You are on page 1of 17

BI N LUYN HSG LP 2

Bi 1: Tm mt s, bit s cng vi 12 th bng 15 cng 27?

Bi 2: Tm mt s, bit 95 tr i s th bng 39 tr i 22?

Bi 3: Mt thng no c ngy ch nht l ngy 2 ca thng . Hi cc ngy ch nht


trong thng l nhng ngy no?

Bi 4: B i cng tc xa trong hai tun, b i hm th hai ngy 5. Hi n ngy my b s


v? Ngy y l th my trong tun?

Bi 5: Hng c nhiu hn H 10 vin bi, nu Hng cho H 4 vin bi th Hng cn nhiu hn


H my vin bi?

Bi 6: Tm y:
a) 36 + 65 = y + 22

100 - 55 = y - 13

..
BI N LUYN HSG LP 2
Bi 7: Vit cc tng sau thnh tch:
a) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = .
b) 4 + 4 + 12 + 8 =

c) 3 + 6 + 9 + 12 =.

d) 65 + 93 + 35 + 7 =.
.
Bi 8: Tm mt s, bit rng ly s nhn vi 5 ri tr i 12 th bng 38?

Bi 9: C mt s du, nu ng vo cc can mi can 4l th ng 6 can. Hi s du nu


ng vo cc can, mi can 3l th phi dng tt c bao nhiu can?

Bi 10: Mai hn Tng 3 tui v km Hi 2 tui. o nhiu hn Mai 4 tui. Hi ai nhiu tui
nht? ai t tui nht, ngi nhiu tui nht hn ngi t tui nht l my tui?


.
Bi 11: Mai c 27 bng hoa. Mai cho Ho 5 bng hoa. Ho li cho Hng 3 bng hoa. Lc ny
ba bn u c s hoa bng nhau. Hi lc u Ho v Hng mi bn c bao nhiu bng hoa?

Bi 12:
a) C bao nhiu s c hai ch s b hn 54?........................................
..
b) T 57 n 163 c bao nhiu s c hai ch s?..............................................
.
c) C bao nhiu s c ba ch s ln hn 369?...................
..
Bi 13:Cho s 63.S thay i th no nu?
a) Xo b ch s 3?............................................................................................

b) Xo b ch s 6?...........................................................................................
.
Bi 14:Cho s a c hai ch s:
a) Nu ch s hng chc bt i 3 th s a gim i bao nhiu n v?
.
b) Nu ch s hng chc tng thm 4 th s a tng thm bao nhiu n v?
..
c) Nu ch s hng chc tng thm 1 v ch s hng n v gim i 1 th s a tng thm bao
nhiu n v?
..
Bi 15:Cho s 408:
a) Nu ch s hng trm bt i( hay tng thm) 2 th s gim i hay tng thm bao nhiu
n v?.......................................................................................

b) S thay i th no nu i ch ch s 0 v ch s 8 cho nhau?


..
.
Bi 16:a) Hai s c hai ch s c cng ch s hng chc m ch s hng n v hn km
nhau 7 th hai s hn km nhau bao nhiu n v?
.

b) Hai s c hai ch s c cng ch s hng n v m ch s hng chc hn km nhau 3 th


s hn km nhau bao nhiu n v?
.
.
Bi 17: Hy vit tt c cc s c hai ch s m khi c s theo th t t tri qua phi hoc
t phi qua tri th gi tr s vn khng thay i?
..
.
Bi 18: Hy tm s c ba ch s m hiu ca ch s hng trm v ch s hng chc bng 0,
cn hiu ca ch s hng chc v ch s hng n v bng 9.

..
Bi 19: Hy tm s c ba ch s m ch s hng trm nhn vi 3 c ch s hng chc, ch
s hng chc nhn vi 3 c ch s hng n v.

Bi 20:
a) Bit s lin trc ca a l 23, em hy tm s lin sau ca a?

b) Bit s lin sau ca b l 35,hy tm s lin trc ca b?

c) Bit s c khng c s lin trc, hi c l s no?


.
Bi 21:
a) Vit tt c cc s c hai ch s v b hn 19?


b) Vit tt c cc s trn chc va ln hn 41 va b hn 93?

c) Hy tm hai s lin nhau, bit mt s c hai ch s, mt s c mt ch s?

Bi 22:
a) Tm nhng s ln hn 35 m ch s hng chc ca n b hn 4.
.
b) Tm nhng s c hai ch s b hn 26 m ch s hng n v ca n ln hn
4?............................................................................................................................
Bi 23:Tm x:
a) 24 < x < 27

b)36 < x + 1 < 39

.
c) x + 20 < 51

d) 46 < x - 45 < 48

Bi 24:
a) nh s cc trang ca mt cun sch t 1 n 19, ta phi dng ht bao nhiu s?

b) nh s cc trang ca mt cun sch t 10 n 25, ta phi dng ht bao nhiu s?


.
c) nh s cc trang ca mt cun sch t 120 n 129, ta phi dng ht bao nhiu s?

Bi 25: Bn Bnh dng ht 29 ch s vit cc s lin nhau thnh mt dy s lin tip: 1


;2 ; 3;.; a. Hi a l s no?( a l s cui cng ca dy s)

..
Bi 26: Tm ch s x, bit:
a) 35x < 351

b) 207> x 70

c) 199< xxx < 299


..
Bi 27: Em hy vit 18 thnh tng ca cc s hng bng nhau(cng vit c nhiu tng cng
tt)

Bi 28:a)Tm mt s c hai ch s v mt s c mt ch s sao cho tng hai s bng 10.


.
b) Tm mt s c hai ch s v mt s c mt ch s sao cho hiu hai s bng 1.
.
Bi 29:a) Tng ln nht ca hai s c mt ch s l bao nhiu?

..
b) Tng b nht ca s c mt ch s v s c hai ch s l bao nhiu?
..
.
c) Hiu ln nht ca s c hai ch s l bao nhiu?

..
d) Hiu b nht ca s c hai ch s v s c mt ch s l bao nhiu?

.
Bi 30:
a) Tm mt s, bit tng ca s vi 45 bng s b nht c ba ch s?

.
...
b) Tm mt s, bit hiu ca s vi 28 bng s b nht c 1 ch s?

c) Tm mt s, bit hiu ca 89 vi s bng 15?

.
Bi 31: a) Tm s b tr, bit tng ca s tr v hiu l 87.

.
b) Tm s tr, bit hiu hai s km s b tr l 56.

..
c) Tm s b tr, bit s b tr hn s tr 24 v hiu ca hai s bng s tr?

Bi 32:Mt t ch khch dng ti bn . C 8 ngi xung xe v 5 ngi ln xe. Xe tip


tc chy, lc ny trn xe c tt c 50 hnh khch. Hi trc khi xe dng li bn , trn xe
c bao nhiu hnh khch?

.
Bi 33: Gi ko chanh v gi ko da c tt c 258 ci ko. Ring gi ko chanh c 118 ci.
Hi:
a) Gi ko da c bao nhiu ci ko?
b)Phi bt i gi ko chanh bao nhiu ci ko s ko hai gi bng nhau?

Bi 34: Hai i bng bn, mi i c 3 ngi chi u bng bn vi nhau. Mi ngi ca i


ny u u mt vn vi mi ngi ca i kia. Hi c tt c bao nhiu vn u?

.
Bi 35:Mai cao hn Hoa 2cm. Bnh thp hn Mai 3 cm. Hi ai cao nht; ai thp nht? Hoa
cao hn Bnh my xng ti mt?

.
Bi 36: Con ngng cn nng 11kg. Con ngng cn nng hn con vt 8 kg. Con g cn nng t
hn con vt 2 kg. Hi con ngng cn nng hn con g my kg?

Bi 37: M hai a ng s cam bng nhau ln bn. Bn Mai ly t a bn phi 3 qu b


sang a bn tri. Hi by gi a bn no nhiu cam hn v nhiu hn my qu?

Bi 38: Thng ng cam c 68 qu, thng ng qut c 95 qu. M bn c mt s cam


v mt s qut bng nhau. Hi trong mi thng, s cam cn li t hn hay s qut cn li t
hn? t hn bao nhiu qu?

Bi 39: o c t hn Mn 4 nhn v. M cho o thm 9 nhn v. Hi by gi ai nhiu nhn


v hn v nhiu hn my ci?

Bi 40: C gio mua cho lp mt s gi bnh v mt s gi ko, tt c l 45 gi. Sau c


gio ly ra 6 gi bnh i ly 10 gi ko. Hi lc ny c bnh v ko c gio c tt c bao
nhiu gi?

Bi 41: Hai lp 2A v 2B c i thm n C Loa, d nh mi lp mt on. chia


thnh hai on c s ngi bng nhau, c gio chuyn 6 bn n lp 2A sang lp 2B v
chuyn 4 bn nam lp 2B sang lp 2A. Lc ny mi on c 32 bn. Hi lc u mi lp c
bao nhiu hc sinh?

.
Bi 42: Trn bi c c 15 con b. S b nhiu hn s tru l 10 con. S cu bng s b v
tru cng li. Hi trn bi c c bao nhiu con cu? bao nhiu con tru? Tt c c bao nhiu
con?

Bi 43: Mt thng ng 56 qu va trng g va trng vt. M bn 25 qu trng g, trong


thng cn 12 qu trng g na. Hi lc u trong thng c bao nhiu qu trng mi loi?

.
Bi 44: Nm nay con 8 tui, m 32 tui. Hi trc y 2 nm tui m cng vi tui con l
bao nhiu?

.
Bi 45: Hin nay Mai 7 tui, Hoa 10 tui, Hng 9 tui. n khi Bn Mai bng tui bn Hng
hin nay th tng s tui ca ba bn l bao nhiu?

Bi 46: Mai hn Tng 2 tui v km Hi 2 tui. o hn Mai 3 tui. Hi ai nhiu tui nht?
Ai t tui nht? Ngi nhiu tui nht hn ngi t tui nht l my tui?

Bi 47: Hm nay l th hai ngy 4 thng 5. Nh vy cn cch ngy sinh nht ca Minh 10
ngy na. Hi sinh nht ca Minh l ngy my ca thng 5, vo ngy th my trong tun?

..
Bi 48: Nm nay k nim ngy quc t lao ng 1 - 5 vo th t. Em c bit nm nay k nim
ngy thnh lp i 15 - 5, k nim ngy sinh nht Bc 19 - 5 vo th my trong tun?

Bi 49: Bn Mai mun bit ngy khai ging nm hc 5 - 9 l vo th my. Bn Lan li cho
bit " ngy 25 -9 l vo th hai". Em c th gip bn Mai bit ngy khai ging l th my
trong tun khng?

.
Bi 50: Bn Mn v qu thm b. Bn Mn c vi b va ng mt tun v ngy 6 ngy.
Tnh ra bn Mn ch nh b c 1 ch nht thi. Hi bn Mn n nh b vo th my trong
tun?

Bi 51: Tm 2 s c tch bng 12 v s ln gp 3 ln s b?

10

.
Bi 52: i th nh Thu c 6 con. Vy chung th nh Thu c bao nhiu i tai th, bao
nhiu chn th?

Bi 53: H c 40 vin bi mu xanh v . H cho T 15 vin bi xanh th H cn li 8 vin bi


xanh.Hi H cn bao nhiu vin bi ?

Bi 54: Tm hiu gia s chn ln nht c hai ch s v s l b nht c mt ch s?

.
Bi 55: Thy gio c 45 quyn v, thy thng cho 6 hc sinh, mi bn 4 quyn. Hi sau khi
thng thy cn li my quyn?

Bi 56: Nu Nam cho H 4 vin bi th s bi ca 2 bn bng nhau, v mi bn c 18 vin bi.


Hi trc khi cho Nam c bao nhiu vin bi? H c bao nhiu vin bi?

Bi 57: Trong mt php tr c hiu bng s tr v s b tr hn s tr 27 n v. Hi s b tr


s bng bao nhiu? Hy vit php tr ?

Bi 58: Vit tip 3 s thch hp vo dy sau:


0 ; 1 ; 1; 2 ;4 ;7;..; ..; ..

11

Bi 59: T 9 gi sng n 3 gi chiu, kim di v kim ngn gp nhau my ln?

Bi 60: Hiu 2 s l s l nh nht c 2 ch s. Bit s tr bng hiu s. Tm s b tr?

Bi 61: S ko ca Lan l s nh nht c hai ch s ging nhau. Lan cho Hoa s ko l s


chn nh nht c hai ch s. Hi Lan cn bao nhiu ci ko?

Bi 62: C hai thng ng du, thng th nht cha 55 lt du. Nu t thng th nht sang
thng th hai 13 lt du th s du hai thng bng nhau. Hi lc u thng th hai cha bao
nhiu lt du?

.
Bi 63:
a) C bao nhiu s c hai ch s ln hn 27?....................................
b) C bao nhiu s c ba ch s b hn 534?..................................................
c) T 68 n 179 c bao nhiu s c ba ch s?..............................................
Bi 64: Tm tt c cc s c hai ch s b hn 27 m ch s hng n v ca n ln hn
3?.................................................................................................
Bi 65: Tm x:
a) 45< x - 13 < 47

b) 57 > x + 24 > 55

Bi 66: Cho s 346.


a) S thay i th no nu gim ch s hng trm i 2 n v?.......................

12

.
b) S thay i th no nu tng ch s hng chc thm 5 n v?................

c) S thay i th no nu xo ch s hng n v?..........................................

Bi 67: nh s trang ca mt quyn sch dy 17 trang th ta phi dng ht bao nhiu ch


s?..................................................................................................

..
Bi 68: nh s trang mt quyn sch t 134 n 143, ta phi dng ht bao nhiu ch s?

Bi 69: Bn An dng ht 27 ch s vit cc s lin nhau thnh mt dy s lin tip: 1 ; 2 ;


3 ;.; a. Hi a l s no? ( a l s cui cng ca dy s)

Bi 70: Ho c nhiu hn Bnh 19 vin bi. Hi nu Ho cho Bnh 9 vin th by gi Ho cn


nhiu hn Bnh my vin bi?( V s gii)

Bi 71:
a) C bao nhiu s c hai ch s ln hn 34?....................................
b) C bao nhiu s c ba ch s b hn 425?..................................................
c) T 68 n 279 c bao nhiu s c ba ch s?..............................................
Bi 72: Tm tt c cc s c hai ch s b hn 24 m ch s hng n v ca n ln hn
4?.................................................................................................

13

Bi 73: Tm x:
a) 48< x - 13 < 50

b) 67 > x + 24 > 65

Bi 74: Cho s 572.


a) S thay i th no nu tng ch s hng trm ln 2 n v?.......................
.
b) S thay i th no nu gim ch s hng chc i 4 n v?................

c) S thay i th no nu xo ch s hng n v?..........................................

Bi 75: nh s trang ca mt quyn sch dy 19 trang th ta phi dng ht bao nhiu ch


s?..................................................................................................

..
Bi 76: nh s trang mt quyn sch t 124 n 122, ta phi dng ht bao nhiu ch s?

Bi 77: Bn An dng ht 29 ch s vit cc s lin nhau thnh mt dy s lin tip: 1 ; 2 ;


3 ;.; a. Hi a l s no? ( a l s cui cng ca dy s)

Bi 78: Ho c nhiu hn Bnh 15 vin bi. Hi nu Ho cho Bnh 9 vin th by gi Bnh s


nhiu hn Ho my vin bi?( V s gii)

14

.
Bi n tp hc k II
Bi 1) t tnh ri tnh :
36 + 23 ;
60

100 46;

60 + 27;

72 19 ;

57 + 38;

98 49;

100

45 + 59;
48

67 + 23

18 + 35

76 37

81 37

21 + 29

57

32 : 8

9x4

40 : 4

50 : 10 24 : 6

35 : 5
9

12 : 6

15 : 3

18 : 6

20 : 4

26 : 4

18 :

3x8
3

4x7

6x5

9x5

8x4

9x 2

6 x

3x4
9x3
4
Bi 2) in s :

7x5

10 x 3

2x7

3x3

4 x

27 : 9

21 : 3

2 dm 8cm = .cm 32cm = .dm.cm


90cm = ..dm 8dm = ..cm
Bi 3) Tm x:
a) x +17 = 90 9 ;

b) 71 x = 17 + 12

c) 3 x x = 12 + 18

d) x : 4 = 36 : 9

e) 28 : x = 65 58

f) 7 x x = 81 60

Bi 4) Ton c 26 vin bi, Ton c nhiu hn Nam 9 vin bi. Hi Nam c bao nhiu
vin bi?
Bi 5: Mi con vt c 2 ci chn. Hi 7 con vt c bao nhiu ci chn?
Bi 6: Mi xe p c 2 bnh. Hi 5 xe p nh th c bao nhiu bnh xe?
Bi 6: Tnh nhm:
3x7=
4x8=
5x5=
Bi 7: Cu 3: Tm x :

18 : 2 =
28 : 4 =
15 : 3 =

4x6=
3x4=
5x2=

a/ x + 3 = 15

b/ 9 + x = 15

c/ x 14 = 37 d/ 89 x = 67

e/ x + 39 = 60

f/ 48 + x = 65

g/ x 34 = 29 h/ 73 x = 45

16 : 4 =
20 : 2 =
30 : 3

Bi 8 : C 24 hc sinh chia u thnh 3 t. Hi mi t c my hc sinh?


Bi 9: Tm x:

15

a/ x : 4 = 9
e/ 45 : x = 9

b/ x : 4 = 5

c/ x : 5 = 7

f/ 35 : x = 7

d/ x : 3 = 10

g/ 27 : x = 3

h/ 28 : x =

8
Bi 10: Mi chung c 5 con th. Hi 4 chung nh th c tt c bao nhiu con th?
Bi 11: Tm x:
a/ x x 4 = 36

b/ 3 x x = 27

c/ 10 x x = 40

e/ 4 x x = 24

f/ x x 8 = 32

g/ 5 x x = 45

d/ x x 7 = 28
h/ 7 x x = 35

Bi 12: An v Huy c tt c 26 hn bi. Nu An cho Huy 5 hn bi, Huy cho An 7 hn bi. Lc


ny trong ti 2 bn c bi = nhau. Hi lc u An c bao nhiu bi, Huy c bao nhiu bi?
Bi 13: Bit th t hn g 18 con v s th l 19 con. Hi c g v th c bao nhiu chn?
Cu 14 : An cho Bnh 16 vin bi, An cn li 26 vin bi. Hi trc khi cho Bnh th An c bao
nhiu vin bi ?
1) Tui ca B hin nay 35 tui, con l 12 tui.Tnh tng s tui ca con v b khi con bng
tui b.
2) Tui ca Anh hin nay l 45 tui , em l 37 tui .Tnh tng s tui ca 2 anh em khi tui
anh bng tui em.
3)
a) C bao nhiu s c 2 ch s m tng ca 2 ch s bng 12.
b) C bao nhiu s c 2 ch s m tng ca 2 ch s bng 13.
c) C bao nhiu s c 2 ch s m tng ca 2 ch s bng 15.
d) C bao nhiu s c 2 ch s m tng ca 2 ch s bng 17.
e) C bao nhiu s c 2 ch s m tng ca 2 ch s bng 11.
3) C 1 lng go, khi cho vo mi ti 4 kg th c 10 ti. Hi cng lng go cho vo
mi ti 5kg th c bao nhiu ti.
4) C 1 lng go, khi cho vo mi ti 3kg th c 11 ti v cn tha 2kg. Hi lng go
l bao nhiu kg?
5) C 1 lng go, khi cho vo mi ti 5kg th c 8 ti v cn tha 4kg. Hi lng go
l bao nhiu kg?
6) C 1 lng du, khi cho vo mi thng 5 lt th c 6 thng. Hi cng lng du cho
vo mi thng 3 lt th c bao nhiu thng?
7) Vi 1 can 5 lt v 1 can 3 lt. Lm th no ong c 2 lt du?
8) Vi 1 can 5 lt v mt can 2 lt. Lm th no ong c 1 lt du?
9) Vi 1 can 5 lt v mt can 3 lt .Lm th no ong c 1 lt du?
10) C 13 lt nc mm ng trong cc loi can 2 lt, 3 lt v 5 lt. Hi mi loi c my can?

16

11) Bnh c nhiu hn An 11 vin bi. Nu Bnh cho An 6 vin bi th Bnh t hn An my vin
bi?
12) Mai c nhiu hn Nam 12 vin bi. Hi Mai phi cho Nam bao nhiu vin bi 2 bn c
s bi bng nhau?
13) Linh c nhiu hn H 13 vin bi. Nu Linh cho H 5 vin bi th s bi Linh cn nhiu hn
H l bao nhiu vin?
14) Lan c nhiu hn Hu 12 quyn v. Hng cho Hu 4 quyn v. Hi Lan cn nhiu hn
Hu bao nhiu quyn v.
15) An c nhiu hn Dng 1 s vin bi. Nu An cho Dng 8 vin bi th hai bn c s bi bng
nhau. Hi An c nhiu Dng bao nhiu vin bi?
16) Nu ly ba ch s 1,2,4 lm ch s hng chc, nm ch s 3, 5, 6, 7, 9 lm ch s hn
n v. Hy vit tt c cc s c hai ch s ?
17) An c 1 s hp bi, mi hp 5 vin. An mua thm 30 bi na. Hi An c thm c bao
nhiu hp bi?
18) C 5 con chim c nht vo trong 4 ci lng. C th ni chc chn rng c t nht 1 ci
lng nht hai con chim khng?
19) Vi 3 ch s 2,5,7. Hy lp cc s c 3 ch s, sao cho mi s c ba ch s khc nhau.
20) Vi 3 ch s 1,2,3. Hy lp tt c cc s c 3 ch s.
21) Mt ngi i b trong 1 gi c 5 km. Hi trong 3 gi ngi i c bao nhiu km?
22) Mt si dy di 18m,ngi ta ct ra lm 3 khc bng nhau. Hi mi khc dy di bao
nhiu m?
23) Hai xe khch i ngc chiu nhau t tnh A v tnh B ,gp nhau ti im C. Ch hai xe
gp nhau cch tnh A 36 km v cch tnh B 45 km. Hi 2 tnh A v B cch nhau bao nhiu
km?
24) on ng t x A n x B di 14 km, on ng t x B n x C di hn on
ng t x A n x B l 7 km. Hi on ng t x B n x C di bao nhiu km?
25) T 3 ch s 0,2,5.
a) Hy lp cc s c hai ch s t 3 ch s trn.
b) Hy lp cc s c ba ch s t 3 ch s trn.
26) Trong hp c 5 bi xanh v 8 bi .Bnh khng nhn vo hp ly ra 2 ln mi ln 4 vin bi.
Hi c th ni chc chn rng s bi ca Bnh ly ra:
a) C t nht 3 bi khng?
b) C t nht 1 bi xanh khng?
27) Lm th no ong c 2 lt du khi c 1 can 3 lt v 1 can 7 lt.
28) C 8 lt du ng trong cc loi thng loi 2 lt v loi 3 lt .Hi mi loi c my thng.

17