You are on page 1of 9

TRUNG TM O TO LP TRNH WEB & HA

VIETPRO EDUCATION

BI GING JAVASCRIPT (BUI 2)


BIU THC IU KIN & VNG LP
Ging vin: Hong Minh Tun

BIU THC IU KIN


1. Biu thc IF
- L c php kim tra mt biu thc. Nu biu thc
tha mn th thc thi mt hnh ng tng ng
if(Biu thc){
Thc thi hnh ng tng ng
}

BIU THC IU KIN


2. Biu thc IF...ESLE
- L c php kim tra mt biu thc. Nu biu thc
tha mn th thc thi mt hnh ng tng ng.
Ngc li th s thc thi mt hnh ng khc
if(Biu thc){
Thc thi hnh ng 1
}
else{
Thc thi hnh ng 2
}

BIU THC IU KIN


3. Biu thc ELSEIF
- L c php kim tra mt biu thc. Vi mi trng
hp m biu thc tha m s thc thi mt hnh
ng tng ng. V thng kim tra tt c cc trng
hp ca biu thc
if(Biu thc 1){
Thc thi hnh ng 1
}
else if(Biu thc 2){
Thc thi hnh ng 2
}
...
else if(Biu thc N){
Thc thi hnh ng N
}
else{
Thc thi hnh ng cn li
}

BIU THC IU KIN


4. Biu thc SWITCH...CASE
- L c php kim tra s tha mn tt c cc trng
hp ca mt biu thc tng t nh Biu thc iu
kin ELSE...IF
switch(Biu thc){
case iu kin 1: Hnh ng 1;
break;
case iu kin 1: Hnh ng 1;
break;
...
case iu kin N: Hnh ng N;
break;
default: Hnh ng cn li;
}

VNG LP
1. Vng lp WHILE
- Vng lp While s tin hnh kim tra mt biu thc.
Nu biu thc tha mn th s tin hnh thc thi
hnh ng tng ng. Qu trnh kim tra Thc thi
lp i lp li n khi biu thc khng tha m na th
thi.
while(Biu thc){
Thc thi hnh ng ;
}

VNG LP
2. Vng lp DO...WHILE
- Vng lp Do While s Thc thi mt hnh ng trc
sau mi tin hnh kim tra mt biu thc. Nu
biu thc tha mn th s tin hnh thc thi hnh
ng tng ng. Qu trnh kim tra Thc thi lp i
lp li n khi biu thc khng tha m na th thi.
do{
Thc thi hnh ng ;
}
while(Biu thc);

VNG LP
3. Vng lp FOR
- Vng lp ny cho php chng ta gp cc tham s. Gip
gim thiu thi gian phi khai bo bin v cc tham s
khi thc thi vic lp d liu.
for(Bin khi to; Biu thc; Tng (Gim) Bin){
Thc thi hnh ng ;
}

THC HNH
I BI TP THC HNH
1. Bi 1
2. Bi 2
II BI TP V NH
1. Bi 1
2. Bi 2