You are on page 1of 4

TEHNIKI OPIS KONSTRUKCIJE BAZENA

TEHNIKI OPIS KONSTRUKCIJE BAZENA


Lokacija: kat. par. br. 127/1 K.O. Pasi Poljana / ul. Vojvoje Putnika bb
Objekat: OTVORENI BAZEN UZ HOTEL SA RESTORANOM I SPA CENTROM
Investitor: "IMI PLUS M" d.o.o. Ni

Ovim projektom predviena je izgradnja otvorenog bazena u okviru Hotela sa


restoranom i spa centrom u Niu na kp.br.127/1 K.O. Pasi Poljana/ ul. Vojvoje Putnika
bb.
Proraunski parametri tla pretpostavljeni su na osnovu podataka iz geomehanikog
elaborata kao i na osnovu oblika i dimenzija temelja i dubine fundiranja. Usvojeni
doputeni centrini napon u tlu iznosi 150 kN/m 2 ispod temeljne ploe.
Konstrukcija bazena je izraena od AB temeljne ploe debljine 30 cm i AB zidova
debljine takoe 30 cm. Bazen je pravilnog geometrijskog oblika- pravougaoni. Dubina
bazena je 1,60 m.
Radove na iskopima raditi u hidrolokom minimumu jer je tlo preteno glinovito.
Preporuka iz geotehnikog elaborata je da se ispod temelja na propisan nain ugrade
jednoslojni tamponski slojevi od granulisanog renog ljunka, brdskog ljunka ili od
sitnije drobine pogodnog i zdravog graevinskog kamena minimalne debljine u
zbijenom stanju: hmin = 0,30 m.Proveru zbijenosti kontrolisati opitom krunom ploom pri
emu se na gornjim ivicama tampona moraju ostvariti minimalne vrednosti modula
stilijivosti: Msmin = 28-30 MN/m2
Beton koji se ugrauje mora da bude vodonepropusan, MB30 (C25/30), izvibriran tako
da se izbegne stvaranje i najmanjih pora. Vodonepropusnost betona postie se
dodatkom plastifikatora aditiva. Da bi se izbegle pukotine betoniranje zidova i poda
najbolje je obaviti bez ili sa to manje prekida betoniranja. Ukoliko je to nemogue iz
bilo kojih razloga, dozvoljeno je livenje osnove i zidova bazena u rasponu od nekoliko
dana, a nastavke betoniranja treba obraditi dilatacionim trakama (sika traka ili sl.) i
tretirati proizvodima koji se koriste kao veza starog i novog betona.
Proraun konstrukcije izvren je na jedinstvenom proraunskom modelu, uobiajenim
metodama prorauna za propisana osnovna optereenja i dopunska optereenja za
sluaj da je bazen pun ili prazan. Proraun je sproveden na prostornom modelu uz
primenu programa TOWER 6.0.
Prilikom izrade projekta konstrukcije korieni su sledei vaee propisi:
- Pravilnik o tehnikim normativima za beton i armirani beton
(Sl. list SFRJ broj 11/87).
- Pravilnik o tehnikim normativima za temeljenje graevinskih objekata

(Sl. list SFRJ broj 15/90).

ANALIZA OPTEREENJA

Optereenje od zemlje

zapreminska teina: = 19 kN/m3


ugao unutranjeg trenja =21o
ea =. ha . tg2 (45-/2)=17,95kN/m2

Optereenje od vode

zapreminska teina: w =10kN/m3


pw= w. ha=20 kN/m2

Sopstvenu teinu konstrukcije program sam rauna