You are on page 1of 61

Ispisano:

ZAKON O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST


I. TEMELJNE ODREDBE__________________________________________________________________________3
II. PODRUJE PRIMJENE_________________________________________________________________________3
III. PREDMET OPOREZIVANJA____________________________________________________________________4
IV. POREZNI OBVEZNIK__________________________________________________________________________5
V. OPOREZIVE TRANSAKCIJE_____________________________________________________________________6
1. Isporuka dobara______________________________________________________________________________6
2. Obavljanje usluga_____________________________________________________________________________7
3. Stjecanje dobara unutar Europske unije____________________________________________________________7
4. Trostrani posao_______________________________________________________________________________7
5. Uvoz dobara_________________________________________________________________________________8
VI. MJESTO OPOREZIVANJA______________________________________________________________________8
1. Mjesto isporuke dobara_________________________________________________________________________8
2. Mjesto obavljanja usluga______________________________________________________________________10
3. Mjesto stjecanja dobara unutar Europske unije_____________________________________________________13
4. Mjesto uvoza dobara__________________________________________________________________________13
VII. NASTANAK OPOREZIVOG DOGAAJA I OBVEZE OBRAUNA PDV-a_____________________________13
1. Ope odredbe_______________________________________________________________________________13
2. Isporuka dobara ili obavljanje usluga_____________________________________________________________13
3. Stjecanje dobara unutar Europske unije___________________________________________________________14
4. Uvoz dobara________________________________________________________________________________14
VIII. POREZNA OSNOVICA______________________________________________________________________15
1. Porezna osnovica kod isporuke dobara i obavljanja usluga____________________________________________15
2. Porezna osnovica kod stjecanja dobara unutar Europske unije_________________________________________15
3. Porezna osnovica kod uvoza dobara u Europsku uniju_______________________________________________16
4. Druge odredbe______________________________________________________________________________16
IX. STOPE PDV-a________________________________________________________________________________17
1. Primjena stopa PDV-a_________________________________________________________________________17
2. Stope PDV-a________________________________________________________________________________17
X. OSLOBOENJA OD PDV-a_____________________________________________________________________18
1. Osloboenja za odreene djelatnosti od javnog interesa______________________________________________18
2. Osloboenja za ostale djelatnosti________________________________________________________________19
3. Osloboenja za transakcije unutar Europske unije___________________________________________________20
4. Osloboenja pri uvozu________________________________________________________________________21
5. Osloboenja pri izvozu________________________________________________________________________23
6. Osloboenja kod obavljanja usluga na pokretnoj imovini_____________________________________________23
7. Osloboenja u vezi s meunarodnim prijevozom___________________________________________________24
8. Osloboenja za odreene isporuke koje su izjednaene s izvozom______________________________________24
9. Osloboenja za usluge posredovanja_____________________________________________________________25
10. Osloboenja za transakcije koje se odnose na meunarodnu trgovinu__________________________________25
1
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

XI. ODBITAK PRETPOREZA______________________________________________________________________26


1. Nastanak prava na odbitak pretporeza____________________________________________________________26
2. Pravo na odbitak pretporeza____________________________________________________________________26
3. Pravo na odbitak pretporeza kod isporuka novih prijevoznih sredstava__________________________________27
4. Uvjeti za odbitak pretporeza____________________________________________________________________27
5. Ogranienje prava na odbitak pretporeza__________________________________________________________27
6. Podjela pretporeza___________________________________________________________________________28
7. Ispravak odbitka pretporeza____________________________________________________________________28
XII. POVRAT PDV-a_____________________________________________________________________________30
1. Povrat PDV-a po prijavi PDV-a_________________________________________________________________30
2. Povrat PDV-a poreznim obveznicima koji nemaju sjedite na podruju Europske unije_____________________30
3. Povrat PDV-a poreznim obveznicima sa sjeditem u drugoj dravi lanici________________________________31
4. Povrat PDV-a tuzemnim poreznim obveznicima u drugim dravama lanicama___________________________33
XIII. OBVEZE POREZNIH OBVEZNIKA I POJEDINIH OSOBA KOJE NISU POREZNI OBVEZNICI__________34
1. Obveza plaanja PDV-a_______________________________________________________________________34
2. Plaanje PDV-a______________________________________________________________________________35
3. Registriranje za potrebe PDV-a_________________________________________________________________35
4. Izdavanje rauna_____________________________________________________________________________36
XIV. RAZDOBLJE OPOREZIVANJA, OBRAUNAVANJE PDV-a, POSTUPAK OPOREZIVANJA I PODNOENJE
PRIJAVE PDV-a_________________________________________________________________________________40
1. Razdoblje oporezivanja_______________________________________________________________________40
2. Podnoenje prijave PDV-a_____________________________________________________________________40
3. Prijava za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih drava lanica Europske unije______________________41
4. Prijave za isporuke i stjecanje novih prijevoznih sredstava____________________________________________41
5. Zbirna prijava za isporuke dobara i usluga u druge drave lanice Europske unije__________________________42
XV. POSEBNI POSTUPCI OPOREZIVANJA__________________________________________________________43
1. Posebni postupak oporezivanja za male porezne obveznike___________________________________________43
2. Posebni postupak oporezivanja putnikih agencija__________________________________________________43
3. Posebni postupak oporezivanja mare za rabljena dobra, umjetnika djela, kolekcionarske ili antikne predmete__44
4. Posebni postupak za prodaju putem javne drabe___________________________________________________46
5. Posebni postupak oporezivanja investicijskog zlata__________________________________________________47
6. Posebni postupci oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i
elektroniki obavljene usluge osobama koje nisu porezni obveznici_______________________________________48
7. POSTUPAK OPOREZIVANJA PREMA NAPLAENIM NAKNADAMA______________________________52
XVI. POREZNI ZASTUPNIK______________________________________________________________________53
XVII. ODGOVORNOST__________________________________________________________________________53
XVIII. NADZOR_________________________________________________________________________________53
XIX. PRAVNA SREDSTVA________________________________________________________________________54
XX. PREKRAJNE ODREDBE_____________________________________________________________________54
XXI. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE__________________________________________________________55
Prijelazne i zavrne odredbe iz NN 134/14__________________________________________________________58
DODATAK I. POPIS DJELATNOSTI IZ LANKA 6. STAVKA 5. OVOGA ZAKONA_______________________59
DODATAK II. POPIS DOBARA KOJA SE SMJETAJU U SKLADITA IZ LANKA 52. OVOGA ZAKONA____59
DODATAK III. POPIS DOBARA NA KOJA SE PRIMJENJUJE POSEBNI POSTUPAK OPOREZIVANJA MARE
IZ LANKA 95. OVOGA ZAKONA_________________________________________________________________61
2
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

ZAKON O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

I. TEMELJNE ODREDBE
lanak 1.
(1) Porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) obraunava se i plaa prema odredbama ovoga Zakona.
(2) PDV je prihod dravnoga prorauna Republike Hrvatske.
(3) Sastavni dio ovoga Zakona su:
Dodatak I., Popis djelatnosti iz lanka 6. stavka 5. ovoga Zakona,
Dodatak II., Popis dobara koja se smjetaju u skladita iz lanka 52. ovoga Zakona,
Dodatak III., Popis dobara na koja se primjenjuje posebni postupak oporezivanja mare iz lanka 95. ovoga Zakona.
lanak 2. (NN 143/14
Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedee direktive Europske unije:
Direktiva Vijea 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajednikom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347,
11. 12. 2006.) kako je zadnje izmijenjena Direktivom Vijea 2013/61/EU od 17. prosinca 2013. o izmjeni Direktive
2006/112/EZ i 2008/118/EZ u pogledu najudaljenijih francuskih regija, a posebno prekomorske zemlje Mayotte (SL L
353/5, 28. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Direktiva Vijea 2006/112/EZ),
Direktiva Vijea 2008/9/EZ od 12. veljae 2008. kojom se utvruju detaljna pravila za povrat poreza na dodanu
vrijednost, predvien u Direktivi 2006/112/EZ, poreznim obveznicima koji nemaju poslovni nastan na podruju drave
lanice povrata nego u nekoj drugoj dravi lanici (SL L 44, 20. 2. 2009.),
Trinaesta Direktiva Vijea 86/560/EEZ od 17. studenoga 1986. o usklaivanju zakona drava lanica vezano za porez
na promet postupci za povrat poreza na dodanu vrijednost poreznim obveznicima koji nemaju poslovni nastan na
podruju Zajednice (SL L 326, 21. 11. 1986.).

II. PODRUJE PRIMJENE


lanak 3.
(1) U smislu ovoga Zakona:
a) tuzemstvo je podruje Republike Hrvatske,
b) Europska unija, podruje Europske unije, drava lanica i podruje drave lanice je podruje drava
lanica i podruje Europske unije koje je kao takvo odreeno Ugovorom o osnivanju Europske unije, osim podruja iz
stavka 2. ovoga lanka,
c) trea zemlja je bilo koja drava ili podruje koje nije podruje Europske unije, odnosno na koje se ne primjenjuje
Ugovor o osnivanju Europske unije,
d) tree podruje je dio podruja drave lanice koje je izuzeto iz podruja Europske unije u smislu toke b) ovoga
stavka.
(2) Trea podruja iz stavka 1. toke d) ovoga lanka su sljedea podruja:
a) u Saveznoj Republici Njemakoj: otok Heligoland i podruje Bsingen,
b) u Kraljevini panjolskoj: Ceuta, Melilla i Kanarsko otoje,
c) u Republici Italiji: Livigno, Campione dItalia i talijanske vode jezera Lugano,
d) u Republici Francuskoj: francuska podruja navedena u lanku 349. i lanku 355. stavku 1. Ugovora o
funkcioniranju Europske unije,
3
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

e) u Helenskoj Republici: planina Athos,


f) u Republici Finskoj: Alandski otoci,
g) u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske: Kanalski otoci.
(3) Transakcije u Kneevinu Monako i iz nje smatraju se u smislu ovoga Zakona transakcijama obavljenima u
Republiku Francusku i iz nje.
(4) Transakcije na otok Man i s njega smatraju se u smislu ovoga Zakona transakcijama obavljenima u Ujedinjenu
Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske i iz nje.
(5) Transakcije u Suverene baze Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske Akrotiri i Dhekelia i iz njih
smatraju se u smislu ovoga Zakona transakcijama obavljenima na Cipar i s njega.

III. PREDMET OPOREZIVANJA


lanak 4.
(1) Predmet oporezivanja PDV-om je:
1. isporuka dobara u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav,
2. stjecanje dobara unutar Europske unije koje u tuzemstvu obavi uz naknadu:
a) porezni obveznik koji djeluje kao takav ili pravna osoba koja nije porezni obveznik, ako je prodavatelj (isporuitelj)
porezni obveznik koji djeluje kao takav u drugoj dravi lanici i koji u skladu s propisima te drave lanice nije
osloboen obraunavanja PDV-a kao mali porezni obveznik i na njega se ne odnose odredbe lanka 13. stavaka 3., 4. i
10. ovoga Zakona,
b) u sluaju novih prijevoznih sredstava, porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik, ija ostala
stjecanja nisu predmet oporezivanja PDV-om u skladu s lankom 5. stavkom 1. tokom a) i b) ovoga Zakona ili bilo
koja druga osoba koja nije porezni obveznik,
c) u sluaju proizvoda koji podlijeu troarinama, ako se troarina na stjecanje unutar Europske unije obraunava u
tuzemstvu u skladu sa propisima koji ureuju troarine, porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik,
ija ostala stjecanja nisu predmet oporezivanja PDV-om, u skladu s lankom 5. stavkom 1. tokama a) i b) ovoga
Zakona,
3. obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav,
4. uvoz dobara.
(2) Prijevoznim sredstvima u smislu ovoga Zakona, ako su namijenjena za prijevoz osoba ili dobara, smatraju se:
a) kopnena motorna vozila radnog obujma motora iznad 48 cm3 ili snage motora iznad 7,2 kW,
b) plovila dua od 7,5 m, osim plovila koja se koriste za plovidbu na otvorenom moru i za prijevoz putnika uz naknadu,
te plovila koja se koriste u komercijalne ili industrijske svrhe, za ribarenje ili za spaavanje odnosno pruanje pomoi na
moru ili za ribarenje uz obalu i
c) zrakoplovi ija je teina pri polijetanju vea od 1.550 kg, osim zrakoplova koje koriste zrakoplovne tvrtke koje
prometuju uz naknadu uglavnom na meunarodnim linijama.
(3) Novim prijevoznim sredstvima u smislu ovoga Zakona smatraju se prijevozna sredstva iz stavka 2. ovoga lanka
koja ispunjavaju jedan od sljedeih uvjeta:
a) plovila i zrakoplovi su isporueni unutar tri mjeseca od datuma prve uporabe, a za kopnena motorna vozila ovo
razdoblje iznosi est mjeseci,
b) nisu prela vie od 6.000 km u sluaju kopnenih motornih vozila, nisu plovila vie od 100 sati u sluaju plovila ili
nisu letjela vie od 40 sati u sluaju zrakoplova.
(4) Dobrima koja podlijeu troarinama u smislu ovoga Zakona smatraju se alkohol i alkoholna pia, duhanske
preraevine i energenti prema propisima koji ureuju troarine, osim plina koji se isporuuje putem sustava za prirodni
plin koji se nalazi na podruju Europske unije ili bilo koje mree koja je prikljuena na takav sustav.
(5) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga lanka u vezi s predmetom oporezivanja.
lanak 5.
(1) Iznimno od lanka 4. stavka 1. toke 2.a) ovoga Zakona sljedee nije predmet oporezivanja PDV-om:

4
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

a) stjecanje dobara unutar Europske unije koje obavi porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik, ako
bi isporuka takvih dobara u tuzemstvu bila osloboena u skladu s lankom 47. stavkom 1. te lankom 48. stavkom 1.
tokama a), b), c), d) i e) ovoga Zakona,
b) stjecanje dobara unutar Europske unije, osim dobara iz toaka a), c) i d) ovoga stavka, te osim novih prijevoznih
sredstva ili dobara koja podlijeu troarinama, koje obavi porezni obveznik koji iskljuivo obavlja isporuke dobara ili
usluga za koje nije doputen odbitak PDV-a (pretporeza) ili pravna osoba koja nije porezni obveznik,
c) stjecanje unutar Europske unije rabljenih dobara, umjetnikih djela, kolekcionarskih predmeta ili antikviteta iz lanka
95. stavka 1. ovoga Zakona ako je prodavatelj preprodavatelj koji djeluje kao takav, a PDV na ta dobra obraunat je u
dravi lanici u kojoj je zapoela njihova otprema ili prijevoz u skladu s posebnim postupkom oporezivanja mare,
d) stjecanje unutar Europske unije rabljenih dobara, umjetnikih djela, kolekcionarskih predmeta ili antikviteta iz lanka
95. stavka 1. ovoga Zakona ako je prodavatelj organizator prodaje putem javne drabe koji djeluje kao takav, a PDV na
ta dobra obraunat je u dravi lanici u kojoj je zapoela njihova otprema ili prijevoz u skladu s posebnim postupkom
za prodaju putem javne drabe.
(2) Stavak 1. toka b) ovoga lanka primjenjuje se ako su ispunjeni sljedei uvjeti:
a) ukupna vrijednost stjecanja dobara unutar Europske unije tijekom tekue kalendarske godine nije vea od 77.000,00
kuna (prag stjecanja) i
b) ukupna vrijednost stjecanja dobara unutar Europske unije u prethodnoj kalendarskoj godini nije prela prag stjecanja
iz toke a) ovoga stavka.
(3) Prag stjecanja iz stavka 2. ovoga lanka sastoji se od ukupne vrijednosti stjecanja dobara unutar Europske unije iz
stavka 1. toke b) ovoga lanka, bez PDV-a koji treba platiti ili koji je plaen u dravi lanici u kojoj je zapoela
otprema ili prijevoz tih dobara.
(4) Stjecatelj koji ne eli da se na njega primjenjuje prag stjecanja mora nadlenoj ispostavi Porezne uprave prije
stjecanja dobara za koje ne eli primjenjivati prag stjecanja podnijeti pisanu izjavu da odustaje od propisanog praga i
time se obvezuje na rok od dvije kalendarske godine. Izjava se istekom propisanog roka moe opozvati u pisanom
obliku.

IV. POREZNI OBVEZNIK


lanak 6.
(1) Porezni obveznik u smislu ovoga Zakona je svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku
djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti.
(2) Gospodarska djelatnost u smislu stavka 1. ovoga lanka je svaka djelatnost proizvoaa, trgovaca ili osoba koje
obavljaju usluge, ukljuujui rudarske i poljoprivredne djelatnosti te djelatnosti slobodnih zanimanja. Gospodarskom
djelatnou smatra se i iskoritavanje materijalne ili nematerijalne imovine u svrhu trajnog ostvarivanja prihoda.
(3) Samostalnost u smislu stavka 1. ovoga lanka ne postoji u sluaju zaposlenika i drugih osoba koje su povezane s
poslodavcem ugovorom o radu ili drugim ugovorom kojim se ureuje odnos poslodavca i posloprimca glede radnih
uvjeta, naknada i obveza poslodavca, a koji ima obiljeja nesamostalnosti.
(4) Poreznim obveznikom smatra se i svaka osoba koja povremeno isporuuje nova prijevozna sredstva iz lanka 4.
stavka 3. ovoga Zakona, koja kupcu otpremi ili preveze prodavatelj, sam kupac ili druga osoba za njihov raun na
podruje druge drave lanice.
(5) Poreznim obveznicima u smislu stavka 1. ovoga lanka ne smatraju se tijela dravne vlasti, tijela dravne uprave,
tijela i jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima i u sluaju kada
ubiru pristojbe, naknade i druga plaanja u vezi s obavljanjem djelatnosti ili transakcija u okviru svog djelokruga ili
ovlasti. Ako bi obavljanje tih djelatnosti, kao da nisu porezni obveznici, dovelo do znatnog naruavanja naela trinog
natjecanja kod obavljanja takvih djelatnosti ili transakcija, ta se tijela smatraju poreznim obveznicima u vezi s tim
djelatnostima ili transakcijama. U sluaju da obavljaju djelatnosti iz Dodatka I. ovoga Zakona smatrat e se poreznim
obveznicima, osim ako ih obavljaju u zanemarivom opsegu.
(6) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga lanka.

5
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

V. OPOREZIVE TRANSAKCIJE
1. Isporuka dobara
lanak 7.
(1) Isporuka dobara u smislu lanka 4. stavka 1. toke 1. ovoga Zakona je prijenos prava raspolaganja materijalnom
imovinom u svojstvu vlasnika. Materijalnom imovinom smatra se isporuka elektrine energije, plina, grijanja, hlaenja i
slino.
(2) Isporukom dobara u smislu stavka 1. ovoga lanka takoer se smatra:
a) prijenos vlasnitva nad imovinom uz nadoknadu po nalogu nadlenih dravnih tijela ili u njihovo ime ili na temelju
odredbi zakona,
b) stvarna predaja dobara na raspolaganje prema ugovoru o najmu dobara, odnosno o leasingu na odreeno vrijeme ili o
prodaji dobara uz odgodu plaanja, koji odreuje da se vlasnitvo nad tim dobrima stjee najkasnije nakon plaanja
zadnjeg obroka,
c) prijenos dobara na temelju ugovora prema kojem se plaa provizija za kupnju ili prodaju.
(3) Isporukom dobara uz naknadu smatra se koritenje dobara koja ine dio poslovne imovine poreznog obveznika za
njegove privatne potrebe ili za privatne potrebe njegovih zaposlenika, ako raspolau njima bez naknade ili ih openito
koriste u druge svrhe osim za potrebe obavljanja djelatnosti poreznog obveznika, a za ta je dobra ili njihove dijelove u
cijelosti ili djelomino odbijen pretporez.
(4) Iznimno od stavka 3. ovoga lanka isporukom dobara uz naknadu ne smatra se besplatno davanje uzoraka u
razumnim koliinama kupcima ili buduim kupcima i davanje poklona male vrijednosti koje obavi porezni obveznik u
okviru obavljanja gospodarske djelatnosti, uz uvjet da se daju povremeno i ne istim osobama. Poklonima male
vrijednosti smatraju se pokloni ija vrijednost nije vea od 160,00 kuna.
(5) Isporukom dobara uz naknadu smatra se premjetanje dobara koja su dio poslovne imovine poreznog obveznika
koja je za potrebe svojeg poslovanja otpremio ili prevezao sam porezni obveznik ili druga osoba za njegov raun u
drugu dravu lanicu.
(6) Premjetanjem dobara unutar Europske unije u smislu stavka 5. ovoga lanka ne smatra se otprema ili prijevoz
dobara u svrhu bilo kojeg od navedenih sluajeva:
a) za isporuku tih dobara koju obavi porezni obveznik na podruju drave lanice u kojoj zavrava otprema ili prijevoz
u skladu s uvjetima iz lanka 13. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona,
b) za isporuku tih dobara koju obavi porezni obveznik na brodu, u zrakoplovu ili vlaku prema odredbama lanka 14.
ovoga Zakona,
c) za isporuku tih dobara koja je osloboena plaanja PDV-a prema lanku 41. stavku 1. te lancima 45., 46., 47. i 48.
ovoga Zakona,
d) za obavljanje usluge procjene vrijednosti dobara ili rada na tim dobrima poreznom obvezniku u dravi lanici u kojoj
otprema ili prijevoz dobara zavravaju, pod uvjetom da se dobra nakon obavljanja usluge procjene ili rada na njima
vrate istom poreznom obvezniku u tuzemstvo,
e) za privremeno koritenje dobara u svrhu obavljanja usluga u drugoj dravi lanici u kojoj zavrava prijevoz ili
otprema tih dobara, kada te usluge obavlja porezni obveznik koji ima sjedite u tuzemstvu,
f) za privremeno koritenje dobara u razdoblju koje nije dulje od 24 mjeseca, unutar podruja druge drave lanice u
kojoj bi uvoz istih dobara s podruja tree zemlje, s ciljem njihovog privremenog koritenja, bio obuhvaen postupkom
privremenog uvoza s potpunim osloboenjem od plaanja uvoznih carina,
g) za isporuku plina putem sustava za prirodni plin koji se nalazi na podruju Europske unije ili bilo koje mree
prikljuene na takav sustav, za isporuku elektrine energije, grijanja ili hlaenja preko mree za grijanje ili hlaenje,
pod uvjetima iz lanka 15. ovoga Zakona,
h) za isporuku tih dobara koju obavi porezni obveznik, u svrhu njihovog sastavljanja ili postavljanja koje obavi
isporuitelj ili druga osoba za njegov raun, u dravu lanicu u kojoj zavrava otprema ili prijevoz u skladu s uvjetima
iz lanka 13. stavka 10. ovoga Zakona.
6
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

(7) Ako neki od navedenih uvjeta iz stavka 6. ovoga lanka vie nije ispunjen, smatra se da su dobra premjetena u
drugu dravu lanicu. U tom sluaju smatra se da su dobra premjetena u trenutku kada taj uvjet vie nije ispunjen.
(8) Isporukom dobara uz naknadu smatra se ako porezni obveznik ili njegov sljednik zadri dobra nakon prestanka
obavljanja gospodarske djelatnosti, a pri nabavi tih dobara PDV je u cijelosti ili djelomino odbijen.
(9) Kod prijenosa uz naknadu ili bez naknade, ili u obliku uloga u drutvo, ukupne imovine ili njezinog dijela koji ini
gospodarsku cjelinu na drugog poreznog obveznika (primatelja) smatra se da nije dolo do isporuke, a taj porezni
obveznik smatra se pravnim sljednikom prenositelja.
(10) Ako primatelj iz stavka 9. ovoga lanka koristi preuzetu imovinu u druge svrhe osim za one za koje ima pravo na
odbitak pretporeza obvezan je obraunati i platiti PDV sukladno odredbama ovoga Zakona.
(11) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga lanka o tome to se smatra isporukom dobara.

2. Obavljanje usluga
lanak 8.
(1) Obavljanje usluga je svaka transakcija koja se ne smatra isporukom dobara u smislu lanka 7. ovoga Zakona.
(2) Obavljanjem usluga takoer se smatra:
1. prijenos prava,
2. suzdravanje od neke radnje ili trpljenje neke radnje ili stanja,
3. obavljanje usluga po nalogu nadlenih dravnih tijela ili u njihovo ime ili na temelju odredbi zakona.
(3) Obavljanjem usluga uz naknadu smatra se:
a) koritenje dobara koja ine dio poslovne imovine poreznog obveznika za njegove privatne potrebe ili privatne
potrebe njegovih zaposlenika ili openito u druge svrhe osim za potrebe obavljanja njegove djelatnosti, za koja je u
cijelosti ili djelomino odbijen pretporez,
b) obavljanje usluga bez naknade od strane poreznog obveznika za njegove privatne potrebe ili privatne potrebe
njegovih zaposlenika ili openito u druge svrhe osim za potrebe obavljanja njegove djelatnosti.
(4) Ako porezni obveznik djelujui u vlastito ime, ali za raun druge osobe sudjeluje u obavljanju usluga, smatra se da
je sam primio i obavio te usluge.
(5) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga lanka u vezi obavljanja usluga.

3. Stjecanje dobara unutar Europske unije


lanak 9.
(1) Stjecanje dobara unutar Europske unije je stjecanje prava raspolaganja pokretnom materijalnom imovinom u
svojstvu vlasnika, koju prodavatelj ili stjecatelj dobara ili druga osoba za njihov raun otpremi ili preveze stjecatelju tih
dobara u dravu lanicu koja nije drava lanica u kojoj je zapoela otprema ili prijevoz tih dobara.
(2) Ako je uvoznik dobara pravna osoba koja nije porezni obveznik i obavi stjecanje dobara unutar Europske unije u
drugoj dravi lanici, ima pravo na povrat PDV-a kojeg je platio u vezi s uvozom dobara u tuzemstvo, ako dokae da je
PDV bio obraunan na stjecanje dobara unutar Europske unije u dravi lanici u kojoj je zavrila otprema ili prijevoz tih
dobara.
(3) Stjecanjem dobara unutar Europske unije uz naknadu smatra se kada oruane snage drave lanice Organizacije
Sjevernoatlantskog ugovora (NATO) koriste za svoje potrebe ili potrebe prateeg civilnog osoblja dobra koja nisu
nabavljena u skladu s opim pravilima oporezivanja u tuzemstvu, ako pri uvozu tih dobara ne ispunjavaju uvjete za
osloboenje iz lanka 44. stavka 1. toke 31. ovoga Zakona.
(4) Stjecanjem dobara unutar Europske unije uz naknadu smatra se koritenje dobara koja je porezni obveznik za
potrebe svog poslovanja ili druga osoba za njegov raun otpremila ili prevezla u tuzemstvo iz druge drave lanice u
kojoj su ta dobra proizvedena, izvaena, obraena, kupljena ili steena u smislu lanka 4. stavka 1. toke 2. ovoga
Zakona ili u koju ih je porezni obveznik uvezao za potrebe svog poslovanja.
(5) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga lanka u vezi stjecanja dobara unutar Europske unije.

4. Trostrani posao
lanak 10.
7
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

(1) Trostranim poslom u smislu ovoga Zakona smatra se transakcija koju tri porezna obveznika iz tri razliite drave
lanice zakljue za ista dobra koja su prevezena ili otpremljena od prvog isporuitelja neposredno posljednjem kupcu te
kada su ispunjeni uvjeti za osloboenje iz stavka 2. ovoga lanka. Navedeno se primjenjuje i kada je posljednji kupac
pravna osoba koja nije porezni obveznik, a registrirana je za potrebe PDV-a.
(2) Stjecanje dobara unutar Europske unije koje je u skladu s lankom 27. stavkom 1. ovoga Zakona obavljeno u
tuzemstvu osloboeno je PDV-a pod sljedeim uvjetima:
a) porezni obveznik (stjecatelj) nema sjedite ili prebivalite i nije registriran za potrebe PDV-a u tuzemstvu, ali je na
podruju Europske unije u nekoj drugoj dravi lanici registriran za potrebe PDV-a,
b) stjecanje dobara obavljeno je u svrhu daljnje isporuke dobara koju obavlja porezni obveznik (stjecatelj) iz toke a)
ovoga stavka u tuzemstvu,
c) steena dobra izravno se otpremaju ili prevoze iz druge drave lanice u kojoj porezni obveznik iz toke a) ovoga
stavka nije registriran za potrebe PDV-a primatelju daljnje isporuke,
d) primatelj daljnje isporuke dobara je porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik, a registrirana je za
potrebe PDV-a u tuzemstvu,
e) primatelj iz toke d) ovoga stavka plaa PDV prema stavku 4. ovoga lanka.
(3) Ako se primjenjuje osloboenje u smislu stavka 2. ovoga lanka, tada raun mora uz podatke iz lanka 79. stavka 1.
ovoga Zakona sadravati i sljedee podatke:
a) poziv na odredbe lanka 141. Direktive Vijea 2006/112/EZ te napomenuprijenos porezne obveze,
b) PDV identifikacijski broj pod kojim je porezni obveznik (stjecatelj) obavio stjecanje unutar Europske unije i daljnju
isporuku dobara,
c) PDV identifikacijski broj primatelja isporuke.
(4) Kod trostranog posla primatelj oporezive isporuke dobara obvezan je platiti PDV ako su ispunjeni uvjeti iz stavaka
2. i 3. ovoga lanka.
(5) Ako se radi o trostranom poslu u smislu ovoga lanka, stjecatelj koji obavlja daljnju isporuku dobara u Zbirnoj
prijavi mora iskazati podatke iz lanka 89. stavka 1. ovoga Zakona.
(6) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga lanka u vezi trostranog posla.

5. Uvoz dobara
lanak 11.
(1) Uvozom dobara smatra se svaki unos dobara u Europsku uniju koja nisu u slobodnom prometu na podruju
Europske unije, u skladu s carinskim propisima.
(2) Osim uvoza dobara iz stavka 1. ovoga lanka, uvozom dobara smatra se i unos dobara koja su u slobodnom prometu
na podruju Europske unije, a potjeu s treih podruja koja su dio carinskog podruja Europske unije u skladu s
carinskim propisima.

VI. MJESTO OPOREZIVANJA


1. Mjesto isporuke dobara
1.1. Mjesto isporuke dobara bez prijevoza
lanak 12.
Mjestom isporuke dobara koja se ne otpremaju niti prevoze smatra se mjesto gdje se dobra nalaze u trenutku isporuke.
1.2. Mjesto isporuke dobara s prijevozom
lanak 13.
(1) Mjestom isporuke dobara koja otprema ili prevozi isporuitelj, kupac ili trea osoba, smatra se mjesto gdje se dobra
nalaze na poetku otpreme ili prijevoza do kupca.
(2) Ako je mjesto iz kojeg se dobra otpremaju ili prevoze tree podruje ili trea zemlja, tada se mjestom isporuke
dobara koju obavi uvoznik, kao i mjestom bilo koje naknadne isporuke tih dobara, smatra drava lanica uvoza.
8
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga lanka, mjestom isporuke dobara koja isporuitelj ili druga osoba za raun
isporuitelja otpremi ili preveze iz drave lanice koja nije drava lanica u kojoj zavrava otprema ili prijevoz, smatra
se mjesto gdje se dobra nalaze u trenutku kad otprema ili prijevoz kupcu zavrava, ako su ispunjeni sljedei uvjeti:
a) dobra su isporuena poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, a ija stjecanja dobara unutar
Europske unije nisu predmet oporezivanja PDV-om prema lanku 5. stavku 1. tokama a) i b) ovoga Zakona, ili bilo
kojoj drugoj osobi koja nije porezni obveznik,
b) ne radi se o isporuci novih prijevoznih sredstava iz lanka 4. stavka 3. ovoga Zakona ili isporuci dobara nakon
njihovog sastavljanja ili postavljanja sa ili bez probnog rada, koju obavi isporuitelj ili druga osoba za njegov raun.
(4) Kad su isporuena dobra prema stavku 3. ovoga lanka otpremljena ili prevezena s treeg podruja ili iz tree zemlje
i ako ih isporuitelj uvozi u dravu lanicu koja nije drava lanica u kojoj otprema ili prijevoz zavrava, smatra se da
su ona otpremljena ili prevezena iz drave lanice uvoznice.
(5) Stavci 3. i 4. ovoga lanka ne primjenjuju se na isporuke dobara koja su u cijelosti otpremljena ili prevezena u istu
dravu lanicu u kojoj zavrava otprema ili prijevoz, ako su ispunjeni sljedei uvjeti:
a) isporuena dobra nisu dobra koja podlijeu troarinama u smislu lanka 4. stavka 4. ovoga Zakona,
b) ukupna vrijednost takvih isporuka bez PDV-a, obavljenih pod uvjetima iz stavaka 3. i 4. ovoga lanka, u dravu
lanicu u kojoj prijevoz ili otprema zavrava, u tekuoj kalendarskog godini nije prela prag isporuke koji je propisala ta
drava lanica,
c) ukupna vrijednost takvih isporuka bez PDV-a, osim proizvoda koji podlijeu troarinama, pod uvjetima iz stavaka 3. i
4. ovoga lanka, u dravu lanicu u kojoj prijevoz ili otprema zavrava, u prethodnoj kalendarskoj godini nije prela
prag isporuke koji je propisala ta drava lanica.
(6) U sluaju da ukupna vrijednost isporuka koje obavi isporuitelj u prethodnoj kalendarskoj godini, odnosno u tekuoj
kalendarskoj godini prijee prag isporuke, koji je propisala druga drava lanica ili ne eli da se na njega primjenjuje
prag isporuke te drave lanice, mjestom isporuke dobara, koja je iz tuzemstva otpremio ili prevezao isporuitelj ili
druga osoba za njegov raun smatra se, pod uvjetima propisanim u stavcima 3. i 4. ovoga lanka, drava lanica u koju
su dobra otpremljena ili prevezena iz tuzemstva. Ako isporuitelj odlui da se na njega ne primjenjuje prag isporuke
koji je propisala druga drava lanica, obvezan je o tome obavijestiti nadlenu ispostavu Porezne uprave.
(7) U sluaju da je ukupna vrijednost isporuka koje obavi isporuitelj iz druge drave lanice u prethodnoj kalendarskoj
godini, odnosno u tekuoj kalendarskoj godini vea od 270.000,00 kuna (prag isporuke), mjestom isporuke dobara koja
je otpremio ili prevezao u tuzemstvo isporuitelj ili druga osoba za njegov raun smatra se tuzemstvo sukladno stavku
3. ovoga lanka.
(8) Isporuitelj iz stavka 3. ovoga lanka moe bez obzira to ukupna vrijednost njegovih isporuka u prethodnoj
kalendarskoj godini, odnosno u tekuoj kalendarskoj godini nije prela prag isporuke propisan u stavku 7. ovoga lanka,
odluiti da je mjesto takvih isporuka u tuzemstvu.
(9) Isporuitelj iz stavka 8. ovoga lanka koji izjavi da ne eli da se na njega primjenjuje prag isporuke iz stavka 7.
ovoga lanka mora navedeno primjenjivati najmanje dvije kalendarske godine i mora Poreznoj upravi podnijeti zahtjev
za izdavanje PDV identifikacijskog broja iz lanka 77. stavka 6. ovoga Zakona.
(10) Mjesto isporuke dobara koja je otpremio ili prevezao isporuitelj, kupac ili trea osoba, a koja sastavlja ili postavlja
isporuitelj ili druga osoba za njegov raun sa ili bez probnog rada, je mjesto gdje se ta dobra sastavljaju ili postavljaju.
1.3. Mjesto isporuke dobara na brodovima, u zrakoplovima ili vlakovima
lanak 14.
(1) Mjestom isporuke dobara koja su isporuena na brodovima, u zrakoplovima ili vlakovima tijekom dionice prijevoza
putnika obavljenog u Europskoj uniji smatra se mjesto poetka prijevoza putnika.
(2) Dionicom prijevoza putnika obavljenog u Europskoj uniji u smislu stavka 1. ovoga lanka smatra se dio prijevoza
koji je obavljen izmeu mjesta poetka i mjesta zavretka prijevoza putnika bez zaustavljanja na podruju izvan
Europske unije.
(3) U smislu stavka 2. ovoga lanka:
a) mjesto poetka prijevoza putnika je prvo predvieno mjesto ukrcaja putnika unutar Europske unije, prema potrebi
nakon zaustavljanja izvan Europske unije,
b) mjesto zavretka prijevoza putnika je posljednje predvieno mjesto iskrcaja unutar Europske unije onih putnika
koji su se ukrcali u Europskoj uniji, prema potrebi prije zaustavljanja izvan Europske unije.
(4) U sluaju povratnog putovanja, povratna dionica puta smatra se zasebnom uslugom prijevoza.
1.4. Mjesto isporuke dobara putem sustava za prirodni plin, elektrinu energiju, grijanje ili hlaenje
9
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

lanak 15.
(1) Kod isporuke plina putem sustava za prirodni plin koji se nalazi na podruju Europske unije ili bilo koje mree
prikljuene na takav sustav te isporuke elektrine energije, grijanja ili hlaenja preko mrea za grijanje ili hlaenje
poreznom obvezniku preprodavatelju, mjestom isporuke smatra se mjesto gdje taj preprodavatelj ima sjedite ili stalnu
poslovnu jedinicu kojima se dobra isporuuju, a u sluaju nepostojanja takvog sjedita ili stalne poslovne jedinice
mjesto gdje je njegovo prebivalite ili uobiajeno boravite.
(2) Poreznim obveznikom preprodavateljem iz stavka 1. ovoga lanka smatra se porezni obveznik kojem je osnovna
djelatnost kupnja i prodaja plina, elektrine energije, grijanja ili hlaenja i ija je vlastita potronja tih proizvoda
zanemariva.
(3) Pri isporuci plina putem sustava za prirodni plin koji se nalazi na podruju Europske unije ili bilo koje mree
prikljuene na takav sustav, pri isporuci elektrine energije, grijanja ili hlaenja preko mrea za grijanje ili hlaenje, ako
takva isporuka nije obuhvaena stavcima 1. i 2. ovoga lanka, mjestom isporuke smatra se mjesto gdje kupac stvarno
koristi i troi ta dobra.
(4) Ako kupac iz stavka 3. ovoga lanka nije u cijelosti ili djelomino stvarno potroio prirodni plin, elektrinu energiju,
grijanje ili hlaenje, smatra se da su ta nepotroena dobra iskoritena i potroena na mjestu gdje kupac kojem se dobra
isporuuju ima sjedite ili stalnu poslovnu jedinicu kojoj su ta dobra isporuena. U sluaju nepostojanja takvog sjedita
ili stalne poslovne jedinice smatra se da je kupac iskoristio i potroio dobra na mjestu gdje je njegovo prebivalite ili
uobiajeno boravite.

2. Mjesto obavljanja usluga


2.1. Ope odredbe
lanak 16.
U vezi odreivanja mjesta obavljanja usluga primjenjuje se sljedee:
1. porezni obveznik koji obavlja i djelatnosti ili isporuke koje se ne smatraju oporezivim isporukama dobara ili usluga u
smislu lanka 4. stavka 1. ovoga Zakona smatra se poreznim obveznikom u odnosu na sve usluge koje su mu obavljene,
2. pravna osoba koja nije porezni obveznik, a registrirana je za potrebe PDV-a smatra se poreznim obveznikom.
lanak 17.
(1) Mjestom obavljanja usluga poreznom obvezniku koji djeluje kao takav smatra se mjesto sjedita tog poreznog
obveznika. Ako se te usluge obavljaju stalnoj poslovnoj jedinici poreznog obveznika u mjestu koje je razliito od mjesta
sjedita poreznog obveznika, mjestom obavljanja usluga smatra se sjedite stalne poslovne jedinice. Ako takvo sjedite
ili stalna poslovna jedinica ne postoje, mjestom obavljanja usluga smatra se prebivalite ili uobiajeno boravite
poreznog obveznika primatelja usluge.
(2) Mjestom obavljanja usluga osobi koja nije porezni obveznik smatra se mjesto u kojem porezni obveznik koji obavlja
usluge ima sjedite. Ako te usluge obavlja stalna poslovna jedinica poreznog obveznika koja je u mjestu razliitom od
mjesta sjedita poreznog obveznika, mjestom obavljanja usluga smatra se sjedite stalne poslovne jedinice. Ako takvo
sjedite ili stalna poslovna jedinica ne postoje, mjestom obavljanja usluga smatra se prebivalite ili uobiajeno boravite
poreznog obveznika koji obavlja usluge.
(3) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga lanka o vrsti i mjestu obavljanja usluga.
2.2. Posebne odredbe
2.2.1. Posrednike usluge obavljene osobama koje nisu porezni obveznici
lanak 18.
Mjestom obavljanja usluga osobi koja nije porezni obveznik koje obavlja posrednik u tue ime i za tui raun, smatra se
mjesto gdje je obavljena transakcija za koju se posreduje sukladno odredbama ovoga Zakona.
2.2.2. Usluge u vezi s nekretninama
lanak 19.
Mjestom obavljanja usluga u vezi s nekretninama, ukljuujui usluge strunjaka i posrednika za prodaju nekretnina,
smjetaj u hotelima ili objektima sline namjene ukljuujui kampove za odmor ili mjesta ureena za kampiranje,
davanje prava na uporabu nekretnina i usluge pripreme i koordinacije graevinskih radova, kao to su usluge arhitekata
i graevinskog nadzora, smatra se mjesto gdje se nekretnina nalazi.
2.2.3. Usluge prijevoza
lanak 20.
10
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

(1) Mjestom obavljanja usluga prijevoza putnika smatra se mjesto gdje se obavlja prijevoz, razmjerno prijeenim
udaljenostima.
(2) Mjestom obavljanja usluga prijevoza dobara, osim prijevoza dobara unutar Europske unije, osobama koje nisu
porezni obveznici smatra se mjesto gdje se obavlja prijevoz, razmjerno prijeenim udaljenostima.
(3) Mjestom obavljanja usluga prijevoza dobara unutar Europske unije osobama koje nisu porezni obveznici smatra se
mjesto poetka prijevoza.
(4) Prijevoz dobara unutar Europske unije je prijevoz dobara kod kojeg se mjesto poetka prijevoza i mjesto
zavretka prijevoza nalaze na podrujima dviju razliitih drava lanica.
(5) Mjesto poetka prijevoza je mjesto u kojemu stvarno zapoinje prijevoz dobara, bez obzira na udaljenost
prijeenu do mjesta gdje su dobra smjetena, a mjesto zavretka prijevoza je mjesto u kojemu stvarno zavrava
prijevoz dobara.
(6) PDV se ne obraunava osobama koje nisu porezni obveznici na dio prijevoza dobara unutar Europske unije koji se
obavlja na vodama koje ne pripadaju podruju Europske unije.
2.2.4. Usluge u kulturi i njima sline usluge, pomone usluge u prijevozu i usluge u vezi s pokretnim dobrima
lanak 21.
(1) Mjestom obavljanja usluga pristupa kulturnim, umjetnikim, sportskim, znanstvenim, obrazovnim, zabavnim i
slinim dogaanjima kao to su izlobe i sajmovi te pomonih usluga u vezi s tim pristupom, obavljenih poreznom
obvezniku, smatra se mjesto gdje se ta dogaanja stvarno odvijaju.
(2) Mjestom obavljanja usluga i pomonih usluga u vezi s kulturnim, umjetnikim, sportskim, znanstvenim,
obrazovnim, zabavnim i slinim aktivnostima kao to su izlobe i sajmovi, ukljuujui obavljanje usluga organizatora
takvih aktivnosti osobi koja nije porezni obveznik, smatra se mjesto gdje se te aktivnosti stvarno odvijaju.
(3) Mjestom obavljanja sljedeih usluga osobi koja nije porezni obveznik jest mjesto gdje se te usluge stvarno
obavljaju:
a) pomone usluge u prijevozu kao to su utovar, istovar, pretovar, rukovanje i slino,
b) procjena pokretnih materijalnih dobara i radovi na takvim dobrima.
2.2.5. Usluge pripremanja hrane i usluge opskrbe pripremljenom hranom i piem
lanak 22.
(1) Mjestom obavljanja usluga pripremanja hrane i obavljanja usluga prehrane u ugostiteljskim objektima te
pripremanja i usluivanja pia u tim objektima, osim onih koje se stvarno obavljaju na brodovima, u zrakoplovima ili
vlakovima tijekom dionice prijevoza putnika obavljenog unutar Europske unije smatra se mjesto gdje se te usluge
stvarno obavljaju.
(2) Mjestom obavljanja usluga pripremanja hrane i obavljanja usluga prehrane te pripremanja i usluivanja pia koje se
stvarno obavljaju na brodovima, u zrakoplovima ili vlakovima tijekom dionice prijevoza putnika obavljenog unutar
Europske unije smatra se mjesto poetka prijevoza putnika.
(3) U smislu stavka 2. ovoga lanka dionica prijevoza putnika obavljenog unutar Europske unije je dio prijevoza, bez
zaustavljanja izvan Europske unije, izmeu mjesta poetka i mjesta zavretka prijevoza putnika.
(4) Mjestom poetka i mjestom zavretka prijevoza putnika u smislu stavka 3. ovoga lanka kao i u sluaju povratnog
putovanja, smatraju se mjesta prijevoza putnika odreena lankom 14. stavcima 3. i 4. ovoga Zakona.
2.2.6. Iznajmljivanje prijevoznih sredstava
lanak 23.
(1) Mjestom obavljanja usluga kratkotrajnog iznajmljivanja prijevoznih sredstava smatra se mjesto gdje se ta prijevozna
sredstva stvarno stavljaju na raspolaganje primatelju usluge.
(2) Mjesto iznajmljivanja prijevoznih sredstava, osim kratkotrajnog iznajmljivanja, osobi koja nije porezni obveznik je
mjesto gdje ta osoba ima sjedite, prebivalite ili uobiajeno boravite.
(3) Neovisno od stavka 2. ovoga lanka, mjestom iznajmljivanja plovila za razonodu osobi koja nije porezni obveznik,
osim kratkotrajnog iznajmljivanja, smatra se mjesto gdje je to plovilo stvarno stavljeno na raspolaganje korisniku, ako
tu uslugu obavi isporuitelj iz mjesta u kojem ima sjedite ili stalnu poslovnu jedinicu koja se nalazi u tom mjestu.
(4) U smislu ovoga lanka kratkotrajnim iznajmljivanjem smatra se neprekidno posjedovanje ili koritenje prijevoznog
sredstva tijekom razdoblja koje traje najvie 30 dana, odnosno, u sluaju plovila, najvie 90 dana.

11
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

2.2.7. Ostale usluge


lanak 24. (NN 134/14)
(1) Mjestom obavljanja sljedeih usluga osobi koja nije porezni obveznik i koja ima sjedite, prebivalite ili uobiajeno
boravite izvan Europske unije smatra se mjesto gdje taj primatelj usluga ima sjedite, prebivalite ili uobiajeno
boravite:
a) prijenos i ustupanje autorskih prava, patenata, licencija, zatitnog znakovlja i slinih prava,
b) usluge oglaavanja,
c) usluge konzultanata, inenjera, odvjetnika, raunovoa, prevoditelja i druge sline usluge savjetovanja,
d) usluge obrade podataka,
e) ustupanje informacija, ukljuujui i informacije o poslovnim postupcima i iskustvu,
f) bankarske i financijske transakcije, transakcije osiguranja ukljuujui reosiguranje, uz izuzetak iznajmljivanja sefova,
g) ustupanje osoblja,
h) iznajmljivanje pokretne materijalne imovine, osim svih prijevoznih sredstava,
i) suzdravanje od obavljanja, u cijelosti ili djelomino, gospodarske djelatnosti ili prava navedenih u ovom stavku,
j) omoguavanje pristupa do sustava za prirodni plin koji se nalazi na podruju Europske unije ili do bilo koje mree
koja je prikljuena na takav sustav, te do sustava za elektrinu energiju ili mrea za grijanje ili hlaenje i prijevoza ili
prijenosa putem tih sustava ili mrea, te obavljanje drugih usluga koje su s time izravno povezane.
(2) Brisan.
2.2.8. Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja ili neoporezivanja
lanak 25. (NN 134/14)
Ministar financija moe radi izbjegavanja dvostrukog oporezivanja, neoporezivanja ili naruavanja naela trinog
natjecanja pravilnikom propisati da se za usluge iz lanaka 17., 23., 24. i 26. ovoga Zakona smatra:
a) da je mjesto obavljanja tih usluga, koje se nalazi u tuzemstvu, izvan Europske unije ako se te usluge stvarno koriste
izvan Europske unije,
b) da je mjesto obavljanja tih usluga, koje se nalazi izvan Europske unije, u tuzemstvu ako se te usluge stvarno koriste u
tuzemstvu.
2.2.9. Telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektroniki obavljene usluge osobama
koje nisu porezni obveznici
lanak 26. (NN 134/14)
(1) Mjestom obavljanja sljedeih usluga osobi koja nije porezni obveznik smatra se mjesto gdje ta osoba ima sjedite,
prebivalite ili uobiajeno boravite:
a) telekomunikacijske usluge,
b) usluge radijskog i televizijskog emitiranja,
c) elektroniki obavljene usluge.
(2) Ako porezni obveznik koji obavlja usluge i primatelj usluga komuniciraju putem elektronike pote, ne radi se o
elektroniki obavljenoj usluzi.
(3) Telekomunikacijskim uslugama u smislu ovoga Zakona smatraju se usluge koje se odnose na prenoenje,
emitiranje i prijam signala, teksta, slika i zvukova ili informacija bilo koje vrste putem ica, radija, optikih ili drugih
elektromagnetskih sustava, ukljuujui s tim uslugama povezani prijenos ili ustupanje prava na koritenje kapaciteta za
takvo prenoenje, emitiranje ili prijam. Telekomunikacijske usluge u smislu ovoga Zakona ukljuuju i omoguavanje
pristupa globalnim informacijskim mreama.
(4) Elektroniki obavljenim uslugama u smislu ovoga Zakona osobito se smatra:
a) isporuka web-sjedita, udomljavanje web-sjedita, daljinsko odravanje programa i opreme,
b) isporuka raunalnih programa i njihovo auriranje,
c) isporuka slika, tekstova i informacija te omoguavanje pristupa bazama podataka,
d) isporuka glazbe, filmova i igara, ukljuujui igre na sreu i kockarske igre te emitiranje politikih, kulturnih,
umjetnikih, sportskih, znanstvenih i zabavnih programa i priredbi,
12
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

e) uenje na daljinu.

3. Mjesto stjecanja dobara unutar Europske unije


lanak 27.
(1) Mjestom stjecanja dobara unutar Europske unije smatra se mjesto gdje zavrava otprema ili prijevoz dobara
stjecatelju.
(2) Neovisno o stavku 1. ovoga lanka, mjestom stjecanja dobara unutar Europske unije u smislu lanka 4. stavka 1.
toke 2.a) ovoga Zakona smatra se podruje drave lanice koja je stjecatelju izdala PDV identifikacijski broj pod
kojim je stjecatelj stekao ta dobra, osim ako stjecatelj dokae da je na steena dobra PDV bio obraunan u skladu sa
stavkom 1. ovoga lanka.
(3) Ako stjecatelj dokae da je PDV na stjecanje obraunan u dravi lanici u kojoj je otprema ili prijevoz dobara
zavrio, porezna osnovica se odgovarajue umanjuje u dravi lanici koja je stjecatelju izdala PDV identifikacijski broj
pod kojim je stekao ta dobra.
(4) Neovisno o stavku 2. ovoga lanka smatra se da je PDV obraunan na stjecanje dobara unutar Europske unije u
skladu sa stavkom 1. ovoga lanka, ako stjecatelj:
a) dokae da je stjecanje obavio u svrhu daljnje isporuke na podruju drave lanice u skladu sa stavkom 1. ovoga
lanka za koju je primatelj dobara obvezan platiti PDV u skladu s lankom 75. stavkom 1. tokom 3. ovoga Zakona,
b) podnese Zbirnu prijavu u skladu s lancima 88. i 89. ovoga Zakona.

4. Mjesto uvoza dobara


lanak 28.
(1) Mjesto uvoza dobara je drava lanica na ijem se podruju dobra nalaze pri unosu u Europsku uniju.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga lanka, ako su pri unosu u Europsku uniju dobra koja se ne nalaze u slobodnom prometu
stavljena u jedan od postupaka iz lanka 51. stavka 1. ovoga Zakona, postupak privremenog uvoza s potpunim
osloboenjem od plaanja carine ili postupcima provoza strane robe u skladu s carinskim propisima, mjesto uvoza
takvih dobara je drava lanica na ijem se podruju za ta dobra prestanu primjenjivati navedeni postupci.
(3) Ako se pri unosu u Europsku uniju dobra koja se nalaze u slobodnom prometu stave u jedan od postupaka iz lanka
55. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona, mjesto uvoza dobara je drava lanica na ijem se podruju za ta dobra prestanu
primjenjivati ti postupci.

VII. NASTANAK OPOREZIVOG DOGAAJA I OBVEZE OBRAUNA PDV-a


1. Ope odredbe
lanak 29.
(1) Oporezivi dogaaj je dogaaj na temelju kojeg su ispunjeni pravni uvjeti potrebni za nastanak obveze obrauna
PDV-a.
(2) Obveza obrauna PDV-a nastaje u trenutku kada Porezna uprava temeljem odredbi ovoga Zakona ima pravo
potraivati PDV od osobe koja ga je obvezna platiti, iako je vrijeme plaanja PDV-a odgoeno.

2. Isporuka dobara ili obavljanje usluga


lanak 30.
(1) Oporezivi dogaaj i obveza obrauna PDV-a nastaju kada su dobra isporuena ili usluge obavljene.
(2) Ako se za isporuke dobara, osim onih iz lanka 7. stavka 2. toke b) ovoga Zakona, ili obavljanje usluga
kontinuirano izdaju rauni ili se kontinuirano obavljaju plaanja smatra se da su dobra isporuena i usluge obavljene po
isteku razdoblja na koje se takvi rauni ili plaanja odnose.
(3) Kontinuirane isporuke dobara koje se obavljaju u razdoblju duljem od jednog kalendarskog mjeseca, koja su
otpremljena ili prevezena u dravu lanicu u kojoj nije zapoela otprema ili prijevoz tih dobara i koja porezni obveznik
radi obavljanja gospodarske djelatnosti isporuuje ili premjeta uz primjenu osloboenja od PDV-a u drugu dravu
13
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

lanicu u skladu s odredbama lanka 41. stavka 1. ovoga Zakona smatrat e se obavljenima istekom svakog
kalendarskog mjeseca sve dok ne zavri isporuivanje.
(4) Usluge za koje je primatelj usluga obvezan platiti PDV prema lanku 75. stavku 1. toki 6. ovoga Zakona, a koje se
kontinuirano obavljaju u razdoblju duljem od godinu dana i za koje u tom razdoblju nisu izdani rauni ili nije obavljeno
plaanje smatraju se obavljenima nakon isteka svake kalendarske godine, sve dok se ne obustavi obavljanje tih usluga.
(5) Za primljene predujmove obveza obrauna PDV-a na primljeni iznos nastaje u trenutku primitka predujma.
(6) Ako je isporuka dobara ili usluga obavljena, a nije izdan raun, obveza obrauna PDV-a nastaje kada je nastao
oporezivi dogaaj.
(7) Obveza obrauna PDV-a za isporuke dobara iz lanka 7. stavaka 3. i 8. ovoga Zakona te za usluge iz lanka 8.
stavka 3. ovoga Zakona nastaje kada je nastao oporezivi dogaaj.
(8) Kada se u skladu s odredbama lanka 41. stavka 1. ovoga Zakona dobra otpremaju ili prevoze u dravu lanicu u
kojoj nije zapoela otprema ili prijevoz tih dobara ili kada porezni obveznik ta dobra premjeta u drugu dravu lanicu
radi obavljanja gospodarske djelatnosti, PDV se obraunava u trenutku izdavanja rauna ili po isteku roka iz lanka 78.
stavka 4. ovoga Zakona, ako raun do tada nije izdan.
(9) Odredbe stavaka 3. i 6. ovoga lanka ne primjenjuju se na isporuke i premjetanje dobara iz stavka 8. ovoga lanka.
(10) Odredbe stavka 1. ovoga lanka primjenjuju se i u sluajevima iz lanka 79. stavaka 10. i 11. ovoga Zakona.
(11) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga lanka o nastanku oporezivog dogaaja i obveze
obrauna PDV-a.

3. Stjecanje dobara unutar Europske unije


lanak 31.
(1) Oporezivi dogaaj nastaje u trenutku stjecanja dobara unutar Europske unije. Smatra se da je stjecanje dobara unutar
Europske unije obavljeno kada se isporuka slinih dobara smatra obavljenom u tuzemstvu.
(2) Obveza obrauna PDV-a kod stjecanja dobara unutar Europske unije nastaje u trenutku izdavanja rauna ili istekom
roka iz lanka 78. stavka 4. ovoga Zakona ako raun do tada nije izdan.

4. Uvoz dobara
lanak 32.
(1) Oporezivi dogaaj i obveza obrauna PDV-a pri uvozu dobara nastaje u trenutku uvoza dobara.
(2) Ako se pri unosu dobara u Europsku uniju primjenjuje jedan od postupaka iz lanka 51. stavka 1. i lanka 55.
stavaka 2. i 3. ovoga Zakona ili postupak privremenog uvoza s potpunim osloboenjem od carine ili postupak provoza
strane robe, u skladu s carinskim propisima, oporezivi dogaaj i obveza obrauna PDV-a nastaje kada dobra prestanu
biti predmetom tih postupaka.
(3) Ako uvezena dobra iz stavka 2. ovoga lanka podlijeu carini, poljoprivrednim pristojbama ili pristojbama s
jednakim uinkom koje su utvrene u skladu sa zajednikom politikom Europske unije, oporezivi dogaaj i obveza
obrauna PDV-a nastaje kada se ispune uvjeti za obraun i naplatu tih davanja.
(4) Ako uvezena dobra ne podlijeu davanjima navedenima u stavku 3. ovoga lanka, oporezivi dogaaj i obveza
obrauna PDV-a nastaje u trenutku kada bi prema carinskim propisima nastala obveza obrauna carine, da je propisana.

14
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

VIII. POREZNA OSNOVICA


1. Porezna osnovica kod isporuke dobara i obavljanja usluga
lanak 33.
(1) Poreznom osnovicom pri isporuci dobara i usluga smatra se naknada koju ini sve ono to je isporuitelj primio ili
treba primiti od kupca ili neke druge osobe za te isporuke ukljuujui iznose subvencija koji su izravno povezani s
cijenom isporuenih dobara ili usluga.
(2) U poreznu osnovicu uraunavaju se iznosi poreza, carina, pristojbi i slinih davanja, osim PDV-a, te sporedni
trokovi kao to su provizije, trokovi pakiranja, prijevoza i osiguranja koje isporuitelj dobara ili usluga zaraunava
kupcu ili primatelju.
(3) U poreznu osnovicu ne ulaze snienja cijena, odnosno popusti zbog prijevremenog plaanja i popusti to se kupcu
odobre u trenutku isporuke, kao ni iznosi koje porezni obveznik zarauna ili primi od kupca kao povrat za izdatke koje
je platio u njegovo ime i za njegov raun i koje u evidencije unosi kao prolazne stavke. Porezni obveznik mora imati
dokaze o iznosu izdataka u vezi s prolaznim stavkama i ne moe odbiti PDV ako je na njih obraunan.
(4) Porezna osnovica kod isporuka dobara iz lanka 7. stavaka 3. i 8. ovoga Zakona je nabavna cijena tih ili slinih
dobara, a ako je ta cijena nepoznata, visina trokova utvrenih u trenutku isporuke.
(5) Porezna osnovica kod usluga iz lanka 8. stavka 3. ovoga Zakona je ukupni troak obavljanja usluga.
(6) Kod premjetanja dobara u drugu dravu lanicu u smislu lanka 7. stavaka 5. i 7. ovoga Zakona porezna osnovica
je nabavna cijena tih ili slinih dobara, a ako je ta cijena nepoznata, visina trokova utvrenih u trenutku premjetanja
dobara.
(7) Ako se porezna osnovica promijeni naknadno zbog opoziva, razliitih vrsta popusta ili nemogunosti naplate, tada
porezni obveznik koji je isporuio dobra ili obavio uslugu moe ispraviti iznos PDV-a ako porezni obveznik kome su
isporuena dobra ili obavljene usluge ispravi odbitak pretporeza i o tome pisano izvijesti isporuitelja.
(8) U poreznu osnovicu ne ulazi troak povratne ambalae o kojoj se vodi posebna evidencija.
(9) U sluaju isporuka dobara i obavljanja usluga osobama koje su u obiteljskim i drugim bliskim osobnim vezama s
poreznim obveznikom te u sluaju postojanja financijskih i pravnih veza, ukljuujui odnose poslodavca i zaposlenika
kao i lanova njihovih obitelji, veza na temelju lanstva, upravljanja ili vlasnitva, poreznom osnovicom smatra se
trina vrijednost u smislu stavka 10. ovoga lanka ako je:
a) naknada nia od trine vrijednosti, a primatelj isporuke nema pravo na odbitak pretporeza u cijelosti u smislu ovoga
Zakona,
b) naknada nia od trine vrijednosti, a isporuitelj nema pravo na odbitak pretporeza u cijelosti u smislu ovoga
Zakona i radi se o isporukama koje su osloboene PDV-a u skladu s odredbama lanka 39. stavka 1. i lanka 40. stavaka
1. i 2. ovoga Zakona,
c) naknada via od trine vrijednosti, a isporuitelj nema pravo na odbitak pretporeza u cijelosti u smislu ovoga
Zakona.
(10) Trinom vrijednosti smatra se ukupni iznos kojeg bi kupac ili naruitelj u trenutku isporuke dobra ili obavljene
usluge prema naelu nenaruavanja trinog natjecanja morao platiti isporuitelju dobara ili pruatelju usluge u
tuzemstvu. Ako se ne moe utvrditi usporediva isporuka dobara ili usluga, tada se trinom vrijednosti smatra:
a) kada je rije o dobrima, iznos koji nije nii od nabavne cijene tih ili slinih dobara ili ako je ta cijena nepoznata,
ukupna visina utvrenih trokova u trenutku isporuke,
b) kada je rije o uslugama, iznos koji nije nii od ukupnih utvrenih trokova obavljanja usluga koje snosi porezni
obveznik.
(11) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga lanka o poreznoj osnovici.

2. Porezna osnovica kod stjecanja dobara unutar Europske unije


lanak 34. (NN 148/13)
(1) Porezna osnovica kod stjecanja dobara unutar Europske unije utvruje se temeljem istih elemenata iz lanka 33.
ovoga Zakona koji se koriste za odreivanje porezne osnovice za isporuke istih dobara u tuzemstvu. U sluaju stjecanja
dobara iz lanka 9. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona, porezna osnovica je nabavna cijena tih ili slinih dobara ili, ako je ta
cijena nepoznata, visina trokova utvrenih u trenutku isporuke.
15
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

(2) U poreznu osnovicu u smislu stavka 1. ovoga lanka, ukljuuju se i troarine to ih je stjecatelj dobara koja
podlijeu troarinama unutar Europske unije obvezan platiti ili je platio.
(3) Ako nakon stjecanja dobara unutar Europske unije stjecatelj dobara ostvari povrat troarine plaene u dravi lanici
u kojoj je zapoela otprema ili prijevoz tih dobara, porezna osnovica kod stjecanja dobara odgovarajue e se umanjiti.

3. Porezna osnovica kod uvoza dobara u Europsku uniju


lanak 35.
(1) Poreznu osnovicu pri uvozu dobara iz lanka 4. stavka 1. toke 4. ovoga Zakona ini carinska vrijednost utvrena
prema carinskim propisima.
(2) Ako nisu ukljueni u carinsku vrijednost, u poreznu osnovicu pri uvozu bit e ukljueni:
a) porezi, carine, pristojbe i slina davanja koja se plaaju izvan drave lanice uvoznice te davanja koja se plaaju pri
uvozu, osim PDV-a,
b) sporedni trokovi kao to su provizije, trokovi pakiranja, prijevoza i osiguranja, nastali do prvog mjesta odredita
unutar podruja drave lanice uvoznice, kao i oni koji nastanu pri prijevozu do drugog mjesta odredita unutar
Europske unije, ako je to drugo mjesto poznato u vrijeme nastanka oporezivog dogaaja.
(3) Prvo mjesto odredita iz stavka 2. toke b) ovoga lanka je mjesto navedeno na tovarnom listu ili bilo kojoj
drugoj prijevoznoj ispravi na temelju koje se dobra uvoze. Ako takvo mjesto u ispravi nije navedeno, prvim mjestom
odredita smatra se mjesto prvog pretovara dobara u dravi lanici uvoznici.
(4) Ako se neka dobra privremeno izvezu iz Europske unije te se ponovo uvezu nakon to su izvan Europske unije
popravljena, obraena ili prilagoena, doraena ili preraena tada se porezna osnovica, iznimno od stavka 1. ovoga
lanka, utvruje prema naknadi zaraunanoj za te usluge. Ako takva naknada nije zaraunana, tada se porezna osnovica
utvruje prema vrijednosti naknade zaraunane za popravak, obradu, prilagodbu, doradu ili preradu u skladu s
carinskim propisima.
(5) U poreznu osnovicu ne ukljuuju se:
a) snienja cijena zbog popusta za prijevremeno plaanje,
b) popusti na cijenu i rabati odobreni i obraunani kupcu u trenutku uvoza.
(6) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga lanka o poreznoj osnovici kod uvoza dobara.

4. Druge odredbe
lanak 36.
(1) Ako su elementi za utvrivanje porezne osnovice pri uvozu dobara izraeni u stranoj valuti, teaj se utvruje u
skladu s propisima Europske unije kojima se ureuje izraunavanje carinske vrijednosti.
(2) Ako su elementi za utvrivanje porezne osnovice, osim pri uvozu dobara, utvreni u stranoj valuti, za preraun u
kune koristi se srednji teaj Hrvatske narodne banke na dan nastanka obveze obrauna PDV-a.
(3) Iznimno od stavka 2. ovoga lanka, porezni obveznik moe primijeniti teaj koji na dan nastanka obveze obrauna
PDV-a objavi Europska sredinja banka. Konverzija drugih valuta koje nisu euro vrit e se primjenom teaja svake
valute za euro.

16
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

IX. STOPE PDV-a


1. Primjena stopa PDV-a
lanak 37.
(1) PDV se obraunava po stopi koja je na snazi u trenutku nastanka oporezivog dogaaja.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga lanka, PDV se obraunava po stopi koja je na snazi u trenutku nastanka obveze
obrauna PDV-a:
a) u sluaju stjecanja dobara unutar Europske unije,
b) u sluajevima iz lanka 32. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona.
(3) Na stjecanje dobara unutar Europske unije obavljeno u tuzemstvu primjenjuje se stopa PDV-a koja se za takva dobra
primjenjuje u tuzemstvu.

2. Stope PDV-a
lanak 38. (NN 99/13, 143/14)
(1) PDV se obraunava i plaa po stopi 25%.
(2) PDV se obraunava i plaa po snienoj stopi 5% na isporuke sljedeih dobara i usluga:
a) sve vrste kruha,
b) sve vrste mlijeka (kravlje, ovje, kozje), koje se stavlja u promet pod istim nazivom u tekuem stanju, svjee,
pasterizirano, homogenizirano, kondenzirano (osim kiselog mlijeka, jogurta, kefira, okoladnog mlijeka i drugih
mlijenih proizvoda), nadomjestke za majino mlijeko,
c) knjige strunog, znanstvenog, umjetnikog, kulturnog i obrazovnog sadraja, udbenike za pedagoki odgoj i
obrazovanje, za osnovnokolsko, srednjokolsko i visokokolsko obrazovanje, u svim fizikim oblicima,
d) lijekove koji se izdaju na lijeniki recept i koji imaju odobrenje nadlenog tijela za lijekove i medicinske proizvode,
e) medicinsku opremu, pomagala i druge sprave koje se koriste za ublaavanje lijeenja invalidnosti iskljuivo za
osobnu uporabu invalida propisane Pravilnikom o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno
osiguranje,
f) kino ulaznice,
g) novine novinskog nakladnika koji ima statut medija, otisnute na papiru koje izlaze dnevno, osim onih koje u cijelosti
ili veim dijelom sadre oglase ili slue oglaavanju,
h) znanstvene asopise.
(3) PDV se obraunava i plaa po snienoj stopi 13% na isporuke sljedeih dobara i usluga:
a) usluge smjetaja ili smjetaja s dorukom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima ili objektima sline namjene,
ukljuujui smjetaj za vrijeme odmora, iznajmljivanje prostora u kampovima za odmor ili u mjestima odreenima za
kampiranje te smjetaj u plovnim objektima nautikog turizma,
b) usluge pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima te pripremanje i usluivanje
bezalkoholnih pia i napitaka, vina i piva u tim objektima,
c) novine i asopise novinskog nakladnika koji ima statut medija te novine i asopise nakladnika za koje ne postoji
obveza donoenja statuta medija prema posebnom propisu, osim onih iz stavka 2. toke g) ovoga lanka, otisnute na
papiru koji izlaze periodino te osim onih koji u cijelosti ili veim dijelom sadre oglase ili slue oglaavanju,
d) jestiva ulja i masti, biljnog i ivotinjskog podrijetla,
e) djeju hranu i preraenu hranu na bazi itarica za dojenad i malu djecu,
f) isporuku vode, osim vode koja se stavlja na trite u bocama ili u drugoj ambalai,
g) bijeli eer od trske i eerne repe koji se na trite stavlja u kristalnom obliku,
h) ulaznice za koncerte.
(4) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga lanka u vezi primjene sniene stope PDV-a.

17
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

X. OSLOBOENJA OD PDV-a
1. Osloboenja za odreene djelatnosti od javnog interesa
lanak 39.
(1) PDV-a je osloboeno:
a) univerzalna potanska usluga i s njom povezane isporuke prateih dobara osim prijevoza putnika i
telekomunikacijskih usluga,
b) bolnika i medicinska njega i s time usko povezane djelatnosti koje obavljaju tijela s javnim ovlastima ili koje, u
uvjetima koji su u socijalnom smislu slini uvjetima koji se primjenjuju na tijela s javnim ovlastima, obavljaju bolnice,
centri za lijeenje ili medicinsku dijagnostiku i druge priznate ustanove sline prirode,
c) obavljanje medicinske njege u okviru bavljenja medicinskim i pomonim medicinskim zanimanjima,
d) isporuke ljudskih organa, krvi i majinog mlijeka,
e) usluge to ih obavljaju dentalni tehniari te isporuka zubnih/protetskih nadomjestaka koje isporuuju dentalni
tehniari i doktori dentalne medicine,
f) usluge to ih za svoje lanove obavljaju udruenja osoba koja obavljaju djelatnosti osloboene PDV-a ili za koje nisu
porezni obveznici, ako su te usluge namijenjene neposredno za obavljanje njihove djelatnosti, uz uvjet da ta udruenja
od svojih lanova za obavljene usluge zahtijevaju samo nadoknadu njihova dijela ukupnih trokova i da takvo
osloboenje ne dovodi do naruavanja naela trinog natjecanja,
g) usluge i isporuke dobara povezane sa socijalnom skrbi, ukljuujui one to ih obavljaju i isporuuju domovi za starije
i nemone osobe, ustanove, tijela s javnim ovlastima ili druge osobe sline prirode,
h) usluge i isporuke dobara povezane sa zatitom djece i mladei to ih obavljaju ustanove, tijela s javnim ovlastima ili
druge osobe sline prirode,
i) obrazovanje djece i mladei, kolsko ili sveuilino obrazovanje, struno osposobljavanje i prekvalifikacija,
ukljuujui s time usko povezane usluge i dobra, koje obavljaju tijela s javnim ovlastima ili druge osobe, koje imaju
sline ciljeve,
j) nastava to je privatno odravaju nastavnici i koja obuhvaa osnovnokolsko, srednjokolsko i visokokolsko
obrazovanje,
k) ustupanje osoblja vjerskih ili filozofskih institucija u svrhe propisane tokama b), g), h) i i) ovoga lanka kojima je
cilj duhovna skrb,
l) usluge i s njima usko povezane isporuke dobara koje neprofitne pravne osobe iji su ciljevi politike, sindikalne,
vjerske, domoljubne, filozofske, dobrotvorne ili druge opekorisne naravi obavljaju svojim lanovima u njihovom
zajednikom interesu u zamjenu za lanarinu utvrenu u skladu s pravilima tih osoba, pod uvjetom da to osloboenje
nee naruiti naela trinog natjecanja,
m) usluge usko povezane uz sport ili tjelesni odgoj to ih obavljaju neprofitne pravne osobe osobama koje se bave
sportom ili sudjeluju u tjelesnom odgoju,
n) usluge u kulturi i s njima usko povezane isporuke dobara, koje obavljaju ustanove u kulturi, tijela s javnim ovlastima
ili druge pravne osobe u kulturi,
o) usluge i isporuke dobara koje obavljaju pravne osobe ije su djelatnosti osloboene PDV-a u skladu s odredbama
toaka b), g), h), i), l), m) i n) ovoga lanka u vezi s dogaanjima organiziranima za prikupljanje sredstava iskljuivo u
njihovu korist, pod uvjetom da osloboenje nee naruiti naela trinog natjecanja,
p) usluge prijevoza bolesnih ili ozlijeenih osoba u vozilima posebno izraenima za tu svrhu koje obavljaju ovlatene
osobe,
r) djelatnosti javnog radija i televizije, osim komercijalnih.
(2) Osloboenje od plaanja PDV-a ne primjenjuje se za isporuke dobara ili usluga iz stavka 1. toaka b), g), h), i), l),
m) i n) ovoga lanka ako:
a) te isporuke dobara ili usluga nisu neophodne za isporuke osloboene PDV-a ili
b) je njihova osnovna svrha ostvarenje dodatnih prihoda za navedene osobe, obavljanjem isporuka kojima izravno
konkuriraju isporukama poreznih obveznika koji obraunavaju PDV.
18
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

(3) Plaanja PDV-a osloboene su isporuke dobara ili usluga iz stavka 1. toaka b), g), h), i), l), m) i n) ovoga lanka
ako ih obavljaju ostale osobe na koje nisu prenijete javne ovlasti, pod uvjetom da ne tee ostvarivanju dobiti te ako se
dobit ipak ostvari da se ne raspodjeljuje, nego se koristi za nastavak ili poboljanje obavljanja usluga.
(4) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga lanka u vezi osloboenja od PDV-a za djelatnosti od
javnog interesa te u vezi osoba na koje se osloboenje primjenjuje.

2. Osloboenja za ostale djelatnosti


lanak 40. (NN 143/14)
(1) PDV-a su osloboene:
a) transakcije osiguranja i reosiguranja, ukljuujui s njima povezane usluge to ih obavljaju posrednici u osiguranju i
reosiguranju i zastupnici u osiguranju,
b) odobravanje kredita i zajmova, ukljuujui i posredovanje u tim poslovima te upravljanje kreditima ili zajmovima
kada to ini osoba koja ih odobrava,
c) ugovaranje kreditnih garancija i svi drugi poslovi po kreditnim garancijama ili kojemu drugom osiguranju novca te
upravljanje kreditnim garancijama kada to ini osoba koja odobrava kredit,
d) transakcije, ukljuujui posredovanje, u vezi sa tednim, tekuim i iroraunima, plaanjima, transferima, dugovima,
ekovima i drugim prenosivim instrumentima, osim naplate duga,
e) transakcije, ukljuujui posredovanje, u vezi s valutama, novanicama i kovanicama koje se koriste kao zakonsko
sredstvo plaanja, osim kolekcionarskih predmeta, odnosno kovanica od zlata, srebra ili drugog metala te novanica
koje se u pravilu ne koriste kao zakonsko sredstvo plaanja ili kovanica od numizmatikog interesa,
f) transakcije, ukljuujui posredovanje, osim upravljanja i pohrane, u vezi s dionicama, udjelima u trgovakim
drutvima ili udruenjima, obveznicama i drugim vrijednosnim papirima, uz iznimku dokumenata kojima se utvruje
neko pravo nad dobrima te prava ili vrijednosnih papira kojima se utvruju odreena prava na nekretninama,
g) usluge upravljanja investicijskim fondovima,
h) isporuka potanskih maraka po nominalnoj vrijednosti za potanske usluge u tuzemstvu te dravnih i drugih slinih
biljega,
i) prireivanje lutrijskih igara, igara na sreu u casinima, igara klaenja i igara na sreu na automatima,
j) isporuka graevina ili njihovih dijelova i zemljita na kojem se one nalaze, osim isporuka prije prvog nastanjenja
odnosno koritenja ili isporuka kod kojih od datuma prvog nastanjenja odnosno koritenja do datuma sljedee isporuke
nije proteklo vie od dvije godine. Graevinom u smislu ovoga Zakona smatra se objekt privren za zemlju ili
uvren u zemlji,
k) isporuka zemljita, osim graevinskog zemljita,
l) najam stambenih prostorija.
(2) PDV-a su osloboene isporuke dobara koja se koriste iskljuivo za djelatnosti osloboene PDV-a na temelju lanka
39. stavka 1. ovoga Zakona i odredbi stavka 1. ovoga lanka te isporuke dobara za ije stjecanje ili nabavu odnosno
uporabu nije bio mogu odbitak pretporeza prema lanku 61. stavku 1. ovoga Zakona.
(3) Porezni obveznik ima pravo izbora za oporezivanje ako povremeno odobrava kredite i zajmove povezane s
obavljanjem isporuka dobara i usluga.
(4) Porezni obveznik ima pravo izbora za oporezivanje isporuka navedenih u stavku 1. tokama j) i k) ovoga lanka pod
uvjetom da je kupac porezni obveznik koji ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti. Pravo izbora za oporezivanje i
pravo na odbitak pretporeza moe se primijeniti u trenutku isporuke.
(5) Isporukom graevina ili njihovih dijelova i zemljita na kojem se one nalaze, prije prvog nastanjenja odnosno
koritenja, ili isporukom kod koje od datuma prvog nastanjenja odnosno koritenja do datuma sljedee isporuke nije
proteklo vie od dvije godine u smislu stavka 1. toke j) ovoga lanka smatra se i isporuka rekonstruiranih graevina ili
njihovih dijelova i zemljita na kojem se one nalaze, ako su trokovi rekonstrukcije u prethodne dvije godine prije
isporuke vei od 50% prodajne cijene.
(6) Graevinskim zemljitem u smislu stavka 1. toke k) ovoga lanka smatra se zemljite za koje je izdan izvrni akt
kojim se odobrava graenje.
(7) Prvim nastanjenjem odnosno koritenjem u smislu stavka 1. toke j) ovoga lanka smatra se trenutak stavljanja
nekretnine u uporabu o emu porezni obveznik mora imati odgovarajuu dokumentaciju.
(8) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga lanka.
19
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

3. Osloboenja za transakcije unutar Europske unije


3.1. Osloboenja za isporuke dobara unutar Europske unije
lanak 41.
(1) PDV-a su osloboene:
a) isporuke dobara koje prodavatelj ili osoba koja stjee dobro ili druga osoba za njihov raun otpremi ili preveze iz
tuzemstva u drugu dravu lanicu drugom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, a koji
djeluju kao takvi u toj drugoj dravi lanici,
b) isporuke novih prijevoznih sredstava koja prodavatelj, kupac ili druga osoba za njihov raun otpremi ili preveze iz
tuzemstva u drugu dravu lanicu poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, ija stjecanja
dobara unutar Europske unije nisu predmet oporezivanja PDV-om ili bilo kojoj drugoj osobi koja nije porezni obveznik,
c) isporuke dobara koja podlijeu troarinama koja prodavatelj, kupac ili druga osoba za njihov raun otpremi ili
preveze iz tuzemstva u drugu dravu lanicu poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, ija
stjecanja dobara unutar Europske unije, osim dobara koja podlijeu troarinama, nisu predmet oporezivanja PDV-om,
ako su ta dobra otpremljena ili prevezena u skladu s propisima koji ureuju troarine,
d) isporuke dobara koja se premjetaju u drugu dravu lanicu, za koje bi postojalo pravo na osloboenje prema
tokama a), b) i c) ovoga stavka da su obavljene drugom poreznom obvezniku.
(2) Osloboenje iz stavka 1. toke a) ovoga lanka ne primjenjuje se na isporuku dobara koju obavi mali porezni
obveznik iz lanka 90. stavka 1. ovoga Zakona te na isporuku dobara obavljenu poreznom obvezniku ili pravnoj osobi
koja nije porezni obveznik, ija stjecanja dobara unutar Europske unije nisu predmet oporezivanja PDV-om u skladu s
lankom 5. stavkom 1. tokama a) i b) ovoga Zakona.
(3) Osloboenje iz stavka 1. toke c) ovoga lanka ne primjenjuje se na isporuku dobara koja podlijeu troarinama
koju obavi mali porezni obveznik iz lanka 90. stavka 1. ovoga Zakona.
(4) Osloboenje iz stavka 1. toaka a), c) i d) ovoga lanka ne primjenjuje se na isporuku dobara na koja se primjenjuje
posebni postupak oporezivanja mare za rabljena dobra, umjetnika djela, kolekcionarske ili antikne predmete ili
posebni postupak za prodaju putem javne drabe.
3.2. Osloboenja za stjecanje dobara unutar Europske unije
lanak 42.
PDV-a je osloboeno stjecanje dobara unutar Europske unije:
a) ako bi isporuka tih dobara koju obavi porezni obveznik u tuzemstvu bila u svakom sluaju osloboena plaanja PDVa,
b) ako bi uvoz tih dobara prema lanku 44. stavku 1. tokama 1. do 25. i lanku 44. stavku 1. tokama 27. do 34. ovoga
Zakona bio u svakom sluaju osloboen plaanja PDV-a,
c) za koje bi stjecatelj u svakom sluaju sukladno lancima 67. i 68. ovoga Zakona imao pravo na povrat cjelokupnog
iznosa PDV-a koji je obvezan platiti prema lanku 4. stavku 1. toki 2. ovoga Zakona.
3.3. Osloboenja za odreene usluge prijevoza
lanak 43.
(1) Plaanja PDV-a osloboene su usluge prijevoza unutar Europske unije kod prijevoza dobara na otoke i s otoka koji
ine autonomno podruje Azori i Madeira te prijevoz dobara izmeu tih otoka.
(2) Plaanja PDV-a osloboena je usluga meunarodnog prijevoza putnika, osim cestovnog i eljeznikog prijevoza.
(3) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga lanka u vezi primjene stavka 2. ovoga lanka.

20
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

4. Osloboenja pri uvozu


lanak 44.
(1) PDV-a je osloboen:
1. konani uvoz dobara ija bi isporuka koju obavi porezni obveznik u svim sluajevima bila osloboena plaanja PDVa na podruju Republike Hrvatske,
2. uvoz dobara nekomercijalne naravi u osobnoj prtljazi putnika,
3. uvoz osobne imovine koju pri preseljenju u Republiku Hrvatsku uvoze fizike osobe koje su prethodno izvan
Europske unije boravile neprekidno najmanje 12 mjeseci. Osloboenje se ne odnosi na alkohol i alkoholna pia i
preraevine, komercijalna prijevozna sredstva i dobra koja se koriste za obavljanje djelatnosti ili zanimanja,
4. uvoz dobara koja pripadaju osobama koje su prethodno izvan Europske unije boravile neprekidno najmanje 12
mjeseci, a preseljavaju u Republiku Hrvatsku radi sklapanja braka. Osloboenje se ne odnosi na alkohol i alkoholna
pia i duhanske preraevine,
5. uvoz osobne imovine koje su hrvatski i strani dravljani s uobiajenim boravitem u Republici Hrvatskoj naslijedili
izvan Europske unije. Osloboenje se ne odnosi na alkohol i alkoholna pia, duhanske preraevine, komercijalna
prijevozna sredstva, predmete koji se koriste za obavljanje djelatnosti ili zanimanja, zalihe sirovina i gotove proizvode
ili poluproizvode te stoku i zalihe poljoprivrednih proizvoda ije koliine premauju uobiajene obiteljske potrebe,
6. uvoz opreme koju za vlastite potrebe i potrebe kolovanja unose uenici i studenti koji u Republiku Hrvatsku dolaze
zbog kolovanja,
7. uvoz dobara nekomercijalne naravi sadranih u malim poiljkama. Osloboenje se ne odnosi na alkohol i alkoholna
pia, duhanske preraevine, aj, parfeme i toaletne vode,
8. uvoz dobara poslovne imovine koju radi nastavka obustavljene gospodarske djelatnosti i prijenosa djelatnosti uvozi
porezni obveznik u Republiku Hrvatsku. Osloboenje se ne odnosi na prijevozna sredstva, isporuke za ljudsku
potronju ili prehranu ivotinja, gorivo, zalihe sirovina, gotove proizvode ili poluproizvode te stoku u vlasnitvu
trgovaca,
9. uvoz plodova poljodjelstva, ratarstva, stoarstva, umarstva, ribolova i ribogojstva te pelarstva dobivenih na
posjedima poljoprivrednih proizvoaa u pograninom podruju Republike Hrvatske koje granii s podrujem koje nije
podruje Europske unije, zatim sjemena, gnojiva i proizvoda za tretiranje tla i uroda s tih posjeda te uvoz priploda i
drugih proizvoda koji se dobiju od stoke koja se dri na tim posjedima,
10. uvoz terapeutskih tvari ljudskog podrijetla i reagensa za odreivanje krvne grupe i tipizaciju tkiva koji se
upotrebljavaju za nekomercijalne medicinske ili znanstvene svrhe, laboratorijskih ivotinja posebno uzgojenih i
poslanih bez naknade za potrebe znanstvenih istraivanja, biolokih ili kemijskih tvari namijenjenih javnim ili privatnim
ustanovama koje se uglavnom bave obrazovanjem ili znanstvenim istraivanjem te uvoz farmaceutskih proizvoda za
ljudsku i ivotinjsku medicinsku uporabu na sportskim priredbama,
11. uvoz dobara posebno izraenih i prilagoenih za obrazovanje, zapoljavanje ili socijalnu rehabilitaciju slijepih ili
drugih fiziki ili mentalno hendikepiranih osoba, kada ih uvoze ustanove ili pravne osobe registrirane za obrazovanje ili
pruanje pomoi takvim osobama, a dobivena su bez plaanja naknade i bez komercijalne namjere darovatelja,
12. uvoz besplatno dobivenih dobara za zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba, koja radi besplatne podjele
potrebitim osobama uvoze dravne i druge humanitarne i dobrotvorne pravne osobe i ustanove te radi prikupljanja
sredstava u korist potrebitih osoba na povremenim dobrotvornim priredbama. Plaanja PDV-a osloboen je i uvoz
opreme koju poiljatelj izvan Europske unije besplatno alje navedenim organizacijama i ustanovama u svrhu
zadovoljavanja njihovih operativnih potreba i ostvarivanja njihovih humanitarnih ciljeva. Osloboenje se ne odnosi na
alkohol i alkoholna pia, duhanske preraevine, kavu i aj te na motorna vozila, osim vozila hitne medicinske pomoi,
13. uvoz odlija i priznanja dobivenih u okviru meunarodnih dogaaja te darova primljenih u okviru meunarodnih
odnosa, osim alkohola i alkoholnih pia te duhanske preraevine, kao i dobara koja koriste elnici drava ili njihovi
predstavnici pri slubenim posjetima,
14. uvoz uzoraka dobara zanemarive vrijednosti koji slue za naruivanje istovrsnih dobara i koji su neupotrebljivi za
bilo koje druge svrhe,
15. uvoz tiskanog promidbenog materijala kao to su katalozi, cjenici, upute za uporabu i prospekti koje alju osobe sa
sjeditem izvan Europske unije,
16. uvoz dobara koja se koriste ili troe na sajmovima i slinim priredbama. Osloboenje se ne odnosi na alkohol i
alkoholna pia, duhanske preraevine te kruta, tekua ili plinovita goriva,

21
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

17. uvoz dobara namijenjenih ispitivanju, analiziranju ili testiranju radi utvrivanja njihova sastava, kvalitete ili drugih
tehnikih svojstava u svrhu informiranja ili industrijskog i komercijalnog istraivanja, a koja se pri tome u cijelosti
iskoriste ili unite. Osloboenje se ne primjenjuje za dobra koritena u ispitivanju, analizi ili testiranju koji kao takvi
predstavljaju promidbene aktivnosti,
18. uvoz trgovakih znakova, patenata, modela, nacrta i pratee dokumentacije te obrazaca za priznavanje izuma,
patenata, inovacija i slino, koji se dostavljaju nadlenim tijelima za zatitu autorskih prava ili industrijskog i
komercijalnog vlasnitva,
19. uvoz turistikog informativnog materijala koji ne sadri vie od 25% komercijalnih oglasa, a koji se dijeli besplatno
i iji je cilj poticanje javnosti na posjet stranim zemljama,
20. uvoz raznih dokumenata, isprava, obrazaca i nositelja podataka,
21. uvoz materijala kao to su uad, slama, tkanina, papir, karton, drvo i plastika koji se koriste za slaganje tereta i
zatitu dobara tijekom transporta na podruju Republike Hrvatske, pod odreenim uvjetima, te dobara za njegu i
prehranu ivotinja koje se prevoze,
22. uvoz goriva i maziva sadranog u tvorniki ugraenim spremnicima osobnih i komercijalnih motornih vozila i
motocikala te specijalnim kontejnerima i goriva u prenosivim spremnicima,
23. uvoz kovega s tijelima i urni s pepelom umrlih osoba, cvijea, vijenaca i drugih ukrasnih predmeta za grobove te
dobara koja uvoze organizacije uz ovlatenje nadlenih tijela, a koja su namijenjena gradnji, odravanju ili ukraavanju
groblja te spomenika rtvama rata iz tree zemlje koje su pokopane u Europskoj uniji,
24. uvoz dobara sadranih u poiljkama koje besplatno alju fizike osobe iz tree zemlje fizikim osobama u Republici
Hrvatskoj pod uvjetom da te poiljke nisu komercijalne naravi,
25. uvoz dobara navedenih u tokama 2. do 23. ovoga stavka iz treih podruja,
26. uvoz dobara otpremljenih ili prevezenih iz treeg podruja ili iz tree zemlje na podruje Republike Hrvatske, ako je
ta dobra uvoznik ili osoba koja je odreena kao porezni dunik pri uvozu neposredno nakon uvoza isporuio unutar
Europske unije uz primjenu osloboenja od PDV-a iz lanka 41. stavka 1. ovoga Zakona,
27. ponovni uvoz dobara koji obavi osoba koja ih je izvezla, u stanju u kojem su bila izvezena, ako su ta dobra
osloboena plaanja carine,
28. uvoz dobara na temelju diplomatskih i konzularnih sporazuma, ako su osloboena od plaanja carine,
29. uvoz dobara koji obavi Europska unija, Europska zajednica za atomsku energiju, Europska sredinja banka ili
Europska investicijska banka ili organizacije koje je osnovala Europska unija, a na koje se primjenjuju prava i
osloboenja Protokola o povlasticama i imunitetima Europske unije, i to u okvirima i pod uvjetima, koja su utvrena u
tom Protokolu i Sporazumom izmeu Republike Hrvatske i Europske unije o provedbi Protokola o povlasticama i
imunitetima Europske unije u Republici Hrvatskoj ili u sporazumima o sjeditu tih organizacija, ako to ne dovodi do
naruavanja naela trinog natjecanja,
30. uvoz dobara koji obave meunarodna tijela koja nisu navedena u toki 29. ovoga stavka i koja kao takva priznaje
Republika Hrvatska ili uvoz koji obave lanovi tih tijela, u okvirima i pod uvjetima propisanim meunarodnim
sporazumima o osnivanju takvih tijela ili sporazumima o njihovom sjeditu,
31. uvoz dobara koji obave oruane snage drugih drava koje su lanice Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora
(NATO)za potrebe tih snaga ili prateeg civilnog osoblja, kao i za opskrbu njihovih menzi ili kantina, ako te snage
sudjeluju u zajednikim obrambenim aktivnostima,
32. uvoz nepreraenog ili preraenog ulova, ali jo neisporuenog, kojega poduzetnici koji se bave morskim ribolovom
dovoze u luke,
33. uvoz zlata koji obavi Hrvatska narodna banka,
34. uvoz plina preko sustava za prirodni plin ili bilo koje mree prikljuene na takav sustav ili plina koji se puni iz
nekog plovila za prijevoz plina u sustav za prirodni plin ili u neku mreu proizvodnih plinovoda, uvoz elektrine
energije, grijanja ili hlaenja preko sustava za grijanje ili hlaenje,
35. usluge koje se odnose na uvoz dobara, ako je vrijednost takvih usluga ukljuena u poreznu osnovicu u skladu s
odredbom lanka 35. ovoga Zakona,
36. privremeni uvoz dobara pod uvjetima propisanima carinskim propisima,
37. usluge koje se neposredno odnose na uvoz dobara za koje je Carinska uprava odobrila privremeni uvoz u tuzemstvo
i ako je primatelj usluga naruitelj iz inozemstva. Navedeno se ne primjenjuje na usluge u vezi s prijevoznim
sredstvima, paletama i kontejnerima,
38. prijevozne i sve druge otpremne usluge u vezi s dobrima u provozu kroz carinsko podruje Republike Hrvatske.
22
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

(2) Osloboenje od PDV-a iz stavka 1. toke 26. ovoga lanka primjenjuje se u sluajevima, kada nakon uvoza dobara
slijedi isporuka dobara, koja je prema lanku 41. stavku 1. tokama a) i d) ovoga Zakona osloboena od plaanja PDVa, samo ako je uvoznik u trenutku uvoza Carinskoj upravi pruio najmanje sljedee podatke:
a) svoj PDV identifikacijski broj izdan u Republici Hrvatskoj ili PDV identifikacijski broj svoga poreznog zastupnika,
koji jami za plaanje PDV-a, izdan u Republici Hrvatskoj,
b) PDV identifikacijski broj stjecatelja, izdan u drugoj dravi lanici, kojemu se isporuuju dobra prema lanku 41.
stavku 1. toki a) ovoga Zakona ili vlastiti PDV identifikacijski broj izdan u dravi u kojoj zavrava prijevoz ili otprema
dobara, ako se dobra prema lanku 41. stavku 1. toki d) ovoga Zakona premjetaju,
c) dokaz iz kojeg je vidljivo da su uvezena dobra namijenjena za prijevoz ili otpremu iz Republike Hrvatske u neku
drugu dravu lanicu.
(3) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga lanka u vezi osloboenja od PDV-a pri uvozu.

5. Osloboenja pri izvozu


lanak 45.
(1) Plaanja PDV-a osloboene su sljedee transakcije:
1. isporuke dobara koja iz Republike Hrvatske otpremi ili preveze isporuitelj ili neka druga osoba za njegov raun
izvan Europske unije,
2. isporuke dobara, osim isporuke goriva i dobara za opremanje i opskrbu bilo kojeg prijevoznog sredstva koje se koristi
u privatne svrhe, koja iz Republike Hrvatske otpremi ili preveze izvan Europske unije sam kupac koji nema sjedite u
Republici Hrvatskoj ili neka druga osoba za njegov raun,
3. isporuke dobara ovlatenim tijelima koja ih izvoze iz Europske unije, u okviru njihovih humanitarnih, dobrotvornih
ili obrazovnih djelatnosti koje obavljaju izvan Europske unije,
4. obavljene usluge, ukljuujui prijevozne i pripadajue pomone usluge, osim usluga koje su osloboene PDV-a u
skladu s lankom 39. stavkom 1. i lankom 40. stavkom 1. ovoga Zakona, ako su one izravno povezane s izvozom ili
uvozom dobara u smislu lanka 28. stavaka 2. i 3. te lanka 52. stavka 1. ovoga Zakona.
(2) Ako se isporuka dobara iz stavka 1. toke 2. ovoga lanka odnosi na dobra koja u osobnoj prtljazi iznose putnici,
osloboenje se primjenjuje iskljuivo uz sljedee uvjete:
a) da putnik nema prebivalite ni uobiajeno boravite na podruju Europske unije,
b) da je ukupna vrijednost isporuke vea od 740,00 kuna ukljuujui PDV,
c) da su dobra prevezena izvan Europske unije prije isteka roka od tri mjeseca nakon mjeseca u kojem je obavljena
isporuka i
d) da postoji dokaz o izvozu, odnosno raun i obrazac koji je potvrdila carinarnica na ijem podruju su dobra iznesena
iz Europske unije.
(3) Prebivalitem ili uobiajenim boravitem u smislu stavka 2. ovoga lanka smatra se mjesto upisano u putovnicu,
osobnu iskaznicu ili drugi dokument koji Republika Hrvatska priznaje kao identifikacijsku ispravu.
(4) Za isporuke iz stavka 2. ovoga lanka isporuitelj dobara ostvaruje osloboenje od PDV-a kada primi dokaz o
izvozu, a ve obavljeno oporezivanje izvezenih dobara porezni obveznik moe ispraviti u obraunskom razdoblju u
kojem je zaprimljen dokaz o izvozu.
(5) Osloboenje od PDV-a iz stavka 2. ovoga lanka ne primjenjuje se na naftne derivate.
(6) Osloboenje od PDV-a iz stavka 1. toke 3. ovoga lanka ostvaruje se putem zahtjeva za povrat PDV-a.
(7) Ministar financija pravilnikom propisuje oblik i sadraj obrazaca za isporuke dobara iz stavka 1. toke 3. i stavka 2.
toke d) ovoga lanka za povrat PDV-a, postupak, potrebne dokaze o izvozu i knjigovodstvenu evidenciju za provedbu
tih stavaka ovoga lanka.

6. Osloboenja kod obavljanja usluga na pokretnoj imovini


lanak 46.
(1) Plaanja PDV-a osloboeno je obavljanje usluga na pokretnoj imovini steenoj ili uvezenoj u Republiku Hrvatsku u
svrhu obavljanja tih usluga, koju iz Europske unije otpremi ili preveze pruatelj usluga ili korisnik koji nema sjedite,
stalnu poslovnu jedinicu, prebivalite ili uobiajeno boravite u Republici Hrvatskoj, odnosno trea osoba za njihov
raun.
23
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

(2) Za primjenu osloboenja iz ovoga lanka potrebna je dokumentacija u skladu s carinskim propisima.

7. Osloboenja u vezi s meunarodnim prijevozom


lanak 47.
(1) Plaanja PDV-a osloboeno je sljedee:
a) isporuke goriva i dobara za opskrbu plovila koja se koriste za plovidbu na otvorenom moru i prijevoz putnika uz
naknadu ili se koriste za potrebe komercijalnih ili industrijskih djelatnosti te za spaavanje ili pomo na moru,
b) isporuke goriva i dobara za opskrbu ratnih brodova pod oznakom 8906 10 00 iz Kombinirane nomenklature (KN),
koji plove iz podruja Republike Hrvatske prema lukama i sidritima izvan Republike Hrvatske,
c) isporuke, preinake, popravci, odravanje, iznajmljivanje i unajmljivanje plovila iz toke a) ovoga stavka te isporuke,
iznajmljivanje, popravci i odravanje opreme koja je ugraena u njih ili se u njima koristi,
d) obavljanje usluga, osim onih navedenih u toki c) ovoga stavka, koje slue neposredno za potrebe plovila iz toke a)
ovoga stavka ili njihovog tereta,
e) isporuke, preinake, popravci, odravanje, iznajmljivanje i unajmljivanje zrakoplova kojima se koriste zrakoplovne
tvrtke koje prometuju uz naknadu preteno na meunarodnim linijama te isporuke, iznajmljivanje, popravci i
odravanje opreme koja je ugraena u njih ili se u njima koristi,
f) isporuke goriva i dobara za opskrbu zrakoplova iz toke e) ovoga stavka,
g) obavljanje usluga, osim onih navedenih u toki e) ovoga stavka, koje slue neposredno za potrebe zrakoplova iz
toke e) ovoga stavka ili njihovog tereta.
(2) Porezni obveznik mora imati dokaze o pravu na osloboenja navedena u stavku 1. ovoga lanka.
(3) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga lanka u vezi osloboenja od PDV-a u vezi s
meunarodnim prijevozom.

8. Osloboenja za odreene isporuke koje su izjednaene s izvozom


lanak 48. (NN 148/13, 143/14)
(1) Plaanja PDV-a osloboene su sljedee isporuke:
a) isporuke dobara ili obavljanje usluga u okviru diplomatskih i konzularnih sporazuma,
b) isporuke dobara i obavljanje usluga Europskoj uniji, Europskoj zajednici za atomsku energiju, Europskoj sredinjoj
banci ili Europskoj investicijskoj banci ili organizacijama koje je osnovala Europska unija na koje se primjenjuje
Protokol o povlasticama i imunitetima Europske unije u okvirima i pod uvjetima koji su utvreni tim Protokolom i
Sporazumom izmeu Republike Hrvatske i Europske unije o provedbi Protokola o povlasticama i imunitetima Europske
unije u Republici Hrvatskoj ili sporazumima o sjeditu tih organizacija, ako to ne dovodi do naruavanja naela trinog
natjecanja,
c) isporuke dobara ili obavljanje usluga meunarodnim tijelima koja kao takve priznaje Republika Hrvatska koja nisu
navedena u toki b) ovoga stavka i lanovima takvih tijela uz ogranienja i pod uvjetima propisanim meunarodnim
sporazumima o osnivanju tih tijela ili sporazumima o njihovu sjeditu,
d) isporuke dobara ili obavljanje usluga na podruju Republike Hrvatske za potrebe oruanih snaga drugih drava
lanica Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (NATO)ili civilnog osoblja koje ih prati te za opskrbu njihovih menzi i
kantina, kada te snage sudjeluju u zajednikim obrambenim aktivnostima,
e) isporuke dobara ili obavljanje usluga u drugu dravu lanicu, namijenjenih za potrebe oruanih snaga bilo koje
drave lanice Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (NATO), osim same drave lanice odredita, za potrebe tih
snaga ili civilnog osoblja koje ih prati ili za opskrbu njihovih menzi i kantina, kada te snage sudjeluju u zajednikim
obrambenim aktivnostima,
f) isporuke zlata sredinjim bankama.
(2) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga lanka u vezi s osloboenjem od PDV-a za isporuke
izjednaene s izvozom te nain ostvarivanja osloboenja iz stavka 1. toaka a) i c) ovoga lanka.

24
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

9. Osloboenja za usluge posredovanja


lanak 49.
(1) Plaanja PDV-a osloboene su usluge posredovanja obavljene u ime i za raun druge osobe za:
a) izvozne isporuke iz lanka 45. ovoga Zakona,
b) postupke iz lanka 46. ovoga Zakona,
c) isporuke iz lanaka 47. i 48. ovoga Zakona,
d) transakcije koje se obavljaju izvan Europske unije.
(2) Osloboenje za usluge posredovanja ne primjenjuje se na putnike agencije koje u ime i za raun putnika obavljaju
usluge u drugim dravama lanicama.

10. Osloboenja za transakcije koje se odnose na meunarodnu trgovinu


lanak 50.
Osloboenje od plaanja PDV-a iz lanaka 51., 52., 53. i 54. ovoga Zakona primjenjuje se ako dobra i usluge nisu
namijenjeni za krajnju potronju i ako iznos PDV-a koji bi trebalo platiti nakon prestanka primjene postupaka iz tih
lanaka odgovara iznosu PDV-a koji bi trebalo platiti da je na svaku od tih transakcija PDV obraunan u Republici
Hrvatskoj.
lanak 51.
(1) Plaanja PDV-a osloboeno je sljedee:
a) isporuke dobara namijenjenih podnoenju carinarnici i po potrebi za privremeni smjetaj,
b) isporuke dobara koje se u skladu s carinskim propisima unose i smjetaju u slobodnu zonu ili slobodno skladite,
c) isporuke dobara koje se u skladu s carinskim propisima stavljaju u postupak carinskog skladitenja ili postupak
unutarnje proizvodnje.
(2) Plaanja PDV-a osloboena je isporuka dobara i obavljanje usluga na tim dobrima na mjestima navedenima u stavku
1. ovoga lanka, tako dugo dok se na njih primjenjuje postupak iz stavka 1. ovoga lanka.
(3) Plaanja PDV-a osloboene su i usluge povezane s isporukama iz stavka 1. ovoga lanka.
(4) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga lanka.
lanak 52. (NN 148/13)
(1) Plaanja PDV-a osloboen je uvoz dobara iz Dodatka II. ovoga Zakona, uvoz dobara koja podlijeu troarinama
prema propisima koji ureuju troarine te dobara koja podlijeu posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pia, ako se
smjetaju u porezno skladite u Republici Hrvatskoj.
(2) Plaanja PDV-a osloboena je isporuka dobara iz Dodatka II. ovoga Zakona, isporuka dobara koja podlijeu
troarinama prema propisima koji ureuju troarine te dobara koja podlijeu posebnom porezu na kavu i bezalkoholna
pia, u porezna skladita i unutar njih kao i usluge obavljene na tim dobrima, tako dugo dok se na njih primjenjuje
postupak poreznog skladitenja.
(3) Poreznim skladitem, u smislu ovoga Zakona, za dobra koja podlijeu troarinama prema propisima koji ureuju
troarine te dobra koja podlijeu posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pia smatra se prostor koji je odreen kao
troarinsko, odnosno porezno skladite u skladu s posebnim propisima.
(4) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga lanka u vezi poreznog skladita.
lanak 53. (NN 148/13)
Plaanja PDV-a osloboen je uvoz i isporuka svih dobara koja se smjetaju u porezno skladite:
a) ako su dobra namijenjena trgovinama osloboenima PDV-a koje se nalaze u zranoj ili pomorskoj luci, za isporuku
dobara koja se iznose u osobnoj prtljazi putnika koji putuju zrakoplovima ili morem na trea podruja ili u tree zemlje,
ako je takva isporuka osloboena PDV-a na temelju lanka 45. stavka 1. toke 2. ovoga Zakona,
b) ako su dobra namijenjena poreznim obveznicima za isporuku putnicima u zrakoplovima ili brodovima tijekom leta ili
plovidbe morem pod uvjetom da se mjesto zavretka prijevoza nalazi izvan Europske unije,
c) ako su dobra namijenjena poreznim obveznicima za obavljanje isporuka koje su osloboene PDV-a na temelju lanka
48. stavka 1. toaka a), b), c), d) i e) ovoga Zakona.

25
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

lanak 54.
Osloboenje od plaanja PDV-a iz lanaka 51., 52. i 53. ovoga Zakona primjenjuje se na stjecanje dobara unutar
Europske unije u tuzemstvu pod istim uvjetima koji su propisani za isporuke dobara u tuzemstvu.
lanak 55.
(1) Na uvoz dobara iz lanka 11. stavka 2. ovoga Zakona s treeg podruja koje je u skladu s carinskim propisima dio
carinskog podruja Europske unije, primjenjuju se odredbe stavaka 2. i 3. ovoga lanka. Na uvoz tih dobara primjenjuju
se postupci u skladu s carinskim propisima o uvozu dobara na podruje Europske unije.
(2) Ako otprema ili prijevoz dobara iz stavka 1. ovoga lanka zavrava na mjestu koje se nalazi izvan drave lanice u
trenutku njihovog unosa u Europsku uniju, ona se prevoze unutar Europske unije u skladu s provoznim postupkom
Europske unije za domau robu, propisanim carinskim propisima, ako su bila prijavljena za taj postupak pri unosu u
Europsku uniju.
(3) Ako je za dobra iz stavka 1. ovoga lanka u trenutku unosa u Europsku uniju zapoet jedan od postupaka na temelju
kojih bi da su uvezena u smislu lanka 11. stavka 1. ovoga Zakona bila obuhvaena jednim od postupaka iz lanka 51.
stavka 1. ovoga Zakona ili postupkom privremenog uvoza s potpunim osloboenjem od plaanja uvozne carine
osloboenja od PDV-a iz lanka 51. stavka 1. ovoga Zakona i osloboenja u postupku privremenog uvoza primjenjuju
se i na ta dobra.
lanak 56.
(1) Na izvoz dobara koja su u slobodnom prometu i otpremaju se ili prevoze iz Republike Hrvatske na tree podruje
koje je dio carinskog podruja Europske unije primjenjuju se postupci u skladu s carinskim propisima o izvozu dobara s
carinskog podruja Europske unije.
(2) Na dobra koja se privremeno izvoze radi ponovnog uvoza u Republiku Hrvatsku primjenjuju se iste odredbe koje bi
se primjenjivale da su ta dobra bila privremeno izvezena s carinskog podruja Europske unije.

XI. ODBITAK PRETPOREZA


1. Nastanak prava na odbitak pretporeza
lanak 57.
(1) Pravo na odbitak PDV-a (pretporeza) nastaje u trenutku kada nastaje obveza obrauna PDV-a koji se moe odbiti.
(2) Porezni obveznik moe odbiti pretporez u skladu s odredbama lanaka 58., 59., 60., 61. i 62. ovoga Zakona.

2. Pravo na odbitak pretporeza


lanak 58.
(1) Porezni obveznik ima pravo od PDV-a, koji je obvezan platiti, odbiti iznos PDV-a (pretporez) koji je obvezan platiti
ili ga je platio u tuzemstvu za isporuke dobara ili usluge koje su mu drugi porezni obveznici obavili za potrebe njegovih
oporezivih transakcija.
(2) Pretporez je iznos PDV-a koji porezni obveznik treba platiti ili je plaen u Republici Hrvatskoj pri uvozu i iznos
PDV-a koji je plaen temeljem lanka 75. stavka 1. toaka 6. i 7. te lanka 75. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona.
(3) Porezni obveznici, osim iznosa pretporeza navedenih u stavku 1. i 2. ovoga lanka, mogu odbiti i sljedee iznose:
1. PDV koji treba platiti na stjecanje dobara unutar Europske unije prema lanku 4. stavku 1. toki 2.a) i lanku 9.
stavcima 3. i 4. ovoga Zakona,
2. PDV koji treba platiti prema lanku 10. stavku 4. ovoga Zakona.
(4) Porezni obveznik ne moe odbiti pretporez sadran u raunima za primljena dobra i obavljene usluge to ih koristi
za isporuke dobara i obavljanje usluga:
1. osloboenih plaanja PDV-a u tuzemstvu prema lancima 39., 40. i 114. ovoga Zakona,
2. u inozemstvu, koje bi prema lancima 39., 40. i 114. ovoga Zakona bile osloboene PDV-a da su obavljene u
tuzemstvu.
(5) Porezni obveznik moe odbiti pretporez koji se odnosi na dobra i usluge nabavljene za transakcije koje se odnose na
djelatnosti iz lanka 6. stavka 2. ovoga Zakona, obavljene izvan Republike Hrvatske, a za koje bi postojalo pravo na
odbitak pretporeza da su obavljene u Republici Hrvatskoj.
26
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

(6) Porezni obveznik moe odbiti pretporez koji se odnosi na isporuke dobara i usluge iz lanka 41. stavka 1., lanka
43., lanka 44. stavka 1. toke 35. i lanaka 45., 46., 47., 48., 49., 51., lanka 52. stavaka 1. i 2. te lanaka 53. i 93.
ovoga Zakona.
(7) Porezni obveznik moe odbiti pretporez koji se odnosi na transakcije koje su osloboene PDV-a prema odredbama
lanka 40. stavka 1. toaka a), b), c), d), e) i f) ovoga Zakona, ako primatelj usluga ima sjedite izvan Europske unije ili
ako se te transakcije izravno odnose na dobra namijenjena izvozu.
(8) Ako se radi o nekretninama ili drugim gospodarskim dobrima koja su dio poslovne imovine poreznog obveznika i
koja se koriste i za potrebe poslovanja poreznog obveznika i za njegove privatne potrebe ili za privatne potrebe
njegovih zaposlenika ili openito u druge svrhe osim za potrebe obavljanja njegove djelatnosti, PDV se moe odbiti
samo u dijelu koji se koristi u poslovne svrhe poreznog obveznika.

3. Pravo na odbitak pretporeza kod isporuka novih prijevoznih sredstava


lanak 59.
(1) Svaka osoba iz lanka 6. stavka 4. ovoga Zakona koja povremeno isporuuje nova prijevozna sredstva pod uvjetima
iz lanka 41. stavka 1. toaka a) i b) ovoga Zakona ima pravo na odbitak PDV-a ukljuenog u nabavnu cijenu ili
plaenog pri uvozu ili stjecanju tog novog prijevoznog sredstva unutar Europske unije, a najvie do iznosa PDV-a koji
bi se morao platiti da isporuka nije bila osloboena plaanja PDV-a.
(2) Pravo na odbitak pretporeza nastaje u trenutku isporuke novih prijevoznih sredstava u drugu dravu lanicu.
(3) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga lanka u vezi prava na odbitak pretporeza kod isporuka
novih prijevoznih sredstava.

4. Uvjeti za odbitak pretporeza


lanak 60. (NN 148/13)
(1) Porezni obveznik moe odbiti pretporez za isporuku dobara ili usluga, ako su ispunjeni sljedei uvjeti:
a) odbitak pretporeza nije iskljuen prema lanku 58. stavcima 4. i 8., lanku 61. stavku 1. te lanku 62. stavku 1. ovoga
Zakona,
b) ima raun u vezi s isporukom dobara i usluga, izdan u skladu s odredbama lanaka 78., 79., 80. i 81. ovoga Zakona,
osim u sluaju iz toke c) ovoga stavka,
c) da za uvezena dobra ima jedinstvenu carinsku deklaraciju u kojoj je naveden kao primatelj ili uvoznik dobara te u
kojoj je iskazan iznos PDV-a koji treba platiti ili je omogueno njegovo izraunavanje,
d) kada je obvezan platiti PDV temeljem prijenosa porezne obveze prema lanku 75. stavku 1. tokama 3., 6. i 7. te
lanku 75. stavcima 2. i 3. ovoga Zakona,
e) da iznos obveze PDV-a, kao i sve podatke potrebne za obraun PDV-a na stjecanje dobara unutar Europske unije
iskae u prijavi PDV-a iz lanka 85. stavka 1. ovoga Zakona i da ima raun,
f) kod plaenog predujma pretporez moe odbiti ako je primljeni raun izdan u skladu s lankom 78. stavkom 1. ovoga
Zakona.
(2) Porezni obveznik odbija pretporez tako da od ukupnog iznosa PDV-a, koji je obvezan platiti za obraunsko
razdoblje, odbije ukupni iznos pretporeza za koji su u obraunskom razdoblju ispunjeni uvjeti za odbitak pretporeza
propisani ovim lankom.
(3) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga lanka u vezi uvjeta za odbitak pretporeza.

5. Ogranienje prava na odbitak pretporeza


lanak 61.
(1) Porezni obveznik ne moe odbiti pretporez u sljedeim sluajevima:
a) za nabavu i najam plovila namijenjenih za razonodu, zrakoplova, osobnih automobila i drugih sredstava za osobni
prijevoz, ukljuujui nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima,
b) za nabavu dobara i usluga za potrebe reprezentacije pri emu se reprezentacijom smatraju izdaci za ugoivanje
poslovnih partnera, darivanje poslovnih partnera, plaanje poslovnim partnerima izdataka za odmor, sport i razonodu,
izdataka za najam automobila, plovila, zrakoplova, kua za odmor i slino.
27
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

(2) Iznimno, odredbe stavka 1. toke a) ovoga lanka ne primjenjuju se ako se radi o plovilima i zrakoplovima kojima
se obavlja djelatnost prijevoza putnika i dobara te iznajmljivanja ili se nabavljaju za daljnju prodaju te ako se radi o
osobnim automobilima i drugim prijevoznim sredstvima za osobni prijevoz koja se koriste za obuku vozaa, testiranje
vozila, servisnu slubu, djelatnost prijevoza putnika i dobara, prijevoza umrlih, iznajmljivanja ili se nabavljaju za
daljnju prodaju.
(3) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga lanka u vezi ogranienja prava na odbitak pretporeza.

6. Podjela pretporeza
lanak 62. (NN 143/14)
(1) Ako porezni obveznik koristi dobra i usluge koje su mu obavljene, djelomino za isporuke dobara i usluga za koje je
doputen odbitak pretporeza u skladu s odredbama ovoga Zakona i za obavljanje isporuka dobara i usluga za koje nije
doputen odbitak pretporeza, tada moe odbiti samo onaj dio pretporeza koji se odnosi na transakcije za koje je
doputen odbitak pretporeza.
(2) Iznos pretporeza koji se odnosi na isporuke dobara i usluga za koje je doputen odbitak pretporeza izraunava se kao
razmjerni dio na sljedei nain:
a) u brojniku: ukupna vrijednost godinjih isporuka (prometa), bez PDV-a, od transakcija za koje je doputen odbitak
pretporeza u skladu s odredbama ovoga Zakona,
b) u nazivniku: ukupna vrijednost godinjih isporuka (prometa), bez PDV-a, od transakcija ukljuenih u brojnik i
transakcija za koje nije doputen odbitak pretporeza te iznos subvencija, osim onih koje su izravno povezane s cijenom
isporuka dobara ili usluga iz lanka 33. stavka 1. ovoga Zakona.
(3) Kod izrauna iz stavka 2. ovoga lanka ne uzimaju se u obzir sljedei iznosi:
a) iznos prometa koji se odnosi na isporuke gospodarskih dobara koja porezni obveznik koristi za obavljanje svoje
gospodarske djelatnosti,
b) iznos prometa koji se odnosi na povremene isporuke nekretnina,
c) iznos prometa koji se odnosi na povremene financijske transakcije navedene u lanku 40. stavku 1. tokama b) do g)
ovoga Zakona.
(4) Dio pretporeza koji se moe odbiti utvruje se na godinjoj razini kao postotak i zaokruuje se navie do sljedeeg
cijelog broja.
(5) Dio pretporeza koji se moe privremeno odbiti tijekom tekue godine, izraunava se na temelju transakcija iz
prethodne godine. Ako u prethodnoj godini takvih transakcija nije bilo ili su njihovi iznosi bili zanemarivi, porezni
obveznik privremeno utvruje dio pretporeza koji moe odbiti o emu mora obavijestiti nadlena ispostava Porezne
uprave.
(6) Odbitak pretporeza tijekom tekue kalendarske godine na temelju privremenog izrauna porezni obveznik je
obvezan uskladiti u prijavi PDV-a koju podnosi za razdoblje oporezivanja iz lanka 85. stavka 7. ovoga Zakona, pri
emu utvruje konani dio pretporeza koji moe odbiti.
(7) Iznimno od stavka 2. ovoga lanka, porezni obveznik moe dio pretporeza koji moe odbiti, utvrivati odvojeno za
svaki dio svog poslovanja, uz uvjet da za svaki dio vodi odvojeno knjigovodstvo.
(8) Ako porezni obveznik izabere nain utvrivanja dijela pretporeza koji moe odbiti prema stavku 7. ovoga lanka, o
tome mora izvijestiti nadlenu ispostavu Porezne uprave prije poetka obraunskog razdoblja u kojem poinje
primjenjivati ovaj nain podjele pretporeza.
(9) Porezna uprava moe zabraniti poreznom obvezniku nain utvrivanja dijela pretporeza koji moe odbiti propisan u
stavku 7. ovoga lanka ako porezni obveznik s izabranim nainom podjele pretporeza ne omoguuje nadzor nad
obraunavanjem i plaanjem PDV-a u skladu s odredbama ovoga Zakona.
(10) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga lanka u vezi podjele pretporeza.

7. Ispravak odbitka pretporeza


lanak 63.
(1) Porezni obveznik mora ispraviti odbitak pretporeza ako je odbitak vii ili nii od onoga na koji je porezni obveznik
imao pravo.
(2) Porezni obveznik mora ispraviti odbitak pretporeza ako se nakon podnoenja prijave PDV-a promjene imbenici na
temelju kojih je utvren iznos odbitka pretporeza.
28
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga lanka, porezni obveznik nije obvezan ispraviti odbitak pretporeza u sluaju unitenja,
gubitka ili krae dobara za koje postoje valjani dokazi, kao i kod davanja poklona male vrijednosti i uzoraka iz lanka
7. stavka 4. ovoga Zakona.
(4) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga lanka u vezi ispravka odbitka pretporeza.
7.1. Ispravak odbitka pretporeza kod gospodarskih dobara
lanak 64.
(1) Ako se u vezi nekog gospodarskog dobra u roku od pet godina ukljuujui kalendarsku godinu u kojoj je
gospodarsko dobro nabavljeno ili proizvedeno promjene uvjeti koji su u toj godini bili mjerodavni za odbitak
pretporeza, tada se za razdoblje nakon promjene obavlja ispravak pretporeza. Promjenom uvjeta mjerodavnih za odbitak
pretporeza smatra se naknadna promjena tih uvjeta koja je dovela do veeg ili manjeg prava na odbitak pretporeza u
odnosu na godinu u kojoj je dobro nabavljeno ili proizvedeno. Kada se radi o nekretninama, tada se umjesto razdoblja
od pet godina primjenjuje razdoblje od 10 godina.
(2) Godinji iznos ispravka pretporeza iznosi 1/5, odnosno 1/10 iznosa PDV-a koji je bio zaraunan za gospodarska
dobra.
(3) Gospodarskim dobrima u smislu stavka 1. ovoga lanka smatraju se dobra koja prema raunovodstvenim propisima
spadaju u dugotrajnu imovinu poreznog obveznika.
(4) Ispravak pretporeza nije potrebno obavljati ako pretporez koji bi se trebao ispraviti iznosi manje od 1.000,00 kuna
po jednom gospodarskom dobru.
(5) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga lanka u vezi ispravka pretporeza kod gospodarskih
dobara.
7.2. Ispravak odbitka pretporeza kod isporuke gospodarskih dobara
lanak 65.
(1) Ako porezni obveznik unutar razdoblja za ispravak pretporeza isporuuje gospodarsko dobro, smatra se da je
gospodarsko dobro koriteno za gospodarsku djelatnost poreznog obveznika do isteka razdoblja za ispravak pretporeza.
Gospodarska djelatnost smatrat e se u cijelosti oporezivom ako je isporuka gospodarskog dobra oporezivana.
Gospodarska djelatnost smatrat e se u cijelosti osloboenom PDV-a ako je isporuka gospodarskog dobra osloboena.
(2) Ispravak odbitka pretporeza iz stavka 1. ovoga lanka provodi se odjednom za cijelo preostalo razdoblje ispravka.
7.3. Ispravak odbitka pretporeza za zalihe dobara
lanak 65.a
(1) U sluaju prijelaza s redovnog postupka oporezivanja na posebni postupak oporezivanja prema lanku 90. ovoga
Zakona i obrnuto, porezni obveznik mora ispraviti odbitak pretporeza za zalihe dobara ako je odbitak vii ili nii od
onog na koji je porezni obveznik imao pravo.
(2) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga lanka u vezi s ispravkom pretporeza za zalihe dobara.

29
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

XII. POVRAT PDV-a


1. Povrat PDV-a po prijavi PDV-a
lanak 66.
(1) Porezni obveznik koji u obraunskom razdoblju ima pravo na odbitak pretporeza, iji je iznos vei od njegove
porezne obveze, ima pravo na povrat te razlike ili moe iznos preplaenog PDV-a prenijeti u sljedee obraunsko
razdoblje.
(2) Ako porezni obveznik zahtijeva povrat preplaenog PDV-a, Porezna uprava obvezna je vratiti tu razliku u roku od
30 dana od dana predaje prijave PDV-a, a najkasnije u roku od 90 dana od dana pokretanja poreznog nadzora.

2. Povrat PDV-a poreznim obveznicima koji nemaju sjedite na podruju Europske unije
lanak 67. (NN 143/14)
(1) Porezni obveznik koji na podruju Europske unije nema sjedite, stalnu poslovnu jedinicu iz koje su obavljene
isporuke, prebivalite ili uobiajeno boravite ima pod uvjetima propisanima ovim Zakonom pravo na povrat PDV-a
zaraunanog za pokretna dobra i usluge koje su mu obavili drugi porezni obveznici u Republici Hrvatskoj ili koji mu je
zaraunan prilikom uvoza dobara u Republici Hrvatskoj. Pravo na povrat PDV-a ostvaruje pod uvjetom da u dravi
podrijetla podnositelja zahtjeva tuzemni porezni obveznik takoer ima pravo na povrat PDV-a.
(2) Pravo na povrat PDV-a iz stavka 1. ovoga lanka ima porezni obveznik koji u razdoblju za koje trai povrat PDV-a
nije obavljao isporuke dobara i usluge za koje je mjesto oporezivanja u Republici Hrvatskoj, osim:
a) prijevoznih i s prijevozom povezanih usluga, osloboenih plaanja PDV-a u skladu s lankom 44. stavkom 1. tokom
35., lancima 45., 46. i 47., lankom 48. stavkom 1. i lankom 49. ovoga Zakona,
b) usluga za koje je u skladu s lankom 75. stavkom 1. tokom 6. ovoga Zakona PDV obvezna platiti osoba kojoj su
usluge obavljene.
(3) Kod povrata PDV-a iz stavka 1. ovoga lanka primjenjuju se odredbe ovoga Zakona koje se odnose na odbitak
pretporeza.
(4) Porezni obveznik iz stavka 1. ovoga lanka nema pravo na povrat PDV-a za:
a) iznose PDV-a koji su, prema odredbama ovoga Zakona netono zaraunani,
b) iznose PDV-a koji su zaraunani za isporuke dobara koje su osloboene ili mogu biti osloboene plaanja PDV-a u
skladu s odredbama lanka 41. stavka 1. te lanka 45. stavka 1. toke 2. ovoga Zakona.
(5) Porezni obveznik iz stavka 2. ovoga lanka da bi ostvario pravo na povrat PDV-a mora Poreznoj upravi predati
zahtjev za povrat PDV-a najkasnije do 30. lipnja kalendarske godine nakon zavretka kalendarske godine na koju se
zahtjev odnosi.
(6) Razdoblje povrata ne smije biti dulje od jedne kalendarske godine niti krae od tri kalendarska mjeseca zaredom.
Zahtjevi za povrat mogu se odnositi i na razdoblje krae od tri mjeseca ako to razdoblje obuhvaa kraj kalendarske
godine.
(7) Zahtjev za povrat PDV-a koji se odnosi na razdoblje povrata krae od jedne kalendarske godine, ali ne krae od tri
mjeseca, moe se podnijeti ako iznos PDV-a za koji se trai povrat nije manji od 3.100,00 kuna.
(8) Zahtjev za povrat PDV-a koji se odnosi na razdoblje povrata od jedne kalendarske godine, moe se podnijeti ako
iznos PDV-a za koji se trai povrat nije manji od 400,00 kuna.
(9) Porezna uprava u roku od najvie osam mjeseci od primitka zahtjeva za povrat PDV-a donosi rjeenje o tome je li
zahtjev odobren u cijelosti ili djelomino ili nije odobren.
(10) Ako je zahtjev za povrat odobren, Porezna uprava izvrava povrat odobrenog iznosa najkasnije u roku od 10 radnih
dana po isteku roka iz stavka 9. ovoga lanka na raun podnositelja zahtjeva o njegovom troku.
(11) Ministar financija pravilnikom propisuje postupak, oblik i sadraj obrasca za povrat PDV-a te odredbe o zastupanju
podnositelja zahtjeva za povrat PDV-a.

30
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

3. Povrat PDV-a poreznim obveznicima sa sjeditem u drugoj dravi lanici


lanak 68.
(1) Porezni obveznik koji nema sjedite u Republici Hrvatskoj, ve ima sjedite u drugoj dravi lanici, ima pravo na
povrat zaraunanog PDV-a za dobra i usluge koja su mu isporuili ili obavili drugi porezni obveznici u tuzemstvu ili za
dobra uvezena u tuzemstvo, pod uvjetima iz stavka 3. ovoga lanka.
(2) U smislu ovoga postupka povrata PDV-a pojedini pojmovi imaju sljedea znaenja:
1. porezni obveznik koji nema sjedite u tuzemstvu je porezni obveznik koji nema sjedite, stalnu poslovnu jedinicu,
prebivalite ili uobiajeno boravite u tuzemstvu, ve na podruju druge drave lanice,
2. razdoblje povrata je razdoblje navedeno u lanku 70. stavku 8. ovoga Zakona koje je obuhvaeno zahtjevom za
povrat,
3. zahtjev za povrat je zahtjev za povrat PDV-a zaraunanog u tuzemstvu poreznom obvezniku koji nema sjedite u
tuzemstvu za dobra ili usluge koje su mu isporuili ili obavili drugi porezni obveznici u tuzemstvu ili za dobra koja su
uvezena u tuzemstvo,
4. podnositelj zahtjeva je porezni obveznik koji nema sjedite u tuzemstvu i koji podnosi zahtjev za povrat.
(3) Ovaj postupak primjenjuje se na poreznog obveznika koji nema sjedite u tuzemstvu i ispunjava sljedee uvjete:
1. tijekom razdoblja povrata u tuzemstvu nije imao sjedite ili stalnu poslovnu jedinicu iz koje su se obavljale poslovne
transakcije niti je imao prebivalite ili uobiajeno boravite ako takvo sjedite ili stalna poslovna jedinica nisu postojali,
2. tijekom razdoblja povrata nije isporuio dobra ili obavljao usluge koje se smatraju isporuenima ili obavljenima u
tuzemstvu, osim:
a) prijevoznih i s prijevozom povezanih usluga osloboenih plaanja PDV-a u skladu s lankom 44. stavkom 1. tokom
35., lankom 45. stavkom 1., lancima 46. i 47., lankom 48. stavkom 1. tokama a), b), c), d) i e), lankom 49. te
lankom 51. stavkom 3. ovoga Zakona,
b) usluga i isporuka dobara primatelju koji je obvezan platiti PDV u skladu s lankom 10. stavkom 4., lankom 75.
stavkom 1. tokama 6. i 7. te lankom 75. stavcima 2. i 3. ovoga Zakona.
(4) Ovaj postupak ne primjenjuje se na:
a) iznose PDV-a koji su, prema odredbama ovoga Zakona netono zaraunani,
b) iznose PDV-a koji su zaraunani za isporuke dobara koje su osloboene ili mogu biti osloboene plaanja PDV-a u
skladu s odredbama lanka 41. stavka 1. te lanka 45. stavka 1. toke 2. ovoga Zakona.
lanak 69.
(1) Poreznom obvezniku koji nema sjedite u tuzemstvu, a obavlja transakcije na temelju kojih ima pravo na odbitak
pretporeza u dravi sjedita, izvrit e se povrat PDV-a koji mu je zaraunan za isporuke dobara ili obavljene usluge u
tuzemstvu ili za uvoz dobara u tuzemstvo.
(2) Pravo na povrat PDV-a iz stavka 1. ovoga lanka utvruje se u skladu s odredbama ovoga Zakona koje se odnose na
odbitak pretporeza.
(3) Poreznom obvezniku koji nema sjedite u tuzemstvu, a u dravi lanici u kojoj ima sjedite istodobno obavlja
transakcije na temelju kojih u toj dravi lanici ima pravo na odbitak pretporeza i transakcije na temelju kojih nema
pravo na odbitak pretporeza, moe se vratiti PDV u skladu s odredbama ovoga lanka i odredbama o razmjernom
odbitku pretporeza koje se primjenjuju u dravi lanici sjedita poreznog obveznika.
lanak 70.
(1) Za ostvarenje povrata PDV-a u tuzemstvu porezni obveznik koji nema sjedite u tuzemstvu podnosi elektroniki
zahtjev za povrat putem elektronikog portala drave lanice u kojoj ima sjedite najkasnije do 30. rujna kalendarske
godine koja slijedi nakon razdoblja povrata.
(2) Zahtjev za povrat mora sadravati sljedee podatke:
a) ime i prezime (naziv) i potpunu adresu podnositelja zahtjeva,
b) adresu za elektroniko komuniciranje,
c) opis gospodarske djelatnosti podnositelja zahtjeva za koju se nabavljaju dobra i usluge te ifru gospodarske
djelatnosti,
d) razdoblje povrata na koje se odnosi zahtjev za povrat,
e) izjavu podnositelja zahtjeva da tijekom razdoblja povrata nije isporuio dobra ni usluge koje se smatraju
isporuenima u tuzemstvu, s izuzetkom transakcija navedenih u lanku 68. stavku 3. toki 2. ovoga Zakona,
31
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

f) PDV identifikacijski broj ili porezni broj podnositelja zahtjeva,


g) podatke o njegovom bankovnom raunu (ukljuujui IBAN i BIC).
(3) Osim podataka navedenih u stavku 2. ovoga lanka u zahtjevu za povrat za svaki raun ili uvozni dokument moraju
se navesti sljedei podaci:
a) ime i prezime (naziv) i potpuna adresa isporuitelja dobara ili usluga,
b) PDV identifikacijski broj iz lanka 77. stavka 6. ovoga Zakona isporuitelja dobara ili usluga, osim u sluaju uvoza,
c) datum i broj rauna ili uvoznog dokumenta,
d) porezna osnovica i iznos PDV-a izraen u kunama,
e) iznos PDV-a koji se moe odbiti izraen u kunama obraunan u skladu s lankom 69. ovoga Zakona,
f) dio odbitka izraen u postotku razmjernog odbitka pretporeza izraunan u skladu s propisima drave sjedita,
g) vrsta nabavljenih dobara ili usluga, opisanih prema brojanim oznakama u skladu sa stavkom 4. ovoga lanka.
(4) U zahtjevu za povrat, vrsta nabavljenih dobara i usluga opisuje se prema sljedeim brojanim oznakama:
1 = gorivo,
2 = iznajmljivanje prijevoznih sredstava,
3 = trokovi za prijevozna sredstva (osim dobara i usluga navedenih pod brojanim oznakama 1 i 2),
4 = cestarina i naknada za koritenje cesta,
5 = putni trokovi, kao to su trokovi prijevoza taksijem ili trokovi javnog prijevoza,
6 = smjetaj,
7 = hrana, pie i usluge restorana,
8 = ulaznice za sajmove i izlobe,
9 = trokovi za luksuznu robu, razonodu i reprezentaciju,
10 = ostalo, a podnositelj zahtjeva koji koristi ovu brojanu oznaku mora navesti vrstu isporuenih dobara i obavljenih
usluga.
(5) Podnositelj zahtjeva podatke u zahtjevu za povrat, kao i bilo koje dodatne podatke obvezan je dostaviti na
hrvatskom ili engleskom jeziku.
(6) Ako se nakon podnoenja zahtjeva za povrat dio PDV-a koji se odbija usklauje prema odredbama o razmjernom
odbitku pretporeza koje se primjenjuju u dravi lanici sjedita poreznog obveznika, podnositelj zahtjeva obvezan je
ispraviti iznos za koji je podnesen zahtjev ili koji je ve vraen. Ispravak e biti proveden u zahtjevu za povrat tijekom
kalendarske godine koja slijedi nakon navedenog razdoblja povrata ili ako podnositelj zahtjeva ne podnese zahtjev za
povrat tijekom te kalendarske godine davanjem posebne izjave putem elektronikog portala drave lanice u kojoj
porezni obveznik ima sjedite. Pri poveanju ili smanjenju iznosa povrata u obzir se uzimaju svi ispravci u vezi s
prethodnim zahtjevom za povrat ili, ako je dana posebna izjava, u obliku posebnog plaanja ili nadoknade.
(7) Zahtjev za povrat odnosi se na:
a) nabavljena dobra ili usluge za koje je izdan raun tijekom razdoblja za povrat, pod uvjetom da je obveza plaanja
PDV-a nastala prije ili u vrijeme izdavanja rauna, ili za koje je obveza plaanja PDV-a nastala tijekom razdoblja
povrata, pod uvjetom da je raun za tu isporuku izdan prije nastanka obveze plaanja PDV-a,
b) uvoz dobara tijekom razdoblja povrata,
c) osim transakcija navedenih u tokama a) i b) ovoga stavka, zahtjev za povrat moe se odnositi na raune ili uvozne
isprave koji nisu obuhvaeni prethodnim zahtjevima za povrat, a odnose se na transakcije obavljene tijekom
kalendarske godine na koju se zahtjev odnosi.
(8) Razdoblje povrata ne smije biti dulje od jedne kalendarske godine niti krae od tri kalendarska mjeseca zaredom.
Zahtjevi za povrat mogu se odnositi i na razdoblje krae od tri mjeseca ako to razdoblje obuhvaa kraj kalendarske
godine.
(9) Ako se zahtjev za povrat odnosi na razdoblje povrata krae od jedne kalendarske godine, ali ne krae od tri mjeseca,
iznos PDV-a za koji se trai povrat ne smije biti manji od 3.100,00 kuna.
(10) Ako se zahtjev za povrat odnosi na razdoblje povrata od jedne kalendarske godine ili na ostatak kalendarske
godine, iznos PDV-a ne smije biti manji od 400,00 kuna.

32
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

lanak 71.
(1) Porezna uprava obavjetava elektronikim putem podnositelja zahtjeva o datumu primitka zahtjeva za povrat.
(2) Porezna uprava u roku od etiri mjeseca od primitka zahtjeva za povrat donosi rjeenje o tome je li zahtjev
podnositelja odobren ili odbijen. Ako se rjeenje alje elektronikim putem, smatra se da je rjeenje urueno u trenutku
kad ga Porezna uprava poalje podnositelju zahtjeva elektronikim putem i kada je njegovo slanje zabiljeeno na
posluitelju za slanje takvih poruka. Na porezne obveznike koji nemaju sjedite u tuzemstvu primjenjuju se pravni
lijekovi koji se prema posebnim propisima primjenjuju na tuzemne obveznike.
(3) Ako nisu proslijeeni svi podaci potrebni za donoenje rjeenja o potpunom ili djelominom povratu, Porezna
uprava, unutar razdoblja iz stavka 2. ovoga lanka, zatrait e elektronikim putem dodatne podatke od podnositelja
zahtjeva ili nadlenih tijela drave lanice u kojoj podnositelj zahtjeva ima sjedite.
(4) Ako Porezna uprava trai dodatne podatke od osobe koja nije podnositelj zahtjeva ili nadleno tijelo drave lanice
u kojoj podnositelj zahtjeva ima sjedite, zahtjev se podnosi elektronikim putem samo ako su takva sredstva dostupna
primatelju zahtjeva.
(5) Porezna uprava zatrait e daljnje dodatne podatke koji mogu ukljuivati dostavu izvornika ili preslike
odgovarajueg rauna ili uvoznog dokumenta, ako postoji opravdana sumnja u valjanost odreenog zahtjeva za povrat.
Zatraeni podaci moraju se dostaviti u roku od mjesec dana od datuma kada je osoba primila zahtjev za dostavu
podataka.
(6) Ako zahtijeva dodatne podatke, Porezna uprava donosi rjeenje o tome je li zahtjev podnositelja odobren ili odbijen
u roku od dva mjeseca od primitka traenih podataka ili, ako nije dobila odgovor na svoj zahtjev, u roku od dva mjeseca
po isteku roka iz stavka 5. ovoga lanka. Porezna uprava u roku od est mjeseci od dana zaprimanja zahtjeva za povrat
donosi rjeenje o povratu PDV-a.
(7) Ako su zatraeni daljnji dodatni podaci, podnositelju zahtjeva u roku od najvie osam mjeseci od primitka zahtjeva
za povrat, Porezna uprava donosi rjeenje o tome je li zahtjev odobren u cijelosti ili djelomino ili nije odobren.
lanak 72.
(1) Ako je zahtjev za povrat odobren, Porezna uprava izvrava povrat odobrenog iznosa najkasnije u roku od 10 radnih
dana po isteku krajnjeg roka navedenog u lanku 71. stavku 2. ovoga Zakona ili, ako su zatraeni dodatni podaci po
isteku krajnjih rokova navedenih u lanku 71. stavcima 6. i 7. ovoga Zakona.
(2) Povrat se isplauje u tuzemstvu ili na zahtjev podnositelja u bilo kojoj drugoj dravi lanici. Ako je izvren povrat
PDV-a na bankovni raun u drugoj dravi lanici, od iznosa povrata koji se isplauje podnositelju zahtjeva odbija se
iznos svih bankovnih trokova u vezi s prijenosom sredstava.
(3) Ako je izvren povrat PDV-a, a naknadno se ispostavi da su podaci iz zahtjeva netoni ili je povrat ostvaren na
prijevaran ili bilo koji drugi nepravilan nain, porezni obveznik koji nema sjedite u tuzemstvu obvezan je vratiti
pogreno isplaeni iznos te platiti kazne i kamate u skladu s posebnim propisima.
(4) Ako je odreena prekrajna kazna ili kamata koja nije plaena, Porezna uprava moe obustaviti sve daljnje povrate
poreznom obvezniku koji nema sjedite u tuzemstvu do visine neplaenog iznosa.
lanak 73.
(1) Podnositelju zahtjeva isplauju se kamate na iznos povrata koji treba platiti ako se povrat ne isplati u roku iz lanka
72. stavka 1. ovoga Zakona. Navedeno se ne primjenjuje ako podnositelj zahtjeva ne dostavi dodatne ili daljnje dodatne
podatke u propisanom roku.
(2) Kamate se obraunavaju od dana koji slijedi nakon posljednjeg dana za isplatu povrata u skladu s lankom 72.
stavkom 1. ovoga Zakona do dana kada je povrat isplaen.
(3) Kamatna stopa je ona kamatna stopa utvrena prema posebnim propisima koja se primjenjuje za povrat PDV-a
poreznim obveznicima koji imaju sjedite, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalite ili uobiajeno boravite u tuzemstvu.

4. Povrat PDV-a tuzemnim poreznim obveznicima u drugim dravama lanicama


lanak 74.
(1) Ako porezni obveznik sa sjeditem, prebivalitem ili uobiajenim boravitem u Republici Hrvatskoj podnosi zahtjev
za povrat PDV-a iz druge drave lanice, mora ga podnijeti putem elektronikog portala Porezne uprave Republike
Hrvatske najkasnije do 30. rujna kalendarske godine koja slijedi nakon razdoblja povrata iz lanka 68. stavka 2. toke 2.
ovoga Zakona. Zahtjev se smatra podnesenim samo ako je podnositelj popunio sve potrebne podatke za povrat PDV-a.
Podnositelju zahtjeva se bez odgaanja alje elektronika potvrda o primitku zahtjeva.

33
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

(2) Porezna uprava drugoj dravi lanici od koje se trai povrat PDV-a ne prosljeuje zahtjev ako tijekom razdoblja
povrata podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovoga lanka:
a) nije obveznik PDV-a ili
b) obavlja iskljuivo isporuke dobara ili usluge koje su osloboene PDV-a bez prava na odbitak pretporeza ili
c) primjenjuje osloboenje za male porezne obveznike.
(3) Porezni obveznik ne moe ponijeti zahtjev za povrat PDV-a za razdoblje u kojem nije bio upisan u registar
obveznika PDV-a.
(4) Porezna uprava prosljeuje poreznom obvezniku iz stavka 1. ovoga lanka rjeenje koje je dostavila drava lanica
povrata PDV-a elektronikim putem.
(5) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga lanka u vezi povrata PDV-a tuzemnim poreznim
obveznicima u drugim dravama lanicama.

XIII. OBVEZE POREZNIH OBVEZNIKA I POJEDINIH OSOBA KOJE NISU


POREZNI OBVEZNICI
1. Obveza plaanja PDV-a
lanak 75. (NN 148/13)
(1) PDV mora plaati:
1. svaki porezni obveznik koji obavlja oporezive isporuke dobara i usluga, osim kada je PDV u skladu s odredbama
ovoga lanka obvezna plaati druga osoba,
2. svaka osoba koja se smatra uvoznikom, odnosno carinskim dunikom ili primateljem dobara prema carinskim
propisima,
3. svaka osoba koja obavi oporezivo stjecanje dobara unutar Europske unije i primatelj dobara iz lanka 10. stavka 4.
ovoga Zakona,
4. stjecatelj novih prijevoznih sredstava u sluaju iz lanka 4. stavka 1. toke 2.b) ovoga Zakona,
5. izdavatelj rauna iz lanka 79. stavaka 10. i 11. ovoga Zakona te svaka osoba koja iskae PDV na raunu,
6. svaki porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik, a registrirana je za potrebe PDV-a, kojoj se
obavljaju usluge iz lanka 17. stavka 1. ovoga Zakona ako te usluge obavlja porezni obveznik koji nema sjedite,
prebivalite ili uobiajeno boravite u tuzemstvu,
7. svaka osoba registrirana za potrebe PDV-a u tuzemstvu kojoj je obavljena isporuka plina, elektrine energije,
hlaenja ili grijanja putem sustava iz lanka 15. ovoga Zakona, ako isporuke obavlja porezni obveznik koji nema
sjedite, prebivalite ili uobiajeno boravite u tuzemstvu.
(2) Ako oporezive isporuke dobara ili usluga obavlja porezni obveznik koji nema sjedite, prebivalite ili uobiajeno
boravite u tuzemstvu, PDV plaa porezni obveznik, odnosno pravna osoba koja nije porezni obveznik, ali je
registrirana za potrebe PDV-a, kojemu je obavljena isporuka dobara ili usluga.
(3) Porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj obvezan je platiti PDV kada mu se
obave sljedee isporuke:
a) graevinske usluge kojima se smatraju usluge u vezi s izgradnjom, odravanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem
graevina, ukljuujui usluge popravka i ienja. Isto se odnosi i na ustupanje osoblja ako ustupano osoblje obavlja
graevinske usluge,
b) isporuke rabljenog materijala i onoga koji se u istom stanju ne moe ponovno upotrijebiti, otpada, industrijskog i
neindustrijskog otpada, reciklanog otpada, djelomino obraenog otpada, te dobara i usluga koje pravilnikom
propisuje ministar financija,
c) isporuka nekretnina, prema lanku 40. stavku 1. tokama j) i k) ovoga Zakona, ako se isporuitelj odluio za
oporezivanje u skladu s lankom 40. stavkom 4. ovoga Zakona,
d) isporuka nekretnina koje je prodao ovrenik u postupku ovrhe,
e) prijenos emisijskih jedinica staklenikih plinova sukladno propisima kojima se ureuje sustav trgovanja emisijskim
jedinicama staklenikih plinova.
34
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

(4) U smislu ovoga lanka, porezni obveznik koji u tuzemstvu ima stalnu poslovnu jedinicu smatra se poreznim
obveznikom koji nema sjedite u tuzemstvu ako su ispunjeni sljedei uvjeti:
a) porezni obveznik obavlja oporezivu isporuku dobara i usluga u tuzemstvu,
b) poslovna jedinica koju ima porezni obveznik u tuzemstvu ne sudjeluje u toj isporuci dobra i obavljenih usluga.
(5) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga lanka u vezi obveze plaanja PDV-a.

2. Plaanje PDV-a
lanak 76. (NN 143/14)
(1) Obraunani i prijavljeni PDV za obraunsko razdoblje porezni obveznik mora platiti do posljednjeg dana u mjesecu
koji slijedi po zavretku obraunskog razdoblja iz lanka 84. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona.
(2) Razliku PDV-a iz lanka 85. stavka 7. ovoga Zakona porezni obveznik mora platiti u roku za plaanje iz stavka 1.
ovoga lanka.
(3) U roku iz stavka 1. ovoga lanka PDV moraju platiti i sve osobe navedene u lanku 75. stavku 1. tokama 3., 5., 6. i
7. te lanku 75. stavcima 2. i 3. ovoga Zakona.
(4) Smatra se da je PDV u smislu lanka 75. stavka 1. toaka 3., 6. i 7. te lanka 75. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona plaen
ako je u prijavi PDV-a iskazana obveza temeljem prijenosa obveze plaanja PDV-a.
(5) Iznimno od stavka 3. ovoga lanka, osoba koja nije registrirana za potrebe PDV-a, a koja stjee novo prijevozno
sredstvo u smislu lanka 4. stavka 1. toke 2.b) ovoga Zakona, plaa PDV na temelju rjeenja Porezne uprave.
(6) U sluaju stjecanja novih prijevoznih sredstava prema lanku 4. stavku 1. toki 2.b) ovoga Zakona, novo prijevozno
sredstvo moe se registrirati kod nadlenog tijela prema posebnim propisima samo uz predoenje prijave za stjecanje
novih prijevoznih sredstva koju je ovjerila nadlena ispostava Porezne uprave. Za registraciju novih prijevoznih
sredstava stjecatelji koji nisu registrirani za potrebe PDV-a obvezni su priloiti potvrdu o plaenom PDV-u. Potvrda se
izdaje na zahtjev stjecatelja.
(7) PDV pri uvozu plaa se u roku za plaanje uvoznih davanja u skladu s carinskim propisima.
(8) Iznimno od stavka 7. ovoga lanka smatra se da je PDV pri uvozu plaen ako ga porezni obveznik, koji ima pravo
na odbitak pretporeza u cijelosti, iskae kao obvezu u prijavi PDV-a, a za takav nain obraunavanja i plaanja PDV-a
poreznom obvezniku izdat e se rjeenje.
(9) Porezni obveznik PDV plaa na propisani uplatni raun prema posebnim propisima.
(10) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga lanka u vezi izdavanja rjeenja i plaanju PDV-a pri
uvozu dobara.

3. Registriranje za potrebe PDV-a


lanak 77. (NN 143/14)
(1) Svaka osoba mora Poreznoj upravi prijaviti poetak svoje djelatnosti kao poreznog obveznika, odnosno mora se
prijaviti u registar obveznika PDV-a ako je vrijednost njezinih isporuka u prethodnoj kalendarskoj godini prela iznos iz
lanka 90. stavka 1. ovoga Zakona. Porezni obveznik koji obavlja transakcije unutar Europske unije obvezan je od
Porezne uprave zatraiti izdavanje PDV identifikacijskog broja na propisanom obrascu. Porezni obveznik obvezan je
Poreznoj upravi prijaviti svaku promjenu ili prestanak obavljanja djelatnosti.
(2) Obveza za podnoenje zahtjeva za izdavanje PDV identifikacijskog broja ne odnosi se na porezne obveznike iz
lanka 6. stavka 4. ovoga Zakona, male porezne obveznike iz lanka 90. stavka 1. ovoga Zakona te porezne obveznike
koji obavljaju iskljuivo transakcije osloboene plaanja PDV-a bez prava na odbitak pretporeza.
(3) Neovisno o stavku 1. ovoga lanka, svaki porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik, a koji stjeu
dobra unutar Europske unije koja u skladu s lankom 5. stavkom 1. tokama a) i b) ovoga Zakona nisu predmet
oporezivanja PDV-om obvezan je Poreznoj upravi prijaviti obavljanje takvih stjecanja kada ona postanu predmet
oporezivanja PDV-om i nadlenoj ispostavi Porezne uprave podnijeti zahtjev za izdavanje PDV identifikacijskog broja.
(4) Neovisno o stavku 2. ovoga lanka, svaki porezni obveznik koji ima sjedite, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalite
ili uobiajeno boravite u Republici Hrvatskoj i koji obavlja usluge na podruju druge drave lanice za koje je
primatelj usluga u drugoj dravi lanici obvezan platiti PDV prema lanku 196. Direktive Vijea 2006/112/EZ i svaki
porezni obveznik primatelj usluga iz lanka 75. stavka 1. toke 6. ovoga Zakona obvezan je Poreznoj upravi podnijeti
zahtjev za izdavanje PDV identifikacijskog broja.
(5) Porezna uprava dodijelit e PDV identifikacijski broj:
35
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

a) svakom poreznom obvezniku koji na podruju Republike Hrvatske obavlja isporuke dobara ili usluga za koje postoji
pravo na odbitak PDV-a, osim poreznom obvezniku iz lanka 6. stavka 4. ovoga Zakona i poreznom obvezniku koji
obavlja isporuke dobara ili usluga za koje PDV plaa primatelj dobara ili usluga u skladu s lankom 75. stavcima 1.
tokama 3., 6. i 7. te lankom 75. stavkom 2. ovoga Zakona,
b) svakom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, koji stjee dobra unutar Europske unije u
skladu s lankom 4. stavkom 1. tokom 2. ovoga Zakona te svakom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije
porezni obveznik ija su stjecanja dobara unutar Europske unije predmet oporezivanja PDV-om u skladu s lankom 5.
stavkom 4. ovoga Zakona,
c) svakom poreznom obvezniku koji u Republici Hrvatskoj obavlja stjecanje dobara unutar Europske unije za potrebe
svoje gospodarske djelatnosti iz lanka 6. stavka 2. ovoga Zakona koja se obavlja izvan Republike Hrvatske,
d) svakom poreznom obvezniku koji u Republici Hrvatskoj prima usluge za koje je obvezan platiti PDV u skladu s
lankom 75. stavkom 1. tokom 6. ovoga Zakona,
e) svakom poreznom obvezniku koji ima sjedite, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalite ili uobiajeno boravite u
Republici Hrvatskoj koji obavlja usluge na podruju druge drave lanice za koje je primatelj usluge obvezan platiti
PDV u skladu s lankom 196. Direktive Vijea 2006/112/EZ.
(6) PDV identifikacijski broj je osobni identifikacijski broj (OIB) kojemu se dodaje predznak HR.
(7) Porezna uprava moe odbiti dodjelu ili ukinuti dodijeljeni PDV identifikacijski broj ako utvrdi da vie ne postoje
razlozi za registriranje za potrebe PDV-a ili ako porezni obveznik zloupotrebljava PDV identifikacijski broj. Porezna
uprava donijet e o tome rjeenje, a alba ne odgaa izvrenje rjeenja.
(8) Porezna uprava moe suspendirati PDV identifikacijski broj u sluaju sumnje na zloupotrebu PDV identifikacijskog
broja te e o tome obavijestiti poreznog obveznika. Suspendiranje PDV identifikacijskog broja ne smatra se ukidanjem.
Suspendirani PDV identifikacijski broj Porezna uprava moe ponovo aktivirati. Porezna uprava ukinut e suspendirani
PDV identifikacijski broj u sluaju da porezni obveznik u roku od jedne godine ne dostavi dokaz kojim se otklanja
razlog suspendiranja PDV identifikacijskog broja
(9) Ministar financija pravilnikom propisuje sadraj i oblik obrasca iz ovoga lanka, postupak dodjele, suspendiranja i
ukidanja PDV identifikacijskog broja i postupak za prijavu u registar obveznika PDV-a.

4. Izdavanje rauna
4.1. Obveza izdavanja rauna
lanak 78.
(1) Svaki porezni obveznik obvezan je izdati raun za:
1. isporuke dobara i usluga koje je obavio drugom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik,
2. isporuke dobara u smislu lanka 13. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona,
3. isporuke dobara izvrene u skladu s uvjetima utvrenima lankom 41. stavkom 1. ovoga Zakona,
4. svaki predujam primljen prije obavljene isporuke dobara iz toaka 1. i 2. ovoga stavka i
5. svaki predujam primljen od drugoga poreznog obveznika ili pravne osobe koja nije porezni obveznik prije zavretka
obavljanja usluga.
(2) Porezni obveznik koji obavlja isporuke u smislu lanka 13. stavaka 7. i 8. ovoga Zakona takoer je obvezan izdavati
raune.
(3) Iznimno od stavka 1. i 2. ovoga lanka porezni obveznik nije obvezan izdati raun za obavljene usluge koje su
osloboene PDV-a prema lanku 40. stavku 1. tokama a) do g) ovoga Zakona, osim u sluaju obavljanja mjenjakih
poslova u tuzemstvu.
(4) Raun se mora izdati najkasnije petnaestog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je nastao oporezivi dogaaj za
isporuke dobara obavljene u skladu s uvjetima utvrenim lankom 41. stavkom 1. ovoga Zakona ili isporuke usluga za
koje je primatelj obvezan platiti PDV u skladu s lankom 196. Direktive Vijea 2006/112/EZ.
(5) Porezni obveznik moe izdati zbirni raun za vie zasebnih isporuka dobara ili usluga, pod uvjetom da PDV na
isporuke navedene u zbirnom raunu obraunava tijekom istog kalendarskog mjeseca.
(6) Raun moe izdati i primatelj za dobra i usluge koje mu je porezni obveznik isporuio, odnosno obavio, pod
uvjetom da o tome postoji sporazum izmeu tih dviju strana i pod uvjetom da je utvren postupak za prihvaanje
svakog rauna kod poreznog obveznika koji obavlja isporuku dobara i usluga.

36
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

(7) Raun koji izdaje isporuitelj i raun koji izdaje primatelj isporuke je svaka isprava prema kojoj porezni obveznik ili
osoba kojoj on naloi zaraunava isporuena dobra i obavljene usluge, bez obzira na to kako se ta isprava naziva u
poslovnom prometu.
(8) Svaka isprava ili obavijest koja mijenja prvobitni raun i koja se izriito i nedvojbeno odnosi na njega smatra se
raunom.
(9) Za izdavanje rauna primjenjuju se pravila na temelju ovoga Zakona, ako se raun odnosi na isporuke dobara i
usluga za koje se u skladu s odredbama lanaka 12. do 28. ovoga Zakona smatra da su obavljene u Republici Hrvatskoj.
(10) Ako isporuitelj dobara ili usluga, koji u tuzemstvu nema sjedite ili stalnu poslovnu jedinicu ili ako njegova stalna
poslovna jedinica u tuzemstvu ne sudjeluje u isporuci, obavi isporuku dobara ili usluga za koje se u skladu s odredbama
lanaka 12. do 28. ovoga Zakona smatra da su obavljene u Republici Hrvatskoj, osobi koja je kao primatelj obvezna u
skladu s lankom 75. ovoga Zakona platiti PDV, neovisno o stavku 9. ovoga lanka za izdavanje rauna primjenjuju se
pravila drave lanice u kojoj isporuitelj ima sjedite ili stalnu poslovnu jedinicu iz koje se obavljaju isporuke ili u
sluaju nepostojanja takvog sjedita ili stalne poslovne jedinice drave lanice u kojoj ima prebivalite ili uobiajeno
boravite. U sluaju da raun izdaje primatelj isporuke (samoizdavanje rauna) primjenjuje se stavak 9. ovoga lanka.
(11) Ako isporuitelj ima sjedite ili stalnu poslovnu jedinicu iz koje je obavljena isporuka, ili u sluaju nepostojanja
takvog sjedita ili stalne poslovne jedinice, ima prebivalite ili uobiajeno boravite u Republici Hrvatskoj i obavlja
isporuku dobara ili usluga za koje se u skladu s odredbama lanaka 12. do 28. ovoga Zakona smatra da nisu obavljene
unutar Europske unije, izdavanje rauna za te isporuke obavlja se u skladu s odredbama ovoga Zakona.
(12) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga lanka u vezi obveze izdavanja rauna.
4.2. Obvezni sadraj rauna
lanak 79. (NN 143/14)
(1) Raun mora sadravati sljedee podatke:
1. broj rauna i datum izdavanja,
2. ime i prezime (naziv), adresu, osobni identifikacijski broj ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika koji je
isporuio dobra ili obavio usluge (prodavatelja),
3. ime i prezime (naziv), adresu, osobni identifikacijski broj ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika kome su
isporuena dobra ili obavljene usluge (kupca),
4. koliinu i uobiajeni trgovaki naziv isporuenih dobara te vrstu i koliinu obavljenih usluga,
5. datum isporuke dobara ili obavljenih usluga ili datum primitka predujma u raunu za predujam, ako se taj datum
moe odrediti i razlikuje se od datuma izdavanja rauna,
6. jedininu cijenu bez PDV-a, odnosno iznos naknade za isporuena dobra ili obavljene usluge, razvrstane po stopi
PDV-a,
7. popuste ili rabate ako nisu ukljueni u jedininu cijenu,
8. stopu PDV-a,
9. iznos PDV-a razvrstan po stopi PDV-a, osim ako se primjenjuje posebni postupak za koji je u smislu ovoga Zakona
taj podatak iskljuen,
10. zbrojni iznos naknade i PDV-a.
(2) Porezni obveznik obvezan je u raunu iskazivati osobni identifikacijski broj. Za transakcije unutar Europske unije
porezni obveznik obvezan je u raunu iskazati PDV identifikacijski broj.
(3) Porezni obveznik koji obavlja osloboene isporuke dobara ili usluga mora se u raunu pozvati na odredbe ovoga
Zakona kojim je to osloboenje propisano, odnosno na odredbe lanka 10. ovoga Zakona ili odgovarajuu odredbu
Direktive Vijea 2006/112/EZ-a ili navesti napomenu koja upuuje na osloboenje. U tim sluajevima u raunu ne
smiju biti iskazani podaci iz stavka 1. toaka 8., 9. i 10. ovoga lanka, ve samo zbrojni iznos naknade.
(4) Porezni obveznik koji primjenjuje posebni postupak oporezivanja iz lanka 91. ovoga Zakona u raunu mora navesti
posebni postupak oporezivanja putnike agencije.
(5) Porezni obveznik koji primjenjuje posebni postupak oporezivanja mare iz lanka 95. ovoga Zakona u raunu mora
navesti posebni postupak oporezivanja mare rabljena dobra, posebni postupak oporezivanja mare umjetnika
djela, odnosnoposebni postupak oporezivanja mare kolekcionarski ili antikni predmeti.
(6) Kada kupac koji prima isporuku izdaje raun umjesto isporuitelja u raunu mora navesti samoizdavanje rauna.
(7) U sluaju kada je primatelj dobara ili usluga obvezan platiti PDV isporuitelj u raunu mora navesti prijenos
porezne obveze ili engleski izraz reverse charge.
37
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

(8) Ako porezni obveznik imenuje poreznog zastupnika iz lanka 126. ovoga Zakona, u raunu mora biti iskazano ime i
prezime (naziv), adresa, osobni identifikacijski broj ili PDV identifikacijski broj poreznog zastupnika.
(9) Rauni za isporuke novih prijevoznih sredstava unutar Europske unije obavljene u smislu lanka 41. stavka 1. toke
a) i b) ovoga Zakona moraju sadravati i podatke iz lanka 4. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona.
(10) Ako porezni obveznik u raunu za isporuena dobra ili obavljene usluge iskae PDV vii od onoga koji duguje
prema Zakonu, tada duguje vii iznos, osim kad ispravi raun izdan primatelju na nain propisan za ispravak porezne
osnovice u skladu s lankom 33. stavkom 7. ovoga Zakona.
(11) Ako netko na raunu za isporuena dobra ili obavljene usluge iskae PDV, iako za to nije ovlaten ili izda raun
iako dobra nisu isporuena ili usluge nisu obavljene, duguje iskazani iznos PDV-a, osim kad ispravi raun izdan
primatelju na nain propisan za ispravak porezne osnovice u skladu s lankom 33. stavkom 7. ovoga Zakona.
(12) Porezni obveznik za obavljene isporuke dobara i usluga iji iznos nije vii od 700,00 kuna moe izdati
pojednostavljeni raun. Takav raun mora sadravati sljedee podatke:
1. broj rauna i datum izdavanja,
2. ime i prezime (naziv), adresu, osobni identifikacijski broj ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika koji je
isporuio dobra ili obavio usluge (prodavatelja) te naznaku mjesta gdje je isporuka dobara ili usluga obavljena (broj
prodajnog mjesta, poslovnog prostora, prodavaonice i slino),
3. ime i prezime (naziv), osobni identifikacijski broj ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika kome su
isporuena dobra ili obavljene usluge (kupca),
4. koliinu i uobiajeni trgovaki naziv isporuenih dobara te vrstu i koliinu obavljenih usluga,
5. iznos naknade s ukljuenim PDV-om razvrstane po stopi PDV-a,
6. iznos obraunanog PDV-a razvrstanog po stopi PDV-a,
7. kada je izdana isprava ili obavijest koja se smatra raunom u skladu s lankom 78. stavkom 8. ovoga Zakona, uputu
na prvobitni raun uz pojedinosti koje su izmijenjene.
(13) Porezni obveznik ne smije izdati pojednostavljeni raun za isporuke dobara ili usluga koje obavi u drugu dravu
lanicu u kojoj se treba platiti PDV, ili njegova stalna poslovna jedinica u toj dravi lanici ne sudjeluje u isporuci u
smislu lanka 192.a Direktive Vijea 2006/112/EZ, a osoba koja je obvezna platiti PDV je osoba kojoj je dobro bilo
isporueno, odnosno usluga obavljena.
(14) Porezni obveznik koji u drugoj dravi lanici u kojoj se treba platiti PDV nema sjedite ili njegova stalna poslova
jedinica u toj dravi lanici ne sudjeluje u isporuci u smislu lanka 192.a Direktive Vijea 2006/112/EZ obavi isporuku
dobara ili usluga primatelju koji je obvezan platiti PDV, na raunu umjesto svih podataka iz stavka 1. toaka 6., 7., 8. i
9. ovoga lanka navodi poreznu osnovicu tih dobara i usluga te koliinu isporuenih dobara ili usluga i njihov naziv.
4.3. Rauni na papiru i rauni u elektronikom obliku
lanak 80.
(1) Raunom se smatra i raun izdan i poslan u elektronikom obliku ako postoji suglasnost primatelja za prihvat
takvog rauna.
(2) Vjerodostojnost podrijetla, cjelovitost sadraja i itljivost rauna mora biti osigurana od trenutka izdavanja do kraja
razdoblja za pohranu rauna neovisno o tome je li raun izdan na papiru ili u elektronikom obliku.
(3) Porezni obveznik obvezan je utvrditi na koji e nain osigurati vjerodostojnost podrijetla, cjelovitost sadraja i
itljivost rauna. Navedeno se moe ostvariti pomou elektronike razmjene podataka (EDI) ili naprednog
elektronikog potpisa ili bilo koje metode poslovne kontrole koja omoguuje povezivanje rauna s isporukama dobara i
usluga.
(4) Vjerodostojnost podrijetla se osigurava na nain da se moe nedvojbeno utvrditi identitet izdavatelja rauna, a
cjelovitost sadraja podrazumijeva da sadraj rauna nije izmijenjen do kraja razdoblja za pohranu rauna.
(5) Kada se istom primatelju elektronikim putem poalje ili da na raspolaganje skupina rauna, podaci koji su
zajedniki svim raunima mogu se navesti samo jednom ako su za svaki raun dostupni svi podaci.
(6) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga lanka u vezi rauna na papiru i rauna u elektronikom
obliku.
4.4. Ostale odredbe
lanak 81.
Iznosi na raunima se iskazuju u kunama i uz to mogu biti iskazani u bilo kojoj valuti pod uvjetom da je iznos PDV-a
koji treba platiti ili koji se usklauje iskazan u kunama uz primjenu teaja iz lanka 36. stavka 2. ovoga Zakona.
38
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

4.5. uvanje rauna i ostale dokumentacije


lanak 82.
(1) Porezni obveznik mora uvati kopije rauna koje je izdao ili ih je u njegovo ime i za njegov raun izdala trea osoba
ili kupac, odnosno primatelj dobara ili usluga te sve raune koje je primio.
(2) Rauni se mogu uvati u papirnatom ili elektronikom obliku.
(3) Ako porezni obveznik koji ima sjedite, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalite ili uobiajeno boravite na podruju
Republike Hrvatske odlui kopije rauna koje je izdao i raune koje je primio uvati izvan podruja Republike
Hrvatske, mora o tome izvijestiti nadlenu ispostavu Porezne uprave i Poreznoj upravi i drugim tijelima nadlenim za
nadzor na njihov zahtjev bez odgaanja omoguiti uvid u iste.
(4) Porezni obveznici moraju izdane i primljene raune, dokumente o ispravcima rauna, dokaze o izvozu, odnosno
uvozu, dokumente temeljem kojih su koritena osloboenja od plaanja PDV-a, obraune PDV-a, kao i svu drugu
dokumentaciju bitnu za utvrivanje i plaanje PDV-a uvati u rokovima propisanima Opim poreznim zakonom. To se
odnosi i na raune izdane i primljene elektronikim putem.
(5) Iznimno od stavka 4. ovoga lanka, dokumentacija koja se odnosi na oporezivanje nekretnina po ovome Zakonu
mora se uvati 10 godina od isteka godine na koju se odnosi.
(6) Porezni obveznik koji izdane ili primljene raune pohranjuje pomou elektronikih ureaja kojima se jami online
pristup podacima mora na zahtjev omoguiti tijelu koje obavlja nadzor pravo pristupa, preuzimanja i koritenja tih
rauna.
5. Obveza voenja knjigovodstva
1. Opa odredba
lanak 83.
(1) Porezni obveznik mora u svom knjigovodstvu osigurati sve potrebne podatke koji omoguuju ispravno i pravodobno
obraunavanje i plaanje PDV-a. Porezni obveznik mora osigurati podatke o obvezi PDV-a za uplatu i uplati PDV-a te o
potraivanju za povrat pretporeza i njegovoj naplati. Porezni obveznik mora imati i dokumentaciju koja dokazuje da su
ispunjeni uvjeti za porezna osloboenja propisana lankom 41. stavkom 1. ovoga Zakona.
(2) Porezni obveznik mora voditi evidenciju dobara koja je otpremio ili prevezao ili koja su za njegov raun bila
otpremljena ili prevezena izvan podruja Republike Hrvatske, ali unutar Europske unije radi obavljanja usluga procjene
vrijednosti dobara ili rada na tim dobrima ili njihovog privremenog koritenja u smislu lanka 7. stavka 6. toaka d), e) i
f) ovoga Zakona.
(3) Porezni obveznik mora voditi detaljnu evidenciju koja omoguava identifikaciju dobara koja mu je iz druge drave
lanice dopremio porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a u toj drugoj dravi lanici ili druga osoba za njegov
raun i koja su upotrijebljena za usluge koje se sastoje u procjeni tih dobara ili radovima na tim dobrima.
(4) Porezni obveznici koji zalihe dobara iskazuju po prodajnim cijenama s uraunanim PDV-om, obvezni su osigurati i
podatke o uraunanom PDV-u te podatke o poreznim osnovicama razvrstanim po stopama PDV-a.
(5) Podatke iz stavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga lanka porezni obveznici obvezni su osigurati unutar roka propisanog za
uplatu PDV-a.
(6) Ako se u tijeku nadzora utvrdi da porezni obveznik ne vodi knjigovodstvo u smislu ovoga Zakona i zbog toga nije
mogue utvrditi obvezu PDV-a, tijelo koje obavlja nadzor nalae poreznom obvezniku popis zateenih dobara bez
dokumentacije o nabavi, po trinim cijenama.
(7) Ministar financija pravilnikom propisuje oblik i sadraj evidencija iz ovoga lanka.

39
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

XIV. RAZDOBLJE OPOREZIVANJA, OBRAUNAVANJE PDV-a, POSTUPAK


OPOREZIVANJA I PODNOENJE PRIJAVE PDV-a
1. Razdoblje oporezivanja
lanak 84. (NN 143/14)
(1) Razdoblje oporezivanja je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga lanka, za poreznog obveznika ija je vrijednost isporuenih dobara i usluga ukljuujui
i PDV u prethodnoj kalendarskoj godini manja od 800.000,00 kuna, razdoblja oporezivanja su od prvog do posljednjeg
dana u tromjeseju. Porezni obveznik ija su razdoblja oporezivanja od prvog do posljednjeg dana u tromjeseju moe
se odluiti za podnoenje prijava za razdoblje iz stavka 1. ovoga lanka.
(3) Odredbe stavka 2. ovoga lanka ne primjenjuju se na poreznog obveznika koji obavlja transakcije unutar Europske
unije.
(4) Razdoblja oporezivanja su od prvog do posljednjeg dana u mjesecu za poreznog obveznika koji nema sjedite,
stalnu poslovnu jedinicu, prebivalite ili uobiajeno boravite u tuzemstvu, a registriran je za potrebe PDV-a u
tuzemstvu.

2. Podnoenje prijave PDV-a


lanak 85. (NN 148/13, 143/14)
(1) Porezni obveznik mora za obraunsko razdoblje utvrditi obvezu PDV-a i iskazati je u prijavi PDV-a u kojoj se
navode svi podaci potrebni za obraunavanje PDV-a odnosno ukupnu vrijednost oporezivih transakcija i iznos PDV-a i
pretporeza po stopama PDV-a te ukupnu vrijednost osloboenih transakcija i transakcija koje ne podlijeu oporezivanju.
(2) Osim podataka iz stavka 1. ovoga lanka u prijavi PDV-a koji se odnosi na odreeno obraunsko razdoblje porezni
obveznik mora navesti sljedee podatke:
a) ukupnu vrijednost, bez PDV-a, isporuka dobara iz lanka 41. stavka 1. ovoga Zakona za koje je u tom obraunskom
razdoblju nastala obveza obrauna PDV-a,
b) ukupnu vrijednost, bez PDV-a, stjecanja dobara unutar Europske unije te stjecanja iz lanka 9. stavaka 3. i 4. ovoga
Zakona, obavljenih u Republici Hrvatskoj za koje je u tom obraunskom razdoblju nastala obveza obrauna PDV-a,
c) ukupnu vrijednost, bez PDV-a, isporuka dobara iz lanka 13. stavaka 3., 4. i 10. ovoga Zakona, obavljenih na
podruju druge drave lanice za koje je u tom obraunskom razdoblju nastala obveza obrauna PDV-a, ako su dobra
poslana ili otpremljena iz Republike Hrvatske,
d) ukupnu vrijednost, bez PDV-a, isporuka dobara iz lanka 13. stavaka 3., 4. i 10. ovoga Zakona, obavljenih u
Republici Hrvatskoj i za koje je u tom obraunskom razdoblju nastala obveza obrauna PDV-a, ako se dobra poalju ili
otpreme iz druge drave lanice,
e) ukupnu vrijednost isporuka dobara, bez PDV-a, za koja je primatelj isporuke iz lanka 10. stavka 4. ovoga Zakona
obvezan platiti PDV prema lanku 75. stavku 1. toki 3. ovoga Zakona i za koje je u tom obraunskom razdoblju
nastala obveza obrauna PDV-a,
f) ukupnu vrijednost obavljenih usluga, bez PDV-a, iz lanka 17. stavka 1. ovoga Zakona za koje je u tom obraunskom
razdoblju nastala obveza obrauna PDV-a,
g) ukupnu vrijednost isporuka za koje je primatelj obvezan platiti PDV u skladu s lankom 75. stavkom 1. tokom 7. te
lankom 75. stavcima 2. i 3. ovoga Zakona,
h) broj i ukupnu vrijednost isporuka iz lanka 40. stavka 1. toaka j) i k) ovoga Zakona,
i) broj i ukupnu vrijednost isporuka iz lanka 40. stavka 4. ovoga Zakona,
j) primjenu postupka oporezivanja prema naplaenim naknadama.
(3) Prijavu iz stavka 1. ovoga lanka obvezna je podnijeti i osoba koja je obvezna platiti PDV umjesto poreznog
obveznika koji nema sjedite u Republici Hrvatskoj, pravna osoba koja nije porezni obveznik i obvezna je platiti PDV
na stjecanje dobara unutar Europske unije, osoba koja je registrirana za potrebe PDV-a i stjee novo prijevozno sredstvo
te porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik, ija ostala stjecanja nisu predmet oporezivanja PDVom, a koji unutar Europske unije stjee dobra koja podlijeu troarinama. Prijavu PDV-a je obvezan podnijeti i mali
porezni obveznik iz lanka 90. stavka 1. ovoga Zakona kada obavlja usluge poreznim obveznicima iz drugih drava
40
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

lanica ili iz treih zemalja za koje je prema lanku 17. stavku 1. ovoga Zakona mjesto obavljanja usluge mjesto sjedita
primatelja usluge
(4) Kod obraunavanja PDV-a potrebno je uzeti u obzir i iznose iskazane na raunu iz lanka 79. stavaka 10. i 11. ovoga
Zakona.
(5) Od iznosa PDV-a koji se obraunava prema odredbama stavaka 1., 2. i 4. ovoga lanka, odbija se pretporez u smislu
lanka 57. stavka 2. ovoga Zakona.
(6) Porezni obveznik prijavu PDV-a iz stavka 1. ovoga lanka mora predati nadlenoj ispostavi Porezne uprave prema
svome sjeditu odnosno prebivalitu ili uobiajenom boravitu na propisanom obrascu do 20-og dana u mjesecu koji
slijedi po zavretku obraunskog razdoblja iz lanka 84. stavaka 1., 2. i 4. ovoga Zakona.
(7) Porezni obveznik mora u prijavi PDV-a koju podnosi za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine
napraviti sva usklaenja i ispravke za tu kalendarsku godinu. Ako porezni obveznik prestaje s poslovanjem, obvezan je
u prijavi PDV-a koju podnosi za posljednje razdoblje oporezivanja u kojem je poslovao napraviti sva usklaenja i
ispravke do dana prestanka poslovanja.
(8) Ako porezni obveznik u propisanom roku ne podnese prijavu PDV-a ili nema propisanu dokumentaciju i porezne
evidencije, Porezna uprava moe procijeniti ili utvrditi poreznu obvezu.
(9) Porezni obveznik koji nema sjedite, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalite ili uobiajeno boravite u tuzemstvu i
obavlja iskljuivo povremeni meunarodni cestovni prijevoz putnika na podruju Republike Hrvatske prijavu PDV-a
moe podnijeti u papirnatom obliku. Prijavu PDV-a u papirnatom obliku mogu podnijeti i mali porezni obveznici koji
iskljuivo primaju i obavljaju usluge poreznim obveznicima iz treih zemalja.
(10) Porezni obveznik koji obavlja isporuke iz lanka 75. stavka 3. Zakona podnosi i prijavu o tuzemnim isporukama s
prijenosom porezne obveze.
(11) Ministar financija pravilnikom propisuje oblik i sadraj obrasca prijave PDV-a, oblik, sadraj i rokove podnoenja
prijave iz stavka 10. ovoga lanka te rokove podnoenja prijave PDV-a koju podnosi porezni obveznik koji obavlja
iskljuivo povremeni meunarodni cestovni prijevoz putnika na podruju Republike Hrvatske.

3. Prijava za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih drava lanica Europske unije
lanak 86.(NN 143/14)
(1) Porezni obveznik mora podnijeti prijavu za stjecanje dobara i primljene usluge u kojoj navodi sve podatke o
vrijednosti stjecanja dobara, kao i o vrijednosti primljenih usluga koje su mu obavili porezni obveznici sa sjeditem u
drugoj dravi lanici.
(2) Prijava iz stavka 1. ovoga lanka podnosi se do 20-og dana u mjesecu koji slijedi po zavretku obraunskog
razdoblja iz lanka 84. stavka 1. ovoga Zakona.
(3) Ministar financija pravilnikom propisuje oblik i sadraj obrasca prijave za stjecanje dobara i primljene usluge.

4. Prijave za isporuke i stjecanje novih prijevoznih sredstava


lanak 87.
(1) Porezni obveznik koji obavlja isporuku novog prijevoznog sredstva osobi koja nije registrirana za potrebe PDV-a ili
porezni obveznik iz lanka 6. stavka 4. ovoga Zakona, kod isporuke novog prijevoznog sredstva u skladu s lankom 41.
stavkom 1. tokom b) ovoga Zakona, mora podnijeti prijavu za isporuke novih prijevoznih sredstava u roku od 10 dana
od dana isporuke novog prijevoznog sredstva u kojoj iskazuje vrijednost tih isporuka.
(2) Porezni obveznik koji stjee nova prijevozna sredstva unutar Europske unije sukladno lanku 4. stavku 1. toki 2.b)
ovoga Zakona, mora podnijeti prijavu za stjecanje novih prijevoznih sredstava u roku od 10 dana od dana stjecanja
novog prijevoznog sredstva u kojoj iskazuje sve podatke potrebne za obraun i nadzor PDV-a. Navedenu prijavu ne
podnosi porezni obveznik koji nova prijevozna sredstva koristi za daljnju prodaju.
(3) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga lanka u vezi podnoenja prijave za isporuke i stjecanje
novih prijevoznih sredstava te oblik i sadraj obrazaca prijave iz ovoga lanka.

41
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

5. Zbirna prijava za isporuke dobara i usluga u druge drave lanice Europske unije
5.1. Openito
lanak 88.
(1) Porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a mora podnijeti Zbirnu prijavu o sljedeem:
a) stjecateljima registriranima za potrebe PDV-a kojima je isporuio dobra prema uvjetima navedenima u lanku 41.
stavku 1. toki a) ovoga Zakona i za premjetanje dobara u smislu lanka 41. stavka 1. toke d) ovoga Zakona,
b) osobama registriranima za potrebe PDV-a kojima je isporuio dobra koja su mu bila isporuena u okviru stjecanja
unutar Europske unije iz lanka 10. ovoga Zakona,
c) poreznim obveznicima i pravnim osobama koje nisu porezni obveznici, a registrirani su za potrebe PDV-a, kojima je
obavio usluge, osim usluga koje su osloboene PDV-a u dravi lanici gdje je ta transakcija oporeziva i za koje je
primatelj obvezan platiti PDV u skladu s lankom 196. Direktive Vijea 2006/112/EZ.
(2) Zbirna prijava podnosi se najkasnije do 20-og dana u mjesecu koji slijedi po zavretku obraunskog razdoblja iz
lanka 84. stavka 1. ovoga Zakona.
(3) U Zbirnoj prijavi se navode:
a) PDV identifikacijski broj pod kojim je porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a u tuzemstvu i pod kojim
isporuuje dobra prema uvjetima iz lanka 41. stavka 1. toke a) ovoga Zakona ili obavlja usluge prema lanku 17.
stavku 1. ovoga Zakona,
b) PDV identifikacijski broj pod kojim je osoba koja stjee dobra registrirana za potrebe PDV-a u drugoj dravi lanici
te pod kojim su joj unutar Europske unije dobra isporuena ili usluge obavljene,
c) za svakog stjecatelja dobara ili primatelja usluga ukupnu vrijednost isporuke dobara ili usluga koje je obavio porezni
obveznik,
d) vrijednosti ispravaka porezne osnovice u skladu s lankom 33. stavkom 7. ovoga Zakona. Te se vrijednosti navode za
obraunsko razdoblje tijekom kojega je osoba koja stjee dobra ili prima usluge prijavila ispravke.
(4) Vrijednosti iz stavka 3. toke c) ovoga lanka iskazuju se u Zbirnoj prijavi za obraunsko razdoblje iz lanka 84.
stavka 1. ovoga Zakona ovoga lanka. Vrijednosti iz stavka 3. toke d) ovoga lanka za koje je stjecatelj primio
obavijest o usklaenju, iskazuju se u Zbirnoj prijavi za obraunsko razdoblje iz lanka 84. stavka 1. ovoga Zakona.
(5) U Zbirnoj prijavi u sluaju premjetanja dobara navodi se i sljedee:
1. PDV identifikacijski broj pod kojim je porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a u tuzemstvu,
2. PDV identifikacijski broj pod kojim je porezni obveznik registriran u dravi lanici u kojoj je zavrila otprema ili
prijevoz dobara u smislu lanka 41. stavka 1. toke d) ovoga Zakona,
3. ukupnu vrijednost premjetenih dobara utvrenu u skladu s odredbom lanka 33. stavka 6. ovoga Zakona.
(6) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga lanka u vezi Zbirne prijave, ukljuujui oblik i sadraj.
5.2. Posebni podaci koji se navode u Zbirnoj prijavi u vezi s trostranim poslom
lanak 89.
(1) Porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a u tuzemstvu gdje mu je izdan PDV identifikacijski broj pod kojim je
obavio stjecanje, obvezan je prema lanku 10. stavku 5. ovoga Zakona u Zbirnoj prijavi navesti sljedee podatke:
a) svoj PDV identifikacijski broj pod kojim je stekao dobra i obavio daljnju isporuku tih dobara,
b) PDV identifikacijski broj primatelja daljnje isporuke koji je izdan u dravi lanici u kojoj prijevoz ili otprema dobara
zavrava,
c) za svakog pojedinog primatelja kojemu je obavljena isporuka iz toke b) ovoga stavka zbroj naknada bez PDV-a za
isporuke koje je na taj nain obavio porezni obveznik u dravu lanicu u kojoj otprema ili prijevoz dobara zavrava.
(2) Ukupna vrijednost iz stavka 1. toke c) ovoga lanka iskazuje se u Zbirnoj prijavi za obraunsko razdoblje iz lanka
84. stavka 1. ovoga Zakona.

42
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

XV. POSEBNI POSTUPCI OPOREZIVANJA


1. Posebni postupak oporezivanja za male porezne obveznike
lanak 90. (NN 143/14)
(1) Malim poreznim obveznikom u smislu ovoga Zakona smatra se pravna osoba sa sjeditem, stalnom poslovnom
jedinicom, odnosno fizika osoba s prebivalitem ili uobiajenim boravitem u tuzemstvu, ija vrijednost isporuka
dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila vea od 230.000,00 kuna.
(2) Porezni obveznik iz stavka 1. ovoga lanka osloboen je plaanja PDV-a na isporuke dobara ili usluga, nema pravo
iskazivati PDV na izdanim raunima i nema pravo na odbitak pretporeza.
(3) Porezni obveznik iz stavka 1. ovoga lanka moe od Porezne uprave zatraiti da se na njega ne primjenjuje stavak 2.
ovoga lanka to ga obvezuje sljedeih pet kalendarskih godina na redovni postupak oporezivanja prema ovome
Zakonu. Ako je porezni obveznik podnio zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a radi upisa u registar obveznika PDVa, smatrat e se da je zahtjev usvojen ako Porezna uprava u roku od osam dana od dana primitka zahtjeva ne donese
rjeenje o istom.
(4) Osloboenje od plaanja PDV-a iz stavka 2. ovoga lanka ne primjenjuje se:
a) na isporuke novih prijevoznih sredstava prema uvjetima iz lanka 41. stavka 1. toke a) i b) ovoga Zakona,
b) u sluaju prijenosa porezne obveze na male porezne obveznike u smislu lanka 75. stavka 1. toaka 6. i 7. te lanka
75. stavka 2. ovoga Zakona.
(5) Vrijednost isporuka dobara i usluga, u smislu stavka 1. ovoga lanka, bez PDV-a, obuhvaa:
a) vrijednost isporuka dobara ili usluga koje su oporezive,
b) vrijednost isporuka osloboenih PDV-a iz lanaka 45., 46., 47., 48. i 49. ovoga Zakona,
c) vrijednost isporuka nekretnina i transakcija iz lanka 40. stavka 1. toaka a) do g) ovoga Zakona, osim ako su te
transakcije pomone.
(6) Isporuka materijalnih i nematerijalnih gospodarskih dobara poreznog obveznika ne uzima se u obzir pri
obraunavanju vrijednosti isporuka iz stavka 1. ovoga lanka.
(7) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga lanka u vezi posebnog postupka oporezivanja za male
porezne obveznike.

2. Posebni postupak oporezivanja putnikih agencija


2.1. Usluge putnikih agencija i organizatora putovanja
lanak 91. (NN 143/14)
(1) Posebni postupak oporezivanja odnosi se na poslovanje putnikih agencija, ako posluju s kupcima u svoje ime, a
koriste isporuke dobara i usluge drugih poreznih obveznika za obavljanje usluga putovanja. Ovaj se postupak ne
primjenjuje na putnike agencije kada djeluju samo kao posrednici i na koje se za izraun porezne osnovice primjenjuju
odredbe iz lanka 33. stavka 3. ovoga Zakona. Putnikim agencijama se u smislu ovoga Zakona smatraju organizatori
putovanja.
(2) Transakcije to ih putnika agencija obavi u vezi s putovanjem pod uvjetima iz ovoga lanka smatraju se
jedinstvenom uslugom koju putnika agencija obavlja kupcu.
(3) Obavljena usluga oporeziva je prema mjestu sjedita ili stalne poslovne jedinice putnike agencije iz koje se usluge
obavljaju.
(4) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga lanka u vezi primjene posebnog postupka oporezivanja
putnikih agencija.
2.2. Porezna osnovica
lanak 92. (NN 143/14)
Porezna osnovica, u vezi s jedinstvenom uslugom, je razlika u cijeni putnike agencije, odnosno razlika izmeu ukupne
naknade, bez PDV-a, koju plaa kupac i stvarnih trokova putnike agencije za isporuke dobara ili usluga koje su joj
obavili drugi porezni obveznici, ako su te transakcije obavljene izravno kupcu.

43
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

2.3. Osloboene transakcije


lanak 93.
Ako se transakcije to ih putnika agencija povjeri drugom poreznom obvezniku obavljaju izvan Europske unije, usluge
putnike agencije smatraju se posrednikom uslugom osloboenom PDV-a temeljem lanka 49. ovoga Zakona. Kada se
te transakcije obavljaju i unutar i izvan Europske unije, osloboen je samo onaj dio usluge putnike agencije koji se
odnosi na transakcije izvan Europske unije.
2.4. Odbitak ili povrat pretporeza
lanak 94. (NN 143/14)
PDV koji putnikoj agenciji obraunaju drugi porezni obveznici na transakcije iz lanka 91. stavaka 2. i 3. ovoga
Zakona koje se obavljaju izravno kupcima ne moe biti odbijen ili vraen.

3. Posebni postupak oporezivanja mare za rabljena dobra, umjetnika djela, kolekcionarske


ili antikne predmete
3.1. Openito
lanak 95.
(1) U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedea znaenja:
a) rabljena dobra oznaavaju materijalnu pokretnu imovinu koja je prikladna za daljnju uporabu u stanju u kojem se
nalazi ili nakon popravka, uz iznimku umjetnikih djela, kolekcionarskih ili antiknih predmeta te plemenitih kovina iz
KN oznake 7106, 7108, 7110 i 7112 i dragoga kamenja iz KN oznake 7102 i 7103,
b) umjetnika djela oznaavaju predmete navedene u Dodatku III., Dijelu A ovoga Zakona,
c) kolekcionarski predmeti oznaavaju predmete navedene u Dodatku III., Dijelu B ovoga Zakona,
d) antikni predmeti oznaavaju predmete navedene u Dodatku III., Dijelu C, ovoga Zakona,
e) preprodavatelj je porezni obveznik koji u okviru svoje gospodarske djelatnosti radi preprodaje kupuje ili uvozi za
potrebe svoje djelatnosti rabljena dobra i/ili umjetnika djela, kolekcionarske ili antikne predmete, bilo da taj porezni
obveznik djeluje za svoj raun ili za raun druge osobe prema ugovoru kojim je utvreno plaanje provizije pri prodaji
ili kupnji.
(2) Za isporuke rabljenih dobara, umjetnikih djela, kolekcionarskih ili antiknih predmeta koje obavi preprodavatelj
primjenjuje se posebni postupak oporezivanja razlike u cijeni (mare) koju preprodavatelj ostvari.
(3) Posebni postupak oporezivanja mare ne primjenjuje se na isporuke novih prijevoznih sredstava, obavljene u skladu
s uvjetima iz lanka 41. stavka 1. toaka a) i b) ovoga Zakona.
(4) Za isporuke dobara iz stavka 2. ovoga lanka koje obavi preprodavatelj primjenjuje se posebni postupak
oporezivanja mare, ako mu je navedena dobra na podruju Europske unije isporuila jedna od sljedeih osoba:
a) osoba koje nije porezni obveznik,
b) porezni obveznik ija je isporuka dobara osloboena u skladu s lankom 40. stavkom 2. ovoga Zakona
c) drugi porezni obveznik ija je isporuka dobara osloboena u skladu s lankom 90. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona i
ukljuuje gospodarska dobra,
d) drugi preprodavatelj, ija je isporuka oporeziva po posebnom postupku oporezivanja mare.
(5) Na isporuke dobara iz stavka 2. ovoga lanka ne primjenjuju se odredbe lanka 13. stavaka 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9.
ovoga Zakona.
(6) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga lanka u vezi posebnog postupka oporezivanja mare za
rabljena dobra, umjetnika djela, kolekcionarske ili antikne predmete.
3.2. Porezna osnovica
lanak 96.
(1) Porezna osnovica za isporuke dobara iz lanka 95. stavka 4. ovoga Zakona jest mara koja je jednaka razlici izmeu
prodajne i nabavne cijene isporuenih dobara, umanjena za iznos PDV-a koji je sadran u toj mari.
(2) Prodajnom cijenom u smislu stavka 1. ovoga lanka smatra se sve to ini naknadu, koju preprodavatelj primi ili
e primiti od kupca ili tree osobe, ukljuujui subvencije izravno povezane s tom transakcijom, poreze, carine,
pristojbe i slina davanja i sporedne izdatke kao to su provizije, trokovi pakiranja, prijevoza i trokovi osiguranja koje
preprodavatelj obrauna kupcu, osim iznosa iz lanka 33. stavka 3. ovoga Zakona.
44
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

(3) Nabavnom cijenom u smislu stavka 1. ovoga lanka smatra se sve to ini naknadu iz stavka 2. ovoga lanka,
koju je od preprodavatelja primio ili e primiti njegov dobavlja.
3.3. Izbor oporezivanja mare u posebnim sluajevima
lanak 97.
(1) Preprodavatelj, po vlastitom izboru, moe primijeniti oporezivanje mare pri sljedeim isporukama:
a) umjetnikih djela, kolekcionarskih ili antiknih predmeta koje sam uvozi,
b) umjetnikih djela koja mu isporui njihov autor ili njegovi pravni sljednici.
(2) Preprodavatelj koji se odlui za primjenu postupka oporezivanja mare u sluaju iz stavka 1. ovoga lanka, obvezan
je taj postupak primjenjivati dvije kalendarske godine.
(3) O poetku primjene postupka oporezivanja mare u sluaju iz stavka 1. ovoga lanka preprodavatelj mora u
pisanom obliku izvijestiti nadlenu ispostavu Porezne uprave u roku za predaju prijave PDV-a za prvo obraunsko
razdoblje kalendarske godine u kojem je porezni obveznik primijenio postupak oporezivanja mare.
(4) Preprodavatelj iz stavka 2. ovoga lanka, moe nakon isteka dvije kalendarske godine odustati od primjene postupka
oporezivanja mare. O tome u pisanom obliku podnosi izjavu nadlenoj ispostavi Porezne uprave u roku za predaju
prijave PDV-a za prvo obraunsko razdoblje kalendarske godine u kojoj prestaje primjenjivati posebni postupak
oporezivanja mare. Ako u navedenom roku ne podnese pisanu obavijest nadlenoj ispostavi Porezne uprave,
preprodavatelj nastavlja primjenjivati posebni postupak oporezivanja mare tijekom sljedee dvije kalendarske godine.
(5) Porezna osnovica za isporuke koje se oporezuju po postupku oporezivanja mare u smislu stavka 1. ovoga lanka je
osnovica utvrena u skladu s lankom 96. stavkom 1. ovoga Zakona. Za isporuke umjetnikih djela, kolekcionarskih ili
antiknih predmeta koje je oporezivi preprodavatelj sam uvezao, carinskoj osnovici odnosno nabavnoj cijeni mora se
dodati iznos PDV-a.
3.4. Osloboenje od plaanja PDV-a kod oporezivanja mare
lanak 98.
Razlika u cijeni (mara) ostvarena prilikom isporuke rabljenih dobara, umjetnikih djela, kolekcionarskih ili antiknih
predmeta na koje se primjenjuje posebni postupak oporezivanja mare osloboena je PDV-a ako se obavlja prema
uvjetima iz lanka 45., lanka 46. stavka 1., lanka 47. stavka 1. i lanka 48. stavka 1. toaka a), b), c), d) i e) ovoga
Zakona.
3.5. Redovni postupak oporezivanja
lanak 99.
Preprodavatelj moe primijeniti redovni postupak oporezivanja za bilo koju isporuku dobra za koju je propisan posebni
postupak oporezivanja mare iz lanka 95. ovoga Zakona.
lanak 100.
(1) Ako preprodavatelj primjenjuje redovni postupak oporezivanja isporuke umjetnikih djela, kolekcionarskih ili
antiknih predmeta koje sam uvozi, ima pravo od iznosa PDV-a, koji je obvezan platiti, odbiti iznos PDV-a koji je platio
pri uvozu.
(2) Ako preprodavatelj primjenjuje redovni postupak za oporezivanje isporuke umjetnikih djela koja je nabavio od
autora ili njegovih pravnih sljednika ili od poreznih obveznika koji nisu preprodavatelji, ima pravo od iznosa PDV-a,
koji je obvezan platiti, odbiti iznos PDV-a koji mu je obraunan za isporuena umjetnika djela.
(3) Pravo na odbitak PDV-a nastaje u trenutku kada nastaje obveza obrauna PDV-a za isporuku za koju je
preprodavatelj primijenio redovni postupak oporezivanja.
3.6. Odbitak pretporeza
lanak 101.
(1) Preprodavatelj koji primjenjuje posebni postupak oporezivanja mare ne moe od PDV-a koji je obvezan platiti
odbiti PDV koji je platio pri uvozu, odnosno PDV koji mu je obraunan za:
1. umjetnika djela, kolekcionarske ili antikne predmete koje je sam uvezao,
2. umjetnika djela koja su mu isporuili ili e mu ih isporuiti autori ili njihovi pravni sljednici,
3. umjetnika djela koja su mu isporuili ili e mu ih isporuiti porezni obveznici koji nisu preprodavatelji.
(2) Preprodavatelj koji primjenjuje posebni postupak oporezivanja mare ne moe od PDV-a, koji je obvezan platiti
odbiti PDV koji mu je obraunao drugi preprodavatelj za isporuena dobra, ako za isporuke tih dobara primjenjuje
posebni postupak oporezivanja mare.
45
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

3.7. Voenje evidencija


lanak 102.
(1) Preprodavatelj koji istodobno primjenjuje redovni postupak oporezivanja PDV-om i posebni postupak oporezivanja
mare, mora voditi posebnu evidenciju za svaki od ovih postupaka.
(2) Ministar financija pravilnikom propisuje oblik i sadraj evidencija za posebni postupak oporezivanja mare.
3.8. Iskazivanje PDV-a na raunima
lanak 103.
Preprodavatelj ne smije u raunima za isporuena dobra koja podlijeu posebnom postupku oporezivanja mare
izdvojeno iskazati iznos PDV-a.

4. Posebni postupak za prodaju putem javne drabe


lanak 104.
(1) Posebni postupak oporezivanja mare moe se primijeniti i u sluaju kada maru ostvari organizator prodaje putem
javne drabe za isporuke rabljenih dobara, umjetnikih djela, kolekcionarskih ili antiknih predmeta u svoje ime i za
raun osoba iz lanka 106. ovoga Zakona, temeljem ugovora prema kojemu se plaa provizija za prodaju tih dobara
putem javne drabe.
(2) Postupak iz stavka 1. ovoga lanka ne primjenjuje se na isporuke novih prijevoznih sredstava, obavljene u skladu s
uvjetima iz lanka 41. stavka 1. toaka a) i b) ovoga Zakona.
lanak 105.
(1) Organizator prodaje putem javne drabe je porezni obveznik koji u okviru svoje gospodarske djelatnosti, prodaje
dobra putem javne drabe, u cilju njihove prodaje najboljem ponuditelju.
(2) Nalogodavac organizatora prodaje putem javne drabe je svaka osoba koja organizatoru prodaje putem javne
drabe predaje dobra na temelju ugovora kojim je utvreno plaanje provizije za prodaju.
lanak 106.
Posebni postupak iz lanka 104. ovoga Zakona primjenjuje se na isporuke koje obavi organizator prodaje putem javne
drabe, djelujui u svoje ime i za raun jedne od sljedeih osoba:
a) osobe koja nije porezni obveznik,
b) drugog poreznog obveznika, ija je isporuka dobara koju je obavio temeljem ugovora prema kojemu se plaa
provizija za prodaju osloboena u skladu s lankom 40. stavkom 2. ovoga Zakona,
c) drugog poreznog obveznika, ija je isporuka dobara koju je obavio temeljem ugovora prema kojemu se plaa
provizija za prodaju osloboena u skladu s lankom 90. stavkom 1. ovoga Zakona i ukljuuje gospodarska dobra,
d) preprodavatelja, ija je isporuka dobara koju je obavio temeljem ugovora prema kojemu se plaa provizija za prodaju
oporeziva po posebnom postupku oporezivanja mare.
lanak 107.
Smatra se da je isporuka dobara poreznom obvezniku koji je organizator prodaje putem javne drabe obavljena u
vrijeme kada se odvija prodaja tih dobara putem javne drabe.
lanak 108.
Porezna osnovica za isporuku dobara prema posebnom postupku prodaje putem javne drabe je ukupni iznos rauna u
skladu s lankom 111. ovoga Zakona ispostavljenog kupcu od strane organizatora prodaje putem javne drabe, umanjen
za:
a) neto iznos koji je organizator prodaje putem javne drabe platio ili koji treba platiti svom nalogodavcu u skladu s
lankom 109. ovoga Zakona,
b) iznos PDV-a koji organizator prodaje putem javne drabe treba platiti za svoju isporuku.
lanak 109.
Neto iznos koji je organizator prodaje putem javne drabe platio ili koji treba platiti svom nalogodavcu jednak je razlici
izmeu cijene dobara postignute na javnoj drabi i iznosa provizije koji je organizator prodaje putem javne drabe
dobio ili kojega treba dobiti od svog nalogodavca, na osnovi ugovora prema kojemu se plaa provizija za prodaju.
lanak 110.
(1) Organizatori prodaje putem javne drabe koji isporuuju dobra prema uvjetima propisanima u lancima 104. i 106.
ovoga Zakona moraju u svojim knjigovodstvenim evidencijama iskazati sljedee:
46
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

a) iznos koji su primili ili trebaju primiti od kupca dobara,


b) iznos koji su doznaili ili trebaju doznaiti prodavatelju dobara.
(2) Iznosi iz stavka 1. ovoga lanka moraju se temeljiti na vjerodostojnoj dokumentaciji.
lanak 111.
(1) Organizatori prodaje putem javne drabe moraju kupcu izdati raun na kojem je posebno iskazano sljedee:
a) cijena dobara postignuta na javnoj drabi,
b) porezi, carine, pristojbe i slina davanja,
c) sporedni trokovi, kao to su provizije, trokovi pakiranja, prijevoza i osiguranja koje organizator obraunava kupcu
dobara.
(2) Na raunu koji izdaje organizator prodaje putem javne drabe ne smije biti izdvojeno iskazan PDV.
lanak 112.
(1) Organizator prodaje putem javne drabe kojemu su dobra predana temeljem ugovora prema kojemu se za prodaju
dobara putem javne drabe plaa provizija, mora svome nalogodavcu izdati obraun.
(2) U obraunu iz stavka 1. ovoga lanka mora biti posebno naveden iznos transakcije odnosno cijena dobara postignuta
na javnoj drai umanjena za iznos provizije koja je primljena ili e biti primljena od nalogodavca.
(3) Obraun iz stavka 2. ovoga lanka slui kao raun koji nalogodavac, ako je porezni obveznik, mora izdati
organizatoru prodaje na javnoj drabi u skladu s lankom 78. stavkom 1. ovoga Zakona.

5. Posebni postupak oporezivanja investicijskog zlata


5.1. Openito
lanak 113.
(1) U smislu ovoga Zakona investicijskim zlatom smatra se:
1. zlato u obliku poluga ili ploica, teina koje su prihvaene na tritu plemenitih metala, istoe jednake ili vee od
995 tisuinki, bez obzira je li predstavljeno vrijednosnim papirima ili nije,
2. zlatne kovanice:
a) istoe jednake ili vee od 900 tisuinki,
b) iskovane poslije 1800. godine,
c) koje trenutno jesu ili su bile zakonsko sredstvo plaanja u dravi podrijetla i
d) koje se uobiajeno prodaju po cijeni koja ne prelazi vie od 80% vrijednosti zlata na otvorenom tritu, sadranog u
kovanicama.
(2) U smislu ovoga lanka smatra se da se kovanice iz stavka 1. toke 2. ovoga lanka ne prodaju u numizmatike
svrhe.
5.2. Osloboenje od plaanja PDV-a
lanak 114.
PDV-a je osloboeno sljedee:
a) isporuka, stjecanje unutar Europske unije i uvoz investicijskog zlata, ukljuujui investicijsko zlato u obliku potvrda
o pojedinanoj ili skupnoj pohrani zlata, ili zlato kojim se trguje preko rauna za trgovanje zlatom, ukljuujui zajmove
u zlatu i zamjene sa zlatom (swap poslove) koji ukljuuju pravo vlasnitva ili potraivanja u vezi s investicijskim
zlatom, kao i transakcije u vezi s investicijskim zlatom koje ukljuuju ronice i terminske ugovore iji je rezultat
prijenos prava vlasnitva ili prava potraivanja u vezi s investicijskim zlatom,
b) usluge posrednika koji djeluju u ime i za raun druge osobe ako posreduju u isporuci zlata za svoga nalogodavca.
5.3. Pravo izbora na oporezivanje
lanak 115.
(1) Iznimno od odredbe lanka 114. ovoga Zakona, porezni obveznik koji proizvodi investicijsko zlato ili pretvara zlato
u investicijsko zlato, ima pravo izbora za oporezivanje isporuka investicijskog zlata koje obavlja drugim poreznim
obveznicima.
(2) Pravo na izbor za oporezivanje investicijskog zlata iz lanka 113. stavka 1. toke 1. ovoga Zakona ima porezni
obveznik koji u okviru svoje djelatnosti isporuuje zlato za industrijske potrebe drugom poreznom obvezniku.
47
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

(3) Ako se isporuitelj iz stavaka 1. i 2. ovoga lanka odlui za oporezivanje isporuka investicijskog zlata, pravo na
izbor za oporezivanje ima i posrednik za usluge iz lanka 114. toke b) ovoga Zakona.
(4) U sluaju isporuka zlatnog materijala ili zlatnih poluproizvoda istoe 325 tisuinki ili vee, ili investicijskog zlata
kod kojeg se primjenjuje pravo izbora za oporezivanje u smislu odredbe stavka 1. ovoga lanka, porezna obveza prelazi
na primatelja.
(5) Ministar financija pravilnikom propisuje uvjete za pravo izbora za oporezivanje.
5.4. Pravo na odbitak pretporeza
lanak 116.
(1) Ako je sljedea isporuka investicijskog zlata osloboena PDV-a, porezni obveznik ima pravo odbiti PDV koji je
platio ili mu je obraunan za:
a) investicijsko zlato koje mu je isporuila osoba koja je izabrala oporezivanje prema lanku 115. stavcima 1. i 2. ovoga
Zakona,
b) nabavu ili stjecanje unutar Europske unije ili za uvoz zlata, osim investicijskog zlata, koje je sam obavio, a koje je
porezni obveznik ili netko u njihovo ime naknadno pretvorio u investicijsko zlato,
c) usluge koje su mu obavljene, a koje se sastoje od promjene oblika, teine ili istoe zlata, ukljuujui i investicijsko
zlato.
(2) Porezni obveznik koji proizvodi investicijsko zlato ili zlato pretvara u investicijsko zlato, ima pravo odbiti PDV koji
je platio ili mu je obraunan za isporuena ili steena dobra unutar Europske unije, uvezena dobra ili obavljene usluge u
vezi s proizvodnjom ili pretvaranjem tog zlata, kao da je njegova sljedea isporuka toga zlata, koja je osloboena PDV-a
prema lanku 114. toki a) ovoga Zakona, oporeziva.
5.5. Voenje evidencija i uvanje dokumentacije
lanak 117.
Porezni obveznici moraju izdavati raune i voditi evidenciju o transakcijama s investicijskim zlatom i uvati podatke o
tome, ukljuujui i podatke o identitetu kupaca, u rokovima propisanima Opim poreznim zakonom.

6. Posebni postupci oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i


televizijskog emitiranja i elektroniki obavljene usluge osobama koje nisu porezni
obveznici
6.1. Openito
lanak 118. (NN 143/14)
(1) U vezi s posebnim postupcima oporezivanja iz lanaka 119. do 125.h ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedee
znaenje:
1. telekomunikacijskim uslugama smatraju se usluge iz lanka 26. stavka 1. toke a) i lanka 26. stavka 3. ovoga
Zakona,
2. uslugama radijskog i televizijskog emitiranja smatraju se usluge iz lanka 26. stavka 1. toke b) ovoga Zakona,
3. elektroniki obavljenim uslugama smatraju se usluge iz lanka 26. stavka 1. toke c) i lanka 26. stavka 4. ovoga
Zakona,
4. drava lanica potronje je drava lanica koja se smatra mjestom obavljanja telekomunikacijskih usluga, usluga
radijskog i televizijskog emitiranja i elektroniki obavljenih usluga,
5. prijava PDV-a za posebni postupak oporezivanja je prijava koja sadri podatke potrebne za utvrivanje iznosa
PDV-a koji pripada pojedinoj dravi lanici potronje.
(2) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu u vezi s posebnim postupcima iz ovoga lanka.
6.2. Posebni postupak oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i
elektroniki obavljene usluge koje obavljaju porezni obveznici koji nemaju sjedite u Europskoj uniji
lanak 119.
U vezi s lancima 119.a do 125. ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedee znaenje:
1. porezni obveznik koji nema sjedite na podruju Europske unije je porezni obveznik koji nema sjedite, stalnu
poslovnu jedinicu, prebivalite ili uobiajeno boravite na podruju Europske unije i koji ne mora biti registriran za
potrebe PDV-a,
48
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

2. drava lanica prijave je drava lanica koju izabere porezni obveznik koji nema sjedite na podruju Europske
unije kako bi u njoj prijavio poetak obavljanja svoje djelatnosti kao poreznog obveznika na podruju Europske unije u
skladu s odredbama o posebnom postupku oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog
emitiranja i elektroniki obavljene usluge koje obavljaju porezni obveznici koji nemaju sjedite u Europskoj uniji.
6.2.1. Primjena posebnog postupka
lanak 119.a (NN 143/14)
Posebni postupak oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektroniki
obavljene usluge primjenjuje se na sve takve usluge koje porezni obveznik koji nema sjedite na podruju Europske
unije obavi na podruju Europske unije osobama koje nisu porezni obveznici, a koje imaju sjedite, prebivalite ili
uobiajeno boravite u bilo kojoj dravi lanici
6.2.2. Prijava Poreznoj upravi za primjenu posebnog postupka oporezivanja
lanak 120. (NN 143/14)
(1) Porezni obveznik koji nema sjedite na podruju Europske unije, a koji za dravu lanicu prijave izabere Republiku
Hrvatsku, mora Poreznoj upravi elektronikim putem prijaviti poetak i prestanak svoje djelatnosti kao poreznog
obveznika ili promjenu djelatnosti na nain da vie ne ispunjava uvjete za primjenu posebnog postupka oporezivanja.
(2) U prijavi iz stavka 1. ovoga lanka porezni obveznik koji nema sjedite na podruju Europske unije mora navesti
sljedee podatke: ime i prezime (naziv), potansku adresu, elektroniku adresu, ukljuujui internetske stranice,
nacionalni porezni broj ako ga ima i izjavu da nije registriran za potrebe PDV-a unutar Europske unije. Porezni
obveznik koji nema sjedite na podruju Europske unije obavjetava Poreznu upravu o svim promjenama dostavljenih
podataka.
(3) Poreznom obvezniku iz stavka 1. ovoga lanka Porezna uprava dodjeljuje identifikacijski broj i o tome ga izvjeuje
elektronikim putem.
6.2.3. Brisanje iz evidencije
lanak 121. (NN 143/14)
Poreznog obveznika iz lanka 120. stavka 1. ovoga Zakona Porezna uprava brisat e iz evidencije poreznih obveznika u
bilo kojem od sljedeih sluajeva ako:
a) podnese obavijest da vie ne obavlja telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i
elektroniki obavljene usluge iz lanka 118. stavka 1. toaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona,
b) se na drugi nain moe pretpostaviti da je njegova oporeziva djelatnost prestala,
c) vie ne ispunjava uvjete za primjenu posebnog postupka oporezivanja,
d) ne postupa u skladu s odredbama posebnog postupka oporezivanja.
6.2.4. Podnoenje prijave PDV-a za posebni postupak oporezivanja
lanak 122. (NN 143/14)
(1) Porezni obveznik iz lanka 120. stavka 1. ovoga Zakona obvezan je za svako kalendarsko tromjeseje u roku od 20
dana od dana zavretka razdoblja oporezivanja na koje se prijava odnosi, Poreznoj upravi podnijeti prijavu PDV-a za
posebni postupak oporezivanja, bez obzira na to je li ili nije u tom razdoblju obavljao telekomunikacijske usluge, usluge
radijskog i televizijskog emitiranja i elektroniki obavljene usluge. Prijava PDV-a za posebni postupak oporezivanja
podnosi se elektronikim putem.
(2) U prijavi PDV-a iz stavka 1. ovoga lanka porezni obveznik mora navesti svoj identifikacijski broj iz lanka 120.
stavka 3. ovoga Zakona i za svaku dravu lanicu potronje u kojoj treba platiti PDV, ukupnu vrijednost obavljenih
usluga iz lanka 26. ovoga Zakona u razdoblju oporezivanja bez PDV-a, ukupan iznos pripadajueg PDV-a po stopama,
stope PDV-a koje se primjenjuju te ukupan iznos PDV-a koji treba platiti.
(3) Iznosi u prijavi PDV-a iz stavka 1. ovoga lanka iskazuju se u kunama. Ako su isporuke obavljene u drugim
valutama, porezni obveznik koji nema sjedite na podruju Europske unije u prijavi PDV-a iz stavka 1. ovoga lanka
primjenjuje teaj koji vrijedi na posljednji dan razdoblja oporezivanja. Preraunavanje se obavlja prema teaju koji
objavljuje Europska sredinja banka za taj dan ili, ako se teaj za taj dan ne objavljuje, za dan sljedee objave teaja.
6.2.5. Plaanje PDV-a
lanak 123. (NN 143/14)
Porezni obveznik iz lanka 120. stavka 1. ovoga Zakona mora platiti PDV prilikom podnoenja prijave PDV-a za
posebni postupak oporezivanja, pozivajui se na odgovarajui referentni broj prijave PDV-a za posebni postupak
oporezivanja, a najkasnije do roka za podnoenje te prijave. Uplata se obavlja u kunama na uplatni raun propisan
posebnim propisom.
49
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

6.2.6. Pravo na odbitak pretporeza


lanak 124. (NN 143/14)
(1) Porezni obveznik koji primjenjuje posebni postupak oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i
televizijskog emitiranja i elektroniki obavljene usluge, a koji nema sjedite u Europskoj uniji nema pravo na odbitak
pretporeza prema odredbama lanka 58. ovoga Zakona, odnosno lanka 168. Direktive Vijea 2006/112/EZ.
(2) Porezni obveznik iz stavka 1. ovoga lanka ima pravo na povrat PDV-a prema odredbama lanka 67. ovoga Zakona,
odnosno lanka 2. stavka 1. Trinaeste Direktive Vijea 86/560/EEZ i u tom sluaju ne primjenjuje se uvjet uzajamnosti.
6.2.7. Voenje evidencija i uvanje podataka
lanak 125. (NN 143/14)
Porezni obveznik iz lanka 120. stavka 1. ovoga Zakona mora voditi evidenciju o transakcijama obuhvaenima ovim
posebnim postupkom oporezivanja kako bi omoguio poreznom tijelu drave lanice potronje provjeru ispravnosti
prijave PDV-a za posebni postupak oporezivanja. Ta evidencija mora na zahtjev, u elektronikom obliku biti stavljena
na raspolaganje Poreznoj upravi Republike Hrvatske i poreznom tijelu drave lanice potronje. Porezni obveznik je
obvezan podatke uvati 10 godina od zavretka godine u kojoj su transakcije obavljene.
6.3. Posebni postupak oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i
elektroniki obavljene usluge koje obavljaju porezni obveznici sa sjeditem u Europskoj uniji, ali bez sjedita u dravi
lanici potronje
lanak 125.a (NN 143/14)
(1) U vezi s lancima 125.b do 125.h ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedee znaenje:
1. porezni obveznik koji nema sjedite u dravi lanici potronje je porezni obveznik koji ima sjedite, stalnu
poslovnu jedinicu, prebivalite ili uobiajeno boravite na podruju Europske unije, ali nema sjedite, stalnu poslovnu
jedinicu, prebivalite ili uobiajeno boravite na podruju drave lanice potronje,
2. drava lanica prijave je drava lanica u kojoj porezni obveznik ima sjedite, prebivalite ili uobiajeno boravite,
a ako nema sjedite, prebivalite ili uobiajeno boravite na podruju Europske unije, drava lanica u kojoj ima stalnu
poslovnu jedinicu.
(2) Ako porezni obveznik nema sjedite, prebivalite ili uobiajeno boravite na podruju Europske unije, ali u njoj ima
vie od jedne stalne poslovne jedinice, drava lanica prijave je drava lanica sa stalnom poslovnom jedinicom koju
porezni obveznik navede kao dravu u kojoj e primjenjivati posebni postupak oporezivanja, a ta ga odluka obvezuje na
primjenu posebnog postupka oporezivanja u tekuoj kalendarskoj godini i tijekom sljedee dvije kalendarske godine.
6.3.1. Primjena posebnog postupka
lanak 125.b (NN 143/14)
Posebni postupak za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektroniki obavljene
usluge primjenjuje se na sve takve usluge koje porezni obveznik koji nema sjedite u dravi lanici potronje obavi na
podruju Europske unije osobama koje nisu porezni obveznici, a koje imaju sjedite, prebivalite ili uobiajeno
boravite u dravi lanici potronje.
6.3.2. Prijava Poreznoj upravi za primjenu posebnog postupka oporezivanja
lanak 125.c (NN 143/14)
(1) Porezni obveznik koji nema sjedite u dravi lanici potronje, a u Republici Hrvatskoj je prijavio primjenu
posebnog postupka oporezivanja, mora Poreznoj upravi elektronikim putem prijaviti poetak i prestanak svoje
djelatnosti u okviru posebnog postupka oporezivanja ili promjenu te djelatnosti na nain da vie ne ispunjava uvjete za
primjenu posebnog postupka oporezivanja.
(2) Porezni obveznik iz stavka 1. ovoga lanka za primjenu posebnog postupka oporezivanja koristi PDV
identifikacijski broj iz lanka 77. ovoga Zakona.
6.3.3. Brisanje iz evidencije
lanak 125.d (NN 143/14)
Poreznog obveznika iz lanka 125.c stavka 1. ovoga Zakona Porezna uprava brisat e iz evidencije poreznih obveznika
koji primjenjuju posebni postupak oporezivanja u bilo kojem od sljedeih sluajeva ako:
a) podnese obavijest da vie ne obavlja telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i
elektroniki obavljene usluge,
b) se na drugi nain moe pretpostaviti da je njegova oporeziva djelatnost prestala,
c) vie ne ispunjava uvjete za primjenu posebnog postupka oporezivanja,
50
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

d) ne postupa u skladu s odredbama posebnog postupka oporezivanja.


6.3.4. Podnoenje prijave PDV-a za posebni postupak oporezivanja
lanak 125.e (NN 143/14)
(1) Porezni obveznik iz lanka 125.c stavka 1. ovoga Zakona obvezan je za svako kalendarsko tromjeseje u roku od 20
dana od dana zavretka razdoblja oporezivanja na koje se prijava odnosi, Poreznoj upravi podnijeti prijavu PDV-a za
posebni postupak oporezivanja, bez obzira je li ili nije u tom razdoblju obavljao telekomunikacijske usluge, usluge
radijskog i televizijskog emitiranja i elektroniki obavljene usluge. Prijava PDV-a za posebni postupak oporezivanja
podnosi se elektronikim putem.
(2) U prijavi PDV-a iz stavka 1. ovoga lanka porezni obveznik mora navesti svoj PDV identifikacijski broj iz lanka
77. ovoga Zakona i, za svaku dravu lanicu potronje u kojoj treba platiti PDV, ukupnu vrijednost obavljenih usluga iz
lanka 26. ovoga Zakona u razdoblju oporezivanja, bez PDV-a, ukupan iznos pripadajueg PDV-a po stopama, stope
PDV-a koje se primjenjuju te ukupan iznos PDV-a koji treba platiti.
(3) Ako porezni obveznik iz lanka 125.c stavka 1. ovoga Zakona uz stalnu poslovnu jedinicu u tuzemstvu ima jednu ili
vie stalnih poslovnih jedinica u dravama lanicama iz kojih obavlja usluge, u prijavi PDV-a za posebni postupak
oporezivanja, osim podataka iz stavka 2. ovoga lanka, mora navesti za svaku dravu lanicu u kojoj ima stalnu
poslovnu jedinicu ukupnu vrijednost obavljenih usluga iz lanka 26. ovoga Zakona zajedno s PDV identifikacijskim
brojem ili drugim odgovarajuim poreznim brojem stalne poslovne jedinice za svaku dravu lanicu potronje.
(4) Iznosi u prijavi PDV-a iz stavka 1. ovoga lanka iskazuju se u kunama. Ako su isporuke obavljene u drugim
valutama, porezni obveznik iz lanka 125.c stavka 1. ovoga Zakona primjenjuje teaj koji vrijedi na posljednji dan
razdoblja oporezivanja. Preraunavanje se obavlja prema teaju koji objavljuje Europska sredinja banka za taj dan ili,
ako se teaj za taj dan ne objavljuje, za dan sljedee objave teaja.
6.3.5. Plaanje PDV-a
lanak 125.f (NN 143/14)
Porezni obveznik iz lanka 125.c stavka 1. ovoga Zakona mora platiti PDV prilikom podnoenja prijave PDV-a za
posebni postupak oporezivanja, pozivajui se na odgovarajui referentni broj prijave PDV-a za posebni postupak
oporezivanja, a najkasnije do roka za podnoenje te prijave. Uplata se obavlja u kunama na uplatni raun propisan
posebnim propisom.
6.3.6. Pravo na odbitak pretporeza
lanak 125.g (NN 143/14)
(1) Porezni obveznik koji primjenjuje posebni postupak oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i
televizijskog emitiranja i elektroniki obavljene usluge, a koji ima sjedite u Europskoj uniji, ali bez sjedita u dravi
lanici potronje nema pravo na odbitak pretporeza prema odredbama lanka 58. ovoga Zakona, odnosno lanka 168.
Direktive Vijea 2006/112/EZ.
(2) Porezni obveznik iz stavka 1. ovoga lanka u dravi lanici potronje povrat PDV-a moe zatraiti sukladno lanku
2. stavku 1. i lanku 3. Direktive Vijea 2008/9/EZ.
(3) Ako porezni obveznik iz stavka 1. ovoga lanka primjenjuje posebni postupak oporezivanja, a u dravi lanici
potronje obavlja i isporuke koje nisu obuhvaene posebnim postupkom u vezi s kojima je obvezan registrirati se za
potrebe PDV-a u toj dravi lanici, ima pravo na odbitak pretporeza za isporuke obuhvaene posebnim postupkom
sukladno odredbama lanka 58. ovoga Zakona, odnosno lanka 168. Direktive Vijea 2006/112/EZ temeljem prijave
PDV-a iz lanka 85. ovoga Zakona, odnosno lanka 250. Direktive Vijea 2006/112/EZ.
6.3.7. Voenje evidencija i uvanje podataka
lanak 125.h (NN 143/14)
Porezni obveznik iz lanka 125.c stavka 1. ovoga Zakona mora voditi evidenciju o transakcijama obuhvaenima ovim
posebnim postupkom oporezivanja kako bi omoguio poreznom tijelu drave lanice potronje provjeru tonosti prijave
PDV-a. Ta evidencija mora na zahtjev, u elektronikom obliku biti stavljena na raspolaganje Poreznoj upravi Republike
Hrvatske i poreznom tijelu drave lanice potronje. Porezni obveznik je obvezan podatke uvati 10 godina od
zavretka godine u kojoj su transakcije obavljene.

51
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

7. POSTUPAK OPOREZIVANJA PREMA NAPLAENIM NAKNADAMA


lanak 125.i (NN 143/14)
(1) Porezni obveznik sa sjeditem, stalnom poslovnom jedinicom, prebivalitem ili uobiajenim boravitem u tuzemstvu
ija vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila vea od 3.000.000,00 kuna bez PDVa, moe obraunavati i plaati PDV na temelju naplaenih naknada za obavljene isporuke.
(2) Vrijednost isporuka iz stavka 1. ovoga lanka odnosi se na vrijednost isporuka iz lanka 90. stavaka 5. i 6. ovoga
Zakona.
(3) Iznimno od lanka 30. ovoga Zakona, poreznom obvezniku koji primjenjuje postupak oporezivanja prema
naplaenim naknadama obveza obrauna PDV-a nastaje na dan primitka plaanja.
(4) Iznimno od lanka 57. ovoga Zakona, porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaenim
naknadama ima pravo na odbitak pretporeza u trenutku kada je isporuitelju platio raun za isporuena dobra ili
obavljene usluge.
(5) Porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaenim naknadama u raunu mora navesti
obraun prema naplaenim naknadama.
lanak 125.j (NN 143/14)
Obraun PDV-a prema postupku oporezivanja prema naplaenim naknadama ne primjenjuje se na:
a) isporuke dobara unutar Europske unije,
b) stjecanje dobara unutar Europske unije,
c) isporuke ili premjetanje dobara iz lanka 30. stavaka 8. i 9. ovoga Zakona,
d) usluge iz lanka 17. stavka 1. ovoga Zakona,
e) isporuke za koje je primatelj obvezan platiti PDV prema lanku 75. stavku 1. toki 7. i lanku 75. stavcima 2. i 3.
ovoga Zakona te u sluaju iz lanka 7. stavka 9. ovoga Zakona,
f) isporuke u okviru posebnog postupka oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog
emitiranja i elektroniki obavljene usluge osobama koje nisu porezni obveznici.
lanak 125.k (NN 143/14)
(1) Porezni obveznik iz lanka 125.i stavka 1. ovoga Zakona koji eli primjenjivati postupak oporezivanja prema
naplaenim naknadama mora najkasnije do kraja tekue kalendarske godine podnijeti pisanu izjavu nadlenoj ispostavi
Porezne uprave o poetku primjene postupka oporezivanja prema naplaenim naknadama.
(2) Porezni obveznik koji dostavi izjavu o primjeni postupka oporezivanja prema naplaenim naknadama iz stavka 1.
ovoga lanka moe primjenjivati taj postupak od 1. sijenja sljedee kalendarske godine i time se obvezuje na primjenu
toga postupka na rok od tri godine. Ako porezni obveznik, ija vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj
kalendarskoj godini nije bila vea od 3.000.000,00 kuna bez PDV-a, u roku iz stavka 1. ovoga lanka ne obavijesti
nadlenu ispostavu Porezne uprave o promjeni naina obrauna PDV-a, smatrat e se da i dalje primjenjuje postupak
oporezivanja prema naplaenim naknadama.
(3) Porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaenim naknadama mora osigurati sve podatke
potrebne za utvrivanje i plaanje PDV-a.
(4) Ako nadlena ispostava Porezne uprave utvrdi da podaci koje je porezni obveznik naveo u izjavi iz stavka 1. ovoga
lanka nisu bili toni, moe poreznom obvezniku zabraniti primjenu postupka oporezivanja prema naplaenim
naknadama i o tome donosi rjeenje, pri emu alba ne odgaa izvrenje rjeenja.
(5) Porezni obveznik koji je primjenjivao postupak oporezivanja prema naplaenim naknadama u prijavi PDV-a za prvo
razdoblje oporezivanja nakon prelaska na obraun PDV-a prema obavljenim isporukama mora iskazati sve obavljene, a
nenaplaene isporuke prije promjene naina obrauna PDV-a kao naplaene te ima pravo odbiti PDV sadran u
primljenim isporukama koje nije platio do promjene naina obrauna PDV-a.
(6) Porezni obveznik iz stavka 5. ovoga lanka mora nadlenoj ispostavi Porezne uprave kao prilog uz prijavu PDV-a za
prvo razdoblje oporezivanja nakon prelaska na obraun PDV-a prema obavljenim isporukama dostaviti popis svih
izdanih, a nenaplaenih rauna i svih primljenih, a neplaenih rauna do promjene naina obrauna PDV-a.
(7) Ministar financija propisuje detaljne odredbe za primjenu postupka oporezivanja prema naplaenim naknadama.

52
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

XVI. POREZNI ZASTUPNIK


lanak 126. (NN 143/14)
(1) Ako je prema lanku 75. ovoga Zakona PDV obvezan platiti porezni obveznik koji u tuzemstvu nema sjedite, ali
ima sjedite u drugoj dravi lanici, taj porezni obveznik moe imenovati poreznog zastupnika kao osobu koja je
obvezna platiti PDV.
(2) Ako je prema lanku 75. ovoga Zakona PDV obvezan platiti porezni obveznik koji nema sjedite u tuzemstvu niti na
podruju Europske unije, ali ima sjedite u treoj zemlji ili na treem podruju, taj porezni obveznik mora imenovati
poreznog zastupnika kao osobu koja je obvezna platiti PDV ako Republika Hrvatska nije sklopila sporazume o
meusobnoj pomoi koji su po opsegu slini onima koji su propisani Direktivom Vijea 2010/24/EU od 16. oujka
2010. o uzajamnoj pomoi kod naplate potraivanja vezanih za poreze, carine i druge mjere (SL L 84, 31. 3. 2010.) i
Uredbom Vijea (EU) br. 904/2010 od 7. listopada 2010. o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u podruju
poreza na dodanu vrijednost (SL L 268, 12. 10. 2010.). Porezni obveznik iz ovoga stavka ne mora imenovati poreznog
zastupnika u sluaju kada taj porezni obveznik obavlja usluge prema posebnom postupku oporezivanja za
telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektroniki obavljene usluge iz lanka 119.a
ovoga Zakona te u sluaju kada obavlja iskljuivo povremeni meunarodni cestovni prijevoz putnika na podruju
Republike Hrvatske.
(3) Porezni zastupnici iz ovoga lanka moraju biti porezni obveznici sa sjeditem odnosno prebivalitem ili uobiajenim
boravitem u tuzemstvu.
(4) Porezni zastupnik odgovara kao jamac platac za plaanje PDV-a.
(5) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga lanka u vezi poreznih zastupnika.

XVII. ODGOVORNOST
lanak 127. (NN 143/14)
(1) Porezni obveznik kojemu je obavljena isporuka dobara ili usluga u tuzemstvu odgovara kao jamac platac za plaanje
PDV-a ako iz objektivnih okolnosti proizlazi da je znao ili morao znati da s takvom transakcijom sudjeluje u
prijevarnim aktivnostima kojima je namjera izbjegavanje plaanja PDV-a.
(2) Ako Porezna uprava sumnja da su isporuke dobara i usluga dio transakcija ija je namjera izbjegavanje plaanja
PDV-a, tada e poreznog obveznika koji sudjeluje u takvim transakcijama obavijestiti o tim okolnostima i njegovoj
odgovornosti za plaanje PDV-a. Od dana primitka takve obavijesti Porezna uprava smatrat e da je porezni obveznik
znao ili morao znati da s takvim transakcijama sudjeluje u prijevarnim aktivnostima kojima je namjera izbjegavanje
plaanja PDV-a.
(3) Porezni obveznik kojemu je obavljena isporuka dobara ili usluga u tuzemstvu odgovara za plaanje PDV-a u bilo
kojem od sljedeih sluajeva:
a) kada raun ili druga isprava kojom se zaraunavaju isporuena dobra ili obavljene usluge, ije je izdavanje propisano
lancima 78. i 79. ovoga Zakona, nije izdana ili je u njoj netono obraunan PDV,
b) kada poreznom obvezniku koji mu je obavio isporuku nije platio najmanje iznos PDV-a obraunanog u raunu u roku
propisanom posebnim propisom o financijskom poslovanju od dana izdavanja rauna.
(4) Ministar financija propisuje detaljne odredbe o provedbi ovoga lanka.

XVIII. NADZOR
lanak 128.
(1) Provedbu ovoga Zakona nadzire Ministarstvo financija, Porezna uprava i Carinska uprava.
(2) Ministarstvo financija, Porezna uprava moe rjeenjem zabraniti daljnji rad poreznom obvezniku ako ne obraunava
ili ne uplauje PDV u zakonom propisanom roku.
(3) Zabrana rada moe trajati dok ne izvri plaanje obraunatih obveza.
(4) alba izjavljena protiv rjeenja iz stavka 2. ovoga lanka ne zadrava izvrenje rjeenja.
53
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

(5) Zabrana iz stavka 2. ovoga lanka izvrava se peaenjem poslovnih prostorija u kojima porezni obveznik obavlja
djelatnost, kao i peaenjem opreme i sredstava koja mu slue za rad.

XIX. PRAVNA SREDSTVA


lanak 129. (NN 148/13)
(1) Glede albenog postupka, zastare, obraunavanja, naplate i povrata PDV-a primjenjuju se odredbe Opeg poreznog
zakona. Glede prekrajnog postupka primjenjuju se odredbe Prekrajnog zakona.
(2) Carinski ured koji je nadlean za provoenje carinskog postupka, postupke iz stavka 1. ovoga lanka u vezi uvoznog
duga provest e u skladu s odredbama carinskih propisa.

XX. PREKRAJNE ODREDBE


lanak 130.
(1) Novanom kaznom za prekraj kaznit e se porezni obveznik u iznosu od 1.000,00 do 200.000,00 kuna ako:
1. kao osoba koja stjee nova prijevozna sredstva ne obrauna PDV (lanak 75. stavak 1. toka 4. i lanak 76. stavak
6.),
2. ne obrauna PDV u sluaju prijenosa porezne obveze (lanak 75. stavak 1. toke 6. i 7. te lanak 75. stavci 2. i 3.),
3. ne prijavi ili ne prijavi u propisanom roku svaku promjenu ili prestanak svoje djelatnosti kao poreznog obveznika ili
ne podnese zahtjev za izdavanje PDV identifikacijskog broja (lanak 77.),
4. u raunu ne iskae sve propisane podatke (lanak 79.),
5. u raunu iznos PDV-a koji treba platiti nije iskazan u kunama (lanak 81.),
6. ne izvijesti nadlenu ispostavu Porezne uprave da e raune koje je izdao i koje je primio uvati izvan podruja
Republike Hrvatske (lanak 82. stavak 3.),
7. pone primjenjivati postupak oporezivanja mare u posebnim sluajevima, a o tome nije izvijestio ili nije u
propisanom roku izvijestio nadlenu ispostavu Porezne uprave (lanak 97. stavak 3.),
8. ne popie zalihe dobara za koje se mijenja stopa PDV-a (lanak 135.).
(2) Novanom kaznom od 500,00 do 40.000,00 kuna kaznit e se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
lanak 131. (NN 143/14)
(1) Novanom kaznom za prekraj kaznit e se porezni obveznik u iznosu od 2.000,00 do 500.000,00 kuna, ako:
1. ne obrauna PDV na nain propisan lankom 85. ovoga Zakona (lanak 85. stavci 1. i 3.),
2. netono utvrdi poreznu osnovicu (lanak 7. stavak 10., lanci 33., 34., 35., 92. i 96. te lanak 97. stavak 5.),
3. ne obrauna PDV po propisanoj stopi (lanci 37. i 38.),
4. koristi osloboenja od plaanja PDV-a suprotno odredbama Zakona (lanci 39. do 54.)
5. odbije pretporez koji se po ovome Zakonu ne moe odbiti (lanak 57. stavak 2., lanci 94., 101., 116. i lanak 124.
stavak 1.),
6. ne uplati ili ne uplati u propisanom roku obraunani i prijavljeni iznos PDV-a na propisani uplatni raun (lanak 76.),
7. ne izda raun ili ga ne izda u propisanom roku (lanak 78. stavci 1., 2. i 4.),
8. raun izda primatelj koji ne ispunjava uvjete za izdavanje rauna (lanak 78. stavak 6.),
9. ne uva raune i ostalu dokumentaciju u propisanom roku (lanak 82. stavci 1., 4. i 5.),
10. u svom knjigovodstvu ne osigurava sve podatke u vezi s obraunom i plaanjem PDV-a (lanak 83.),
11. ne podnese ili ne podnese u propisanom roku nadlenoj ispostavi Porezne uprave prijavu PDV-a i prijavu o
tuzemnim isporukama s prijenosom porezne obveze (lanak 85. stavci 6. i 10.),
12. porezni obveznik u prijavi PDV-a, koju podnosi za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine ili za
posljednje razdoblje oporezivanja u kojem je poslovao, ne obavi sva usklaenja i ispravke (lanak 85. stavak 7.),
13. u prijavi PDV-a ne iskae sve propisane podatke (lanak 85. stavci 1. i 2.),
54
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

14. prijavu za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih drava lanica Europske unije ne podnese ili ne podnese u
propisanom roku ili ne iskae sve propisane podatke (lanak 86.),
15. ne podnese ili ne podnese u roku prijavu za isporuke ili stjecanje novih prijevoznih sredstava ili ako ne iskae
vrijednost isporuka odnosno stjecanja novih prijevoznih sredstava (lanak 87.),
16. Zbirnu prijavu ne podnese ili ju ne podnese u propisanom roku ili ne iskae sve propisane podatke (lanci 88. i 89.),
17. obrauna PDV po posebnom postupku oporezivanja, a djeluje samo kao posrednik (lanak 91. stavak 1.),
18. kao preprodavatelj istodobno primjenjuje redovni postupak oporezivanja PDV-om i posebni postupak oporezivanja
mare, a ne vodi ili netono vodi posebne evidencije za svaki od ovih postupaka (lanak 102.),
19. na raunu za isporuena dobra koja podlijeu posebnom postupku oporezivanja mare iskae iznos PDV-a (lanak
103.),
20. kao organizator prodaje putem javne drabe u evidencijama ne iskae propisane podatke (lanak 110.),
21. kao organizator prodaje putem javne drabe u raunu ne iskae propisane podatke ili izdvojeno iskae iznos PDV-a
(lanak 111.),
22. ne izdaje raune i/ili ne vodi evidencije o transakcijama s investicijskim zlatom odnosno ne uva potrebne podatke u
propisanom roku (lanak 117.),
23. ne podnese prijavu u vezi s posebnim postupcima ili je ne podnese u propisanom roku (lanak 122. stavak 1. i
lanak 125.e stavak 1.),
24. obraunani i prijavljeni PDV za posebne postupke ne plati ili ne plati u propisanom roku u kunama na uplatni raun
propisan posebnim propisom (lanak 123. i 125.f),
25. ne vodi evidencije o transakcijama u okviru posebnih postupaka oporezivanja ili ako ih na zahtjev Porezne uprave
Republike Hrvatske i poreznog tijela drave lanice potronje ne stavi na raspolaganje ili ih ne uva u propisanom roku
(lanak 125. i 125.h),
26. ne vodi evidencije o postupku oporezivanja prema naplaenim naknadama te ako ne obrauna i uplati PDV na
propisani nain (lanak 125.i, 125.j i 125.k),
27. kao porezni zastupnik ne ispunjava porezne obveze (lanak 126. stavak 4.).
(2) Novanom kaznom od 1.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit e se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
(3) Za prekraje iz stavka 1. ovoga lanka uinjene u povratu u roku od dvije godine nadleno tijelo koje provodi
prekrajni postupak moe izrei poreznom obvezniku uz novanu kaznu i zatitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti,
i to poreznom obvezniku fizikoj osobi u trajanju od jednog mjeseca do jedne godine, a pravnoj osobi u trajanju od tri
mjeseca do jedne godine.

XXI. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE


lanak 132.
Porezni obveznici koji su osobne automobile ili druga sredstva za osobni prijevoz poreznog obveznika, poslovodnih,
rukovodnih i drugih zaposlenih nabavili do 31. prosinca 2009. koristili pravo na odbitak pretporeza, te obraunavali i
plaali PDV na 30% iznosa troka amortizacije za iznos do 400.000,00 kuna nabavne vrijednosti tih sredstava, odnosno
na 100% iznosa troka amortizacije za iznos koji prelazi 400.000,00 kuna nabavne vrijednosti, obvezni su i dalje
obraunavati i plaati PDV na vlastitu potronju na 30%, odnosno 100% iznosa troka amortizacije do isteka
amortizacijskog vijeka, odnosno trenutka prodaje, darovanja, otuenja na drugi nain ili unitenja tih sredstava.
lanak 133.
Sa zahtjevima za povrat PDV-a inozemnim poreznim obveznicima koji se odnose na razdoblje povrata prije pristupanja
Republike Hrvatske Europskoj uniji postupat e se po odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost koji je bio na
snazi prije stupanja na snagu ovoga Zakona.
lanak 134.
Danom stupanja na snagu odredbi o promjeni stope PDV-a porezni obveznici duni su popisati zalihe dobara za koja se
mijenja stopa PDV-a.
lanak 135.
(1) Na nekretnine koje su do 31. prosinca 1997. izgraene (gotove dovrene), isporuene ili plaene i na koje se
obraunava porez na promet nekretnina u smislu odredbe lanka 25. Zakona o porezu na promet nekretnina, ne plaa se
PDV.
55
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

(2) PDV se ne plaa na isporuku poljoprivrednog zemljita i graevinskog zemljita sa ili bez graevine na njemu.
lanak 136.
Poreznim obveznicima koji prema raspoloivim podacima Porezne uprave na dan stupanja na snagu ovoga Zakona
obavljaju transakcije s inozemnim poreznim obveznicima Porezna uprava dodijelit e PDV identifikacijski broj iz
lanka 77. stavka 6. ovoga Zakona ili e ga dodijelit po podnesenom zahtjevu poreznog obveznika. alba na rjeenje se
moe podnijeti u roku od 15 dana od dana primitka rjeenja.
lanak 137.
(1) Odredbe Zakona o porezu na dodanu vrijednost koje su bile na snazi u vrijeme kada su dobra podvrgnuta
postupcima privremenog uvoza s potpunim osloboenjem od plaanja uvozne carine ili jednom od postupaka iz lanka
51. stavka 1. ovoga Zakona, odnosno slinim postupcima, primjenjuju se i nakon dana pristupanja Republike Hrvatske
Europskoj uniji sve dok se na ta dobra ne prestanu primjenjivati ti postupci, ako su ispunjeni sljedei uvjeti:
a) da su ta dobra unesena u Europsku uniju ili u Republiku Hrvatsku prije dana pristupanja Europskoj uniji,
b) da su ta dobra podvrgnuta tim postupcima prilikom ulaska u Europsku uniju ili u Republiku Hrvatsku,
c) da se ti postupci nisu prestali primjenjivati na ta dobra prije dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.
(2) Odredbe koje su bile na snazi u vrijeme kada su dobra podvrgnuta carinskom postupku provoza primjenjuju se i
nakon dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji sve dok se na ta dobra ne prestane primjenjivati taj
postupak, ako su ispunjeni sljedei uvjeti:
a) da su ta dobra podvrgnuta carinskom postupku provoza prije dana pristupanja Europskoj uniji,
b) da se ti postupci nisu prestali primjenjivati na ta dobra prije dana pristupanja Europskoj uniji.
(3) Ako se u postupku utvrdi da su dobra bila u slobodnom prometu u Republici Hrvatskoj ili na podruju Europske
unije, uvozom tih dobara smatra se sljedee:
a) izuzimanje, ukljuujui i nepropisno izuzimanje dobara iz postupaka privremenog uvoza kojima su bila podvrgnuta
prije dana pristupanja Europskoj uniji prema uvjetima iz stavka 1. ovoga lanka,
b) izuzimanje, ukljuujui i nepropisno izuzimanje dobara iz postupaka navedenih u lanku 51. stavku 1. ovoga Zakona
ili slinih postupaka kojima su bila podvrgnuta prije dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, prema
uvjetima iz stavka 1. ovoga lanka,
c) prestanak bilo kojih postupaka iz stavka 2. ovoga lanka koji je zapoeo na podruju Republike Hrvatske prije dana
pristupanja Europskoj uniji, u svrhu isporuke dobara uz naknadu koju je obavio porezni obveznik koji djeluje kao takav
prije tog dana na podruju Republike Hrvatske,
d) svaka nepravilnost ili prekraj poinjeni tijekom carinskog postupka provoza koji je zapoeo prema uvjetima iz toke
c) ovoga stavka.
(4) Osim sluajeva iz stavka 3. ovoga lanka, uvozom dobara smatra se koritenje dobara koja je porezni obveznik ili
osoba koja nije porezni obveznik primio, odnosno koja su mu isporuena na podruju Republike Hrvatske ili na
podruju Europske unije prije dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, a koristi ta dobra u Republici
Hrvatskoj nakon dana pristupanja u Europsku uniju, ako su ispunjeni sljedei uvjeti:
a) da je isporuka tih dobara bila osloboena PDV-a ili je mogla biti osloboena prema lanku 45. stavku 1. tokama 1. i
2. ovoga Zakona,
b) da ta dobra nisu bila uvezena u Europsku uniju ili u Republiku Hrvatsku prije dana pristupanja.
(5) U sluajevima iz stavka 3. ovoga lanka mjestom isporuke u smislu lanka 28. stavka 2. ovoga Zakona smatra se
drava lanica na podruju koje se na dobra iz stavka 3. ovoga lanka prestanu primjenjivati postupci kojima su bila
podvrgnuta prije dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.
(6) Iznimno od odredbi lanka 32. stavaka 2., 3., i 4. ovoga Zakona, uvoz dobara u smislu stavaka 3. i 4. ovoga lanka
ne smatra se oporezivim dogaajem ako je ispunjen jedan od sljedeih uvjeta:
a) uvezena dobra su otpremljena ili prevezena izvan Europske unije,
b) uvezena dobra, u smislu stavka 3. toke a) ovoga lanka, nisu prijevozna sredstva i otpremljena su natrag ili
prevezena u dravu lanicu iz koje su izvezena i to osobi koja ih je izvezla,
c) uvezena dobra su, u smislu stavka 3. toke a) ovoga lanka, prijevozna sredstva koja su nabavljena ili uvezena prije
dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, u skladu s opim uvjetima oporezivanja koji vrijede u tuzemstvu
ili u nekoj od drava lanica Europske unije ili za koja, na temelju njihovog izvoza, nije odobreno nikakvo osloboenje
od PDV-a niti njegov povrat.
(7) Uvjet iz stavka 6. toke c) ovoga lanka smatra se ispunjenim u sljedeim sluajevima:
56
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

a) ako je datum prvog koritenja prijevoznog sredstva bio prije vie od osam godina prije dana pristupanja Republike
Hrvatske Europskoj uniji,
b) ako je iznos PDV-a koji treba platiti pri uvozu manji od 160,00 kuna.
lanak 138.
(1) Na obveze PDV-a nastale prije dana stupanja na snagu ovoga Zakona glede njihovog utvrivanja, naplate i povrata
primjenjivat e se odredbe Zakona o porezu na dodanu vrijednost koji je bio na snazi do stupanja na snagu ovoga
Zakona.
(2) Porezni obveznici koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju biti obveznici PDV-a obvezni su u roku od
dva mjeseca od dana stupanja snagu ovoga Zakona podnijeti konani obraun PDV-a nadlenoj ispostavi Porezne
uprave.
(3) Porezni obveznici koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona postaju obveznici PDV-a obvezni su nadlenoj
ispostavi Porezne uprave u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnijeti zahtjev za prijavu u
registar obveznika PDV-a ako su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili vrijednost isporuka veu od iznosa
propisanog u lanku 90. stavku 1. ovoga Zakona.
lanak 139.
(1) Porezni obveznik koji je obveznik poreza na dohodak PDV moe obraunavati na temelju primljene ili naplaene
naknade za isporuena dobra i obavljene usluge. Navedeno se ne primjenjuje na isporuke dobara unutar Europske unije,
na stjecanje dobara unutar Europske unije, na isporuke ili premjetanje dobara iz lanka 30. stavaka 8. i 9. ovoga
Zakona, na usluge iz lanka 17. stavka 1. ovoga Zakona i isporuke dobara, za koje je primatelj obvezan platiti PDV
prema lanku 75. stavku 1. toki 6. i lanku 75. stavcima 2. i 3. ovoga Zakona te u sluaju iz lanka 7. stavka 9. ovoga
Zakona.
(2) Porezni obveznik iz stavka 1. ovoga lanka ima pravo na odbitak pretporeza u trenutku kada je isporuitelju platio
raun za isporuena dobra ili obavljene usluge.
(3) Porezni obveznik iz stavka 1. ovoga lanka u raunu mora navesti obraun prema naplaenoj naknadi.
(4) Odredbe ovoga lanka primjenjuju se do 31. prosinca 2014.
lanak 140.
(1) Ministar financija donijet e u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona pravilnik iz lanka 4.
stavka 5., lanka 6. stavka 6., lanka 7. stavka 11., lanka 8. stavka 5., lanka 9. stavka 5., lanka 10. stavka 6., lanka
17. stavka 3., lanka 30. stavka 11., lanka 33. stavka 11., lanka 35. stavka 6., lanka 38. stavka 4., lanka 39. stavka
4., lanka 40. stavka 5., lanka 43. stavka 3., lanka 44. stavka 3., lanka 45. stavka 7., lanka 47. stavka 3., lanka 48.
stavka 2., lanka 51. stavka 4., lanka 52. stavka 4., lanka 59. stavka 3., lanka 60. stavka 3., lanka 61. stavka 3.,
lanka 62. stavka 10., lanka 63. stavka 4., lanka 64. stavka 5., lanka 67. stavka 11., lanka 74. stavka 5., lanka 75.
stavka 5., lanka 77. stavka 8., lanka 78. stavka 12., lanka 80. stavka 6., lanka 83. stavka 7., lanka 85. stavka 9.,
lanka 86. stavka 3., lanka 87. stavka 3., lanka 88. stavka 6., lanka 90. stavka 7., lanka 91. stavka 4., lanka 95.
stavka 6., lanka 102. stavka 2., lanka 115. stavka 5. i lanka 126. stavka 5. ovoga Zakona.
(2) Ministar financija donijet e u roku od etiri mjeseca od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji
pravilnik iz lanka 76. stavka 10. ovoga Zakona.
lanak 141.
Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji prestaju vaiti odredbe lanka 17. Zakona o pravnom poloaju
vjerskih zajednica (Narodne novine, br. 83/02.) u dijelu kojim se propisuju osloboenja od plaanja PDV-a.
lanak 142.
(1) Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji prestaje vaiti Zakon o porezu na dodanu vrijednost
(Narodne novine, br. 47/95., 106/96., 164/98., 105/99., 54/00., 73/00., 127/00., 48/04., 82/04., 90/05., 76/07., 87/09.,
94/09., 22/12. i 136/12.).
(2) Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji prestaje vaiti Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost
(Narodne novine, br. 149/09., 89/11., 29/12., 64/12. i 146/12.).
lanak 143.
(1) Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama osim lanka 1. do 39., lanka 40.
stavka 1. toaka a), b), c), d), e), f), g), h), i) i l) te stavaka 2., 3. i 5., lanka 41. do 74., lanka 75. stavaka 1., 2., stavka
3. toaka a), b), d) i e) te stavaka 4. i 5., lanka 76. do 135., lanka 137. do 139., lanka 140. stavka 2., lanka 141. i
lanka 142. koji stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.
(2) lanak 40. stavak 1. toke j) i k) i stavak 4. te lanak 75. stavak 3. toka c) ovoga Zakona stupaju na snagu 1.
sijenja 2015. godine.
57
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

(3) lanak 135. ovoga Zakona prestaje vaiti 1. sijenja 2015. godine.
Klasa: 022-03/13-01/52
Zagreb, 14. lipnja 2013.
HRVATSKI SABOR

Prijelazne i zavrne odredbe iz NN 134/14


lanak 37.
Porezni obveznik mora nadlenoj ispostavi Porezne uprave prema svome sjeditu, odnosno prebivalitu ili uobiajenom
boravitu za 2014. godinu predati konani obraun PDV-a do kraja veljae 2015. godine.
lanak 38.
Na isporuke graevinskih objekata koje su predmet oporezivanja PDV-om za koje su do 31. prosinca 2014. sklopljeni
ugovori i druge isprave o isporuci ili donesene pravomone odluke nadlenih tijela primjenjuju se odredbe Zakona o
porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13., 99/13., 148/13. i 153/13.).
lanak 39.
(1) Porezni obveznici sa sjeditem, stalnom poslovnom jedinicom, prebivalitem ili uobiajenim boravitem u
tuzemstvu ija vrijednost isporuka dobara i usluga u 2014. godini nije bila vea od 3.000.000,00 kuna bez PDV-a, koji
ele poeti primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaenim naknadama od 1. sijenja 2015., moraju o tome
najkasnije do 20. sijenja 2015. dostaviti pisanu izjavu nadlenoj ispostavi Porezne uprave.
(2) Porezni obveznici koji su do 31. prosinca 2014. obraunavali PDV prema naplaenim naknadama mogu do 20.
sijenja 2015. dostaviti pisanu izjavu nadlenoj ispostavi Porezne uprave da od 1. sijenja 2015. ele obraunavati PDV
prema obavljenim isporukama.
(3) Ako porezni obveznici iz stavaka 1. i 2. ovoga lanka do 20. sijenja 2015. ne dostave pisanu izjavu nadlenoj
ispostavi Porezne uprave o promjeni naina obrauna PDV-a, smatrat e se da od 1. sijenja 2015. primjenjuju postupak
obrauna PDV-a koji su primjenjivali i u 2014. godini.
lanak 40.
U cijelom tekstu Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13., 99/13., 148/13. i 153/13.) rijei:
obraunsko razdoblje u bilo kojem broju ili padeu zamjenjuju se rijeima: razdoblje oporezivanja u
odgovarajuem broju i padeu.
lanak 41.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama, osim odredbi lanka 2., 3., 4., 5., 6.,
7., 8., 9., 10., 12., 15., 16., 17., 18., 19., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 36., 37., 38., 39. i 40. koje
stupaju na snagu 1. sijenja 2015.
Klasa: 022-03/14-01/131
Zagreb, 25. studenoga 2014.

58
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

DODATAK I. POPIS DJELATNOSTI IZ LANKA 6. STAVKA 5. OVOGA


ZAKONA
1. telekomunikacijske usluge,
2. isporuka vode, plina, elektrine energije i grijanja,
3. prijevoz dobara,
4. luke usluge i usluge zranih luka,
5. prijevoz putnika,
6. isporuka novih dobara proizvedenih za prodaju,
7. transakcije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje obavljaju poljoprivredne interventne slube u skladu s
propisima o zajednikoj organizaciji trita tih proizvoda,
8. organizacija trgovakih sajmova i izlobi,
9. skladitenje,
10. djelatnosti pravnih osoba koje se bave komercijalnim oglaavanjem,
11. djelatnosti putnikih agencija,
12. voenje trgovina za potrebe osoblja, zadruga, industrijskih kantina i slino.

DODATAK II. POPIS DOBARA KOJA SE SMJETAJU U SKLADITA IZ


LANKA 52. OVOGA ZAKONA
Oznaka KN

Opis dobara

_________________________________________________
1.

0701

Krumpir

2.

0711 20

Masline

3.

0801

Kokosov orah, brazilski i indijski orah

4.

0802

Ostali oraasti plodovi

5.

0901 11 00

Kava, neprena

0901 12 00
6.

0902

aj

7.

1001 do 1005

itarice

1007 do 1008
8.

1006

Ljutena ria

9.

1201 do 1207

Zrnje i uljno sjemenje (ukljuujui soju) i uljno voe

10. 1507 do 1515

Biljna ulja i masti i njihovi nusprodukti, sirovi ili rafinirani, ali ne kemijski izmijenjeni
59
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

11. 1701 11

Sirovi eer

1701 12
12. 1801

Sjeme kakaa, cijelo ili razlomljeno, sirovo ili preno

13. 2709

Mineralna ulja (ukljuujui propan i butan; te ukljuujui sirova naftna ulja)

2710
2711 12
2711 13
2711 14
2711 19
14. Poglavlja 28. i 29. Kemijski proizvodi u rasutom obliku
15. 4001

Kauuk, u izvornom obliku ili u obliku ploa, listova ili traka

4002
16. 5101

Vuna

17. 7106

Srebro

18. 7110 11 00

Platina (paladij, rodij)

7110 21 00
7110 31 00
19. 7402

Bakar

7403
7405
7408
20. 7502

Nikl

21. 7601

Aluminij

22. 7801

Olovo

23. 7901

Cink

24. 8001

Kositar

25. prijanji 8112 92

Indij

prijanji 8112 99

60
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.

Ispisano:

DODATAK III. POPIS DOBARA NA KOJA SE PRIMJENJUJE POSEBNI


POSTUPAK OPOREZIVANJA MARE IZ LANKA 95. OVOGA ZAKONA
DIO A.
Umjetnika djela
1. slike, crtei i pasteli, kolai i sline ukrasne ploe, koje je umjetnik u cijelosti izradio runo, osim planova i nacrta za
arhitektonske, inenjerske, industrijske, komercijalne, topografske ili sline namjene, runo slikani ili ukraeni obrtniki
proizvodi, kazaline dekoracije, pozadinska platna za studije i slino od obojene tkanine (tarifna oznaka KN 9701),
2. originalne gravure, grafike i litografije, ako se radi o ogranienom broju pretisaka jedne ili vie ploa koje je
umjetnik u potpunosti runo izradio u crno-bijeloj tehnici ili u boji, bez obzira na primijenjeni postupak ili materijal,
osim mehanikih ili fotomehanikih postupaka (tarifna oznaka KN 9702 00 00),
3. originalne skulpture i kipovi, od bilo kojeg materijala, ako ih je u cijelosti izradio umjetnik; odljevke skulptura ija je
izrada ograniena na osam primjeraka i koju nadzire umjetnik ili njegovi nasljednici (tarifna oznaka KN 9703 00 00);
4. tapiserije (tarifna oznaka KN 5805 00 00) i zidne obloge od tkanine (tarifna oznaka KN 6304 00 00) runo izraene
prema originalnim nacrtima umjetnika, pod uvjetom da nema vie osam primjeraka svake od njih,
5. originalni keramiki predmeti koje je u cijelosti izradio umjetnik i s njegovim potpisom,
6. bakreni emajlirani predmeti, izraeni u cijelosti runo, iji je broj ogranien na osam brojevima oznaenih primjeraka
s potpisom umjetnika ili nazivom studija, osim proizvoda draguljarnica (dragulji, nakit), zlatarnica i srebrnarnica,
7. umjetnike fotografije koje je snimio umjetnik i koje izradio on ili netko pod njegovim nadzorom, potpisane i
oznaene brojevima, u najvie 30 primjeraka svih veliina i okvira.
DIO B.
Kolekcije
1. Potanske marke ili biljezi, potambiljane potanske marke, prigodne omotnice prvog dana, frankirane pismovne
poiljke i slino, iskoritene, ili, ako nisu iskoritene, koje nisu trenutno u opticaju niti namijenjene za optjecaj (tarifna
oznaka KN 9704 00 00),
2. kolekcije i kolekcionarski predmeti od zoolokog, botanikog, mineralokog, anatomskog, povijesnog, arheolokog,
paleontolokog, etnografskog ili numizmatikog znaaja (tarifna oznaka KN 9705 00 00).
DIO C.
Antikviteti
Predmeti, s izuzetkom umjetnikih djela ili kolekcionarskih predmeta, stariji od 100 godina (tarifna oznaka KN 9706 00
00).

61
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 - na snazi od 01.01.2015.