve kivumaym. K:eslkin kenarlar uzerinden ge~.irmeyin. Keskin kenarlar icln kana rhk veya koru rna horturnu
kullarun,

0-

HalaUa Vuk Bagiama Hakkmda Ek Bi!giler
• Baglanlh halatlanrnnen yan<_;;apl;
az

®

~ Ce~ik halat: 8 rnrn

- lDogad-krmyevi lim halanar. 16 mm olmalldllr: • Hlalatl kllpslerin oldugu yerden

katlarnaym.

I

10
Har:at li.l!itlerindehillall'i.!ip~isadecs ssrbest l1al31 ueu nda slkl§brlrlil1a:hdl~. Takoz\Ie IiiliUSlill ~es~n ~ekilde bil Slnlflamrllfl~masm a di~kot edin ! :~!:iC!SKIII{!!PS

_

halat IUCU baglantilan kullarun, Tel halat kl lpsleri sadeee germe halaflan ~iJ~n kuU,lInlllr:(4)

• Sadece standard halat ve

• Org[J
kopmll§

kmklan, sarkrna,
ollmu§,.

kattanma, pasianma elan ve
sarkrms, telleri

deform€!

balatlan Hakkmd.a

ku Ilia11 a y~ (.5) (6) m In.. Zincirle YOk. Baglama Ek Bilgilel'

.. §ii_~~

zlnclrler kullerun . • ' Bai;Uamadlan onDe .zincitlMI1 vldastnl r;H<art,,'t Zincir ~alkalanl
blrblrl i<;;eriisinde rahat hareket

Sadees test edilmi§ dar lhalka~il

€>r-

sdebl Ime,iidl i!'let _7-:-- . ERW~
• Zlncirleri g€{ici olarak vida v'€iya benzer §.eylerle ona~aya r;all~m1liYIIl. • Cok sert t:;eki~mi§ ve halkala« kmlml:} vey.a sl,{lrllm!§, klsalltlhrll~, a~!nma lzlerl bulu nalll z~nci rlerl . 9Iki3Jlt~nve brr daha kuHanrn<lIYln. • Zillcirleri §!I ~artlard.a bir daha kulialll maym , - Zincir veya halka boyulllda % 5 orarunda uza ma vs rsa > - Ongorulelf! z~ncirl\allllhgmda {Mrhangi bir yerde) % 10 oramoda lncelms tespit edilirse,

HlIllta diki§i !)IN EN 13411-2 SaDi! duran hEllallari~jH5 YUII<'IIhk diki~li H!lr~loo'tlj ~>IllatI3'i~in 6 )l'u~1Ir18kdi:l!l§li

Killima

HJlat l1lan~niU 01N EN 13411~4 do~i1mlffii

GOl'lunijl!' lei KUilklal"mdan Do1aY11 Ha'latlarln Atllma Zamall1l
i!tafa!lliiru

halat ell jiB u

z::u:rra,mgell'l1l§ halatlama uzulilluga glire ~rUnjjr't'el k!nklansay~sl
Ablma

• lBagllant! mekanizmasuua neak Y(]lk tam olarak fndl~ri~dligi zaman ~Ozjjlil. • Baret kullarun, • Ylikle beraber psrsonel
ti!l§lmaYlln. • Viln~ s~ri.lc(jsli

3d

6d
6

30a
14·

Kalr.hrma $eritleri ile YUl!C Baglama H'akklntda Ek Bilgiler
• Sadece uygun parlakHk ve formdlaki kimyevi Iitli kal'dlrma~eritleru kullanm, PoliieHII,efildelil yap'lmi~ ~eritler kl,Jli'a!1!lamaz,

Orme Hal~tl!

4

Ka ~Io baglama halall 10

15

40

yapan

ki§i arasmda sadece el

ve bagllantl

i§areti veya telsizle !Jeti§.lm
sa~lanmalldllr.

• Ka!d I rrna §er~·tlerini sent ylQ zey~e:r(jzeri IIId 811ge~i rm:ey~ In" .1ek kullarurnnk §€rit!eri telkJa:r
kullanrnaym,

• Barglal1h mekanlzrnasrm

kullanrna §artlanrna gore, aynca her YI!I!en az bir defa uzman

ki.~iyemuayene ettirin, Muayene sonuclan 1ilI~ not ed in.

kurallan lie hijyen tedbirleri, - Tel1li~e halinde nasil

davranuacegr,
- ilk yardirn, - I<uraillara uygtun gop anima konulanru lceren i~letme talirnatlann I <;all~alntlara aktan n.. • Gel1~ler egltlrn arnach olsa dahl <;alll§tmiamaziar. • Diger i§letmelerle koordine!i ~atlll§llarak, r;ah§maiara dahl I otrnayan ki§ilerlintehlikeye girmel,erilonl,enmelidir. • (,;aill§ma alanlanm ,aYlnn \Ie IUY8n i~ar€t'leriyle donann, (5) • Igalll§malan bir gozetmen e§liginde yapm . • Slkl§-tmlmaml~ asbest urunterine toz yapll~tlnc~ maddelsr puskOrUlll veya

I

Sllkl§tlwllml~ asbestll c;imento urunleri ncrrnalde tehlike arz etrnsz, Buna karsm OrOIn matkapla deHndlgililde, pan;ala:nd igmda veya kurallara uyg!UIn ~ekilde temizlenmediglnde onemli rnlktarda asbest litleri a~lga t;llkabilli r, Bu yuzden asbestli cephelerin zrmparalartmasr, yuks€'k ve
d[j~Ok basmclaternizlenmesi

Teknik va lid~uil Konmma
Tedbirleri '. Asbestle yaplllCln her ~a~l§ma: denetlm kurumlanna ve rneslsk

sulayarak islak tutun. • Malzernelert dikkatlli bir
bicinrde sokun. Asbestli c;imento urOnlerini mOmkOn oldugunca y.api parcatanna zarar verrneden soklln. Kenardan veya ust kaplamadan yek,erelk s6kmeyin.{l) • Yapl§tmcl maddelsri. parcalanrrus ve ku~uk parcalan

sandlgm1l yazlll olarak billd iril mel id i r. • i§ planuu I,fllkartm ve bildi rim
raporu ile yetki I i makarna (Om. Sanayi denetleme
kururnu)

ayn kaplarda toplaym ve Ozerilerini i§aretleyin,

teslim edin.

veya 11 rcalanmasi yasaknr,

Kaplanmarrus asbestu
clmentodan olusan canlann da ternizlen mest yasaknr, DI§ YLl~eyler Ylkanscaksa SI rasiyla basmcsiz p'uskOrme:li suyla nemli tutulrnah ve basmcsiz suyla ve yumusak malzernelerle (Om. Sunger) temizlenmelidir,

RaporiUlni~eriginde: - 'Qatll§-manltn tOru ve surest, - f§in asamalan ve 'cmgorGlen

koru nrna tedbtrteri,
- IKil§isel koruyucu donammlar, - gah~zmlann kirhlikten

- Cop

korunrnasr,
i~'leme ve lrnha konulan

yer almalldlr .
• lsletrne talimatnarnesini
olusturun:

• Moloz kaydlragl kullanmaym. Malzemeyi firtatrnaym, elide veya kalduma aletler'iyle b'.!~lym. • DII§ yuzey sokme <;;ah§malalnnda sokGlen malzernelerl folyo veya yass: duzlernlerle tutun ve ~stifleyh • Asbestli ~imento urunlerini soktOk1ren ve uzaklasnrdiktan soma zernlnl el,ektl'iklli supOlrg,eyle aim veya islak temizlerne yapm,

- Qa!ll§ma alanlan ~ah§ma yeri, surdurulen cahsma, - lnsan ve ~evre i<;in tehlik:eler, - Korunma tedblrleri, davrarns

'. Ierniziik

icln sadece test

sdilmis ve uygun endustrl tipi siipurgeler (tal snun H) kuuarun,

• Sakulmu,§o asbestli clmento
urunlerini tekrar kullanrnaym.

• Asbest atiklanru 6g0tmeyin .

• "Asbest il~eren tot' ve'solunurnu kQl1uma clhazlan" hususunda ~§y€lri sagllk hizrnetlerl muavenesl sagla nmallei i r.

~atl OZ e'lI'inde gall~ma Hakkmda
I

Elk Bilgiler

• Oluklu Ilevhah catuarda ~all§lrken yluk daglticil althklar
veya yururne kalaslan k,uilan!n .. '. 3,00 rrrden fazla yOkS€kl~ld:e c;all§lriker1 d u§meye kar§1 korurna dOizenegi kullanm, • Catl cahsmalanndan sonra gatl oluklariru tsmlzteym ve ardmdan YlkaYIn.

Ki~ise~ve Hiijyemk Korunma Tedbirl,eri
• Koruyucu giysi (2) ve rnaske il'e smrn en az P2 alan parttkul filtresl veya partiku I filtre eden yanrn rnaskeler (IFIFP2) kuUamn.(3) • C:~lkartma i§lemirlden once elblse ,uzerine yapl§mr§ tozlan sOpOn~e i lie erndirln. • Koruyucu glysiyi ve rnaskeyi kullaruma a~lk mekanlann kirlenmernesi .i9in dl§.ulda c;.lkartll1. • Tek kuuammhk elbiseleri ozel bel1rtilmi§ kaplarda toplayin, • t;ah~ma elblselerlnl diger elbisellerden <:llyn yerlerde muhataza edin, • <;all!§ma aralannda eli iylee yrkayin. gall§ma sonrasi dus ahn, • Cah§n1a alanlannda yemeyin,

• '95pU bosaltirken hu Ikonuy~a ilgilii diger talsplsr hakkmda bilgi
edlnln,

• Asbestli ~lmento OIr(lnler[lyle
yapilan i§llerde - Gel11r;lel"ive anne adaylanru ~all§tlrmaYI n. - Bu alanlarda, yaprlan i,~e gore
ocerne yapilmas: yasaknr;

~al §ma Hakkmda Ek Bilgiler
• Gall~ma alarum kapah tutun, .' Qall§ma sonrasi dl§ yuzeylerl iyfce s,(jpOrOn \Ie nernli
malzemelerie • sllln, Mekan ~a~I§ma son ras:

It; Mekanlalrda

kullarurna ,ar;.illmadan once en az 30 kat hava clegl§imii uygutanrnahdtr. .' Asbestli gimento urOnleri km lmadan yerler~nden sokulerniyorsa mekaru bloke edin ve Qj~c;ak basme altmda tutun. Gah~ma rnekanlan arasmda kapah baglanti yollan yaprn ve
kullarnn,

igmeY~Ii1i.sigara kullanmaym.

• SokOlmu§ asbsstli ~imelrlto Iuri:mleril"lii Ylrtllmaz plastik torba, buyuk torbalar gibi uygun kapah mahtaza veya uzeri kapah konteyrurlarda toplaym, depelaym ve irnhaya gOnderin. (4) • C'op rnantazalanru i§ar,etlendirin ve izinslz k.an§:tll rrnala ra kar§1 ernnlyete aim. (6)

Giri§ Yas,aktlr Asbest Lifi!

i, 8Gv:~. :I~, .. ~tJi.lE1}~I:w:i~. . : .Telilt«~!r,\I1aa9Il!tntd!!n

:i.~J!:r~~I~~n~~lal:'::;l~~:.:"·; ...
1Ioru~!Jia yonetmel~';

i:~~~:i~,~;~~~;~~~~;~~,~;~'j'(';T<.;.;.;; .. ~. :
~lIl~fl'i1illarll'ld~;~~a)'!1 ~i:. SDe,I a :. ··'·:;;j,::·::~i .~~i1im'm?I:dUaj'~";~}i'~(i~;'::+~;:_;.:::'~ :': ..: ... :.T~ki1[K.k~-r,?I~ar~rlikel i'maddeJ€i"';::' "(,: •

:~~~~:~~\~,~",~dil~t;;.~~~6.~~,~ ../c
:t~!li.ra ~~ya ba kiiniiiah?m~~afJ)..
", L. •• . ".

• Asbesni t;imento unmlerini
sadece bu i§ ii~iln bellrlenmls
yerlerine tOl birakmayacak

~op

nR@,.519;;;fM.b~1lYlklm;·

.

! •.•.•..

sekilde bosalnn.

052

• Korurna halatlanrn saoece §u dururnlarda ku lleru n:

- Du§meyi engelleme
duzeneginln teknik cahsrna nedenlermden d,olaYI kurulamarnasi (kenar korurna), -Yakalarna iskejeleri ~~e yararruyorsa. Yoneiid baglarna dOzenegini bellrlemell ve guvenllk takrmlanrun kullarulrnasim

IINi_~,L'~~
illirl .....

"

saglarnahd r,
1

r· 1,-tI:Itl"I/hll..l!.fI.lJ.Ii'\II'[cmTJtO'~!,L''''

• Su cekmsmesl i~in koruyucu mad!de erndlnlmis karmslan do§er~en cut koruyucu malzemeleri kullarun.

K,oruyucu Muayeneler
• DOJ§me risk! altmda ,gaill§anlara i.~yeri saglilk hlzmetlerins muayene olrnalan tavsiye edilir. Kaml~ can aktanrnmda veya yenl dO§Emmesinde §unhna dikkat edilmetidir:

degil sadece ~atl kiri§lerine asm,
• Dar ~ah§ma slam sebebiyle gatl kaplama iskelelerlni sadsce istisnal durumlarda kutlarun, • Bina i~erisi.nde kar~1 dik~~ stan i!j~il1jn ~aill§ma duzlemi en az 0,50 m geni§llgiJnde olrnalrdn;

• Saplarnalan kaplama lelleri.ne

• 'Catl yakaiama tskelesi

kullanm.( 1) • <;.atll uzerindeki t;;all~ma!ar icin en az iki saplarnast bulunan kaplarna sandalyesl ve kaplama merdlvenl kUlllalrlllltl,,(2)

-- .

..

-: ','

, ,iJ~r~II!I~mal,~u:'

BGV,C12'''i!l}ll~t\~ri!ii::>':.: ,,',
DIN
dOnalllmit'l"k(llla.r!lml
li

4420-) , B~'R 'Dli~rney-ekill~I' ,~i~isel ,198 '!;qru~UGI.I
.; :

~Ietrlile gD,v~nlifii yane:t.meligi ,

Tasuna ve isUfleme sirasmda a§agldakilerEl dikkatr edin:
• D6§eme t;:altl§malawl sadecs bu

• Paketlenrnis sac levhalann ~atlya indirilmesl 51 rasmda ~at~ iskeletinin yuke dayarukl:

.3,00 m Ozerindeki
yOksekliklerde ~all~ma alanlanm ve y.aya ge~i§ yollanrn du§meye kar§1 ernnlyetll hale getlrln (Orn. Kenar korurna, yakalarna iskelesi, kenar emniyetleri veya

alanda egWmlii ve sagltllk~1i~~~ller taranndan gozetmen kontrotuade yunut:ulmelidir,
• Do§eme YOli1u ve yerle§tirme bi I'gilerinin bulundugu manta] kdavuzLnm olll!Jl~turtUrn insaat ve alarunda hazn ou lundurun, • Do§eme altmda kalan tehll~ke~i alan Ian ~evir~tl ve ,i§<uetleyin. '. 9al'l§ma alaruna ~llklt§1sadece

olmasma dikkat edin, • Ai1I~mll§paketlen lie saclan ruzgann savurmamasi igin tedblrler alm .. ~iddetli ruzgarda gall~mayl durdunm. • YOk bag~antl mekanizmastru
sadece gllVenlli yerlerde cozun.

kenara 2.,0'0 m kala bariyer
koyrna parrnakhklar, zincir!i

merdivenler, rnerdiven kuleleri, lsksleler aracltMwla sag,laYlo.

bariyer), lple bariyer olusturrnak yasakW, • Du~me tehlikesine katr§~ blnarnn i.~krsrruna tutma agl.an kurun,

o

• DO~me tehlikesi bulunan ~atl sacaklanndakt ge~i~ yerlerini

({Sm. Kenartan, yagmur oluklanru
ve del i kleri) kenar korkuluklanyla

gOvenli hale getirin.

/

~:

:
I

~2,Om

• Qat 1 agd.;lIIklanna (Orn.
ayd mlatrna kubbesi n~n altma) du§meyi onlerne duzenegi yerle.§tirln ve ca II~al1larll1l h;eri du§memesi r~~1i"lek onlemler aim (Om. GClvenlli yurume yuzeyleri ve tutrna aglan). • Tutrna halattan sadece §u durumlarda kullarulabilir: - Tutrna iskeleleri i§e yaramiyorsa, - Sadece 1<15asureli can kaplarna ~all§maSi (2 gOnden <;ok olamaz) ru HJII uyorsa . Kisa sureli monte] gall§malan arasinda §unlar sayilablllr, Yerlestlrme, tarnir veya tek tek yapi parealanmn yen i~enmesi (Om. Havalandrrrna deliklerl, aydmlatma kubbeleri). • Koruyucu conammlar sadec€ dayarukh yapl parcalanna monte ed llrneli ve 7,5 kN degerinde a5111ma afl;ullgma dayanabilrnslid i r. • SOFLJmlu ki§i ip baglama ysrlarini belirlemeli ve ga I ~§andarm koruyucu donarum Ian ru kutla n rnaianm sagtamahdir

5:1,,0 m

yu

Kensl'r Glive,nligi Hakkmda Ek Bilgner • Kenar guveniigini sadece :;;20"
,~atl egfmi bulunan yerlere kurun, '. Sadece bslirlenen iihtiyaca yonelik sistemler kullarun, • MQlltajdan once sabitleme yerinln yapIs811 ve statllk sarttanm tespit edin. .' Miontajl GreUcinln kurma ve kullenrna kilavuzuna ~ore yapm, • KlJl"ma, degi§,tirme VEl s6kme yerlerinde yapm COrn. ¥O!<selebilen duztemler, halreketli lskeleler). • Kellar gOvenlig:i direkleri dikey d urrnahd I r. Binadan kaynaklanan sebeplerdsn dolaYI 45'''ye kadar

• Koruma agmmen alcak noktasi r;atl kenanndan mak. 1,,0 m a§aglda bulunabllu • Koruma aglli ~ebina arasmdakl yatay ara ise en fazla 10 em
olmahdir,

'. korumasglanrn alt alta yerlestirirken arada en fazla > 10 em mesafe k.a,lacak§ekilde yerlestlrin, • Alttaki koruma aglnl her 75 crn'de bir yapl part;-8,lanna (Om. Gerilmi§ halat) baglaym. KonJyueu Muayeneler

islern lerini sadece ozel cahsrna

• Du§me tehlikesi bulunan
islerde i~yeri saillk nizmetleri muayenesi tavsiys edililir.

egimii olablllrler; (1)
• Kenar gGvenligi direklennin aras: azarni ]a m olabllir. • Koruma agmm yukan ksnan kenar guvenligi direklerinin bulundugu gaitI Kenan bolgesinden en az >2,,0 m dana yGksekte olmahdu; £;.atlnln orta yerinden ise 1,50 m daha yOlksekte bulunrnahcnr,

D'i~!

A§'kiam~iai;~::··.;;;:
>. ':

..:j
-. ":"

-8GVC2i:i~~aali~'erl". .
001 8,l5' Piofllsaciimn
fi

aGR~98~DO~~~ka~·I"i~isel tWru;.ucu d()riarii·mirikhlll~nIlFII('i:;·" .. : , BUR H9'Kofu miHiglann In kLillill1!ml'

'I

·'1~Ii·al~hrl,n riHln(lIli~i\::i::" ::::<'

ve Ilon;m beton

BBI, ~01-:MDn§m~ on!eme-olalak: Iij;n-3'r korurria ,kenaI. ko)1:ll!llIklll[1 \Ie 1;,,11, kOrum.<I 'korku IIUkJarl~' ,. .j~l£!trj)e ro'l;j:ellli~iyoni~meli&i
. .:
"

.
."; ..

..

::

Oluklu Sac Levhalarla Qatl Kaplama

ID54

la~lrken, istiflerKe:lil, 6§erken ve d uzerlnde yfi~Orken dikkat edllmesl gereken hususlar ~lHlI~:ard~f: • AS<lr1sorler ve '~€kme aletleriyle tfl§nrken malzarneye L1ygurn yuk ibaglama meksnizmetan kullarun (Om. Yataklar veya azei levha ta~lm<l kiskaelan). • tevhalan ~all uzerlnde lstltlerken ~atl iskeletinin kaldmna gDcOrli(i goz onunde bulunourun. • levlhallan veya paletlsn ruzgann savurmasme ka~1 emnlyete aim (Om.
BagJama ~eritleri ile).

• <;,at!~!kmtl~anna tazta yuklenmeyin.

• Ah§aptan yururne ve ~ah§ma zerninleri. - Oretim Slnlfl olarak asgari S 10 veya MS 10 ozeillikierine ve - Table I' deki i51t;iJJlere
uymahdu

• Oluklu sac kaolamah ~atillarda, sadeee o,zel galll§ma ve yurOime
tahtalan uzerinde durarak ~all§m. • Yururne ve ~all§ma tahtalan: - 50 em asgari geni§lige sahip olmehdu:

'. 11" (1L :5) i.lz:erinde egimli clan ~atllarda; basarnak ~gil1~,lklllt'llan olan yururne ve ga.ll~ma tahtalan, 30" (1:1L,75) uzerlnde egiimU
olan ~at~llardaJitS€ basarnakh tahtalar kullamlmalrdrr. • ~at:l uzerinds sUrekli bakirna

tehlikeli bOlgeleri bariyerle kepatm ve ii:a retlendl rln.

• ';ati d6~emealal!!n!n altlndaki

- IKaymaya ve

du§meye kar§1

emn~yetlli oimahdrr; (1)

ihtiya~ duyan tesisat ve

duzenekter i~in en az6,O em geni~liiginde vs te'k kenar
korurnah tahtalar kullarulmahdu;

Ah§aplan Yapllirlill§ Yurume v,e f;all§ma Duzlemleni i~in Azami OlfjilUer
Tahta veya kalas geni§Hgi Iahta veya kalas kailmllgl

em

em 3,0
1,25
I

3,5
1,50

20
24 ve .28 Du§meye Kat'§1 GOvenli,k
• DO~m€, riskine kar§1 bina

4,0 1,75
2,25

4,5<
2,25
,

5,0
2,50

1,25

1,75

,2,50

2,75
§1I

• Tutma halatlan sadece

duru m larda kullarulabilir:
~ Tutma iskeleleri i§€:

ig.erisine tutrna duzenekleri yerle§tirin {Onll. Ag, guvenli tell orgOIli gerrne sisternn. (2)

• 3,00 m v« uzerl dusrns rlskl bulunan HIm dl§- kenarlara koruma duzenekleri yerile§tirin (Om. Kenar korkUl~ugilJl,ayakll
i:skele gibi),
koruyucu donarurnla rdan, sadece

yararmyorsa, - Sa,dace iklsa suretl can kaptame i§~eri (2 gunden go.k olernaz) yOrOWiOyorsa .
Yenii kaplarna veya aktarma SI rasmda yagmu roll u klan \Ie g,atl kenarlannda yuruUi len ~a'll§malar, krsa surelll gat~ g;all§ma1Ian suufma glrrnez . • Guvenlik takrrnlan sadece dayanllkll yapil parcalanna monte ediimeli ve 7,5 kN dege:rinde

(

• DO~meye kal'§l ki§[sel
teknlk sebeplerden dolay~ kullarulmalan rnurnkun de,gilse ve b~.H1L111 yerinecah tutrna, yakalarna iskeleleri bulunuyorsa vt)lger;i I'ebili r.

asrlma aglrllgma yerlerirti bellrlemell ve r;.al!§anlann koruyucu donarnrnlenru ku llanrna Ian m saglamalldll r.
KOl"uyucU Muayeneler dayanabi Imel idir. • Sorurntu ki:§oiip bagllama

• DO~metehllkesi bulunan
~~leJde~§yeri saghk hlzmetleri rnuayenesl tavslyeedllir,

'.!1;G\{C2,?:~ i ~a~ti~!eO" : BGR 203·~~atli~lE!ri" .. '.BGR.19.B 'O(j~nleye IiBr~1ki~isell ~~~
. di)(la"n:ll)Iim klJUaruml' : . '.

:BG.Ff f7:9:'K~rLi rna aiirar~~1i1ktlUami11li

1~I~tmeS~ire.nli~yQrt€lmeljgf

I

Elektrik Naki'l Hattan Yakmmda Cahsma

Normal sartlarda elel\t~ig~ zaYlf lleten rnaddeler dahi tsland I klarmda elektrik
gaJrpmaslWlla yol alsab~lirler

OJm: Dikkatsizcs rslak ve nernli 'fatl k~ri§leriIl11111 salla nmasi),
BlJI yuzden
rnontajmda

'. Serbest elektrlk nekll

c;:atl kir~§I€mirnirn
dlkkat edltrnesl

yaknunda sadece guvenlik rnesatesl ai-I im ad I:g~mOd d eilJe
I r,

hatlan

~all§llmaliid

gerekenler,

Serbes.t elek1rilk nakiil hatlanna guvenlik mesafesi

(

3 m 1000 den 110000

Volta kadar gerilirn

,5 --=--_ ....... 000 _ .220'
In

--~~~+~
5 rn blllnmeyen

4 m 110 000 den 220 000 \lOlita kaidar gerili ,
den 380000 Voltll klldar l§eri~im

gefiilim buyiiklug,u

.' Nakil hatti tellerinin ruzgarda sallanrnasi cia gOvenlilk mesafesi belirlenirken besaba katrlmahdrr; • IElektrik hatlanna yeterlli gi.iv€:lIllik mssatesl

• Soz konusu onlernlen surekli nakil hatn i§I'etmecisiyle birlikte belirleyin ve uygulaym, '. A§agldaki ~allimalarda

• Qah:}ma bastamadan once cahsantar egitilmeli ve tehbkeler hakkmda bilgiJ.endlrilmeJlldir.

elektrik nakil hatlanna izinsiz

buakuarmyorsa

i

- Teller akrmsiz halide olrnah ve cahsrna bltirnlne kadar bu dururn devam etmell veya -Elektrik akrrrn olan teller kapatnrnan (1) veya bariyerlerle ~alll~ma sahasmdan ayrtlmahdrr; (2)

fazta yakla§lllmasl tehllkesine kar§11 gozetlrnde bulunurr, - Makjneler (Om. Vil1~, kepge, baton pompasr, lnsaat asansorlerl, mekanik merdivenler), - Kaldrrma a letlerindeki genii§ yuzeyli yiikler (Om. Demir parmakliklar, kahp elsrnanlan, -;1 krna parcalar), - lMontaj parealan (Om. Qefik ~atl sirt kirii§i, profilli levhelar),

[Iii!:' A,~[klam!dil:q .• . ..'.... , BGYAI, 'o~lem~'p~~n~pleri', ' '~GRAl ,'OrlBeme prensipl,eri' " , ' ,BG,V A3:"Elelllrik tesisatla ~ "e;r~aiii~Jiiri~' 'I ,'., ! eGv.l~22 "t~~aatj~leri"' " ,

Kule ve Bacalann

..

..

.

Yrkrrm

",
__ ..... I!,

• Ytkun ~all§mGlljarina ba§lamadJan once y!k.!lacak yapirun ststik ve y'apisal dururnu

Korunma tedbirleri alrnmal rd I r. • i§yeri sagllk hlzrnetleri muayenelerlnln gerekl iligi tespit
edllmelldlr;

• Yikrm galll§masl y!klm yarinin bo,lgesel durumuna gOlfe
yap!lma~ld!r. Duruma gore

analiz edi!melidir. • Ylk!m snasmda ort:aya tehtikell gazlann, tozlann, buhann veya slsln ~lklP t;lkmayacagl kontro]
edllmelidtr,

kesme, sokme, Ylkma, vurma
(I), kopartma ve patllatma ii~lemleri (2) seclleblllr.

• Mevcut kanalizasyon ve nakil hallenrun turu, durumu ve

konurnu tespit edilmelidir.

®

(

I

\.

• Ylklm plaru olu§turulimailldir. Yikun ptaru su bllgilarl ir;ermelidir: - Yikrrnn geni~ligi ve asamalan,
- Ytkrrntaaliyetl.

• Kapah rnoloz kaydrraklanm molozun dolacagl yere kadar uzatm, Kaydlra,klan sadece dayamkh yapil elemanlanna

• Bacamn alit. kisrrunda ytkrm
a~lkllgml statik clarak i§aret'eyin. • BacaYI tutan halkalan yikun gall:§masmll n ollzeyil1e gore gJllkartm Bacarun cestek .. halatlarla cekilerek Yllkilimasl glbl hesapta bulunrnayan ytkrrnlara engel olun, • Her Ylk! m ~ah§masmda paratonerler I.Jah§lr durumda ,olmalldllr.

baglaym.
• Yrkmtrlan imha ederken ~evr,e korums kuraltanna uyun.

- Gerekll lskeleler ve kenar korumalar (3), - Yikrm d.erinligi ve biti§iikte'ki blnalsra olasi etklleri,

• Ortarnda asm toz olusmasi dururnunda masks ku Illanm
(Om. En BzlP2-Filtrelli masksler)

- Tel11 ikeli alanlann ba riyede:
kapaturnasr, • Yikim ~a~l§masl surekli ir1§aat alarunda duran yetkilli bir gozetmenin kontrolunde sOrdOrillmelidir. • Yoillar ve acil ,glkl~yerleri ylkllntlla~la kepenlrnarnel IdI!r. Yapi parcalanru hicblr zaman dlnlnl oyarak veya vararak Ylkmaya 'galll§maym. • Tehlikeli alanlan Ylklm ~alll§malanyia baglanllh olarak tespit edin, Etrahru kapatm ve uyan levhallanylla i§oalf1etlendirilnl. Gerekirse uyan ii~in gorevli yerle§t:iri n.

Kmuyuoo MUiayellefer
Djj~me rlskl bulunan i~lel'dle (_;:all§anlara i§yeri saghk hizrnetlerl ozel rnuayenesl tavslye olunur; Kimyasal kirlillgin oldugu yerlerde galll§llmasl durumunda rnuayene acilen gereklidir;

'. Asma ~skeleler sadsce bacerun i~ krsrmrun Ylklmmda
kullarulmahdir. lskelelerl tutan traversler ise bacarun dl§ duvar kenanna geclrllerek sabitlenmelidl r. • Yllkllm yaparken baca tacrna veya kapagmal lIakla§maYln.,.

IOrgil Ba.cahmll lflklmt H1akl!ul1da
Ek. BilgUer

.'9ail§-an bacalann agl,;:: kisrmnda ytknn cahsrnalan
yapmaym. • 8aca tai$lanm kopartarak

• Bacanm icine dusen

~!karmaym.

rnalzemelerl dirzenli olarak Glkartm.istifllemeyi bacarun YllkJm a~llkl@nln ust kenanndan daha fazla yapmayrn,

Diger A~lklamalar: BGV C22 "in~aat i~le[i" BGI 778 'Kule ve baes ~Ieli" · BGV M "i§lIflli sa~llk hizmetleli'

DIN

isoor

i:§ Makinel~rlnih ';';.•••.•
·Tasmrnast .•:,."::.:"."~';:.'; ·.
_. :'.--.:.--.::'
-:-.

···.·0.74·
-." ,

.

."

..

.

..

.

,':

...

.'.
• Ta~Jm8 i:?lemi baslarnadan once tasman fn§aat rnakinesine sallanmaYI 6.n~eyici"tren duzen.egi

takilmahdrr; lnsaat maklneslnln doner list kllsmml ayarh civatalarla 5!k.l~tlrarak olasi
engel olun. • ~n§aat maklneler'r ln yOkleme
dcnmelere

yerl.nl tako.z, halat, zlnclr
t:llra.clliglyia sabltleyin (2) ve el frenlnl ~ekln. (3) • Bagllama malzemeleri n i ( tel halat, zinclr, kaYI§-) tasmacak araci n aglrl II~ma gore o~~O ve n

se~in. • Baglama malzernelerlni, - Her kutlarurnden once goze ~arpan hasarlar yonunden kontrol ed in. - Her yll en az blr kez uzrnan "~§iyekontrol ettl rln,
• Dlyagonal baglama malzernelerlnde her yOk i((ln silrekli dort bagl'ama matzemesi
kullarun. -

• Tasuna yollanru onceden belirleyin ve suruse uygunlugunu
kontrol edin,

yilklen rnesl n~ VB indiri lrnssini sadece dayarukh zernin ulzerinde gerceklestlrln, Tastma aracuu yatay konumllandmn. • Uyglll"iJ g.lkm8i rarnpalan

• lnsaat makinelerinin

• Azam~dingll yukOi smmru 8§-maYIIi. • On dlnglller JSflar,i yuklenme
smmrun alhnda kalmamahdir,

Baglayarak ve t;ekerek Ta§lma Hakkll1da EkBiJgiler • Baglama esnasmda h~.;kimss ~ekici aragla insaat makinesi arasmda durmamahdu lsttsna.
8agilantl noktasi bagl8inan arar;

• ¥ukleme sirasmda, ta§lma araci nlill yl(j k d!ag;lll m egrisil1li g6z onunde bulundurun,

yeteru tasnna gucune sahlp araclar kullerur. YOkleme olusrnahdu;

kullsrun. OJ • YOk agHhgml tespit edin. • Tasrrna lc;:il1sadece uygun v€ alamrun yuzeyi ansaptan veye ba§ka kaymaz zeminden • Yuklenecsk i;n§aat araclartrun

• Yi.lkleme ve lndlrme amnda ern s(Jrl.lcusii taranndan gozden kOlt;Okvitesls hareket edln ve ge~irilmelidir: harekst hallnde lken vltes • Sablt cekme ~atallannl degi~t~rmeyi n,
• Ara~ rarnpey: ~Ikarken hi~

klrnse rarnparun yarunda ve

arkasmda durmarnahdrr

baglama ve g.6zmeden orlce destsk si'li ndl rl@irily~easkrya aim. • Fn':"lnig.Bk~lmem~§araclan

~It di:lzenegi yO,k~eme~§Ieminden

once gamurdan, kardan ve makinesi §of6ruruJn gbru§ buzdan ternizlenrnetidir; alarunda o'imalldlr, • YOlk agllrllk noktasrru rrnlmkun • in§aat maklnelerlnln cahsma oldugunca tasnna aracmm cWzenekleriini sabttlevtn. yi.lkleme yeril1lil1l uzunluk ~~zgis~111

(Devrllme ve geriye kal1ll1a riskl). • Harnpalarda .glkarkEm i§aret~i kullarun. I§aret~illitl duracagJ yer tell I~ kede n uza k ve iI1i ~aat

sadece sault r;ekme demiri kullanarak ~ekjn.

• Tasima aracrnm yGk bag:lantl yerlerinl asm zo-lamaym. {5} • Arat; tuzrm yuke" eadde ve tratlk dururnuna gore ayarlaym,

ortalayacak ~eki Ide ayarlaYli1.

DikeI' a~1 Ylikleme ylizeyi ile baglama malzernesl SliilSlndia ki i'I~1
0: --

13 = Y~ilay' a~~
Kellar
I

SinH

ile baglHma malremesi

a rasmda ki at;1

• lBa~iJamamalzemeslnln a'gl orainIan na UYUlIi1l. (4)

20" ~ 65'" p, = 6" -55" • YLil~kve tasuna zsmlnl arasi ndakli surtu nrns katsaly~slilfill
Ct

=

(

tesplt edin (Blllnrneyen surtunrne ka.tsaYlsl halinde

Yllkaglr~lgl

I,
I I

Ceki§ gudil ile dogrilldarn b~glantlll
4 baglamal hallatl (daNI) SUlrtunme ,katsaYls;1

hm

r.t "'" 0,2 degerini aim). Tablodan gerekli geki§ gOcunu
bulun,

Omek: YGk 6 t
I

I,l "" 0,2 1.1 = 0,3 I 1.1 "'" 0,,6 I----~----i--___.;::.----;;.-___t;.-..:;.....-...;.....-+...........:~-;........-~

18.000 17.000
15.500

16.000

SurtuWlme katsaYlsl J..! BagJa rna rnalzerneslnln

"'"

8.400
.2.. 00 0

alanmauyun. Tablodan,

0,2 a~1

Her ko~ul igin geld~ gud.i

13.000 11.250 10.000
9.300

6.400 10.000 5.0000 8.400 4.0000 1.000 6.400
3,000

6.400 daN (kg)

8.000 7.750 7.25.0 6.000 5.5.00 5.. 00 0 4.500 4.. 00 0
3.,850

8aglimtil Veri

750
5.000 2.500

I

..... daN (Kg)

4.00 2.000 500
3.000

3..250 2.750 2..250 2·.000' 1.900 1.500 ].000

2.500 2.000 1.000 2:50 1.000 750 500
D:iger~Ik!amal,u:
Sril 649 ·tm~~I.aroa gii\!\eE1I~i' ~lil{
Cadd'!3 tram;; du,eni VDI \(onelmelili:: 27M Tr~fige~ikma illii y:o'lfltmsITgj

Eger yukuIiIU.z:un a.i~:rrllgmmb~lclirildigi satuda azami q.ekme gucu hakklnda herhangl blr bilgi YDksa (I zaman bir sonraki yGksek deger~ kabul edin,

Yrkrm Calismalan
Talepler / Tedbirler
• Yrkim gall§malarll sadece tecri.ibeli ve rneslekl olarak uygun ki:§illerce yuruti1lmelidir. i§letme yikun i~in gerekli rnalzeme ve makineleri temin etrnelidir; • Yrktm 9a'll§malan detayh
olarak planlanmahdn;

D75

• Tetnli ke arunda hernen i§ durdurulrnahdu Yapt parcalanru higbir zarnan

dibini oyarak veya yararak yl kmaya ~alll§ma,ym.
• Aletlerin kullarurruru ve birlikte

• Zor Ylkim ~alll§mCllarma ancak lsletmenln bu konuda yaz~h ~lIklm tallrrrstrm insaat ysrine asmasi ndan sonra baslanabillr. Ytkrrru, yazih Ylk'im tallrnatma
uygun yapm (Yrkun lslernln' buyOk makinelerle, sokerek, patlatarak yapmaym).

t;ah§masmi duzen Ileyin. .' Dlger isletmsierle koordinei r;ah§arak Ylklma dahil olmayan
insanlan n tehlikeli altmda
kalmalanm onleyin.

• Yollar ve acil ~Ikl~ yerlerl YIKmtllarla kapatnmarnaudu Tehl i keli alanlar bariyerle kapatilmah veya guvenlik

Haerrl IlkTedb lrlerl
• '(,Iklm

oastarnadan once ytkilacak yapuun stattk ve yaprsal durumu
analiz ediimelidir

t;ah§malanna

g6revlilleri ile smniyete ahnrnahdrr, • Zemrn uzerlnde huyuk maklnelerle (Om. i<ep~e, trrtilh traktor) ge~med.en veya

• Mevcut kanallzasyon ve nakil
hatlanrun tOru dururnu ve konurnu tespit edl Imel iidlir. • Ytkrrn ~all§-mas~ Ylklm yerinin
J

• Yrkun tallrnatnarnesi §u bi Igileri ige rrne lid ir: - Yikirmn kapsarn I ve asamalan,

gall§madan once zsrninin ve duvarlann dayamkli'hgl kontrol edltmetlde. Yrkmnlan yasal ~evr,e duzen lernelerl dogrultusunda lmha edln, gerl donO§,torun. Koruyucu MllJIayeneler

bolgesel kosullarina gore yaprlmahdir, Duruma gor,e

- Ylk!m taaliyeti - Kullallilan rnakinelerln

U1rO ve

kssrne, sokme, Ylkma, vurma,
kopartrna, elmash delms, patlatrna islernleri ve diger ozel

i§lemler sec;ilebnir.
• Yikim sirasmda ortaya tehlikeli

sayls!, - rardim duzenegi, gerekli iskele ve nrmanrna merdiventeri, - Du§meye kar§11koruyucu

• Kur§un tozu ve durnaru, silikoien toz, asbest tozu, katran
iceren rnaddeler sebeolyle tehlike oiusmasi dururnunda i~yeri saghk

donarurnlar,
- Yikun derinl'igi ve biti§ikteki

hlzrnetlerlne muayene
olunmal id I'r.

gazlann, toztann, buharm veya slsln t;iklP ~Ikmayacagl kontrol
edllmelldlt

oi nalara olasietkileri
- Gi.iven~ik tedblrlerl
Iehlikeli

I'

(Om.

~all~ma tallmatnamesi
olusturulmah ve korunrna tedbirleri ahnmalrdrr ..

alanlarm harlyerle

kapanlmasi), - A<;;lga ~! kan gazlara kal'§l korunrna tsdbirleri.
.~GvC22.·in~~1 f~reri' . BGV A4 'Ii)lt!ri, .l!Ahk h~zmetleii~ BG,V B3 "Gtir~nii·' . . .
DIN:4420·1 DIN,EN 12!lU·1

• Ytktrn alaru gOz.etmen taratindan surekll g6zlenmelidir. Gozlerncl 81ym anda kep~e sUirucusi.i otamaz.

koruyocu dot~ai111'11in It:~"aI'M'II'
i~letl11e giiven ligi yonetmelfti

BGR 190 "Mask.a kultanlml' BGR 1.94 "Kulak kmLlyucularin kullarurm" BGR 1.93 "Elil~eye kOi1'§1 ki~;sel

VIkllm Tal iimatl 'Ornegi
Ylkl'aflbirlll (YerlCa.ct~8)

ill

-------

BiJ!§llIngJ~:---~-~~--~

Ylklm ruhsat N~;

i;yeren:~
Konlmm ~jjriiten !USl:aba~I): __________ ~aHtiye §efi.lBO:~~~~~~~~~~~~ BG Somn1llusll:

Biti§:

-----_

. UZIll(ltl.$1}ntiye ~eH:------------i§\f€n~n kml[~illatOrii: _ ~ _

'Uye N{I:

Ta~eronku Ilam!lyor mu;
Eger~el i:.ehangi bolijmde: ~ ~ _

in§'ai3ilIliJtes~sin t.ISllI !amm!"';._'

~

_

{

Yaplsal (izelli~I'er:...,·

-~----~-~~-~~-~~-~----------~ ~

Yapl'lat<l~ikmal ve imha i§~eriflill tllru veduJutliUl*,

Cadde <lra~ trafigillill ~jm tarafmda~ erntliyele almdlg.: ---------~-----~---~~--

i~ lI§<Jrlll1l1l1r1mn sirasl

vetamml:

--------

Ol1giiru~erl i§ a§<lrnlllarl:
Tereih e~ilEln Ylk~myMl:eilli*

~~

_

(~a ~a \'iiAleml~ii):

~~~ _ ------------

!'iumal1llm~SI plan'lanalii ma.kineler~..

Ozerirlde ~ah§llacat atlml1l dayamm ~ kaJ}as~!esi. kglml~
Ylklm staligi: Bi~i~ikbirnalllnngiJlI>BIilIij:i:---------Digerbinal!mnitesislerill live~ligi i~i[] aJlmll ~zelj led~i~er; g
Binll,~a uYl!ul1m,m ilave payan,da uygulamalal!; __

----~-~-~~---~~

-----------------------

Gerekli iskele/klDmillll §'lhl~rl:~~~_------------~---~------Call§maal<lnlll~ g~ri~in n'asil ge~etk[e~cegi:------------------------GI3f18kliilav8 D'<IY<lndalar: ~Ili<lata.1'HMa lIiUlgIkepge gi~p gil111.rye<:egi ~USUS!lilgili
il1~lIi1i ~ir~eti

_ t'uahndan~uyullJldu mu: evet o ~~_-----------------------------gweEillik~dbirleri; t ~ __ ~_~ _ _ hayno

in~aatallallinda tehlikeli maddev,nm!;
G.ereiklv k.i§iseil kQ[l!~UCiUd'OI1<l!1!!!!Ilar:

Yiklm i~illden

:SOrlra

in~:3Jatalaf!!r1~<!

trYgJ.I!!lIlI;,l1ll

Gevreye ~~~arllmaddeliJri~ hang! ~zel ~opitnba depo~~umttlslim ednd@I:_~~~~
il1§a~t mol~zlannln hangi aUk dep!)SUQClteslim edildigi: .--~-~-------~---------

AgJlr Makinelerle Yrkim

D76

IKavram~t

hrns

I~
• Yikun ~all§malanrll Ylklm gore yfiruWln, • sacece kalifiye 'oletecrubeli rnakine surilci.isO gOr€vlellidirin. • Makineyi yeterli Ylklm yuksekligil1de kullanm, Kavrama 1§lemin.de ul.<:l§illa yiJkseklligi Ylkllaca,k yapmm en Cist kenanndan ell az 0,50 m daha yOks(lkte olmalldlr.
tallmatlanna

, [1
20,5 H ---

[
r

[H

• Yrkim makineleri ve YIKII8JrI yap! arasnda guvenlik mesatesini koruyun.I 1) • <;:all§ma esnasmda insanlann tebtikell b61geierde bulunrnalan yasaktlr. Tehlikeli b61ge olarak I:lelirtilen glIiveniik mesafesl, Ylklm rnakineslnln etrafmdaki 4,00 ill yan~pll1daki dairedir, • Ytkrrn maklnesinin sOrucO kabini, du§en par~alann i~eri girmernesi i(Jin
dernir parmakhklarla donaturms

• Hidrolik kep~e uzerlndeki gall,l§ma du.zenek~eri (Om. 'Qekme kancasi, ~ah:§ma kulplan) savrna levhasi ile donatnmahdn (3)
• Yap: parcalanrnn dibini

olmalldlr.(2)

oymaym veya yatay sekl Ide yarrneyrn. • Oengesiz yapl psrcalanm onceden Yllkarak uzaklastmn. • Yap: parcalanru ene, sopayla ve Ilevye ile yikrnaya ~all§mayln. • Sadece zerninin dayamkllllllgi tsspit ed ilrn ~§se rna k~neyle

®

uzerinden gegiril. • Tavarun ve duvarlann a~ml
zorlanrnarnast i~in moloz , kutleierini duzenli olarak uzaklastmn.

Ytkrrn rnaklnesl IkuUamml halmde i:§y,erisagllk hlzmetlerlne
muayene olunmasi tavslve edlllt

El:GV "~n~aati~leri' ElGR50() 'I~ makil1<!lerininkullllnlmi' DIN 18007 Ylklm ~ll§mlllall TV - '(,kim «<lll~m<ll,m

en

:D 77·

.. .1

I

Kes~len yO kUI a;lIrmaldan once tehllkell yatalY kuweU€lr~ onllemek i,~in a.gJlrlll noktasmrn ust k krsrrundan baglaym. Agllrhik noktasrm enceden tesplt edin, • YaDI pan;;alalnm sadece en az 20 em genj:jl~ikte olduklan zarnan bag'laYllri. • Yap~ par~al,m arasllIldaki ekleri ve baglantJllan ancak parea vingle

havaya kale!mldiktan ve

d(jl~memesi icin emniyete

almdtktan soma kasin.

• Mi€mjiiven bo§lukl1:ilrlnI
rnurnkun oldugunca s.agl.arrn tutun ve molozdan anndmn. • Qlkma duzeneklerini rnoloz

dayarukh yapi psrcalanna

hirikintisi yakmlanna koymaym, • Zeminleri 'lie duvartan yOk istifleyerek a§!n ~orlamay'ln! Aksi takd irde destekleyi n. Mollo.z kaydlraklamli sadece

baglaYin. (3) • Kllbbe yikunlannda itme gucunu guvenli §ekilde yonlendirmek it;in 6z:el tsdbirler ahn, • Glkmtlh yapilarda yukandakl yDkun du!}mesi sonucu devrllrne veya sikisrna tehll kesl n i goz anunde bulundurun.
• Kolonlan ve destekleri a~agl alrnaym. Emlliyete aim \Ie
kaldirarak
ta§I\jIln.

• Ay!rma i§~em~niguvenl~ bir mesafeds yapul..Yikrrn ta I irnatnarnesi n.e ulyurt • Alevle kesme r;all§malarmda. insanlarm ~evreye sacilan cururlarcan dollaYI tehllkeye
glrmesinl ve yangm ~llkmaSlnl on'leyin. Yanglnl sonduruculen

ha:ZIrbunmdurun.

o

[Ellie 5t1kme Vaplilu'kM !Kulilanll'arn
iskellBller Hal'kklntcl,a Elk Bilgile.r • Yrkirn sirasmdakl iskeleler en az yuk sirnf 3'e uymahdrr, • Sabltleme bagiantillanni duvar ta§:l koprnasma kanji emniye:te aim (Om. Kerpetenl gibi duvann diller yanuu da sikan klsk,aglar) (4) • lskeleteri ili1§aat molozu lie a§lrI yO'kliemeyin. i:skele zerninini duzenli ~ekil~de temizleyin. DI~art

tasan korurna cantanndan mi.imkOn oltdlLlgunca ka~!nllli1" • Branda veya agla donat1lmda
tak.llma ysrl ve St:llylSIIsta,t~k olarak belirlenmetlidiir.

I;all§ma, Alallll~rl • Tek ta§:lylGI kolonlar veya k~ ri~ler, kapi pervazlart veya yatay yatm Iml:§ rnerdlvenler c;alll§ma dOzlemi veya yUirOme yeri olarak kultarulamszlar. • y,klmgalilimalanm (oyarak kesrne) rnerdlven uzerinde ve yOkselebnen ~-all~ma duzlernlerlrde yapmaYIill. isilsna: Korkuluk demlrinin kesilrnesl ve guvenlik ~all~mallan. • Korumasiz duvar ~Iklntlian uzerinde Qall§maym. • Giri§ yaprlamayan yapl

• Ki§isel koruyucu donannnlar sadece dayamklll yapi parcalanna

• cephe lskelelsrlni ylkl m gaII§ma lanrun ilerlemeslne parallel :sokOn,

monte edilmeli ve 7,5 kN dBgerinde astlma agnil [gma
dayallabilmetlid~r . • Sorumlu k.i§i i,p baglama

yerl'erilli bel ~rlemeli va

~a! I~a nila n n koruyucu eonarnmlanm ku Ilanrnalanru

sa~lamahd If. • Tozun ag!ga ~Ilkmasl sularna yapllarak onlenebil i r veya rnaske kullarulmalrdu (Om, En az P2 filtreli maskeler).
• GGrGtIWlul i§letrde (Qrlil. Yrkrna lit! delrne balyozu i ~ecahsrnal

parealanna ylll"ulme kalaslan monte edin,

kulak" koruyuculan kullarun,

• Zemin aglk.llklanm, kenarlenrn ve kullarnlmayan ~opcukurlann: dJu§meye kalr!?1g(]venlik djjzeneg~

ile donatm (Orn, Kenar
korkUtll@J), (I)

• Du§meye kar§11 klslsel koruyucu donammlar sadece
teknik sebeplerden dolaYI uygu lanarn Iyor lse bunun yer~lle tutma, ~atl yakalarna ve yakatama lskeleleri kullanrn, Eger bunlar da i§€ yararmyorsa tutma ha lath guven Ilik taklmtll kullan I n,

• Caltl§a.nlar masks ve kulak koruyuculan kullaruyorsa i~yeri sag!lk hizrnetlerince muayeneleri sagllanma hd ~r.

BGY C22 :'f~at ,~Ierl~ ::" -. ..
BGV M

"

••

I

. I:

I

. . ::' -.:'~', DIN4420:1 ... DIN EN 1281.H . ·BGR 190 "Ma:sk.e kUlllamm!~.':: .. .> SGR 1941W1~~ koIUI'\!~ufarj"~k.!lIl~[IIirni' BG!i: 19'8~D~§meYt k<lr}iki~isel~.oiu,Ji'uc". . · i~!e!tllfl:eeV~J'l"gr :yon'etme~igJ
dbl'lill",mjli1:k~lIaliu:nI" : ...

BGV 83.''liilrilwh.

·.i~Y~aiil~lkhiirnlOHM" s

Patlayrct KuUanarak
Yikim

D78

~,

~

-------

• Yar::lIl,ann patlanlarak Ylkllmas~
i§i. sad-see patlayici madde kullanrna izni olan ve patlayrci kullanma yetkii belgesi bulunan

uzman klsllercs yurutulebilir,
Patlatma i§llemi' daha onceden yetkili rnakarnlara blldirilmelidir; '. lnsaat ararunca patlatma
sorurnluluk sahlbldlr ve

yetkisl bulunan ki§~tek basma

~a 11§,an lara kar§1 yetkill i klsldl r. • PatlaYlcl rnalzemelerl
yerlestirrne i§lerini sadece yetkili ki§i ve yardimcnan yapabilir . • ' Patlayicrlan tasirken ve yerl,~ti'rirken buisle ilgili olmayaruan alandan LIzak tutun.

• PatlaYICI v'e ate§leyid rnaddeierle g.aIII§lrken en az 25 m alan lcertslnds sigara ~gmeyinl. MluhafazaSlz tamba veya ate§ yakmaym. KllVllclm sacan kaynak, kesrne isleri yapmaYln .. .' Patlatrlacak alarun ilzerini etrata rnoloz sa~lllmamas~ icin kapatm (Orn. Sarnan balyasr, lastik ka Illpla r). • Tshlikeii alaru kordon altma

- ,3 unc,[j Sinyal
= =

krsa fonda, P.aUama ~~Iemi bitmistir

0<;

veya

ara verilmistlr, ~!kllabilir.

slperden d!§an

• Patlatrlan aiana sadece yetklll ki~inli n izniyle giri Imel idlr • Patlamarrus patlalYlcl maddsrer
sadece patlatrna yetkisi bulunan kisilerce incelenrneticit

aim .
• Patlarna sinyallne dlkkat edtn,

Sinyaller §u anlarnlara gel,ilr:. - l ncl Sinyal "" Uzun tonda,
"" Hernen siper aim anlarnmda.

- 2 nci Sinyal
""iki kllsa tonda, = PatllaYlcl ate§~eniym.
Di~er j!(~i~lam~Ia'!::; ..

BGV C24 'Patlatma, t;leli" . '. PallaYI(;1madde d'lizfnlemeleri

Oksiienle Termik Kesrne
,

17J
,

D79
i

... '~"'". "'"
: '
'

".

.

~~

..

....:'
.


I ,

Yangmdarn K.orunma ilYiakluntila Elk Bilgile:r • Yangm tehllikesi arunda sorurnlu kisinin lzni ve i§"verenin bir i§yeri tallmatnarr.esi bulunrnalrd I r.. • ' Tum yaruct maddelerl tehlik:eli

alandan uzaklastmn. • Uzaklasnnlernayan yaruc:
maddelerln uzerinl kapatm, A~lkllklan kapatm, • Uygun yang:m $OndOrLicOleri hazir bulundurun (Om" Ioz sondOr[icO, basmclt suya ba21lanml~ hortumlar) . • ' i:§: bitiminden 24 sa at sonraya kadar ~a,ll§ma alanlanrn yangm tehlik:eslf1I€l l<ar§11 kontrol edln, KoruYlJcu lMuB)IIeneler

Ki§isel IKion.lym::u DOiIil,anlml,aJlr • Kapah mekanlarda parcalarna lslemi sirasmda yangm tehlikesi • Ozel koruyucu donarurnlar rnevcuttu r. Kivrlc: m sicrarnesme kullanm: kalr~1 onlsm sin ~ Deri guvenlik ayakkabe: ve .' Klvil'clm sicrarnasnu engellemek i~in paravan kullamn. lastik kOI1!;lu g:izme, (I) ~ Koruyucu giysi ( PGskli.lrtOci.i • K.esilen yap! bOllimunlutn arkasmdaki tshlikeli bolgeleri' korumah, i'gi elya'fslz ve yanmaz},(2) bariyerle kapatm, Yerdeki lav akmtrsuu bir kum yatag'lyla - Koillukilu eldiven (PuskOrtucu tutun, • Moladan once parlsyan lavlan uzaklastmn veya s6ndOriin. korumah ve yanmaz), (3) -Siperli korurna (Baret ve tel dokumah yuz korurnasi), (4) - Koruma basam 3g1 4 olan kaynakl,;I korurna fittresl. ~ Kulak koruyuculan, - Sol u nurn rnaskesi.

• i§,ye'ri saglilk hizmetterince rnuayeneler sailanmalldlr (GlirOliW; masket,

• Yeterir havalanduma saglaym,
Gerektiginde vantllatcr kullarun. • Oksljenla kesme aleti kulpunu paravan I'evha veya korurna kalkern ile ,(iI§i'n sicaktan koruyun . • 10m cihazlan ve lSall§ma' ale~lleriln~ akarya kit ve yagdan anndmlrrus olara« bulundurun,

DigerA~I~3mal!all BG,\(AI rOilr.em~ prensrpr:en'" SGR I'll "Onlemep;en5ipleri" ~ DVS"-Not .2101 - ·Oksij:enJeliall~llla' ·. "DVS =. Kaynak ve OOnzerii~lerd'en sornmlu

I

Alr1l'an Birl i~u
-.

~

Zayrt Bagh Asbest Urunler
I'.

080

ZaYiT bag~11asbest urunleri y,erle~tii'ilmi§ olsslar dahi, dl§

makama (Om. Sanayl denetlrn
kurumu) tesurn edln, Raporun i<;er@nde: - Cal'l~manln toru ve surest,
- i§,

yOzeyin zarar gar-mesi
dururnunda sagllk riskleru ortaya
Iglkabilil' .. Hava akmu ssyeslode onernli rniktarda lit a~lga t;lkabilir. Bu sekilde bitii§ik

sethalan ve bngorlilen korunrna tsdbirteri,

• i§letme tallmattanm r;alll§anilara aktann, • Diger §Irketlerle koordinelli olarak, gah§malara dahll olmayan ki§ilerin rlske girrneslni

onleyin.
• (;,alll§ma alanlanru aymn 'ole uyan isaretleriyls donatm.t 1 J • <;alll§malan bir gozetmen
denetlrtl altmda yapm,

rnekanlar da klmyasal kirlillige
rnaruz kalabilit

- Ki§~sel koruyucu donarumlar;

- !;all§anlann Ikirli li kten
lslerne 'oleimha konulan yer alrnahdrr, • '§lletme talimatnamesini olusturun, §unllan ic;ermeiidir: - Call§ma alanlan, c;all~ma yeri, surdurulen Igall§ma,

Teknik. ve idar,i Korunma Tedbirleri

- GoP

korunmasj,

• Asbestle yapilan her ~all§ma
denetim kurumlarma ve rneslek sandiglna yazrh olarak billd lrllrnelldl r, • i§ plaruru ~Ikartln va bildirirn raporu lle yetklll

• Qall§ma alanlanm toz gegiilrmez §ek~Ide kaoann. lzole edillmi§ rnekaru diJ~(jk basmc altmda 'bJitun. • Sadece yeterli havalandrrmasr
bulunan kcntrollu basmc

- lnsanlar

VB ~evre igin tehlikeler,

- Koruyulcu tedbiirler, davrarns
kurallan ve hijyen tedbirleri,

altmdak' ~all§omaalanlanna
koruyucu giysilerle glrln ve ~Ikm.

- Tenjlke halinde nasil davra n,llacagll,
- ilk. yardrrn,
- Kurallara

uygun ,~op antrna.

o

Giri§ Yasaktlr Asbest Lifi!
• Kazmacak asbesti veya asbest
i~erikl i rnaddeyl onceden suyla iy!ce islaun. Gerekirse islatma ii§ini bircok kez tskrarlaym, • Pilskurtrne asbesti olusan rnekanlarda hemen smdlrme yapm. Sadece i§e uygun, iyi filtre ettigi tespit ed~lm~§vakurnlu emme aletleri kullanm .. • Sokulmu§ VEl paketlenrnis asoest urunllerini sadece rnalzerne ges:i~ alanlanndan gegirerek ii§yerinden uzakia§tllrlfl, • Asbest rnalzerneslnl • PilskOrtme asbestin buyuk
veya partikul filtre eden yanrn

mlktartarda anti Imasi lqin yiJksek kapasitell vakumlu emme aletleri
kullarun. (2)

.' Asbsstl ve Asbestf

lIeya

asbest ieeren c;opleri,
elbiselertnl oze!

urunleri

kullan-at belirtilmis

maskaler (FFP2), -TOm diger i§lerdetam maske ila baglant.111I larak pa rti kn.i~ f ltreli o (P3) rnaskeler ve havalandrrmah IkoruYIJCUI giysi kullarun. • Sadece tek parca koruyucu
giysi giyin. (4)

kaplarda toplaym,

• (oplerii gevreye asbest Ilif;leri yayrlrnayacak §ekjlde izin veri len biriktirrne yerlerine depolayrn, • <;BpObosalttrken bu konuyla ilgili diger sartlar hakkmda bilgi
edlnin.
Koruyucu Muayeneler

• Koruyucu g~ysiilerj bellrtuen yerlerde ~I'kartln .. Qlkartmal i§leminden once eloise Iizerine yapl~ml§ tozlan supOrge ile erndlrln. Bu i§lemi yaparken

pares larnaym.

maskenlzi ~lkartmaYln"
• Cah~maa!lanlannda yemeyin, i~meyin, sigara kullartrnaym,

• S6IkCllllmOl~uskurtme asnestini p ~~men'to veya diger hidrolik baglantl elemanlan iie kapah bir
toplarna sisterninde sikistm n,

."Asbest i~erel1l tot'
lIe"solunumu koruyucu donarumar" konusunda i§yeri

I;all~ma Sllmrllama.SI

• t;lkmayal1 asbest lifi kahrmlanru kalmtr lif yap!§tmcISli, boya veya puskurtms kat atrna

saghk hlzrnetlen rnuayenesi
saglanrna hdtr;
K.ii~jsel ve Hijyenik

yapuan

• ZaYlf bagll asbest OruOllleriyle
i§lerde

lie yapl§tlnn. • <;alll~ma alan Ianni i§. bitimi
i§lemi sonrasi temizlsyln,

Korunma

- Gen~l~er~ve anne adaylanrn ~:a111~tll rmaYI n. - Bu alantarda, yapilan ~§€:gore

Tedbifleri • Tum galll§maillarda, son ternizlik ve <;;op antma da dahil,
masks kullarun. (3) Solunumun korunmasn - Dar kapsarnn i!,}lerde siruf en az 2 olan partiklil filtresi,

oderne yapilmasr yasaknr

Son temizligi havadakl asbest lifleri yere indikten 12 saat soma
yapm,

• insanlarm
bltirnlnde

ve rnalzemeleri n bulundugu alanlan mesal
islak temizleme yapm.

• Iernlzllk it;in sacece test edilm~§ endustri tipi supurgeler (tDZ smm H) kullarun.

Dig\@t A'tl ~Jama~lal':
.'
':','

BGiV

BG R 190 'Ma~ Irull;lnltill" Tehlikeli mad'del'erdell' kOrlmma yooetrneligi (GefSlofflll leillikeli maddelel i~n teknik kurallar (TRGS 519 - ·Asbes!: Y~klrn"

A4. 'i§<)ief'1 ~~Ilk h iZfI1.etlelr' '.

tadil1it lIej1'<Ii bakl m a;:.a II§mllla[l) . BGI 664 "'Ii'!kl m l tadilat 'JllYa bilk!!;; ~all~malarllld<li navaya az ashesl. Sl!lUlIml

metod Ian"

Cilave BoyaMaddeteri

081.

Boyalal'la f.;ah§maI1ar Haklkmda

e,k Bilgiler
Antipas boya olarak §imd~ye

kadar kanser yalpl:cl ozelliklerinoen dJoiaYI kisrnen
yasaklanrrus, lirenell'ikle a~]lr rnetallcerlkll pig!mentler

kullaru ~iyordu, Bu maddeler. clnkokrornat (Cinko sansi, limon
sansi) ve stronslyorn krornatnr

(st-onslyum sensu. Bunllann yarH sira kursun i~eren plgmentler de
kulla nrlrnaktadir .
• Eskiantipas boyalanru temizlerksn di kkatl i olun. P2

partikul filtreli rnaske VB
koruyucu giysi kullarun,

Koruyucli Muayeneler
• i§yeri sagllk hizrnetlerine,

rnaske kullarumr, It inkokrornat , stronsiyurn krornat, kUf§un,
stirol, ~ijzO.c~ maddelsrls

cahsma, gunde en sz 4,0 saat veya dahatazla eldiven kullarurm hususlannda koruyucu
rnuayenelerin yaptmlrnasi

sagllanmallc'h r,

~ijzi.ku'lie incel'Uci Madde!erile
~ah§mallar Hakkmda Ek Billgile:r Alkid reg:if1lel~ ella boyalannda g.ozucu olarak genelde testbenzin ku llarul rnaktedi r, Testbenzinler
Kaplama maddeleri §un~ardan Suyla inceltilen tehHkes~z

suntan i~er,ebil~l';
~ks:ilol%·1~ etilbenzol ve

olusur:
- YaDI§tlnclllar,
- Pigrnernler (renk maddeleri) \IE!

kaplama rnaddelerlnin (dispersiyon boyasi ve
dispersiyon ci lasi) neredeyse tumu %0,01 ~ < 0/010 oramnda

dolgu maddeleri, - Ek maddeler (Om. IKoruma maddeleri, kurutucu veya ci It koruyucu rnaddeler, Ilslatlc~ maddeler), - Organik q6z0c{1ler veJveya su,

~6z(jcu rnadde ~~erir:Q6z(le(l maddele-le inceltilen boyaiar ise buna karsm %40-70 orarunda ~6zuc(l madde ~gerir: Astar ooyada q6z0c(i msdde
oraru lse %90il buiur,

ve

lzopropilbenzol %< L Bu maddelerln ella lcerlsl ndekt toplarn oraru %]-10' dur, Toluol
benzol testbenzl n lcerislnde kalmt,l olarak ta bulunablllr (Benzol mak. % .0;01 toluol %0,3' e kadar).

Bu oranlara baklldlgmda toluol
VB

benzolun yo~at;acagll sagllk:

riskleri onemsenmeyenll ir. Sentetik regine, ahsap veya nitro
cilas: i!t;fnde inceltici otarak

Epoksit, Poliuretiln \Ie Po~yester Re~il1iesi ile <=all§malar Hakkmda Ek Bilgiler

(:uri.ime Onl'eyici Boyalarla Yapllalil C;all§!malar IHakkmda E.k Bilgiler

Epoksit re~ineleri ~ogutnlll.lkia2
bile§enli urim olerak kullarul Ilr. Bir Epoksit recinesinden ve b~r ser~ie§tirlc1 .b~~e§enden u~ur. 01 Pcliiiratanlar 1 veya 3 bile§enlli

<;urlime onleyic~ boyalar mikro
organlzrnalsnn, bltkl lerin veya canluann gernl g6vdesinde ~ogalmalamH onllemek i<;in suriihirler; Bu tip boyalar cok

bulunabilecek .naddeler (Om. Alkoller (Elanal, Butanol), Gllk.oleter, Keton { Aseton) veya
ozellilde dogal boyalara kanlan

ve terpentln sag!! get Z8 ratrh, aseton, etan 0 I ve eUI asetat lse ham yanici olarak
Butoksletanol

terpentin) dir

>

Butanoll,

uninler olabillrler ve lzoslyanat (epoksa: recine ) gibi alleri~ye yol
acacak rnaddeler icerebjllrler;

zehlrf ve sagllga zararudrr.

billn ~rler. Metilen klori.ir (Dlklorrnetan) genelllkle yakici maddeierin i(finde bulunur, Saghga zararh

VB

kanseroien i!;;erH"lidir. • i,yi havalandmlmarms A2 gaz filtreli masks, puskurtme cal ismalan suasmda komb~
tlltrejer A2·P2 kullarun. • Q5z[lcG maddelere dlayanlk~1 koruy'l~CU etdivenler (Om. 'Nitril kaucuktan) ve az yagll ya da yagslz cilt koruyucukrern
kullarun. • Halif yamci kaplarna rnaddeleri ile ~all§llIrken;

Doymamrs polyester reclneslne stirolilkatlildlgi zarnan reakslyon verir. Stirol sagiliga zararh blr rnaddedlr, Re!;~ne ve sertlestirieiler saghk sorunlanna sebep 0 ~abi I~ er, rl

• Crva, arsenik bilesenleri veya he kS8J klo rsl kloh eksa n igeren ~(jrDme onleyici bovalar ku Ilianllliamaziar. • Kallay ve organik bilesenler i~eren r;lirOme onleyici boyalar sadece 25 m ve daha uzun bot

ortarnlardacahsuken dikkat edin,

• Rer;,:inte serUe§~ilriciler~ ve sadece ureticinin bi Id i rdigi
oranlarda

govdellerll nee kUi!larllllabilirller. • iyi havalandmlrnarrus
ortarnlarda ~ah§lrkeli1 dikkat edin, A2 gazfiltreli maske, pOskGrtme

Kan§tl rrna arunda ortaya ~Ikabilecek
kanstmn,

Qadl~madlan sirasmda kombi
filtreler A2-P2 kullanm, • C~lt temasrndan sakmm .. Koruyucu eldivenler; kapalll korUyUCIJ g6zlukl:er ve koruyucu gilys~ler kullarun, ~~yeri saglilk hlzrnetlertne, maske kullarunu ve gunde en az 4,0 saat veya daha lazla eldiven ku llamrm hususlannda koruyucu muayenelerln yaptl nlmasi sagtanmal I d IIr.

kontrolsuz reeksiyona dlikkat
sdin,

.' Kutu~an ayn ve kapah saklayln,
• lIygun ki~isel koruyucu donarurnlar kullanm. Om: - Maske, yogunluga gore gaz flltresl tip A veya B, .. KoruyUJcu e~divel'ller, - KoruyUJCUI gozl uk. • ~~yerl saglilk hlzrnetlerine: rnaske kullarurru ve iaosiyanatlar, toluol ve iksilol gibi ~ozucu maddelerla \tad~§ma ve gunde

- Ate~ten uzak durun, - Patlarnaya Ikar§1ernniyetli
aletler kullarnn, - Elektrostatik topraklama yapm.

• i§yeri sag;hk hizrnetlerlne, masks kullarurm vey.atoluo~. iksilol lie g.al~§mavs gund'e en az 4,Osaat vey.a daha fszla eldiven
kullamrru hususlsnnda koruyucu m uayenelerl n ya pn r11 aSI m

az 4,0 saat veya daha fazla yaptmlmasi saglanmahd

en

eldiven kullarurm husustannda koruyucu muayeneleri n
!Jr"

i§,fe1JiRe ta 11maUa:l'llllllli1
~1~t!U:rulma-slnda

saglanrnahdrr.

si~ meslek
(

sa:n:dtil

Ii1Jtz y;(mJltncJ~;C'akIDlr~

n:ligel #t~lkla mill!!,:

IBG,jI'Al rOllh,me IlleJl5ipiell" ...
eGR Al ·Olll'eme prsnsipleri" , eGV A4 ·~yeri·s.I.!grl k hizme:tl.e!i .. eGA: 190 ·Maske ~'iI~Il!n'u' . Tehl1kfli maddeleldsn koILiAm$I'YO[l@b1!l~I!!!i:. : (Gef$rofIV)' . .. • . Tehlikeli mooeie:ler i~l!ilek.nik kUlall<iJr (TRGS} .

i

Puskurtme •

Hertumlan

EI~e kullarulan basin!;;;li pusk!i.irtme dllzenekler~ ~lft ell mekanlzrnasma sahlp oimalldlr. Bu mekanizmalardan hirisinin

kutlaralrnamasi dururnunda bile hava glkl§~ engellsnmeli V€ hortum ba5ln~sl,z kalmahdu; (1) • Hlortum daralmalarma dikkat ed~n ve sorunsuz hortum

bagiantilian kullanrnaya cahs.n.
lida.ri Tedbirler

• 'Qall§maya baslamadan once tehlilke analizi yap!lmall!d!w.
Bas.ln~h Havill Haarlema

• Kompresorli zararh madde kaynaldenndan ,uzakta kurun, • Emme filtresini 6Qzenl~ olarak
tamlzleyin,

• Vanadan ~Ikan basmch hava en az 3,00 m'llk blr horturnla nakJedi,1mel fdir. Hortu m U~I81r1n1 saglamla§tmn (susturucu), • Kabl n doluluk oraruru tesplt
etrnek igin yurnusek aletlerle hafif~e vurun (Om. AI1~ap ya da

• IPGsk:Ortmeg.all~malanm sadece piOsk!i.irtme odatannda (Orn, E:trafl korunakh yer~erde,

sablt puskurtme odalannda)
uygulaYII1. • Puskurtrne [jfley~cllerlni kullanan i~g.i ille ve bu alanda Ii:ClII§andiger i§<,;:ilerarasmda ileti§ilm lrnkanlan saglanmalldl1r (Orn. Goz temasi, tslslz, sinyal dOlzenegi).

• Ortrne kapaklanru sHrek~1 kapah tutun, • Basm~1I hava sogufucusunu ve basmch hava kaoim yogunla§'tlnlml~ su ayn~tllnCISlyla donatm. • Basltug. kabmdaki yogl!.mlla§tlnlml§ suyu duzenli olara k bO§Gliltm. PuskOI1..me Kazanl
• Havalandirma duzenegini a§1 nrnalara kar§~ her gun duzenli

plastlk r;;eki~}. • Mesal sonunda katn dipte ollLl§-albilecek yanrna VEl kireg.lenmelere kaf§1 tarnarnen

bosaltm. Pus!<url!me Maddesi
• Sadece silikojen i($ermeYEm

sadecs endustri tipi el:ektr11klli sGpGrgeler kullanm. • Yangm ~ilk.ab~llecakva paname olabilecek alanlarda guvenlik

Biriken tozlan temizlernek

ii~in

olarak kontrol edin ve zamamnda
de~Mtlrin.

6111lem~eriaill , n puskurtms maddeleri kullarun (Om. Bakir curufu, eritrne kazam ell rutu , cam kabarclklan, 'tel parcaciklan), sm kojen pOls.kGrtme maddelerinin kullarurru (Orn. Kuvars kurn) yasaktlr. Kuvars oram % 2'den ez olrnahdu

c

• Ca~l§al1larl tehlikeler hakkinda 2 partikul filtreli yanrn maske bii Igilendirin. veya FFP2 partikill filtreti yanrn rnaske ve gereki rse koruyucu • lsletme ta ~imatl 01 ul§turun ve uyulup uyulmadlgllr111 lk.ontrol edin, giysi ku ~Ianmahdir, • Ki!}ise! kcruyucu donanrmann • KlJlrlak kotuyucular kullaruhp ku~lamlmadlgml kullamlmahdn; g6.zllemley~1Il (Ozellikle rnaske ve
kulak koruyuculan kullarummn.
• Hava rnaskesinln flltreslnl duzenli olarak yenlleyln.

- Qah§::mlarm gOnlOk klyafetle~ini

ve

~§- elbiselerinl

ayn

ayn

munafaza edehlleceklerl odalar bulunrnal Id I r. • Kombine klyafeUeri sneak
iyicetem izledlkten sonra (Om. Su puskOrterek". supurgeyle tozunu emdirerek) kald inn.

• Maske ve kulak koruyuculann
kullarurru diurumunda ga~I:§.2linlanll1 i§oyeri sagllk hlzmetlerlne rnuayene olmatan saglanmalldil r.

• Ki§isel koruyucu donarurnlan diger klyaf€!tieril1l bulundugu odalardan ayn yeflierde rnuhafaza

edin. • Dirrlenme, klyaJet degi§tirme yenlerini ve sihhi alanlan duzenli otarak rslak temzlevin. • Yemeklerden vie slgara lcmeden once elleri ve y(i.zu iyics
ternlzleyln,

• POskOr~me atiklanm (kat tabakasr, pOskOrtme maddesi atJj~:~) kutulerda toplaym ve izinli depolarda ~evreye zarar verrneyecek §ekilde dspolaym,

• Call§maya
i~yer~ saglilk

nlzrnetlerms

baslamadan

once

muayenenin gerekli olup olmadlgm~ ogrenln. 'I~yeri saghk gorevlilerine darusm. • Bak~m ve tamir i§leri sadece
uzman kisiler tarafindan

yu rutulmelid i r,

~ ilk ~ah§tlrmadan ones, - Sir yudan fazla hizmet dll§1 kalrnasi eurumunda, - Ku rulurn yenni n degil)}tirilmesi dururnunda, - Tarnlrat sonrssmda uzman bir ki§iye mualYEl:ne ettiri Imel~d~r, • Kompresorler, hava basmci kaplan ve pOskOrtme kazanlsn
igin rnuayene donernlerlns edin (Uzrnan-bl I~rki§i rnuayenesl),
"Jel1l'i~ Ma;€ifde i~~

• Puskurtme aletleri:

dlkkat

• Saghga zararh . zehirli rnaddelerinacga <;Ikmasl dururnundatek parcah, duz, tarnamen okstlen dQzenekli puskurtme koruyUlcu giysi g~yin, Elbiseler E.G-test onayh olrnshdrr; 8u tlp elblseterln uzer'nde CE
i~areti, Oret:ici etlketl ve bllglsl btl lun ur, • Puskurtrne suasinda darbeve
dayarukh tsmiz hava ikrnal

TIil~lanrrr

A.pia 1!;1[{JlDals~alc:kllli1:da~ Elk H
8!~gner • Kurgun, arsenik, katran.zltt, asbsst ~~erikl i ka:t rnaddeleri ni n tem izlenmesi 51rasrnda gerekli

sistemi bulunan .(2) puskurtrne baretleri kul larun. Bunlardan baska omuz ve vueudu kapatan darbeye dayarukh koruyucu giysi,

ted birler aliinmahdir: - Sabit puskurtme alanlannda 40-60 kat hava degiit1 rm:els kapaslteli ve 40-50 PSi dusuk basinch, yekpare kullarumda en az 5 kat hava degj~tirme vs 20 IPa dlO§uk basmch emrne
duzenegl kullan In. - Tek parca ve havalandrrrnah kornbinasvon (Puskurtme baretine bagll koruyucu) giysil,er
kullarun.G)
Diger ~(k,laiiialar'

eldiven V€ g(jven~ik ayakkab!sl
giyin,

..

..

• PllskOrtme ~all~masl yakrrunda bulunen ve riskalnrda olan diger iic;iler (Om, puskurtme rnaddelerlnln tortu Ian n I
temizlerken)

eGV APOnl",mePr-eh;$lpleti':·:: :.'

~s~vI! A

SGR Al ·;o.t1!ei-me~~n~i~leiii:':' . B~R 50j), ~i~akineleril'1iia'lWllarllml' m ."
·:il§}ieriMI.lII'kh(z~e1I:err= .

.'
.

<.

i

;SG:IX190"M aske kiU Ilin''IIFn.1' : , :SG (Sl: '19'!Ii :;K!JIak :1«mJ:ynlQ~larlri Imr" kLJ~I;Jn ·~§~ltl:he 'il~riligt Y{I~elmel~gl . lRGS 524' . " .•.....

T.fl:BS·iioe~·;':::: .~-,
eGrA~R.apod'ld25 .'

,[l'IN;'EN' !DIN· IS014B7t-::'

m:

:m'" .. ::: :

.

AsitleTemizlen .. mesive Koru nrnasi

CepheleririTern izlenrnesi,
' ...

D9·0

haz: rlad !g~i§-Ietme talimatma uvun. • Yelerlii havalandirma sagiaym. $ayet havalandirrna tedbirleri yeterl i degllss veya hir;

U1reticiden talep edilebilen guvel1lik bllglsl bro§Grleri, koru nma tedbirlerl hakkmda bilgiler icermekted lr, • Oret~d firrnarun tehllke uyanlanna Via g,tjve:nlik cnlemlenne, aynca i~I,etmenin

a unmarmssa (Om. Aerosol aglga t;lkmaSI dururnunda) etklH rnaske kullarulmahdrr,

• Cah~ma amnda koruyucu
eldiven ve koruvucu giysi

kullamn.
• Cill!: korurna, ternlztik Vie bakirn maddelen kullan In. • G6.zun ve cildln rnaddelerle

ternasmdan sakuun.

• SlY! puskurtme 'galll§maiannda, ayru §ek~llde tJa§ seviyesi

uzerindekl cahsmalarda koruyucu gozlutk veya yui koruyucular
DI§ Y1uzeYllen:;yapuan 1§lemlerde ~ullan~.I'an rnaddeler: - Terrtizleylcller (Om. Asltler ve •

t;ah§anlalflll

Korunmasr

ku llan I n. • Asitle temzleme !fah§malamlll tll§agldan yukanya dogru yapm,

asit kansrmlan), - Puskurtme maddeleri, - Asitle ternizleme (Om. Eriyikler, ~6ztI1cO incsltici rnaddeler), vs ., Koruyucu maddelerdu (Om. S~likon recinesi ve Siloksanlar). • Klorlarnml§ hidrok.arbonlar lceren temizlik vie asltle temlzlerne maddelerinl
kullanrnaktan

• Qall$ma baslamadan once lsletme ~all~rlan rnaddenin
tehllketl olup olmad@lm. ba§ka, <;all§ma sekll ve dahs tehllksslz bir rnadde ile aym i~in dana az sag~lk riski il~eyapihp yapilarnayacagm: ttespit etrnelidir, • Tehlikeli maddenln depolanmaa sirasmda 8§agldaki durumlar a.9~slllldan korunrna tedbirleri ahn.

• Call!imaJ arunda yemeyin •

i~meyin ve sigara kullanmavm. .' IRahalslzlllk dururnunda doktora ba~vurunl

Yayalann ve Binada Oturanlann
K.on.mmasl

• Qa'I!§ma alarum ortun (Om . Cah§ma iskelesi branda lie 60ydan boya, vantardan a§ag,ya dogw)
II

ka.~'ll1Ipn.

VB

-

Dspolama, Kullamm, Yangm ve patlama emniyeti, Zehirlill k,

• Pencereleri surekli kapah

tutun. Bu dururn ortarnua

klrnsenln olmemasi halinde de
gecerlidlr; • Iehllkel i alan Ian ~§ar!etlendirin.

- [kola]i,

D.iklormetanSlzAllmd"m. Madd.l.ri Gazlin korlllnmaSl1
Eldivenle:r
Cildill kOl'unmasJ - Elle ya~llal'l anima i~lemleri:n.de (solUI1UmIHII korul1masl) S~Grama teillikes~nde: Kenarlll g6zl0k , !Poliklloropren, INitr~1kaueuk YagslZ/az yagil cllt koruyucu krernlerl

I 1li;10rmet... h AII.duma NI.dd.le.i
tehllikesinde: Kenarll g6zllulk Flor kaucuk . YagsllZ/az yag~1 cHt koruyucu krsmleri

Gazfiltresi Al

- Puskurtme ifall~liTI'a Ia nnd~
(sollunuliTIlwtil ko:tuifltrlasl)
I

Kombine filtreler .Al-P2
i

Cevredeki havadan baglmsllz rnaskeler ~€vredek_ihavadan baglmslz
Mask.-elN SM yagunla§tmci

fiiiskiln-me ,!t3II§mal.armda -d- -- ~-m- S YIICU lin k,O,lIn a· 'I .'
. <. C

I·····

81VIIyogunla~tm,c!1 I IKimry-a""'11 maddcrer -'S kon-"\l"'C- - g.!-y~ lcin '" U)IlU
-"..,. ._"'-

Maliyet

Du~uk

Kfmyasal rnaddeler i~in koruyueu guysi ~Qk yOksel-<

lDiklorrrnetanS!IZ anndirma maddellsl"inin bir listssini www.gi.sbal~.dellnternet adresinnen edinebilirsiniz. Anndtrrna maddslerlntn kultamrn tallrnatlan ·tehllikeli rnadde WINGIIS CD'sinde rnevcunur,

~ev re Korl!lma
sivuann ve diger atrk rnaddelerln toplanmasi, depolanrnast ve tehlikesiz §ekildB tasmmasi it;in gerekll onlernler ahnmshdrr • Atllksuyun genel ahksu slsternlne bo§altilimasl esas olarak yetkili kurumlann iznini gerektirlr (Om.Cevre kururnlan,
parsel drenaji).

• Zararh maddeler lceren

• Geng ve harnlle ~all§anlanjI"J sagllga zararh belirh rnaddelerle ga 111~malanyasakt: r, Aynntillar ten I~keli madde duzen lernelen, geng i§~lleri koruma yasast ve anne koruma y6netmeliklerinde:n 6greni~ebi tir;

Dildormetan icerikli antrna rnaddelerlnln l§lenmesi srrasmda, i§yer~ rna ruzlyet SIliU r deger Ie ri a§illyorsa rnaskeler ~6lUCU madde nuharma kar§1 koruma sag:ia m azl a r. KDruyucu eldiven olarak kutlarulan florkaueuktan imal edi~mli§eldivenler ~ok pahah ve

aynca sadece 2;5 saat dayan I khdi r,
•. A§agldaki durumlarda ~§YEni sag~lk: nizrnetleri tarafmdan ozel muayeneler yapilrnahdu. - Sll [kojen tal, - Gllr(lltO,

• Maddelerin suya kanstmlmasi (yeraltll VEl yerOstu sulanna) yetkili rnakamlarm su kanunlan

Tabla diklormetanlll veya diklorrnetansrz maddelsrle ~a.I~~ma. suasmda koruyucu
donarnm seclrnindekl tarkhhklen gosterir.

iznlns tabtidir; • S!lI! ve diger anklann tasmmasi yetkm kurumlarm auk
yasasi onayma tablidir . .Az miktarda atrk it;in kolayla§.tinlml§. hukurnler dilekce ]ls basvurularak saglanab~ IiJr.

- lzoslyanatlar V€ ~6zI0ci.i rnaddelsrin kullamrm, - Metal1o~i~erikli anndmo rneddeler,
- Maske ve -iGuvenll i k aya kkabrlanrun gOnLle en 1't1 4 sa at ve daha tazla glyllmesl,

Diklo.Frnetanll AJmd!fm.3J MaMeleti ite ~all~mala!i
MaJklklndaJEk Bil~gih!:" lstisnai du rurnlarda diklorrnetanh anima rnaddeleri kullarnlrnak zorunda kahruyorsa, bu urunlerden dolaYI ortaya ~llkacak saglilk riskleri i9~n korunrna tedbirleri aImmahd,1r.
Diger ~Ik~<lmalar:

I

, BG:V A! "O!1lemePren~iple;i' .' -· BGR Al ~6rl~eme i>ell~(i!ler~'. p BGVM 'i§j'eti sagJlik,f1~zmelleri'
IIDriLI~ma,ytltletmeli~

1ellJi~eli illaddeterdefl • (GefSlotIN)
I

· rrsss

re:hJ ikeli m~dd!ller i~in !ek!ll~Jl:kuraJlar ' EiliZJ :

':.

• BG~ 190 · BGR·195

'Miask,dmllal11nlll'
iKom~lJCLl

el{livenlerin,

kli.llaml1'l1·

Kapah Mekanlarda ve Kaplarda Yuzey Bakirm

091

Ozelilkle a§agldaki alanlarda tehlike bulunrnaktadm
- Depolar (Tanklar; aparatlar, kaza nlar), - Vingl.min VEl koprOlerin sandikh ta§ly~c~lan, - Pellceres!z yapilar, - Silollar VB slgmak'lar;
- Tutms alanlan,

- Atlksu antma tesislerl, - Zemin altmdakl rnekanlar; - Gemi i.gi aianlan. Bu alanlar genelde dogal §ekillde havalandmlamazlar, Bu yOzden tehlikeli rnaddeletle ga 11§lrken §u nlara di kkat edi Imelidir:

~11.kmaSI

- Binalar ve makineler ~'irindeki bo§luklar,

~ Kuyular, - Kazilar,
- Kar:lallalr,

- Bow hatlan,

• Patlarna tehlikssi arz eden atmosteri ve oksijen eksiklig~ini onlemek ~gin sadece yetedi havalandirrna yapjlan ko§'Unarda ~ah§ln, Havada surekll en az °/" 17 oksiien bulunmahdu Yoksa t;ah§ma ortarn I na oksi.Jen LHlenme~idl~r,

• Zararh rnaddalerin ortaya dururnunda j~yerj rnaruzlyet ve patlarna srrnr degerlerinin altinda kalmmasma O.2':8:n gosterin. Kontroll sadece tJl.gumler aracil IIglylla murnkuncur, • Qa~I§maa larunm g~ri~ V€ ~I kJ§< ktsimlan, tehliks halinde rnekaru acilen terk edebilecek veya kazazedeyi kurtarabileeek geni§likt.e olrnahdir, (Bk, lab~o)

• Acll '~Ikl§ yollanrn ag;lktutull.

DolaYI Hapisl Bulunmayan Mekanlamm ve Kap.lann Girl§: Yerlerinin ,EUiyuklugu ve SaJYISI
Giri§- yerlerinilil sayisl Mekanlar, genel en az .2, murnkun
oldugllnlc.a k1!r'§-~lik!1

Yaplsal Nedenlerden

• Mobil jeneratorleri, translormatorleri lie hina e!lektrig~ trafosunu iletken mekanlan n dl§1 na yede§tiri n. • hetken mekanlarda ve hareket

Giri§ yerier~nin1 b(jy(jk~ug~u

w;liuda
Mekanlar; ana ol<;;Liler > 3,0 m en az 1

0,20 m:! hir;bir olr;u <350 mm

slam dar otan yerl.erde mobil elektrikli aletlsri sadece korurna tedbirleri alarak kUlHanm, ._ Emniy.etli du§u.k akun {elektrige sadece koruma Sitn If I III
clan ~a~l~maaletlerl ba.gllaym)

veya
;?:

Mekanlar;
ana ol~(jler

0,50

m2

- transforrnator
takm .. Korurna

(sadece blr alet

> 35,0

m

en az 1

hi~bir 61-;ILi< 500 rnm :<: 600 mm geili'}lik '1f:1Ya ;;,500 mm gen i~lik s 250 n1m mak., .dayama

Slmfll I clan

Depo, genel

ga 111§ma aletlerlnde lletken g.evr.eyle potansiye:1 e§~tleme saglaYIIl).

1'-'

Depo·, SlO m

-~j

en az 1

_

y(lkse~li~i nde

35() ~~: 450

IY)

I'll

WOmm

geni§ligirlde

bir

asgart 6!~i.H('lrd~ 150mmm!lk.

KOl"uma S,nlflna Gore Elek,trikli <;all§IlUi Aletilerinil1
Sil1llfla ndml mass Koruma SlnifllKDrumah ~at.sist8mi

havalandurna del,~gi

d~l'~ma l'ilkS(l~l.iginfl(l

• Kapal! alan, kapilar ara,cliligl)rla .• Qah§malar baslamadan once

hlzll \Ie engelsie terk ed'ilemiyorsa [~erideki~erle gaz ternasiyla,
Ikonu§aral< veya slnyallerle irtlbat halinde bulunan ve gerektiginde yerinl terk etmeden yardrm ~diglrabilen guvenll k g6revl i lerl y.erlle~hrin. • Etlk~siz havalandirrna durumunda i§i hemen durdurun

isletrne bir ~alll§ma
talimatnamesi hazmamahdrr

Koruma Slnlflil - Ko nma izoleli Koruma Slnlfllll[)il~ukkorurna. 1Iklnll

[QJ

(Orn, Qall§ma yeri ,~ar!lan, ~all§ma maddelermin 6zemkleri, yard I m tecbl rlerl L .• GGvenilir blr gozetrnsn
yerlestlrln, Bu gozefrnsn
VEl

<€V

cahsrna surecl, gOven~ik ve ilk

KoruyllJ,cu Muayelleler • Maske kullantlrnasi ve gunde

duzenll olarak 4 saat ve daha
fazla koruma ayakkebrsi glyilrnesl durumunda, -;:ah§clnlann i~yeri sa,ghk hizmetlerine rnuayene olmalan sa!glanmalldlL

ve alarn terk edin. • Havalandirma murnkun
degilse rnaske kullamn veya izole

olusabilecek tehllkelerl bilmell guvenlik tecbirlerine uyulup

uyulmadlgml gozlemelldir .. • Sadece gOi\lenlilir ~a 11§.al1liar
sscin 'Ie onlan oLel tehl Ii keter ve bu tehlikelere uygun korunrna ve

edin, • t;ah§ma bittikten soma dahi ortanu, oatlema tehlikesi ve
saghk riski kalrnayana kadar

havalandrrm. • Tehlikeli maddeleri lstltlemeyi n. Sadece r;alll§mamn so m nsu z sOrd u rlllebl Iecegi kada r
rnalzerne bulundurun,

ilk yard im tredbirieri hU.suSIlH11c1a, egitin. • iletkeU1yap!s! ou I u nan mekenlarda sadece korurna ernn iy'etli mobilelektrildi aletler kullarun ..
akrrn veya (blr veya daha tazla aletlerin ku lIa nil masi ) veya - 30 rnA.' Ilik elektrik kaGagl gU\lenlik d.uzenegi (ReD) IlolN lle
- Ernnlyetll transtormatcr

- Emniyetli

du§uk

• Makine ve g.all§ma al!etle,ri kullamlarak .g6.zucu rnaddelerle yapilan temizliklerde, t;1!.I1I§maYI tell'likeii rnekanlann veya
kaplann
dl§lnda

l)igW:~~i:~<lUMI~I;:< '; .:
BGV~l:~n'lemepi·e~~}pt~[r-: .
oc,RAl~,H)i1lei'lile.~~SiPI~I': P

kalarak

surdu run,

ellektrigi kesrne

• Kat atma, yapl§tlrma ve temizleme .;all§malarl ile aym anoa ba§ka ~ah§madar yaprnaym.

Tehlike~u nn'\lild'~lerd~il k6'~fiIqm~~fine,!m~li~ (~e1SfuH1lJ" . ,Teillike~irma.ddeler ~~irl.t~k~ik.li:ulallllr ,•.;

:.

',

!,':

"

'

(TilGs'.~07.)·

.

8GV<I1,4."I~~li a.&!r!;. hfi)J'i:e~eri' , '~' , , s ,OOR 117 .t··Dep~ja.r~a '\Ie d'aia«mlardal¥~IIIpYl<l J~elJlleg.rwe'tLli~ ~-anetrm:eligf~:' . , :
'Pa~amal'~r~nn~ ~onet~li~('

aGR

19(i'ff&~kB kUlialiil,:mt

IPllskOrtme \Ie kat alma '9a 1~§ma la n §a nt iyel erde ki a:tolyel eros yu rutu I (j r, A§agll d a ki dururnlarda ozell sartlar aranmsn
-Teh Iike Iii markle ~g:ermeYHn
kaplarna rnaddeleriyle

- Kat atilan mekan en az 30 mJ
haclrn ve 10 m~zernln alaruna

Ca.ll§ma Mekanlannda

Aranarn

KO§ullar
Yukanda belirtllen istisnai
dururnlar tatblk edllemlyorsa,

sahlpse,

K.oruyucu M'uayeneler Maske takrlmasi ve g'linde 4 saatten tazla duzenll gOvenl~k ayakkabisil gi;y~lmesi dururnunda, cahsanlann i§yer~ saghk
hlzmetlerlnce muayene olmasi sagtanrnandrr.

~a 111§lllyQrsa,
- Tsh I~ke~irnadds i~er~yor fakat

~ah§ma rnekarn igin bellrtllen d.iger §artlar yerine getirilmelidir

~al~§II:an rnekarun her rn3 'une v€ her \;alll~ma saatine 20 rnl'den
fazla d(l~meyecek §eik.~lde

o
, Dlgeu ~ikliilmalal1l
. BGV IH 'Onleme Il'~siplerci": . B(>R Al 'On'leme Prel1.ipt~lii: . lehl illeli nia~~eterdefikoFtmm~ ~-~netnt<1n~ (GefStof1Vl -, .
DIN VDE·Kararfall .

kullaruhyorsa, aynca bir gi.lnlllk mesaide 5 litreden fazla ku I larutm Iymsa.

i§letme ~~-elliligi %netmel'i~i SGR 500 'i~ mali'iile[elfini!'fku~'anl I' m Patl<ltrn on Ierne y8netm.eligi

'Iehlikeli Madde I~eren IKaplama
Maddelerinin Uygul'anmlaslnda Ge'reken, ~a rtlar

.

Uygulan<lln

Madde

• BaglaYlcl

sartlar

IJ lavsiye; ki!;iisel koruyucu tedbirlsri alm, Genel

~artla,r

• Kaplarna rnedcelerinin llygulanacagl ozel mekanlar hazir olmahdu, Bu mumkun degil lse uygulama yerine 5 m uzakhkta ol@1 blr b5~um ~~2kullanlma hazlF bulunmelrdn; • Partlama tehlik.esi varsa 6.zel tedbirler almmah, i§iuetlendirme, <;ali~ma alarum kalpatma ve zernin isaretlendlrmesl yapilmahdir; • Uygulama rnekanlan yeterli oranda havalandmlmahdm Genel olarak <;all~lhyorsa havalandurna kutlamlmahdir. in§aatlarda dogal bavslandrrma Jt:a~llmalldlr (P'encere ve ka~llar a~llarak). • Tetusturucu kaynaklar yakmda bulunmamahdrr,


~

I

0 CI

I

___.1

sondarmek i~in yanglll sonclCin(kOler ham bulundurulrnahdm To! s6ndOr()Cli, sondurme battani!iesi • Aydmlatma ve havalandrrma tum diger elektrikli tesisatlar kapantsa dahl I s:all§maya devarn etrnelidir ,I • Yangm riski belunan mekanlarda elektromotorlar (lP44) VB sydmlatmalar (IP 54) yeterli koruma saglariar. Patlarna tsbllkssl bulunan rnekanlarda 6zel tecbirler almmahdn; • Qall§ma mekaolarmda saoece bir mesailik kat maddelerl I kullaruma hanrlanmahdu; Bo~lrill§ kutularceh§ma alanmdan uzakla,§trn!lmal!dlr, '. EI!lise tufusrnatanru
I


• •
1

CI

0

• Statik elektrfkle yuklenebilecek Aya.kJhkllar,

nesnsler toprak hattma baglanmalldlr,iiiii

paravanlar, kabinler

• Puskurtme i§i sadece ayaklik, paravsn ve kabin kullarularak veya hava ernrne duzenegi lbulunan kabinlerde yapllmalidlY; istisn.a: 8iloallann it;- rnekanlannda, depolarda ve bQ§-lluk'larda <;all~'lrken i~letme tarafmoan tJe~irlenmi§ ku~uselkoruyucu tedolrler almrnahdirl • Ayakll!klan, paravanllan \Ie kabinleri d(jlzenliolarak temizleyin,

• Degi§ik kat madcelen uygulamyorsa her kat uygulamasindan soma blr digerine ge<;meclen once ayakllk~ari paravanlar 1112 kabinler ternizlenmelidir (Om. Nitro cllalar; polyester cilalar; epoksil re~ine cilalan, PUR'Gilalaln, sentetik
recine cilalan, epokslt cllalan kunammmcen

u

CI

sonra),

Daldlrma kaplan
Ir-------------------------------• Kaplanacak rnaddenln lclne daldmldlgl kaplar ve diger rnalzerneler olas: bir yanglnda ernnlyetu kalrnasi bakmundan kapakh olmahdrr; Kapak mevcut degilse yakmda kullarurna hazir yangm sondlilriiculer bulunmahdir;

-------------------------~---_,----._--_,----~ CI II

• 40" C yanrna noktas! bulunan kat maddeleri uygLJl'anlyorsa veya sagllga zMarl1 gazlar ve buharlar a~!ga \;;Iklyorsa 0,.2 5 m2 ve uaha geni~ agzl buiunan dalduma kaplan blr hava emma duzenegi ile donatrlrnahdu;

• •


o

!!!!

o

Cahsrnalan

MIeta I Direklerde Korozyona IKaJ§I: Korurna

093

a~,a!Indaki traverse kadar yOksekten dO§meye Kar§1 kli§isel koruyucli donernmlar, sadecs direk yaprsmdan, cahsrna aikl~mdan veya elektrikll teslsatlann kulltmlmlndan dolay~
kullerulrnayabillr;

• Zemin halan ucundan en

Muayene .' Call~anllar gOinllOikolarak: - DO§meye kar§1 koruyucu

donantmlanm, - Kullanma snasmdaki ger;i~
yollanru, gtizle gdrulur eksiklikler

bakimmdan korrtrol etmelidirler, Koruyucu Muayeneler • D(j~me tehllkesinln b'Ulundugu gall§malarda ~§y€risagllk
hlzrnetlerlnce 6zel rnuayeneler yapllmad idu. Eleklrik Tehli~esi YOikSek gerillimgegen elektrl k r;;a~l§ma. sadece yetkilli elektrik nakil i§letmesinin aJGI~lamalarma gtlm yapl!mahdlr.
direklerinde

Di.i§meye Kar§1 Emniyet duzenekleri
• Sorumlu ki§i §unlan

r;all§mak i~in baglantl rnalzerneslnl gerg~n tutmaya yarayan lp ayarlama
rnekanizrnasi kullarnn.

• Direk uzerindski traverslsrde

belirlemelidir:

- DQ~m€lye kal"§l hangi ki§is€'1 koruyucu donamm s'egilmelidlir,

kullamlmalrdrr; - Hangi bagilanll noktalan
- NSI$II

• Sorumlu ki§1 (,;all§8Inlarm kurtanlrnasi igiril gerekli faaliyetleri bellrlemell, kurtarrna rnalzemelerini ve ki§isel koruyucu

ku 1118inll~malld I r,

Sorumlu ki§1aym zarnanda i~gneri bu konularda egi'tmek
durumundadu;

• t;all§tmlar, metal direge
ttrmanrnadan once kullarurna hazir haldski ki§isel koruyueu

donammlan ham bulundurmahdu Bu arada emniyet kemeri ile uzun sure havada aSI!! kalmarun saghk rlsklerlne neden olabllecegi dlkkate al1mmalldlf, Cal!§anlann
kurtarma konusunda daha iyi

Bahsi ge~en durumlarda elektnkten korunrna tedbirleri
bellirlenmelidir,

• Call§ma sirasinda yOksek gerilim tellerindekl akJm,elektrik
nakil i§oletimesi tarafmdan

donarurnlanm

kendilenni her zaman emniyste alabilrnek igin

egit~ lebilmelerl i~in tatblket
yaprnalan tavslye edlllr, • Kaplama maddelerlrn ve

kesilrneli veturn gall§mal alan Ian

duz kontak yaplilip
topraklanrnal rdn,

direge takrrus olmahdirlat • illk nrmenanlenn haricindeki
dlger ~alll§anlaJr, direk uzerinoeki ge~i!j \Ie turn ~alr§ma yerlertnde
koruyucu donammlan kullanrnahd I rlar.

ifah§ma atetlenm birllkte YUlkan ';Ikartlrlen, bu malzemelerl direge ~!karken size engel

olmayscak seki Ide ernniyetli kilm, Bu rnumlem degilse malzemelerl lole zeminden yukan ~all§ma yeriine ~ekirt

D!relktekite~lerden e:lektri k kes r~emiyorsal; - Tabla lie gore gOvenlik rnesatesi birakm. - DO§uk ger~lim ham ndakl tellerdeki alcrnm « 1000 V) elektrik nakll i~letmesi taratmdan zaman zarnan kapatumas: sagJanma Ilid II': ~all§ma yerinde elektrlk devreleri aciksa, topraklama yoksa ve duz kontak yapilrrussa sadece §u sartlar altmda 9ah§~labil~tr: ., Cah§ma yerlerinde elektrik hatlari ve devrsleri tespit edilmeJidlir (Om. Hat plarn, gizimi veya hattrn kesildl~2;i yerden gah§ma yerine kadar hat takip edllerek). - li§<gilel'intnpraklama ve d(iz
kontak yap! Im

Tabla 1 Hat - Aklm KV G:[]venlik rnesetesl
(Gerlllm altmdakl korunaksrz

krsimtara m ola rak

rnesatel

l'e kadar 1-110 nO-220
220-380

1,0
3,0

4,0 5,0

Brrakilan guvenlik rnesatesl 61~ulerine uyu~maS! da s~g:lanmal~ldlr." . - Kazara ve Iarkmda olrnadan yapilan hareketJerde (Orn, Yaprlan i§tn
turune, harekst edilebllecek alana, durrna verlne, kullarulan ~ah§ma

elektrik

devrelerinin yakuunda ~all§lrken, Table 3' te bslirtilen el!ek.trik

devresinin tshlikeli bolgelerine vaklasmamalan s.aglanma~ Id I r. - Qall§madar elektrik b~knisy,€:nlelri veya elektrik konusunda uzman ki§ilerce su rdur(i Imellidir . • AC;ilk birakrlrrus ve §a!teri
ka!)ahlmt'? tOm topraklanml§ devrelere kom§LJ devrelerdsn etki aknru geeme lhtlrnall vardrr; Etki aknrn altmdakl klSI m Ian n yakmmda ~ah§lrken arada en az 50 em guvenlik mesafesi birakilimalid I r. r;ah~mat §ekli

ve .~tllac:a,k parcalenrnn korrtrolsuz hareketi sirasmda (Orn. I\ayma, diisme, ftrlarna sekl inde). Qa II§malar elektrlkteknisyenleri veya elektn k konusunda uzman ki~i'l\nce ya da onlann kontrolunde surdOrulliyorsa Tablo 2'deki asgarli gDvenlik rnesarelerlns uyulmaM~r,

alletl,e:rlne, yardimct alet ve rnalzernelere gore}, - 9all§ma aletlerinin~. yard ImGI "alietlerin, m~lze~elerin

Tabflo 2 Hat - Aklm KV
GiOvenlik rnesafssi

(Gerillm altmdaki kcrunaksiz
kisnntara m olasak mesafe)

l'e kadar 1-30 30··110

0,5 1,5
2,0

tesisat ~§I,etmeds~ taranndan
dOzenlenir.

110-220
220-380

3,0 4,0

Hat - Aklm KV

Tehllkell bOl!genin dl§

SJl'1IIn

Havadaki mesa-fa

mm
i·:'·j":
I . ': -. ! ••

....oitef.!'l~~~ai.1;lal~11:.
~, -.

....

:: .

110

1100

B.GV· C22 'il'l~at~Ie·ii· .... .. . BGV A.3 'Ele'kf!i~!e$~t!arl i~i!~llli! I Eleklrcl~kni!;:d'Dzellleriieleti:.. . . .. I (DIN \IDE Kara rfarl)· .. . . . BGR.19S·'Duwneye lSa.~lki~isel·kQ~u~llItl.l . , donlllllmm 1Ui111lmmj~ .:... . 8GR 199 'Yilk"seklin·v.ed~ndef1 li:urlalrma i~i~·. Id~isell«lf1J)'licl.lc!on·anlmln· Kullahlml' :.... i BGI 870· 'Tutma kerneli· \I'e .l:lagJalilldOllanmll'

132
150
2.20

1300 15,00 2100

:re

t

275 380

2400
2900i3400

8RG 148 Yill:.1i$ten ciO§flleye ra kil hatlarll1dil:ll kOlunma.

kar§1

ve

Ternizlik ve Bakrrn Malz.emelleri

094

Temizllk ve bakim malzemeleri asitler, eriyikler ve gozOcO maddeler gibi sagllga zararh konsantrasyonlar i~erir~er"

;

• Sag;llf?;a da ha az malzernelenn ayru g6rmeyecegini test • Tehlikeli rnadde

naz: rlaym,

zararh i§i gorOlp edin, I'istesi

- Mola, soyunma odalan ve/veya
51 hhi bolu mlerde bulundurmaym.

- Miumkl(:jn oldugunca orjinal kutusunda saklaym. Yeterlli

havalandtrma sag,llaym.

• ilgm i§I'etme talirnatnarnesinl hazirlaym V€ ~alll§aniain ilgili

• Doldururken

rnurnkun

• Tehlike analizlari ,gerC$8:vesinde, ongorOllen temizlik ve bakun malzemelerinin tehlikeli maddeler icerip i~ermedig:i' tespit edilrnelldlt Ozerinde tehllkall madde i§2uet'i olrnayan rnalzerneler bile bazen sagllga zararh olabilir, • Kullarulan malzernertln OrOn kodu hakkmda GISBAU'dall bilg~

kornrtarda egWn.
'. Ci It korurna plan! hamlaym (i§yeri hekimi lie ortaktasa

oldugunca orijinal kutulan kullan In. B8§ka kutuya bosalnrken yeni kutunun da uzerim Ofjlnalindeki gibi

~alll§arakl

i§aretlendirin.

Glda kutulanyla

sekil ve etiket bakrrrundan
karl§tlrlilaca k benzerll kteki kutulann i(fine bo§alltmaYIn.

.1iemizlik

VB

bakrm

• Temizlik malzemelenni
blrblri ne karrsnrmaym.

edinin,

malzemelerini: - Belirlenmi~ bolrnelerde veya dolaplarde muhataza edin,

'. Kullanmaya hazir ~6zeltilerle' , klmvasal reakslvon olusrnamasi lcln katkl maddssl olsrak soguk su kullarnn.

• Ma lzemeleri uretici flrmamn belirttigi dozda kullarun, • Oozayarlama kaplan olarak doz beherlert, doz §i~elleri, doz
pompalarr veya otomatik doz

ayarlayrcrla n ku llarun, • MU!mIk[ln olldugtH'lca tekerlekl~
kava, ternlzlik seti Vet presler g~bi cildl ternizlik ve kimyasal kirletici maddelerden kcruyacak teknik

yardlmc! rnatzerneler kullarnn,

G,enel O1arak Ki~isell KQrulYucu
Donanlmlal'

• SIVII get;irmez, sag-lam yapll! ve

kola kadar uzanan eldivenler kullarun, ( Bk. WINGIS-CD} 0)

• Iemizlik rnalzerneslnln i'ger~ girmernesl it;~n kol krsrru Ilast~lklli
eldlvenler kullamn,

(
lBoru ve Zeml1n rem~zleyicilel' Hakkmdla Ell;: BHgjlel:' Temizleyici lerin alka~i

• rr-mrillkauQuktan lrnalsdllmls
eldivenler kullamn. • MOmkOn oldu~unca ant~staHK koruyucu giysi giy~Ul.

• Alta giyiilen parnuktan lmal Bdi'lmi§ ince eldivenler terlemeyi

ontler.
• Cildi koruyun:

lsten once

detaylll cilit korumasi veisten sonra da uygun cilt tern izligi. temizlikten sonra da itinah eilt
baktrru yapi n. (2)

i~ermes~tnden d.ola~1I gCu;Hl tahrisler oiusabi Iir.
• Poliklcroprenden. nitril kaucuktan veya butil kaucuktan imal edi Imi§ eldivenler kullatnH1. • Q6z'ucQrnaddeler ~~eren yuzey

• i~yerinde maruzjyet suur degerlerin~n a§lllmasi balinde A ti pi rnaskefiltresi kullarun. • Qall§lllan ortamm iyie€! havalandmlrrus olmaena dikkat
edln, . • Ternizlik rnaddssi kaplanrn

• Konsantre rnaddelerle ~alli§lrkeli1veya rnaddeleri kaplara bosa lnrken, kena rlan kapah kOWYILlCU gozWtkJer kullanm.
Gerekt~g~ takdircle i~in gerekll dOzenegi bu I u ndu run.

t:effiizleyicileri kullarnrksn butH kaucukten lrnal edilmi§ eldlven
kullanm,

kapah tutun,

gozu yllkamak
hazrr

Evde Kul!lalula.rn Temiz~ik
Maddel'eri 1H1aklkI Ek B!ilgileli I1dal Konsantre terrrlzllk rnaddelerl ~~erisindeki yOzey aktlt rnaddeler ve gozficO rnaddeler cildin ka§lnmasllna sebep olabiltrler;
• Doz ayarlarnasi yapitrnadan

• A§agldaki durumlama koruyucu muayeneier yapm,
- Isllak ~all~~mal(gunde duzenll olarak > 4 saat), - To:IIUOI"ksllol, flor (S~VIasitler) gibi maddelerle gall§ma, ~. Maske kullarulan Gall§madar:

Asitli sll1Ilh,ii temi:zUk mUllllzemeleri hakk.ll1Ida eltl. billgiler
1

Madde~eriin igerdigi aslt

yogunl ugul18 gore cllt yanmalan ve sol unum yollan tahrisleri 01 usabi I ~r.
1

• Polikloroprenden, nitril kaucuktan veya butil kaucuktan

gah§lllyorsa, pohkloroprenden, nitril xaucuktan veya butil kaucuktan irnal ed.iI;mi§ eldiven ler kullarun.

imal edilmis eldivenler kullarun,

• Asitli temizleyicilsri hipokloritr i~eJ~klitern izleyicilerle biirlikte !<Iulilanmaym. gunku zehi~li V€ tahrts edici klor gazi crtaya
glkabilir ..

Ah§"ap, ve fa§; KOfu),uclIlar Ha kkmda Elk Bilgjler Q6z11cGmadds buhsn a~lga ~! kmasi sonucu :saghk riskl olusablllr {Bs§ Cl.gnsl, mlde bulantrst, yorgunllLlk). C6zUcO
maddeler cildi tahri§ eder

IiJl&~1

~~l~~ara~,:.;._··; ....
, .'·1
~.:.

I

2'[J9:~emr!ll!: y·aIMklm umtil~meltri: c.' · ile~ll~a'. ·.,.,)::,·:c·:'<:~':·.·:::,·.,::-::",'

BGV A.i.ph~mg)P!\!fiSi~e~ ·{lCiR~} '91l11erti€: ~rei16rp~€ri~

.'8m~

.

BGR .195"KilI\l1uitl·el~r~:e~le~~kull~nl!11r' .
BG~ 1.97 'til! Ito.iriWdifi'!.n·Am:kulfaolml' .: :. . . BGR 192 kul~a~lmJ' Tehllkelirmid~e(~.rJeli'ij~nU!1~ ~~tmeligi. :":.

kurutur,

ve

"Q~·~~l~·k.9~~c~jai!nln

!Ge~tof1)l'l',". -, .' : .-;", ·.:~~~.40·1 .tem.~, roDljCU:Olo¥.lIleh1iile'·.:: .'. "Cill[~
I . Oillem~~~11 1I1n. ·tell1.1zle'1icileri·(atlepn~,· 70~,.1·1 ..

Dezenteksiyon
Maddeleri
idari Onfemler • Hastanelerde ve sa,ghk hizrnetlerine ait kuruluslarda dezenfekslyon g:alll§mallan sadece Ulman kisilerce veya ssrtifikah bir dezsntektonln veya uzrnan hijyen ekibinin talimstlan dlogru Itusu nda ya Pi IInna II d If:

D 95

• lDezenfeksiyon maddelerini hedefe yonelltmeden pUiskurtmeyin.
• Ate§ kaynaklannrn veya sicak yuzeylerin uygularna ortarmnda

olrnamasma dlkkat edln, Elektriik §alteri kulla nrnay: n. Call1maSI
MI rhi!mas!

• lsverenln temizlik ve clezenfekte plaruna uyulmahdn,
i§vererllle tam bir ii§birliigil
ilSeris~nde galll§llmalldlr.

• i§yel11 maruzlvet 5'1 n 1r degerlerine uyu:l~dUlgUi surece
gerrcler bir ~o,zetmeln kcntrolunde

• Sadece test edlilmi§ ve tarunrrus (listelenrnis) dezentekslyon rnaddelsri
kullarnn,

egitim amach

($tlll§abilirier.

Hamlleler ve emzlkli anneler

• Aldehit i~erilkH maddelsri rnumkiin oldugunc.Cl e§deger madcelsrle degi~tirin.

IFormaldehit I'g;elrikli Deze !1f'eksiyolfJl 1Maddele-rii Hakkmda Ek Bilgil.er

sagiliga zararh ve zehirli rnaddelerls ~all§tll nlarnazlat

KcruYlJcl.I Muayeneler
A§agu:1aki durumlarda koruyucu rnuayeneler yapllmallolr; - lslak ~all~ma,larda (gund'e
dGzenli olarak

.' Dezenfeksiyon maddelerinin

bina i~inde depolarup deootanarnayacegiru tespit edin. • Kullanrna rniktanru surekll doz ayarlaYlcl beherler ile yapm.

• EI dezenfekslyonu i~~n
kullanrnaym,

Sadece soguk su katm, • illgili ~~Ietmetallrnatim ha:mlaYlitl ve cahsanlan bu hususta egitin. '. Cilt koruma plaru olusturun Ki§ise~ KonlYucl.I Donammlall' • Nitril veya butil kaucuktan imal edllm-j'§ eldivenlsr giyin (bk,

• Sadece soguk suyla kanstmn «25"C). • Silrne i§:llemini puskurtme islernl ne terclh edln, • Yuzey dezenfeksiyoln~anli1da yeierlilhavallanduma saglaym, i§yeri rna ruziyet slim degerleri 8§lldlgmda 131 gal flltrell maskeler 'lie puskurtme ,g,all~ma:S1 sirasmda BI-P2 kombine
filtreleri kullarun.

> 4 saat),
bulunan

- Enfeksiyon tehlikest islerde,
- Maske kullarurrunda.

WINGIS-CD). Lai~eks.ten imal
edllmis tek kullarnmhk eldivenler uygun deg~ldrr. • SIVI gecirmez 6nlUkier ve cizrneler giyin, Sigrama tenlikesme kcH§1 (6m.YogUlnla~tllrllml~ maddelerle ga.III§lrken veya doldurrna
bosaltrna yaparksn) kanarlan kapah kcruyuco go'zli.iktakm.

'. Kapel! rnskan dezentekslyonlan i~in surekli 82 gaz filtresini kullamn, • Atesten ve oksldasyon
maddelertnden uzak durun,

AllkoliO Dezen~elisiyon Haklkmda Ek. eil!gil'er

Maddeleri
BGV A! "Oilleme Prensipleri" BGR Al 'Qrrleme p!@oSlpleri" BGR' 209 "Temiz:liK ve baklm maddeleri
fie

• Kullarutacak rnadoede allkoll cram ~% 10 olmahdrr.
• Kapah mekan dszenleksiyonu

~all~mali?;r'

detaylll ci'lit koromasi ve i§ten sonra da uygun Gilt tern Izligi,
ternlzlikten sonra da iltinalll cllt
bakum yapm,

• Cildi koruyum

lsten once

i~in kullanrnayin.
• Dezenfeksi'yon srrasmda ve ozemlk~e sonrasmda uygularna yerini iyice havalandmn,

9(;R' 205 'Sa~li::hi~metlet'iiide eWife~n" d 8(;,R 208 'Slhhi alalil~arrJ,il emeMi)!Ofl riski altl nd:a telillizlik '~II~malani' 'Tehlikeli mackle ~llizenle~len Ann~i Ioomma kanunu TRGS 401 'Ci.llletem;;rs $Onucu olu!Qn IeI'lli"'eo Onlem- YO,Sun bina temizl'ei)'icireri tarep

no; 70.5.11

i~letme Ta'limail:l No: .Gem. §14_GEfSTOFFV

Basku Iarihi:
t ;

Dezenleklal'l'l!ar. Teme~ Aldehitler (fofmOifdehitlel) \Ie

Dot'11U

AmOi1yum Blle!!ikl'eri

Orun

kodu: GD80 Orlinl~r i~eri5illde bulunan / a,<:,~a~ikan fO'rmaldehilin ka nsere sebebiyet \lerebil~ce~i iuphesi bul unmaktadn-I
~,"l!dhritlJ'!;rfI~fh~

Orunler aldehit (Om. Forrnaldehit, gliloksal. 1,5-Pentandia,1 (=Glutardialdehit) 1113' dorllii amonyunn bille~ikler (Om Alkilbenlildlmetllklmit veya Didasil dimatil amonYlImkloriir) i~el'mektedir; lBunlarm yamlnda dii~iik rniktarda sud a ~ozllnen ~oz~c[j maddeler (elanol, izoproparlOl), tensitJer, renklendiriciler, ~eki"endlriciller va koku i~ermektedi[ A§agloaki bilgiler ozeillikl.e inceltilmemi~ urunlerle ~all§malar hakklndad~r (Om. B{i~altma, ineeltrne). [nsan ve Cellre i~in Tehlikeler Seluma V'Elya ciltle temas sagllIDl zerer veliJbi'lir. Cilt yarimaslM neden ~jjphelerlilmekllJdirl Glilaksal macdesi genetik bozulmallara yol a~abilir! ale~II'erine neden olabilir. Gllutaraldehit sol unum yoll'al! ve alerjisine Benzallkoilyumklorur alerjisi o!lan ki§iler bu maddelerlle eilt temasmdan kanallizasyorna karl~tlrlimasllll:lan kagmm! OIUf_Fom1Ja~dehi,tlerinIkansere ~Ill a~abileceg1ndIHl IForm8lldlehit, Gliok'l.al, Bellzalkollyumkl()rwr cilt neden olabilir. Formaldehit, Gli(lk:sal, saklllrnalldlrlaL Bu maddelerin topraga, sulara ve

em

Korurnma Onlemleri

ve IDalvlralill§ KuraHan

Havalandlrmamn yaplldlgl ortamlarda ~a,II~ln! lEIdez,enfekt.alll olamk kullanmaYIIl! Su:ak slJyla karl§tl~maY!f!! IOiger ilrtinler ve kimyasatlarl,a kan§tlrmaYIl1! Kapaklamnl dikkatli a~m! P~sktirtmeklen kaCI,I'lIInlKUElJlana~lk b~ra,kmaYIi1!Sadeee bir mesailik maddeyi kullamma hamlavm,l Gozle, ell'll,e VEl klyafetle temasmdan ka~lmllt Gall!§mll sonunda ve her meladsn once en ve yuzi.i iyiee Ylkaym! Gill basm maddelelii kullanm! j'§ elbiselerini di~]r giysilerden ayn muhataza Mill! ~all~ma sonunda elbilseyi ~Ikarl n1! Kifl ensn II~'elbiseleri nizi dagi ~tiri rn! DOl m ikta nna ve kUllianm a tallim atllanna lIYUfil GtiZUII kOlrllllmaSll: Sigrama tshlikesinde. KorU'IliCU g6tlUk! Elin konmmasl: Elin konll1masln8J olel ifina gosterill. Cun'kii maddeler cilt yoluyla da v~cllda girebilirler! Butil kau~ukian el~di,\lellkullanlln_ KQlruyucu eldivenil taka~ke," i~iirle pamu ktan i~lik taKllmasl tavsiye edilir'! Sohu!llmun korumasl: BI-P2 kQlmbinElfiltrele~ (gri I beyaz) Cilldin komllimasl: VUcudulT a~lktaki nlm kislmlan i~in M-n.ryuclIyag i~efik.li merhern kuliia Vueuaun kO:rllll1masl; Puskiirtme arasmda tem koruYlIclIJ giysil ve laslik ~ilrne~8r kullamll~

t)
v

e a

Tehllke

Amndalki Davram§ KuraJllalrl

IEmiei malzemelerle ( slime bezi) maddeyi emdlnlfl ve temizleyin! Urlin yanlel lsa uy~n yanfJln sondurilciiler, karbondioksit. tozilu sondlirme, su pi[iskUrtme saglaYIll ! Yangllfl amnda tehl'ikelibuhar a~'lga ~llkar!

ilk Yalrdllm ilk ,ardull tedbiri: Kendinizi kon.lyull ve w,acikmed.en doktorla lemasa ge~in. (;,ozle temastan s!.mra: Goz kapa~lamll a~arak 10 dakika ekan suyurn al!tlnl!l tulllnl veya gaz Ylikama soliisYDnUi kllilarurl. Gjjz doktnruns ba§vlIruni! C:i:IUe temastan ssnra B!Jla~an klyafeii hemen ~lkartllL Sol su VIl sebunla temizleyin. SDlllul1iIadallsonra,: Iemiz havaya glkJn~ Ba~lilma dunmunda solUI111myollanlill a~lk lutun Wi§ pretezlerini, kusmuklan ~Ik.artrn, sabt bi~imde' yana y.atlnnJ_ Salunume ve naba gozlernleyin. 'il!lltmadanl sonrn: KuslllaYIn. Yudlum yudum ~Dk su i~in, illk y.aHlIIII perslllleli: .
IKur,alllla ra Uygu n Yagmur suyu kanaliz8s,yonuna b~~altliTlay,"- Anima teplanacak yer:
i~irn

Antma

i§letme.cinin imzasi

Cam ve Cephe Temizllgl
hncere"'le Cepheferiin DI§i.lJndan 'Temizliigi • 5 m ilzenndeki galll§!llGlyerleri i~in samt duzenekler (Om. Ternizjik balkonlan, cephe ternlzlik asansorleri) yoksa yCilkselebillr <;al!l§ma duzlemleri

ve iskeleler kullarun. • lemiz:leme balkonlan uzennde ek olarak merdiven ve basamak kullamhyorsa dusmemsk lC;hil kislsel korulyucu donarurn
,

kullamn.(,al) .1emizlik ir;in y(kLlme I lskeleslnln geni§lii?;i min. 0,5 m olmahdit lskele uzerindeki ar;lkllk~ar rnak, 35 mm olmahdu.

i~eriden Pencerl!

Temizligi

• Psncere e~igine en az 0,25 m gen~~ligindeise cikm. Ger·ekirse ayakll k kullanm, (3) .5 m'den fazla du§me yi.iksekligi bulunan verlerde, pencere yuzeylerrine ve pervazlarma zernine oasarak uzarnlarrnyorsa veya sabit y,erle~tirilimi§, patrmakl'lkiar ve korku I uklar rnevcut deg:ilse,

pence renin d!!i kenarlanna portat iff parma k~! k ~ar yerle~tirri n.
(1) vey,a

• Baglantll noktalan rnevcutsa, dO§meye k:ar~1ki§isell koruyucu donarurn kullarnn, SOL konusu bag~cmtl lpl yF = 1,25 e~cI,eger statlk bir yi.ik ig:il1l 6 kN ~ekeb~lmellidir. (2)

• Du§me tehlikesl bulunan yerlerde c;:alll:§8Jnlarr i~ye~i sagllk I'll hizmetlerine ozel rnuayenesirtl
yaptmn,

Cam (,a,trfaflB(Sil1lrll yiriime
1w§1lI11[tarl' iru'I'Urt"ll1) Temizleirn'lD€lsl ltIla~IAm IEl Bilgire.r

'!iI'iz:~yferi Ii] Tel1llijz:~enme.si

OmriFle' Bag.Jlama.yan Cam

Hakkllitda Ek Bi[gUer

• Cam ~atJlarlnllQzerinde <;all§ma; - Carpma guvenligi vetasirna gucul denerne teknikleriyle ispatlanrmssa veya - Genel bir yapl dsnetim iznl mevcutsa ve 4 kgdan daha fazla malzemeler birllikte ta§mmrymsa (lstisna. Mak. 10 litrelik su dolu plasti k 1\0\1.81) yapllmail~dlr. • Aydmlatma kubbelerlnde ve ayd! nlatma ~eriUerinde disan acuan alan 0,5 m"den az is€:
dO~meye k:al'§! gOvenlik d[jzenegi

• Ozerine baslldlg;lnda kmlabilecek aydmlatma
tabelalanm.

dUjzl,emleri(yu~(jme zeminl) kurun, • Kullanl~abiliir asga,ri yOrOme duzlemi geni§ligi 0.,5 m: kullan rlabili r asgari aydmlatrna yer~ profill 0,5 x 2,0 m olrnahdu ..
• Di.i~me rlsldne Ikar§1 ki§!sel

kaplanrrus yi.iz,eyleri lemfz:lemek igin ozel yurume ve g8!ll~ma

tozluklan

VB

camla

koruyueu donarurn kullamn.

Merdiven kullanfmr
• Ya:slamall merdivenrleri; ~ Merdiven uzerindeki durma y,erii
en fazla 7,0 m yuksekllikte lse, - 2,0 m'den dana yuksek merdlvenlerin durma yerindeki

yerle§tir~n. .3,0 m'den daha yUlksektelkii
can kenarlarma du§meye ka ~I guvenlil< dluzenegi yerh~§Urin veya • Dilz ,cattdalrda « 20" egim)

g:atllkenarmdan min . .2,0 m

~ ye ba rilyerler yer Ie§ti rj n . ~eri

surrmuyorsa, - Me~diven uzerine birill kte t;lkarrilan i§ malzernelerinm aglr~lill 10 kg'dan tazla degiis€l, ~ MerdivM uzerinde ek tehlike

gal~§malar 2

saatten

fazla

ollu§turCliQJlecekrnaddeler ve ~§ aletleri (Orn. Y(lJlkse,kbasmch ternlzleytcller) olmadlgl silrece kullarnn. -

, merdivenleri

• Yaslamah vsayakh

sabit ~€kild€

kurun,

ayarlaym. • Gegmeli merdlvenlerln gecme baglanti noktalan n In gOvenli olrnasma dlkkat edlin. ~~kmt!s!m guvenli destek noktalarma yas!aym.(S)

firmarnn be~irtligi uzunluga kadar

• G€!:lSme1i bina temiztik mercivenlerini sadece Oiretici

• Merdlvenlerin ucundaki duvara desteklerne yarstlglnl Vf!ya Egjm:l~ CalmYr[izeyler1n Te:m~zilenmesi Hakk1l1da:
Ek BlIIgll'e'l'

• 50 daha tazla olan egimrli
yerlerde yOri(.ime esnasmda
kayrnayi on leyecek duzenekler bu I'Undurun, • E.g~m1 : 5' ten ( yakla§lk n"} buyukse pervazh yurume zerrtinleri kullamn. Cam yuzey
BGV C 22 ~Il§<iat ~!eri' BG\( n 3'5 'MerdrYenlel ve ayalilikla I' BGR 198 'DCr~rne)re1;.a~1 !:i§isel kmuyucun
donanJ!I)

1 : ],75' ,en (yakla~.I" 30") dik
ise hasarnakh yurume zerninlerl
kullarun,
i

GS-BAUl-1S' ~n~aa:1 e !Jakim Q!1~mal.m v SIraslnda diil~me giMlniigi l/f; gikme kurt!rnlii sertilikasl e:siisla n" DI N 4426 'Va Dllm<:!11 tesi:;atla:n n bakl rnr l~iJ1 duzeneklel" Carll 'Ie cephe remi.IiID Ta1ep no, 670

kullal:llml'

'. r::< :'>~~~f?: )/';~I~~~~'.F~::~A·~:~~?~: :':::.: ', ',:~· · .,':.:.
...:.'~.:.:'~-~':::.::::::::_.~.'~:~~~;"~~;~:>.:.: ..~~;.~ :. ..
._: ':'

~in~.\j;~i ••-rem:,!~IJ~:··-'::~~;;~~C'..•_.'; , ··' .j,.i:;;.;l~~, , ·,_.,
I :" ",: ~_.

.... :~ ~~'~":~'~~~~~":~F'~~~~::~':-:-~':': .>' .:~:.::'.:"~'~ :,::,--.;
"

:;:~·:1!:~~:~~·~·~?~~f{~·:~~~~~~~:·:·:(~:'~ .:'~'::~'" ,,:~,,'-.:
.:
"

._,'

,',.

-;

'

..:::

"

• Gah§anlan i§ baslangicinda bu kapsarnda yapilacak '~aII§mala r konusunda egWn, Bu egit~mi yilda en az bir kez tekrarlaym. • Yabanct l~~i~eri gereklrse kendl eli llerinde egitin. • Blnada kullarurna hazir telefon bu lu ndurun, Yangm ihbar.aci I arnbulans, i~lk yardtrn ve polis tellefon nurnaratanm gorulOr yerlere asm, • Temizlik yapilan i~letmenil1l

• t;ali§-ma sirasinda

tabanh v€ tabaru kaymaz a.yak.kalbl!lar giyin.

dOlz kahn

~op Anndll-ma. 19Iakkllnda Ek Bi~giler
~OV8larrl'll \f·e kaglt sepel~efirl~ M~altlrken eltnizi i~ine dald!Hnay!l1., Kovalalrl d6kerken bosalrnas: i9in sallaym \leya tek kull,'Hl!mllk plastik eldivenlsr kullamn.{3.) • Kovadaki ¢pu elinil:le

rnesai bi1:iminden sonra da asansorlerini n, otomatik

kaprlanru n, I§I klandirma slstsrninin ~all§masl hususurtda lslelme lle i§biri1gil yapm, • Qa'll§anlar sadece f§letme taranndan bellr~enmi§ klslden talirnat alrnak du rumundadtrlar; • Kaygan zeminlerl kadernell olarak temizleyin. Iernizllk donan I m lanru n arasmdan

• IlsJak temlztlk sirasmda gerektigiliakdirde su gegirmez koruyucu kiyafetler giyin (Orn. Eldiven, anluk, elbise, ~izme lie yOz: kommallgll). , • Cildi koruyun: Igten once detayh Gilt korumasi ve isten soma da uygun cilt temizlligi, temlzlikten sonra ds ltlnali cttt bekmu yap: n. • Merdivenleri va ayakhklan ysterli seyida, ayn ayn ~a~ I§ma yertlerine yerle~tirin" Uzun tasuna yollanndan ka~lnlln. Sandalye ve
baska rnobllyalar uzertnecikarak

• Cop

slkll.~tI,rmaYIIli. Ek Bi:lgiler

ill§aat lremizli:gi Hakkmda,

ga.II!~maym,
• Ocaklan, sobalan ve

rnangallan gall§ma baslarnadan once zamanmda kapatin ve sogumalannll bekleyin, Koruyur.:u Muayeneler

• Qal!§ma alarunda in§aat cal I§ma Ian hala devarn ediymsar tem~z!ik ~all§malarmi, sadsce koord i nasyon gorevl bulunan iln§aat sorurnlusu iil!ek8ir§lllkh ~§birlig! j'ginde sOrdOrlin. • Ayak yaralanmast riski varsa koruyucu ayakkamla r (S 3 korurna ~§aret.lj) bulundurulrnah vs ~arll§anlar

ge.;meyin, (1) Temizl'enm i§ yGzeyh~!re3111cak islakhk srnildikten soma veya kurutu lduktan son ra basm.
• Yaya gegi§ yerlerlnl ~ali~ma alarundan aymn, Uyan levhalan yerle~ti rln, (2)

• 2-4 saat aras: suren ts.ak
i§lerde ~oruyucu muayene saglanma.llldlr. GCinde 4 saatten fazla islak lsler i~in onlleyici rnuayene s.ag~.:mma.lldllr.

tarafmdan kullamlmaltdu • Patlatrna sonucunda a~lga ~Ikan tozlan su puskilrtsrek bastmn, Gerektiginde masks
lakin,

Kayma riiskli buhmdugu tesplt edilen ~allll~§marnekantannda, ~ah§ma alanlarmda yaya ge~i§ yerlerililde z,emirn yi.izeyinin kalymamas!1 i~inaranarn ~§arltlar. R "" Kayma riski degerlendirme grubu (R-grubu) V = Asgari hacrni g6steren nurnara ile i~aJretli dolgulu alanlar
f.l'ol.

ve

~~I

q;afltma

rttf'lr.infac. ar<l.Ci!l'd:l1IJ ~.;~ lie,

m
'!Ie
R9
Rl1 veya

BGR ISI'den ornek
tlJ
t/lQ!_

!i.~Ii~~[I;s:U 0 0.1 0.,2

~~ at.l~1 g,e~~tfed ,23

ta~a~raJ1'-

R N J<t~'a)

V

Genel

~Ilh~mi! rnekanlall a,l,mlaru Giri'~ atanlan, it;eride Giri~ alanlan, ol!?anda

23.1
23.2

23.3 V4
27

Motorlu .n.a~ servisatolyeleri Ta mir ve ba kim ala n!,lrI G~II~ma ve muayene ~ul{lJrlarl Yli~ma hangan, Yllrnma yerlefi Para ens·miisii
~alter odaoSI

RD R12 R13 R9

V4 V4

0.3 0.4 0.5
I

Merdivenler. h;eride DI~arl msrdlvenl Slhhi alanlar (Orn. 'fu\l'al~tI!!r. fuyafel degi§lirme ve Ylk,ama alanlan] Mola yerleri (Orn_ Dlnlenme yerleri, i§letm!l k.<lntinleril Sd'1hi mekalnlar

RlO
R9

RU lIeya

27,1
V4
I

RlO
R9

RW

2,8

28, l

28.2

yerustu ve yeraltl garajlan Hava !}'Irtlanmlafl etkilenmeyen yeraltl gar'Wan Cia rajla r. 't\eruslO \Ie yeralh etkilenen yer1lltl garailan AJ,;lk alanda park yerleri

Pa~k )'trltifi

Garallar,

RlO

1.6

16.1
1.7'
17.3

Cilalama at,glyeferi Islak zimpara al1l11111n

gerallan Hava sartlanndan

Rll veye

RIO

V4

R12

V 10 28.3 V5

Seramik ern.dilstrisi
Pres, [~ek11Iemlirme)

Rll vella

Katran, zehir!l madde,
gram, 5entelik regi ne gl bi

Rl1

29
29.1 29.2

17.4 17.5 18
18.1

rnaddelerle yflh~ma
DQk~m )''€rI~ri

Ok,u'il,u lie ~l)Cuk YlI!valalll Gili~ )!,€ritiri, ko:tidorlar, TMefi(is bah~si
SlOi!lar, GI~p odalan Merdio,r,enler Tu.... a!etler. Ylkama alanlan Okulda, ogrelim mlJtJaklan {'9 nLJmaraya cia bakm} ~ocuk Ylwalarmda rnutfaktar (9 numarava da hakm) Odlm kesrnek i~in maklna odal<lrll Sral1~ <;all§ma odalan Teneffu$ a.... ~usu DI~ar'lda ki traf k

RlO
R9
R9

V4

R1.2

Cal mlama yerler!

R12

Cam ve

til§ l~esimi·i§lelllrne:si

18.2
18.3 18.4

Tall nrnparalama

Ta!,?ke5im at6lyesi,

18.5 18.6

atolyesii, Cam !iekillendirme, cam kap. Sina carm CLikur ve dO;: cam t~in nmpara atotyesi b:Qlasyonlu t;lkma cam Kurutma !T!Elddele!j lle ~h~ma Paket:leme, Ouz carmn nakliyesi Cam lii.>ifl yakici ve asitll

Rll

Rll

29.4 29.5 29.6

29.3

R9

RW

RIO

Rll Rll Rll
Rll
V6 V6

RiO

29.7
29'.8 29'.9

RlO
R10

Rli

so

RlO

veya V4

maddelerle oarlatma

30.1
300,2 300,2.1 30.2 30.2.2 30,3

Yurvme yollar!
Yukleme

19 20

1.9.1 20.1

BetQlllpar~a'ar

rarnpalan

RIO RIO
I R12 R12
R12

RlI veya
V4 V4 I V4

Rl1 veya

Beton ylkama yelleri
Dl!!polama alal'llarl SIVI ve katl yag depolarna alanlan Pakellenmi~ g.dalar i~irl depolama a lanlan ACdt; "land" depolarna yerlerf

Rll
R12

ustO kapatllm!§
kapablmam1§ Rampalar Tekerleklli sa nda Iyeler i~i n, (,(Ok koprllieri) lank doldurma !Ie fieri Tank doldutma !lefleri OslU ka palllllll~

Os-tu

V6

20.2 20.3

RIO
II

30.4,]
30.4,1 \/6

RlO

Rll veya

Rll

2'e:m:Et!il Ka~gJmrtifmlill QrrfamrJ:es~

Ha~l(lmfaJ Ek. Bt[gjreli Qall§-ma mekanlannda ve
a lanlannda kayrna tehlikesins kar§11 kaymaz zemln d6~emeleri yerlestiri Imel ldir • Zernln do'§:eme materyalleri seclllrken llerlkl ternizltk ~all§mal8Jrmlin toru de g6z onunde bulu nd u rul rnalrd IIr,.

• Ternizlik ve bakirn maddslerinin secirninde ve dozunun ayartanrnasmda, zernin do§emelerini kayganlastumarnasma dlkkat edllrnelidit • Kayganllgl onilleyici silme, baktrn rnaddeieri ku Ilamld I ktan soma zemini tekra rda n paslatmavm. • Uretici firmarun doz ayarlarna tallrnatlan na harflyen uyu n.

• Zernln d6~emelerini dOz,enli olarak gozle gorulebilen hasanar
y6nlinden lnceleyln.

6GV AJ 'OJ1ltme prertSipleri" BGR Po 1 'On lenneprensipleri" R 181 'Cil1l~l11a m~kal1r~1l mfll'll! aran'al!nda ka,~ma liski bu hma n lemrnler" O~le~, y()gun bina lemizlik maddeleri t~lej) 00: 705_11

eo

Hastane Ternizligi

l

• Hastane tarafrndan haz.rlanrms hilyen plaruna uyun, • Temlzllk §irketi ve hastane arasmdakl gilvenllk tedbi rleri, snfekslycn tehlikesin€ gore

• Cah§anlar snfeksiycn!u, zeh lrll, sagllga zararh, tan ri§ edici, yak!cl veya keskln koku yayan rnsddelerle ternas hallnde ise; 'i§ elblseleri ve diger elbiseler

• Hijyen plarnndaki temizlik ve
dezenteksiyon rnaddelerirun oranlanna uYUI1,
• Cildi koruyun; I~tenonce detay:11 eilit korurnasi ve i§tren soma da uygun cilt temi.zliigi,

doz

koord i ne edilmelidir. • Cah§anlan duzenli §ekilde egitin vs tehlikeler konusunda aydinlatm. • Mineral fiitreli eiektrik
stlpurges] veya rnerkezi toz emme teslsan kullarnn .. • Qall!jmCll arunda o,zel elblseler
giyilmesi gereklyorsa, elbise degi~trrme odalan hazirlaym.

!~in ayn rnuoafaza odalen
hazirlayrn. • rapuan ~§ino,zelllikJeri gerektirivorsa yrkarna odalan
bulundurun,

temizlikten

soma. da ltlnah cllt

bakrm yapm,
• Call~aJnllartehlikeli rnaddelere ve enteksiyon risklerine maruz ka hyorlarea dinlenrne yerleri
bulundurun (Hastane ile bu

• Elin hijyenik temlzlenrnesl ve dezenfskte edilmesi aynca kurulanmasi i~in gerekli rnaddeleri kullantrna sunun,

konuda g6ru§un).

• ihlu~yacagore ek elb~seler
bulundurun

(Om.

511VIgsclrmez

ayakkabilar, eldlventer, o:nWkler, galo~, rnaskelerl, • Dezenfe~.siyon, ternlzllk, tarnir
ve koruyucu glysilerinln ayn mubetazasnu saglaym. Kulla!ilillml~ ve a~m Ik~rl€nmi~ koruyucu giysilere hastane klyafetl rnuarnelesl yapilmailldilr. • Dlrrlenrne YElr~eritneVEl yernekhanelere girrneden once koruyucu giysileri 'glkann . • lemasla bulasan enleksiyonlara ka~1 enfeksiyon ycllan kanatrlarak onlern almabilir (Om. Eli dszentekte

• Enfeksryon bulaJ§ml§ elbiseleri dezentekte edin. Enffek:siyon §Ophesl bu lunan elblseleri dszentskte ederek y! ksym, ~.oplerill Topianmasl Hakklndal
Ek Bilgi~er • Sivri, keskln, kmlgan nesnelerl lOrn. Eiiljektorler, ne~terlerJ sadece darbeye dayarukh kapah kutular j~eris~ nde I)fope atm. (1) • EnfeksiYOI1~1U atiklan d~ger atiklardan aymn v,e:tasimadan once dezenfekte edin veya uygun tasuna ko§ullan tigill plasti k torbatarda veya ozel

ederek, ki§isell koruyucu donsnrm kullanaraki. M ukozalan ve a~!k
yaratan enteksiyonlu

mahtszalarda toplaym ve uzerlnl i§zma:tleyirn,
• ,Aitllk~andogruden dayarnkh, kahn ve neme dayamkh tek kullarumhk torbalara toplaym ve tasima l§leminden once agzml kapatm (Kaparna kllpsl!er~ kullarun), (2) • Atlk torbalanm sadece uygun arabalarla naktedin, elde ta§lmaym ve yerde suruyerek goturmeyin,
Koruyucu Muayeneler

malzemelerle ternas ettlrmeyln,

I.
I

• EI kurutmak igin bir kullarurnhk kaglt mendlller veya kurutma rnakinesl kullanm. '. Kania, vucut salgrsi ve organlaria olasi ternas i~in eldlven kullarun, l8u alanlarda y'8:mek, igmek, sigara kullanmak, taki takmak (takrlar, kol saati ve evlilik yuz:ukleri de dahil) yasakt: r.

• Hastansde kullarulan malzemelerle yaralanma soz konusu olursa (Om, igne

• Enteksiycn (Om. Hepatit) ve
cilt hastahklarma kar§1 koruyucu muayensler tavslye edilir

batman) geclkrneden [)-

doktoruna rnuracaat edln, Vuksek Enf1&k.siryoR lellliik€sm
BildU!1!i!!I1I

Hasta:ne Calma§!r~an.na Uygl.llall'an .i§lemlel" Halkik!nda Ek

Call~'a Ala-nlan llfIaklln.nda EI< BlI'gil'el1' {{)lil1, D~yaliz ve elf1lffeks.iyclIJ1

Bilgiler
• K.ullanillml§ <;ama§lrlan dogmdan dayarukh, kahn ve uzeri ~§areUi mahfazalarda ('OrR Konteymr, tekstil veya sentetik ~ama§'1 r torbalan) uygulanaca k

biwimlerD
• Sadece saghk durumu cuzenll olarak gbzlenel1! isciler ~alll§tlnn. ~,a II§an lann i~yeri sagll k,

hizmetlertnce koruvucu
muayenesi 111salg;liaym. 't;a II§sJn Ia ra H epatit 8 ve He patlt AS§llsn tavsiye edlllr; • Hamil,eler ve ernzikli anneler bualanlarda ~al'l§tlnlmamalldlr. • Gen~ler sadec€ bir gozetmen kontrclunde ve egitimlerinin bir pary8s1 olarak bu alanlarda gal ~~abilirl~er:

temizlik i§l,eml,erine gore toplavm, • <;,ama§lr torbalenm saosce kepahsekilde taJ§lym, flr~atmaym \l9yS. iorbalarm uzerlne bssnrrnsvm.
• Qama~wiarla dogruden ternastan ka~llIilln.

Difel.

A~I~lamalar;: .. .

BUR IIL·anlel11le:prBn~fp'leil"::,:".,.":./",,,. ' :, BGR203 'Medikal:oihm!iirl!a 'enfekii,IyIll'~lrski . 'aUJMclat(!:mr~~il:'~li~rllal1''':':/'' . ''', , 'SGR 209 "Temi~til';l'eJ balJm maddeleilyl~'lemllS·:; JSilR 25~1 ;,1iU'211revlerilll1e'I1"saill!;~mtmil~_flllda,,·' 1 bi~~ofilletrne.nter' ".' ':~:'.' .. ,_ • Has~[ll! hij~llu 'i~triIlrim:5i~1eiw.l1~berl-I{Odl ' , ' i Emlitii.un~&IIin\jeksiv\ll\ @[~e:tedbi~~~ . , Anneyi koouma kaJrimiu :' , , ". .',. .' , "

BGV AI '6llieiri~p',ieDlSi~eN>':".. ' .

.

· TRGS 40'1 ,"Cmle~sma, Wii~u OIi!~!'1 f.ehl!1iif
Onlem· Y.oi;un bitli! Il!II1i;;:li~ rnaddeled tare~ no, 7Q5',11

: 8tYOloJfkel~t1yi:ineiriii!ligi '

,,

AhsapKoruyucular
.. , ..
'

I I I

Z~-H31ig

Tetnik ledbirler Koruyucu I:edbir~elr:

• MOmkOn oldugunca buhar kazanlarmda preslenmis su ge~i rmez ah§ap ku llarun. Aksi takdlrds ah§abl tekns tsslsatmda veya sablt teslsauarda su
ge~irmez hale getirio. (3)
• Elle koruyucu madde slirerken

'flrr;a ve rulo kullarun. Dikkat: Srkma ve puskurtme yas·a kill r. • Yen! suya dayamklll hale getirillmi§ ah§apllar i'9~ndarnlarns
yerleri duzenleyin.

MUlkavemet tedbirl1eri: • <;ozOcUii~e:reri ahsap

koruyucular kullarurksn gah§ma ortarn In I ~yi havala nd Inn, ~6z0!Cu
rnadde buhan havadansgn Q,ldugu lcln zernlne ~oker ve

tteneffOs edilecek havaYI yukan dogru iter, Bunun dl~lnda
patlarnaya musalt atrnosfer olusabillr; Bu yOzden Ah§8,p koruyucular Ibiyos~t.aktif rnaddeler it;erir: - Zararh ha~erellNe kar~11 insektisltler,
- Zarar veren havalandtrrna saglayin

• ra§ly~cl yapilar i.;i:n sadecs

(Om .

kullarurn izru bulur an ahsap
koruyucularkullarnrr, (1)

ve

• Ta§IYlcl olmavan yapnar i~in

boyayan

mumkun oldugunca RAL-kalite
j,§aretl ~ah§,ap koruyucular kullamn, ~2)

rnantarlarakarst fu ng~sitiler. • SabitlegHren ahsap
koruyucular uyanci krom (VD-

b~le§ikleri i~erebili rler,

olmadllgml bellrlemek i~ln havarun yogLln~ugunu duzenli o'larak ol~On.

Pat.arna korumah havalandtrma sisterni \leya kar§I~lklil tugJa!m cikarnlarak gatl katmrn havalandm lmas.). • Havalandrrmamn etkili olup

Ki§isel ve ldari Tedbirler

Komyucu

M uayenelel'

,;evre K.orum~

• Mukavemetli ahsap koruma rnaddeleri sadece konunun
uzrnaru ve ruhsath lsletrne tarafmdan lUygu~anmalidllr.
• Yeni su ge\(irmez hale g.et~rilmi§ ahsaptarta ve ahsap koruyucu larta em temasmdan sakuun ..Yapilan i~i~in uygun

• Mas.ke.kullarurrunda, gurde 4 saatten fazla koruyucu ayakkabll

• AI1§.ap su izolasyon tesisatlarmm altma 8M get;irmez
tutma dUI!@negi yerle§.tirin (te~(Oe,
kuvet).

giyjllmesi duturnunda, aynca 90!UiCU maddeler v,s taJ§ komuri(],

katran ruhu kullarurrunda i§yeri saghk h izmetlerince 6zel
muayene yaptlrnahdu;

• Elle uygulama srrasmda
zernine folyo serin,

koruyueu eldivsnler (4) ve gerektiginde i§c;:i onlukleri (5) kullarun. • Cilt koruma plan Ina uyun, • Koruyucu gozH.lk kullamn, (6) Flor iQerikli Urunlerle ~all§'1 rken sentetlk carnh go.zluk.ler kullanm.
• Goz:esl~ratllmasl durumun.da g02 bo~ suyla Ylkanmall ve
gecikrneden gaz doktoruna muracaat edilmelldlr,

• Koruma maddest artrklanru ve korurna maddesl sOrDllm(j~ ahsep artiklanru ozel auk clara« r;evreye zarar vermeden bertarat edln,

(

• Maske ku llanm. 'Orn: - ~ozOcO maddelerte ~21II§ukel1 yeterlii havalandrrrna rnevcut

degilse Ol(ombine flltrsler A2-P2), -Buhar kazentannda yeni preslenmis ahsaplan ~Ikartlrken (P2-SL veya FFP2).(7)

i§let.me taliimatmlln ,olu§turulmasl'nda meslek sandlgllT'uz size yardimci olacakhr,

BS\{ A;l'Qnlemepren$ipleri' BGR IU. :-OI1I'eme' p~nlSi~leti' BG\i M '~~llri rJk. ili2mn:e\leri' ~ Tetllil~ll ;ffiaddereFd'fil ~{(IfUilmalwneH'nel i~ (l>efSwfIV) . Tanlikel! maddeler ~inl tekm.ik!;ural!,!! URGeS618)
'lalllbi slwla r

i~letme giivenli~l ,.,onetmeligl 191r1 teknik lrura liar Hl'lbr) 8GR 195 'K{)Iuyucu eldi,\!ell ku I~aruml' BGiR 190 'MasKe klillamUllI'

DIN 68800-4

Astarlarna Cekrne / Yapistuma Malzerneleri / Kaplama

Zernin dlo§eme ga.lli§malarmda sentetik re~~l1e, neopren, epckslt regi rle, polli (j retan recine
rnaddelerinden oiu~a.n astar

l;iSzfid.i Maddelerle 'Cah~ma
Hakkmda E'k Bilgil'er

• (f6z0cO rnadde iceren urunleri
tekn ik olarak bu ijriJnl€r~:n kullarulrnast gerekiyorsa uygulaym, MQmk[in oldugunca ~6z0cu rnadde i~ermeyen veya az t;o,lucli rnadde ig,ere:n urunler (d ispersiyon) ku llamn, • ~ah§ma orta 111 In In iy~ havalandi nlrnasi na dikkat ed~t1 . 'QOZU.C(I madde buharlan havadan aglJr oldugundan zernine

boyalar, yapl§tlncl maddeler, astar ve kapiamalar

.' ~§<yerirna ruzlyet srru r degerlerinin a§llmasl dururnunda, n itrilksider rnaddelerl n {Om. Metanoil kullarummda A2 gaz fittrsli rnaskeler, ~evre atmosterinden bag,lmsllz maskeler

kuliarulmaktad I r. O~erinde GISCODE. i§cueti
buluna n 0 runleri n

(izolasyonl'u vey.a hortumlu )
kullarun. ~geren L1riJnler~n uygu lanmasi suasmda i§yeri rnaruzlyet srrur degerleri a~I'1m I~ olablllr, • Qah§ma yerinl barlyerle kapatrn Vel uyan i§oaretlleri yerlestlri n.(2) • <;6zuc.u ve kl!Jwet'li t;0,z(icCi madde iceren urunlerte

to rnu

ha kkmda rneslek sandigtruzdan

• Az ~6z,QcGmaddeler ve toluol

bllgi edineblllrslnlz, • IK6W havalandrnlrrus ortarn larda ~a,II§lrkel1 dl kkatl i olun .. i'1?letmetalimatlan dogrultuSlmda rnaske klu llamn, cokerler ve solunumu • ~artlara uygun vucut kOlrUYUGlI zorlastm rlar, rnalzerneler kullarun (Om. • IDogal havalandmrta mumkun
Koruyueu eldiven (l),koruyucu

gozluk, yuz koruyucu ve i~ tulurnu).

degllse llave havalandmna yapilrnal ~dlr.
• Q6z0cO rnaddeler i~,ererl uriJnleriin i§o~enmes.j srrasmda i~y€ri rnaruzlyet srrur degerieri a::?~lml§olabilir

~all§!rken,
- Aie§leyici kalynalklan kapatm (Om. Ellektrik §.allteri, buzdolabr, elektrikli hnn),

DOieme Maddel'eri ii~in GlSCODE
GISOODE Slmfl'andlrma I, Dlsperslyon yap~§,tmcllan/-astan D2 D3 cozucu n~ermeyendispersiyon yapi~tmcilan/·astan

- Patlarna ernnlyetll elektrikli
aletler kullanm. - Elektrostatlk

yO klenmeyi

,onleyin. Epoksirt ve PCl~ijjretan Re~jneleri He Cab§ma Hak,klnda ,Ek Bi'lgiler Pollureta n lar, sertlestlrlcl olarak lzosiyanata ka mit I nh rlar va
kansma anmda reakslyena

DI

0405 D6 07 S1 S2 S3
55

dfspersiyoJi yi'lPI§illlFlcllarl'/-a5tar~. aromasrz Az ~6,LOc{1 i~eren disper.siyon yapn~llrlcllarl/-a'5tan. toluolsli,z Az ~ozLicu i~eren disps'rsLyon yapl~llm:l~aril-astarl. tol'uollO 9Jz;ucu litter,en disperslyon yapi~tirICllatl/,astarl, aromasiz CozucCl igeren dispersiyon yapll§bIlICllarif-asmrl, toluolsuz Gozlicu ige.ren dlspersiyon ya,pl§tll'lclian/-astari loluollu

Az. ~o,ziic.iji~eren

II. KuwetU ~ozOcLl i~er,en y.aPI~tlrlcllar/-astar

54
56
RE 1 RE2 RE3

aromasn ve metanolsuz Kuvvetli ~z(jcfi itt~'r'en yapl§tII'lCllar/-astarlar, toluo ISUl ve metana lsuz Kuwetli Qoziicti ir,;~ren yapl~brlcl'larf-astarlar, arornasiz Kuwelji ~5ziic(j iceren !fapl~IIFlcllarf"aslarlar, metsl'lolsiJz Kuw€I.1 i ~bzuC(l iceren !fa pl~11 FICIlarf-astalFla~, tolluol$~Z ve rnetanollu KuweUi ~5~iicu i~eren yapl~llricilaf/-astarlar. toluollfi
III" Epolksit reclne tj,rUnlerd
Epoksit re~ine urunleri.<;ozuciisuz Epoksit reCline firLinleri,az 96zLiciJ i<;eren Epoksit tet;ine urLinleri, ttozOcO iQeren

IKuwetli gozucil i<;eren ya,pi§tincllar!-astarlar.

girerler, izosiyal1atlar k8i§lndmcl ve uyarrcrdrrlar,
• Kutulan ayn ve kapah muhafaza edin.

• Re~iV1eve serie~tiriciyj uretlcl 1irma 111111 v,er~lerl dogru ltusunda kanstmn, Kan~trlrma arunda ko ntro lsuz reaksiyon a d i kka t
adin, • Kenan kapah koruyucu

gozlOkler kullarun. Koruyucu Muayene~ler

IV. Poliuretan- yapl~tlncillan'-astan RU RU RU RU 1 2 3 4
ya:pl~hrucllan/-i'isti'HI, yapl'§'tmcllan/-astarl, Poliuretan- yapl§tmcllan!-a:starl, ,PoliUretan- yapl~tlnclfan/-.;starl, Poliurntan· Polillretan· ~zucfisfiz _ az ~ozjjc(j iqeren .

~zucuigeren . kuwetll ~OZOCO i9Elr'ell

• Maske kullarnlmasr, ~bzu.icO rnacdelerle ve lzosiya natlarla ~alll§!lmaSI dururnunda, aynea

V. Spatm maddest CP 1 ZP 1
ZP 2
Kalsiyumsulfat

gimde 4 saatten tazla duzenli
koruyucu ayakkaors: gijyilmesi durumunda i§yeri saghk

olarak

VI. Gimento i<;eren CirOnler Az krornalh Krornatsrz

hizrnetlerincs ozel rnuavene
yapilmahdn;

VILizey i§lem,e maddelleri iii;jin GISCODE
(Kaplama maddeJIHi tie ,ah~p maeunul

GISCODE

$lolflai1d!rma

Ii. Suyla ince:ltilebilen yuzey isleme rnaddeled I. (Su kaplarna, suyla inceltil~m temel kaplama

ve ah~p,

maeune)

li~Je~me 11irnartllnlln t8 olu~tul'UlmalS,"da meslek salild~gmlz size ya.rd!mt:1 'olacaktllf.

WI

G5zllcCisuz

W2 W3 W3 DD

l;;ozfiCli oraru 5 % e kadar QozOclioraru 15 % e kad'ar izos.iyanatll se(tle~Mci ile, t;o.zilcu oraru l5 % e Kadar

II. KuMletiigfu~c~ i~ren petrolli;i senteti:k re~il1e kaplamasllI'e ahi<lp maClIiU.i

GI

G2
133

Arornaden armdlrllrll1l~ ve kaymama noJl;:t~sl dO~fik ucucu madde i~enlieyen Arcmacen af1,I'l(:I!rIIlm!~ kaynama noktasl du:§uk ucucu rnadde i~eren ve Aromall ve kaynama noktasl di1~uk U~IJCU rnadde i~erern

III!. KlJlwetli QOzIlcfi il;erifln petrolllO sentetik. regine kaplemast 'KH 1 KH 2 Aromadan anndmlrms
Arnrnah

BGV Al "O!1lemerellSipleri' p
BGR A1 'Onlemeprensipleri"

BGVM 'i~rl! saglrk hizmederi'
BGR 190 'Maske kul~anlmI· Tehlikelr maddlelef(jenkoronma ~anetmeligi
(G~fStClffV)

IV: K!uwetli Qozucil i~eren poliOretan kaptarna

DD 2
SHll

DD 1

Arornadan Aromal!

alfundlrllml~ (T'RGS 404 simi 1J

V, Kuwetli ~cOzucui9e:~en asit seirtle~tiri'ci kaplama rnaddesi
Kuvvetli

,e~etermadd'elel y4nlemles

Tilhlikeli madr!eler i~in leknik ku ralla r ClRGS~ 610 - Zemin ve )'iiZ:eJ ~api~tlllella:rf;ili t

qo.zucu

i~eren asit sertlestirici

kaplarna maddesi

TIlGS 617 Parke ~e ah~p y@J d~eft 1Ialmlli i9~ ~d.r maddeler )'lirltemler· ~·e

1·,·,0:111'

,
I

i
I

I'

Odun toztan tum ahsap yontma ~ah§malannda ortaya ~Ikar (Om. Ah§-a.p i§leme rnakjreterlnde, ell makinelerinde, e,1 zirnpara makinelerinde). Bununla blrlikte ~all§ma yerlerinin ve i§ aletlerinin
temizlenrresl sirasrnda aynca

bakim ve anza giderme ~all§malan suasmda (Om" Sillo fltrelerinln ternizlenmesi) aglga

cikacak toz besaoa kaulmahcu Teknik Tedbir:ler
I

• SaM rnaklnelerl bir toz emme duzenegine baglaYIn. isti.snalar:

I

,

/

l

- Spiral dellcl olarak kullantlan ayaklll rnatkaplar (,Om. ~apag~11 banth deliciler) r~[n toz emma
tertibau gereklldlr;

.J

/

- Hava sirur dege.rleri kisa sOnali toza rnaruziyete baglll (her mesaide 1/2 saat ve blr Yilida birkar;; mesad) 001 rnasi gereken degerln altma du§,Oyorsa, - A9;lk alanda, avlularda veya yan a~lk mekan lard.a,at6Iye,le:rde makineier r;;all§tm 1IIIynfsa (Om. in.§aat tlpi daire testereler, portatit testereler, yakacak odun tsstsreleri, rnarangoz el rnakineleri) , - Ah~ap vontma 9ah§masmda

kontrplak daire testereleri, budak
de 1 iglifreze leri, z:inci rti oyma maldnelerl, uzun delik, dubel lie

sira deltgi acrna matkaplan
kullaruhyorsa, - Kollu \Ie egimli dalre testereleri. rnasa tipi §eritli testereterl, masa usti.i Irezeleri, monte] daire testerelerl ve torna makineleri kisa sUlreli ~alll§bnllyorsaJ, Qall§ma sirasmda odun tozlan

rabetsrz edicidir ve - ,Orn. Kansere' (burun it;i mukozast kanserine), cilt rehatszhklanna. solunurn yoilian
rahatsrzhklan na,

alerjik reaksiyonlara yol <3i!tabilir., - Havadakl oksijenle birlikte yamct ve patlaYlcl kansimlar te·~klll edebilir.

o

Duzenll elle nmparalarna

• Ernrne duzene,gi baglan~I'
noktasmdaki once hava akrm hili,

i§lem~erulnde toz emme diizenekli
mass kullarun, • Zernln zimparalama makineleri test edilrnis ernme

d Ozeneg~n iikga II§tlnlmasl'rlidan

ve

duzenekte yapilan

duzellleg~ne sahlp olrnau veya rnerkezi toz emma duzsnegine taknabi Imel iid~r.Mak~ne gaill§tmldlgl zarnan toz ernme dUZienegi otornatlk olarak ~alll§maya baslamahdu, i~letme tallrnatlanna uyun, • EI rnakineterlnl tal srrnf M ve
H (esklden C veya Kl) olan

degi~ikliklerden 61<;ullmelid i r.

somal

• Toz emme \Ie ayuma duzeneklerini gunde bir deta gorunur eks·ik~ikler, ayda bir defa randtmanh ~all!§lp ~all§madilgl
acismdan kontrol edln,

Kontroll!er;
- Ioplarna mekanlzrnasrru

anzalar,
~ Nakii bor.isunu VEl flltreleri zararlar ve trkanrna,

endustr: tipi toz ernme duzenekler!ne bagLaYln. .' l!iyerindek~ tOZ!U1 havaYI emip dl~an atan portatit toz ernme
makinelerinde, C katsgorisindelo

- Iernizlerne ve ~IIkartma d Ulan e,kIe ri n info n ksiyo n Ia rI
aglsl'ndan yaprhr. • Kulak koruyucular kullarun.Cl) • ~ok tozlu ~all§ma

(

BGIA'nln GS- i§alreti veya Kl veya brans Ikurulunun H 2 veya H3 19k i§aret~erinin de bulundugu "Ah§ap" onay r§.aretr bulunrnasi

mekanlarmda en az P2 partikul
Maske takrna suresl srnmna

mtreli veya tlltre edicl FFP2
solunurn rnaskelerl kullanm, (2)

gerekir,
idari ve Ki~isel ledbil'ler

uyun .
Koruyucu

• ' i~yeri analizleri aralCll!glyl'a toz em me duzeneklerl II i til etklll gah§ID gall§madlgml bellrleyin, Ah~aptow i~in gecerll rna-uzlyet

Muayel1eler

sirur deger~2 mglmJ tilr. (Aym zamanda solunablllr toz olarak) .
• 'lernlzllk test edllmis endustri

• Qall*ma alan! rnaruziyet srrur degerlerl iiI§II'dlglnda veya i§itme
duyusuna zarar verecek oranda glirOllUi ortaya <;Iktlgmda i§yeri
sag!!k hizrnetlerince rnuayene

ttpl supurgeler il,e yapilimalldir. i$:t~5na: Om. Vakumlu germe • Birden ~ok makinenin toz emrne duzenegine baglanrnast curumu nda her makl ne ~t;i ayn n toz emme delrgi olrnahdu; Emme: d(.i!zenegi kullarulrmyorsa tal Wei duzenek kapatllmallchr. 10l it~ci, a~lllIp kapand,l,gl zarnan otornatik devreye g~rmel! veya devreden
rnekanlzrnast bulunan rnakinelerle ayru anda emme ve i.ifleme ;i§i birlesik olarak

yapllmalldlr.

duzenegi, tozu toplama mekanizmast drsma utlemetidir.
.' Kirlenmi§ kiyafetlerin

yapllabr~i[ Onem~i~ • Qalll§tlnian

toz emme

~~ kmahd: r.1993'ten once kullan, lan, vs ene tcz iticisi bu Iunan ve emme dOlzenegi ~ek~§ hacmi tum emme dOzeneg~
haemini 6lilem~i ol~ude

sadece emdlrtn, uzerilerlne hava Of Ietmeyi 11.

tozunu

~lte;r A~li.ijama'la.1': B~ Pil ~nleme prensip'leJi' .
BGR A.li ~Jllenle Prllllr.lplefu' SG'II M"[§:f-eri IK hf~melleri'

etkilemeyen makinelerde
otomatik devreye girrne aranmaz,

Tenlik.el t: mm1de'Jerden kmlJ nIDil h1Jl\iJmJeri
(~1IlfIV) .' .. .

BGR 19~1"MIi'SI\elrullanlmi SGR 'Kula k kilruyucliiall kullarlrmt" [94' SGR. 500"~rmikineleiln in kU:llammJ··· . BGI "39 'O([UlIlozu' .

sa~

Tenlikel i ma(IQele~ ~~irll$fJ['kuiallar. k

TRGS 553!'Od!1n toz!1all' ':'

...

• KaZi 9ah~masmdan once yeralt: hattll olup olmadiguu tespit edln, • Kazi ~ah§ma!an snasmda kaz: duvanrnn sa@lamligma zarar vereeek tum etkUeri goz onunde bulundurun Ornegin: - Zernln yaplsmm bowklugu {Van klar, faylar), - Yagmur sulan - Yers.itl suyu Qekilme5i. - Katman sulanrun cukura
t

• <;ukurlar kapama yapilmadan 1,25 m derinilige kadar ineb~lur, - (ukurun sa,g~amllgml risks

dikey duvarlarla atrruyorsa,

- Gev§ek toprakh arazinin egimi ::so 1:10,
s~k.ltoprakh arazinln

:s; 1:2 degerinde lse - Hier iki kenarda da yuk
bindlrilmemistampon koruma

akrrasi, - K~wetli sarsmtilar
(Trafik, cakrna -;:all§mallan).

belges! ;=: 0;60 m bo§ birakrl Iyorsa. (1) 0,80 m derini'igil1dekf ~ukurlarda tek taraftaki koruma bolgesinden vazgeciteblllr.

• ~lJkur~ar kaparna olrnadan sert
zern lnden ],75 m derinlige

kadar inebilir:

Tabl'o]

Tablo 3
Atlksu ~bekeleri
i~ill mi~.kazl ,m gelli§ligi

DN mm
>225-350
~225

m

lDeri.nlik t

0,70 m')Ii)' kal!ar

O)0m[i!))ti

• OD + CI,40 00
OD t 0;70

>350-700 >70Q-12oo > 1200
OD, di§

00 + 0.50 00 + oAo
OD t 0,40
t

t

0.40

90m''(e~adar 0,40 m

o,~~ u!8ri m

LQO m wen litl~ m'~e liadal 1,25 m''It ~aaIJr 0,50 m 0,60 m

00

OD + 0,85, 00 + 0.40

+ 1.00 00

0,40

DN: genl~~ik mm 'gap m

Trafik V€ in§Jal ar<l9;lannlfl, kapablmi~ in~al v€ kazi gukurlanna 0131U1 .g(ive<nli k ImeS3·tes,i

TablO 2 bulu nan ~ul(l,it~ar 'gin
DIN 4124" gelre ~~inde ~alf§maalan! en III geni~1ii~

~apl-0
d
(m)

DI~ boru

Aydlnla!mJ

geni~ligi

ttl

(m)

E,gim~i

Tablo 4
O",rm~ ~nlilli I~pit e<:Iihl'le(l\!~~~Iaa~; e&im iliSllall a~rla rnazi.

kanlar
B;. 60'

0,40'3 kadar 0,40 uzeri I-----Ib 0,80 jjzeri 1,40'01 kadar

b= d + 0.40

a! gllViiQk \i'€!Ya )!!l n gllV~Qk ZQm inlet' .. ,....... ,... B ~ 4Ei' til S>ert ~ Y"''' ,sell. zen; i!'l!ef -.. " ,." .••,., .. , (3. '" 6(l'> c) l>ayllilk zeminlru, , , " , .. "a ~ SAY

0,80' e kaoar

+ 0,40

... d

b""d
-I-

0,70

- Arazlnln egi m i:s 1: 10
degerinde ise, ~ Her ~ kenarda da yuk kl bindirllrnemls tampon korurna bolgesl 0,60 m bo§ brrakrhyorsa, - Kazi duvartan

D~ger turn yeraltl :§ebekeleri igin

l,40

uzeri

Table 2 (DIN 4124) gsger!idir. Call§mar alaru olmayan gukrurlar ~~iln(Om. Kablo ~ukurlan} Tabla
3 ge~er~jdir.

O.60m

egimllendirilliyorsa veya tabandan yukan dogf1u1,25 m olen kenann egim aglSl S 450 is€! {2) veya §ekil (3)" .e:gore: ~ukur emniyete ahruyorsa.
• 1,75, m uzerlndekl kapatl~maml§ gukurliar, ~ukm

.0,80 m uzeri gel1i§likteki r;u ku rl a n n uzeri nd e g'€l~ii! bulundurrnak ~arUI[ Ge~it: gelni§ligi en az 0,50 m olmahdit • 2,00 m uzeri genrii§:llktekj
gukurlann uzerlndekl geg.itin her iki taraftrn da U:I; parc;alll korku Iu kla ria ~0 natm, • 1,25 m uz:eri derinllktekl gukurllara girrnede in§aat rnsrdlvenlerl veya basamaklan
kullanm,

®
b",O,60m

zernlnlnden yukan dogru
egimlendir!lmek zorundaorr. Her iki kenarda da yOk bindlrltrnernls tampon korurna b61gesi ~O,60 m bOt§- brrakrlmahdtr. (4) iEgim agisl rnevcut zernin turune gore

®

._ Egim 5,00 m tazla lse, - Eglm aC;lsl Tarb~o41 teklnl a§lyorstli, - Tehlike olusturablleeek zernln
altinda hatlar veya yapilar

§eki~len ir. (5) • Qukur eg:iminin sagialmlllgmm tespit edilmesi gerekir.. Ornegin;

• 9ukurlar trafik alanlannda ise gOvenligi sagilanmahd~r. Trarfilk, iilgil1 kurumlar ve :p~)lis birim~eri i~ei§b~rligi yapllmahdlr, • Quku~ ksnarlan lie trarlk
tratik araclan, lnsaat araclan, lnsaat rnaklnelerl, vi n~ler \IS. arasmda

brrakurnasi gereken gflvenlik mesafesin€ uyun. (5)

rnevcutsa. • Qukur geni§~Igini slirdJOrulen

~ah§maya gore belirleyin ve bu
rnesafeye uyun . .At I ksu §E!bekelsri

ve kana Iizasycnlan iC;il1 Tablo 1 (DIN EN 1610) ge~erlidir.

, B.G\! (;22 ~~ati~[e~~· I)IN <11.24. DIN EN !6W

Kapatilm I§ Cukurlar I Normlara Uygun Kapatrna

D 113

'. $ebeke gukurlanm normtara uyguifl olarak DIN 4] 24 hlikurnlerinca kapatm, Tableda verllen degerlerden saprna olmussa, keparnernn saglaml,l!g~m
'j;r-~~---::::~-W~:::"Yuyarl~k ah§apdr,sttkfer ~e~akamll des!egi AI1~apka laslar
(min, 5 em)

statik olarak test ecin, • Kaparna ve ysr zernini
arasmdekl bosluklan kapatm ve dolgu yapm. • Yaygm otarak yapllan kaparna yuzeyi" topraga yakm clrnah V~
I

Ah~ap direkJet 1E",naz adS em
lem in tlir kaJas geni~1i~j yO ksel'Jligiflde bo~ kalma,lIdIr.

toprakla arasmdaki mesafe en az 5 em otmahdrt Toprak yllzeyini da~lt:arak ve ara brrakmadan kapatm veya rneyil verin, • list ksnartarua her iki tarafta enaz 0,60 m geni~ljg~nde g(jvenllik~€ridi QI u§h.Hun. • 1,25 m uzeri dar! n I~kteki
~uku~lann uzerlns sneak kaplarna yaplldlglnda, basm . • Kaplamamn her parcasuu kontrol ed~n: ~ ~idd€tli ya,gmurl1ara kat}I, ~ Uzetrin€l blnen yukOn 6nemU 61~ude d,egi§mes~ dururnunda, ~ DegJ§€n hsvarnn etklsi, ~ Uzun sureli i:j aralanndan €§€:rek yerindsn 9lkartmaym. • C;ukurlann cephe yOtzeylerini

Dikllilll: Ah~a p ,diroekl~rinlwmluk. mesalesi <;; 1,50 m ol,m<l'~I, ,Sg<I ~ukl,lr gen i~ligi a ri b d Irekler arasmdakl a~lk. mesafe ise 0, olmak bel,irtili r.
b... ~~~~~~~~~~~

®~in_

Yuvariali:ah~p destel'.ler ~

kanal ~estejli

eJ===I~=:;::::=:Y~!t, (A'!;m~ Of)Hii;!i;:ilndli vb.)
, Tail ma kemeri
(Gellik.prolil mini. tlPB 100 \leya Kernar tahtalan mill. 16:>::16 em)

.As~1

-gD~kk.~t:A_sgari~UkUf geni~!i8i(til, lat;!ma kern~lei!i araa ndaki serbesl rnesals il, ' dk Etel; d", Ol,O m'ill 11, < 1.75 m . <::I a Q,.w I'll ve h; <: 0,50 m is<!.

sonra., - lnsaat sonra,

patlatrnalan yaplldllUan

Yatay v,e dikey kaparna, ahsap

kataslardan (I) ve kanal
do§emelerrnden (2) olusturulabll i r. • Kazma ga~l§mastlndan once zernin altmua hatlar hulunup bulu nrnadiguu kontrol eo in, • Kapama Uir,Onu; - Mevcut yer zerninine,

~ Amzi sartlanna, - Nakil~ ve tahliye §eoekelerine

• Destekleri a§agll du§memesi lr;~nemniyeteahn.
• Dem~rkanal dssteklsrinl ve mil baslanru kontrot ecln, • Ah§apkalaslann en az kalmltgl 5 em ollmaltdlr, • Yuvarlak ahsap destekler dusuk gaplt otmamahdrr: - 10 em ~ap y<litay kaparnada - 12 em 9ap dikey kapamada • Kapama kadernell 0113 rak \i,e her kismm sirasiyla do.cutulrnast §eklfnde olrnahdu,

gore secin, • Asgari cukur geni§ligiini bel ~rt~lendegerlere veya boru capma VEl cukor derinligins gOre belirleyln, Her defasmda daha
bCtyi.ik asgarl eukur gen~~ligl bellrleyicl ollandlr. Atrksu talhliye hatlan ve kanaltan ig.in Tablo 1 (DIN ENI 1610) geg:erlidir~ Dig:er tum !?ebekeler ig.in Tabla 2 {DIN 4124) geyerl idir,

yu ksekl ~gine,.

- reraln

SUYUI

yuzeyi

- Katman sulanrun bulunmasma,

Cad)!1'etrafigi ve in~allt <llll!llanmITl kiilpllh ~'L!"'!Jt!llIra ve in~a<lt~Uk~i~lamla Imak.m,al:ang,e!!ekeA guvenlilo: tmesafeleri (DIN 4124 kapsamll'lda norrnlara uygun yatay k:apama, )
0\ OOn;l ""d~r tOilt'¥11 aif! rlil;: l'Ilu$<i<ideli $\\'0 ~~p!<imind~1<iIrilfik: <lra>r<I~ II. CllklIr kilnamKl!l yfi~(jl ge~en 18 tona kadar toplarn aglrlr£1 olan ke,po;:eve ~im;ler. • S(\Il:! ~.p$<!milld<l~rijm" e$tlaSIl'ld"ki !Nn.el ,~inli iil~<lt ~f;l~laf' • gil.lr~ma srri51!1dll~j 12 ron tcpla m ~1i!r!\Ea~M~ r oIarr kepo:;e yin~!er... ve • •
k~p$i!m"ltI"ki 1m m. ~ iO'llil ~OkO'l~jnLi,erifid~ y;,k M~ryilrl llr1lS'lar • Gall~ma anmda~j clingj I ~U"U IIgllll~rnclari dola~l cadde tral'gil1e ~Ikrna izni • DulUrllTl"Yiln i,,~t ara,I,m • Gall~ma 5lm~lndaki 2 ·IS ton lIr8SI toplarn agllilga sablp ke~e ve ,jinr;ler 1 • '1'<;'1 ij.-eyi ka.lrn II~r"rJ1 -c 15 ern OltJug,J ,Iu,umr'mla y ~u;;~y derli1<!1i • ~o;kdaIDIimina mllsa il de]jloo .

• St v10

"e'i"

®
Tabla I
D~NEN 1610 ~erl;;evesiilde atiksu borulan ve kanallan i~in a§aglClaki degerlerle bagianllill olarak blrakllarn 9ukur geni~ligi Gelfli§H~ Qukur D@ril'lUgii

( • 0,80 rn uzeri gef'lli§I,iktekl cukurtan n uzerinde ge9it bulundurmak ~artlilr. Gegit geni§l~gien az 0,50 m olrnahdu .
.2,00 m Ozeri gerili§lliktekl ~Ulkurilan n uzerlndskl geltitin her iki ',arafllm da (j~ pargaill korkuluklarla donatm.

ON
mm

Asga:rigelilii~llik
b, (m) OD + 0,40 00 + 0,50 00"," 0,70 OD + 0,85

I

Qukur derintligi

Asgari geni$lik
b (m)

t

(m)

~225 >225 - ::>;350
>350" ::>:700 >/00· S:i200

O::},.oO, ::;;;1,75
I

<1,00

. deger yok

>1200

OD + 1,00

> 1,75,~4,OO >4,00

0,80

0,90 1,00

DN: fl(!fii§lik {mll'l) OD; d1i 9a,P (I'll)

• 1,25 rn Ozeri der~nUktek~
cukurtara glrmede ~n§aalt merdlvenlerl veya basarnaklan kullanm,

Bow '9<'!P!ve .;ukur geni§Hgine ba~111l'a,rak DIN 4124 -re~eves~fllde o
ylirOnebilir i;'alil§ma alaru bUllunan kap.ah ~t.lk!lIrlar i'Siin a5gar~ geni:~lik

,I
t

DI~boru ljapl-0 d

Asg.ari ar;11< geni§lik b (m)

Nornal
O,.40'a kadar 0,40" 0,80 0,80 - 1,40 b=OD+O,40

, [)esteklt i
b=OD+O,70

b ...OD+O,70
b=OD+O,85

• Qukurlar trafik alanlannda ise tram, guvenligi saglanmahdu: derinti~i lirafik , illgili kururnlar ve polis t (m) b (m) biri m leri iile ~§birltigjyapilma Illdn. • ' 'Cukur kenarlan lle traflk 1,75 kad1ar O,60veya O,7() araclan, insaat araclan, ~n§aat rnakinelerl, vin~ler '!IS, erasmda 1,75 uzeri 080 ltmakilmasl gereken gOvenlik 4 OO'e kada' ...• rnesafeslne uyun, ,(3)

9ukur

Asgari .a91k geni§.tik

J

1.40 (izeri

b=OD+l,OO

4,000zeri

i ,00

JDigl~··;~~f~i~imaJ:aJ::
. ; .' r- -r ~; .

!:~ . ~.

eG\f·'C2~;"in~i!ti~h~fi" '.'

DliI'r'fk24

O;iNEN' 1610

,Egimli lnsaat Kazuan
"

D 114

..... :;~ .... - .,. __ ,_._=".-

_ ....

-- Araglam (3), lnsaat rnaklnelerlne ve insaat aletlerine fablo 3'te belirtllen rnesafeler Dlrakllamlyors8. • Vim;lerin, aradenn ve lnsaet rnaklnelerlnin, egik kenara yuklenme eUdsini goz online alerak btrakilrnast gereken yeterli gOvenllik mesatesins uyun, (2)

• lnsaat kazrsi smmnda bulunan ya.pl bolurnlerinin sagilamllglnl

kontrol alnna alm,
• Mevcut nakil ve 5iU hatlanru (gaz, su, elektrik, tslefon) zarar gormemeleri icin emniyete ahn. • lnsaat kan geni~ligini yOrOtOlecek ~all§maya gore bell rley in" !fa I!~ma ala run In

0,50 m·

egime dan rnesatesl ;::0,50 m

(3)
• lnsaat kaZISIIlHl yukan kenanna en az 0,60 m'lik
koruma alaru bos birakin. (1)

Tabla)

olmallldlr.O) • ~Il§aat kaziisl kenarlanna, topragm yaprsma ve bolgenln dururnuna gore egim verin .. Bel~rWen egim a~15lna uyun. (Bk.

.2,00

rn'dendaha derln ve
• Kazl~ar ba~ik alanlannda lss

• Saglamllk ourumunutest edin: - Egim 5,00 rn'den daha yuksek

lse - Tabloda belirtilen egim asrlrrussa, - Mlevcut nakil harlan veya bina tesisatlan tehlikeve gir~yorsaJ

60"'den daha egimli lnsaat kazrsi kenarlanm, il;lne dlO~memek !r;~n tarnarnen kapatin veya (j~ parcah korkulukler yerlestirin, (4) • 1,25 m uzeri derinlikteki cukurlara girmede in§aat merdivenleri veya basarnaklan kullarnn,

trafik gOvenligi saglalnmalldlr.
Trsfik amir~iigi,ilgilli kururnlar ve polis biriml!eri arasmda l§birligi yaprl mahdu

Tlrafik!tl!i ta~ltlar" il'li§aal:ma~nere~ \feY'3 IlIIflat~ra~lm i]~ ~[ilIllU iil~M ,~U~(Ir1afi D(aM~f" "''''$!!!'!(!i!~i giill'~m'lik. mesalesi

m~

®
Tab~o
Durma g'~venligi tespit edumeden al§agld8lki

eglm a~~lana§llamalz:
a) Gev§ek veya yan gev§ek zerninlerde

oj Sert v€ya yan sert zarnlnlerde
c) Kayahk~ar zerninlerde

f3

B"", 60" B ... 80"

= 45"

BGV C:22 'ilil~aa~ i§I'eri'

DiN 4124

Puskurtrne Beton Cahsrnalan
Kuru Puskurtme

o 116

• Sadece i§,aretlenmi§ ve
uzerindetabrika amblemi bulunan cihazlan kulamn ve kullarum yerine saglam kurun,
Fabrika atikstl

{Om. Az:ami

• Beton puskurtrne maklneslrtl ve kompresorG bas~nr; yuksek~igi i Ie bag'lantlill olarak bi rblrl arkasma ayarlaym, Mak~nedeki
hava rnlktanm onceden

• Pompa~lama horturnunun ~alPlrll \Ie puskurtrne makinesinin gL!icunu" pus!<u rtme maddeslnm tanecik buyOklligline gore ayarlaym,

cahsnrma basmo hakkrnda) 6ilgiler i~erir. lIret:ici flrrnanm kullarnrn tallmatma uyun,

belirllenrm1§ pornpalarna gOcline ayarlaym. B'U strada pompalarna rnl kta nna ve uzu n IlUglI.ma Ulyun.
• Hortumlar, borular lie baglantllar test edilrnis ve

ruhsatli olrnandrr;

• Elektrikli maklneterl sadece korumali, 6zel baglantll noktalen
uzerinden elektrige baglaym {Om. FI.emniyefli blna ellektrig~ daglhm §ebek.es:ine). •. Pornpalama hortumlanru kml rnayacak, daralrnayacak §ekillde uzah n, • Pompa lama horturnlanru

sadece temiz baglantl

~6z:Ulmeden once hava basmci pornpalanrnasnu durdurun ve slsteml basmcsiz hale getlrln, • TllkaYlcl rnaddelerl sadece
kulianma tallrnatlanna gore ternizleyln. Gall§andlar temlzllk esnasmda pOskOrtme maddesjnln uzerlleri ne 811 ~ra mayalcagl yerlerde durmahdtrlar;

k:elep~ele~iyle birbirins baglaym. • Hortum baglantllan

Guvenlik baretl yarnnda giuvenlik ayakkabisl kul lamllmal'ldlr: - P2 partiku! filtreli rnaskeler veya mineral tozlanna kar§1 FFP.2 filtre eden yanrn rnaskeler, (0

• Plls:kOlrtme yapilan te!h I~ke~i elanlarda, puskurtme i§-ini vapan kisiden baskasmm bud Ur1maSI
yasaknr,

- POs~l.irnme maddssinln gedye sl~ramasma kar§1 yUz korouyu,cu (koruyucu g6zl(Hjtl,. yOz siperi),
(2)

- Celik Ufli puskurtme betonu
i~inde kowyuCUI giysi ve delinmez yOz siperi, ., Elin ttllhri§ olmamas: lcln koruyucu eldlven, (3) - Gi.lrOIWye kar§1 kulak koruyucu
kullarun, (4)

• Beton pOskGrttme amnda ikinci bir Iki~i pGskC!rtme i§ini yapan ki§in~ti1g6ru~ alamnda bulunrnah veY8I beton p0iskOlrtme rnaklnesl
uzaktan kurnanda slsternlne
sahlp olrnahdrr,

• Mallzeme pompalama I§inin ne zaman b.a§layac:agml ve bitscegini puskurtme yapan ki§i belirler. • ~all§ma platforrnlan ve isksleler uzerinde ~all§-'!rken pornps lama hortumunun ve ~all~mal zernlnineek bask, ya,pabilecegini goz onunde

• Maske kullarulrnasr, gurulW ve mineral tozuna maruz kalmrnasi durumunda i§yeri sagllk hizrnetlerince kmu1yucu

puskurtms malzemesioln de bu lu ndurun,

rnuaver eler yapl!Irnalun r.

• Pornpelarna duzeneginin duzenf olarak temizliglnl ve bakururu yaprn. • t;ah§ma alanlanru ve ge~i§< yollanru duzenli olarak puskurtrns rnalzernesi art! kla nnda n tern izleyrn.

• Beton pOsklirtme makineler~nl ve horturnlanru yipranrna oranma gore ve y~lda en az bi r kez uzrna n k.i§iye rnuayene ettirln. • Beton pOskurtme makinesinin ana parcalan olsalar dahl, kern presorlerm ve bas: n~~I kaplanrun muaysrre surelerini ge~~rmeyin (Muayene uzrnan [k~§iye yaptmlmahdir).

IDiie~.A~l.klamalar:

i~!i.!trneg~\le·nli~i¥GiletmeliRi ·BGR: 500 '~fmi'lldneleri[ljf1J kullammr' Ba$lIil~h kOlplafi~iil teknlk kumll!lIr (TRS) 'BGH 190 "Ma$!(e ku~I,UlIri'lI" 'BGRI 94 ~~vt<lk kOFlUyuculannullamml" k

BGVC~2:"lrJ§<l,a!· r~~~ri.·' . BG,V A4:··i~yeri ~gl!l ..JlillmetJer~ ,

Gaz Hatn Cekme

(D

• Kontrolsuz gaz kar;agl durumunda ~ok bOyOk tehltke olusur, En onemli tedbirler suniardrr- Gaz akl§lnII kesin, - Ortarru veya b61geyi havalandmn.
- Ate§ kaynaklanm

ortaoan

kaldmn veya uzaklastrnn, - Klvilclm !;;Ikartmayln, elektrik dugmesine basrnaym, telefon
kullanmaym,

fi:§i nrlzden

~elkmeyin. - E,lektrik tesisatmi tehlikeli b61ge
dl~lnda hizmet d1i-1birakm, - Gerektiginde potisi, itfaiyeyi ve

gaz ternin eden ~irk,eti haberdar

edln.
~ Tehllkeli alaru izinsiz g~,ri~lel'e

.r U

ka pahn. • GalZI kestlkten sonra uzerinde <;ah§llacak parc;aYI gev§etin. Bu arada ortaya glkacak gazi horturnlar araclllg)yla 81flk alan a
nakledin.

• Gaz §ebekesinln kesilmesmdertsskulmest ndsn ve uzaklastmlrnasrndan once, klv,llclm glj{masma ve dokunrna sonucu elektriklenrnelere kal"§l

prO kurun, • Kopnuyi.i izoleli gok. esnek
parcalar arasmda baku teluen ya pi I'll (0 ~ 16 rnrn'), iyi bir ge~i§ direncl s8Jglaym (Om.

"a

• Telllik,e anallzlerl yapm ve
belgeleyin,

• 't;all§m.ay,a bastamadan once
ilgili

gaz: kesme duzeneklerinl

killitleyill ve agilmasII18 ka r'§I emniyete aim (Om. Vana bashgmm, anahtann, el carkmm

• Gaz borulanrnn giri§. ve t;lkl§; del i kleri n r a~agldaki §artl.a rda gaz srzdmnaz hale getirin: (.()m. sadece ozel anahtarlarta a~llabilen ernniyet tlka<;lan (1) veya emniyst kapaklan):
- Kaparna duzeneginm kontrol dl§l, kazara veya kolayca

Bo§: kontak yOlze'y~eriaraClllIglyla). S,aplll miknans kullanrnaym. • Gazi kesilmi§ ve hlzmet dl~1 brrakilrnrs gaz iebekesinin giri§ ve '~lk'l§ deliklerini gaz srzdurnaz §ekilde kapann «Sm. Trkaclar,
emniyet kapaklan, k6r bilezikler,

benzer baglantl

parca'an).

cikan lmasu, • Gaz kesms duzenekleri
kapati ~dlgmda gaz sizrnrrnazl
!glnl

kontrol edln,

a~llmi3Jsl ,onllel11emiyorsa veya - Call:§ma yeri kl:sa sureli olarak terk edilrnek zorunda kahmyorsa,

®

®

• Sbku Imu§ gsz sayacm intO m ueliklerini kapatm. (2)
• Gaz borulanru, gazla ~,alll§an aletleri, basmc dO~Orl.lcOyOI, gaz savacnu ve armatorleri tsrnlzlemeden once 56k1011 .. li~inde kalml§ gazt aglk alan a nakledin. • Yamci gazlann srzmasi saglaym ve Iflkl§ yoltanru aglk bu lu ndu run. • Gaz sizdrran ysrleri belliirlemek i~iin gaz sizmtrsi tespit cihazlan kullarun, (.3) KopOk olusiuran
rnaddenln srzmtrtespiti ~~il1l surulrnesi veya puskurtulmesl

• C;all§ma bitirninden soma srzdrrrnazlrk testi yapm. Bunu
yaparken,

- Gaz: borusunun ve bagl'cllt-nt'llarun uzerl kspaulmarms olmarlldll~.

- Boru, gaz nraki,l eden borularla baglantllil clmamehdu
• Gaz borusunu tekrar hizrnete

tshlikesine kaltjl aclll ~Ikl§

sokmadan

once ii~ine gaz

pompalaym ve borunun i~ini,

i~indeki hava ezaiana kadar gazla doldurun, Ortaya t;lkan hava-gaz kan§1 m I nil a'glk slana y6nlendirin,
• t;ah.§anlan Yilida
8111

(

IOualanda egitin. Kursa k,:rilillm II
yazih olarak belgelendirin, • Gaz §ebekesinde saghk,
yangm va patlsrna riski

az bir kez

sirasinda keten sarg: kabarabmr
ve boylece stzmti yeri gozukrneyebillr;

• Sizmn yerini belirlemek i,~in higbir zarnan alev kullanmeym.

bulunuyorsa

i§letme

ozel egitimli

guvenllir blr ki§iyi gozetmen

olasak gorevlendirmelidir.

Gozetmen surekli ~ah§m.a yerinde ham bulunmahdir;

IDiter A"~I'k:larmallar, 8GR. 500 'ii~ makinelenlnin ·kn.illlllmml" i~letme gUilenli~ )llt)neimeligi Ga_zhattJge~_me teknik koral'la!1
(DVG,W~TRGI)

ID 118

• Taillike analizi yapm ve bslgeleyi n. • 9all~maya baslarnadan once
'gall§ma yerini gaz k21gagma kar§'1 kontrol edln, '. KontrolsOz gaz I<a~agl diu rumunda derhal §IJ enlemleri alrn:

• Kazilian ve ~u:kli.lrlarl gadlr ve benzeri §eylsl'lr8: kapatmaym. K6tG hava ko§ullanna kar§i

.~artllara

uygun yangm

sond(1rrQicOIHi hazrr bu lunduwun

OmegTn:

~ 'lehllkell alaru gaz yOgUlI1~UgU 6h;:iJmO lte tesplt edln,
- Tehlikel~ alainI paravanlarla, uyan §eritleriyle veya isaretleriyle
kapatm.

gah§ma .a,I'etieriJ.

sadece kaYllak §-smsiyesi ku llanrna iizni va rci,11r. • Gaz borulanm sokmsk igin klvlic!m C;lkaran dhazlar ve makineler kullanmaym (Orn. Hava basi n C;lli be ru teste resl , boru kesecegi ve krvtlcrrnsiz

- Daha kur::ruk ~all§ma yerlerinde (ON s 200 borulanylal.

2 adet 12 kg-A8C tozlu
son durO cO (yen ~ ii§<3Ireti 43A 183

Be), ~ Daha bUYUlk ~all§ma yHler~nde harsketl i yangm stlndOrilcOler. • Yangma kar§1 mucadeleyi
istisnai dururnla r lcerisinde

- Gaz akl§lnI durd urun veya krsitlaym. - Ab~§leyk~ kaynaklan ortarndan kalomn veya uzakta tutun COm A'SJk alevlsri sondurtm, Elektrikii

telsiz kullanmaktan saki mnelektrostatik yuklenme, yandan getfen araclar). - Gerektiginde polisi, itlia~yeyive gaz temin eden §irketl haberdar edin, • Tehlike~iallanlalrda sadeos telhllikey~ ortadan kaldirmak ve Slmrlamaki~in ge~!ek~i cahsanlar
bulurmshdir;

• A§agldakilerden once, - 80rullarm s6kOI~mesive takrlrnasr, - Boru parcalanrun, armaterlerln, gaz sayag~arrlnln, gaz basme du§uruculerinin soklillip taki lrnasr, Yede k bagla nt'l ta n n ~I ka ru Irna S I durumunda sokulme yerlerlnl

esnek bir baki r halatla blrbirlne
baglaYln.

c:iegerlendirin. Yangm ne zarnan ve nasil sonduFClH.ir, OUna gozetmen karar verecektir • Qall~anlan yangma roudahale ve yangm sondiOruc[Jlerll kullsrurm hakkmda biigilendirin. • 80m do§eme kaz: alanlannda ,~all§.rrken merd lven baar bulundurun veacll CllkJ~ vollanru
gazuu bosaltm boruyu

rnrn"

Baklr halatm kesit ol~Olleri: a.~1k tatun, 10 rnye kadar uzunlcklcin: ;;:;25 • Hizrnet dll§1 gaz borulanmn
VEl

20 rnye kadar uzunluk i!.;ln; ~50 mrrr ev .baglantllannda: 3 mye

kil itleyln,

kadar uzunluk it;in; 2:16 mnrdir (~okesrek),

• Alevle yaprlan ~alll§malan (Om. Kaynalk ve izolasyon r;all§mala rim) i§.le~mecinin izni dogrultusunda yapm, • BQyuk miktarda gaz ka<;agl olmasi dururnunda yangm, patlarna ve bogu lima teh Ii kesl

K'ontrollu Gaz K,ar;;a!il Altlndak' C;ah~maWar Hakklnd.al Ek Bilgil,er
• Gaz kar;aglnl gaz basmciru du§urerek sjrurlayabilirsinintz. • Geriye kalan gsz basmnru
~~erf hava girrnesini onlernek i~in

olusabilir, • Havadaki oksljen oram %
17'nin altma dO~mO~se izoleli

kontrol edir; • I)I~an sizan gazlan tehlikesiz

veya horturnlu gaz maskesi kullanm. Fi~treli rnaskelsr kullanrnaym,

en

bir §ekilde a~lIk alanlara yOl1lendirin.
Borulann delirni sirasmda gaz sizdirmaz delrne aletleri kullarun, • Borulann birbirindsn aynimasl •

• Borunun icinde gaz olrnadigim ~a,III§madan once ve <;ah§ma srrasrnda ti!gerek gozlernleyin. • Gaz borusunu tekrar hlzrnete sokmadan once ic;ine gal pornpalaym ve borunun i~ini ~~jm:lel<ihava slkl§ana kadar gazla doldurun. Ortaya ~lIkan hava-gaz kan§lmmla~lk alana YOlllendij rin.

• Yanmaz ve annstadk giysiler
giyin. AYrica ki~isel koruyucu
donamm olarak: - Baret, - Boyun ve yuz koruyucular,(3) - Koruyucu eidiverr, (4)

halinde:
- DN 65 gall nakll borusunu hernen kapatrn,
- DN 80 onceden borunun

(

- Parga!! koruyucu giysi

(Om.

Ncrnex-lil-giysisl), (5)
- GOvenlik ayakkabilan kullarun, • Koruyucu glysinln altrna kolay

eriyebilecek elbiseler giyrneyin
(Sentetik olmayan elbiseler giyin).

i<;indeki gazt bOialtm veya boru yu tl kat; Iia ka pat In , Dil<kat~ Gaz pompasi kuHanlml gaz basmema \Ie bow caprna bagllld~!f. • Gaz basmci ve bam ,~apll elle takilan gaz pom pasi kullarnrrnm

engelliycrsa diger kapatma
sistsrnlerl n i L1ygu laym, oturmadignu ve sizdrrmazt Igill II surekll'i test edln, .' EHna i~:i gaz hattrnda t;alll§H1kEln bina onOndeki; baglantl hattmi onceden kesin (Om, Plstonlu 51 kll~tJrma rnaklneleriyle,
tikaclarla ve yedek • Pornparun tam oturup

• Gaz ~ebekesinde: saghk,
yangm ve patlarna riski

bulunuyorsa i§letme, ozel egitim~i gOvenilir bir ki~iyi gozetrnen otarak gorevlelldl rmelidir;

Gozetmen surekli gah§ma
yerinde hazu bulunmahdn; • <;alll§anian yilda en az bir kez OLI alanda egitin. Kursa katrhrrn yazih olarak belge~endirin. Kol"uyucU Muayene~er .' Maske kullarnrru durumunda i§yeri sagllk hlzrnetlernce Qzel

baglann
(61

rnalzerneleriyle,

HDPE

borularmm slkl§tlnlmas!ylal.

Pompa a leUeri!1ii rT1lumkiin oldLlgunca kullanmaym, Boru balon yaparsa patlama tehllkesi

olusur, icrinde Gaz Bulunm.ayan Borular'la Cah§ma Hakkrnda
Ek Bngiler

mlUayene yapilmahdtr ..

• Gaz nakil borulanrn gaz geclrrnez sekllde kapati n (Om. Kor trpa ve arasmda havalandtrrna duzeneg~ bulunan

ile), • Cah§ma yapll.a,n krsmm
kapama armatorleri

basmc 111 1 tamamen kssin. inert gazi, karbondioksit ve su buhan

BGR 500

~i~, rnakinelerialn

kullanlml"
.i.:'

lie ternizleyin. Bu arada a~lga crkan gan guvenli bir §ekilde a,~lk
alana yonlendinn.

i~!etme.,gJ.i:veiil~l~i YOfletmeligj eGV A4 "i~Yeriisa~11 hlzmetleri" k BGR 190 'Maske klilliH111TIi' BGR 1~3,·i§.yEirlerjndeki yangm " slii1dOmieclonammlan"

VOk Baglarna

D 123,

Olrnek Eti~et

®

• YOk ag,lrllglnl tespit edlrr. .' YOlkCin aglrllk no ktasuu tasrma aracmm yGk b611iimu uzunluk gilzglsinin ortasma denk getirin.
• Azami dingll

• Sadsce i§aretllend~rilmi~ yilk
bagllama dlizemegi kullarun. (2) • Her yOk ic;in en az iki baglama rnalzernesi kullarun, • Baglarna duzenegin: kontrol
edin,

yOkOn(i aJ§maym. • Asgar: on dingill yOkunOn

altma du§meyin. • Aracm yOk dagllillmi egrisini' yGk.leme i§le.mi y.apdllrken g:6z onunde bulundurun. (1) • YOlk baglama kemerlenni yClklin aguhglna gore seeln.

~ Her ku IIlammdan once gez€: ~arpan hasarlan tesplt edln, - Y!lda ell az biir kez UZITI2li1i olr kf§lye kontrol ettirin, • B,agl'ama duzeneklerl agl
oranlarma Ct ;:: 30° uyun, (3)

=
=

Kol ~eki~ giku

= Mandahn

germe gucu

Direk ~ekme suasinda

azami c;eki§ gucu,

Yiik I[~agllilim Plan!
1 2 Yi.ik alamnllfl: 0 U:ZlllR~U,gu Im)1 rr--..,..-""":"'""',.... .......

~=:::"'T"'"-_,.~......,......... Yuk 11O
It)

4

6

®

~--t---t---r--r---r-__,H-----""--+---t8
t------+'--:o""+---~__+-_P<::___+_t6

labial: SiJrti.inme KatsaYlsl
Malzeme

On,emli
islak

a~lklama: Si.irtul1lme katsaYllan

jJ "'"

01,2

kombinasyom.J(
Ah§ap ustOlleafli§ap

kuru 0,20 - 0,50'

alnnda lse gerekl.i ba,gtama dQ~enegi saYllsl artrnaktadlr. 0,05- 0,15 0,02 - 0;10 0,01 - 0,10 0,10 - 0,20

0,20 - 0,25 0,.20 - 0,25

Metal lisl:tine meta'i Ait:i§ap fi'sWlIle !)eloo I

0,10 - 0,.25 0,30 - 0,60

0,10 - 0,20 0,30 - 0,50

6t Bag ..duzenegi
EN:;ISI Ci

35 60 90

35 6.0 90

35 60 90,

35 60 90

IG ,el'me '. ,
gOco ,250 daN

35 60 90
,

S8rUinme kalsaYls~ u

0.2
0.,3 I'
I,
I

10 7
6

D:r6

2

4 2

6 3
2 3 :2 2

20 14 12 12 8 7
2 2 2

31 21 18 17 12 10. 322 16 11 9 965 2. 2: 2:
10 7 6

I

41 28 24 23 1.5 13 5- 3 3

42 36 35 23 I 20
62

7

5
,

4

I

sao daN

0.,2
0,3 0,6

5 4. 3 .2
2 .2 2 3

10 8 6- 4
2 2 7 4 2
5

6 3 2 4 2 2

21 14- 12
12 8
2 2 7 2

32 21 18 17 12 ]0
3 2 2 20 14- ]2 12 8 7 222

I

00,2
0,3 0,6

! 750 daN ~

2
2

2
2

2
2 2

3 2

6

14 9'

2

4 2

32.

85
2 2

8 4 2

arasmdaki surtunme katsay!s! ru
Table I'den tespit ed i n, l.lstede dllzenek kornbinasyonu DO§.birakrlrmssa e~d'eger blr duzenlerne yapm. Bu da rnurnkun degllse, yukLm
konurnuna gore (kuru, rsiak, ya~ll) tabloda verilrnis en du§uk

• Y[Jk ve tasuna zemi ni

o~ -N
'Omeki

Baglalltl n~ktaSI

..... daN (Kg}

sa rtunme katsayrsuu kul larun, • Table 2'deki baglantl duzenekleri n ~ilsayis: n I surtu nrns katsayrsr, bag:llantll dillzeneg:i a~ls! ve kancanm gerrne gOCI~lriilj hesaba katarak secin. • Ba.~Jalil'tl duzeneklerlnl yOk aracrndakl baglantl noktalanna takm ve tl§1riI zorlamaym. (4) • Baglal'il'tl duzeneklertnl yuk aracrrun kenartan uzerlne ge~irm:eyjn V8 yukOn altma srkrstrrrnaym. • YOk arao suratini cadde ve
trefik

Paletl i tas yOku = 1,0 t SGrtunme katsaYI!SI J1 = 0,3 A~lya uyun "" 60° mevcut kancaSIr ~

250 daNI

fabloya fl;ore Kernere 250 daN germe gucO bindir~.ldiginde tek kancah dart
baglama dOzenegi gereklidir,
..

BGI 649 'Ar<!~lanrn uler~ne

yuku konurnuna gore ayarlaym.

ytik tlaIDIlJl,na" Cadde trafigu 11(jkiimler~-StVO Cadde trafigu izin htlkum~e!ri SIVZO VD I-Y(irne~ge!~r2700,

Hazir Beton ve Tugla lao r

Parcalar

·0124

Mantaj

• illl§aatalanmda bir menta] krlavuzu bu Iu ndu rulrnahdrt

• Ha.ZIr parcalan mumkun olduguncai nsanlan n uzerinden
ia§llmaYI n, • Kalduma aletlerlnl du§uk

kaldtrma ve lndlrrns luzmda

Ikulilamn. • Eleldrik nakll hatlanna bilrakl~maSII gereken gi.ivenlik mesafesine uyun, • Geni§ yOz:eylljveya uzun parca Ian yoU]lendirme halan kullanarak ta?IY~n..(2)

• Hazu parealan 'gozmedell once yerlerine tam olarak yerh.::l§tikJerinden, ~
devrill meyeceklerinden ve 3?agl dO~meyecekler~nden emin olun, IDegi~en sabltlernesartlsnm 150z

(ini(.lne aim. • Gerekll monte] desteldertntn sayrsnu statik olarak bellrleyin,
[Her par~a i~in en az 2 destek yerile§tirin. (3) ."

• Mantaj desteklerinln eg~mi 30" ile 60" arasi olmahdu . • ' Ust uste bulunan g.adll~ma

yerlerlnde aym anda t;ah§maYIn.

Monta,j yerinin alnndaki tehlikeli
alanlian kapann ve i§aretlendiirin.

• <;all~ma a~etler[ni ve ku~uJk rnetzemeleri muhateza ~~linde
yukan tasiym,
• Sadece hazir parcaya

gore

ayarlanrms tasrma b.<:@antl dernlrleri, kaldrrrna araclan ve

halat duzenekleri kullarun, (1) • Tasuna baglalnt.11derntrlerlrtl
kullarurken umtid flrrnarun tatimatlarma UYUIl. Baglann demirlerirun tasrrna gi.icli test edilmelidir;

• Ham parcalan sadece diiz ve dayarukh depoiarna alanlsnna devrllrneyecek ve kayrnayacak
§eki Ide yerl€Jti rl n.
• Ham parcalarla hareketll

Du~meye Ka.r§~1Onlleml'er • D(j~meye kar§1 almacak on~emleri tehlike anallzlerl ne gore be.lirleyin.(4) (Om. Kenar
korurna, bariyerle kapatrna)

parcalar arasmda (Om, Vin~lere) en az 0,50 m guvenllk mesafesl

• Kenar korurna dOzenegini

buakm,

mGmkGn oldugunca montaj cahsmalannean once yerle§tirin.

~a II§ ma Alan lim ve Ge~i§- YoHsFI • Yapi parcalanrun yerl,e§tirillmesinde veya bagI1an[! noktalanrun gozIJ.lmesinde mumkun oldugunea yuksele!bilk ~a~l~maplatform Ian kullarun, (5) • Yapi parcalan kisa sureli i§~er

ig:iril g'e~l§ yeri olarak kullaruhyorsa en az 20 em gerni§lliginde olrnahdu; Osha dar yapl parr;a!an Ozerlnde ge;~erl<el1
gllvenll tutunrna yerlsri bulunrna hdrr. Komyu:cl!Ji Mu.ayeneler • Du§me tehlikesinln buh.mdLlgu i§lerde i§yer~ sagll k hlzrnetlerlnce koruyucu muayeneler yalpilimalldir.

_I

Beron Tavan Plaklar
Hakkmda Ek IBilgiler kapOk dolgulu oyuk.an yerlestlrme sirasmda acm, i~iin~
yahtimh ve kaymaz ~ekildle doldurun. Cllkma DuvaMhu' Hekkmda Ek Bilgilet • iklden daha fazla noktada
bag~ayarak denge~eme traversleri

• Tav8111 plaslan i'9indek;i sert

ile glkma duvar par~a~anm

sadece monte] yerlerlne
tmakm.(6)

.' Pan;,:ahm ba§ka yen: ~smlemektenr kacrrun. • Duvar aC;lkl !klanm (Orm. !Kap!, pencere yerlerlnl) 6zel1 ikle
1

guvenll,i ha Ie get:iri n. (7}

• Kenar koruma duzeneklerinden veya barryerlerd en, sad eCie tskn ~k nedenerden dolaYI kullen tlememalan durumunda ve
yerlerine tutma duzeneklerl (tutrna ~skeleleri,gatl tutma
iskeleleri, tutma aglan)

• GOvenlik talamlan yapi bdlllm lerinin sadece dayarukh losunlarma taknmahdtr; Taknnlar kullarum sirasmda 7,5 kN gekme kuvvetine dayanabilmelldlr; • Sorumlu ki§i ip baglalltllannln

:~~fger.~·A~q~'I;~m;al:~Ir: .. :.
J' /. • •_ • . , ~'_... I;
I" ::_.

.:~:.!';::~.:~~;.' ! I
"" .. : .. : -:- '~_;

." "~"~""

kuliialn.lllyorsa vazgeclleblllr; Iutma dOzenekleri de arnaca hlzrnet etmiyorsa du§meye kaFlI ki§isel koruyueu donarum (halart korurnasi) kutlaml rnalrd rr,

.,.: :::".:.! nere Iers ya piliacagl nitespit etm el i :·B~V"ID6;'"y~~r.e~._".. ::" .. " ".;:.. ve kisisel koruyucu donarumlann :SGFr5QO ".l~~nJ1lJrurnerenniillklJlll<Ii!llhli~ ;." . . ..BGRi:l9S; "'DIJ'§ii~ii.Y~ka~l-ii~rsel . t kullarnlmaanu sag:iama Illd~r. K{)my~tll'dor,ai"lj riiiil kw[[cimml" ..

:;."':~."; '; ., .. """ ~"~~~~:<~; $GV.c22 ..I~~,~I: 1~ler~::;·.· .

~::<l·
• .,

:>

SGR . "HaZlr Pan;~~<l'r'mita~lma , sist~\!1'iI~riWi. demirleti'.' .:

toG.

Ah§apYapl. Pan;alarinm Menta].
• Harekstl i nesne~el'e gUivenlik mssafesl buakm (Om. Vill1l;le:~).

• Sadsce ahsap yapi parcalanm kaldnmak igin ayarlanml§ yuk kaldlrma aletleri kullanm. Aletin kalduma gOc:Otest edilmi§ olmahdrr,
Montaj
• Ii nseat alarunda bir rnontai kuavuzu b~lundurulmalldlr. Bu kilavuzda ~u bilgiler bulunrnahdu: - Parcalann 8Iglrllgl ve depolan rnasi, - Baglantl noktalarmm ysri,

- Par~alarm kaldirma aletine
baglanmasl, - Uyulmas! gereken ta§!ma - Gerekli yardimci yapl1lar (Orn. KuweUendirme, iev§etme), - Tek tek montaj ~all$malannda yapl pan;alanrun konumlanma guvenligi, - Montaj siralarnasr, - Vjn~lerin uzanma mesatesi ve ta§ Irnagueu , - Call§ma ysrleri \Ie ge~i§lle:r, - Call§anlann dii§meye kar§1 emniyete ahnmasi, - A§agl di.i§€11 nesnelerden
korunrna

ko§ullan,

Sorunsuz ve gOvenli bir i§ akl§1 i~in 6zenli plan lama ve organizasyon onemli kO§Ulllc'llrdlr.

Depolama
• Ah§ap yapi parcalanru

depolarurken devrilmeyscek ve
kayrnayaeak §ekilde konu mlandmn,

Kaldlrma aletlerini du§uk kaldmna ve indirrne tuzmda kullanm . • Elektrik nakil hatlanna birakilrnas: gereksn gGvenlik rnesalesins uyun . • Ah§ap yapil oarcatanru rnontaidan once dayatnll<l~llgmll etkileyelbilecek eksikli kler baklmlndan kontrol edin. ·e Sadece onceden belirlenmil§ baglantl yerlerilnden baglaym. .• Geni§ yOzeyli veya UZUIii ah§ap yap! parcalanru yonlendiirme halan kullanarak ta§IYIn ..

duzsnskleri (tutrna iskellelerri, c;;atl tutma iskeleleri, tutrna aglan) arnaca hizrnet edernlyorse. - Glivenliktaklmlannl yapl bolumlerinin sadece dayarukh kls~mlarlr!a takl n, Taki m lar kullarum suasmda 7,5 kN ~ekme

kuvvetlne dayanabilmelldir. (2)

~~~~t::.::;:'::::::;;;::;~:;"--'I

• Sorumlu ki~i halat b8lg:la nalanmn nerel ere yapdacag:ll1i tespit etrnef ve k~§~selkoruyucu donarnmlann kullamlmasnu salgllamaII'd~r. • lMontajl bHirilmi§ yapl parcalan kisa sOreU i§ler lcln (yapil par~alarmm yerl€~tiirilmesi, t:a§llma baglantllarm gozullmesi) ge<;i§yeri otarak klUHamllyorsa en az 20 em geni§ll~ginde olrnahdrr; (3) Daha dar yapi parca Ian

uzerinden ge~erk.en sertce
gedlmi~ tutma halan Vf!~.ya gOvenli tutunrna saglayan korkuluk ellin ula§abileoogi alanda bu Ilunmahdu; • Korkuluk (4), ~eUk balatlann
Vf~

guvenllk duzeneklerlnin

baglal1d~gl' parmakhk d.irekleri, ortaya I:;llkabilecek 7,5 kN degedndeklltme kuvvetlne dayanabilmeli V€~ahsap yapl parcas: ~~~ne Orrlllerld~rebi Imel idlir, Y • Sikl gerilml§ gelik halattara guvenlik taktmlanrn manta] i~i,nden once baglayn
Ko,fUYW:::U

Muayeneler

• Du§me teblikesinin bulundugu
1§lerde i§ye~i .sag:hk hizrnetlerince

koruyucu rnuayeneler
• A'h§a:p yapi parcalanru ~meden once, yerlerill'le tam olarak yerle§'tikllerinden, devrilmeyeceklel'inden ve a~agrl du§meyecekler~nden €min olun, • Manta] t;al'l§malan sirasmda deg)~n sabinerne ~artlanlll gaz onune alm, '. Ost usts buhman t,:all§ma yerlerinde ayru anda gah§maym. ~a~l~ma AI'anllan ve Ge~i§, Yailiallil • Ah~ap yapl parcalanrnn yapilimalid
If,

blrlestiri Irnesl ve sabltlenmesi i~ler~n~ guvel1li durma yerlerinde sOrdlirQ n (Orn. Gah~ma sepetlen,
kalkablllr ~alll§ma plattormlan, mekanik merdlvenler). (1) • Du~meye kal~1 ernnlyet dOzenegi ongofun, • Karuma halatlanrn sadece §u

~b.j~~~'r:~·'~la,~~~~r:: .":"::/>;.,;.) .: ...
I

:~ri~'j~>~·i~~I~t,··: : ..':'.:.,:.:.:-,:: .. .. \
r~j~;"i';:;?':::;':~. ,':':.,:. .

• MantaJ yerinin altmdak~ tehlikeli
alanlsn kapatm ve i~areUendiirin. • ~§,aletierin~ ve kO:~lIk

·BGV'C2i.;;in~at
.BG.R·15:9·.

BGR-50D:~I~ini:l!iillereriri.in-l!;llfllarur!1l":: .

§artlarda kullarnn.
- Du~meye kaJr~~ ernnlyet dl~zenekleri (kenar korurna) teknik nedenlerden dalaYl1

malzernelerl muhafa!zala.r [~inde, yukan ta§!ym.

:kQr.(I~U(~: !io:O~mm!n.kuHflnU1l'I"

'Yo kll$i gekiJebil1r . ,.. pe~rletfu~ijl'ic·d~~r. . :.-. BGlRt9:Ei.~jjil~meye k!lr§! liIl~isel

B"GRI i9

I3GV D3!5'·;Merdivenr,ei Wi b~s'.'lim<lkl,"i"." ..

:Kofuma~ian~,~ ·lIliJ[~nlri1i':·; :::

mGmkun degillse ve tutrna

Ta~IYllclKalas Duvarlar / ., tsti nat Duva rlan

'0147

_ 2 _~_-~:~;,~'_~
.'- r

T8I§lyicn kalas duvarlar ve istinet
duvarlan DIN 4124"e: gore standard g:urvenlik degUdir. Bu

• lnsaat

rnerdlvenler, basamaklar veya

cukurena giri§~er

Ta§'IYICI Kallas Duvarlar Hakkmda E,k B,ilgiler
• Kaplama; takma, sokrns ve

rarnpalarla olmahdit

nedenle saglamhklan test
edilrnejldlr; Burada insaat ternellntn, yeralh sulannm,

• Duvann ust kenanarazi sevlyesinden en az 5 em
yGksekte olmahdrr;

dolgu i§lemlerinde
dururnda olrnalidrr,

sag:l1am

biti~ik~ekl yapnann, rneveut yeraltl sebekelennin aynca vincleri n, araclann ve insaat rnakinelerinin aglrlilklamnin da etki'si goz ard: edllmemelidit

• in§aat C;lIkmundaki cahsma
yerleri en az 0,50 m geni§likte

'. Kazil ~all§malanndan once; Ternet ke~f1 ve ta§IYlcllar, delme,
cakma bilgileri edinilrnell

• Delrne, ~akma ve hafriyat istern lerinden ones insanlan tehll Ikeye atablleeek ¥,eraltll ~ebel<elerinin mevcut olup,
olmadtguu kontrol ecln, (1)

elrnahdrr, .2,00 m'den daha derin ili'1l§aat t:;;ukurlarll1l11 LIst kena rlanna en az 2,00 m rnesafede banyener otustunnrnah veya kenarlar 0i~ p.ar~all koruma parmakhktan ~Ie

ve

bu

bilgiler insaat surecinin

ptanlanmasi asamasmda degerlendirilrnelidir {Om. Zernin
I,;aklll dO§enmi§. mi?).

• En fazla 1,25 m derinlikte
baslamak I<aydlly~a" kenar
kaplarna yerlestlrilrnesl kazrna

kaoantmahdrr .iln~aat ~ukllrlan trafige acrk
alanlarda tse tratik guvelnligi ir;:in tedblrler aim. Yetkili kurumlarla anlasmah cahsm {Om,
Karayollan rnudurltiklerl €libi),

• lnsaat cukurcna 0,60 m ve uzerl guvel1llik mesafeslnl bos
birakm.

i§lemiyle beraber yOrotOimelidir.

yuk kalduma aractanrun ve digeu araclarm insaateukuru ndan ne kadar rnesatede duracaklanru
.' lnsaat makinelertnin, statik hesaplarnayla belirleyin.

• Kenar kaplarnalar kazt ~all§maSllndal1 somal a~agldalk~ lko§ullalrda s6kulmedelil yer~erinde kalabl I~rler~ - Gev§ek zeminlerde en <;ok.bir
kalas yuksekligi,

takozlandernlrler ve germe kllltlerl ile gerrnek veya sikrnak rnumkunol mahd I r.
• Kaplarna parcalarmm tumu duzentl olarak kontrol eOli mel idir: I - Uzun Gall§ma aralanndan

• Tek kaplarna parcalan n I'

• Desteklenrnis ve demlrlerunis lstlnat duvarlannda her blr kalasm, uygulanan baskryt desteklere (demlr destekler veya
rnukavemetll malzeme ~Ie )

- Gev~el<ffakat ge~ici olarak sa.gllamla§tlnlml§- toprakta en ~;ok SOITua, - Onemli bask I degi§ikJiklel'inden 0,50 m,
- Van sert ve sert toprakta en

soma,
~ Siddetli

~ok1,00 m,
• Kaplamalar turn yuzeyleri ortmeli, kazi kena nna yapl~lk

yagmurdan soma,

olmah ve cukur zeminine kadar

inmelidir, (1) • Limitin uzerinceki deriniikte kaz: yapmaym, yalPdm~§sdi kaz: topraguu tekrar doldurarak v€ Slkl§Wa ra k duzeltln,
• O,50'den 0,80 rn'ye kadar olan kazi derinliklerinde

- Nemli havalarda, - Patlatma yapudrktsn soma. • Do~gu yaparken monta] sirasmda se~ilmi§ kaplarna kalaslan y(ikseklik~eri dikkate alii nrnahdu; • DollgUJdan once: KalPllamadan n
rnontan ve kullarurru sirasmda

aktarrnasi gerekmekted i r, • En az iki kalas bi rden desteklenerniyorsa klska'glar veya ~elik kemerler kullamlmandrr {Om. (:ellik proliller vegelik betonlar takilrnah ve yi.ik diren'1 kapesiteleri test ed ilmelidir). 9akmal dlulzeyfarkl.llllklanndall

rneydara gelen ara bosluklar
lsvhalarla, t:akoz~arla ve betorla

ayru hizaya getirillme~jdir.

elide edilen bilgileri degerlendirmeli ve insaat
surecinde bu bilgiler goz on:unde

planlanrrus yrkrmlarda destek

demirleri yerl€%tirilrnelidir;
• Kaplama Kalas parcalaru - Flsi[il§ genj§llgin~n en az 1/5" Inl kapatmahdi r. - S!,k~Vel sarsilrnaz §eki~dekazl duvarma dogfiUI bastinlmahdrr <'Orn.Flan§ ve kalasaralanna Slkl§tlnlan takozlarla), (2) - Kadaslar gev§emeye ve kaymaya kiH§1 sag~am~a§tmlmalldlr (Om. Asma
kazik cakrtmasiyta). (3)

bu Iundurulrnal Id ~r (Om, ~ak! I

mevcut mu? D6§€!nd~gi; erden y kayml!l§ min
• Kapllama, tehlikesilz §-€!kilde

sokulern.yorsa yerinde o!lrak!lmal !d! r,
lstlnat Duvarlan Hakklnda Ek B:ilgiler

• lstlnat duvan yerle§tirilmeden
once zernln rnukavernetl hesaplanmehdu §Ophe du rumunda hesaplanan derinllige kadar denerne ~akma i§-iemi yapilrnahd I r" • lnsaat gu!{urualtmda ve d!§!nda fark!! yeralt! sulanrun bu Iu !IImaSI durumunda hidrolik zernin ~okmesine kar§! tedbirler

• Destekler dll§mey,e ktU§1 'lie takozlar kazara gev§etilmeye kal"§l sa.glam~a§tlnlmalld I r (Om. Pervazlarla). • Kalas kaplarnada kullarulan kalaslar S 7 (irun SIlnIf'm3 ~[)IN 4074-1'e gore ahsap kalaslar ve kenar ka~aslan veya DIN 40742 e gore yuvarlak kalaslar) glrrnelidlr; Asgarl kah n likla r: - Ah~a.p kalaslar = 5 em - Yuvarlak ahsap kalaslar = ] 0 em
i

almmahd i r,
• Yeralt~ SUyUi akrntilan sonucu insaat zemiininin ~6~kmesi; kalaslarm daha derlne gnmOlmesi, kazt d~§ krsrru da dahll yeralh SlJ Ian n In
~ekjlmesiyle engellenebWr.

(

Di8~~A~1'~lifma~a~
I SCiV C 22 '·~Ili§1lat i~leri" · IBGR]6,1 "i(eraltl L!l§aatl!lllnda~al~ma'

• DIN 4124

.Sond ajKuyulann da

. '.:':-

,.

, ..
.'
','

C;:al~§m .: .a

Sondaj kuyusu i~indeki

~ah§ma. alarurun ve gegi§ yollanrun ~api asgari 0,80 m
olmalldlr.

• t;all§ma baslamadan once trafik duzenlerne tallman hanrjanrnalr, ~all§ma esnasmda trafik gozetlenme!lidir.

.' Gozlemc~,r;:all~ma sirasrua

surekf olarak insaat elarnnda
bulunmahdrr,

aglz kisrmnda g,a,lll~a!illlar~a{gO!
ternasr, konusarak, sinyal hstlanyla) surekll baglantl kuran
bir nobetgi bulundurun, Bu n6bet~i baska i§lerle gorevlertdlrllmemelt ve her zaman yardun gagllrab~lme
konurnunda olrnahdu;

• Sonde] esnasmda kuyunun

Elektrikli

Tesisatlar

• Sondai srrasmda aksillkler

clursa hemen kuyll.lYuterk edin.
- Kuyu i~eris~l1Idesu yukselrnesi

rnerdivenlerin her 5 m'sinde dinlenme basarnaktan v~ya oturaktan bulunrnalrdn; .' 5 m'den dana fazla der~n~ikte" rnerdiven il'e kuyu kenanndaki mesafe 0,7 rn uzertnde lse dusrnsmek i~irl korunma
tertlbattan (Om, GOvenl~k dnnamrm) ham bulunmahmt • ASllh ga~ll§ma platforrnlanrun
yukan cekileblllr personal

• 20 m al§3gllya UIZEInan

• Elektrikli gall§ma aletlertnl ve
1§lklalldlrmalan sadece korurnah

du§Ok: akrma, transformators veya sO,03 A den drO§i.llkelektrik kar~agl engellleme §Elllterli f~,guven~ik,§alter~ne bagllaym.
.' Ellektrik kesi~mes~durumunda i;fall§anlarrm tehl ~keyegi rmemesi
~~~111 yedek

aydmlatrna donenrru

bulundurun.
ve

hallnde, - Kiltle degi§ikl1k~erio!dugund03, - Sagl!ga zararh gaziar aJt;llga ~Iktlgl nda, - Yera1ltl nakl I §€bekelerine
rastlal1drglndal,
- Ellerj~ keslntisl oldugunda, - E~ektr~kteslsatlannda ve

• Ener]l kaynagrni V€ dagltllm clhazlanru kuyunun drsmda
bulundu run. Aydlnlatma • Aydlnlatma en az 60 Lux de,ger~nde olmahdu; • ,Aglk aydmlatrnalar yasakhr;
• Her ~al!~(m, yamnda

ta§IYllcl11annllri kullanlllac8Jg:l onceden meslek sandl,gllna y.mlll

oiarak bildirilmelidir, Yuk indirme • KUYl.!llara yl~k mdirmede

kablola nnda zarar olu~tugunda..
- Havalanmrrna durdugunda,

kullarulana leUer; raylar, geri Im~~ - Kullarulan su kesildigin~e. halatlar, ~Ikmltlll dlraklsrdlr; • SIVI ve yaruci gazla 9a~l~an gO~ • Yukl'eri a§agl d(j§memeler~ i~in

makinelerini kuyuda kl!.lUanmaY:1n,

eml1ijy'ete ann.

aydmlatma ,§e.bekesinden bag!msl:z ayn bir madenci teneri bulundurmahdu Kurtarma Tertibatlan • Kuyu sondai alarunda cahsanlan kuyudan cikartrr ak i~in kurtarma donarurnlan bu IIUlnmalld~ r (Om, Ku,rtarma k.emerlerii veya tulumlarr, Tutrna
kernerleri kullarul man.

alanlar olarak kabul edilir, Gal. ve elektrik tshlikesi nden dolaYI kaynakla kesme ~all§malan sadecs isletmetallmatlarmda bel i rl,enmi~ koruvueu tedbi rler ahnarak yap~lab~ir, I
I<uyulann GUlvenll Hale Getiril mesffi

• Sondaj kuyulan dar ve nernll

Asansi;irler

tuz 0,5 mJsly~ge~memelidir; • AsansorO ga'll§tlran ener]i kesil!d~ginde kabin tekrar yukan ~eki lebllrrelldlr

• Personel tasmmasmda azarni

Havaland rrma
• KUYlIda galll§aniara sorunsuz havalandrrma saglal1lma Ilidir.

• Kuyu duvartanrun saglarn Iilglnl belirleyin (()rn. it;ine boru
d6§syerelk, dolgu yaparak veya dondurarak). • Kuyu ve korurna borulanru kayrnamalan igin sagilamia§hrm., • Kuyu aglzlarlllnGi kahn ve 20 em geni§l:iginde guvenlik aglzlllgl'

takm, (1)
• Call§ma aralannda kuyu agJzlannr kapatm (2), • Delme ~all§malan sirasmda

Maskeieri sadece acil durumlarda ve kurtarmaamech kullan.n. • Call§madaln once ve ~ah§-ma 51 rasmda gO n IOk 611 (lm I €r~e ~ havadakl oksiien orarurun en az %19 olup olmadlglni vezararh
madde yogLlI1~lIgunun B§IIIIP a§olilmadIgln! gozlemleyin.

kuyu kenarlanru borularla, kaptamalarla veya benzer

tedbirllerlle saglamla§tlram k kenarlann kUYLI i<;ine gokmemesilili saglaym, Van sert
lie serf topraklarda dahl

~:~t~fJ,;~l~~~ilrar: ,,:,' -::::;:-W':/;::,":;;>~~~
~f3GR:Al:-".lli:nleme pr€I1Slpren·<:',>:.. :-f3G~,'~~:i-iI1~~.'l1

::eGv;'~~::~~i~~'~ :;:.'"',' :,':"',: :preii~jpi~fj·:J::~~';;

i~#:>' ...

,':","

,,
'C',

,I3GR,15:1 :'YElnlll!dri@iJ)af'llld;l ~a~l~rna' - -:

kaplana ra k saglamla§tlrll rnarms
kenar yuksekl~gi azarni 1,.0.0 m

I:

:~~J;~~::~I~~~~~~~
;a~IYlol~~::

I3GI 594'

olabilir

tehlfk.esi ' ' ill tl'n~~, rek\fikli ~.;i'I¥lia,illa~~~i[J[l1l k.\JII'<lllwrnf.,: : e r

"'(~j .s~k ~I~tlrfk' k 'akmi

.: :.,. ....... : .. / .

....

...

::
'

.~ ;
',

..

.

.\~~:::.: :.

...

.. . ...:.

• Oksiien vererek

havaland I rmaym, • i~erideki gaz tehlike

olu§turuyolrsa \Ie havalend irrna
murnkun degilse cevre atrnosterinden baglmslz solunum clhazlan kulilanm.• Qall§anlara solunurn

cihazlanru nasil ku Ilanacaklanru

teorik ve uygularnah olarak ,ogretln .. • Gerektigi takdirde i§letmeclden

yaz~h izin ahn (lzin belges~). yerlerini traflk duzen lernelerl dogr1.!l~tusullilldamnlyeteahn, e
• Logar kapaklanmn a~lImasmda ve kanatrlmasmda
bu u§ i~in i.iretilmi~ a~etleri kullarun . • A<;lllml§ logarlarm iclne dO§m~ier~ onlemek ig,illl emniyete

• Ca,dde uzerindekl

~all§ma

aim (Om. Bar~yer ve izgara ile
kapatarak) ..

• Tehlike halinde tesisati derhal tsrk edebilmek ve kazazedelerl

kurtarabi Irnsk i~in yeterli
geni§l~kte gegi§veya giri~ a9lkllk.lalri bulunmahdu, Acil G[,kI1 yo:ilanm a~!k btrakm, • Halreketli parealan ve yapi elernanlanru {Om. Yivli pornpa, karma aletleri, kaparna sOrgOsO

Teknik ve idari Tedbirler

~ i~akisrrn,
- Gerekli ki§-Isel koruyucu
donarurm, - 'Iedbirteri.

• t;ah~maya baslarrradan once gazlalrdan dol1ayl (Om. Met:an,
sulfur-iik aslt, karbonrnonokslt veya karbondlokslt ve/veya gok az oksiien yogunlugu) bir tehllkenin olup olmadlgl test edln. • OI~Omleri sadecs guvenli bir verde durarak yapm. Sadece

ve

kapagr) ~all§ma baslamadan

- Acll ~'Ikl~ yollarim ve kurtarrna
ektpmarum.

once kapatm V8 tekra r <;atll§tmllmaIGmna kar§1 emniyets

• Hasalandrrma onllemllerin~ aim. Teknik havalendrma
dururnunda,

ahn, • Kuvvetli SIUge~'i§ine kar~l! koruyucu tedbi rler aim .Ornegi n:
- Atlksuyun

onayh ve uygun elcme araclan kulla n 111. {1} • i§letme taljmanrn olusturun. Tal imat su n Ian lcermelldln
- [lgili teknik, idari ve hljyenlk tedblrlerl
I

- Kanallar lcerlslnde :z: 600 1113/s hava skirru vs kanal kesiti 1m2),
- Diger yapilarda her saatte 6-8

v,eya bal§ka yone tahllyesl,
- Atlksu deblsinden
alma,

onumm kapatrtrnast haberdar

- Hava sartlanna dikkat
edllrnesl,

kata Kadar hava d'e~%imi sag~anma~ Id I~.

- Pornpalann kapahlrnasr,

gall§-tlrllimasl vBya

c

• Bogulm.atehlikesil1lin bu ItUlndllgu i§l.erde suya dO~memek i~~r1gerekli tedbirleri

a~mve ssdsce yuzme bilen
ca 11§811Iar,i gorevlendirin. Can yeleklerr kullanm. • lletken rnekantarda ve cahsma yerlerJ nde sadece korurnah portatlt elektrlkl [ aletler kullanm. - Korumah dO~Ok akim. - Koru rna II fran storma ~.orveya - IlItI;s; 30 m A' Ilk elektrlk ka~agllnl engellerne sigor1:aS!1
(ReO) .

.A~llk ciilt yaralan varsa kuyuya gil'mey~n,

• Yamd'anma ve hastelanma
dururnunda derhel doktora ba~vuFlU n. • Qalll§ma erunda yemeyin, I~meyin ve sigara, kUJUanmayn Yiyecek ve iceceklerl tutmadan once cildi iy~ce tem lzleylrr, • ~ah§;:mlarl enteksiyon risklerine kClr~~bi lgilendirin. • Cildi korurnaya ozen g6sterin;

ve

• Portati'f jeneratorlert, trafolan billa ellektriigi dagltllm tertibanm iletken yapidakl g.alll§ma alanlanrun disma ye ~Ie~ti rin. .lletken yap~daki ga~l§ma a lanlannda ve hareket alarunm t;ok dar oldug:u yerlerde portatit elektrlkli aletleri sadece §u korurna onlerrrleri ile ~a'I!~t!nn; - ~orumall dll~Ok skim (Sadec€ koruma Sil'nlfl III olan t;a h§m a ah~tleri n~ bagl aym) v€ya, - IKorUlmallIrafiSFormator kullarun (Sa:dece blr elektrlk alieti baglaym. If<:oruma Slnlfll I olan
~all~ma aletierinde iletken

- lstsn once cildin korunrnasr,
- ~~terJsoma detayh cilltt

.·BorlU hatlannda ve kuyu larda ilgi Ir kuttarrna dlOiz·eneklerini gjri~

krsrru vakmlarmda hazi r
bulundu run. {2)

temiz~igi! - Tern ~zlikten sonra dogru cilt baktmr, • ~all§ma klyaf€tlerini ve di~er klyafetleri ayn yerierde muhataza ed ~In. • Yikanrna irnkanlan olusturun, Ayrllca ternlzlik, dezentekslyon V€ halum maddelerinl kullamrna

• ' Akll§1.n oldugu kanauara saaece azsrni 2::'1,00 m derinlikte ~se girin, • Kuyu derinligi 5,0 m'den fazla ~se:du§memek igin k~§-isel koruyucu donamrnlarta onlern ahn. istisna: s; 5 m ise Ikincl bir guvenlik g6re\l~ isinin yer~e~ti ri Irnesl , • Kuwetli su akuru sirasinda

sunun .

~evreyle potansiyel denge

olusturuni.
I(mu ma s!lllhna gQrel)lektrikli ~/l ~I~ml!'l'Iletleri!ilin $!f!lIl@!iJdlir!im'!!$! ;

• 15 ya§ uzeri gencler sadece uzrnan kisinin kcntrolunde €g~t~m~erini bi r percasi olarak 11 atrksu §ebekBl:erinc:le ga,lll~tlnlabi I trier,

koruyucu nalan ~6zmeyin,

KorUIl13

simI, II - Koromalli

izolasyon

IE!]

• Adl dururnlar icin yarnruza ilky<uc!lm malzerneleri aim, Bu malzernelen
- Maske veya otornatik kurtanci,

Koruma simll III - Korumal~ cI[j~uk almm·~

• Patlama ~ehlike:s.l"HZ eden atmostenn 01 usrnas: dururnunda yanma riskli ~ali§malan yiirutmeyin. Patlarnaya neden olmayan korumah elsktrikli aletler kultanm, • ya~ll§anlan lkuyudan iceri girerken tutma kemeriyle, u~ayakla veya can tulumu ile emniyete ahn. GOvelilli k gorevlilerini gori.ilebnecek sekllde kuyuagzma yerle!?tirh

- Olgme cihazi, - KIUllanmaya ham patlamaya neden olmayan korurnah el

feneridir
• Ki~isel koruyucu donarurrn kullanrnadan once kontrol sdin
ve kuilandrktan soma temizlevin,
BGVAI
i

"DrrlleJlle prerls.ipleli'

SGA. Pi 1· 'Otlleme Prerisipleri"

• A~aglldaki dururnlarda olell muayenelerl yapm: - Maske kullarnlrnasi
durumunda,

i§yeri

'8GVC22 . , BGR 2:36 "SOUl) ~elJek.esi~a·ll§malan" ! BG.IR126 At~ksl!·~ebeke:leriflrlnbl.llundugtl kaP<l,r r <l1~nl<lrd.1i ~f:lh~ma'" BG.l1 594 'YOksek: akrm tehl1kesi bullullCln
yetlerde

BGV At+. ·f

saglik ~ ilmelleri~

- Atrksularta devarnli ternas
halinde,

e!ektf~k!i ~la~laml Ill!IIllHlmlr

BGIR 190 "M<J~k.e kullarurru'' BGR 198 ~[JG!llTT1eye kllr~1 ki~isell kDruY!lrnJ danan.uiI"mi kullarnrm

Kirnyasal ve Biyolojik Kirlilik· Bulunan Mekanlarda Calisma
BGR 128 Kapsamllnda
tehlikell

0150

• C;ah§ma. anmda blllnrneyen klrlenrne varsa a§agldak'i tedbirler ahnrnahdrr: - C:ah~ma hem-en
durdurulrnalidrr, - Tehiikeli alan hernen terk

blr

maddeden kaynaktanan

ed11 i ve l<ap2'ltllma~ Idlr. mel - Gozetrnenler haberdar

eallmelidir. - Gerekli rse ki rli yuzeyin uzeri oriO I mel idir, - i§.veren ve ilgi!! meslek sandlgl
bilgilendirilmelidir. • Tekrar r;ali§ma, ancak durum tespitii yalpl.ldlktan veya gerekli 6nlemler almdrktan sonra baslarna Iidl f.

iITII§aat

Sorumllus,unun

Planlama Gorevi
'. 8GR 128' €I gore uzmanlar aractllglyla bir gali§ma ve gtJvenlik plarurun 001 u~turuhnasi

(A+S-Plan); - Tehl iikelli maddelerln veya biYoOlojik:~ah§ma maddelerinin

toruJ ve yQgunlugul halkkmda
verilsr,

- Beklenen tehlike:ler, (tehllkell
ozelllikler, etkiler) - Tehlike anallzl, - hgili korunma tedbirlerinin bel lrtenmesi, • Klmyasal ve biyo~ojik kirliiigin - Ardiyelerde biyol'ojik rnaddelerls cahsrna ve
- BGR 128'e gore hazirlanrrus A+S-Planl orneginill asiirnasnu i~ermektedi[

bir

oldugu alanlania <;all§ma; ~n§aat ve tadllat srrasmda tehlikeli ve

biyolojik rnaddelerle kirlenrnis yerlerde l1ail§ma demektir .. • Bu gall§ma alanlan : Ardiye1ler ve rnetruk yerler.
endustri ve sanayi sektorundeki

mikrobiyoloiik etkisi olan tadilailan,
- TehI iksli madde'lerin tesplti ir;in

• Tehlikeli maddeler hakkmda
yeterli billgi yoksa korunma
tsdbirlerien • tehlikell duruma

yapuan ~alll§m.alar,
- Yal1gln hasarlannm Askeri rrulhlrnrnattan onarumasr, 'glkal1

gore ayarlanmalldlr.
Daha oncekl arasnrrnalar

yuzeyler;
- Endustri alanlanmn ve ilgm

eski binalan n Yllkllffill,

tehllkeli maddelerle ~al'l~ma. - Btnalarda kullarnlan tehllke!i rnaddeleri n anndml masi olarak

dikkate ahnarak tehlikell rnadde tesplt cahsrnalan yO nltulmeli d i r.

bellrtllebi Ilr,

• Birden 90k i!Jlletmenln ~all§:anlan kirli alanlarda 'iaJll§<lYorla rsa, - BGR 128'e gore sorurnlu koordlnator gagl nn. - Koordinator ,i§letme ve t;ah~anlarma ka~ltam ye~kili

• Ozel ~all§ma tertibatlan
hazntavm. olusturulmase (;;alll~ma baslamadan once gozetrnen ve
L1zmanile birlikte duzenleyin .. • 611~mesisterninin

• BillgU,enclirme evraklanrn yazih
otarak onaylatm. • ilk yardim tertibanm

da ha tazla causan) enaz bir i'~k yard im gi:irevli.s~ {ga h§SrnJ

bulundurun. Her grupta Oki veya

hazir

olrnahdrr;

ayartaym.

3. ,Ki§isel Koruyucu Do,rnalmmll
Belh'ileyin: • Koruyucu eldiven, koruyucu ayakkabi, koruyucu elblse, a9ga glkan tehlikeli maddeniin turune gore koruyucu masks, • Kullarnrn suresl smmm i§ guvsnlik plaruna bakarak bel ~rleyin.

<;ah§ma Allam Duzeni
• Gah~maallanlanm siyah-beyaz olarak aymn,
'. Binalann zararh rnadde veya

• Hazrr bulundurulan cilt knruyucu malzernelsri (temizlik,

bakun ve koruyucu maddelen ile
cildi koruyun, Koruyucu Muayeneler .' Sadece i§:Y€lrIl agllk hlzrnetleri s rnuayenesine gore: f~ziki acidan uygun galll§a nIan g6revleUldir~ln. • Biyolojik izleme ~all§:masml

lzolasyonlardan anndmlmasi (fo~yodovanar) ve basmch

temlzllk ~all§mala~mda, • <;,alll~rna alanlarma II€! i§8retlli siyah bolgelel'€ lzlnslz glrmeleri onlernek i~in giUerle veya benzer
tedbirlerle kapatin.

~~~~~~~----...,"

i~yerri hekirni ile birlikte
eyarlaym, Bildirim ZOl'unlulugu • Qall!}malan en az 4 hatts onceden ilgili meslek sandigma bildlrin !Bi[ldi~im belgeslnin i~erlgi i<;in IBGR 128 Ek I'e
bakm),

• Annmrma !1uzenegi ayartaym. - Siyah-beyaz tesisat, - 9~zmeYlkama yerleri, - Ara~ tastiklerini yrkarna yerlert. • Siyail ve bsyaz alanlar arasmda lletislm irnkarn saglallm. '. SosyaJ alanlar, dinlenme yerleri vs, sadece beyaz alanlarda bul.rnmahdu; • IKirlenmi~ aletler ic;in siyah

• Binalardaki zararh maddelerln temizlenmesi i~ini en az 2 hafta 6nceden bildirin.

bolgede depolarna alarn

olustu rulma Ildlr,
KOfllllYUCU

Onlemler

Kor'IJYucu tedbi rlerl n onceliklerine uyun: L <;all§ma ~ekli: • Murnkun oldugunca az kimyasal ve biyolojik etkenlerin

• A+S plaruna dayah tehlike analizl'erini uygulaym, • Gall~ma bicirnini belirleyin.
'. Koruyucu tedbirleri ve donarum: ham bulundurun. • Oncelikii tedbirlere dikkat
edin.

yaydacagl ,~,alll§ma§ekli secin, 2.Teknik ve idar.i K.olfunma
Tedbirleri:
• Klrnyasal ve blyolojlk

etkenlerln a~lga crkrnasma engel olun veya <;all~ma ortarmru yeterince havalandrnn. • Motmlu araclan ve kazrna makinelerini kullanma esnasinda bu rnakinelerin yeterll havalandirma tertiban (solunun maskssi vs basmch hava) i Ie donatilrms olrnasma dikkat edin.

• Koruyucu elblse ve rnaske kullarurrnnda kullamm suresl smm na uyu n .. • Maske kullarularak slin:H.1Irulen cahsrnalar hakkmda BGR ]90 kapsam I nda bilgi lendirmelerde

I'

;[)t~?f\t]tk;fnl'aia~::::;'.,:::. ~~.~',:;,,: ' ,.:.:' ','. ; :i::~:~t~:;
B~)t. -iI.',,0nleme preI}Slpl_e!J~:'· ... :.;;_-.; ':." BGR 190':"MaSke~;klcillaijrlml·~/'-~~;~:_ . '"f.

bulunun.
• Tek basms ~ah§maktan kacuulmasrm sSlglaYIl1. • Ca!!§malarla ilgili isletrne tallrnatrru olusturun.

··:~:'~~,~~~~r~.:~fa~;~erj~ .•;'·{~f:! :'·

• Qall§ma baslarnadan once
~adll§af1liarm,ozel tehttkeler ve
koruyucu donarurn

:i~~I~\~~~~rtt':" .",' '
: wWw:;IW~g.de '~i SGVRP!l~ri'bi ..ri~asl:'::.
wwW. .•

·~iYolojik madCle·yorne{m1;!lligj\lei TRBA> ~:

kullanrrlmasi

hakkmda bi Igilendirilmesini saglaym.

www.gjsba~J.de [WINGIS, . ".... Kullanma kda·vuzJall, g(h.lenljkbl'O~i)rleril

' ' www_BGIA.de (z,B.GESiIS, M;;l!lde listesij;

lia~a.:de.... Adim .z' ~e;~nulal

..:

D 15"1

~~~~~'-~~~~~~d~t~Y~>

_--

Demiryollannda yapdan ~ah§m@j~ar;Ray do§,eme, raym altrna vs ustune kopriJ kurma, raylann yamnda yeraln ve yerOstu insaan, kabto ve ytpranmeya k.ar§1bakirn Gall§mallan, yaya ge~Hlerinde
c;;:all~mave kar kuriJms ~all§maian olarak say: ~ab~ Iir,

-

Call~malarm yeri ve zamaru, Gall~ma blcirni, Gall§ma alaru uzunlugu, Call§oma alamna qlkan yo liar,
I

Sadece bu il!} i~iin eg~tilmi§ guvenllik gorevlllerl belirleyin ve • yerle~tj rin.

- Raylann yarnnda bulunan

\;al,l§ma alanlan

• Guvenl~lkgor'8vliieri, gOu'8:V arunda baska islerle ilgilenemezler ve refllek.lif giysi
giymek zoruodedi dar.

- Makinelerin gurultu seviyesi, - Gegitten ara~ ve yayalann
ge~i§i i~iinayrlan suredir.

.' GOvendik gorevlilleri tan3'f~rndan verilen sinyailierin ne snlama
geld@ni ~ah§anlara aglklayln .
.' Dernlryolunun

Hazullk Tedbkleri
• Guvenllik tedbirlerinin behrlenrnesi hususu nda gerekli

• Guvenlik tedbirlerinin, ray alarnrun, tell Iike~j belgelerin IAllman Demiryollu i$lletmesi,
labl,o ]) ve malzernelstlflernek

bo§altilimasl gerektigini ve hangl

hangi tarafunn

bilgileri demiryolundan sorumlu ~§Ietmey!ebildirin, BUI bilgiter

igil1 btrakumasi gereken asgarl mesaten ln bellrlen rnesl demiryolu il~le[me:51ncE'!i yaprlrnahdrr . • Cah§<mlan demlryolu
gall~malanndak~

gi.lvenl~k mekaruna gir~lebileDegin i [)elir~eyi n, • Uygun olrnayan ko§u~larda oneeden uyan sinyalini ve ses kontrolunu deneyin,

tehliksler hakkmda bilgi lend irin.

Tabla 1 Alman Demlryollan i§letmesi tarafmdan tehlikell alanlarm tespiti

Dem,iryolu guzergah: belirlenirken guzergatu bilen bir ki§i sLirOcOye

e.§Uketmelidir . • ' Elektrlkli hatlarda gerilim
altmda bulunan insaat rnaklnelerlyle elektrlk haiti

Demiryolu araclanndaki

en yO~Siekrnz kmjs

Derniryolunun her ik~ taratmda birak rlmasigereken rnesate m

s c50 s 70 s 90 s 120 s 140 s 160
S 280 Tablo 2 30 kIt
1:1

arasmda yeterlli mesate
(Tabla 2) '. 1.51'iV'a kadar gerilim bulunan
btraktlmahdir; hattarda, lnsaat rnakinelerinin hatta mesafesi rnakineler topraklanmq ve aC;lklllklan suurh

2 OO 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 3,00
j

ise 0,3 m'ye kadar dQ§urO leblllt • Motorlu araelar uzerine

eklenrnis i§ makineleri veya
kadar a~lm ge~€n el,ektrikl.i hatllara blrakll.an gUvel1lik mesafeleri cadde trafigine ~Ikabilen i~ makineleri ozellikle
topraklanmahdn;

:S 1000 V Alternatlt aknn s ] 500 V Dogm akirn

~ 1,00 m ~ 1,00 m .;::1,50 m ~ 1,50 m
.' Hicblr zarnan ayru anda harekst eden iki ara~ arasmdan ge~meyin.
• Derniryolunu sadece elektnk

KorUlYucUi Mluayeneler • Q8II I§anlar asm gurQlWye rnaruz kahyorlarsa i~yeri saglilk hizmetlennce onleylcl muayeneler duzenlen mel idlt
I

> 1000 V Alltematif akirn > 1500 V Dogru akrrn C;all§malatda Uyulmasl G,ereke·n Ie r
• Demiryotunasadece guvenlik tedbirleri almdiktan soma gozetrnenlerin lzni ve i§ guvenligi

Qah§anlarafizlki

uygunluk i~irn

ozel muayeneler tavslye edllir;

uzmamrun onaYI ile
ya~Ja§lllmallldllr. • Uyan sinyalins hernsn uyun! Demiryolunu sadece belirlenrnis
taraftanterk edl n. Saklanrna yerlerlne ger;i rI.

bagl.alntiisl yapildrysa kullan In. Bu dururn elektrtk verilmernis hatlar ir;in de gecerlldlr • Hareketll derniryolu duzeneklerlnl kazara harekete
ge~memeleri iGln sabltieyin,

• Dem~ryolu uzerlnde yCuOmeyin. .• Demiryolu alarunda cahsanlar reflektif~iysi glyrnek zorundadir.

• Eger turn onlernlere ragmen gUirul1Wse·viiyesr 85 dB {A) uzeri nde ise S~ nya Iii de duyabilmek i,~in demiryolu
tarafmdan belirlenrnis kulak

koruyuculanru

kullarnn,

• lnsaat

malzemelerini

ve

aletleri gelSen trene kapilrnayacak v€ trenin ruzganndan
savrulmayacak §e~ilde istitleyi n.

Demiryolu Malkil1el,eri Hakklnda Ek Bilgiler
eden maklneler (iki yollu kspce, ray in~.a makineleri, ray vlnclerl)

GOvenlilk alarnrun icine malzerne i stitlerneyl n.
• Motorlu araclar v€ rnakineler,

• Dernlryolu uzerlnde hareket

ku Ilamm 51 rasmda deml ryol ulna sadece tehlikesiz tarattan ~!kmah ve inmelidirler. • Malzeme lstltlenrneslnde, dsrniryolu i§letmesi taratrndan bslirlenmis birakumast gereken asgari rnesafeye uyun, • Lokomotif, yOk veya tampon uzerinde yolculuk yapmaym ..

demiryolu isletrneslnln lznlyle ve sadece gorev alarunda kultamtrnandrr,
• Demiryolu uzerlnde hareket eden rnakineleri sadece eg~timli

suruculer kullanrnahdir;
I

Alman DemiryollanYonetm~lig;: 132.0118 "Ray[!al<lliliardlJl ~h~mia" 132.0123 "EleMrilditssisatlar ve i~
maktnelenyakmmda c;:all~m;;l·

BGV D33 .~1jI1! alanlarda ~all~m<lJ·

YereGdrrulluHatlar

'. BiHnmeyen bir hatla
kar§~la§ildlgmda i§vereni hemen uyann v.eya hatn li§leten kurumu bilgilendirin. '~all~ma

du rduru Imahdir, • KaZi esnasmda kullarulan

korurna ortuleri veya uyan

I

~eritlerine, i§ar-eHere ve kablo

i§aret ta§lanna dlkkat edin.(.3J • A~lga ~Ikanlmi§ hatti
i§aretleyi n
I

boyiamaslt1a 1,0 m koruma §eridi birakrn. • Makineleri sadece hatta zarar vermeyecek belirf bir mesafeye
kadar kullarun. (2) Hath kurekle kazarak ortaya g,lkarun. GOvenlik mesafsslns ve hat i§ietmecisinin kabllo korurna talimatma uyun.

ve

her iki

tarafta n

cakrna i§lemlerinde dikkatli olun.
Topraktaki engeller (taslar,
kayalar, beton veya dernirler) hat

.' Yatay delme, praslsrne ve

~izgisinden sapmaya yol acabitir.
• ' Mel/cut kuyu kapaklanru, gegme kapaklanru VS, her zarnan acikta birakm. • Hat isletmecllerirtin anza servisjerin in, 11gili kurumlann, pohs ve itfaiy,e teleton numaralanru hazir bulundurun. • Sir hattm hasar gormes:

durumunda

i'§,jhernen durdurun,

Gerekligi takdirde tehlike!i

alanlan kapatrn ve ilgili yerleri (hat isletmecisini, polisi, itfaiyeyi'J araym. Yayal'an, bina
sakinlerlnl uyarm ve yetkisiz ki§i leri yak Iast I rrnaym .

• <;ah§malara oaslarnadan
hatlann durumu ve guvenllk mesafeleri hakkmda ilgili kururnlardan bilgi aim"

once

Hatlan buirnak i~in ararna

cukurlan kazm ve hat tespit
clhan kullarun, (1) Tahrnin edilen hat alarunda
kurekle kazi yaplrl, (2)

C)

Kesi§en Hatler Hakkmda

Ek BilgHer
• Borulan. kablolan, izolasyonlan ve baglantllan ernniyete alm. Bunlann kepge, ~a~l§ma alletl,er~,ssrkan torular, a~agl dG§en nesneler (ta.§

Telefon ve E;!lektrik HalJ:lan Hakkmda Ek Bi~giler
• Hatlara aletler ile 10 cm'den (telefon) veya 30 em' dell (elektri k} dana fazla

Gal Hattl Hakklnda E.k Bilgilel' • Hasar gorrnesi {gol< az delorme olrnasi da dahil) veY!:1 gaz kokusu gel'mesi halinde, - Ate§ ve klvllclm 91karmaktan ka~mllmall, - A.te§leyici kaynaklar uzakasnnlma II,
- Motorlar durdurulrnah,

percatan), demir ta§IYICI, kaolarns malzemelerl araclhgllyla
zarar g6rmesini engelleyin. Kapatrlrnrs hatlara dlkkat edinl Eski gaz nakll hatlanrun ~I;rlflldleki gaLl aim ..TOm elektrlk hatlanru kontrol ettirin.

yalklla§maYln. • 9lkartma, destekleme ve yer degi§tjrme i~llerini sadece hat dagHlm §irketine tmakm.
• Elektrik kat:;:ag!dururnunda §unlara oi klkat ad i n: - Aletl tshlikell alandan t;~kann.

- EleUrik d',Ogmel.e~ine
basilmamah, - Fi§ prlzden gekilmemelidir.

- Bu mOmkOn degilse aiel kullaructsnun yerini terk
etrnemeslnl saglaym, - Dli~andak~leri yakla~mamalan
konusunda uyann, - E!ektrijg~n kesllrnesinl sagla~lIIn.

• Call~ma alamnda sizan gazi
kontrol ettiri n. Su$ebekelleri
BiI.giler

Ha kklll.da Ek

• in:§diat gadl§-masmdanon:ce su ka pama vanalanrun yerll n i tesplt edin,

BGV en "'il§aat i~jleri" BGR 5dO "li~m!lkln~lerinilfKullanlml'"
DIN 1998" .. M 8 Yer~ifd~(!n rni~ kablb yakUllnda kazil ~ah$mal!lrl

..

'.

On Germe Qah§m.allart

• Uygulama plaru ek bilgilefi : - Betoll iskeletln ve gelrme pa rcatanrn n y'erle§tirilme srralernasi nil,
- Beton dolgu bosluklanru, - Montaj demlrlerlnln konurnu,

Demir demetlnl,

kullarucmm

Ta§lma ve Depolama

ezihne tehlikssi ger;irmeyecEi.gi

ve
• Bl[ikOllmel~erionlernek h;in c;ozulmu§ dernlrlerl yukleme, bosaltma ve tasima lslernlerlnds
traversler kullarun, '. Germe dernlrlnl bukerken musaade edllen bukrne yan'taplnm attmda kalmayin .. • Demir tellerden olusan kablo demetlerini asarken Iffli halatlar veya dokuma kaldirma kernerlerl

yapiisl ve saglamllgml

aynca

germs parcalanru sabltlernek i~in ta~IYIC:1 dernirlerini, - Gerilecak dernir parcalarmm sabitleridigi veya bOlkmmi.i~ d em irleri n ya kin Indan ger;tigi

gerilmi§ demirdentekrar ~Ikantllabilecegii §ekilde aya rlaym,{ 1) • Germe dernirlerlnl yerle§tirmeden once kontrol Min. Ezillmf§., paslanrms dsmirleri
kullanrneym.

• Germe parcalanru nemden ve kirnyesal rnaddelerdsn koruyun.
~all§llrken {Om. Mahfaza borusu ve gerrne dernirlerl) koruyucu Petrol ve yaglan ternlzleyin, • Keskin demlr parcalanyla

baton ksnarlarmm saglarn lastmlrnasuu, - Alt alta germe demlr sabitlerne nokteianrun mahtaza borulanna ve serbest beton ksnartanna mesateslnl dikkate ahn,

kullanm, Demir halatlarm kullamrmnde keskin kenarlara
k,al~1koruyucu terti bat kullarun. • Kasnaga sarurms kangal

eldiven kullarun,

halfndekj ~'kma germe demirlerini uygun yuk kaldrrrna
alef ille tasiym.

• Ge·rme demiri kasnaklanm d.O§memelleri ve yuvarlanmarnalan igin emniyetli istifl'eyin,

Germe Yatagnl!da Germe 1§lemi
• Germe telini rulodan

cozerlen

salga sola carprnasrrn korurna
tertibatlanyla engel leyln. (2) • Germe telinin rnekanlk surulrnesi icin kullarulan makineler, ~ift el kullarularak ~all§malldlr: Surme i§lemi

S'Ir.aslnda germe teli lu~~aPlrn I

koruma mahfazas!yla kapatm,
• Germe d uz:eneg~ rI i n va d aya rna

ayaginm arkasma yumusak
tutma k:utulan yerlestirin,

ahsaptan tutrna duvarlan veya
(3)

• A<;lkttt bulunan gerllrnis dernirlerin yanlardan crkrnamasi
igin gerrne demirinlsabltleyln. • Germe dernirlerini sadece gerilrnemis konurnda lken birbirlnoen aymn,

~~~~~~~:;JI
~~~~~r

On Germe i~lemi
~~~~~II • Demirleri yerh~§lirirken yardunci kasnaklar, traversler veya rulolar kullarun, • Germe derntrlerl arasmda V€ beton dokme tertlbatlanrun arkasmda durrnaym. • Mal1faza ve havalandmna

borulanru beton dokGlmeden
L~ I

once ternizleyin. • O.zerine beton dokulecsk germs derniri uzarrtuanru asgari

(

• Germe dernlrlerinl
rnahtaza borulenrun

ta§~rkien

bukulrnernesl

~~il"lkemer veya

dGzeyde tutun, • Cah~ma alanlanru betonun
kolaylikls dokulebilecek
8iZ

ve

§erit halat kul larun.

c:lu§:me emnriyet tertibatma
kalacak sekllde en ayarlaym.

yer

derinlikts

• Beton dckulurkenazarrtl dokrne basmcma dikkat edin .. • Germe tertibanru her alt~ ayda bir kontrol edin.

OIN 4227

......

,

....

..

I.·

.

.

.

• r.;all§maya bsslamadan

once

gall§m.a alarum mevcut hatlara, kana llara, sebekelsre ve dayaruksiz yap!la.ra kar'§l kontrol
sdln.

• ~esilec!ek yapl pan;allanm desteklerle, askuarta veya baglayaral\ saglamls§tlrln.
Mukavernet konurnunu ve statlk slsterni dikkate aim. • Kesllen parealarm du§ebile,cegi tehlikeli alanlankapati VlI veya gorevliler yerle§Urin,

• Koruyucu tedblrierl i§verenl:e
ve gerektlginde mOlk sahiplerl. ta§llylcllar ve ilgilli rnakarnlarla anlasarak bellrleyln,

'. YQkse kte ~a II'§ I rken ge n i § ve dayalnlkll plattorrnlar olusturun. Gerektigincle cI(j§memeki~~ n onlernler 811m. • Makinelerin YOWlilendirme raylanru ve zernin Ilevhalanlll

guvenll sabitlsyin. SabiUeme civatalanrun ovnarna payuu dubel kullanerak engelleyi'n.

o

(

clhazian sadece ozel baglann noktalan uzennden elektrige
sisternine).

.' Ellektrilkle ~ali§an malkinelerii ve

• Sadece etikstli ~a~l§ma alletlerli
(kesrne dlslderl. testere dii§lileri veya matkaplar) kullarun. Uretici ve dagllllmcl, mak. devlr sayrsr, donrne yonO, ~api ve kullarnrn

• Kulak koruyucular ve gerektiginde koruYlIcu go:zIOk,
yagmudulk ve solunum rnaskesl

baglaym (,On1. FII korurna cuzeneldl blna elektrigi dag]tlm • Frekansh <;;all§,m aletlerde ozel tedbirler (gene,11 aloma dUiY2lJrhFI koruma duzeneklerl) ~artllr.
• lslak kesrne ve delrne

kullanm,

'gail§malarmda kullarulan el rnakinaleri. - Koruma,ll dJi.i§uk akimla (S; 50 V AC! s120 V DC) veya - l~orumal,1 transfcrmatorle ;;all~malldlr, Dar olmeyan iletken mekanlarda II!N$30 rnA" Ilik -Fl korurna duzenegi kullarulabilir; • AYlrma transtorrnatorlerini ve du§'Ok akrm transfcrmatorlerini rslak mekan disma kurun,

sartlen {kuru" Is!ak kesrne) e'tilkette be~irtilmi§ alma lidrr, '. lslak keslm uygulaym. Aksi taktirde to! emma cihazi monte edin ve solunum rnaskesi kullarun, • Devir sayisuu etikettekiyle Ikar§lla§tmn. Belirtilen azami devlr sayrsiru a~maYI!1I. • Aletin uzerlnde koruyucu rnahfaza butunrnah ve yerine tam
olarak cturtulrnahdrr;

.' GOruU1uy,e maruz kaiuuyorsa ve
rnaske kultaruhvorsa i§yeri sagllk hlzrnetlerlncs muaysneler
yapilimallljlr.

'. Su tutma tertibatmm randrrnarum duzenli olarak

!~~~::!Wi~: c",i3¥'j
.:"

Dii!~ ·A5111d)1ma'lat:):':f.?"j_·

..

. '_';.:: _':',:'-,-

-, -J-.;s. ..~"t.::,...... :.

;.BG_VA;r~E[e~tf[kJ~d$isaliarire,:,;:,:

kontrol edi n.
• Aletlleri kullanmadau once kontrol edln. Siynk, yarnk izi veya hasar bulunan sorunlu i§ aletlerini ku Ilanmayin.

i
i
I

~J%1~~i~~~~;~·hilm~i,~i~ ..'
"h~~, BCRna "H'aiek:etJi yOl mar.:lilllle.Ji 1i.U11,nil'lri{~

..

130R.'500 .t~. aiJJileleltnJ~j(lIHal1lmi"'.·.'{T: m eiEklnkii~~I;~r;,a ara~l~rl~;n ..". .

once ~all§ma aletlnl bosta dondOruiiL
• Kesrne i§leminden

altmaa

BGR:19'1 "Kulak karuyucllia'niilkllUarilml~"·". ~GR' 190 'MiIs;~_(Jkll'ranlmi~ ... ~/:~.::. 13m·59'4:!'(iiksek.,elekxdk i:iklm l!'!hlikesY . kuUann'nl": .

Sadece (joller durumdakl 3J~eti kesilecek rnalzerneye dayaym.

BGI :jiOa: ~ifl~<ii i'Ii~aJ ala~.I~Uida .... ': elektflklii teslsaliaiirl ioi'e <;:all~ffi,ii ara~ialll!ll:rl s~il)1i' ... EN ·500-1 Ha~'kelli y:ol, m;akrne~e~i! .. Gih.ten~ik- Gen:el ~rtlar

~i

<:,.,.

.. .. ..: ':

Teknelerin Kllz,agaQekilmesji / Teknelerin Tasmmasi

D 159

.' Tekneleri saglam yanastmn.
ROzgan ve
SIU

yllilkseimesini

hssaba kann, • Alt zernlnln dayanlkhllgml

61~0Ii1. Bu, k!za~aJ gekme alarurun bUlyuklOgiJne bSlghdlr; • Kaydlrma kizagi da dahil
desteklerin tek

tek parcslartru

blrblrlne baglaym, • Tek par<;;a destek
kullanmaktan

kagml n.

'. Tekne tipin€l uygun kizak yewi

belirleyin.

zarsr gbrmeyeceg~§ekilde yerle~t~rin.Yuk d2@lImmllll e§~t olrnasim sa~lalym.

• 'Ieleskopik destskleri teknenln

• lskele ksnarlan tekns asansoru ve te kne yu klun III ta§lya bHece k

dururnda ollmahchr . • ' Kenarlarm, tekerlerin kaymarnas: lcln bOyOk teker savarlarla donatillml~ olrnasma
dikkatt ed~n.

• Tekne tasnna asans6ru yolu, ,tta~lmalyal d'ayamklll ve . engellerden annml~ olrnahdir; • Sadeoe ta§man yuk kapasitesine uygun ta§llma kernsrleri takm, Kemerleri yUlkulii

kaymasma ve dusrnesi ne k.iU§i iyice sagla rn Iastum . • Tekneyi mumkun oldugunca yere yakm yOkseklikteta§lym. • Uzun tasirna yol unda kal!dllrma
makmelerl kullanm, Tekneyi

maklne uzerlne ~yice sabltlevln,

o

Romorkla Tekne Ta~lma
.' Traflk araclan i~in kaydirma

rampalanrun egimi 6"'den {yakla§ll k 1: 1O} fazla olmamahdu • (:ekme araclanm, kaydurna rampasi taklll iken uzun rnesate kullanmavm, '. Gerektiginde ara halat yerlestfrln. Kaygan kaydrrrna rarnpalanna dikkat edin, • lDi'k kaydirrna raylannua palangayt gerl kacrna emniy,eti olarak kullarun,

• Kayd~rak raylan dayamkh blr zernine sahip olrnahdtr, • Teknsys tlygun kaydtrakh ar,a~
kullarun. Iekneyi sudan

cekmeden once teknenin
kaydirakh arac uzerindeki yerini kontrol sdin, • Kaydlrak'll aracla gevredeki

sabit nesneler arasmda en at: 0,50 m g,uv,enlik rnssafesi
buakin.

'. Halatlan ve bagllant~ p,:m;alannl gor(in(ir hasarlara kar§1 kontrol edln, • Kaydlrakll araci kullanan ki~i kaydurna sureclnl ve halan gozlernlernelidir. • Halat sarma yerinde kimse bulunmamahdn; • Tekne uzerinde bulunan ki§ller kayduma surecinds can yeielkl'eri takrnahdrr;

BGV Al 'Onh!rne Prensipleri" .BGiR Al 'Onlfmie Prensipleri"
. BeW IDS "Maikaralal, kaldrrma ve 1eli:me 'Ha~l,m" I~[etme gOvemligi yone!me!li~i

D 161

• lekne uzerinde degi§ik
~aII§ma I ar yO rUlia IIIYO rsaca III m.3 [ § blclrnlnl ve srrasnu yazilil olarak tespit ed in. Koord~naturu bel irleyin, Deneme kullarurrundan once;

I. I.

Kurtarma plaru hazirlaym, • Guverte altmdaki kurtarma ve acil g.lkl§ yollanm a~lk. tutun.

• DI§ krsma kat atrna cahsrna-

tannda sadece zararh madde
i~ermeyel1

- Gerekliozel

guvenlik

tedbirlerini beli rleyin.
- r;ah~anllan yapnklanislere

• Iozlsn ve t;ozue:u rnadde
i~eren buharlan ~Iktlklan

• Guverte altmdaki ~all§ma alanlanru yeterince avdmlatm. • Guverte altuu surekli havalandm n.

ku llarun. • Epok.sit re~itrltelerle~all~llrken

uru nleri

nltrll veya biitll kaucukta n
llarummda ise

uretilrnls eldivenler kullanm.

Q6zGdl rnaddeler ~geren
(j runler~l1ku

solunurn rnaskesi takrn.
Koruyucu Muayeneler

ili§kin tshlikeler hakkmda bilgi ~endlrin. - Tehliksli alantankapatm veya i§aret I eyi n.
- Acll ~Ikll§ yollann! ballrleyln ve lsareteyin .. - Yangm 50ndur[jcOI!er~n~ ham bulundurun,

kaynaktan emme tertibati ~Ie ernin. Patlarna tehllkesl bulunan toz ve buharlarm cglkttlgl yerde patlarnaya rneydan vermeyecek elektrikli aletler kullarun. Patlama smmna dikkat edin.

• Maslke v€ kulak koruyuculan i ~eepoksit re~ine IkuIllammmda cildin tshlikeye glrmesinde,

j

• leknik tedbirlertozu azaltmaya yetrrtiyorsa solunurn
rnaskesi kullamn,

kaynak yap!m!nda ve sitrol lie i~ylUi m a ruziyet S~ r deg.e rle ri inti Oz.er1 dskl cahsmalarda I~yeri n
sagllk hizrnetlerince yaprlmalrdrr,
muayeneler

0.

Aflr§i111' T~ne Va:liJrm~I'/ilafdmTd1a O~e~ Bi1gml!;Ii'
• Sadece kullanrna lznl buh.. an m ez zararl ~rnadde iceren tutkal kullarun. • Sert ahsaplarla ~all§~rken tozlann kanssre yoll a9abi~ecegiini goz onunde bulundurun ..

K,omma ;SD.i1lIfIl13 elektrikli gore ,aletilerinin Siil,iflj'md!nlmaSI

~,alll'~ma

IKolllma Slnlfl I - Korumalfi akliln si,slemi
KorLJm(l
SIDIfl

II - iWruma~1 izolas'Ion

~

Koru rliI1li smrfl 111- fi(o;rlJma,iJdu~Li~ a:kllml

~

• ileirksil yarpmdaki r;all~ma atanlannda ve hareket al,811 inrn cok dar ,olduglU yerlerde portatn
elektrlkll aletleri sadece

Qa~ "gffel\' B~
tertibanyla

etzl Te:kI1fB Ya;m'riit Ha~krada

• Kaynak durnannu emme
erndlrln.

• YLlksekadla~llmLIdsmlrlsre yapdan kaynak r~lemi sirasmda sag~lkrlski olusurnuna dlkkat edin. • Gi.iverl:e altmda gaz birikmesini 6nleyin. • Gaz hortumlanru darbe gormeyecek ~eki,lde uzatm, Gaz' tOpu lie, gaz memes! arasmda kisa mesate birakm, Horturn kmlrna ernnlyetl veya galz Sizintl
ernniyetl kullanm.

CI§agldakil koruma onlemteri ile r;all§llrll1; - Korurnan dO~Ok akim (Sadece korurna smm 1IIIolan) ~.a~ll§ma etl€mlnr baglaym al
1

vella

- Korumah transtormator kullanm (Sadece bir elsktrik aleti baglaYHlI .. Korurna S lin If I, I otan c;:ah~ma aletierinde iletken r;evreyle potansiyel denge olusturun),

• ,g:alll§ma blttlkten sonra gOrvertedeki turn gaz tesisanm

• Cam ely,arftabakasl He t;all§lrken solunum maskesi
kullarun,

indirin.
• Eiekhikle <;ah§an maklneleri ve cihazlan sadecs ozel baglant! noktalan uzerinden elektriga baglaym: - Korurnah du§uk akimla veya - KortUm.all transforrnatorle ~ah§malldlr. - I~ s30 rnA' Ii -FII konma dQzenegi §-alteri kapattlarak da korurna sagianabililr. • Aynma ve du§rQk akirn transrormatcrlerirs iletken mekaruarm dll§!n<l kurun.

• Rec;ine ve sertlestiricilerle ternasmdan sakimn (alsrji
tehllkesl),

cut

• t;alkallamm materyalln yangm te hi II kesi 0.1 UI§tu ra b ile cegi n i i unutmaym,

'. IPU-k6pugu lie sadece FCKWssrosst kopO klle ri klUillan Ill.

Kesme arnnda ortava t;~kan emin
buhanru hernen emme tertlbatiyla erndirin. • Cildi korurnaya ozen gosterin: - i§ten once cildin korunrnasr, - I§ten sonra detalyl! dill ternlzligl, - Ternlzllkten soma dogm cilt
bakirru.

Dlger A91kl'aimalar:
BGV AI, "Onleme ,prensi plerii

BGIR' Al "Onleme
8GVM

plE!nsipleri"

"i§Y!!li saglillt: h.r-zmellerir' Te~ Iii~li· nTIiitddelerden I«:!rlJm"l1<l )it'melmeligli (GeISicofN) BGIR ]90,'iMas'ke kullarumil" i§!etme gilvellilligu YOl!llltnne'ligi
BGR 50Q .~§ miill~inele[iJlill

kUllamm,"

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful