Rt[jp

jp mnugpah – xU gog;gpid
"இவகைள
றி ள மனதக வா ெசலப நிைலய
இவக

!" அபயமள!" $னத% தல%ைத நா ஏ
ப%திய'பைத

அவக கவன!கவலைலயா? வணானைத
(
நப இைறவன* அ'

!"

ந*றி மற!கிறாகளா?" - அ "ஆ* - 29:67
இ-த "ஆனய வசன%ைத நா ஆ.-/ சி-தி%தா இதி பல உ1ைமக
நம!" ெதளவா". இ*3 ந நா456 இ*7 உலகி* பல நாகள6
நாேதா3 "
ற9க அதிக%த வ1ணேம உளன. எ%தைன ச4ட9க
ேபா4டா6 "
ற9க "ைற-தபா5ைல. ஒ' ெப1 த*ன-தனயாக
இரவ எ-த பய> இலாம ெச*3 வ' காலேம ந இ-திய
நா4!" த-திர கிைட%ததாக எ%/! ெகாளப எ*3 கா-திஜி
அ*3 ெசா*னா. இ*3 வைர அ%தைகய நிைல ந இ-திய நா4!"
கி4டவைல. ச4ட9கள உள ஓ4ைடகதா* இ%தைகய "
ற9க
அதிக!க காரண.
நா* பணயா
றி! ெகா15'!" சAதி அேரபயாவ 5ெரBலக
அதிக ஒ' மாநில%திலி'-/ இ*ெனா' மாநில%தி
" ெபா'4கைள

றி ெசல பய*ப%த பகிற/. இதி ஓ4ன ஒ'வேர இ'பா.
ந நா மாதி கிள (ன இ9" கிைடயா/. ஓ4னக அதிகமாக
பாகிCதானகேள உளன. ஒ' சில இ-தியக 

உ1. இவக

ெபா'4கைள ஏ
றி ெச6 ேபா/ வழியேல 5ெரBலகைள மட!கி
ெபா'4கைள ெகாைள அ5ப/ சில கால நட-/ வ-த/. இதி சில
ஓ4னகள* உயைர  அ-த ெகாைளயக எ%/ளாக.
இைத% த!க நிைன%த சAதி அர மஃ5ய ஆ4கைள அம%தி
சாம%தியமாக "
றவாளகளான இர1 சAதி பரைஜகைள ப5%/
வ4டன. "
றவாளகைள ப5%/ ேகா4 ேகC எ*3 இF%த5!காம
"
ற நிGப!க ப4டதா அ-த இ'வ* தைலைய  ெவள!கிழைம

ெபா/ம!க >*னைலய சAதி அர ெவ45ய/. ெவ45யேதா
அலாம எ9" வழிபறி நட-தேதா அ-த சாைலகள மர Cடா15
உடகைள க45 ெதா9கவ4 வ4டாக. இைத ேந பா!"
யா'!" அ%த >ைற தி'ட மன வ'மா! இ-த த1டைன
நிைறேவ
றியIட* இ%தைகய வழிபறி நடப/ >
றி6மாக
நி3%தப4ட/.
இேத ேபா*3 கடைமய இ'-த ஒ' ேபாலJ Cகாரைர ெகாைல ெசBத
எமனைய "
ற நிGப!க ப4டதா தைலைய ெவ45 ெபா/ ம!க
பாைவ!காக க45 ெதா9க வ4டன. இைத நா7 ேந பா%ேத*.
இைத யாராவ/ கா4மிரா15%தன எ*3 ெசால >5 மா?
"
றவய த1டைனைய ெபா3%தவைர இCலா K*3 >!கிய
அ5பைடகைள பா!கிற/.
பா!கிற/.
1. "
றவாளய* "
ற%/!" ஏ
ப த1டைன.
2. பாதி!கப4ட தனநப "ப உறவனக ந1பக ஆகிேயாைர%
தி'திப%/வத* Kல பழிவா9க எ*ற ெபய "
ற9க
ெப'காம தப/.
3. ஒ' "
ற%/!" வழ9கப த1டைனய* Kல மJ 1 அேத
"
ற நடபைத% தப/.
ேமேல நா* "றிப4ட த1டைனக நா4 ம!க எ*3 பாரப4ச
கா4டாம நிைறேவ
றபவதாதா* ம!கள* உயக

!" உ%தரவாத

கிைட!கிற/. ந நா45ேலா நிைலைம தைலகீ .. ைக  களIமாக
ப5பகிறாக: வ5ேயா
(
ஆதார9க இ'!கிற/. இNவளI இ'-/
அரசியவாதிகள* ஆசிகளா ெவளய வடபகிறாக. பறெக*ன!
அேத "
றவாளக இ*7 ைதய%/ட* "
ற9கைள ெசBவத
"
அரசா9கேம வழிவைக ெசB/ ெகா!கிற/.

ேமேல நா* "றிப4ட "ஆனய வசன%ைத  இ*ைறய சAதி
ஆ4சிைய  ச
3 ஒப4 பாேபா.
Federal Bureau Of Investigation (FBI) எ*ற அெம!காவ* ம%திய $லனாBI%
/ைறய ஏF "
ற9க

"
ற
ெகாைல

பழி$
ெகாைள
தா!"த
ெகாைள

சAதி
0.17

0.14

0.14

0.12

0.05

!கான அ4டவைண ெபறப4ட/.

ஜபா*

அெம!கா

1.10

5.51

1.78

32.05

4.08

144.92

23.78

323.62

233.6

728.42

இெபாF/ இ-த "
ற9கள* வகிதாசார%ைத நாவாயாக பா'9க.
"ஆ7ைடய "
றவய ச4ட%ைத தயIதா4சனயமி*றி சAதி அேரபயா
ப*ப
3வதாதா* அ-நா4 ம!கள* உய'!" உைடைம!"
உ%தரவாத கிைட!கிற/. இ-த "ஆன* ச4ட%ைத ைகவ4ட ம

>Cலி நாக அைமதியழ-/ அல63வைத  நா பா!கிேறா.
சAதி அேரபயாைவ பா%/ நா பாட க
3! ெகாள ேவ1.
அ%வான >*$ அைமசராக இ'-தேபா/ 'ந நா4!" அர$ நா4
ச4ட9கேள ேதைவ' எ*3 ெசா*னா. பா ைவபவைன ,
இ-/வாக4
மத!கலவர%ைத% O1பவைன  அவ* இ-/வாக4,
>Cலிமாக4,
>Cலிமாக4 கிறி%தவனாக4
கிறி%தவனாக4 இர1 >ைற தைலைய ெபா/ ம!க
>*னைலய ந அரசா9க எ!க4: பற" பா'9க நா>
சAதிைய ேபா அைமதி ெகா1ட நாடாக மா
றபேவா.
ந*றி: வனபய*

< Prev

Next >

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful