You are on page 1of 57

VOZILA

ECE KLASIFIKACIJA I DEFINICIJE MOTORNIH VOZILA I


PRIKOLICA
1. KATEGORIJA L - MOTORNA VOZILA SA MANJE OD ETIRI TOKA
1.1 Kategorija L1, - Vozila na dva toka ija radna zapremina cilindara, u sluaju primene motora sa
unutranjim sagorevanjem, ne prelazi 50 cm3 i ija najvea dozvoljena brzina, bez obzira na vrstu
pogona, ne prelazi 50 km/h.
1.2 Kategorija L2, - Vozila na tri toka, bez obzira na raspored tokova, ija radna zapremina cilindara,
u sluaju primene motora sa unutranjim sagorevanjem, ne prelazi 50 cm3 i ija najvea dozvoljena
brzina, bez obzira na vrstu pogona, ne prelazi 50 km/h.
1.3 Kategorija L3 - Vozila na dva toka ija radna zapremina cilindara, u sluaju primene motora sa
unutranjim sagorevanjem, prelazi 50 cm3 ili ija najvea dozvoljena brzina, bez obzira na vrstu
pogona, prelazi 50 km/h.
1.4 Kategorija L4 - Vozila na tri toka asimetrino rasporeena u odnosu na uzdunu ravan simetrije,
ija radna zapremina cilindara, u sluaju primene motora sa unutranjim sagorevanjem, prelazi 50 cm3,
ili ija najvea dozvoljena brzina bez obzira na vrstu pogona, prelazi 50 km/h (motocikli sa bonom
prikolicom).
1.5 Kategorija L5 - Vozila na tri toka simetrino rasporeena u odnosu na uzdunu ravan simetrije,
ija radna zapremina cilindara, u sluaju primene motora sa unutranjim sagorevanjem, prelazi 50 cm3,
i ija najvea dozvoljena brzina, bez obzira na vrstu pogona, prelazi 50 km/h.

2. KATEGORIJA M - MOTORNA VOZILA SA NAJMANJE ETIRI TOKA


NAMENJENA ZA PREVOZ LICA
2.1 Kategorija M1 - Vozila namenjena za prevoz lica, koja imaju, osim sedita vozaa, najvie osam
sedita.
2.2 Kategorija M2 - Vozila namenjena za prevoz lica, koja imaju, osim sedita vozaa, vie od osam
sedita i najveu masu do 5 t.
2.3 Kategorija M3 - Vozila namenjena za prevoz lica, koja imaju, osim sedita vozaa, vie od osam
sedita i najveu masu preko 5 t.

2.4 Vozila kategorije M2 i M3 pripadaju jednoj od tri sledee klase:


2.4.1 Klasa I - "gradski autobus". Vozilo ove klase ima sedita i prostor namenjen za putnike koji stoje.
2.4.2 Klasa II - "meugradski autobus". Vozilo ove klase ima mogunost za prevoz putnika koji stoje,
ali samo na prolazu izmeu sedita.
2.4.3 Klasa III - "turistiki autobus". Vozilo ove klase nema mogunost za prevoz putnika koji stoje.

2.4.4 Vozila kategorije M2 i M3 mogu pripadati i jednoj od sledee dve klase:


Klasa A: Vozila projektovana za prevoz putnika koji stoje. Vozila ove klase imaju sedita.
Klasa B: Vozila koja nisu projektovana za prevoz putnika koji stoje.

3. KATEGORIJA N - MOTORNA VOZILA SA NAJMANJE ETIRI TOKA NAMENJENA ZA


PREVOZ ROBE
3.1 Kategorija N1, - Vozila namenjena za prevoz robe ija najvea masa ne prelazi 3,5 t.
3.2 Kategorija N2 - Vozila namenjena za prevoz robe ija je najvea masa vea od 3,5 t, ali manja od 12 t.
3.3 Kategorija N3 - Vozila namenjena za prevoz robe ija najvea masa prelazi 12 t.

3.4 Napomene
3.4.1 U sluaju vunog vozila namenjenog vui poluprikolice, najvea masa sa kojom treba raunati
prilikom klasifikacije vozila je masa vunog vozila spremnog za put, uveana za odgovarajuu masu najveeg
vertikalnog statikog optereenja koju poluprikolica prenosi na vuno vozilo i, eventualno, najveom masom
tereta kojim je optereeno samo vuno vozilo.
3.4.2 U robu takoe spadaju oprema i agregati na specijalnim vozilima (autodizalica, autoradionica, reklamna
vozila itd.).

4. KATEGORIJA O - PRIKOLICE I POLUPRIKOLICE


4.1 Kategorija O1, - Prikolice ija najvea masa ne prelazi 0,75 t.
4.2 Kategorija O2 - Prikolice ija je najvea masa vea od 0,75 t, ali manja od 3.5 t.
4.3 Kategorija O3, - Prikolice ija je najvea masa vea od 3,5 t, ali manja od 10 t.
4.4 Kategorija O4 - Prikolice ija najvea masa prelazi 10 t.
4.5 Prikolice kategorije 02, 03 i 04 pripadaju jednom od sledea tri tipa:
4.5.1 "Poluprikolica" - prikljuno vozilo ija je osovine, odnosno, ije su osovine postavljene iza teita
vozila (u sluaju ravnomerenog optereenja) i koje je opremljeno ureajem za vuu koji omoguava
prenoenje horizontalnih i vertikalnih sila optereenja na vuno vozilo. Jedna ili vie osovina mogu biti
gonjene od strane vunog vozila.
4.5.2 "Prikolica" - prikljuno vozilo koje ima najmanje dve osovine, a opremljeno je ureajem za vuu koji
moe da se pomera vertikalno (u odnosu na prikolicu) i koji upravlja prednju osovinu (osovine), ali koji ne
prenosi znaajnije vertikalno statiko optereenje na vuno vozilo. Jedna ili vie osovina mogu biti gonjene
od strane vunog vozila.
4.5.3 "Prikolica sa centralnom osovinom" - prikljuno vozilo opremljeno ureajem za vuu koje ne
moe da se pomera vertikalno (u odnosu na prikolicu) i ija se osovina, odnosno, ije se osovine nalaze u
blizini teita vozila (u sluaju ravnomernog optereenja) tako da se samo jedan mali deo vertikalnog
statikog optereenja, koji ne prelazi 10% od najvee mase prikolice, ili jednako 1000 daN (uzima se u
obzir manja vrednost), prenosi na vuno vozilo. Jedna ili vie osovina mogu biti gonjene od strane vunog
vozila.

5. KATEGORIJA T - POLJOPRIVREDNI I UMSKI TRAKTORI

5.1 " Poljoprivredni i umski traktori " - motomo vozilo, sa tokovima ili gusenicama, koje ima
najmanje dve osovine, ija funkcija zavisi bitno od njegove vune snage i koje je posebno
namenjeno za vuenje, guranje, prevoz tereta ili pokretanje odreenih orua, maina ili prikolica
namenjenih za korienje u poljoprivredi ili umarstvu. Takav traktor moe biti prilagoen za prevoz
tereta i rukovaoca.

6. KATEGORIJA G - TERENSKA VOZILA


6.1 Definicija Terenska vozila, su ona vozila kategorije M i N koja ispunjavaju zahteve ove take i
proverena su prema uslovima definisanim u ovoj regulativi.

PRAVILNIK O DIMENZIJAMA, UKUPNIM MASAMA I


OSOVINSKIM OPTEREENJIMA VOZILA
Najvea duina vozila je rastojanje izmeu najisturenijeg prednjeg dela i najisturenijeg
zadnjeg dela vozila, bez tereta.
Najvea irina vozila je rastojanje izmeu najisturenijih bonih delova vozila, bez tereta.
Najvea visina vozila je rastojanje izmeu horizontalne podloge i najvieg dela vozila u
neoptereenom stanju .
Najvea dozvoljena duina vozila iznosi, i to:
1. Putnikog automobila - 6 m
2. Autobusa, teretnog vozila, specijalnog vozila i radnog vozila - 12 m
3. Autobusa, specijalnog putnikog vozila i specijalnog teretnog motornog vozila, zglobnog
konstrukcionog sastava - 17 m , a autobusa za gradski i prigradski saobraaj i trolejbusa za gradski
saobraaj, zglobnog konstrukcionog sastava - 18 m
4. Prikljunog vozila sa rudom:
a) sa jednom osovinom - 6 m
b) sa dve osovine - 10 m
c) sa tri ili vie osovina - 12 m

5. Skupa vozila:
a) Tegljaa sa poluprikolicom - 16,5 m
b) Vunog vozila sa jednim ili dva prikljuna vozila, osim vozila za prevoz lica u gradskom i
prigradskom saobraaju - 18 m
c) Autobusa sa prikolicom za gradski i prigradski saobraaj - 20 m
d) Putnikog automobila sa prikolicom - 15 m
6. Zaprena vozila, ukljuujui i zapregu - 10 m
Najvea dozvoljena irina vozila iznosi - 2,5 m
irina vozila ne obuhvata prekoraenja koja nastaju usled vezivanja dodatne opreme za
vrstu konstrukciju vozila (spoljanje ogledalo, lanci za sneg ...). Maksimalno odstupanje moe biti do
1%.
Najvea dozvoljena visina vozila iznosi 4,0 m

Najvea dozvoljena masa vozila na motorni pogon ili skupa vozila iznosi 40t, s tim to
osovinsko optreenje tog vozila, odnosno skupa vozila, u stanju mirovanja, na horizontalnoj
podlozi, ne sme da prelazi, i to:
1. Optereenje jedne osovine - 10 t
2. Optereenje jednostruke osovine ili vie osovina sa meusobnim rastojanjem manjim od
1m - 10 t
3. Optereenje dvostruke osovine sa meusobnim rastojanjem od 1 do 2 m - 16 t, pri
emu nijedna osovina ne sme biti optereena preko 10 t.
4. Optereenje trostruke osovine sa meusobnim rastojenjem susednih osovina od 1 do 2
m - 24 t, pri emu nijedna osovina ne sme biti optereena preko 10 t, a ni dve susedne
osovine vie od 16 t.

FIAT DOBLO

FIAT DOBLO

FIAT SCUDO

FIAT SCUDO

FIAT DUCATO

FIAT DUCATO

IVECO DAILY

IVECO DAILY

IVECO DAILY

IVECO DAILY

IVECO DAILY

IVECO DAILY

IVECO DAILY

IVECO DAILY

Renault Master

Renault Master

Renault Master

Renault Mascott

Renault Mascott

Iveco Eurocargo

Iveco Eurocargo

Renault Midlum

Renault Midlum

Renault Midlum

Renault Midlum export

Renault Premium Distribution

Renault Premium Distribution

Renault Premium Long Distance

Renault Premium Long Distance

Renault Premium Long Distance

Renault Magnum

Renault Magnum

Renault Kerax

Renault Kerax

Renault Kerax

Renault Trucks Kerax cargo

Renault Trucks Kerax cargo

Renault Sisu

Renault Sisu