P. 1
March 2010 Vaigarai Velicham Monthly Tamil Megazine

March 2010 Vaigarai Velicham Monthly Tamil Megazine

|Views: 218|Likes:
Published by M. Gulam Mohamed
சகோதரா! கவலைப்படாதீர்! உன் பிரச்சனைகளும் தீரும்!
இறைவன் மீது நம்பிக்கை வை!வெற்றி உண்டு அல்லது நன்மை உண்டு
எப்பொழுதும் முஸ்லிம்களுக்கு தோல்வி என்பதே கிடையாது!
புனே குண்டுவெடிப்பு யாரால்?
இலவச ஆம்புலன்ஸ் 108 சேவை ஒரு பார்வை
இஸ்லாமும் இதர மதங்களும்
அசோக் காம்தியின் மனைவி கூறுவதென்ன?
முஸ்லிம்களே உஷார் உங்களை அழிக்க கணக்கெடுப்பு நடக்கிறது "Who Killed Karkare?" Tamil Translation Book Available from Vergal Publication Rs.150.00
சகோதரா! கவலைப்படாதீர்! உன் பிரச்சனைகளும் தீரும்!
இறைவன் மீது நம்பிக்கை வை!வெற்றி உண்டு அல்லது நன்மை உண்டு
எப்பொழுதும் முஸ்லிம்களுக்கு தோல்வி என்பதே கிடையாது!
புனே குண்டுவெடிப்பு யாரால்?
இலவச ஆம்புலன்ஸ் 108 சேவை ஒரு பார்வை
இஸ்லாமும் இதர மதங்களும்
அசோக் காம்தியின் மனைவி கூறுவதென்ன?
முஸ்லிம்களே உஷார் உங்களை அழிக்க கணக்கெடுப்பு நடக்கிறது "Who Killed Karkare?" Tamil Translation Book Available from Vergal Publication Rs.150.00

More info:

Published by: M. Gulam Mohamed on Mar 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

ârakhf vt‹ xUt‹ bfhiy¡F¥ gâyhfnth mšyJ óÄÆš V‰gL« FH¥g¤ij (¤ jL¥gj‰fhfnth) m‹¿, k‰bwhUtiu¡ bfhiy

brŒ»whndh mt‹ kÅj®fŸ ahtiuí« bfhiy brŒjt‹ nghyth‹; nkY« vtbuhUt® Xuh¤khit thH it¡»whnuh mt® k¡fŸ
ahtiuí« thH it¥gtiu¥ nghyhth®
(mšF® M‹ 5 : 32 )

kh®¢ 2010 - uãcš m›tš 1431
Volume : 3 Issue 2
MáÇa®

f
t
®
Þ
nlh
Ç

g
¡
f
«
47

ódh F©Lbto¥ò ahuhš?

K. Fyh«KA«kJ
1. jß¡Fš F®M‹
Jiz MáÇa®

4

2. eãbkhÊ És¡f«

10

3. eh« ãǪJÉl nt©lh«

14

4. 60 taJ¡F ãwF. . .

18

5. ‘áÄ’ Úâ »il¡Fkh?

20

jÅ ïjœ %. 10/-

6. 108nrit

23

M©L¢ rªjh

7. á®fhÊÆš ck® gh%¡ ciu 25

nf.v«. ïšahÞ ÇahÍ
ïiz MáÇa®

v«. KÍò®uàkh‹ ckÇ

cŸehL %.140/btËehL %. 1000/gzÉil _y« rªjh brY¤Jnth®

itfiw btË¢r«
v‹w bgaÇnyna mD¥g
nt©L»nwh«.
És«gu§fS¡F : 9444239594

VAIGARAI VELICHAM
235, Peters Road, Royapettah,
Chennai - 600 014.
Phone: 044-45566909 Mob: 9444239594

E-mail: darultrust@yahoo.com
Website : www.darulislam.in

8. f®fnuia bfhiy brŒjJ ah®?
üš btËp£L ÉHh
28
9. KÞÈ«fns cõh®

31

10. f®fnuia bfhiy brŒjJ ah®?
bjhl®
37
11. kfË® k‹w«

39

12. ïÞyh¤â‹ g¡f« k¡fis
miH¡F« ïy£áa X£l¤âš
j‹id¤ jªj kHt®fŸ!
13. m¥Jš [yh« (nehãŸ)
m¿ªj m¿Éaš
14. “ïÞyhK« ïju kj§fS«
X® fU¤J¥ gÇkh‰w«”
15. f«ô£l® fšÉ

41
52
56
60

16. bgŒ%¤ÈUªJ b#%ry« tiu 62
All disputes arising out of any publication in this monthly will
come under the jurisdication of Chennai courts. Private
circulation to promote the Original Issue.

kh®¢ 1
2010

MáÇa® g¡f«
xÊ¥ngh« ïdbt¿! V‰ngh« e‹bd¿!!

R

kh® ïUg¤J VHhÆu« khzt®fŸ neuoahf¥ gÆ‹W tU« gšfiy¡fHf« áj«gu¤âš
mikªJŸs m©zhkiy¥ gšfiy¡fHf«.
ï¥nghJ fhytu«g‰w ÉLKiw Él¥g£LŸsJ. fhuz« ïJjh‹.

28.2.2010 PhƉW¡»Hika‹W gšfiyfHf¤â‹ khzt® fîj« Fkh® nkh£lh® ir¡»Ÿ
Ég¤âš fhaK‰wh®. òJ¢nrÇ kU¤Jtkid¡F bfh©L bršY« tÊÆš cÆÇHªjh®. ït®
#h®f©£ khÃy¤ij¢ nr®ªjt®.
fîj« Fkh® ïwªj brŒâ guÉaJ« tl khÃy¤ij¢ rh®ªj Rkh® IüW ng®
gšfiy¡fHf¤âYŸs fÂÅfŸ, f©zhofŸ, Ä‹És¡FfŸ, M«òy‹Þ, gÞ, M£nlh, fh®fŸ
vd f©Âš g£lijbašyh« mo¤J behW¡»íŸsd®.
ufisÆš <Lg£nlhiu fhtšJiw mo¤J Éu£oaJ. m§FħF« áj¿ Xod®. mt®fËš
áyiu¡ fhzÉšiy v‹w òfh® vGªjJ.
kWehŸ â§f£»Hik gšfiy¡ fHf¤J¡F mUnfíŸs ghykh‹ M‰¿ÈUªJ xU rly«
f©blL¡f¥g£LŸsJ. mJ ã.ï. khzt® RĤFkhÇ‹ clš vd milahs« fhz¥g£lJ.
ïtU« #h®f©£ khÃy¤ij¢ rh®ªjt®.
mj‰F kWehŸ br›thŒ¡»Hik ïU rly§fŸ mnj M‰¿ÈUªJ f©blL¡f¥g£ld.
mit MÎÞ uŠr‹, r®guhÞ nu¥ M»a ïU khzt®fË‹ clš vd milahs« fhz¥g£lJ.
ïUtU« Õfh® khÃy¤ij¢ rh®ªjt®fŸ.
ãu¢rid bgÇjhtij¤ jÉ®¡f fhytu«g‰w ÉLKiw Él¥g£LŸsJ. Õfh® khÃy Kjšt®
ÃÔZFkh® jÄHf Kjštiu¤ bjhl®ò bfh©L tl khÃy khzt®fË‹ cÆU¡F¥ ghJfh¥ò¤
jU« go nt©LnfhŸ ÉL¤jh®.
ãu¢rid ïÅ v¥go âU«ò« v‹W mDkhŤâl KoaÉšiy.
ïªâahÉ‹ mâK¡»a efu§fËš x‹whd K«ig ïdbt¿Æ‹ nfªâukhf tobtL¡»wJ.
kAhuhZouh et îkh‹ nrdh v‹w mik¥ãd® kAhuhZouhÉYŸs btË khÃy¤jtiu
mtkhd¥gL¤â btËna‰¿¡ bfh©oU¡»‹wd®.
MÞânuÈahÉš ïªâa®fË‹ Ûjhd jh¡Fjš všiy Û¿¥ nghŒÉ£lJ. m§F thG«
ïªâa®fis, “khW ntõ¤âš btËna bršY§fŸ. ViHfŸ nghš eoí§fŸ” vd nt©o¡
bfhŸ»wh®fŸe«Kila njr¤â‹ btËíwî mik¢r®.
xU fhy¤âš v£L¤ â¡»Y« bt‰¿¡ bfho eh£oa Vfhâg¤âa M§»nyna 炙yhªâš
ï¥nghJ ïªâa®fS¡F gjÉ ca®î tH§f¥gLtâšiy. gjÉ ca®î¡fhd všyh¤ jFâfS«
ïUªJ« ïªâa‹ v‹w jFâahš všyh ca®î« moth§F»wJ.
Ãw«, bkhÊ, Ãy« M»at‰iw mo¥gilahf¡ bfh©l cz®îfŸ bkšy bkšy bt¿ahf
ts®ªJ ï‹W KG cyifí« m¢RW¤â¡ bfh©oU¡»wJ.
ï‹W áj«gu¤âš el¡F« t‹KiwfS¡F« 炙yhªâš el¡F« ïÊîfS¡F« ïJnt
fhuz«. ïªj ãuhªâa bt¿ kÅj Fy¤J¡F e‹ik ga¡fhJ.

2 kh®¢
2010

kÅjid kÅjdhf¥ gh®¤âL« guªJ ÉǪj gh®itÆÈUªJ öu Éy» mtdJ njhÈ‹
Ãw«, ehÉÈUªJ btËtU« xÈ, bkhÊ ãwªj ehL M»at‰¿do¥gilÆš mQ»L« Ôa
gh®ití« áªjidínk ãuhªâa bt¿ guîtj‰F fhuz«.
mšyhà TW»wh‹ : mšyhà ehoÆUªjhš c§fis xnu rKjhakhf M¡»ÆU¥gh‹.
Mdhš mt‹ c§fS¡F tH§»ÆU¥gt‰¿š c§fis nrhâ¤J¥ gh®¥gj‰fhf¤jh‹(ï›thW
brŒjh‹) (5:48)
nkY« TW»wh‹:
thd§fisí« óÄiaí« gil¤âU¥gJ« c§fSila bkhÊfS« c§fSila Ãw§fS«
ntWg£oU¥gJ« mtDila m¤jh£áfËš cŸsit. ârakhf ïâš f‰w¿ªnjhU¡F gy
rh‹WfŸ cŸsd (30:22)
nguh‰wš Ä¡f všyh« tšy Vf‹ mšyhà kÅj Fy« KGtijí« xnu khâÇ¥ gil¤âL«
tÈikíŸst‹ jh‹. go¥ãid¡fhfî« áªâ¥gj‰fhfî« nrhjid¡fhfînk gy ïd§fshf
kÅjid¥ gil¤jh‹. bt£o¡ bfh‹W khŒªJ koªJ nghtj‰fšy.
át¥ò kÅjD¡F« ÃHš fU¥ò¤jh‹. fU¥ò kÅjD¡F« ïu¤j« át¥òjh‹. všnyhU¡F«
kd« x‹Wjh‹.
ahU¡F« mšyhà ïU ïja§fis it¤âlÉšiy (33:4)
Úí« ehD« x‹D. všnyhU« fË k©Q.
ïªj ajh®¤j« òÇahkš mšyJ òǪJ« òÇahjJ nghy ãj‰WtJ mÊití« ïH¥igí«
jÉu ntbwijí« jªJÉlhJ.
ïiwt‹ gil¤j ïªj Ãy¤ij kÅj‹ ãǤjh‹. v‹ ehL. c‹ ehL v‹wh‹. ghÞngh£
v‹wh‹. Érh v‹wh‹. všiy¡ nfhL v‹wh‹. Míj§fis¡ f©L ão¤jh‹. cÆu‰w všiy¡
nfhLfS¡fhf c‹dj cÆ®fis¡ bfh‹W Fɤjh‹. jh‹ cUth¡»a ãsîfS¡F¤jhnd
gÈah»¡ bfh©oU¡»wh‹.
ï¥go¤jh‹ bkhÊfŸ Ãw§fŸ ït‰¿‹ bgauhš 圻wh‹.
ïitbašyh« #hÏÈŒah vD« mÊî¡ bfhŸiffŸ v‹W ïÞyh« mo¤J¢ brhš»wJ.
ahU« jdJ Ãw¤ijnah bkhÊianah eh£ilnah nj®î brŒJ ãw¥gâšiy. vdnt
ït‰¿do¥gilÆš xU bfhŸif cUthf KoahJ. VbdÅš ït‰¿‹ _y« vJ rÇ ? vJ jtW?
vJ r¤âa«? vJ mr¤âa«? vd¡ f©l¿a ïayhJ. ïit kÅj ïd¤ij tÊ el¤âl
t¡f‰wit.
m©zš eã ([š) T¿dh®fŸ: j‹Dila rKjha« mÚâÆÈU¡F« nghJ (ïdbt¿Æ‹
fhuzkhf) mj‰F cjÉ brŒgt‹ »z‰¿š ÉGªJ bfh©oU¡F« x£lf¤â‹ thiy bf£oahf¥
ão¤âU¥gtid¥ nghyhth‹ (m¿É¥ghs® : ï¥DkÞ C¤ (uÊ) üš : mójhñ¤)
ï‹iwa m¿Éaš íf¤âš òâJ òâjhŒ¡ f©L ão¡f¥gL« Míj§fbsšyh«
VnjDbkhU ïdbt¿ia Ãiyeh£olnt ga‹gL»‹wd v‹gij ehfÇf rKha¤J¡F
Ãidñ£L»nwh«.
ïdbt¿ v‹bwhU khatiyia jhnd ÉǤJ mâš jhnd tÈa¥ nghŒ kh£o¡ bfh©L
btËna tu¤ bjÇahkš ÉÊ¡F« ï‹iwa cyf¤J¡F ïÞyh¤â‹ njit K‹bd¥nghijí«
Él mâfkhf V‰g£LŸsJ.
jÄHf¤âÈUªJ« óÄ¥gªâ‹ ïju¥ gFâfËÈUªJ« ïʪj bt¿ia monahL Éu£l
ïÞyh¤â‹ tÊfh£Ljiy V‰¿l midtiuí« miH¡»nwh«.

kh®¢ 3
2010

kiw¤ bjhl®
áutz¡f« - brŒa nt©L«
vd V‹ mšyhà f£lis
Æ£lh‹?
xËahš gil¡f¥g£l
ky¡FfËl« Tw¥g£l f£
lis beU¥ghš gil¡f¥
g£l ï¥äR¡F¥ bghUªJkh?
v‹gitjh‹
nfŸÉfŸ.

R#]¤
trd« - 34

MjK¡F áu« gÂí§fŸ v‹W
eh« ky¡FfËl« T¿a nghJ
ï¥äi[¤ jÉu midtU« áu«
gªjd®. mt‹ kW¤jh‹. bgUik
ao¤jh‹. ïiw kW¥ghs®fËš
xUtdh»É£lh‹.
ÅjFy¤â‹ jªij
Mj« eã mt®fS¡F
mšyhà
tH§»a
ca®ªj kÇahijia
ï›trd« TW»‹wJ. áy
nfŸÉfS¡F Éil njl
nt©oa ïl« ïJ.

k

Mj« eã¡F ky¡FfŸ [{jh -

ïšahÞ ÇahÍ

R#]¤ v‹w muò¢
brhšY¡F jhœik gÂî
v‹W bghUŸ. ïiwtz¡f
khd bjhGifÆš c¢r¡f£l¥
gÂit¡ fh£L« Kfkhf
be‰¿ia¤ jiuÆš it¤J
KHªjhË£L tz§Ftnj
r{jh mšyJ R#]¤ vd¥
gL»wJ.
ngu¿P® F®¤JÕ (uà)
TW»‹wh®fŸ. Mj« eã¡F
ky¡FfŸ brŒj R#]¤ X®
tz¡fkšy v‹W všyh
m¿P®fS«
Vnfhã¤J¡
fUJ»‹wd®.
ky¡FfŸ
j§fË‹ be‰¿ia¤ jiuÆš
it¤J bjhGifÆš brŒâL«
[{jh it¥ nghynt R#]¤
brŒ jh®fŸ.
Vbd‹whš
[{jh brŒjh®fŸ v‹W
mšyhà T¿íŸsh‹. mj‹
btË¥ gilahd bghUŸ
v‹dnth mJnt ï›Él¤
J¡F¥ bghUªJ« v‹»‹wd®
bgU« ghyhd m¿P®fŸ.

jß¡Fš F®M‹ - 26
4 kh®¢
2010

ï›thW ï‹bdhU kÅjU¡F (kÇahij TlhJ” (m¿É¥ ghs® : móth»¤) (uÊ) üš :
ÃĤj khf) [{jh brŒtJ TLkh? mšyJ ï¥Dkh#h, ï¥D Ï¥gh‹, igAÑ, AÔá‹
thrf« ïkh« òÞâ (uà) É‹ m¿É¥ã‹
Mj« eã¡F k£Lnk ïJ bghUªJkh?
go. . . )
(ôR¥) mt®j« bg‰ nwhiu mÇahrd¤â‹
“kÅjD¡F kÅj‹ [{jh brŒtij eãÛJ ca®¤â (mk®¤â)dh®. mt® fŸ (všnyhU«)
mtU¡F áu« g¤jd® (12:100) v‹W TW [š- jil brŒJŸsh®fŸ. xUtU¡ bfhUt®
»‹wh‹. vdnt kÅjD¡F kÅj‹ [{jh K[hgAh (ifyhF) bfhL¡F«go f£lis
brŒayh« v‹W amT¥ (miy) É‹ fhy« Æ£lh®fŸ” v‹W KM¤#gš (uÊ) tÊahf tU«
tiu mDkâ ïUªjjh? gil¥òfS¡F [{jh k‰bwhU m¿É¥ ãš fhz¥gL»wJ.
brŒayh« v‹w mDkâ filáahf vªj¡ fhy«
jil brŒa¥g£l ïªj [{jhit¤jh‹
tiu ïUªjJ?
j[›î~¥ vD« NãÆ[¤ij¡ fil ão¡F«
ï¡nfŸÉfS¡F gšntW fU¤J¡fŸ
_l®fŸ j«Kila iõFkh®fS¡F¢ brŒJ
gâyhf tU»‹wd. mâfkhd m¿P®fË‹
bfh© oU¡»‹wd®. mt®fË‹ Ka‰áfŸ
fU¤J v‹d bt‹whš kÅjD¡F [{jh
åzhdit. mt® fŸ brašfŸ eZl¤J¡FŸ
brŒayh« v‹w mDkâ eã-[š - mt®fË‹
shdit. (üš: F®¤JÕ)
fhy« tiu ïUªjJ v‹gnj.
õëJ [ŒÆ¤JFJ¥ (uà) TW»‹wh®fŸ
kuK« x£lfK« eã - [š - ¡F [{jh
brŒtij¡ f©l e㤠njhH®fŸ “mš yhàÉ‹ : Mj K¡F [{jh brŒí« go ky¡FfS¡F
âU¤öjnu nkŒªJ âÇí« x£lf§fisí«, mšyhà f£lis Æ£lh‹. mij V‰W ky¡
óÄÆš FH¥g«
ku§fisí« Él c§fS¡F [{jh brŒâl FfŸ [{jh brŒjd®.
ïu¤j« áªJth®fŸ v‹W
eh§fns jFâ Ä¡ft®fŸ” v‹W T¿anghJ brŒth®fŸ.
“m»y§fË‹ ïiwtdh« mšyhàit¤ jÉu fUj¥g£l kÅj¥ gil¥ò¡F mšyhà
ntW vtU¡F« [{jh brŒtJ jFkhdjšy” tH§»a c¢rg£r kÇahij ïJ.
vd eã-[š-T¿dh®fŸ (üš: mšï®th ïJ
ky¡Ffis Élî« ca®it mil»‹w
Ar‹ ju¤âyhd AÔ[hF«).
ufáa¤ ij kÅjD¡F mšyhà ctª jˤjh‹.
KM¤ ã‹ #gš (uÊ) áÇahÉÈUªJ kÔdh jdJ ghijia jhnd nj®ªbjL¤J¡ bfhŸ S«
âU«ãa nghJ eã-[š-¡F [{jh brŒjh®fŸ. RaÉU¥g« vD« áw¥ò¤ jFâia tH§»aJ
clnd “v‹d ïJ?” vd eã-[š- nf£lh® fŸ. nghy m¿î Phd« vD« áw¥ò¤ jFâiaí«
mj‰F “mšyhà” É‹ âU¤öjnu, eh‹ áÇah tH§»dh‹.
br‹¿Uªnj‹. m§FŸs k¡fŸ j§fË‹ kj¤
kÅj ïašã‹ fyití« mtÅ‹
jiyt® fS¡F [{jh brŒtij¡ f©nl‹.
mij c§fS¡F« brŒâl ÉU«ãnd‹” v‹W tÈikí« jdJ tÊia jhnd nj®ªbjL¤J¡
bfhŸtij cWâ brŒtjhf î« ne®tÊ vD«
mt®fŸ T¿dh®fŸ.
mkhÅj¤ â‹ JiznahL mšyhàit
mj‰F eã -[š - T¿dh® fŸ. “ï›thW
neh¡»¢ »s«òtjhfî« jh‹ cŸsJ. ïit
brŒa¡TlhJ. ahnuD« ahU¡nfD« [{jh
brŒa nt©L« v‹W f£lisÆLtjhf bašyh« mš yhà kÅjD¡F tH§»íŸs
ïUªjhš kidÉ j‹ fztD¡F [{jh brŒa kÇahijfËš cŸsitahF«. (üš : ~ÕÊyhÈš
nt©Lbkd¡ T¿ ÆU¥ng‹ (m¥go¡ F®M‹).
TwÉšiy) fztD¡FÇa flikia Ãiw
VŪj¡ f£lis
nt‰whkš xU bg© ïiw tD¡FÇa flikia
Mj« eã¡F [{jh brŒa nt©L« v‹W
Ãiwnt‰ ¿l KoahJ. kf¥ngW Nœ ÃiyÆš
mtŸ ïU¡F« nghJ mtis mt‹ ÉU«ã¡ ky¡FfS¡F mšyhà V‹ f£lisÆ£lh‹?
nf£lhš j‹id¤ jªâl mtŸ kW¡f¡ v‹w nfŸÉ¡FÇa gâiy¥ gh®¥ngh«.

kh®¢ 5
2010

mšyhàit¤
Jâ¥gijí«
òfœªnj‰Wtijí« j«Kila bgUik¡FÇa
mkš v‹W ky¡FfŸ fUâd®.
jd¡F
ky¡FfS« njitÆšiy. mt®fË‹ tz¡
fK« njitÆšiy (eh‹ njitfŸ m‰wt‹)
v‹W ky¡FfS¡F¡ fh£Ltj‰fhf MjK¡F
[{jh brŒí§fŸ v‹W mšyhà f£lis
Æ£lh‹ v‹W áy m¿P®fŸ T¿íŸsd®.

k‹Å¤J . . . . (48:2) v‹W eã¡F mga
kˤJŸsh‹. (kÅjFy¤ij¢ rh®ªj eãia¥
g‰¿ ï¥go ca®thf¡ T¿íŸs mšyhà)

ïlK©L.

mšyhà thd¤â‹ ÛJ« óÄÆ‹ ÛJ«
r¤âa« brŒ»wh‹.
mj‰fhf mit
mšyhàÉ‹ m®iõ Él VGRtd§fis Él
ca®thdit vd¡ fUjKoíkh? m¤âku«
i[¤ö‹ ku« M»at‰¿‹ ÛJ« jh‹
mšyhà r¤âa« brŒ»wh‹?

(ky¡FfËš) ahnuD« “mtd‹¿ ehD«
xU ïiwt‹jh‹” v‹W T¿dhš mtU¡F eh«
euf¤ijna TÈahf¡ bfhL¥ngh« (21:29) v‹W
ky¡Ffis¥ g‰¿¡ T¿íŸsh‹.

vdnt ky¡Ffis Él kÅj ïdnk
ky¡FfŸ Mj« eãia j«ikÉl á¿a ca®ªj ïd« v‹»‹wh®fŸ ï¥D m¥ghÞ (uÊ)
ju« Fiwªj gil¥ò v‹W fUâdh®fŸ. mtÇ‹ mt®fŸ.
jŤj‹ikia m¿ªâU¡fÉšiy. vdnt
mtU¡F kÇahij ÃĤjkhf [{jh brŒí«go ïj‰F¥ gâš
T¿dh‹ v‹W áy m¿P®fŸ T¿íŸsd®.
mšyhà ky¡FfË‹ thœehŸ ÛJ r¤âa«
“óÄÆš ãuâÃâia mik¡f¥ ngh»nw‹” brŒaÉšiy. j‹Dila éÉj¤â‹ ÛJ«
(2:30) v‹W mšyhà T¿a nghJ “óÄÆš mšyhà r¤âa« brŒaÉšiy. vdnt eãÆ‹
FH¥g« brŒJ u¤j« áªJnthiu gil¡f¥ thœehŸ ÛJ r¤âa« brŒtjhnyna kÅj
ngh»whŒ?” v‹W ky¡FfŸ T¿aj‰F ïdnk ca®ªjJ v‹gJ rÇašy. ïJ nghy
m¥nghija j©lidahfnt (Ú§fŸ Fiw ky¡FfË‹ thœehŸ ÛJ r¤âa« brŒaÉšiy
T¿atU¡F Ú§fŸ gÂí§fŸ) [{jh v‹gjhš mt®fŸ ca®t‰wt®fŸ vd¡ fUj
brŒí§fŸ v‹W T¿dh‹ v‹W fUJtj‰F« KoahJ.
kÅjid Él ky¡FfŸ jh‹ ca®ªjt®
fŸ v‹W fUJgt®fns ï›thW TW»‹wd®.
kÅj‹jh‹ ky¡Ffis Él ca®ªjt‹ v‹W
fUnth®, “kÅj‹ ca®ªjt‹ v‹gjhšjh‹
Kjš kÅjU¡F [{jh brŒí«go ky¡F
fS¡F¡ f£lisÆ£lh‹” v‹W xnu brh‰
ky¡FfËš xUt® j‹id¤ jhnd flîŸ
bwhlÇš TW»‹wd®.
v‹W T¿¡ bfh©lhš mtU¡F eufnk
Mf, Mj« eã¡F [{jh brŒí«go V‹ j©lid v‹w (21:29) trd¤ij ïj‰F
mšyhà T¿dh‹ nfŸÉ¡FÇa gâš ah® Mjhukhf¡ fh£LtJ« rÇašy. VbdÅš
eãia¥ gh®¤jnj mšyhà TW»‹wh‹.
áwªjt® kÅjdh? ky¡fh? v‹w nfŸÉ¡fhd
“eãna Ú§fŸ ïiz it¤jhš Tl ckJ e‰
gâÈš mikªJŸsJ.
braY« mʪJ nghF«. Ú® eZlkilªjt®
kÅjnd ca®ªjt‹ v‹w fU¤ij¡ fËš xUtuhå®” (39:65)
bfh©oU¡F« ï¥D m¥ghÞ (uÊ) jd¡FÇa
vdnt ï›trd§fis mj‰F rh‹whf
rh‹Wfshd
ÑœfhQ«
trd§fis¡
vL¡f KoahJ.
fh£L»‹wh®fŸ.
kÅj‹jh‹ ky¡FfisÉl ca®ªjt‹
eãna Ú® cÆ®thœtj‹ ÛJ r¤âakhf
v‹w fU¤Jila m¿P®fŸ ky¡FfŸ Mj«
mt®fŸ kâka¡f¤âš j£lʪJ bfh©oUª
eã¡F brŒj R#]¤ be‰¿ia¤ jiuÆš it¤J
jh®fŸ (16:72) v‹W eã-[š-mt®fË‹ thœehŸ
brŒí« tHikahd R#]¤ v‹»‹wd®.
ÛJ r¤âa« brŒ»wh‹.
ky¡Ffis Él kÅjnd ca®ªjt‹ v‹W
eãna
ck¡fhf
ckJ
Kªija ïj‹ _y« mšyhà cz®¤âÉ£lh‹
jtWfisí« ãªâat‰iwí« mšyhà v‹»‹wh®fŸ.

6 kh®¢
2010

be‰¿ia¤ jiuÆš it¤J bjhGifÆš
mšyhàî¡fhf brŒí« R#]¤ ngh‹W ky¡F
fŸ brŒaÉšiy. gÂit¡fh£o¡ FŪjd®
v‹W És¡fkË¡»‹wd®.
ky¡Ffns
kÅjid Él ca®ªjt®fŸ v‹w fU¤Jila
m¿P®fŸ.

õë¤ [ŒÆ¤FJ¥ (uà) TW»‹wh®fŸ.
ca®ªjtdh« mšyhàÉ‹ nkyhd f£lis
ia V‰W ky¡FfŸ midtU« R#]¤ brŒjd®.
ï¥äir jÉu.
kf¤jhd mšyhàî¡F khWòÇjš,
kâ¥ò¡FÇat®fË‹ f©Âa¤ij És§»
lhkš Mzt« bfhŸSjš, ght« brŒJ mj‹
_y« bgUik miljš c©ikia És§»l
kW¤J (ïja¤ij) ¥ ó£o¡ bfhŸSjš M»a
Ôa g©òfŸ ga§fukhf¡ »s«ãa f£l« mJ.
ï¥äÞ Mzt« bfh©L R#]¤ brŒâl
kW¤jh‹.

Mj« eã¡F kÇaij ÃĤjkhf ky¡FfŸ
R#]¤ brŒjd®. mâYŸs tÊghL mšyhà
î¡F¤jh‹.
eh« bjhGifÆš »¥yhit
K‹ndh¡FtJ nghy Mjik K‹ndh¡»
mšyhàî¡nf ky¡FfŸ R#]¤ brŒjd®.
cÞ#&öÈMjk = MjK¡F [{jh brŒí§fŸ
ï¥äÞ ky¡FfSl‹ nr®ªJ ïUªjhY«
v‹w th¡»a¤â‹ bghUŸ Mjik neh¡»
[{jh brŒí§fŸ v‹gnj v‹W áy m¿P®fŸ mt‹ ky¡FfË‹ ïdkšy. mt‹ mt®fSŸ
xUtdhf ïUªâUªjhš m¡f£lis¡F khW
TW»‹wd®. (üš : F®¤JÕ)
brŒâU¡fkh£lh‹.
VbdÅš ky¡FfŸ
ky¡Ffis MjK¡F V‹ mšyhà R#]¤ “mšyhàÉ‹ f£lis¡F khW brŒâl
brŒa it¤jh‹? ky¡FfŸ v¥go R#]¤ kh£lh®fŸ mt‹ VÉaij Ãiwnt‰Wth®fŸ”
brŒjh®fŸ? M»a ïU nfŸÉfS¡fhd gâš (66:6) v‹w ca®ªj g©ò¡FÇat®fŸ.
ky¡FfŸ áwªjt®fsh? kÅj‹ áwªjtdh?
ï¥äir¤ jÉu ky¡FfŸ midtU«
v‹w nfŸÉ¡FÇa gâÈš mikªâU¡»wJ.
R#]¤ brŒjd® v‹w brh‰bwhliu it¤J
mšyhànt všyh« m¿ªjt‹.
mt‹ ky¡FfË‹ ïd« v‹W fUj KoahJ.
ngu¿P® ïkh« ~gàU¤â‹ m®uhÓ (uà) mt‹ mt®fSl‹ nr®ªJ ïUªâU¡»‹wh‹
mt®fŸ jkJ ÉÇîiuÆš, Mj« eã¡F v‹nw vL¤J¡ bfhŸs nt©L«. cjhuzkhf
ky¡FfŸ brŒj R#]¤ kÇahij, f©Âa«, F¿¥ã£l xU FL«g¤âdUl‹ nr®ªJ
r§if, [yh« M»at‰¿do¥gilÆšjh‹. thœ»wh®. ntbwhU FL«g¤ij¢ rh®ªj màkJ
mšyhàÉ‹ f£lisia V‰W mt®fŸ R#]¤ v‹gt® (v‹W it¤J¡ bfhŸnth«. mt®fŸ
brŒjd®. vdnt mJ ïiwtÊghLjh‹ v‹W v§nf v¥nghJ br‹whY« màkJî«
cWâíl‹ bjÇÉ¥gnjhL “Mj« eãia mt®fSlnd bršth®.) ï¥nghJ “mªj¡
»¥yhthf K‹ it¤jd®. be‰¿ia¤ jiuÆš FL«g¤jt® tªjd®. màkij¤ jÉu” v‹W
it¡fÉšiy
FÅaîÄšiy
gÂit¡ brh‹dhš mj‰F v‹d bghUnsh mnj
fh£od®” v‹w fU¤J¡fŸ gyëdkhdit bghUŸ jh‹ ï¥äir¤ jÉu” v‹d th®¤ij¡F
bghUªJ«.
v‹W« TW»‹wh®fŸ. (üš: ï¥D fÔ®)
VbdÅš ï¥äÞ ‘Í‹’ T£l¤ij¢
rh®ªjt‹ v‹gJ, “bfhGªJ É£L vÇí«
“ï¤ FšdhÈš kyhÆf¤â ky¡FfËl« beU¥ãÈUªJ Í‹fis mšyhà gil¤jh‹”
eh« T¿a nghJ” v‹W mšyhà T¿íŸsh‹. (55:15) v‹w âUkiw trd« _y« bjËth»wJ
(ï¥äÞ Í‹ ïd¤ij¢ rh®ªjt‹ ky¡FfËš
ky¡ v‹gj‹ g‹ik kyhÆ¡f¤.
xUtdšy‹ v‹W â£lt£lkhf bjǪJ
MjK¡F R#]¤ brŒí«go ky¡FfËl«
É£lJ (üš: ~ÕÊyhÈš F®M‹)
jh‹ mšyhà T¿dh‹. mªj¡ f£lis
ky¡FfŸ xËahš gil¡f¥g£lt®fŸ
ï¥äR¡F¥ bghUªJkh? R#]¤ brŒaÉšiy
v‹W fhuz« fh£o mšyhà V‹ ï¥äir v‹W eã-[š - T¿ajhf m‹id MÆõh (uÊ)
j©o¤jh‹? v‹w nfŸÉ ï›Él¤âš vG»wJ. m¿É¤JŸsh®fŸ (üš: - KÞÈ«)

ï¥äir¤jÉu:

kh®¢ 7
2010

eh‹ mtiu Él áwªjt‹. v‹id Ú
ntW ïd¤ij¢ rh®ªjtdhf ïUªjhY«
beU¥ghš
gil¤jhŒ mtiu Ú fËk©zhš
ky¡FfSl‹ ïUªJ tªjjhš ky¡FfËl«
Tw¥g£l f£lis ï¥äirí« cŸsl¡»aJ gil¤jhŒ (38:76)
jh‹ m¡f£lisia mt‹ òw¡f¤jjhš
“Xir jU« fU¥ò¡ fË k©zhš Ú
rã¡f¥£lh‹.
gil¤JŸs (ï«) kÅjD¡F eh‹ R#]¤
brŒtj‰»šiy” (15:33)

kW¤jh‹ :

MjK¡F R#]¤ brŒâl ï¥äÞ kW¤jh‹
mšyhàÉ‹ Énuhâah« ï¥äÞ MjK¡F
mšyhà tH§»a kÇahijia¡ f©L
bghwhik bfh©lh‹ v‹»wh® m¿P® f¤jhjh
(uà) mt®fŸ (üš: ï¥DfÔ®)
eã-[š- T¿dh®fŸ: âU¡F®MÅYŸs
[{jh trd§fis Xâ xUt® [{jh brŒjhš
iõ¤jh‹ mGJ bfh©nl m§»UªJ Éy»¢
br‹W
TW»wh‹
“[{jh
brŒí«go
kÅjD¡F¡ f£lisÆl¥g£lJ mt‹ [{jh
brŒJ É£lh‹. vdnt mtD¡F¤ Rtd«
»il¡F«. (MjK¡F) R#]¤ brŒí«go vd¡F
f£lisÆl¥g£lJ. ml ehrnk. . . . eh‹ [{jh
brŒaÉšiy. vd¡F euf« jh‹” (m¿É¥ghs®
: móA&iuuh (uÊ) üš : KÞÈ«)

ï¥go
mt‹
bt˥gilahfnt
T¿ajhš mšyhà mtid fh~ãuh¡»
É£lh‹. vdnt ahnuD« xUt® mšyhàÉ‹
f£lisfisnah ïiw¤öjÇ‹ f£lisfis
nah m¿ådkhdJ v‹W Ék®á¤jhš ï¥äá‹
Ãiyjh‹ mtU¡F«. kh®¡f m¿P®fËilna
ïâš vªj fU¤J ntWghLÄšiy.
ïkh« khÈ¡ (uà) T¿ajhf ï¥Dšfhá«
(uà) TW»‹wh®. bghwhikí« MztK« jh‹
KjÈš Ãfœªjght§fŸ. ï¥äÞ Mj« ÛJ
bghwhik bfh©lh‹. jL¡f¥g£l ku¤â‹
fÅia¥ òá¤âl M®t« C£odh‹.

f¤jhjh (uà) T¿dh®fŸ. mšyhà
MjK¡F tH§»a kÇahijia¡ f©L mt® ÛJ
ï¥äÞ bghwhik bfh©lh‹. “eh‹ beU¥ghš
gil¡f¥g£lt‹.
mt® fË k©zhš
gil¡f¥g£lt®” v‹wh‹ vdnt Mztnk
Kjš ght«. mL¤jJ nguhir. jL¡f¥g£l
bgUikao¤jh‹:
ku¤â‹ fÅia Mj« nguhirÆ‹ fhuzkhf
kÅjidÉl ehnd ca®ªjt‹. ca®ªj rh¥ã£lh®. mªj¥ bghwhikjh‹ kÅj‹ j‹
t‹ j‹idÉl jhœªjtD¡F R#]¤ brŒa rf kÅj‹ ÛJ bghwhik bfhŸs¡ fhuz« (üš
nt©L« v‹w mšyhàÉ‹ f£lis m¿t‰w : F®¤JÕ)
braš v‹W fUâdh‹.
ïJ ngh‹w Mzt« g‰¿ eã-[š T¿dh®fŸ : “ahUila cŸs¤âš fLfsî
Mzt« ïUªjhY« mt® Rtd« òfKoahJ”
m¥nghJ xU eã¤njhH®, mšyhàÉ‹
âU¤öjnu. . . xUt® jdJ Milí« brU¥ò«
mHfhf ïU¡f nt©L« v‹W ÉU«ò»wh®. (ïJ
Mzt« MFkh?) v‹W nf£lh®.

fh~ãuh»É£lh‹:

õëJ [ŒÆ¤FJ¥ (uà) TW»‹wh®fŸ.
ïªj ïl¤âš Ãuªju í¤j¤J¡fhd fs«
bjËth» É£lJ.
ï¥äálKŸs Ôa
Fz§fS¡F« óÄÆš mšyhàÉ‹ ãuâ
Ãâahd kÅjD¡FÄilÆyhd í¤j« mJ
kÅjÅ‹ ïja¤âš mªj í¤j« Ãuªjukhf
eã-[šT¿dh®fŸ
:
“mšyhà elªJ bfh©oU¡F«.
mHfhdt‹. mHif ÉU«ò»wh‹. c©ikia
mšyhàÉ‹ ÉU¥g¥goí« mtÅl«
V‰f kW¥gJ« kÅj®fis ïÊthf¡ fUJtJ«
brŒJbfh©l cl‹gh£o‹goí« vªj
MztkhF«”. (üš : KÞÈ«)
msî¡F xU kÅj‹ ght§fËÈUªJ
ï¥äÞ jdJ Mzt¤ij v¥go¡
ghJfh¥ig bgW»‹whndh mªjmsî¡F
fh£odh‹ v‹gij âU¡F®MÅ‹ k‰w
mªj¥ ngh®fs¤âš e‹ik¡F bt‰¿ »il¡F«.
m¤âaha§fËš fhzyh«.
kndh ï¢irÆl« xUt‹ vªj msî¡F
“fË k©zhš Ú gil¤j xUtD¡F eh‹ j‹id x¥gil¡ »‹whndh mªj msî¡F
R#]¤ brŒa nt©Lkh?” (17:61)
Ôik btšY«. m«kÅj‹ ïiwtidÉ£L

8 kh®¢
2010

v‹W
Ô®khÅ¡fKoí«.
Éy»¢ bršth‹. ngh® elªJ bfh©nlÆU¡F«. bf£ltdh
ïiw¤öj®
mšyhj
xUtÇlÄUªJ
VnjD«
(üš: ~ÕÊyhÈš F®M‹)
m‰òj§fŸ Ãfœªjhš mij k£L« it¤J
ky¡FfSl‹ nr®ªJ ca®ªj mªjÞâš
mtiu xU ïiw ner® v‹W TwKoahJ.
剿Uªj ï¥äÞ bghwhikahY« Mzt¤
VbdÅš ïWâ Koî v‹d MF« v‹gij
jhY« 圪jh‹. ïWâÆš rhg¤J¡FÇa
ahuhY« mWâÆ£L¡ TwKoahJ. (üš :
tdhdh‹.
F®¤JÕ)
“všyh brašfS« Koîfis¡ bfh©nl
ôDÞ ã‹ m¥Jš m~yh mÞ[j~Õ
mik»‹wd” v‹W eã-[š T¿íŸsJ. (üš:
(uà) TW»‹wh®fŸ: eh‹ ïkh« õhã< (uà)
òAhß) ï§F ftÅ¡f¤ j¡fjhF«.
Él«, “Ú§fŸ ÚÇ‹ nkš el¡»‹w kÅjid¡
m¿P® jgß (uà) T¿íŸsh®fŸ. f©lhš mtÇ‹ braiy F®M‹ AÔRl‹
ï¥äá‹ r«gt¤ij mšyhà T¿ mtid¥ x¤J¥ gh®¡fhkš mtÇl« VkhªJ ÉlhÔ®fŸ”
ngh‹w kÅj®fis v¢rÇ¡»wh‹. Mu«g¤âš v‹W m¿P® iyÞ ã‹ rm¤ (uà) TW»‹whnu
bgÇa mªjÞâš ïUªj ï¥äÞ jdJ Ôa v‹W nf£nl‹.
Fz§fshš 圪jh‹. mJnghynt jh‹
mj‰F,
“iyÞã‹
[m¤
(uà)
ôj®fS«, mt®fS¡F mšyhà Vuhskhd
KGikahf¢ brhšyÉšiy”.
ÚÇ‹ nkš
mUŸfis tH§»ÆUªjh‹. vÅD« (j§fË‹
el¡»‹w tiunah Mfha¤âš gw¥gtiunah
bghwhikÆ‹ fhuzkhf) m¿ªJ bfh©nl
Ú§fŸ f©lhš mtÇ‹ braiy F®M‹
eãia c©ikahd ïiw¤öj®jh‹ v‹W
AÔRl‹ x¤J¥ gh®¡fhkš mtÇl« Vkhw
V‰f kW¤jh®fŸ. (mjdhš mt®fŸ rhg¤J¡
nt©lh«” v‹W T¿ÆU¡f nt©L« v‹W
FÇat®fshdh®fŸ)
ïkh« õhã< (uà) gâyˤjh®fŸ. (üš : ï¥D
e« m¿P®fŸ TW»‹wd® : xU kÅjÅ‹ fÔ®)
ïWâ Koit it¤J¤jh‹ mt‹ ešytdh
ï‹õh mšyhà - bjhlU«

ijgh A{ r®åÞ

nfhil Íahu¤, c«uh
n#h®lh‹, m«kh‹, bfŒnuh, ig¤Jš Kf¤jÞ, k¡fh, kÔdh
cŸË£l eãkh®fŸ thœªj ïl§fis¡ fhzthß®!

gaz eh£fŸ
òw¥ghL : nk 10. 2010 âU«òjš : nk 30. 2010
eh‹F e£r¤âu nAh£lÈš j§FÄl«, ïUtU¡F xU miw.
nfhil c«uh, ukHh‹ c«uh òÅj A{ ò¡»§ Éiuthf eilbgW»wJ.

TAIBA HAJ SERVICE
6/8, Second Floor, Rutland Gate IInd Street, Thousand Lights, Chennai - 600 006.
Tel.: 044-2833 2770 / 28332771 Fax : 28332769 Cell : 94448 54653 / 98410 10786
E Mail : taibahajservice@gmail.com

kh®¢ 9
2010

eã bkhÊ És¡f« - 24

rnfhjuh
ftiy¥glhÔ®!

eãfŸ ehaf« ([š) T¿dh®fŸ: všyh¡
ftiyfisí« xnu ftiyahf ah®
bfh©lhuh mtUila cyf¤â‹ ftiyfËš
mšyhà mtU¡F¥ nghJkhdt‹. ahiu
ftiyfŸ Fiy¤J É£lnjh mt® cyf¤â‹
vªj XilÆš (ÉGªJ) mʪjhY«
mšyhà mtid¥ bghU£gL¤jkh£lh‹.
(m¿É¥ghs®: ï¥D ck® (uÈ), üš :
Ah»«, igAÑ)

x

Ut® ftiynahL f‹d¤âš ifit¤J mk®ªâUªjh®.
“V‹ nrhfkhf mk®ªâU¡»whŒ?” v‹W mtÇ‹ e©g®
nf£lh®.

mj‰F mt®, “kËif¡fil¡F MÆu« %ghŒ
bfhL¡f nt©L«. ï«khj bjhiy¥ngá¡ f£lz«, Ä‹rhu¡
f£lz« ï‹D« brY¤jÉšiy. mtru¤J¡F cwÉd®
xUtÇl« th§»a flid âU«g¡ nf£»wh®. njâ gâidªJ

10 kh®¢
2010

jh‹ M¢R, r«gs« th§»l
ï‹D« ghâ khj« fh¤âU¡f
nt©L«” ï¥go vd¡F gy
ftiyfŸ.
mjdhš jh‹
mid¤ijí«
rkhˡf
t Ê b j Ç a h k š
c£fh®ªJÉ£nl‹ v‹wh®.
mj‰F e©g® T¿dh® :
“c‹
ãu¢áid
x‹nw
x‹Wjh‹. gz¤j£LghL
v‹w
x‹Wjh‹
mJ.
bryîfS¡F V‰g tUkhd¤
ij¥ bgU¡»dhnyh mšyJ
tUkhd¤J¡F V‰g bryit¢
RU¡»dhnyh Ô®ªJ nghŒ
ÉL« ï¥ãu¢rid”.
RaK‹nd‰w üšfŸ
TW« fij ïJ. e«Äš gyU«
ï¥go¤jh‹. xnu ftiy
ia¥ gythwhŒ g§Fit¤J,
ÉjÉjkhŒ¡
ftiy¥
gL»nwh«. mt‰iw bfhŠr«
Ãjhdkhf
MuhλJ
gh®¤jhny mJ m›tsî
bgÇa Éõakšy v‹gJ
bjÇí«.
ftiy¥gLtjhš
k£Lnk ãu¢áid ÔuhJ. kd¡
ftiyahš
clšey«
ghâ¡F«. ïiw¤öj® ôR¥
(miy) mt®fË‹ ãÇit
v©Â,
tUªâ
tUªâ
mt®fË‹ jªij amT¥
(miy)
mt®fË‹
f©gh®itna g¿nghdjhf
âU¡F®M‹ TW»wjšyth?
eãfsh® ([š) mt®
fË‹ mUik¤ JizÉah®
m‹id MÆõh (uÈ) mt®
fSila f‰òbe¿ ÛJ áy®
Ia§fis¡ »s¥ã mtöW
fis¥ gu¥ãanghJ, mt®fŸ

mšyhàthš ifÉl¥ g£lt®
v‹W fUJ»nwh«. ftiyfis
v⮤J thH Koahkš khŒªJ
ngh»‹w tnu ifÉl¥g£lt®
v‹gJ
mªj
eãbkhÊ
brhšY« brŒâ.

cŸs¤âš
e«ã¡ifia Éij¡F«
áy th®¤ijfis
âU«g¤ âU«g¢
brhšÈ¡
bfh©oUªjhš mJnt
kd¡ ftiy ngh¡»L«
khkUªjhf
j‹d«ã¡ifia¤
âw¡F« âwînfhyhf
kh¿ÉL«. mJ mªj
th®¤ij brŒj
khakšy. mšyhà
V‰gL¤âa kh‰w«.
milªj ftiy všiy
ÆšyhjJ.
f©Ù® to¤
jh®fŸ. ntjid mt®fis
th£oaJ. m‹id MÆõh
(uÈ) T¿dh®fŸ: ftiy v‹
<u¡Fiyia mW¤JÉL«
nghÈU¡»wnj vd eh‹
v©Ând‹.
vdnt, tu«ò Û¿a
ftiy
clš
ey¤ij¡
bfL¡F«. thœ¡if¥ ngh£o
Æš vâ®fhy¤âš g§nf‰f
Koahj
msî¡F
mJ
Cd¤ij V‰gL¤â Él¡
TL«.
“ftiyfŸ
ahiu
áijªJÉ£lnjh mt® cyf¤
â‹ vªj¥ gŸs¤jh¡»š
mʪJ »lªjhY« mšyhà
mtiu¥
bghU£gL¤j
kh£lh‹” v‹w th®¤ij
brhšY« c©ik v‹d
bt‹whš, ftiy¥g£nl cU¡
FiyªJ, mʪJ ngh»‹wh®

xU ehŸ eãfsh® ([š)
mt®fŸ
gŸËthrY¡F
(bjhGifašyhj neu¤âš)
tªjh®fŸ. m§nf kÔdhthá
xUt® mk®ªâUªjh®. mt®
móckhkh (uÈ).
mtÇl« tªJ eã ([š),
“móckhkh! bjhGif neu«
mšyhj ïª neu¤âš V‹
gŸËthrÈš mk®ªâU¡»Ö®”
v‹W nf£lh®fŸ.
mj‰F mt®, “mšyhà
É‹ âU¤öjnu, ftiyfŸ
jh‹ v‹id ï§nf f£o¥
ngh£L it¤JŸsd. vd¡F
fl‹fS« cŸsd” v‹wh®.
“cd¡F áy th®¤ij
fis eh‹ f‰W¤ ju£Lkh?
mt‰iw
Ú
(bjhl®ªJ)
T¿¡bfh©oUªjhš mšyhà
cdJ ftiyia¥ ngh¡F th‹.
cdJ flid Ãiw nt‰Wth‹”
v‹W eã ([š) nf£lJ« mt®
“rÇ” v‹wh®.
“ïiwth,
c‹Ål«
(elªjij v©Â) J¡f¥
gLtij É£L« (el¡fÉU¥
gij v©Â) ftiy¥gLtij
É£L« ghJfh¥ò¤ njL »nw‹.
gyåd«, nrh«ng¿¤ jd«,
M»at‰iw É£L« ghJ
fh¥ò¤ njL»nw‹. nfhiH¤
jd«, fŠr¤jd«, ït‰iw
É£L« ghJfh¥ò¤ njL
»nw‹.”

“ïªj JMit fhiy,
khiy (âdK« XâtUåuhf”
v‹W eã ([š) T¿dh®fŸ.
móckhkh (uÈ) T¿dh®
fŸ: “eh‹ mij¡ fil¥
ão¤nj‹. mjdhš mšyhà
v‹ ftiyia¥ ngh¡»dh‹.
v‹ flid Ãiwnt‰¿dh‹”
(m¿É¥ghs®: mórp¤ mš
F¤ß (uÈ), üš : mójhñ¤)
ftiyí«
J¡fK«
th£o tij¤jhš MWjš
njo
ïiw
Æšykh«
gŸËthrY¡F
tUtJ
jtwšy.
Mdhš mJnt
ãu¢rid¡F¤ Ô®th» ÉLkh?
MfhJ v‹gJjh‹ eã ([š)
tÊfh£lš.
mtU¡F xU JMit
tʤ Jizahf¡ bfhL¤J
ciH¥gj‰F mD¥ã it¤jh®
fŸ. cŸs¤âš e«ã¡ifia
Éij¡F« áy th®¤ijfis
âU«g¤ âU«g¢ brhšÈ¡
bfh©oUªjhš mJnt kd¡
ftiy ngh¡»L« khkUªjhf
j‹d«ã¡ifia¤ âw¡F«
âwînfhyhf kh¿ÉL«. mJ
mªj th®¤ij brŒj khakšy.
mšyhà V‰gL¤âa kh‰w«.
e«ÄlKŸs
kd
cWâia bghU¤J áyntis
fËš ftiyÆÈUªJ »il¡
F« ÉLjiy, eh« vâ®gh®¤
jij Él mG¤jkhf mikªJ
ÉL«. m‹id MÆõh (uÈ)
mt® fË‹ ÛJ mtöWfis
áy® mŸË åáanghJ, ÄFªj
kd¡ ftiy¡F Mshd
mt®fŸ T¿dh®fŸ:
mšyhàÉ‹
ÛJ
r¤âakhf eh‹ F‰wk‰wtŸ
v‹gJ e‹whf¤ bjÇí«.

kh®¢ 11
2010

v‹ÛJ Rk¤j¥g£LŸs fs§
f¤ij mšyhà Jil¥gh‹
v‹gJ« vd¡F¤ bjÇí«.
Mdhš, âU¡F®MÅ‹ trd§
fËš v‹ xG¡f¤ij¥ giw
rh‰W« th®¤ijfis tH§F
th‹ v‹W eh‹ Ãid¡f
Éšiy.
eh‹ m›tsî
ca®thdtŸ v‹W v‹id¡
fUâaâšiy. eh‹ Ãuguhâ
v‹gij mšyhà fdÉ‹
_y« eã ([š) mt®fS¡F
cz®¤Jth‹ v‹nw v©Â¡
bfh©oUªnj‹.
(m¿É¥
ghs® : c®th ã‹ Rig® (uÈ)
üš : màkJ)
Mdhš
mªneu¤âš
mšyhà mªü® v‹w 24tJ
m¤âaha¤â‹ 11-20 tiuíŸs
trd§fis
mUËdh‹.
mtöW gu¥ãat®fis¡
f©o¤jh‹. m‹id MÆõh
(uÈ) ÛJ Rk¤j¥g£l fs§f¤
ij¤ Jil¤jh‹.
ãu¢ridfis¡ f©L
ftiy¥glhkÈUªJÉl Ko
ahJ. mnj neu¤âš ftiy¥
gLtJ k£Lnk ãu¢id
fS¡F Ô®th» ÉlhJ.

“kÅj‹
mtru¡fhu
dhfnt gil¡f¥g£LŸ sh‹.
mtid
xU
Ô§F
bjh£LÉ£lhš gjW»wh‹”
v‹W mšyhà âU¡F®MÅš
(70:19,20)
T¿íŸsh‹.
kÅjÅl« ïU¡f¤ Tlhj
Fz§fË‹ tÇirÆš jh‹
gj‰w« ïl«bgW»wJ.
vdnt, ftiy, r§fl«
ne®ªjhš gjwhkš Ãjhdkhf
mij¥ ngh¡»l tÊ njo
áªâ¡f nt©L«. áªjid Æ‹
Éisthf vGªj Koit
cWâíl‹ brašgL¤j nt©
L«. k»œ¢á ãw¡F« v‹w
e«ã¡ifíl‹
fh¤âU¡f
nt©L«. ïâš fh¤âU¥ò Äf
K¡»a«.
m©zš

([š)
T¿dh®fŸ: (“ftiy Ú§»)
k»œ¢áia vâ®gh®¤ (J¡fh¤)
âU¥gJ áwªj tz¡f«”
(m¿É¥ghs®: m¥Jšyhà ã‹
ck® (uÈ), üš: â®kâ)
“ftiyfŸ
ahiu¢
áij¤JÉ£lnjh mt® cy»‹
vªj¥ gŸs¤jh¡»š ÉGªJ
khŒªjhY« mšyhà mtiu¥

bghU£gL¤Jt âšiy” v‹w
AÔÌ‹
th®¤ijfS¡F
ngu¿P® ôR~¥ mšf®shå
(uà)
ï¥go
És¡f«
jU»‹wh®:
“bršt«, gjÉ, kd
ÉU¥g§fŸ
M»at‰iw
mâf¥gL¤â¡ bfhŸtijna
bgU«
m¡fiw¡FÇa
Éõakh¡» mânyna ftd«
áj¿¡»l¥gtid mšyhà
bghU£gL¤Jtâšiy.
mt‰¿š vij milí«
Ka‰áÆš mt‹ mʪjhY«
rÇjh‹. xU ešyoah® ïiw
âU¥âia¥ bgWtij¤jh‹
jdJ K¡»a neh¡fkhf
bfhŸth®” (üš: mªÃŒa¤J
tš ï¡yhÞ)
vdnt, vj‰F« Ãiy
Fiyahkš
thœnth«.
cŸs¤âš
e«ã¡ifia
Éij¡ F« JM¡fis âU«g¤
âU«g Xâ¡ bfhŸnth«.
ehisa âd« ek¡F ešyjhŒ
Éoa£L«. ftiyfŸ e«ik
áij¡fhk ÈU¡f£L«.
rnfhjuh! ftiy¥glhÔ®!

f®fnuia¡ bfhiy brŒjJ ah®? v‹w üš
ï¥nghJ jÄÊš. . .
kh®¢R 14=- PhÆW khiy 6.45 k¡F kJiuÆš
btËpL ïl«

:

nrh¡nfh mw¡f£lisÆ‹

Úâaur® É.M®. »UZzŒa® âUkz kAhš,
nf.nf. ef®, kJiu
btËÆLgt® :
üyháÇa® : KZÇ~¥
(XŒîbg‰w K‹dhŸ fhtšJiw mâfhÇ, kAhuhZouh)
Kjš ãuâia bgWgt®: tH¡f¿P® y#gâ uhŒ itif r£l ÃWtd«
KZÇ~¥ mt®fis¢ br‹idÆš rªâ¡f ïayhjt®fS¡F
kJiu khbgU« thŒ¥ig tH§F»‹wJ
midtU« thß®

nt®fŸ btËp£lf«, 235, Õ£l®Þ rhiy, ïuha¥ng£il, br‹id
midtU« tUf!

12 kh®¢
2010

-14

kh®¢ 13
2010

eh« ãǪJÉl nt©lh« - 14

k

y¡F kh®fŸ Tl j§fS¡F k¤âÆš fU¤J ntWghL bfh©LŸsd®. mt®fŸ j®¡f«
Tl¢ brŒJŸsd®. ïnjh mšyhà TW»‹wh‹: “nkyhd T£l¤âd® j®¡»¤J¡
bfh©lJ g‰¿ vd¡F¤ bjÇahJ” (v‹W eãna TWåuhf) (38:69)

eãkh®fŸ Tl jk¡»ilna fU¤J ntWg£LŸsd®. ïiw¤öj®fshd _[h
(miy) Ah%‹ (miy) fU¤J ntWg£ld®. _[h(miy) Ah%‹ (miy)É‹ jhoia¥ ão¤J
mt®fis fLikahf¡ Fiw T¿L« msî¡F Ãiyik K‰¿É£lJ. rhÄß v‹gt‹ cUth¡»a
fhis kh£il ïÞunty®fŸ tz§f¤ jiy¥g£l ã‹d® ïJ elªjJ.
m݃U
ïiw¤öj®fËilna elªj ciuahliy âU¡F®M‹ ï¥go¡ TW»wJ.
“Ah%nd ït®fŸ tÊ bfLtij Ú® f©l nghJ (mt®fis¤ jL¤J¤ âU¤Jtij É£L«)
c«ik¤ jL¤jJ vJ?” v‹id¥ ã‹g‰¿l nt©lhkh? v‹ f£lisia Ú® Û¿É£Ouh?” v‹W
_[h eã nf£lh®fŸ.
(mj‰F Ah%‹ (miy)) v‹ jhÆ‹ kfnd v‹ jhoiaí«
jiy(Ko) iaí« ão¤âG¡fhÔ®.
“v‹ th®¤ij¡fhf¡
fh¤âU¡fhkš gÜ ïÞuhÆšfËilna ãÇÉidia V‰gL¤â
É£Onu” v‹W Ú® T¿ÉLånuh v‹W mŠánd‹ v‹W T¿dh®.
(20:94-94)
“(v‹Ål« fLikahf elªJ v‹Dila) vâÇfS¡F v‹
_y« k»œ¢áia V‰gL¤âÉlhÔ®fŸ” v‹W Ah%‹ (miy) _[h
(miy) Él« T¿dh®fŸ. (6:150)
_[h, Ïœ® (miy Ïkh) ïUtU¡F« _‹W f£l§fËš
Ku©ghL V‰g£lJ. KoÉš ïUtU« ãǪâl ne®ªjJ. Ïœ®
(miy) _[h (miy) Él« “ïJjh‹ vd¡F« ck¡F« ïilÆš
ãÇî¡FÇa f£l«. vij¥ g‰¿ c«khš bghWikahf ïUªâl

ngu¿P® ôR¥ mšf®shå
ïayÉšiynah mj‹ És¡f¤ijí« â£lkhf ck¡F m¿É¡f¥
ngh»nw‹” v‹W T¿É£lh®fŸ (18:78)
ïJ g‰¿a És¡f« mšfà~¥ m¤âaha¤âš cŸsJ.
ïiw¤öj®fshd jhñ¤ (miy) î« mt®fË‹ kf‹ Riykh‹ (miy)î« fU¤J ntWghL
bfh©ld®. xU rKjha¤â‹ Éis¢rÈš nkŒªJÉ£l M£L kªij g‰¿ Ô®¥ig ïUtU« bt›
ntW Éjkhf¡ T¿dh®. kf‹ Riykh‹ (miy) É‹ Ô®¥ng rÇahdJ v‹W âU¡F®M‹ R£o¡
fh£L»wJ. vÅD« m›ÉUtiuínk òfœªJiu¡ »wJ.
mšyhà TW»wh‹. RiykhD¡F mij eh« És§ fit¤njh«. m›ÉUtU¡F«
Phd¤ijí« fšÉiaí« tH§»ndh«. (21:79) (ïJ g‰¿a És¡f« mš m‹ãah m¤âaha¤âš
cŸsJ).

ky¡FfŸ eãkh®fËilna
V‰g£l fU¤J ntWghL!

14 kh®¢
2010

üW
bfhiyfis¢
brŒJÉ£L ã‹d® ght
k‹Å¥ò¤ njoatuhf öa
efu¤J¡F¥
òw¥g£L¢
br‹wt® tÊÆnyna ïwªJ
É£lh®. ïtuJ Éõa¤âš
mUË‹ ky¡FfS« j©
lidÆ‹ ky¡FfS« j®¡
»¤J¡ bfh©ld®. bfhiy¡
F‰w« brŒJ bfh©L mt®
vªj CÇš thœªjhnuh mªj¥
ght Ciu¡ ftŤJ ït®
F‰wthË v‹W Koî brŒJ
j©lidÆ‹
ky¡FfŸ
ïtÇ‹
cÆiu
vL¤J¢
brštjh?
mšyJ âUªâ
thœªâL« neh¡f¤âš öa
efu¤J¡F
òw¥g£lij¡
ftŤJ mUË‹ ky¡FfŸ
mtNj
cÆiu
vL¤J¢
brštjh? ïJjh‹ ãu¢rid.
ïijna ntW th®¤ij
Æš brhštbj‹whš mtÇ‹
brašfis¡ ftŤJ Ko
btL¥gjh? ÃŒa¤ v©z¤
ij¥ bghU¤J KobtL¥gjh?
j©lidÆ‹
ky¡FfŸ
Kªijaij¡ bfh©L Ko
btL¤jd®. mU Ë‹ ky¡
FfŸ ïu©lhtij¡ ftŤJ
KobtL¤jd®.
ã‹d®
mšyhà xU ky¡if mD¥ã
mªj
j®¡f¤J¡F
Koî
f£odh‹. mUË‹ ky¡FfŸ
m«kÅjÇ‹ cÆiu vL¤J¢
br‹¿l nt©L« v‹W
mt‹ Ô®¥gˤjh‹. òAhß
KÞÈ« M»a üšfËš ïªj
AÔÞ ïl« bg‰WŸsJ.
ïnj nghy, _[h eãí«
Mj«
eãí«
j®¡»¤J¡
bfh©ld®. Rtd¤âÈUªJ
btËna¿, óÄ¡F ïw§»,
ï§nfna j§»l nt©oa
Ãiy V‹ V‰g£lJ v‹gJ
g‰¿ j®¡f« tªjJ. jL¡f¥
g£l
ku¤â‹
fÅia¢
rh¥ã£lJ jh‹ mj‰F¡
fhuzkh? ïšiyah? ïªj
Éthj¤âš _[h (miy)it
Mj« (miy) bt‹wh®fŸ.
ïJî« òAhß, KÞÈ« M»a
t‰¿š fhz¥gL»wJ.

xU M© FHªijia
“ïJ v‹ FHªij” vd ïu©L
bg©fŸ cÇik bfh©lhoa
nghJ jhñ¤ (miy) Riykh‹
(miy) ïU tU« bt›ntW
Ô®¥ig tH§»ajhf AÔÞ
tªJŸ sJ. ïnjh mªj AÔÞ.
m©zš

-[šT¿dh®fŸ. ïu©L bg©fŸ
jk¡FÇa kf‹fSlÅUªjd®.
xU XehŒ tªJ xU¤âÆ‹
kfid¤ ö¡»¢ br‹WÉ£lJ.
m›ÉUtU« xUt® k‰w tÇl«
“c‹ kfid¤ jh‹ XehŒ ö¡»¢
br‹WŸsJ” v‹W T¿d®
(ïU¡F« xU iga‹ jd¡FÇa
tnd vd ïUtUnk T¿d®)
ã‹d®
ïUtU«
jhñ¤
eãÆl« Ô®¥ò¤ njotªjd®.
m›ÉU bg©fËš bgÇatS¡
FÇat‹ jh‹ mªj¥ iga‹
vd jhñ¤ eã Ô®¥gˤjh®fŸ.
ã‹d®
m›ÉUbg©
fS« Riykh‹ eãÆl« tªJ
Égu« T¿d®. m¥nghJ Riy
kh‹ (miy) “v‹Ål« xU
f¤âia¡ bfh©L thU§fŸ.
(MS¡F¥ ghâahf) ïUtU¡F«
FHªijia bt£o¤ jU»nw‹”
v‹W T¿dh®fŸ.
mij¡
nf£L (gj‰wkilªj) ïisa
tŸ, “m¥go¢ brŒJ ÉlhÔ®
fŸ. mJ mtË‹ FHªij
ahfnt ïU¡f£L«” v‹whŸ.
(ïj‹ _y« c©ikia
És§»a) Riykh‹ (miy)
m¡FHªij
ïisatS¡
FÇanj vd¤ Ô®¥gˤjh®fŸ.
(m¿É¥ghs® : móA&iuuh
(uÊ) üš : òAhß, KÞÈ«)
xU Éõa¤ij mQF«
Éj¤âY« gh®¡F« nfhz¤
âY« fšÉ¤ju¤âYŸs ntW
gh£o‹ fhuzkhf mšyhà
É‹ r§ifÄF moah®fshd
ky¡FfŸ eãkh®fŸ k¤âÆš
Tl j®¡fK« ntWghL«
V‰g£LŸsd v‹whš r§if¡
FÇa eãahfnth ïiw beU¡f«
bg‰w ky¡fhfnth ïšyhj
rKjha¤âYŸst®fËl«

ngu¿P® ôR¥
mšf®shå
ght§fËÈUªJ ghJfh¥ò
(ïÞk¤) bgwhjt® fËl«
ntWgh£il mwnt mf‰¿
Él Koí« v‹W v›thW
f‰gid brŒâl Koí«?

ïfH¥g£l ntWghL
nfŸÉ
:
ãÇî¢
r£l§fËY« mrš r£l§fŸ
áyt‰¿Y« fU¤J ntW
ghLfŸ V‰gLtJ jÉ®¡f
ïayhjJ. mJ xU mUŸ.
mšyhà tH§»a jhuhs«.
bgU« bršt« v‹gij
bašyh« V‰W¡ bfhŸtjhf
it¤J¡ bfh©lhš fU¤J
ntWgh£il ïfœªJ Tw¥
g£LŸs F® M‹ trd§
fS¡F« AÔÞfS¡F« v‹d
bghUŸ?
gâš : ïfœ¢á¡FÇa
ntWghL
ïUtifÆš
mikí«. 1. kndh ï¢ir
fis¥ ã‹ g‰Wjš tu«ò
ÛWjš (bghwhik) ït‰¿‹
fhuzkhf V‰gL« fU¤J
ntWghL. ntj¡fhu®fshd
ôj, »¿Þjt rKjha¤âdiu
í« ït®fis¥ ngh‹wt®
fisí« mšyhà rã¤jJ
ïjdhšjh‹. cyf nkhfK«
gjÉ¥ ã¤J« mt®fis
Ku©gl¡
Toat®fshf
kh‰¿aJ.
bjŸs¤ bjË

kh®¢ 15
2010

thf¤ bjǪJÉ£l Éõa§
fËY« Mjhu§fŸ _y«
bjËthd Éõa§fËš Tl
mt®fŸ fU¤J ntWg£ld®.
ïnjh
âU¡F®M‹
TW»wJ : kÅj®fŸ xnu
T£l¤âduhfnt ïUªjd®.
e‰brŒâ TWgt®fshfî«
v¢rÇ¡if brŒgt®fshfî«
eãkh®fis mšyhà mD¥ã
it¤jh‹.
mt®fSl‹
kÅj®fËilna
V‰gL«
fU¤J ntWghLfis¤ Ô®¤J
it¥gj‰fhf ntj¤ijí«
ïw¡» it¤jh‹. Mdhš m›
ntj« bfhL¡f¥g£lt®fŸ
bjËthd rh‹WfŸ j«Äl«
tªjã‹dU« jk¡»ilna
íŸs (Ôa v©z« braš
fshš) m£^Êa¤jhš Ku©
g£lh®fŸ. (2:213)
ârakhf mšyhàÉl¤
âYŸs Ô‹ ïÞyh«jh‹.
ntj« bfhL¡f¥g£lt®fŸ
jk¡F És¡f« »il¤j
ã‹dU« jk¡»ilnaíŸs
m£^Êa¤jhš Ku©g£ld®.
(3:19)
ârakhf eh« ïÞu
nty® fS¡F ntj¤ijí«
mâfhu¤ ijí« eã¤Jt¤
ijí« bfhL¤njh«. mt®
fS¡F
öat‰¿ÈUªJ
czití«
tH§»ndh«.
m»y¤jh®fis
Él
mt®fis áw¥ò¡FÇat®
fsh¡»ndh«.
bjËthd
f£lisfisí«
bfhL¤
njh«. vÅD« jk¡»ilna
m£^ Êa¤â‹ fhuzkhf
Phd« tªj ãwnf jÉu
mt®fŸ Ku© glÉšiy.
ârakhf c« ïiw t‹
mt®fŸ vâš Ku©g£lh®
fnsh
mâš
mt®fS¡
»ilna kWik ehËš Ô®¥ò
tH§Fth‹ (45:16,17)
Mf,
tu«ò
Ûwš,
bghwhik, m£^Êa« ït‰
¿š vGªj fU¤J ntWghL
rhg¤J¡FÇanj. ïfœ¢á¡

16 kh®¢
2010

FÇa fU¤J ntWghLfËš
ïu©lhtJ, ïªj rKjha¤
â‹ KH¡f« áijªâlî« gif
ts®ªâlî« FG¡fËilna
r©il _©blHî« xUt®
k‰wtiu¤ jh¡» mʤâl¤
jahuh»lî« fhuzkhf vJ
mik»wnjh mªj¡ fU¤J
ntWghL« rhg¤J¡FÇanj.
ïij¤jh‹ r§ifÄF¤ âU¡
F®MD« öŒikahd R‹dh
î« t‹ikahf¡ f©o¡
»‹wd.
mšyhàî¡F
mŠr
nt©oa Kiw¥go mŠR§fŸ
v‹W« kuz« tiu ïÞyhÄš
Ãiy¤âU§fŸ v‹W« tÈ
íW¤âa ã‹d® âU¡F®M‹
TW»wJ.
mšyhàÉ‹ fÆiw Ú§
fŸ všnyhU« g‰¿¥ ãoí§
fŸ. ãǤJÉlhÔ®fŸ. mš
yhà c§fS¡F tH§»a
mUis v©Â¥ ghU§fŸ.
Ú§fŸ gift®fshÆUªÔ®.
m¥nghJ
mt‹
c§fŸ
cŸs§fis m‹ghš ãiz¤
jh‹. vdnt mtdJ mU shš
Ú§fŸ rnfhju®fshÜ®fŸ
(3:103)
m›trd¤â‰F ã‹ dhš,
ãsî¥ gl¡TlhJ vd v¢rÇ¡
»wJ âU¡F®M‹. c§fS¡F
K‹d® thœªj rKjha¤âd®
nghy
Ú§fŸ
ãǪjhš
mt®fS¡F ne®ªj (mÊî)
c§fS¡F« tU« v‹»wJ.
j«Äl«
bjËthd
rh‹WfŸ tªj ã‹dU«
ntWg£L ãǪjt®fŸ nghy
Ú§fŸ M»Él nt©lh«
mt®fS¡F ga§fu j©lid
c©L (3:105)
ï‹ndhÇl¤âš âU¡F®
M‹ TW»wJ.
mšyhà
î¡F« mtÅ‹ öjU¡F«
f£L¥gL§fŸ. Ku©glhÔ®
fŸ (Ku© g£lhš) nfhiH
fsh» ÉLå® fŸ. c§fŸ gy«
nghŒÉL«. Ú§fŸ bghWik
ílÅU§fŸ. ârakhf mš

nfŸÉ : ãÇî¢
r£l§fËY« mrš
r£l§fŸ áyt‰¿Y«
fU¤J ntWghLfŸ
V‰gLtJ jÉ®¡f
ïayhjJ. mJ xU
mUŸ. mšyhà
tH§»a jhuhs«.
bgU« bršt«
v‹gij bašyh«
V‰W¡ bfhŸtjhf
it¤J¡ bfh©lhš
fU¤J ntWgh£il
ïfœªJ Tw¥g£LŸs
F® M‹ trd§
fS¡F«
AÔÞfS¡F« v‹d
bghUŸ?
yhà bghWikahs®fSl
ÅU¡»wh‹ (8:46)
jkJ
kh®¡f¤ij¥
ãsªJ jhK« gy TWfsh»
É£l ntj¤ij¤ âǤj ntj¡
fhu®fŸ ïiz it¥gt®fŸ
M»nahiu ïfœ»wJ âU¡
F®M‹.
ah® jkJ kh®¡f¤ij¥
ãǤJ jhK« gy TWfsh»
É£lh®fnsh mt®fËl¤âš
(eãna) Ú® v›Éj bjhl®ãY«
ïšiy (6:159)
ï‹bdhU m¤âaha¤
âš ï¥go¡ TW»wJ. (eãna)
neuhd kh®¡f¤J¡F Ú® c«
Kf¤ij âU¥òåuhf v(ªj
kh®¡f¤)âš
mšyhà
kÅj®fis¥ gil¤jhndh
mJnt mtÅ‹ ïa‰if
kh®¡f«.
mšyhàÉ‹

gil¥ãš vªj kh‰wK«
ïšiy. mJnt Ãiyahd
kh®¡f«. vÅD« kÅj®fËš
mndf® m¿ahjt®fŸ:
Ú§fŸ
mtÅlnk
âU«ãat®fshf ïU§fŸ.
mtD¡F mŠR§fŸ. bjhG

ifia
Ãiyeh£L§fŸ.
ïizit¥nghÇš M»Élh
Ô®fŸ. ah® jkJ kh®¡f¤ij¥
ãsªJ gy ãÇîfsh»É£ld
nuh mt®fËš Ú§fŸ M»
ÉlhÔ®fŸ. (m›thW ãǪj)

x›bthU
T£l¤âdU«
j«ÄlÄU¥gij¡ bfh©L
k»œ¢áail»‹wd® (30:30-32)
bjhlU«. . . .
jÄÊš : ïšahÞ ÇahÍ

f£lha âUkz gâî¢ r£l« Ãthuz« njo. . . .
flªj 24.11.2009 m‹W
jÄHf muR m¿É¤j jÄœehL
âUkz§fŸ gâî¢ r£l« 2009
(jÄœehL r£l« 21/2009) vD«
r£l« m¿É¡f¥g£l ehŸ Kjš
mJ jÄHf KÞÈ«fŸ k¤âÆš
bgU« Õâia¡ »s¥ãíŸsJ.
jÄœ khÃy #khm¤Jš
cykh
rig
Kj‹Kjyhf
ï¢r£l« F¿¤j jdJ Ia§
fis, m¢r§fis, ïjdhš
Éisí« Mg¤J¡fis És¡»
ï¢r£l« âU«g¥ bgw¥g£l
nt©L« v‹W Ô®khd«
Ãiwnt‰¿aJ.
rigƋ
cW¥ãd®fshd r§if ÄF cykh
bgUk¡fŸ j«Kila #&« M
ciufŸ tÊahf k¡fŸ fU¤ij¤
âu£odh®fŸ.
jÄHf Kjšt® fiyP®
mt®fis¢
rªâ¤J
“ï¢r£l¤âÈUªJ
KÞÈ«
fS¡F Éy¡fˤâl nt© L«”
v‹W nfhÇ¡if it¤âlî«
#khm¤Jš cykh fyªJ ngáaJ
všnyhU« nr®ªJ Kjštiu
rªâ¡fKoî
brŒâUªjJ.
ïjÅilna jÄHf¤âYŸs
ïju KÞÈ« mik¥òfisí«
#khm¤Jš cykh fyªJ ngáaJ
vš nyhU« nr®ªJ Kjštiu
rªâ¡f Koî brŒâUªjd®.
ïªÃiyÆš flªj ã¥utÇ
khj« ‘itfiw’Æš eh« xU
m¿É¥ig btËÆ£o Uªnjh«.
f£lha âUkz gâî¢
r£l«. ïJ F¿¤J KÞÈ«
mik¥ò¡fŸ áy m¢r§fis
vG¥ãíŸsd.
mt‰W¡F
Ãthuz« njo jÄHf Kjš tiu
rªâ¡f ïU¡»‹wh®fŸ. Ãthuz«

»il¡F« v‹gjhš mt‰iw¥
g‰¿ eh« ï¥nghJ vJî« vGj
ÉU«gÉšiy v‹W bjÇɤâUª
njh«.
KÞÈ«fË‹ nfhÇ¡if
fis fhJ bfhL¤J¡ nf£fî«
ãu¢ridfis¤ Ô®¡fî« jÄHf
muR jahuhf ïU¥gjhY«
cykh¡fŸ rig muir rªâ¡f
cÇa Ka‰á nk‰ bfh©oUª
jjhY« mJ gy‹ jU« v‹w
e«ã¡if ek¡F ïUªjhY«
Ãthuz« »il¡F« NHÈš
m¢r£l¤ij Ék®á¥gJ mtáa
Äšiy v‹W fUândh«.
ïj‹ ã‹d® ã¥utÇ 3-«
njâ
g¤âÇ¡ifahs®fis¢
rªâ¤jh®fŸ jÄHf Kjšt®.
m¥nghJ ïJ bjhl®ghd
nfŸÉ¡F “ïJ k¤âa muá‹
r£l«. Úâk‹w¤Ô®¥ã‹ mo¥
gilÆš bfh©L tu¥g£lJ.
mâny áWgh‹ikÆdÇ‹ cÇik
ia¥ ghâ¥gJ g‰¿ áW
gh‹iknahÇ‹ ãuâÃâfËl«
Mnyhá¡fÉU¡»nw‹” v‹W
gâyˤjh® Kjšt® (âdfu‹
4.2.2010)
ïªÃiyÆš 06.2.2010 ïªâa
ôÅa‹ KÞä« ä¡ el¤âa
fyªJiuahlš mk® Éš jhUš
ïÞyh« rh®ãš mj‹ jiyt® K.
Fyh«
KA«kJ
g§nf‰W
ï¢r£l¤â‹ Mg¤J¡fisí«
ã‹Éisîfisí«
vL¤J
iu¤J ï¢r£l¤âš KÞÈ«
fS¡F Éy¡F¥ bgw Ka‰á¡f
nt© L« v‹W fU¤J T¿dh®.
všyh KÞÈ« mik¥
ò¡fS« bkh¤jkhf¢ br‹W
Kjštiu rªâ¤J Ãthuz«

»il¡f Kay nt©L« v‹W
KobtL¡f¥g£lJ.
17.02.2010« njâ Kjštiu
rªâ¡f
tU«go
KÞÈ«
mik¥òfS¡F ïªâa ôÅa‹
KÞÈ«
ä¡
miH¥ò
ÉL¤âUªjJ. ïU g¤âu©L
mik¥ò¡fË‹ ãuâÃâfŸ
br‹id kÆyh¥ ó® ãuábl©£
nAh£lY¡F fhiy Rkh® 9.30
k¡F tªjd®.
Mdhš
KjštUl‹ m‹W rªâ¥ò
eilbgw Éšiy.
ï¢r£l« g‰¿a Ãiy¥
gh£oš KÞÈ« mik¥òf
Ëilna
kh‰W¡
fU¤J
Ãyîtjhf muR¡F jftš
tªJŸsJ. vdnt Kjštiu
rªâ¡F« K‹d® všnyhU« xnu
fU¤âš ïz§»tªJ, c§fŸ
fU¤J¡fis
KjštÇl«
bjÇɤjhš
mt®
mij
m¥gona V‰W¡ bfhŸth® v‹W
(C.M.O) KjštÇ‹ mYtyf«
T¿ajhf KÞÈ« ä¡ bjÇɤjJ.
ã‹d® m¥nghJ ãuá
bl©£ nAh£lÈnyna xU
R‰W fU¤J gÇkh‰w« elªjJ.
KoÉš ï¢ r£l¤âÈUªJ
KÞÈ«fS¡F KG Éy¡F
mˤâlnt©L«
v‹W
Ô®khÅ¡f¥g£lJ. Kjštiu
rªâ¤J tH§»l nt©oa
nfhÇ¡if kDit jahǤâL«
bghW¥ig V‰¿l VG ng®
bfh©l FGit jÄœ khÃy
#khm¤Jš cykh rigÆ‹
jiyt® iõFš AÔÞ m¥Jš
uàkh‹ Aœu¤ ÃaĤjh®fŸ.

bjhl®¢á 19« g¡f«.

kh®¢ 17
2010

clš ey«

bjhl® -8

KJikÆš nk‰bfhŸS«
mWit¢ Ợir
z KJikÆš nk‰bfhŸs¡Toa mWit¢
ỢirfŸ v‹bd‹d?

üyháÇa® lh¡l® É.vÞ.
eluh#‹ Kânah® kU¤Jt¢
nrit¡fhf bgUik thŒªj
lh¡l® ã.á. uhŒ njáa ÉUij¥
bg‰wt®. 1978-š br‹id muR¥
bghJ kU¤JtkidÆš
Kânah® ey¥ ãÇit¤
bjhl§»at®, Kânah®
kU¤Jt¤â‹ K¡»a¤Jt¤ij
eh£L¡F m¿Kf¥gL¤âat®,
KânahU¡F mt®fSila
å£L¡nf br‹W Ợir
mË¡F« â£l¤ij bjhl§»at®
vd, Kânah® kU¤Jt«
bjhl®ghd gy Kjš Ka‰áfis
nk‰bfh©l rhjidahs®.
z Kânah®¡F mWit¢ Ợir brŒí«
nghJ vâ®bfhŸs¥gL« ãu¢idfŸ
v‹bd‹d?

KânahU¡F
mWit¢
Ợir
nk‰bfhŸS«nghJ áy ãu¢idfis vâ®
‰nghija Ãytu¥go, mL¤j g¤J bfhŸs neÇL«.
M©LfËš mWit¢ Ợir brŒJ
z nehŒ f©l¿jÈš ãu¢id:
bfhŸs ÉU«ò« Kâat®fË‹
KjÈš nehŒ f©l¿jny áukkhf
v©Â¡if bgUksî cau¡TL«
ïU¡F«.
cjhuz«: Flšthš mH‰á
v‹W bjÇ»wJ.
(Appendicitis). ïJ X® ïisPD¡F tU«nghJ
Kâat®fË‹ v©Â¡if mâfǤjš, fLikahd tƉW tÈ, thªâ ngh‹wit
ÉÊ¥òz®î, thœehis Ú£o¥gâš M®t«, Ãâ V‰glyh«. ïJnt, xU KâatU¡F tU« nghJ
trâ, mWit¢ Ợir Ãòz® k‰W« ka¡f tƉ¿š Vnjh r§fl« mšyJ mrhjhuz¤
kUªJ Ãòz®fË‹ ( Anaesthesist ) âwik, f© j‹ik k£Lnk czu¥gL«. gÇnrhjidÆY«
òiu, Ég¤J, áWÚuf ïaš mWit á¡ir k‰W« ãu¢id bjËthf¤ bjÇahJ.

j

éuz cW¥òfËš brŒa¥gL« mWit¢ z mWit¢ á¡ir¡F¥ ãwF vâ®bfhŸS«
Ợirfns ïj‰F K¡»a¡ fhuz§fshF«.
ãu¢idfŸ:

18 kh®¢
2010

mWit¢ Ợir¡F¥
ãwF Kâat®fS¡F mâf
ãu¢idfŸ V‰gl thŒ¥ò
cŸsJ. cjhuz« : FH¥g«,
nehŒ¤ bjh‰W, âut¢ r¤â‹
rk¢ÓÇ‹ik, mâf neu«
gL¡ifÆš
fÊ¥gjhš
V‰gL«
clš
ò©fŸ,
ky¢á¡fš, kd mG¤j«
ngh‹wit. fhšfËš u¤j«
f£o¡bfhŸS«
thŒ¥ò«
mâf«.
z KânahU¡F
vªj
khâÇahd
mWit¢
Ợir ghJfh¥ghdJ?
mWit¢ Ợirfis
_‹W tifahf¥ ãÇ¡fyh«.

mtru mWit Ợir
tÆW
r«gªjkhd
ãu¢idfŸ,
Ég¤J
ngh‹wt‰W¡F Kjš 6 kÂ
neu¤J¡Fs
Ợir
mË¡f¥gl nt©L«. ïâš
ãu¢id
mâf«
jh‹
v‹whY«,
mWit¢
Ợiria¤
jÉ®¥gJ
cÆU¡nf Mg¤jhf Koayh«.

xU nehia¥ g‰¿ ÃW¤â
Ãjhdkhf
MuhλJ,
njit¥gL«
g£r¤âš
brŒa¥gL« mWit¢ Ợir
Kiw. ÚÇÊî, u¤j mG¤j«
ïUªjhš mij¡ f£L¡FŸ
bfh©L
tªj
ãwF
nk‰bfhŸs¥gLtJ. ïjdhš
mtru¢
Ợirí«
jÉ®¡f¥gL«.
Kânahh®
mWit¢ Ợir ÃòzÇ‹
m¿îiu ia¥ ã‹g‰¿ brŒJ
bfhŸs nt©oa ïij¤
jÉ®¥gJ cÆU¡nf Mg¤ij
ÉisÉ¡F«.
z mWit
Ợiria
bt‰¿aila
it¡F«
fhuÂfŸ ahit?
mWit Ợir brŒJ
bfhŸs taJ xU jil mšy.
v‹whY« taJ mâfÇ¡F«
nghJ ãu¢idfS« mâfÇ¡F«.
mWit¢
bt‰¿aila. . .

Ợir

‹ Mu«g

ÃiyÆnyna
nehÆ‹ j‹ikia¤
JšÈakhf¡ f©l¿jš.

‹ Ợir¡fhd â£l«.
‹ mtru

Ợiria¤

jÉ®¤jš.

K‹T£ona brŒa¥gL«
mWit¢ Ợir

‹ u¤j mG¤j«, r®¡fiu

cjhuz«:
r®¡fiu
nehahËfŸ áyU¡F fhšfËš
ò© V‰g£L, áy rka§fËš
fhiyna
Tl
mf‰w
neÇlyh«. mjdhš, fhšfËš
ò© cUthd clndna
mWit¢ Ợir brŒJ
bfhŸsyh«.

‹ áwªj mWit¢ Ợir

nj®bjL¤J brŒa¥gL«
mWit Ợir
Äfî« ghJfh¥ghdJ.

m s î f i s ¡
f©fh¤jš.
Ãòz®.
‹ mWit

Ợir¡F¥
ãwfhd ãu¢idfis¢
rkhˤjš.

KJikÆš
f£lha«
mWit¢ Ợir brŒJ¡
bfhŸs nt©oa nehŒfŸ gy
cŸsd.
mtáa« v‹whš
fhy« jhœ¤jhJ clnd brŒJ
bfhŸtJjh‹ ešyJ.

bjhlU«. . .

17« g¡f bjhl®¢á. ..
ï¡FG _‹W Kiw Tl
ïªj r£l¤â‹ rhjf ghjf
m«r§fis myáaJ. Kjš
tÇl« junt©oa nfhÇ¡if
kDit jahǤjJ.
ïªj NHÈš ã¥utÇ 20-«
njâ eilbg‰w â.K.f. bghJ¡FG
xU Ô®khd« Ãiwnt‰¿aJ.
mâš,
c¢r Úâk‹w bjÇɤj
tiuî¤ â£l¤â‹ go, mid¤J
khÃy§fS« âU kz§fis gâî
brŒa nt©Lbk‹w r£l¤ij
ïa‰w nt©Lbk‹W bjÇɤ
jâ‹ mo¥gilÆš, mªj¢
r£l« ïa‰w¥g£L mj‹
fhuzkhf ïÞyhÄa áWgh‹ ik
k¡fS¡F gšntW Ia§fŸ
V‰g£LŸsd.
âUkz«,
kzÉy¡F, brh¤J Çik, k‰W«
thÇR cÇik r£l§fis¥
bghW¤J mt®fS¡F jÅahd
njh® r£l¤â‹ _y« ngz¥g£L
tU»wh®fŸ. ïÞyhÄa âUkz§
fŸ, kzÉy¡FfŸ, C® cwÉ‹
Kiw
#khm¤,
murhš
Ãak¡f¥gL« fhÍah nyna gâî
brŒâL«
Kiw
gy
M©Lfhykhf eilKiwÆš
ïUªJ tU»‹wJ. mj‰F«
TLjyhf
j‰nghJ
c¢r
Úâk‹w¤â‹
tÊfh£Ljš
ngÇšïa‰w¥g£LŸs “âUkz¥
gâî” r£l¤âdhš ï‹bdhU
Kiwí« v‹W EiH¡f¥g£L
mt®fsJ
kh®¡f
eilKiwfS¡F ghâ¥ò V‰g£L
ÉLnkh v‹W ïÞyhÄa
bgUk¡fË‹
gšntW
ãuâÃâfŸ muál« KiwÆ£L
tU»wh®fŸ. vdnt, ïªj¥
ãu¢áid F¿¤J ïÞyhÄa
rKjah¤âdÇ‹ ãuâÃâfis
k¤âa,
khÃy
muRfËš
cŸst®fŸ miH¤J¥ ngá,
ïÞyhÄa rKjha¤âdU¡F
jFªj ghJfh¥ò V‰gL¤J«
tifÆš
Mtd
brΉl
nt©Lbk‹w ï¥bghJ¡ FG
tÈíW¤J»wJ.
v‹W Tw¥g£oUªjJ.
ïJ Ãthuz« »il¤âL«
v‹w e«ã¡ifia mâf¥gL¤â
íŸsJ.

kh®¢ 19
2010

‘áÄ’ Úâ »il¡Fkh?
Ä’ ( Simi ) ïªâa
khzt® ïÞyhÄa
ïa¡f¤â‹ Ûjhd
jilia
Ú¡»l
nt©L«. VbdÅš
muR ï‹wsî« vªj Mjhu¤
ijí« ‘áÄ’¡F vâuhf¤ jªâl
Éšiy.

‘á

‘áÄ’ -I - ïªâa khzt®
ïÞyhÄa
ïa¡f¤ij¤
jilbrŒjJ bršyhJ vd
Úâgâ Ñjh Ĥjhš mt®fŸ
2008 M« M©L bg¥UtÇ
â§fËš m¿É¤jh®. fhuz«
‘áÄ’I jil brŒa vªj
MjhuKÄšiy v‹gnj.
Úâgâ Ñjh Ĥjhš
mt®fË‹ c¤juit 24 kÂ
neu¤âš »l¥ãš nghl
c¤juÉ£lJ c¢rÚâk‹w«.
Mdhš ‘áÄ’ ïªâa khzt®
ïÞyhÄa ïa¡f« jil
brŒa¥g£l br¥l«g® 2001
M©L Kjny mjÅl« »l¥
ãš »l¡F« _y tH¡Ffis
ÉrhÇ¡f c¢r Úâk‹w¤â‰F
neu« »il¡fÉšiy.

g£l bghŒ tH¡FfŸ mid¤
ijí« cil¤bj¿ªJ É£lh®
fŸ.
m¤jid tH¡FfS«
Mjhuk‰wit v‹gij ehbl§
»YKŸs Úâk‹w§fŸ T¿
É£ld. (ït‰iw eh« itfiw
Æš btËÆ£oUªnjh«)
ïÅí«
V‹
jil?
mjid clndna Ú¡»l
nt©L« v‹»‹wh® mó
#h~g® mòš mÞÄ. ït®
ehbl§»Y« áÄ ÛJ bjhL¡f¥
g£l tH¡FfŸ mt‰¿ÈUªJ
ïªâa khzt® ïÞyhÄa
ïa¡f¤jt®fŸ, ÉLÉ¡f¥
g£l tuyhW
ït‰iw¤
bjhF¤J jªJŸsh®.
ïªj bjhF¥ã‹ ïWâ
Æš áÄ Ûjhd jil clnd
Ú¡f¥gl nt©L« vd¡
nf£L¡ bfh©LŸsh®fŸ.
c¢rÚâk‹w« JÆbyG«,
Ãâ »il¡F« vd vâ®gh®¡
»‹wh®. Vkhªâl!
Úâ»il¡fÉšiy.
Û©L« jil Úo¡f¥g£lJ

‘áÄ’ K¡»a F¿¥òfŸ!
bjhl¡f« - 25 V¥ãuš, 1977
mÈf®.
eLt®k‹w« jil Ú£o¥ò
(MjhuÄ‹¿) : 26, kh®¢R,
2002
ïu©lhtJ jil (Úo¥ò)
(MjhuÄšyhkš
2
M©LfŸ) : 26, br¥l«g®
2003.
Û©L« eLt® k‹w« jil
Úo¥ò: 16 V¥ãuš 2004
_‹whtJ
jil
(2
M©LfŸ) : 8 bg¥UtÇ 2006
Û©L« eLt® k‹w« jil
(MjhuÄ‹¿) : 8 MfÞ£ 2006
eh‹fhtJ
jil
(2
M©LfŸ) : 7 bg¥UtÇ
2008.
eLt® k‹w« jil Ú¡f«
5MfÞ£ 2008 c¢rÚâk‹w«
»l¥ãš nghL« Miz : 6
MfÞ£ 2008.

Mdhš Úâgâ Ñjh
Ĥjhš mt®fË‹ c¤juit
btW« thahš xU tH¡f¿P®
brhšy, (mt® vªj Mjhu¤ij
í« fh£olÉšiy), clndna
»l¥ãš nghL« c¤juit¥
ãw¥ã¤jJ. ïâš ‘áÄ’ ju¥ò
tH¡f¿P®fË‹ fU¤J¡fis
brÉkL¡F« 炙j« Tl
c¢rÚâk‹w¤ â‰F ïšiy.

ïiwtÅ‹ mH»a tÊ fh£Ljš midtU¡F«

‘áÄ’ ï‹ bgauhš
ehbl§F« ifJ brŒa¥g£l
t®fŸ, ÉLÉ¡f¥g£LÉ£lh®
fŸ. mt®fŸ ÛJ bjhL¡f¥

235, Õ£l®Þ rhiy, ïuha¥ng£il, br‹id - 600 014

20 kh®¢
2010

kÅj‹ ïªj cy»š v¥go thœªâl nt©L«?
ïªj Édhɉfhd KGikahd Éilna âU¡F®M‹
ïjid m¿ªâl nt©oaJ ekJ flik.
m¿ªâl ÉU«ònth® ïytrkhf âU¡F®M‹
jÄœ bkhÊ bga®¥ig bg‰¿l ÑœfhQ« KftÇ¡F vGJ§fŸ!

jhUš ïÞyh« gî©nlõ‹ ouÞ£
F¿¥ò :
ïªj ïytr ÉÃnahf« KÞÈ«fS¡»šiy.

áªjidia¤
ö©oÉL«
m¿Éaš
EQ¡f§fŸ!
ga‹gh£L¥
gil¥òfŸ!!
Éa¥ó£L«
És¡f§fŸ!!!
«! ïitaid¤J«
nrhʧfešÿ®
KA«kJ rj¡ fiy
m¿Éaš fšÿÇÆš
flªj rdtÇ khj« 20-23
njâfËš
el¤j¥g£l
Fnsh¥ bl¡ 2010 m¿Éaš
f©fh£áia¡ f©L mD
gɤjt®fË‹ ïÅa cz®î
fŸ!

M

fšÿÇÆ‹ mid¤J¥
ga‹gh£L m¿Éaš Jiw
fS«
M®tKl‹
g§F
bfh©l ï¡f©fh£áÆ‹
neh¡f«; mo¥gil m¿Éaš
fšÉÆ‹ ï‹¿aikahik,
rÛg fhy¤âš, ga‹gh£L
m¿ÉaÈš
Ãfœ¤j¥g£o
U¡F« rhjidfŸ, K‹nd‰
w§fŸ M»at‰iw k¡fŸ
m¿a És¡FtJ; R‰W¢NHš
ghJfh¥ò,
bjhÊšE£g
ts®¢áÆš vâ®kiw ghâ¥
ghd òÉ bt¥gkiljÈ‹
fhuz§fŸ, mt‰iw¤ jL¥

gâš ekJ bghW¥ò« flik í«
v‹gitfshF«.
MáÇa®
fS« khzt khzÉfS«
ï¤jifa bghJ neh¡»š
KidªâU¥gJ
ghuh£o‰
FÇaJ.
khzt khzÉfŸ jŤ
jÅahf braš â£l§fŸ
nk‰bfh©L, mj‹_y« to

tik¥ò brŒâUªj rhjd§
fS« mt‰¿‹ mik¥ò, ga‹
ghL M»at‰iw¤ bjŸs¤
bjËthf¥
gh®itahs®
fS¡F
És¡»ÆU¥gJ«
ï¡f©fh£áÆ‹ jŤj‹ik
v‹nw Twyh«.
bjhÊšE£g ts®¢áÆš
gš»¥ bgU»íŸs bjhʉ
rhiyfŸ, ïUr¡fu thfd§
fŸ, ÓUªJfŸ, ngUªJfŸ,
M»ad ïa‰ifÆ‹ kWRH‰
áia ÉŠáL« msî¡F
btËÆL« fÇaÄy thí (Co2),
òÉÆ‹
nk‰gu¥ãÈUªJ
âU¥ã Él¥ gL« fâutÅ‹
bt«ik¡fâ® å¢R¡fis
Û©L« òÉ Ûnj mŸË
åRtjhš,
òÉ
bt¥g
kiltijí«, mjdhš R‰W¢
NHš rkÃiyÆš ( Eco logcial
Balance) c©lhF« ghâ¥òfŸ
v›thW cyif mÊî¥ghij
Æš jŸË¡ bfh©oU¡»‹
wd v‹gijí« e« f©
K‹nd brašgL¤â¡ fh£o
ÆU¥gJ, e«ik m⮢á¡FŸ
sh¡»aJ v‹W TWtij
Él¢ áªâ¡fî« brašglî«
ö©oaJ v‹W brhštnj

KA«kJ rj¡ fiy m¿Éaš fšÿÇ m¿Éaš f©fh£á Fnsh¥ bl¡ 2010
Ãiwî ÉHh 23.01.2010

kh®¢ 21
2010

bghU¤jkhdJ cÆ®¤ bjhÊš
E£g¤Jiw ( Biotechnology )
cÆ®¤ jftÈÆš (Bioinformatics)
Jiw, E©QÆÇaš Jiw
( Micro Biology ) ngh‹wt‰¿š
V‰g£oU¡F« K‹nd‰w§fŸ
ekJ thœ¡if¤ ju¤ij
ca®¤jî«, Mnuh¡»aÄ¡f
thœit cWâ brŒaî«
ga‹gLtij m¿í« nghJ
e«ã¡if tÈik bgW»wJ.
nehÆdhY« taJ K⮢á
ÆdhY« tÈik F‹¿¢
brayÊ¡F« clš cW¥òfis
mf‰¿É£L brš bgU¡f«
( Cloning ) KiwÆš kh‰W
cW¥òfŸ cUth¡»¥ bghU¤
J« âw‹ ts®ªJ tUtij
m¿í« nghJ, ÚuÊî nehŒ,
ïjanehŒ, áWÚuf¡ nfhshW
ngh‹w cÆ®bfhŸË nehŒfŸ
K¿ao¡F¥gL« fhy« beU§»
É£l cz®î V‰gL»wJ.
m¿ÉaÈ‹
jhŒ,
vd¥gL«
fÂj«
ekJ
ešthœÉ‰F¥ g‰gy tÊfËš
ga‹gL»wJ v‹gJ És¡f¥
g£l nghJ, ïÅnkš fšÉÆš
KjÈl« fÂj¤â‰nf v‹w
cWâ cŸs¤âš MHkhf¥
gâ»wJ. fÂÅ ekJ thœÉ‹
ï‹¿aikahd
m§f«
v‹gJ mUikahf¢ braš
gL¤â¡ fh£l¥g£lJ.
Ä‹dQ¤ Jiw mu§f«
e«ikbašyh« Éa¥ãyhœ¤
âaJ. v¤Jid tif ga‹
gh£L¢ rhjd§fŸ! jhÅa§
»¤ bjU, És¡F fh‰W k‰W«
NÇa¢ r¡âÆš Ä‹ c‰g¤â
Æš, thí fáî v¢rÇ¡if fUÉ,
F©L (Bomb) f©l¿í« fUÉ,
uh¡f£ bjhÊš E£g«, öu«
br‹W jh¡F« ngh®¡ fUÉ
(Missle) Ú® msî fh£L« fUÉ,
jiy¡ ftr« mÂahÉoš
Xl kW¡F« ïUr¡fu thfd«
- vd¥ g‰gy fUÉfŸ mt‰

22 kh®¢
2010

¿‹ Ä‹ ïiz¥ò És¡f§ fŸ
mid¤J« f©lt® fis¡
fË¥òw¢ brŒjd.
ïit
nghjhbj‹W,
ehɉF V‹ Fiw v‹W
brhštJ nghš mikªâUª
jJ,
X£lš
nkyh©ik
JiwÆ‹ mu§f« czî tif
fË‹ brŒKiw, gÇkhW« fiy,
cŸ my§fhu«, fhŒf¿¥
gH§fËš
f©ft®
to
tik¥òfŸ vd ehɉF« f©
fS¡F« ÉUªJ gil¤jd®.
m¤JiwÆ‹
khzt
khzÉfŸ.
RU¡fkhf¢
brhštbj‹whš KA«kJ rj¡
fiy
m¿Éaš
fšÿÇ,
ï¡f©fh£áÆ‹ _y« m¿
ÉaÈ‹ rhjidfis btË¢r
Ä£lJ v‹gij Él fh©
ngh® cŸs¤âš m¿Éaš
njliy vG¢á bgw¢ brŒjJ
v‹gnj c©ik.
Fnsh¥
bl¡
2010
m¿Éaš f©fh£á, rdtÇ
20M« njâ, jÄœ ehL m¿Éaš
bjhÊšE£g¡
fHf¤â‹
( TNSCST ) cW¥ãd® bray®,
Kidt® vÞ. É‹br‹£
mt®fshš bjhl§» it¡f¥
g£lJ. Ãiwî ÉHh, rdtÇ
23M« njâ, br‹id ïªâa

bjhÊšE£g¡
fšÉ
ÃWtd¤â‹ ( IITM ) Jiz
ïa¡Fe®, Kidt® É.Í.
ïo¢rh©o mt®fŸ jiyik
Æš eilbg‰wJ. m¿Éaš
âUÉHh ( Science Fair ) k‰W«
ng¢R¥ ngh£ofËš bt‰¿
bg‰w khzt khzÉfs¡F¥
gÇRfS«
rh‹¿jœfS«
tH§f¥g£ld.
br‹id¥
gšfiy¡
fHf¤Jl‹ ïiz¡f¥g£o
U¡F« KA«kJ rj¡ fiy
m¿Éaš fšÿÇ, tÂf«,
bjhÊš nkyh©ik, jftš
ïizî nkyh©ik, cÆ®
urhaz«,
E©QÆÇay,
ca®¤
bjhÊš
E£g«,
ca®¤jftÈÆ aš, fÂj«
fÂÅ ïaš, fh£á¤ jfty
ïaš, r_f¥g ïay k‰W«
ÉUªnjh«gš
X£lš
nkyh©ik
JiwfËš
ïs§fiy KJfiy fšÉí«
E©QÆÇaš, ca®¤bjhÊš
E£gÉaš
M»at‰¿š
MŒî¡ fšÉí« tH§F«
KJfiy
MŒî¡
fšÉ
ÃWtdkhF«.
njáa¤ ju
MŒî¢ rh‹¿jœ fHf¤jhš
ju¢ rh‹¿jœ bg‰w ca®¡fšÉ
ÃWtd« v‹gJ F¿¥ãl¤
j¡fJ.

Ú® khRgLjš - ekJ thœÉ‹ Ãiygh£o‰F¤ jiynkš bjh§»¡ bfh©oU¡F«
TÇa f¤âÆ‹ Mg¤J

108: nrit

2/2010 ïuî 10.30
k¡F
muR
ngUªâš br‹id
ia neh¡» m‹gf«
剿U¡F« F«g¡
nfhz¤ âÈUªJ gaz«
brŒnjh«.

7

ïu©lh«
#hk«
jh©oa ngUªâš Rkh® 3.30
k¡F v§fS¡F K‹nd
br‹W bfh©oUªj mur
ngUªâ‹ ÛJ vâ® tªj
“Éntf«” v‹w jÅah®
ngUªJ jl« kh¿ nkhâ
É£lJ.
Ég¤âš
Éntf«
ngUªJ X£Le® fr§»¥
nghŒÉ£lh® - jl¤ânyna
ïwªJ É£lh®.
mnj
nghš
muR
ngUªâ‹ X£LeU« jl¤â
nyna ïwªJÉ£lh®. (ï‹dh
ÈšyhÏ) t ï‹dh miyÏ
uhÍ ô‹).
ïªÃiyÆš
ïu©L
ngUªâY« ïUªJ Rkh® 50
ng® ga§fu fha§fŸ Õ¿£L¥
ghí«
ïu¤j«
ït‰nwhL Û£f¥g£lh®fŸ.
midtiuí« g©U£o
kU¤Jtkid¡F¤jh‹ mD¥
ãl nt©L«.
v‹ndhL gaz« brŒj
br‹id efu jhUš ïÞyh«
bghW¥ghs® rhâ¡ mYtyf¥
bghW¥ghs®fËš xUtuhd
igrš midtU« 108¡F
ngh‹ brŒnjh«.
IªJ ÃÄl§fS¡FŸ gy
Kiw 108¡F¥ ngh‹ brŒj
nghJ« Ãiya¤âš ïUªjt®
fŸ bghWik ïH¡fhkš gâš
brh‹dh®fŸ. “všyh 108
fisí« mªj ïl¤â‰F jh‹
mD¥ã¡
bfh©oU¡

»‹nwh«” vd gÇnthL gâš
brh‹dh® fŸ.

áy fhtš JiwÆd®l

mo¥g£lt®
fS¡F j© Ù®
jU»‹w gÂia
rf ga fŸ
ftŤjh®fŸ.
všyh gaÂfŸ
Äduš
th£l®
gh£ošfS«
m§nf FɪjJ.
j h i l
xoªj
bg©,
fhšfŸ ï©L«
nrj¥g£l bg©,
K f b k š y h «
ïu¤j¤
njhL
剿Uªj
thÈg®.
m#hDghFthd
Mdhš ïo¥ãšg£l moahš
vGªJ
ïU¡fÉayhj
ïisP‹.
jdJ Jau¤ij brhšÈl
Koahj ãuŠifa‰w bg©.
ïU¥gJ nghš bjǪj
M©, Mdhš ïUªj ïl¤ij
É£L mf‰¿aîl‹ m£o
m£oahf
ïu¤j¡
f£o.
ï¥go¢ áj¿¡ »lªj v¤jid
ng® ekJ f©fË‹ K‹dhš
ïwªJ nghth®fnsh vd eh«
fy§»anghJ 108 Xnlho
tªjd.
ïjdhš gy® fh¥gh‰w¥
g£ld®.

fha«g£lt®fË‹
bgUªj‹ik
e‹whf
mo¥g£L
behW§»¡ »lªjt®fisí«,
ïu¤j« mâfkhf Õ¿£L¥
ghŒªJ bfh©oUªjt®fis
í« eh§fŸ 108 fËš V‰¿a
nghJ, fha«g£l áy® eh‹
mL¤j 108ïš tU»‹nw‹
ï¥nghJ mtiu . . . . mtiu. . .
V‰W§fŸ
vd¡
T¿aJ
beŠir be»H¢brŒjJ.

RWRW¥ghf ïa§»d®. gy®
R«kh
g«kh¤J¡
fh£o
Ëwd®. tªj M¤âu¤âš
mt®fis itJÉ£Lnlh«.
Mdhš bf¤J fh£odh®fns
mšyhkš
miraÉšiy
ït®fŸ.
âU¤j¥g£lh®fŸ.
kdJ¡FŸ xU Éjkhd áy
áw¥ò gƉáfŸ njit¥gL
»‹wd. kÅj jltš (Human
Touch) njit.

nrit áw¥gila
108 ï‹ nritfŸ
áw¥ghdjhf
ïUªjjhš,
ït®fË‹ nrh«gš fha«
g£lt®fis¥ ghâ¡fÉšiy.
rf gaÂfŸ brŒj nritahš
ït®fË‹ kkij fha«
g£lt®fis fhî bfhŸs
Éšiy.
108fŸ ïnj nghš bgÇa
v©Â¡ifÆš fha«g£lt®
fis¡ fhgh‰¿L« tifÆš
bgÇa C®âfisí« bg‰¿Uª
jhš ï‹D« áw¥ghf ïU¡F«.
mâfg£r« eh‹F ngiu
k£Lnk V‰¿¢ br‹¿l
ïaY« v‹w ÃiyÆšjh‹
108fŸ ïU¡»‹wd.

kh®¢ 23
2010

x›bthU 108 ika¤
âY« XÇU bgÇa C®âfŸ
ïl« bg‰whš nrit Ãiw
thdjhf ïU¡F«.

Mdhš g©%£o¡F¥ g¡f¤â
YŸs m©zh ef® k¡fŸ
xJ§» ËwJ Éa¥ig¤
jªjJ.

vJ v¥go ïUªjhY«
ïªj 108 nrit bfh©L tªj
fiyPiu¥ ghuh£o¤jh‹
Mfnt©L«.

òâa¢ r£l«

ïJngh‹w neu§fËš
rhjhuzkhf¡ »uhk¤J k¡fŸ
Jo¥ghf
ïU¥gh®fŸ.

ïªÃiyÆš
všyh
kU¤Jt kidfS« jÅah®
kU¤JtkidfŸ.
( Health
Centres )
v‹w
Mnuh¡»a
ika§fŸ mid¤J« Ég¤â‰

FŸshdt®fS¡F kU¤Jt«
brŒâl nt©L«. vªj Ãiy
ÆY« kW¤âl¡TlhJ v‹w
r£l« tªâU¡»‹wJ. ïJ
gy‹ gy ga¡F« v‹gâš
IaÄšiy.
ïªj¢
r£l¤ij¡
bfh©L tªj muR¡F k¡fŸ
rh®ãš e‹¿ia¤ bjÇɤJ«
bfhŸ»‹nwh«.

filá F©Ltiu! - ÉÅjh fh«â
f®fnuia¡
bfhiy
brŒjJ ah®? v‹w üiy¥
nghynt Äfî« K¡»akhd bjhU
üš “To the Last Bullet” filá
F©L tiu v‹W üš.
ïªj üiy vGâat®
f®fnuíl‹ bfhiy brŒa¥ g£l
mnõh¡ fh«âÆ‹ kidÉ
ÉÅjh fh«â.
mªj
üÈ‹
K¡»a
gFâfisí« itfiw thrf®
fS¡F jU»‹nwh«.
KjÈš
ÉÅjhÉ‹
beŠáÈUªJ neuhf v‹w
m¤âaha¤ij jU»‹nwh«.
26.11.2008, òj‹»Hik
K«igÆ‹ thœ¡if ngh¡if
kh‰¿‰W.
mJ v‹Dila
thœ¡ifiaí« kh‰¿É£lJ.
vâ® ghuhkš elªj mªj¤
jh¡Fjš, fhtš JiwÆ‹ åu¤ij
btË¥ gL¤âaij¥ nghš, fhtš
JiwÆ‹ gyåd§fisí«
btË¥gL¤âaJ.
K«ig¡ fhtš Jiw
ïij¥ ngh‹wbjhU jh¡F jiy
ïj‰F K‹dhš rªâ¤j âšiy.
e‹whf¥ gƉá bg‰w
fhtš JiwÆd® mâ eåd
Míj§fŸ ïJngh‹w Nœ
Ãiyfis vâ® bfhŸtj‰ fhd
nj®¢á ïitbašyh« áy
gyåd§fŸ; ïit bašyh« 26/
11 ï‹ nghJ btË¢r¤â‰F
tªjd.
ïjdhšjh‹ K«ig¡
fhtšJiwÆ‹ xU gFâÆd®
ïªj¤
jh¡Fjiy
vâ®
bfhŸtâÈUªJ
jÉ®¤J¡
bfh©ld®.

24 kh®¢
2010

Mdhš mªj neu¤âš áy
fhtš Jiw mâfhÇfŸ ïij¤
j§fŸ j‹Åfu‰w btË¥ghL
fis¡ fh£odh®fŸ. mªj¢
NœÃiyia vâ®bfhŸtâš
myhâahd
beŠRu¤ij
bfh©oUªjh®fŸ.
nA«kª f®fnu, mnrh¡
fh«â, É#Œ ryhÞfh® M»nah®
K‹dÂÆš
ËW

el¤âdh®fŸ.
mt®fS¡F
e‹whf¤bjÇí«. ekJ fhtš
Jiw¡F ïªj¢ NœÃiyfis vj®
bfhŸtj‰FÇa
vªj
gƉáíÄšiy.
nghâa
Míj§fSÄšiy
v‹gij
mt®fŸ e‹whf m¿th®fŸ.
v‹Dila fzt®, nA«
kª¤ f®fnu ï‹D« cŸst® fŸ
midtU« bfhšy¥g£lh Y«,
mt®fŸ frh¥ ngh‹wt® fis¡
ifJ brŒtâš bt‰¿ f©lh®fŸ.
(“frh¥” csî¤ JiwÆlÄUªj if
ïU¥ò fËš xUt® v‹gJ
ã‹dhš bjÇatªjJ)
v‹Dila fzt®, mnrh¡
fh«â, »H¡F K«igÆ‹ TLjš
Miza®.
ÔÉuthâ fË‹
F©LfS¡F¥ gÈah dh®.
m‹¿uî
ïJjh‹
fhkh
kU¤Jkid Ãfœî.
v‹
fzt®
ïwªJ
Xuh©L¡F¥ ã‹ v‹ fzt®
v¥go ïwªjh® v‹gij m¿ªâL«
nt£if v‹id mâfkhf
cªâ¤jŸËaJ.
fhkh kU¤JtkidÆš
v‹d elªjJ v‹gij m¿ª âl
ÉU«nth® midtU¡F« všyh¤
jftšfisí« m¿a¤ jªâLtJ

x‹nw áwªjjhf ïUªâL«.
Mfnt všyh NœÃiy
fisí« ï§nf bjhF¤J¤
jU»‹nwh«.
c©ikfŸ,
cjhád¥
gL¤j¥gLtijnah, òij¡
f¥gLtijnah,
mšyJ
áij¡f¥gLtijnah
Tl
ÉU«gÉšiy.
ïªj üš m§nf (fhkh
kU¤JtkdiÆš) cÆiu¤ jªj
âah»fS¡F m®g¡f¥ gL«.
mÇa¤bjh©L.
bfhiy
brŒa¥g£l
fhtšJiw Miza® kidÉ
msÉš,
mt®
bfhiy¢
brŒa¥g£l
NœÃiyfis
MŒî brŒa¤ bjhl§»a vd¡F

bjhl®¢á 30« g¡f«

v¤jid ehŸ
ïªJ t‹bfhLik¡F vâuhd nghuh£l«?
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212

Ó®fhÊ ÉHhÉš o.v«. ck® gh%¡ ciu

m

‹ghd thrf®fns,
mšyhàÉ‹ ešyo
ah®fns,
mÞ[
yhK miy¡F«.

j‰nghJ ïªj mu§
»ny, v‹dhš vGj¥g£l
‘brªjÄœ eh£L¢ nrÇfŸ’
v‹w üÈ‹ m¿Kf Ãfœ¢á
elªJ
vGâa
k‰bwhU
üyh»a ‘rhâ xʪjJ’ v‹w
üY« c§fS¡F ɉgid¡F
i t ¡ f ¥ g £ L Ÿ s J .
ï›Éu©L üšfËY« v‹
I«gJ M©Lfhy bghJ
thœÉš jȤ k¡fS¡F
V‰g£l
ãu¢ridfŸ,
mtkhd§fŸ, J‹g§fŸ,
mt®fS¡F ïiH¡f¥gL«
nghuh£l§fŸ v‹ mDgt¤
âš V‰g£l f©Tlhd
r«gt§fis bjhF¤J vGâ
cŸns‹. m¤jid r«gt§
fS« ï‹iw¡F« rh£áa§fŸ
cŸsit. ïâš f‰gidnah
f£L¡ fijfnsh xU á¿js
î« ïšiy. bkh¤j mDgt§
fËš xU áyt‰iwna vGâ
íŸns‹. fhuz« x‹nw
nghš
gy
r«gt§fŸ
elªâUªjhš mt‰WŸ x‹W
ïu©il r«gt§fŸ gy
elªJŸsd. Mdhš nt£l
k§fy« Fojh§» k£Lnk
vGâíŸns‹ mnj nghy Ãy
Û£á nghuh£l§fËš fâuh
k§fy« ò¤ö® ït‰iw¥ g‰¿
k£Lnk F¿¥ã£LŸns‹.

ïâš
brhšy¥g£LŸs
r«gt§fŸ
jȤJfshf¥
ãwªj midtU« m‹whl
thœÉš
vâ®bfhŸS«
ãu¢ridfŸ jh‹. mt®fŸ
v›tsî bgÇa mâfhÇfshf
ïUªâUªjhY«
trâ,
thŒ¥ig, fšÉia bg‰¿Uªj
t®fshf ïUªjhY« mšyJ
rhjhuz
xU
Fokfdhf
ïUªjhY« ï¤jifa mt
khd§fis gšntW Éjkhd
KiwÆš mDgɤJ¡ bfh©L
jh‹ ïU¡»wh®fŸ. mªjÞJ
Ä¡f
Úâgâfshf
ïUªj
jȤJfŸ Tl, tH¡f¿P®
fshš, fhtš JiwÆduhš
mtkâ¡f¥g£l r«gt§fis
eh‹ neÇš f©oU¡»nw‹;
nf£oU¡»nw‹. Mdhš ïJ
ngh‹w
mtkhd§fis
gšyhÆu« M©L fhykhf
c§fŸ gh£ldh®, K¥gh£ldh®
fhy« Kjš mDgɤJ¡
bfh©oU¡»Ö®fŸ Mifahš
ïit
všyh«
bgÇjhf¤
bjÇaÉšiy mšyJ Ú§fŸ
btË¡fh£o¡ bfhŸs Koahj
ÃiyÆš »lªJ cHY»Ö®fŸ.
Ú§fŸ go¤J g£l« bg‰W
trâ thŒ¥ò bg‰w ÃiyÆY«
Tl btËô®fS¡F c¤â
nahf« gh®¡f bršY« ïl¤âš
c§fŸ
rhâia¡
bjǪJ
bfh©L
c§fS¡F
åL
bfhL¡f kW¡F« - Ãiy
ï‹wsî« elªJ bfh©o

U¡»wJ. bgÇa ef®òw§fËš
Tl ïJ ngh‹w r«gt§fŸ
elªJ
bfh©Ljh‹
ïU¡»wJ. áy ïl§fËš
rhâia kiw¤J¢ brhšÈ ãwF
å£L¡fhuU¡F #hâ bjǪJ
ÉlhkÈU¡f
bgUKa‰á
vL¤J¡ bfh©L gaªJ
bfh©L ïU¥gijí« ïU¥
gijí« gh®¤âU¡»nw‹.
jȤJfŸ mDgÉ¡F«
bfhLikfis, mt®fS¡F
ïiH¡f¥gL« t‹bfhLik
fis, ghâ¥òfis fijahf,
f£Liuahf vGJ»‹w vG¤
jhs®fŸ, Ó®âU¤j¡fhu®fŸ,
òu£á¡fhu®fŸ c§fS¡F
btËÆš
ïUªJ
tªJ
c§fis¡ nf£L« k‰wt®
fis
ÉrhǤJ«
vGJ
»wh®fŸ.
mjdhš m¡

kh®¢ 25
2010

bfhLikfˋ
c©ik¤
j‹ikia KGikahf btË¥
gL¤j Kotâšiy. eh‹ mªj
k¡fnshL fs¤âš ËW
bfhiy, F¤J, bt£LfËš
g§F
bg‰W
fha¥g£L
mtkhd¥g£l
tifÆš
r«gt¤â‹
c©ik¤
j‹ikia És¡» vGâ
íŸns‹. Mifahš ïij¥
go¥gj‰F c§fS¡F¥ òâ
jhfî« M®tkhfî« ïU¡
»wJ. mjdhš ïJ Vuhskhd
ãuâfŸ ɉgidah» cŸsd.
bt©kÂÆny eh‰gJ eh‹F
jȤJfŸ
vÇ¡f¥g£l
r«gt¤ij gy vG¤jhs®fŸ
vGâÆU¡»wh®fŸ. br‹wh®
fŸ, bfh‹wh®fŸ, bfhS¤
âdh®fŸ v‹W jh‹ vGj
KoªjJ. jȤjhf¥ ãwªj
x›bthUtU« c§fŸ Ra
rÇijia vGj¤ Jt§»dhš
ïJ ngh‹w üšfshf cUth»
ÉL«.
ï§nf
ÉHhɉF¤
jiyikna‰w K‹dhŸ Úâgâ
mt®fS«, ghuhSk‹w, r£l
k‹w cW¥ãd®fS«, K‹
dhŸ Cuh£á x‹¿a bgUª
jiytU«
k‰W«
muR
mâfhÇfS« c§fŸ thœ¡if
mDgt¤ij
vGâdhš
ïijÉl¥ bgÇa üyhf
mikªJ ÉL«. ï›tsî
mtkhd§fisí«, ntjid
fisí«, J‹g§fisí«,
mDgɤJ¡ bfh©L Ú§fŸ
xU ïªJthfnt thœªJ
bfh©oU¥gJ rÇjhdh v‹W
r‰W v©Â¥ghU§fŸ.
ïªâah Rjªâu« mil
tj‰F K‹dhš Ô©lhik
v‹gJ r£l¥goahd x‹whf
ïUªjJ. 1932-š br‹id

26 kh®¢
2010

efÇš KUf‹ nfhÆY¡FŸ
KUf‹ v‹w xU jȤ ïisP®
EiHªJ É£lh® v‹gj‰fhf
mtiu¥ nghäÞ ifJ brŒJ
Úâk‹w¤âš
ÃW¤âaJ.
Úâk‹w« mtU¡F xU khj
áiw¤ j©lid mˤjJ.
m©zš m«ng¤ f® ïij
F¿¥ã£LŸsh®.
Mdhš ï‹W Ô©lhik
r£l¥go F‰w« v‹W r£l«
tªJÉ£lJ.
mWgJ
M©LfS¡F
nkY«
M»É£lJ. ïUªjnghâY«
bgÇa kh‰w§fŸ VJ« ÃfœªJ
ÉlÉšiy.
ï‹W tiu
nfhÆš EiHî nghuh£l§fŸ
elªJ bfh©Ljh‹ ïU¡»wJ.
Ô © l h i k i a ¡
filão¤JtUtij Ú§fŸ
czuÉšiy. vªj xU muR
mYtyf¤ijí«
Ú§fŸ
tá¡F«
nrÇ¥gFâÆš
f£Ltâšiy.
Ú§fŸ 90
rjÉ»j« tá¡»‹w gFâfËš
f£l muR m§fhofŸ nrÇ¡ FŸ
f£Ltâšiy. Ú§fŸ Cuh£á
k‹w jiytuhf tU« msî¡F
bgU«gh‹ikahf ïUªjhY«
Tl Cuh£á mYtyf§fis
nrÇ¡FŸ
f£Ltâšiy.
fhuz« nrÇ¥ gFâ v‹gJ
Ô©lhik¥ gFâ v‹gJ
midtuhY« x¤J¡ bfh©l
xU Éõakhf ïU¡»wJ.
Ú©l beL§fhykhf
nrÇ¥gFâfŸ v›Éj kh‰wK«
ïšyhkš
m¥gonajh‹
ïU¡»wJ. v›Éj Rfhjhu
trâfS« ïšyhkš, nghJkhd
FoÚ® trâí«, Ä‹ ïiz¥ò
trâí« ïšyhkš, ïUªJ
tU»wJ. kiH¡fhy§fËš
nrU« rfâíkhf ïU¡»wJ.
fʥgiw tr⠻ilahJ.

eilghij k‰W« R‰W¥òw§
fisna
âwªj
btˡ
fÊtiw fshf¥ ga‹gL¤J
»wh®fŸ. ca® rhâ¡fhu®fŸ
kdkhw
nrÇ¡FŸ
tªJ
ãuntá¥g âšiy X£L¡
fhfî«,
TÈ¡F

ão¥gj‰fhfî«
k£Lnk
tU»wh®fŸ. X® cjhuz¤â‰
fhf¢ brhšY»nw‹. ï§nf
rÇghâahf ïÞyhÄa rnfhju®
fŸ mk®ªâU¡»wh®fŸ. kW
ghâahf jȤ rnfhju®fsh»a
Ú§fŸ
mk®ªâU¡»Ö®fŸ.
ïªâa njr¤âš 12 ïy£r«
»uhk§fŸ
ïU¡»‹wd
v‹»wh® m«ng¤f®. ïªj 12
ïy£r« »uhk§fËš xU
nrÇia¥ nghy xnu xU
ïÞyhÄa
bjUit¡Tl
fh£lKoahJ. mnj nghy
xnu xU nrÇfŸ Tl xU
ïÞyhÄa bjUit¥ nghy
ïU¡fhJ. mªj msî¡F nrÇ
k¡fS¡F bghUshjhu¤ jil
É⤠JŸsJ ïªj njr«.
xU È£l® j©Ù® 12
%ghŒ bfhL¤J rhjhuz
k¡fŸ Tl th§»¡ Fo¡»‹w
msî¡F
bghUshjhuK«
Rfhjhu
v©zK«
ts®ªJŸsJ. Mdhš nrÇ
nk¡fË‹ Ãiy v‹d? taš
ghrd¤â‰fhf thŒ¡fhÈš
XL»‹w fy§»a j©Ùiu
ïU iffshY« öáia
Éy¡» É£L mŸË¥ gU»
jhf¤ij¤ Ô®¤J¡ bfh©L
nr‰¿š ntiy brŒ»‹w
gÇjhg
Ãiyia¥
gh®¡»‹nwh«. xU È£l® 12
%ghŒ bfhL¤J FoÚ® th§f
nrÇ k¡fshš Koíkh? m¥go
Koahjj‰F v‹d fhuz«?
mt®fis
ntW
vªj¤
bjhÊY« brŒa Élhkš ïªj
njr« mt®fS¡F Jnuhf«
brŒJ É£lJ mšyth?

mt®fŸ Ô£lhdt®fŸ v‹W
ïªj k¡fis e«g it¤J
É£lJ mšyth?
xU
»uhk¤âš
300
ïªJ¡fŸ
tá¡»wh®fŸ
v‹whš m§F 30 jȤJfŸ
Fomk®¤j¥gloU¡»wh®fŸ.
mªj 300 ïªJ¡fS¡F« ïªj
30 jȤJ¡fŸ moik ntiy
brŒgt®fshf ïU¡»wh®fŸ.
mt®fŸ v¥go Rjªâukhdt®
fshf thH Koí«? kJiu
kht£l« nkÿ® (K‹dhŸ
mik¢r® f¡f‹ ãwªj C®)
mUnf nkytsî v‹w »uhk«
ïU¡»wJ.
bgU«gh‹ik
ïªJfS¡F k¤âÆny m§F
jȤJ¡fŸ
tá¡»wh®fŸ.
Cuh£á
k‹w¤
jiyt®
gjÉia jȤJ¡fS¡fhf
muR xJ¡»aJ eh« g¤âÇ¡
iffËš gh®¤j gh¥gh¥£o,
ÑÇ¥g£oia¥ nghš ï§nf
í« jȤJfŸ ngh£oÆl¡
TlhJ v‹W brh‹dh®fŸ.
mijí« Û¿ KUnfr‹ v‹w
jȤ ïisP® ngh£oÆ£lh®.
bt‰¿í« bg‰wh® k‰W« áy®
cW¥ãd®fshf tªjh®fŸ.
ïªJ¡fŸ v‹d brŒjh®fŸ?
mªj¤ jiyt®, mtiu¢
rh®ªj cW¥ãd®fŸ Mf 6
ngiuí« xnu rak¤âš
J©L¤ J©lhf bt£o¡
bfh‹wh®fŸ. v‹d brŒa
KoªjJ?
mt®fS¡F,
Ãidî¢ á‹d« vG¥ã É£L
Ûj
KŸst®fŸ
X£il
th§Ftj‰F â£l nghL»wh®
fŸ M©L njhW« åu
tz¡f« brY¤J»wh®fŸ.
bt©kÂÆY«
ï¥go¤
jhnd brŒ»wh®fŸ.
åu
tz¡f« brŒJ É£lhš ÛJ«
cŸst®fŸ åu¤njhL thœ
ªJ ÉLth®fnsh?
mªj
Ãidî¢ á‹d§fis¥ gh®¤
jhš k‰wt®fS¡F« cÆ® ga«

jh‹ tU« v¥gonah ïij
všyh« brhšÈ X£L th§»
ãiH¥ò el¤J»wh®fŸ. br¤j
t®fŸ nghf Ûâ ng®fis
ahtJ btËna‰¿ m«ng¤f®
brh‹dJ nghy xU ghJfh¥
ghd ïl¤âš Fomk®¤âdhš
gaÄšyhkš MtJ ïU¥gh®
fŸ. všyh C®fËY« Koa
Éšiy v‹whY« nkysî,
gh¥gh¥g£o, ÑÇ¥g£o ngh‹w
C®fisahtJ
brΉ
U¡fyhnk? KoahJ Vbd‹
whš mt®fŸ KGikahf
c§fis e«ã x£Lbkh¤jkhf
btËnaw¤ jahuhf ïšiy.
ifahš ky« mŸS
»nwh«, rh mŸS»nwh«.
fhybkšyh« nr‰¿Y« rfâ
ÆY« cHš»nwh«.
ïªj
Ãiy¡F ïªJ¢ r_f« e«ik
M¡f it¤âU¡»wnj v‹w
kdÃiy mt®fS¡F V‰g£o
U¡»wjh? ïJ ïÊî, ïJ
nfty« v‹w m«k¡fS¡F
nghâ¤âUf»wh®fsh? ïªj
njr« ïªj Ãiy¡F Msh¡»
it¤âU¡»wnj v‹W czu
it¤âU¡»wjh?
ïJ e«
jiyÉâ. M©lt‹ ï¥go
bašyh« e«ik¥ gil¤J
É£lh‹. nghd b#‹k¤âš
brŒj ght«. ïªj b#‹k¤ âš
ï¥go
ãwªJÉ£nlh«
v‹wšyth
e«ò»wh®fŸ.
mt‹ moik v‹gij cz®¤
J§fŸ. mt‹ fhš Éy§»id
mtnd mW¤bj¿th‹ v‹W
m«ng¤f® brh‹dhnu? mij¢
brŒjh®fsh? X£L¥ nghL§
fŸ, X£L¥ nghL§fŸ v‹W
kh‰¿ kh‰¿ X£L¡ nghl¢
brŒJ mt®fis X£L t§»
M¡»¡ bfh©lh®fŸ. Rjªâu
ïªâahÉš c§fS¡F f£L¥
ghL thœ»nwh« v‹W if
baG¤J¥ ngh£L¡ bfhL¤j
ãwFjh‹ Rjªâu« tªjJ.

mJjh‹ ódh x¥gªj« jȤ
J¡fŸ midtiuí« moik
ah¡»É£lJ.
ïJ nghš
el¡F« v‹W jh‹ m©zš
m«ng¤f®
ïªj
ódh
x¥gªj«
»Ê¤bj¿a¥gl
nt©L« v‹W 1944 Kjš
brhšÈ tªjh®. Mdhš mªj
x¥gªj¤ij e«Älnk ï‹W
jȤJ¡fŸ
thϻJ
bfh©oU¡»‹wh®fŸ.
v¤jid v«.ã.¡fŸ, v¤jid
v«.vš.V¡fŸ, v¤jid kªâÇ
fŸ, v¤jid I.V.vÞ.¡fŸ,
v¤jid I.ã.vÞ. ï‹W gh®¥
gd®fS¡F Ãfuhf muR gÂ
fËš ïU¡»Ö®fŸ. MdhY«
c§fsJ moik Ãiy nghŒ
ÉlÉšiy. Ú§fŸ ïªJthf
ïU¡F« tiu c§fsJ moik
Ãiy
nghfhJ
v‹whš
m©zš m«ng¤f®. nf£lh®
fsh?
ïÅ ïÊî Ú§f
ïÞyh« x‹nw Ô®î v‹whnu
bgÇah®.
mij¤jh‹
nf£lh®fsh?
ïªj
khnkijfË‹ m¿îiufË‹
go Vuhskhd njhH®fŸ
ïÞyh¤âš
ïizªJ
É£nlh«. ïÞyhÄa r_f«
v§fis
Mu¤jGÉ
mutiz¤J¡ bfh©lJ. Vf
ïiwt‹ K‹dhš všyh«
XuÂÆš É»‹nwh«. Ú§
fS« thU§fŸ, thU§fŸ
v‹W
m‹òl‹
miH¡
»‹nwh«. kj« ïšyhkš xU
kÅj t®¡f« ïšiy. ï‹W
tiu mJ nghš xU t®¡f«
cUthfî« ïšiy. kjnk
kÅjid brayh¡f¤â‰F
c£gL¤J»wJ
v‹whš
m©zš m«ng¤f®. Mfnt,
thU§fŸ njhHnu thU§fŸ
v‹W mšyhàÉ‹ bgauhš
m‹òl‹ miH¡»nw‹.

kh®¢ 27
2010

f®fnuia bfhiy
brŒjJ ah®?
üyháÇaU¡F ghuh£L!
üyháÇa® vÞ.v«. KZÇ~¥ mt®fŸ fyªJ bfh©lh®fŸ!
008M«
M©L
br¥l« g® 26-ïš
ïªâahití«
c y i f í «
cY¡»aJ, K«ig
Æš elªj nfhu jh¡Fjš.

2

gy
m¥ghÉfË‹
cÆiu¥nghš, K«igia¢
rh®ªj Äf K¡»akhd fhtš
JiwÆ‹ ca®mâfhÇfË‹
rhjid åu®fË‹ cÆ®fS«
g¿¡f¥g£ld.

nA«kª¤ f®fnu khÈ
nfhÅš elªj F©L bto¥ig
MŒî brŒJ gy mâra
jftšfŸ á¡»d. ïuhQt¤â‰
FŸS« ϪJ¤Jt ÔÉu
thâfŸ CLUÉ ïU¥gij¡
f©blL¤jh®.

cÆʪj mšyJ bfhiy
brŒa¥g£l
fhtšJiw
mâfhÇfSl‹ gÂah‰¿at®
vÞ.v«. KZÇ~¥ mt®fŸ.

ïuhQt¤âš CLUÉa
ÔÉuthâfŸ v¤jid ng®?

KZÇ~¥ mt®fŸjh«,
3000 nfho %ghŒ K¤âiu¤
jhŸ nkhroia¡ f©Lão¤J
eh£L¡F m¿É¤jt®. gy
fhtš Jiw mâfhÇfis¤
j©o¤jt®.
j‹Dila
ne®ikahd brašfË‹ _y«
gy nfho %ghŒfis eh£L¡F
ïyhg¥gL¤â¤ jªjt®.

ïuhQt¤âš
ï¥go
v¤jid¤ ÔÉuthâfŸ CL
UÉ ïU¡»‹wh®fŸ v‹gij¥
g‰¿a Kiwahd MŒî x‹iw
el¤â ïuhQt¤ij¢ R¤j¥
gL¤âl vªj Ka‰áiaí«
ekJ k‹nkhf‹ ᧠muR
vL¡fÉšiy v‹gJ F¿¥ãl¤
j¡fJ.

KZÇ~¥ mt®fis¥
nghynt ne®ikahd mâfhÇ
nA«kª¤ f®fnu!
j‹Ål« x¥gil¡f¥
g£l gÂia ne®ikíl‹
brŒJ rhâ¥gt®. kuh£oa
khÃy ÔÉuthj (jh¡Fjš)
jL¥ò¥ gilÆ‹ jiytuhf
gÂah‰¿at®.

28 kh®¢
2010

ïuhQt¤âš
ïªJ¤
ÔÉuthâfŸ CLUÉ ïU¡
»‹wh®fŸ v‹gij mL¤J
ï‹D« gy “gÑ®?” c©ik
fis¡ f©Lão¤jh® ekJ
kuh£oa fhtš Jiw khåu‹
nA«kª¤ f®fnu!
ïâš gy ïªJ¤Jt
thâfŸ njr¥g¡j®fŸ v‹
gij¥ nghš fh£o¡bfhŸs

ÉU«ògt®fŸ Mdhš c©ik
Æš njr¤ Jnuh»fŸ ït®fŸ
á¡»L« Ãiy tªjJ. ït®fŸ
bgU«ghnyh® muá‹ ca®
gjÉfËš ïU¥gt®fŸ.
j‹Dila òydhŒÉš
ah® á¡»dhY« ÉU¥ò btW¥
ã‹¿ mt®fis¡ ifJ
brŒtJ, r£l¤â‹ K‹
ÃW¤JtJ v‹gâš Äfî«
cWâahf ïUªjh® khåu‹
nA«kª¤ f®fnu!
mjdhnyna
mt®
bfhiy brŒa¥g£lh®.
VbdÅš
nA«kª¤
f®fnu ah®, ahiubašyh«
ifJ brŒâl ïUªjhnuh mt®
fbsšyh« csî¤Jiw¡F
nt©oat®fŸ.
mt®fŸ ifJ brŒa¥
g£oUªjhš csî¤JiwÆ‹
xU nfhuKf« mšyJ c©ik
Kf« btËtªâU¡F«. eh£L
k¡fŸ ïªj eh£oš ÃUthf«
v‹w bgaÇš ïa§»¡ bfh©o
U¡F« mid¤â‹ ÛJ«
e«ã¡if ïHªâU¥gh®fŸ.

cŸJiw mik¢rÇ‹. . ?
nA«kª¤ f®fnu jdJ
òydhŒÉš bgU«òŸËfË‹
bga®fŸ á¡»aîl‹ cŸJiw
mik¢rÇl«
jftiy¢
brh‹dh®. cŸJiw mik¢r®
“IŒanfh! eh£o‹ Fok¡fŸ
midtÇ‹ cÆU¡F« Mg¤J!
Mfnt mt®fis clndna
ifJ brŒí§fŸ” vd¡
T¿Lth® v‹nw vâ®gh®¤
njh«.
Mdhš cŸJiw
mik¢rnuh ïªj Éõa¤ij
ahÇlK« brhšyhnt©lh«
vd¡ T¿ nA«kª¤ f®fnu
Æ¡F thŒ¥ó£L¥ ngh£o
U¡»‹wh®.
MdhY« f®fnu ahU¡
F« mŠrhkš j‹ gÂia¢
brŒaî«, eh£o‹ ghJfh¥
ã‰F Mg¤jhf mikªâL«
midtiu í« ÚâÆ‹ K‹
ÃW¤âl jahuhdh®.
f®fnu brŒtJ Äf¥
bgÇa
gÂba‹whY«,
mtÇ‹ gÂfŸ Koí« nghJ
eh£oš gy âU¥g§fŸ Ãfœª
âL«. csî¤Jiw xU ntis
jiyÑœkh‰w¤â‰F cŸshf
yh«.
njr¥g¡j®fŸ
njr¤Jnuh»fshf
br‹¿U¥gh®fŸ.

gy®
áiw

ït‰iwbašyh« v©
Â¥ gh®¤jt®fŸ j§fS¡F
nt©oa ïªJ¤Jt ÔÉuthâ
fis¡ bfh©L f®fnuia¡
bfhiy brŒJÉ£lh®fŸ.

KZÇ~¥ ï‹ cÆU¡F
Mg¤jh?
ïij¥ g‰¿¡ nf£l
nghJ KZÇ~¥ mt®fŸ X®
Mϻj
bksd¤ijna
gâyhf¤ jªjh®fŸ.

át nrdhit¢ nr®ªjt®
fS«, r§f¥gÇthu¤âdU« xU
bgU«
Ka‰áia
vL¤
âU¡»‹wh®fŸ.
KZÇ~¥
mt®fis bjh£lhnyh mšyJ
ò¤jf¤ij tÊ k¿¤ jhnyh,
ò¤jf« ãugšakh» ÉL«.
ïjdhš c©ik¡ fh£L¤ Ô
nghš guÉÉL« vd mŠána
j§fŸ
Ka‰
áia¡
ifÉ£oU¡»‹wh®fŸ.
ã‹d® f®fnuia bfhiy
brŒjJ ah®? v‹w üiy jil
brŒtj‰F¤
njitahd
elto¡iffis nk‰bfh©o
U¡»‹wh®fŸ. Fiwªj g£r«
KZÇ~¥ mt®fË‹ å£o‹
K‹ xU ehŸ K‰Wif¥ngh®
vd â£lÄ£oU¡»‹wh®fŸ.
kndhf®
n#hÎ
v‹w
átnrid jiyt® Ú§fŸ
mij¢ brŒjhY«, ò¤jf«
ãugšakh»ÉL«. ɉgid
mâfkhF«
v‹gijÉl
c©ik¡fh£L¤ Ô nghš guî«
eh£oš el¡F« ÔÉuthj
brašfË‹ c©ik Kf«
btË¥g£LÉL« vd¡ T¿
jL¤JÉ£lh®.
ïªj üiy KGikahf
ïU£lo¥ò¢ brŒa Ka‹wjhš
jh« mjid jÄœ eh£oY«
ï‹DŠáy khÃy§fËY«
ÉÃnahf¤ij¡ ifÆbyL¤â
U¡»‹nwh«.

br‹id Ãfœ¢á
ïªj
c©ikfis
bašyh« btËna bfh©L
tªj kuh£oa khÃy fhtšJiw
ï‹Þbg¡l® b#duš mt®
fS¡F br‹idÆš ghuh£L«,
üÈ‹ _‹whtJ òJ¥ã¡f¥
g£l gâ¥ã‹ btËpL«,
jªij
bgÇah®
âlÈš
eilbg‰wJ.

Ãfœ¢á âuhÉl® fHf«,
k‰W« gF¤j¿ths® fHf«,
nt®fŸ gâ¥gf« M»ait
ïizªJ el¤âd.
âuhÉl®
fH¤â‹
jiyt® lh¡l® Ñ. åukÂ
mt®fŸ üiy m¿Kf¥gL¤â
ciu ah‰¿dh®fŸ. ïy¡»a¢
Rl® K. Fyh« KA«k¤,
nt®fŸ gâ¥gf¤â fh¥ghs®,
KZÇ~¥
mt®fË‹
åu¤ijí«, âahf¤ijí«
ghuh£o¥ ngá dh®fŸ.
bg§fqÇÈUªJ br‹
id tªj jä¤ thŒÞ v‹w
M§»y
g¤âÇ¡ifÆ‹
MáÇa® É.o. ïuh#nrfU«
KZÇ~¥ mt®fis¥ ghuh£
o¥ ngádh®fŸ.
âuhÉl®
fHf¤â‹
bghJ¢ brayhs® Fknur‹
mt®fŸ
midtiuí«
tunt‰W¥ ngádh®.
Ãfœ¢áÆš t‹Kiw
F«gš r§f¥gÇthu« v‹W
üY« btËÆl¥g£lJ.
f®fnuia¡
bfhiy
brŒjJ ah®? v‹w 300 %ghŒ
ÉiyíŸs üš %ghŒ 250
%ghŒ¡F ɉgid brŒa¥
g£lJ.
br‹id É#a¤â‹
nghJ itfiw btË¢r«
MáÇaUl‹
ciuahoa
nghJ T¿a jftšfŸ.
csî¤Jiwahš Éjit
ah¡f¥g£l fÉjh f®fnu
c§fŸ üiy¥ go¤jh®fsh?
vd ÉdÉa nghJ:
eh‹ mt®fS¡F xU
ãuâia
mD¥ãnd‹.
Mdhš mt®fËlÄUªJ vªj
gâYÄšiy.
mt®fis
ïa§»lÉlhkš
jL¤J
É£lh®fŸ v‹wh®fŸ.

kh®¢ 29
2010

mt®fS¡F ïU¡F«
ïu©L FHªijfS¡F« ghJ
fh¥ò nt©L«. mt®fË‹
vâ®fhy¤ij
e‹whf
mik¤J¤ jªâl nt©L«
v‹w
îgªj§fŸ
ïU¡
»‹wd.
ït‰iw¡ fh£o
Äu£o mt®fis mikâ¥
gL¤âÉ£lh®fŸ v‹gij
eh« e«g¤jFªj t£lhu§
fËÈUªJ m¿ªnjh« v‹wh®.
ehK« Clf§fË‹ tÊ
ït‰iw¡ ftŤJ tªâU¡
»‹nwh«.
bjhl¡f¤âš
fh£oa ntf¤ij rnfhjÇ
fÉjh f®fnuahš ï¥nghJ
fh£ol ïayÉšiy.
fhuz« ghuÔa #djh
f£áÆ‹ XŒªJnghd jiyt®
fŸ uh#eh¤á§, m¤thÅ
M»nah® nA«kª¤ f®f
nuia¥ g‰¿ T¿a ju¡Fiw
thd brh‰fns!
bjhl¡f¤âš c§fŸ
fztÇ‹ kuz¤â‰F ah®
fhuz«? vd¥ g¤âÇifahs®
fŸ nf£lj‰F, eh« jh‹
ehlhSk‹w jh¡FjY¡F ah®
fhuz« v‹gij¡ f©L
ão¡f ïayÉšiyna? vd¡
T¿dh®fŸ.
mj‹ã‹ ‘il«Þ e›’
v‹w g¤âÇif¡F tH§»a
ng£oÆš vd¡F Ãaha«
»il¡F« v‹w e«ã¡if
ïšiy v‹W T¿dh®fŸ.
mj‹ ã‹ bjhl®ªJ
Ãaha§fS¡fhf¥ nghuho
dhš
j‹idí«
jdJ
FL«g¤âdiuí« x‹whŒ, j‹
fztid¥ nghš mʤJÉL
th®fŸ vd mŠá ïU¥gh®
v‹gnj c©ik.
mt® m¢r¤âš Ãaha
ÄU¡»‹wJ v‹gij e«khš
czu Ko»‹wJ. (mšyhà
nt mid¤ijí« m¿ªjt‹)

30 kh®¢
2010

Mdhš ÉÅjh fh«â
v‹w mnrh¡ fh«ªâÆ‹
kidÉ (ïtU« f®fnuíl‹
bfhiy brŒa¥g£lt®) vGâa
üY¡F fÉjh f®fnu X®
K‹Diuia¤ jªâU¡ »‹wh®.
mªj K‹DiuÆš jdJ
Éu¡âia¡
bfh£oÆU¡
»‹wh®.
mjid ï‹õh
mšyhà eh« jÄÊš jUnth«.

ÉÅjh fh«â
(ïtiu eh« itfiw
btË¢r« kfË® k‹w¤âš
ïl« bgw¢ brŒâUªnjh«)
ït® f®fnuíl‹ bfhiy
brŒa¥g£l mnrh¡ fh«âÆ‹
kidÉ.
ït® j‹Dila
fzt‹
v¥go
ïwªjh®
v‹gij¡ f©Lão¡f gšntW
Ka‰áfisí« nk‰bfh©L
cŸsh®. mid¤âY« Éu¡â.
jdJ Éu¡âfŸ mid¤
ijí« x‹whŒ¡ nfh®¤J xU
üyhŒ btËÆ£oU¡»‹wh®.
mªj üiy k¡fŸ iffS¡F
v£lhkš jL¤JÉ£lh®fŸ
mâfhu t£l¤âš ïU¥gt®fŸ.
ã‹d® ahnuh ekJ
csî¤JiwÆdÇl«
mªj
üY«
vÞ.v«.
KZÇ~¥
mt®fSila
f®fnuia¡
bfhiy brŒjJ ah® v‹w
üY¡F tY nr®¥gjhf ïU¥
gjhš mjid jL¤JÉl nt©
L« vd¤ jL¤JÉ£lh®fŸ.
bkh¤j¤âš
ïu©L
üšfS« mâfhu t®¡f¤â‹
ml¡F
KiwfS¡F
Msh»É£ld.
ïªj c©ikiaí« eh«
br‹idÆš it¤J KZÇ~¥
mt®fis¢ rªâ¤jnghJ cWâ
gL¤âdh®fŸ.
v«.Í.v«.

24 « g¡f« bjhl®¢á
všyh âirfËY« m⮢ána
fh¤âUªjJ.
v‹Dila Érhuiz,
v‹Dila MŒit všyh
âirfËY« jil brŒaî«
ïl¿ Élînk tÊtiffis¡
f©lh®fŸ.
fhtšJiwÆš
mÇa
gÂfis¢ brŒJ rhjidfŸ gy
gil¤j v‹ fztÇ‹ ãnuj
gÇnrhjid m¿¡if iana (Post
Mor tem
Repor t)
jªâl
kW¤jh®fŸ. ïªÃiyÆš v‹
fzt® bfhiy brŒa¥g£l ïju
NHšg‰¿a jftšfis mt®fŸ
v¥go,
v¥gobaš
yh«
ïilk¿¤âU¥gh®fŸ v‹gij
midtU« vËâš òǪâlyh«.
vÅD« eh‹ r£l¤â‹
cjÉ, jftš m¿ªJ bfhŸS«
cÇik
ït‰iwbašyh«
ga‹gL¤â bjhF¤j c©ik
fis
ï§nf
ïl«bgw¢
brŒ»‹nw‹. mid¤J« muR
Mtz§fËÈUªJ bjhF¡f¥
bg‰wit.
v‹ fzt®, nA«kª f®fnu
cŸË£l mâfhÇ fS¡F«
ït®fS¡F« cÇa neu¤âš
cjÉfŸ »il¤âU¡F« v‹ whš,
mt®fŸ
fh¥gh‰w¥g£o
U¥gh®fŸ, mt®fË‹ brhªj¡
fhtšJiwna eh‰gJ ÃÄl§ fŸ
fʤJ¤jh‹ m§nf tªjJ v‹gd
ngh‹w
fr¥ghd
c©ikfŸ
gy
vd¡F¡
»il¤jd.
v‹ fzt® fhybkšyh«
gÂah‰¿a fhtšJiw vd¡F
ïªj jftšfis¤ jªâlÉšiy,
khwhf eh‹ jftš m¿í«
c©ikia¥ ga‹gL¤âjh‹,
ïªj¤ jftšfisbašyh«
bjǪâl nt©oaJ tªjJ!
v‹ fzt® mnrh¡ - ï‹
FL«g« ÓUilaªJ ïªj
eh£L¡F fhy fhykhf¥ gÂ
brŒJ bfh©oU¡F« xU FL«g«.
m¥go ïUªJ« mt® bfhiy
brŒa¥g£lJ F¿¤j jftšfis
m¿ªâl eh‹ g£l fZl§fŸ
brhšÈ khshJ!
ï‹õh mšyhà
(bjhlU«)

KÞÈ«fns cõh®!
® M£á¡F tªjh
Y«, ah® v¥go
t h ¡ F f i s
j ª j h Y « ,
KÞÈ«fis
ntnwhL
fisbaL¡F« g e« ïªâa
eh£oš br«ikahf elªJ
bfh©L tU»wJ. 1924M«
M©L
btW«
IªJ
lh¡l®fshš cUth¡f¥g£l
mik¥òjh‹ M®.vÞ.vÞ.
ï‹W ïJ gy ÉÞt%g«
vL¤J¡ bfh©L brašg£L
tU»‹wJ.
V‹ 2 Kiw
ïªâahÉš jil brŒa¥g£L
ï‹W cyfmsÉš ts®ªJ
tU»‹wJ.

ah

1939
F#uh¤âš
f«ôÅr« fh«gh¡£ v‹w
g¤âÇif m§nf 40¡F«
nk‰g£l fs MŒîfis
el¤â F#uh¤ thœ KÞÈ«
fS¡F M®.vÞ.vÞ. v‹w
mik¥ghš bgU« Mg¤J
ïU¡»‹wJ v‹W v¢rÇ¡if
brŒjJ. Mdhš vªj xU
KÞÈK« ÉÊ¥òz®î bgwhj
jhš 2002 ïš 20,000 nk‰g£l
KÞÈ«fis eh« ïHªJ
É£nlh«. (bfhiy brŒa¥
g£ld®)
mnj
f«ôdÈr«
fh«gh¡£ ïjÊš br‹idia
rh®ªj Ûdh fªjrhÄ v‹w
bg©k e« jÄœeh£oš 45
¡F nk‰g£l fs MŒîfis
brŒJ ïªj jÄœeh£il xU
F#uh¤jhf
kh‰w
â£l
Ä£LŸsd® v‹W TW»wh®.
e« jÄœeh£oš el¡F«

Ãfœîfis gh®¡F« nghJ mJ
üW rjkhd« rÇahdjhf jh‹
ïU¡»‹wJ.
mâš xU
áyt‰iw eh« gh®¤njhkhdhš
ïªj bg© kÂÆ‹ fs MŒî
rÇjh‹
v‹gJ
ek¡F
bjÇatU«.
1. kJiu nrhHtªjh‹
v‹D« ïl¤âš cŸs xU
fšÿÇÆš it¤J M®.vÞ.vÞ.
M©fŸ k‰W« bg©fS¡F
J¥gh¡»
RL«
gƉá
bfhL¡f¥g£lJ (2006 V¥uš).
2. M®.vÞ.vÞ. M©
fS¡F
[hfhfŸ
_y«
thŸ,f«ò, ngh‹w gƉáfŸ
bfhL¡f¥g£L tU»wJ.
3. 9 ï‹¢ Ús¤âš Nš
Míj§fS« ntšfS« nkil
fËš áy ϪJ¤t jiyt®
fshš KÞÈ«fis bfhštj‰
fhf v‹W brhšÈna tH§f¥
g£lJ.
4.
bgÇa
bgÇa
ϪJ¤Jt jiyt®fŸ jÄœ
eh£o‰F tUif jªJ Éõk
ng¢Rfis bfh¡fǤJ brš
»‹wd®.
5. »UZz jÇõd« v‹w
bgaÇš tl khÃy ϪJ¤t
KG neu CÊa®fŸ jÄœ
eh£oš CLUÉ ghku ϪJ¡
fË‹ kdâš KÞÈ«fis¥
g‰¿a Éõk§fis gu¥òjš.
ïJngh‹W ï‹D« gy
ÃfœîfŸ e« jÄœeh£oš
KÞÈ«fS¡F vâuhf eil
bg‰W¡ bfh©oU¡»wJ. ïJ

ngh‹W ï‹D« Éõkkhd
fhÇa§fŸ mid¤J« jÄœ
eh£il 2011š ïy¡if it¤J
eilbgW»‹wd.
eh« Äf K¡»akhf bjÇa
nt©oaJ v‹dbt‹whš
eh« nkny F¿¥ã£l ïJ
ngh‹W m¤jid Ãfœî«
F#uh¤ fytu¤J¡F K‹ò
el¤j¥g£lJ. Mf m§F xU
F#uh¤J¡F v¥go â£l§
fis tF¤J bfhL¤J Míj§
fis tH§»dh®fnsh mnj
ngh‹W jÄœeh£oY« xU
F#uh¤J¡F â£l§fŸ tF¡f¥
g£L Míj§fS« tH§f¥
g£lJ v‹gJ c©ik. ïij
eh« fU¤âš bfhŸs nt©L«.
K‹ò eh« vGâa Éoaš
btŸË
k‰W«
âdfu‹
g¤âÇiffËY« ïªj Égu§
fŸ btËtªjd. (gh®¡fî«).
F#uh¤ fytu¤â£l¤
â‹ nghJ mt®fŸ ïWâahf
el¤âaJ jh‹ KÞÈ«fË‹
Ûjhd fz¡bfL¥ò. FG v‹w
bgaÇš
áy
bg©fis
KÞÈ« thG« gFâfËš
mD¥ã mt®fis g‰¿a
fz¡Ffis vL¤J mâš xU
btŸnsh£l« gh®¤j ãwF
jh‹ m§F fytu« el¤j¥
g£lJ. nkY« muR ju¥
ãdU¡F« ï¡ fz¡F Égu«
mD¥g¥g£L KÞä«fis
mÊ¥gj‰fhd (M«, ïšiy)
v‹w mo¥gilÆš nfŸÉ
fS« nf£L mt®fshš
Ãu¥g¥g£lJ. mj‹ Éis
thš jh‹ F#uh¤âš nghäÞ

kh®¢ 31
2010

fÄõdU«, o.I.Íí« fy¡
blU«,
ï‹Þbg¡lU«
KÞÈ«fis neh¡» R£ld®.
KÞä« bg©kÅfis f‰
gÊ¥ò¡F cŸsh¡»d®.
ïJ ngh‹w jÄHeh£L
(F#uh¤) â£l¤âš jh‹ KÞ
ä« thœgFâfËš bg©fis
mD¥ã KÞä«fis g‰¿d
fz¡bfL¥òfŸ vL¡f¥g£L
tU»‹wd. mâš xU gFâahf
FkÇ kht£l¤âš , ehf®
nfhÉÈš, “KÞÈ« k¡fË‹
thœÃiy F¿¤J fs MŒî¥
got«” v‹w got¤ij
it¤J¡ bfh©L eh‹F
bg©fŸ fz¡bfL¥ò¡fhf
tªJŸsd®.
mt®fŸ
bfh©L tªJŸs got¤âš
muR K¤âiunah, Éyhrnkh,
milahs m£ilnah vJî
Äšiy.
mt®fËlÄUªj
got¤âš
ï¥go
áy
nfŸÉfS« ïUªjd.
KÞÈ«
1. M© FHªij, bg©
FHªij bga®fŸ. (taJ)
2. fšÉ¤ jFâ
3. brhªj åL cŸsjh?
4. thlif ålhÆ‹
KÞÈ« v‹gjhš åL »il¡f
áuk« cŸsjh?
5. jh§fŸ tá¡F« gFâ
KÞÈ«fŸ FÉayhf thG«
gFâah ïšiy kh‰W kj
k¡fS« cŸsduh?
6. m¥gFâÆš thG«
ïju kj¤âdUl‹ j§f
Sila cwî v¥go cŸsJ?

32 kh®¢
2010

7. j§fS¡F Étrha Ãy«
cŸsjh?
8. v›tsî V¡f® cŸsJ?
v§F cŸsJ?
9. KÞÈ«fËš xU áyÇ‹
elto¡iffŸ
KÞÈ«
k¡fS¡F ga‹ jU« vd
fUJ»Ö®fsh?
ï‹D« ï¥go Éõk¤
jdkhd nfŸÉfŸ gy bfh©l
MŒî¥ got¤ij bfh©L
tªJŸsd®.

KÞÈ«
bg©kÂfS« V‹, VJ, ah®
v‹W
nf£fhkš
ï¡
nfŸÉfS¡F
gâyˤ
JŸsd®.
m¥go xU bjUÉš
elªJ bfh©oUªjnghJ, xU
áyU¡F
rªnjf«
vGªJ
mt®fËl« nfŸÉ nf£l
nghJ mt®fŸ K‹D¡F ã‹
Kuzhf
gâyˤJŸsd®.
ã‹ò
mt®fis
ifí«
fsîkhf ão¡f Ka‹w nghJ
jh‹ xU ky® v‹w FGÉš
ïUªJ tUtjhf brhšÈ j‹
ifÆš ïU¡F« got§fis
ÑnH É£L É£L Xo kiwªJ
É£ld®.
nkY« ÑnH É£L¢ br‹w
mªj got§fis eh« if¥g‰¿
FkhÇ kht£l¤âYŸs všyh
gŸË thršfS¡F«, #kh¤J
fS¡F« vL¤J¢ br‹W, khâÇ
got§fis bfhL¤J btŸË¡
»Hik #&«kh âd¤âš ïij
g‰¿a Mg¤J¡fis #&«kh
Éš vL¤Jiu¡f nt©o
ndh«. mt®fS« kW¡fhkš
#&«kh ciuÆš vL¤Jiu¤

jd® KÞÈ« k¡fis ÉÊ¥
òz®nthL ïU¡f v¢rÇ¡if
í« brŒjd®. (mšA«JÈš
yhà)
m¤njhL
É£LÉl
Éšiy.
ï¢brŒâÆid
K‰W¥ òŸË it¡F« Éj¤âš
eh« g¤âÇ¡if k‰W« cŸS®
nrdšfËš xËgu¥g Ka‹
nwh«. mšA«¤ JÈšyhà
mšyhà bt‰¿ia jªjh‹
(xËgu¥ghdJ). mªj eh‹F
bg©fŸ jªj KftÇÆ‹
mo¥gilÆš Islamic Channel
v‹w g¤âÇif nrdš mt®fŸ
ïU¡F« ïl¤ij neh¡»
ÉiuªJ br‹wJ.
ehf®nfhÉš gh®tâòu«
v‹D« ïl¤â‰F mUfhik
Æš cŸs xU ïl¤âš ïªj
FG mikªJŸsJ. kÅj®fŸ
ahU« mo¡fo òH§fhj xU
fh£L¥ gFâia ngh‹w fh£á
mË¡»‹w ïl¤âš mikªJ
ŸsJ. ï¡FGÉ‹ KG¥bga®
“kfË® Ra cjÉ ky®
mn[hÌnaõ‹”.
v§F gh®¤jhY« ku«
brofshf, fhlhfî« òj®
fshfî« fh£á mË¡»‹wJ.
ïij el¤â tUgtÇ‹ bga®
ráFkh®. ïâš 31,000 kfË®
m§f¤âduhf
brašgL
»‹wd®. ïJ FkÇ kht£l«
KGtJ«
guªJ
ÉǪJ
brašg£LtU»‹wJ. m§F
cŸns EiHªjJ« ‘JË®’
ngh‹W
NHš
e«ik
tunt‰»wJ.
R‰WK‰W«
gh®¤jhš
m§F
ahU«
òy‹glÉšiy. xnu xU

bg©iz jÉu. m¥bg©
k e«ik gh®¤jJ« nt®¤J
ÉUÉU¤J ËwhŸ. Ú§fŸ
ah® v‹W nf£lj‰F eh‹
ïªj FGÉšjh‹ ntiy
brŒ»‹nw‹ v‹W gâyˤ
jhŸ.
ã‹ò V‹ ï§F
ahiuí« fhzÉšiy Ú§fŸ
kh¤âu« É»‹Ö®fŸ v‹W
nf£lj‰F
ï§F
ahU«
tUtJ »ilahJ. v¥ngh
jhtJ ahuhtJ tUtJ©L
ï‹W eh‹ tªJŸns‹ v‹W
gâyˤjhŸ.
mtËl«
ïªj
got¤ij
fh£o
Égu«
nf£lj‰F v§fS¡F ïij¥
g‰¿
vJî«
bjÇahJ
ráFkh®jh‹ v§fis fz¡F
vL¡f¢ brh‹hd®.
ošÈia¢ nr®ªj “ghu¤
Ph‹ ÉŠPh‹ rgh” v‹w
mik¥ò jh‹ v§fis fz¡F
vL¡f brh‹dJ.
mj‹
bgaÇš jh‹ ráFkh® v§fŸ
KÞä« gFâ¡F FGFGthf
ãǤJ fz¡if vL¡f¢
brh‹dh® v‹W T¿dhŸ.
Mf ïij gh®¡F«
nghJ KÞä«fis ntbwhL
mÊ¡f â£lÄ£l râ v‹gJ
òy‹gL»wJ. nkY« mªj
bg© v§fS¡F btËeh£oš
ïUªj gz« tUtâšiy
v‹W jhnd cs¿dhŸ.
ráFkh®I bjhl®ò bfh©l
nghJ K‹D¡F Kuzhf ngá
bršnghid RÉ¢M~¥ brŒJ
bfh©lh®. (e‹¿ ïÞyhÄ¡
nrdš)

ïj‹
m¤jid
elto¡iffis eh« gh®¡F«
nghJ ïÞyhÄa ehlhf ïUªj
ÞbgÆ‹ eh£il »¿ÞJt®fŸ
100 M©Lfhy« â£lÄ£L
filá KÞä« tiu bfhiy
brŒJ, mij xU »UÞjt
ehlhf
kh‰¿aJ
nghš,
ïªâahÉš ghÌÞL fŸ 200
M©LfŸ â£lÄ£L xU ïªJ
ehlhf kh‰w â£lÄ£LŸsd®.
mâš
áy
khÃy§fËš
bt‰¿í« f©L Ÿsd®. mâš
xU gFâ jh‹ jÄœeh£il
2011š F#uh¤jhf kh‰w â£l«.
KÞä«
rKjhank
ÉʤbjG ÉÊ¥òz®thŒ ïU
ah® fz¡bfL¥ã‰F tUkhÆ‹
milahs m£il th§»
gÇnrhâ¤J e«ã¡if tªj ã‹
gâš brhš nkY« c‹ <khid
gy¥gL¤J.
mšyhà j‹ âUkiwÆš
TW»wh‹
K~Ä‹fŸ vâÇfË‹
T£L¥ gilfis f©lnghJ,
“ïJ jh‹.
mšyhàî«
mtDila öjU« v§fS¡F
th¡fˤjJ;
mšyhàî«
mtDila öjU« c©ikna
ciu¤jh®fŸ” v‹W T¿dh®
fŸ.
ï‹D« mJ mt®f
Sila <khidí« (ïiw
tD¡F K‰¿Y« tÊgLtij
í« mâf¥gL¤jhkš ïšiy
(mšF®M‹ 33:22)
mšyhàîila
ï›
trd¤â‰ nf‰g eh« v›tsî
bgÇa vâÇfis rªâ¤jhY«
mšyhà ek¡F th¡fˤj
Rt®¡f¤â‹ mo¥ gilÆš eh«

ïJngh‹w vâÇfis v⮤J
X® mÂÆš ËW nghuhl
nt©L«. e« <khidí«
gy¥gL¤â¡bfhŸs nt© L«
v‹W« nf£L¡ bfhŸ» nwh«.
nkY« ïJ ngh‹w
ϪJ¤Jt ghÌ[ mik¥ò
fis ïd« f©L ekJ jÄHf
muR mitfis jil brŒJ
F©l® r£l¤âš mil¡f
nt©L«.
ï¥go jÄHf
muir Vkh‰¿ xU ïd¤ij
fz¡ bfL¤J¡ bfh©lJ
jÄHf
muirna
nfty¥gL¤J« Éj khf
mikªJŸsJ. jÄHf munr!
ïJngh‹w r§f¥ gÇth®
mik¥òfis ïd« fhz
nt©L«. mitfis jil
brŒa nt©L«.
â£l
Ä£oU¡F« mªj F#uh¤
ngh‹w nguÊit jL¤J
ÃW¤j nt©L«.
brŒíkh fiyP® muR!
ï‹õh
vâ®gh®¥ngh«.

mšyhà!

F¿¥ò : Islamic Channel
v‹w g¤âÇif FG _y« ehK«
br‹W FkÇ kht£l vÞ.ãia
rªâ¤J
elªj
Ãfœit
F¿¥ã£L xU òfh® kDit
bfhL¤JŸnsh«.
mt®
kht£l o.vÞ.ãÆl« mD¥ã
elto¡if vL¡f brŒtjhf
T¿dh®. ï‹õh mšyhà
vâ®gh®¥ngh« fhtšJiw
Æ‹ Úâ braiy!

kh®¢ 33
2010

thrf® foj«
ïÞyh¤â‰bfâuhd râfŸ!
ÉʤJf bfhŸSkh KÞÈ« r_f«?
“ehŸ
jt¿dhY«
eh§fŸ jtwkh£nlh«” vd
ïÞyh¤ij mH¡f nt©L«
v‹W brašâ£l« ngh£L
mij eilKiw¥gL¤â tU
»‹wh®fŸ ïÞyh¤â‹ vâÇ
fŸ. cy»š âdK« KÞÈ«fŸ
ghâ¡f¥gL»‹wh®fŸ. x›
bthUKiw KÞÈ«fŸ jh¡f¥
gL« nghJ« KÞÈ«fns
gÊ¡fî«
gL»‹wh®fŸ.
mjhtJ KÞÈ«fŸ Ûnj
ngh£L ÉL»‹wh®fŸ. mJ
mbkÇ¡fh br¥l«g® 11 t®¤jf
ika« jh¡Fjyhf ïU¡f£L«.
mšyJ ïªâahÉ‹ ghuhS
k‹w jh¡Fjyhf ïUff£L«.
mšyJ mfkjhgh¤ F©L
bto¥ghf ïU¡f£L« mšyJ
gh£yh AîÞ gLbfhiyahf
ïU¡f£L«. ï‹W tiu ïªj
gÊia Rk¥gt®fŸ KÞÈ«
fŸjh‹. m¥go ïªj gÊia
bkšy bkšy ïÞyh¤â‹
g¡f« âU¥ãÉL»‹wh®fŸ.
ïij ïÞyh¤â‹ vâÇfŸ
Ûoah¡fŸ it¤J ãu¢rhu«
brŒ»wh®fŸ. ïij c©ik
a¿ahj KÞÈ«fŸ jtW
e«Äl«jh‹
ïU¡»‹wJ
v‹W v©Âl¤ jiy¥gL
»‹wh®fŸ. KÞÈ«fËl«
M£fh£ofis ga‹gL¤â¡
bfhŸ»wh®fŸ ïÞyh¤â‹
vâÇfŸ. ïªj if¡TÈfŸ
vâÇfŸ brhšY« bghŒfis
KÞÈ«fËl«
ãu¢rhu«
brŒ»wh®fŸ. ghku®fËš gy®

34 kh®¢
2010

ïjid
m¥gona
e«ã
ÉL»‹wd®. KÞÈ«fŸ ÛJ
el¤j¥gL« vªjbthU jh¡F
jY« ajh®¤jkhf elªjâšiy.
mt‰¿‰F¥ ã‹ Ú©lbjhU
â£l« ïU¡»‹wJ. ïªâahÉš
elªj ghgÇ kÞͤ ïo¥ig
bjhl®ªJ
elªj
fytu
khf£L«. bešÈ gLbfhiyf
shf£L«, ghfšó® gLbfhiy
fshf ïU¡f£L«, F#uh¤
ïd¥gLbfhiyfshf ïU¡
f£L«. ïitaid¤J« Vw¤
jhH 150 M©LfS¡F nkyhf
brašg£L tU« râfË‹
btË¥ghlhF«. ïJ ïªâah
Éš k£Lkšy, mnj nghš
r®tnjr
msÉš
elªJ
tU»‹wJ. ghyÞÔd, nghÞ
Åah, gšnfÇah, M¥fhÅÞ
jh‹, br¢br‹ah, bfh[nth,
ïy§if, fZÛ®, <uh¡. . .
âdK« ïj‰F X® Ú©l
tuyhW c©L. mj‰F ã‹
Ú©l râí« c©L. Mdhš
KÞÈ«fŸ Vndh ï‹D«
ïªj râÆ‹ ã‹dÂfis
òǪJ bfhŸshjjhš mʪJ
bfh©oU¡»‹wh®fŸ. bjhl®
ªJ el¡F« jh¡FjšfË‹
ã‹d òÇahjjhš mt‰¿‰
bfâuhd vâ® elto¡iffis
vL¡f ïayhjt®fsh» ÉL
»‹wd® KÞÈ«fŸ.
c©ikia¢ brh‹dhš
ïªj jh¡Fjšfis òÇahjjhš
jh¡FjšfËš j¥ã¡f Koa

Éšiy. ïâš nto¡if nt
jid v‹dbtÅš ïÞyh¤
â‹ vâÇfŸ gy neu§fËš
râfis g‰¿ Éthâ¡»‹wh®
fŸ. ò¤jf§fŸ Tl vGâ
ÆU¡»‹wh®fŸ. ï¤jidí«
ïUªJ« KÞÈ«fŸ f©L
bfhŸs jt¿ ÉL»‹wh®fŸ.
KÞÈ«fsh»a eh« râfis
m¿ªJ ïÞyh« v‹D«
y£áa¤ij
óÄÆš
Ãiyeh£l Ka‰á brŒnth«.
1400 tUl§fshf cyif
M©lt®fŸ eh« (KÞÈ«fŸ)
ïHªj jiyikia Û£ngh«.
‘njáa«’ v‹D« FW»a
áªjidašyhkš
cyf
mu§»š eh« brašgLnth«.
mj‰F
m©dyhÇ‹
ifah©l ïiw e«ã¡if,
xG¡f«, åu«, Éntf«, ï‹W
njit¥gL»wJ. ïiwtÅ‹
tÊÆš ïÞyh¤ij Ãiy
eh£l Ka‰á¥ngh«. ï‹õh
mšyhà. . . KGik ahd
Ka‰á nk‰bfh©L K‹ khâÇ
KÞÈ« r_f¤ij cUth¡F
nth«. ï‹õh mšyhà. . .
itfiw c‹ g bjhlu
ãuh¤â¡»nwh«.
ï¥go¡F,
mAkJ gê®
mó K#hëÔ
Kfit kht£l«

kh®¢ 35
2010

mtkhd«! njáa mtkhd«!
v«.v~¥. A]i[‹ xU
bgÇa
njáa
fiyP‹!
ï¥go¤jh‹ ïªâahÉÈUªJ
midtU«
mtiu
miH¤jh®¡s.
ïªj njáa fiyP‹
Ô£oa fiyaHif uá¡f
ïayÉšiy ïªj eh£o
YŸs gháÞ£Lfshš.
mt®
Ô£oat‰iw
bašyh« jÉL bghoah¡
»dh®fŸ. mtiu bfhiy
brŒa j§fshš ïa‹wij
bašyh« brŒjh®fŸ. mt®
cÆ®ãiH¡f Ciu¤ Jwªjh®.
ïªâahit É£nl btËna¿
dh®.
ã‹d® f¤j® eh£oš
FoíÇik¥ bg‰WŸsh®.
ïjid njáa mt
khd« vd Fok¡fŸ mid
tU« miH¤J tU»‹wh®fŸ.
Mdhš ekJ k¤âa muR
mjid¥g‰¿¡
»Šá‰W«
ftiy¥g£lâšiy.
Mdhš gšyhÆu¡fz¡
fhd m¥ghÉ KÞÈ«fË‹
kuz¤â‰F
fhuzkhŒ
ïUªjh® ghšjh¡fnu!
ïtUil bfhiy ghjf¢
brašfisí«,
ïtiu¢
r£l¤â‹
k‹
ÃW¤âl
nt©oa mtáa¤ijí«, $
»UZzh fÄõ‹ m¿¡if
bjŸs¤ bjËthf vL¤J¢
brhšÈaJ«.
MdhY« ït® ÛJ vªj
elto¡ifí« vL¡f¥gl
Éšiy khwhf, mtU¡F
_‹wL¡F ghJfh¥ò tH§f¥
g£LŸsJ.
ïijí« gy ešyt®fŸ
- ïªâa eh£o‹ c©ikahd
Fok¡fŸ ïªâa muál«
nf£LÉ£lh®fŸ.
vªj¥ gâiyí« jªâl
t¡»šyhkš ekJ njáa
jiyt®fŸ jiy FªJ
É»‹wh®fŸ.

36 kh®¢
2010

bkh¤j¤âš t‹Kiwia
tÊahf¡ bfh©lt®fŸ j§f
S¡F¥
ão¡fhjt®fS¡F
ïªâahÉš ïlÄšiy v‹
gij cw¡f KH§»at®fŸ j§fŸ â£l¤ij¢ brašgL¤â
ïU¡»‹wh®fŸ.
ï¥go
t‹Kiwia
tÊahf¡ bfh©lt®fŸ, if
X§»l tÊÉ£l fh§»uÞ
M£ána KGikahf¥ bghW¥
ng‰f nt©L«.
j§fis ïÞyh¤â‰f
m‹Åakhztuhf fh£o¡
bfh©lhY«, ïÞyh¤â‰F
Kuzhd brašfisna brŒJ
bfh©oUªjhY«,
KÞÈ«
bgaUilatuhf ïUªjhš
ïJjh‹ el¡F« v‹gij
v¥.v«. A&i[‹ ngh‹nwh®
cz®ªâl nt©L«.
Ku©g£l KÞÈ«fS¡
nf ïJ fâ v‹whš c©ik
ahd KÞÈ«fS¡F« ïÞyh¤
ij ïy£áakhf¡ bfh©lt®
fS¡F« v‹d el¡F«?
mt® ï¥nghJ ïªâah
É‹ FoíÇikia ïHªjJ.
mtUila
XÉa§fË‹
ÉiHî mtUila KÞÈ«
bgaU¡F« mj‰F« r«kªj
Äšiy vd vtnuD« fUâ
dhš mt®fŸ KÞÈkšyhj
xUtÇ‹ ã‹ tU« vG¤J¡
fis ft¡fî«.
“Mr. Hussian is a true liberal
and it is impossible for him to have hurt
somebody’s religious snetiments. The
problem is something else - his peeless
popularity as an artist and his religion”

a reader from Bangalore The Hindu dt. March 2, 2010

mjhtJ
A]i[‹
mt®fŸ c©ikÆnyna xU
Érhykhd v©zKilat®.
mt® áyUila kj cz®î
fis¥ ò©gL¤â ïU¥gh®
v‹gJ e«g Koahj x‹W.
ãu¢id c©ikÆnyna ntW
tifahdJ. xU XÉa® v‹w

tifÆš
mtUila
ïiza‰w òfœ, mtUila
kj« M»aitna!
â.ïªJ 1.3.2010
xU thrf®
“e« eh£oš m᧻a§
fS¡F«
Mghr§fS¡F«
msÉšiy; És«gu§fŸ,
áÅkh¡fŸ mt‰¿š btË¥
gL« Mghr§fis¥ g‰¿
ftiy¥glhjt®fŸ v«.v~¥.
A&i[Å‹ XÉa§fŸ g‰¿
mâfkhf¡ ftiy¥gL»‹wh®
fŸ. fhuz« mt® áWgh‹ik
rKjha¤ij¢
rh®ªjt®.
mtUila gil¥òfis ïªj
cyfnk ghuh£o¡ bfh©o
U¡F« nghJ, e« eh£L
tF¥òthj r¡âfŸ mtiu
eh£il É£nl Ju¤âÉ£ld”
á¤jhdª¤ - bg§fq® â. ïªJ
2.3.2010
“kj rh®g‰w #dehaf
ïªjah rhâ¡fhjij ïÞ
yhÄa f¤j® rhâ¤âU¡»‹wJ”
vd¡ fU¤J brh‹ndhU«
c©L.
Mf cyf¥ òfœbg‰w
XÉa® xUt® jdJ KÞÈ«
bgauhš ïªâa¡ FoíÇik
ia ïHªJŸsh®.
v«.Í.v«.

f®fnuia
bfhiy
brŒjJ ah®?
bjhl® -2
ü ‰ w h © o ‹
Mu«g«,
gy
F©Lbto¥òfŸ
Û o a h ¡ f Ë ‹
FU£lh« ngh¡fhd
jtwhd Äif¥ gL¤j¥g£l
jftšfŸ (bjË thf ïªâa
csî¤
Jiwahš
(I.ã)
ö©l¥g£L
btËÆl¥
g£lit) jtwhd neh¡f§
fSl‹ Úâa‰w KiwÆš
ÉrhÇ¡f¥g£l F©L bto¥ò
tH¡FfŸ; jhdhf bto¤j
2006 eªâa¤ bto¥ò tH¡F;
m¥nghija ( ATS ) ÔÉuthj
v⮥ò gilÆ‹ jiytuhd
kiwªj nA«kª¤ f®fnuÉ‹
_y«
Äf
ne®ikahf
eilbg‰w khnyfh‹ 2008
F©Lbto¥ò tH¡F k‰W«
mj‹ _y« btË tªj njáa
msÉyhd
ÔÉu
thj
tiy¥ã‹dš;
csî¤
JiwÆdhš Äf ò¤ârhȤ
jdkhf jL¡f¥g£l jftš
_y« V‰gL¤j¥g£l 26/11
K«ig jh¡FjšfŸ, ïj‹
_y«
khnyfh‹
tH¡F
ÉrhuizÆš V‰gL¤j¥g£l
jil, nfhiH¤jdkhfî«

21«

bfh^ukhfî« bfhšy¥g£l
ÔÉuthj jL¥ò ãÇî¤ jiy t®
nAkª¤ f®¡nu; V‰ bfdnt
Ô®khÅ¡f¥g£L Éiuthf
nA«ª¤ f®¡nu mt®fS¡F
gâyhf
gÂak®¤j¥g£l
Äfî« M£nrgid¡FÇatuhd
mâfhÇ
nf.ã.
uFt‹Î
á.vÞ.o. - fhkh u§fgt‹ rªâ‹
(K«ig ÔÉuthj jh¡FjÈš
xU gFâ) rªnjf¤ ≻lkhd
I.ã.
k‰W«
v¥.ã.I.
ÉrhuizfŸ k‰W« mj‰F
jiyah£o
bgh«ikfshf
ïUªj K«ig ¡iu« ãÇî
ït‰¿‰F rh£áahdJ.
ïªj ò¤jf¤âš 1983š
elªj ïªJ KÞÈ« fytu¤â
ÈUªJ et«g® 26, 2008 m‹W
elªj K«ig jh¡Fjš tiu
elªj
Ãfœî
fˋ
mo¥gilÆš vH¡ Toa ã‹
tU« nfŸÉfS¡F gâyË¡f
ÉiHªâU¡»nw‹. mit,
1.
k¤âa
tuyh‰W
fhy¤âY« mj‰F ã‹D«
cwîfŸ
KÞÈ«fS¡F«
ãuhkz®fS¡F« ïilna
cŸs‹nghL ïUªâUªJ« V‹

ïªj ãuh«kÙa r¡âfŸ 1893
Kjš V‹ KÞÈ«fS¡F
vâuhd kndh Ãiyia k¡fŸ
kdâš cUth¡» ïªJ KÞÈ«
fytu§fis cUth¡f nt©
L«?
2. M®.vÞ.vÞ. ngh‹w
ãuhkÙa ïa¡f§fŸ j§
fSila MÆu¡fz¡fhd
»isfË‹ _y« btË¥
gilahf
thªâbaL¤J¡
bfh©oU¡F« nghJ I.ã.
ngh‹w eh£o‹ jiyik
csî ÃWtd§fŸ ï¤jifa
ãuhkÙa ÃWtd§fË‹ r£l
Énuhj tF¥òthj braš
fis¥ g‰¿ bjÇÉ¡fhkš
murh§f¤ij
ïU£oš
it¤âU¥gnj‹?
3. ïªeh£il flªj 60
M©Lfshf ïªj tF¥òthj
fytu§fŸ
»Ê¤J¥
ngh£oU¡F« ÃiyÆš V‹
I.ã. neu¤nj c©ikahd
jftšfis, mj‹ ne®ik
ahd m¿îiufis murh§f¤
â‰F jªj mjid f£L¥
gL¤j¡ TlhJ?

kh®¢ 37
2010

4. KÞÈ« ÔÉuthj
ïa¡f§fË‹
_y«
Äf
K¡»akhdt®fS¡F (É.É.
I.ã.), K¡»a f£ol§ fS¡F
k‰W« kjÞjy§ fS¡F
Mg¤J v‹w bghŒahd
jftšfis
csî
v‹w
bgaÇš I.ã. V‹ ïªj 21«
ü‰wh©o‹
Mu«g¤âš
ïUªJ brŒa Mu«ã¤jJ?
5. ãuhkÙa ÔÉuthj
ïa¡f§fË‹ Ma¤j§fŸ
mjhtJ j§fSila bjh©
l®fS¡F bfhL¡f¡ Toa
ÔÉuthj gƉáfŸ, Míj§
fŸ í¤j jsthl§fis bto
kUªJfis nrfÇ¥gJ, bto
F©Lfis jahÇ¥gJ nkY«
K¡»akhf F©L bto¥ò
fis Ãfœ¤âaJ ngh‹w
t‰iw V‹ murh§f¤âl«
bjÇÉ¡fÉšiy?
6. V‹ I.ã. mãd›
ghu¤ij
g‰¿í«
mj‹
‘ϪJ’ uh{Ía¤ij V‰
gL¤J« â£l¤ij g‰¿í«
murh§f¤â‰F bjÇÉ¡fhkš
murh§f¤ij ïUËnyna
it¤JŸsJ?
7. I.ã.Æ‹ jiyaha
flik csî¤ jftšfis
nrfÇ¥gjhf ïUªJ« mij
brŒahkš V‹ mJ mid¤J
F©L bto¥òfËY« njit
Æšyhkš
j‹Å¢irahf
jiyÆ£L¡ bfh©oU¡»wJ?
8.
I.ã.
K«ig
ÔÉuthj¤ jh¡Fjiy g‰¿a
jftiy
F¿¥ghf
V‹
kiw¤jJ? nkY« mij V‹
K«ig fhtšJiwílD«
nk‰F fl‰gilÆdÇlK«
g»®ªJ bfhŸsÉšiy?
9.
I.ã.¡F
26/11
ÔÉuthj¤
jh¡FjÈš
cgnahf¥ gL¤j¥ g£l 35
rªnjf¤â‰FÇa if¥ ngá

38 kh®¢
2010

fis jh¡Fjš el¥gj‰F 5
eh£fS¡F K‹ng »il¤J«
mt‰iw V‹ j§fË‹ f©
fh¥㚠it¡fÉšiy?
10. ATS ‹ jiyt®
nAkª¤ f®fnu bfhšy¥g£l
áy k neu§fËnyna ÄFªj
r®¢ir¡FÇa
tF¥òthj
áªjid
bfh©l
nf.ã.
uFt‹Îia V‹ ATS jiy
tuh¡f nt©L«?
11.
K«ig
jh¡Fjš
tH¡»‹
Érhuizia
Mu«g¤âš ïUªnj I.ã. V‰W¡
bfh©lJ k£Lkšyhkš ïªj
ÉrhuizÆš
btËeh£L
ÃWtdkhd
v¥.ã.I.Æ‹
Érhuizia mDkâ¤J e«
eh£o‹ cŸeh£L Étfhu¤âš
jiyÆl
mjid
V‹
mDkâ¤J?
v‹Dila MŒî eh‹
nk‰T¿a mid¤J ãu¢id
fS« x‹W¡bfh‹W bjhl®
òilaJ v‹W ÃWî»wJ.
ïªj Éisah£o‹ K¡»a
åu®fshf ïUªJ tUgt®fŸ
ãuh«k ޣfŸ ãuh«kz®
fËš Äf¡ Fiwªj msÉš
cŸst®fŸ, xU F¿¥ã£l
bfhŸifÆ‹ mo¥gilÆš
gƉWÉ¡f¥g£l ãuh«kzuš
yhnjh®, ãuhkz Mâ¡f§
bfh©l I.ã., ãuhkz®fshš
f£L¥gL¤j¥gL« Ûoah¡
fË‹ xU gFâ.
ït®fË‹
K¡»a
bfhŸif ïªâa r_f¤â‹ ÛJ
mt®fS¡FŸs Mâ¡f¤ij
Ãiy ÃW¤JtJ. Mu«g¤âš
ïJ ïªJ¡fis tF¥òthj
fytu§fËš <Lgl brŒtj‹
_y« r_f k‰W« kj ßâahd
Mâ¡f¤ij V‰gL¤J tJ
v‹w msÉš FW»¤jh‹
ïUªjJ.
Mdhš KÞÈ«
fS¡F vâuhd ntiyfËš

ït®fS¡F »il¤j tunt‰ò
fŸ ït®fŸ vâ®gh®¤jij
Él mâf tunt‰ig bg‰w
jhš mJ mt®fis muáaš
r¡âia miltj‰F«, uhk
b#‹k óÄ ngh‹w Éõa§
fis ifÆbyL¤J¡ bfh©L
M¡nuhõkhf kj Jntõ
rh£ilfis årî« brŒa
it¤jJ. vâ®gh®¤jJ nghy
nt ghgÇ kÞͤ ïo¥ã‰F
ã‹ mt®fŸ milªj muá
aš bt‰¿ia Rjªâu¤â‰F
ã‹ mikªj tF¥ò thj
muáaÈ‹ c¢r¡f£l« v‹w
iH¡fyh«?
ï¤jifa
r¡âia
Rit¤j
ã‹
ãuhkÙa
r¡âfŸ ï‹D« r‰W nkny
gw¡f Mir¥g£ld. Mdhš
mt®fS¡F ãuh«kzušyh
njhnuhL mâfhu¤ij g»®ªJ
bfhŸs
ÉU¥gÄšiy.
VbdÅš ãuhkzušyhnjh
nuhL nr®ªJ ãuhkÙa
bfhŸifia
Ãiwnt‰w
KoahJ. mt®fS¡F KG
mâfhu« njit.
vdnt
mt®fŸ ïªJ uh{a« v‹w
bgaÇš ãuhkÙa ïuh{a
¤ij muáayik¥ã‹ _y«
V‰gL¤j¥gL« T£lh£áia
ö¡» v¿ªJ ntW tÊÆš
mij mik¡f Mu«ã¤J
É£ld®. mt®fË‹ â£l«
I.ã.Æ‹ cjÉíl‹ tÇirahf
F©L bto¥òfis eh£oš
Ãfœ¤â mªj gÊia KÞÈ«
fË‹ ÛJ nghLtJ. mj‹
_y« Ûoah¡fË‹ xU gFâ
eh£oš xU c¢r f£lFH¥
g¤ij V‰gL¤J«.
mj‹
_y«
eh£il
milí«
mt®fË‹ â£l« vËjhF«.
Mdhš ïªâahÉ‹ mâ®
Zl« kAhuhZouhÉ‹ ATS
( Anti Terrorist Squad ) K‹dhŸ
jiyt® kiwªj nAkª¤
f®fnu _y« ÉrhÇ¡f¥g£l
khnyfh‹
2008
F©L
bto¥ò tH¡F mt®fË‹
fdit ÃYit¡F bfh©L
tªjJ.
bjhlU«. . .

kfË® k‹w«

fÉjh f®fnu!
fË®
k‹w«
rhjid¥
bg©
fis¢ rªâ¤J tU
»‹wJ. ïªj khj
k»Ë® k‹w¤âš eh« fÉjh
f®f nuia ïl« bgw¢ brŒ»‹
nwh«.

k

f©Âakhd FL«g¤
âš
ãwªjt®,
jÅah®
ÃWtd« x‹¿š f®fnu
gÂah‰¿¡
bfh©oUªj
nghJ elªj gƉá fs¤âš
jh‹ f®fnuia rªâ¤jh®.
mj‹ ãwnf f®fnu
fhtšJiwÆš ïizªjh®.
fÉjhî«,
fšÿÇ
nguháÇauhf thœªjt®.
ïu©L FHªijfË‹
jhŒ.
26/11 ïš f®fnu bfhiy
brŒa¥g£l
Kjš
ehŸ
bjh£nl j‹ fzt® bfhiy
brŒa¥g£lh®,
mt®
ÔÉuthâfË‹ jh¡FjšfËš
ïw¡fÉšiy.
mtiu¡
bfhiy brŒjt®fŸ ïªâa¤
âUeh£oš nghÈ eh£L
g‰iw¥
ngRgt®fŸjh«
v‹gij cyf¿a brŒjh®,
mtUila fztU¡F¡
bfhL¤j ÉUJfŸ mid¤ij
í« mt® bg‰wh®.
Mdhš mªj ÉUJfis
th§»l¢ br‹w ïl§fËš
ng£ofŸ vd tªjnghJ,

ehlhSk‹w jh¡Fjšfisna
ah® el¤âdh®fŸ v‹gJ
bjËthfÉšiy
vd¡
T¿dh®.
ïj‹_y«, ehlhSk‹w
jh¡Fjšfis el¤âat®fŸ
btËna gÊ Rk¤j¥g£l
KÞÈ«fsšy.
mjid
VÉat®fS«, brašgL¤âat®
fS« njrg¡j ntl« nghL«
nghÈfŸ v‹gij¤ bjËî¥
gL¤âdh®.
mJ nghynt j‹Dila
fztid¡ bfhiy brŒjt®
fS« btËna fh£l¥gLgt®
fsšy - v‹gijí« bjËî
gL¤âdh®.
fÉjh
f®fnuia
nghynt j‹ fztid ïHªj
ï‹bdhU
bg©
ÉÅjh
mnrh¡ fh«o.
ïtiu¥
g‰¿
eh«
V‰bfdnt kfË® k‹w¤âš
F¿¥ã£oU¡»‹nwh«.
mt® j‹ fztD¡F
kidÉ brŒí« flikahf xU
üiy vGâ ïU¡»‹wh®.
mj‹ bga® “ To the Last
Bullet”.

mªj üÈš fÉjh f®fnu
- f®fnuÆ‹ kidÉ X®
m¿Kf¤ij vGâíŸsh®fŸ.
fÉjh f®fnuÆ‹ xnu
vG¤J¥ got« mJjh‹
v‹gjhš mjid ï§nf
jU»‹nwh«.

“fhtš JiwÆdU¡F¤
jiyik jh§Ftâš v‹
fztÇ‹ âwikia¡ fhy«
KGtJ« gh®¤âU¡»‹nw‹.
ïjdhš mt® ïwªj Éj¤âš
Ia§fis vG¥ãanghJ eh‹
M¢r®a¤
âš
M£bfhŸs¥g£lnl‹.
fhkh
kU¤Jtkid
ÃfœÉš jh‹ v‹ fzt®
bfhiy brŒa¥g£lh®. mªj
ÃfœÉ‹ nghJ v‹Dila
fzt® fh£oa Ôu¤ij eh‹
ÉÃjhÉ‹ Ka‰áfË‹ tÊ
bjǪJ bfh©nl‹. ïj‰F
eh‹
ÉÅjhɉF
e‹¿
brhšy¡ flik¥g£L Ÿns‹.
fhkh
kU¤JtkidÆš
it¤J¤ jh‹ v‹ fzt®,
ÉÅjhÉ‹ fzt® mnrh¡,
É#Œ ryhÞfh® M»nah®
ÔÉuthâfis
vªj
cjÉíÄšyhkš vâ® bfhŸs
jahuhdh®fŸ. mâf¥gilfŸ
tU«, cjÉ brŒí« vd
vâ®gh®¤jh®fŸ
mJ
el¡fÉšiy.
vÅD«
vâÇfis¤ åu¤Jl‹ vâ®
bfh©lh®fŸ.
bjhl®¢á g¡f« 44

kh®¢ 39
2010

40 kh®¢
2010

ïÞyh¤â‹ g¡f« k¡fis
miH¡F« ïy£áa X£l¤âš
j‹id¤ jªj kHt®fŸ!
áÇa®
Ïjha¤
Jšyhà,
òAhÇ
ghè KiAÔ‹ v‹w
_‹W
ïy£áa
bršt§fis ïHªJ (4)
eh‹fh©LfŸ
Ãiwtil
»‹wd.

M

ïâš
MáÇa®
Ïjha¤Jšyhà mt®fŸ 28
M©Lfshf
v‹ndhL
ïÞyh¤â‹ g¡f« k¡fis
miH¡F« ïy£áa X£l¤âš
cl‹ Ëwh®fŸ.
MáÇa® mt®fisí«
m©z‹ bfho¡fhš nõà
m¥Jšyhà
mt®fŸjh«
m¿Kf¥gL¤â it¤jh®fŸ.
ïÞyh¤â‹
g¡f«
k¡fis miH¡F« nritia
eh§fŸ brŒâl bjhl§»a
fhyf£l«. ngho¡fytu«
v‹w #hâ nkhjš 1980fËš
Ciuí« cyifí« cY¡»¡
bfh©oUªjJ. Jiu uh#òu«
v‹w »uhk¤ij ika¥gL¤â
ï~J bjhl§»ajhš ïj‰F
Jiu ïuh#òu« fytu« v‹w
bgaUK©L!
ngho,
Éy¡F
vd
m¿a¥g£l K¤J¤njt‹
g£o¡F¥ g¡f¤âYŸs rªâ¥
ãš jh‹ J¥gh¡»¢ NL elª
jJ. mâš ïu©L jä¤fŸ
ïwªjh®fŸ.
gy® fha«

g£oUªjh®fŸ.
fha«
g£o
Uªjt®fis¡
fhzî« mt®
fS¡F MWjš
brhšy
î«,
m ¤ n j h L
mJngh‹w
mÚâ
¡F«
M¡»uÄ¥ã‰F«
cŸsht
âÈUªJ ÉLgltÊ brhšy î«,
eh‹, m©z‹, bfho¡fhš
nõà m¥Jšyhà MáÇa®
Ïjha¤Jšyhà ngho ü®Ô‹
M»nah® br‹¿Uªnjh«.
áy neu§fËš K¤J¤
njt‹g£o räK« cl‹
tªjh®. MáÇa® mt®fŸ
m©ikÆšjh‹ ïÞyh¤ij
V‰W¡
bfh©oUªjh®fŸ.
mt®fË‹ kidÉ xnu kf‹
vd midtU« ïÞyh¤ij
V‰W¡ bfh©oUªjh®fŸ.
»uhk§fis¢
R‰¿
ghâ¡f¥g£l k¡fS¡F MWjš
brhšÈ MWjiyí«, ïÞyh¤
ijí« xU§nf brhšÈÉ£L,
MáÇa® Ïjha¤JšyhàÉ‹
å£o‰F tªnjh«.
beoa gaz¤â‰F¥ ãwF
Ïjha¤JšyhàÉ‹ å£o‰F
tªj v§fS¡F ÉUªJngh£
lh®fŸ MáÇaÇ‹ kidÉ
mt®fŸ.

bjh‹W
bjh£nl
ïÞyhÄa rikaš fiyia¢
brŒJ tU« X® KÞÈ« bg©
‹ mDgt¤ij ÉŠR«
czÉ‹ Rit. nfhÊ f¿!
á«ÄÅ
És¡»‹
xËÆšjh‹ cztUªândh«.
Mkh«!
MáÇaÇ‹
å£L¡F
Ä‹Åiz¥ò
ïšiy. V‹? ïiz¥ig¥
bg‰W Él nt©oaJjhnd?
vd¡
T¿anghJ,
v§fnshoUªj K¤J¤ njt‹
g£oia¢ nr®ªj ï‹bdhU
KÞÈ« ïtU« m©ikÆš
ïÞ
yh¤ij
V‰W¡
bfh©oUª jt®.”
“ïªj¡ fhy¡nf Ä‹
ïiz¥ig¥ bg‰W¤ jªâ
Ltâš, K‹dÂÆš Ëwt®
j‹ å£oš Ä‹Âiz¥ò
ïšyhÄU¡»‹wh®”
v‹w
nghJ MáÇaÇ‹ j‹dyk‰w
rKjha¤bjh©L clÅUªj
midtiuí« cY¡»‰W.
MáÇa® mt® bgW«
mt® r«gs¤âš xU gFâia

kh®¢ 41
2010

khj«
jtwhkš
rKjha
nritfS¡ nf bryÉ£lh®.
eh‹, bfho¡fhš nõà
m¥Jšyhà j«ã k‹N®
M»nah® gy ïl§fËš
ïÞyhÄa
ÉÊ¥òz®î
Ãfœ¢áia Élhkš bjhl®ªJ
el¤â tªnjh«.
ïit eh§fŸ el¤â
tªj jh~th v‹w ïÞyh¤
â‹ g¡f« k¡fis miH¡F«
gÂÆÈUªJ K‰¿Y« khW
g£lit.
ïªj
Ãfœ¢áfËš
eh§fŸ ïÞyh¤ij Ãiy
eh£L« ïy£áa¤â‹ K¡»a¤
Jt¤ijí«, ïÞyh¤ij¤
bjhl®ªJ jh¡»LnthÇ‹
jh¡Fjiy jL¤J ÃW¤âl
nt©oaj‹ mtáa¤ijí«
m¿îW¤â tªnjh«. ïÞ
yhÄa bghUshjhu« ïÞ
yhÄa ÃUthf Kiw M»a
t‰iw
És¡»¢
brhšÈ
tªnjh«.
ï¥go xU âwªj btË
Kfhik FkÇKidÆš Éntfhdªj® nfªâu¤â‰F
K‹dhš cŸs njh£l«
x‹¿š el¤ândh«.
ïJngh‹w Kfh«fŸ
gšntW
jiy¥òfËY«
_‹W eh£fŸ bjhl®ªJ
eilbgW«.
ïªj _‹W ehŸ Kfh«
fËY« MáÇa® Ïjah¤Jš
yhà mt®fŸ fyªJ bfh©
lh®fŸ.
_‹wh« ehŸ ïÞyh¤
â‹ g¡f« k¡fis miH¡F«
bgU« gÂiaí« nr®¤J eh«

42 kh®¢
2010

v‹bd‹d gÂfis vL¤
âU¡»‹nwh«.
mt‰¿š
v‹bd‹d brŒâU¡»‹nwh«
v‹gijbašyh«
g£oaš
ngh£nlh«.
MŒî¡F
c£gL¤ândh«. eh§fŸ _‹W
khj§fS¡F xUKiw el¤âL«
(êwh)
fyªjh
nyhrid
T£l¤âš
ïªj
MΔ
eilbgW«.
ï~jšyhkš njit¥
gL« nghbjšyh« eh§fŸ
fyªJ ngá mL¤jL¤J brŒa
nt©oa gÂfis¥ g£oa
ÈLnth«. mJnghš m‹W
f‹ÅahFkÇÆš elªj KfhÄ
Y« Kothš X® MŒit el¤â
ndh«.
MáÇa® mt®fŸ gy
nfŸÉfis mL¡fL¡fhŒ
nf£lh®fŸ.
jÄHf« KGtj‰F« ïªj
ïÞyhÄa¥
ãu¢rhu¤ij¡
bfh©L br‹¿l nt©L«
v‹»‹Ö®fŸ. mj‰F v‹d
brŒå®fŸ? vd¡ nf£lh®fŸ.
ïªj¡ nfŸÉ¡F¥ gâiy
brh‹d ãwF - v‹Ål«,
Ú§fŸ brhštij¥ gh®¤
jhš jÄHf¤â‰F btËnaí«
bfh©L bršå®fŸ nghÈU¡
»‹wJ. m¥goahdhš Ãâ
bgÇa msÉš njit¥gL«
mj‰bf‹d
brŒå®fŸ?
v‹bwhU nfŸÉia vG¥ã
dh®fŸ.
mj‰F eh‹ vijí«
gz¤ij it¤J¡ bfh©L
eh§fŸ bjhl§»aâšiy. ï¥
nghJ e«khš jÅ¥g£l Kiw

Æš Koªj msî gz¤ij¤
jU»‹nwh«.
Mdhš
»uhk§fŸ njhW« òFªJ eh«
ïÞyh¤â‹ g¡f« k¡fis
miH¡»‹nwh«.
ïªj
ïÞyh¤â‹ g¡f« k¡fis
miH¡F« Ãfœ¢áia xU ehŸ
KGtJ« el¤J »‹nwh«.
kâa«
k¡fS¡F
czî
jU»‹nwh«.
mj‰fhd
gz¤ij mªj CÇnyna
tNš brŒ»‹nwh«. CÇš
rhjhuz
k¡fŸ
gy
neu§fËY«
gz«
gil¤jt®fŸ
gy
neu§fËY«
gz¤ij¤
jªâU¡»‹wh®fŸ.
vªj CÇyhtJ tNš
brŒj
gz¤âš
Ûâ
tªâUªjhš mªj¥ gz¤ij
mªj

k¡fËlnk
jªâU¡»‹nwh«. ïij¥ gy
neu§fËš
Ú§fns
gh®¤âU¡»‹Ö®fŸ v‹nw‹.
Mfnt ajh®¤j§fŸ
v‹dbtÅš eh« flikia¢
brŒjhš ãu¢rhu¤ij bjhl®ª
jhš gz« xU jilahf ïU¡
fhJ. khwhf ekJ ciH¥ò«,
mšyhàÉ‹ cjÉíÄUªjhš
ârakhf všyh y£áa§fS«
if TL«.
gz« xU
ãu¢idna mšy v‹nw‹.
gzÄUªj ïl§fËy áwªj
ïy£áa« ciH¥ò, mšyhà
É‹ cjÉ ïit ïšyhk
ÈUªjjhš, gz« ghHhŒ¥
nghÆU¡»‹wJ. gy neu§
fËš ïªj¥ gznk gif,
Ñœ¤jukhd FLÄ¢ r©il
ït‰¿‰F tÊÉ£oU¡»‹wJ
v‹W eh‹ gâš brh‹nd‹.

tuyh‰¿y ïÞyhÄa
ãu¢rhu¤ij nk‰bfh©lt®
fŸ, ïH¥òfisí« ï‹dš
fisí« jh‹ rªâ¤âU¡
»‹wh®fŸ. ït‰iw vâ®gh®¤
nj eh« fs¤âš ïw§»l
nt©L« v‹nw‹.
MáÇa® mt®fŸ v‹
gâÈš âU¥â milªjtuhf
eh« Ka‰áfis nk‰bfhŸ
nth«. ï‹õh mšyhà vd¢
brh‹dh®fŸ.
v§fŸ ïy£áa g ïÞyh¤ij
Ãiyeh£ol
nt©L«, mj‰fhf ciH¡f
nt©L« v‹w ãu¢rhu¤ij
KÞÈ«fËlK«, ïÞyhnk
c©ikahd
ïiwtÅ‹
tÊfh£Ljš mJ thœÉ‹
mid¤J¤
Jiwfisí«
jGÉaJ.
mjid V‰¿l
thU§fŸ.
Vf¤Jt¤ij
V‰¿l thU§fŸ v‹w ãu¢
rhu¤ij rnfhju rKjha¤
ij¢ rh®ªjt®fËlK« brŒJ
tªnjh«.
MáÇa®
mt®fS«,
ïªj¥ gÂfËš, v§fSl‹
KGikahf fsÄw§»dh®fŸ.
ïªÃiyÆš
v§fŸ
mÂÆš mt®fŸ ïizªJ
gy¥gÂfis¢ brŒjh®fŸ.
»uhk§»uhkkhf
eh§fŸ
ïÞyh¤ij vL¤J¢ brhš
ÈL« fU¤ju§f§fis el¤
âa nghJ clÅUªjh®fŸ
v‹w ÃiyÆš ÃW¤âlhkš
j§fŸ CU¡F¥ g¡f¤âYŸs
»uhk§fËš Ãfœ¢áfisí«
V‰ghL brŒjh®fŸ. ngho
üUÔ‹
ïâš

fs¥gÂahsdhf
ËW
mid¤ijí« brŒjh®.

»uhk§fŸ njhW«
ïÞyhÄa¥ ãu¢rhu«

j«ã
k‹N®
brŒth®fŸ.

»uhk§fŸ
njhW«
jh§fŸ el¤âa Ãfœ¢áfŸ ã‹
tUkhW mikªâUªjJ.

mL¤J
ïÞyh¤ij
V‰W¡
bfh©lt®fŸ,
ïÞyh¤ij V‰W¡ bfh©l
jdhš jh§fŸ mDgÉ¥g
t‰iw¥ g£oaš ngh£L¡
fh£Lth®fŸ.

KjÈš m©z‹ o.v«.
ck® ~gh%¡ mt®fŸ m¥nghJ
jä¤
k¡fS¡F
elªj
bfhLikfis És¡f khf
vL¤J¢
brhšYth®fŸ.
m¤njhL
ïªJ
kj¤âš
f£l¥gL« fijfŸ mt‰ ¿‹
Ku©ghLfŸ
ït‰iw
bašyh«
m¿î¥
ó®t
khd,M¡f¥ó®tkhd MŒî¡F
c£gL¤Jth®.
mnjnghšjh‹
âU¥
gdªjhŸ c¤âuhR mt®fS«
jä¤fS¡F
ïiH¡f¥gL«
mtkhd§fisí« mÚâfis
í« be¡FUf És¡Fth®.
bfho¡fhš nõà m¥
Jšyhà mt®fŸ, m«ng¤
fÇ‹ thœ¡ifÆÈUªJ Ãfœî
fis vL¤J¢ brhšth®. ciu
nf£ngh®
cU¥gh®fŸ
f©Ùiu.
ït®fË‹
ciufŸ
mjhtJ o.v«. k mt® fË‹
ciu c¤âuhá‹ ciu, bfho¡
fhš nõà m¥Jšyhà É‹
ciu ïit, fU¤ju§f¤âš
fyªJ bfh©lt®fŸ f©
fy§f it¤âL«.
mL¤j
mk®Éš
ïÞyh¤ij m¿Kf¥gl¤âL«
mH»a¥ gÂia¢ brŒnth«.
ïjid bgU«ghY« eh‹
brŒnt‹. áy gy ïl§fËš
lh¡l®
nf.É.vÞ.
AÕ¥
KA«k¤ mt®fŸ ïij¢
brŒâU¡»‹whhfŸ. mšyJ

mt®fŸ

ïâš MáÇa® Ïjha¤
Jšyhà
mt®fŸ
ciu
Ãfœ¤Jth®fŸ.
ïªj
ciuÆš,
bgh£oš
miwªjh‰nghš

brŒâia¢ brhšYth®fŸ.
“v‹Dila bganuhL
giwa‹ v‹w brhš x£o¡
bfh©LtªjJ. Mdhš v‹
kfÅ‹ bgaÇš mJ x£o¡
bfh©LtuhJ. mªj msî¡F
ïÞyh«
v‹id
všyh
tifÆY« kh‰¿É£lJ.”
eh‹
ï¥nghJ
v‹d
Éahghu« nt©LkhdhY«
brŒayh«. v§nf br‹whY«
åL thlif¡F »il¡F«
v‹W
tªnjhiu
f©Âa¤njhL thH it¡F«
kh®¡f«
vd
j‹
mDgt§fis¡ bfh£Lth®.
ï¥go
»uhk§fŸ njhW«
fU¤ju§f§ fËš
mt®fŸ
bgU
g§fh‰¿dh®fŸ.

eh§fŸ
el¤âa
MáÇa®
ksÉš

Mdhš ïilÆš X®
ïilbtË.
eh§fŸ v§fŸ gÂ
fis¢ brŒj bfh©oUªjJ
tH¡f« nghš, NJ, thJ
ït‰nwhL rKjha¥gÂfis
Mjha« njl tªjt®fË‹

kh®¢ 43
2010

f©fis cW¤â ïU¡»‹wJ.
ït®fŸ MáÇa® mt®fis
í« ï‹D« v§fnshoUªj
áyiuí« j§fŸ g¡f« ïG¤J
bfh©lh®fŸ.
clÅUªjnjh®
gy®
fhzhk‰ nghŒÉ£lh®fŸ.
v‹whY« eh‹ ï‹D« áyU«
v§fshš ïa‹w gÂfis¢
brŒJtªnjh«. ïÞyh¤ij
xU bfhŸif v‹w msÉš
midtU¡F«
m¿Kf¥
gL¤J«, gÂfŸ bjhl®ªJ
bfh©nljh‹ ïUªjd.
ïªÃiyÆš
áy
M©LfS¡F¥ ã‹ MáÇa®
mt®fŸ Û©L« tªjh®fŸ.
Äfî« nrh®ªJ nghÆUªjh®
fŸ. fhuz§fis¡ nf£l
nghJ mt®fŸ brhšyÉšiy.
ïÞyh¤ij
Ãiy
eh£ol nt©oa mtáa¤ij
k¡fS¡F m¿îW¤âL« g¡
fhf V‰ghL brŒa¥g£oUªj
êwhÉš MáÇa® mt®fis
m§fkhf M¡»nd‹.
áy êwh¡fS¡F¥ ã‹
m⮢á jU« mªj¢ brŒâia
MáÇa® mt®fŸ brh‹dh®
fŸ.
“Mkh«! eh§fŸ brŒJ
bfh©oUªj
gÂia¥
ghHh¡»l nt©L« v‹W
f§fz« f£o¢ brašg£l áy
nghÈ ïÞyhÄa ïy£áa
thâfŸ MáÇa® mt®fis
mQ»
ïU¡»‹wh®fŸ.”
MáÇa® mt®fËl« v‹dhš
(Fyh« KA«kJthš) vijí«
bgÇjhf¢ brŒâl ïayhJ.
Mdhš eh§fnsh vijí«
bgÇa msÉš brŒâL« r¡â
bg‰wt®fŸ v‹bwšyh« Õ‰¿
ïU¡»‹wh®fŸ.
ghš g©iz x‹iw
MáÇaU¡F brhªjkhf M¡

44 kh®¢

2010

»l¥ nghtjhfî«, mj‰fhf
fwit khLfis¡ th§»
jUtjhfî« th¡fˤâU¡
»‹wh®fŸ. ïj‰fhf bgUª
bjhifia vËa fl‹fŸ
_y« vG¥ãl¥nghtjhfî«
msªJ bfh£o ïU¡»‹wh®
fŸ.
»yhg¤ij midtU«
g§F¥ ngh£L¡ bfhŸsyh«.
mâš xU gFâia ïÞyh¤
ij¥
ãu¢rhu«
brŒa¥
ga‹gL¤âlyh«.
v‹bwšyh« fij¡ f£o
ïU¡»‹wh®fŸ.
btS¤j
bjšyh« ghš vd e«ãL«
MáÇa® mt®fŸ, mt®fis
e«ãÉ£lh®fŸ.
ït‰iwbašyh« e«ã
fsÄw§»a MáÇa®. mt®fŸ,
Ûsh¡flÅš á¡»¡ bfh©lh®
fŸ.
MáÇa® gÂÆš jh‹
th§»a r«gs¤Jl‹ ï‹
bdhU bjhifí« nr®¤J¤
jªjhš jh‹ fl‹ Rik ÔU«
v‹w Ãiy. mJî« t£oí l‹.
khjªjtwhkš
tªJ
ÉF« t£o¡ fl‹ fhu®fis¢
rkhË¡f t£o¡fl‹ vd t£o
thfhŒ
ts®¤J
É£lJ
MáÇaiu thÆÅ¡f ngáa
t®fŸ fhzhk‰ nghŒÉ£lh®
fŸ.
ïªj¢ brŒâia bk¤j
tU¤j¤njhL
v‹Ål«
brh‹dh®fŸ. eh‹ Äfî«
f©Âakhf thœªJ É£nl‹.
Mdhš ï¥nghJ t£o¡F
fl‹ jªjt®fŸ ngRtij
nf£f KoaÉšiy v‹wt®fŸ,
ï‹bdh‹iwí« brh‹dh®
fŸ.
mj‰Fnkš
mij¤
jh§»l
ïayhkš
eh‹
mj‰fhd tÊfis¡ fhz¤

bjhl§»nd‹.
m¥nghJ
v‹ndhL fs¤âš Ëwt®fŸ
midtÇlK« brh‹nd‹.
v§fËl« vªj tif
ÆY«
cjɢ
brŒa
gzÄšiy.
ïUªjhY« mšyhà
É‹ nkš KG e«ã¡if
it¤J
fsÄw§»ndh«.
MáÇa® mt®fŸ Ú§fŸ
vd¡F R«kh gz« jªâl
nt©lh«.
Ú§fŸ
el¤jÉU¡F« m¿tf¤ij
v‹ ïšy¤âš bjhl§F§fŸ.
eh‹ thlif å£L¡F br‹W
ÉL»‹nw‹
v‹wh®fŸ.
mij¤jh‹ MáÇa® mt®fŸ
ï¥go¢ brh‹dh®fŸ. m¿
tf¤ij Kjšf£lkhf âU¥
gdªjhËš bjhl§» áy
fhuz§fshš
ÃW¤â
it¤âUªnjh«.
ÃWtdK« tªjh‰nghš
ïU¡F«, MáÇaiuí« flÅ
ÈUªJ Û£lJ nghÈU¡F«
v‹w Koîl‹ flid Ô®¡f
Kid¥nghL Ka‹nwh«.
eh§fŸ mšyhàÉ‹
nkš it¤j e«ã¡if ghœ
g£L¥ nghfÉšiy. ÉiuÉš
fl‹ milªjJ. m¿tfK«
braÈš tªjJ. MáÇaU¡
fhd filá bjhifia¤
jªjnghJ ïij¡ bfh©L
Ú§fŸ Äf¥ bgÇa ïl¤ij
Éiy¡F th§»ÆU¡fyh«.
Mdhš
vd¡F
cjÉ
brŒtj‰fhfnt mij RU¡»¡
bfh©lt®fŸ v‹W beŠr«
be»œ»wh®.
bjhlU«

.

üš Ék®rd«
üÈ‹ bga®

:

ïÞyhÄš FHªijfË‹ cÇikfŸ

MáÇa®

:

bfsj® v«. mš-ÄdhÉ

jÄÊš

:

»a[&¤Ô‹ eæÄ

Éiy

:

I«gJ %ghŒ

btËpL

:

k¡fŸ nrit gâ¥gf«
51/101, j«ò bjU, br‹id - 600 001.
bjh.ng.: +91-(0) 44-42164350
ifngá : +91-99946 00350

FHªijfS¡fhd
ïy¡»a« FHªijfŸ g‰¿a
ïy¡»a«.
ï › É u © i l í «
xU§nf mika¥bg‰wJ jh‹
ïÞyhÄa
FHªijfË‹
cÇikfŸ vD« ïªüš.
m¿P® bfsj® v«.mš ÄdhÉ mt®fshš cUth¡f¥
g£L bksyÉ »ah[&¤â‹
eçÄ mt®fshš jÄHh¡f«
brŒa¥g£LŸsJ.
ïªüš
ïÞyhÄš
F H ª i j f S ¡ f h d
cÇikfis¥ g‰¿ bkh¤j« 16
jiy¥òfËš
ÉÇthf¥
ngR»wJ.
cyf mu§»š E£gkhf¤
â£lÄl¥g£l
MSik
áij¤jš vd x‹WŸsJ.
mJ FHªij ts®¥ãY«
jdJ E‹kh‹ EiHòy¤
Jl‹ Mâ¡f« brY¤âl
ÉiH»wJ.
M®¥gǤJ
cz®ªâlhj KÞÈ« rKjha
K« jdJ kHiyfS¡F
jtwhd tÊfisna fh£ol
neÇL« v‹gij F®M‹
AÔÞ
thÆyhf
Äf¤
bjËthŒ jªâL« ïªüš
mtáa« thá¤âl nt©oa
bgh¡»õ«.

FHªijfŸ rKjha¤â‹
vâ®fhy¤ ö©fŸ. vdnt
mt®fis âw«gl br¥g Å£L
rÇahd tÊfh£Ljš bf©L
nk«gL¤âl
nt©L«.
FHªijfŸ ts®¥ò v‹gJ
ïÞyh¤â‹ ïghj¤ v‹nw
fUj¥gL« x‹whF«. ïghj¤
vd eh« m¿ªj brašfS¡F
TÈ »il¥gJ nghynt
ïj‰F« TÈ c©L v‹gij
M¤jukhf
MáÇa®
F¿¥ãL»wh®.
FHªijfŸ g‰¿ eh«
m¿ªâL« gy brŒâfŸ ïghj¤
â‹ btË¢r¤âš F®M‹ AÔÞ
ï›Éu©ilí« nk‰nfhŸ
fh£o njitahd ïl§fËš
kndhÉaš r«gªjkhd ïl§
fisí«
nkY«
ghš
FoÉõa« guhkÇ¥ò ngh‹w
jiy¥òfËš ïÞyh« TW«
cÇikfis ïghj¤ ngh‹w
f©nzh£l¤ âš jªâU¥gJ
bg‰nwhU¡fhd bghW¥òfis
TLjyhfnt cz®¤J»wJ.
FHªijfS¡F
ïu©
lh©LfŸ
jhŒ¥ghš
ju
nt©L«. VbdÅš jkJ
cÇikia thâ£L¥ bgw
ïayhjt®fŸ
FHªijfŸ;
ï›îÇikfŸ Ãiy eh£l¥
gLtj‰fhf
ïiwtnd

mt‰iw¤
bjËîgL¤J
tnjhL ïiw¤öj® thÆyhf
î« mt‰iw És¡»íŸsh‹.
vd ïJ ngh‹w fU¤J¡fŸ
_y« FHªijfË‹ g¡f«
ekJ KGikahd ftd¤ij
âU«g¢ brŒtJ ïªüÈ‹
bt‰¿¡fhd Mjhu«
RU§f¡ T¿‹:
vËa jÄÊš nfh®it
ahd th¡»a mik¥òfËš
jÄœ gL¤j¥g£LŸsJ. gâ¥
gháÇaÇ‹ M®t« bk¢r¥gl
nt©oaJ.
mtÇ‹ ïÞyh« g‰¿a
v©z X£l§fŸ Érhy
khdit.
mšyhà
ït®fË‹
gÂia
V‰W¡
bfhŸs
nt©L«.
ïWâahf :
x›bthUtU« mtáa«
thá¤âl nt©oa mUik
ahd üš.
k¡fŸ
gâ¥gf¤jh®
ï‹D« ïJ ngh‹w m¿a gy
üšfis
jÄÊš
jªâl
nt©L«. ïJ jÄœTW«
e‹k¡fË‹ vâ®gh®¥ò.
ïÞkhÆš ÇahÍ.

kh®¢ 45
2010

In the Name of Allah the Most Beneficient and the Most Merciful

DARUL ISLAM FOUNDATION TRUST (REGD.)
235, Peters Road, Royapettah, Chennai - 600 014. Phone : 044-45566909
Email: darultrust@yahoo.com Website :: darulislam.in

ESSAY COMPETITION
Dear Brother,
Asslamualaikum
Our foundation takes special efforts to present Islam as an ideology which still has the power and potential
to solve the problems which humanity faces to-day.
You all knew the global meltdown which is generally called the recession is caused by certain factors.
Many are of the view that it is not a recession but a fantastic failure of Capitalistic Imperialism.
Many have also highlighted the fact that the Islamic financial system or Islamic Economic system alone
can save the world from the present day economic disorder.
We invite contributions which will discuss / analyse this fact.
Students and scholars are requested to send their Essays on: ‘GLOBAL MELTDOWN AND ISLAMIC
ECONOMIC ORDER’
The best contribution will be awarded Rupees Ten Thousand (Rs. 10,000 /- First Prize)
The next best contribution will be awarded Rupees Five thousand (Rs. 5000/-)
The competition will be covered by the following rules
● The contributions will be valued by a panel; its decision will be final and binding.
● Request for revaluation will be entertained except on compelling reasons.
● Contributors should give their cell phone number with full address, both temporary and permanent.
● Contributions must reach our office on or before 15th April 2010. Contributions received after this date
will not be entertained.
● The trust inteds to publish the best of the contributions, in that case appropriate royalty will also be paid.
(Insha Allah).

39« g¡f bjhl®¢á. . .
mâf¥ gilfŸ (Äfî«
mUfhikÆÈUªj mâf¥gil
fŸ) cjÉ¡F tuÉšiy.
v‹
fztŋ
kuz¤ij¥
g‰¿
eh‹
ÉrhÇ¡f KidªjnghJ v‹
fztÅ‹ kuz¤ij¥ g‰¿
Äfî« jtwhd jftšfisna
jªJ bfh©oUªjh®fŸ.
v‹ fzt® mªj¤
bjUÉš elªJ br‹wh®.
ã‹d®
xU
thfd¤âš
mk®ªjh®, ã‹d® R£L¡
bfhšy¥g£lh® v‹gJnghš
xU njh‰w¤ij cUth¡»l
Ka‹wh®fŸ.

46 kh®¢
2010

ïj‹ _y« ïu©L
mâfhÇfË‹,
âwikia
K£lhŸjd« nghš fh£ol
Ka‰á brŒjh®fŸ.
ÉÅjhî« mtSila
rnfhjÇ
nutâíªjh‹
ghuh£L¡FÇat®fs. ït®fŸ
jh« mâfhu t£l« má§f khf¡
fh£ol Ãid¤jt‰iw Û¿,
c©ikia
cyf¿a
brŒjh®fŸ. mt®fË‹ åuÔu
brašfŸ, m«gy¤â‰F tªjd.
ÉÅjhÉ‹ ijÇa« jh‹
v‹DŸ

cWâia
V‰gL¤âaJ. mªj cWâíl‹
ã‹dÂÆšjh‹ eh‹ v‹

fzt® m‹W mªâUªj
F©L Jis¡fhj ftr¤ij¥
g‰¿a Érhuiia¤ bjhl§»
nd‹.
xU ešy ftr«, mª
âUªjhš v‹Dila fzt®
fh¥gh‰w¥
g£oU¥ghnuh
v‹w v©z«, v‹id eh‹
thœªâL«
fhy«
tiu
v‹id¤ Ju¤â¡ bfh©nl
ïU¡F«. . . . ”
fÉjh f®fnu (ÉÅjh
fh«âÆ‹ üY¡F vGâa
K‹DiuÆÈUªJ)
v«.Í.v«.

ódh F©Lbto¥ò ahuhš?
bjhl¡f ehŸ bjh£nl eh« X®
c©ikia¥
giwrh‰¿
tU»‹nwh«.
m~J
ÔÉuthj¤â‰F«, ïÞyh¤
â‰F« - KÞÈ«fS¡F« vªj¢
r«kªjKÄšiy v‹gnj!
m‹W e«ik tirghonah®
ï‹W thœ¤J¢ brhšÈ¡
bfh©oU¡»‹wh®fŸ.
m‹W
eh«
g¤âÇif
ɉgid¡F g¡FtkhŒ fhŒ ef®¤J»‹nwh« v‹wt®fŸ
ï‹W ït®fŸ th¡nf ïWâahdJ v‹»‹wh®fŸ. mšyhà
nghJkhdt‹.
ekJ thj§fŸ mid¤J« nkny eh« nfho‰W¡fh£oa
ïÞyh« ÔÉuthj mDkâ¡fÉšiy - mjdhš KÞÈ«fŸ
mij brŒakh£lh®fŸ v‹w ïÞyhÄa mo¥gilfË‹
vGªjitna. mjdhš jh« bt‰¿¥ bgW»‹wd.
mnj nghš 3.2.2010 K«igÆš elªj F©L bto¥ò g‰¿a
jftšfŸ mt‰¿‹ mo¥gilÆš ekJ thj§fŸ M»at‰iw
ï§nf jU»‹nwh«.
(2010) ã¥utÇ khj« 13 yZfnu - bjhŒgh - KÞÈ«fŸ,
- v«.Í. v«.


ehŸ
ódhÉYŸs
b#®k‹ ng¡fÇÆš khiy 6.40
k¡F¡ F©LfŸ bto¤jd.
ïâš 11ng® ïwªjh®fŸ. Rkh®
70 ng® fha«g£lh®fŸ.

gh»Þjh‹ ïªâa csî¤
Jiw f©blL¤j mšyJ
cUth¡»a ïªâa K#hϤfŸ
v‹w
mik¥ò,
ït‰¿‹
bga®fns mo¥ g£ld.

fha«
g£lt®fËš
xUt® <uh‹ eh£il¢ rh®ªj
t®. ï‹bdhUt® ï¤jhÈa
eh£il¢ rh®ªjt®. vŠánah®
ekJ ïªâa Fok¡fŸ.

ã‹d® tH¡f« nghš gy
KÞÈ« ïisP®fŸ Érhuiz
v‹w
bgaÇš
miH¤J¢
bršy¥g£ld®. ït®fis
miH¤J¢ bršY« nghJ
ït®fŸ
gh»Þjh‹
ÔÉuthâfS¡F ïªâahÉš

ïªj F©L bto¥òfŸ
Ãfœªjîl‹ tH¡f«nghš

js« mik¤J¤ jUgt®fŸ
F©Lbto¥ã‰F mo¥gil
ntiyfis¢ brŒJ jUgt®
fŸ, v‹bwšyh« fij¡f£o
dh®fŸ fhtšJiwÆd®.
bgU«ghY«
ïªj
KÞÈ« ïisP®fË‹ thœ¡
ifí« mt®fË‹ FL«g¤
âYŸst®fË‹ thœ¡ifí«
ghHhŒ¥nghF« v‹nw eh«
v©Ândh«.
VbdÅš

kh®¢ 47
2010

ïJtiu elªj F©L bto¥ò
fËš KjÈš ão¡f¥gL«
m¥ghÉ KÞÈ« ïisP®
fË‹ jiyÆšjh‹ bkh¤j¥
gÊiaí« ngh£oU¡»‹wh®
fŸ. filá tiu mªj KÞÈ«
fns F‰wthËfshf¡ fh£l¥
gLth®fŸ. ïWâÆš mt®
fns j©o¡fî« gLth®fŸ.
ïilÆš
c©ik
Ænyna F©L it¤j F‰w
thËfŸ ãog£L, mt®fŸ
x¤J¡ bfh©lhš Tl KjÈš
ãog£l KÞÈ« ïisP®fŸ
ÉLjiyailtâšiy. V‹?
ãizTl
mt®fS¡F¡
»il¥gâšiy.
blšÈ F©Lbto¥ò,
m{Û®
F©Lbto¥ò,
iAjuhgh¤, k¡fh gŸËthrš
F©L bto¥ò, #«#&fh£lh
v¡Þ ãuÞ F©L bto¥ò.
khÈfh‹ F©L bto¥ò 2006,
2008. b#Œó® F©Lbto¥ò 7/
11v‹w g«ghŒ F©Lbto¥ò
v‹w všyh¡ F©L bto¥ò
fËY«, KÞÈ« ïisP®
fisna ifJ brŒjh®fŸ.
f‰gid fij fis¡ f£o
É£lh®fŸ.
Mdhš ã‹d® ïªj¡
F©L bto¥òfis Ãfœ¤âa
t®fŸ mãe›ghu¤ v‹w
mik¥ig¢ rh®ªjt®fŸjh«
v‹gij kuh£oa khÃy
ÔÉuthj jL¥ò¥ gilÆ‹
jiyt® f®fnu f©Lão¤jh®.
ïªj mãe› ghu¤ I
rh®ªj,
r‹ÅaháfŸ
rªÃaháÅfŸ ïuhQt jsgâ
ònuh»¤ M»nahiu ifJ«
brŒjh®fŸ. F‰w¥g¤âÇif
jh¡fš brŒjh®fŸ. áiwÆY«

48 kh®¢
2010

mil¤jh®fŸ.
“nkh¡fh”
“ Mocca ” v‹w kuh£oa khÃy
F©l® r£l¤ijí« mt®fŸ
ÛJ ghŒ¢ádh®fŸ. (ã‹d®
ïªj nkh¡fhÉÈUªJ ÉLɤ
jd®.
ïJ ïªJj¤Jt¤
ÔÉuthâfS¡F ïªj eh£oš
tH§f¥gL« áw¥ò¢ rYif.)
ïnj nghš khÈfh‹
F©Lbto¥òfS¡fhd
F©Lfis¢
brŒjt®fŸ
bto¥ bghUŸfis bfh©L
tªjt®fŸ ït®fŸ ï‹w sî«
ifJ
brŒa¥glÉšiy.
mt®fŸ F#uh¤âš thœªJ
bfh©oU¡»‹wh®fŸ.
Mdhš
nkny
eh«
R£o¡fh£oa F©L bto¥ò
fËš
ifJ
brŒa¥g£l
m¥ghÉ
KÞÈ«fS¡F¥
ãiz Tl »il¡fÉšiy.
fhuz« nf£lhš nkny
cŸs
F©Lbto¥òfËš
k¤âa òydhŒî¤Jiw jh¡fš
brŒj
F‰w¥g¤âÇifia¡
fh£L»‹wh®fŸ.
ïªj¡ F‰w¥ g¤jÇif
Æš ekJ k¤âa òydhŒî¤
Jiw
khÈnfh‹
F©L
bto¥ãš
r«kªj¥g£l
rªÃaháfS¡F«,
ïuhQt
mâfhÇ¡F«
ntW
vªj¡
F©Lbto¥ãY«
r«kªj
Äšiy vd¡ T¿íŸsJ.

F‰w¥g¤Çif Énehj«?
rhjhuzkhf F‰w¥g¤â
Çif F‰w§fS¡F« F‰w«
Rk¤j¥g£lt®fS¡F« v‹d
bjhl®ò
v‹gij¤jh‹
vL¤J¢ brhšY«. mšyhkš
F‰wthËfS¡F« vªbjªj
F‰w§fS¡F« bjhl®ãšiy
v‹gij vL¤J¡ TwhJ.

Mdhš ekJ k¤âa¥
òydhŒî¤Jiw
rk®ã¤j
F‰w¥ g¤âÇifÆš ï~J
elªâU¡»‹wJ.
ïjid
És¡fkhf itfiw btË¢r«
#dtÇ 2009 ïjÊš R£o¡
fh£oíŸnsh«.
ïjdhš mãe› ghu¤
cŸË£l mik¥ãd® ïªJ
¤Jt ÔÉuthâfŸ gy F©L
bto¥òfËÈUªJ j¥ã¤J
É£lh®fŸ. ït‰¿š ifJ
brŒa¥g£l m¥ghÉ KÞÈ«
fŸ áiwÆš tho¡bfh©oU¡
»‹wh®fŸ.

ifJ brŒa¥g£l
KÞÈ«fŸ ÉLjiy. . .?
Mdhš
ódhÉš
bg¥UtÇ 13M« ehŸ elªj
F©Lbto¥òfËš
ifJ
brŒa¥g£l KÞÈ« ïisP®
fŸ Érhuiz¡F¥ã‹ ÉL
jiy brŒa¥g£L É£ld®
v‹»‹wh® ekJ ódh Ã%g®.
ï¥nghJ gy F©L
bto¥òfËš elªj c©ik
fŸ btË¢r¤â‰F tªâU¡
»‹wd. mit KÞÈ«fŸ
m¥ghÉfŸ
vd
Ã%ã¤
JŸsd.
ït‰whš muR
ga§fu m⮢á¡F cŸsh»
É»‹wJ.
f®fnuia¡
bfhiy
brŒjJ ah®?
v‹w üš
mikâahf Mdhš MHkhf
ekJ
mâfhu
t£l¤ij
M£o¥ gil¤J tU»‹wJ.
mnj nghš ÉÅjh fh«ªâ
v‹w 26/11 ïš bfhiy
brŒa¥g£l
ãÇbjhU
mâfhÇÆ‹ kizÉ Æ‹ üš,
“ To the Last Bullet ” ï‹bdhU

m⮢áia¤ jU »‹wJ.
ïjdhš Ãfœªj jÉ®¡f
ïayhj Ãfœnt ão¡f¥g£l
KÞÈ«
ïisP®fŸ
Érhuid¡F¥ ã‹ ÉLÉ¡f¥
g£L É£ld®. mt®fËš
ahU« ifJ brŒa¥ glÉšiy
v‹w ïÅ¥ghd brŒâ!

ódh F©L bto¥ã‹
neh¡f«!
ódh F©L bto¥ò
fËš
Érhuiz¡fhf
miH¤J¢
bršy¥g£l
KÞÈ« ïisP®fŸ ÉLÉ¡
f¥g£L É£lhY« ekJ
g¤âÇifŸ mjid KÞÈ«
fË‹ ÛJ ngh£ol nt©L«
v‹gâš Äfî« f©Q§
fU¤Jkhf ïUªJ tU»‹wd.
mt®fŸ ódh F©L
bto¥òfË‹
neh¡f«
ïÞunty®fŸ F¿ it¥gJ,
VbdÅš b#®k‹ ng¡fÇ¡F
ôj®fŸ mâfkhf tU»‹wh®
fŸ vd¡ TW»‹wh®fŸ.
ôj®fŸ
mâf
khf
tUtj‰F ï‹bdhU fhuz«
g¡f¤âš Xnõh v‹w Máuk«
ïU¡»‹wJ.
mnj nghy
ï‹bdhU g¡f¤âš ‘rhgh¤
fîÞ’ v‹w ôj®fË‹ ãu¢rhu
ika« ïU¡»‹wJ ïJ
ôj®fŸ mâf khf tUtj‰F
ï‹bdhU fhuz«.
ï~jšyhkš
F©L
bto¤j
ïl«
‘b#®k‹
ng¡fÇ’
v‹w
bgaiu¡
bfh©lJ.
‘b#®k‹ ng¡fÇ’ v‹w
bgaiu¡ nf£lîl‹ mid
tU« b#®kÅ eh£lt®fŸ
el¤J« ng¡fÇjh‹ mJ v‹w

Koî¡nf tUth®fŸ. mjid¤
bjhl®ªJ btË eh£lt®
fis¡ F¿it¤J¤ jh‹ ïªj¡
F©L bto¥ò el¤j¥g£o
U¡»‹wJ v‹w Koî¡nf
tUth®fŸ.
ïJ b#®k‹ eh£lt® fŸ
el¤J« ng¡fÇ jh‹ v‹gij
mG¤jkhf k¡fis e«ãl
it¡f
m§nf
mo¡fo
btËeh£lt®fŸ
tªJ
nghth®fŸ v‹W« m§nf
btËeh£lt®fŸ
ÉU«ò«
czî tiffŸ Vuhskhf¡
»il¡F« v‹W« g¤âÇif
brŒâfŸ, fhtšJiw brŒâ fŸ
ïit tªJ FÉ»‹wd.
Mdhš
c©ikÆš
m~J b#®k‹ eh£lt®fŸ
el¤J« ng¡fÇ mšy. mJ e«
eh£lt®fŸ el¤J« ng¡fÇ
jh‹.
b#®k‹ eh£lt®fŸjh«
ïªj ng¡fÇia bjhl§»dh®
fŸ v‹gJ c©ikjh‹.
Mdhš 22 M©LfS¡F K‹
ïªj¥
ng¡fÇia
ɉW
É£lh®fŸ.
ïjid e«
eh£lt®fŸ jh« th§» el¤â
tU»‹wh®fŸ.
(~¥u©£iy‹ 12.3.2010)
b#®k‹
eh£lt®fŸ
ïªj¥ ng¡fÇia el¤â¡
bfh©oUªjnghJ
mâš
btËeh£lt®fŸ
ÉU«ã
rh¥ãL« czî tiffŸ
»il¤jJ v‹gJ« c©ik
jh‹.
ïªj¥ bga® òfœ
bg‰wJ. ïjdhš ehbl§F«
»is fisí« ïnj bgaÇš
bjhl§»dh®fŸ
b#®k‹
eh£lt®fŸ. mt‰¿š c‰g¤â
ahd bghUŸfS« cyf¤ju«

thλjdthf
ïUªjd.
ï¥nghJ ïªj¥ ng¡fÇia
b#®khÅa® el¤jîÄšiy.
mt‰¿š ju« thŒªj czî¥
bghUŸfŸ »il¥gJÄšiy.
eh£L¢ ru¡Fjh‹ »il¡
»‹wJ.
m§nf ït‰¿‰bfšyh«
khwhf Ég¢rhu« mj‰fhd
tho¡ifahs®fŸ TLtJ
v‹gdnt mâf«.
nghjh¡Fiw¡F g¡f¤
âš xU kJ¡fil ïU¡»‹wJ.
b#®k‹ ng¡fÇ¡F mL¤J
ïU¡F« ïªj kJ¡fil vªj
nrj¤â‰F« cŸshfÉšiy.
(~¥u©l iy‹
kh®¢ 12/2010)

ïÞunty®fis¡
F¿it¤jh. . . ?
ôj®fË‹ rhgh¤ fîÞ
‘ Chabad House ’ ÃWtd«
ï§nf ïU¡»‹wJ. ïij¡
F¿it¤J¤jh‹ ïªj¡ F©L
bto¥òfŸ elªjd vd¡
Tw¥gL»‹J. Mdhš rhgh¤
fîÞ všyh tifÆY« j‹Å
iwit¥ bg‰wJ.
mâš
cŸst®fS¡F njitahd
czî cŸnsna rik¡f¥
gL»‹wJ. mt®fŸ ahU«
b#®k‹ ng¡fÇ¡F tUt
âšiy.
ï¥nghJ
F©L
bto¥ò elªjnghJ Tl
rhgh¤
fîÞ
ôj®fŸ,
xŒahukhŒ tªJ nto¡if¥
gh®¤J¡bfh©L Ëwh®fŸ.
ôj f©zH» xU¤â
tªJ mªj ïl¤ij¥ òif¥
gl« vL¤J¡ bfh©oUªjhŸ.

kh®¢ 49
2010

mtŸjh‹ mªj rhgh¤ fAÞ
ï‹ ôjghâÇÆ‹ kidÉ.
mtŸ Äfî« mâfkhf¡
bf¤J¡ fh£oajhY« g¤â
Çifahs®fisí« ÉŠáa
cÇikfnshL fhtšJiw
ÆdÇl«
cwthoajhY«
mtis m›Él« É£L
mf‰¿É£lh®fŸ.
m‹W ïuî« kWehS«
ôj®fË‹ “rhgh¤ fîÞ” v‹w
ãu¢rhu ika« ešy xËÉs¡
FfSl‹ b#hȤJ¡ bfh©o
UªâU¡»‹wJ (~¥©liy‹
12.3.2010) ghâÇÆ‹ kidÉ
g¤âÇ¡if¡F
mˤj
ng£oÆš
eh§fŸ
e‹whf¤jh‹ ïU¡»‹nwh«.
v§fS¡F ešy ghJfh¥ng
ju¥g£LŸsJ vd¡ T¿
íŸsh®.
26/11 K«ig jh¡FjY¡F
V‰ghL brŒjJ.
K«ig
ÆYŸs eÇk‹ AîÌš ïl«
bg‰¿U¡F« “rhgh¤ fîÞ”
ï‹ mYtyf« jh‹ v‹gJ
_¤j g¤âÇifahs® kÅj
cÇik M®ty® m«nuZ
ÄÞuh
btË¥gL¤J«
c©ik. ïªj eÇk‹ fîÞ
k‰W«
rhgh¤
ïšy«
M»at‰iw mãe› ghu¤
ngh‹w mik¥òfŸ e‹whf¥
ga‹gL¤â
tU»‹wd
v‹gijí« m«nuZ ÄÞuh
mt®fŸ
bjËî
gL¤â
ïU¡»wh®fŸ.
ôj®fS¡F« ïªJ¤Jt
ÔÉuthâfS¡F« ïilna
elªj gy fyªJiuahlš
fis jh‹ neÇš eÇk‹ fîÞ
ïš it¤J f©ljhfî«
vGâíŸsh®.

50 kh®¢
2010

Mdhš
mtiu

gona Xu§f£o É£lh®fŸ.

vd csî¤ Jiwí« T¿¡
bfh©nl ïUªjJ.

ï¥nghJ ódhÉš F©L
it¤jt®fŸ ïÞnuÈ aiu¡
F¿it¤jh®fŸ v‹gJ bghŒ
v‹gJ bjËth» É£lJ.

ït‰nwhL bjhiy¡
fh£á mid¤ijí« gl«
ão¤J¡
bfh©oUªjJ.
mªj¤ bjhiy¡fh£á gâî
g‰¿ fhtšJiw vijí«
brhšy kh£nl‹ v‹»‹wJ.

Xnõh Máuk«
mnj nghš Xnõh Máu
k¤ij¡
F¿
it¤jh®fŸ
v‹gJ« bghŒ.
fhuz«
mJî« j‹Åiwit¥ bg‰w
X® ÃWtd«. ïªj Máuk¤â
ÈUªJ« ahU« czî©z
ïªj¥ ng¡fÇ¡F tUtâšiy.
Xnõh Máuk¤â‰F tUgt® fŸ
mt®fSila ïy£rid ia
gâ¤j milahs m£ilfis
mªJ bfh©nl bršy
Koí«. mjdhš m§nf ÔÉu
thâfŸ ahU« EiHa KoahJ.
Mfnt F©L it¤jt®
fŸ ôj®fŸ fis F¿it¤jh®
fŸ v‹gJ #K¡fhs¤âš
tof£od bghŒ! ïwªjt®fŸ,
ahU«
ôj®fnsh
Xnõh
Máuk¤ ij¢ rh®ªjt® fnsh
mšy.

csî¥ gh®¡f
bghU¤j¥g£l
bjhiy¡fh£á gâîfŸ
vJ v¥go ïUªjhY«
26.11.2008¡F¥ ã‹ rgh¤
ÃWtd« Xnõh ÃWtd«
ïitbašyh«
ga§fu
ghJfh¥ò
tisa¤â‰FŸ
tªJÉ£ld. rhgh¤ fîÞ
g¡f«
tU«
thfd§fŸ,
kÅj®fŸ midtU« fLik
ahd nrhjidfS¡F cŸ
sh¡f¥g£lh®fŸ. ïit baš
yh« fh¡f¥gl nt©oait

ïªj b#®k‹ ng¡fÇ¡F
vânu xU IªJ e£r¤âu
nAh£lš. mj‰F O Hotel. X!
nAh£lš v‹W bga®. ïâš
CCTV x‹W« bghU¤j¥
g£LŸsJ. ïªj CCTV bgÇa
msÉš
F‰wthËfis¡
f©Lão¡f cjî« v‹wh®
fŸ.
KjÈš
KÞÈ«
ïisP®fis¡ ifJ brŒí«
nghJ ïªj¤ bjhiy¡fh£á
gâîfË‹ mo¥gilÆš jh‹
ifJ brŒ»‹nwh« vd¡
T¿dh®fŸ. Mdhš ï¥nghJ
mªj KÞÈ«fŸ ÉLÉ¡f¥
g£LŸsh®fŸ. ïjdhš mt®
fŸ ïªj¡ F©Lbto¥ò
fS¡F
K‰¿Y«
mªÃa
khdt®fŸ v‹gJ bjË
thƉW. Mdhš ï¥ nghJ
vªj ng¢irí« fhnzh«!
vŸKid msî Ia«
vGªâUªjhš Tl mt®fis
É£oU¡f kh£lh®fŸ.

nlÉ£ nAhšnk‹
bA£È?
‘bA£È’ v‹bwhU òâa
fjhgh¤âu¤ij m©ikÆš
26/11 v‹w 2008 K«ig¤
jh¡FjnyhL bghU¤â¥ ngá
tU»‹wh®fŸ.
ït® ïªâah tªjnghJ
ïªj ‘O Hotel’ X nAh£lY¡F¥
g¡f¤âYŸs nAh£lš NÇah

Éšyh-Éšjh‹ j§» ïUªjh
uh«. m¥nghJ mt® vL¤j
r®nt ï‹ mo¥gilÆšjh‹
ï¥nghJ F©Lbto¥gh«.
mt® gh»Þjh‹ csthË
vd¥ òUlh ÉL»‹wd®. mt®
mbkÇ¡f Fokf‹.
Mdhš
mtiu
mbkǡfh
ïªâahÉl«
x¥gil¡f
kh£nl‹
v‹»‹wJ.
k£L
kšy,
mtid mbkÇ¡fh br‹W
ÉrhÇ¡fyh«
v‹whš
mtndhL ïªâa mâfhÇfŸ
nenu rªâ¥gj‰F, ÉrhÇ¥
gj‰F
mDkâ
ïšiy
v‹»‹wJ mbkÇ¡fh! v§nfh
ïUªj rä« rškh‹ ït®fis
bašyh« ïªâah bfh©L
tªJ á¤âutijfis¢ brŒ
jh®fŸ. fhuz« bA£È
mbkǡfh
v‹w
át‹
fG¤J¥ gh«ò. á¡fh¡nfhÉš
it¤J mbkÇ¡fh k£Lnk
ÉrhÇ¡Fkh«.
(Mdhš
bA£ÈÆ‹ g¡f« beU§f
KoaÉšiy.)
mbkǡf
csî¤Jiw brhštij eh«
e«ãl nt©L«.
ïj‰F
K‹dhš ïnj K«igÆš xU
mbkÇ¡f‹ F©Lbto¥ò
fS¡F <.bkÆš mD¥ã¡
bfh©oUªjh‹. ã‹d® mt®
j¥ã¡f
it¡f¥g£lh‹.
mbkÇ¡fhîl‹ e£ig eho
jtÄU¡»‹nwh«. mj‰fhf
ekJ btËeh£L¡ bfhŸif
ia mbkÇ¡fhî¡F mlF
it¤J É£nlh«. MdhY«
bA£Èia ÉrhÇ¡f mDkâ¡
fɚiy mbkǡfh.

c©ik . . . ?
bkh¤j¤âš ïªj F©L
bto¥òfS¡F«
KÞÈ«

fS¡F« r«kªjÄšiy. khwhf
ïªJ¤Jt ÔÉuthâ fË‹
ift©znk ïªj¡ F©L
bto¥òfŸ.
Kj‹ KjÈš ïªj¡
F©Lbto¥ò¥ g‰¿a Érhu
izÆ‹ c¡»u«, ï¥nghJ
FiwªJ tU»‹wJ. g¤âÇif
fŸ f©L§ fhzhjij nghš
elªJ bfhŸ»‹wd. mâfkhf
ïij¥ g‰¿ vGJtâšiy.
ïJ g‰¿ ekJ ódh
Ã%g®T¿L« nghJ “ódh
F©Lbto¥ò
Érhuiz
mt®fŸ ÉU«òtJ nghš
KÞÈ«fis¤
ã¡F«
tifÆš ïšiy.
khwhf
ïªJ¤JtthâfŸ
g¡f«
âU«ò»‹wJ”. mjdhš ahU«
mâš m¡fiw fh£olÉšiy
v‹»‹wh®.

c©ikahd neh¡f«
mL¤J ghuÔa #djh
f£á¡F nt©lhj braš
x‹iw k¤âa fh§»uÞ muR
brŒa K‹tªjJ. mJ,
gh»ÞjhDl‹
ng¢R
th®¤ij v‹gij jhdhf K‹
tªJ m¿É¤jJ.
gh»ÞjhDl‹
ng¢R
th®¤ij v‹gJ TlhJ vd¢
brhšÈtU»‹wJ
ghuÔa
#djh f£á.
ïªj¥
ng¢Rth®ij
fis¤
jL¡f
Ãid¤j
ïªJ¤Jt thâfŸ ïij¢
brŒâU¡»‹wh®fŸ v‹gnj
ï¥nghija fÂ¥ò!
ïjid c©ik¥ gL¤J
tJ nghš, ïªj¡ F©L
bto¥òfŸ
Ãfœªjîl‹
g¤âÇiffS¡F¥ ng£o jªj
ãufhZ #hth£f® v‹w ghuÔa
#djh f£áÆ‹ (Spokes Person)
Clf
jftyhs®
vL¤j

vL¥ãnyna Terror and Talks will
mjhtJ
go together .
ÔÉuthjK« ng¢R th®¤ij
fS«
x‹whf¥ nghfhJ
v‹wh®. ïªj¥ ng£o gË¢
brd ïªj¡ F©L bto¥ig¢
brŒjt®fŸ
ït®fŸjh«
v‹gij R£o¡ fh£o‰W.
ï~jšyhkš gy eÉ Ã®kh‹
nrid v‹w ïªJ¤Jt
mik¥ig
rh®ªjt®fŸ
g¡f¤âš Ë¿U¡»‹wh®fŸ
(~¥u©£ iy‹ kh®¢ 12 / 2010)
not

Mfnt
ïªâah
gh»Þjh‹
ešYWit
ÉU«ghjt®fŸ brŒj brany
ïJ.
mâš ïªJ¤Jt
mik¥òfŸ
bt¿ão¤J
É»‹wd.

vÞ.v«. KZÇ~¥
f®fnuia
bfhiy
brŒjJ ah® v‹w üiy
vGâa KZÇ~¥ mt®fS«
ódhÉš jh‹ ïU¡»‹wh®fŸ.
mtiu v¢rÇ¡f ïJ elªâ
U¡Fnkh? vd eh« m¢r¥
g£nlh«.
mtÇl«
ngáanghJ, mt® všyht‰
¿‰F«
jahuhf
ïU¡f
nt©oaJ jh‹ v‹wh®
(mšyhà mtiu¡ fh¥gh‰W
th‹)
mtU«,
òydhŒî
KÞÈ«fŸ g¡f« nghfhjh
jhš òydhŒî XŒªJ nghdJ
ódh bto¥ãš v‹wh®.
ïªJ¤Jt thâfË‹
if t©z« v‹gjhš ódh
F©L bto¥ò gh»Þjh‹
bA£È v‹w brh‰fnshL
ËW
ÉL«.
mj‰F
nkšjh©o gh»Þ jhid¥
gʤnj fhy¤ijí« fijia
í« X£oÉLth®fŸ.
v«.Í.v«

kh®¢ 51
2010

ïÞyhK« ÉŠPhdK«
mšF®MÅ‹ m¿Éaš m¤jh£áfŸ

m¥Jš
[yh«
(nehãŸ)
m¿ªj
m¿Éaš

ïy¡»a¢ Rl®
uàk¤ uh#Fkhu‹

brš : 9443446903
52 kh®¢
2010

bkÇ¡fh, gh»ÞjhÅš yhT®, Inuh¥gh,
#¥gh‹, b#Üth k‰W« nfhyh® j§f¢
Ru§f«. . . . ïªj nyhnfõ‹fËš ï¡
f£Liu ef®ªJŸsJ.
vdnt
thrf®fS« Tlnt tunt©oaJ ïU¡F«.
rÇah. . . . ! buo!

m

c§fS¡F å¡ m©£ Þ£uh§ Ãô¡Ëa®
~ngh®Þ (Weak and Strong Nuclear Force) bjÇíkh. . .
? ònuh£l‹ eáî? guthÆšiy. všyh«
brhš»nw‹. ïbjšyh« F®MÅš brhšy¥g£o
U¥gjhf nehgš gÇR bg‰w ÉŠPhÅ brhš»wh®.
buh«gî« rªnjhõkhf ïU¡»wjšyth. . . !
m¥JÞ [yh« ït® ah®. . . ? ït®jh‹ 1979ïš bgsâf¤J¡fhd nehgš gÇir¥ bg‰w xnu
xU gh»ÞjhÅa®.
[yhÄ‹ ïs« taij ftŤjhš, xU
nkij vªj¢ NœÃiyÆY« cUthf Koí«
v‹gJ
bjËthF«.
1926ïš
ãwªjh®.
gŸË¥go¥ò yhTU¡F mUnf ‘#h§’ v‹w
lîÅš.
“1936-š gŸË MáÇa® vd¡F òÉ <®¥ig¥
g‰¿¥ ghl« brhšÈ¡ bfhL¤jhh. v¥go?
òÉ<®¥ò Éir v‹gJ všyh ïl¤âY«
ïU¡»wJ. Ä‹rhu« v‹W k‰bwhU Éir
ïU¡»wJ. mJ e« C® #h§»š Ä‹rhu« ïšiy.
Ä‹rhu¤â‰F üW ikš »H¡nf yhT®
nghfnt©L«. m¥òw« mQ¡ fUɉFŸ
vy¡£uh‹, ònuh£l‹ ït‰W¡FŸ Vnjh
Éiria¥ g‰¿¢ brhš»wh®fŸ mJ Inuh¥gh
Éšjh‹ ïU¡»wJ. m§nf nghf nt©L«!”
. . . . . ï¥go¥ gŸËÆš nghâ¡f¥g£l
[yh« bgsâf¤âš nehgš gÇR th§»ÆU¡
»wJ¡F mtuJ jÅ¥g£l ò¤ârhȤ jd« jh‹
fhuz«. mt® ïa‰ifÆny Vœikahf ïUªj
nghâY« mšyhà Ãu«g m¿î bfhL¤âUªjh‹.
[yh« 14 taâš, yhT® gšfiy¡fHf¤
nj®îfËš Kjš kh®¡ th§»ÆUªjh®. e‹whf¥
go¤J nf«¥Ç£{ gšfiy¡fHf¤âš fÂj«,

bgsâf«
ïu©oY«
nk‰go¤J lh¡l® g£l«
th§Ftj‰FŸ
gy¥gy
MuhŒ¢á¡ f£Liufis vGâ
Fɪjh®.
[yh« MuhŒ¢á bjhl§
»a nghJ ãugŠr¤âš eh‹F
Éj r¡âfŸ jÅ¥g£L¤ bj‹
g£ld.
1. òÉ<®¥ò r¡â
2. Ä‹fhªj r¡â
3. mQ¡ fU ɉFŸ
ïU¡F« Mf®õz r¡â ïâš
ïU tif
m. tYthd mQ¡fU
r¡â.
M. bkÈjhd mQ¡fU
r¡â.
Mf bkh¤j« 4 tif
r¡âfis¡
bfh©Ljh‹
ãugŠr ïa¡f§fŸ mid¤
ijí«òÇa it¡f KoªjJ.
òÉ <®¥ò r¡â c§fŸ
všnyhU¡F« bjÇí« v¿ªj
gªJ ÑnH ÉGtJ ïJ khâÇ
m¤jid <®¥òfS¡F« xU
r¡â
mJjh‹
òÉ<®¥ò
r¡â‹D Ãô£l‹ v‹»w
ÉŠPhÅ
f©Lão¤jh®.
rÇjh‹ v‹nwh«.
Ä‹fhªj
r¡âí«
c§fS¡F eyy gÇ¢ra«
ïU¡F«. fhuz« fu©£,
fhªj rkh¢rhu§fŸ m¤jid
í« ïâš ml¡f«. br‹w
ü‰wh©o‹
ã‰gFâÆš
~ghnul (Faraday), kh¡Þ btš
(Maxwell) ngh‹w ÉŠPhÅfŸ
Ä‹fhªjr¡âia
myá

MŒªJ ïWâÆš brh‹dh®
fŸ. ‘rÇjh‹’ v‹nwh«.
ïªj
ü‰wh©o‹
Jt¡f¤âš Uj® ngh®L (Ruther
Ford ) mQ¡f£l¤â‹ mik¥
ig ÉtǤjh®.
tYthd
mQ¡fU r¡âÆ‹ _y« jh‹
mQ¡f£ll mik¥ò bjË
thF«. m›tsî jh‹ v‹wh®.
ehK« ‘rÇjh‹’ v‹nwh«.
m¥ghlh,
M¢R¥gh,
bgsâfnk
ï¤jidjh‹
ïÅnkš ïªj 4ia bfh©L
ãugŠr ïa¡f§fis mid¤
ijí« òÇa it¤âl Koí«
v‹W
ÉŠPhd
cyf«
rªnjhõ¥g£L¡F bfh©o
U¡F« nghJjh‹. . . .
V‹ eh‹F. . . ? ïª
eh‹ifínk x‹W v‹W
brhšy Koahjh. ïªj¡ nfŸÉ
c§fS¡F ï¥ngh vG« K‹
ïªj ü‰wh©o‹ kfhnkij
I‹ÞilD¡F¤
njh‹¿
É£lJ.
mt® V‰bfdnt
r¡âiaí«, âl¥ bghUisí«
ïiz¡F« E=mc 2 v‹gij
Ã%ã¤jh® (ïJg‰¿a v‹
f£Liu
áªjid
ru¤âš
ifasî bghUŸ, flysî
M‰wš gh®¡fî«) ÉŠPhÅ
kh¡Þbtš mtU¡F K‹ng
Ä‹rhu« ef®tjhš, fhªjr¡â
V‰gL»wJ v‹W ïu©ilí«
ïiz¤J É£lh®.
bga®
Ä‹fhªj Éir.
I‹Þil‹
òÉ<®¥ò
Éiriaí«, Ä‹fhªj Éiria
í« ïiz¡F« Ka‰áÆš mt®
thœehË‹ ã‰gFâÆš gy
tUõ§fis¢ bryÉ£lh®.

I‹Þil‹ Çny£o
É£o (Realativity) á¤jhªj¤â‹
go òÉ<®¥ò v‹gJ NÇa‹,
rªâu‹,
elr¤âu§fŸ,
»uf§fŸ
ngh‹w
âl¥bghUŸfË‹ Fzkšy.
mt‰iw¢ R‰¿ ÆU¡F«
É©btË ÉisªâU¥ gjhš,
V‰gLtJ v‹»w òu£á
fukhd fU¤ij Ã%ã¤J¡
fh£odhY«, mtuhš Tl
òÉ<®¥ò, Ä‹fhªj rªâia
í«
x‹¿iz¡f
Koa
Éšiy.
I‹Þilnd Ka‹W
njh‰wjhŒ ïij mQf¥
gyng®
ga¥g£lh®fŸ,
I‹ÞilÅ‹ ôÅ ~igL
~ÕšL âaÇ (Unified Field Theory)
v‹»w 4 r¡âí« x‹wh¡»
xnu xU r¡âahf gÇzÄ¡»w
ôÅ ~igL âaÇ v‹gJ
bkh¤j ÉŠPhd cyf¤â‹
btW« fdthfnt ïUªjJ.
ï¥nghJjh‹
ekJ
f£LiuÆ‹ ehaf® m¥JÞ
[yh« ïªj 4 r¡âfis¥ g‰¿
MuhŒªjh®. m¥JÞ [yh«
ïªj¥ ãu¢ridia ntW xU
nfhz¤âÈUªJ
mQ»
ãugŠr¤J eh‹F r¡âfËš
ïu©il ïiz¥gâš Äf¥
bgÇa bt‰¿ia f©lh®
[yh«, “òÉ<®¥ò Éiria¤
j‰nghij¡F É£LÉLnth«.
Ä‹fhªj
Éiriaí«
bkÈjhd mQr¡âiaí«
KjÈš rªâ¥ngh«” v‹W
Ka‰á brŒjh®.
X® vy¡£uh‹ V‰gL«
Ä‹fhªj Éiria¤ j¡f
fUÉfis¡ bfh©L mâf

kh®¢ 53
2010

öu¤âš Tl czuKoí«.
Mdhš
mQ¡fUɉFŸ
ïU¡F« bkšÈa Éir mj‹
Mâ¡f¤âš ÄfÄf f«Ä
ahdJ. xU br‹oÛ£lÇš
üWnfho nfho gh«jh‹
mj‹ Mâ¡f« guî»wJ.
buh«g buh«g F£oahd r¡â
ïJ.
ïjDl‹ gutyhf
Mâ¡f« bfh©l Ä‹r¡âia
ïiz¤J ïu©L« Mjhukhf
x‹nw x‹Wjh‹ v‹W
Ã%ã¡f buh«g áuk¥g£L
bt‰¿ f©lh® m¥JÞ [yh«.
mL¤J ïªj¥ ãugŠr«
gil¥gj‰fhfnt všyhnk
nr®ªâUªj ãugŠr¤ij kfh
bto¥ghš áj¿¥ nghF«go
brŒjjhf F®MÅš,
“Mu«g¤âš
thd«
v‹W« óÄ v‹W« jŤ
jÅahf ïšyhkš x‹whf
ïUªjij ehnk ãǤjik¤
njh«”
(F®M‹ 21:30)
ïªj r«gt¤ij ÉŠ
Phd cyfK« V‰W¡ bfh©
lJ.
mªj kfhbto¥ã‹
nghJ
cZz«
ÄfÄf
mâfkhf ïUªjJ. v›tsî
cZz«. . . ?
v‹W
nf£gt®fS¡F, g¤J¡F¥ ã‹
gâidªJ irg® ngh£L¡
bfhŸS§fŸ. m¤jid o»Ç
cZz«! mJ ãugŠr Mu«g
fhy¤âš, ï¥nghJ, mjhtJ
1500 nfho tUõ§fS¡F¥ã‹
ãugŠr« KGtJ« gutyhf¡
F註J
F註J
nghŒ
ikdÞ 278 o»Ç¡F tªJ
É£lJ.

54 kh®¢
2010

m¥JÞ
[yh«
ãugŠr¤â‹ Mu«g fhy¤â‹
nghJ Ä‹fhªj Éirí«
mQ¡fUî¡FŸ
Éirí«
x‹whf ïUªjJ.
ïªj
x‹whf¤jh‹
ïUªjj‰F
v‹gj‰FÇa Ioah m¥JÞ
[yhK¡F »il¤jJ F® MÅ‹
nk‰f©l trd«jh‹ v‹gij
m¥JÞ[yh« xU ng£oÆ‹
nghJ brh‹dh®.
ãugŠr¤â‹ cZz«
ï‹iw¡F Äfî« FË®ªJ
É£ljhš (278 o»Ç) mQ¡
fUî¡FŸ Éirí« buh«gî«
å¡ M»É£lJ v‹W áªâ¤
jh®. ïij ïUgJ tUõ«
áªâ¡f nt©oÆUªjJ. mj‹
ã‹ Ã%ã¡f KoªjJ.
ãugŠr¤â‹
Mu«g
fz¤âš ïªj eh‹F r¡âfS«
xnu r¡âahf ïUªJ ehŸgl
mit jŤjÅna ãǪjd
v‹»w áªjid¡F fhuz
f®¤jh m¥JÞ [yh« v‹gij
ÉŠPhd« cyf« V‰wJ.
[yhK¡F
nehgš
gÇR«
»il¤jJ.
mtÇl«, “Ä‹fhªj Éir
iaí« mQ¡fUî¡FŸns
cŸs Éiriaí« v¥go c§f
shš xUnru áªâ¡f KoªjJ. .
.?” v‹W nf£lnghJ,
“x›bthU
tÞJ¡
fisí« n#ho n#ho ahf eh«
gil¤âU¡»‹nwh«. ïjid¡
bfh©L Ú§fŸ ešYz®¢á
bgWå®fshf!”
F®M‹ (51:49)
v‹»w ïªj F®M‹
trd¤ij nk‰nfhŸ fh£odh®
[yh«.

1967š [yh« m¿É¤j
ïªj xU§»izªj á¤jhªj«
bkšy bkšy x¥ò¡ bfhŸs¥
g£lJ¡F¡ fhuz« gÇnrh
jidfËš mit Ã%ã¡f¥
g£ljhš, b#ÜthÉš MW
»nyhÛ£l®
Úsfhªj«
mik¤j M¡[ynu£l®fËš
Ä‹JfŸ fis¤ Ju¤â,
ntf¥gL¤â, nkhjit¤J,
ãugŠr¤J Mu«g fhy¤J
cZz Ãiyia c©lh¡f
KoªjJ.
mªÃiy Æš
[yhÄ‹ fz¡F¥go “bt¡l®
ngh[h‹fŸ ( Vector Bosons )”
v‹»w fz neu¤J fŸfŸ
c©lhf nt©L«. mij
Ã%ã¡f KoªJ, [yh« ngh£l
fz¡F rÇba‹W x¥ò¡
bfhŸs¥g£lJ.
ï¥nghJ [yh« _‹
whtJ Éirahd tYthd
mQ¡fUÉirÆš ftd«
brY¤âdh®. ïJî« mnj
jh‹ v‹W Ã%ã¡f¤ njit
ahd cZzÃiyia c©lh¡
f¡Toa fUÉfŸ cyf¤âš
ïšiy. ïjdhš kiwKf
khd Ã%gz« njL»wh®fŸ..
mJjh‹ nfhyh® gÇnrhjid.
ïªâa #¥ghÅa ÉŠ
PhÅfŸ Äf¢ áwªjt®fis¤
njo¥ ão¤J xU T£l
ik¤J V‰gL¤âa gÇnrhj
id ïJ. jiu k£l¤â‰F
VHhÆu« mo Ñœ Rkh® 158 l‹
ïU«ò¤
jfLfis
xU
Fˮgjd
miwÆš
mik¤jh®. ï¤jid MH«
V‹. . .? R‰W¥òw¤âš vªj
Éjkhd fâÇa¡fnkh, fhÞÄ¡
fâ®fnsh TlhJ. gÇnrhj

id bf£LÉL«.
xU
tUõ¤âš ïu©L jlit
nah, Ċᥠnghdhš _‹W
jlitnah m¤jid l‹
ïU«ãš cŸs nfhlhDnfho
ònuh£lh‹fËš 3 ònuh£lh‹
eáî ( Proton Decay ) v‹»w
Éisî¡F cŸsh» X® vâ®
vy¡£uhdhf ( Anti- Electron )
khW« nghJ xnu xU btË¢r
¥shZ mo¡F«.
ïªj
btË¢r¡ FŠrhd ~ngh£lh
nd ( Photon ) ms¡f ÄfE£g
khd
btˢr
bgU¡f¡
fUÉfis m¤jid l‹
ïU«ig¢ R‰¿Y« mik¤J
xU tUõ« #¥ghÅa, ïªâah
ÉŠPhÅfŸ Ru§f¤joÆš
fh¤âUªjh®fŸ. ïªj ònuh£
lh‹ eáî V‰glyh« v‹W
ô»¤J¢ brh‹dt® m¥JÞ
[yh«.
tYthd
mQ¡fU
r¡âí«, Ä‹fhªj r¡âí«
Mjhukhf x‹Wjh‹ v‹whš,
tYthd r¡âahš f£L©o

U¡F«
nfhlhD
nfho
ònuh£lh‹fËš x‹whtJ
eáa nt©L«. eáªJ M‹£o
vy¡£uhdhf khW« nghJ xU
¥shZ mo¡f nt©L«.
mo¤jjh. . . ? mo¤jJ
btšl‹ [yh« btšl‹!
¥shZ mo¤jJ. nfhyh®¡
fhu®fŸ _‹W eáîfis¥
gh®¤jh®fŸ. #¥ghÅš ïu©L
gh®¤jh®fŸ. mbkÇ¡ fhÉš
khWglÉšiy v‹» wh®.
“âU¡F®M‹ nghâ¥gJ
ïa‰ifÆ‹ ïa¡f§fis¢
áªâ¤J gh®¤J áUZoÆš
cŸs M¢r®a¤ij m¿tnj”
v‹»wh®.
thrf®fns,Ú§fŸ
v¥nghJ Muha¥ ngh»Ö®fŸ. .
. ? ï‹D« ïªj cyf¤J¥
ãu¢ridfŸ Ô®ªJ Él Éšiy!
óf«g« v¥nghJ tU»wJ. . . ?
RdhÄ v¥go jh¡F»wJ. . . ?
vÇkiy FKW»wJ. . . ? óÄÆ‹
bt¥g¤ij v¥go Fiw¥gJ. .

? vŒ£Þ¡F«,nf‹rU¡F«
kUªJ v§FŸsJ. . . ?
É©btËÆš
ga¡F«
mªj VGghijfŸ v§FŸsJ.
. . ? ï¥go mL¡f¡fhd
ãu¢idfŸ.
“eãna!
ïªj¡

Mid¡ bfh©L kiyfŸ
efU«goahfnth
mšyJ
óÄia¤ J©L J©lhfnth
mšyJ ku¤jt®fis¥
ngR«goahfnt
brŒj
nghâY« mt®fŸ e«ã¡if¡
bfhŸs kh£lh®fŸ”
F®M‹ (13:31)
“mt®fŸ ïªj¡ F®
Mid MuhŒªJ¥ gh®¡f
nt© lhkh. . . ? mšyJ
ït®fSila cŸs§fŸ ÛJ
ó£lh¥ ó£o jhËl¥g£L
É£ljh. . ?”
F®M‹ (47:24)

kh®¢ 55
2010

blšÈÆš elªj khbgU« fU¤ju§f«

“ïÞyhK« ïju kj§fS«
X® fU¤J¥ gÇkh‰w«”
lh¡l® ôR~¥ mšf®shÉÆ‹ Mjuîl‹
jhUš ïÞyh« rh®ãš itfiw btË¢r« MáÇa® g§nf‰wh®!
FoauR Jiz¤ jiyt® lh¡l® v«. AÛ¤ m‹rhÇ mt®fŸ
bjhl§» it¤jh®!
ÞyhÄa
kh®¡f
m¿P®fŸ mid
tU« x‹W nr®ªâl
nt©L«. vªj xU
ãu¢idia vL¤J¡
bfh©
lhY«
kh®¡f
m¿P®fŸ
x›bthUtU«
x›bthU
fU¤ij¢
btËÆL»‹wh®fŸ. ïjdhš
ghku k¡fŸ FH«ã¥ nghŒ
ÉL»‹wd®. ãu¢idfËš
ntW ntW fU¤J¡ fis¡
bfh©l
kh®¡f
m¿P®
fbsšyh« x‹whŒ mk®ªJ
MΔ
brŒJ
ï‹d¥
ãu¢id¡fhd
﨔

fh£Ljš ïJjh‹ vd¢
brhšÈ
Él
nt©L«.
ïjdhš fU¤JntWghLfŸ
jiybaL¡f kh£lh. fU¤J
ntWghLfŸ ËW nghdhš
KÞÈ«fŸ áW áW FG¡
fsh»¥ ãÇa kh£lh®fŸ. gy
ÄH¡f kh£lh®fŸ. nfhiH
fshf kh£lh®fŸ.”

ï

v‹bwšyh« kd¥ghš
Fo¤J thœehis¥ ghHh¡»a
t®fS¡F xU e‰brŒâ. c§fŸ
Mir ‘Jth’ Ãiwnt¿‰W.
Mkh«! cy»YŸs gš
ntW kh®¡f m¿P®fS«,

56 kh®¢
2010

g š n t W
á ª j i d
ngh¡Fila
k h ® ¡ f
m¿P®fS«
x ‹ w h Œ
ïizªâU¡
»‹wh®fŸ.
m j ‰ F
“cyf KÞÈ«
m¿P®fË‹
FGk«” “Inter
national Union for Muslim Scholars”

vd¥ bga® N£o ïU¡»‹wh®
fŸ - MÈ« cykh fî‹áš.

cyfkh®¡f m¿P®fË‹
FGk« : cW¥ãduhf:
ïâš jukhd ïÞyhÄa¡
fšÉ¡ Tl§fËš fšÉ f‰w
kh®¡f
m¿P®fŸ
ah®
nt©LkhdhY« cW¥ãduhf
Mfyh«.
m~jšyhkš jh§fshf
nt m¿it¤ njo¥ bg‰W
kh®¡f Étfhu§fËš nj¿a
t®fŸ, mDgt m¿it¥
bg‰wt®fŸ
ït®fS«
m§f¤âd®fshf M»lyh«.

ï¥nghJ ïªj¡ FGk«
ïa¡f« - f¤j® eh£il
ikakhf¡ bfh©L ïa§F
»‹wJ.
ï¥go kh®¡f m¿P®fŸ
cyfmsÉš x‹W g£oU¡
»‹wh®fŸ.
ït®fŸ
j‰fhy
NœÃiy Æš ïÞyh¤â‹ ÛJ
bjhlU«
jh¡Fjšfis
fU¤âš bfh ©L ïÞyh¤â‹
ca®it í« ÉGÄ a§fisí«
ÉǤ Jiu¡f vL¤Jiu¡f
cybf§»Y« fU¤ju§f§fis
el¤â tU»‹wh®fŸ.
ï¥gobahU fU¤ju§f«
jh‹ bg¥UtÇ 20,21 (2010)

M»a ehŸfËš blšÈÆš
#hÄah ÄšÈah gšfiy¡
fHf¤âš eilbg‰wJ.

lh¡l® ôR~¥ mšf®shÉ
fU¤ju§f¤â‰F “ïÞyh
¤â‰F«, »H¡»ªâa ehLf
ËYŸs kj§fS¡FÄilna
X®, r®tnjr fyªJiuahlš”
“ International Dialogue Between
Islam and Oriental Religions ” v‹W bga® it¤âUªjh®fŸ.
(MyÄ cykh fî‹áš).
fU¤ju§f¤âš
cyf
kh®¡f m¿P®fË‹ FGk¤â‹
jiyt® lh¡l® nõà ôR~¥
mšf®shÉ mt®fŸ fyªJ
bfhŸsÉUªjh®fŸ. bg¥UtÇ
18M« njâ mt®fŸ X®
mWit Ợir¡F cŸsh»l
nt©oaâUªjhš mt®fshš
fyªJ bfhŸs ïayÉšiy.
Mdhš
mt®fË‹
ãujhd cjÉahsU« cyf
kh®¡f m¿P®fË‹ FGk¤â‹
bghJ brayhsUkhd mä
mš fushÉ mt®fŸ fyªJ
bfh©lh®fŸ. ït®fŸ f¤j®
gšfiy¡fHf¤â‹ nguháÇ
auhfî« gÂah‰¿ tU»‹wh®
fŸ.
mt®fSl‹
f¤j®
gšfiy¡fHf¤â‹ Jiz
ntªjU«,
cyf
kh®¡f
m¿P®fË‹ FGk¤â‹ brayf¢
brayhsUkhd
nguháÇa® ïòwhÏ« rhÈà
mš beŒÄ - mt®fS« fyªJ
bfh©L ciuah‰¿dh®fŸ.
nguháÇa® ieŒÄ mt®fŸ
f¤j®
eh£o‹
jiyef®
nlhAhÉYŸs Intefaith dia
logue ïju kj e«ã¡if
fSl‹ fyªJiuahL« ikŒ
a¤â‹
jiytuhfîÄU¡
»‹wh®fŸ. ïu©L ehŸfŸ
ïilÉlhkš elªj ïªj

kheh£oid ïªâa FoauR
Jiz¤ jiyt® KA«k¤
AhĤ m‹rhÇ mt®fŸ âwªJ
it¤jh®fŸ. Jt¡f ciuia
M‰¿dh®fŸ.
(Äifªj
òŸËÉgu§fSl‹ fU¤jhH
Ä¡f ciuahf mJ ïUªjJ ï‹õh mšyhà ciu m¢rh»
iftu¥bg‰wJ«
itfiw
thrf®fS¡F¤
jÄÊš
jUnth«)
RthÄ yºÄ r§fuh¢
rhÇah® mt®fŸ ifÆš Ú©l
joíl‹ tªj mk®ªjh®fŸ.
ciuÆš mt®fŸ mo¡fo “yh
ïyhAh ïšyhà” v‹gij
KÞÈ«fŸ c¢rÇ¥gJ nghš
ruskhf c¢rǤjJ mid
tiuí« ft®ªjJ. mnj nghš
bgUkhdh® ([š) mt®fË‹
bgaiu¡ F¿¥ãL« nghbjš
yh« [šyšyhA& miyÏ
tršy« vd¡ F¿¥ã£lJ«
fyªJiu ahliy¡ ftŤJ
tªjt® fËl« Äifahd
fubthÈia¥ bg‰wJ. mnj
neu¤âš
j‹Dila
fU¤J¡fis
bjËthf
vL¤Jiu¤jh®. ïªJ kj¤â‹
bgauhš el¡F« ghár¤ij
mt® V‰W¡ bfhŸsÉšiy.
Ó¡»a kjFU ifÆš
thGlD« mj‹ ïU¥ãlkhd
j§f Ãf® ciwílD« tªjJ«
mtU« “gaA«g®”KA«k¤
([š)
v‹W
brh‹dJ«,
KA«k¤ ([š) mt®fË‹
bgaiu¡ F¿¥ãL« nghbjš
yh« ÃW¤â (Peace be upon him )
mt®fŸ
ÛJ
rhªâí«
rkhjhdK«
c©lhf£L«
v‹W T¿aJ« MŒths®fis
ft®ªjJ k£Lkšy, Ãiwthd
f©Âa¤ijí«
bg‰W¤
jªjJ.

mnah¤â ãuâÃâ
mnah¤âÆÈUªJ ífhš
»nõh®
õhu‹
rhÞâÇ
mt®fŸ ïªJ¡fË‹ ãuâÃâ
ahf¡ fyªJ bfh©lh®fŸ
ït® “mnah¤âah MthÞ”
v‹w g¤âÇifia el¤â
tU»‹wh®.
jdJ ciuÆš
ghgÇ kÞͤ ïo¡f¥
g£lnghJ 200 KÞÈ«fŸ
bfhiy brŒa¥g£lh®fŸ. 16
KÞÈ«fis
nfh¥
igfËš f£o ïG¤J¢ br‹W
vǤJ¡ bfhiy brŒjh®fŸ.
ïªJ kj¤â‹ bgauhš
ïjid brŒtij¡ f©L
eh‹ bt£f¥g£nl‹. v‹id
í« mt®fŸ mªj KÞÈ«
fSl‹ vǤâU¡f nt©L«.
“ghgÇ kÞͤ”-I ïo¤j
t®fŸ c©ikahd ïªJ¡
fsšy. khwhf ïªJ kj¤â‹
bgauhš ãiH¥ò el¤â¡
bfh©oU¥gt®fŸ” v‹W
T¿dh®.

gªö¡ thyhÉ‹ kW¥ò
F#uh¤ïÈUªJ fyªJ
bfh©l nguháÇa® gªö¡
thyh mt®fŸ, “ïªJ kj¤â‹
ãuâÃâfŸ brhšY« vªj
knfh‹dj ng¢Rfisí«
eh‹ V‰W¡ bfhŸs kh£nl‹.”
“$ uhkÇ‹ bgaiu¢
brhšÈ f‰gÊ¡»‹wh®fŸ.
ïªj <d¢ braÈY« Äfî«
ÑHhf elªJ bfhŸ»‹wh®fŸ.
ïªJ kj¤â‹ bgauhš ïªj
<d¤jd§fis
ïÊ
brašfis brŒgt®fis
F#uh¤âš âdK« rªâ¤J¡
bfh©oU¡
»‹nw‹.
mt®fnshL âdK« nghuho¡
bfh©oU¡»‹nw‹.”

kh®¢ 57
2010

“v‹ å£ilí« cwÉd®
fisí« ïHªnj‹. MdhY«
eh‹ nghuhLtij ÉlÉšiy.
gy Kiw v‹ cÆiu¥ g¿¡f
Ka‰á brŒjh®fŸ. Mdhš
vd¡F mšyhà F¿¤j neu«
tuhjjhšthœªJ bfh©oU¡
»‹nw‹”
ïªJ kj« mjid¥
ã‹g‰Wgt®fis
kÅj®
fshf thœªâl¡ f‰W¤ ju
jt¿É£lJ v‹gnj eh£L
el¥ò, eh« f©zhš f©l
mDgt«, c©ik.
ekJ
thœî«, tuyhW« cu¡f
KH§F« c©ik.”
“ïªJkj¤â‹ bgauhš
ïªj mÃaha§fS¡bfšyh«
jiyik t»¤jt® ï‹D«
Kjštuhf tu Koí« v‹whš
ïJ v‹d muáaš îza¢
r£l«? v‹d #dehaf«?
òÇaÉšiy. #dehaf« ïªâ
ahÉš njh‰W¥ nghŒÉ£lJ.
ïªJ kj« Äfî« ešy kj«
v‹gij braÈš fh£l£L«
m¥nghJ k£Lnk mjid
v‰W¡
bfhŸs
Koí«.
ïJngh‹w
mu§f§fŸ
gyid jU«” v‹wh®.
fU¤ju§»š
fyªJ
bfh©lt®fŸ,
nkhoƋ
bfhL§nfh‹ikÆ‹
ќ,
mtidna v⮡F« xU
khåuid
rªâ¤jh®fŸ.
(gªö¡
thyh
mt®fŸ
itfiw¡F jÅahf f£Liu
fis
mD¥g
x¤J¡
bfh©LŸsh®fŸ) ï‹õh
mšyhà ïÅ itfiw¡F
mt®fS« vGJth®fŸ. mt®
fŸ M§»y¤âš vGJth®fŸ.
eh« jÄÊš jUnth«. gªö¡
thyh mt®fŸ, gy M§»y
g¤âÇiffËY« ï¥nghJ
vGâ¡ bfh©oU¡»‹wh®fŸ.

58 kh®¢
2010

brŒÆ¤ õh mä éyhÅ
fZÛiu¢ rh®ªj éyhÅ
mt®fŸ fyªJ bfh©lh®fŸ.
mt®fŸ Ú©l ehŸfshf
fZÛÇš fs¥gÂ, nghuh£l«
vd thœªJ tU»‹wh®fŸ.
mt®fŸ
ïÞyh¤ij
Vida k¡fS¡F vL¤J¢
brhštnj ekJ flik. ïÞ
yh¤â‰F ïizahd kh®¡f«
vJîÄšiy. ïij ikakhf¡
bfh©nl fU¤JiuahlšfŸ
eilbg‰¿l
nt©L«”
v‹wh®fŸ.
cUJ bkhÊÆš mt®fŸ
M‰¿a ciu¡F tÇ¡FtÇ
fubthÈ.
mt®fŸ
ngá
mk®ªjã‹ Rkh® 10 ÃÄl§fŸ
bjhl®ªJ Muthu«.
mt®fŸ
mu§f¤ij
É£L
btËna¿a
ã‹,
mt®fnshL bgU« T£lK«
btËna br‹W mtnuhL
ciuaho¡bfh©oUªjJ.
#hÄah ÄšÈah, gš
fiy¡fHf¤ij¢
rh®ªj
khzt®fS« Ú©l neu«
mstshÉdh®fŸ.
brŒa¤ mäõh éyhÅ
mt®fŸ fZÛÇš jh‹ bfh©l
Ãiygh£o‰fhf
gyKiw
r§f¥gÇthu§fshš jh¡f¥
g£lh®fŸ, MdhY« jdJ
fU¤J¡fËš cWâahf ËW
tU»‹wh®fŸ. gy á¤âutij
fisí« mDgɤâU¡»‹wh®
fŸ.
“Ó¡»a kj«” g‰¿ elªj
MŒÉ‹ nghJ ciuah‰¿a
“A®nd¡
᧔
mt®fŸ
ïªâahÉ‹ muáaš îza¢
r£l« ïªJ muáaš îza¢
r£lkhfnt mikªJ É£lJ.
mjid všyh k¡fS¡F«
bghUªJ« msÉš âUªâl
nt©L« v‹wh®fŸ.

ò¤jkj¤â‹ ãuâÃâ
fS« ïnj fU¤ij tÈíW¤
âdh® fŸ.

btËeh£L ãuâÃâfŸ
f¤j®
gšfiy¡fHf
nguháÇa®fŸ mšyhkš ïju
eh£L¥
ãuÃâfshf,
ne¥ghËÈ UªJ, jhnkhj®
f›j«, rŠÓthÅ nrth r§,
nfrh¥ ãurh¤ M»nah®
ïªJ¡fË‹ ãupjÃâfshf¡
fyªJ bfh©lh®fŸ.
neghs¤âÈUªJ tªJ
fyªJ
bfh©l
KÞÈ«
ehlhSk‹w
cW¥ãd®
neghs¤âš 16 KÞÈ«fŸ
ehlhSk‹w cW¥ãd®fshf
ïU¡»‹wh®fŸ
v‹w
brŒâia¢
brh‹dnghJ
midtNj
òUt§fS«
ca®ªjd. ne¥ghŸ k¡fŸ
bjhifÆš KÞÈ«fŸ 4
rjÉ»j«.
m¤njhL KÞÈ«fŸ
ÛJ el¡F« mÃaha§fisí«
g£oaÈ£lh®
jhnkhj®
f›j«. mt®fŸ, m©ikÆš
ne¥ghs¤âš g¤âÇif¤Jiw
ÆY« bjhiy¡fh£á Jiw
ÆY« K‹ndhoahf Ëw
KÞÈ« ‘r#h¤’ v‹gt®
g£l¥gfÈš bfhiy brŒa¥
g£lij
ntjidnahL
Ãidî T®ªjh®.

gh»Þjh‹ ãuÃâfŸ
gh»ÞjhÅÈUªJ
EÞu¤
ÄÞuh
K‹dhŸ
gh»Þjh‹ muá‹ ãujhd
brayhs®, MÇÞ Fk® á§
v‹w gh»Þjh‹ ehlhSk‹w
cW¥ãd® fuh¢áia¢ rh®ªj
rnfhjÇ
êyh
fuhoah
M»nah® fyªJ bfh©lh®
fŸ.

“MÇÞ Fkh®” v‹w
gh»Þjh‹
ehlhS
k‹wcW¥ãd® ngáL« nghJ,
gh»Þjh‹ ehlhSk‹w¤âš
10 ïªJ cW¥ãd®fŸ Ãuªju
khf ïl« bgW»‹wh®fŸ.
mnj nghš 10 Ó¡»a cW¥ãd®
fS« ïl« bgW»‹wh®fŸ.
ït®fŸ nj®ªbjL¡f¥gl
Éšiy v‹whš ït®fŸ
Ãakd« brŒa¥gLth®fŸ.
ïJ gh»ÞjhÅ‹ muáaš
îza¢ r£l¤â‹ áw¥ò
V‰ghL v‹wh®fŸ.
jh‹ ïJngh‹w Ãa
kd« brŒa¥g£l cW¥
ãdušy khwhf, ethÞ bõߥ
mt®fË‹ mthÄ ä¡ f£á
Æ‹ ‘Rt¤’ gFâÆÈUªJ nj®
jÈš nj®ªbjL¡f¥g£l cW¥
ãd® v‹gijí« bjÇɤjh®.
‘Rt¤’ gFâ jhÈg‹
fË‹ ão¡FŸ tªj bjhl¡f
ehŸfËš elªj ngh®fshš
Äfî« fodkhd NœÃiy
fis¢
rªâ¡f
nt©o
ïUªjJ. ï¥nghJ Û©L«
mikâahf
ïU¡»‹wJ”
v‹wh®fŸ.
vªj ÃiyÆY« KÞÈ
kšyhjt®fS¡F
vªj¥
ãu¢idíÄšiy. mo¡fo
KÞÈ«fS¡»ilnajh‹
ãu¢id v‹wh®fŸ.
mnj nghš rnfhjÇ
êyh fuhoah ngáL«nghJ,
ïªâahÉš
gh»ÞjhÅš
thG« ïªJ¡fis¥ g‰¿
bghŒfS« òidªJiufSnk
gu¥g¥gL»‹wd.
mit
c©ik mšy. v§fŸ eh£oš
gh»ÞjhÅš eh§fŸ Äfî«
áw¥ghfnt thœªJ tU»‹
nwh«.

gh»ÞjhÅš
eh§fŸ
v§fŸ âUehŸfis¡ bfh©
lhoL« msî¡F k»œ¢áahf
ïªJ¡fŸ ïªâah Éš k»œ¢á
ahf j§fŸ âUehŸfis
bfh©lhoajhf bjÇaÉšiy.
ïjid
ï§nf
tªâU¡F« g¤âÇifahs®fŸ
Rtd¤âš bfhŸs nt©L«
v‹wh®fŸ.
“áwªj jftš bjhl®òfŸ
ïªâahî¡F« gh»ÞjhD¡F
Äilna cŸs cwîfis
tY¥gL¤J«.
m¤njhL,
ïªJ¡fS¡F« KÞÈ«fS¡F
Äilna áwªj cwîfisí«
kyu¢ brŒâL«, btW¥òfŸ
Fiwí«” v‹wh®.

ïy§if eh£L¥ ãuâÃâ
ïy§ifÆÈUªJ tªj
ãuâfËš K¡»akhdt® Mam
R¡ß mt®fŸ ò¤jkj¤ij¥
g‰¿ nk‰bfh©l MŒî«
mjid
mo¥gilahf¡
bfh©l
fU¤JiufS«.
midtiuí« ft®ªjJ.
“ò¤jkj¤â‹ ïy¡»a§
fisí«
j¤Jt§fisí«
muò¡fŸ muò bkhÊÆš bkhÊ
bga®¤j
ã‹dnu
mit
cy»‹ ïju gFâfS¡F¥
guɉW v‹gij tuyh‰W
Mtz§fnshL Ã%ã¤jh®fŸ.
m¤njhL ò¤j kj¤â‰F áy
ïÞyhÄa ÉGk§fns mo¥
gilahf mikªjJ v‹gij
í« bjËîgL¤âdhhfŸ.”

fU¤J¥ gÇkh‰w§fË‹
fs«
ï¥go gšntW kj¤
âdU« j§fŸ fU¤J¡fis
gÇkh¿¡bfhŸS« áwªj js
khf fskhf khehL mikªjJ.

cybf§»YÄUªJ Rkh®
450
ãuâÃâfŸ
fyªJ
bfh©lh®fŸ.
br‹id jhUš ïÞyh«
~gî©nlõ‹ rh®ãš mj‹
jiyt®, K. Fyh« KA«k¤
mt®fŸ fyªJ bfh©lh®fŸ.
Ãfœ¢áfis ÄšÈ bf#£
v‹w
g¤âÇif
MáÇa®
#hgUš
ïÞyh«
fh‹
#khm¤nj ïÞyhÄ, ÄšÈ
fî‹áš, #hÄah ÄšÈah
gšfiy¡fHf«
M»ait
V‰ghL brŒâUªjd.
mk®îfis “#hgUš
ïÞyh«fh‹” mt®fŸ xU§
»iz¤jh®fŸ.
Ãfœ¢áfŸ,
‘#hÄah
ÄšÈah gšfiy¡fHf tshf«
m‹rhÇ mu§f¤âš elªjd’.
blšÈÆÈUªJ
ekJ ÃUg®
clD¡Fl‹
bkhÊ
bga®¥òfis bkhÊ bga®¤J
jªâL« ïaªâu« njit¥
g£lt®fS¡F
tH§f¥
bg‰wJ.
ïªj¡
fUÉia¤
jiyÆš
bghU¤â¡
bfh©lhš ngRgtÇ‹ ciu,
eh«ÉU«ò« bkhÊÆš ek¡F¡
nf£F«. muã, jÄœ, M§»y«,
cUJ M»a bkhÊfËš ïªj
cldo bkhÊ bga®¥ò¡ fUÉ
ciufis¢
brÉkL¤âl
cjÉaJ.
ïjdhš
mu§f¤âš
eilbg‰w Éthj¤âš mid
tU«
Jo¥òl‹
fyªJ
bfh©lh®fŸ.

kh®¢ 59
2010

f«¥ô£l®

f«¥ô£l® fšÉ
MS OFFICE - TABLE LAYOUT TOOLS
t.

1

2

nj®î gŸË/ fšÿÇ M©L
S.S.L.C »u[‹£
nkšÃiy¥
gŸË

1989

+2

1991

»u[‹£
nkšÃiy¥
gŸË

3

B.Sc.

»u[‹£
nkšÃiy¥
gŸË

1994

br‹w ïjÊš Table Tool
Bar š cŸs Design Tool fis
cgnahf¥gL¤JtJ v¥go
v‹W gh®¤njh«. ïâš mL¤
jjhf
K¡»akhf bjǪJ
bfhŸs nt©oaJ Layout Tool
fis¥ g‰¿.
Layout Tool ghÇš cŸs
Select Tool xU m£ltizÆš
cŸs xU Column, xU brš,

mšyJ xU tÇir mšyJ
bkh¤jkhf xU m£ltiz
iana nj®î brŒa cjî»wJ.
Layout š cŸs Delete
Option I »Ë¡ brŒjhš
tu¡Toa bkDÉš Delete
Cells, Delete Column, Delete Row,
Delete Table ngh‹w Optionfis

nj®î brŒJ xU bršiynah,
xU
fhy¤ijnah,
xU
tÇirianah, mšyJ x£L
bkh¤jkhf xU m£ltiz
ianah Delete (Ú¡fyh«)
brŒayh«.
Insert Above
v‹w
g£lid cgnahf¥gL¤â xU
tÇiria EiH¡fyh«. c§f

60 kh®¢
2010

Sila bksÞ ghŒ‹l® vªj
ïl¤âš ïU¡»wnjh mjhtJ
m£ltidÆ‹ vªj ïl¤âš
Ú§fŸ ïU¡»Ö®fnsh mªj
ïl¤â‰F nkny xU tÇir
òâjhf cUthF«. Insert Left
ïlJòw¤âš xU Column òâjhf
cUth¡fî« Insert Right tyJ
òw¤âš xU Column òâjhf
cUth¡fî« Insert Below ÑnH xU
tÇiria òâjhf cUth¡fî«
cjî«.
mnj
nghy
Ú§fŸ
V‰bfdnt cUth¡» it¤
JŸs x‹W¡F nk‰g£l
bršfis x‹whf ïiz¤J
xnu bršyhf kh‰Wtj‰F Merge
Cells v‹w Option cjî»wJ. Split
v‹w Option _y« xU
Cell
bršiy ïu©L¡F nk‰g£l
ãÇîfshf ãÇ¡fyh«.
xU
ntis c§fŸ nlãisna
ïu©lhf
ãÇ¡fnt©L
bk‹whš vªj ïl¤âÈUªJ
nlãis ãÇ¡f nt©Lnkh
mªj ïl¤âš »Ë¡ brŒJ
nj®î brŒJÉ£L ã‹d® Split
Table v‹w Option I nj®î
brŒí§fŸ.
c§fSila nlãis
bkh¤jkhf nj®î brŒJ ã‹d®
Distribute Rows Evently v‹w Option
I bfhL¤jhš všyh tÇir
fS« rkkhd cau¤â‰F tªJ
ÉL«. mnj nghš Distribute
Columns Evently v‹w Option I
nj®î brŒjhš Column fŸ
rkkhd
mfyKilajhf
kh¿ÉL«.

nknyíŸs
g l ¤ â š
fh£oíŸs
g£l‹fis
»
Ë
¡
brŒtj‹
_y«
xU
bršY¡FŸ
cŸs x‹iw mªj bršÈ‹
ïlJ _iy¡nfh mšyJ
tyJ _iy¡nfh mšyJ
ïlJ g¡f« ÑnH mšyJ
tyJ g¡f« ÑnH mšyJ ïlJ
g¡f« eLÉš mšyJ tyJ
g¡f«
eLÉš
mšyJ
všyht‰¿‰F« eLÉš vd
gšntW tifÆš bfh©L
tuyh«.
Layout cŸs Text Direction
v‹gij nj®î brŒtj‹
_y« Ú§fŸ xU bršÈ‰FŸ
nsh mšyJ gy bršfËnyh
il¥ brŒJŸst‰iw Ú§fŸ
ÉU«ãa âir¡F âU¥gyh«.

Ú§fŸ
il¥
brŒJŸst‰iw
tÇir¥
gL¤j cjî«. Sort I »Ë¡
brŒjîl‹ Ñœf©l âiu
tU«. mâš Ascending v‹gij
nj®î brŒjhš Ú§fŸ nj®î
brŒJŸs Column Alphabetical
Sort

Order
š mjhtJ mªj
fhy¤âš cŸsJ Text Mf
ïUejhš A Kjyhtjhfî« Z
filáahf tU«goí« mªj
m£ltiz tÇir¥gL¤j¥
gL«.
ïJnt
Ú§fŸ
Descendging v‹gij nj®î
Ok
bfhL¤jhš
brŒJ
jiyÑHhf bgÇa v©Â
ÈUªJ
á¿a
v©Â‰F
tÇir¥gL¤j¥ gL«.

Repeat Header Row v‹gJ
xU nlãis gy g¡f§fŸ
tUkhW il¥ brŒJŸç®fŸ
v‹W it¤J¡ bfhŸnth«.
ï¥nghJ mªj nlãis Ú§fŸ
ãÇ©£ brŒa ÉU«ò»Ö®fŸ.
mnj rka« x›bthU g¡f«
ãÇ©£ MF« nghJ« mj‹
jiy¥ãš nlãË‹ Kjš
tÇir
jiy¥ghf
tunt©Lbk‹whš Repeat

Header Row v‹w Option I nj®î

brŒa nt©L«.
Conver t to Text v‹gJ
nlãis bkh¤jkhf nlãŸ
Format ÈUªJ rhjhuz Text
Format ‰F kh‰w.
Formula v‹w Option. Sum
Multiply ngh‹w Calculation nghl

cjî«.

Zoom Share - Lord Rahul Cool ituÞ ghâ¥ãÈUªJ ÉLgl
ïªj ituÌ‹ ghâ¥
ãÈUªJ ÉLgl c§fS¡F
ïu©L ïytrkhf »il¡f¡
Toa bk‹bghUŸ fŸ
cjwd. x‹W Trend Micro
Hijackthis v‹w bk‹bghUŸ.
ïjid http:// download.cnet.com/
Trend Micro-Hijack This / 30008022_4-10227353.html. v‹w

ïizajs¤âš
br‹W
gâÉw¡f« Download brŒJ
bfhŸsyh«. mšyJ Google
search š br‹W Trend Micro
Hijackthis free download vd
bfhL¤ njodhš tu¡Toa
Links fËÈUªJ« br‹W
gâÉw¡f« brŒJ bfhŸs
yh«.
k ‰ W
bwh‹W
Sergiwa

É

âiuÆš Scan v‹gij nj®î
brŒjhš ã‹tUkhW fh£L«.

ã‹d® RRT Tool I Open
brŒJ bfhŸS§fŸ. mâš RRT
Personal Edition v‹gij nj®î
brŒJ Ok bfhL§fŸ. ã‹d®
mJ Activation Code I nf£lhš
mij Cancel brŒJ É£L Demo
Mode š cŸns bršY§fŸ.
mj‹ ã‹ Ñœf©lthW tU«
âiuÆš c§fŸ Computer š
ituÞfŸ v‹bd‹d Restric
tion fis V‰gL¤â íŸsnjh
mijbašyh« nj®î brŒJ
Remove v‹W bfhL¤jhš mªj
Restriction fŸ Ú§»ÉL«.

Restriction
Removal
Tool
/

ï j i d
ã‹ tU«
ïizajs¤âš gâÉw¡f«
brŒJ bfhŸsyh«. http: //
www.sergiwa.com / modules /
mydownloads/. mšyJ ïijí«
Google Search br‹W Sergiwa
RRT vd bfhL¤J njlyh«.

ïj‹ _y« Kl§»
nghd c§fŸ f«¥ô£lÇ‹
Task Manager, System Folder
Restriction, Control Panel Restriction
ngh‹w gy Restriction fis

ïªj ïu©L bk‹
bghUŸfisí« c§fSila
f«¥ô£lÇš Install brŒJ
bfhŸS§fŸ.

Ú¡fyh«.
mL¤jjhf Ú§fŸ Trend
Micro
Hijackthis
v‹w
bk‹bghUis Open brŒJ
bfhŸS§fŸ.
tU»‹w

mâš Rahul Cool v‹W
tUgt‰iwí« Zoom Share
v‹W tUgt‰iwí« nj®î
brŒJ Fix Checked vd
bfhL¤jhš mªj F¿¥ã£l
Éõa§fis Registry ÆÈ
UªJ HiJackthis Ú¡»ÉL«.
ã‹d® My Computer C
Drive I Open brŒJ mâš
Windows/ System 32 v‹w Folder
U¡FŸ br‹W m§FŸs Rahul
v‹w bgaÇYŸs File fis
Delete brŒJ É£L ã‹d®
c§fŸ f«¥ô£liu Restart
brŒí§fŸ. ï¥nghJ c§fŸ
f«¥ô£lÇ‹ Internet Explorer
Open brŒjhš ï¥nghJ Zoom
Share - Lord Rahul v‹w brŒâ
tuhJ. c§fSila f«¥
ô£l® mªj ituÌÈUªJ
ÉLg£LÉ£lJ.
mL¤j ïjÊš c§fŸ
bg‹oiuÉš Autorun.inf v‹w
bgaÇš
tªJ
mk®ªJ
bfh©L ã‹d® c§fŸ Hard
Disk fËY« mk®ªJ bfh©L
Double Click brŒJ Open
brŒjhš Open with v‹W vd
tªJ
ghlhŒ
gL¤J«
bg‹oiut® itui[ v¥go
Ú¡FtJ v‹gij fhzyh«.
ï‹õh mšyhà.

kh®¢ 61
2010

bjhl® :9

òij¡f¥g£l k¡fŸ!
kiw¡f¥g£l tuyhWfŸ!

bgŒ%¤âÈUªJ
b#%ry« tiu!
lh¡l® m§¡ Rå
jÄœ tot« : K.Fyh« KA«k¤
mérhit

Ãid¤J¥
bg©
Âd¤â‹ nkš vd¡nfh® òâa
e«ã¡if¥ ãwªjJ.

br‹w ïjœ bjhl®¢á. . .bgUik¥g£nl‹.
h‹ mérh É‹
iffis¥ ão¤J¡
bfh©nljh‹,
_®¢irahnd‹.
Mérh
if¤jh§fyhfnt
v‹id¥ ão¤J vd¡F
KjYjÉfis¢
brŒâU¡
»‹whŸ.

eh

r‰W neu¤â‰bfšyh«
eh‹ vGªnj‹.
vd¡F
Úuhfhu« jªjhŸ. v‹id
rªW XŒbtL¡f¥ g¤jhŸ.
eh‹ gL¡ifÆš jiy
it¤nj‹. ö¡f« tuÉšiy.
nehahËfnshL ehD« xU
nehahËah?” eh‹ bt£f¥
g£nl‹.
v‹ ntjidia xU
Ãidî Ú¡»‰W!
Mkh«! eh‹ Mérhit
fh[h kU¤Jtkidia É£L
É£L ngh®fs« nghfhkš
jL¤JÉ£nl‹.
mtS«
ËWÉ£lhŸ.

62 kh®¢
2010

mehijfshf M»É£l
MÆukhÆu« FHªijfis,
m‹nghL mutiz¤jtŸ
mtŸ.
M©fis¥ g¿bfhL¤j
bg©fS¡F
MWjY«
njWjY« brhšÈ thœªâl
tÊfh£oatŸ mtŸ.
åoHªjt®fŸ, j‰fhÈ¡
FoÆU¥òfS¡F f£Lkhd
bghUŸfŸ
njit
vd¡
nf£lnghJ mt‰iw¥ bg‰W
jªjtŸ. ï¤jidí« brŒj
mtŸ.
kU¤Jt«
áwªj kU¤Jt®.

go¤jtŸ.

fh[h kU¤Jtkidia¡
fh¤âl fdK« ja§»lhkš
ngh®fs« òf jahuhdtŸ.
ït‰iwbašyh« kd¡
f©K‹ X£o¥ gh®¤j v‹DŸ
mérhit Ãid¤J mGif
tªjJ. bgUikí« g£nl‹

mtis¥
ngh‹wbjhU
bg©Â‹ Ñœ bjh©lh‰W
tâš.
eh‹ mérhit¤ jL¤
jij¥nghš, m§nf Ëw
Vida ghyÞÔd bg©kÂ
fS« mérhit¤ jL¤âU¡
»‹wh®fŸ. mt®fŸ, Míj§
fŸ »il¤jhš eh§fns
ôj®fis v⮤J¥ nghuhL
nth«. v§fS¡F Míj§fŸ
»il¡f V‰ghL brŒí§fŸ
vd nf£L¡ bfh©lh®fŸ.
ïjdhš
mérh
r‰W
be»œªâU¡»‹whŸ.
mªj¥
bg©fËš
xU¤â, Ú§fŸ thœªjhš

gyUila cÆiu¡ fh¥gh‰W
å®fŸ,
eh§fŸ
gyU¡F
gSthf¤jh‹ thG»‹nwh«.
Míj§fŸ »il¡Fbk‹whš
eh§fŸ ôj®fis bt‹W
fh£Lnth« vd btF©l
bGªJŸshŸ.
mªj¥ bg©fŸ vL¤J
it¤j cz®¢á bgU¡»š
Ãaha§fËU¥gij mérh
cz®ªâU¡»‹whŸ.
mªj
Ãaha§fshš be»œªâU¡
»‹whŸ.

m j ‰ f t ®
“ïÞnu
Èa®fŸ
õh¥uh õ¤ âyh mfâ
fŸ Kfh« fË‹ nkš
F©L åRtij ÃW¤â
É£lh®fŸ.”
“ ï ¥ n g h J
ïÞnuÈa ïuhQt
åu®fŸ
õh¥uh
õ¤âyhî¡FŸ åL
ålhf¥
òFªJ
bfhiyfis¢ brŒâl
bjhl§»É£lh®fŸ”.

mªj¥ bg©fŸ R«kh
rtlhš ÉLgt®fsšy khwhf
mt®fŸ, kU¤Jtkid¡F
tUtj‰F K‹dhš ifÆš
»il¤j f‰fis¡ bfh©L
ôj®fis v⮤jt®fŸ, jh«
v‹gJ mérhÉ‹ ft¤ij¥
ngh®fs¤âÈUªJ kU¤Jt
kidÆ‹ g¡f« âU¥ã ïU¡
»‹wJ.

“ïÞunty®fŸ
th‹ btË jh¡Fjiy
à W ¤ â É £ L ,
Kfh«fS¡FŸ òFªJ
bfhiy
brŒa
bjhl§»É£lh®fŸ.”

eh‹ _®¢irah» koÆš
圪nj‹. mªj¥ ghyÞÔd
åuh§fidfŸ KG _¢rhŒ
ËW mérhit¥ nghf
Élhkš rhâ¤JÉ£lh®fŸ.

“j©Ù® bfh©Ltu¢
br‹w bg©fŸ m§nfna
bfhiy
brŒa¥g£lh®fŸ.
czî¥ bghUŸfis th§»tu
br‹w bg©fŸ m§nfna
bfhiy
brŒa¥g£lh®fŸ.
kU¤Jt
kid¡F
tªJ
bfh©oUªjt®fŸ tÊÆnyna
bfhiy brŒa¥g£lh®fŸ”.

ïªj¥
bg©fË‹
iffËš k£L« Míj§fŸ
»il¤âUªjhš
mt®fŸ
c©ikÆnyna ôj®fis
bt‹¿U¥gh®fŸ.
ïijbašyh« v©Â¡
bfh©oUªj v‹dhš gL¡if
Æš ãzkhf¡ »l¡f Koªjnj
mšyhkš ö§»l ïay
Éšiy.
v‹ g¡f¤âš lh¡l®
‘Ä®’ ËW bfh©oUªjh®.
mtÇl« mérhit ÉrhǤ
nj‹.

“fhuz« vâ® jh¡Fjiy
elªâl vªj M©fS« m§nf
ïšiy v‹gij mt®fŸ
e‹whf m¿th®fŸ.”

“ï¥go mL¡»¡ bfh©
nl br‹w mt®, fha« g£lt®
fŸ tUif mâfkh»É£ljhš,
mérh mt®fSila cÆU¡
fhf¥ nghuho¡ bfh©oU¡
»‹wh®fŸ” v‹wh®.
‘Ä®’ brhštij¡ nf£l
v‹dhš gL¡ifÆš bjhl®ªJ
»lªâl ïayÉšiy. mérh
î¡F cjÉ brŒâl nt©L«
nghÈUªjJ.

r‰nw cU©L ãw©L
É£L beŠir¤ nj‰¿¡
bfh©L òw¥g£LÉ£lnl‹.
mérh
Mgnuõ‹
âna£ lÇš ËwhŸ. Koªj
tiu
fha«g£lt®fis,
m§»Uªj
bygdhÅÞ
kU¤Jtkid v‹w kU¤Jt
kid¡F mD¥ ã¡ bfh©o
UªjhŸ. fhuz« cÆ® fh¡F«
kUªJfŸ kU¤Jt kidÆš
Äfî« Fiwthf ïUªjd.
j©ÙU¡F« j£L¥ ghL.
ïwªjt®fis M§fh§
nf É£LÉ£L Xusî¡F cÆ®
ãiH¥gh®fŸ v‹w ÃiyÆš
cŸst®fns
kU¤Jt
kid¡F miH¤J tu¥g£lh®
fŸ.
m¥go miH¤J tªjt®
fŸ, fha«g£lt®fŸ, mid
tiuí« bfhiy brŒjh®fŸ
ïÞunty®fŸ.
mâY« vŠáat®fŸ
jh« kU¤Jtkid¡F tªJ
nr®ªjh®fŸ.

kh®¢ 63
2010

ïjdhš cÆ® ãiH¡F«
jUthÆÈUªjt®fŸ Äf¡
Fiwnt. ït®fis¤jh‹
bygdh‹ kU¤Jtkid¡F
mD¥ãndh«. k‰wt®fS¡F
tÈ Ú¡F« kh¤âiufis¤
jh‹ jªJ bfh©oUªnjh«.
mérhî«
Vida
kU¤Jt®fS« ïilÉlhkš
Mgnuõ‹fis¢
brŒJ
bfh©oUªjh®fŸ.

gy® ïwªJ nghÆd®.
ït®fis eh§fŸ ïwª
jt®fis it¡F« (kh®¢brhÇ
Æš) ãztiwÆš it¤njh«.
ïl« bfhŸsÉšiy. mj dhš
ãz§fis x‹¿‹ nkš
x‹whf mL¡» it¤âL«
mty Ãiy. f©fshš fhz
ïayÉšiy.
m¤Jiz¡
nfhu«.

mt®fnshL
ehD«
ïizªJ bfh©nl‹. kâa«
Cd¥g£L tªjt®fŸ xU òJ
brŒâia¢ brh‹dh®fŸ.

xnu ehËš 2000 fha«
g£lt®fŸ kU¤JtkidÆš
mDkâ¡f¥g£lh®fŸ. gšyh
Æu« ng® mil¡fy« njo
tªjh®fŸ.

ï¥nghJ ïÞunty®
fSl‹ ‘ghšngŒ¡’ v‹w
FGÉdU«, bfhiy brŒa¤
bjhl§»É£lh®fŸ.

m¤jid ehŸ nr®¤J
it¤âUªj czî¥ bghUŸ fŸ
beho¥
bghGâš
層J
nghŒÉ£ld.

ïªj
‘ghšbgŒ¡’
v‹gt®fŸ
bygdhÅš
ãwªJ thœªJ bfh©oU¡F«
»UÞjt®fŸ.
ït®fŸ
thŒ¥ò¡ »il¡F« nghbjš
yh« ôj®fnshL ïizªJ
KÞÈ«fis¡ bfhiy brŒ
th®fŸ. ï¥nghJ ït®fS«
fsÄw§» É£lh®fŸ. v‹nd
ntjid!

mga«
njo
fh[h
kU¤Jtkid¡FŸ òFªâUªj
gy¥
bg©fŸ,
btËna
Xodh®fŸ.
mt®fŸ v§nf ngh»
‹wh®fŸ vd¡ nf£nl‹ m§F
ËW bfh©oUªj bg©Â
l«. M§»y« bjǪj bg©
bzhU¤â cilªj M§»y¤âš
ï¥go¢ brh‹dhŸ.

“fh[h
kU¤Jt
kidÆš
mg«
njo
tªâU¥gt®fË‹ v©Â¡if
mâfkhf
ïU¥g
jhš
mt®fS« mªj v©Â¡
ifia mâfkh¡»l ÉU«g
Éšiy”.
“Mfnt. . . .
v‹w
ïG¤jhŸ eh‹ tÊk¿¤J
“v§nf nghth®fŸ” vd¡
nf£nl‹ mj‰ftŸ.
ï§nf
mgaªnjo
tªjt®fSl‹ ËW beÇriy
mâf¥gL¤JtijÉl
nghuhl¥ òw¥g£LÉ£lh®
fŸ?
v‹whŸ.
“v¥go¥
nghuhLth®
fŸ”
vd¡
nf£nl‹. mj‰ftŸ ifÆš
»il¥gij
vL¤J¥
nghuhLth®fŸ vd Ko¤jhŸ.
Mkh«! mt®fŸ fh[h
kU¤JtkidÆš
miy
nkhJ« k¡fŸ btŸs¤âš
mil¡fy« njol ÉU«g
Éšiy, kuz¤ â‹ _y«
mil¡fyK«
mikâí«
njo¢ br‹W É£lh®fŸ
- bjhlU«
ï‹õhmšyhà.

t‹KiwÆ‹ kWbganu
r§gÇth®¡ F«gš
v‹w ïªj üš 2.2.2010 m‹W bgÇah®
âlÈš vÞ.v«. KZÇ~¥ mt®fS¡F elªj
ghuh£L ÉHhÉš btËÆl¥g£lJ

64 kh®¢
2010

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->