A Hungarizmus.hu a magyar nemzetiszocialista propagandaharc első világhálós bástyája. Az oldal elsősorban az eszmerendünkkel most ismerkedő látogatóknak készült.

Az olvasó a Hungarizmus ideológiájának alapvető definícióin túl több hungarista propagandaanyag otthoni és nyomdai úton előállítható dokumentumát is megtalálhatja ezen az oldalon.

A Suttogo.hu sokrétű funkcionalitásával és nagy adatbázisával úttörőnek mondható a világháló hungarista részén. Ezen az oldalon lehetőségünk van építő eszmecserékre a folyamatosan bővülő virtuális közösségen belül, a belső üzenőrendszeren keresztül kapcsolattartásra, illetve elsődleges funkcióként a kiterjedt információs és audiovizuális adattár böngészésére.

A Kitartas.hu az egyoldalú, liberális tömegtájékoztatással szembehelyezkedő hungarista hír- és véleményközlő portál. A magyar nemzetiszocializmus önálló, szervezetfüggetlen szócsöve, mely a világban végbemenő fontosabb politikai, társadalmi és gazdasági eseményeket mutatja be a földrészünkön egyre erősödő Új Korszellem nézőpontjából.

Miért hoztuk létre, mi, hungaristák ezt a kis tájékoztatót? A ma Magyarországán paradox állapotok uralkodnak a hivatalos tömegtájékoztatás, a mindenkori kormányzati szféra és a joghasználat terén is. Miről is van szó? Arról, hogy míg a nemzetközi érdekeltségű médiaipar a szólás- és hirdetésszabadságot tűzi ki zászlajára, nem teszi lehetővé a hivatalos történelem-, társadalom- és gazdaságszemlélettel ellentmondó álláspontoknak a széles néprétegekhez való legális eljuttatását, ezáltal két bűnt követ el: egyrészt farizeussá, képmutatóvá válik; másrészt az érdekeit veszélyeztető ideológiát eltitkolja a nép elől. Arról, hogy a jogszabályi kereteket a végrehajtó szervek, valamint az ügyészségek és bíróságok saját érdekükhöz mérten tágítják-szűkítik, büntethetővé, kriminalizálhatóvá téve egyes ideológiákat, eszméket. Ezzel ellentétes annak az ENSZ Egyetemes Emberi Jogok Nemzetközi Nyilatkozatának 19. cikkelye, melyet a magyar Országgyűlés is ratifikált, illetve az alkotmány alapelvei közé emelt. Íme: „Mindenkinek joga van a szabad véleményhez és annak kinyilatkoztatásához; mely jog magában foglalja az akadály nélküli véleményformáló szabadságot, valamint az információ és gondolat átvételét és továbbadását, bármilyen hírközlőszerv által, határokra való tekintet nélkül.” Naponta tiltanak be tüntetéseket, megemlékezéseket álindokokra hivatkozva, tiltottnak minősítenek jelképeket, mellőznek gondolatokat, érzéseket, sőt, egyes tudományos eredményeket is. Szélsőségesnek bélyegeznek minden olyan nézőpontot, melyet veszélyesnek ítélnek meg saját mocskosságuk miatt. A jelenlegi rendszer a teljes erkölcsi, szellemi és anyagi züllöttség és fásultság jeleit mutatja, mely az alig két évtizedes pályafutásához képest előrehaladottnak tekinthető. Ez kizárólag a „nagy bogrács” körül legyeskedők kapzsiságának, és nemtörődömségének köszönhető! Miért van szükség tehát erre a kis füzetre? Mert sokan egyfajta „pavlovi reflex”, és nem a kritikai objektivitás talaján állva beszélnek a Hungarizmusról, és Nemzetiszocialista életgyakorlatunkról. Ezen kívánunk szerény eszközeinkkel valamelyest változtatni. Felhívni a figyelmet arra, hogy a „tiltott gyümölcs” sokszor édesebb, hogy a „szélsőségesnek” bélyegzett álláspont gyakran közelebb visz a nemes élethez. A következő pár sorban bemutatjuk röviden a Nemzetiszocialista – Hungarista ideológia rövid, közérthető kivonatát. Íme:

Mi a nemzetiszocializmus? A népnemzeti állam és az ezen nyugvó társadalmi egyensúly megvalósításának tana. Mi a társadalmi egyensúly? Az a nemzetrend, amelyben a társadalmi együttélésnek, az egymásrautaltságnak előnyeit sem egyén, sem osztály más egyének, vagy osztályok rovására nem élvezheti. Mi a társadalmi egyensúly alapja? Az életjog és munkakötelesség. Mi az életjog? Az egyének természetes joga az élelemre, ruházatra, lakásra és a művelődés eszközeire. Mi a munkakötelesség? A nemzetnek az a joga, melynek alapján kötelességévé teszi az állam minden polgárnak, hogy a nemzeti javak termelésében közvetlenül, vagy közvetve résztvegyen. Mi biztosítja a társadalmi egyensúlyt? A nemzetiszocialista erkölcsi, politikai és gazdasági rend. Mik az erkölcsi rend pillérei? 1./ Az istenfélelem. 2./ A Faj és Hazaszeretet. 3./ A nemzet elhivatottságában és jövőjében való hit. 4./ Az ésszerű nemzeti hagyományok ápolása. 5./ Az erkölcsben és jellemben való meg nem alkuvás. 6./ Tettrekészség. Mik a politikai rend alapjai? 1./ A népnemzet akaratának minden téren való független és szabad megnyilvánulása. 2./ A hozzáférhetetlen, puritán köztisztesség. 3./ Rátermettség és szakértelem a vezetés minden pontján. Mik a gazdasági rend ismertetőjegyei? 1./ A termelés rendjének a népnemzet érdekében való irányítása. 2./ A tervszerű nemzeti ellátás és a haszonfelesleg értékesítése, vagyis a nemzet-tagok anyagi szükségleteinek ésszerűen arányos és rendszeres kielégítése. Mi a népnemzeti állam? A parasztság és munkásság, valamint a megújhodott értelmiség erkölcsi, szellemi és gazdasági közösségen alapuló az az állam, melyben minden jog és hatalom természetes forrása a nép s amelyben a kormányzás a népért és néppel történik. A kormányzati tényezők hatalmukat a néptől nyerik s ezért a nép az államhatalomban önmagát tiszteli és becsüli meg. A vezetők elöljárói, szolgái a nemzet egészének, nem pedig urai s parancsolói a népnek. Mi a nemzetiszocializmus két nagy igazsága? 1./ Az a ráeszmélés és tudat, hogy az ember nem önmagáért való, mert a nemzethez való tartozás szociális életformára és szocialista cselekedetre kötelez. 2./ A vezetők és az alárendeltek egymás iránt való áldozatos szolgálata úgy a nemzet egészében, mint a legkisebb tagozatában, tagjában.

Ha Ön valóban az objektív megismerés, és nem pedig a liberális tömegmanipuláció irányából közelít Eszménk felé, ebből a rövid kiskátéból is megtapasztalhatja, hogy: - nem vérengző gyűlölködők, hanem a magyar nép és az emberi nem sorsa iránt felelősséget érző magyar értelmiségiek hozták azt létre; - eszmerendünk – bár teljesen új szemszögből közelíti meg a politikai, társadalmi és gazdasági folyamatokat – egy teljességében felvállalható, a jövő Magyarországán az egyetlen olyan ideológiai koncepció, mely nem a mai egymásramutogatást, és négyévenkénti rémült politikai érdekérvényesítést kívánja a közélet alapjává tenni; - a rólunk terjesztett mesterséges, emocionális kép nem valódi, azt csupán elrettentésül használja a liberális állam annak céljából, hogy a reá nézve kellemetlen kérdéseket feltevő, és azokra félreértéseket nem tűrő választ adó Hungarista álláspontot befeketítse, „szélsőségesnek”, követhetetlennek állítsa be. Ha eszmerendünkkel kapcsolatban további kérdések foglalkoztatják, arra kérjük, bátran kérdezzen tőlünk! Hogy hol? A világhálón, melyet Ön otthonról, munkahelyéről, vagy bármely nyilvános internethozzáférési pontról (netkávézó, könyvtár, TelePosta-ház, e-Magyarország pont, stb...) a nap huszonnégy órájában elérhet. Ezen felül a teljes Nemzetiszocialista – Hungarista irodalmi adatbázis az Ön számára is elérhető közelségbe kerül az alábbi internetes honlapcímeken:

„Nem az a hatalmas, aki üldöz, hanem az, akit üldöznek!” Szálasi Ferenc