P. 1
Защита на нац сигурност 4

Защита на нац сигурност 4

Views: 1,321|Likes:
Published by zeloqd

More info:

Published by: zeloqd on Mar 09, 2010
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2015

pdf

text

original

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НА
ФОРМИРОВАНИЯТА ПРИ КРИЗИ
Действията на органите за управление и на формированията при възникване на
криза се определят основно от степента на съвпадение на мястото, вида и размерите на
кризата с прогнозираната; възможностите за използване на плана за СНАВР; от
създадената нова кризисна ситуаия; от подготовката на органите за управление и
силите за реагиране; дислокаията, състоянието и осигуреността на формированията и
времето за ра!ота"
Действията в условия на криза условно могат да се разделят на три етапа #фиг"
$%"
Фиг. 8. Етапи на !"#т$и! $ %#&'$и(та на )*и+а
Първи етап “Незабавна реакция”
• &!явяване на кризисно положение, оповестяване и привеждане в готовност
на органите за управление и на силите"
• Разузнаване и оперативно планиране на спасителните и неотложните
аварийно'възстановителни ра!оти"
• (огисти)но осигуряване"
• *ровеждане на спасителни и неотложни аварийно'възстановителни ра!оти"
Втори етап “Ограничителен -стабилизационен”
• *ровеждане на изолаионно'ограни)ителни мероприятия"
• Спеиална о!ра!отка"
• Дезактиваия, дегазаия и дезинсекия на пъти+а, местност, съоръжения и
материални средства"
Трети етап “Възстановителен”
• Възстановяване на нормалния живот на населението"
• Възстановяване на органите за управление и на формированията"
• *одготвяне и осъ+ествяване на следкризисна стратегия, анализ на кризата;
ефективност на предприетите мерки и действия, основни изводи; определяне на
следкризисните зада)и, спосо!ите и времето за изпълнението им"
Д!"#т$и(та #а ','#',!ни на !тапи +а п'-',.* ана&и+ и 'п*!!&(н! на
$*.+)ит! и $+аи/'!"#т$и!т' /!0% 'т!&нит! !&!/!нти. От 1иг%*ата ! $ин'2 3!
т! +ап'3$ат п'3ти !н'$*!/!нн'2 )ат' $+аи/н' #! '#иг%*($ат и 'п.&$ат 4$
*а+*а,'т)ата на г&а$а 3!т$.*та т! #а *а+г&!ани $ )'/п&!)#5.
-" О,($($ан! на )*и+и#н' п'&'0!ни!2 'п'$!#т($ан! и п*и$!0ан! $
г'т'$н'#т на '*ганит! +а %п*а$&!ни! и на #и&ит! +а *!аги*ан!
./ризисното положение0 е осо!ено състояние на ялата страна или на )аст от
нея #о!ласти, о!+ини% вследствие на опасност от проявление или на възникване на
криза, изисква+о прилагане на спеиални мерки за намаляване на загу!ите и
ликвидиране на последствията" /ризисно положение на територията на ялата страна
се о!явява с ре1ение на 2инистерския съвет" /ризисно положение на )аст от
територията на страната се о!явява,
' от председателя на постоянната о!ластна комисия по ре1ение на комисията,
когато кризисната зона о!3ва+а територията на пове)е от една о!+ина от о!ластта;
' от председателя на постоянната о!+инска комисия по ре1ение на комисията,
когато кризисната зона о!3ва+а ялата или )аст от територията на о!+ината"
&повестяването за възникнала криза и привеждането в готовност на органите за
управление и на силите се извър1ва по ре1ение на председателите на постоянните
комисии в съответствие с те3ните правомо+ия и разра!отените планове"
Населението се уведомява по ре1ение на председателя на съответната
постоянна комисия )рез дежурните длъжностни лиа по установените сигнали"
4нформаията за възникнала криза се подава неза!авно от дежурните
длъжностни лиа по установения ред"
*остоянните комисии организират своевременно съ!иране и о!о!+аване на
информаията за възникналата криза, последствията от нея, мерките за ликвидирането
им, за действията на органите за управление и на формированията и за поведението на
населението и информират вис1естоя+ата в системата комисия"
*ри възникване на криза, когато са налие неизяснени о!стоятелства относно
нейното възникване или при ликвидирането на последствията, или може да се направи
основателно предположение за извър1ено престъпление, председателят на постоянната
комисия неза!авно уведомява следствените органи и прокуратурата за о!разуване на
предварително производство"
5а нуждите на управлението на постоянните комисии служат Наионалната
съо!+ителна система и ведомствените комуникаионни системи"
*редседателите на постоянните комисии ръководят дейността по организаията
на комуникаиите"
Нео!3одимите телефонни и телеграфни връзки за нуждите на постоянните
комисии, органите и формированията, извър1ва+и спасителни и неотложни аварийно'
възстановителни ра!оти, се предоставят с а!сол6тно предимство"
/омитетът по по+и и далекосъо!+ения )рез Наионалната съо!+ителна
система осигурява предоставянето на преки свързо)ни канали между отделните
постоянни комисии и до о!екти от наионалното стопанство по разпореждане на +а!а
на постоянната комисия към 2инистерския съвет"
Съставът, о!служва+ функионирането на проводната свръзка до завър1ване на
спасителните и неотложни аварийно'възстановителни ра!оти, се осигурява от
/омитета по по+и и далекосъо!+ения и от другите ведомства"
4зползването на ведомствените комуникаионни системи се извър1ва по на)ин,
който не затруднява изпълнението на основните им зада)и"
5а нуждите на постоянните комисии и спеиализираните формирования се
изграждат комуникаионни системи за мо!илна оперативна и аварийна връзка"
5а поддържане на готовността на комуникаионната система постоянната
комисия към 2инистерски съвет ежегодно провежда планови тренировки за
превкл6)ване на предоставените свързо)ни канали и о!мен на информаия"
4зползването на радиол6!ителска система за връзка се допуска само в слу)аите
на кризи, когато връзките на Наионалната съо!+ителна система са прекъснати или
липсват"
6. Ра+%+на$ан!2 'п!*ати$н' п&ани*ан! на #па#ит!&нит! и н!'т&'0ни
а$а*и"н'-$.+#тан'$ит!&ни *а,'ти и &'ги#ти3н' '#иг%*($ан!
Разузнаването се провежда с ел своевременно да се полу)ат данни за създалата
се о!становка в резултат на възникнала криза" 7о се организира от +а!овете на 85 от
вси)ки нива и от на)алниите на формированията" Разузнаването маже да изпълни
поставените зада)и, ако се води активно, своевременно и непрекъснато" Разузнаването
!ива възду1но, ре)но #морско% и земно, в зависимост от на)ините на полу)аване на
данни за о!становката и използваните за това средства"
Възду1ното разузнаване се води )рез визуално на!л6дение, планово и
перспективно фотографиране, с дозиметри)на и телевизионна апаратура"
Ре)ното #морско% разузнаване изяснява о!становката в кризисни зони в
край!режната зона и в о!ектите на ре)ния и морски флот"
5емното разузнаване се извър1ва от на!л6дателни постове, разузнавателни
групи и разузнавателни подразделения на формированията на 85"
В зависимост от елите и 3арактера на изпълняваните зада)и разузнаването !ива
о!+о и спеиално"
Общото разузнаване се ръководи от +а!овете на 85 с ел да се съ!ерат
първона)ални данни за състоянието на о!становката" 7о се извър1ва по направления
от разузнавателни групи #дозори%" В тя3 влизат разли)ни спеиалисти 9 инженер,
3имик, дозиметрист и др" *олу)ените данни от това разузнаване служат на
председателя на постоянната комисия за вземане на ре1ение за провеждане на СНАВР"
/омандирите #на)алниите% на формированията организират за свои нужди спеиално
разузнаване, като използват данните от о!+ото разузнаване" Специалното разузнаване
се води на у)астъи #о!екти% и при него дозорите имат еднороден състав" *олу)ените
данни са нео!3одими непосредствено при провеждането на спасителни ра!оти и за най'
елесъо!разно използване на силите и средствата на формированията" /ъм
спеиалното разузнаване се отнасят радиаионното, 3ими)еското, инженерното,
пожарното, !иологи)ното и медиинското разузнаване"
а!иационното разузнаване се организира и провежда за навременно
определяне степента на замърсяване на местността, сградите, те3никата,
водоизто)ниите и о!ема на ра!отите за ликвидиране на последствията от
радиоактивното замърсяване"
"и#ическото разузнаване се организира за определяне на 3ими)ески заразения
район; пъти+ата за извеждане на 3ората от заразената територия; вземане на про!и за
анализ; установяване времето за намаляване на конентраията на отровните ве+ества
до степен, позволява+а да се снемат средствата за за+ита"
$н%енерното разузнаване уто)нява и установява, граниите на разру1ение;
3арактера на разру1енията на сградите и съоръженията на осо!ено важните о!екти;
състоянието на комунално'енергийните мрежи; местата и състоянието на затрупаните
укрития; най'!езопасните пъти+а за о!3од; о!ема и на)ина за извър1ване на
инженерните ра!оти в о!екта и мерките за !езопасност при извър1ването на
спасителните ра!оти"
По%арното разузнаване се осъ+ествява от противопожарните формирования"
7ова разузнаване има за ел да установи нови места на пожарите и застра1ените от тя3
3ора; пожарната о!становка в района на водене на спасителните ра!оти; потре!ностите
от противопожарни сили и средства, нео!3одими за осигуряване на спасителните
ра!оти и местата на най'!лизките водоизто)нии, които могат да се използват за гасене
и др"
&е!ицинското разузнаване се организира и провежда за определяне на местата,
!рой и състоянието на пострадали; мар1рутите за евакуаия и местата за разгръ+ане
на медиински формирования"
:иологи)ното разузнаване са осъ+ествява от медиинските формирования за
откриване и определяне на !иологи)ните средства, установяване на граниите на
зоната на заразяване и определяне 3арактера на противоепидемиологи)ните
мероприятия, които тря!ва да се проведат"
азузнавателните групи #дозори% са в състав от няколко )овека, един от които
се назна)ава за на)алник на групата" На разузнавателната група се определя у)астък за
разузнаване с определена 1ирина, направление на движение, из3оден пункт, краен
пункт, ред за поддържане на връзката и представяне на донесение и с!орен район"
На)алникът на групата нанася съ!раните данни от разузнаването вър3у картата
на района" &формя се с3ема донесение, която се представя в +а!а на 85 и на командира
#на)алника% на формированието, организирал разузнаването"
Оперативното планиране на СН'В при възникнала криза се осъ+ествява
непосредствено, след като председателят и +а!ът на постоянната комисия полу)ат
информаия от дежурния в о!ластната #о!+инска% администраия за вида, размера и
развитието на кризата" Неза!авно се взема ре1ение и се привежда в готовност +а!ът на
85 и формированията и се прави доклад до вис1естоя+ата инстания"
В оперативен порядък се изяснява сложилата се кризисна ситуаия по
предварителни данни и се изпра+а група за разузнаване, а в последствие и оперативна
група за ръководене на място на СНАВР" ;а!ът постоянно съ!ира, анализира и
о!о!+ава информаията, полу)ена от разузнаването, от +атните сили на о!екта,
засегнат от кризата и от други изто)нии"
*редседателят и +а!ът на постоянната комисия извър1ват последователно
планиране на СНАВР в 3ода на кризата" Сравнява се кризисната ситуаия с плана за
провеждане на СНАВР за прогнозираната криза" *ри възможност се прилага
предварително изра!отеният план" Ако се преени, )е параметрите на възникналата
криза са разли)ни от заложените в прогнозата и не осигуряват изпълнението на
зада)ите, се провежда адекватен на о!становката икъл на планиране" *ри ограни)ено
време се отра!отват само най'важните въпроси, влияе+и на ликвидирането на
последствията от кризата"
/ато краен резултат се изготвя оперативен план за провеждане на СНАВР, който
се довежда до знанието на оперативната група и до +атните и привли)аните сили"
&пределените зада)и на формированията се интегрират със зада)ите на +атните сили
на засегнатия о!ект" &рганизира се взаимодействие със силите на 2&, 2ВР и
ведомствата" *ровежда се логисти)но осигуряване на формированията за провеждане
на СНАВР" &сигурява се за+итата и евакуаията #при нео!3одимост% на населението"
*ри преенка неза!авно се уведомяват следствените органи и прокуратурата"
4зпратената оперативна група заема в оказания срок пункта за управление,
организира комуникаиите и си изяснява кризисната о!становка" 4нформаията се
докладва в +а!а на постоянната комисия" *ри много сложна и неясна о!становка,
планирането на СНАВР се извър1ва от оперативната група" <дновременно с това се
отепва зоната и се провеждат мероприятия за ограни)аване размера на кризата"
&рганизира се за+итата на населението, а при нео!3одимост се изисква и
допълнително помо+"
5а всяка промяна на кризисната о!становка се докладва в +а!а на постоянната
комисия и се вземат конкретни мерки за намаляване на последствията за населението,
о!ектите, инфраструктурата и средата"
/омпонентите и )аст то функиите за оперативно планиране на СНАВР са
показани на фиг" -="
Фиг. 7
П&ани*ан! на #па#ит!&ни и н!'т&'0ни
а$а*и"н'-$.+#тан'$ит!&ни *а,'ти
Логистично осигуряване
(огисти)ното осигуряване на формированията се извър1ва в съответствие с
изра!отения план за провеждане на СНАВР" *ри промяна на плана се доуто)няват
#планират наново% основните зада)и и спосо!ите за логисти)но осигуряване"
5а логисти)на подготовка и поддръжка на силите за провеждане на СНАВР се
създават логисти)ни групи" Съ+ите се формират на основата на постоянно
съ+ествува+и или създава+и се в 3ода на ликвидиране на последствията от кризата
!азови елементи, наре)ени логисти)ни модули" *оследните са предназна)ени за
осигуряване и о!служване на определен !рой ли)ен състав и те3ника"
/оли)еството и съставът на логисти)ните групи и модулите в тя3 се определят в
ре1ението за провеждане на СНАВР и са в зависимост от състава и зада)ите на
назна)ените формирования за ликвидиране на последствията"
(огистичните групи #огат !а вкл)чват,
- подразделения, осигурява+и живота и дейността на ли)ния състав;
- подразделения, осигурява+и поддръжката и ремонта на те3никата и
при!орите;
- подразделения за транспорт и придвижване;
- подразделения за медиинско осигуряване и др"
Основни за!ачи*
а% пълно осигуряване на силите )рез правилно е1елониране на логисти)ните
групи в 3ода на спасителните ра!оти;
!% провеждане на контрол за степента на заразеност #замърсеност% в районите на
сна!дителните !ази, складовете и на материално'те3ни)еските средства;
в% вземане на про!и за анализ на заразеността на 3ранителните продукти, водата,
проми1лените и други стоки;
г% организиране на из3ранването на ли)ния състав на формированията и на
населението;
д% оказване на медиинска помо+;
е% доставяне на нео!3одимото коли)ество о!лекло, о!увки и мие+и средства за
извър1ване на спеиална о!ра!отка;
ж% осигуряване на нео!3одимите коли)ества гориво'смазо)ни материали;
з% организиране на те3ни)еското о!служване и ремонта на автомо!илите,
спеиалната те3ника и апаратурата;
и% извър1ване на подмяна на негодните индивидуални средства за за+ита и
при!ори за те3ни)еско, радиаионно и 3ими)еско разузнаване и контрол"
8. П*'$!0ан! на #па#ит!&ни и н!'т&'0ни а$а*и"н'-$.+#тан'$ит!&ни
*а,'ти
5а ликвидиране на последствията във възникнала кризисна зона се провеждат
СНАВР, а така съ+о и локализиране на зоната и прекратяване действието на
3арактерните опасни фактори"
Основни спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи
+ Спасителни работи,
- разузнаване по мар1рута на движение и в о!екта за ра!ота;
- откриване и извли)ане на поразените от затрупвания, повредени и горя+и
сгради, загазени и задимени поме+ения;
- подаване на възду3 до затрупаните 3ора до извли)ането им;
- оказване на първа медиинска помо+ на поразените;
- локализиране и гасене на пожарите;
- извеждане на населението от опасните места в !езопасни райони;
- санитарна о!ра!отка и о!еззаразяване на територията, съоръженията,
транспорта и те3никата"
+ Неотло%ни работи*
' прокарване на пъти+а в затрупани и заразени у)астъи;
' локализиране на авариите в газовите, електри)еските, водопроводните,
канализаионните и те3нологи)ните мрежи;
' укрепване или съ!аряне на конструкиите и стените, запла1ва+и със
затрупване, което води до затрудняване на движението и провеждането на
спасителните ра!оти;
' ремонт и временно възстановяване на комуникаионните линии и комунално'
енергети)еските мрежи с ел да се осигури своевременно провеждане на спасителните
ра!оти"
$зисквания, осигуряващи успе-ното изпълнение на за!ачите*
' !ързо развръ+ане на силите и средствата за провеждане на спасителни ра!оти;
' формированията да се насо)ват и да действат в онези места в о!екта, където се
намира основната маса поразени;
' ра!отите в зоната да се водят от формированията с нео!3одимото о!орудване и
подготовка, съответства+и на вида на !едствието, при пълно използване на
те3ни)еските средства;
' силите да действат !ързо и ре1ително, като проявяват инииатива и си
взаимодействат;
' напрегнатост на спасителните ра!оти;
' строго спазване на мерките за !езопасност;
' спасителните и възстановителните ра!оти да се развръ+ат на 1ирок фронт и да
се провеждат до пълно изпълнение на зада)ите"
Субекти, прове%!ащи СН'В*
а% председателят на съответните постоянни комисии ' при въвеждане в действие
на плановете за провеждане на спасителни и неотложни аварийно'възстановителни
ра!оти и на плановете за взаимодействие #у)астие% на въоръжените сили при
възникване на кризи от;
!% в слу)ай )е не се въвеждат в действие плановете по т" .а0,
' мирновременните формирования на Държавна агения .8ражданска за+ита0
по ре1ение на председателя на постоянната комисия към 2инистерския съвет или на
председателя на Държавна агения .8ражданска за+ита0;
' невоенизирани формирования на Държавна агения .8ражданска за+ита0 и
+атните ведомствени формирования 9 по ре1ение на председателите на постоянните
комисии;
' поделенията на въоръжените сили 9 съгласно плановете за взаимодействие;
поделенията, невкл6)ени в плановете за взаимодействие 9 по искане на председателите
на постоянните комисии, след разре1ение съответно министърът на от!раната,
на)алникът на генералния +а! на :ългарската армия, министърът #ръководителя% на
съответното министерство или ведомство 9 непосредствен ръководител на
поделенията;
' формированията от до!роволи 9 от председателя на Държавна агения
.8ражданска за+ита0 и от председателите на постоянните комисии, съгласно
плановете;
' формированията на международни организаии и други държави 9 по
предложение на председателя на *остоянната комисия за за+ита на населението при
кризи, с ре1ение на 2инистерския съвет, а военизираните 9 с акт на Народното
съ!рание"
*о ре1ение на председателите на постоянните комисии може да се привле)е за
оказване на активна помо+ и население от района на кризисната зона, както и от
съседни и други райони" 7е организират неговата подготовка за действие, всестранното
му осигуряване и за+ита"
8.9. О#н'$ни +аа3и и !"#т$и(
*о сигнал или в определеното време формированията, полу)или зада)а за
извър1ване на СНАВР, се изнасят към кризисната зона в следния ред, група за
разузнаване; първи е1елон; втори е1елон #фиг" --%" В зависимост от ма+а!ите на
кризата и дали в спеифи)ните о!екти са спосо!ни да действат +атните им
формирования, силите за провеждане на СНАВР могат да имат и друга конфигураия"
Със зна)ително изпреварване се движи групата за разузнаване" В кратък срок тя
съ!ира пълни и то)ни данни за о!становката и о!озна)ава граниите на замърсените
#заразени% райони и о!3одните пъти+а" Данните се докладват на командира
#на)алника% на спасителното формирование"
В )елото на колоната се движат инженерни формирования за осигуряване на
движението" 7е раз)истват затрупванията по мар1рутите за движение, възстановяват
разру1ените пътни съоръжения, о!орудват !родове и ги о!озна)ават, доразру1ават
постройки и стени, грозя+и !езопасността на ли)ния състав при изпълнение на
поставените зада)и"
След тя3 се движат главните сили в един или два е1елона" 7е могат да имат
следния състав, спасителни формирования на 85; медиински екипи; екипи на служ!а
пожарна и аварийна !езопасност #*А:%; аварийни екипи на министерствата и
ведомствата; формирования на 2&, 2ВР и други министерства; международни екипи"
Фиг. 9:. П*'$!0ан! на #па#ит!&ни и н!'т&'0ни а$а*и"н'-$.+#тан'$ит!&ни
*а,'ти
*ри движение към кризисната зона строго се спазва установеният ред и
скоростта на движение" 5амърсените #заразени% у)астъи се о!3ождат, а при
невъзможност се преодоляват с поставени средства за за+ита и с увели)ена скорост"
Възникналите по мар1рута пожари се локализират или о!3ождат" >ормированията не
навлизат от движение в зоната" 7е първо полу)ават информаия от разузнаването за
о!становката и преди вси)ко за пътно'транспортните съоръжения и за нали)ието на
радиоактивно #3ими)еско% замърсяване #заразяване%" Въз основа на тази информаия
оперативната група на 85 от пункта за управление коригира спосо!ите за действие и
зада)ите на формированията" *ри невъзможност тази дейност се извър1ва от
командира #на)алника% на спасителното формирование, след което подразделенията по
озна)ените пъти+а се насо)ват към о!ектите за ра!ота"
В 3ода на провеждането на СНАВР първостепенна зада)а е спасяването на
пострадалите, на затрупаните и на онези, на които е застра1ен животът от
въздействието на втори)ните фактори"
4здирването на пострадалите се извър1ва от аварийно'спасителните
формирования, които +ателно оглеждат територията на определения им у)астък за
ра!ота"
4звли)ането на поразените под развалините е изкл6)ително сложна и трудна
дейност" 5а да се определи най'под3одя+ият спосо! за действие, е нео!3одимо
+ателно да се огледат и проу)ат развалините, като едновременно с това се вземат
мерки за предотвратяване на допълнителни срутвания" *острадалите, намира+и се в
!лизост до повър3ността на развалините, се извеждат след внимателно раз)истване на
конструктивните елементи и други предмети, пре)е+и на спасяването им, а за
спасяването на затрупаните в долните етажи и мазета на разру1ените и силно
повредени сгради се устройват про3оди и отвори с 1ирина =,? 9 =,@ A и висо)ина =,$ 9
-,- A" *острадалите се изнасят по разли)ни на)ини в зависимост от условията, на ръе,
на платни+а, одеала, носилки и др"
5а спасяването на 3ората от сградите с разру1ени или !локирани от пожари
в3одове се при!ягва към раз)истване на затрупаните в3одове; про!иване на отвори в
стените за свързване с поме+енията, които имат из3од; използване на разли)ни видове
стъл!и, въжета, платни+а за спускане; ограни)аване и поту1аване на пожарите,
възпрепятства+и в3одовете и из3одите на сградите"
&казване на първа медиинска помо+ на пострадалите се извър1ва от
медиинските формирования на място, а лекарска помо+ в медиинския пункт" &т
медиинския пункт поразените се евакуират към !олни)ните заведения за настаняване
и ле)ение"
*аралелно със спасителните ра!оти спеиализираните формирования гасят
възникналите пожари, отстраняват авариите в енергийно'комуналните мрежи, на първо
място онези, които застра1ават живота на затрупаните и на ра!оте+ите за тя3ното
осво!ождаване"
Нали)ието на газ на територията или в поме+енията се определя с помо+та на
индикатор, газоанализатор или по спеифи)ната миризма"
(окализирането на авариите в газопроводите се извър1ва )рез изкл6)ване на
мрежата от газоразпределителните стании с помо+та на затваря+и устройства"
Аварийните ра!оти в газовите мрежи се извър1ват при строго спазване на
инструкиите за те3ни)еска !езопасност"
(окализирането на авариите в електри)еските мрежи се извър1ва само след
тя3ното изкл6)ване от подстаниите и трансформаторните постове или на въвежда+ия
в сградата електропровод"
&сновен спосо! при локализиране на авариите във водопроводите и
канализаионната мрежа е изкл6)ването на разру1ените и повредени у)астъи от
мрежата"
/огато СНАВР се извър1ват в условията на радиоактивно замърсяване, наред с
мерките за о!+а !езопасност, строго се следи и графикът на времето за ра!ота и за
смяна на формированията, ра!оте+и в зоната, с ел да не се преви1и дозата на
о!лъ)ване" /омандирът #на)алникът% на сменя+ото формирование на място тря!ва да
се информира от командира #на)алника% на сменяваното формирование за о!становката
и за извър1ените ра!оти, след което въвежда ли)ния състав в зоната за изпълнение на
зада)ите" Сменяваните сили се отвеждат в пункта за спеиална о!ра!отка, след което
се възстановяват потениалните им възможности #попълване с ли)ен състав, те3ника,
при!ори и средства за за+ита; провеждане на профилакти)ни мероприятия,
осигуряване на по)ивка и др"%"
>ормированията за логисти)но осигуряване непрекъснато извър1ват подвоз на
нео!3одимите материално'те3ни)ески средства, организират из3ранването на ли)ния
състав на формированията и на населението, евакуаията и настаняването извън
кризисната зона"
*оследните ра!оти, които формированията тря!ва да извър1ат в зоната, са
санитарно по)истване; зарегистриране на загиналите; осигуряване на 3рана и предмети
от първа нео!3одимост за населението, останало !ез подслон; о!еззаразяване на
територии, 3ранителни продукти, растителните култури и животните"
/омандирите #на)алниите% на формированията, намира+и се неотлъ)но при
ли)ния състав, контролират пълнотата и ка)еството на вси)ки СНАВР и вземат
ре1ение за тя3ното прикл6)ване"
След извър1ване на нео!3одимите СНАВР с разре1ение на вис1естоя+ата
инстания се извеждат силите от кризисната зона, извър1ва им се спеиална о!ра!отка
и се възстановяват потениалните им възможности" ;а!ът на постоянната комисия
подготвя донесение за при)ините, 3арактера и последствията от кризата, както и за
извър1ените ра!оти, понесените загу!и и израз3одваните материални средства"
Съ+ото се докладва на вис1естоя+ата инстания"
След завър1ване на спасителните и неотложните аварийно'възстановителни
ра!оти у)астниите, ра!оте+и в условия, застра1ава+и здравето, задължително
преминават през медиински преглед" 5дравословното им състояние се установява със
закл6)ение на лекарска консултативна комисия, или трудово експертна лекарска
комисия"
На лиата, полу)или увреждане на здравето в резултат на у)астието им в
спасителни и неотложни аварийно'възстановителни ра!оти, се изпла+а о!ез+етение по
реда, определен в нормативните актове"
*редседателите на постоянните комисии #на)алниите, командирите%, които
ръководят провеждането на спасителни ра!оти, са длъжни да осигурят спазването на
вси)ки изисквания на нормативните актове, !езопасни условия за ра!ота и запазване на
здравето и живота на населението и на ли)ния състав, у)аства+ в спасителни и
неотложни аварийно'възстановителни ра!оти"
B"C" Сп!;и1и3ни +аа3и и !"#т$и(
8.6.9. П*и а$а*и( $ (*!на ин#та&а;и(
*ри авария в ядрена инсталаия разузнаването тря!ва да изясни радиаионната
о!становка в зоната на аварията, да о!озна)и граниите й, да определи пъти+ата за
под3од, както и направлението за разпространение на радиоативните ве+ества" На
!азата на опита от )ерно!илската авария за радиоактивно замърсен се смята район, в
който мо+ността на дозата е по'голяма от - DEFGH #=,- AIGH%"
С пристигане на формированията в района на аварията се извър1ват
спасителните и неотложни ра!оти, намаляването на пренасянето на радиоактивен пра3,
а съ+о така и строг дозиметри)ен контрол" 7ези дейности се осъ+ествяват в тясно
взаимодействие с +атните формирования на ядрената инсталаия"
5а намаляването на разпространението на радиоактивен пра3 и за за+ита
спеиализираните формирования и населението в района на аварията провеждат
дезактиваия"
Дезактиваията е дейност за отстраняване на радиоактивните ве+ества или
намаляването им до граниите на допустимите норми от замърсената местност, по)ви,
сгради, жили+а и ра!отни поме+ения, ма1ини и съоръжения, при!ори, вода, 3рана и
др"
Дезактиваията !ива )асти)на и пълна"
*ри )асти)на дезактиваия се отстраняват радиоактивните ве+ества само от
отделни открити или други най')есто влиза+и в съприкосновение #ка!ина, ръко3ватки,
волан и др"% с околните предмети и места" 7я се извър1ва самостоятелно )рез
изтупване, из)еткване или из!ърсване с влажна кърпа" *ри провеждането й се застава
с лие по посока на вятъра #вятъра да ду3а откъм гър!а%, за да не се допуска
допълнително замърсяване"
*ълна дезактиваия се извър1ва в спеиални пунктове или съоръжения #!ани,
перални, автомивки и др"%, в отделни слу)аи ' в дома1ни условия"
Дезактивира се )рез ръ)но или ме3ани)но измиване и последва+о измиване със
силна струя вода" *ри невъзможност за измиване се прави намокряне, за да не се вдига
радиоактивния пра3"
5а дезактиваия се използват йодни разтвори на перилни препарати и
мие+и ве+ества в перални при $JKС за замърсеното о!лекло с последва+о B'L пMти
изплакване с )иста вода" Nелателно е да се използват йодни разтвори на
дезактивира+и ве+ества ' С>C, &*'O>, &*'-=, ДВ'-, ДВ'C и др"
След аварията в Pерно!ил при дезактиваията на 3оризонтални повър3ности
поради сла!ата ефективност на досега познатите дезактивира+и ве+ества в силно
замърсени райони са !или употре!ени нови смеси, като воден разтвор на поливинилов
спирт и латекс #C'C"J QGA
C
%; сулфато'спиртната смес #-'B QGA
C
%" 7ези смеси о!разуват
фолио, което прилепва към се!е си радиоактивния пра3, след което фолиото се съ!ира
и уни+ожава"
*редмети, които не подлежат на изпиране #о!увки и др"%, те3ника и транспортни
средства се о!ра!отват #из!ърсват% с посо)ените разтвори при енерги)но изтриване с
)етка с последва+о измиване с )иста вода"
Дезактивация на местност
Ако на местността има гладки и твърди повър3ности #павирани, асфалтирани,
!етонирани и др"%, дезактиваията им се извър1ва, като радиоактивният пра3 се измива
със силна струя вода" 5а отпадъ)ната вода, която +е !ъде силно радиоактивна, тря!ва
да се подготви предварително достатъ)но голяма яма # и евентуално канавка до нея%,
която в последствие се затрупва с пръст"
*о съ+ия на)ин може да се постъпи и при скалиста по)ва" Ако е невъзможно
съ!ирането на отпадъ)на вода в яма и затрупването й, гладките и твърди повър3ности
могат да !ъдат изметени #като се из!ягва вдигането на много пра3% и отпадъите
извозени на друго под3одя+о място и закопани"
2ного ефективен вариант на ме3ани)ния на)ин на дезактиваия, който може
да се прилага за всякакви повър3ности е изолаията" 5амърсената пло+ се покрива с
пласт сгур, )акъл, пясък, пръст от нерадиоактивна зона и др" с де!елина -='-J сA"
5атрупването с такива материали предпазва от контактното замърсяване на 3ора и
те3ника, преминава+и по изолираните повър3ности, а оттук и от вътре1но о!лъ)ване и
от алфа, и !ета )астиите, но не и от гама'лъ)ението, което има много по'голяма
прониква+а спосо!ност" 5а по'зна)ително намаляване на о!лъ)ването от гама'квантите
местността се залива със спеиални полимерни пасти или с !етонен разтвор с
примесени железни пар)ета"
&!икновено изолаията се прилага на практика за направа на про3оди до
пострадали 3ора или аварирала те3ника при възможно най'кратко време" В такива
слу)аи може да се използват дъски, ламаринени и 1перплатови плоскости и др"
<фективно се дезактивира всякаква местност и с помо+та на мо+ни
проми1лени пра3осмука)ки" Съ!раната пра3 тря!ва неза!авно да се извози и закопае
на !езопасно място"
Дезактивация на почва
4звър1ва се )рез отнемане на -='-J сA от повър3ностния слой или )рез
преораване #отнася се за терени в непосредствена !лизост на авариралия о!ект%, който
се из3върля на !езопасно място или по възможност се закопава"
&пределя се плодороден у)астък о!ра!отваема земя с такава пло+, за която +е
има възможност да се полагат спеиални грижи" *о)вата не се полива"
*ри о!ра!отката на такъв у)астък не )акайте да вали дъжд"
*ри ра!ота се за+итете от поглъ+ане на пра3 със за+итна маска на ди3ателните
органи" Нео!3одимо е ра!отното о!лекло да покрива до!ре ялото тяло"
*азете ръете и тялото си от нараняване" *ри възможност използвайте ма1ини
#!улдозери, плугове и др"%"
*ри последва+ата експлоатаия на у)астъка по)вата се о!лагородява само с
тор, полу)ен преди аварията или няколко години след нея"
Дезактивация на тревни площи
7ерените се окосяват и тревната маса се съ!ира на определени места, след което
се уни+ожава #опепелява% и закопава на под3одя+о място"
Дезактивация на сгради
Най'замърсените )асти на сградите са покривите и вън1ните стени" 7я3ното
дезактивиране е голям про!лем, тъй като при о!ливането им със силна струя вода
съ!ирането на отпадъ)ните води е твърде трудно" &!миват се или се за!ърсват с
навлажнени кърпи #тампони% с вода или дезактивира+и разтвори стените отгоре
надолу най'малко до първия етаж" &со!ено внимание се о!ръ+а на стъл!и+ата,
вратите и прозорите, с които 3ората имат съприкосновение" Вън1ните стени на
о!+ествените и жили+ните сгради се по)истват при нео!3одимост )рез снемане на
)аст от мазилката при о!илно измиване с дезактивира+и разтвори, като предварително
вратите и прозорите се затварят за из!ягване на попадането на заразената отпадна
вода от поме+ението"
5а покрива този про!лем може да !ъде ре1ен, като отпадъ)ните води се съ!ират
от водосто)ните тръ!и в пластмасови !идони, които се извозват и закопават в земята
извън населеното място" Сти)а+ите се по вън1ните стени отпадъ)ни води може да се
отвеждат по предварително издъл!ани канавки в подготвени предварително ями,
където се затрупват" В някои слу)аи на по'малко радиоактивно замърсяване може да се
използва и градската канализаионна мрежа" 7ря!ва да се има предвид, )е ако не е
ре1ен въпроса със закопаването и съ3раняването на отпадъ)ните води, дезактиваия
със струя вода не се прилага"
&питът от Pерно!ил показва, )е със струя вода не се дезактивират ефективно
грапави стени и о!икновена мазилка" &+е по'малко действат другите ме3ани)ни
на)ини ' измитане, из!ърсване, проду3ване и т"н" В такъв слу)ай по'елесъо!разно е
3ората да напуснат дадената сграда, да из)акат естествената дезактиваия и след
съответния радиаионен контрол да се завърнат"
*о'ефективно дезактиваията с водна струя може да се извър1и, като към
водата се до!авят ="B'="JR сапун или пра3 за пране или ="OR 3ексаметафосфат,
трилон'! или оксалова киселина" 7ези ве+ества предизвикват сложни
физико3ими)ни явления #комплексоо!разуване и др"% и помагат за откъсването на
най'дре!ните радиоактивни )астии от повър3ностите" 7ака )исто ме3ани)ната
дезактиваия )рез о!ливане с вода се превръ+а и във физико3ими)на"
Вътре1ните стени се дезактивират )рез снемане на постната !оя с !ояджийски
)етки, потопени в кофа вода, а при нали)ие на тапети, съ+ите се намокрят с )етка или
)рез напръскване с вода и се снемат след -J'C= минути" *одът при дезактиваия тря!ва
да се покрие с дървени трии, книги, парали за попиване на отпадната вода"
*одовата настилка, в зависимост от нейния вид, се снема или измива с вода или
дезактивира+ разтвор" (атексът се измива с )етка с дезактивира+ разтвор и след това с
вода"
След Pерно!илската авария много ефективна се е оказала дезактиваията на
гладки повър3ности с помо+та на лепливи ленти #тиксо, ско) и др"%, които се залепват
за замърсената плоскост, след кратък престой се отлепват и из3върлят"
&со!ено важен при дезактиваията на сгради и поме+ения е контролът вър3у
алфа' и !ета'активността, тъй като те са осо!ено опасни при вън1но лъ)ение"
Дворовете се дезактивират, като асфалтовите алеи се измиват с о!илна струя
вода" Непокритата )аст от двора се прео!ръ+а с права лопата, така )е горният слой да
падне отдолу или дъл!око се преорава и засява с трева, която не !ива да се употре!ява
при косене за 3ранене на дома1ни животни" *реди дезактиваията, о!а)е, се прави
пълна о!орка на двора и отпадните !оклуи се закопават на дъл!о)ина B='L= сA #не се
горят и из3върлят !езотговорно%"
В у)астък, разположен най'!лизо до жили+ето, се оформя .условно мръсно
място0" В него се съ!ират вси)ки отпадни материали от по)истването по време на
аварията 9 текстилни отпадъи, о!елки от 3рани, треви, листа и др"
Дезактивация на жилищни и работни помещения
Не се мете" *о)истването става )рез за!ърсване с навлажнена кърпа" Ако се
използва пра3осмука)ка, из3одя+ата струя се насо)ва вън от поме+енията или се
филтрира с влажна кърпа" <жеседми)но се изпират !елMото и )ар1афите, горното и
ра!отното о!лекло" <жедневно се изтупват #вън от поме+енията% постелъ)ните
принадлежности" /илими, )ерги, постелъ)ни материали се изтупват на двора до!ре,
простират се и се по)истват наново с пра3осмука)ка или с препарат за по)истване на
килими и постели"
Дезактивация на транспортни средства
Дезактиваията на транспортни средства, автомо!или, железопътни вагони и др"
се извър1ва най')есто със силна струя вода #със или !ез перилни или
комплексоо!разува+и ве+ества" В този слу)ай про!лемът с отпадните води е по'лесен
за ре1аване, тъй като дезактиваията може да се извър1ва на предварително
подготвени места, наре)ени стании за о!еззаразяване на те3ника #С&7%" 7ова е така
наре)ената пълна дезактиваия, на която подлежи и всякаква друга апаратура" Всяка
С&7 тря!ва задължително да се намира в незамърсена с радиоактивни ве+ества зона"
На те3никата може да се приложи и така наре)ената )асти)на дезактиваия,
която се провежда в замърсената територия" Sелта и е да се отстранят радиоактивните
ве+ества от тези )асти на те3никата, които се намират в непосредствен допир с )овека
' дръжки на врати и прозори, волани, стъпала и др" Pасти)ната им дезактиваия се
извър1ва )рез за!ърсването им с влажен парал" *рез зимата паралът се намокря със
спирт, нафта или !ензин"
Дезактивация на машини и съоръжения
&!ра!отват се с навлажнени тампони отгоре и отдолу" &со!ено внимание се
о!ръ+а на местата за тя3ното о!служване" *ри възможност се о!ливат о!илно с
вода"
Дезактивация на облекло
След излизането от радиоактивната територия при полеви условия може да се
извър1и и пълна дезактиваия на о!леклото )рез изпирането му в река" 5а!ранено е
това да се прави във водоем, от който не изти)а постоянно вода ' езера, !асейни и др"
2ного по'ефективно пълната дезактиваия на о!лекло се извър1ва на
спеиални стании за о!еззаразяване на о!лекло #С&&%, като за С&& могат да се
приспосо!ят пунктовете за 3ими)еско )истене"
Дре3ите най'напред се о!ра!отват с пра3осмука)ка и след това се изпират в
перални ма1ини със съответните препарати" След изсъ3ването им, те се подлагат на
радиаионен контрол"
Всмуканият в пра3осмука)ките пра3, както и отпадъ)ните води от пералните
ма1ини, се съ!ират, изнасят се извън населения пункт и се закопават дъл!око в земята"
След завър1ване на изпирането пералните ма1ини се пускат на един икъл само с
)иста вода и перилни препарати" &тпадъ)ните води се из3върлят по посо)ения на)ин"
&со!ено силно замърсеното о!лекло се изнася извън града #селото% и се
закопава"
Дезактивация на куненски прибори
4звър1ва се в самата ку3ня" *ри!орите се поставят в под3одя+ съд #леген,
голяма тенджера, корито% със затоплен J='?=KС дезактивира+ разтвор #от перилен
препарат% и се измиват до!ре с гъ!а" След това манипулаията се повтаря с )иста топла
вода, накрая се изплакват о!илно с вода и се за!ърсват със су3а кърпа" Дезактиваията
може да се извър1ва и в дома1ни условия"
Деконтаминация на ранителна продукти
*ри радиоактивно замърсяване на ве)е произведени или подготвени 3ранителни
продукти деконтаминаията се извър1ва с оглед разфасоването им #със или !ез
опаковка% и степента на замърсяване"
2ного замърсените опаковки се свалят и из3върлят" *ри по'малко замърсяване
опаковките могат да се измият с вода и сапун, след като се подлагат на радиаионна
контрол и ако е нео!3одимо се измиват неколкократно до достигане на допустимите
норми"
7ря!ва да се има предвид, )е всякакъв вид опаковки, стига да са плътни и
непро!иваеми #полиетилен, пергамент, ка1ирана книга, даже затворени картонени
кутии, стъклени и метални опаковки%, запазват 3раните от директно замърсяване"
Дезактиваията в слу)ая се изразява във внимателно отстраняване на
радиоактивния пра3 от вън1ните стени и пре3върляне на 3ранителния продукт в )ист
#незамърсен% ам!алаж"
Не при!ягвайте към 3ранителни продукти и лекарства с изтекъл срок на годност
само за+ото сте уверени, )е не са радиоактивно замърсени"
Ако през опаковката са проникнали радиоактивни ве+ества, най'напред се
прилага измиване с )иста вода, а ако това се окаже недостатъ)но ' изрязва се
повър3ностният слой с де!елина няколко милиметра"
Насипни продукти в найлонови опаковки се дезактивират, както е посо)ено по'
горе, само )е дезактивира+ият разтвор тря!ва да !ъде сла!о затоплен #C='B=KС% за
из!ягване на евентуално проникване на радионуклидите през опаковката"
Насипни продукти в книжни опаковки #!ра1но, грис, за3ар, ориз% се
дезактивират, като о!вивката леко се намокри с гъ!а с дезактивира+ разтвор и след -='
-J минути внимателно се отваря и продуктът се пре3върля в )иста опаковка #съд%"
Спосо!ът за дезактиваия #деконтаминаия% на 3ранителните продукти зависи
основно от вида на опаковката и консистенията им" *ри 3ермети)ни опаковки
#метални, стъклени, полиетиленови% е нео!3одимо само о!илно измиване" *ри
насипни и в не3ерметизирани опаковки продукти се отнема B'L сA от горния слой"
7е)ни 3ранителни продукти не се деконтаминарат, а се уни+ожават"
&сновни замърсители на млякото са йод'-B- #с период на полуразпадане 7T@"=J
деноно+ия%, езий'-BO #7TB= години% и строний'$= #7TC@ години%" 7ъй като йод'-B-
има сравнително малко време на полуразпадане, млякото може да се прера!оти в
сирене или ка1кавал, които се съ3раняват по известни на)ини за няколко месеа, след
което могат да !ъдат годни за консумаия" 7ака о!а)е не може да се постъпи, ако
езий'-BO и строний'$= са в млякото в коли)ества над допустимите норми" Sезият се
намира основно във водната фаза на млякото, но строният се свързва с !елтъ)ните
мле)ни компоненти и е много трудно отстраним" Ако замърсяването е само от езий,
о)евидно млякото тря!ва да се прера!оти на пра3" Sезият и строният могат да се
отстранят с помо+та на така наре)ените пеноо!менни смоли, при въздействието на
които става смяна на радиоактивните елементи с те3ни ста!илни нуклиди" 4зползват се
и природни сор!енти #ве+ества поглъ+а+и радионуклиди%" 7акива ве+ества са
например изсу1ената глина, която поглъ+а езиевите нуклиди до @$R и зеолита,
който поема езия до $=R и строния до JJ R"
7ъй като строний'$= се натрупва в костите, а езий'-BO във водната фаза на
месото, деконтаминаия на вси)ки видове месо #свинско, теле1ко, говеждо, ов)е,
пти)е и др"% +е се извър1ва #с малки осо!ености% )рез о!езкостяване, киснене във
вода и изваряване" *ти)ето и ов)ето месо се варят във вода с -=R съдържание на оет"
*олу)еният при варенето !улMон се из3върля"
*лодовете и зелен)уите се деконтаминират )рез измиване, о!елване,
накисване, варене, консервиране, прера!отване в ни1есте, !ра1но, вино, ракия и т" н"
Директно #вътре1но% замърсени 3ранителни продукти #3ля!, вода, масла, готови
3рани и др"% не се дезактивират, а се уни+ожават )рез затрупване в трап, дъл!ок J='?=
UA, и покриване с незамърсена пръст #не се горят, не се дават на животни%" /огато тези
продукти са в големи коли)ества, се дават за прера!отка за те3ни)ески ели"
Дезактивация на водата! замърсена с радиоактивни вещества
Не тря!ва да се ползва, но при крайна нужда може да се приложи утаяване,
прекарване през глинени или пясъ)ни филтри, при възможност изваряване за
дестилаия"
&тпадъ)ните води #разтвори% след дезактиваия не тря!ва да изти)ат в
канализаионната мрежа, а да се съ!ират в отделени за това места #ями или 1а3ти%"
След дезактиваия у)аства+ите в нея лиа се подлагат на санитарна о!ра!отка"
"анитарна обработка
Санитарната о!ра!отка е мероприятие, провеждано с ел отстраняване на
радионуклиди от кожата на )ове1кото тяло, устата, о)ите, у1ите и стома1но')ревния
тракт до допустимите норми" 7о се закл6)ава основно в о!илно измиване #изкъпване%
на тялото с )иста вода и сапун в спеиални пунктове, а в отделни слу)аи 9 в дома1ни
условия" След измиването #изкъпване% пълнотата на санитарната о!ра!отка се
контролира с при!ори" *ри откриване на замърсеност е нео!3одимо повторно измиване
#изкъпване% до пълното отстраняване на радиоактивните ве+ества" След изкъпване
задължително се сменя о!леклото, а замърсеното се предава за дезактиваия"
Санитарната о!ра!отка може да !ъде )асти)на и пълна"
Pасти)ната санитарна о!ра!отка се извър1ва на замърсената територия, като с
)иста вода или спирт #или кърпа, напоена с тя3% се измиват #из!ърсват% ръете, лието,
у1ите и врата" На )асти)на санитарна о!ра!отка подлежат -== R от формированията
на 8ражданска за+ита и населението, ра!отили #попаднала% в зоната на радиоактивно
замърсяване"
*ълната санитарна о!ра!отка се провежда извън замърсената с радионуклиди
зона в спеиални санитарно'умива)ни пунктове #СV*%" Wората съ!ли)ат замърсените
дре3и, които се отнасят в С&& и се измиват под ду1ове, по възможност с топла
сапунена вода, !ез триене и търкане на кожата в продължение на -J'C= минути, след
което тялото се подлага на радиаионен контрол" Ако се окаже, )е замърсеността е в
рамките на допустимите норми, 3ората полу)ават )исти дре3и, но преди да ги о!лекат
тря!ва да промият устната си ку3ина, у1ите и о)ите си с -'CR воден разтвор на сода
!икар!онат"
След о!ли)ането на дре3ите запо)ва промиването на стома1но')ревния тракт,
като се изпият C'B литра вода с няколко проентово съдържание на сода !икар!онат"
След това се предизвиква повръ+ане )рез натискане на езика в дъл!о)ина с пръст или
)рез та!летка апоморфин" Стремежът е да се повърне колкото се може пове)е" *осле
се приема медиински въглен и пектин" Ако те липсват, може да се използва силно
препе)ен, по)ти изгорял 3ля!, стрит на пра3" След това се пият много те)ности, тъй
като при из3върлянето на радионуклидите с урината, организмът силно се о!езводнява"
/огато степента на радиоактивно замърсяване не е голяма, но е в пове)е от
нормалния радиаионен фон #фонът в разли)ните райони на страната е разли)ен и
неговата стойност е известна на органите и поделенията на 8ражданска за+ита%, тря!ва
ежедневно да се извър1ва санитарна о!ра!отка"
*ри тежка авария в ядрена инсталаия се провежда евакуаия на населението,
което задължително преминава през о!единен контролно'пропускателен пункт
#&/**%" &/** #фиг" -C% се разполага по мар1рутите за евакуаия, извън замърсените
с радиоактивни ве+ества зони, в предварително планиран или допълнително определен
след възникване на реална о!становка район"
На &/** се извър1ва дозиметри)ен контрол и пълна санитарна и спеиална
о!ра!отка на заразените с радиоактивни ве+ества 3ора и те3ника, както и регистраия
и от)етност на евакуира+ите се и тези, които влизат в замърсената зона за извър1ване
на ликвидаионни мероприятия #аварийни екипи, формирования на 85 и др"%"
Фиг. 99. О,!ин!н К'нт*'&н'-п*'п%#)ат!&!н п%н)т п*и а$а*и( $ АЕ<
#Л#$#%&' %( О)**
+ъководство на О)**
&съ+ествява управлението на вси)ки елементи на пункта" Съ!ира, о!о!+ава и
предава на комисиите по разсредото)аване и евакуаия данните за преминава+ото през
&/** население, поддържа непрекъсната връзка с контролните органи на 8ражданска
5А;47А" Състои се от командване, свързо)но звено и регистратори"
Пункт “$з.о!ящ контрол”
*редназна)ен е за осъ+ествяване на дозиметри)ен контрол на о!лъ)ването на
евакуира+ото се население и замърсяването на 3ората и транспортните средства с
радиоактивни ве+ества; регистраия на преминалите транспортни средства и 3ора по
мар1рутите за евакуаия; насо)ване на нуждае+ите се от медиинска помо+ към
медиинския пункт" На пункта ра!отят пост XРед и сигурностX, дозиметристи,
регистратори и медиински разпределителен пункт"
Пункт за специална обработка /ПуСО0
*уС& е основен елемент на &/**" *редназна)ен е за извър1ване на пълна
санитарна о!ра!отка на населението и спеиална о!ра!отка #дезактиваия% на
транспортните средства, замърсени над допустимите норми" Състои се от пло+адка за
извър1ване на санитарна о!ра!отка на 3ора и пло+адка за спеиална о!ра!отка на
транспортните средства и те3никата" *уС& условно е разделен на X)истаX и
XзамърсенаX половина" В замърсената )аст вси)ки ра!отят #пре!ивават% с поставени
индивидуални средства за за+ита" *у С& се развръ+а от 3ими)еските поделения на
8ражданска за+ита и Въоръжените сили"
Пункт за ре#онт на транспортни сре!ства и заре%!ане с гориво-с#азочни
#атериали /1С&0
*редназна)ен е за подмяна на радиоактивно'замърсени филтри на
транспортните средства, дозареждане с 8С2, ремонт на повредената те3ника и др" На
пункта се установява подвижна ремонтна ра!отилниа и подвижна !ензиностания"
По!ви%ен про!оволствен отря! и по!крепителен пункт
*редназна)ен е за приготвяне и раздаване на 3рана, топли напитки на ли)ния
състав на &/** и евакуира+ото се население"
Набл)!ателен пост
На!л6дателният пост извър1ва, контрол на замърсеността на &/** с
радиоактивни ве+ества; дозиметри)ен контрол на ли)ния състав на &/** и следене на
метеорологи)ната о!становка #посока и скорост на вятъра, температура на възду3а и
по)вата и др"%"
&е!ицински пункт
&казва медиинска помо+ на нуждае+ите се и насо)ва тежките слу)аи в
медиинските заведения"
Пункт “В.о!ящ контрол”
*унктът ели недопускане 85, определени за ликвидиране на последствията"
На пункта се извър1ва и организиране на дозиметри)ен контрол и регистраия на
влиза+ите в зоната 3ора и транспортни средства, а съ+о така и раздаване на
индивидуални средства за за+ита на тези, които не са осигурени"
Дейност на О)**
&/** се развръ+а след възникване на тежка радиаионна авария на А<S
преди подаване на сигнала за евакуаия на застра1еното население"
На пункта .4з3одя+ контрол0 постът .Ред и сигурност0 спира евакуира+ите
се" Дозиметристите извър1ват контрол на о!лъ)ването и замърсяването с
радиоактивни ве+ества на 3ората и транспортните средства" 5амърсените над нормата
се насо)ват към *уС&, а останалите продължават към местата за настаняване"
Регистраторите водят на от)ет преминава+ото население и те3ника"
Нуждае+ите се от медиинска помо+ се насо)ват към медиинските постове"
&т пункта .4з3одя+ контрол0 замърсените с радиоактивни ве+ества 3ора и
транспортни средства се насо)ват към *уС&"
Санитарната о!ра!отка се извър1ва в две отделения ' женско и мъжко" В
отделенията за съ!ли)ане се снемат замърсените дре3и и се преминава през ду1овите
отделения за изкъпване" След прикл6)ване на пълната санитарна о!ра!отка #измиване
с топла вода и сапун% се извър1ва дозиметри)ен контрол за проверка на ефективността
на санитарната о!ра!отва" 5амърсените над нормата се връ+ат отново в отделението за
изкъпване, а останалите се о!ли)ат с нови #)исти% дре3и и се насо)ват към
подкрепителния пункт, където полу)ават топли напитки, закуски, вода" 5амърсените
дре3и и индивидуалните средства за за+ита се предават на склада за замърсено
о!лекло, а )истото се полу)ава в отделенията за о!ли)ане от склада за )исто о!лекло"
5амърсеният транспорт постъпва на пло+адката за спеиална о!ра!отка" 7ам се
извър1ва пълна дезактиваия, след което дозиметристи извър1ват контрол за
ефективността на о!ра!отката" 5амърсените над нормата се подлагат на повторна
о!ра!отка, след което се насо)ват към пункта за ремонт на те3никата и зареждане с
8С2"
7е3никата, която след повторната о!ра!отка отново показва замърсяване,
надви1ава+о допустимите норми, се насо)ва към района за замърсена те3ника,
неподлежа+а на дезактиваия"
На пункта за ремонт на те3никата се подменят радиоактивно'замърсените
филтри, дозареждат се с гориво'смазо)ни материали и се извър1ва ремонт на
повредената те3ника"
След пункта транспортът се насо)ва в с!орния район" В с!орния район
о!ра!отените 3ора се натоварват в )исти #дезактивирани% транспортни средства и
продължават по мар1рута за евакуаия към местата за настаняване"
На пункта .В3одя+ контрол0 постът .Ред и сигурност0 спира насо)ените към
зоната транспортни средства и проверява документите им" 7ези, които не са
предвидени за ра!ота в зоната, се връ+ат о!ратно" На останалите се извър1ва
регистраия, организира се дозиметри)ен контрол и се осигуряват индивидуални
средства за за+ита, след което екипите #формированията% влизат в зоната за
изпълнение на зада)и по ликвидиране на последствията"
Ръководството на &/** управлява ялостната дейност на пункта и поддържа
връзка с ръководните органи на 85" *рави нео!3одимите донесения и искания"
*ри промяна на посоката на вятъра и опасност от попадане на &/** по следата
на радиоактивния о!лак се взема ре1ение за преместването му в нов район"
8.6.6. П*и п*'и+$'#т$!ни а$а*ии
Wарактерът на последствията при производствени аварии зависи от вида на
аварията, нейните ма+а!и и осо!еностите на те3нологи)ната с3ема на производство"
Най'типи)ните проявления на производствените аварии са взривове, воде+и до
разру1аване на производствените сгради; повреждане на те3никата и о!орудването;
интензивни пожари; поразяване на 3ора от електри)ески ток, отровни ве+ества и
газове; заразяване на местността със силно действа+и отрови; срутване на скална маса
в рудниите и др"
5а оперативното ликвидиране на аварията и последствията от нея е нео!3одимо
!ързо да се уведоми ръководителя на предприятието, ра!отната смяна и дежурния в
о!ластната администраия"
След подаване на установения сигнал служителите и ра!отниите, намира+и се
на територията на предприятието, поставят спеиалните противогази" Разузнавателните
сили на предприятието провеждат разузнаване за определяне на вида и коли)еството на
отровните ве+ества, размерите на заразената зона и направлението на разпространение
на отровния о!лак" Резултатите се докладват на ръководителя на предприятието, за да
вземе ре1ение за за+ита и за ликвидиране на последствията" Докладват се и на
постоянната комисия към о!ластта за подготовка и провеждане на СНАВР и за
оповестяване на населението, което попада в направлението за движение на отровния
о!лак"
Неза!авно се задействат спеиализираните формирования на предприятието за
отстраняване на аварията, прекратяване на изти)ането на отровното ве+ество, а при
възможност и неутрализирането му с под3одя+и реагенти" *овреденият у)астък се
изкл6)ва от комуникаията" 4зтеклото отровно ве+ество се оросява о!илно с вода #от
B до -= )асти вода на - )аст отровно ве+ество%" *ри повредена те3ника с автомати)ни
установки отровното ве+ество се пре3върля в здрава те3ника, като мястото на
разливане се оросява о!илно с вода" В заразените поме+ения се пуска вентилаионната
уред!а"
След спиране на разливането се пристъпва към дегазаия на зоната, като се
спазва следният принип, отровните ве+ества с кисел 3арактер #3лор, серен диоксид и
др"% се дегазират с дегазатори с алкален 3арактер #калиева основа, разтвори на калиева
и натриева основа, натриев тиосулфат, алкални кар!онати и сулфати% и о!ратно 9
отровни ве+ества с алкален 3арактер #амоняк% с разтвори с киселинни свойства #оетна
киселина, оксалова киселина, мрав)ена киселина и др"%" Нормите на разтворите и
средствата за неутрализаия на отровните ве+ества са показани на та!лиа Y C@"
7а!лиа Y C@
Наиме'
нование
на
СД&В
Агрегатно
състояние
*ределно
допустима
конентра
ия
#*Д/%AZG
A
C
Разтвори, раз3одни норми и видове ма1ини за
неутрализаия но СД&В
Неутрализи'
ра+и
разтвори
Раз3од
за
неутрали'
заия на
- [ СД&В
АРС C,J[,
пожарна
кола C,J[,
#!р"%
пожар
на кола
?[,
мия)на
ма1ина
? [ #!р"%
пожар
на
ма1ина
@ [, #!р"%
Wлор газ - Натриева
основа 9 -= R
разтвор
--,L J C -,J
амоняк газ C= Вода или
сла!и
разтвори на
солна #сярна%
киселина 9
JR разтвор
- =,J =,C =,-CJ
>осген газ =,J Натриева
основа 9 -=R
воден разтвор
или амоняк 9
-?
B,J
?,J
-,J
C,OJ
=,O
@
=,J
CJR воден
разтвор
Серен
двуокис
газ -= Натриева
основа 9 -=R
воден разтвор
или натриев
кар!онат 9
-=R воден
разтвор
?,CJ
-O,C
C,J
O
-,-
B
=,@
C,-J
Анилин те)ност =,- Солна
киселина 9 -=
R воден
разтвор
L -,? =,O =,J
Синил
на
кисели
на
те)ност
#газ%
=,B >ормалинов
разтвор
#формалин%
- =,J =,C =,-C@
Акрилн
итрил
те)ност =,J Натриева
основа 9 -=R
воден разтвор
или натриев
кар!онат 9
-=R воден
разтвор
@ B,C -,J -
Н'*/и на *а+т$'*и и #*!#т$а +а н!%т*а&и+а;и( на #и&н'!"#т$а=и
'т*'$ни $!=!#т$а п*и а$а*ии на #т'пан#)и >и/и3!#)и )'/,инати
За,!&!0)а
-" В зависимост от коли)еството СД&В, изтекло при аварията, може да се
из)исли !роят на нео!3одимите ма1ини )рез умножаване на коли)еството на СД&В по
!роя на ма1ините, които осигуряват неутрализаията на - [ СД&В" Например при
изти)ането на -= [ 3лор за неутрализаия с -= R воден разтвор на натриева основа са
нео!3одими C="JT-== !р" АРС или C="CTL= !р" @'тонни пожарни ма1ини #мия)ни
ма1ини%"
C" &свен горните норми да се има предвид, )е е възможно неутрализирането на
някои видове СД&В със спомагателни #остатъи от 3ими)ески производства%
материали, както следва,
' 3лор 9 с отра!отени основи #-='-JR водни разтвори на калиева, натриева,
калиева основа%;
' анилин 9 със сулфатни разтвори на желязо;
' 3лор 9 с -=R водни разтвори на натриев тиосулфат"
Раз3одните норми на отразените в за!ележката ве+ества съответстват на тези на
подо!ните разтвори, за които е установен норматив в та!лиата"
B" 5а неутрализаията на фенол #твърдо ве+ество% може да се използва с успе3
зариването му с пръст или пясък, не по'малко от C='CJ сA #или натоварване на този за
пре)истване в зависимост от заводските условия, ако о!становката позволява това%"
L" 5а неутрализаията на !ензол при разливане е елесъо!разно той да се
изолира с C='CJ сA пръст или пясък" *ри голям слой те)ност в затворено поме+ение се
ра!оти с изолирани противогази по време на изпомпването в закрити съдове,
насипването на пръст и из3върлянето й на под3одя+о отдале)ено място от аварията"
J" Sелесъо!разно е вси)ки дегазаионни ра!оти да се извър1ват с изолира+и
противогази до конструиране и сна!дяване с универсални противогази за СД&В от
проми1лени аварии"
5а да се намали дъл!о)ината на разпространение на парите, формированията
о!еззаразяват с вертикални водни завеси, които а!сор!ират )аст от отровното
ве+ество" /огато реакията между дегазатор и отровно ве+ество е екзотери)на, с
опасност от пожар и взрив, дегазира+ото ве+ество се смесва с инертни материали 9
пясък или пръст, за да отнеме )аст от отделя+ата се топлина"
<дновременно с действията на спеиализираните формирования оперативната
група на 85 заема пункт за управление в !лизост до заразената зона и се информира за
промените в о!становката и за извър1ените ра!оти до момента" На тази !аза се
адаптира план за провеждане на СНАВР" *ри големи отклонения от прогнозираните
параметри се взема ново ре1ение за провеждане на СНАВР, затова се долага в +а!а на
постоянната комисия и формированията на 85, определени да извър1ат
ликвидаионните ра!оти в заразената зона, се уведомяват" 5оната се отепва и се
осигурява непрекъснато на!л6дение за изменение на ситуаията"
>ормированията на 85 провеждат СНАВР, като взаимодействат със силите на
предприятието" Спасителните формирования и медиинските екипи +ателно оглеждат
производствените поме+ения и оказват първа медиинска помо+ на намира+ите се в
тя3 поразени 3ора, след което съ+ите се извозват до медиинските пунктове и
!олниите" &!еззаразителните формирования дегазират вътре1но заводските пъти+а и
след това местността и о!ектите, които могат да !ъдат изто)нии на заразяване, като
използват физико'3ими)ни и ме3ани)ни спосо!и"V)астъите от местността и пъти+ата
!ез твърда настилка се дегазират )рез отнемане на повър3ностния слой по)ва или )рез
засипване с незаразена пръст"
Дегазаия на местността е възможна и с авторазливни стании" 7е се построяват
с отстъп вдясно или вляво в зависимост от полу)ената зада)а и направлението на
вятъра в приземния слой, като отстъпът се прави от наветрената страна" *ри дегазаия
на пъти+а при нео!3одимост дегазаионните ма1ини могат да се движат в колони от
по няколко автомо!ила на дистания един от друг CJ'B= A"
Ако се налага евакуаия на населението, движението се извър1ва
перпендикулярно на посоката, накъдето ду3а вятърът, към високите места в
околностите"
След завър1ване на ра!отите в заразената зона се извър1ва спеиална
о!ра!отка на формированията на 85 в предварително определен район" *одготвя се
донесение за аварията,последствията от нея, извър1ените дейности, загу!ите,
израз3одваните ресурси и се докладва на вис1естоя+ата инстания"
8.6.8. П*и п*и*'ни ,!#т$и(
,еметресение
&со!еностите в провеждането на СНАВР в зна)ителна степен се определят от
силата на земетресението, продължителността му, времето на неговото проявление 9 в
ра!отно или извън ра!отно време, денем или но+ем, лете или зиме и пр"
В основни линии осо!еностите се свеждат до следните"
• *ровеждане на разузнаване за определяне на ма+а!ите на разру1енията,
при!лизителните данни за у!итите и пострадалите 3ора, за районите, о!3ванати от
пожари или наводнения, замърсяване #заразяване% с радиоактивни #отровни% ве+ества,
състояние на пъти+ата и др"
• 4звли)ане на пострадалите 3ора от развалините и спасяване на пострадали,
намира+и се в полуразру1ени или горя+и сгради" 5а откриване на пострадалите и
затрупаните си използват микроелектронни устройства и спеиално о!у)ени ку)ета"
• &казване на медиинска помо+ на пострадалите"
• *рекарване на пъти+а през разру1енията за евакуаия на пострадалите"
• (окализиране и отстраняване на аварии в комуникаионно'енергийните
мрежи, които запла1ват живота на 3ората и пре)ат на спасителните ра!оти"
• &грани)аване и спиране на разливането на отровни материали и 3ими)ески
съединения, произвеждани или съ3ранявани в о!екти на територията на зоната на
земетресението"
• &сигуряване на електроенергия от автономни изто)нии за спасителните
ра!оти и за осветяване на о!ектите при намалена видимост"
• Разру1аване или укрепване на строителни конструкии на сгради или
съоръжения с опасност от срутване"
• &!орудване на пунктовете за настаняване на пострадалите и останалите !ез
подслон" &рганизиране на сна!дяването им с предмети от първа нео!3одимост, вода,
3ранителни продукти, медикаменти и др"
• &3рана на зоната и на важни о!екти и енности в нея" *оддържане на
о!+ествения ред и сигурност"
%аводнения
Редът за провеждане на СНАВР зависи от това, дали наводнението е внезапно
или преди това са проведени определени мероприятия за за+ита" Взетите
предварителни мерки могат да !ъдат следните,
' оповестяват за опасността;
' организира се на!л6дение;
' уто)няват се нео!3одимите сили и средства за спасителни ра!оти и те се
привеждат в готовност;
' евакуира се населението, !олниите, стар)еските домове, детските градини,
у)или+ата, селскостопанските животни и енното те3ни)еско о!орудване;
' подготвят се за опазване на място или за евакуаия паметниите на културата
и културните о!екти #музеи, !и!лиотеки, театри и др"%;
' )асти)но се ограни)ава или напълно се прекратява ра!отата в предприятията и
селското стопанство;
' вземат се мерки за за+ита на селскостопанската продукия и някои
насаждения"
Особености при прове%!ането на СН'В
' Разузнаването в районите на наводнението се извър1ва от
3идрометеорологи)ни постове, разузнавателни групи от о!ектите на водния транспорт
или от 85" 7е определят преди вси)ко местата на наводненията, територията, където
има най'голям !рой 3ора за спасяване"
' 5а провеждане на спасителни ра!оти в наводнени райони се използват
спасителни формирования, сна!дени с плавателни съдове и спасителни жилетки"
*ривли)ат се съ+о така ведомствените спеиализирани формирования и сили на
военните поделения"
' :ързо оповестяване и извеждане от заливната зона на застра1ените 3ора и
животните"
' <вакуаия на 3ората, останали в заливната зона, с плавателни съдове или
вертолети"
' 4знасяне от зоната на наводнението на основните материални и културни
енности"
' Вземане на неза!авни мерки за настаняване на останалите !ез подслон
граждани" &рганизиране на сна!дяването им с вси)ко нео!3одимо за живот"
' След отти)ането на водата медиинските формирования провеждат
дезинфекия на района, а спеиализираните формирования отстраняват авариите и
повредите в комуникаионно'енергийните съоръжения и мрежи и създават условия за
нормална жизнена дейност"
*ожари
В !ор!ата с пожарите в горските райони се използва един от трите спосо!а,
активен, пасивен и съ)етаване на активния с пасивния"
Активният спосо! се прилага, когато нали)ните сили и средства са достатъ)ни
за поту1аването на пожара" *ри този спосо! първо се спира разпространението на
огъня по фронта, след това усилията се съсредото)ават по фланговете и накрая се
насо)ват към тила за пълното ликвидиране на пожара"
*ри недостиг на сили се при!ягва до пасивния спосо! на гасене" 5а елта се
извър1ва оттегляне на силите и средствата на предварително подготвен или естествен
ру!еж, откъдето се води !ор!а с огнената сти3ия"
Съ)етаването на активния с пасивния спосо! се прилага при гасенето на няколко
пожара или на големи пожара"
В !ор!ата с пожарите се използват те3ни)ески средства, вода и 3ими)ески
ве+ества" 5а направата на ограни)ителни полоси, канавки и др" се използва инженерна
те3ника"
Основни начини за поту-аване на по%ар*
' 4зпра+ане на разузнавателни групи за определяне 3арактера на пожара,
неговите грании и посоката на разпространение на огъня, възможните места за
устройване на полоси, местоположението на застра1ените от пожара 3ора, нали)ието и
състоянието на водоизто)ниите, които могат да се използват, пъти+ата за под3од за
гасене на пожара и др"
' &!орудване на формированията за поту1аване на пожара със спеиални дре3и,
каски, противодимни маски или противогази с 3опталитов патрон"
' 8асенето се извър1ва при оказване на взаимна помо+ между поту1ава+ите
пожара 3ора, а на ра!оте+ите на опасни места се осигурява непрекъснато на!л6дение
и при нео!3одимост се о!ливат с вода или им се оказва друга подкрепа"
' 8асене с вода или с разтвори от огнегася+и разтвори"
' Wвърляне на пръст или други инертни материали в огъня"
' Нанасяне на коси удари вър3у пламъка със зелени клони #при сла!и и
средносилни къси пожари%"
' Vстройване на заградителни полоси с 1иро)ина не по'малка от двойната
висо)ина на горя+ия огън"
#пидемии -бактериологично или биологично заразяване.
4золаионно'ограни)ителните мероприятия се провеждат с ел
предотвратяване разпространението на епидеми)ни за!олявания"
*ри увели)аване на слу)аите на инфекиозно за!олелите в големи организаии
#сили на армията, полиията, жандармерията, при военен конфликт% и в населените
места се въвежда о!серваия" 7я е система от следните мерки,
' &грани)аването на о!+уването на 3ората #ли)ния състав на формированията% с
други 3ора и движение през зоната на заразяване"
' 5а!рана за извозване на иму+ества !ез предварителното им о!еззаразяване
#ли)ният състав на формированията се извежда от зоната само след екстрена
профилактика и пълна санитарна о!ра!отка%"
' 2едиинско на!л6дение на 3ората #ли)ния състав%, своевременно изолиране и
3оспитализиране на установените !олни"
' *ровеждане на профилактика на 3ората #ли)ния състав% с анти!иотии и други
лекарствени средства"
' *ровеждане на предпазни имунизаии против установения вид въз!удител на
!олестта"
' Vсилване на медиинския контрол за провеждане на санитарно'3игиенни
мероприятия в зоната на заразяване"
' Vстановяване на противоепидеми)ен режим на ра!ота в медиинските
пунктове и !олниите"
Ако инфекиозното за!оляване придо!ие епидемиологи)ен 3арактер, в зоната се
въвежда карантина2 *ри нея освен мерките, които се вземат за о!серваия се
изпълняват и следните мероприятия,
• *ълна изолаия на 3ората #ли)ния състав%"
• &3рана на зоната на заразяване"
• Разполагане на 3ората #ли)ния състав% на малки групи с установяване на
строг режим на поведение, 3ранене и изпълнение на правилата на карантината"
• &рганизиране на комендантска служ!а за осигуряване на изпълнението на
карантината"
• &рганизиране на сна!дяването на населението #силите%, намира+о се в
карантина, по спеиален режим"
*родължителността на о!серваията и карантината се определя от
инку!аионния период на за!оляването"
<фективното изпълнение на зада)ите от системата на 8ражданска за+ита +е се
осигури от правилното изграждане, спеиализираната подготовка и еленасо)еното
управление на вси)ки нейни подсистеми" 4нтегрирането на основните функии
.*ревантивна дейност0 и .Действия при криза0 +е формира перспективи, висока
надеждност и възможности на системата за осигуряване за+итата на държавата от
разли)ни въздействия" 5асиленото международно сътрудни)ество +е спомогне за
син3ронизирането на законодателството, за координирането на гражданско'военното
аварийно планиране, за изграждането на системи за ранно предупреждение,
въвеждането на нови информаионни те3нологии, за създаването на ситуаионни
ентрове, както и за ка)ествен кризисен мениджмънт по вси)ки направления"
В.п*'#и +а #а/'п'г'т'$)а
-" 4з!ройте етапите и основните действия на органите за управление и
на формированията при кризи" Възможно ли е някои от действията да не се
провеждат и кога\
C" /ак се извър1ва разузнаването и оперативното планиране на
СНАВР\ /ак взаимно се о!уславят тези дейности\
B" Wарактеризирайте спасителните и неотложните аварийно'
възстановителни ра!оти" /ак те се корелират при ликвидиране на последствията
от кризи\ /ои са изискванията за успе1ното изпълнение на зада)ите\
L" Анализирайте основните зада)и и действията при провеждането на
СНАВР" /акъв е редът за ра!ота на органите за управление и на
формированията\
J" &)ертайте спеифи)ните зада)и и действията при авария в А<S" /ак
се извър1ва дезактиваията и спеиалната о!ра!отка\
?" /акви са елементите и как функионира &!единен контролно'
пропускателен пункт при тежка авария в А<S\
O" /акви са 3арактерът и редът за действие при производствена авария в
3ими)еската проми1леност\
@" &пределете осо!еностите в провеждането на СНАВР при разли)ните
природни !едствия" /ак редът за провеждането им влияе на за+итата на
населението и о!ектите от наионалното стопанство\
И+п'&+$ана &ит!*ат%*а
Асев, Вл", Арнаудов, 2", 5арков, *", 2анолов, 2" 8& 9 организаия и за+ита на
населението и народното стопанство" София, -$@?
Военна доктрина на Репу!лика :ългария" ДВ, !р" BL, -$$$
8еоргиев, W" С" <кспертните оенки във военното дело" В, 2исъл, кн" L, -$$L
8ражданска за+ита и 3уманитарни мисии" ВА .8" С" Раковски0, C===
5акон за от!раната и Въоръжените сили на Репу!лика :ългария" ДВ, !р" -CC,
-$$O
5акон за управление на кризи, проект" Народно съ!рание, C==-
4зследване на операиите" София, В4, -$$C
]орданов, ]", Sветков, В", /узманов /" 8ражданска от!рана" Сви+ов, В>С4,
-$@$
/ини, Р" (", Райфа, W" *ринятия ре1ения при многи3 критерия3, предпо)тения
и заме+ения" 2осква, -$@-
/онепия за наионална сигурност на Репу!лика :ългария" ДВ, !р"L?, -$$@
2ило1ев, 2" 8ражданска от!рана" Ръководство за предприятията от
3ими)еската проми1леност" София, -$$-
&пераии за гражданска за+ита" 8лавен +а! на су3опътните войски" 8лавен +а!
на морската пе3ота на СА;" Военна академия .8" С" Раковски0, C===
*остановление на 2С за прео!разуване на служ!а 8ражданска за+ита на
Репу!лика :ългария0 в Държавна агения .8ражданска за+ита0" ДВ, !р" CC, C==-
*равилник за организаията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на
последствията при !едствия, аварии и катастрофи" ДВ, !р" -B, -$$@
Симеонов, А" 8ражданска от!рана" София, -$@?
Справо)ник за за+ита от оръжията за масово поразяване" В4, София, -$$-
Справо)ник за оенка на 3ими)еската о!становка" В4, София, -$$C
Стефанов, Ст", /олев, 2", /остадинов, /" 5а+ита на населението от аварии,
природни !едствия и опазване на околната среда" V4 .Св" /ирил и 2етоди0, В"
7ърново, -$$L
7асев, /" 8ражданска от!рана" София, -$@O
7а)ев, 8" 5а+ита на населението при авария в атомна електроентрала
./озлодуй0" София, -$$L

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->