You are on page 1of 3

Bahagian A

[ 20 markah]
1.

Rajah berikut merujuk kepada kerajaan Islam

Kerajaan Bani Umaiyah

Kerajaan Bani Abbasiyah

(a) Jelaskan faktor yang membawa kepada kejatuhan kerajaan Bani Umaiyah?
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(2
markah)
(b) Terangkan peranan kota Baghdad sebagai pusat intelektual dan penyebaran ilmu.

( 3 markah)
(c) Jelaskan kegiatan penulisan dalam kerajaan Bani Abbasiyah.

..........................................................................................................................................
(2
markah)
(d ) Pada pandangan anda, apakah sifat yang perlu ada pada seseorang supaya dapat memupuk
dan mencapai kecemerlangan dalam pelbagai bidang?
..
..
......................................................................................................................................................
(3
markah)

2.

Pengaruh Islam yang paling ketara dalam bidang bahasa ialah tulisan jawi. Apabila Islam
memperkenalkan huruf Arab dan ini dengan mudahnya telah diterima oleh orang Melayu setelah
dibuat penyesuaian dengan tulisan Melayu
(a) Senaraikan tulisan yang digunakan di Tanah Melayu sebelum kedatangan Islam ke Tanah
Melayu
i)
ii)..
(2
markah)
( b) Apakah kegunaan tulisan jawi?

..
( 2 markah)
( c) R.J Wilkinson sengaja membunuh tulisan Jawi dengan memperkenalkan tulisan Rumi.
Berdasarkan pernyataan tersebut, mampukah kita mengembalikan martabat tulisan Jawi
pada era globalisasi ini?

(2
markah)
(d) Jabatan Warisan Negara (JWN), dipertanggungjawabkan memelihara dan mengekalkan
warisan Malaysia termasuklah tulisan Jawi bagi memastikan ia tidak pupus ditelan arus
pemodenan,
Ketua Pengarah JWN Profesor Emeritus Datuk Siti Zuraina Abdul Majid.
Berdasarkan pernyataan tersebut, buktikan inisiatif yang dilakukan untuk menghidupkan
kembali tulisan Jawi dalam Negara kita.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
( 4 markah)
Bahagian B
( 20 markah)

3.

Islam tersebar di Asia Tenggara dalam suasana yang aman tanpa melibatkan pertumpahan darah.
(a)

(c)

Huraikan cara Islam disebarkan di Asia Tenggara.

( 6 markah)

(b) Islam telah mengubah sistem politik di Asia Tenggara.


Buktikan kebenaran pernyataan tersebut.

( 4 markah)

(i)

Walaupun sejarah telah membuktikan bahawa Islam tersebar secara aman, tetapi
masih terdapat tohmahan yang mengatakan Islam tersebar melalui kekerasan.
Mengapakah tohmahan tersebut wujud?

(ii)

( 6 markah)

Islam merupakan agama Persekutuan di Malaysia. Agama lain boleh diamalkan.


Bagaimankah pernyataan tersebut dapat mengekalkan keharmonian hidup
masyarakat Malaysia sejak Merdeka sehingga kini?

( 4 markah)