You are on page 1of 10

8 cch khc phc li khng truy cp c

vo Facebook
Cp nht lc 10h44' ngy 07/09/2015
Thi gian gn y, ngi dng Internet Vit Nam khng th truy cp vo c Facebook.
D th nhiu cch, trong c thit lp DNS mi (Google DNS, Open DNS, Norton
DNS,) cho my tnh nhng khng hiu qu. Cha bit r nguyn nhn thc s do u,
nhng bi vit s hng dn cc bn hng gii quyt vn ny qua 9 cch c trnh
by di y vi thao tc thc hin d dng v hiu qu.

Cc cch vo Facebook khi mng Internet kt ni chm


1. Truy cp thng qua a ch ph Facebook Lisp4
- y l mt cch n gin v hot ng rt tt. Sau khi cc ISP chn Google DNS v nhng
cch khc truy cp vo Facebook, chng ta c th tip tc s dng mng x hi Facebook ti
a ch: http://www.lisp4.facebook.com

- Nu bn ang s dng Windows, bn vn c th truy cp Facebook ti a ch mc nh ca n

bng
cch
thc
hin
cc
bc
n
gin:
Chuyn n C: \ Windows \ System32 \ drivers \ etc. M file hosts bng Notepad chnh
sa, thm 3 dng ny pha di v lu li.
153.16.15.71
153.16.15.71
153.16.15.71 apps.facebook.com

facebook.com
www.facebook.com

By gi, hy lm mi trnh duyt v bn c th truy cp Facebook bnh thng.


2. S dng Proxy / Socks
y l mt cch rt ph bin truy cp bt k trang web m bn mun m khng c bt k hn
ch. Tt c bn cn l tm mt proxy tt s dng. Nhng khi s dng proxy, tc ca bn
c th gim do thi gian p ng ca my ch proxy. Bn cng c th tm mua mt proxy /
socks cht lng tt s dng. Nu khng, ch cn tm proxy min ph t trang web chia s
nh sockslist.net, aliveproxy.com, Tt c proxy hoc socks c cng nh dng:
123.123.123.123:1234, vi con s trc ":" l a ch IP (123.123.123.123), v sau l cng
(1234). s dng n, bn cn cu hnh trnh duyt ca bn nh sau:
- Firefox: Tools > Options > Advanced > Networks > Settings > Manual Proxy Configurations.
- Internet Explorer: Tools > Internet Settings > Connections > Lan Settings > Use a Proxy Server
for you LAN.
- Chrome: Options > Under the Hood > Change Proxy Settings > Connections > Lan Settings >
Use a Proxy Server for you LAN.
- Opera: Tools > Preferences > Advanced > Networks > Proxy Servers.
Sau in IP v port v p dng. loi b n, ch cn xa cc dng thng tin nhp tr
v trng thi mc nh.

Cu hnh Proxy / Socks trong Firefox


V d: Bn truy cp vo trang http://sockslist.net ly proxy, chn mt quc gia khng b chn
Facebook (Hoa K) > nhn lin kt check. Trong trang mi, bn sao chp dy s di khung
Proxy list to check > cc bc tip theo bn lm theo hng dn trn.
3. S dng phn mm Fake IP
Mt s phn mm c s dng n danh v che giu a ch IP nh Auto Hide IP, Real Hide
IP, Hide IP NG, Invisible Browsing, gip bn truy cp vo c Facebook nhng c th lm
gim tc lt nhng khng ng k. Bn c th tm kim v ti cc phn mm ny trn
Google v cc din n tin hc.
4. S dng UltraSurf

y l cch d nht v nhanh nht n IP v truy cp vo bt k trang web bn mun. Tt c


lu lng truy cp s c a qua my ch UltraReach. V vy, tc hu nh khng c thay
i. Sau khi ti UltraSurf, bn ch cn chy n, v ca s Internet Explorer s m ra s
dng. Bn cng c th s dng tin ch UltraSurf vi trnh duyt Firefox.

Lu : s dng trong Firefox, bn phi ti add-on UltraSurf ngay lin kt bn di ca


trang ch, ci t v kch hot n trong trnh duyt Firefox. C th: kch dng ch WJ Enabled
bn di gc phi ca s trnh duyt.
UltraSurf hon ton min ph v khng cn phi ci t.
5. S dng OpenDNS
Dch v ny qu ni ting v quen thuc vi ngi dng, bn c th xem chi tit thm v Open
DNS ti http://vi.wikipedia.org/wiki/OpenDNS. y, ti ch hng dn li nu bn qun cc
bc thit lp. Trc tin, bn cn phi thay i cu hnh mng cho my mnh:
- Vi Windows XP:
Vo Control Panel > Network and Internet Connections > Network Connections, kch chut
phi vo Local Area Network v chn Properties. Trong danh sch kt ni ny s dng cc
mc sau y, chn Internet Protocol (TCP / IP) v kch Properties.

Trong ca s mi, bn nhn chut Use the following DNS server addresses, v Preferred
DNS Server, in 208.67.222.222 v ti Alternate DNS Server in 208.67.220.220. Sau ,
nhn OK > OK kt thc.

- Vi Windows Vista hoc Windows 7, vo Control Panel > Network and Internet > Network and
Sharing Center > View Status > Properties v cc cu hnh nh XP.
Tm thm thng tin ti trang ch: opendns.com
6. S dng Proxy an ton

Cch an ton nht v ph bin nht truy cp vo Facebook khi b chn ls dng mt Proxy
an ton. C nhiu loi dch v bo mt Proxy cho php truy cp Facebook, v nhng ci ti
thch nht l cc dch v m khng cn yu cu ci t phn mm v cu hnh my tnh. C mt
vi trang web cung cp dch v proxy an ton, mt trong nhng website tt nht v c
khuyn co s dng l https://www.access-any-website.com/ (hay https://www.proxyanywhere.com/). Dch v ny s dng giao thc m ha https:// vi kh nng bo mt cao cp,
tuy nhin, y l mt dch v tr ph v ch cho php bn dng th trong khong thi 10 pht cho
mi ln ng nhp.
Vi cch ny, bn c th tn dng khi mnh ang cn thc hin gp mt tin nhn quan trng vi
bn b trn Facebook ti ni cng cng thiu an ton nh caf Internet,
7. S dng Website proxy min ph

C rt nhiu trang web gip bn lt web thng qua proxy. Ba trong s cc trang web tt nht l
HideMyAss
(http://www.hidemyass.com/),
Defilter
(https://defilter.co.uk/),
v
Blockedsiteaccess (http://blockedsiteaccess.com/), Tt c bn cn lm l nhp URL ca trang
web cn truy cp trong hp vn bn v nhn Enter.
8. S dng mng ring o:

Hotspot Shield to ra mt mng ring o (VPN) gia my tnh ca bn v AnchorFree Internet


gateway. Cho php ngi dng Internet truy cp Internet thng qua mt my ch trung gian
(c qun l bi my ch ca Hotspot Shield), do , cho php h trnh c cc c ch lc
ni dung (cho nn, trnh c cc kim duyt), m bo an ninh cho thng tin trc tuyn gia
my tnh ca ngi dng v cc my ch Hotspot Shield, v m bo tnh n danh ca truy
cp
ti
ti
nguyn
Internet.
Hotspot Shield l mt sn phm thng mi (min ph), tng thch tt vi cc h iu hnh
Windows, Mac OS X, c bit, c h tr ting Vit. Bn ti bn ci t online ti trang ch
http://hotspotshield.com/ hay bn ci offline ti y v ci t vo my bnh thng.

Chng trnh s t khi chy v thng tr di khay h thng, t biu tng Hotspot Shield
bn c th kch hot / v hiu ha tnh nng bo v ca chng trnh thng qua lnh Kt ni /

Bt (Connect / ON biu tng hin th mu xanh ) v Ngt kt ni / Tt (Disconnect /


OFF - s c mu ) trn menu ng cnh.
9. S dng trnh duyt Cc Cc:
y l mt cch kh n gin, tin li v v cng nhanh chng, cc bn khng cn s dng phn
mm, hay thay i bt k ci t no trong my tnh. Tt c nhng g bn cn ch l ti v v
chy trnh duyt Cc Cc, sau truy cp vo Facebook mt cch bnh thng. Cc Cc l
trnh duyt duy nht hin nay cho php ngi dng truy cp vo Facebook cng nh cc trang
web b chn khc m khng cn phn mm h tr no. Tht l tuyt ng khng?