You are on page 1of 5

TUGASAN

_______________________________________________________________________
_
HBCL4203_V2
KESUSASTERAAN BAHASA CINA III (PROSA)
SEMESTER MEI 2015
________________________________________________________________________
ARAHAN KEPADA PELAJAR
1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul
bercetak kursus ini.
2. Jawab dalam bahasa Cina.
3. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk
penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan
menggunakan saiz fon 12 dan langkau baris 1.5.
4. Anda dikehendaki menghantar tugasan KEPADA TUTOR BERSEMUKA. Anda
dinasihatkan menyimpan salinan tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri.
5. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 10hb - 12hb Julai 2015 atau Tutorial 4. Serahan
selepas 12hb Julai 2015 atau Tutorial 4 TIDAK akan diterima.
6. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain.
Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri.
7. Sila ambil maklum tentang PENALTI yang akan dikenakan ke atas penghantaran lewat
tugasan seperti yang tertera di pekeliling pejabat Pendaftar 6/2012 (Rujuk Registrars
Announcement di myVLE).

PENILAIAN
Tugasan ini menyumbang sehingga 40% daripada jumlah markah kursus berkenaan dan
akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik atau Skema Jawapan yang dilampirkan.
Anda akan diberikan maklum balas tentang tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir
Semester bermula.
PLAGIARISME: POTONGAN MARKAH
Amaran: Tugasan yang diserahkan, secara automatik, akan disemak untuk menentukan
kadar pertindihan. Jika plagiarisme dikesan, markah akan dipotong seperti berikut:
Bil.
1.
2.
3.
4.

Kadar Pertindihan
0 30
30.01 50
50.01 70
70.01 - 100

Potongan Markah
0
5
10
100

SOALAN TUGASAN

<>
2005
800

[: 40 ]

Assignment Guidelines (Content and Scoring)

1.0

2.0

2.0

2.0

2.0

1.0

3
4

8

40