NILAI MURNI

BIL 1. Adil NILAI KETERANGAN Mempertimbangkan sesuatu secara objektif, menyeluruh , tepat dan wajar. Sikap bertanggungjawab menimbulkan kepercayaan kepada orang lain. yang boleh dan keyakinan

2.

Amanah

3.

Baik Hati

Sikap yang sentiasa mengambil berat akan perasaan dan kebajikan orang lain. Sikap ini boleh dinilai berdasarkan tindak tanduk orang lain terhadap kita. Perasaan simpati terhadap kesedihan orang lain. kesusahan dan

4.

Belas kasihan

5.

Berani bertanggungjawab

Sanggup bertanggungjawab keputusan yang telah diambil.

terhadap

6.

Berani tidak membuta tuli

Sanggup dan bersedia menhadapi cabaran dengan mengambil kira kemampuan diri dan akibat daripada tindakan yang diambil. Sanggup mempertahankan sesuatu yang diakui benar dengan memberikan bukti-bukti yang nyata.

7.

Berani kerana benar

8.

Berani mempertahankan Sanggup mempertahankan sesuatu yang pendirian diyakini benar dengan alas an-alasan yang munasabah. Bercakap benar Menyatakan sesuatu dengan betul dan benar tanpa menokok tambah dan tidak berselindung. Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain.

9.

10.

Berdikari

NILAI MURNI

BIL 11. Berfikiran terbuka

NILAI logik

KETERANGAN dan Sikap dan pandangan yang boleh diterima akal dan munasabah. Sentiasa mengutamakan persetujuan dan bekerjasama dalam menjalankan sesuatu pekerjaan bagi kepentingan bersama. Kesanggupan seseorang untuk memikul tugas atau kewajipan dan melaksanakannya dengan sempurna. Perasaan yang dilahirkan untuk menunjukkan pengiktirafan terhadap sesuatu jasa, sumbangan dan pemberian. Sanggup bertanggungjawab keputusan yang telah diambil. terhadap

12.

Bermuafakat

13.

Bertanggungjawab

14.

Berterima kasih

15.

Berani bertanggungjawab

16.

Bertimbang rasa

Mengambil kira keperluan dan perasaan orang lain. membuat Berupaya mengambil kira baik buruk sesuatu perkara sebelum membuat keputusan.

17.

Boleh pertimbangan Boleh penaakulan Cekal

18.

melakukan Mampu berfikir dan dapat memberikan alas an yang munasabah. Teguh, tetap dan tabah hati dalam melakukan sesuatu tugas.

19.

20.

Cinta kepada keamanan Suka hidup berbaik-baik antara satu dengan dan keharmonian lain dan mengutamakan kedamaian dan kesejahteraan hidup.

NILAI MURNI
BIL NILAI KETERANGAN

21. 22.

Cinta kepada negara Daya usaha

Bangga dan taat setia kepada Negara. Berusaha bersungguh-sungguh dengan semangat inisiatif, inovatif dan kreatif untuk mencapai kejayaan. Berminat dan rela mengorbankan masa dan tenaga melakukan sesuatu kerja. Usaha dengan semangat tanpa mengenal putus asa. Turut serta dan membantu dalam melaksanakan sesuatu tugas secara beramairamai tanpa menerima sebarang upah. Budi pekerti dan tingkah laku mulia dan lemah lembut serta berbudi bahasa yang patut diamalkan oleh individu dalam hubungannya dengan ahli masyarakat yang lain. Menghargai dan memuliakan seseorang dalam institusi social dengan memberikan layanan yang sopan.

23.

Dedikasi

24.

Gigih

25.

Gotong -royong

26.

Hemah tinggi

27.

Hormat-menghormati

28.

Hormat dan taat kepada Kewajipan dan tanggungjawab seorang anak ibu bapa bagi memuliakan ibu bapa. Hormat kepada hak asasi Menghormati hak dan keperluan seseorang seperti yang terkandung Perlembangan Malaysia. asasi dalam

29.

30.

Hormat kepada Menghormati kepercayaan dan adat resam kepercayaan dan adat semua keturunan di Malaysia. resam pelbagai kaum

NILAI MURNI
BIL NILAI KETERANGAN

31.

Hormat kepada Menghormati sifat-sifat yang tersendiri yang keperibadian individu ada pada setiap individu terutama golongan yang kurang bernasib baik. Hormat kepada yang lebih Menunjukkan rasa hormat kepada golongan tua, guru, rakan , jiran tersebut dengan member layanan yang baik. tetangga dan pemimpin Hormat kepada raja dan Menerima dan menghormati raja serta lambang negara kebesaran Negara seperti bendera dan lagu kebangsaan. Ikhlas Kesucian hati tanpa mengharapkan balasan apabila melakukan sesuatu. Berupaya mengembangkan potensi yang ada dalam diri sendiri untuk mencapai sesuatu kejayaan dalam hidup. Perasaan cinta, kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan lahir dari hati yang suci terhadap seseorang. Perlakuan, pertuturan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah. Kebaikan yang dirasai hasil daripada usaha saling membantu sesama manusia. Boleh melakukan sesuatu tanpa asalkan kebebasan itu tertakluk peraturan dan undang-undang. batasan kepada

32.

33.

34.

35.

Jaya diri

36.

Kasih sayang

37.

Keadilan

38.

Kebaikan bersama

39.

Kebebasan

40.

Kebebasan dalam system Sistem demokrasi member individu kebebasan demokrasi melakukan sesuatu bagi menjamin kesejahteraan hidup.

NILAI MURNI
BIL 41. Adil NILAI KETERANGAN Mempertimbangkan sesuatu secara objektif, menyeluruh , tepat dan wajar.

42.

Amanah

Sikap bertanggungjawab menimbulkan kepercayaan kepada orang lain.

yang boleh dan keyakinan

43.

Baik Hati

Sikap yang sentiasa mengambil berat akan perasaan dan kebajikan orang lain. Sikap ini boleh dinilai berdasarkan tindak tanduk orang lain terhadap kita. Perasaan simpati terhadap kesedihan orang lain. kesusahan dan

44.

Belas kasihan

45.

Berani bertanggungjawab

Sanggup bertanggungjawab keputusan yang telah diambil.

terhadap

46.

Berani tidak membuta tuli

Sanggup dan bersedia menhadapi cabaran dengan mengambil kira kemampuan diri dan akibat daripada tindakan yang diambil. Sanggup mempertahankan sesuatu yang diakui benar dengan memberikan bukti-bukti yang nyata.

47.

Berani kerana benar

48.

Berani mempertahankan Sanggup mempertahankan sesuatu yang pendirian diyakini benar dengan alas an-alasan yang munasabah. Bercakap benar Menyatakan sesuatu dengan betul dan benar tanpa menokok tambah dan tidak berselindung. Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain.

49.

50.

Berdikari

NILAI MURNI
BIL 1. Adil NILAI KETERANGAN Mempertimbangkan sesuatu secara objektif, menyeluruh , tepat dan wajar. Sikap bertanggungjawab menimbulkan kepercayaan yang boleh dan keyakinan

2.

Amanah

kepada orang lain. 3. Baik Hati Sikap yang sentiasa mengambil berat akan perasaan dan kebajikan orang lain. Sikap ini boleh dinilai berdasarkan tindak tanduk orang lain terhadap kita. Perasaan simpati terhadap kesedihan orang lain. kesusahan dan

4.

Belas kasihan

5.

Berani bertanggungjawab

Sanggup bertanggungjawab keputusan yang telah diambil.

terhadap

6.

Berani tidak membuta tuli

Sanggup dan bersedia menhadapi cabaran dengan mengambil kira kemampuan diri dan akibat daripada tindakan yang diambil. Sanggup mempertahankan sesuatu yang diakui benar dengan memberikan bukti-bukti yang nyata.

7.

Berani kerana benar

8.

Berani mempertahankan Sanggup mempertahankan sesuatu yang pendirian diyakini benar dengan alas an-alasan yang munasabah. Bercakap benar Menyatakan sesuatu dengan betul dan benar tanpa menokok tambah dan tidak berselindung. Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain.

9.

10.

Berdikari

NILAI MURNI
BIL 1. Adil NILAI KETERANGAN Mempertimbangkan sesuatu secara objektif, menyeluruh , tepat dan wajar. Sikap bertanggungjawab menimbulkan kepercayaan kepada orang lain. yang boleh dan keyakinan

2.

Amanah

3.

Baik Hati

Sikap yang sentiasa mengambil berat akan perasaan dan kebajikan orang lain. Sikap ini boleh dinilai berdasarkan tindak tanduk orang lain terhadap kita. Perasaan simpati terhadap kesedihan orang lain. kesusahan dan

4.

Belas kasihan

5.

Berani bertanggungjawab

Sanggup bertanggungjawab keputusan yang telah diambil.

terhadap

6.

Berani tidak membuta tuli

Sanggup dan bersedia menhadapi cabaran dengan mengambil kira kemampuan diri dan akibat daripada tindakan yang diambil. Sanggup mempertahankan sesuatu yang diakui benar dengan memberikan bukti-bukti yang nyata.

7.

Berani kerana benar

8.

Berani mempertahankan Sanggup mempertahankan sesuatu yang pendirian diyakini benar dengan alas an-alasan yang munasabah. Bercakap benar Menyatakan sesuatu dengan betul dan benar tanpa menokok tambah dan tidak berselindung. Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain.

9.

10.

Berdikari

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful