You are on page 1of 14

Program za ugostiteljstvo

Verzija programa: 5.0.0.

Korisnike upute

Plavo d.o.o.

www.plavo-st.hr

info@plavo-st.ht

Blue POS Android - Program za ugostiteljstvo

Plavo d.o.o.

www.plavo-st.hr

SADRAJ
SADRAJ.........................................................................................................................................................2
1 UVOD............................................................................................................................................................3
2 OSNOVNI IZBORNIK....................................................................................................................................3
3 BLUE POS PRIJAVA.......................................................................................................................................3
4 IZBORNIK KONOBARA.................................................................................................................................4
5 IZDAVANJE NARUDBE................................................................................................................................5
5.1 ODABIR STOLA..............................................................................................................................................5
5.2 GRUPE ARTIKALA...........................................................................................................................................5
5.3 LISTA ARTIKALA............................................................................................................................................6
5.4 GALERIJA ARTIKALA.......................................................................................................................................6
5.5 DETALJI NARUDBE.......................................................................................................................................7
5.6 IZMJENA STOLA ZA TRENUTNU NARUDBU.....................................................................................................7
5.7 DODATNE OPCIJE ZA NARUDBU....................................................................................................................8
5.8 PRENOS NARUDBE NA BLUE POS SERVER.....................................................................................................8
5.9 PAMENJE NARUDBI....................................................................................................................................9
6 LISTA OTVORENIH NARUDBI.....................................................................................................................9
7 PONITAVANJE STAVKI NARUDBI...........................................................................................................10
7.1 ODABIR STOLA ZA PONITAVANJE STAVKI NARUDBI...................................................................................10
7.2 ODABIR STAVKI I PONITAVANJE NARUDBE...............................................................................................10
8 FINANCIJSKI IZVJETAJ............................................................................................................................11
8.1 ODABIR PERIODA ZA FINANCIJSKI IZVJETAJ...............................................................................................11
8.2 FINANCIJSKI IZVJETAJ...............................................................................................................................11
9 IZDAVANJE RAUNA..................................................................................................................................12
9.1 ODABIR STOLA ZA IZDAVANJE RAUNA........................................................................................................12
9.2 DETALJI I IZDAVANJE RAUNA ....................................................................................................................12
10 POSTAVKE UREAJA................................................................................................................................13
11 POSTAVKE PROGRAMA............................................................................................................................13
12 AURIRANJE PODATAKA..........................................................................................................................14
13 SIMULACIJA RADA...................................................................................................................................14
14 JEZIK PROGRAMA....................................................................................................................................14
15 O PROGRAMU...........................................................................................................................................14

Stranica 2 od 14

Blue POS Android - Program za ugostiteljstvo

Plavo d.o.o.

www.plavo-st.hr

UVOD

Blue POS Android program je kompatibilan sa svim mobilnim ureajima i tabletima baziranim na Android operacijskom
sustavu. Dio je Blue POS sustava za ugostiteljstvo i slui za daljinsko izdavanje narudbi i rauna. Princip rada je takav
da su svi udaljeni Android klijenti spojeni u lokalnu mreu sa Blue POS blagajnom koja predstavlja centralnu (server)
jedinicu. Ta jedinica prihvaa podatke od svih klijenata, vri jednu od odgovarajuih akcija (izdavanje narudbe,
izdavanje rauna, itd) te vraa odgovarajui rezultat klijentu u vidu informacije koja potvruje zavretak akcije ili
eventualnu greku.
NAPOMENA
Za ispravan mreni rad, potrebno je svaki Android ureaj registrirati u kontrolnom centru Blue POS
Android servera. Kao identifikacija ureaja koristi se serijski broj programa koji je jedinstven za svaku
Blue POS Android instalaciju. Ovo je bitna sigurnosna mjera koja ima svrhu uklanjanja mogunosti da
neeljeni ureaj bude dio cjelokupnog Blue POS sistema.
U sluaju vie blagajni spojenih u lokalnu mreu, ona blagajna koja sadri bazu podataka (koju djele sve ostale
blagajne) ujedno slui kao Blue POS Android server. Detaljni opis rada programa opisan je u daljnjem tekstu a za sve
dodatne informacije posjetite nau web stranicu www.plavo-st.hr ili nam se obratite na email info@plavo-st.hr.

OSNOVNI IZBORNIK

Nakon pokretanja Blue POS Android program prikazuje se osnovni


izbornik iz kojeg korisnik moe odabrati jednu od slijedeih akcija:
POKRENI PROGRAM Pokretanje programa sa stvarnim
podacima i radom sa Blue POS Android serverom.
SIMULACIJA RADA Pokretanje simulacijskog moda rada
programa koji ima za cilj testni prezentacijski rad (bez spajanja na
Blue POS Android server).
AURIRANJE PODATAKA Preuzimanje aktualnih podataka sa
Blue POS Android servera, to ukljuuje listu touch screen grupa
artikala, artikala, stolova, terasa, napomena i konobara.
POSTAVKE PROGRAMA Podeavanje osnovnih postavki
programa kao to su adresa, port servera, itd.
JEZIK PROGRAMA Promjena jezika programa (Engleski ili
Hrvatski). Promjenom jezika mijenja se i grafiki skin prikaza
programa.
PROVJERA VEZE Provjera da li je veza sa glavnim Blue POS
Android serverom u redu ili ne.
POSTAVKE UREAJA Osnovne postavke ureaja to ukljuuje
jedinstveni HW i serijski broj programa.
INFO PODATAKA Informacija koja govori koliko je grupa
artikala, artikala, stolova, terasa i konobara aurirano sa Blue POS
Android servera (zadnje uspjeno auriranje).
PROGRAMU Prikaz verzije programa i podaci o proizvoau.
IZLAZ Izlaz iz Blue POS Android programa i povratak u osnovni
meni ureaja.

Stranica 3 od 14

Blue POS Android - Program za ugostiteljstvo

Plavo d.o.o.

www.plavo-st.hr

BLUE POS PRIJAVA

Nakon pokretanja programa (ili pokretanja simulacije), prikazuje se prozor za


logiranje konobara. Konobar mora upisati svoju ifru za ulaz. Na taj nain,
prilikom bilo koje akcije koja se prenosi na Blue POS Adroid server, tono se zna
koji konobar je izvrio koju akciju.
NAPOMENA
Ukoliko u programu ne postoji ni jedan konobar (primjerice nakon prvog pokretanja
programa i nije napravljeno auriranje podataka sa serverom) program nee dozvoliti
pristup logiranju u sustav nego e obavijestiti korisnika da ne postoji konobar u sistemu i
dati e sugestiju da se prvo izvri auriranje podataka.

Ukoliko je korisnik odabrao simulacijski mod rada, za testno logiranje u potrebno


je upisati ifru od 1 do 9 (budui da u simulacijskom modu ve postoji 9 prisutnih
konobara u sistemu).

IZBORNIK KONOBARA

Nakon uspjenog logiranja u program, prikazuje se osnovni izbornik konobara.


Na vrhu ponuenih opcija prikazano je i ime konobara koji je logiran u sustav. Za
konobara su dostupne slijedee opcije:
IZDAVANJE NARUDBE Izdavanje narudbe za otvoreni stol ili otvaranje
novog stola za narudbu.
LISTA NARUDBI Lista kreiranih narudbi koje nisu poslane na Blue POS
Android server.
PONITAVANJE STAVKI Odabir nekog od otvorenih stolova i ponitavanje
narudbe odabranih stavki za taj stol.
IZDAVANJE RAUNA Postupak izdavanja rauna za odabrani stol za koji
postoji otvoreni raun.
FINANCIJSKI IZVJETAJ Dobavljanje periodinog financijskog izvjetaja
po konobarima.
POVRATAK Izlaz iz izbornika konobara i povratak u glavni izbornik.
Svaka od navedenih akcija konobara detaljnije je opisana u daljnjem tekstu.

Stranica 4 od 14

Blue POS Android - Program za ugostiteljstvo

Plavo d.o.o.

www.plavo-st.hr

IZDAVANJE NARUDBE

Postupak izdavanja narudbe radi prema slijedeem principu: konobar odabire stol, dodaje akrtikle u narudbu te vri
prebacivanje narudbe na Blue POS server koji tu narudbu ispisuje na POS pisa. Detaljni postupak izdavanja narudbe
opisan je u slijedeem tekstu.
NAPOMENA
POS pisae za narudbu potrebno je ispravno konfigurirati u Blue POS programu te definirati na koji pisa se ispisuje svaki
specifian artikal. Primjerice mogue de definirati da se sva pia ispisuju na POS printer na anku, dok e se hrana ispisivati na POS
pisau koji se nalazi u kuhinji.

5.1

ODABIR STOLA

Prvi korak pri kreiranju narudbe je odabir stola. Program prikazuje sve terase u
tabovima, kod kojih svaka terasa ima grafiki prikaz stolova sa odgovarajuim
brojem. Na vrhu grafikog prikaza prikazan je ukupan broj stolova te naziv
konobara koji je trenutno logiran u program. Pritiskom na odgovarajui stol, isti
se odabire za kreiranje narudbe.

5.2

GRUPE ARTIKALA

Nakon odabira stola za narudbu, otvara se lista grupa artikala. Korisnik moe ui
u bilo koju grupu za prikaz artikala koji se nalaze u toj grupi. Ukoliko sve grupe
artikala u sistemu nisu vidljive na ekranu korisnik moe mijenjati stranice lijevo
desno (pomou botuna ili povlaenjem prsta lijevo-desno) te vidjeti ostale grupe
artikala koje nisu vidljive u trenutnom prikazu.
NAPOMENA
Matrica prikaza grupa artikala je konfigurabilna i moe se definirati u osnovnim
postavkama programa.

Na vrhu liste grupa artikala prikazano je ime konobara te stol nad kojim se radi
narudba. Nadalje, prikazana je i ukupna vrijednost narudbe koja se trenutno
kreira.
NAPOMENA
Prikazana ukupna vrijednost odnosi se trenutnu narudbu koja se kreira. Ukoliko
specifian stol u Blue POS sustavu (serveru) ve sadri naruene stavke, one se ne
uzimaju u obzir u prikazu ukupne vrijednosti trenutne narudbe.

Stranica 5 od 14

Blue POS Android - Program za ugostiteljstvo

Plavo d.o.o.

www.plavo-st.hr

U listi grupa artikala, mogue su slijedee akcije:


ODABIR GRUPE ARTIKALA Odabiranje grupe artkala za koju se eli prikazati lista artikala i dodavanje istih u
narudbu.
NARUDBA Prikaz detalja narudbe (lista naruenih stavki sa pripadajuim detaljima).
PONITI Ponitavanje trenutne narudbe i povratak u glavni izbornik .
POVRATAK Povratak u osnovni izbornik konobara i spremanje trenutne narudbe za taj stol (spremanje na Android
ureaj, a ne na server).

5.3

LISTA ARTIKALA

Nakon odabira grupe artikala, otvara se lista artikala koji se nalaze u odabranoj
grupi. Korisnik moe odabrati bilo koji artikal te ga na taj nain dodati u
narudbu. Nakon odabira bilo kojeg artikla, na vrhu se prikazuje naziv tog artikla
te koliina tog artikla u trenutnoj narudbi. Osim informacije o koliini artikla u
narudbi, na vrhu liste prikazan je i naziv grupe za koju su prikazani artikli, naziv
konobara i stola za koju se odnosi narudba te ukupna vrijednost narudbe.
Ukoliko svi artikli za odabranu grupu nisu vidljivi na ekranu korisnik moe
mijenjati stranice lijevo desno (pomou botuna ili povlaenjem prsta) te vidjeti
ostale artikale koji trenutno nisu vidljivi.
NAPOMENA
Matrica prikaza liste artikala je konfigurabilna i moe se definirati u osnovnim
postavkama programa.

U listi artikala za specifinu grupu, mogue su slijedee akcije:


GALERIJA Prikaz galerije slika artikala iz trenutno odabranu grupu artikala
sa pripadajuim opisima.
NARUDBA Prikaz detalja narudbe (lista naruenih stavki sa pripadajuim
detaljima).
POVRATAK Povratak u listu grupa artikala gdje korisnik moe odabrati neku
drugu grupu i dodavati nove artikle u narudbu.

5.4

GALERIJA ARTIKALA

Opcija galerija artikala prikazuje slike svih artikala za odabranu grupu. Korisnik
moe pregledavati listu i dodati odreeni artikal u narudbu. Na isti nain kao i
prije, prilikom dodavanja artikla, iznad liste se prikazuje naziv dodanog artikla
kao i ukupna koliina tog artikla u trenutnoj narudbi.
Osim informacije o koliini, na vrhu liste prikazan je i naziv grupe za koju su
prikazane slike artiklala, naziv konobara i stola za koju se odnosi narudba te
ukupna vrijednost narudbe.
U galeriji artikala za specifinu grupu, mogue su slijedee akcije:
ODABERI Odabir trenutnog artikla u narudbu.
NARUDBA Prikaz detalja narudbe (lista naruenih stavki sa pripadajuim
detaljima).
POVRATAK Povratak u listu artikala artikala za trenutno odabranu grupu.

Stranica 6 od 14

Blue POS Android - Program za ugostiteljstvo

5.5

Plavo d.o.o.

www.plavo-st.hr

DETALJI NARUDBE

Detalji narudbe prikazuju sve relevantne informacije o narudbi koja se trenutno


kreira. Prikazan je ukupan broj artikala u listi, naziv konobara i stola za koju se
narudba odnosi te ukupna vrijednost narudbe. Osim tih ukupnih informacija
prikazana je i lista svih artikala koje sadri narudba sa informacijom o nazivu
artikla, cijeni, naruenoj koliini te ukupna vrijednost za taj artikal.
NAPOMENA
Prikazana ukupna financijska vrijednosti odnosi se trenutnu narudbu koja se kreira.
Ukoliko specifian stol u Blue POS sustavu ve sadri naruene stavke na serveru, one se
ne prikazuju za trenutnu narudbu, ve se prilikom kreiranja narudbe te stavke
jednostavno dodaju u ve predhodno otvoreni stol. Sa druge strane, koliko stol za
trenutnu narudbu nije zauzet, tada izdavanjem narudbe taj stol postaje zauzet od
strane trenutnog konobara.

U detaljima narudbe, mogue su slijedee akcije:


IZMJ. STOL Izmjena stola za trenutnu narudbu.
NARUDBA Prebacivanje narudbe na BluePOS server i povratak u osnovni
izbornik konobara (u sluaju uspjenog izdavanja narudbe).
POVRATAK Povratak u prethodni prikaz iz kojeg je odabran Detalji
narudbe (prikaz detalja narudbe mogue je otvoriti iz prikaza liste grupa
artikala, liste artikala te galerije artikala).

5.6

IZMJENA STOLA ZA TRENUTNU NARUDBU

Mogui je scenarij da izdavanje narudbe na Blue POS server ne bude dozvoljeno


i da se kao povratna informacija prikae poruka o tome da je drugi konobar
zauzeo specifian stol. U tom sluaju konobar ima opciju izmjene stola za
trenutnu narudbu te ponovno izvriti slanje iste na server.
Za izmjenu stola potrebno je u Detaljima narudbe odabrati opciju IZMJ. STOLA.
Prikazuje se lista terasa i grafiki prikaz stolova. Korisnik pritiskom odabere
eljeni stol koji postaje vaei za trenutnu narudbu. Odabirom stola, program se
vraa u prikaz Detalji narudbe te konobar moe ponovno izvriti slanje narudbe
na server.

Stranica 7 od 14

Blue POS Android - Program za ugostiteljstvo

5.7

Plavo d.o.o.

www.plavo-st.hr

DODATNE OPCIJE ZA NARUDBU

Osim osnovnih akcija u prikazu Detalja narudbe, pritiskom na bilo koji artikal u
narudbi mogue su slijedee akcije:
KOLIINA Izmjena koliine za trenutno odabrani artikal u narudbi. Koliina
se mijenja na nain da se poveava ili smanjuje koristei +/- botune.
DEC. KOLIINA Izmjena koliine za trenutno odabrani artikal u narudbi sa
mogunou definiranja decimalne vrijednosti koliine.
BRII Brisanje odabranog artikla iz trenutne narudbu.
NAPOMENA Upis napomene za trenutni artikal (primjerice manje peen,
vie peen, itd.).
ODUSTANI Odustajanje od dodatnih opcija za odabrani artikal.
NAPOMENA
Ukoliko specifian artikal sadri predefinirane napomene, tada e se konobaru prilikom
definiranja napomene prvo prikazati lista tih (predefiniranih) napomena iz koje je
mogue izvriti odabir. Isto tako, dostupan je i runi unos napomene preko virtualne
tipkovnice.

5.8

PRENOS NARUDBE NA BLUE POS SERVER

Prijenos narudbe na Blue POS server izvrava se pritiskom na botun NARUDBA koji je dostupan u prozoru Detalji
narudbe. Mogue su slijedee povratne informacije:
NARUDBA USPJENO IZDANA Narudba je uspjeno primljena i procesuirana od strane Blue POS servera.
GREKA U IZDAVANJU NARUDBE. STOL JE ZAUZET. Izdavanje narudbe nije dozvoljeno jer je drugi
konobar ve zauzeo odgovarajui stol. Konobar mora izmijeniti stol za trenutnu narudbu te ponovno izvriti slanje na
server te dobiti pozitivnu povratnu informaciju.
GREKA U IZDAVANJU NARUDBE. KONOBAR, STOL ILI ARTIKAL NE POSTOJI U SISTEMU Jedan od
navedenih objekata ne postoji u Blue POS sistemu. To je uobiajen sluaj ukoliko se nastala neka promjena u blagajni
(primjerice izbrisan je artikal ili slino), a Android ureaj nije izvrio auriranje podataka.
GREKA U IZDAVANJU NARUDBE. PROVJERITE VEZU SA SERVEROM Problem u lokalnoj mrei i potrebno
je kontaktirati mrenog administratora ili suradnika koji je zaduen za odravanje cjelokupnog Blue POS sustava.
Nakon uspjenog izdavanja narudbe, program se vraa u osnovni izbornik konobara za pokretanje iste ili druge akcije.

Stranica 8 od 14

Blue POS Android - Program za ugostiteljstvo

5.9

Plavo d.o.o.

www.plavo-st.hr

PAMENJE NARUDBI

Nakon kreiranja narudbe, korisnik ne mora nuno narudbu poslati na server,


ve se jednostavno moe vratiti u osnovni izbornik konobara i poeti primjerice
izdavanje narudbe za neki drugi stol. Prethodna narudba nije izgubljena ve je
spremljena u listu otvorenih narudbi. Korisnik bilo koju od otvorenih narudbi
moe naknadno otvoriti te nastaviti rad ili je jednostavno poslati na server.
Stolovi koji sadre otvorene narudbe (tj. narudbe koje su kreirane a nisu
poslane na server), u listi terasa i stolova prikazani su razliitom bojom za
razliku od stolova za koje ne postoji otvorena narudba (slobodni stolovi). Na taj
nain konobar zna da kod tih (drukijom bojom prikazanih) stolova postoji
otvorena narudba koju u konanici treba poslati na server.

LISTA OTVORENIH NARUDBI

Lista otvorenih narudbi je lista stolova za koje postoje otvorene narudbe (to su
stolovi koji su u grafikom prikazu terasa prikazani drukijom bojom, objanjeno
u prethodnom tekstu). Osim stolova u listi je prikazan i ukupan iznos za otvorenu
narudbu.
Korisnik se iz liste otvorenih narudbi moe vratiti u osnovni izbornik konobara ali
moe i odabrati odgovarajui stol te aktivirati nastavak rada na odabranoj
otvorenoj narudbi.
NAPOMENA
Ukoliko korisnik eli izai iz osnovnog izbornika konobara i ukoliko postoje otvorene
narudbe za tog konobara, sustav e upozoriti konobara da e navedenom akcijom izlaza
sve otvorene narudbe biti izbrisane.

Stranica 9 od 14

Blue POS Android - Program za ugostiteljstvo

Plavo d.o.o.

www.plavo-st.hr

PONITAVANJE STAVKI NARUDBI

Nakon postupka izdavanja narudbe, u realnom radu mogue je da su neke stavke krivo naruene. Konobar u tom
sluaju koristi opciju za ponitavanje narudbe odreenih stavki (stavki koje nisu trebale biti naruene). Tada se na Blue
POS Android serveru ispisuje lista Ponitavanja narudbe ( a ne narudba). Detaljni postupak ponitavanja stavki opisan
je u slijedeem tekstu.

7.1

ODABIR STOLA ZA PONITAVANJE STAVKI NARUDBI

Nakon odabira opcije ponitavanja narudbe u glavnom izborniku konobara


prikazuje se lista terasa i stolova. Konobar odabire onaj stol za koji eli ponititi
narudbu odreenih stavki.
NAPOMENA
Lista terasa i grafiki prikaz stolova prikazuje sve stolove registrirane u Blue POS
sistemu. Meutim, trenutno logirni konobar za ponitavanje stavki narudbi moe
odabrati samo one stolove koje sadre otvoreni raun i koje je kreirao taj specifini
konobar.

7.2

ODABIR STAVKI I PONITAVANJE NARUDBE

Nakon odabira stola za koji se eli ponititi narudba za odreene stavke,


Android ureaj od servera dobiva i prikazuje podatke o trenutno otvorenom
raunu. Prikazana informacije ukljuuju naziv konobara, broj stola, ukupnu
vrijednost svih stavki te listu stavki koje ine otvoreni raun za odabrani stol.
Lista stavki osim naziva artikla prikazuje koliinu, jedininu cijenu artikla te
ukupnu vrijednost.
Za ponitavanje narudbe korisnik odabere jednu ili vie artikala u listi za koje
eli izvriti postupak ponitavanja.
NAPOMENA
Odabrane stavke sa lijeve strane imaju odgovarajui zeleni indikator.

Kada je korisnik odabrao sve stavke, odabere opciju Poniti stavke. Informacija
se prenosi na server to kao rezultat ima brisanje odabranih stavki iz trenutnog
rauna i ispis ponitavanja narudbe na odgovarajue pisae za narudbu. Nakon
zavretka akcije, Android korisniku prikazuje se poruka u smislu informacije da je
navedena akcija uspjeno zavrena.
NAPOMENA
Opcija ponitavanja narudbe mora biti ukljuena za specifini Android ureaj na Blue
POS serveru. U sluaju da je konfigurirano na serveru da odreeni Android ureaj nema
prava ponititi narudbu, pokretanjem ovog postupka tom korisniku se nee dozvoliti
postupak ponitavanja.

Stranica 10 od 14

Blue POS Android - Program za ugostiteljstvo

Plavo d.o.o.

www.plavo-st.hr

FINANCIJSKI IZVJETAJ

Blue POS Android prua uslugu uvida u financijski izvjetaj sa prikazom ukupne financijske vrijednosti te financijske
vrijednosti po svakom konobaru posebno za odabrani period.

8.1

ODABIR PERIODA ZA FINANCIJSKI IZVJETAJ

Nakon odabira opcije Financijski izvjetaj u glavnom izborniku konobara,


prikazuje se prozor u kojem korisnik odabire poetni i zavrni nadnevak za koji
eli financijski izvjetaj. Nakon odabira, pritisne se botun Prihvati i pokree se
dohvaanje financijskog izvjetaja za odabrani nadnevak.
NAPOMENA
Ukoliko je poetni nadnevak vei od zavrnog nadnevka, postupak dohvaanja
financijskog izvjetaja nee biti dozvoljen.

8.2

FINANCIJSKI IZVJETAJ

Kao rezultat upita na server, prikazuje se financijski izvjetaj. Prikazane


informacije ukljuuju vremenski period za koji se izvjetaj odnosi, ukupna
financijska vrijednost za odabrani period te lista svih konobara sa ukupnom
vrijednosti za svakog konobara posebno.
NAPOMENA
Opcija dohvaanja financijskog izvjetaja mora biti ukljuena za specifini Android
ureaj na Blue POS serveru. U sluaju da je konfigurirano na serveru da odreeni
Android ureaj nema prava uvida u financijski izvjetaj, pokretanjem ovog postupka tom
korisniku se nee prikazati izvjetaj ve e biti obavijeten da nema prava na navedenu
akciju.

Stranica 11 od 14

Blue POS Android - Program za ugostiteljstvo

Plavo d.o.o.

www.plavo-st.hr

IZDAVANJE RAUNA

Program nudi opciju zakljuivanja rauna na nain da konobar odabere stol za koji eli izdati raun te potvrdi izdavanje
rauna. Nakon zavretka akcije, raun se ispisuje na Blue POS serveru (POS pisa) i stol postaje slobodan za novu
narudbu od strane trenutnog ili bilo kojeg drugog konobara.

9.1

ODABIR STOLA ZA IZDAVANJE RAUNA

Nakon odabira opcije izdavanja rauna u glavnom izborniku konobara, program


od Blue POS servera dohvaa listu svih stolova i otvorenih rauna. Kao rezultat
prikazuje se lista terasa i stolova sa mogunou odabira samo onih stolova za
koje postoji otvoreni raun kojeg je kreirao isti konobar koji je pokrenuo akciju
izdavanja rauna. Pritiskom na stol, program dobavlja detalje otvorenog rauna
za taj stol.
NAPOMENA
Ako nakon pokretanja opcije izdavanja rauna ne postoji ni jedan otvoreni stol za
specifinog konobara, nastavak akcije biti e zaustavljen sa porukom da ne postoji
otvoreni raun za tog konobara.

9.2

DETALJI I IZDAVANJE RAUNA

Kao rezultat odabira stola za izdavanje rauna, prikazuju se detalji rauna koji
ukljuuju naziv konobara, broj stola, ukupnu financijsku vrijednost te stavke
otvorenog rauna. Pritiskom na botun Izdavanje Rauna, na Blue POS serveru se
zakljuuje raun, ispisuje se na POS pisau te se korisniku kao povratna
informacija prikazuje poruka o uspjeno zakljuenom raunu.
Nakon izdavanja rauna program se vraa u osnovni izbornik konobara a stol
postaje slobodan za izdavanje narudbe od strane bilo kojeg konobara.

Stranica 12 od 14

Blue POS Android - Program za ugostiteljstvo

Plavo d.o.o.

www.plavo-st.hr

10 POSTAVKE UREAJA
Odabravi opciju Postavke ureaja u glavnom izborniku prikazuju se sljedei
podaci:
PROGRAM ID Jedinstveni broj programa koji je vezan za Androd ureaj.
SERIJSKI BROJ Serijski broj inaice Blue POS Androd programa kojeg
izdaje proizvoa i vezan je za Program ID broj. Taj broj je jedinstven za svaku
Blue POS Androd instalaciju.
REZOLUCIJA Rezolucija ureaja.
NAPOMENA
Serijski broj osim aktivacije programa slui kao glavni identifikator Androd ureaja u
Blue POS mreom radu. Koristei taj broj, Blue POS server zna o kojem se ureaju radi i
na osnovu njega moe ba tom ureaju dozvoliti ili zabraniti odreene opcije.

11 POSTAVKE PROGRAMA
Pokretanjem opcije Postavke programa u osnovnom izborniku mogue je
definirati slijedee parametre:
ADRESA SERVERA IP adresa Blue POS Androd servera u lokalnoj mrei.
PORT SERVERA Broj porta Blue POS Androd servera na kojem se vri
primanje podataka.
TIMEOT VEZE Max. broj sekundi za uspstavljanje veze izmeu Blue POS
servera i Android ureaja.
MATRICA GRUPA Definicija matrice prikaza botuna koji predstavljaju grupe
artikala.
MATRICA ARTIKALA Definicija matrice prikaza botuna koji predstavljaju
lstu artikala.
AUTO KOL Opcija da li se dodavanjem artikla u narudbu dodaje novi artikal
(bez obzira ako taj artikal ve postoji u narudbi) ili se koliina postojeeg istog
artikla poveava za 1.

Stranica 13 od 14

Blue POS Android - Program za ugostiteljstvo

Plavo d.o.o.

www.plavo-st.hr

12 AURIRANJE PODATAKA
Opcija Auriranja podataka ima za funkciju sinkronizaciju izmeu servera i Androd ureaja. Moe se desiti da se
primjerice na serveru unese neki novi artikal u sistem. Meutim, Androd ureaj nee sadravati taj artikal u svojoj listi.
Na tom Android ureaju potrebno je izvriti Aurirane podataka i stanje svih pripadajuih listi (konobara, terasa, stolova
grupa artikala i artikala), to e kao rezultat imati identine liste na serveru i Android ureaju.
Nakon zavretka akcije auriranja podataka, korisniku e se prikazati informacija o uspjeno zavrenoj akciji sa
informacijom ukupnog broja konobara, terasa, stolova, grupa artikala, artikala i napomena. Ukoliko u auriranim
podacima bilo koja od navedenih lista prazna (primjerice, broj auriranih stolova je 0), auriranje podataka e biti
odbaeno (to vrijedi za sve liste osim za listu napomena).
NAPOMENA
Nakon prvog pokretanja programa pripadajue liste za rad su prazne i potrebno je obaviti inicijalno auriranje podataka sa
serverom. U suprotnom, pokretanje rada nae biti dozvoljeno.

13 SIMULACIJA RADA
Osim realnog rada sa Blue POS Android programom koji zahtjeva registraciju i auriranje podataka sa servera, dostupan
je i simulacijski mod rada sa testnim podacima koje korisnik moe pokrenuti bez obavljanja navedenih akcija.
Nakon pokretanja simulacije, prilikom logiranja koriste se ifre od 1 do 9 (budui testni podaci sadre 9 konobara sa
navedenim iframa).
NAPOMENA
U simulacijskom modu rada, na vrhu svakog prozora prikazan je indikator SIMULACIJA tako da korisnik zna da je trenutni rad
simulacija. Svaki kontakt sa serverom i povratne informacije svake akcije simuliran je kao da se dogaa u stvarnom radu.

14 JEZIK PROGRAMA
Odabirui opciju Jezik programa korisnik moe odabrati koritenje programa na Hrvatskom i Engleskom jeziku. Nadalje,
promjenom jezika programa mijenja se i grafiki prikaz programa (boje).

15 O PROGRAMU
Pokretanjem opcije O programu u osnovnom izborniku prikazuju se informacije o verziji programa te podaci o
proizvoau.

Stranica 14 od 14