You are on page 1of 2

Ὁ Μπαταριᾶς

να Σάββατο βράδυ, Ἕ
Μια

Κυριακὴ

πρωί...
Μπουκουβάλας μικρο

ς κι Κλὴ

ς το Τσαγκαράκὴ Ὁ ὁ ὁ ῦ
Κι Νίκος το Βραν , ὁ ῦ ᾶ
Σάββατο βράδυ, κάποτε, το

ρίναν στο

μεράκι, ῾
Στο Βλάου κουτσοπίνοντας κρυ!ά. ῦ
Κι ς σανε ροντ"πουλα κ ο τρε ς, στο

κ#!ι πάνω, ὡ ἤ ἀ ᾿ ἱ ῖ ἀ
Στ#λναν για

τα

βιολιά,
Και

με

ς σε

λίγο βλ#πανε το

ν Κατσαρο

το

ν $άνο,
Και

πίσω το

%ανάσὴ Μπαταρι . ᾶ
Κι μ#σως με

το

βιολιτ& και

με

το

λαουτ#ρὴ, ἀ ῆ
Και

μ ναν πι!ιρτ& , ᾿ ἕ ῆ
'ια

το

βιλο(ι κίναγαν το Κ)στα Καλιαντ#ρὴ, ῦ
$ου

σίγουρα το

ν ε ρισκαν κε . ὕ ἐ ῖ
Κι Κ)στας, λαγοκοίμὴτος, πάντα με

τὴ

ν ποδιά του, ὁ
Του

ς δ#ονταν ρ*"ς, ὀ
Και

το

τραπ#&ι τοίμα&ε προ

ς τα

ρμυρίκια κάτου, ἑ ᾿ ἁ
Στ ς πλας λιμνο*άλασσας το

! ς. ῆ ἅ ῶ
Κι ς να

στρω* και

να

σιατ , και

να

συγκαιριστο νε ὡ ῇ ῇ ῦ
Τά ργανα, σιγαλα


Τα

λιανοτράγουδα ρι&αν, τα

γιαρεδάκια, πο ναι ἄ ὁ ῦ ῾
Κα*ω

ς τα

προσανάμματα στὴ

στιά.
Μα

στο

τραπ#&ι ς κά*ουνταν, κι νοιγεν !ων+ σου, ὡ ἄ ἡ
Μεγάλε Μπαταρι , ᾶ
Στο

τρίτο κρασοπ"τὴρο, πουλια

το $αραδείσου ῦ
-υπνο(σανε κι ὴδ"νια στα

κλαδιά. ἀ
Και

λίγο λίγο ς γ(ρι&ες με

ς στο

τραγο(δι, *άμα, ὡ ὢ
$αλλὴκαρι#ς, κα.μο(ς,
Τ ρματολίκι ν#βα&ες και

τὴ

ν γάπὴ ντάμα, ᾿ ἀ ἀ ἀ ἀ
Στ στ#ρια, στο

!εγγάρι, στου

ς %εο(ς. ᾿ ἀ
Κ κε *ε, που

δε

ν !τανε καν#νας, κ νάσα ᾿ ἐ ῖ ἔ ᾿ ἡ ἀ
$ιάνονταν ς κι α τ+, ὡ ὐ
Κ κε *ε λ#γρα, παί&οντας, σκαλι

σκαλι

τα

μπάσα, ᾿ ἐ ῖ ἀ
Κατ#βαινε γαλιάντρα σου !ων+. ἡ ἡ
Κι πως τ(αινε συνά, σε

τ#τοια γλ#ντια νά ναι ὅ ἐ ῾
Καλοκαιριο αρά, ῦ
Και

κ"σμος /ω, τα

νερα

και

ο κάμποι να

ε ωδ νε ὁ ἔ ἱ ὐ ᾶ
Κι λα μα&υ

να

σπρ)νουν δυνατά, ὅ
Και

τὴ

ν πιο

λίγο νά*αρρ , παρ#κει να

πατ+σει, ἀ ῃ
Ν κο(σει και

να

δε , 0 ᾿ ἀ ῖ


ν μενε ε κοσ"ρονὴ που

να

μὴ

ν /επορτίσει, ἔ ἰ
Και

+ρα νια

στο

δρ"μο να

μὴ

βγε . ῖ
Κι σες κ"μα, ο πλερες, δε

β"λιε να

!τερίσουν, ὅ ἀ ἱ ἄ
Σε

μάντρες και

σε

α λ#ς, ὐ
Τα

κουλάκια α τάκια τους στυλ ναν να

γροικ+σουν, ὐ ῶ
Τα

μάτια τους να

ρί/ουν σα2τι#ς.
Και

τα

τραγο(δια, #ρὴδες δροσι ς μα&υ

και

λα(ρας, ἀ ᾶ
0 δ"λιος σεβντ ς, ὁ ὁ ᾶ
$"τε τι

ς !λ"γες !ερναν, και

π"τε μι ς νάβρας ἔ ᾶ ἀ
Το

ράντισμα στα

!(λλα τ ς καρδι ς. ῆ ᾶ
Μα

κε που

π#λαγο !ωνὴ

σάλευε πια

τα

!ρ#να, ἐ ῖ ἡ
Κι πλανταγμ#νος νο ς, ὁ ῦ
$ο π+γαινε, δε

ν /ερε, με

τα

!τερα

αμ#να, ῦ ἤ
Σ να*υμιε

ς και

π"*ους κεανο(ς, ᾿ ἀ ὠ
Κα*ω

ς ν(τα *άμπι&ε, και

τ ς α γ ς άρὴ ἡ ἐ ῆ ὐ ῆ ἡ
Σπί*ι& ντικρινά, ᾿ ἀ
-άμωνε Μπαταρι ς με

μι ς και

π#ταε το

δο/άρι, ὁ ᾶ ᾶ
Με

το

στερν" του β"γκο, στα

νερά.
Και

σὴκωμ#νος, γνε(οντας να

τοιμαστο ν και

ο λλοι ἀ ἑ ῦ ἱ ἄ
Και

σκ(βοντας στου

ς τρε ς ῖ
Νι"βγαλτους καλεστάδες του, πο( ανε το

κε!άλι ῾
'εμάτο πο

καπνου

ς ποβραδίς, ἀ ἀ
Του

ς λεγε, /εν#ρωτους, πω

ς δε

ν ταν τά/ὴ, ἔ ἡ
$ρωι

και

Κυριακ+,
Να

δο ν παιδια

που

τά ανε μὴ

βρ#/ει και

μὴ

στά/ει, ῦ ῾
Μπλεγμ#να στα

βιολια

και

στο

κρασί.
Κ ν του

ς λεγαν α τά, κ ο γ(ρω παρωρίτες, ᾿ ἐ ! ἔ ὐ ᾿ ἱ
Σα

σ πνο!αντασιά, ᾿ "
$αίρναν το

δρ"μο το γιαλο , ο πανωπα&αρίτες, ῦ ῦ ἱ ἀ
Κι ο κάτω, τα

ντερσ#κια τα

στενά, ἱ
Μ#σα στ νά!λογο το

! ς, ρι&αν κ ο καμπάνες, ᾿ ἀ ῶ ἄ ᾿ ἱ
$ου

!άντα&αν ρυσ#ς,
Και

τα

κορίτσια μπαίνανε να

κοιμὴ*ο ν, κ ο μάνες ἐ ῦ ᾿ ἱ
-αλλά&ανε να

π ν στι

ς κκλὴσι#ς.. ᾶ ἐ