You are on page 1of 13

CC DCH V VIN THNG DNH CHO DOANH NGHIP

1. Nhm dch v truyn s liu


1.1 Dch v knh thu ring

L dch v cho thu knh truyn dn vt l dng ring kt ni v


truyn thng tin gia cc thit b u cui mng ni b, mng vin thng dng ring ca
khch hng ti hai hay nhiu a im c nh khc nhau.

Li ch ca dch v:
Chi ph thu s dng dch v c nh hng thng.
Ton quyn s dng knh lin lc lin tc 24 gi/ngy, 7 ngy/tun.
Cht lng m bo tiu chun quc t
D dng qun l v gim st
Tnh bo mt, v tnh sn sng cao (do khng phi chia s ng truyn)
p ng mi dch v a dng: thoi (IP hoc PSTN), fax, hnh nh, truyn s liu,
hi ngh truyn hnh...

Nguyn tc tnh cc:


Cc thu knh ring lin tnh bao gm: cc u ni ha mng v cc thu knh
hng thng.
Cc thu ring lin tnh: l knh truyn dn c thit lp gia cc im kt cui
knh ca khch hng ti cc tnh, thnh ph khc nhau trc thuc Trung ng.
Cc u ni, ha mng knh lin tnh
Tc
n 64Kb/s
Trn 64Kb/s n 2Mb/s
34Mb/s; 45Mb/s;155Mb/s
622Mb/s; 2,5Gb/s

Phng Kinh doanh VTN3

n gi
3.500.000/ln/knh
8.000.000/ln/knh
30.000.000/ln/knh
45.000.000/ln/knh

- Trang 1/13 -

Cc thu knh lin tnh hng thng


BNG CC THU KNH RING LIN TNH

(Ban hnh km theo quyt nh s 1616/Q-TTBH ngy 07/08/2009


ca Tp on Bu chnh Vin thng Vit Nam)
(n v tnh: 1.000/knh/thng)
Knh tc

Vng cc 1

Vng cc 2

Vng cc 3

Vng cc 4

Vng cc 5

Cc ti a

Cc ti a

Cc ti a

Cc ti a

Cc ti a

56/64 Kb/s
2.660

3.132

3.603

4.243

6.249

3.813

4.488

5.162

5.883

7.902

4.691

5.483

6.276

7.108

9.206

5.696

6.620

7.544

8.154

9.829

6.264

7.240

8.215

8.906

10.449

6.833

7.861

8.890

9.658

11.068

7.552

8.656

9.762

10.490

11.766

8.273

9.454

10.636

11.325

12.640

8.718

9.952

11.187

11.815

13.152

9.163

10.450

11.738

12.305

13.665

9.606

10.945

12.287

12.792

14.174

10.053

11.446

12.840

13.285

14.690

10.732

12.169

13.670

14.096

15.603

11.414

12.894

14.501

14.911

16.519

12.093

13.594

15.303

15.724

17.434

128 Kb/s
192 Kb/s
256 Kb/s
320 Kb/s
384 Kb/s
448 Kb/s
512 Kb/s
576 Kb/s
640 Kb/s
704 Kb/s
768 Kb/s
832 Kb/s
896 Kb/s
960 Kb/s

Phng Kinh doanh VTN3

- Trang 2/13 -

1.024 Kb/s
12.519

14.008

15.724

16.538

18.350

13.808

15.427

17.311

18.997

21.250

15.096

16.867

18.926

21.455

24.313

15.585

17.443

19.605

21.811

25.226

16.074

18.020

20.283

22.168

26.141

16.561

18.594

20.959

22.521

27.054

17.050

19.171

21.637

22.878

27.968

17.538

19.747

22.316

23.234

28.881

18.027

20.324

22.994

23.590

29.794

18.395

20.739

23.464

24.202

30.070

18.767

21.156

23.937

24.815

30.345

19.133

21.570

24.404

25.424

30.622

19.501

21.985

24.874

26.036

30.898

19.870

22.400

25.344

26.648

31.173

20.238

22.816

25.814

27.259

31.449

20.607

23.231

26.284

27.871

31.724

20.975

23.646

26.754

28.482

32.000

99.104

112.708

120.211

130.214

144.000

143.136

162.783

173.618

188.062

208.000

360.694

396.814

430.826

461.602

497.791

1.088 Kb/s
1.152 Kb/s
1.216 Kb/s
1.280 Kb/s
1.344 Kb/s
1.408 Kb/s
1.472 Kb/s
1.536 Kb/s
1.600 Kb/s
1.664 Kb/s
1.728 Kb/s
1.792 Kb/s
1.856 Kb/s
1.920 Kb/s
1.984 Kb/s
2.048 Kb/s
34 Mb/s
45 Mb/s
155 Mb/s

Phng Kinh doanh VTN3

- Trang 3/13 -

622 Mb/s

728.013

747.302

783.321

807.942

868.256

2,5 Gb/s

1.371.798

1.410.376

1.424.219

1.468.986

1.517.283

1.2 Dch v mng ring o MegaWAN

L dch v cung cp kt ni mng ring cho khch hng trn c


s h tng mng cng cng IP/MPLS.

Li ch ca dch v:
Kt ni n gin vi chi ph thp.
Mm do. linh hot: c th va kt ni mng ring o va truy cp Internet (nu
khch hng c nhu cu).
Cung cp cho khch hng cc knh thu ring o c tin cy cao.
Dch v mng ring o rt thch hp cho cc c quan, doanh nghip c nhu cu kt
ni mng thng tin hin i, hon ho, tit kim.
D dng cu hnh v qun l mng.

Nguyn tc tnh cc:


Cc dch v MegaWAN lin tnh bao gm: cc u ni ha mng v cc dch
v hng thng
Cc u ni ha mng knh MegaWAN lin tnh
Cc u ni ha mng knh MegaWAN lin tnh = cc u ni ha mng phn
on ni ht do VNPT Tnh/Thnh ph qui nh + cc u ni ha mng phn on
lin tnh do VTN qui nh.
Cc dch v hng thng= cc thu cng + cc thu knh ng ln lin tnh

Cc thu cng
STT
Loi cng
1
ADSL

Phng Kinh doanh VTN3

Mc cc (ng/cng/thng)
90.909

- Trang 4/13 -

2
3
4

SHDSL
FE
GE

272.727
337.000
673.000

Cc thu knh ng ln lin tnh:


(n v tnh: /thng)

Cc ng ln lin tnh

Tc (Kb/s)
128
256
384
512
768
832
896
960
1.024
1.280
1.536
1.792
2.048

Ni vng
668.000
915.000
1.019.000
1.171.000
1.381.000
1.487.000
1.593.000
1.699.000
1.805.000
2.221.000
2,621,000
2,836,000
3,050,000

Cn vng
834.000
1.053.000
1.193.000
1.324.000
1.474.000
1.575.000
1.676.000
1.777.000
1.878.000
2.672.000
2,764,000
3,114,000
3,463,000

Cch vng
1.139.000
1.417.000
1.595.000
1.756.000
1.939.000
2.074.000
2.208.000
2.342.000
2.476.000
3.768.000
4,294,000
4,453,000
4,612,000
(n v tnh: /thng)

Tc (Mb/s)
4
5
8
10
20
50
100
150
200

Phng Kinh doanh VTN3

Cc ng ln lin tnh
Ni vng
Cn vng
Cch vng
4.575.000
5.195.000
6.918.000
6.100.000
6.926.000
9.224.000
9.150.000
10.390.000
13.836.000
10.675.000
12.121.000
16.142.000
18.301.000
20.779.000
27.672.000
33.551.000
38.095.000
50.733.000
54.902.000
62.338.000
83.017.000
71.373.000
81.039.000
107.922.000
87.075.000
98.868.000
131.665.000

- Trang 5/13 -

250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1.000

100.136.000
114.938.000
126.432.000
139.319.000
150.465.000
160.217.000
169.830.000
180.453.000
189.476.000
198.499.000
208.424.000
215.945.000
224.583.000
233.221.000
244.882.000
255.901.000

113.698.000
130.506.000
143.556.000
158.189.000
170.844.000
181.917.000
192.832.000
204.894.000
215.139.000
225.384.000
236.653.000
245.193.000
255.001.000
264.808.000
278.049.000
290.561.000

151.415.000
173.798.000
191.178.000
210.664.000
227.517.000
242.264.000
256.799.000
272.862.000
286.506.000
300.149.000
315.156.000
326.529.000
339.590.000
352.651.000
370.284.000
386.947.000

Qui nh v vng cc:


- Vng 1: bao gm cc tnh thuc min Bc n tnh Qung Bnh.
- Vng 3: bao gm cc tnh Qung Tr, Tha Thin Hu, Nng, Qung Nam,
Qung Ngi, Bnh nh, Ph Yn, Khnh Ha, Gia Lai, Kon Tum, c Lc v c
Nng.
- Vng 2: bao gm cc tnh, thnh ph cn li ngoi vng 1,3.

2. Nhm dch v truyn thng


2.1- Dch v truyn dn tn hiu truyn hnh

L dch v cho php truyn dn tn hiu truyn hnh mt hoc hai


chiu n mi a im theo yu cu ca khch hng.

Li ch ca dch v:

Phng Kinh doanh VTN3

- Trang 6/13 -

Cc i truyn hnh c th d dng qung b cc chng trnh ca mnh cho cc a


phng khc nhau.
C th kt ni cc im cu ti nhiu vng a l khc nhau
C th trao i thng tin di dng hnh nh, m thanh..

Nguyn tc tnh cc:


Cc truyn dn tn hiu truyn hnh lin tnh bao gm: cc thit lp ng truyn
hnh, cc truyn dn truyn hnh lin tnh v cc ph phc v truyn hnh.
Cc thit lp ng truyn hnh: ti a khng vt qu 1.818.181 ng/ln ng
k mi.
Cc truyn dn truyn hnh lin tnh:
Cc truyn dn truyn hnh lin tnh = Cc i gc + cc truyn dn hnh (lin
tnh + ni ht, ni tnh).

Cc i gc
Gi 10 pht u: 300.000 ng/1 u cui
Gi mi pht tip theo: 30.000 ng/pht/1 u cui

Cc truyn dn hnh (ng/pht)


Phn lin tnh: vng cc truyn dn truyn hnh lin tnh theo bng ma trn
vng cc thu knh lin tnh hin hnh.
Vng cc

Vng 1

Vng 2

Vng 3

Vng 4

Vng 5

ng/pht

18.000

22.000

32.000

53.000

85.000

Phn ni ht (ni tnh) = cc vng 1 phn lin tnh


Cc phc v truyn hnh: ti a khng qu 1.363.636 ng/phin

2.2- Dch v truyn hnh Hi ngh

Phng Kinh doanh VTN3

- Trang 7/13 -

L dch v truyn dn tn hiu hnh nh v m thanh gia hai hoc


nhiu im khc nhau. Dch v cho php nhiu ngi tham d ti cc a im c th
trao i trc tip bng m thanh, hnh nh qua mn hnh v loa.

Li ch ca dch v:
Gip cc doanh nghip tit kim thi gian v chi ph cho vic i li.
Dch v c th gip cc t chc, doanh nghip thc hin cc cuc hi tho gia cc
chi nhnh, vn phng ti cc tnh, thnh ph khc nhau thng qua mn hnh Tivi.
Dch v truyn hnh hi ngh l cng c hiu qu, hu ch trong cng tc o to,
ging dy hoc tr gip y t t xa.

Phn loi gi dch v:


Ty theo nhu cu v thit b sn c ca khch hng, cc loi hnh dch v cung cp
c phn bit theo cc trng hp sau:
Trng hp 1: Khch hng yu cu cung cp trn gi dch v bao gm (knh
MegaWAN, thit b MCU v VCS).
Trng hp 2: Khch hng c knh MegaWAN do VNPT cung cp, nhng cha c
thit b MCU v VCS v yu cu VNPT cung cp MCU v VCS cho khch hng.
Trng hp 3: Khch hng c sn thit b MCU, VCS nhng cha c knh
MegaWAN. Khch hng yu cu VNPT cung cp knh MegaWAN cho khch hng.

Nguyn tc tnh cc
Cc dch v truyn hnh hi ngh bao gm: cc u ni ha mng knh
MegaWAN, cc thu cng (MegaWAN + truyn hnh), cc thng tin, cc thu
trang thit b (nu c) + cc chi ph khc (nu c)

Phng Kinh doanh VTN3

- Trang 8/13 -

Cc thu cng dch v truyn hnh: 227.273 ng/thng/im. Cc thu cng


c tnh trn theo thng. Trng hp khch hng nu s dng cha trn thng vn
c tnh cc theo thng.
Cc thng tin

Cc s dng dch v theo thng: tnh bng cc thu knh MegaWAN vi tc


tng ng hng thng.

Cc s dng dch v theo phin: 33.500 ng/gi/im


Phng thc tnh cc l 01 gi + Block 15 pht.
Mc thu cc ti thiu mi phin l mt gi (60 pht). Mt phin cha n
01 gi thu cc 01 gi. T gi th 2 tr i tnh cc theo Block 15 pht,
phn l Block cha ti 15 pht c tnh 1 Block.

Cc thu thit b HD-VCS: 7.000.000 ng/b/ thng (theo thng)


1.000.000 ng/b/phin (theo phin)
Cc ph phc v

Thu iu khin VCS: 400.000 ng/ im/ phin

Thu iu khin MCU: 300.000 ng/phin

S dng dch v trn gi: 700.000 ng/im/phin

3. Nhm dch v thoi


3.1- Dch v min cc ngi gi

L loi hnh dch v cho php ngi s dng thc hin cuc gi
min ph ti nhiu s ch khc nhau thng qua mt s truy nhp thng nht trn mng.
Ton b cc ph s dng dch v ca cuc gi s c tnh cho thu bao ng k dch
v 1800.

Phng Kinh doanh VTN3

- Trang 9/13 -

Li ch ca dch v:
i vi thu bao ng k dch v 1800

Khuyn khch khch hng gi ti trung tm gii thiu v h tr sn phm.

D dng qung b vi mt s in thoi duy nht trn ton quc.

Thu bao c th t chc nhiu ch n khc nhau linh hot theo thi gian (nh
ngy trong tun, gi trong ngy) hoc theo v tr xut pht ca cuc gi n.

Khng cn thay i cc s in thoi ang c.

i vi ngi s dng:

S khng phi tr tin cc cho cuc gi.

C th gi ti bt k ni no m ch cn nh mt s in thoi duy nht.

Nguyn tc tnh cc:


Khch hng l t chc, doanh nghip s dng dch v 1800 h tr v chm sc
khch hng phi tr cc ci t v cc s dng dch v hng thng trong :
Cc ci t c thanh ton 1 ln khi kch hot:

Trng hp khch hng s dng s ch (c th ng k ti a 10 s ch): cc


ci t cho 1 s ch u tin l 1.800.000 ng; cho mi s ch tip theo l
200.000 ng nhng tng s tin khng vt qu 3.000.000 ng.

Trng hp khch hng s dng Server (hoc tng i): cc ci t l


2.000.000 ng/ ln.

Cc s dng hng thng: ch thu bao 1800 hng thng phi tr cc khi nhn
cuc gi n vi mc cc thng tin theo phng thc tnh cc 01 pht + 01 pht
nh sau:
Cuc gi t thu bao in thoi c nh, v tuyn ni th, di ng ni tnh l 545
ng/1 pht.
Cuc gi t thu bao di ng ton quc l 909 ng/1 pht.

3.2- Dch v thng tin gii tr thng mi

Phng Kinh doanh VTN3


-

- Trang 10/13

L loi hnh dch v cho php ngi s dng thc hin cuc
gi, nhn tin truy cp cc thng tin gii p hoc gii tr v thng mi ca nh cung
cp dch v thng tin thng qua mt s truy nhp thng nht trn ton quc.

Li ch ca dch v:
i vi thu bao ng k dch v 1900
D dng qung b vi mt s in thoi duy nht trn ton quc.
Thu bao c th t chc nhiu ch n khc nhau linh hot theo thi gian (nh
ngy trong tun, gi trong ngy) hoc theo v tr xut pht ca cuc gi n.
L loi hnh kinh doanh mi qua mng in thoi thng qua cc dch v t vn
hoc gii tr. Cc thu c ca ngi s dng c phn chia theo cng thc
tha thun gia VNPT v i tc.
i vi ngi s dng:
C th gi ti bt k ni no m ch cn nh mt s in thoi duy nht.
Chi ph cho cuc gi t vn hoc gii tr thp nh kh nng kt ni n trung tm
gn nht.

Nguyn tc tnh cc:


Khch hng l t chc, doanh nghip s dng dch v 1900 nhm mc ch cung cp
thng tin, thng mi, gii tr th phi tr cc ci t dch v, cc qun l dch v
hng thng v s c nhn doanh thu phn chia hng thng (phn cc kt ni kt xut,
cc cung cp ni dung thng tin) theo quy nh trn c s lu lng cuc gi, s lng
bn tin nhn n s dch v 1900 ca khch hng.
Cc ci t dch v: c tr mt ln khi thit lp dch v:

Phng Kinh doanh VTN3


-

- Trang 11/13

Trng hp khch hng s dng s ch: cc ci t cho 1 s ch u tin l


1.800.000 ng; cho mi s ch tip theo l 200.000 ng nhng tng s tin
khng vt qu 3.000.000 ng.
Trng hp khch hng s dng Server hoc tng i: cc ci t l 2.000.000
ng/1 ln.
Cc ph qun l dch v 1900: 409.091 /s/thng
Cc thu ngi s dng thc hin cuc gi, nhn tin n s dch v 1900 v mc
phn chia doanh thu vi nh cung cp ni dung thng tin.

Di s

Mc 1:
1900108x

Mc 2:
190012xx
190015xx

Mc 3:
190017xx

Mc 1:
19005454xx

Cuc gi t

Thu bao c nh, v tuyn


ni th, di ng ni tnh
(/pht)
Thu bao di ng ton quc
(/pht)
Bn tin SMS (/bn tin)
Thu bao c nh, v tuyn
ni th, di ng ni tnh
(/pht)
Thu bao di ng ton quc
(/pht)
Bn tin SMS (/bn tin)
Thu bao c nh, v tuyn
ni th, di ng ni tnh
(/pht)
Thu bao di ng ton quc
(/pht)
Bn tin SMS (/bn tin)
Thu bao c nh, v tuyn
ni th, di ng ni tnh
(/pht)

Phng Kinh doanh VTN3


-

Mc chia tr
cho cng
on kt ni
v kt xut

Mc chi tr
cho cng on
cung cp ni
dung thng
tin

545

45

182

909

45

273

454

45

91

545

45

182

909

45

273

454

45

91

909

91

304

1,364

91

410

909

91

182

545

227

Gi cc
(cha gm
VAT)

- Trang 12/13

Thu bao di ng ton quc


(/pht)

Mc 2:
19005555xx

Mc 3:
19005612xx
19005615xx

Mc :
19005858xx

Mc
19005712xx
19005715xx

Mc
19005999xx

Bn tin SMS (/bn tin)


Thu bao c nh, v tuyn
ni th, di ng ni tnh
(/pht)
Thu bao di ng ton quc
(/pht)
Bn tin SMS (/bn tin)
Thu bao c nh, v tuyn
ni th, di ng ni tnh
(/pht)
Thu bao di ng ton quc
(/pht)
Bn tin SMS (/bn tin)
Thu bao c nh, v tuyn
ni th, di ng ni tnh
(/pht)
Thu bao di ng ton quc
(/pht)
Bn tin SMS (/bn tin)
Thu bao c nh, v tuyn
ni th, di ng ni tnh
(/pht)
Thu bao di ng ton quc
(/pht)
Bn tin SMS (/bn tin)
Thu bao c nh, v tuyn
ni th, di ng ni tnh
(/pht)
Thu bao di ng ton quc
(/pht)
Bn tin SMS (/bn tin)

Phng Kinh doanh VTN3


-

909

227

454

727

227

76

1,364

227

346

636

182

909

227

152

1,818

227

537

909

364

1,364

227

341

1,682

227

479

1,364

477

1,364

340

228

2,727

340

805

1,364

477

2,727

681

410

4,545

454

1,364

2,727

954

- Trang 13/13