You are on page 1of 7

Nm.

122
13 d'agost de 2015
Fascicle 183 - Sec. II. - Pg. 36428

Secci II. Autoritats i personal


Subsecci segona. Oposicions i concursos
ADMINISTRACI DE LA COMUNITAT AUTNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACI I UNIVERSITAT

12930

Resoluci de la directora general de Personal Docent de 7 dagost de 2015 per la qual es convoquen
places de professors especialistes a centres pblics no universitaris dependents de la Conselleria
dEducaci i Universitat

Els articles 95 a 98 de la Llei orgnica 2/2006, de 3 de maig, deducaci (LOE), preveu que les Administracions educatives, per impartir
ensenyaments de formaci professional, artstics, didiomes i esportius, puguin incorporar excepcionalment, com a professors especialistes,
professionals, no necessriament titulats, que exerceixen la seva activitat en lmbit laboral, atenent la seva qualificaci i les necessitats del
sistema educatiu. Segons la LOE, aquests professionals shan dincorporar a lactivitat docent en rgim laboral o administratiu, dacord amb
la normativa que sigui aplicable en cada cas.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/122/928400

El 26 de mar de 2014, la Secci Primera de la Sala Social del Tribunal Suprem va dictar una sentncia estimatria dun recurs de cassaci
per a la unificaci de doctrina. Aquesta sentncia considera que, dacord amb la LOE i la normativa de funci pblica aplicable, els
professors especialistes noms poden ser o b personal laboral o b personal funcionari, de manera que ja no hi cap la contractaci
administrativa prevista en el Reial decret 1560/1995, de 21 de setembre, pel qual es regula el rgim de contractaci de professors
especialistes, norma que el Tribunal Suprem entn implcitament derogada per la LOE. Dacord amb el Tribunal, a ms, actualment no hi ha
cap norma amb rang legal, ni tan sols els articles esmentats de la LOE, que empari lexclusi permesa per larticle 3.3 de la Llei de lestatut
dels treballadors del carcter laboral de la prestaci, de manera que si en la relaci que sestableix entre el professor especialista i
lAdministraci concorren els requisits de larticle 1.1 de la Llei de lestatut dels treballadors, la contractaci ha de tenir naturalesa laboral.
Com que no shan pogut cobrir places de determinades especialitats amb funcionaris docents, cal cobrir-les de forma temporal amb
professors especialistes, ats el carcter innovador i el nivell despecialitzaci que presenten, amb la qual cosa cal fer una convocatria
pblica que respecti els principis constitucionals digualtat, mrit i capacitat.
El Decret 12/2015, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual sestableixen les competncies i lestructura orgnica bsica de
les conselleries de lAdministraci de la Comunitat Autnoma de les Illes Balears, atribueix a la Direcci General de Personal Docent
lordenaci i la gesti del personal docent i del personal al servei dels centres educatius. Daltra banda, dacord amb la lletra b de lapartat
primer de la Resoluci de la consellera dEducaci, Cultura i Universitats de 15 de desembre de 2014 de delegaci de determinades
competncies en matria de gesti de personal en el director general dEducaci i Cultura (BOIB nm. 174, de 20 de desembre), es delega en
la directora general de Personal Docent la qual ha assumit les competncies en aquesta matria de lanterior director general dEducaci i
Cultura la competncia de convocar i resoldre els procediments ordinaris de provisi de llocs de feina, destablir-ne les bases i de nomenar
els membres dels rgans de valoraci.
Per tot aix, dict la segent
RESOLUCI
Primer
Aprovar la convocatria per cobrir amb professors especialistes les places vacants que sespecifiquen en lannex 1 daquesta Resoluci.
Segon
Establir les bases que han de regir aquesta convocatria, que figuren en lannex 2 daquesta Resoluci.
Tercer
Aprovar el model oficial de sollicitud, que figura com a annex 3 daquesta Resoluci.
Quart
Aprovar el barem per valorar els mrits, que figura com a annex 4 daquesta Resoluci.

http://boib.caib.esD.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Nm. 122
13 d'agost de 2015
Fascicle 183 - Sec. II. - Pg. 36429

Cinqu
Ordenar que aquesta Resoluci i els annexos es publiquin en el Butllet Oficial de les Illes Baleares i a la pgina web
<http://dgpdocen.caib.es>.
Interposici de recursos
Contra aquesta Resoluci, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposici davant la directora general
de Personal Docent en el termini dun mes comptador des de lendem dhaver-se publicat en el Butllet Oficial de les Illes Balears, dacord
amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rgim jurdic de les administracions pbliques i del procediment
administratiu com, i amb els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de mar, de rgim jurdic de lAdministraci de la Comunitat
Autnoma de les Illes Balears.
Tamb shi pot interposar un recurs contencis administratiu davant el Jutjat Contencis Administratiu en el termini de dos mesos
comptadors des de lendem dhaver- se publicat en el Butllet Oficial de les Illes Balears, dacord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicci contenciosa administrativa.

Palma, 7 dagost de 2015


La directora general de Personal Docent
Rafaela Snchez Bentez

ANNEX 1

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/122/928400

Places vacants per a professors especialistes


Nota: per a cadascuna de les places sindiquen nicament les hores lectives setmanals. Les hores complementries de permanncia al centre
shan de calcular de manera proporcional al nombre dhores lectives.
ESCOLA DARTS I SUPERIOR DE DISSENY DE PALMA
Especialitat: disseny grfic i disseny de producte
Assignatures

Curs

Especialitat

Envasos i embalatges

2n

Disseny grfic

Envasos i embalatges I

3r

Disseny de producte

Envasos i embalatges II

3r

Disseny de producte

Hores/setmana 1r

Hores/setmana 2n

semestre

semestre
7

3
5

Perfil
Experincia en disseny denvasos i embalatges: tipologies i materials.
Disseny grfic i comunicaci dels envasos.
Normativa aplicable i aspectes mediambientals.
Especialitat: disseny de moda (estilisme)
Assignatures

Curs

Especialitat

Estilisme I

3r

Disseny de moda

Estilisme II

3r

Disseny de moda

Complements de moda
Taller obert destilisme

Optativa
Disseny de moda

http://boib.caib.esD.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Hores/setmana 1r

Hores/setmana 2n

semestre

semestre

5
5
4

Nm. 122
13 d'agost de 2015
Fascicle 183 - Sec. II. - Pg. 36430

Perfil
Coneixement dels mbits de lestilisme i de la funci de lestilista.
Experincia professional en projectes destilisme: fotografia de moda per a editorials de moda, catlegs, look book, etc.; disseny de
vestuari: cinema, teatre, televisi, ficci, etc., i direcci, producci i execuci de passarella: coreografia, msica, illuminaci,
imatge grfica, csting i fitting.
Experincia professional en disseny de complements de moda.
Especialitat: disseny de moda (patronatge)
Assignatures

Hores/setmana 1r

Hores/setmana 2n

semestre

semestre

Curs

Especialitat

Patronatge i confecci bsics

2n

Disseny de moda

Patronatge digital I

3r

Disseny de moda

Patronatge i confecci: transformacions

2n

Disseny de moda

Patronatge digital II

3r

Disseny de moda

Preprojecte de fi destudis

4t

Disseny de moda

Projecte de fi destudis

4t

Disseny de moda

Taller obert de patronatge

Projecte de fi destudis

3
3
2
2
2

Perfil
Coneixement de lutillatge i la maquinria per a la realitzaci del patronatge i la confecci. Tcniques de patronatge. Patr base i
manipulacions. Escalat. Tcniques de confecci. Tipus de costures. Processos bsics de confecci per desenvolupar prototips
dindumentria. Tcniques de confecci per a teixits i materials especials. Interpretaci de dissenys. Siluetes i creaci de volums amb
maniqu (moulage). Confecci de glasseta. Manipulacions.
Tecnologia digital aplicada al patronatge. Creaci, edici i transformaci de patrons. Escalat digital de patrons. Digitalitzaci de
patrons. Intercanvi de fitxers.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/122/928400

Nota:
Primer semestre: de dia 1 de setembre fins a dia 16 de febrer.
Segon trimestre: de dia 17 de febrer fins a dia 30 de juny.
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MSICA I DANSA DE PALMA
Especialitat: dansa
Assignatura: anatomia aplicada a la dansa.
9 hores lectives (de setembre a juny).
Compartida amb lIES Joan Maria Thomas (Palma).
Requisits: diplomatura en fisioterpia o llicenciatura en medicina, especialitat de traumatologia o patologia de la dansa, o llicenciat en
medicina i acreditar un postgrau en medicina de les arts escniques.
FORMACI PROFESSIONAL ESPECFICA
IES Politcnic (FP), de Palma
Especialitat: MSP34 Prevenci de riscs professionals.
Assignatura: emergncies (7 hores lectives setmanals de setembre a juny).
Requisits: tcnic superior en prevenci de riscs laborals, especialitat de seguretat en el treball, amb tcniques i coneixements en la lluita
contra incendis i tcniques de socorrisme.
Sha de valora lexperincia, degudament justificada, en simulacres demergncies i en tcniques de socorrisme i primers auxilis.
CEPA Francesc de Borja Moll, dInca
Cicle formatiu datenci a persones en situaci de dependncia.
Mdul: suport a la comunicaci.
Requisits: ttol de tcnic superior en llengua de signes.
Coneixement de tcniques de comunicaci alternativa.

http://boib.caib.esD.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Nm. 122
13 d'agost de 2015
Fascicle 183 - Sec. II. - Pg. 36431

ANNEX 2
Bases de la convocatria
1. Requisits
Per poder participar en aquesta convocatria, les persones interessades han de complir els requisits i les condicions generals segents:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/122/928400

a. Ser ciutad dalgun dels estats membres de la Uni Europea o tenir la nacionalitat de qualsevol altre estat on, en virtut dels tractats
internacionals signats per la Uni Europea i ratificats per lEstat espanyol, shi apliqui la lliure circulaci de treballadors en els
termes en qu shagi definit en el tractat constitutiu de la Uni Europea.
b. Tamb poden aspirar a participar-hi els cnjuges i els descendents dels espanyols i dels nacionals daltres estats membres de la Uni
Europea, aix com els descendents dels cnjuges. En el cas dels descendents, han de ser menors de 21 anys o, si sn majors, han de
viure sota la dependncia dels progenitors.
c. Igualment poden aspirar a participar-hi, dacord amb el Reial decret 240/2007, les parelles dels espanyols i dels nacionals daltres
estats membres de la Uni Europea, sempre que mantenguin una uni anloga a la conjugal que estigui inscrita en un registre pblic
establert a aquest efecte en un estat membre de la Uni Europea, aix com els descendents de la parella que siguin menors de 21 anys
o que siguin majors daquesta edat per visquin sota la seva dependncia.
d. Tenir 16 anys i no haver arribat a ledat de jubilaci forosa.
e. No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitaci fsica ni psquica incompatible amb lexercici de les funcions docents.
f. No haver estat separat, mitjanant un procediment disciplinari, del servei de cap de les administracions pbliques o dels rgans
constitucionals o estatutaris de les comunitats autnomes, ni trobar-se inhabilitat de manera absoluta o especial, per resoluci
judicial, per a ocupacions o crrecs pblics.
g. En el cas de nacionals dun altre estat, no trobar-se inhabilitats o en una situaci equivalent ni haver estat sotmesos a una sanci
disciplinria o equivalent que impedeixi, al seu estat i en els mateixos termes, laccs a una ocupaci pblica.
h. Experincia professional no docent mnima de tres anys en lmbit de la plaa a la qual sopta i els especificats a cada una de les
especialitats.
Malgrat el que sacaba de dir, no poden participar en aquesta convocatria els aspirants que acumulin un temps treballat com a professor
especialista en una determinada funci a lAdministraci de la Comunitat Autnoma de les Illes Balears que superi els lmits establerts en
larticle 15.5 de la Llei de lestatut dels treballadors, incloent-hi el perode de durada de la contractaci prevista en aquesta convocatria per a
la mateixa especialitat.
2. Sollicituds
2.1. El termini per presentar les sollicituds i la documentaci s de tres dies hbils comptadors des de lendem dhaver-se publicat aquesta
Resoluci de convocatria en el Butllet Oficial de les Illes Balears.
2.2. Els aspirants han demprar el model oficial de sollicitud que figura com a annex 3. Aquest model de sollicitud est a disposici de les
persones interessades a la pgina web <http://dgpdocen.caib.es>, a qualsevol dels registres de la Conselleria dEducaci i Universitat, i a les
delegacions territorials de la Conselleria a Menorca i a Eivissa i Formentera.
2.3. Documentaci que sha dadjuntar a la sollicitud:
a) Currculum en qu constin lactivitat professional desenvolupada i la documentaci que acrediti els anys dexperincia laboral, la
formaci, els coneixements de catal, lexperincia prvia com a professor especialista en la matria i altres mrits allegats, amb
lestructura segent:
Dades personals: nom i llinatges, lloc i data de naixement, adrea actual a lefecte de rebre notificacions, telfon i adrea de
correu electrnic.
Experincia laboral: relaci cronolgica i descripci dels llocs de feina relacionats amb la plaa a qu es vol accedir.
Dades acadmiques i de formaci: relaci cronolgica i descripci dels estudis fets i dels cursos o seminaris a qu ha assistit
o que ha impartit.
Coneixements de catal: relaci cronolgica dels certificats obtinguts que acreditin els coneixements de llengua catalana.
Experincia com a professor especialista en la matria: relaci cronolgica i descripci de lactivitat docent duta a terme.
Altres mrits o activitats dinters.
b) Acreditaci documental organitzada per apartats, mitjanant documents originals o fotocpies compulsades, de les circumstncies
indicades en el currculum, com per exemple la histria de vida laboral expedida per la Seguretat Social, contractes laborals,

http://boib.caib.esD.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Nm. 122
13 d'agost de 2015
Fascicle 183 - Sec. II. - Pg. 36432

certificats dempresa o altes com a autnom en qu constin la categoria laboral, el tipus dactivitat i el justificant de cotitzaci a la
Seguretat Social, certificats destudis, certificats oficials de coneixements de llengua catalana i altra documentaci que el participant
vulgui aportar per justificar els mrits.
No shan de tenir en compte els mrits que no sacreditin documentalment abans dacabar el termini per presentar les sollicituds.
c) Una fotocpia del DNI, el passaport, el NIE o la targeta de residncia en vigor del sollicitant.
2.4. Les sollicituds i la documentaci que cal adjuntar-hi shan de presentar a un dels llocs segents:
a) Als registres de la Conselleria dEducaci i Universitat o a les delegacions territorials de la Conselleria a Menorca o a Eivissa i
Formentera.
b) Als llocs que determina larticle 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rgim jurdic de les administracions pbliques i
del procediment administratiu com.
En el cas que sopti per presentar la sollicitud a una oficina de correus, no sha de tancar el sobre, ja que la sollicitud sha de datar i
segellar abans de certificar lenviament.
3. Comissi de Valoraci
3.1. La Comissi de Valoraci s lrgan collegiat encarregat dexaminar les sollicituds presentades, aplicar els criteris de valoraci prevists
en lannex 4 i emetre linforme que ha de servir de base per elaborar les propostes de resoluci.
3.2. La Comissi de Valoraci est integrada per les persones segents:
La cap del Servei dUniversitat, que ns la presidenta.
La cap del Servei de Provisi, vocal.
La cap del Negociat XIII, vocal.
Un funcionari del Servei dUniversitat, que hi actua com a secretari.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/122/928400

3.3. Si s necessari, la directora general de Personal Docent ha de designar els membres suplents de la Comissi de Valoraci.
3.4. Perqu la Comissi de Valoraci es pugui constituir vlidament, es requereix com a mnim la presncia de la presidenta, del secretari i
dun vocal, o de qui els substitueixi.
4. Publicaci de les llistes provisionals de persones admeses i excloses
4.1. La directora general de Personal Docent ha daprovar, mitjanant una resoluci, les llistes provisionals de les persones admeses,
ordenades per puntuaci, i de les excloses, amb indicaci de la causa dexclusi. Aquesta resoluci sha de publicar a la pgina web
<http://dgpdocen.caib.es> el mateix dia que es dicti.
4.2. Sha dobrir un termini de tres dies hbils, comptadors a partir de lendem dhaver-se publicat la resoluci, perqu les persones
interessades puguin presentar allegacions i esmenar la causa dexclusi presentant els documents que acreditin que complien els requisits en
la data en qu va acabar el termini per presentar les sollicituds.
4.3. No shan de tenir en compte els mrits no allegats o els allegats en el currculum per no acreditats documentalment abans de
lacabament del termini per presentar les sollicituds.
5. Publicaci de les llistes definitives de persones admeses i excloses
5.1. La directora general de Personal Docent ha daprovar, mitjanant una resoluci, les llistes definitives de les persones admeses, ordenades
per puntuaci, i de les excloses, amb indicaci de la causa dexclusi. Mitjanant aquesta resoluci la directora general ha destimar o
desestimar les reclamacions presentades.
5.2. Aquesta resoluci sha de publicar a la pgina web <http://dgpdocen.caib.es> el mateix dia en qu es dicti.
5.3. Contra aquesta resoluci, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposici davant la directora
general de Personal Docent en el termini dun mes comptador des de lendem dhaver-se publicat a la pgina web
<http://dgpdocen.caib.es>, dacord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rgim jurdic de les administracions
pbliques i del procediment administratiu com, i dels articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 mar, de rgim jurdic de lAdministraci de
la Comunitat Autnoma de les Illes Balears.

http://boib.caib.esD.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Nm. 122
13 d'agost de 2015
Fascicle 183 - Sec. II. - Pg. 36433

Tamb shi pot interposar un recurs contencis administratiu davant el Jutjat Contencis Administratiu en el termini de dos mesos
comptadors des de lendem dhaver-se publicat a la pgina web <http://dgpdocen.caib.es>, dacord amb els articles 8 i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicci contenciosa administrativa.

ANNEX 3
Sollicitud per cobrir places com a professor especialista a centres educatius pblics de les Illes Balears

Dades personals
NIF/passaport:
1r llinatge:
Data de naixement:
Home ___
Sexe:
Dona ___

Data de caducitat:
Nom:
Localitat de naixement:

2n llinatge:
Provncia de naixement:

Nacionalitat (noms per a estrangers):

Dades als efectes de notificaci i comunicaci


Telfon fix:
Telfon mbil:
Adrea:

Adrea de correu electrnic:

Codi postal:

Provncia:

Municipi:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/122/928400

SOLLICIT: Que madmeteu al concurs pblic per cobrir, com a professor especialista de centres educatius pblics de les Illes Balears, una
plaa de lespecialitat segent:
Disseny grfic i disseny de producte
Disseny de moda (estilisme)
Disseny de moda (patronatge)
Anatomia aplicada a la dansa
Emergncies
Suport de comunicaci
DECLAR: Que sn certes les dades proporcionades i que complesc els requisits i les condicions per poder participar en aquesta convocatria.
_________________, ____ d __________________de 2015
[rbrica]
DIRECCI GENERAL DE PERSONAL DOCENT

ANNEX 4
Barem de valoraci dels mrits

Escola dArt i Superior de Disseny


Conservatori Professional de Msica i Dansa
Formaci professional
1. Experincia laboral professional que no sigui com a professor especialista o docent (puntuaci mxima: 10 punts)

http://boib.caib.esD.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Nm. 122
13 d'agost de 2015
Fascicle 183 - Sec. II. - Pg. 36434

a) Per cada any complet dexperincia laboral en llocs de feina relacionats amb lespecialitat a la qual sopta, a part dels tres anys
dexperincia requerits en la convocatria: 1 punt.
b) Per cada mes dexperincia laboral en llocs de feina relacionats amb lespecialitat a la qual sopta, a part dels tres anys
dexperincia requerits en la convocatria: 0,08 punts.
2. Mrits acadmics (puntuaci mxima: 10 punts)
a) Titulaci superior especfica relacionada amb lassignatura obtinguda a una instituci acadmica oficial o a una escola
internacional de prestigi reconegut: 3 punts per titulaci (vegeu les titulacions concretes per a cadascuna de les places; mxim: 3
punts).
b) Formaci relacionada amb lespecialitat, cursada a universitats, centres oficials i/o centres de prestigi reconegut: cursos de
formaci i postgraus (puntuaci per cada activitat formativa; mxim: 6 punts):
Sense especificaci de la durada: 0,25 punts.
De 10 a 30 hores: 0,25 punts.
De 31 a 60 hores: 0,50 punts.
De 61 a 120 hores: 0,75 punts.
Ms de 120 hores: 1 punt.
c) Estudis de tercer cicle (mxim: 3 punts):
Doctorat relacionat amb lespecialitat: 3 punts.
Mster universitari oficial relacionat amb lespecialitat: 2 punts.
Suficincia investigadora relacionada amb lespecialitat: 1,5 punts.
Cursos de doctorat relacionats amb lespecialitat: 0,04 punts per crdit (mxim: 0,8 punts).
3. Coneixements de catal (noms es valora el certificat de nivell superior; puntuaci mxima: 1,25 punts)

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/122/928400

Nivell C2: 1,25 punts.


Nivell C1: 1 punt.
Nivell B2: 0,75 punts.
Nivell B1: 0,50 punts.
4. Experincia com a docent (puntuaci mxima: 10 punts)
a) Experincia a centres densenyament no universitari com a professor especialista dassignatures de la mateixa especialitat a la qual
sopta: 0,1 punts pel nombre dhores lectives setmanals per cada curs sencer i 0,01 punts pel nombre dhores lectives setmanals per
cada mes de docncia.
b) Experincia a centres densenyament no universitari com a professor especialista dassignatures relacionades amb lespecialitat a
la qual sopta: 0,05 punts pel nombre dhores lectives setmanals per cada curs sencer i 0,005 punts pel nombre dhores lectives
setmanals per cada mes de docncia.
c) Experincia a altres centres docents com a professor dassignatures de la mateixa especialitat a la qual sopta: 0,01 punts pel
nombre dhores lectives setmanals per cada curs sencer i 0,001 punts pel nombre dhores lectives setmanals per cada mes de
docncia.
d) Experincia a altres centres docents com a professor dassignatures relacionades amb lespecialitat a la qual sopta: 0,005 punts
pel nombre dhores lectives setmanals per cada curs sencer i 0,0005 punts pel nombre dhores lectives setmanals per cada mes de
docncia.
e) Experincia en crrecs directius a centres densenyament no universitari (director, cap destudis o secretari): 0,25 punts per curs
(mxim: 0,5 punts).
5. Altres mrits relacionats amb la plaa a la qual sopta (puntuaci mxima: 10 punts)
a) Impartici de seminaris i conferncies, i presentaci de comunicacions en congressos: 0,25 punts per cada un (mxim: 4 punts).
b) Per publicacions sobre temes de recerca en revistes indexades (publicades o en premsa): 0,50 punts per publicaci (mxim: 4
punts).
c) Per publicacions sobre temes de recerca en revistes no indexades (publicades o en premsa): 0,15 punts per publicaci (mxim: 1
punt).
d) Per publicacions originals de creaci (publicades o en premsa): 0,50 punts si ns lnic autor; 0,25 punts si ns coautor (mxim:
2 punts).

http://boib.caib.esD.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233