You are on page 1of 6

Kok

Kwok
1~8
H'ng Png Fong Huong
U
Ong Wong Heng
KONG
Sim
Ng
Lee/Li
Loo Lui
Yee Ouh
Sam Shum

Ho
K ua
D o/ T o
Lim Lam Ling
Chew Chow
Toh
Kong
Goh Go Ng
K hoo K u Y eow
9
Kee /Ki
Ang Hong Hung
Chee Tusi C hun
Oh Hu

Yu Yuk Yok Iok Yoke Yuh


B eh B ee B eah B ey B ay M ah
M a
10
Oong
11
Neo Leung Leong
L im
Teo Cheung Cheong Chong
Tiong/Diong
Tan Chan , Chin Ting
Teng
Koh Hui Khaw ? Diong
Hii
Kuek Kok Kwok Kwek / Quek
Koay Kwik Queck
Mok Bok

12
Ng Wong Ooi Wee Eng
Chan Cen/Ceng/ C heng

C hin Tan

Poh Foo
Thia
Liew
Yap Yip Y eh
Tham
13
Yong Yeo
R en/ YAN
14
Chew/Cheow Tio Teoh
Low Lau Liu Leyu/ Liew

15
Tay Tee Cheng
Chua Choi Chai Choo
Phua Pun Poon
Teng
16
Chee Chieng
Au
17
Chia J ie/ Tse / T ze Cheah
Sia/Cia S ia
See
To
Siew Siow

18
Gan
Nah Lam
Loh Law Lau
N gooi
20
chong
K ong K eong /K heong/Kiung
Kieng/Kiong