You are on page 1of 3

Zg H" ~K# 02

a\ _
`= # [ O` aHO Q =<~x #=_O UeHH+O . ''`= U|_ < =_ "# _ `<~
=, [O^i =^ H_Q_O` |OQ~O LO\Ok _ Jx "ix L " |O Q_H=_O
=Ok=Q^ H"@. =OuQ~ =# gkH<~O> ^i _Q< __\ K`~ JkH~. Jk K
=OuQ~ O`+Oz U_^O` =#O P~QO` "eq ~< =x `=# `= #qOKx "o "x "
T. * =O< ~ =O>, ~A HO Z =O_^ TOKHO_. JO^< ~ KH= ixx!
z#_ ~=_ KO^ _ H"x =~O K J^O KO^ } KOz ~^ J KO^ _x U=~~@.
XH" g `# F `*= H"x p _` g~ ZH_ `Q ~, g~ [< KH= i H^Q !
JO^Hx `*= =O^Qx J@=H` H\ KOK P"# Y+ K~#HO_. Q =O_^ ? ^
HO@~ QO =KOk H|\ F =~= `[=# P" =O^ x\ J|~i K~# HO_. W=h
*H Jx < ~ H^ . D *H# x[O K# #` F
_k. J`x =~=~ H^ H ^i < ^ Q \
(172996)!
H ^i < J=~O H^, K `e"# k. > K ~ # ~[+ }
K, `# 33 = @ O#O ZHOk.
Kz^H ~# eOzOk. O_, Hq , @s, J <_Oz `# =*x qi OKO@
~Ok. ~^ O` x^ z ~A 15 QO@ @ xKk. =^xH ^~OQ =O_k. ` =#
J_u O zOk. =i _ K P"# "Oz#
_
P" HO> ^ z#"_# yQs >" H<. W`< =#
H^ <_. J`# \# k ^Q P x =
@O|O. 1762 H ^i < K# @ P" HiOz
P" K~=_. ~@s ^O (176874)
q@s H=O_~Q =<_. J" "# `eq`@#"_.
J"@ s` H ^i < iQ q~^" # "_. |^H _ .
`Q`. E^i. =aKi.
gi^i = XH qO`# H}O Uq@O> ~`xH H ^i <
JO> ZO` z JO> "o^i =^ s~H O|O^O
J~^ ~# `~` _ `_Q H#Q` P"

# _ ~`< ZOH K"_. P" =Q"


z. K=Ok O_"~. "iH P" ~z#
|=` =# 14 qe# ~| * ^# O Y~~Ok.
yQsH ~z#k [ 50 qe# ~|# HO_. JO`H^,
H ^i < J`xH '< P b ~=< ZO~ Jh, '< P
'PHO kOK? <=OH `OK..?
^ ~+ < ZO~ Jh a~^ ~zOk. P"H J`#O>
H ^i < ^ Q \, `#
_ yQs`..
= =^. J`x xk P" == P_^x Q~
k. J`x `eq`@O> = Qi P". x*xH yQsH
#Q~# fik^_ O , Q = <# H\O K_O =Oz J#= O =Ok. Wk =O_Q, P" P^ 1783
Hq # Ou`OQ [~Oz\# O^ J`x P ^ Q=~~Q xqOz P Z_ix XH aH" # ,
<QiH" # ^O Q fik^ ^ ` J`x [O^ \O k.
D H` L^QO K@
_ O =# H ^i < s~HO Q ^~" < ~ #O@ J`h Q=~~ ^ `# `H ` <_.
=#HO Q K~ =Q< =O__xH Ki` P" ~ `OQ xez@ =_ Hq # F Q^O Q
=K`#<_. J`x }
oH qO> H u~Q`~. = ~~, ^< H, "~<H, K<
#Oz @ ~Q kQ=u, J_= OHO , ^H` @ OHO , H` Hs , ~_. . Wg Jg Uq\, J
_ ~ #kH 'H^i < Jx ~ > #<_.
Q=~~Q "H `~K ~[^xH =z `# K# # QiOz x"kH ~K"_. ''<# # " _" H^,
=_ < # Jq J= K KOK#. W_ JH_ ==O Q`Ok. Hs #_< ~.
U K< YOQ rq# ~ ` H#|_`~. |O[~ = |OQ~O O_ < ~O> Jk <# kOz#
q[". q=e "OK_xH ~^O` K#. g~ OQ =z x*x* `HO_. Jx L_ yQs.

x*xH J`# K Kz#k Ug ^ . JO` a \ O|Q !


H ^i < J_ 58 U. J~< L`O J}=O` `Q ^ . `#
_ `# HO, `# ~ x_O HO
$+O z# `~x K_x Lqi Ok. 40 " =Ok i[<x fx |^iOk. U~@ K_O@
yQs =O^ Hq "o _. J`# K e# U~@ =|*~ $+O K_O . ZO^HO> J`# K #
H~Q~, Jh Hy` g^ L<~ Hh H ^i <# "OKO> XH r=<@HO P_e. ` ^ ! Hh
P <@HO =#< J`# Ki` qye_. O KO D ~ '* "<*" O\ K# @O =~H\
H#~^.
~_ ~~H ~# Q= #O^ih ~O\H ~OQ~OKH=<_. " =O^ Q_H =`"
~OQ~#HO_. HO\H #^~Q JQOKx ^$# =~Q~K _ xH H$u=OQ K@ <\OK_. WO\ H
Q H ` H OK_ O` H^, O =# J@=H` !
H" ~}Qi` =z# Ju^ O^iH i K~ J=i# ~ ~K~. x", "< ~ i. XH [#O
JH >| H` , ~=, H~ # =O\q c^^ Oz>" ~. ~u 10 QO@ ~}Q~ <Q~OH
"o "~. P" =OKO H < XH J^ Q_ =O_k. JO^~ "o H P Q_# [i` JH_ ~OH =OKO
=O_k. ^x P" J\
_ ~ _Q =O_"_! yQs K# ~ U~@ K ~} =i~O^O>
=i^!?
WH |@ |^i` ~}Qi _ | O_H ^ ~ Q~ <~. P" K# Ha< u Q_H =_
H\ H , P" H HO^ @ O_ HO\H H#|_#O` "~ K__xH gQ, u =lb# 560 Q]O_q
` Q] Je` =~_xH ! ~u @ P"
} O > ~_ H # ^ ^ =O@ " "Q =K@
K~.
~}Qi HO@ =b, =`H H#|_ O_ ^H"x P~~ *s J~. =+` _ , Jn, ~n
H"x Js @H=_ xH ~= ! JO^~ =Oz |@ H@ x =z `= U|_ YOQ =<=x
~}` KeO^ ! " JQ K~. H ^i < ZO` O`+OzOk. `#` =z# < ~i` ''K", <
^O * O` O`+OQ =<~! Jx K x =i~Ok.
_ ~ #k =OK HiQ H, ~}Q~, =_" =Ok i"~= _= =O^ Q~. yQs |O_" #
U~@ K_. U_ <H# ~[^Q JOHiOK_. "O@ 80 <H =K~. F_ Q_ H^, ~ O\
x~ ` _ |OQ~O` K# ". |OQ~ ~ < [< ! P" <H J #k " `O_Q<
Ha<Oz X_# =# @}
# KO _k. @~ =oOz P" |@ K K, Q` `~},
q[O H#|_q. PK x Q_, ^O\ "# +Q H#|_ =, K x ... ^ OH` K,
Q=" P@@` QO` " H#|_"~. [ eO` O`+OQ =O__O K ~}QiH "~ H~Ok.
yQsx ^ ^ y_Ok. ^O` J`x ` ~ _ P" Z^@ UO K _xH OKH ~.
x*xH ~^O` yQs =|*~ >H H. P = < H =. H\ H , Q= =O^ =. P H#|_
~ "#H ~_ =. P =# ZH_ #OK `x =K~, ~}Qi H^ @ "_xH. ~` P QO`# "
~ ` H~, x ! "x `x, kiOz P#O^O` _# K # @ #\OOK~. pH\ _Q < "x =
|O_ ZHOz `^ i =lbH f"~ JH_ _# K H#|__xH. ~}QiH g " Q~, _?
<H# =_ ^ OQ~ "~. JH_ ~<\ x= \O Q# `^< H$u= [`,
J~} $lOK~. ZH >i<" ~} XH KiH O# KO k. yQs < H ~O K Jk ~"x
~O\ @~ Kix `^<e. ^x x~}O J [~Q< ^ # HO_, Jk "~ q+ O. ~}QiH `e^Q !
Pq_ JH}Oz Q] |w ZH ~ @# H#yOzOk. ~_ H # ZH_ K< U^ XH i" ! W@H |\ ,
~_ " _, Jh [iy`<~. yQs 20 *` =#+# "~ =# Oz Hz P ~ O_ ~A " K`
JH_ x K~OK_. WH ~}Qi LxH u ~E H`H ` q<^ HeOK~. XH~A [< " 180
=Ok "^|$O^O Ow`H~H= O x~OK~. =~H~A XH H$u= Jy~ `x $+O K~. Jk ~`O ` "
z=`< =Ok. =~ ~A XH L`u ^O [iyOk.
D `= [~_ xH 70 H ~| Y~~. Wq 18 `| JOH. W\ H ~O JOH "
QO_q` ! W^O` ZO^~ JO> `# x O`+@_xH yQs \# Y~, _# = . `#

_ `#HO xiOz# q^ O KO K H ^i < =i~Ok. O, J^O` <@H=x `e ZO` ^ _ ^


! x*xH yQs KOz# ^< H ZO^ xH=e# ~ ` H\ # q. ~ O Q Q =. WH M~ < H@ H
Q\ Q H#|_`Ok Hh ~H` H\ O K~. ~ O y QO_ H^ H^, F _ Q _< H@ ~ O_ xq e
=O_k. W=h ~} ^$+H =z =O> Pq_ L`O Kz~ =O_k. Hh JO`\ "^q _ Q=xOK x

q^O Q fik^_ =# yQs. nx =# J`#O> P" =iO` =K@_O k. JO^H ~k XH Q a \ _Q


Ki` H HOk.
1960 PO^ uH _b ''ysO H~< #_@_ Q~ XH H~< "~. XH ~[= =
Q_ g^ "~Oz ~^~ fH o XH Q_ =O^ > O \~. Jk K ysO J_y` ''=OuQ~ ~>
=< ~. D ^i^ O "i HO@_ _^x .. Jx ["a~ ". Jk =Oz *H J#x #=#" ~
yQsH^i < H^ Kk"H <eH H~ KH= =O k H !
Zg ^ (#=O|~ 2011)