You are on page 1of 34

PANDUAN PELAKSANAAN

PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Berkuat kuasa mulai Jun 2011

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 0

PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

KANDUNGAN

MUKA SURAT

1.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

2.

Falsafah Pendidikan Guru

3.

Model Konseptual Pendidikan Guru

4.

Pengenalan Program Bina Insan Guru

5.

Matlamat dan Objektif Program BIG PPG

6.

Objektif Modul Pelaksanaan BIG PPG

9.

7.

Jawatankuasa Pelaksanaan dan Bidang Tugas

10

8.

Struktur Ahli Jawatankuasa Kerja

11

9.

Jadual Pelaksanaan Program BIG PPG

12

10.

Panduan dan Prosedur Pelaksanaan

15

11.

Peraturan dan Arahan Tetap Program Perkhemahan BIG PPG

21

13.

Prosedur Keselamatan BIG PPG

25

17.

Panel Modul

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 1

PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

Falsafah Pendidikan Kebangsaan


Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan
jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri
serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan Negara.

Falsafah Pendidikan Guru


Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta
menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang
bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

MODEL KONSEPTUAL PENDIDIKAN GURU


Model Konseptual Pendidikan Guru dibina berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ( FPK ) dan Falsafah
Pendidikan Guru ( FPG ) yang menekankan kepentingan tiga aspek asas iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai yang
disepadukan merentasi semua disiplin mata pelajaran serta program yang dirancangkan seperti gambar rajah
di bawah:
07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 2

PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

MODEL KONSEPTUAL PENDIDIKAN GURU


KETUHAN AN

ROHANI

Pengetahuan

INTELEK

Nilai

Kemahiran

EMOSI

JASMANI

KENDIRI

KEMASYARAKATAN

Model Konseptual Pendidikan Guru mengutamakan akauntabiliti guru kepada tiga dimensi utama, iaitu kendiri,
kemasyarakatan dan ketuhanan. Citra guru dalam ketiga-tiga dimensi ini dijelmakan dalam program yang dirancangkan
seperti berikut:
Ketuhanan

:Menganjurkan peningkatan ilmu, penghayatan dan amalan individu sebagai insan yang percaya
dan patuh kepada ajaran agama.

Kemasyarakatan :Menekankan peranan guru sebagai pendidik, pemimpin dan sebagai agen perubahan.
07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 3

PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

Kendiri

:Menjurus kepada pembinaan profesionalisme, daya ketahanan, patriotisme, pemupukan budaya


ilmu dan pembentukan sahsiah dan berpekerti mulia.

Selaras dengan FPK dan FPG, model ini menggambarkan suatu usaha membina kekuatan dan ketahanan diri guru
berasaskan kepatuhan kepada Tuhan dan kesejahteraan bermasyarakat. Hasrat ini dapat dicapai menerusi pelaksanaan
kurikulum pendidikan guru yang menyepadukan aspek-aspek pengetahuan, kemahiran ikhtisas dan amalan nilai-nilai
keguruan.Kurikulum

Bina Insan Guru Program Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan( PISMP ) digubal dengan

mengambil kira usaha menterjemahkan ketiga-tiga aspek iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai secara bersepadu yang
diperjelas seperti berikut:
Pengetahuan:

Merangkumi pengetahuan dan kefahaman tentang kandungan ilmu bidang pengajian, teori
pembelajaran, bahan kurikulum, pentaksiran dan pengurusan persekitaran pembelajaran serta sumber
berkaitan bidang pengajian.

Kemahiran :

Merangkumi kemahiran intelek yang melibatkan penggunaan kemahiran berfikir aras tinggi dalam
pembelajaran, penyelesaian masalah dan membuat keputusan; penggunaan ilmu dan kemahiran dalam
pelaksanaan pengajaran pembelajaran; dan keupayaan memindahkan pengetahuan dan kemahiran
yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar.

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 4

PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

Nilai

Merujuk kepada penerapan, penghayatan dan amalan nilai-nilai murni sebagai insan yang percaya dan
patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat

serta memiliki dan menampilkan

nilai, etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika
Keguruan Malaysia.

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 5

PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

BINA INSAN GURU


PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG )
Peringkat

Semester
Perlaksanaan

2 dan 3

Jumlah
Jam

Pro Forma Kursus

Catatan

WAJ 3114 ( Perkhemahan 1 )


Pro Forma Fasa 1 ( 45 Jam )
A. Aktiviti di IPG ( IPG Based )
Taklimat Umum BIG ( 1 Jam )
Taklimat Perkhemahan ( 1 Jam )
Taklimat Keselamatan di air ( 1 Jam )
Taklimat LDK ( 2 Jam )

1
1
1
2

B. Kem Kepimpinan aktiviti ***


Mendirikan khemah
Malaysia Cergas
Latihan Dalam Kumpulan
Kembara / Orienteering
Tazkirah dan Moral
Persembahan Kumpulan

2
1
2
2
1
2

40

10jam

Pelaporan
Refleksi
Persediaan

Pelajar
Sekolah

Taklimat
dilaksanakan di IPG
oleh Pensyarah
kepada pelajar PPG
( 1 pensyarah :30
pelajar )

Dilaksanakan di sekolah
( school based )
***Semua aktiviti ini
hendaklah
diuruskan/dijalankan
oleh pelajar PPG
semasa perkhemahan

Pelatih
PPG

5
20

30 jam

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 6

PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

Peringkat

Semester
Perlaksanaan

4 dan 5

Pro Forma Kursus

Jumlah
Jam

Catatan

WAJ 3114 ( Ceramah / Aktiviti Kemasyarakatan )


Pro Forma Fasa 2 (10 Jam )
1. Ceramah
A. Pembinaan Insan Guru Yang Seimbang ( kumpulan sasaran rakan sejawat )
i. Guru sebagai insan mulia
ii. Kualiti peribadi dan profesionalisma seorang guru.
iii. Pembelajaran berterusan dan seluas hayat.
B. Guru dan Hubungan Komuniti ( kumpulan sasaran masyarakat setempat )
i. Cabaran guru merealisasikan pendemokrasian
pendidikan.
ii. Guru sebagai agen perubahan masyarakat.
iii. Hubungan sekolah dan komuniti ke arah
pembangunan pendidikan.

Dilaksanakan di
sekolah ( school
based )
Pelajar PPG boleh
memilih tajuk A, B
atau C untuk
dilaksanakan

C. Guru dan Akauntabiliti Profesionalisme ( kumpulan sasaran rakan sejawat )


i. Pembinaan semula sikap ke arah perkhidmatan
pendidikan bertaraf dunia
ii. Guru reflektif menjana keberkesanan tugas.
iii. Etika dan moral profesional.
iv. Dasar dan wawasan pendidikan dan implikasinya
kepada peranan dan tanggungjawab guru.

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 7

PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

Peringkat

Semester
Perlaksanaan

Pro Forma Kursus


2. Aktiviti Kemasyarakatan
A. Khidmat sosial ( sasaran adalah murid sekolah )
i. khidmat sosial dan kebajikan (rumah kebajikan,
hospital, rumah anak yatim, pusat penjagaan warga
emas dan lain-lain)
ii. bantuan bencana (banjir, kebakaran, bencana alam)
iii. gotong royong (membersihkan tanah perkuburan,
rumah ibadat, pusat-pusat komuniti, khidmat
kebajikan dan lain-lain).

Jumlah
Jam
7

Catatan

Dilaksanakan di
sekolah ( school
based ) atau
persekitaran
setempat.
Pelajar PPG boleh
memilih tajuk i, ii
atau iii untuk
dilaksanakan

WAJ 3114 ( Bengkel / Aktiviti Kemasyarakatan )


Pro Forma Fasa 3 (10 Jam )
1. Bengkel ( kumpulan sasaran - murid sekolah )
Bengkel Etiket dan Sosial
i. Pengucapan awam
ii. Kesantunan berbahasa
iii. Tertib / adab di meja makan
iv. Pengendalian Majlis
v. Etika berpakaian
2. Aktiviti Kemasyarakatan ( kumpulan sasaran murid )
1. Khidmat kepada komuniti
i. Kelas tambahan
ii. Klinik subjek bimbingan / pembelajaran
iii. Kempen kesedaran ( AADK, ASNB dan sebagainya )

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

Dilaksanakan di
sekolah ( school
based )
Pelajar PPG boleh
memilih sekurangkurang SATU tajuk
untuk dilaksanakan
Dilaksanakan di
sekolah ( school
based )
Pelajar PPG boleh
memilih sekurangkurang SATU tajuk
untuk dilaksanakan

MK 8

PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

Peringkat

Semester
Perlaksanaan

Pro Forma Kursus

WAJ3114 ( Perkhemahan II / Khidmat Kemasyarakatan / Kem


Motivasi dan Bimbingan )
Pro Forma Fasa 4
1. Perkhemahan II - 3H2M ( kelas bimbingan / motivasi )
a. Penyediaan tapak
b. Interaksi dengan komuniti setempat
c. Aktiviti kerohanian / moral
d. Kem Motivasi / kerjaya / Kem Akil Baligh / Kem Solat / Kem
Pintar Cerdas
e. Malaysia Cergas dan patriotik
f. Latihan Dalam Kumpulan ( LDK )
i. Reengineering interpersonal
ii. EIC (Emotional & Spiritual Competency -interpersonel)
g. Jenis Khidmat Masyarakat
i. Khidmat sosial (khidmat sosial dan kebajikan (rumah
kebajikan, hospital, rumah anak yatim, pusat
penjagaan warga emas)
ii. gotong royong (membersihkan tanah perkuburan,
rumah ibadat, pusat-pusat komuniti, dan khidmat
kebajikan).
iii. Bantuan bencana bantuan bencana (banjir,
kebakaran, bencana alam)
3

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

Jumlah
Jam
35

Catatan

Dilaksanakan di
sekolah ( school
based )
3H2M
***Semua aktiviti ini
hendaklah
diuruskan/dijalankan
oleh pelajar PPG
semasa perkhemahan

Dilaksanakan di
sekolah ( school
based ) atau
masyarakat
setempat.
Pelajar PPG boleh
memilih sekurangkurang satu jenis
khidmat masyarakat
untuk dilaksanakan

WAJ3114 ( Bengkel / Lawatan Benchmarking-Sekolah


Cemerlang ) Pro Forma Fasa 5 ( 10 Jam )

MK 9

PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

Peringkat

Semester
Perlaksanaan

Pro Forma Kursus

Catatan

1. Bengkel ( kumpulan sasaran rakan sejawat )


a. Guru dan Perundangan ( Akta Kanak-kanak )
b. Standard Guru Malaysia ( SGM )
c. Akta 550 / Akta Pendidikan
d. Surat Pekeliling Ikhtisas / Perkhidmatan / Perintah Am
Perkhidmatan
e. NKRA

2. Lawatan Benchmarking ( sasaran murid sekolah )


a. Lawatan ke sekolah cemerlang ( sekolah harapan Negara /
Sekolah Cluster / Sekolah Amanah / Sekolah Bestari / Sekolah
Wawasan / Sekolah Berprestasi Tinggi )
i. Ciri-ciri kepimpinan (jenis kepimpinan )
ii. Pengurusan ( sistematik, misi sekolah, visi sekolah )
iii. Iklim sekolah / Budaya sekolah
iv. Infrastruktur / Infostruktur Kurikulum

WAJ3114 ( Bengkel / Lawatan Benchmarking-Guru


Cemerlang ) Pro Forma Fasa 6 ( 10 Jam )

1. Lawatan Benchmarking ( kumpulan sasaran - kumpulan pelajar PPG


)
a. Inovasi pedagogi Guru Cemerlang
b. Amalan pengajaran dan pembelajaran Guru Cemerlang
c. Ciri-ciri Profesionalisme dan Komitmen Guru Cemerlang
Laporan dan Penilaian Reflektif

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

Jumlah
Jam

Dilaksanakan di
sekolah ( school
based )
Pelajar PPG boleh
memilih sekurangkurang satu tajuk
untuk LADAP di
sekolah.
Dilaksanakan di
sekolah ( school
based ) dan
berdekatan dengan
sekolah anda.

Pelajar PPG secara


berkumpulan dalam
sesebuah daerah
melakukan lawatan
Benchmarking

MK 10

PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

Peringkat

Semester
Perlaksanaan

Pro Forma Kursus


2. Bengkel
a. Refleksi WAJIB BIG Peringkat 1 hingga 3
b. Majlis Penutupan BIG PPG peringkat IPG

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

Jumlah
Jam
3

Catatan
Dilaksanakan di IPG
dengan pensyarah /
jurulatih
( 1 pensyarah :30
pelajar )

MK 11

PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

PROGRAM BINA INSAN GURU


BAGI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG )
1.

PENGENALAN PROGRAM BINA INSAN GURU


Guru adalah pembina generasi Malaysia. Pembangunan modal insan berkualiti tinggi merupakan suatu keperluan

dalam usaha melahirkan rakyat yang berilmu, berkemahiran serta memiliki kekuatan spiritual dan sahsiah yang unggul. Bagi
menjayakan wawasan dan matlamat pendidikan ini, guru-guru Malaysia perlu memiliki dan menguasai kekuatan ilmu dan
intelek yang tinggi, penguasaan kemahiran profesional yang mantap serta diperkasakan dengan penguasaan kemahiran dan
teknologi baru, penghayatan nilai dan etika keguruan serta kekuatan peribadi dan sahsiah yang terpuji selaras dengan hasrat
negara.
YAB Dato Seri Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia ketika membentangkan

Rancangan Malaysia

ke-9 di Parlimen telah menegaskan bahawa pendekatan kepada pembangunan modal insan haruslah secara holistik,
menekankan pembangunan ilmu pengetahuan, kemahiran, modal intelektual, pembudayaan sikap progresif serta nilai etika
dan moral yang tinggi.
Selaras dengan hasrat ini, pendidikan guru hendaklah berterusan sifatnya dan berpaksikan hasrat serta komitmen
untuk membentuk, memupuk dan melahirkan insan guru yang berkualiti, iaitu yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan
profesional yang tinggi serta ciri dan kualiti sahsiah yang terpuji.

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 12

PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

Kursus Bina Insan Guru (BIG ) merupakan suatu wahana ke arah pembinaan dan pembentukan kualiti insan guru
yang dihasratkan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ( FPK ) dan Falsafah Pendidikan Guru (FPG). Program
ini melibatkan semua pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian. Program ini direalisasikan dalam
tiga fasa yang dilaksanakan ditempat masing masing dalam sepanjang tempoh pengajian. Melalui aktiviti yang dirancang,
pelajar dapat mengenal diri (real-self) dan mampu mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang diperolehi ke arah
pembangunan diri sebagai insan guru secara berterusan. Program ini diharap dapat melahirkan guru-guru yang memiliki
kemantapan sahsiah dan kuasa profesional yang tinggi serta sentiasa bersedia dan mampu menangani pelbagai cabaran
pendidikan dan arus globalisasi.
Pelaksanaan Bina Insan Guru ( BIG ) lebih menekankan kepada pembelajaran di luar bilik darjah secara alamiah
dalam konteks dan situasi sebenar dalam usaha memperkasakan ilmu, kemahiran, daya intelek, nilai dan akhlak keguruan di
kalangan pelajar. Di samping program dan aktiviti yang dirancang secara khusus, usaha pembinaan insan guru yang unggul
ini juga diperkukuhkan melalui aktiviti tutorial dan budaya Institut Pendidikan Guru (IPG).

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 13

PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

2.

MATLAMAT DAN OBJEKTIF PROGRAM BIG PPG


Program Bina Insan Guru ( BIG ) bermatlamat untuk melahirkan guru-guru yang mempunyai kemantapan akhlak, nilai-

nilai kerohanian dan keguruan, daya ketahanan diri yang tinggi serta aura keguruan yang selaras dengan prinsip Rukun
Negara, Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru.

Pembinaan insan guru merupakan usaha

berterusan sepanjang program pendidikan keguruan berasaskan kesedaran bahawa profesion keguruan adalah mulia dan
guru adalah pembina generasi negara. Program BIG akan bermula dengan Peringkat 1- Perkhemahan I ( 45 Jam ) yang
akan dilaksanakan pada semester ke dua dan ke tiga. 5 jam pertama di laksanakan di IPGK dan 40 jam lagi dilaksanakan
secara berasaskan sekolah ( school based ). Fokus aktiviti Peringkat 1 ini adalah untuk memberi peluang kepada pelajar:

1.

Memahami realiti persekitaran dan responsif secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran yang
berbeza.

2.

Menggunakan ilmu dan kemahiran dalam pelaksanaan sesuatu tindakan, amalan atau aktiviti

3.

Menghayati ciri-ciri kerohanian, nilai, etika dan akhlak keguruan.

4.

Menilai kesesuaian ciri personaliti kendiri dan kerjaya keguruan serta membina pemikiran positif terhadap kerjaya
keguruan.

5.

Berupaya mengurus diri dengan mempamerkan disiplin kendiri yang tinggi, kebolehan berdikari dan penampilan diri
yang sesuai.

6.

Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.

7.

Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan jasmani, emosi, rohani ( spritual ) dan sosial.

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 14

PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

8.

Memupuk semangat berpasukan, bekerjasama dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas secara
berkumpulan.

9.

Berupaya berfikir secara reflektif dan kritikal ke atas pengalaman, kekuatan dan kelemahan diri serta mengambil
tindakan penambahbaikan secara berterusan

3.

OBJEKTIF MODUL PELAKSANAAN BIG PPG


Buku Panduan Pelaksanaan dan Modul BIG PPG ini bertujuan untuk mencapai objektif berikut:
a. Menjadi rujukan dan panduan kepada pelaksana program BIG PPG di Institut Pendidikan Guru di Malaysia
b. Memastikan wujudnya kesetaraan dan keseragaman dalam pelaksanaan BIG PPG di Institut Pendidikan Guru
di Malaysia
c. Memastikan pelaksanaan BIG PPG memenuhi matlamat kurikulum dan mencapai hasil pembelajaran yang
ditetapkan.

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 15

PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

4.

CADANGAN JAWATANKUASA PELAKSANA PERINGKAT SEKOLAH DAN BIDANG TUGAS


Struktur Jawatankuasa Program Bina Insan Guru PPG ( MENGIKUT KEPERLUAN AKTIVITI )
Pengerusi

Guru Pelatih PPG

Timbalan Pengerusi

Penolong Kanan KK

Setiausaha

Pelajar PPG ( Program Pensiswazahan Guru )

Bendahari

( Lantikan sekolah )

Ahli Jawatankuasa :
i.

Pengerusi Jawatankuasa Kerohanian dan Moral

ii.

Pengerusi Jawatankuasa Peralatan

iii.

Pengerusi Jawatankuasa Makanan

iv.

Pengerusi Jawatankuasa Aktiviti

v.

Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan dan Keselamatan

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

Dilantik mengikut keperluan aktiviti

MK 16

PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

SENARAI TUGAS PELAJAR PPG UNTUK


PERLAKSANAAN PERINGKAT 1 BIG - PERKHEMAHAN
Bil

Jawatan

1.

Pelajar PPG

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

Bidang Tugas

Menyediakan kertas cadangan pelaksanaan BIG PPG


Mengadakan mesyuarat-mesyuarat yang berkaitan aktiviti.
Menguruskan surat menyurat dan hubungan dengan agensi-agensi luar yang terlibat
Membuat post mortem dan laporan pelaksanaan BIG PPG
Menyediakan laporan penilaian BIG PPG
Pemantauan pelaksanaan keseluruhan program
Menyediakan anggaran perbelanjaan BIG PPG.
Menyediakan laporan kewangan pelaksanaan BIG PPG
Mengendalikan aktiviti kerohanian / moral
Mengenalpasti fasilitator aktiviti kerohanian / moral
Menyediakan dan memastikan semua peralatan perkhemahan boleh digunakan.
Menyediakan peralatan memasak
Menyediakan peralatan siaraya
Menyediakan bahan alat tulis
Menyediakan peralatan komunikasi
Menyediakan peralatan kembara dan orienteering
Mengawasi kuantiti bekalan makanan
Menyediakan menu makanan
Mengawasi kebersihan penyediaan makanan dan mengawal mutu penyediaan makanan
Memberi taklimat kepada semua jurulatih dan jawatankuasa.
Menyelaraskan semua aktiviti sepanjang perkhemahan.
Mengadakan mesyuarat O Group setiap malam
Memastikan semua aktiviti sepanjang perkhemahan berjalan mengikut jadual.
Sentiasa berada di tapak perkhemahan.
Sentiasa menjaga kebajikan dan keselamatan jurulatih dan peserta
Menjadi pegawai perhubungan dengan pihak luar sepanjang perkhemahan
Menjadi pegawai pengiring LO kepada VIP semasa perasmian penutup
MK 17

PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

Bil

Jawatan

Bidang Tugas

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

Merancang dan mengendali aktiviti


Memilih dan menentukan jurulatih / fasilitator mengikut kepakaran.
Menjadi tempat rujuk bagi pelaksanaan sesuatu aktiviti.
Memastikan pelaksanaan aktiviti mengikut arahan dan prosedur yang ditetapkan
Menyediakan peralatan kecemasan dan ubat-ubatan
Menguruskan pengangkutan peserta ke tapak perkhemahan
Menguruskan insuran peserta
Menyediakan kawasan selamat bagi setiap program BIG PPG
Dan lain-lain yang difikirkan perlu.

MK 18

PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

CADANGAN JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU


PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) PERINGKAT 1
Hari /
Masa

0700
0800

0800
1000

1000
1030

1030
1230

1230
1400

1400
1600

1600
1630

1630
1800

Hari 1

Taklimat
dan
Mendirikan
Khemah

Aktiviti 1

Rehat

Aktiviti 2

Rehat

Aktiviti 3

Rehat

Penutup/
Menurunkan
Khemah

Aktiviti Perkhemahan :

Mendirikan khemah
Malaysia Cergas
Latihan Dalam Kumpulan
Kembara / Orienteering
Tazkirah dan Moral
Persembahan Kumpulan
10jam

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 19

PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

PANDUAN DAN PROSEDUR PELAKSANAAN


1.

PERANCANGAN AWAL DAN PERSEDIAAN PROGRAM


Program BIG PPG akan menjadi satu aktiviti yang sempurna jika terdapat perancangan dan persediaan dibuat

dengan teliti dan sistematik. Oleh sebab itu, pelajar PPG perlu mengadakan perbincangan, mesyuarat dan permuafakatan
dalam mengenal pasti beberapa perkara penting sebelum, semasa dan sesudah program dijalankan.
Antara perkara yang perlu diuruskan ialah:
a.

Penubuhan dan pemilihan Jawatankuasa Kerja

b.

Menyediakan Kertas kerja pelaksanaan dan mengemukakan kepada pihak sekolah untuk tujuan kelulusan

c.

Memilih dan menentukan lokasi program

d.

Merancang pengisian aktiviti.

e.

Merancang perbelanjaan

f.

Memberi taklimat dan merancang latihan asas kepada murid-murid / peserta taklimat kepada jurulatih /
fasilitator dan urusetia

g.

Merancang dan menentukan bantuan logistik yang diperlukan

h.

Mengenal pasti dan menyediakan peralatan yang diperlukan

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 20

PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

2.

TINDAKAN YANG PERLU DILAKSANAKAN


SEBELUM AKTIVITI PERINGKAT 1

Bil
1.

Perkara
Taklimat Pertama Program BIG
PPG Kepada Pelajar

Isi Kandungan
A. Taklimat Umum BIG
a. Rasional BIG PPG
b. Objektif BIG PPG
c. Model Konseptual BIG PPG ( Rujuk
pro Forma Fasa 1 hingga 6 BIG
PPG)
d. Struktur Organisasi

Tindakan

Diadakan di IPG
Dikendalikan oleh Penyelaras
Program BIG PPG IPG
Bahan-bahan taklimat
VCD dan LCD
Bahan bercetak

B. Taklimat Perkhemahan
a. Panduan pelaksanaan perkhemahan
( rujuk Buku Panduan Pelaksanaan )
b. Penulisan Refleksi / Folio
c. Persiapan awal
d. Etika Peserta BIG PPG
e. Keadaan Fizikal
f. Peralatan
g. Status Kesihatan
h. Kuatermaster makanan
i. Kuatermaster peralatan
j. Kebajikan dan Keselamatan
k. Jadual Pelaksanaan
C. Taklimat Keselamatan di air
a. Teori keselamatan di air
b. Arahan, ciri dan dan langkah
keselamatan di air

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 21

PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

D. Taklimat LDK
a. Taklimat dan panduan pelaksanaan
LDK.
b. Cara dan pengendalian LDK
c. Bentuk-bentuk permainan LDK
2.

Mesyuarat Perancangan
Pelaksanaan BIG PPG

Perancangan Pelaksanaan Program


i. Lokasi Program
ii. Tarikh Program
iii. Lawatan Tapak
iv. Perhubungan luar
v. Peralatan
vi.
Pembahagian tugas Kem Komander
/Jurulatih / Fasilitator
vii. Kos
viii.
Kebajikan / makanan

Pelajar PPG dengan


Jawatankuasa Pelaksana BIG
PPG peringkat sekolah.

SEMASA AKTIVITI PERINGKAT 1


Bil

Perkara

1.

Taklimat kepada peserta program

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

Isi Kandungan
i.

Memperkenalkan Jurulatih / Fasilitator


Siri BIG PPG kepada peserta.
ii.
Pembahagian Tugas kepada peserta
iii. Keadaan Fizikal
iv. Peralatan
v.
Status Kesihatan
vi. Kuatermaster makanan
vii. Kuatermaster peralatan
viii. Kebajikan dan Keselamatan
ix. Jadual Pelaksanaan
x.
Pergerakan Aktiviti

Tindakan

Urusan pelajar PPG

MK 22

PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

xi.
xii.
xiii.
xiv.
2.

Pelaksanaan Aktiviti

i.

Disiplin Peserta
Peraturan Perkhemahan
Jadual Aktiviti
Pembahagian Nombor Peserta
(Numbering).
Urusan pelajar PPG

iii.

Arahan tetap yang merangkumi


prosedur sebelum aktiviti.
Melaksanakan semua komponen dalam
jadual
Penilaian dan penulisan refleksi

ii.

3.

Penutup Aktiviti

i.
ii.
iii.

Protokol acara penutup siri BIG PPG


Perbarisan
Ucapan VVIP

Urusan pelajar PPG

4.

Tindakan sebelum perjalanan


pulang

1.

Membersihkan peralatan dan kawasan


perkhemahan.
Memastikan peralatan adalah dalam
keadaan yang baik.
Pemulangan peralatan dengan amaun
yang sama.
Menyusun peralatan.

Urusan pelajar PPG

2.
3.
4.

SELEPAS AKTIVITI PERINGKAT 1


Bil
1.

Perkara
Tindakan Selepas Aktiviti

Isi Kandungan
1.
2.

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

Membuat refleksi / laporan


perlaksanaan BIG PPG
Menyediakan dokumentasi audio/video

Tindakan
Penyelaras Program BIG
PPG IPG
MK 23

PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

SELEPAS AKTIVITI PERINGKAT 1

3.
4.

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

untuk tujuan pelaporan dan penilaian


( Rujuk Pentaksiran BIG PPG )
Menyiapkan portfolio.
Surat Penghargaan kepada agensi
yang membantu program BIG PPG (cth:
Polis, Jabatan Hutan, Jabatan Bomba
dan Penyelamat, , Jabatan Laut / Marin,
Penghulu) jika perlu.

MK 24

PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

PERATURAN DAN ARAHAN TETAP PROGRAM BIG PPG


Peraturan dan arahan tetap perkhemahan program Bina Insan Guru perlu dilaksanakan dan dikuatkuasakan supaya
program dan aktiviti yang dirancangkan dapat berjalan dengan lancar, berdisiplin, selamat dan mencapai objektif.
Peraturan dan arahan tetap yang dikendalikan oleh pelajar PPG kepada peserta adalah seperti berikut:
1.

Mematuhi arahan, jadual aktiviti dan penglibatkan diri secara menyeluruh dalam setiap aktiviti BIG PPG.

2.

Hendaklah menjalinkan hubungan silaturahim, kenal mengenal dan hormat menghormati antara satu sama lain.

3.

Hendaklah mengawal diri sendiri, berdisiplin dan mempamerkan tingkah laku yang terpuji sepanjang perkhemahan

4.

Peserta yang beragama Islam diwajibkan mengerjakan solat berjemaah di tapak perkhemahan apabila masuk
waktu solat.

5.

Peserta diwajibkan meghadirkan diri dan menepati masa dalam setiap program / aktiviti yang dilaksanakan.

6.

Peserta mesti menjaga dan bertanggungjawab terhadap peralatan yang disediakan. (Dilarang merosak atau
memindahkan peralatan ke tempat lain tanpa kebenaran)

7.

Peserta dilarang merokok sepanjang masa perkhemahan.

8.

Peserta dilarang membuang sampah di merata tempat dan bertanggungjawab menjaga kebersihan kawasan.

9.

Peserta dilarang menebang atau merosakkan pokok dan perlu sentiasa mengamalkan sikap mesra alam sekitar.

10. Peserta lelaki dilarang masuk ke kawasan perkhemahan perempuan dan juga sebaliknya tanpa kebenaran.
11. Pergaulan sihat secara kumpulan adalah dibenarkan tetapi berpasangan lelaki dan perempuan sepanjang
perkhemahan adalah ditegah.
12. Peserta mesti sentiasa berpakaian yang sesuai dengan aktiviti (berlandaskan tuntutan agama ) dan dilarang
memakai selipar atau kain pelikat di dewan makan atau mana-mana kawasan rasmi perkhemahan.
13. Peserta dilarang membawa dan memakai barang kemas semasa aktiviti perkhemahan.
07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 25

PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

14. Segala bentuk perjudian dan minuman keras diharamkan sama sekali.
15. Peserta tidak dibenarkan berkeliaran di luar khemah selepas jam 11.00 malam.
16. Peserta dilarang memancing, berburu, menangkap dan membunuh fauna atau merosakkan habitatnya.
17. Peserta dilarang membeli makanan dan minuman dari luar semasa aktiviti perkhemahan.
18. Peserta dilarang keluar dari kawasan perkhemahan kecuali semasa aktiviti rasmi atau dengan kebenaran.
19. Peserta bertanggungjawab terhadap penjagaan diri, peralatan dan harta persendirian.
20. Peserta dilarang membakar dalam kawasan perkhemahan tanpa kebenaran.
21. Penggunaan peralatan berbahaya dan berisiko perlu mendapat kebenaran dan pengawasan jurulatih / fasilitator.
22. Peserta dilarang menggunakan telefon bimbit tanpa kebenaran.
23. Peserta mesti mematuhi lain-lain arahan keselamatan berkaitan pelaksanaan sesuatu aktiviti yang dilaksanakan.
24. Peserta yang melanggar peraturan akan diberi amaran atau dikenakan tindakan oleh Jawatankuasa Keselamatan /
Urusetia.

PERINGATAN
Pelajar PPG dikehendaki berada bersama pelajar dari mula sehingga tamat aktiviti perkhemahan dan pada setiap

aktiviti yang dijalankan.


Kenderaan kecemasan perlu disediakan dan berada sepanjang masa di kawasan perkhemahan.

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 26

PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

SPESIFIKASI TAJUK BINA INSAN GURU PPG


PERINGKAT 1
TAJUK / AKTIVITI
1. Aktiviti di IPG

2. Mendirikan Khemah

3. Malaysia cergas dan patriotik.

4. Latihan Dalam Kumpulan (LDK)

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

KANDUNGAN

Taklimat umum BIG

Taklimat perkhemahan

Taklimat keselamatan di air

Taklimat LDK

Perancangan, pemilihan tapak, pembahagian tugas

Pembinaan khemah, penyediaan dan penyajian


makanan

Pembubaran khemah

Nyanyian patriotik

Menaikkan bendera

Kawad kaki

Senamrobik / aktiviti kalistenik

JAM INTERAKSI
5 Jam

40 jam.

Cadangan tajuk dan aktiviti LDK

Ice Breaking

Personaliti Guru dan Konflik Personaliti

Realiti persekitaran

Realiti diri dan motivasi keguruan


MK 27

PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

TAJUK / AKTIVITI

KANDUNGAN

Perubahan sikap

Pembinaan self esteem

JAM INTERAKSI

Catatan:
Pelajar PPG boleh memilih tajuk-tajuk atau aktiviti LDK
selain di atas yang bersesuaian dengan kursus dan
peserta.
5. Kembara dan Orienteering

Cadangan aktiviti semasa kembara dan orienteering.

Berjalan lasak

Aktiviti penghayatan alam

Pengenalan arah mata angin / kiblat

Penyelesaian masalah berkaitan dengan bila berlaku


kecemasan / kecederaan.

Permainan " Tresure-hunt"

Catatan:
Pelajar PPG boleh memilih sebarang aktiviti selain di atas yang
bersesuaian dengan kursus dan peserta.

6. Tazkirah / aktiviti moral

Cadangan tajuk-tajuk tazkirah / moral


Aku Ingin Menjadi Anak Soleh
Mencontohi Saidina Ali : Remaja Cemerlang
Bila Quran berbicara " .....perihal kepimpinan.."
Rasulullah Pemimpin Teladan

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 28

PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

TAJUK / AKTIVITI

KANDUNGAN

JAM INTERAKSI

Cadangan tajuk-tajuk moral


Rakyat Cemerlang Negara Gemilang
( SAM ) Saya Anak Malaysia
Pemimpin dan Kepimpinan
Malaysia Negaraku Tercinta
Catatan:
Pelajar PPG boleh memilih sebarang tajuk tazkirah / moral
selain di atas yang bersesuaian dengan kursus dan peserta.

7. Persembahan kumpulan

8. Refleksi

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

Pembahagian tajuk persembahan

Perlantikan hakim persembahan

Mengumumkan keputusan

Refleksi aktiviti

Refleksi umum

MK 29

PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

PROSEDUR KESELAMATAN BIG PPG PERINGKAT 1


SEBELUM AKTIVITI
1.

Pelajar PPG
a.

Menguruskan borang kebenaran waris / penjaga.

b.

Memastikan setiap peserta dilindungai insuran/takaful PTKB.

c.

Taklimat pelaksanaan BIG PPG Jurulatih, dan semua AJK.

d.

Taklimat pelaksanaan BIG PPG peserta / pelajar

e.

Memilih & Memastikan tapak perkhemahan

f.

Memastikan peralatan dalam keadaan baik & selamat digunakan

g.

Memaklumkan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab seperti Polis,Bomba dan Penyelamat dan hospital
terdekat

h.

Memastikan jurulatih yang berkelayakan menjalankan tugas

i.

Memastikan peserta memulakan perjalanan di Institut dan tamat di institut

j.

Memastikan peralatan & ubat-ubatan dibawa bersama

k.

Memastikan semua peserta / pelajar dalam keadaan sihat sebelum, semasa dan selepas aktiviti BIG PPG

l.

Memastikan pengangkutan pelajar terurus dengan baik pergi dan balik

m.

Memastikan borang-borang penilaian yang berkaitan mencukupi untuk digunakan

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 30

PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

SEMASA AKTIVITI
1.

KEM KOMANDAN
a.
Tiba lebih awal di tapak perkhemahan
b.

Memastikan tapak perkhemahan selamat dan ada kemudahan air dan eletrik

c.

Memastikan semua jurulatih yang dilantik sampai di tapak perkhemahan sebelum memulakan aktiviti

d.

Taklimat kepada jurulatih tentang spesifikasi tugas dan keselamatan pelajar

e.

Taklimat kepada peserta/ pelajar tentang spesifikasi tapak perkhemahan

f.

Memastikan semua peserta menduduki kawasan yang telah disediakan

g.

Menentukan kawasan / tempat yang selamat berkumpul sekiranya berlaku kejadian yang tidak diingini / waktu
kecemasan

2.

JURULATIH AKTIVITI KETAHANAN


a.

Membuat tinjauan awal ke lokasi aktiviti

b.

Head Count untuk memastikan semuanya selamat

c.

Memastikan semua bilangan peralatan mencukupi dan selamat digunakan

d.

Membuat laporan sekiranya kehilangan / kerosakan peralatan kepada QM Peralatan

e.

Melaporkan keadaan / perubahan struktur muka bumi di lokasi aktiviti kepada kem komandan

f.

Menunjuk cara menggunakan peralatan dengan betul dan selamat

g.

Memberi penerangan tentang keselamatan diri

h.

Mengenal pasti tahap kebolehan kesihatan dan kecergasan pelajar sebelum melaksanakan aktiviti

i.

Menyediakan satu pelan tindakan sekiranya berlaku kemalangan semasa aktiviti

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 31

PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

SELEPAS AKTIVITI
1.

KEM KOMANDAN
a.

Menerima Laporan ketua jurulatih

b.

Menerima Laporan Kuarter Master Kebajikan dan Keselamatan

c.

Menerima Laporan Kuarter Master Peralatan

d.

Menerima Laporan Kuarter Master Makanan

e.

Menerima Laporan Kewangan daripada Bendahari.

f.

Memastikan peralatan yang digunakan dibersihkan selewat-lewatnya 1hari selepas perkhemahan

g.

Memastikan semua peralatan mencukupi dan dalam keadaan baik

h.

Memastikan surat penghargaan dihantar kepada agensi yang membantu program BIG PPG contoh Polis,
Jabatan Bomba dan Penyelamat, Polis Marin, Jabatan Hutan dan lain-lain lagi

i.

Menyediakan sijil-sijil penyertaan kepada peserta yang mengambil bahagian.

j.

Memastikan laporan penilaian dan segala bukti perlaksanaan perkhemahan dihantar kepada mentor kuliah
berkenaan di IPG masing-masing ( Mesti dihantar pada interaksi bersemuka berikutnya )

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 32

PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

AHLI PANEL PENGGUBAL DAN PEMURNIAN


BUKU PANDUAN PELAKSANAAN BINA INSAN GURU-PPG
JULAI 2011
Bil.

Nama

Jabatan / Institut

Puan Hjh Dr.Noriati binti Abd,Rashid

Penyelaras

Pengarah
Pusat Pengembangan Akademik, IPGM, KPM

Tuan Haji Ust.Aleas bin Mat Isa

Pen.Penyelaras

Pusat Pengembangan Akademik, IPGM, KPM

En.Baharuddin bin Ab. Latiff

Pen.Penyelaras

Pusat Pengembangan Akademik, IPGM, KPM

En. Ahmad Sukri b. Mustaffa

Ahli

IPG Kampus Darulaman, Kedah Darul Aman

Tuan Haji Ruslan bin Saad

Ahli

IPG Kampus Sultan Abdul Halim, Kedah Darul Aman

En. Mohamad Hafedz b. Salleh

Ahli

IPG Kampus Darulaman, Kedah Darul Aman

En. Hishamuddin bin Hassan

Ahli

IPG Kampus Temenggong Ibrahim, Johor Baharu DT

En.Zakaria bin Mustaffa

Ahli

IPG Kampun Bahasa Melayu, Kuala Lumpur

Tuan Haji Norhizan b. Zainol

Ahli

IPG Kampus Temenggong Ibrahim, Johor Baharu DT

10

En.Zulkapli bin Wagini

Ahli

IPG Kampus Ilmu Khas, Kuala Lumpur

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 33