You are on page 1of 1

SIPS SUBINVOLUCIJA PLACENTALNIH SLOJEVA

Predstavlja nemogunost/neuspjeh jednog ili vie placentalnih slojeva da


involuiraju ili nestanu u pravo vrijeme nakon partusa. Potrebno je 4-6 (ili
9)sedmica nakon okota da se uterus vrati u (relativno) normalno stanje, a u
potpunosti se involuira za 12 sedmica.
Javlja se kod kuja mlaih od 3 godine, najee primipara (prvi put se okotile),
kada je broj tenaca normalan (oekivan) i kada su zdravi, te je porod proao
kako treba.
Ne postoji rasna predispozicija za nastanak bolesti.
Patogeneza
Faktori odgovorni za subinvoluciju nisu poznati. Smatra se da postoji retencija (iz
stadija blastociste) i invazije elija slinih trofoblastima u potpornom tkivu
endometrija i miometrija, koje spreavaju da se stvore normalni trombusi i
endometrijalnim krvnim sudovima. Ovo moe biti uzrok prolongiranom
hemoraginom vulvarnom iscjetku. Smatra se da ne postoji veza sa bakterijskim
infekcijama i hormonalnim disbalansima.
Normalan period prisustva ovih elija slinim trofoblastima je u prve 2 sedmice
postpartalno.
Kliniki znaci
Nema poremeaja opteg zdravstvenog stanja. Javlja se prolongiran hemoragini
iscjedak, koji potie iz uterusa. Moe perzistirati i do 6 sedmica nakon poetka.
Ukoliko je krvarenje obilno i kao takvo perzistira due vrijeme moe doi do
izraene anemije (rijetko).
Makroskopske lezije
Slojevi subinvolutivne placente su mnogo vei nego to je sluaj sa normalnom
placentom (maternom) u isto vrijeme (puerperij postpartalno). Placentalni
slojevi se prepoznaju kao pravilna, diskretna, ovalna uveanja, koja su jednako
rasporeena po rogovima maternice i corpusu uteri.
Ponekad se mogu uoiti noduli koji protrudiraju sa serozne povrine, koji
predstavljaju ispupenja endometrija kroz miometrij. Ovakvi slojevi mogu
ruptuirati i izazvati abdominalno krvarenje. Popreni presjek prikazuje zadebljanja
endometrija sa crveno-smeim eksudatom i tkivom, i razbacanim multiplim sivim
povrinama.
Dijagnoza
Transabdominalna palpacija uterusa zadebljanja i kvrice na uterinim rogovima.
UZV uveani rogovi. Vaginalna citologija elije sline trofoblastima.
Terapija
Vulvarni iscjedak se spontano povlai. Ako perzistira i vlasnik ne eli dalje
rasploivati kuju, najbolje je uraditi ovariohisterektomiju.
Ako nestane spontano plodnost ivotinje nije upitna. Nema predispozicije za
sljedei okot (poslije) .