You are on page 1of 3

13.

godinja meunarodna konferencija KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAA


Zagreb, 27. i 28. veljae 2015.

TEMATSKA PRIMJENA KRETANJA DJECE USKLAENA


S ODGOJNIM I OBRAZOVNIM ZADACIMA

UVOD
Humanistiki je pristup okosnica u provoenju
predkolskog odgoja i obrazovanja, a aktivno uenje
osnova za razvoj svih potencijala djece. Svakodnevnim promatranjem djece i njihovih potreba, kroz pokrete i vjebu mogu se ponavljati i uvrivati znanja iz razliitih odgojno obrazovnih podruja koja
su predmet tjednih zadataka te utjecati na razliite
odgojno obrazovne aspekte.
Cilj obrazovanja trebao bi biti podrka djetetu
u prirodnim interakcijama s okolinom, kroz koju
dijete razvija spoznaje o vlastitoj okolini i koncept
stvarnosti. Nuan uvjet za kognitivno restrukturiranje i razvoj je aktivno uenje kroz izravno i neposredno doivljavanje predmeta, ljudi, ideja i dogaaja. Jednostavno reeno, djeca naue koncepte,
oblike, ideje i kreiraju svoje vlastite simbole i apstrakcije kroz samoinicijativnu aktivnost kao to su
sluanje, pretraivanje, manipuliranje i dr. i takve
aktivnosti se odvijaju unutar drutvenog konteksta.
Koritenje velikih miia je kljuna komponenta aktivnog uenja. Aktivno uenje podrazumijeva
koritenje cijelog tijela, djeca su spremna za aktivnosti, njihovi miii trebaju pokret, a osjetila razna
iskustva, a to im omoguuje aktivno sudjelovanje.
Koristei vlastito tijelo djeca stjeu osnovna znanja
o svojim tjelesnim sposobnostima i kako ih koristiti.

SVAKODNEVNI ODGOJNO OBRAZOVNI


ZADACI U PREDKOLSKOM ODGOJU
U svakodnevnom promiljanju odgojno- obrazovne prakse odgojitelji su svjesni potreba i interesa djece odreene dobi te stvaraju sadraje i aktivnosti koji razvijaju djeje potencijale i mogunosti
te u konanici dovode do razvoja samopouzdanja i
samostalnosti u rjeavanju svakodnevnih problema.
Ciljevi i zadae odgojno-obrazovnog rada zato su
usklaeni s razvojnim potrebama djece te usmjereni unapreenju svih razvojnih podruja (Fuchs
i sur., 2011):

Tjelesni i psihomotorni razvoj:


- razvoj pokretljivosti u svim osnovnim i prirodnim oblicima kretanja (sjedenje, puzanje, stajanje, hodanje, tranje)
- razvoj hvatanja i baratanja s predmetima (senzomotorni razvoj, okulomotorna koordinacija)
- razvoj posebnih motorikih vjetina (igre, sportovi)
Socio emocionalni i razvoj linosti:
- socijalni razvoj (socijalne vjetine)
- emocionalni razvoj (iskazivanje, reguliranje
emocija)
- razvoj pojma o sebi (samostalnost, samopouzdanje, samovrednovanje)
- moralni razvoj (prosocijalni razvoj, stvaranje
vrijednosnog sustava)
Spoznajni razvoj:
- razvoj osjetila i percepcije
- stvaranje pojmova i uoavanje veza i odnosa
meu predmetima i pojavama
- razvoj miljenja i rjeavanje problema
- razvoj panje koncentracije i pamenja

VJEBANJE DJECE PREDKOLSKE DOBI

Kristina Radelja, Pavica Stuni, Martina otari


Djeji vrti Botinec, Zagreb

Govor, komunikacija, izraavanje i stvaralatvo:


- govorni razvoj (artikulacija, rjenik, jezik)
- razvoj komunikacijskog sustava (neverbalni,
verbalni, simboliki)
- razvoj razliitih oblika izraavanja- govornog,
scenskog, likovnog, glazbenog, tjelesnog
Razvojne zadae se planiraju na temelju poznavanja osobina i psiholokih uvjeta razvoja djeteta predkolske dobi, obiljeja skupine (dob, sastav
skupine), aktualnih potreba djece, programskog
usmjerenja odgoja i obrazovanja predkolske djece
i vrste programa, vlastitih znanja, vjetina i sklonosti odgojitelja.

231

Kristina Radelja, Pavica Stuni, Martina otari


TEMATSKA PRIMJENA KRETANJA DJECE USKLAENA S ODGOJNIM I OBRAZOVNIM ZADACIMA

MOGUNOSTI POVEZIVANJA KRETANJA


DJECE S ODGOJNO OBRAZOVNIM
ZADACIMA

VJEBANJE DJECE PREDKOLSKE DOBI

Odgojitelji su vrlo svjesni vanosti kretanja djece te ga promiljaju i potiu u cjelodnevnom radu s
djecom i to koristei sobu dnevnog boravka, sportsku dvoranu te vanjske prostore. Navest emo nekoliko tema i primjera kroz koje se moe povezati
vjebanje i zdravlje sa odgojno obrazovnim radom.
Teme: Zdravo bilje, zdrava prehrana, dani jabuka, dan zahvalnosti za plodove zemlje, skijanje,
svjetski dan smijeha, boje, dan ekologije, fanik,
dan rijeka, dan uma, dan zdravlja, dan planeta Zemlje, ptice

232

Okvirni primjeri rada:


Groe: Krenuli smo u vinograd (vjebanje u
dvorani) Berem, berem groe - igra s pjevanjem.
Slikovnica o grou. Memory puzzle na temu groa. Izrada soka od groa (branje, vaganje)- degustacija, spremanje soka za zimu. Drutvena igra
Puna koara groa - igra po brojevima. Tijekom
boravka na zraku: pokretna igra uvar groa.
Razne natjecateljske igre npr.: Tko e prije obrati
Trs - ekipno, tafeta Koara puna groa. Sadnja
trsa pratimo rast i dozrijevanje tijekom godine.
uma: eemo po umi, uti lie, zapuhao je
vjetar, potrali smo kroz umu probijajui se protiv vjetra koji nas je gurao, valjao. - pokreti tijelom (vjebanje u dvorani). U sobi modeliramo razne
oblike drvea - fina motorika. Igre sitnim materijalima Drvo s liem - okulomotorna koordinacija. Razne stolno manipulativne igre na temu drvea, upoznavanje i imenovanje raznih vrsta drvea.
Razgovori o vanosti drvea za nae disanje - pokusi. Kako moemo zatititi ume - recikliranje.
Tijekom boravka na zraku: opipavamo kore drvea,
imenujemo drvea u naoj okolini, udahni izdahni
- vjebe disanja, pomirii zrak - razno mirie ovisno
o godinjem dobu i dobi dana. Razne natjecateljske
igre: Preskoi branu, Slalom izmeu drvea,
Napuni koaru liem
Ptice: Oponaanje ptiica - dvorana. Kako se
ptice pripremaju za zimu - kako sve moemo pomoi pticama. Izrada hranilica za ptice ekologija, zdrava prehrana. Tko to, tko to uka - poetski tekst. Stolnomanipulativne igre, labirint Ptica
u gnijezdu, imenovanje ptica u naoj okolini: grlica, vrabac, kos. Sjenica - kola papir (fina motorika). Tijekom boravka na zraku: traimo tragove
na snijegu, pijesku koritenjem poveala. vorak
- igra s pjevanjem.

PRIMJER RADA
TEMA: PTICE
JUTARNJA TJELOVJEBA:
Bi, ba, buicu - igra prstiima. Ptiice se bude
- umivanje, rastezanje, skakutanje, glasanje. Ptiice
lete - tranje u krug po dvorani uz promjene smjera
i glazbenu pratnju.
Razvoj - pojma o sebi, krupne i fine motorike
CENTAR ITANJA I PISANJA - JUTARNJI DIO
Prepoznavanje, imenovanje - slikovni materijal
o pticama, enciklopedije. Stanita ptica! koje ptice prezimljuju kod nas. Pera ptica - album, poveala, prouavanje. Mrki i Sivka - pria. Kuica
za ptice - pria.
Razvoj - usvajanje novih znanja, preditalakih vjetina, strpljenja, okulomotorne koordinacije
OBITELJSKI CENTAR - jutarnji dio
Sjemenke raznih vrsta - orasi, suncokretove
kotice, zobene pahuljice, groice, brusnice, suhe
ljive, bademi, ljenjaci slaganje zdravog doruka - degustacija.
Razvoj - fine motorike, spoznaje (zdrave prehrane), osjeta, okusa.
JUTARNJI KRUG
Ptice zimi! - dokumentarni film. Kako se
ptice pripremaju za zimu ? - tko se za njih brine,
ime se hrane, tko su im prirodni neprijatelji - razgovor. Kako sve moemo pomoi pticama?- razgovor.
Razvoj - radoznalosti, upoznavanje vanjskog
svijeta, glazbenog sluha, emocija, empatije.
CENTAR ITANJA I PISANJA
EDUKA - PTICE - igra na raunalu - glasanje ptica. Razbojnik sa utom pjegom- pria prepriavanje, dramatizacija. Najbogatiji vrabac na
svijetu - pria - pouka. Slikopria - Jei Igli i
ptiica. Pria u slikama: Murko na snijegu - prepriati, sloiti po redu. Pokrivaljke sa slovima Grlica, Kos, Golub, Vrabac, Fazan, Sjenica, Svraka.
Tko to, tko to uka - poetski tekst. Prva mrva
- poetski tekst. Jednog jutra u gaju - poetski tekst.
Vrapi u zimi - pjesma. Igre rijeima: na slovo,
na slovo P. Ptice - zadaci: poredaj po veliini, vrsti,
broju. Ptiice u gnijezdu - pridrui vrstu i broj
matematika.
Razvoj - shvaanje kvantitativnih odnosa, govornih vjetina, analiza i sinteza rijei, razvoj fine
motorike, panje, koncentracije, strpljenja, ekspresivnog govora.

CENTAR STOLNO MANIPULATIVNIH


AKTIVNOSTI
Drutvene igre: Koja e ptica prije do svog gnijezda?. Drutvena igra - Tko sam, to sam? - kartice na glavi vezane uz ptice - sjenica, vrabac, golub, grlica, hranilica, sjemenka, pero, maka. Mrvica kruha - hvatanje - (boica je ptica - kuglica od
papira je mrva kruha). Premjesti jaje od ptiice
- gnijezda i jajaca prenaanje s pincetom, svaka ptica ima svoje gnijezdo i jaje. Memory puzzle
- Ptice. Labirint - Ptica u gnijezdu - pomicanje
ptiice magnetom - od toke a, do toke b. Puzzle:
Sjenica, Grlica, Svraka, Vrabac, Fazan.
Pokrivaljke - Sjenica, Vrabac, Kos, Grlica,
Golub. Senzorna kutija - snijeg je u kutiji i figurice
ptiica su skrivene - dijete pronae opipom i stavlja
na odreeno mjesto(po broju ili boji).
Razvoj - pamenja, panje, kontrole emocija,
fine motorike, koordinacije i preciznosti pokreta,
samovrednovanja, ustrajnosti, socijalizacije i socijalne osjetljivosti.
LIKOVNI CENTAR
Razbojnik sa utom pjegom - pria - crtanje. Ptice - modeliranje. Pero- crtanje olovkom.
Sjenica - kola papir. Fazan - slikanje.
Razvoj - senzomotorike, okulomotorne koordinacije, likovnog oblika izraavanja.
OBITELJSKI CENTAR
Izrada hranilica za ptice - mast, sjemenke, vree od krumpira.
Razvoj - koordinacije i preciznosti pokreta,
operativnog miljenja, stvaranje veza meu predmetima i pojavama.
CENTAR MAJSTORA
Kuica za ptice - eki, avlii, drvene daice, brusni papir.
Razvoj - vjetina i baratanja predmetima i alatima.
CENTAR GRAENJA
Kuica za ptice - drveni graevni materijal stolica, drvene granice, kartonske kutije. Pjevala
je ptica kos - pjesma.
Razvoj - koordinacije i preciznosti pokreta,
kvantitativnih odnosa.

BORAVAK NA ZRAKU
Postavljanje napravljenih hranilica na stabla u
dvoritu - hranilice se postavljaju uz pomo ljestvi.
Traimo tragove na snijegu, pijesku koritenjem poveala. iji su? Istraujemo - zapisujemo. Pera ptica - prouavanje uz poveala, crtanje olovkom na
papiru. vorak - igra s pjevanjem.
Razvoj - prirodnih oblika kretanja, senzomotorike, okulomotorne koordinacije, stvaranje veza
meu predmetima i pojavama, oblik, veliina,
boja
VJEBE I AKTIVNOSTI TJELESNE I
ZDRAVSTVENE KULTURE
Vjebe za razvoj velikih miinih skupina uz
pomagalo obru (obru=gnijezdo). Podizati i sputati obru, provui se kroz obru, skakanje u obru
- naprijed, bono i nazad.
Hodanje na prstima, petama, vanjskom i unutarnjem rubu stopala.
Poligon - Ptice hodaju po grani - hodanje po suenoj povrini(greda). Ptiice lete (pokreti rukama)
skok u vis. Ptiice se penju - vedske ljestve. Ptiice su sletjele - skok u dubinu. Ptiice tre izmeu
drvea - po zadanoj povrini.
Maca i vrapii - pokretna igra
Razvoj - prirodnih oblika kretanja, krupne i
fine motorike.

ZAKLJUAK
U ovom radu prikazane su svakodnevne mogunosti koritenja pokreta i vjebanja koji se mogu
integrirati u razliita odgojno obrazovna podruja
rada s djecom predkolske dobi. Odgojno obrazovni
zadaci uglavnom su osmiljeni kao tjedne aktivnosti
i kroz ugraivanje pokreta i vjebi u tematski tjedni raspored moe se postii svakodnevno kretanje
i vjebanje, a primjenom tematskog sata TZK dovoljno ponavljanje i poticaj razvoju djeteta.
Ima stvari koje nee napraviti dok ih ne naui, ali ima i takvih koje nee nauiti dok ih ne
napravi Armenska

VJEBANJE DJECE PREDKOLSKE DOBI

13. godinja meunarodna konferencija KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAA


Zagreb, 27. i 28. veljae 2015.

LITERATURA
1.

2.

Radovan Fuchs, Dijana Vican, Ivan Milanovi


Litre, 2011: Nacionalni okvirni kurikulum. Zagreb,
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i porta RH,
Printera grupa.
Radost, Naa djeca d.o.o.

233