You are on page 1of 1

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL...............................................................................................................
LEMBAR PENGESAHAN...................................................................................................
DAFTAR ISI.........................................................................................................................
DAFTAR GAMBAR.............................................................................................................
DAFTAR TABEL..................................................................................................................
DAFTAR SINGKATAN.........................................................................................................
I. PENDAHULUAN............................................................................................................
II. SISTEM IMUN................................................................................................................
A. Respon imun non spesifik..........................................................................................
B. Respon imun spesifik.................................................................................................
III. SISTEM IMUN DALAM KEHAMILAN.....................................................................
A. Peristiwa imunologi pada masa pembuahan..............................................................
B. Peristiwa imunologi pada masa kehamilan................................................................
C. Imunitas maternal......................................................................................................
IV. IMUNOMODULATOR..................................................................................................
V. PENGGUNAAN N-ASETILSISTEIN SEBAGAI IMUNOMODULATOR PADA
KEHAMILAN................................................................................................................
A. Farmakologi N-asetilsistein..........................................................................................
B. Mekanisme kerja N-asetilsistein sebagai imunomodulator.......................................
C. Penggunaan klinis N-asetilsistein sebagai imunomodulator pada kehamilan...........
IV. RINGKASAN.................................................................................................................
Rujukan................................................................................................................................

ii1