T"t\"ê_"_Y"p{R"T"# ðp{S"# - O"OU¡“X"o

R"pSY"pW"p\"# @¡puðp`p{S"S"êwT"pNppz X"SQp \"w{Í># _Y"pƒ"Y"_O"_@¡ZpNppX"o $
ZpuBppŸS`uÆ"p{O"T"rL>p G"S"_Y" T"øpBR"pSY"uðpÆ"uO"o _"sO"pu W"p_@¡Z_Y" $$
ìT"Z_"_Y"p{R"T"# X"Œa# - O"OU¡“X"o
R"pSY"pW"p\"pu Ql“êW"z X"t“@¡SQz S"rZz _\"ÚT"z Y"s«@w¡Qo W"tT"\"wSQX"o $
ZpuBppŸS`uW"rê# T"øG"pS"pz _"X"pG"u T"Æ"p«pSY"_\"p{X"{S" bX"pO"S"tG"u $$
X"RY"R"pSY"p{R"T"# Bpsà# - O"OU¡“X"o
Y"\"BppuR"tX"E"Np@¡p X"p^"X"sÿ{T"øY"Œ\"# $
T"rO"R"pe"r _"sU¡{“O"p BpsZpv R"pSY"p{R"T"u _"{O" $$
ìC"pê{R"T"# X"Œa# - O"OU¡“X"o
W"pvX"u E"pC"êT"O"pv _\"ÚT"p \"w{Í>\"pêY"s_"X"[S\"O"p $
É¡{E"Ÿw{Í># É¡{E"«pSY"z T"øG"pZpuBY"z É¡{E"O"o É¡{E"O"o $$
X"uC"p{R"T"# X"Œa# - O"OU¡“X"o
ì{S"“# T"øV"“pu&{ÐpW"Y"z T"øE"sZz R"S"R"pSY"U¡“p{Q@¡X"ÚT"O"ZX"o $
BpQ@¡puT"\"ðppƒ"BpQÚT"V"“z {b"{O"G"u R"S"T"u _"{O" S"v\" G"“X"o $$
Z_"p{R"T"# E"Sç# - O"OU¡“X"o
T"øE"sZX"vb"\"O"pv“Y"\"p{Q@z¡ X"A"@¡Zz {b"{O"Qu\"@¡QzV"@¡X"o $
{Qðp{O" QlBR"X"O"r\" Bp\"pz O"{O"Y"ê{Q Z_"p{R"T"O"r ZG"S"rT"{O"# $$
S"rZ_"p{R"T"# ðps@ø¡# - O"OU¡“X"o
@¡T"êtZpBpàBpSR"pS"pz `uX"X"pv{˜¡@¡\"p_"_"pX"o $
\"w«Y"pu&C"uêNp G"pY"SO"u ðps@øu¡ S"rZ_"S"pY"@u¡ $$
X"u^"_"²¡X"Npz O"OU¡“X"o

$$ dr{Q[B\"G"Y"ZpX"pu {\"G"Y"O"uO"ZpX"o $$

dr{\"@w¡{O"S"pX"_"z\"O_"Z_Y" _"tY"ê{_"«pSO"T"ú"pŒX"o
BpO"ðpp{“\"p`S" ðp@u¡ 1932
Y"pu&Y"z @¡p“_O"_Y" O"u&\Y"˜¡V"SR"pu E"uÍ>pX"p`lÆ"uÍ>O"u Y"uS" {\"Ä"X"o $
{S"X"u^"p{Q\"êO_"ZpSO"pu X"`rY"pS"o O"z O\"uðppS"z b"uX"R"pX" T"øT"üu
$$ 1 $$
drX"QpS"SQO"rP"pêAY"pS"o Bpsá¡S"o {\"üp{Q\"p@¡ZpS"o $
\"SQu @s¡ª{Í>QVl "puRê "\Y"p_"{_"«pSO"QrT"@¡pS"o
$$ 2 $$
V"øÏ"p \"pY"s{BpZrðpðpu^"BpàL>p Qu\"uSç@¡pX"pv Bpsà#
E"Sçp@¡pvê \"àNppS"“pv X"S"sY"X"pv {\"f"uðp{\"C"nÄu "Zpv $
S"p_"OY"pv {S"hê¡{O"X"êàÿNpY"sO"p# T"G"êSY"{X"e"pQY"#
_"®r@¡p__"sZT"sŒ\"p# T"ø{O"{QS"z @s¡\"êSO"s S"pu X"Œ“X"o
$$ 3 $$
drX"QpS"SQO"rP"pêY"êðpp®QlBR"p[VR"X"SP"S"pO"o $
T"øpÊ"p SY"pY"_"sR"p Y"uS" O"z G"Y"rSçX"`z W"G"u
$$ 4 $$
ìp{QOY"p{QS"\"Bpø`p# ðpsW"@¡Zp X"u^"pQY"pu ZpðpY"pu
S"b"e"p{Np _"Y"puBp@¡pÆ" {O"P"Y"_O"©u\"O"p_O"ÿNpp# $
X"p_"pVQp h¡O"\"_O"P"v\" {Q\"_"p# _"SRY"p_O"P"p Zpe"Y"#
_"\"uê _P"p\"ZG"ŒX"p# T"ø{O"{QS"z @s¡\"êSO"s S"pu X"Œ“X"o
$$ 5 $$
dr_"OY"pOX"_"X"pZXW"pz J>r@¡p@w¡OT"pQX"RY"X"pX"o $
drX"QpE"pY"êT"Y"êSO"pz \"SQu BpsàT"ZXT"ZpX"o
$$ 6 $$
ìpT"pQX"pv{“T"Y"êSO"z Bpsá¡Nppz ìp@w¡{O"z _X"ZuO"o $
O"uS" {\"C"np# T"øNpðY"[SO" {_"«÷[SO" E" X"S"puZP"p#
$$ 7 $$
E"ve"pQp\"s^"{_" _X"ZSX"sZqZT"sz E"puOP"pY" ðppSO"_\"Zu
\"w«pu˜¡”# T"qZBpwå {S"XV"@¡Q“z T"øpðY"pGY"T"pe"u _\"@¡X"o $
\"×e"z \"rbY" _"sQT"êNpu E" _"sâQp ÃpO\"p _"X"z W"t{^"O"#
dsO\"p \"^"êU¡“z {T"øY"v__"` X"sQp W"sý"rO" Qv\"c"@v¡#
$$ 8 $$
_\"[_O"dr _"tY"ê{_"«pSO"X"O"uS" _"X"_O"G"BpQlOT"{f"[_P"{O"“Y"{S"Y"X"S"c"pS"pc"pS"V"SR"X"pub"@¡pZNp_Y"
drX"`p{\"^NppuS"pê{W"@¡X"“pu¬\"_Y" E"O"sX"êAs "V"øÏ"Np# T"ZX"pY"s# \"^"êðpO"X"o $ O"e" T"t\"pêR"| BpO"X"o $ íf"ZpR"uê T"øP"X"\"^"uê
T"øP"X"X"p_"u T"øP"X"{QS"u Ä"uO"\"Zp`@¡ÚT"_"zc"u T"øP"X"@¡ÚT"u ì{¢ e"Y"puQðpC"{J>@¡p# {ŸE"O\"pqZzðpO"o T"“p{S" E" \Y"OY"pY"S"o $
@w¡O"e"uO"pŸpT"Z@¡{“Y"sBpvZ@u ¡z X"`pY"sBpz W"\"{O" $ O"vZ@u ¡_"Ê"{O"X"`pY"sBpv# ï@z¡ X"S\"SO"ZX"o $ O"vÆ"O"sQðê p{W"Zu@¡# @¡ÚT"# $ O"O"o
V"øÏ"Nppu {QS"X"o $ O"p\"O"r Zp{e"# $ ïO"pªðpv# ^"Í>÷{R"@¡ðpO"e"Y"{Q\"_"vZ@u ¡# V"øÏ"Nppu \"^"ê# $ \"O"êX"pS"V"øÏ"Nppu
{QS"X"RY"u 1. _\"pY"XW"s\"#, 2._\"pZpu{E"^"#, 3.íf"X"#, 4.O"pT"_"#, 5.Zv\"O"#, 6.E"pb"s^"# ï\"z ^"NX"S"\"pu BpO"p# $
òQpS"rz \"O"êX"pS"# _"Ê"X"pu \"v\"_\"O"pu X"S"s# $ \"v\"_\"O"X"S\"SO"Zu&{T" ï@¡_"Ê"{O"X"`pY"sBpX"RY"u _"Ê"{\"zðp{O"X"`pY"sBpp{S"
BpO"p{S" $ ìÍ>p{\"zðp{O"O"X"u&{T" X"`pY"sBpu @w¡O"e"uO"pŸpT"ZpAY"p®Y"pu Y"sBpT"pQp# BpO"p# {@¡{ú"O"o @¡{“Y"sBpX"{T" BpO"X"o$
X"`pY"sBpT"øX"pNpX"o - 43 “b" 20 _"`¾\"^"pê# $
@w¡O"Y"sBpT"øX"pNpX"o - 17 “b" 28 _"`¾\"^"pê# $ @w¡O"Y"sBpR"X"pê# - E"O"s^T"pQpu R"X"ê#, ì[_P"BpO"T"øpNp#, _"OY"\"pQr
G"S"#, X"S"s^Y"pu‚"O"p ìÍ>p{\"zðp{O"`_O"p, X"S"s^Y"pY"sX"pêS"z 1 “b"\"^"pê# $ _"Ê"\"pZz R"pSY"puOT"{f"#, _"s\"NpêW"pNL>p{S",
ZÑ"X"Y"pu \Y"pT"pZ#, T"sNY"z 20 $ T"pT"z 0$
e"uO"pY"sBpT"øX"pNpz - 12 “b" 96 _"`¾\"^"pê# $ e"uO"pY"sBpR"X"pê# - {e"T"pQpu R"X"ê#, X"pz_"BpO"T"øpNp#, X"S"s^Y"pu‚"O"p
E"O"sQðê p`_O"p, X"S"s^Y"pY"sX"pêS"z 10 _"`¾\"^"pê#, T"ú"\"pZz R"pSY"puOT"{f"#, ZpvTY"W"pNL>p{S", _"s\"NpêX"Y"pu \Y"pT"pZ#, T"sNY"z
15 $ T"pT"z 5 $
ŸpT"ZY"sBpT"øX"pNpX"o - 8 “b" 64 _"`¾\"^"pê# $ ŸpT"ZY"sBpR"X"pê# - {ŸT"pQpu R"X"ê#, à{R"ZBpO"T"øpNp#, X"S"s^Y"pu‚"O"p
_"Ê"`_O"p, X"S"s^Y"pY"sX"pêS"z 1 _"`¾\"^"pê#, {e"\"pZz R"pSY"puOT"{f"#, O"pX"øW"pNL>p{S", ZpvTY"X"Y"pu \Y"pT"pZ#, T"sNY"z 10$
T"pT"X"o 10$
@¡{“Y"sBpT"øX"pNpX"o - 4 “b" 32 _"`¾\"^"pê# $ @¡{“Y"sBpR"X"pê# - ï@¡T"pQpu R"X"ê#, ìß"BpO"T"øpNp#, X"S"s^Y"pu‚"O"p
_"pR"ê{e"`_O"p, X"S"s^Y"pY"sX"pêS"z 120 \"^"pê#, ì_"OY"\"pQr G"S"#, {Ÿ\"pZz R"pSY"puOT"{f"#, X"wNX"Y"W"pNL>p{S", O"pX"øX"Y"pu
\Y"pT"pZ# $ T"sNY"z 5 $ T"pT"z 15 $ BpO"@¡{“\"^"pê# 5111 $ ï^Y"O"o @¡{“\"^"pê# 4,26,889 $ ì[_X"S"o
@¡{“Y"sBpu ^"Jo> S"wT"p# ðp@¡@¡O"pêZ# $ ìpQpv `[_O"S"p\"OY"pz Y"s{R"{Î>Zðp@¡\"^"pê# 3,044 $ O"O"# íƒ"{Y"SY"pz
{\"@ø¡X"ðp@¡\"^"pê# 135 $ O"O"# T"ø{O"Î>pS"BpZu ðpp{“\"p`S"ðp@¡\"^"p#ê 18,000 $ BpO"ðpp{“\"p`S"ðp@¡\"^"p#ê 1932 $
ï^Y"O"o ðpp{“\"p`S"ðp@¡\"^"p#ê 16,068 $ ìBpøu \"vO"ZNprO"rZu {\"G"Y"p{W"S"SQS"ðp@¡\"^"pê# 10,000 $ O"O"# @¡p\"uZrO"rZu
S"pBppG"êSs "ðp@¡\"^"pê# 4,00,000 $ ìSO"u BppvL>Qðu pu @¡[Ú@¡W"tT"ðp@¡\"^"pê# 821 $ S"X"êQpQ{b"NpQuðpu E"ve"ðps±¡T"ø{O"T"O"o
{O"{P"X"pZWY" {\"@w¡{O"S"pX"_"z\"O_"ZpZXW"#
ìP" {\"@w¡{O"S"pX"_"z\"O_"Z_Y" ZpG"pQY"#
{\"@w¡{O"_"z\"O_"ZU¡“X"o
_"O"S"sG"p# {b"{O"T"p à{E"Zpz T"ø@¡w {O"z T"ø{\"`pY" E" Y"p[SO" T"Zpz {\"@w¡{O"X"o $
_\"T"QEY"s{O"O"# T"ZQuðpBpO"p {\"@w¡O"pv @¡Np\"®R"S"p{Q@w¡O"p# $$
E"puZp# T"øW"tO"p X"S"sG"uÄ"ZpNppz _Y"p{ŸBpø`pu&SY"puSY"G"Y"pY" S"tS"X"o $
ZpG"p X"Œa# - O"OU¡“X"o
X"u{QS"r R"S"@¡Npp{Q\"{G"êO"p X"u{QS"rT"O"Y" ìp`\"u ZO"p# $
\"{¢E"puZBpQW"r# É¡{E"ƒ"“z X"Œ“u {b"{O"T"O"pv S" X"Œ“X"o $$
X"Se"r V"sR"# - O"OU¡“X"o
_Y"pO@¡puðp\"w{«R"êZNprÄ"ZpNppz Bpp\"# _"sQlBR"p S" BpQpu S"ZpNppX"o $
BppuR"tX"ðpp“rb"sY"sO"p R"qZe"r T"tNppuêQ@¡p E"uEF>{ðpG"pu&e" X"Se"r $$
_"uS"p{R"T"# X"Œa# - O"OU¡“X"o
ìOY"SO"T"rL>p V"`l_"_Y"S"pðppu “pu@¡p# _"X"_O"p G\"{“O"p W"\"[SO" $
ìOY"SO"Y"s«z R"ZNprÄ"ZpNppz @s¡G"u E" _"uS"p{R"T"O"pv R"qZeY"pX"o $$
1

E"ve"@w¡^Np ìX"pY"pz V"sR"\"p_"Zu C"5.32T" {Q\"p Z\"u{S"êZY"NpX"u^"_"²X"Np T"ø\"uðp_"O\"pO"o \"w{Í>S"pðp# X"`pC"ê#,
Y"s«W"Y"X"o $

_"tY"ê{_"«pSO"ZrOY"p X"@¡Z_"²¡X"NpX"o - O"OU¡“X"o
_\"[_O" BpO"drðpp{“\"p`S"ðp@u¡ 1932 {\"@w¡{O"S"pX"_"z\"O_"Zu T"pv^"X"p_"u ðps±¡T"b"u QðpXY"pz {O"P"pv
ðps@¡ø \"p_"Zu (O"p. 14-1-2011) _"tY"êX"NL>“puQY"X"pZWY" C"-42-14(Zpe"pv 11.55) Z\"u# {S"ZY"NpX"@¡Z_"²>X"Npz
BpZG"@¡ZNppuT"qZ _"XW"\"{O" $ O"Ql˜¡\"p`S"p{Q@z¡ {“AY"O"u-\"p`S"z-BpG"#, íT"\"p`S"z-Zp_"W"# íT"{\"Í>p\"_P"p,
Z˜¡\"®R"pZNpz, {_"O"@¡ú"s@¡R"pZNpz, R"S"sZpY"sR"Bpø`Npz, BppuZpuE"S"“uT"S"z, ìY"#T"pe"z, {V"Ú\"T"s^T"R"pZNpz,
b"rZpß"W"puG"S"z, T"ðpsG"p{O"#, T"øpvM>p, BppuX"u{R"@¡W"t^"Npz, \"pZS"pX" {X"dp, S"b"e"S"pX" {X"e"p, íf"ZO"# ìpBpX"S"z
Q{b"Np{QBBpX"S"X"o, S"vh¡OY"u ª{Í># $
ìpBpX"u E" W"\"uO_"pvAY"z BpX"S"u Ql#A"QpY"@¡X"o $
QðpêS"u E" W"\"uQo `p{S"# _"²p[SO"U¡“X"p{Qð"uO"o $$
Y"p{S" Y"p{S" E" \"_O"t{S" _"²p[SO"# _\"r@¡Zpu{O" E" $
O"f"SX"`C"| S"Íz> \"p @ø¡Y"{\"@ø¡Y"W"r{O"QX"o $
{O"“ÃpY"r {O"“puŸO"rê {O"“`puX"r {O"“puQ@¡” $
{O"“W"s@o¡ {O"“QpO"p E" ^"{JoO">“p# T"pT"S"pð"S"p# $$
$$ G"SX"S"b"e"pS"s_"pZuNp _"²p[SO"U¡“X"o $$
T"SP"p#
_"sA"z
T"rL>p
\"®“pW"#
R"S"`p{S"#
R"S"“pW"#
ì{Ä"S"r Zpu{`Npr,X"wBp
X"C"p
`_O",{E"e"p X"t“z
d\"Npz,R"{S"
W"ZNpr
ìpçpê,T"sS"
T"t\"pê
_\"pO"r,{\"ðpp T"tìp
ðpO",T"tW"p
@w¡{f"@¡p T"s^Y",ìpÇu
íf"Zp
ìS"s,GY"uÎ>p íìp
íW"p,Zu\"O"r
================================================================================

S"b"e"@¡SQpY"U¡“X"o
ì
3
2
0
_\"p
5
1
2

W"
6
0
3
{\"
0
2
0

@w¡
1
1
1
ìS"s
3
0
3

Zpu X"w ìpçpê T"sS" T"s ìp X" T"tU¡p íU¡p
4 7 2
5 0 3 6 1
4
2 0 1
2 0 1 2 0
1
4 2 0
3 1 4 2 0
3
GY"u X"t T"tìp íìp d R" ð" T"tW"p íW"p
6 1 4
7 2 5 0 3
6
1 2 0
1 2 0 1 2
0
1 4 2
0 3 1 4 2
0
{\"^"X"u E"pP"ê“pW"# _Y"pO"o _"X"u O"s _"X"O"p W"\"uO"o $
ðptSY"u ðptSY"U¡“z T"øpu˜z¡ \"^"êeY"zðpU¡“z @ø¡X"pO"o $$
ìp{QðptSY"u X"`p\Y"p{R"# X"RY"ðptSY"u X"`¬Y"X"o $
ìSOY"ðptSY"u {\"f"S"pðp# {e"ðptSY"u E" X"`pW"Y"X"o $$

`
7
2
1
Zu
1
1
3

{E"
2 T"ø.A"NL>
0 {Ÿ.A"NL>
4 O"w.A"NL>
T"ø.A"NL>
{Ÿ.A"NL>
O"w.A"NL>

----------------------------------------------------------------X"u^"p{QZpðprS"pz ìpY"-\Y"Y"U¡“X"o
ZpðpY"#
X"u
\"w {X" @¡ {_" @¡ O"s \"w R" X" @sz¡ X"r
ìpY"#
2
11 2 11 14 2 11 2 14 8 8 18
\Y"Y"#
14 5 5 14 11 5 5 14 2 5 5 2
=================================================================

Bpsà ðps@¡ø ì_O"puQY"pv
U¡pÚBpsNp @w¡^Np ìÍ>X"r, 26-3-2011
E"ve" @w¡^Np S"\"X"r, 26-04-2011
ìp{Ä"S" ðps±¡ e"Y"puQðpr, 20-10-2010
ìp{Ä"S" @w¡^Np ŸpQðpr, 03-11-2010

- T"{Æ"X"p_O"# Bpsà# $
- T"t\"puê{QO"# Bpsà# $
- T"{Æ"X"p_O"# ðps@ø¡# >$
- T"t\"puê{QO"# ðps@ø¡# $

Á`oð> nm¡{U©_m amhþJ«ñV J«ñVmo{XV MÝÐJ«hU

{dH¥${VZm_g§dËgamMo _whyV©

(26/06/2010 e{Zdma)
J«hU nd©H$mb àma§^ - MÝÐmoX`m nmgyZ _moj - 06.30 pm

ewÓ _whVw © d A[Zdm`© njmVrb _whVw © Imbr [Xbo AmhoV.Ë`m ~Ôb _m[hVJma Á`mo[Vî`{dÛmZmHSwZ
ì`dpñWV g_OyZ ¿`mdo.
gyMZm- CÎm_ _whVy m©VM [ddmhm[X Hm`} Ham[dV.åhUOo Xm§nË`mbm gm¡»` , gm¡^m½`, Am`wî`,
g_¥Ór n«má hmoVmV. Var XoIrb Hmhr AmYw[ZH [dMmamMo bmoH _whVy © ZgVmZmhr [ddmhm[X
Hm`© HaVmV.CÚmoJ ì`mnma Aem AZoH XSnUm_wio CÎm_ _whyVm©gmRr Wm§~Ê`mEdTm doi
ZgVmo.Aem bmoHm§Zr _whyV© ZgVmZm [ddmh HaÊ`mnojm emómoŠV Aem AZwHën _whyVm©V
[ddmh HaUo `mo½` Amho.`m ÑïrZo A[Zdm©h njmVrb _whVy h© r [Xbo AmhoV.` ~Ôb OmUHma
Á`mo[Vî`m§HSyZ g_OyZ ¿`mdo.
1) H$mhtÀ`m _Vo _§Jidma [ddmhmg [Z[fÓ nU Hmhr bmoH _Ü`_ g_OyZ ñdrHmaVmV.
gmo_ ~wY Jwé ewH«dmam… ew^m… AÝ`o _Ü`_m… Ago Y_©qgYwVrb dMZ Amho.
2) gy`©[gÓm§VarË`m j`[VWr AgboVar ѽJUrVmMo n«_mUo j`[VWr Zgë`mg _whyV© [ZXw©ï.
(J«mø g_Omdo )
3) amhwHmi B. Zm Hmhr bmoH dÁ`© g_OV ZmhrV .Hmhr OUm§À`m _Vo BVa `moJ ~[bð
Agbo Hr amhwHmbm[X Xmof n[ahma hmoVmo.
4) [ddmh _whyVm©[X gmRr ѽJUrVmMo n«_mUo gy`mo©X`mMo doir Agbobr [VWr [Xbobr Amho.
5) A[Zdm©h njmVrb _whyV©
A) _mJÀ`m d nwTÀ`m [Xder, d¡YV¥ r, ì`[VnmV, H$$[a[XZ d Aew^ZjÌ B. Agbo Va Ago
Aew^ [XZ gmoSyZ BVa [Xder [ddmh Hamdm.
~) _whyVm©À`m AmYr qHdm Z§Va Aew^ Hmi `oV Agob Va Vmo Aew^ Hmi dJiyZ BVa ew^
HmimVM [ddmhmMo n«YmZ [d[Y hmo_-hdZ B.HamdoV.
6) [deof _m[hVrgmRr [dÛmZ Á`mo[Vî`m§er g§nH© gmYmdm.
7) Xe_r [VWr Hodi [ddmhmgmRr `mo½` Amho [ZfoHm[X Hm`© Hé Z`o.

g§nU
y © _hmamð´>, H$Zm©Q>H$, V{_iwZmSw>, AmÝÐàXoe, JwOamV amOñWmZ, _Ü`àXoe, CÎmaàXoe, Ho$ai,
BË`m{X ^mJmV ho J«hU {XgUma Zm{h. Ë`m _wio J«hUmMo doYm{X H$moUVohr {Z`_ nmiy Z`oV &
doY[dMma - 26.06.2010 e{Zdma J«ñVmoX` J«hU Agë`mZo 26.06.2010 gy`mo©X`mnmgyZ doYma§^
hmoVmo,`m_wio 26.06.2010 e{Zdma gy`mo©X`mZ§Va Amhma ñdrH$ma H$aVm `oUma Zmhr. J«hU _moj
Pmë`mZ§Va ñZmZ, nyOm, ^moOZ BË`m{X H$amdo.
YZw amg _yb ZjÌmÀ`m OUm§Zm [deof A[Zï Amho.
ew^ \$b -Hw§$^, _rZ, H$H©$, Vwbm
[_l \$b -_of, {_WwZ, qgh, d¥{üH$ A[Zï n[ahmamgmRr gwdU©, aOV d _m¡pŠVH$m[X
XmZ XodZy On, nmam`U d em§Vr H$amdr.
Aew^ \$b -YZw, _H$a, d¥f^, H$Ý`m
{d.gy.… ~mb, d¥Õ, AmOm[a, Aeº$ì`º$s§Zr d J^©dVr ór`m§Zr Xþnmar 2.30 nmgyZ doY
nmimdoV.
♦ J«hU {XgUm[a H$m§hr Jmdo. d MÝÐmoX` g_`.
òJ>pS"BpZ 18.14, ìBpZO"“p 18.16, {X"G"puZpz 18.10, @¡“@¡f"p 18.25, Bps\"p`{J> 18. 20, òzU¡p“o 18.07

_mJ©erf© A_dmñ`m amhþJ«ñV gy`©J«hU
(04/01/2011 _§Jidma)
ñne© - Xþnm[a 15.12(Xoh{b) _Ü`-Xwnmar 15.33
_moj-Xwnmar 15.52
g§nyU© _hmamï´>, ^wO², H$N²> gmoSy>Z JwOamV, _Ü`àXoe, 95 Q>¸o$ CÎmaàXoe, {~hma, ~§Jmb,
H$Zm©Q>H$, AmÝY«, Ho$ai, V{_iwZmSw>, amOñWmZÀ`m nyd}H$S>rb ^mJ BË`m{X àXoemV ho J«hU
{XgUma Zmhr.Ë`m _wio J«hUmMo doYm{X H$moUVo{h {Z`_ nmiy Z`oV.
doY [dMma - 04.01.2011 _§Jidma [Xdgm Vrgè`m n«hamV J«hU ñne© hmoV Agë`mZo AmYrMo
{Xd{g (gmo_dma) amÌr 12.30 nmgyZ doYma§^ hmoVmo, `m_wio amÌr 12.30 Z§Va Am[U 4.01.2011
amoOr [Xdgm _moj hmoB© n`ªV Amhma pñdH$ma H$aVm `oUma Zmhr. J«hU _moj Pmë`mZ§Va ñZmZ, nyOm,
nmH$, ^moOZ BË`m{X.H$amdo.
{d.gy.… ~mb, d¥Õ, AmOm[a, Aeº$ì`º$s§Zr d J^©dVr ór`m§Zr _§Jidmar 11.00nmgyZ² doY
nmimdoV.
YZw amg nydm©fmT>m ZjÌmÀ`m OUm§Zm [deof A[Zï
ew^ \$b -Hw§$^, _rZ, H$H©$, Vwbm
Amho. A[Zï n[ahmamgmRr gwdU©, aOV d _m¡pŠVH$m[X
[_l \$b -_of, {_WwZ, qgh, d¥{üH$ XmZ XodZy On, nmam`U d em§Vr H$amdr.
Aew^ \$b -YZw, _H$a, d¥f^, H$Ý`m
J«hU {XgUmè`m H$mhr Jmdm§À`m ñne© d _moj doim.

íT"S"Y"S"X"s`tO"pê#

{QS"pz@¡
E"ve" @w¡^Np
31-3-2010
01-4-2010
{S"G"\"vðppA" ðps±¡
16-5-2010
@s¡àb"ue" 15.01 16.02
`qZŸpZ 15.08 15.58
19-5-2010
BpsL>Bppz\" 15.13 15.51
S"v{S"O"pÚ" 15.21 15.53
{S"G"\"vðppA" @w¡^Np
E"zL>rBpL> 14.57 16.05
L>u`ZpLt>S" 15.05 16.00
30-5-2010
{_"Z_"p 14.54 16.03
V"QZrS"pP" 15.10 15.59
2-6-2010
G"Y"T"sZ 15.19 15.40
W"sG"o
15.01 15.36
G"puR"T"sZ 15.01 15.49
ŸpZ@¡p 15.09 15.26
GY"uÎ> ðps±¡
T"s^@¡Z 15.12 15.44
Bppz{R"R"pX" 15.10 15.30
20-6-2010
Qu`Ú"r 15.12 15.52
G"XX"t 14.42 16.14
21-6-2010
--------------------------------------------------------GY"uÎ> @w¡^Np
^maVmV Z {XgUmar J«hUo
28-6-2010
1.Á`oð> H¥$îU A_mdñ`m, 11/07/2010 - ho gy`©J«hU ^maVmV {XgUma Zmhr.
01-7-2010
2._mJ©erf© ewŠb nm¡{U©_m, 21/12/2010 - ho M§ÐJ«hU ^maVmV {XgUma Zmhr.
X"pC" ðps±¡
--------------------------------------------------------- 9-2-2011
Xoe ^oX EH$mXer [ZU©`
10-2-2011
A{YH$ d¡emI H$¥îU Xe_r 08-05-2010
X"pC" @w¡^Np
H$mobH$Vm, A{bnya, ^mJbnya, _m|Kra, YZm~mX `m JmdmV Xe_rMm doY bmJV Agë`mZo 20-2-2011

08-5-2010 QðpX"r
09-5-2010 {\"«QðpX"r $ `qZ\"p_"Z (_"tY"pê_O"pS"zO"Z 2 O"p.42 {X".)
10-5-2010 ï@¡pQðpr $ íT"\"p_"
11-5-2010 @¡“pX"pe"_"pR"S"r ŸpQðpr T"pZNp

23-2-2011
U¡pÚBpsNp@w¡^Np
21-3-2011

\"pZ

{O"{P"

“Ð"

ìzð"

_"X"Y"

Zp{ðp

S"b"e"

V"sR"
Bpsà

2
3

{X"P"sS"
{X"P"sS"

O"s“p
O"s“p

10.58 O"s“p
10.55 O"s“p

{E"e"p
_\"pO"r

Z{\"
V"sR"

3
6

@¡@ê¡
{X"P"sS"¡

O"s“p¡
O"s“p¡

10.55 {X"P"sS"
07.50 @¡@ê¡

X"wBp{ðpZp
T"s^Y"

Z{\"
V"sR"

3
5

@¡@ê¡
@¡@ê¡

O"s“p¡
O"s“p¡

10.00 R"S"s
09.50 X"@¡Z

X"t“z
d\"Npz

Z{\"
_"puX"

9
10

@¡@ê¡
@¡@ê¡

O"s“p¡
R"S"s

8.35 @¡SY"p
09.06 O"s“p

`_O"
{E"e"p

_"puX"
Bpsà

2
5

@¡@ê¡
@¡@ê¡

O"s“p¡
O"s“p¡

8.05
7.55

X"@¡Z
@s¡XW"

íìp
R"{S"Î>p

V"sR"
Bpsà

6
7

X"rS"
@sz¡W"

O"s“p¡
O"s“p

9.35
7.15

X"u^"
X"u^"

ì{Ä"S"r
ì{Ä"S"r

Z{\"

3

8.50
9.40
8.30

íU¡p

6

O"s“p¡
X"rS"
@¡SY"p¡

@¡SY"p

V"sR"

X"rS"
X"rS"
X"rS"

O"s“p

_\"pO"r

_"puX"

2

X"rS"

R"S"s

7.13

@¡SY"p

{E"e"p

10.10
12.20
10.10
12.20
10.20
10.25
12.20

{X"P"sS"

X"wBp

{X"P"sS"

T"sS"

X"C"p
@¡SY"p

{_"z`
íU¡p

{\"\"p`X"s`mO"pê#

`m d[ab Jmdm ì`[V[aŠV BVa JmdmV doY Zmhr •åhUyZ n§Mm§Jmn«_mUo AmMaU H$amdo.o

--------------------------------------------------------- {S"G"\"vðppA" ðps±¡
lmdU H¥$îU Xe_r 03-09-2010
16-5-2010
H$mobH$Vm, A{bnya, ^mJbnya, J`m, nmQ>Zm, O_eoQ²>nya, OJÞmWnwar, J§Om§_, ^wdZoída, H$Q>H$
18-5-2010
_m|Kra, YZm~mX `m JmdmV Xe_rMm doY bmJV Agë`mZo

Z{\"

3

X"zBp

5

ðps@ø¡
Z{\"

8
10

03-9-2010 QðpX"r
04-9-2010 {\"«QðpX"r $ `qZ\"p_"Z (_"tY"pê_O"pS"zO"Z 1 O"p.24 {X".)
05-9-2010 ï@¡pQðpr $ íT"\"p_"
06-9-2010 @¡“pX"pe"_"pR"S"r ŸpQðpr T"pZNp

21-5-2010
23-5-2010

`m d[ab Jmdm ì`[V[aŠV BVa JmdmV doY Zmhr •åhUyZ n§Mm§Jmn«_mUo AmMaU H$amdo.o

{S"G"\"vðppA" @w¡^Np
28-5-2010
ðps@ø¡

1

1-6-2010

4

--------------------------------------------------------`m dfm©Vrb A[V[aŠV Cndmg
1) A{YH$ d¡emI H¥$îU 09-05-2010 EH$mXer 10-05-2010 A{V[aº$ EH$mXer

X"zBp

@¡@ê¡
ì{W"{G"O"o
@¡@ê¡
ì{W"{G"O"o
@¡@ê¡
@¡@ê¡
ì{W"{G"O"o

@¡@ê¡
@¡@ê¡
@¡SY"p
O"s“p

@¡@ê¡ O"s“p¡
ì{W"{G"O"o
@¡@ê¡ O"s“p¡
ì{W"{G"O"o

10.05 \"w{Æ"@¡ ìS"sZpR"p
12.20
09.50 X"@¡Z íìp
12.20 X"@¡Z íìp

--------------------------------------------------------

lr CÎmam{X_R> ~|Jiya - 080 - 2242 6203

2

Web -Site - uttaradimath.org

2-6-2010

V"sR"

5

@¡@ê¡ O"s“p¡
ì{W"{G"O"o

GY"uÎ >ðps±¡
17-6-2010

Bpsà

6

@¡@ê¡

20-6-2010
20-6-2010

Z{\"
Z{\"

9
9

21-6-2010

_"puX"

10

24-6-2010

Bpsà

13

26-6-2010

ðp{S"
@¡@ê¡

15
R"S"s

GY"uÎ> @w¡^Np
28-6-2010
30-6-2010
1-7-2010
5-7-2010

_"puX"
V"sR"
Bpsà¡
_"puX"

ìp^"pM> ðps±¡ ({X"P"sS"p^"pM>)
14-7-2010
V"sR"
16-7-2010
ðps@ø¡
@¡p{O"ê@ ¡@w¡^Np
22-11-2010 _"puX"
23-11-2010 X"zBp
28-11-2010 Z{\"
30-11-2010 X"zBp
X"pBpê{ðpZ ðps±¡
7-12-2010
X"zBp

9.45 X"@¡Z
12.20 X"@¡Z

O"s“p¡ 8.45
ì{W"{G"O"o
@¡@ê¡ O"s“p¡ 8.30
@¡@ê¡ R"S"s
9.05
ì{W"{G"O"o
12.25
@¡@ê¡ @¡SY"p 08.30
ì{W"{G"O"o
12.20
@¡@ê¡ T"s^@¡Z 08.20
@¡@ê¡ R"S"s
08.50
ì{W"{G"O"o
12.30
@¡@ê¡ T"s^@¡Z 8.10
09.00
ì{W"{G"O"o
12.20

d\"Np
d\"Np

{_"z`
X"C"p
12.25
@¡SY"p `_O"
@¡SY"p `_O"
O"s“p
{E"e"p
O"s“p
{E"e"p
\"w{Æ"@¡ ìS"s

R"S"s

ì{W"{G"O"o
ì{W"{G"O"o
ì{W"{G"O"o
@¡@ê¡ R"S"s
ì{W"{G"O"o

12.35
12.40
12.40
08.05
12.20

3
5

ì{W"{G"O"o
ì{W"{G"O"o

12.40 {_"z`
12.40 @¡@ê¡

X"C"p
íU¡p

1
2
7
9

X"@¡Z
X"@¡Z
X"@¡Z
X"@¡Z

10.30
10.30
10.10
10.00

Zpu{`Npr
X"wBp{ðpZp
X"C"p
íU¡p

\"w^"W"
\"w^"W"
{_"z`
@¡SY"p

X"@¡¡Z
T"s^@¡Z
@s¡XW"
O"s“p
O"s“p
X"rS"

09.35
12.30
12.10
12.25
11.00
10.35
11.30

O"s“p

10.00 @¡SY"p

íìp
R"{S"Î>p
R"{S"Î>p
Zu\"O"r

ðps@ø¡
Z{\"
X"zBp
_"puX"
X"zBp

5
7
9
14
15

X"@¡Z
@s¡XW"
@s¡XW"
ì{W"{G"O"o
@sz¡W"
@sz¡W"
@sz¡W"

V"sR"

9

@sz¡W"

_"puX"
ðps@ø¡

5
10

ì{W"{G"O"o
ì{W"{G"O"o

12.40 @¡SY"p íU¡p
12.20 \"w{Æ"@¡ ìS"sZpR"p

X"zBp
V"sR"
V"sR"
ðps@ø¡

5
6
13
15

ì{W"{G"O"o
ì{W"{G"O"o
ì{W"{G"O"o
X"u^"
@¡@ê¡

12.40
12.40
12.40
10.30

Z{\"
_"puX"
V"sR"

3
4
6

\"w^"W" \"w^"W"
\"w^"W" \"w^"W"
ì{W"{G"O"o

12.30 @¡SY"p
12.20 @¡SY"p
12.40 O"s“p

íU¡p
`_O"p
_\"pO"r

_"puX"

3

íW"p

X"zBpa

3

X"rS"

íW"p

12-3-2011
13-3-2011

ðp{S"
Z{\"

7
8

12.00
12.30
11.20
12.30
12.30
11.00

X"rS"

8-3-2011

\"w^"W" @¡@ê¡
ì{W"{G"O"o
\"w^"W" \"w^"W"¡
ì{W"{G"O"o
ì{W"{G"O"o
\"w^"W" \"w^"W"

\"w^"W"
{X"P"sS"

Zpu{`Npr
X"wBp{ðpZp

@¡@ê¡

T"s^Y"

10-12-2010
12-12-2010
14-12-2010
20-12-2010
21-12-2010
X"pBpê{ðpZ @w¡^Np
29-12-2010
T"s^Y" @w¡^Np
24-1-2011
28-1-2011
X"pC" ðps±¡
8-2-2011
9-2-2011
16-2-2011
18-2-2011
X"pC" @w¡^Np
20-2-2011
21-2-2011
23-2-2011
U¡pÚBpsNp ðps±¡
7-3-2011

2

X"@¡Z
X"@¡Z
@sz¡W"
X"rS"

X"t“z

2
4
5
8

X"@¡Z
X"@¡Z
X"@¡Z
X"@¡Z

29-05-2010
02-06-2010
04-06-2010
GY"uÎ> ðps±¡
21-06-2010
24-06-2010
25-06-2010
26-06-2010
GY"uÎ> @w¡^Np
28-06-2010
30-06-2010
01-07-2010
02-07-2010
05-07-2010
dp\"Np ðps±¡
14-08-2010
16-08-2010
dp\"Np @w¡^Np
25-08-2010
27-08-2010
28-08-2010
30-08-2010
@¡p{O"ê@¡ ðps±¡
08-11-2010
12-11-2010
@¡p{O"ê@¡ @w¡^Np
22-11-2010
24-11-2010
03-12-2010
X"pC" ðps±¡
04-02-2011
09-02-2011
X"pC" @w¡^Np
23-02-2011
25-02-2011

R"S"s

X"t“

X"@¡Z
@sz¡W"
X"rS"
{X"P"sS"
{X"P"sS"

íìp
ðpO"O"pZ
í.W"p
Zpu{`Npr
X"wBp{ðpZp

X"rS"
X"u^"
@¡@ê¡
{_"z`

Zu\"O"r
ì{Ä"S"r
T"sS"\"ê_"s
X"C"p

{X"P"sS"

{X"P"sS"

9.50

1

{X"P"sS"

{X"P"sS"

09.15 \"w{Æ"@¡ ìS"sZpR"p

lrnmX§mMm CnÝ`mg Zoa àgma

{X"P"sS"
{_"z`
{X"P"sS"

{X"P"sS"
\"w^"W"
{X"P"sS"

09.05 \"w{Æ"@¡ GY"uÎ>p
11.30 X"@¡Z d\"Np
08.45 @s¡XW" ðpO"{W"^"p

_"puX"
Bpsà
ðps@ø¡
ðp{S"

10
13
14
15

{_"z`
{_"z`
{_"z`
{_"z`

\"w^"W"
\"w^"W"
\"w^"W"
\"w^"W"

10.10
10.05
09.55
09.50

O"s“p
\"w{Æ"@¡
\"w{Æ"@¡
R"S"s

{E"e"p
ìS"sZpR"p
GY"uÎ>p
X"t“z

_"puX"
V"sR"
Bpsà
ðps@ø¡
_"puX"

2
4
5
6
8

{_"z`
{_"z`
{_"z`
{_"z`
{_"z`

\"w^"W"
\"w^"W"
\"w^"W"
\"w^"W"
\"w^"W"

09.45
09.35
09.35
09.30
09.15

X"@¡Z
X"@¡Z
@s¡XW"
@s¡XW"
X"rS"

í^"p
R"{S"Î>p
R"{S"Î>p
ðpO"{W"^"p
Zu\"O"r

ðp{S"
_"puX"

5
7

{_"z`
{_"z`

\"w^"W"
\"w^"W"

06.40 @¡SY"p
06.30 O"s“p

`_O"
_\"pO"r

V"sR"
ðps@ø¡
ðp{S"
_"puX"

1
3
4
5

{_"z`
@¡SY"p
@¡SY"p
{_"z`

\"w^"W"
X"rS"
X"rS"
R"S"s

06.00
08.10
08.05
07.20

ðpO"{W"^"p
íW"p
Zu\"O"r
ì{Ä"S"r

_"puX"
ðps@ø¡

3
6

R"S"s
R"S"s

\"w^"W"
\"w^"W"

09.35 \"w{Æ"@¡ ìS"sZpR"p
09.20 X"@¡Z í^"p

_"puX"¡
V"sR"¡
ðps@ø¡

1
3
13

R"S"s
R"S"s
R"S"s

{X"P"sS"
\"w^"W"
\"w^"W"

08.55 \"w^"W"
08.30 {X"P"sS"
07.55 O"s“p

Zpu{`Npr
X"wBp{ðpZp
_\"pO"r

ðps@ø¡
V"sR"¡

1
6

X"rS"
X"rS"

@¡SY"p
@¡SY"p

09.40 @s¡XW"
09.20 X"u^"

R"{S"Î>p
ì{Ä"S"r

V"sR"
ðps@ø¡

6
8

\"w^"W"
X"rS"

@s¡XW"
@¡SY"p

11.35 O"s“p
_\"pO"r
08.15 \"w{Æ"@¡ ìS"sZpR"p

@s¡XW"
X"rS"
X"rS"
X"u^"

E"ve" ðps±¡
18-3-2010
Bpsà
3
@sz¡W"
06.05 X"rS"
Zu\"O"r
22-3-2010
_"puX"
7
@sz¡W"
06.00 \"w^"W" Zpu{`Npr
25-3-2010
Bpsà
10
@sz¡W"
05.50 @¡@ê¡ T"sS"\"ê_"s
{S"G"\"vðppA" ðps±¡
16-05-2010 Z{\"
3
{_"z`
12.30 {X"P"sS" X"wBp{ðpZp
19-05-2010 V"sR"
6
{_"z`
12.10 @¡@ê¡ T"s^Y"
23-05-2010 Z{\"
10
{_"z`
11.50 @¡SY"p í.U¡p
{S"G"\"vðppA" @w¡^Np
28-05-2010 ðps@ø¡
1
{_"z`
11.30 \"w{Æ"@¡ ìS"sZpR"p
GY"uÎ> ðps±¡
17-6-2010
Bpsà
6
\"w^"W"
5.40 {_"z`
X"C"p
24-6-2010
Bpsà
13
{X"P"sS" {X"P"sS" 7.30 \"w{Æ" ìS"s
GY"uÎ > @w¡^Np
28-6-2010
_"puX"
2
\"w^"W"
05.50 X"@¡Z íìp
2-7-2010
ðps@ø¡
6
{X"P"sS" {X"P"sS" 6.55 @sz¡W"
ðpO"O"pZ
4-7-2010
Z{\"
7
{X"P"sS" {X"P"sS" 6.50 X"rS"
íW"p
@¡p{O"ê@¡ @w¡^Np
23-11-2010 X"zBp
2
@sz¡W"
O"s“p
12.40 \"w^"W" Zpu{`Npr
28-11-2010 Z{\"
7
@sz¡W"
O"s“p
12.20 {_"z`
X"C"p
X"pBpê{ðpZ ðps±¡
11-12-2010 ðp{S"
6
@sz¡W"
@¡@ê¡ 12.50 @sz¡W"
R"{S"Î>p
12-12-2010 Z{\"
7
@sz¡W"
@¡@ê¡ 12.45 @sz¡W"
ðpO"O"pZ
20-12-2010 _"puX"
14
@s¡zW"
O"s“p
10.35 \"w^"W" Zpu{`Npr
X"pC" ðps±¡
4-2-2011
ðps@ø¡
1
X"rS"
@¡@ê¡
9.15 @sz¡W"
R"{S"Î>p
5-2-2011
ðp{S"
2
X"rS"
@¡@ê¡
9.10 @sz¡W"
ðpO"O"pZ
8-2-2011
X"zBp
5
X"rS"
@¡@ê¡
9.00 X"rS"
Zu\"O"r
************************************

{E"e"p

6

2
5
7

...Qu\"O"pT"ø{O"Î>pX"s`mO"pê#...

...Bpw`T"ø\"uðpX"s`mO"pê#...
{S"G"\"vðppA" ðps±¡
19-05-2010 V"sR"
{S"G"\"vðppA" @w¡^Np
28-05-2010 ðps@ø¡

ðp{S"
V"sR"
ðps@ø¡

3

Web -Site - live.uttaradimath.org

A{YH$ _mg {dMma

ìT"tT"pß"T"øQpS"uS" X"X" T"pT"z \Y"T"pu`O"s $$
@s¡àb"ue"X"Y"z Quðp# @¡p“# _"\"ê{ŸG"pu `qZ# $
T"wP\"r_"X"{X"Qz QpS"z Bpw`pNp T"sà^"puOO"X" $$
X"“pS"pz E" {\"ðps«÷P"| O"\" Qp_Y"p{X" W"p_@¡Z $
S"pZpY"Np G"Bp¨rG" W"p_@¡Z T"ø{O"á¡T"@¡ $
\"øO"uS"pS"uS" T"se"pzðE" _"zT"Qz E"p{T" \"R"êY" $$
Y"_Y" `_O"u BpQpE"@ø¡u BpàL>pu Y"_Y" \"p`S"# $
ðp‹# @¡ZO"“u Y"_Y" _" X"u {\"^Nps# T"ø_"rQO"s $$
@¡“p@¡pÎ>p{Qá¡T"uNp {S"X"u^"C"{J>@¡p{QS"p $
Y"pu \"ú"Y"{O" W"tO"p{S" O"_Y"v @¡p“pOX"S"u S"X"# $$
ìT"tT"QpS" - W"Bp\"çmT"{E"SO"S" {\"^Npsz {G"^Npsz X"`p{\"^Npsz `qZz @w¡^Npz ìR"pub"G"X"o $
@u¡ðp\"z X"pR"\"z ZpX"z ìEY"sO"z T"sà^"puf"X"X"o $$
Bppu{\"SQz \"pX"S"z drðpz dr@z¡K>z {\"Ä"_"p{b"NpX"o $
S"pZpY"Npz X"R"sqZT"sz ì{S"à«z {e"{\"@ø¡X"X"o $$
\"p_"sQ\u "z G"Bpüpu{S"z ìS"SO"z ðpu^"ðpp{Y"S"X"o $
_"z@¡^"êNpz E" T"øüXs "nz QvOY"pqZz {\"Ä"O"puX"sA"X"o $$
G"S"pQêS"z R"Zp\"p_"z QpX"puQZX"C"pQêS"X"o $
drT"{O"z E" e"Y"{®zðpQs{©ðY" T"ø{O"S"pX"{W"# $$
X"Se"vZOu "vÆ" Y"pu QüpO"o e"Y"{®zðpQT"tT"@¡X"o $
T"øpT"np{u O" {\"T"s“pz “bX"rz T"se"T"pve"p{Q_"SO"{O"X"o $$
òQz _"puT"_@¡Zz e"Y"{®zðpQT"tT"z _"Q{b"Npp@z¡, _"O"pXV"t“z, drW"pZO"rZX"NpX"sAY"T"øpNppSO"BpêO"
drT"sà^"puf"X"_Y" T"ør{O"z @¡pX"Y"X"pS"# O"sWY"X"`z _"zT"øQQu S" X"X", S" X"X" $ ò{O" S"X"_@s¡Y"pêO"o$
ìS"uS" e"Y"{®zðpQT"tT"QpS"uS" drT"sà^"puf"X"# T"ørY"O"pz T"ørO"pu \"ZQpu W"\"O"s $
$$ dr@w¡^NppT"êNpX"_O"s $$

lmÕ {dMma -

1. d¡emI _mgmV `oUmao à{V gm§dËg[aH$ lmÕ ho {ZOd¡emImVM Ho$bo nm{hOo.
2. Joë`m dfu d¡emI _mgmV _¥V Pmboë`m§Mo àW_mpãXH$ `m dfu
A{YH$d¡emImVM H$amdo.
3. Joë`m dfu d¡emI _mgmZ§Va Oo _¥V Pmbo AmhoV Ë`m§Mo _m{gH$ lmÕ A{YH$ d
{ZO-d¡emI _mgmV XmoÝhr doir EH$M _mgmVrb lmÕ åhUyZM H$amdo. 12 do
_m{gH$ lmÕ Oa A{YH$ _mgmV Ambo Va A{YH$ d {ZO `m XmoÝhr _mgmV
ÛmXe _m{gH$ H$amdo d nwT>rb 14 ì`m _{hÝ`mV àW_mpãXH$ lmÕ H$amdo.
4. Xe©lmÕ, {ZË`lmÕ, `wJm{XlmÕ, _Ýdm{XlmÕ ho A{YH$ d {ZO `m XmoÝhr
_mgmV H$amdo.
5. `m nydu Oo A{YH$ d¡emImV _¥V Pmbo AmhoV Ë`m§Mo à{V gm§dËg[aH$ lmÕ ho
A{YH$ d¡emImVM H$amdo {ZOd¡emImV H$é Z`o.
A{YH$ _mgmVrb dÁ`© H$m_o Mm¡b, CnZ`Z, gmoS>_w§O, {ddmh, ZyVZ J¥hàdoe H$aUo VgoM Ka, gmoZo B. ZdrZ
dñVy§Mr IaoXr, ZyVZ d«Vma§^, d«Vm§Mo CÚmnZ fîR>çãYrBË`mXr em§Vr H$m`©,
VrW©`mÌm d _y{V©à{Vð>mnZ Aer H$m_o H$é Z`oV. {deof gyMZm - J^m©YmZ,
nw§gdZ, gr_§V ( AmoQ>r ^aUo ), Zm_H$aU, {ZîH«$_U (~mimbm XodimV KodyZ
OmUo )d AÞàmeZ Aer H$m`} A{YH$_mgmV H$aVm `oVmV. A{YH$_mgmnydu
àma§^ Ho$bobo d«V A{YH$_mgmVhr Mmby R>odmdo.
A{YH$ _mgmVrb 33 XodVm
Ago Voh{Vg XodVm Am{U A§V`m©_r ^Jd§Vm ~Ôb OmUyZ XmZ Úmdo Am{U `m XodVm§Zm CÔoeyZ A¿`© Úmdo.
A¿`© àXmZ H«$_ - ÐmoUZm_H$ dñd§VJ©V ^maVra_U_w»`àmUm§VJ©V {dîUdo Z_… BX_¿`ª g_n©`m{_
Ago gd© 33 XodVm§Zm A¿`© Úmdo.

çpuNpS"pX"@¡ \"_"s
R"ø\s "S"pX"@¡ \"_"s
Qpu^"S"pX"@¡ \"_"s
ì@ê¡S"pX"@¡ \"_"s

ìÍ>\"_"s - ìzO"Y"pê{X"
- {\"^Nps
ì{Ð"S"pX"@¡ \"_"s
- {G"^Nps
üsS"pX"@¡ \"_"s
- X"`p{\"^Nps
T"øpNpS"pX"@¡ \"_"s
- `qZ
{\"W"p\"_"sS"pX"@¡ \"_"s

- @w¡^Np
- ìR"pub"G"
- @u¡ðp\"
- X"pR"\"

Vm§~b
w XmZ - A{YH$_mgmV _{hZm^a g§nU
y © ~«m÷U Xm§nË`m§Zm Vm§~b
y ({dS>m) XmZ
{Xbo Va Xm¡^m©½` n[ahma hmoVmo d gm¡^m½` àmá hmoV.o
ï@¡pQðp àçà - ìzO"Y"pê{X"
XrnXmZ - nwéfmoÎm_mÀ`m {àË`W© XodmnwT>o _{hZm^a AI§S> {Xdm AhmoamÌ VodV
W"rX"S"pX"@¡ àç
-ZpX"
W"\"S"pX"@¡ àç
-dr@z¡K>
R>do mdm d {Xdm {dPUma Zmhr `mMr H$miOr ¿`mdr.
Zv\"O"S"pX"@¡ àç
-ìEY"sO"
\"pX"Qu\"S"pX"@¡ àç
-{\"ð\"_"pb"r
gyn dmU XoUo - gwdm{gZtZr 33 gwn dmU ÚmdoV.`m_yio d§em{^d¥Õr d XrK©
ìpuG"S"pX"@¡ àç
-T"sà^"puf"X"
íBpøS"pX"@¡ àç
-S"pZpY"Np
gw_m§Jë` bm^Vo.
ìG"v@¡T"pO"oS"pX"@¡ àç -Bppu{\"SQ
\"w^"p@¡{T"S"pX"@¡ àç
-X"R"sqZT"s
`mM à_mUo ^mJdVm{X nwñVH$XmZ, à{V_mXmZ, JmoXmZ, {VbnmÌXmZ, K¥VnmÌXmZ,
X"`pS"oS"pX"@¡ àç
-\"pX"S"
ì{`V"ê{s R"nS"pX"@¡ àç
-ì{S"à«
dóXmZ Ago Amnë`mbm eŠ` AgUmao C{MV XmZ H$é eH$Vm.
V"`lá¡T"S"pX"@¡ àç
-drðp
JmoÌ ........................ àda
ŸpQðpp{QOY"à - ìzO"Y"pê{X"
1) A{Ì ...................... AmÌo` AM©ZmZg í`mdmœ
2)AJñË` .................... AJñË` XmT>ç©À`wV BÙdmh
{\"\"_\"pS"oS"pX"@¡ ìp{QOY"-{e"{\"@ø¡X"
T"G"êSY"S"pX"@¡ ìp{QOY" -QvOY"pqZ
3) Am“rag .................. Am“rag Am§~arf `m¡dZmœ
ìY"êX"pS"pX"@¡ ìp{QOY" -\"p_"sQ\u "
\"àNpS"pX"@¡ ìp{QOY" -{\"Ä"O"puX"sA"
4) Cn_Ý`w .................... dm{gð>BÝÐà_XA^aÛgw
T"t^"pS"pX"@¡ ìp{QOY"
-G"Bpüpu{S"
{X"e"S"pX"@¡ ìp{QOY" -G"S"pQêS"
5) H${n ...................... Am§Jrag A_hr`wd Am¡éjæ`
O\"Íw>S"pX"@¡ ìp{QOY" -ìS"zO"
ðp@ø¡S"pX"@¡ ìp{QOY"
-R"Zp\"p_"
6) H$mí`n ................... H$mí`n AdËgma Z¡Y«wd
_"{\"O"wS"pX"@¡ ìp{QOY" -ìS"zO"
íà@ø¡X"S"pX"@¡ ìp{QOY" -QpX"puQZ
.................................H$mí`n AdËgma A{gV
.................................H$í`n AdËgma Z¡Y«wd a¡^ ao^ e§S>rë` em§S>rë`
W"BpS"pX"@¡ ìp{QOY"
-_"z@¡^"êNp
T"øG"pT"{O"
- ìC"pQêS"
7) Hw$Ëg ...................... Am§{Jag _m§YmÌ H$m¡Ëg
R"pO"wS"pX"@¡ ìp{QOY" -T"øüXs "n
\"^"Jo>@¡pZ
- drT"{O"
8) H$m¡pÊS>Ý` .................. dm{gð>_¡ÌmdéUH$m¡pÊS>Ý`
Ago Voh{Vg XodVm Am{U A§V`m©_r ^Jd§Vm ~Ôb OmUyZ XmZ Úmdo Am{U `m XodVm§Zm
9) H$m¡{eH$................... d¡œm{_ÌXodamV Am¡Xb
CÔoeyZ A¿`© Úmdo.
10) Jm½`© .................... Am{“age¡Ý`Jm½`©, Am§Jrag ~mh©ñnË`
ìCY"êT"øQpS" @ø¡X" - çpuNpS"pX"@¡\"_\"SO"BpêO"W"pZO"rZX"NpX"sAY"T"øpNppSO"BpêO"{\"^Np\"u S"X"# òQX"CY"|
.................................^maÛmOe¡Ý`Jm½`©
_"X"T"êY"p{X" $ Ago gd© 33 XodVm§Zm A¿`© Úmdo &
11) Om_X½Ý` ................ ^mJ©dÀ`mdZAßZdmZAm¡d©Om_X½Ý`
ìT"tT"QpS" _"z@¡ÚT" 12) h[aVg .................. Am“rag Aå~are `m¡dZmœ
13) _m¡Z^mJ©d ............... ^mJ©dd¡Vhì`gmdoVg
ìpE"XY"-T"øpNppS"pY"XY"-Quðp@¡p“pv _"z@¡rOY"ê ìÍ>\"_"s-ï@¡pQðpàç-ŸpQðpp{QOY"-T"øG"pT"{O"14) nmamea .................. dm{gð> emŠË` nmame`©
\"^"Jo>@¡pZpAY"-e"Y"{®zðpO"oQu\"O"pzO"BpêO"-drW"pZO"rZX"NpX"sAY"T"øpNppSO"BpêO"-dr{\"^N\"p{Q
15) {dœm{_Ì ............... {dœm{_Ì H$m¡{eH$ AK_f©U
e"Y"{®zðpß"pX"R"pqZX"“X"p_"Qu\"O"p{W"ß"-drT"sà^"puf"X"T"øZu NpY"p drT"sà^"puf"X"T"ørOY"P"| X"X" {S"{A"“
16) ~mXam`U ................ Am{“ag nm¡éHw$Ëñ` ÌmgXñ`d
T"pT"ðpX"S"T"t\"ê@¡-T"se"T"pve"R"S"R"pSY"p{Q-b"uX"_"X"w{«-“pu@¡ŸY"_"sA"`uO"sW"tO"-W"tQpS"U¡“p\"pÊ"Y"u
17) ^maÛmO ................. Am{“ag ~mh©ñnË` ^maÛmO
{\"ðpu^"O"#
c"pS"W"{˜¡\"vZpBY"{_"«÷P"|
ìT"tT"[EF>ç_"X"_"zAY"\"^"ê_"`¾p\"{R"-_\"“pu@¡
18) _wÒb .................... Am{“ag ^må`m©íd _m¡Òë`
{S"\"p_"{_"«÷P"| X"“X"p_"T"øY"s˜¡ ìT"tT"QpS"X"`z @¡qZ^Y"u $ O"QzBpT"sà^"puf"X"T"tG"pz @¡qZ^Y"u$
19) (lr)dËg ................ ^mJ©d À`mdZAmßZdmZAm¡d© Om_X½Ý`
S"X"pu&_O\"S"SO"pY" _"`¾X"tO"êY"u _"`¾T"pQpqb"{ðpZpuàV"p`\"u $
20) dm{gð> .................. dm{gð>_¡ÌmdéUH$m¡pÊS>Ý`
_"`¾S"pX"nu T"sà^"pY" ðppÄ"O"u _"`_"@¡pu{J>Y"sBpR"pqZNpu S"X"# $$
21) dm{gð> .................. dm{gð>BÝÐà_XA^aÛgw
ì[_X"S"o V"øpÏ"Npu T"sà^"puf"X"z ìp\"p`{Y"^Y"u’’ Ago åhUV ~«m÷Umda AjVm Kmbmì`m.
22) {dîUwdÕ
¥ ................. Am{“ag nm¡éHw$Ëñ` ÌmgXñ`
{\"^NpsT"øpP"êS"pX"Se" 23) empÊS>ë` ................ empÊS>bA{gVX¡db
24) embm§H$m`Z ............. {dœm{_Ì emb§H$m`Z H$m¡{eH
E"Sçpzðps{S"X"ê“p&T"tT"p# ðpp{“BppuR"tX"{S"{X"êO"p# $
25) em¡ZH$................... ^mJ©d em¡ZhmoÌ JmËg©_X
ìp`pZ# _"\"êQ\u "pS"pz O"u X"u @s¡\"êSO"s X"Œ“X"o $$
26) Jm¡V_ ................... Am“rag Am`mœ Jm¡V_
{\"^Npsá¡T"r _"`¾pzðps# _"\"êT"pT"{\"S"pðpS"# $
27) _wÒb .................... AmÌo`AM©ZmZgnm¡dm©{VW

_amR>r lrgwYm _mgn{ÌH$m - Ì¡dm{f©H$ -

4

Pune - 020 - 32944453, 9422320951

>Ÿ&&lr {Xp½dO`am_mo {dO`Vo Ÿ&&

lr_‚mJÒþé lr_Z²_ÜdmMm`©_yb_hmg§ñWmZ

lr CÎmam{X_R>

h[a… gdm}Îm_…
dm`w… OrdmoÎm_…

{dH¥${VZm_g§dËga

eHo$ 1932

{dîUmo ò{OîUmo
J«{gîUmo {ddÝXo

lr{Xp½dO`am_ _ybam_ _yb grVm

_mg{Z`m_H$
lrnÙr {dîUw

gZ² 2010

lr _w»`àmU `bJya

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

M¡Ì_mg

CÎmam`U

fð>r 3:09

n§Mm§J nhVmZm

a
amhþH$mb 4. 30-6
Jw{iH$ 3 - 4. 30
`_K§Q> 12 - 1. 30

Ì`moXer 12:25

amhþH$mb 7. 30 - 9
Jw{iH$ 1. 30 - 3
`_K§Q> 10. 30 -12

21

~w{Õ~©b§ `emo Y¡`ª
{Z^©`Ëd§ AamoJVm &
AOmS>ç§ dmŠnQw>Ëd§ M
hZy_V²ñ_aUmØdoV² &

28

22

16

amhþH$mb 3 - 4. 30
Jw{iH$ 12 - 1. 30
`_K§Q> 9 - 10. 30 lm.{V. 1

_¥J{eam 9:37

ew^, qH$ñVw¿Z
`wJm{X, n§Mm§JldU

lm.{V. 8

{ÛVr`m 4:10

~w

17

amhþH$mb 12 - 1. 30
Jw{iH$ 10. 30 -12
`_K§Q> 7. 30 - 9 lm.{V. 2

24

doXì`mgVrW© nw
gË`àkVrW© nw.

lm.{V. 9

V¥Vr`m 4:45

Jw

18

amhþH$mb 1. 30 - 3
Jw{iH$ 9 - 10. 30
`_K§Q> 6 - 7. 30 lm.{V. 3

MVwWu 4:39

ew

25

~«÷, V¡{Vb

A{œZr 10:22

19

E|Ð, d{UH²$

amhþH$mb 10. 30 -12
Jw{iH$ 7. 30 - 9
`_K§Q> 3 - 4. 30 lm.{V. 4

20

d¡Y{¥ V-{dîH§$^, ~d
H$ënm{X

am_Zd_r
H$dtÐVrW© nw
(Zdd¥§XmdZ)

A{VJ§S>, V¡{Vb

gwH$_m©, ^Ðm

gd}fm_oH$mXer
(H$m_Xm)
H¥$îUXmobmoËgd

31

7

1

11

17. 6:34-6:37
18. 6:33-6:38
àXmof
19. 6:32-6:38
20. 6:32-6:38
21. 6:31-6:38
lm.{V. 11,12,13
22. 6:30-6:38
23. 6:29-6:39
24. 6:29-6:39
25. 6:28-6:39
26. 6:27-6:39
27. 6:26-6:39
28. 6:25-6:39
~«÷, d{UH²$
29. 6:25-6:40
_mg{edam{Ì
30. 6:24-6:40
lm.{V. 0
31. 6:23-6:40
1. 6:22-6:40
2. 6:22-6:40
3. 6:21-6:40
4. 6:20-6:41
5. 6:19-6:41
E|Ð, eHw${Z 6. 6:18-6:41
7. 6:18-6:41
J§JmñZmZoZ
6:17-6:41
lm.{V. 14 {nemMOÝ_{Zd¥{Îm 8.
9.
6:16-6:42
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
10. 6:16-6:42
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212311. 6:15-6:42
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12. 6:14-6:42
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
13. 6:13-6:42
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
d¡Y¥{V, ZmJdmZ² 14. 6:13-6:43
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123

Ì`moXer 15:05

12

nydm©^mÐnXm
13:09

MVwX©er 16:30

13

CÎmam^mÐnXm
15:10

A_mdmñ`m 17:31
aodVr 16:48

14

12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123 16
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
17
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123 18

Xe©, {dîUwn§MH$
Aj`V¥Vr`mlm.{V. 30 -A_mdmñ`m

{gÕ, JaO
{dîUwn#mH$

lm.{V. 10

M¡¡Ì nm¡{U©_o nmgyZ d¡emI nm¡{U©_o
n`ªV àmV…H$mir gy`m}X`mMo AJmoXa
ñZmZ H$amdo. g§H$ënnyd©H$ ñZmZ
H$éZ A¿`© d Vn©U ÚmdoV.

ñZmZ g§H$ën d¡emI§ gH$b§ _mg§
Y{Zð>m 6:16
_ofg§H«$_Uo ado… &
gmÜ`, ^Ðm
àmV… g{Z`_… ñZmñ`o
àrVmoñVw _YwgyXZ… Ÿ&&

Xe_r 9:10

{demIm 20:21

2

ewŠb, V¡{Vb

ldU 5:31 d¡emI ñZmZ

8

dmJreVrW© nw
(Zdd¥§XmdZ)

9

dO«, ~d

lm.{V. 4

lm.{V. 0

n§M_r 2:45
{g{Õ, H$m¡bd
M§Ðbmna_oœar
aWmoËgd

_mgY_©

16. Aä`§JñZmZ, H$Sw>qZ~mMm nmbm d \w$b ^jU, n§Mm§JnyOmldU, lram_ZdamÌma§ ^ , lr ído V damhH$ënm{X,
ÜdOmamohU.
17. M§ÐXe©Z.
22. Zdbr ^moJmnwaoe aWmoËgd.
24. lram_Zd_r lr_R>mV _hm{^foH$moËgd.
25. Jwénwî`m_¥V`moJ.
30. XdZ nm¡{U©_m, am¡Ðgmd{U©_Ýdm{X, {dîUwn§MH$ Zmhr.
14. _ofg§H«$_U nd©H$mb gH$mir 08.25 n`©ÝV, CXHw§$^XmZ

`wJm{X n«nmXmZ…- M¡Ì ewŠb n«{VnXonmgyZ EH$ _{hÝ`m n`ªV
gdmªZm nmUr {nÊ`mgmR>r gmo` H$éZ Úmdr. ho eŠ` Z Pmë`mg
{H$_mZ EH$ H$ier^a nmÊ`mMo XmZ (CXHw§$^XmZ) H$amdo.
n«nmXmZmgmR>r _§Ì…àno`§ gd©gm_mÝ`m ^yVoä`: à[Vnm[XVm Ÿ&
Añ`m: àXmZmV² [nVa: V¥ß`§Ëd[IbXodVm: &&
CXHw§$^XmZ _§Ì Ef Y_©KQmo XÎmmo ~«÷[dîUw[edmË_H$… Ÿ&
Añ` àXmZmV² gH$bm: __ g§Vw _ZmoaWm: &&
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 lram_Zd_r 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
`wJm{XMo {Xder {Zå~\$b^jU
Amnë`m KamÀ`m CÎma {Xeog _§Q>n(Xoìhmam) V`ma H$amdm.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
COì`m hmVmV kmZ_wÐm d Amnë`m _m§{S>da ~gboë`m
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
eVm`wd©O«XohËd§ gd©g§nËàX§ VWm Ÿ&
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
grVm_mBªZm S>mì`m hmVmZo AmqbJZ XoV Agboë`m lram_mMr
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
gdm©
[
aï>
h

Hw
$
d}
qZ~nÌmeZ§
ew
^

Ÿ&&
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 gwdU© n«{V_m V`ma H$amdr d Vr n«{V_m Xoìhm-`mV Ro>D$Z
5

12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123

EH$mXer 11:16

AZwamYm 20:46

Y{Zð>m 8:13

10

a{d CX`mñV
Vm. C.
A.

eV{^fm 10:47 16. 6:35-6:37

Zd_r 7:12

MVwWu 2:50

3

lr CÎmam{X_R> {VéH$mo`bya 04153 - 224690, 09442865395

{ed, V¡{Vb

lm.{V. 9

hf©U, d{UH²$

àXmof
{dîUdo X_Zmn©U
lm.{V. 11,12,13
lm.{V. 5

{XZ {deof

CÎmamfmT>m 3:03

ì`mKmV, V¡{Vb

ñdmVr 20:28

_Km 2:10

27

Zd_r 6:18

lm.{V. 2

ÛmXer 14:48
Y¥{V, ~mbd

H$mbmï>_r

lm.{V. 8

V¥Vr`m 3:30

nwZd©gw 7:06
nwî` 5:34

n[aK, ~mbd

{MÌm 20:58

Amíbofm 3:53

^aUr 10:52

amhþH$mb 9 - 10. 30
Jw{iH$ 6 - 7. 30
lm.{V. 5
`_K§Q> 1 - 3

emo^Z, ~mbd

EH$mXer 17:14

n§M_r 4:11

e

hZw_‚m`§Vr
d¡emIñZmZma§^

{ÛVr`m 4:32

12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123

lm.{V. 0

nydm©fmT>m 0:46

Y«wd, ~d

H$moadmaàmUXod
lm.{V.
10
lm.{V. 3
aWmoËgd
12345678901234567890123456789012123

26

Aï>_r 5:17

30 hñV 21:54 6

gË`Ü`mZVrW© nw
XwJm©ï>_r
^dmZrO`§Vr lm.{V. 1

Xe_r 19:36

aodVr 9:23
Jm¡arV¥Vr`m, _Ýdm{X
_Ëñ`O`ÝVr

gm¡^m½`, ^Ðm

dar`mZ², ^Ðm

lm.{V. 7

nm¡{U©_m 8:04
à{VnV² 6:11

AmÐm© 8:29

ewŠb, ~mbd

5

d¥{Õ, d{UH²$

123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234

Zd_r 21:53

CÎmam^mÐnXm
7:54

lm.{V. 6

_yb§ 23:00

lm.{V. 15

Aï>_r 23:53

23

29

Am`wî_mZ², JaO

lm.{V. 7

CÎmam^mÐnXm
6:35

4

ì`VrnmV, JaO

gá_r 4:00

CÎmam\$mëJwUr
23:05

ÛmXer 13:17

Á`oð>m 21:35

MVwX©er 10:09

amo{hUr 10:26

à{VnV² 3:10

fð>r 3:03

n§Mm§JmV {VWr Am{U ZjÌ
H¥${ÎmH$m 10:52
nydm©\$mëJwUr
àr{V, H$m¡bd
0:33
`m§À`m nwT>o Vo Ho$ìhm§ g§nVmV
eyb-J§S>, V¡{Vb
`mMr Ë`m {XderMr ^maVr`
gË`{à`VrW© nw
aoëdo doi {Xbr Amho. lm.{V. 6
lm.{V. 14
(_mZm_Ywao)

gá_r 1:43

gmo

_mM©-E{àb

dgÝVF$Vw

ew^, ~mbd

_Ywh§Vw… àgmXoZ
~«m÷UmZm_ZwJ«hmV² &
{Z{d©¿Z_ñVw _o nwÊ`§
d¡emIñZmZ_Ýdh_² Ÿ&&

ew^ Aew^ {XZ
ew^
ew^
ew^
19 Aew^
20 Aew^
21 Aew^
22 ew^
23 _Ü`_
24 12.01Z§.ew^
25 ew^
26 Aew^
27 _Ü`_
28 Aew^
29 ew^
30 Aew^
31 ew^
1 ew^
2 Aew^
3 12.55 Z§.Aew^
4 Aew^
5 _Ü`_
6 Aew^
7 _Ü`_
8 ew^
9 ew^
10 ew^
11 11.25 n.ew^
12 Aew^
13 Aew^
14 Aew^

gd}fm§ EH$mXer
(dê${WZr)
lm.{V. 0 gË`{dO`VrW© nw
nyOm H$amdr. Z§Va nmiÊ`mV ~gdyZ nyOm H$amdr Am{U hr
`mXdm`© ñVmoÌ
gwdU© n«{V_m gËnmÌm§Zm XmZ H$amdr.
doXe
o _w{ZgËnmXam_m¿`© _§Ìgodmg§àmád¡^dmZ² Ÿ&
H$m¡gë`mJ^©g§^yV gXm gm¡{_{ÌdËgb Ÿ&
`mXdm`m©Z² ZdgwYm
OmZH$sg{hVmo am_ J¥hUm¿`ª Z_moñVw Voo Ÿ&&
Q>rH$mH$mamZ² d`§ Zw_… Ÿ&&
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
H$m¡gë`mZ§XZmo dra amdUmgwa_X©Z Ÿ&
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
grVmnVo Z_ñVwä`§ J¥hUm¿`ª Z_moñVw Vo &&
F$Vw XodVm
Jm¡arV¥Vr`m- M¡¡Ì ewÕ V¥{V`onmgyZ d¡emI ewÕ V¥{V`o n`ªV
dg§
V
A{¾ / B§Ð
éÐXodm g{hV nmd©VrXodrMr nyOm H$éZ nmiUm nyOm H$amdr
J«rî_ - B§Ð /_éV²
Am{U gwdm{gqZMr AmoQ>r ^amdr.
dfm© - {dœ XodVm /Ëdïw>
A_¥V{gÕr dÁ`© A_¥V{gÕr `moJ hm gd© gm_mÝ`nUo gd© ew^ H$m`mªgmR>r CÎm_ eaX -{_ÌmdéU/A{¾
Agbm Var Jwénwî` ho {ddmhmgmR>r, e{Zamo{hUr ho n«`mUmgmR>r, ho_V§ -~¥hñnVr /B§Ð
{e{ea - Amn/
_§Jim{œZr ho n«de
o mgmR>r dÁ`© g_Omdo.
{_ÌmdéU

lr CÎmam{X_R am_oída - 04573 - 222710

>Ÿ&&lr {Xp½dO`am_mo {dO`Vo Ÿ&&

lr_‚mJÒþé lr_Z²_ÜdmMm`©_yb_hmg§ñWmZ

lr CÎmam{X_R>

CÎm_… nwéfñËdÝ`…
na_mË_oË`wXmöV…

H$_©Ê`odm{YH$mañVo
_m \$bofw H$XmMZ

{dH¥${VZm_g§dËga

_mg{Z`m_H$
lr AmZ§Xm-nwéfmoÎm_

{dídê$n

eHo$ 1932

gZ² 2010

JrVmonXoe

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
15. 6:12-6:43
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
16. 6:11-6:43
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
17. 6:11-6:43
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
18. 6:10-6:43
amhþH$mb 4. 30-6
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
19. 6:9-6:44
Jw{iH$ 3 - 4. 30
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
20. 6:9-6:44
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
`_K§Q> 12 - 1. 30
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123 21. 6:8-6:44
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123 22. 6:7-6:44
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123 23. 6:7-6:45
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
24. 6:6-6:45
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
25. 6:5-6:45
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
26. 6:5-6:45
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
amhþH$mb 7. 30 - 9
12345678901234567890123456789012123
27. 6:4-6:46
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
Jw{iH$ 1. 30 - 3
28. 6:4-6:46
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123 29. 6:3-6:46
`_K§Q> 10. 30 -12
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123 30. 6:3-6:46

A{YH$d¡emI_mg

a

gmo

amhþH$mb 3 - 4. 30
Jw{iH$ 12 - 1. 30
`_K§Q> 9 - 10. 30

~w
amhþH$mb 12 - 1. 30
Jw{iH$ 10. 30 -12
`_K§Q> 7. 30 - 9

CÎmam`U

A{YH$ _mgmVrb H$V©ì`o
MVwWu 16:20
ÛmXer 23:12
MVwWu 16:08 EH$mXer 3:49 Vm.a{dC.CX`mñVA.
33 Anyn (AZmago), 33 aOV
amo{hUr 18:17
nydm©\$mëJwUr
_yb§ 6:02
nydm©^mÐnXm
qH$dm gwdU© dñVy§Mo XmZ Úmdo.
gm¡^m½`, ^Ðm
{ed, ~mbd
8:37
20:24
33 ~«m÷U d gwdm{gZtZm
Y«wd, ~d
d¡Y¥{V, ~d
^moOZ XoUo VgoM gyn dmU XoUo
^mJdVmZm§ EH$mXer
gd}fm§ EH$mXer
B. XmZ ^{º$nydH© $ d {ZîH$m_nUo lm.{V. 4
lm.{V. 0
lm.{V. 4
lm.{V. 0
(n{ÙZr)
(na_m)
H$amdo.
Ì`moXer 21:05 n§M_r 16:55
ÛmXer 5:15
A{YH$_mgmV AZoH$ àH$maMo n§M_r 14:52
CÎmam\$mëJwUr
XmZ Xo Ê `m{df`r emómV
_¥J{eam 17:30
_yb§ 6:25
CÎmam^mÐnXm
7:09
hñV
5:37
gm§{JVbo Amho. Ë`mn¡H$s Anyn
emo^Z, ~mbd
{gÕ, V¡{Vb
22:32
ì`mKmV, H$m¡bd
åhUOo 33 AZmag|Mo XmZmg
{dîH§$^, H$m¡bd
àXmof
{deof _hÎd Amho. 33 AZmago
A{V[aº$ EH$mXer
lm.{V. 0 A{V[aº$ Cndmg
lm.{V. 11,12,13
lm.{V. 5
V`ma H$éZ, Xodmbm Z¡doÚ lm.{V. 5,6
1. 6:2-6:47
XmIdyZ EH$m H$m§ñ`nmÌmV R>do Zy
fð>
r
13:07
MVw
X
©
e
r
19:15
fð>
r
18:15
Ì`mo
X
er
5:56
2. 6:2-6:47
~«m÷Um§Zm XmZ Úmdo. eŠ`
6:1-6:47
AmÐm© 16:27
{MÌm 4:48
nydm©fmT>m 8:09
aodVr 0:19 3.
Agë`mg _{hZm^a amoO XmZ
4. 6:1-6:47
A{VJ§S>-gwH$_m©,
hf©U - dO«, JaO
gmÜ`, d{UH²$
àr{V, JaO 5. 6:0-6:48
Úmdo. ZmhrVa {H$_mZ EH$ {Xdg
6. 6:0-6:48
H$bm_mÌgmYZr

{
Vb
Var XmZ H$amdo.
7. 5:59-6:48
àXmof
8. 5:59-6:49
XmZ{d{Y qH$dm XmZmMo lm.{V. 7
lm.{V. 11,12,13
lm.{V. 14
lm.{V. 6
9. 5:58-6:49
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
g§H$ën_§ÌmgmR>r nmZ H«$. 4
123456789012345678901234567890121234
10. 5:58-6:49
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
gá_r 11:03 123456789012345678901234567890121234
nm¡
{

_
m
17:44
gá_r
19:54
MVw
X
©
e
r
5:57
nhmdo.
123456789012345678901234567890121234
11. 5:58-6:50
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
5:57-6:50
123456789012345678901234567890121234
(Á`m§Zm AZmago H$aVm `oV
nwZd©gw 15:06 123456789012345678901234567890121234
ñdmVr 4:08
CÎmamfmT>m
A{œZr 1:30 12.
123456789012345678901234567890121234
13. 5:57-6:50
123456789012345678901234567890121234
ZmhrV Ë`m§Zr 33 AZmago
123456789012345678901234567890121234
Y¥{V, d{UH²$ 123456789012345678901234567890121234
{g{Õ, ^Ðm
Am`wî_mZ², ^Ðm 14. 5:56-6:51
123456789012345678901234567890121234
10:16
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
H$aÊ`mgmR>r bmJob EdT>çm
{dîUwn#mH$d«V
_mg{edam{Ì
123456789012345678901234567890121234
ew^, ^Ðm
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
ew^ Aew^ {XZ
123456789012345678901234567890121234
gm{hË`mMo Var XmZ H$amdo.)
A{YH$nm¡
{

_
m
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234

18

25

2

9

19

26

3

10

20

27

4

11

21

28

5

12

15

{dîH§$^, ~d

22

{ÛVr`m 17:55

16
17

amhþH$mb 9 - 10. 30
Jw{iH$ 6 - 7. 30
lm.{V. 3
`_K§Q> 1 - 3

{demIm 3:52

29

ì`VrnmV, H$m¡bd

lm.{V. 1

23 Amíbofm 11:55 30
J§S>, H$m¡bd

lm.{V. 10

V¥Vr`m 17:20

e

H¥${ÎmH$m 18:36
Am`wî_mZ², JaO

Aï>_r 21:53

Zd_r 6:09
{ÛVr`m 15:58
AZwamYm 4:12
Xe_r 3:27
dar`mZ², JaO

^aUr 18:31

amhþH$mb 10. 30 -12
Jw{iH$ 7. 30 - 9
`_K§Q> 3 - 4. 30 lm.{V. 2

eyb, ~d
Jwénwî`m_¥VXþnmar 3.20 n`ªV

lm.{V. 2

EH$mXer 1:30

V¥Vr`m 15:45

_Km 10:15

Á`oð>m 4:53

24

d¥{Õ, d{UH²$

1

n[aK, ^Ðm

ñ_mVm©Zm_oH$mXer
h[admga am 8.10 Z§
lm.{V. 0
Xe_rAmMaU lm.{V. 3

A{YH$ _mgmVrb {Z`_
CnmofU, EH$^wº$, YmaUnmaU, A`m{MV, bjdmVr,
bjXrn, bjZ_ñH$ma, bjnwînmM©Z Aer AZoH$ d«Vo
`m _mgmV Ho$ë`mg {deof μ\$i {_iVo.
^mJdV- A{YH$ _mgmV ^mJdV ldUmg {deof
\μ $i gm§{JVbo Amho.^mJdVmMo nwñVH$ XmZ XoÊ`mZo ghóH$Ý`mXmZ, VwbmXmZ, ^yXmZ, Aœ_oY Aer AZoH$ μ\$io
{_iVmV.
Zº$ ^moOZ- `m _{hÝ`mV {Xdg^a ^mJdVm{X
ldU H$éZ μ\$º$ amÌr OodU ¿`mdo. Ë`m§Zr CS>rX S>mi
d Ë`mÀ`mZo Ho$bobo nXmW© ImD$ Z`o. d«Vg_m{áZ§Va 33
~«m÷U qH$dm `Wmeº$s ~«m÷U ^moOZ Kmbmdo.

EH$^wº$- gH$mir EH$XmM OodU H$amdo. Ë`mZ§Va
Xwgè`m {XderÀ`m OodUmn`ªV H$mhr (nmUr gwÕm) godZ
H$é Z`o. _{hZm^amMo d«V g_má hmoVmM 33 qH$dm
`Wme{º$ ~«m÷Um§Zm ^moOZ Úmdo.
CnmofU- _{hZm^a Ho$di μ\$bmhma d XyY godZ
H$amdo. d«V g_m{áZ§Va μ\$i, XyY d Vwn `m§Mo XmZ Úmdo.
_m¡Zd«V- _{hZm^a gd©H$mir H$mhr ~moby Z`o. qH$dm
{H$_mZ ^moOZH$mir Var _m¡Z YmaU H$amdo. d d«V nyU©
Ho$ë`mda K§Q>mXmZ Úmdo. (Xod d JwéMo ómoÌ nR>U d
XodmMo ^OZ H$aÊ`mZo d«V^§J hmoV Zmhr.)
AY…e`Z- _{hZm^a A§WéU qH$dm nb§Jmda Pmony
Z`o. d«Vg_m{á Z§Va eæ`mXmZ H$amdo.

lr CÎmam{X_R> MoÞ¡ 044 - 28440988, 09444844922

15
16
17
18
19
ldU 12:44
^aUr 2:18 20
ewŠb, ~mbd
gm¡^m½`, eHw${Z 21
22
{dîUwn#mH$
Xe©
23
24
25
lm.{V.
0
lm.{V. 8
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123 26
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
27
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123 28
12345678901234567890123456789012123
29
12345678901234567890123456789012123
Y{Zð>m 15:19 12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
30
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
~«÷, V¡{Vb 12345678901234567890123456789012123
1
12345678901234567890123456789012123

$
{ÎmH$m
2:27
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
2
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
emo^Z, ZmJdmZ² 3
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
4
{dîUwn§MH$
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
lm.{V. 1
lm.{V. 9
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123 5
6
7
H$bm_mÌ gmYZr ÛmXer- 8
eV{^fm 17:57 AmO gy`m}X`mnydu XodnyO d 9
E|Ð, d{UH²$ -Z¡dÚo nyU© H$éZ ~amo~a gy`m}X`mMo 10
11
doir AmnmoeZ ñdrH$mê$Z nmaU 12
13
H$amdo.
14
lm.{V. 10

lm.{V. 7

à{VnV² 16:35

nwî` 13:34

A{YH$_mgmaå^
33 AnynXmZ
lm.{V. 9
M§ÐXe©Z

àr{V, H$m¡bd

lm.{V. 15

Aï>_r 8:47

A{œZr 17:53

amhþH$mb 1. 30 - 3
Jw{iH$ 9 - 10. 30
`_K§Q> 6 - 7. 30 lm.{V. 1

ew

123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234

lm.{V. 8

à{VnV² 17:56

Jw

E{àb²-_o

dgÝVF$Vw

6

6

lm.{V. 14

MVwX©er 6:28

13

Zd_r 23:57

A_mdmñ`m 6:24

à{VnV² 5:19

14

7

Xe_r 1:59

8

ew^
Aew^
Aew^
_Ü`_
CÎm_
Aew^
ew^
CÎm_
Aew^
Aew^
10.19Z§.ew^
CÎm_
ew^
ew^
Aew^
CÎm_
Aew^
_Ü`_
Aew^
7.47Z§.ew^
CÎm_
ew^
ew^
ew^
Aew^
CÎm_
CÎm_
_Ü`_
Aew^
Aew^

AbdU d«V- _{hZm^a _rR> ImD$ Z`o d _rR> amoOMo A¿`© _§ÌXod XodZ_ñVwä`§
Zgbobo OodU ¿`mdo. eodQ>r ZmZm agm§Mo ({d{dY nXmWmªM)o
nwamU nwéfmoÎm_ &
XmZ Úmdo.
J¥hmUm¿`ª _`m XÎm§
ZI-Ho$ed«V- _{hZm^a ZI H$mTy> Z`o d Ho$g H$mny 1234567890123456789012345678
amY`m g{hVmo hao &&
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
Z`o. eodQ>r CÎm_ Xn©U (Amagm) XmZ H$amdo.
{d.gw.- `m gd© d«Vm§gmR>r doJdoJio μ\$i gm§{JVbo ^mJdV XmZ μ\$b H$Ý`mXmZ ghóm{U
Amho. na§Vy {dîUw^º$m§Zr H$moUË`mhr μ\$imMr Anojm Z dmOno` eVm{Z M &
R>do Vm Ho$di ^Jd§VmÀ`m ào_mgmR>r ^{º$Zo hr d«Vo H$amdrV. gYmÝ`joÌXmZm{Z
åhUOo nmnn[ahma hmoD$Z A§V…H$aU ewÕr hmoVo d CÎm_ VwbmXmZm{Z `m{ZM &&
_hXmZm{Z `mÝ`mï>m¡
Jwé bm^VmV VgoM kmZàmár hmoVo.
N>§XmoXmZm{Z `m{Z M &
lr ^mJdV XmZñ`
H$bm§ Zmh©pÝV fmoS>et &&

lr CÎmam{X_R hmognoQ> - 08394 - 229123-205123

>Ÿ&&lr {Xp½dO`am_mo {dO`Vo Ÿ&&

lr_‚mJÒþé lr_Z²_ÜdmMm`©_yb_hmg§ñWmZ

lr CÎmam{X_R>

_YwgyXZ
XmZdgmYZ d§Xo

Z _mYd g_mo Xod…
Z M _Üd g_mo Jwé…

{dH¥${VZm_g§dËga

_mg{Z`m_H$
lrH$_bmb`m _YwgY
y Z

lr doXì`mg

eHo$ 1932

gZ² 2010

lrZaqgh Ahmo~b

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

{ZOd¡emI_mg

CÎmam`U

V¥Vr`m 3:30

a
amhþH$mb 4. 30-6
Jw{iH$ 3 - 4. 30
`_K§Q> 12 - 1. 30

d¡emI _mgmV Úmd`mMo XmZ
XmZ
\$b
ObXmZ
nmb OÝ_mMo {Zd¥Vr
ànmXmZ
{dîUwbmoH$
eæ`mXmZ gd©^moJ
(A§WéU)
MQ>B© XmZ g§gmamnmgyZ _w{º$ lm.{V. 3
H$m§~i
An_¥Ë`w n[ahma

nyUm©`wî`
Hw$gw_ Hw§$Hw$_ amÁ` nX
Vm§~yb
gmd©^m¡_ nX
lr\$b
gáOÝ_ {dàËd
VmH$
{dÚmYZ àmár
Xhr
AI§S> \$b
lm.{V. 4
H$moqe~ra ídoVÛrndmg
nmZH$
{nV¥§Mr V¥ár
Hw§$^XmZ
J`meVlmÕ\$b
nmXÌmUo
ZaH$àdoe Zmhr
n§Im
amOgy`\$b
H¥$îUm{OZ gá{ÛnXmZ \$b
X{h^mV
ñdJ©
lm.{V. 5

16

naewam_O`§Vr

amhþH$mb 7. 30 - 9
Jw{iH$ 1. 30 - 3
`_K§Q> 10. 30 -12

17

AmÐm© 0:34
Y¥{V, d{UH²$

amhþH$mb 3 - 4. 30
Jw{iH$ 12 - 1. 30
`_K§Q> 9 - 10. 30

18

amoJamB©À`m àg§JmV AÀ`w V m` Z_… AZ§ V m` Z_…
JmoqdXm` Z_… Ago gXm nR>U H$amdo
AÀ`wVmZ§VJmoqdX
Zm_moƒmaU ^ofOmV²
amhþH$mb 12 - 1. 30
Zí`§{V gH$bm amoJm…
Jw{iH$ 10. 30 -12
lm.{V. 6
gË`§ gË`§ dXmå`h_²
`_K§Q> 7. 30 - 9

19

eyb, ~d

Jw

ew
amhþH$mb 10. 30 -12
Jw{iH$ 7. 30 - 9
`_K§Q> 3 - 4. 30

Zrbm§OZg_m^mg§
a{dnw̧ `_mJ«O_² Ÿ&
N>m`m_mVmªS>g^§ Vy §
V§ Z_m{_ eZ¡íMa_² Ÿ&&

24

15

A{VJ§S>, ~mbd

amhþH$mb 9 - 10. 30
Jw{iH$ 6 - 7. 30
lm.{V. 2
`_K§Q> 1 - 3

M§ÐXe©Z

31

{g{Õ, ^Ðm

gd}fm§ EH$mXer
(_mo{hZr)

ÛmXer 7:39

MVwWu 6:19

Ì`moXer 5:39

CÎmamfmT>m
17:33

25 {MÌm 12:54 1

~«÷, ~mbd

lm.{V. 5

MVwX©er 4:47

J§S>, H$m¡bd
am_M§ÐVrW© nw
(`aJmoi)

n§M_r 7:57

ñdmVr 12:13

26

ldU 19:57

2

dar`mZ², JaO
ZaqghO`§Vr

E|Ð, V¡{Vb
{dîUwn#mH$

lm.{V. 14
lm.{V. 6
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234

nm¡{U©_m 4:00

Amíbofm
20:05
d¥{Õ -Y«wd, JaO

27

Hy$_©O`§Vr
{dîUwn§MH$
ì`mgnyOm

ì`mKmV, ~d
eofXmga nw
XwJm©ï>_r

AZwamYm 12:05

28

4

{ed, ~mbd

nydm©\$mëJwUr
16:45
hf©U, H$m¡bd

lm.{V. 9,10

lm.{V. 8

{ÛVr`m 4:05

29
lm.{V. 2

{XZ {deof

Ajæ`V¥Vr`m- `m {Xder Ho$bobo g³mZ, On, hmo_, {nV¥Vn©U,
XmZ ho H$m`© Ajæ` \$b XoVmV. gd© nmnm§Mm n[ahma hmoVmo.
`m {Xder Xodmbm {deof J§Y g_n©U H$amdo.
`… ní`{V V¥Vr`m`m§ H¥$îU§ M§XZ^y{fV_² &
d¡emIñ` {gVo njo g `mË`À`wV_§{Xa_² &&
naewam_ O`§Vr A¿`©_§Ì O_X{¾gwVmo dra j{Ì`m§VH$a n«^mo &
J¥hmUm¿`ª _`m XÎm§ H¥$n`m na_oœa &&
J§JmoËnÎmr - O•þamOmZo H«$moYnyd©H$ J§Jobm nmZ H$éZ nwZ…
H$mZmÛmao gmoS>bobm {Xdg.
_mgY_©
A§Ë`nwîH$aUr - d¡fmI,AmfmT>,H$m{V©H$ d _mK `m _mgmV AmJr nm¡{U©_m - (A{¾ nm¡{U©_m)`m {Xder ObXmZmg {deof
amo O gw ` m} X `mny d u g³ m ZH$aUo {deo f \$bXm`H$ Amho . n«mYmÝ` Amho. Ë`mn«_mUo Xhr, Xhr^mV, ea~V B. Mo XmZ
AmOmanUm_wio _{hZm^a bdH$a g³mZ H$aUo Z O_ë`mg {H$_mZ H$amdo.
eodQÀ`m (Ì`moXer, MVwX©er d nm¡{U©_m ) øm {XderVar
bdH$a g³mZ H$amdo.

lr CÎmam{X_R> H$moëhmnwa - 0231 - 2624400, 09423267488

5
lm.{V. 9

15. d¥f^g§H$« _Und©H$mb gH$mir 06.45 n, gË`mZ§XVrW© nw.
16. ÌoVm`wJm{X, H$ënm{X, {dÚm{YamOVrW© nw. {dO`ÜdOVrW©
nw. ObHw§$^XmZ.
25. doXì`mgO`§Vr, àXmof.
27. ewnm©br, JbJbr, Vmoadr, _wÎmJr, _w. Im hw~ir,
{ZamZaqghnya, H$moßna `m joÌmV lrbú_rZaqgh aWmoËgd,
AmJr nm¡{U©_m, d¡emIñZmZ g_m{á.
12. Y{Zð>mZdH$g_m{á.

7

6

Xe_r 17:04

aodVr 5:53

7

EH$mXer 18:00
aodVr 7:39

8

ÛmXer 18:30

A{œZr 9:00

9

emo^Z, H$m¡bd
àXmof

ew^ Aew^ {XZ

Ì`moXer 18:25

10

MVwX©er 17:53

11

Aï>_r 13:52 A_mdmñ`m 16:49

Á`oð>m 12:44
{gÕ -gmÜ`,
V¡{Vb

15. 5:56-6:51
16. 5:56-6:51
17. 5:56-6:52
àr{V, JaO 18. 5:55-6:52
19. 5:55-6:52
20. 5:55-6:53
lm.{V. 0
21. 5:54-6:53
22. 5:54-6:53
23. 5:54-6:54
24. 5:54-6:54
25. 5:54-6:54
Am`wî_mZ², ^Ðm 26. 5:54-6:55
27. 5:53-6:55
28. 5:53-6:56
29. 5:53-6:56
lm.{V. 10
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123 30. 5:53-6:56
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123 31. 5:53-6:57
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
1. 5:53-6:57
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123 2. 5:53-6:57
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123 3. 5:53-6:58
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
gm¡^m½`, ~mbd 4. 5:53-6:58
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
gd}fm§ EH$mXer 5. 5:53-6:58
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123 6. 5:53-6:59
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
(Anam)
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123 7. 5:53-6:59
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
lm.{V. 0
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123 8. 5:53-6:59
9. 5:53-7:0
10. 5:53-7:0
11. 5:53-7:0
12. 5:53-7:1

15
16
17
18
19
^aUr 9:50 20
Y{Zð>m 22:32
A{VJ§S> -gwH$_m©, 21
d¡Y¥{V, d{UH²$
22
Y{Zï>mZdH$ma§^
JaO
23
_mg{edam{Ì 24
25
lm.{V. 13
26
27
28
eV{^fm 1:12
H¥${ÎmH$m 10:11 29
30
d¡Y¥{V, ~d
Y¥{V, ^Ðm
31
~Ze§H$arHw$bY_© 1
2
lm.{V. 14
3
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123 4
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
5
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
6
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
nydm©^mÐnXm 12345678901234567890123456789012123
amo
{
hUr
10:03
7
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
eyb, ZmJdmZ² 8
3:46
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123 9
12345678901234567890123456789012123
Xe©, {dîUwn§MH$ 10
12345678901234567890123456789012123
{dîH§$^, H$m¡bd 12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
^mdw
H$mA_mdmñ`m 11
12345678901234567890123456789012123
H$mbmï>_r
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
lm.{V. 30 eZ¡íMaO`ÝVr 12
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123

gá_r 11:53

lm.{V. 1

Zd_r 13:58

22

lm.{V. 7

a{d CX`mñV
Vm. C.
A.

CÎmam^mÐnXm
5:53

lm.{V. 11,12

fð>r 9:51

3

n[aK, ^Ðm

à{VnV² 3:51

_Km 18:23

21

ewŠb, ~d

lm.{V. 4

nwî` 21:43

Zd_r 15:38

nydm©fmT>m 15:31

AënÛmXer g.7.40 n.

lm.{V. 8

amo{hUr 2:16

MVwWu 5:53

hñV 13:56

lm.{V. 11,12,13

Aï>_r 16:24

eZ¡íMa _ÝÌ -

{ÛVr`m 5:03

e

EH$mXer 9:31

{demIm 11:54

20

ew^, d{UH²$

lm.{V. 3

lm.{V. 7 J§JmoËn{Îm, J§JmnyOZ lm.{V. 15

`_K§Q> 6 - 7. 30

30

dO«, JaO

ì`VrnmV, ~mbd

gá_r 18:53
Am¡fY KoVmZm earao OO©ar^yVo
ì`m{YJ«ñVo H$bodaoŸ&
Am¡fY§ Om•drVmo`§
amhþH$mb 1. 30 - 3

Ú
mo Zmam`Umo h[a…&&
Jw{iH$ 9 - 10. 30

_yb§ 13:52

123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234

nwZd©gw 23:12

fð>r 21:19

~w

CÎmam\$mëJwUr
15:14

lm.{V. 0

n§M_r 23:35

23

V¥Vr`m 4:49

lm.{V. 0

MVwWu 1:44

gmo

Xe_r 11:38

_¥J{eam 1:32
gwH$_m©, V¡{Vb
Aj`V¥Vr`m

_o-OyZ²

dgÝVF$Vw

12

Xe_r, EH$mXer ÛmXerg§H$ën Xe_rXe_r {Xdgo n«máo d«VñWmo@h§ OZmX©ZŸ&
{Ì{XZ§ XodXodoe {Z{d©¿Z§ Hw$é Ho$ed &&
EH$mXerEH$mXí`m§ {Zamhma… pñWËdmh_naoh{Z Ÿ&
^moú`m{_ nw§S>arH$mj eaU§ _o ^dmÀ`wV Ÿ&&
ÛmXer nmaUo Ho$ë`mZ§VaAkmZ {V{_am§Yñ` d«VoZmZoZ Ho$edŸ&
n«gÞ gw_wImo ^yËdm kmZÑ{ï>n«Xmo ^dŸ&&
Aer n«mW©Zm H$éZ
EH$mXí`wndmgoZ ÛmXí`m§ nmaUoZ M &
`Xm{O©V§ _`m nwÊ`§ VoZ n«rUmVw Ho$ed…Ÿ&&
Ago g_n©U H$amdo.

Aew^
CÎm_
Aew^
ew^
ew^
Aew^
_Ü`_
Aew^
CÎm_
ew^
Aew^
Aew^
_Ü`_
12.14Z§.Aew^
Aew^
_Ü`_
Aew^
CÎm_
ew^
Aew^
8.25Z§.ew^
Aew^
CÎm_
CÎm_
ew^
Aew^
Aew^
Aew^
Aew^

lr {dO`ÜdOVrW©
A§OZmgyZwgm{ÞÜ`mV²
{dO`oZ {dam{OV_² &
A{OVàr{VOZH§$
^Oo@h§ {dO`ÜdO_² &&
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678

A`ZXodVm
X{jUm`Z - gy`©
CÎmam`U - MÝÐ
njXodVm
ewŠb - gy`©
H¥$îU -MÝÐ
1234567890123456789012345678

1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678

lr CÎmam{X_R gm§p½b - 0233 - 2333525

>Ÿ&&lr {Xp½dO`am_mo {dO`Vo Ÿ&&

lr_‚mJÒþé lr_Z²_ÜdmMm`©_yb_hmg§ñWmZ

lr CÎmam{X_R>

h[aaod na…
h[aaod Jwé…

{dH¥${VZm_g§dËga

eHo$ 1932

{Ì{dH«$_ {ZîH«$_
{dH«$_ d§Xo

lr lr_wîU§ ^ydamhñdm_r

_mg{Z`m_H$
lra_m-{Ì{dH«$_

gZ² 2010

lr lrnmXamOVrW©ñdm_r

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
13. 5:53-7:1
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
14. 5:54-7:1
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
15. 5:54-7:1
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
amhþH$mb 4. 30-6
16. 5:54-7:2
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
17. 5:54-7:2
Jw{iH$ 3 - 4. 30
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
18. 5:54-7:2
12345678901234567890123456789012123
`_K§Q> 12 - 1. 30
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123

Á`oð>_mg

CÎmam`U

à{VnV² 15:25

a

13

J§S>, ~d

H$[a{XZ
Xehamd«Vma§^
M§ÐXe©Z

{ÛVr`m 13:37

14

d¥{Õ, H$m¡bd
gË`g§YVrW© nw
(_{hfr), aå^md«V

15

amhþH$mb 3 - 4. 30
Jw{iH$ 12 - 1. 30
`_K§Q> 9 - 10. 30 lm.{V. 4

nwZd©gw 7:24
nwî` 5:30
Y«wd, JaO

16

amhþH$mb 12 - 1. 30
Jw{iH$ 10. 30 -12
`_K§Q> 7. 30 - 9 lm.{V. 5

Jw

17

_Km 2:41

hf©U, ~mbd

18

amhþH$mb 10. 30 -12
Jw{iH$ 7. 30 - 9
`_K§Q> 3 - 4. 30 lm.{V. 7

nydm©\$mëJwUr
1:00
dO«, JaO

21

n[aK, V¡{Vb
Xehamd«Vg_m{á
^mJraWrO`§Vr

12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123

19

CÎmam\$mëJwUr
23:26
{g{Õ -ì`VrnmV,
^Ðm

28
lm.{V. 2

lm.{V. 9

ñdmVr 20:13

ldU 3:16

22

{ed, d{UH²$

gd}fm§ EH$mXer
({ZO©bm)

ÛmXer 16:42

29

23

àXmof

A{œZr 16:45

6

{dîUwn§MH$
aKwd`©VrW© nw
(Zdd¥§XmdZ)

EH$mXer 5:59
^aUr 17:41

Y{Zð>m 5:49

30

7

{dîH§$^, ~d

lm.{V. 4

24

1

lm.{V. 13

lm.{V. 5

MVwX©er 15:42
ew^, d{UH²$
lrnmXamOa nw
gË`m{^ZdVrW© nw

nm¡{U©_m 15:57
_yb§ 21:29

26

ewŠb, ~d

3

nydm©^mÐnXm
11:03

lr CÎmam{X_R> O`VrW© ~¥§XmdZ ~|Jiyé 080 - 65616964

8

MH«$gwXe©Z _hmÁdmb
Hmo[Qgy`©g_à^ &
AkmZm§Yñ` _o [ZË`§
[dîUmo_m©Jª àXe©` &&
e§Inm§MOÝ` [ZOÜdmZ$
ÜdñVnmVHg§M` &
nm[h _m§ nm[nZ§ Kmoa§
g§gmamU©dnm[VZ_² &&

ÛmXer 5:47

H¥${ÎmH$m 18:11

12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123

8

eyb, V¡{Vb

amo{hUr 18:07

9

J§S>, JaO

àXmof
{dO`tÐVrW© nw
lm.{V. 11,12,13 (Hw$§ ^H$moU)§

gá_r 3:14

JmonrM§XZJmonrM§XZ nmn¿Z
[dîUwXohg_wØd &
M§H«$m§[HV Z_ñVoñVw
YmaUmÝ_w[ºXmo ^d &&

JXm~«÷m§S^wdZma§^
_ybñV§mo JXmYa: Ÿ&&
H$m¡_moXH$s Hao `ñ`
V§ Z_m[_ JXmYa_² &&

Ì`moXer 4:40

Am`wî_mZ², JaO

lm.{V. 6

12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123

Y¥{V, ~d

eV{^fm 8:32

2

Xe©
_ÊUo{ÎmZA_dmñ`m
{dîUwn§MH$
lm.{V. 30

ñ_mVm©Zm_oH$mXer
h[admga am.12.07Z§ nÙg§gma^`^rVmZm§
Xe_rAmMaU
lm.{V. 0
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
`mo[JZm_^`àX_² Ÿ&
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
nÙhñVoZ `mo Xodmo
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
`moJre§ V§ Z_må`h_² Ÿ&&
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
^mJdVmZm§ EH$mXer
(`mo{JZr)
lm.{V. 0 {dÚmn{VVrW© nw.

fð>r 1:25

Á`oð>m 20:24

25

gwH$_m©, d{UH²$

lm.{V. 10

MVwWu 21:20

{demIm 19:47
{gÕ, ~mbd

Xe_r 5:57

d¡Y¥{V, d{UH²$

lm.{V. 3

11

Y«wd, MVwînmV²

Zm_ - _wÐmYmaUmgm{R>
_§Ì
A{VJ§S>, H$m¡bd
gË`YraVrW© nw
(AmVHy$a)

MVwX©er 3:17
_¥J{eam 17:41

10
lm.{V. 14

d¥{Õ, ^Ðm
_mg{edam{Ì

a{d CX`mñV
Vm. C.
A.

AmÐm© 16:48

aodVr 15:16

5

E|Ð, JaO
gË`nyU©VrW© nw
(H$mobnya)

V¥Vr`m 19:29

A_mdmñ`m 1:25

Zd_r 5:45

CÎmamfmT>m 0:54

H$mahþÊUdr
gm¡^m½`, ^Ðm
H¥$îUÛ¡nm`ZVrW© nw
lm.{V. 15 {dîUwn§MH$, _Ýdm{X lm.{V. 7
XþJm©ï>_r
Zmam`Ê`¡ Xeham`¡ J§Jm`¡ Z_mo Z_…''
{XZ {deof
15. {_Ww Z g§ H « $ _U nd© H $mb g§ Ü `mH$mir 04.54 Vo Agm Ë`m {Xder {Za§Va On H$amdm.
Ë`m {Xder EH$ H$bemV J§JoMm AmdmhZ H$éZ, fmoS>emonMma
gy`m©ñVn`ªV.
nyOm H$éZ J§Jobm 26. dQ>gm{dÌrnyOZ. M§ÐJ«hU - nmZ 2 nhm
~«÷X§S>g_wX²^yVo J§Jo {ÌnWJm{_{ZŸ&
Ì¡bmoŠ`d§{XVo Xo{d J¥hmUm¿`ª Z_moñVw VooŸ&&
_mgY_©
Ago A¿`© Úmdo. `m {Xder Xhm `m g§»`obm {deof n«mYmÝ`
Xeham - Á`o ð > ew . Xe_r _§ J idma hñVm ZjÌmV Amho. H$maU \$b BË`m{X gd© XmZ Xhm g§»`oV H$amdo.
^{JaWmÀ`m Vnñ`obm n«gÞ hmoD$Z J§Jm_mB© ñdJm©VyZ ^y_rda dQ>gm{d{Ì- `m {Xder XrK©gw_§Jbr hmoÊ`mgmR>r `Wmoº$ arVrZo
CVéZ Ambr. `m {Xder Oa ì`{VnmV,JaO,Z§Xm, H$Ý`mamerV
gm{dÌrMr nyOm H$éZ Aer n«mW©Zm H$amdr
M§Ð d d¥f^ amerV a{d Ago `moJ OwiyZ Ambo Va _hmnwÊ`
bm^Vo. Xe{dY nmn n[ahmamgmR>r ZXrg³mZ,{VbVn©U d OJËnyÁ`o OJÝ_mV… gm{dÌr n{VX¡dVŸo&
J§JmnyOm H$amdr. Ë`mVhr H$merjoÌmVrb Xemœ_oY KmQ>mV nË`m gh A{d`moJ§ _o dQ>ñWo Hw$éVo Z_… &&
J§Jmg³mZ loð>. Zmam`U, ~«÷, éÐ, ^mñH$a,^JraW, {h_mb` n§MJì` _obZ n«meZ {d{Y - Jmo_yÌ - Jm`Ìr_§ÌmZo
`m§À`m n«{V_m§Mr J§Ynwînm§Zr nyOm H$amdr. ""Z_… {edm`¡ Jmo_` - J§YÛmam§ XwamYfmª {ZË`nwï>m§ H$ar{fUr_²Ÿ&
B©œat gd©^yVmZm§ Vm{_hmonìh`o {l`_²Ÿ&&
amhþH$mb 9 - 10. 30
Jw{iH$ 6 - 7. 30
lm.{V. 8
`_K§Q> 1 - 3

emo^Z, ~mbd

lm.{V. 8

EH$mXer 17:55

lm.{V. 14

Aï>_r 23:32

CÎmam^mÐnXm
13:21

4

{ÛVr`m 17:51

{MÌm 20:57

lm.{V. 11,12

gá_r 1:54

e

27

~«÷, H$m¡bd

n§M_r 6:53
Ì`moXer 15:59 n§M_r 23:23
AZwamYm 19:53
eV{^fm 5:57
fð>r 3:55
gmÜ`, V¡{Vb
àr{V, H$m¡bd

amhþH$mb 1. 30 - 3
Jw{iH$ 9 - 10. 30
`_K§Q> 6 - 7. 30 lm.{V. 6

ew

nydm©fmT>m 22:57

lm.{V. 1

Xe_r 19:28

Amíbofm 4:22
ì`mKmV, ^Ðm

Aï>_r 4:45

H$mbmï>_r

lm.{V. 9

lm.{V. 0

MVwWu 9:17

~w

dar`mZ², ~mbd

lm.{V. 10

V¥Vr`m 11:34

20

AmÐm© 8:37

amhþH$mb 7. 30 - 9
Jw{iH$ 1. 30 - 3
`_K§Q> 10. 30 -12 lm.{V. 3

à{VnV² 16:40

hñV 22:06

_¥J{eam 9:31

lm.{V. 1,2

gmo

Zd_r 21:24

OyZ² Owb¡

J«rî_F$Vw

Zmam`UZmam`U Z_ñVoñVw
Zm__wÐm§{H$V§ Za_² Ÿ&
Ñd b^Vo _wqº
Mm§Smbmo ~«÷KmVH$…

d¥f^àmW©Z _ÝÌ
Y_©ñËd§ d¥fênoU
OJXmZ§X HmaH
Aï_yV}a[YðmZ§
AV: nm[h gZmVZ

19. 5:54-7:2
20. 5:55-7:3
21. 5:55-7:3
22. 5:55-7:3
23. 5:55-7:3
24. 5:55-7:3
25. 5:56-7:4
26. 5:56-7:4
27. 5:56-7:4
28. 5:57-7:4
29. 5:57-7:4
30. 5:57-7:4
1. 5:57-7:4
2. 5:58-7:5
3. 5:58-7:5
4. 5:58-7:5
5. 5:59-7:5
6. 5:59-7:5
7. 5:59-7:5
8. 6:0-7:5
9. 6:0-7:5
10. 6:0-7:5
11. 6:0-7:5

ew^ Aew^ {XZ
13 Aew^
14 8.37Z§.ew^
15 Aew^
16 Aew^
17 Aew^
18 Aew^
19 Aew^
20 CÎm_
21 ew^
22 ew^
23 _Ü`_
24 CÎm_
25 Aew^
26 _Ü`_
27 Aew^
2814.08n.CÎm_
2915.00Z§.ew^
30 ew^
1 ew^
2 11.04 Z§.Aew^
3 Aew^
4 CÎm_
5 ew^
6 ew^
7 Aew^
8 Aew^
9 CÎm_
10 Aew^
11 Aew^

XyY- Aß`m`ñd g_oVw Vo {dœV… gmo_ d¥îÊ`_² Ÿ&
lr lrnmXamO
^dm dmOñ` g§JWoŸ&&
nadmŠ` à_mUmpãYX{h- X{YH«$mìUmo AH$m[af§ {OîUmoaœñ` dm{OZ…Ÿ&
{dH«$sS>Z {demaXmZ² Ÿ&
gwa{^Zmo _wIm H$aV² n«U Am`y§{f Vm [afV²Ÿ&&
bú_rZmam`U_wZrZ²
Vyn -ewH«$_{g Á`mo{Va{g VoOmo{gŸ&
dÝXo {dÚm Jwê$Ý__ Ÿ&&
`m n«H$mao _§Ì åhUV darb gd© nXmW© EH$m nmÌmV KmbyZ1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
""Xodñ` Ëdm g{dVw n«gdo{œZmo~m©hwä`m§ nyîUmo hñVmä`m§1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
n«{VJ¥h²Um{_'' Ago X^© hmVmV KoD$Z Amo± H$mamMm Cƒma H$arV
dma XodVmH$mbdmdo.
a{ddma - éÐ
`ËdJpñWJV§ nmn§ Xoho {Vð>{V _m_Ho$Ÿ&
gmo_dma - XwJm©
_§Jidma - ~¥hñn{V
n«meZ§ n§MJì`ñ` XhËd{¾[ad|YZ_²Ÿ&&
~wYdma - {dîUw
Ago åhUV n«meZ H$éZ AmM_Z H$amdo.
Jwédma - ~«÷m
ewH$« dma - bú_r
e{Zdma - Hw$~oa

lr CÎmam{X_R lr_wîU§ - 04144 - 245505

>Ÿ&&lr {Xp½dO`am_mo {dO`Vo Ÿ&&

lr_‚mJÒþé lr_Z²_ÜdmMm`©_yb_hmg§ñWmZ

lr CÎmam{X_R>

dm_Z dm_Z
^m_Z d§Xo

{dH¥${VZm_g§dËga

_mg{Z`m_H$
lr d¥fmH${ndm_Z

lr {dÇ>b(n§T>anwa)

__ ñdm_r h[a{Z©Ë`§
gd©ñ` n{Vaod M

eHo$ 1932

gZ² 2010

lr_‚m`VrW© _iIoS>

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
12. 6:1-7:5
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
13. 6:1-7:4
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
14. 6:1-7:4
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
amhþH$mb 4. 30-6
15. 6:2-7:4
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
Jw{iH$ 3 - 4. 30
16. 6:2-7:4
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
17. 6:2-7:4
`_K§Q> 12 - 1. 30
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234

AmfmT>_mg

CÎmam`U/X{jUm`Z
gá_r 9:11

a

{MÌm 5:03

dmgwXod ewMm¡ _mgo
emH$d«V_ZwÎm__²Ÿ&
ËdV² n«rË`Wª H$[aî`oh§
{Z{d©¿Z§ Hw$é _mYdŸ&&

18

à{VnV² 23:23

{ed, d{UH²$

^mZwgá_r, XwJm©ï>_r
H$[a{XZ

Aï>_r 7:15
Zd_r 5:09

nwZd©gw 15:40

12

amhþH$mb 7. 30 - 9
Jw{iH$ 1. 30 - 3
`_K§Q> 10. 30 -12 lm.{V. 1

19

ì`mKmV -hf©U,
qH$ñVw¿Z

lm.{V. 9

{ÛVr`m 21:03

13

20

dO«, ~mbd
M§ÐXe©Z

14

ew^, V¡{Vb
_Ýdm{X

{g{Õ, V¡{Vb

25

à{VnV² 6:05

1

nwZd©gw 23:53

8

Y¥{V, d{UH²$

26

àr{V, ~mbd

A{œZr 0:27

2

Aï>_r 17:41

ldU 10:43

27

Am`wî_mZ², H$m¡bd
qdîUwn§MH$ Zmhr
AeyÝ`e`Z d«V

^aUr 1:31

3

J§S>, H$m¡bd

lm.{V. 8

{ÛVr`m 8:49

Zd_r 17:44

Y{Zð>m 13:13

28

eyb, ~d
H$mbmï>_r

lm.{V. 7

à{VnV² 6:57

gm¡^m½`, JaO

ñ_mVm©Zm§ EH$mXer
Xe_rAmMaU
lm.{V.
0
h[admga am.9.48n lm.{V. 3
12345678901234567890123456789012123

H¥${ÎmH$m 2:08

4

dO«, d{UH²$
_mg{edam{Ì

lm.{V. 14

gá_r 17:09

CÎmamfmT>m 8:27

AZwamYm 3:41

21

{dîH§$^, ^Ðm

lm.{V. 2

ewŠb, d{UH²$

aodVr 22:50

a{d CX`mñV
Vm. C.
A.

d¥{Õ, JaO

18. 6:3-7:4
19. 6:3-7:4
20. 6:3-7:3
21. 6:4-7:3
6:4-7:3
{g{Õ, eHw${Z 22.
23. 6:4-7:3
Xe©
24. 6:5-7:2
25. 6:5-7:2
26. 6:5-7:2
lm.{V.
30
12345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212327. 6:6-7:1
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212328. 6:6-7:1
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
29. 6:6-7:1
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212330. 6:7-7:0
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
31. 6:7-7:0
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
ì`VrnmV, ZmJdmZ² 1. 6:7-7:0
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
2. 6:7-6:59
{dîUwn§MH$
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
XrnñV§^Jm¡ard«V 3. 6:8-6:59
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
4. 6:8-6:58
12345678901234567890123456789012123
lm.{V. 1
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121235. 6:8-6:58
6. 6:8-6:57
à`mUdoir nR>Z _ÝÌ
7. 6:9-6:57
AJ«Vmo ZmaqghíM
8. 6:9-6:56
n¥ðVmo Jmo[nZ§XZ: C^`mo: 9. 6:9-6:56
nmíd©`mo: AmñVm§
10. 6:10-6:55

MVwX©er 11:09
nwî` 22:29

9

A_mdmñ`m 8:55

Amíbofm 20:57

10

geam¡ am_bú_Um¡
ew^ Aew^ {XZ
ghm`m[V nwamo `m[V
12 ew^
lm.{V. 9
nwa: àoa`Vo h[a:
12345678901234567890123456789012123
13 ew^
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
à`mUo
JéSmêT§
12345678901234567890123456789012123
14 Aew^
MVwWu 16:10 12345678901234567890123456789012123
ÛmXer 3:06
V¥Vr`m 10:50
Xe_r 17:13
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
15 Aew^
nm[aOmVha§
h[a_²
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
16 9.22Z§.CÎm_
gË`^m_m`wV§ Ü`m`oV²
_Km 11:02 12345678901234567890123456789012123
Á`oð>m 4:02
eV{^fm 15:50
amo{hUr 2:09
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
17 Aew^
12345678901234567890123456789012123
gd©H$m`m©W[© gÕ`o
12345678901234567890123456789012123
ì`VrnmV, ^Ðm 12345678901234567890123456789012123
~«÷, ~d
emo^Z, ^Ðm
Y«wd, ^Ðm
18 Aew^
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
19 Aew^
JÀN
Jm¡
V
_
erK«
§
Ëd§

m
_o
f
w
12345678901234567890123456789012123
^mJdVmZm§
EH$mXer
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
20 _Ü`_
12345678901234567890123456789012123
ZJao
f
w
M
AmgZ§
^mo
O

eæ`m§
12345678901234567890123456789012123
(e`Zr)
12345678901234567890123456789012123
21 CÎm_
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
H$ën`ñd __mJ«V:
lm.{V. 4,5
lm.{V. 0
lm.{V. 10
12345678901234567890123456789012123
Vá_wÐmYmaU lm.{V. 4
22 Aew^
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123

15
16

amhþH$mb 10. 30 -12
Jw{iH$ 7. 30 - 9
`_K§Q> 3 - 4. 30 lm.{V. 6

22

nydm©\$mëJwUr
9:22
dar`mZ², ~mbd

fð>r 11:21

e

Ì`moXer 13:11

gË`g§H$ënVrW© nw
(_¡gya)
ì`mgnyOm
lm.{V. 15
lm.{V. 6

gË`m{YamOVrW© nw
lm.{V. 1
(dobya)

EH$mXer 3:28

Amíbofm 12:41

n§M_r 13:42

ew

{gÕ -gmÜ`, ~d

lm.{V. 10

amhþH$mb 12 - 1. 30
Jw{iH$ 10. 30 -12
`_K§Q> 7. 30 - 9 lm.{V. 3

amhþH$mb 1. 30 - 3
Jw{iH$ 9 - 10. 30
`_K§Q> 6 - 7. 30

fð>r 16:05

nydm©fmT>m 6:35

{demIm 3:40

V¥Vr`m 18:39

Jw

ñdmVr 4:13

Xe_r 4:11

nwî` 14:15

amhþH$mb 3 - 4. 30
Jw{iH$ 12 - 1. 30
`_K§Q> 9 - 10. 30 lm.{V. 2

~w

nm¡{U©_m 5:15

emH$d«V g§H$ën-

lm.{V. 8

gmo

Owb¡ AmJñQ²>

J«rî_F$Vw

CÎmam\$mëJwUr
7:47 hñVm 5:55

17

n[aK, V¡{Vb

29

5

Ì`moXer 3:22

MVwWu 12:50

_yb§ 5:01

nydm©^mÐnXm
18:26

23

E|Ð, H$m¡bd

JmonÙd«Vma§^
àXmof
lm.{V. 11,12,13

MVwX©er 4:01

30
lm.{V. 5

24

31

EH$mXer 16:17

_¥J{eam 1:49

6

ì`mKmV, ~mbd
gd}fm§ EH$mXer
(H$m{_H$m)

lm.{V. 0

n§M_r 14:38

nydm©fmT>m 6:05
d¡Y¥{V, JaO

A{VJ§S>, ~mbd

12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123

CÎmam^mÐnXm
20:49

ÛmXer 14:54
AmÐm© 0:59

7

hf©U, V¡{Vb

ha{dboë`m dñVy {_iÊ`mgmR>r
H$mV©dr`m©O©wZmo Zm_
amOm ~mhþghòdmZ² Ÿ&
Vñ` ñ_aU_mÌoU
JV§ Zï>§ M bä`Vo Ÿ&&

23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

_Ü`_
Aew^
CÎm_
ew^
ew^
ew^
ew^
Aew^
CÎm_
ew^
ew^
Aew^
Aew^
CÎm_
CÎm_
Aew^
ew^
Aew^
Aew^

àXmof
gwH$_m©, V¡{Vb
lr_‚m`VrW©a nw
lm.{V. 0
lm.{V. 11,12,13
n. lm.{V. 14
(_bIoS>)
H$amdo. Xwgè`m {Xder ~«m÷Um§Zm ^moOZmgmR>r Am_§{ÌV B_§ H$[aî`o {Z`_§ {Z{d©¿Z§§ Hw$é _o AÀ`wwV&&
{XZ{deof
gwIàgdmgmR>r
H$amdo. EH$m _{hÝ`mMo Cndmg Ho$bo AgVm 15 ~«m÷Um§Zm BX§ d«V§ _`m Xod J¥hrV§ nwaVñVd Ÿ&
21. YmaUnmaUd«Vma§^, MmVw_m©ñ`d«Vma§^.
{h_dË`wÎmao nmíd}
OodU Úmdo, XmoZ _{hZo CndmgmMo d«V Ho$bo Agob Va 30 {Z{d©¿Z§§ {g{Õ_m`mVw n«gmXmÎmd Ho$edŸ&&
gwagm Zm_ `{jUr Ÿ&
22. emH$d«Vma§^.
~«m÷Um§Zm, VgoM Mma _{hZo Cndmg Hobo AgVm {H$_mZ 20 J¥hrVopñ_Z² d«Vo Xod n§MËd§ `{X _o ^doV²Ÿ&
Vñ`m… ñ_aU_mÌoU
25. Jwénm¡{U©_m
~«m÷Um§nmgyZ {H$Vrhr OmñVrV OmñV ~«m÷U ~mobmdyZ AÞXmZ VXm ^dVw g§nyUª ËdËn«gmXmV² OZmX©Z &&
{deë`m
J{^©Ur ^doV² Ÿ&&
10. gË`mYreVrW© nw., ZmJaA_mdmñ`m
1234567890123456789012345678
H$amdo. CÚmnZmMm hmo_ H$aVmZm CÎm_ OmUH$ma nwamo{hVm§Zm lmdUo dO©`o emH§$ X{Y ^mÐnXo VWm Ÿ&
1234567890123456789012345678
_mgY_©
{dMméZ H$amdm.
Xw½Y§ Amœ`wOo _m{g H$m{V©Ho$ {ÛXb§ VWm
{VWr XodVm
YmaU nmaU- YmaU nmaU åhUOo EH${Xdg Cndmg d e`Zr EH$mXer- AmfmT> ew. EH$mXer {Xder XodnyOoZ§Va B_§ H$[aî`o {Z`_§ {Z{d©¿Z§ Hw$é _oÀ`wVŸ&&
1 A{¾ 2 ~«åhm
Xwgè`m {Xder (nmaU)OodU Ago MmVw_m©gmÀ`m Mmahr _{hÝ`mV hmV OmoSy>Z Xodmbm e`ZmoËgd H$amdm.
Aer n«mW©Zm H$éZ AmM_Z, n«mUm`m_, H$éZ XoeH$mb CƒméZ 3 Jm¡ar 4 {dZm`H$
eŠ` Pmë`mg
H$aVm `oB©b. AeŠ` dmQ>ë`mg {H$_mZ gwáo Ëd{` OJÞmW OJV² gw᧠^do{XX_² Ÿ&
Añ_X² JwdªVJ©V ^maVra_U_w»`n«mUm§VJ©V _mg{Z`m_H$m{^Þ 5 gn©
6 ñH§$X
AmfmT> AWdm H$m{V©H$ _{hÝ`mV H$aUo loð>. nwÊ`mhdmMZ d {d~wÕo M {d~wX²>Ü`oV n«gÞmo _o ^dmÀ`wVŸ&&
Añ_V² Hw$bXodVm{^Þ am_H¥$îUmÚZ§VmdVmamË_H$ q~~_y{V© noa« U`m 7 a{d
8 gÚmommV
g§H$ën H$éZ n«ma§^ H$amdm. nmaUm{Xder 108 doim lr Aer n«mW©Zm H$amdr.
9 XwJm©
10 Am{Xeof
q~~_y{V© n«rË`Wª A_wH$ (emH$)d«V§ H$[aî`o
11 Y_© 12 h[a
Zmam`Umbm A¿`© XoD$Z nmaU (^moOZ) H$amdo. ho d«V MmVw_m©ñ` d«V n«ma§^ H«$_- AmfmT> ew. EH$mXerÀ`m {Xder Agm gwédmVrbm g§H$ën H$amdm.
g§në`mZ§Va CÚmnZ H$am`bm hdo. bú_r Zmam`UmMr n«{V_m XodnyOo Z§Va Xodmbm hmV OmoSw>Z d«V g§në`mZ§Va AmM[aVñ` A_wH$ (emH$) d«Vñ` g_n©U§ H$[aî`o 13 H$m_ 14 H$mr
15M§Ð
30{nV¥
AmUyZ n§Mm_¥V nyOm H$éZ, amÌr nwamU ldU H$aV OmJaU MVwamo dm{f©H$mZ² _mgmZ² Xodñ`moËWmnZmd{YŸ&
Ago g_n©U H$amdo.
amhþH$mb 9 - 10. 30
Jw{iH$ 6 - 7. 30
X{jUm`Znd©lm.{V. 7 nwÊ`H$mb g.8.25
`_K§Q> 1 - 3

lr CÎmam{X_R> {Vén{V - 0877 - 2221008

9

lr CÎmam{X_R {Vé_b - 0877 - 2277397

>Ÿ&&lr {Xp½dO`am_mo {dO`Vo Ÿ&&

lr_‚mJÒþé lr_Z²_ÜdmMm`©_yb_hmg§ñWmZ

lr CÎmam{X_R>

lrYa lrYa
e§Ya d§Xo

_mg{Z`m_H$
lr YÝ`m lrYa

Zmh§ H$Vm© h[a… H$Vm©
VËnyOm H$_©Mm{Ib_²

{dH¥${VZm_g§dËga

eHo$ 1932

gZ² 2010

lrH¥$îU CSw>{n

_hmbú_r H$moëhmnya

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

X{jUm`Z

lmdU_mg

lmdUewÕ ÛmXer
n[dÌg_n©U_§Ì $

a
amhþH$mb 4. 30-6
Jw{iH$ 3 - 4. 30
`_K§Q> 12 - 1. 30

gmo
amhþH$mb 7. 30 - 9
Jw{iH$ 1. 30 - 3
`_K§Q> 10. 30 -12

Xod Xod Z_ñVwä`§ n[ḑ
nyV_wÎm__² &
J¥hrËdm dm[f©H$s¨ nyOm§
^JdZ² n[anya` Ÿ&&
n[ḑ _o Hw$éîdmÚ
`Ý_`m XwîH¥$V§ H¥$V_² Ÿ&
ewÕmo ^dmå`h§ Xod
ËdËàgmXmV² gwaoída Ÿ&&
YmaU_§Ìn[ḑ d¡îUd§ VoO:
gd©[d¿Z[ZdmaU_² Ÿ&
nyOmfmS²JwÊ`[gÜ`Wª
__m§Jo Yma`må`h_²Ÿ&&

fð>r 19:05

15

H$pëH$O`§Vr
{e[a`mifð>r

lm.{V. 6

16

lm.{V. 8

11

_Km 19:16
n[aK, ~d

~«÷, ~d

fð>r 5:52

23

gm¡^m½`, d{UH²$

A{œZr 7:43

30

123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234

E|Ð, H$m¡bd

lm.{V. 9

12

nydm©\$mëJwUr
17:36
{ed, V¡{Vb

amhþH$mb 1. 30 - 3
Jw{iH$ 9 - 10. 30
`_K§Q> 6 - 7. 30 lm.{V. 3

nm¡{U©_m 20:34

gá_r 6:01

Y{Zð>m 20:23

24

^aUr 8:55

31

emo^Z, ^Ðm

h`J«rdO`§Vr
`Owd}Xrlm.{V. 15 {ZË`-ZyVZ CnmH$_© lm.{V. 7

25

A{VJ§S>, ~mbd

Xe_r 15:06

19

d¡Y¥{V, JaO

13

CÎmam\$mëJwUr
15:59
{gÕ, d{UH²$
ZmJMVwWu, _mg-

12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123

EH$mXer 15:16

26

_hmbú_rH$beñWmnZ lm.{V. 0

{dîH§$^, ^Ðm

gd}fm§ EH$mXer
(nwÌXm)
X{Yd«Vma§^

n§M_r 20:59

ÛmXer 15:58

hñV 14:30

nydm©fmT>m
14:02

14

amhþH$mb 9 - 10. 30
Jw{iH$ 6 - 7. 30
lm.{V. 5
`_K§Q> 1 - 3

gmÜ`, ~d
ZmJn§M_r

21

àr{V, ~mbd

27

nydm©^mÐnXm
1:39
gwH$_m©, V¡{Vb
amKd|Ðñdm_r.nw
(_§Ìmb`)

CÎmam^mÐnXm
4:06
Y¥{V, d{UH²$

lm.{V. 3

aodVr 6:11
eyb, ~d

{dîUwbmn{dÌg_n©U
lm.{V. 11,12
lm.{V. 4
àXmof

""`km` `knV`o `koœam` `kg§^dm` lrJmoqdXm` Z_moZ_…
'' `m _§ÌmZo lrH¥$îUmMr nyOm H$amdr. Z§Va ~bam_, dgwXod,
17. qghg§H«$_Und©H$mb Xþnmar 12.27 Z§Va.
XodH$s, Z§X, `emoXm, gw^Ðm `m gdmªMr nyOm H$amdr. Ë`mZ§Va
20. da_hmbú_rd«V.
24. Zmairnm¡{U©_m, ajm~§YZ, {dîUwn§MH$, _§JiJm¡ard«V. amÌr n§Mm§JmV gm§{JVë`mn«_mUo M§ÐmoX` Pmë`mda A¿`© Úmdo.
H¥$îUmMm A¿`©© _§Ì26. AeyÝ`e`Zd«V.
OmV… H§$gdYmWm©` ^y^mamoÎmaUm` M &
_mgY_©
H$m¡admUm§ {dZmem` X¡Ë`mZm§ {ZYZm` M&&
JmoHw$imï>_r- lmdU H¥$îUmï>_r gH$mir
nm§S>dmZm§ {hVmWm©` Y_©g§ñWmnZm` MŸ&
AÚ pñWËdm {Zamhma… œmo^yVo na_oœaŸ&
J¥hUm¿`ª _`m XÎm§ XodŠ`m g{hVmo haoŸ&&
^moú`m{_ nwS§ >arH$mj øpñ_Z² H¥$îUmï>_r {XZo &&
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 M§ÐmMm A¿`© _§Ì1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
`m íbmoH$mZo XodmnwTo> g§H$ën H$amdm. Z§Va ""`moJm` `moJnV`o jramoXmU©dg§^yV A{ÌJmoÌg_wØdŸ&
`moJoœam` `moJg§^dm` lr JmoqdXm` Z_mo Z_…''
J¥hUm¿`ª _`m XÎm§ amo{hÊ`m g{hV… e{eZ² &&
`m _§ÌmZo g³mZ H$éZ amoOMr AmÝhrH$ H$_© nyU© H$amdo. nymOm g§ndyZ -PmonVmZm ho _§Ì åhUmdog§Ü`mH$mir nwÝhm darb _§ÌmZo g³mZ H$éZ nyOm H$amdr.
""{dœm` {dœnV`o {dœoœam` {dœg§^dm` lrJmoqdXm`
Z_moZ_…'' Xwgè`m {Xder XmZ H$amdo

{XZ {deof

lr CÎmam{X_R> J`m - 0631 - 2221914, 09430804459

nwZd©gw 7:49

11. 6:10-6:55
dar`mZ², H$m¡bd 12. 6:10-6:54
13. 6:10-6:54
ÛmXer h[admga 14. 6:10-6:53
g.7.00 n`©ÝV 15. 6:11-6:52
16. 6:11-6:52
lm.{V. 11,12
17. 6:11-6:51
18. 6:11-6:51
19. 6:11-6:50
20. 6:12-6:49
21. 6:12-6:49
22. 6:12-6:48
n[aK, JaO
23. 6:12-6:47
gË`Y_©VrW© nw, àXmof 24. 6:12-6:47
25. 6:13-6:46
lm.{V. 13 _mg{edam{Ì
26. 6:13-6:45
27. 6:13-6:44
28. 6:13-6:44
29. 6:13-6:43
30. 6:13-6:42
{ed, ^Ðm
31. 6:13-6:41
1. 6:14-6:41
_§JimJm¡ard«V
2. 6:14-6:40
3. 6:14-6:39
lm.{V. 14
12345678901234567890123456789012123
4. 6:14-6:38
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
5. 6:14-6:38
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121236. 6:14-6:37
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
7. 6:14-6:36
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121238. 6:14-6:35

1

5

Ì`moXer 21:12

6

nwî` 6:31
Amíbofm 4:53

MVwX©er 18:47
_Km 3:23

7

A_mdmñ`m 16:20

8

Zd_r 4:37
X[Yd«Vg§Hën g§H$f©UmaqdXmj
H[aî`oh§ X[Yd«V_²Ÿ&
hf©U, amo{hUr 9:48
•[ÛVr`o
_m[g Xode
o
dO«, V¡{Vb
[Z[d©
¿

Hw
$
é
_o
à^mo
Ÿ&&
gH$mir 9.48 Z§.nmaU
lm.{V. 8,9

amo{hUr 9:48

2

Xe_r 3:11
_¥J{eam 9:31

3

{g{Õ, d{UH²$

lm.{V. 10

MVwWu 4:07

28

a{d CX`mñV
Vm. C.
A.

nydm©\$mëJwUr
1:41
ì`mKmV, ~mbd 12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123

H¥${ÎmH$m 9:36

V¥Vr`m 2:32

_yb§ 12:43

20

Aï>_r 5:30

{ÛVr`m 0:41

Á`oð>m 11:55

Y«wd, ^Ðm
_§JiJm¡ard«V

ÛmXer 23:25

{gÕ, ZmJdmZ² ew^ Aew^ {XZ
lrH¥$îUO`ÝVr 12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
Xe©, {dîUwn§MH$ 11 Aew^
M§ÐmoX` am{Ì 11.43 12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
lm.{V.
30
lm.{V. 0
12 Aew^
Hw$eJ«hU
_Ýdm{X
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123

lm.{V. 1

lm.{V. 10
lm.{V. 2
12345678901234567890123456789012123

MVwWu 23:12
amhþH$mb 10. 30 -12
Jw{iH$ 7. 30 - 9
`_K§Q> 3 - 4. 30 lm.{V. 4

18

d¥{Õ, JaO

F$½doXr {ZË`-ZyVZ
CnmH$_©
lm.{V.
14
lm.{V. 6
{dîUw
n#mH$
123456789012345678901234567890121234

{demIm 11:46
_§JiJm¡ard«V
XwJm©ï>_r

29

J§S>, H$m¡bd

lm.{V. 5

M§ÐXe©Z

V¥Vr`m 1:34

e

Am`wî_mZ², V¡{Vb

à{VnV² 6:32
Zd_r 15:23
à{VnV² 22:38
{ÛVr`m 3:45
AZwamYm 11:36
eV{^fm 23:02

amhþH$mb 12 - 1. 30
Jw{iH$ 10. 30 -12
`_K§Q> 7. 30 - 9 lm.{V. 2

ew

A{œZr 6:13

ldU 17:57

ewŠb, JaO
gË`daVrW© nw
(g§Vo{~XZya)

lm.{V. 7

`_K§Q> 9 - 10. 30

CÎmamfmT>m
15:46

MVwX©er 18:42

ñdmVr 12:20

AmJñQ>-goßQ>~| a

n§M_r 5:18

lm.{V. 13

gá_r 17:26

17

Jw

22

ew^, H$m¡bd

Aï>_r 16:13

~w

Ì`moXer 17:06

{MÌm 13:17

emH$d«V g_n©U-$
dmgwXod Z_ñVwä`§
AmfmTo _ËH¥$VoZ M&
amhþH$mb 3 - 4. 30
emH$d«VoZ Xodoe
Jw{iH$ 12 - 1. 30
àgÝZmo ^d _mYd &&

dfm©F$Vw

10

12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123

EH$mXer 1:30

AmÐm© 8:51

4

ì`VrnmV, ~d

h`J«rdg§nXm ñVmoÌ
h`J«rd h`J«rd
h`J«rdo{V `mo dXoV² &
Vñ` {ZñgaVo dmUr
O•þH$Ý`màdmhdV² &&
h`J«rd h`J«rd
h`J«rdo{V dm{XZ§ &
Za§ _w§M§{V nmnm{Z
X[aÐ{_d `mo{fV… &&
h`J«rd h`J«rd
h`J«rdo{V `mo Üd{Z… &
{demo^Vo M d¡Hw$§R>H$dQ>moÓmQ>Zj_… &&

13 CÎm_
14 ew^
15 ew^
16 12.20.n.ew^
1711.47 Z§.CÎm_
1810.33.Z§ Aew^
19 Aew^
20 _Ü`_
2112.32.Z§.CÎm_
22 CÎm_
23 ew^
24 ew^
25 ew^
26 Aew^
27 CÎm_
28 CÎm_
29 ew^
30 Aew^
31 Aew^
113.16Z§.CÎm_
2 CÎm_
3 Aew^
4 Aew^
5 ew^
6 Aew^
7 Aew^
8 Aew^
9 CÎm_
10 Aew^

gd}fm§ EH$mXer
(AOm) Xoe^oXoZ
lm.{V. 0 {ZU©`. nmZ 2 nhmdo
nmaU _§Ì lr amKdoÝÐñdm_r
gdm©` gd©nV`o gd}œam` gd©g§^dm` lrJmoqdXm` Z_moZ_…
Xwdm©{XÜdmÝVad`o
Ago nmaU H$éZ, nmaUm Z§Va
d¡îUdoÝXrdaoÝXdo Ÿ&
lramKdoÝÐJwédo
Y_m©©` Y_©nV`o Y_©}œam` Y_©g§^dm` lrJmoqdXm` Z_moZ_…
Z_mo
@Ë`ÝVX`mbdo Ÿ&&
Ago g_n©U H$amdo.
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
g§VmZ Jmonmb H¥$îU_§Ì1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
XodH$sgwV JmoqdX Xod XodOJËnVoŸ&
ZjÌ XodVm Xo{h _o VZ`§ H¥$îU Ëdm_h§ eaU§ JV…Ÿ&&
(nwéfm§Zr ""JV…'' Am{U pñÌ`m§Zr ""JVm'' Ago åhUmdo ) ho A{œZr - A{œZr XodVm
^aUr - `_
On gXmMma{Zð> {dÛmZm§H$Sy>Z CnXoe KoD$ZM H$amdoV. H¥${VH$m - A{¾
CnXoem{dZm ho _§Ì OnUo `mo½` Zmhr.
amo{h{U - n«Omn{V
_¥J{eam - gmo_
AmÐm© - éÐ
nwZd©gw - Am{XVr
nwî` - ~¥hñnVr

lr CÎmam{X_R à`mJ - 0532 - 2508616

>Ÿ&&lr {Xp½dO`am_mo {dO`Vo Ÿ&&

lr_‚mJÒþé lr_Z²_ÜdmMm`©_yb_hmg§ñWmZ

lr CÎmam{X_R>

öfrHo$e gwHo$e
naoe {dd§Xo

{dH¥${VZm_g§dËga

_mg{Z`m_H$
lr~w{Õ-öfrHo$e

lr {dîUwnmX J`m

nagwIH$maU
na nwéfmoÎm_
^d __ eaU§

eHo$ 1932

gZ² 2010

AmZoJÔo JUn{V (CSw>{n)

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
9. 6:15-6:34
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
10. 6:15-6:34
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
11. 6:15-6:33
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
amhþH$mb 4. 30-6
12. 6:15-6:32
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
Jw{iH$ 3 - 4. 30
13. 6:15-6:31
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
14. 6:15-6:30
`_K§Q> 12 - 1. 30
d«VJ«hU d CÚmnZ Zmhr 123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212315. 6:15-6:29
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212316. 6:15-6:29
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212317. 6:15-6:28
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212318. 6:16-6:27
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212319. 6:16-6:26
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
20. 6:16-6:25
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
amhþH$mb 7. 30 - 9
12345678901234567890123456789012123
21. 6:16-6:24
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
Jw{iH$ 1. 30 - 3
22. 6:16-6:24
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
`_K§Q> 10. 30 -12
12345678901234567890123456789012123
23. 6:16-6:23
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123

^mÐnX_mg

a

X{jUm`Z

X[Yd«V g_n©U $
g§H$f©U Z_ñVwä`§
lmdUo _ËH¥$VoZ M &
X[Yd«VoZ Xodoe
Vwïmo ^d OZmX©Z &&

MVwWu 7:28
n§M_r 6:03

12

ÛmXer 6:16

19

ñdmVr 20:09
E|Ð, ^Ðm

F${fn#m_r

13
lm.{V. 6

JUoeMVwWuMo {Xder M§ÐXe©Z
KS>ë`mg AndmX
n[ahmamgmR>r_§Ì
qgh: àgoZ_dYrV²
amhþH$mb 3 - 4. 30
qghmo Om§~dVm hV: &
Jw{iH$ 12 - 1. 30
gwHw$_maH _mamoXr:
`_K§Q> 9 - 10. 30
lm.{V. 7
Vdøof ñ`_§VH$… Ÿ&&

20

d¡Y¥{V, H$m¡bd
gy`©fð>r
àmV…ñZmZoZ
Aœ_oY\$b§

~w
amhþH$mb 12 - 1. 30
Jw{iH$ 10. 30 -12
`_K§Q> 7. 30 - 9

14

Jm¡arXmoaH J«hUmgmR>r _§Ì
gßVgm_monJrVm§ Ëdm§
MamMa OJÕao &
gyÌJ«§[W[ñWVm§ H§$Ro
Yma`m[_ [ñWam ^d &&

Jw

9

gmÜ`, ~d

amhþH$mb 1. 30 - 3
Jw{iH$ 9 - 10. 30
`_K§Q> 6 - 7. 30 lm.{V. 1,2

ew

15

Á`oð>mXodrnyOZ

eyb, d{UH²$

16

Am`wî_mZ², ~mbd

23

OJÞmWXmga nw
Á`oð>mXodr{dgO©Z
lm.{V. 1
XmoaH$ J«hU

nydm©^mÐnXm
8:40
J§S>, ~d

_hmb`ma§^

à{VnV² 15:02

hñV 22:30

nydm©fmT>m
21:19

CÎmam^mÐnXm
11:08

17

11

amhþH$mb 9 - 10. 30
Jw{iH$ 6 - 7. 30
lm.{V. 4
`_K§Q> 1 - 3

ñdU©Jm¡ard«V

JUoeMVwWu

24

d¥{Õ, H$m¡bd

EH$mXer 5:22

18

emo^Z, d{UH²$

aodVr 13:17

25

ñ_mVm©Zm§ EH$mXer
h[admga am 11.10
lm.{V. 2
lm.{V. 0 Xe_rAmMaU

^mJdVldUma§^.
gm_doXr`m§Mo {ZË` d ZyVZ CnmH$_©, ~bam_ O`§Vr.
_mg_hmbú_r H$be {dgO©Z.
H$Ý`mg§H«$_U nd©H$mb Xwnmar 12.18. Z§Va.
jrad«Vma§^, gË`oï>VrW© nw, n[adV©ZmoËgd.
n«gÞd|H$Q>Xmg nw. (~Xm_r), àXmof.
àmoð>nXrlmÕ, {dîUwn§MH$, AZ§V nm¡{U©_m.
H${b`wJm{X.
{dîUwn§MH$, JOÀN>m`mlmÕ.

Y«wd, JaO
lr{ZdmgVrW© nw
(hmoÞmir)

_mgY_©

{XZ {deof

n[adV©Zr EH$mXer - Pmonbobm ^Jd§V Hw$er ~XbVmo åhUyZ
Ë`m {Xder Xodm§Zm nyOoÀ`m Z§Va n[adV©ZmoËgd H$amdm.
n«mW©Zm- dmgwXod OJÞmW àmáo`§ ÛmXer VdŸ&
nmœ}Z n[adV©ñd gwI§ ñd{n{h _mYd &&
{dîUwn§MH$d«V - {dîUwn§mH$d«V ho ^mÐnX, _mJ©{ef© ewÕ
Xe_r `m {Xder nwÊ`mhdMZ H$éZ n«ma§^ H$amdo.
doYm{XXmofm_wio {dîUwn§MH$d«V A^md Ago n§Mm§JmV Agob
Va, EH$m dfm©V gmR> Cndmg hmoUma ZmhrV. Voìhm§ nwT>rb
dfu Vo am{hbobo Cndmg H$éZ gmR> Cndmg nyU© H$aÊ`mMr
Amdí`H$Vm Zmhr. na§Vy AOma d BVa H$maUm_wio Cndmg
bmon Pmbo Va nwT>rb dfu Ë`m Ë`m AnyU© am{hbobo Cndmg
nyU© H$amdo.
A¿`© Am{U XodVm. ewÕ ÛmXer - Ho$edm`Z_…. . . . .
Xm_moXam`(12 Vn©U) Z_… BX_¿`ª g_n©`m{_ &

lr CÎmam{X_R> dmamU{g - 0542 -2277530

4

ÛmXer 7:46
Ì`moXer 7:03

H¥${ÎmH$m 17:11

28

gmÜ`, ~mbd

gd}fm§ EH$mXer
(B§{Xam)

dO«, H$m¡bd
JOJm¡ard«V

5

_Km 11:24
ew^, V¡{Vb

gÝ`m{g _hmb`
lm.{V. 11,12,13 àXmof

fð>r 18:08

MVwX©er 2:54
nydm©\$mëJwUr
9:43

amo{hUr 17:31

29

{g{Õ, JaO

ewŠb, ^Ðm

_¥J{eam 17:18
ì`VrnmV, ~d
nyd}ÚwlmÕ

12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
13
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
14
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
15
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
16
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212317
12345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212318
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
19
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212320
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123

A_mdmñ`m 0:35
CÎmam\$mëJwUr 8:04

7

~«÷, MVwînmV²

_mYdVrW© nw (_ÊUya)

gd©{nV¥A_mdmñ`m

lm.{V. 30

Aï>_r 15:56
KmV MVwX©er lmÓ
ho lmÓ AnKmVr _aU
dar`mZ², H$m¡bd nmdboë`m§gmRr H$amd`mMo AgVo.
_Ü`mï>_rlmÕ `mbm EH$moo[Ôï [dYrZo HamdoV.
Aï>H$mlmÕ

AmÐm© 16:43

11

Zd_r 14:14
dm_Z O`ÝVr
Xodoœam` Xodm`
Xodg§^y{VH$m[aUo Ÿ&
n[aK, JaO
à^do gd©XodmZm§
A{dYdmZd_rlmÕ§
dm_Zm` Z_mo Z_… Ÿ&&
AÝdï>H$mlmÕ
lm.{V. 9,10

nwZd©gw 15:43

2

ew^ Aew^ {XZ

Xe©

lm.{V. 7

1

24. 6:16-6:22
25. 6:16-6:21
26. 6:17-6:20
27. 6:17-6:20
28. 6:17-6:19
29. 6:17-6:18
30. 6:17-6:17
1. 6:17-6:16
2. 6:17-6:16
3. 6:17-6:15
4. 6:18-6:14
5. 6:18-6:13
6. 6:18-6:12
7. 6:18-6:12

_mg{edam{Ì 11 ew^
lm.{V.
14
KmVMVw
X©erlmÕ§
1234567890123456789012345678901212312 Aew^

gá_r 17:13

30

6

lm.{V. 8

{ÛVr`m 16:35

CÎmamfmT>m 22:56

Amíbofm 13:01

n§M_r 18:30

AeyÝ`e`Zd«V
lm.{V. 0

lm.{V. 10

{MÌm 21:13
~«÷, JaO

gm¡^m½`, V¡{Vb

EH$mXer 10:06

lm.{V. 0

`mXdm`© nw

Xe_r 4:13

damhO`§Vr
YÝd§VarO`§Vr
_Ýdm{X

lm.{V. 4

123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234

nm¡{U©_m 13:10

_yb§ 20:05

lm.{V. 9

ew^-ewŠb,H$m¡bd

hf©U, ~mbd

_hm^aUrlmÕ

AZÝVMVwX©er
lm.{V. 15
lm.{V. 6
123456789012345678901234567890121234

Zd_r 3:27

V¥Vr`m 9:24

09.
10.
16.
17.
19.
20.
23.
05.
07.

22

àr{V, ^Ðm

nydm©^mÐnXm
6:16

3

{gÕ, ^Ðm

lm.{V. 0

lm.{V. 5

{ÛVr`m 11:34

10

27

MVwX©er 11:06

Á`oð>m 19:27

M§ÐXe©Z

amhþH$mb 10. 30 -12
Jw{iH$ 7. 30 - 9
`_K§Q> 3 - 4. 30 lm.{V. 3

e

Y¥{V, V¡{Vb

lm.{V. 14

lm.{V. 8

CÎmam\$mëJwUr
0:02

dm_ZO`§Vr
AënÛmXer-

eV{^fm 6:04

21

{dîH§$^, JaO
Á`oð>mXoì`mdmhZ

~¥hÒm¡ard«V

a{d CX`mñV
Vm. C.
A.

nwî` 14:29

^aUr 16:22

Ì`moXer 9:02

Aï>_r 3:19

à{VnV² 13:55

gwH$_m©, ~mbd

lm.{V. 11,12,13g.7.09 n

AZwamYm 19:13

ì`mKmV, ^Ðm

MVwWu 18:21

Y{Zð>m 3:26

gá_r 3:35

26

A{VJ§S>, ~d

ÛmXer 7:09

{demIm 19:31

Xe_r 12:17

A{œZr 15:05

^mJdVmZm§ EH$mXer
(n[ad{V©Zr)
{dîUwn§MH
lm.{V. 3
lm.{V. 0

fð>r 4:15

gmo

V¥Vr`m 17:45

ldU 1:03

lm.{V. 5

jrad«V g§H$ën
àÚwåZ Vd VwïçWª
àmoðnÚm§ V¥Vr`Ho$
[Z[d©¿Z§ Hw$é Xodoe
H[aî`oh§ n`mod«V_² Ÿ&&

goßQ>|~a-AŠQ>mo~a

dfm©F$Vw

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7

Aew^
CÎm_
Aew^
_Ü`_
Aew^
CÎm_
ew^
ew^
ew^
Aew^
9.Z§CÎm_
CÎm_
CÎm_
ew^
Aew^
Aew^
14.47Z§.Aew^
Aew^
Aew^
ew^
ew^
Aew^
Aew^
Aew^
Aew^

H¥$îU ÛmXer - g§H$f©Um`Z_…. . . lrH¥$îUm` (12 Vn©U) lr lr{ZdmgVrW©
Z_ BX_¿`©± g_n©`m{_ Ÿ&
lr{ZdmgJwê$Z² d§Xo
nm¡{U©_m - 1. {dYdo Z_… 2. e{eZo 3. eem§H$m` 4. M§Ðm` lr{Zdmgm§{K«gÐVrZ² &
5. gmo_m` 6. CSw>nm` 7. A_¥Vm` 8. _Zmoham` 9. nmdZm` lr_ÜdemóXþ½YmpãY
10. {h_H¥$Vo 11. {ZemH¥$Vo 12. Xrß`_mZm` (12 Vn©U) Z_ nmaJÝV¦Z² Ah§ ^Oo &&
1234567890123456789012345678
BX_¿`ª g_n©`m{_
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
A_dmñ`m- 1. _hrYam` 2. OJÞmWm` 3. Xod|Ðm` 4. 1234567890123456789012345678
XodH$sgwVm` 4. MVw^w©Om` 6. JXmnmU`o 7. gwa_rT>m` 8.
ZjÌ XodVm gwbmoMZm` 9. MmdmªJm` 10. MH«$nmU`o 11. gwa{_Ìm` 12. Amíbofm - gn©
_Km
- {nV¥
Agwam§VH$m` (12 Vn©U) Z_… BX_¿`ª g_n©`m{_Ÿ&
- Am`©_m
ldU - 1. nwéfmoÎm_m` Z_… 2. emL>©YpÝdZo 3. JéS>dmhZm` nydm©
- ^J
4. AZ§Vm` 5. JmodY©Zm` 6. nw§S>arH$mjm` 7. {ZË`m` 8. CÎmam
hñVm
- g{dVm
doXJ^m©` 9. `knwéfm` 10. gw~«÷Ê`m` 11. O`m` 12. {MÌm
- ËdîQ>m>
em¡a`o (12 Vn©U) Z_ BX_¿`ª g_n©`m{_ Ÿ&
ñdmVr
- dm`w
{demIm - B§Ðm{¾

lr CÎmam{X_R lra§JnÅ>U - 08236 - 252340, 9980218142

>Ÿ&&lr {Xp½dO`am_mo {dO`Vo Ÿ&&

lr_‚mJÒþé lr_Z²_ÜdmMm`©_yb_hmg§ñWmZ

lr CÎmam{X_R>

nÙZm^ ew^moØd dÝXo

_mg{Z`m_H$
lr `km nÙZm^

lr{Zdmg H$ë`mU

qH$H$amo@pñ_ öfrHo$e
^y`moŸ ^y`mo@pñ_ qH$H$a…

{dH¥${VZm_g§dËga

eHo$ 1932

gZ² 2010

XwJm©Xo{d nmOH$ (CSw>{n)

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

Am{œZ_mg

X{jUm`Z

H$m[V©H ñZmZ_§Ì$

V¥Vr`m 18:55

Am[ídZ ew,ny[U©_mnmgyZ H$m[V©H$
ew , ny [ U© _ mn`ª V Cf:H$mbr
ñZmZH$amdo.
amhþH$mb 4. 30-6
H$m[V©Ho$h§ H[aî`m[_
Jw{iH$ 3 - 4. 30
àmV…ñZmZ§ OZmX©ZŸ&
`_K§Q> 12 - 1. 30
lm.{V. 3
àrË`Wª Vd Xodoe
Xm_moXa _`m gh&&
Ü`mËdmh§ Ëdm§ M Xodoe
Obo[ñ_Z² ñZmVw_wÚV…&
Vd àgmXmV² nmn§ _o
amhþH$mb 7. 30 - 9
Xm_moXa [dZí`VwŸ&&
Jw{iH$ 1. 30 - 3 A¿`©_§Ì`_K§Q> 10. 30 -12
lm.{V. 4
Z_: H_bZm^m`
Z_ñVo Obem[`Zo&
Z_ñVoñVw öfrHo$e
J¥hmUm¿`ª Z_moñVw Vo > Ÿ&&
d«[VZ: H$m[V©Ho$ _m[g
ñZmVñ` [d[YdÝ__ &
amhþH$mb 3 - 4. 30
J¥hmUm¿`ª _`m XÎm§
Jw{iH$ 12 - 1. 30
XZwO|Ð[ZfyXZ&&
`_K§Q> 9 - 10. 30
lm.{V. 5
[ZË`Z¡[_[ÎmHo$ H¥$îU
H$m[V©Ho$ nmnZmeZo&
J¥hmUm¿`ª _`m XÎm§
amY`m g[hVmo haoŸ&&
12345678901234567890123456789012123
`m _§ÌmZo A¿`© Úmdo$.
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
amhþH$mb 12 - 1. 30 12345678901234567890123456789012123
jrad«
V g_n©U 12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
Jw{iH$ 10. 30 -12 12345678901234567890123456789012123
àÚwåZ Vo Z_ñVwä`§
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
lm.{V. 6
`_K§Q> 7. 30 - 9 12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
_mg_maä`
`ËH¥$V_²Ÿ&
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
BïXmo ^d gd}e
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123

[
hËdm
Vw n`mod«V_² Ÿ&&
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
[ÛXid«
V

H
$ën
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
A[ZéÕ gwa¡dªÚ
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
[ÛXbd«
V_wÎm_² &
12345678901234567890123456789012123
amhþH$mb 1. 30 - 3 12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
Hamoå`h[_fo _mgo
Jw{iH$ 9 - 10. 30 12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
`_K§Q> 6 - 7. 30 12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
[Z[d©
¿Z§ Hw$é _o à^mo Ÿ&& lm.{V. 7
12345678901234567890123456789012123

a

10

gmo

11

Xe_r 20:29

{demIm 3:11

17

12

Am`wî_mZ², ^Ðm

EH$mXer 22:27

13

19

n§MamÌmoËgdma§^

14

à{VnV² 22:24

_yb§ 3:24

20

gañdVr AmdmhZ

ew

8

amhþH$mb 10. 30 -12
Jw{iH$ 7. 30 - 9
`_K§Q> 3 - 4. 30 lm.{V. 1

E|Ð, qH$ñVw¿Z
ZdamÌmoËgdma§^
KQ>ñWmnZ
_mVm_hlmÕ

{ÛVr`m 20:29

e

9

d¡Y{¥ V, ~mbd

gwH$_m©, ~d
XwJm©ï>_r
gË`namH«$_VrW© nw.

CÎmam^mÐnXm
18:17

28

ì`mKmV, JaO

Y¥{V, H$m¡bd

hf©U, ^Ðm

H$moOmJad«V
H$m{V©H$ñZmZma§^
lm.{V. 15 ZjÌXrnma§^

à{VnV² 6:22

{ed, V¡{Vb

nwZd©gw 23:43

29

12

{gÕ, ^Ðm

lm.{V. 7

Aï>_r 2:12

A{œZr 22:27

23

AmÐm© 0:34

gá_r 4:09

aodVr 20:32

dO«, qH$ñVw¿Z

9. 6:19-6:10
10. 6:19-6:9
11. 6:19-6:9
12. 6:19-6:8
13. 6:19-6:7
lm.{V. 9
14. 6:20-6:7
15. 6:20-6:6
16. 6:20-6:5
17. 6:20-6:5
18. 6:20-6:4
ewŠb-~«÷, 19. 6:21-6:3
d{UH²$
20. 6:21-6:3
21. 6:21-6:2
22. 6:22-6:2
lm.{V.
10
12345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212323. 6:22-6:1
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212324. 6:22-6:0
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
25. 6:22-6:0
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212326. 6:23-5:59
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
27. 6:23-5:59
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
28. 6:23-5:58
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
29. 6:24-5:58
12345678901234567890123456789012123
E|Ð, ~d
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
6:24-5:57
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
gd}fm§ EH$mXer 30.
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
31.
6:24-5:57
12345678901234567890123456789012123
lm.{V. 0
12345678901234567890123456789012123
(a_m)
12345678901234567890123456789012123
1. 6:25-5:56
2. 6:25-5:56
3. 6:26-5:56
4. 6:26-5:55
5. 6:26-5:55
6. 6:27-5:54

ew^, V¡{Vb

Xe_r 21:38

1

_Km 19:29

EH$mXer 19:13

2

nydm©\$mëJwUr
17:47

ÛmXer 16:50

3

CÎmam\$mëJwUr
16:08
d¡Y¥{V, V¡{Vb

JmodËgÛmXer
lm.{V. 11,12
àXmof

lm.{V. 6

nm¡{U©_m 6:20

ldU 6:20

31

nwî` 22:32

30

gmÜ`, ~mbd
H$mbmï>_r

a{d CX`mñV
Vm. C.
A.

Amíbofm 21:04 8. 6:18-6:11

ew^ Aew^ {XZ

8
9
10
11
12
hñV 14:33 13
{dîH§$^, d{UH²$ 14
15
_mg{edam{Ì 16
ObnyU©Ì`moXer 17
18
lm.{V. 13,14
19
20
21
{MÌm 13:08 2223
àr{V, eHw${Z 24
ZaH$MVwX©er 25
26
M§ÐmoX` g. 5.19 27
lm.{V. 30
28
12345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212329
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
30
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
31
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121231
12345678901234567890123456789012123
ñdmVr
12:00
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
Am`wî_mZ², ZmJdmZ² 2
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121233
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
XrnmdirA_mdmñ`m 4
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
5
12345678901234567890123456789012123
{dîUwn§MH$
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
6
12345678901234567890123456789012123
lm.{V. 1
12345678901234567890123456789012123

n§M_r 6:54 Ì`moXer 14:33
fð>r 5:54

123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234

22

n[aK, ~mbd

lm.{V. 5

àXmof

lm.{V. 14

Zd_r 18:52

16

27

Y«wd, H$m¡bd
ewH«$mñV

_hmZd_r
qdîUwn§MH$ Zmhr
lm.{V. 9
lm.{V. 1
_Ýdm{X
H$moOmJad«V- AmœrZ ewÕ nm¡{U©_oÀ`m amÌr bú_r Am{U
{XZ {deof

ÐmMr, Vm§Xi
y mV "bú_¡ Z_…' "B§Ðm` Z_…' Ago {bhyZ _ZmnmgyZ
15. gañd{VXodrbm ~{bXmZ.
fmo
S
>
e
mo
n
Mma
nyOm H$amdr.
17. ~wÕO`§Vr, {dîUwn§MH$ Zmhr.
Z_ñVo gd©XodmZm§ daXm{g h[a{n«`oŸ&Ÿ
19. Vwbmg§H«$_Und©H$mb àmV… n§MZmS>r.
`m J{VñËdm§ n«nÞmZm§ gm _o ^y`mV² ËdXM©ZmV²Ÿ&&
22. erJrnm¡{U©_m, {dîUwn§MH$ Zmhr.
Ago _hmbú_rbm d
03. `_XrnXmZ, YZÌ`moXer, ewH«$moX`.
{d{MÌ¡amdVñWm` ^mñdËHw${benmU`o&
05. Xe©, ZmarH¥$VZramOZ(AmaVr), Aä`§J, `_Vn©U,
nm¡bmooå`m{b§{JVm§Jm` ghómjm` Vo Z_…&&
_hmbú_rnyOZ.
`m _§ÌmZo B§Ðmbm nwînmn©U H$amdo.
XrnmoËgd - AÚ XrnmoËgd§ Xod H$[aî`o ËdV² n«gmXV…Ÿ&
_mgY_©
{Z{d©¿Z§ {g{Õ_m`Vw `Wmoº$μ\$bXmo ^dŸ&&
e_r n«mW©ZmAgm g§H$ën H$ê$Z _mVrÀ`m, Vm§ã`mÀ`m, bmoI§S>mÀ`m qH$dm
A_§JbmZm§ e_Zt e_Zt XwîH¥$Vñ` MŸ&
H$m§ñ`, Mm§Xr d gmoÝ`mÀ`m Aem {d{dYnUË`m§_Ü`o Jm`rMo
Xw…ñdßZZm{eZt YÝ`m§ n«nÚoh§ e_t ew^m_²Ÿ&&
Vyn qH$dm Vob KmbyZ {Xdm bmdmdm. _mVr, bmoI§S>, Vm§ã`mnojm
e_r e_`Vo nmn§ e_r eÌw {dZm{eZrŸ&
Mm§Xr d gmoÝ`mMr nUVr dmnaë`mg AZ§VnQ> μ\$i {_iVo.
AOw©Zñ` YZwYm©ar am_ñ` {n«`X{e©ZrŸ&&
amhþH$mb 9 - 10. 30
Jw{iH$ 6 - 7. 30
lm.{V. 2
`_K§Q> 1 - 3

M§ÐXe©Z

21

A{VJ§S>, d{UH²$
gË`nam`UVrW© nw
gañdVrnyOZ

lm.{V. 8

ñdmVr 3:55

_¥J{eam 1:09

MVwX©er 4:42

CÎmamfmT>m 6:02

15

MVwWu 7:44

nydm©^mÐnXm
15:45

lm.{V. 13

nydm©fmT>m 4:32

dar`mZ², ^Ðm

lm.{V. 4

Ì`moXer 2:43

emo^Z, V¡{Vb

Aï>_r 17:38

hñV 6:31-{MÌm 5:03

amo{hUr 1:11

26

d¥{Õ, ~d

lm.{V. 11,12

gá_r 16:55

Jw

V¥Vr`m 8:06

eV{^fm 13:07

gm¡^m½`, ~mbd

ì`VrnmV, JaO

lm.{V. 3

ÛmXer 0:35

Á`oð>m 2:54

H¥${ÎmH$m 0:48

25

J§S>, d{UH²$

gd}fm§ EH$mXer
(nmem§Hw$em)
{ÛXbd«Vma§^

lm.{V. 0

AeyÝ`e`Zd«V

{ÛVr`m 7:57

Y{Zð>m 10:34

18

{g{Õ, H$m¡bd

lm.{V. 2

123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234

fð>r 16:39

~w

24

lm.{V. 10 gañdVr{dgO©Z

AZwamYm 2:46

Zd_r 23:57

^aUr 23:50

eyb, V¡{Vb
{dO`Xe_r
lr_ÜdO`§Vr

gáamÌmoËgdma§^

n§M_r 16:57

à{VnV² 7:17

ldU 8:14

{dîH§$^ -àr{V,
V¡{Vb

MVwWu 17:41

AŠQ>mo~a-Zd|~a

eaX²>F$Vw

4

MVwX©er 12:26

5

A_mdmñ`m 10:35

6

11.40 n.ew^
ew^
_Ü`_
CÎm_
Aew^
_Ü`_
Aew^
CÎm_
ew^
CÎm_
Aew^
ew^
Aew^
CÎm_
CÎm_
ew^
Aew^
Aew^
CÎm_
CÎm_
Aew^
ew^
Aew^
Aew^
_Ü`_
Aew^
Aew^
ew^
Aew^
Aew^

lm.{V. 8
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
Xrn_§Ì - g³oh§ Xrnmo `Wm Y¥Ëdm gd© bmoH$monH$maH$:Ÿ&
~«÷Ê`VrW© ñdm_r
VWm ^dmÝ__ kmZ§ ö{X Yma` g§VV_²({Za§Va_²μ)Ÿ&&
H§$gÜd§{gnXm§^moO
ObnyU©Ì`moXer- `m {Xder gm`§H$mir H$ier B. gd©nmÌ g§gº$mo h§gnw§Jd… Ÿ&
ñdÀN>YydwZ ewÕnmÊ`mZo ^ê$Z nyOm H$amd`mMr AgVo. Xwgè`m ~«÷Ê`JwéamOm»`mo
dV©Vm§ __ _mZgo Ÿ&&
1234567890123456789012345678
{XderÀ`m Aä`§Jg³mZmgmR>r VoM nmUr dmnamdo.
1234567890123456789012345678
- XodVm
`_XrnXmZ - AmœrZ H¥$. Ì`moXerÀ`m {Xder `_amOmÀ`m ZjÌ
AZwamYm - {_Ì
n«rË`W© {Xdm bmdmdm.
Á`oð>m>
- B§Ð
_¥Ë`wZm nmeX§S>mä`m§ H$mboZ í`m_bm`wV…Ÿ&
_y
b
m
{ZF©$${V
Ì`moXí`§m XrnXmZmV² gy`©O…{n«`Vm§ __ Ÿ&&
ny
.
AmfmTm>
AmnXo
dVm
`_Vn©U§- ZaH$mVwX©erÀ`m {Xder X{jUm{^_wI hmoD$Z Á`m§Zm
C.
fmT>
m
{dœXo
d
Vm
d{S>b Zm{hV, Ë`m§Zr Angì` qH$dm gì`mZo {VimZo Vn©U
ldU
- {dîUw
ÚmdoV. `m§Zm dS>rb AmhoV Ë`m§Zr gì` hmoD$Z Vm§XyimZo Vn©U Y{Zð>m
- dgw
Úmdo.
eVVmam - dê$U
`_§ Vn©`m{_, Y_ª... , _¥Ë`w.§ .. , A§VH§$... , d¡dñdV§... H$mb§..., nyd© ^mÐnXm- AO¡H$nmV²
gd©^yVj`§..., Am¡Xw§~a§... , XÜZ§... , Zrb§... na_o{ð>Z§..., C. ^mÐnXm - A{h~w©ÜÝ`
d¥H$moXa§...§, {M̧... , {MÌJw᧠Vn©`m{_.
aodVr
- nyfm

>Ÿ&&lr {Xp½dO`am_mo {dO`Vo Ÿ&&

lr_‚mJÒþé lr_Z²_ÜdmMm`©_yb_hmg§ñWmZ

lr CÎmam{X_R>

JwéaoH$… gXm goì`…
g§gmamoÕaUj_…

{dH¥${VZm_g§dËga

eHo$ 1932

Xm_moXa XyaVam§Va d§Xo

_mg{Z`m_H$
lr B§{Xam - Xm_moXa

lrnÙZm^VrW© Zdd¥X§ mdZ

gZ² 2010

lrgË`à_moXVrW© {VéH$mo`bya

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
7. 6:27-5:54
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
8. 6:28-5:54
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
9. 6:28-5:53
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
amhþH$mb 4. 30-6
10. 6:29-5:53
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
11. 6:29-5:53
Jw{iH$ 3 - 4. 30
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
12. 6:30-5:53
`_K§Q> 12 - 1. 30
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123

H$m{V©H$_mg

X{jUm`Z

à{VnV² 9:02

a

Aï>_r 11:01

{demIm 11:09

7

gm¡^m½`, ~d

14

gmo

8

emo^Z, H$m¡bd

amhþH$mb 7. 30 - 9
Jw{iH$ 1. 30 - 3
`_K§Q> 10. 30 -12 lm.{V. 3

15

lr_R>X{"
_hmg_mamYZma§^
lm.{V. 10
^{JZrV¥{V`m

V¥Vr`m 7:10

9

A{VJ§S> -gwH$_m©,
JaO
gË`à_moXVrW©anw

MVwWu 6:57

~w
amhþH$mb 12 - 1. 30
Jw{iH$ 10. 30 -12
`_K§Q> 7. 30 - 9

16

amhþH$mb 1. 30 - 3
Jw{iH$ 9 - 10. 30
`_K§Q> 6 - 7. 30

H¥$V`wJ{X

28

à{VnV² 22:53

29

{ed, ~mbd

hf©U, JaO

{ÛVr`m 22:33

23

EH$mXer 17:18

lm.{V. 30

doXoeVrW© ñdm_r
lrdoXoeJwé§ dÝXo
`mXdm`©JwamoJ©wé_²Ÿ&
N>m§Xmo½`^mî`gÅ>rH$m
d¡Y¥{V, H$m¡bd
H$Vm©a_h_mXamV² Ÿ&&
H$mbmï>_r,H$mb^¡ad
lm.{V. 9
O`§Vr

H¥${ÎmH$m 8:16

22

5

gwH$_m©, MVwînmV²

Xe© N>[Å> A_mdmñ`m
_{hn{VXmga nw.

Aï>_r 12:22

lm.{V. 1

nydm©^mÐnXm
22:55

E|Ð, ~d

H$mVuH$ñZmZ
g_m{á,ì`mgnyOm
Jm¡arhþpÊUdo
lm.{V. 15
lm.{V. 7,8

AZwamYm 18:36

nydm©\$mëJwUr
2:01

Zd_r 9:59

amo{hUr 8:48

30

{gÕ, V¡{Vb

CÎmam\$mëJwUr
0:19
{dîH§$^,
àr{V, JaO

[ÛXid«Vg_n©U- $
A[ZéÕ Z_ñVwä`§
[ÛXbm»`d«VoZ MŸ&
_ËH¥$VoZm[ídZo _m[g
àrË`Wª \$bXmo ^d&Ÿ&

lm.{V. 10

V¥Vr`m 21:39

Xe_r 7:39
EH$mXer 5:26

13. 6:30-5:52
14. 6:31-5:52
15. 6:31-5:52
16. 6:32-5:52
17. 6:32-5:52
18. 6:33-5:52
19. 6:33-5:52
20. 6:34-5:52
21. 6:34-5:51
22. 6:35-5:51
23. 6:35-5:51
24. 6:36-5:51
25. 6:36-5:51
26. 6:37-5:51
27. 6:38-5:52
28. 6:38-5:52
29. 6:39-5:52
30. 6:39-5:52
1. 6:40-5:52
2. 6:40-5:52
3. 6:41-5:52
4. 6:42-5:53
5. 6:42-5:53

MmVw_m©ñ`d«Vg_m[ßV -$
BX§ d«V§ _`m Xod
CÎmam^mÐnXm
_yb§ 11:10
_¥J{eam 8:51

$

àrË`¡ Vd à^moŸ&
hñV 22:43
Y¥{V, ^Ðm
gmÜ`, d{UH²$
1:31
Ý`yZ§ g§nyU©Vm§ `mVw
Am`wî_mZ², ^Ðm
dO«, ^Ðm
ËdV²
àgmXmV² OZmX©Z Ÿ&& ÍÜá»ÝÍÜá»Ü ©®ÜWÜÙÜá
h[admga am.11.20
gd}fm§ EH$mXer

lm.{V. 5
lm.{V. 0
lm.{V. 3
lm.{V. 0
^
(à~mo{YZr)
12345678901234567890123456789012123
`m _§ÌmZo d«VmMr g_n©U H$amdr 78 Aew
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
Aew^
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
Aem¡ M AgVmZm gw Õ m 9 _Ü`_
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123 MmVw_m©ñ`mVrb EHo$H$ _{hZmÀ`m 10 Aew^
12345678901234567890123456789012123
nydm©fmT>m 12:07
aodVr 3:53
AmÐm© 8:28 12345678901234567890123456789012123
{MÌm 21:14 d« V mMm (emH$, X{h, Xy Y , 11 _Ü`_
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
ew^
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
eyb, ~mbd
{g{Õ, ~mbd
ew^, ~d
gm¡^m½`, H$m¡bd {ÛXb) àma§ ^ H$aVm `o V mo . 12
12345678901234567890123456789012123
13 ew^
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
CËWmZÛmXer
{dÚm{ZYrVrW© nw 12345678901234567890123456789012123
gd}fm§ EH$mXer Ë`mMm g§ H $ën _mÌ Aem¡ M 14 ew^
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
15 ew^
12345678901234567890123456789012123
Vwbgr{ddmh àXmof
(`aJmoi)
(CËn{Îm)
g§në`m Z§Va H$amdm.
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
16 Aew^
12345678901234567890123456789012123
lm.{V. 6
lm.{V. 11,12
lm.{V. 4
lm.{V. 0
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
17 CÎm_

10

17

11

ÛmXer 19:16

CÎmamfmT>m
13:35
J§S>, V¡{Vb

Ì`moXer 20:54

19

ÛmXer 3:11

ì`VrnmV, H$m¡bd

2

n§M_r 18:43

26

Ì`moXer 1:24

nwZd©gw 7:41
nwî` 6:37

ñdmVr 20:03

3

ewŠb, H$m¡bd

emo^Z, JaO
àXmof

lm.{V. 13

d¥{Õ, d{UH²$
H$ënm{X {dîUwn§MH$

lm.{V. 5

MVwX©er 22:04
^aUr 6:34

20
lm.{V. 14

dar`mZ², JaO
d¡Hw§$R>MVwX©er
YmÌrnyOm

lm.{V. 11,12,13

fð>r 16:49

27

~«÷, d{UH²$

lm.{V. 6

4

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5

CÎm_
Aew^
Aew^
Aew^
CÎm_
CÎm_
Aew^
ew^
ew^
Aew^
_Ü`_
Aew^
CÎm_
Aew^
ew^
ew^
Aew^
Aew^

lm.{V. 14

~{bn«{VnXm- O{_Zrda nmMa§Jm§Zr ~brMo {MÌ H$mTy>Z
07. lrCÎmam{X_R>mV _hm{^foH$moËgd, {dH«$_g§dËgma§^ 2067 μ\$b nwînmZo nyOm H$amdr.
~{bamO Z_ñVwä`§ X¡Ë`XmZd d§{XVŸ&
M§ÐXe©Z, JmodY©ZnyOZ, ^mC~rO.
B§ÐeÌmo A_amamVo {dîUwgm{ÞÜ`Xmo ^dŸ&&
08. lr_Ý_Üd{gÕm§Vm{^d¥ÕrH$m[aUrg^màma§^.
^mD$~rO - Wmoaë`m ^mdmbm Oody KmbVmZm YmH$Q>²`m ~{hUrZo
16. _hmb`Jm¡UH$mbg_m{á.
17. {ÛXbd«Vg_m{á, doX{Z{YVrW© nw. ^rî_n§MH$àma§^, åhUmd`mMo íbmoH$
""^«mVñVdmZwOmVmh§ ^w§úd ^ú`{_X§ ew^_²
MmVw_m©ñ` g_m{á
18. lr_R>mV gm`§H$mir _ybam_nyOm, _Ýdm{X, d¥{üH$g§H«$_U n«rV`o `_amOñ` `_wZm`m {deofV…''
~hrU _moR>r Agë`mg ""^«mVñVVdmJ«OmVmh§§''Ago åhUmdo.
nd©H$mb àmV… n§MZmS>r.
CËWmZÛmXer - Xm_moXa Am{U Vwierbm H«$_mH«$_mZo
21. ^rî_n§MH$d«Vg_m{á, {dîUwn§MH$.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
fmoS>moemonMma nyOm H$éZ Vwierbm Ab§H¥$V H$éZ, dmÚKmofmZo
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
Xodmbm CR>dmdo. ""BX§ {dîUw{d©MH«$_o ÌoYm {ZXYo nX§Ÿμ & g_yùh_ñ`
_mgY_©
nm§gwao ''&& Ago _§Ì åhUmdo Am{U
H$m{V©H$ _mgmV gy`m}X`mny{d© XodnyOm H$éZ, Xodm§Zm
""B`§ M ÛmXer Xod n«~moYmWª© {d{Z{_©VmŸ&
""_Ëñ`mH¥${VYa O` Xodoe doX{d^moXH$ Hy$_© ñdén''
Ëd`¡d gd©bmoH$mZm§ {hVmWª eofem{`Zm''
Ago Xm_moXañVmooÌ åhUV AmaVr H$amdr.

{XZ {deof

lr CÎmam{X_R> _¡gya - 0821 - 2445183

Cnm`Z{_X§ Xod d«Vg§ny{V©hoVdoŸ&
emH§$ Vw {ÛOd`m©`
g{haÊ`§ XXmå`h_²Ÿ&&
{demIm 19:07 X{Y ~«m÷Ud`m©`
A{VJ§S>, ^Ðm jra§ Vw {ÛOd`m©`
nÙZm^VrW© nw {ÛXb§ {ÛOd`m©`
(Zdd¥§XmdZ)

MVwX©er 23:52

Amíbofm 5:18

MmVw_m©ñ`mVrb Oo Oo d«V nyU©
hmoVrb Vo Vo nXmW© ÛmXerÀ`m
{Xder ~«m÷Um§Zm XmZ H$amdo

XmZ _§Ì-

doXoeVrW© nw (_Uya)

ldU 15:27

13

1

MVwWu 20:24

A{œZr 5:56

gá_r 9:18
amhþH$mb 9 - 10. 30
Jw{iH$ 6 - 7. 30
lm.{V. 8
`_K§Q> 1 - 3

24
25

18

12

amhþH$mb 10. 30 -12
Jw{iH$ 7. 30 - 9
`_K§Q> 3 - 4. 30 lm.{V. 7

e

ì`mKmV, H$m¡bd

12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123

fð>r 8:02

ew

21

_Km 3:40

n[aK, ^Ðm

gË`draVrW©a nw
lm.{V. 0
{dO`Xmga nw lm.{V. 2
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123

n§M_r 7:14

Jw

^aUr 7:14

eV{^fm 20:15

Xe_r 15:10

Á`oð>m 10:41

amhþH$mb 3 - 4. 30
Jw{iH$ 12 - 1. 30
`_K§Q> 9 - 10. 30 lm.{V. 4

Jmonmï>_r

Zd_r 13:00

{ÛVr`m 7:54
AZwamYm 10:43

Y«wd, ~d

gá_r 14:39 A_mdmñ`m 22:48 Vm.a{dC.CX`mñVA.

nm¡{U©_m 22:46

Y{Zð>m 17:45

~[bà{VnV² Aä`J§
`_{ÛVr`m
lm.{V. 2 ^{JZrhñVoZ ^moOZ§ lm.{V. 9

Zd|~a-{S>g|~a

eaX²>F$Vw

13

C{Îmð>mo{Îmð> JmoqdX Ë`O {ZÐm§ OJËnVo Ÿ&
{dO`Xmg
AkmZ{V{_aÀN>Xo _²
Ëd{` gwáo OJËgw᧠CpËWVo MmopËWV§ ^doV²Ÿ&&
"MaU§ n{ḑ {dVV§ nwamU§ `oZ nyVñVa{V XwîH¥$Vm{Z' Aer ~w{Õg§nV²àXm`H$_² Ÿ&
{dkmZ{d_b§ em§V_²
Vwig g_n©U H$amdr.
{dO`m»`Jw
é§ ^Oo Ÿ&&
1234567890123456789012345678
JVm _oKm {d`ƒ¡d {Z_©bm {Z_©bm {Xe…&
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
emaX{Z M nwînm{U J¥hmU __ Ho$ed ''Ÿ&&
Ago åhUV nwîn g_n©U H$amdo.
`moJ - XodVm
Vwbgr {ddmh- H¥$îU Am{U Vwig `m§Zm g_moam g_moa C^o {dîH§$^ - {dœXodVm
- _éV²
H$éZ _Ü`o A§VanmQ> Yamdm. _§Jimï>H$ åhUV AjVm Kmbì`mV. n«r{V
Am`w
î
_mZ
-{haÊ`J^©
Xodt H$ZH$g§nÞm§ H$ZH$m^aU¡`w©Vm_²Ÿ&
gm¡^m½` -XwJm©
Xmñ`m{_ {dîUdo Vwä`§ ~«÷bmoH$ {OJrf`m''&&
emo^Z -n«{Wdr
""_`m gd§{Y©Vm§ `WmeŠË`b§H¥$Vm§ B_m§ Vwbgt Xodt Xm_moXam` A{VJ§S> -Am{XVr
Vwä`_h§ g§n«XXo'' Ago Xodmg_moa AjVm g{hV nm{U gmoS>mdo. gwH$_© - gy`©
_§JigyÌ H¥$îUmbm ñne© H$éZ Vwierbm ~m§Ymdo. n§Yam Y¥{V
- amkr
Amdù`mdaVr \w$bdmV bmdyZ XmoKm§Mr AmaVr H$amdr.
eyb
- B§Ð

lr CÎmam{X_R CSw>{n - 0820 - 2521608

>Ÿ&&lr {Xp½dO`am_mo {dO`Vo Ÿ&&

lr_‚mJÒþé lr_Z²_ÜdmMm`©_yb_hmg§ñWmZ

lr CÎmam{X_R>

Ho$ed Ho$ed
emgH$ d§Xo

_mg{Z`m_H$
lr lr -Ho$ed

MÞHo$ed _ÊUya

H$éUmnyU© daàX
M[aV§ kmn` _o Vo

{dH¥${VZm_g§dËga gZ² 2010-11
eHo$ 1932

^r_goZ _moV§n{„

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

X{jUm`Z

_mJ©erf©_mg

ho_V§ F$Vw

gá_r 4:22

a

12
6

13

Y¥{V, qH$ñVw¿Z
_ëhmar CËgdma§^

14

eyb, ~mbd
M§ÐXe©Z

8

J§S>, V¡{Vb
aKwdraVrW© nw
(Hw$S>br)

CÎmamfmT>m
21:02

9

amhþH$mb 1. 30 - 3
Jw{iH$ 9 - 10. 30
`_K§Q> 6 - 7. 30 lm.{V. 4

d¥{Õ, d{UH²$

ldU 22:47

10

amhþH$mb 10. 30 -12
Jw{iH$ 7. 30 - 9
`_K§Q> 3 - 4. 30 lm.{V. 5

Y«wd, ~d
g§H$f©UdS>o`a nw.
(H$a_nw§S>r

15

11

27

nydm©\$mëJwUr
10:20
Am`wî_mZ², ^Ðm

CÎmam^mÐnXm
6:48
{g{Õ, ~mbd

CÎmam^mÐnXm
8:47
ì`VrnmV, H$m¡bd

ì`mKmV, H$m¡bd
M§nmfï>r
ñH§$Xfð>r

21

ew^, ~d

22

~«÷, H$m¡bd
aKwZmWVrW© nw
(_iIoS>)

dar`mZ², JaO

12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123

{ÛVr`m 11:43
nwZd©gw 15:50

23

E|Ð, JaO

lm.{V. 3

V¥Vr`m 10:06

A{œZr 13:14

nwî` 14:48

n[aK, ^Ðm

d¡Y¥{V, ^Ðm

gd}fm§ EH$mXer
(_mojXm
gË`ZmWVrW© nw lm.{V. 4

ÛmXer 13:30
^aUr 14:54

18

24

{ed, ~mbd
àXmof _w¸$mo{Q>ÛmXer

lm.{V. 11,12,13

MVwWu 8:09
n§M_r 6:27

25
lm.{V. 5

Á`oð>m 2:14

Amíbofm 13:28
{dîH§$^, ~mbd
Ajmoä`VrW© nw
(_iIoS>)

a{d CX`mñV
Vm. C.
A.

6. 6:43-5:53
7. 6:43-5:53
_mg{edam{Ì 8. 6:44-5:54
9. 6:45-5:54
10. 6:45-5:54
lm.{V. 13,14
11. 6:46-5:55
12. 6:46-5:55
13. 6:47-5:55
14. 6:48-5:56
15. 6:48-5:56
d¥{Õ, eHw${Z 16. 6:49-5:57
17. 6:49-5:57
Xe©
18. 6:50-5:57
19. 6:50-5:58
20. 6:51-5:58
lm.{V.
30
12345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212321. 6:51-5:59
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
22. 6:52-5:59
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
23. 6:52-6:0
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212324. 6:53-6:0
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
25. 6:53-6:1
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
Y«dw , ZmJdmZ²
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
26. 6:54-6:1
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
{dîUwn§MH$
12345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212327. 6:54-6:2
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
{OVm{_ÌVrW© nw 28. 6:55-6:3
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
lm.{V. 1 MÝÐJ«hU nmZ 2 nhm 29. 6:55-6:3
12345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212330. 6:55-6:4
6:56-6:4
AídËW d§XZ ñVmoÌ $ 31.
1. 6:56-6:5
_ybVmo ~«÷ênm`
2. 6:56-6:5
3. 6:57-6:6
_Ü`Vmo [dîUwê[nUo Ÿ&
4. 6:57-6:7
AJ«V: [edênm`

2

J§S>, d{UH²$

MVwX©er 13:52
_yb§ 2:33

3

gm¡^m½`, ~mbd
H$mbmï>_r
Aï>H$mlmÕ

29

nydm©fmT>m 3:13

4

hñV 7:03 {MÌm
6:03
emo^Z, V¡{Vb

d¥jamOm` Vo Z_: &&

ew^ Aew^ {XZ

AÝdï>H$mlmÕ
lm.{V. 9

EH$mXer 12:19

17

CÎmam\$mëJwUr
8:41

Zd_r 20:47

AmÐm© 16:34

aodVr 11:11
gË`{ZYrVrW© nw
(H$Zy©b)

28

lr_R>o
ghòe§Im{^foH$moËgd
lm.{V. 1
lm.{V. 8
{dîUwn§MH$,

à{VnV² 13:01

Ì`moXer 14:26

Aï>_r 23:01 A_mdmñ`m 13:44

_¥J{eam 16:50

lm.{V. 2

Xe_r 10:44

16

lm.{V. 7

nm¡{U©_m 13:51

H$ënm{X

Y{Zð>m 1:02

amhþH$mb 9 - 10. 30
Jw{iH$ 6 - 7. 30
lm.{V. 6
`_K§Q> 1 - 3

gmÜ`, d{UH²$

123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234

Zd_r 8:47

lm.{V. 0

fð>r 2:21

e

gá_r 1:21

nyd}Úw lmÕ§

lm.{V. 0

n§M_r 0:32

ew

20

lm.{V. 10

MVwWu 23:14

Jw

lm.{V. 6

lm.{V. 15

lm.{V. 9

nydm©fmT>m 19:39

amhþH$mb 12 - 1. 30
Jw{iH$ 10. 30 -12
`_K§Q> 7. 30 - 9 lm.{V. 3

àr{V, JaO

amo{hUr 16:43

dO«, ^Ðm

Zd_r 6:48

V¥Vr`m 22:19

~w

26

MVwX©er 14:16

nydm©^mÐnXm
6:11

lm.{V. 8

_yb§ 18:50

7

hZw_Û"V§

_Km 11:58

XwJm©ï>_r ^r_O`§Vr

{ÛVr`m 22:00
amhþH$mb 3 - 4. 30
Jw{iH$ 12 - 1. 30
`_K§Q> 9 - 10. 30 lm.{V. 2

{gÕ, V¡{Vb

lm.{V. 14

Aï>_r 6:38

Á`oð>m 18:27

amhþH$mb 7. 30 - 9
Jw{iH$ 1. 30 - 3
`_K§Q> 10. 30 -12 lm.{V. 1

19

hf©U, JaO

lm.{V. 7

à{VnV² 22:07

fð>r 3:46

H¥${ÎmH$m 16:02

eV{^fm 3:30

amhþH$mb 4. 30-6
Jw{iH$ 3 - 4. 30
`_K§Q> 12 - 1. 30

gmo

Ì`moXer 14:07

{S>g|~a-OZodar

Xe_r 18:43

Xw:ñdßZ ZmeZ
JO|Ð_moj ñVmoÌ
ñdmVr 4:09

V
ñgaññ`w
é~boZ nXo J¥hrVmo
gwH$_m©, d{UH²$
J«mhoU `yWn[Va§~wOhñV AmV©: &
AmhoX_m[Xnwéfm[Ib$bmoHZmW
VrW©
ld: ldU_§JbZm_Yo` &&
lm.{V. 10
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
ñ_¥Ëdm h[añV_aUm[W©Z$
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
_à_o`: MH«$m`wY:
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
nVJamO^w
Om[YêT: &
12345678901234567890123456789012123
{demIm 3:12
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123 MH«o$U ZH«$dXZ§ [d[ZnmQ²`
12345678901234567890123456789012123
Y¥{V, ~mbd
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
Vñ_mV² hñVo àJ¥ø
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
gd}
fm§ EH$mXer
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
^JdmZ² H¥$n`moÁOhma Ÿ&&
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
(g\$bm)
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
lm.{V. 0
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123

30

EH$mXer 16:59

31

ÛmXer 15:30
AZwamYm 2:31

1

eyb, V¡{Vb
àXmof

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3

Aew^
_Ü`_
Aew^
CÎm_
ew^
ew^
ew^
Aew^
CÎm_
Aew^
Aew^
ew^
Aew^
Aew^
CÎm_
CÎm_
Aew^
ew^
Aew^
Aew^
Aew^
CÎm_
ew^
ew^
ew^
_Ü`_
CÎm_
Aew^
Aew^

lm.{V. 11,12

{XZ {deof
ì`mgVrW© ñdm_r
bú_rñVmoÌVm§Xwi Am{U _yJS>mirMo n«_mU.
`oZ doXmÝV ^mî`m{U
""lrXodr n«W_§ Zm_ {ÛVr`__¥VmoØdmŸ&
1. Vm§Xim nojm _yJS>mi OmñV dmnaë`mg CÎm_,
16. YZwg§H«$_U nd©H$mb g§Ü`mH$mir 04.02 Z§Va.
{dd¥Vm{Z _hmË_Zm Ÿ&
V¥Vr`§ H$_bm n«moº$m MVwWª bmoH$gw§XarŸ&&
2. XmoÝhr g_n«_mUmV Agë`mg _Ü`_,
17. JrVmO`§Vr, d¡Hw§$R> EH$mXer, YZw_m©gma§^.

dÝXo ì`mgVrWm©»`§
n§M_§ {dîUwnËZr{V fð§> lr d¡îUdr{V MŸ&
3. Vm§Ximnojm _yJS>mi H$_r dmnaë`mg AY_ g_Omdo.
19. gmVoZhi²ir em§VoemMo H$m{V©H$moËgd.
do
X
mÝVmW©à{gÕ`o Ÿ&&
M§nmfð>r (gw~«÷Ê` fð>r )- `m {Xder ñH§$Xm§V`m©{_ 123456789012345678901234567
21. _ÊUy a `o W o MÞHo $ ed aWmo Ë gd, _mo V § n {„ `o W o gá_§ Vw damamohm Aï>_§ h[ad„^mŸ&&
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
Zd_§ em{L>©Ur n«moº$m Xe_§ XodXo{dH$mŸ&
^Jd§VmMr {deof nyOm H$éZ ~«÷Mmar bmoH$m§Zm ^moOZ d 123456789012345678901234567
^r_goZaWmoËgd, hmoñVb hwpÊU_o.
`moJ - XodVm
EH$mXe§ _hmbú_r: ÛmXe§ bmoH$gw§XarŸ&&
dñÌ XmZ H$amdo. CS>rXmÀ`m nXmWm©Mm Z¡doÚ XmIdmdm.
_mgY_©

S
>
- _éV²
ñH§$X _§Ì- goZm{dXmaH$ ñH§$X _hmgoZ _hm~bŸ&
YZw_m©g- YZwamerV a{d n«de
o Ho$ë`mnmgyZ _H$a g§H$« m§Vr lr nÙm H$_mbm _wHw§$X_{hfr bú_r pñÌbmoHo$œar
d¥{Õ
- _éV²
éÐmo_m{¾O fS²μ>dŠÌ J§JmJ^© Z_moñVw Vo &&
n`ªV YZw_m©g Ago åhUVmV. gw`m}X`mÀ`m AJmoXa XmoZ Vmg _m jramã{YgwVmaqdXOZZr {dÚm gamoOmpË_H$mŸ&
Y«dw
- n«mkr
gdm©
{
^ï\$bn«
X
o
{
V
gVV§
Zm_m{Z
`mo
ÛmXe
hZw_X²d«V- Voam JmR>r Agbobm Xmoam KooD$Z Ë`mV hZw§_§VXodm§Zm ì`mKmV - A{¾
Cf…H$mb åhUVmV. Ë`mdoir g³mZ H$éZ Am{•H$ d XodnyOm
""Am| dm`wZ§XZm` Am|'' Ago AmdmhZ H$éZ nyOm H$amdr,dm`Z hf©U - h[a
H$amdr. ""hw½Jr'' ( _yJS>mi d Vm§XimMr {IMS>r) V`ma n«mV… ewÕVam nR§>{V gVV§ gdm©Z² b^§Vo ew^mZ²Ÿ&&
XmZ Úmdo, {deofV JìhmMo XmZ H$amdo.
dO«
- B§Ð
H$éZ gw`m}X`mnwdu Xodmbm Z¡dÚ
o XmIdmdo. Ago Ho$ë`mg gH$b ^Ðbú_rñVd§ {ZË`§ nwÊ`_oVÀNw>^mdh_²Ÿ&
{g{Õ
{haÊ`
Vm¡
b
o

m
Ëdm>
{
n
H$mdo
`

Ono
V
²
lrd¥
j
g{ÞYm¡
''
A¿`©
_
§
Ì
Z_ñVo
dm`w
n
w
Ì
m`
Üd§
{
gVm_a

[
aUo
&
_ZmoaW nwU© hmoVmV. Zmhr Ho$ë`mg gmV OÝ_mV X[aÐr, j`amoJr
ì`VrnmV
{dœXo
dVm
d _yI© hmoVmo. hr nyOm EH$ {Xdg Hobo Var ghò df© nyOm gH$mir ZjÌ AgVmZm nyOm Ho$ë`mg CÎm_, ZjÌ AñV gwOZm§~w{YM§Ðm` ^{dî`X² ~«÷Uo Z_…&&
dar`mZ²
dm`w
.
lrhZw_Vo Z_… BX_¿`ª g_n©`m{_Ÿ&&
Ho$ë`mMo \$i {_iVo. `m _mgmV bú_r ñVmoÌ nR>U H$amdo. Pmë`mda _Ü`_ d gw`m}X`mZ§Va AY_.

lr CÎmam{X_R> _iIoS> - 08441 - 290083, 9448181288

14

lr CÎmam{X_R amO_h|{Ð - 0833 - 2472566

>Ÿ&&lr {Xp½dO`am_mo {dO`Vo Ÿ&&

lr_‚mJÒþé lr_Z²_ÜdmMm`©_yb_hmg§ñWmZ
Zmam`Um_b
H$maU d§Xo

lr CÎmam{X_R>

{dH¥${VZm_g§dËga gZ² 2011
eHo$ 1932

_mg{Z`m_H$
lrbú_rZmam`U

lrZah[aVrW© h§{n

H¥$VmnamY§ H¥$nU§
j§Vw_h©{g _m§ {d^mo

lr{dÚmYreVrW© amUo~Þo aw

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123 5. 6:57-6:7
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123 6. 6:58-6:8
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123 7. 6:58-6:8
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
amhþH$mb 4. 30-6
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123 8. 6:58-6:9
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
Jw{iH$ 3 - 4. 30
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
9. 6:58-6:10
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
`_K§Q> 12 - 1. 30
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123 10. 6:59-6:10

X{jUm`Z/CÎmam`U

ho_§VF$Vw

n§M_r 20:20

MVwWu 19:09

nm¡f_mg

14 _Ýdm[X $

M¡Ì. ew. V¥Vr`m, ny[U©_m.
Á`oð. ew. ny[U©_m.
AmfmT. ew. Xe_r, ny[U©_m.
lmdU. H¥$. Aï_r,
^mÐ. ew. V¥Vr`m.
lm.{V. 5
AmídrZ. ew. Zd_r.
H$m[V©H. ew. ÛmXer, ny[U©_m.
nm¡f. ew. EHmXer.
_mK. ew. gßV_r.
\$mëJwZ. ny[U©_m, A_mdmñ`m
amhþH$mb 7. 30 - 9 4 `wJm[X $
Jw{iH$ 1. 30 - 3
d¡emI. ew. V¥Vr`m. (ÌoVm)
`_K§Q> 10. 30 -12
^mÐnX. H¥$. Ì`moXer.(H$[b) lm.{V. 6
H$m[V©H$. ew. Zd_r. (H¥$V)
_mK. nm¡[U©_m(Ûmna)
12 g§H«$m§[V $g§k
_of, Vwbm
[dfwd
amhþH$mb 3 - 4. 30 H$H©$, _H$a
A`Z
Jw{iH$ 12 - 1. 30
d¥f^, qgh,
`_K§Q> 9 - 10. 30
d¥[íMH, Hw$§^
[dîUwnX lm.{V. 7

a

9

ÛmXer 6:12

eV{^fm 10:54

16

ì`VrnmV, ~d

10

Ì`moXer 5:40

nydm©^mÐnXm
13:31

17

dar`mZ², H$m¡bd

11

à{VnV² 14:10

~w

5

ì`mKmV, ~d

amhþH$mb 12 - 1. 30
Jw{iH$ 10. 30 -12
`_K§Q> 7. 30 - 9 lm.{V. 2

aodVr 18:37

12

6

hf©U, H$m¡bd
{dîUwn#mH$

7

dO«, JaO

amhþH$mb 10. 30 -12
Jw{iH$ 7. 30 - 9
`_K§Q> 3 - 4. 30 lm.{V. 3

~ZXmï>_r,~Ze§H$ar
CËgdma§^

{gÕ, ~mbd

gmÜ`, V¡{Vb
^moJr
YZw_m©gg_m{á,

lm.{V. 10

MVwWu 18:14

EH$mXer 6:04

Y{Zð>m 8:29

8

amhþH$mb 9 - 10. 30
Jw{iH$ 6 - 7. 30
lm.{V. 4
`_K§Q> 1 - 3

{g{Õ, ^Ðm

nm¡{U©_m 3:22

lm.{V. 0

{XZ {deof
15. _Ýdm{X, CÎmam`Und©H$mb gy`m}X`mnmgyZ àmV… 07.52
n`ªV.
19. ~Ze§H$ar CËgdg_m{á.

_mgY_©
_mKg³mZ- (nm¡î` ew. Xe_r AWdm nm¡{U©_m nmgyZ n«ma§^
H$amdo)
g§H$ën_mK_mg{__§ nyUª g³mñ`oh§ Xod _mYdŸ&
VrW©ñ`mñ` Obo {ZË`{_{V g§H$ëß` MoV{g&&
AmM_Z n«mUm`m_ H$éZ ""Ed§ JwU {deofU {d{eï>m`m§
ew^{VWm¡ ^maVra_U _w»`n«mUm§VJ©V lr{dîUwàoaU`m lr{dîUw
n«rË`Wª kmZ ^{º$ d¡am½` {gX²>Ü`Wª _mKg³mZ§ Ah§ H$[aî`o''
Ago g§H$ën H$amdm.

gwH$_m©, d{UH²$

ew^, d{UH²$
ñ_mVm©Zm§ EH$mXer
h[admga am.11.55.

gá_r 12:13

nwZd©gw 23:59

19

{MÌm 13:45

26

d¡Y¥{V, ^Ðm

_mKñZmZma§^
{dîUwn§MH§$

Y¥{V, ~d
ZaharVrW© nw (h§nr
Aï>H$mlmÕ

lm.{V. 8

à{VnV² 1:42

Á`oð>m 10:19

30

gd}fm§ EH$mXer
fQ²>[Vbm

11. 6:59-6:11
12. 6:59-6:12
13. 6:59-6:12
14. 6:59-6:13
hf©U, JaO 15. 7:0-6:13
16. 7:0-6:14
àXmof
17. 7:0-6:15
18. 7:0-6:15
lm.{V. 11,12,13
19. 7:0-6:16
20. 7:0-6:16
21. 7:0-6:17
22. 7:0-6:17
23. 7:0-6:18
24. 7:0-6:19
25. 7:0-6:19
dO«, ^Ðm
26. 6:59-6:20
_mg{edam{Ì 27. 6:59-6:20
lm.{V. 14 {dÚmYreVrW© nw 28. 6:59-6:21
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123 29. 6:59-6:21
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
30. 6:59-6:22
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
31. 6:59-6:22
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
1. 6:58-6:23
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123 2. 6:58-6:23

Ì`moXer 5:11

_yb§ 10:28

31

MVwX©er 5:32

1

nydm©fmT>m
11:04

A_mdmñ`m 6:34
CÎmamfmT>m
12:11

2

{g{Õ, MVwînmV² ew^ Aew^ {XZ

lm.{V. 30

Xe© {dîUwn§MH$
nwa§XaXmg nw

12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123 4
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123 5
12345678901234567890123456789012123

Aï>_r 10:12

20

Zd_r 8:26

21

28

V¥Vr`m 21:29
_Km 20:14

22

gm¡^m½`, d{UH²$

lm.{V. 3

Xe_r 7:01
EH$mXer
6:22

29

12345678901234567890123456789012123

g³mZ_§ÌXw…I Xm[aX²>Œ`Zmem` lr {dîUmoñVmofUm` MŸ&
n«mV…g³mZ§ H$amoå`Ú _mKo nmn{dZmeZ_²Ÿ&&
_H$añWo adm¡ _mKo JmoqdXmÀ`wV _mYd&
g³mZoZmZoZ _o Xod `Wmoº$ μ\$bXmo ^d&&
H¥$îUmÀ`wV {Z_‚mm{_ n«^mVopñ_Z² ew^moXHo$&
AZoZ _mKg³mZoZ gwn«rVmo _m§ g_wÕaŸ&&
_mKg³mZ§ H$[aî`{_ _H$añWo {XdmH$aŸo&
Amg_m{á _hmXod {Z{d©¿Z§ Hw$é _mYdŸ&&
Aer n«mW©Zm H$éZ amoOMo g³mZm§J, A¿`©©, Vn©U, XodyZ {deofV…
_mYd d gy`©Xodmbm A¿`© ÚmdoV.
A¿`© _§ÌVnñ`H$m}X`o ZÚm§ g³mVmoh§ {d{Ynyd©H§$
_mYdm` XX_rX§ A¿`ª gå`H²$ n«grXVw
_mYdm` Z_… BX_¿`ª g_n©`m{_

lr CÎmam{X_R> hmoiohmoÞwé - 08282 - 235562

15

6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123 24
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123 25
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
26
_H$a g§H«$_U
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
`m [Xder [Vbg[hV nmÊ`mZo 27
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123 28
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
ñZmZ HéZ XodnyOm Hamdr, Vn©U 29
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
Úmdo . [Vbhmo _ , [Vb^jU, 30
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
AZwamYm 10:3912345678901234567890123456789012123
[VbXmZ `mbm [deof \$b Amho. 31
12345678901234567890123456789012123
1
12345678901234567890123456789012123
Y«wd, ^Ðm 12345678901234567890123456789012123
lm.{V. 0
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123 2

27

{ÛVr`m 23:40

a{d CX`mñV
Vm. C.
A.

ì`mKmV, H$m¡bd

[_WwZ, H$Ý`m,
, _rZ
fSer[V
nwî` 23:02
ñdmVr 12:26 YZw
fÊUd[V(96) lmÕŸ. $
{dîH§$^ -àr{V,
eyb - J§S>, H$m¡bd 12 g§H«$m§[V,
gË`m{^kVrW© nw 14 _Ýdm[X,
~mbd
(amUo~oÞya),
lm.{V. 9 JmonmbXmga nw. 04 `wJm[X,
lm.{V. 1
12 A_mdmñ`m,
12 d¡Y¥[V,
12 ì`VrnmV,
Amíbofm 21:43
{demIm 11:22 15 AïH (^mÐnX, _mJ©erf©,
Am`wî_mZ², V¡{Vb
d¥{Õ, JaO nm¡ f , _mK,\$mëJw U _mgm§ M o
AÝdï>H$mlmÕ H¥ $ îUnj gßV_r, Aï_r,
Zd_r), 15 _hmb`.
lm.{V. 2
lm.{V. 10

H¥${ÎmH$m 23:49

15

25

n"oXhã~

lm.{V. 15

^aUr 22:34

14

A{VJ§S>, V¡{Vb

hñV 15:18

123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234

Xe_r 5:29

Y{Zð>m 6:58

CÎmam\$mëJwUr
16:56

fð>r 14:27

E|Ð, JaO

ÛmXer 5:11

lm.{V. 0

gË`H$m_VrW© nw
(AmVHy$a)
lm.{V. 14
lm.{V.
6,7
nyd}ÚwlmÕ
123456789012345678901234567890121234

lm.{V. 9

V¥Vr`m 16:29

e

18

emo^Z, ~d

lm.{V. 5

AmÐm© 0:41

A{œZr 20:46

13

àXmof

MVwX©er 4:48

Zd_r 4:18

ldU 6:09

amhþH$mb 1. 30 - 3
Jw{iH$ 9 - 10. 30
`_K§Q> 6 - 7. 30 lm.{V. 0

ew

{ed, ^Ðm

lm.{V. 8

{ÛVr`m 15:04

Jw

n[aK, JaO

Aï>_r 2:43

CÎmamfmT>m 4:29

24

~«÷, H$m¡bd

lm.{V. 11,12,13

CÎmam^mÐnXm
16:09

nydm©\$mëJwUr
18:36

n§M_r 16:47

_¥J{eam 0:50

gá_r 0:44

23

ewŠb, ~d

^mJdVmZm§ EH$mXer
(nwÌXm)
aKyÎm_VrW© nw
lm.{V. 0
lm.{V. 4

fð>r 22:33

gmo

amo{hUr 0:38

OZd[a-\o$~«d[a

g{dÌo n«g{dÌo M na§ YmåZo Z_moñVw Vo
ËdÎmoOgm n[a^«ï§> nmn§ `mVw ghóYm
"g{dÌo Z_…' BX_¿`ª g_n©`m{_
g³mZmZ§Va {XdmH$a OJÞmW n«^mH$a Z_moñVw VoŸ&
n[anyUª Hw$éîdoX§ _mKg³mZ§ _`m H¥$V_²Ÿ&&
Aer gy`©XodmMr n«mW©Zm H$amdr.

Aew^
CÎm_
ew^
ew^
14.47Z§.
Aew^
Aew^
Aew^
CÎm_
CÎm_
ew^
Aew^
Aew^
Aew^
CÎm_
Aew^
10Z§.ew^
ew^
Aew^
_Ü`_
Aew^
CÎm_
ew^
Aew^
_Ü`_
CÎm_
Aew^
_Ü`_
Aew^
Aew^
Aew^

nwa§XaXmg
_Ý_Zmo^rîμ`daX§
gdm©^rï>\$$bàX_² Ÿ&
nwa§XaJwé§ dÝXo
Xmglo
ð>§ X`m{Z{Y_² Ÿ&&
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567

`moJ - XodVm
n[aK -nd_mZ gmo_
{ed
- n¥{Wdr
{gÕ - B§Ð
gm`
- {dœXodVm
ew^
- _éV²
ewŠb - B§Ð
~«÷
- ~«÷m
EoЧ
- B§Ð
d¡Y¥{V - A{¾

lr CÎmam{X_R _{h{f -08181 - 290473, 9449896874

>Ÿ&&lr {Xp½dO`am_mo {dO`Vo Ÿ&&

lr_‚mJÒþé lr_Z²_ÜdmMm`©_yb_hmg§ñWmZ

lr CÎmam{X_R>

_mYd _mYd
gmYH$ d§Xo

_mg{Z`m_H$
lr _ÜdmMm`© AÑí`ñWi CSw>{nlr H$_bm - _mYd

Zmam`Um{IbJwamo
^JdZ² Z_ñVo

{dH¥${VZm_g§dËga

eHo$ 1932

gZ² 2011

lr_ÜdmMm`© nmOH$

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

_mK_mg

CÎmam`U

_ÜdmMm`© Z_Z$

a
amhþH$mb 4. 30-6
Jw{iH$ 3 - 4. 30
`_K§Q> 12 - 1. 30

V¥Vr`m 11:59

Z_ñVo àmUoe àUV$
[d^dm`md[Z_Jm:
Z_:ñdm[_Z² am_[à`V_
hZy_Z² JwéJwU &
Z_ñVwä`§ ^r_
à~bV_ H¥$îUoï ^JdZ² lm.{V. 4
Z_: lr_Z² _Üd à[Xe
gwÑe§ Zmo O` O`
éÐXod Z_Z $
ewÕñ\$[QHg§Hme§
[ÌZo̧ M§ÐeoIa_²
B§X_w S§ b_Ü`ñW§
lm.{V. 0
d§Xo Xod§ gXm[ed²

6

nydm©^mÐnXm
20:43
{ed, JaO

gmo
amhþH$mb 7. 30 - 9
Jw{iH$ 1. 30 - 3
`_K§Q> 10. 30 -12

7

CÎmam^mÐnXm
23:23
{gÕ, ^Ðm

dg§Vn§M_r

Jw

9

3

ì`VrnmV, qH$ñVw¿Z
{dîUwn§MH$,

amhþH$mb 1. 30 - 3
Jw{iH$ 9 - 10. 30
`_K§Q> 6 - 7. 30 lm.{V. 1

à{VnV² 8:08

ew

Y{Zð>m 15:47

4

dar`mZ², ~d
M§ÐXe©Z

amhþH$mb 10. 30 -12
Jw{iH$ 7. 30 - 9
`_K§Q> 3 - 4. 30 lm.{V. 2

{ÛVr`m 9:55

e

eV{^fm 18:09

5

n[aK, H$m¡bd

amhþH$mb 9 - 10. 30
Jw{iH$ 6 - 7. 30
lm.{V. 3
`_K§Q> 1 - 3

15

ew^, V¡{Vb
^moJr

eyb, ^Ðm

n§M_r 3:03
{MÌm 21:48

àr{V, ~d
^r_ÛmXet àXmof

22

J§S>, H$m¡bd

lm.{V. 5

fð>r 1:01

nwZd©gw 7:52

ñdmVr 20:25

Am`wî_mZ², H$m¡bd
H$ënm{X

23

d¥{Õ, JaO

lm.{V. 6

lm.{V. 13

a{d CX`mñV
Vm. C.
A.

_yb§ 18:05

3. 6:58-6:24
{g{Õ, d{UH²$ 4. 6:58-6:24
5. 6:57-6:25
6. 6:57-6:25
7. 6:57-6:26
8. 6:56-6:26
lm.{V.
10
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121239. 6:56-6:27
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212310. 6:56-6:27
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212311. 6:55-6:28
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212312. 6:55-6:28
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
6:54-6:28
12345678901234567890123456789012123
ì`VrnmV, ~d 13.
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
14.
6:54-6:29
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
gd}fm§
15.
6:54-6:29
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
EH$mXer({dO`m) 16. 6:53-6:30
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
17. 6:53-6:30
lm.{V. 0
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
18. 6:52-6:30
19. 6:52-6:31
20. 6:51-6:31
21. 6:50-6:31
21. 6:50-6:31
22. 6:50-6:32
dar`mZ², H$m¡bd 23. 6:49-6:32
24. 6:49-6:32
25. 6:48-6:33
lm.{V. 11,12
26. 6:47-6:33
27. 6:47-6:33
28. 6:46-6:33
1. 6:46-6:34
2. 6:45-6:34
n[aK, JaO 3. 6:44-6:34
_hm{edam{Ì 4. 6:44-6:35

27

21 hñV 23:23 28

{dîH§$^, d{UH²$

Ì`moXer 18:24

16

Y¥{V, JaO

Xe_r 20:16

V¥Vr`m 7:42 EH$mXer 20:09
nydm©fmT>m 18:32
MVwWu 5:34

gd}fm§ EH$mXer
(O`m), gË`kmZVrW©
lm.{V. 0
lm.{V. 4
nw.

A{œZr 4:11

lm.{V. 6

ldU 13:46

_¥J{eam 8:30

lm.{V. 11,12

fð>r 18:09

à{VnV² 6:58

EH$mXer 20:47

14

CÎmam\$mëJwUr
1:04

lm.{V. 3

AmÐm© 8:24

gmÜ`, ~mbd

20

123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234

aodVr 1:55

8

amhþH$mb 12 - 1. 30
Jw{iH$ 10. 30 -12
`_K§Q> 7. 30 - 9

13

d¡Y¥{V, V¡{Vb
{dîUwnXnd©nwÊ`H$mb
10.40n.

ÛmXer 19:46

`m [Xder Hyî_m§S XmZ HaÊ`mZo
J^©Xmof n[ahma hmoDZ g§VmZ n«már
amhþH$mb 3 - 4. 30
hmoVo. Hmohù`mbm VynmMm bon XoDZ
Jw{iH$ 12 - 1. 30
`_K§Q> 9 - 10. 30 Ë`mda X[jUm RoDZ lm.{V. 5
Hyî_m§S§ [VbJì`mTç§
~«÷Um [Z{_©V§ nwam &
`ñ_mXñ` n«XmZoZ
g§V[Vd©Y©Vm§ __ && Ago _§Ì
åhUV ~«m÷Um§Zm XmZ Hamdo.

{ÛVr`m 10:06

amo{hUr 8:06

n§M_r 16:16
aWgá_r Hyî_m§S XmZ -

~w

Xe_r 21:15

lm.{V. 10

MVwWu 14:10

\o$~«wd[a-_mM©

{e{eaF$Vw

ÛmXer 20:39

1

CÎmamfmT>m
19:34

Ì`moXer 21:33

ldU 21:01

2

{dîUwVrW© nw àXmof ew^ Aew^ {XZ

lm.{V. 13

3
4
5
6
^aUr 6:08
Y{Zð>m 22:50 78
nwî` 6:59
{demIm 19:16
{ed, ^Ðm
ewŠb, d{UO
Y«wd, ^Ðm
Amíbofm 5:52
9
10
aWgá_r,AH©$nU¡gh
ny
d
}
Ú
w
lmÕ
gm¡^m½`, d{UH²$
11
ñZmZ§,Hy$î_m§S>XmZoZ
12
lm.{V. 7 _hm\$b§,_Ýdm{X 123456789012345678901234567890121234
lm.{V. 14
lm.{V. 14
lm.{V. 7
13
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
14
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123 15
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
16
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
17
H¥${ÎmH$m 6:55 123456789012345678901234567890121234
_Km
4:25
AZw
a
mYm
18:29
eV{^fm
1:14
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123 18
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
~«÷, ^Ðm 123456789012345678901234567890121234
emo^Z, A{VJ§S>,
ì`mKmV, ~mbd 12345678901234567890123456789012123
{gÕ, MVwînmV² 19
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
^rî_mï>_r 123456789012345678901234567890121234
grVmO`§
V
r,H$mbmï>
_
r
Xe©,{dîUwn§MH$ 20
~d
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
21
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
^rî_Vn©U§ 123456789012345678901234567890121234
Aï>
H
$mlmÕ
{edam{ÌA_mdmñ`m
_mKñZmZg_m{á
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
22
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
lm.{V.
15,1
lm.{V. 8
lm.{V.
30
lm.{V.
8
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123
ì`mgnyOm
123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123 23
24
25
26
_mK
ñZmZ
H$mbnydm©\$mëJwUr
H¥${ÎmH$m 7:14
Á`oð>m 18:01
27
E|Ð, ~mbd
hf©U, dO«, V¡{Vb n«mV ZjÌ AgVmZm - CÎm_ 28
2:46
_ÜdZd_r
AÝdï>H$mlmÕ ZjÌ AñV Pmë`mda - _Ü`_ 12
gwH$_m©, H$m¡bd
gy`mo©X`mZ§Va
- AY_
3
`bJyajoÌo
lm.{V. 9
lm.{V. 2 àmUXodH$m{V©H$aWmoËgd lm.{V. 9
4

gá_r 19:42

10

Aï>_r 20:43

11

Zd_r 21:18

12

MVwX©er 16:39

17

gá_r 23:14

24

nm¡{U©_m 14:39

18

Aï>_r 21:50

25

à{VnV² 12:26

19

Zd_r 20:47

26

MVwX©er 22:56

3

A_mdmñ`m 0:46

4

Aew^
ew^
ew^
Aew^
CÎm_
CÎm_
ew^
Aew^
Aew^
CÎm_
Aew^
Aew^
11.45Z§.ew^
ew^
Aew^
_Ü`_
Aew^
CÎm_
Aew^
ew^
14.37.n.ew^
_Ü`_
CÎm_
Aew^
_Ü`_
Aew^
CÎm_
ew^
Aew^
Aew^

A¿`©_§Ìgá g{ádh n«rV gábmoH$n«XrnZ&
13. Hw§$^g§H«$_U nd©H$mb àmV… 10.40 n`©ÝV.
18. Ûmna`wJm{X, Hw$bY_©, {dîUwn§MH$, ^maVnm¡{U©_m, gá_r g{hVmo Xod J¥hUm¿`ª {XdmH$aŸ&&
`m _§ÌmZo aWgá_rÀ`m {Xder gy`m©bm A¿`© Úmdo.
ì`mgny{U©_m.
`m {Xder Vwier d¥§XmdZ qH$dm XodmnwTo> gmV KmoSo> Ow§nboë`m
_mgY_©
aWgá_r - `m {Xder gy`m}X`mnydu éB©Q>rMo nmZ S>moŠ`mda d aWmMo {MÌ H$mT>mdo d Ë`mda gy`©Zmam`UmMo {MÌ H$mTy>Z
Ë`mMr nyOm H$amdr.
Im§Úmda Ro>dyZ g³mZ H$amdo d gy`m©bm A¿`© Úmdo.
^rî_mï>_rg³mZ _§Ì`mM {Xder ^rî_mMm`mªZr Xoh Ë`mJ Ho$bm, Ë`mgmR>r Ë`m§Zm
`Ú‚mÝ_H¥$V§ nmn§ _`m gágw OÝ_gw&
`m {Xder Vn©U Am{U A¿`© Úmdo.
VÝ_o amoJ§ M emoH§$ M _mH$ar h§Vw gá_rŸ&&
d¡`mK«nÚJmoÌm` gm§H¥$Ë`àdam` M &
EV‚mÝ_H¥$V§ nmn§ `ƒ OÝ_m§Vam{O©V_²Ÿ&
J§JmnwÌm` ^rî_m` AmOÝ_~«÷Mm[aUo &
_Zmodm¸$m`O§ `ƒ kmVmkmV§ M `ËnwZ…&&
AnwÌm` Ob§ X{Ù Z_mo ^rî_m` d_©Uo &&
B{V gá{dY§ nmn§ g³mZmÝ_o gá gáHo$Ÿ&
^rî_…em§VZdmo dra… gË`dmXr {OV|{Ð`… &
gáì`m{Yg_m`wº§$ ha _mH$[a gá_rŸ&&
Am{^a{ØadmßZmoVw nwÌnm¡Ìmo{MVm§ {H«$`m_² &&

{dîUwVrW© ñdm_r
`m _§ÌmZo dS>rb Zgboë`m§Zr Angì`mZo {VbmoXH$ Úmdo. Á`m§Zm
{dîUw
VrW©… H$ënd¥j…
dS>rb AmhoV Ë`m§Zr gì`mZo Vm§XimZo Vn©U Úmdo.
{dîUwVrW©ü H$m_YwH²$ Ÿ&
A¿`©_ÝÌ {MÝVm_{U{d©îUwVrW©…
dgyZm_dVmam` e§VZmoamË_Om` M &
`VrÝÐ… gd©H$m_X… Ÿ&&
A¿`ª XXm{_ ^rî_m` Am~mb~«÷Mm[aUo &&
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
{VbnmÌ XmZ - _mK_mgmV Vm§~o qH$dm H$mñ` nmÌmV {Vi
^éZ ~«m÷Um§Zm XmZ H$amdo.
H$aU - XodVm
{Vbm… nwÊ`m… n{dÌmíM gd©nmnham… ñ_¥Vm…Ÿ&
~d
- gÚmoOmV
ewŠbmíM¡d VWm H¥$îUm {dîUwJmÌg_wØdm…Ÿ&&
~mbd - dm_Xod
`m{Z H${Z M nmnm{Z ~«÷hË`mg_m{Z M&
H$m¡bd - AKmoa
V¡{Vb - VËnwéf
{VbnmÌn«XmZoZ Vm{Z Zí`§{V _o gXmŸ&&
- B©emZ
BX§ {Vbnm̧ `_X¡dË`§ ~«÷bmoH$n«m{áH$m_… Vwä`§ Ah§ g§n«XXo Z JaO
d{UH²
$
- {ed
__ Z __ &&
^Ðm
- nmd©Vrn{V

lr CÎmam{X_R> H$Z©yb - 08518 - 244082

lr CÎmam{X_R Zdd¥§XmdZ - 08533 - 267562, 9449253155

{XZ {deof

16

>Ÿ&&lr {Xp½dO`am_mo {dO`Vo Ÿ&&

lr_‚mJÒþé lr_Z²_ÜdmMm`©_yb_hmg§ñWmZ

lr CÎmam{X_R>

JmoqdX JmoqdX
nwa§Xa d§Xo

`ÚV² H$_© H$amo{_
VÎmX{Ib§ {dîUmo
VdmamYZ§

{dH¥${VZm_g§dËga

_mg{Z`m_H$
lr nÙm JmoqdX
lrì`mgamOñdm_r (Zdd¥X§ mdZ)

eHo$ 1932

gZ² 2011

lrgË`~moYñdm_r (gdUya)

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
5. 6:43-6:35
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
6. 6:42-6:35
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
7. 6:41-6:35
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
amhþH$mb 4. 30-6 12345678901234567890123456789012123
8. 6:41-6:36
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
Jw{iH$ 3 - 4. 30 12345678901234567890123456789012123
9. 6:40-6:36
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
10. 6:39-6:36
`_K§Q> 12 - 1. 30 12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123

\$mëJwU_mg

CÎmam`U

A_mdmñ`m 18:53

a

CÎmam^mÐnXm
13:29

3

~«÷, ZmJdmZ²

{ÛVr`m 5:00

amhþH$mb 7. 30 - 9
Jw{iH$ 1. 30 - 3
`_K§Q> 10. 30 -12


amhþH$mb 3 - 4. 30
Jw{iH$ 12 - 1. 30
`_K§Q> 9 - 10. 30

~w
amhþH$mb 12 - 1. 30
Jw{iH$ 10. 30 -12
`_K§Q> 7. 30 - 9

Jw
amhþH$mb 1. 30 - 3
Jw{iH$ 9 - 10. 30
`_K§Q> 6 - 7. 30

ew
amhþH$mb 10. 30 -12
Jw{iH$ 7. 30 - 9
`_K§Q> 3 - 4. 30

e

1 à^d
2 [d^d
3 ewŠb
4 à_moX
5 àOmoËn[Îm
6 Am§Jrag
7 lr_wI
8 ^md
9 `wd
10 YmV¥
11 B©ída
12 ~hwYmÝ`
13 à_m[W
14 [dH«$_
15 d¥f
16 [MÌ^mZw
17 ñd^mZw
18 VmaU
19 nm[W©d
20 ì``
21 gd©[OV²
22 gd©Ym[a
23 [damo[Y
24 [dH¥$[V
25 Ia
26 Z§XZ
27 [dO`
28 O`
29 _Ý_W
30 Xw_w©[I

31 ho[di§[~
32 [di§[~
33 [dHm[a
34 emd©[a
35 ßbd
36 ew^H¥$V²
37 emo^H¥$V²
38 H«$mo[Y
39 [dídmdgw
40 nam^d
41 ßbd
42 HrbH
43 gm¡å`
44 gmYmaU
45 [damo[YH¥$V²
46 narYm[d
47 à_mXr
48 AmZ§X
49 amjg
50 Zi
51 qnJi
52 Hmi`w[º
53 [gÕm[W©
54 am¡[Ð
55 Xw_©[V
56 Xw§Xw[^
57é[YamoÓmar
58 aº$m[j
59 H«$moYZ
60 j`

à{VnV² 2:48
nydm©^mÐnXm
3:49

20

Am`wî_mZ², ~d

M§ÐXe©Z

lm.{V. 9

V¥Vr`m 6:41

lm.{V. 1

7

AmÐm© 16:08

14

ewŠb, V¡{Vb

lm.{V. 3

V¥Vr`m 7:03

lm.{V. 4

A{œZr 11:16

9

E|Ð, ^Ðm

lm.{V. 5

15
16

A{VJ§S>, ^Ðm

gd}fm§ EH$mXer
(Am_bH$s)

lm.{V. 0

17

lm.{V. 11,12,13

gË`d«VVrW© nw
(gm§Jbr)

amo{hUr 15:40
àr{V, d{UH²$

a§Jn§M_r

25

{g{Õ, d{UH²$
nyd}Úw lmÕ

lm.{V. 7

123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234

19

nydm©\$mëJwUr
10:47

AÝdï>H$mlmÕ

lm.{V. 9

11. 6:39-6:36
12. 6:38-6:36
13. 6:37-6:37
14. 6:36-6:37
6:36-6:37
n[aK, JaO 15.
16. 6:35-6:37
17. 6:34-6:37
18. 6:33-6:38
19. 6:33-6:38
lm.{V. 10
20. 6:32-6:38
21. 6:31-6:38
22. 6:30-6:38
23. 6:29-6:38
24. 6:29-6:39
{ed, ^Ðm
25. 6:28-6:39
qdîUwn§MH$ Zm{h 26. 6:27-6:39
27. 6:26-6:39
28. 6:26-6:39
lm.{V. 0
12345678901234567890123456789012123
29. 6:25-6:40
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
30. 6:24-6:40
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212331. 6:23-6:40
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
1. 6:22-6:40
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
2. 6:22-6:40
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
{gÕ, ~mbd
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121233. 6:21-6:40

Zd_r 10:17

CÎmamfmT>m 2:48

28

Xe_r 10:42

ldU 4:10

29

EH$mXer 11:38

30

Y{Zð>m 6:03

12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123

gd}fm§ EH$mXer
(nmn_moMZr)

ÛmXer 13:00
eV{^fm 6:23

31

gmÜ`, V¡{Vb
àXmof

Ì`moXer 14:46
eV{^fm 8:23

Á`oð>m 1:38

Y¥{V, JaO

nm¡{U©_m 0:19

27

dar`mZ², H$m¡bd

lm.{V. 11,12,13

fð>r 11:58

_Km 12:20

18

dO«, V¡{Vb

1

ew^, d{UH²$
_mg{edam{Ì

lm.{V. 0

gá_r 10:57

MVwX©er 16:46

_yb§ 1:35

nydm©^mÐnXm
10:52

26

ì`VrnmV, ~d

a{d CX`mñV
Vm. C.
A.

nydm©fmT>m 1:55

lm.{V. 0

lm.{V. 6

MVwX©er 2:41

lm.{V. 14

gá_r 11:44

12

24

gwH$_m©, ~mbd

H¥${ÎmH$m 14:42

11

ì`mgamOVrW© nw
(Zdd¥§XmdZ)

Aï>_r 10:21

AZwamYm 2:13

Amíbofm 13:44

{dîH§$^, V¡{Vb

23

hf©U, ~mbd

n§M_r 13:25

Ì`moXer 4:37

fð>r 11:17

{demIm 3:04

lm.{V. 4,5

ÛmXer 6:56

lm.{V. 6

ì`mKmV, ^Ðm
dm{XamOVrW© nw
(gmoXo),H$ënm{X

MVwWu 15:10

nwî` 14:53

d¡Y{¥ V, ~mbd

Y«wd, V¡{Vb

lm.{V. 3

EH$mXer 8:42

^aUr 13:11

10

22

emo^Z, JaO

123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234

n§M_r 10:17

hñV 7:26 {MÌm 5:51

ñdmVr 4:19

nwZd©gw 15:44

lm.{V. 0

MVwWu 8:51

gË`~moYVrW© nw
dgÝVmoËgdma§^

V¥Vr`m 17:14

Xe_r 10:08

~«÷, JaO

d¥{Õ, ~mbd

lm.{V. 2

aodVr 8:58

8

21

gm¡^m½`, H$m¡bd

lm.{V. 10

CÎmam\$mëJwUr
9:07

{ÛVr`m 19:29

Zd_r 11:07

aodVr 6:41

lm.{V. 7

5

13

lm.{V. 2

g§dËga Zm_

gmo

_¥J{eam 16:11

ew^, ~mbd

Xe©, {dîUwn#mH$

lm.{V. 30

à{VnV² 21:52

Aï>_r 11:41

CÎmam^mÐnXm
6:27

6

_mM©-E{àb²

{e{eaF$Vw

2

ew^ Aew^ {XZ
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3

Aew^
CÎm_
CÎm_
CÎm_
ew^
Aew^
Aew^
CÎm_
CÎm_
Aew^
Aew^
ew^
Aew^
Aew^
Aew^
Aew^
ew^
ew^
_Ü`_
CÎm_
Aew^
Aew^
Aew^
CÎm_
ew^
ew^
ew^
Aew^
Aew^
Aew^

Aï>H$mlmÕ
ewŠb, eHw${Z
hmo{bH$mnm¡{U©_m
lm.{V. 8
lm.{V. 15
lm.{V. 8
lm.{V. 14
{dîUwn§MH§$
lrdm{XamO ñdm_r
`kmondrVYmaU{d{Y `kmondrV§ na_§ n{ḑ n«OmnVo`©ËghO§ nwañVmV²Ÿ&
{XZ {deof
Vnmo{dX²>μ`m{daŠË`m{X
AmM_Z, n«mUm`m_, g§H$ën: lm¡V ñ_mV© H$_m©Zwð>mZ `mo½`mVm Am`wî`_½`«§« n«{V_w§M ew^«§ `kmondrV§ ~b_ñVw VoO…Ÿ&&
15. _rZg§H«$_U nd©H$mb Xwnmar 12.20 n`©ÝV
gÒþUm¡KmH$amZh_² Ÿ&
{gÜ`Wª
(OmVmem¡
M
,

V
mem¡
M
ew
Ü
`Wª
ª
)
`kmo
n
drV
YmaU§
Ah§
`m

Ì
mZo
`kmo
n
drV
(OmZd)o
YmaU
H$amdo
.
Ë`mZ§
V
a
Xhm
17. n`mod«Vg_m{á.V
dm{XamOJwê$Z² dÝXo
H$[aî`o Agm g§H$ën H$éZ `kmondrVmV `m XodVm§Mo AmdmhZ Jm`Ìr On H$éZ OwZo `kmondrV
20. Yybrd§XZ, Aä`§J, H$[a{XZ.
h`J«
rdX`ml`mZ² Ÿ&&
H$amdo
.
›H$ma§

W
_V§
V

Ý`gm{_,
Aq¾
{ÛVr`V§
V

"CndrV§
{^Þ

V
w
§
OrUª
H$í_bXy
{
fV§
&
03. μ`wJm{X A_mdmñ`m, _Ýdm{X.
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
Ý`gm{_,ZmJmZ² V¥Vr`V§Vm¡ Ý`gm{_,gmo_§ MVwW©V§Vm¡ Ý`gm{_ {dg¥Om{_ Obo ~«÷Z² dMm} XrKm©`wañVw _o&&
1234567890123456789012345678
_mgY_©
1234567890123456789012345678
{nV¥Z² n§M_V§Vm¡ Ý`gm{_, àOmnqV fð>V§Vm¡ Ý`gm{_, dm`w§ Ago {dgO©Z H$amdo (H$mTy>Z Q>mH$mdo) d AmM_Z H$amdo. Amnë`m
n`mod«V (g§VmZmgmR>r) - H$í`n `m§À`m CnXoemZwgma Ë`m§Mr
gá_V§Vm¡ Ý`gm{_, gy`ª Aï>_V§Vm¡ Ý`gm{_, {dœmZ² XodmZ² Zm^r nojm daVr åhUOo bhmZ Agë`mg Am`wî`hm{Z, Zm^r
nËZr A{XVr XodrZo ho d«V H$éZ "dm_Z'Xodm§Zm nwÌ åhUyZ
eHw$Zr - {dê$nmj
Zd_V§Vm¡ Ý`gm{_, F$½doX§ n«W_XmoaHo$ Ý`gm{_, `Owd}X§ nojm Imbr Agë`mg VnmoZme, åhUyZ `kmondrV Zm^r n`ªVM MVwînmV - ZrbH§$R>
{_i{dbo. lr _ÜdmMm`mªÀ`m AmB©Zo Xo{Ib ho d«V Hobo hmoVo.
{ÛVr`XmoaHo$ Ý`gm{_, gm_doX§ V¥Vr`XmoaHo$ Ý`gm{_, AWd©doX§ Agm`bm hdo.
ZmJdmZ² - C_mn{V
g§VmZgmR>r øm d«VmMo \$mëJwZ ewÕ n«{VnXo nmgyZ Ì`moXetn`ªV
J«§Wm¡ Ý`gm{_ Ago `m XodVm§Zm nyOm H$éZ 10 Jm`ÌrOn H$éZ XmoZ Vo VrZ `kmondrV YmaU H$aUmè`m§Zr n«Ë`oH$ `kmondrVmbm qH$ñVw¿Z - eybr
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
Adí` AmMaU H$amdo.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
n«Ë`oH$ doir Jm`Ìr On d darb _§Ì åhUV EH$m Z§Va EH$
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 CXwË`§ OmVdoXg§ Xod§ dh§{V Ho$Vd…Ÿ& Ñeo {dœm` gy`©_²&
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
lrì`mgamO ñdm_r
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 Ago gy`m©bm XmIdyZ,
1234567890123456789012345678
Ago `kmondrV YmaU H$amdo.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
A{W©
H
$pënVH$ënmo
@

àË`{W©
J
OHo
$
gar
Ÿ&
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
`kmoondrV§ B{V _§Ìñ` na~«÷m F${f… na_mË_m XodVm,
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
ì`mgVrW©
J
w
é

y
`
mV²
Añ_{Xï>
m

{
gÕ`o
Ÿ&&
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 {Ìïw>n² N>§X… `kmoondrV YmaUo {d{Z`moJ…
amhþH$mb 9 - 10. 30
Jw{iH$ 6 - 7. 30
lm.{V. 1
`_K§Q> 1 - 3

gmÜ`, qH$ñVw¿Z
n`mod«Vma§^

lr CÎmam{X_R> Hw§$^H$moU - 0435 - 2421605

eyb -J§S>, ^Ðm

17

lr CÎmam{X_R lra§J -0431 - 2431087

KmVMH«$
OÝ_am[e
KmV_mg
KmV[V[W
KmVdma
KmVZjÌ
KmV`moJ
KmVH$aU
KmVàha
nw.Km.M§Ð
{ó.Km.M§Ð

_of
H$m[V©H$
1,6,11
a[d
_Km
[dîH$§^
~d
1
1
1

ÚyV, n«dmg, amOXe©Z, `mÌm,
d¥f^
[_WwZ
H$H©$
_mJ©erf©
AmfmT nm¡f
5,10,15
2,7,12 2,7,12
e[Z
gmo_
~wY
hñV
ñdmVr
AZwamYm
ewŠb
n[aK
ì`mKmV
eHw$[Z
H$m¡bd ZmJ
4
3
1
5
9
2
8
7
9

n«`mU, dm[UÁ`, Z[dZ H$m_ BË`mXrgmRr KmV_mg dÁ`© Amho.
qgh
H$Ý`m
Vwbm
d¥[íMH YZw
_H$a
Á`oð
^mÐnX _mJ©erf©
Am[ídZ lmdU d¡emI
3,8,13 5,10,15 4,9,14
1,6,11 3,8,13 4,9,14
e[Z
e[Z
Jwé
ewH«$
ewH«$
_§Ji
_yb
ldU
eVVmaH$m
aodVr
^aUr
amo[hUr
Y¥[V
ewŠb
ewŠb
ì`VrnmV dO«
d¡Y[¥ V
~d
H$m¡bd
V¡[Vb
Ja
V¡[Vb eHw$[Z
1
1
4
1
1
4
6
10
3
7
4
8
4
3
6
2
10
11

Hw§$^
M¡Ì
3,8,13
Jwé
AmÐm©
J§S
qH$ñVw¿Z
3
11
5

_rZ
\$mëJwU
5,10,15
ewH«$
Amíbofm
dO«
MVwînmV²
4
12
12

ZdJ«hm…
lr
[_ÌJ«h:
g_J«h:
eÌwJh« :
ñdjoÌm[U
CÀMjoÌm[U/A§e:
ZrM joÌm[U/A§e:
_yb [ÌH$moUm[Z
g§nyU© Ñ[ï:
H$maH$Ëd/qbJ
ñd^md:
[Xem/ñWmZ§
H$mb~b§
JmoMmao ew^ñWmZ§
(OÝ_am[eq`X)
am[e`[ëbédH$mb
JmoMmao [d.\$bH$mb§
AmH$ma/Xoe
Jmo̧
A[X/àË`[XXodVo
YmVw:/CnYmVw:
aËZ§/YmÝ`§
ag:/dņ̃
nwîn§
Ong§»`m

gy`©:
M§,_§,Jw.
~w
e,am,ew.
qgh
_of/10
Vwbm/10
qgh
7
[nV¥/nw
H«$ay
nyd/© 10
_Ü`m•…
3/6/11

M§Ð:
a,~w
_§,ew,Jw,e
am
H$H©$
d¥f^/3
d¥[íMH/3
d¥f^
7
_mV¥/{ó
gm¡å`
dm`ì`/4
AnamôU
1/3/6/7
10/11
1_mg
21/4[XZ
Am[X 5[XZ. A§Ë`o 3K[iJo
dVwb
© /H[i MVwañÌ/`m_wZ
Hmí`n
AmÌo`
Am½Z/B©ída Amn:/nmd©Vr
gwdU©/Vm_« gwdU©/am¡ß`
_[U/Jhÿ
_mo{V/Vm§Xi
y
JwS/aº$dñÌ K¥V/ídoVdñÌ
aº$H$_b
ídoVnwîn
7000
11000

_§Ji:
a, Jw, M§
ew, e
~w, am.
_of, d¥[íMH
_Ha/28
HH©$/28
_of
4/7/8
^«mV¥/nw
H«$ay
X[jU/10
_Ü`m•:
3/6/11

~wY:
a, am, ew.
_§, e, Jw

[_WwZ, H$Ý`m
HÝ`m/15
_rZ/15
HÝ`m
7
àkm/Znw§
gm¡å`
CÎma/1
àmV:
2/4/6/8
10/11
11/4_mg
1_mg
_moXb 8[XZ gd©Xm\$b
[ÌHmoU/qdÜ` ~mU/_JY
^maÛmO
A[Ì
^y[_/ñH§$X
[dîUw/Zmam`U
gwdU©/Vm_«
gwdU©/H$m§ñ`
àdmi/_gwam nmMy/_yJ
JwS/aº$dñÌ K¥V/ZrbdñÌ
aº$d_b
gd©nwîn
10000
4000

Jwé:
a, M§, _§.
e, am.
~w, ew
YZw, _rZ
HH©$/5
_Ha/5
YZw
5/7/9
nwÌ/nw
gm¡å`
B©emÝ`/1
àmV:
2/5/7
9/11
12_mg
_Ü`o 2_mg
XrK©MVwañÌ/qgYw
Am§Jrag
B§Ð/~«÷
gwdU©/H$m§ñ`
nwîH$amO/MU
eH$©$a/nrVdñÌ
nrVnwîn
19000

ewH«$:
~w,am, e.
_§, Jw,
a, M§
d¥f^, Vwbm
_rZ/27
HÝ`m/27
Vwbm
7
HiÌ/[g²Ëo
gm¡å`
Am½Zo`/4
namôU
1/2/3/4/5/8
9/11/12
1_mg
_Ü`o7[XZ
n§MHmoU/nm§Mmb
^mJ©d
B§Ðm[U/B§Ð
gwdU©/am¡ß`
hram/Ad[a
K¥V/[MÌdñÌ
ídoVnwîn
16000

ew^mew^`moJ
_§Ji ~wY
3,8,13 2,7,12
C.^m H¥$
Apíd AZw
A.H¥$, amo,AZw,
Am,C.^m h,H¥$,_¥

Jwé
5,10,15
nwZ
nwî`
ao,AZw,A
nwZ,nw

_y
_y

C.\$m
C.^m

dma a{d
{V{W 12
12
4
12
7
1,6,11
ZjÌ _Km
{dem
AZw
Á`oð>m
_,Y
^a
{V-Z (5-h)
(5-H¥$)

_§Ji
5
7
7
10

gmo_
11
6
6
11


ny.\$m

~wY
Jwé
3
6
8
9
2
8
9
8
1
2,7,12 1,6,11 3,8,13 4,9,14
{dem
AmÐm© _yb
H¥${Îm
ny.Am
Y{Z
aod
amo{h
C.Am
eV
Apíd _¥J
Apíd
ny.^m ^a
AmÐm©
_y,{d
H¥$,amo ny.Am,nwZ C.Am,A{œ
{MÌm
C.Am Y{Z
C.\$m
(6-_¥) (7-A) (8-AZw) (9-Z)
(2-{M) (15-amo)(7-^) (13-AZw)

lr CÎmam{X_R> n§T>anya - 02186- 223700

amhw:
~w, e, ew
Jw
a, M§, _§.
H$Ý`m
[_WwZ/15
YZw/15
HH©$
7
_mVm_h/nw
H«$ay
Z¡FË`
gm`§
3/6/11

Ho$Vw:
~w, ew, e
Jw
a, M§, _§
_rZ
YZw/15
[_WwZ/15
_Ha
7
[nVm_h/nw
H«$ay
Z¡FË`
gm`§
3/6/11

30_mg
A§Ë`o 3_mg
YZwñgw/gm¡amï—
H$í`n
àOmn[V/`_
gwdU©/bmoh
Zrb_[U/[Vb
V¡b/H$¥$îUdñÌ
H¥$îUnwîn
23000

18_mg
A§Ë`o3_mg
eyn/© qghb
n¡RrZg
gn©/H$mb
gwdU©/erg
Jmo_Y
o /CS>rX
V¡b/ZrbdñÌ
H¥$îUnwîn
18000

18_mg
A§Ë`o3_mg
ÜdO/~~©a
O¡[_Zr
~«÷/[MÌJwßV
gwdU©/nmbmX
d¡S`y /© hwé[i
V¡b/H¥$$îUdñÌ
Yy_n« îw n
17000

à`mUmWª AmZ§Xm{X`moJm…
ew^`moJ

dma a{d
gmo_
{V{W
ZjÌ _yb
l
hñV
_¥J
h,_y,
l,amo,_¥
3C,A,nw nw,AZw
nwZ,nw,_y
h
amo
l
nwZ

e[Z:
~w,am, ew
Jw
a, M§, _§
_H$$a Hw$§ ^
Vwbm/20
_of/20
Hw^
§
3/7/10
Am`wî`/Znw§
H«$ay
n[íM_/7
gm`§
3/6/11

a{d
Apíd
ewH$«
e{Z
`moJ
^a
1,6,11 4,9,14 {g{Õ
H¥${Îm
ny.\$m ñdm
{g{Õ
amo{h
aod
amo{h A_¥V{g{Õ _¥J
ao,AZw,A l,amo
gdm©W© AmÐm©
nwZ,l ñdmVr
{g{Õ nwZ
A_¥V
nwî`
l
_
A_¥V
Amíbo
ñdm
H¥$
ew^
_Km
Aew^`moJ ny\$m
C\$m
ewH$«
e{Z
`moJ
hñV
8
9
X½Y
{MÌm
10
11
hþVmeZ ñdmVr
{dem
9
7
{df
7
6
H«$H$M AZw
Á`o
g§dV©
_y
2,7,12 5,10,15 _¥Ë`w
amo{h
hñV
`_K§Q> nyfm
nwî`
C.\$m
CËnmV Cfm
A{^
Amíbo hñV
_¥Ë`w
ld
_Km
{MÌm
H$mU
Y{Z
amo,AZw l, eV `_X§ï>´
eV
Á`oð>m
aod
X½Y
ny^m
(10-ao) (11-amo) {df
C^m
(6-l) (8-ao) hmbmhb aod
18

M§Ð
_¥J
AmÐm©
nwZ
nwî`
Amíbo
_Km
ny\$m
C\$m
hñV
{MÌm
ñdmVr
{dem
AZw
Á`o
_y
nyfm
Cfm
A{^
ld
Y{Z
eV
ny^m
C^m
aod
Apíd
^a
H¥${Îm
amo{h

_§Ji
Amíbo
_Km
ny\$m
C\$m
hñV
{MÌm
ñdmVr
{dem
AZw
Á`o
_y
nyfm
Cfm
A{^
ld
Y{Z
eV
ny^m
C.^m
aod
Apíd
^a
H¥${Îm
amo{h
_¥J
AmÐm©
nwZ
nwî`

~wY
hñV
{MÌm
ñdmVr
{dem
AZw
Á`o
_y
nyfm
Cfm
A{^
ld
Y{Z
eV
ny^m
C^m
aod
Apíd
^a
H¥${Îm
amo{h
_¥J
AmÐm©
nwZ
nwî`
Amíbo
_Km
ny\$m
C\$m

Jwé
AZw
Á`o
_y
nyfm
Cfm
A{^
ld
Y{Z
eV
ny^m
C^m
aod
Apíd
^a
H¥${Îm
amo{h
_¥J
AmÐm©
nwZ
nwî`
Amíbo
_Km
ny\$m
C\$m
hñV
{MÌm
ñdmVr
{dem

ewH«$
Cfm
A{^
ld
Y{Z
eV
ny^m
C^m
aod
Apíd
^a
H¥${Îm
amo{h
_¥J
AmÐm©
nwZ
nwî`
Amíbo
_Km
ny\$m
C\$m
hñV
{MÌm
ñdmVr
{dem
AZw
Á`o
_y
nyfm

e{Z
eV
ny^m
C^m
aod
Apíd
^a
H¥${Îm
amo{h
_¥J
AmÐm©
nwZ
nwî`
Amíbo
_Km
ny\$m
C\$m
hñV
{MÌm
ñdmVr
{dem
AZw
Á`o
_y
nyfm
Cfm
A{^
ld
Y{Z

`moJm:
AmZ§X
H$mbX§S>
Yy_«
àOmn{V
gm¡å`
Üdm§j
ÜdO
lrdËg
dO«
_wÒa
N>Ì
_§Ì
_mZg

b§~H$
CËnmV
_¥Ë`w
H$mU
{g{Õ
ew^
A_¥V
_wgb
JX
_mV§J
amjg
Ma
pñWa
dY©_mZ

\$b
gwI
Zme
Vmn
gm¡^m
gm¡»`
Xw…I
bm^
gwI
j`
Xw…I
gwI
hf©
gm¡^m
YZ
Y.Zm
amoJ
Zme
Šboe
{g{Õ
ew^
gwI
ì``
Zme
bm^
H$bh
{g{Õ
bm^
gwI

lr CÎmam{X_R> {_aO - 0233 - 2223432

Á`mo[Vî` emómMm gm_mÝ` n[aM`
ZjÌ :- 1) A[œZr, 2) ^aUr, 3) H¥[ÎmHm, 4) amo[hUr, 5) _¥J[eam, 6) AmÐm©, 7)
nwZ©dgy, 8) nwî`, 9) Aíbofm, 10) _Km, 11) nyd© \$mëJwZr, 12) CÎma \$mëJwZr, 13)
hñV, 14) [MÌm, 15) ñdmVr, 16) [demIm, 17) AZwamYm, 18) Á`oðm, 19) _yi,
20) nydm©fmTm, 21) CÎmamfmTm, 22) ldU, 23) Y[Zðm, 24) eVVmaHm, 25) nyd©
^mÐnXm, 26) CÎma ^mÐnXm, 27) aodVr.
`moJ:- 1) [dîH§^, 2) [n«Vr, 3) Am`wî_mZ², 4) gm¡^m½`, 5) emo^Z, 6) A[VJ§S, 7)
gwH_m©, 8) Y¥[V, 9) eyb,10) J§S, 11) d¥ÜXr, 12) Y«wd, 13) ì`mKmV, 14)hf©U,
15) dO«, 16) [gpÜX, 22) gmÜ`, 23) ew^, 24) ewŠb, 25) ~«÷m, 26) E§Ð, 27)
d¡Y¥[V.
H$aU:- 1) ~d, 2) ~mbd, 3) H$m¡bd, 4) V¡[Vb, 5) JaO, 6) d[UH², 7) ^Ðm, 8)
eHwZr, 9) MVwînmV², 10) ZmJdmZ², 11) qHñVw¿Z.
ew^[VWr:- 2-3-5 -7-10-13-15
ew^dma:- gmo_, ~wY, Jwé, ewH«.
Aew^dma:- a[d, _§Ji, e[Z.
ew^ZjÌ‹:- pñWa- amo[hUr, CÎmam, CÎmamfmT, CÎma^mÐnXm,
bKw- hñV, ApœZr, nwî` (A[^[OV²),
_¥Xw- _¥J[eam, [MÌm, AZwamYm, aodVr,
Ma:- ñdmVr, nwZ©dgw, ldU, Y[Zðm, eVVmaHm,
Aew^ZjÌ:- H¥[VHm, ^aUr, Amíbofm, Á`oðm, AmÐm©, nyd©\$mëJwZr, nydm©fmT, nyd©^mÐnXm,
_Ü`_ZjÌ:- _Km, _yi, [demIm,
Xwï H$aU:- eHwZr, MVwînmV² , ZmJ, qHñVw¿Z, [dïr (^Ðm),
gd© Hm`m©gmRr gmYmaU [XZ ewÓr:- H¥$îUnjmV 13,14,30
ewŠbnjmV 1,
XmoÝhrnjmV 6,8,12 [VWr, g§H«m§Vr ì`[VnmV , d¡Y¥[V,J«hU[XZ, H[a[XZ, j`-d¥ÜXr [VWr
, ^ÐmHaU, n[aK `moJmMo nydm©Y©, _§Jidma, e[Zdma, jrUM§Ð, Jwé-ewH «mMm AñV, ho gd©
gmoSyZ ewŠbnjmV M§Ð~b H¥îUnjmV Vmam~b nmhyZ ew^Hm`© Hamdo.
Z§Xm[X [VWr …g§km
Z§Xm
^Ðm O`m [aŠVm nyUm©
\$b
\$b
gm_mÝ` ew^
ew^ ew^
Aew^ ew^
ewŠbnj H¥îUnj
[VWr
1
2
3
4
5
Aew^
ew^
[VWr
6
7
8
9
10
_Ü`_
_Ü`_
[VWr
11
12 13
14
15/30 ew^
Aew^
dma
ewH«dma ~wYdma _§Jidma e[Zdma Jwédma [gÜXr`moJ
Jwé~b :- [ddmh CnZ`Zm[X Mo doir dYy/da /~Qy À`m OÝ_amer nmgyZ Jwé JmoMar[aË`m
2-5-7-9-11 `m amerV (ñWmZmV) AgVrb Va ew^ 1-3-6-10 `m ñWm[Z Agob
Va Aew^ `mH[aVm Jwé_§Ì On d em§Vr HaÊ`mZo Xmof n[ahma hmoB©b. 4-8-12 `m
ñWmZr [deof A[Zð AgVmo, `mbm n[ahma Zmhr, nU n«~b On em§VrZo AZwHwb hmoD
eHob. HH© amerV Jwé Agob Va 4-8-12 ñWmZr Agbm Var Xmof Zmhr.
Vmam~b:- OÝ_ZjÌmnmgyZ Bï [XdgmMo ZjÌm n`ªV _moOyZ Amboë`m g§»`obm 9 Zo ^mJmdo,
~mHr 1 amhrbr Va OÝ_Vmam , 2 amhrbr Va g§nÎmmam, 3[dnÎmmam, 4jo_Îmmam, 5 n«Ë`H²
Vmam 6 gmYZVmam, 7Z¡YZVmam, 8[_ÌVmam Oa ~mHr 9 d ewÝ` amhrë`mg na_[_ÌVmam.
`mn¡Hr 2,4,6,8,9 ~mHr (eof)amhrë`mg ew^
Vmame§mVr:- A[Zdm`© njmV OÝ_ Vm-`mg emH XmZ(^mOr XmZ HaUo) , eof 3 Agë`mg
Jwi, 5 Agë`mg _rR, 7 Agë`mg Vri Am[U aOV, gmoZo, dó BË`mXr XmZ Hobo Va
Xmof n[ahma hmoVmo.
M§Ð~b:- OÝ_amernmgyZ Bï M§Ðamern`©V (XmoÝhr g_m[dð HéZ ) _moOyZ Ambobr g§»`m
1 Agob Va Xohgm¡»`, 2 Agob Va Hbh, 3 Ðì`bm^, 4 amoJ^`, 5 Hm`©[dHën, 6
eÌwZme, 7 gm¡»`d¥ÜXr, 8 Amamo½`d¥ÜXr, 9 Hm`©Vm_g, 10 CX`moJd¥ÜXr,11 BïmW©[gÜXr,
12 YZì``. OÝ_amernmgyZ JmoMar[aË`m 1,3,6,7,10 ,11 `m ñWmZr M§Ð Agë`mg
ew^ d 2,4,5,8,9,12 `m ñWmZr Agë`mg Aew^. ewŠbnjmV 2-5-9 ñWmZr d
H¥îUnjmV4-8-12 ñWmZr ew^ g_Omdm. A[Zdm`© n«g§Jr M§ÐmÀ`m [n«Ë`W© M§ÐJ«h nyOm
, M§Ð_§ÌOn d Vm§XimMo XmZ Hobo Va Xmof n[ahma hmoVmo. ewŠb njmV M§Ð~b,
H¥îUnjmV Vmam~b `m§À`mHSo [deof bj ÚmdoV.
n§MH[dMma:- ewŠbnj n«[VnXmnmgyZ Bï [Xdgmn`ªVÀ`m [VWrn`ªV [Xdg _moOmdoV, Ë`m
g§»`oV _of amernmgyZ Bï b½Zmn`ªVMr g§»`m [_idmdr, Amboë`m ~oaOobm 9 g§»`oZo
^mJmdo. Ë`mdoir eof 1 amhrë`mg _¥Ë`y n§MH, 2 amhrë`mg A½Zrn§MH, 4 amOn§MH, 6
Mmoan§MH, 8 amoJn§MH. 3,5,7,0 eof am[hë`mg [Zîn§MH hmoBb© . b½Z ~[bð Agë`mg
n§MH Xmof Zmhr. _¥Ë`wnM§ H$, amoJn§MH n[ahmamgmRr H«_e: Vob d Vm_« XmZ Hamdo.
b½Z Ë`mÁ` H$mb:- _of,d¥f^, HÝ`m b½ZmMo Am[X^mJ , HH© , d¥píMH,_Ha, _rZ b½ZmMo
A§Ë` ^mJ, [_WwZ, qgh, Vwi, Hw§^ b½ZmMo _Ü` ^mJ `mVrb Ago n«Ë`oHr AY© KQrHm
Hmb Ë`mÁ` g_OmdoV. ho Hmi gmoSyZ ew^ Hm`© HamdoV.
`moJmVrb Ë`mÁ` H$mb:- `m `moJmVrb gwédmVrMo (K[QHm) d Vmg Ë`mÁ` AmhoV. n[aK
30 K[Q(12 Vmg) eyb 5 K[Q (2 Vmg), J§S-A[VJ§S 6 K[Q(2.24 Vmg ), ì`mKmV
9 K[Q (3.36 Vmg).
[XZ_mZ:- [XZ_mZ åhUOo gw`mo©X`mnmgyZ gw`m©ñVmn`ªVmMm Hmi hmo`. Var `m HmbmdYr
Am[U [XZ_mZm_Ü`o 4 [_ZrQm§Mo A§Va AgVo.
n«ha (`m_)…- n«ha (`m_) åhUOo A§XmOo 3 Vmg. gw`mo©X`mnmgyZ gw`m©ñVmn`ªVÀ`m EHyU
HmimÀ`m 1/4 ^mJ ho [XZn«ha, `mMn«_mUo gw`m©ñVmnmgyZ gw`mo©X`mn`ªVMo HmimMm
.1/4 ^mJ åhUOo amÌrn«ha hmo`.
[VWr:-gw`mo©X`mMo doir Or [VWr AgVo, Vr [VWr ñZmZ, g§Ü`m, XmZ, hmo_ Ago H_©
HaÊ`mgmRr J«mø Yamdr.

lr CÎmam{X_R> h¡Ðm~mX - 040 - 27564624

àñWmZ RodUo:- ew^ _whyVm©da n«`mU Hamdo. eŠ` Zgë`mg ew^ _whyVm©da gwdU©,
aOV,YmÝ`,dó `mn¡Hr EImXr dñVw Á`m [Xeog n«`mU Hamd`mMo Amho Ë`m [Xeog RodyZ
Úmdr. ~«m÷Um§Zr n«ñWmZmgmRr `kmon[dV d gwnmar Rodmdr. n«ñWmZ HéZ Rodë`mZ§Va
nwTo 3Vo 5 [Xdgm§n`ªV n«`mU HaVm `oB©b.
Á`oð [dMma:- [ddmhmV 3 Á`oð Agy Z`oV. åhUOo Á`oð _mgmV Á`oð nwÌ d Á`oð HÝ`m
`m§Mm [ddmh Hé Z`o. dYw-dam§n¡Hr HmoUrVar EHOU Á`oð Agë`mg [ddmh _Ü`_, Á`oð
nwÌmMo CnZ`Z, Á`oð _mgmV Hé Z`o.
[ddmhmZ§Va dYw[Zdmg [dMma:- [ddmhmZ§Va n[hë`m dfu AmfmT _mgmV Zdè`mÀ`m
Kar amhrë`mg gmgybm, Á`oð_mgmV Wmoaë`m [Xambm, nm¡f _mgmV gmgè`mbm, j`_mgmV
ñdV: dYwbm, A[YH _mgmV Zdè`mbm Aew^ AgVo. `mgmRr n[hë`mdfu `m _mgmV
gmgar amhy Z`o. M¡Ì _mgmV d[Sbm§À`m Kar amhy Z`o. gmgy-gmgao BË`mXr g§~§YrV bmoH
Zgbo Va Ë`m-Ë`m _mgmV Zdè`mÀ`m Kar amhVm `oB©b. g§nyU© _[hZm^a bm§~ amhUo
eŠ` Zgë`mg 15,10,7,5,3 [Xdg Var Xwa amhyZ nañnam§Zm ^oQy Z`o.
HÝ`m ZjÌ Xmof[dMma:- HÝ`oMo ZjÌ _yi 1,2,3 MaU Agob Va gmgè`mbm, Amíbofm
2,3,4 MaU gmgybm, [demIm 4 MaU YmHQçm [Xambm ,am[hbobo [demI ZjÌmMo MaU
Wmoaë`m [Xambm A[Zï g_OmdoV.
EH ZjÌ EH amer [dMma:♦ dYw d da `m§Mo ZjÌ amohrUr, AmÐm, nwî`, _Km, [demIm, ldU, CÎma^mÐnXm, aodVr
`mn¡Hr EH Agob Va CÎm_,
♦ ApœZr, _¥J[eam, nyZd©gy, [MÌm, AZwamYm, nyd©^mÐnXm ZjmÌmn¡Hr EH Agob Va
_Ü`_ Am[U BVa ZjÌmn¡Hr EH Agob Va Aew^.
♦ VarnU dYw dam§Mo ZjÌ EH AgyZ MaU [^Þ Agë`mg d damMo ZjÌ MaU n[hbo
Agob Va ew^.
♦ nU AœrZr,H¥[ÎmHm, amo[hUr, _¥J[eam, AmÐm, nwî`,_Km, hñV, ñdmVr, [demIm,
nwd©fmTm, eVVmaHm ho ZjÌ dYyMo AgyZ damMo ZjÌmnojm n[hbo Agob Va ew^.
♦ EH amer AgyZ ZjÌ [^Þ Agob Va ZmSr Am[U JU Xmof nmhy Z`o. Ë`mMn«_mUo dYwdam§Mo ZjÌ EH AgyZ MaU [^Þ Agbo Var HmoUVmhr Xmof Zmhr.
_w§SZ[dMma:- EHmM Hw Qw§~mV [ddmh Pmë`mZ§Va 6 _[hÝ`mMo AmV Mm¡b(Omdi HmTUo) Hé
Z`o. na§Vw CnZ`Z Amdí` H aVm `oB©b. HmÎ`m`Z `m§À`m n«_mUo CnZ`Z ho _§wSZ Zìho.
Ë`mbm n«Ë`oH [RHmUr _§Jb Hm`© Ago Á`mo[V{Z©~§Y d [ZU©`qgYyV gm§JrVbo Amho. `m
HmimV Mm¡b Xo[Ib CnZ`ZmMo [Xder HaVmV. åhUyZ [ddmh Hm`m©Z§Va CnZ`Z
Hm`m©bm [ZfoY Hobm Amho. na§Vw Mm¡b Hm`© KamVrb [ddmh Hm`m©À`m AmYr HéZ Z§Va
Ë`m _wbmMo CnZ`Z HaVm `oB©b. Mm¡b Am[U CnZ`Z ho XmoÝhr doJdoJio g§ñHma AmhoV
ho bjmV Rodmdo.
OÝ__mg ZjÌ [dMma:- Á`oð nwÌ Agob Va OÝ__mg, OÝ_ZjÌ, OÝ_[Xdg `m [Xder
HmoUVohr g§ñHma Hé Z`oV. [ÛVr`mXr nwÌm§Zm Xmof Zmhr.
OZZem§Vr [dMma:-~mi OÝ_mbm `oVo Voìhm H¥îUnjmMo 14,30 hr [VWr , Amíbofm,
Á`oðm, _wi, [MÌm 1-2 MaU, nwî` 2-3 MaU, CÎmam 1 MaU, nydm©fmTm 3 MaU, _Km
1 MaU, [demIm4 MaU, aodVr Mr eodQMr 2 K[QHm, AœrZrMr n[hë`m 2 K[QH m
Ago ZjÌ Agob Va VgoM ì`[VnmV, d¡Y¥[V `moJ ,^Ðm H aU, g§H« m§Vr , J«hU[XZ, j`,
`_K§Q,X½Y, _¥Ë`w`moJ, ZjÌ [dfKQr, Owio _wbo, gX§V OZZ, AYmo_wI OZZ, [ÌH²
n«gd, VrZ _wbm§Z§Va _wbJr, qHdm VrZ _wbtZ§Va _wbJm, [nÌoH ZjÌ , _mÌoH ZjÌ,
^mÌoH ZjÌ, ^JrZ¡H ZjÌ, [VWr J§SmV, b½Z J§SmV, ZjÌ J§SmV, `mn¡H r H mhr EH
Agbo Var OZZ em§Vr HaUo Amdí`H Amho.
gmSoVrZ _whwV©:- 1) `wJm[X (nmSdm) , 2) Ajæ` V¥[V`m, 3) [dO`m Xe_r, ho VrÝhr
nyU© _whwV© AgyZ ~[bn«[VnXm AYm© _whwV© Amho. ho _whwV© gm_mÝ`nUo gd© Hm`m©g ew^
na§Vw Hmhr Hm`© Ham`bm `mo½` ZmhrV. `m~Ôb Á`mo[Vî`m§Mm gëbm ¿`mdm.
em§Vr d hmo_mgmRr Ap½Z nmhÊ`mMr nÜXV:- ewŠb n«[VnXonmgyZ Bï [VWrn`©VÀ`m
g§»`obm Bï dmamMr g§»`m [_idmdr. d Ë`mV 1 [_idyZ Amboë`m g§»`obm 4 g§»`oZo
^mJmdo. [eëbH eyÝ` qHdm 3 am[hë`mg ^y[_da Ap½ZMo [Zdmg Amho Ago g_Omdo. Vmo
[Xdg hmo_ hdZ HaÊ`mgmRr n«eñV g_Omdm.

19

^y[_da Ap½Z AgUmè`m [VWr d dma Xe©[dUmam VŠVm a gmo _§ ~w Jw ew e a gmo _§ ~w Jw ew e

ew
Šb
n
j

1
2
5
6
9
10
13
14

1
4
5
8
9
12
13

3
4
7
8
11
12
15

2
3
6
7
10
11
14
15

1
2
5
6
9
10
13
14

1
4
5
8
9
12
13

3
4
7
8
11
12
15

2
3
6
7
10
11
14
30

1
2
5
6
9
10
13
14

1
4
5
8
9
12
13

3
4
7
8
11
12
30

2
3
6
7
10
11
14
30

1
2
5
6
9
10
13
14

1
4
5
8
9
12
13

H¥$
îU
n
j

ZjÌ MaUmja
A[ídZr
^aUr
H¥$[ÎmH$m
amo[hUr
_¥J[eam
AmÐm©
nwZd©gw
nwî`
Amíbofm
_Km
nydm©
CÎmam
hñV
[MÌm

My Mo Mmo bm
br by bo bmo
Am B© C E
Amo dm dr dy
do dmo H$m H$r
Hy$ K L N
Ho$ Hmo hm hr
hy ho hmo Sm
Sr Sy So Smo
_m _r _y _o
_mo Qm Qr Qy
Qo Qmo nm nr
ny fm Um Rm
no nmo am ar

ñdmVr
[demIm
AZwamYm
Á`oðm
_yb
nydm©fmT>m
CÎmamfmTm
ldU
Y[Zðm
eVVmaHm
nydm©^mÐ
CÎmam^mÐ
aodVr

ê ao amo Vm
Vr Vy Vo Vmo
Zm Zr Zy Zo
Zmo `m `r `y
`o `mo ^m ^r
^y Ym \$m Tm
^o ^mo Om Or
Ir Iy Io Imo
Jm Jr Jy Jo
Jmo gm gr gy
go gmo Xm Xr
Xy P Äm W
Xo Xmo Mm Mr

lr CÎmam{X_R _mV¥J`m - 02767 - 220956, 09825879729

_
n{ü

nyd
©

_

Z¡F
$Ë`

n{ü

U

ì`

CÎm

a

X{j

20

B§ÐmUr -ewH«-B§Ð
Amn:-gmo_-C_m
dO« /KodSm/16000 _mo[V/Vm§Xwi/ 11000
[h_Hw§Xw g_m^mg§
X[Y e§I Vwfmam^§
X¡Ë`mZm§ na_§ Jwé_² &
jramoXmU©d g[Þ^_² &
gd© emó n«dŠVma§
Z_m[_ e[eZ§ Xod§
^mJ©d§ n«U_må`h_² &&
e§^mo_w©HwQ ^yfU_² &&
Amp½Z-gy`© - éÐ
^y[_-_§Ji-ñH§Y
_m[UH/Jhy/7000
n«dmi/Vya /10000
OnmHwgw_g§Hme§
YaUrJ^©g§^yV§
Hmí`no`§ _hmÚw[V_²&
[dÚwV²H$m§[Vg_n«^_²&
V_moqa gd© nmn¿Z§
Hw_ma§ e{º$hñV§ M
n«UVmopñ_ [XdmHa_²&&
_§Jb§ n«U_må`h_²&&
n«Omn«[V-e[Z-`_
gn© -amhy- Hmb
Zrb_Ur/Vri/23000 Jmo_oY/C[SX/18000
Zrbm§OZg_m^mg§
AY©Hm`§ _hmdra§
a[dnw̧ `_mJ«O§ &
M§Ðm[XË`[d_X©Z_² &
Nm`m_mVmªSg§^yV§
qg[hHmJ^©g§^yV_²
V§ Z_m[_ eZ¡íMa_² &&
V§ amhw§ n«U_må`h_² &&

¾o`

lr CÎmam{X_R> VwiOmnya - 02471- 242118

[dîUw-~wY-Zmam`U
nÀN/_yJ/4000
[n«`§Jw H[bHm í`m_§
énoUm n«[V_§ ~wY_²&
gm¡å` gm¡å`JwUmonVo_²
V§ ~wY§ n«U_må`h_² &²²&
B§Ð-~«hñnVr-~«÷m
nwîHamO/ha^am/19000
Xodm§Z§m M FfrUm§ M
Jwé§ H$m§MZg[Þ^_² &
~wpÜX^yV§ [ÌbmoHoe_²
V§ Z_m[_ ~«hñn{V_² &&
~«÷m-HoVy-[MÌJwá
d¡Sy`© /hwbJm/ 17000
nbmenwîng§H$me§
VmaHmJ«h _ñVH_² &
am¡Ð§ am¡ÐmË_H§ Kmoa§
V§ HoVw§ n«U_må`h_²&&

Am

ZmJn§M_r:- lmdU ew. n§M_r [Xder XodnyOm Pmë`mda _¥[ÎmHoZr V`ma Hobë`m (_mVrMo)
ZmJXodVoMr nyOm Hamdr. [deof HéZ ^JdmZmMo eæ`m ñdén Agboë`m Am[XeofmMo Am[U
dmgwHr VjH BË`mXr ZmJXodVm§Mr nyOm Hamdr.μ
n[dÌ Xmoa ~§YZ:- lmdU ewÓ ÛmXerMo [Xder n[dÌ g_n©U Adí` Hobo nm[hOo. Ë`m_wio
df©^a Hoboë`m XodnyOobm nyU©Ëd `oVo. Zmhr Hoë`mg df©^amMr nyOm [Zî\$b RaVo. VrZ
Ym½`mMm EH Xmoam, VrZ nXar ¿`mdm. C§M n«[V_oÀ`m nmXmn`©V ( nm`mn`©V )Agë`mg
CÎm_, JwT½`mn`ªV _Ü`_, Zm^rn`ªV AY_. 108 Xmoao Agm`bm hdoV. 36JmRrMo Agë`mg
CÎm_, 24 JmRrMo _Ü`_, 12 JmRrMo AY_. aoe_r Xmoam Agë`mg CÎm_, HmngmMo
Xmoè`mZohr HaVm `oB©b. EHmXerMo [Xder Hm_Qçm qHdm ~m§~yÀ`m Qmonë`mV ho Xmoè`mZo Hobobo
n[dÌ RodyZ,""μμXodñ` Ëdm g[dVw: n«gdopœZmo~m©hwä`m§ nyîUmo hñVmä`m_² '' hm _§Ì åhUV VrZ
doim n«mojU Hamdo. ""`oZ Xodm: n[dÌoUmË_mZ§ nwZVo gXm & VoZ ghòYmaoU nmd_mÝ`: nwZ§Vw
_m_² & n«OmnË`§ n[ḑ eVmoÚm_§ [haÊ_`_² & VoZ ~«÷[dXmo d`_² nyV§ ~«÷ nwZr_ho'' Ago
A[^_§[ÌV HéZ , Zmam`U§ Amdmh`m{_ & dmgwXod§ ..& [dîUw§ ..& Hoed§..& Zmam`U§..& H¥îU§
Amdmh`m[_ Ago Ym½`m§_Ü`o ^Jd§VmÀ`m _yVuMo AmdmhZ Hamdo. Ym½`mVrb JmRrV [dœ§,
V¡Og§, n«mk§, Vwar`§, AmË_mZ§, A§VamË_mZ§, kmZmË_mZ§, na_mË_mZ§, dmgwXod§, g§Hf©U§,
n«ÚwåZ§, A[ZéÜX§ , _Ëñ`§, Hy$_ª, damh§, Zmaqgh§, dm_Z§, naewam_§, am_§, H¥îU§, ~wÕ§,
H$pëH$Z§§, AZ§V§, [dœén§, Ap½ZñW§ A[ZéÜX§, dm`wJ§ n«ÚwåZ§, gy`©ñW§ g§Hf©U§, Amdmh`m[_,
gd© Xmoè`mV n«Omn[VJ§ dmgwXod§ Amdmh`m[_'' Ago AmdmhZ HéZ fmoSemonMma nyOm Hamdr.
Am_§[ÌVmo[g Xodoe nwamU nwéfmoÎm_ & n«mVñËdm§ nyO[`î`m[_ gm[ÞÜ`§ Hwé Hoed && (Á`mbm
A[Ydmg åhUVmV)
ÛmXerMo [Xder V`ma Hobobo ho n[dÌ KoDZ XodXod Z_ñVwä`§ n[ḑ§ nyV_wÎm__² &J¥[hËdm
dm{f©Ht nyOm§ ^JdZ² n[anya` && Aer n«mW©Zm HéZ ""AVmo Xodm Ad§Vw Zmo `Vmo [dîU{d©MH«_o
& n¥[Wì`m: gáYm_[^:'' `m _§ÌmZo g_n©U Hamdo. Z§Va AM©Zm d _§JbmaVr HéZ Vo n[dÌ
bú_r Am[U dmædm[X XodVm§Zm g_n©U HéZ _J ñdV: YmaU Hamdo.
YmaU _§Ì:- n[ḑ d¡îUd§ VoOm: gd© [d¿Z [ZdmaU_² &
nyOm fmSJwÊ` [gÚW© __m§Jo Yma`må`h_² &&
ZdamÌ KQñWmnZm H«_:- AœrZ ewÓ n«[VnXm amoOr Ë`m§À`m Ë`m§À`m g§n«X`mg AZwgéZ
(9,7,5,3 [XZ) XodKamV KQñWmnZm HéZ HwbXodVmMr nyOm Hamdr. "" _hr Úm¡: n¥pWdr
M Z B_§ `k§ [_[_jVm_² & [nn¥Vm§ Zmo ^ar_[^: && ^y_rMm ñne© Hamdm.ewÓ ^y_rda qHdm
QmonbrV _¥[ÎmHm (_mVr) KmbyZ Ë`mda "" Am¡fY`: g§ dX§Vo gmo_oZ gh amkm & `ñ_¡ H¥Umo[V
~«m÷UñV§ amOZ² nma`m_[g &&'' A§Hwa `oVrb Ago YmÝ` KmbyZ ""Am Hbeofw Ymd{V n[dÌo
n[a [eÀ`Vo & CŠW¡`©kofw dY©Vo &&''Ago Hbe RodyZ ""B_§ _o J§Jo `_wZo gañdVr ewVwÐr
ñVmo_§ gÀmVm nwéîÊ`m &A[gŠÝ`m _éX²d¥Yo [dVñV`mOuH$s`o lwUwøm gwfmo_`m&&''Ago nmUr
^éZ ""J§YìXmam§ XwamYemª [ZË`nwîQ>m§ Haro[fUr_² & B©œar§ gd©^Vy mZm§ Vm[_hmonˆ`o {l`_² &&''
J§Y An©U Hamdo. "" `m \$[bZr`m© A\$bm Anwînm `míM nwpînUr…& ~¥hñn{V… n«gyVmñVmZmo
_w§M§Ëd§hg: &&'' gwnmar Kmbmdr. ""g {h aËZm[Z Xmewfo gwdm[V g[dVm ^J: & V§ ^mJ§
[MÌ[__ho &&'' Ago åhUV aËZ Rodmdo. ""[haÊ`én: g [haÊ` g§ÑJnm§ ZnmV² goXw [haÊ`
dU©: & [haÊ``mV² n[a `moZ[©ZfÚm [haÊ`Xm XXË`Þ_ñ_¡ &&''Ago åhUV gmoZo Rodmdo. ""`wdm
gwdmgm: nardrV AJmV² g C lo`mZ² ^d[V Om`_mZ: & V§ Yramg: Hd`: CÞ`§[V ñdmÜ`mo
_Zgm Xod`§V: &'' Ago åhUV Xmoam KodyZ Jw§SmiyZ '' VV² Ëdm`m[_ ~«÷Um d§X_mZñVXm
emñVo `O_mZmo h[d^u: & Ahoi_mZmo déUoh ~mooÜ`wée§g_mZ Am`w: n«_mofr: &&'' Aer déU
XodmMr nyOm HéZ Ë`mda HwbXodVm RodyZ nyOm H$amdr.
XrnñV§^ ñWmnZm:- ZdamÌrV AI§S 9,7,5,3 [Xder Xodm nwTo VwnmMm [Xdm bmdmdm.
XodmnwTo [XnñV§^ RodyZ Ë`mbm \$wbmMr _mi Jw§Smimdr. ñV§^mMo daÀ`m ^mJmV H¥[ÎmHmXr 27
ZjÌm§Mo AmdmhZ HéZ dmVr Imbrb Oo Zmb AgVo Ë`mV dmgwHrZo Z_: Ago dmgwHrMo
AmdmhZ HéZ ,VwnmV bú_r XodrMo qMVZ HarV ""Ap½ZZmp½Z: g[_Ü`Vo H[dJ¥h© n[V`wd© m &
hì`dmQ² Owìhmñ`: &&''Ago åhUV [Xdm bmdmdm. 9 [Xdg [Xdm em§V hmoD Z`o ([dPy Z`o)
`mMr HmiOr ¿`mdr.
gañdVr nyOm:- doX, ^mJdV, gd©_yb, gwYm[X J«§Wm§Zm EHm _§QnmV RodyZ doXì`mg Xod
Am[U naewam_ XodmMr nyOm Hamdr. Ë`mM ~amo~a ì`m§gm§Mo [eî` ~mXar,O¡[_Zr, gw_§Vw,
d¡í`§nm`Z, Aí_aÏ`, n¡b, HmeH¥Ëïm, bmo_e Fft `m§Mrhr nyOm Hamdr. AmdaU nyOm
HaUm-`m§Zr B§Ðm§Xr bmoHnmbm§À`m eodQÀ`m AmdaUmÀ`m AJmoXa `m FftMo AmdmhZ HéZ
nyOm Hamdr.
[dO`m Xe_r:- `m [Xder gwJ§Yr Ðì`mZo Xodmbm [deof A[^foH Hamdm, ho _hmnwÊ`n«X
Amho. `m [edm` `m [Xder Hobobo XmZ HamoSmonQrZo OmñV \$bn«X hmoVo.
ZaH MVwXeu:-lrH¥îUmZo ZaHmgwamMm `m [Xder dY Hobm Amho. `m [Xder nhmQo M§ÐmoX`mMo
doir pó`m§Zr KamVrb gdmªZm AmaVr Amodmimdr. gdmªZr Aä`§J ñZmZ Hamdo. `[V Am[U
[dYdm pó`m§Zmhr hm [dYr gm§[JVbobm Amho.
^rî_n§MH$ :- H$m[©VH ew. EHmXer [Xder n«ma§^ Hamdo. Jmo_` bmdyZ ñZmZ HéZ Xod nyOm
Hoë`mZ§Va 108 doim dmgwXodmMm On Hamdm. ÛmXernmgyZ nm¡[©U_on`ªV ""[dîUdo Z_:'' `m
_§ÌmZo 108 doim VwnmZo hmo_ Hamdm. amoO EH-EH \$yb KodyZ XodmMo EH EH A§JmMr nyOm
Hamdr.
Xwgam [Vgam Mm¡Wm nmMdm
[Xdg
n[hbm
nwîn
H_b
[~ëdnÌ ^¥§JamO Hadra M§nH
XodmMo A§J nmX
JwSKm Zm^r
ñH§Y
_wI
Amhma
-- Jmo_`, Jmo_wÌ jra
X[Y
Vyn
eodQr nm¡{U©_oMo [Xder CÚmnZ åhUyZ nyOm hmo_, ~«m÷U ^moOZ, ho Hm`© HéZ gm`§Hmir
5 \$wbm§Zr ^Jd§VmÀ`m g_J« n«[V_oMr nyOm Hamdr. ^rî_mMm`mªZm A¿`© XodZy ZjÌ nm[hë`mda
nmaU Hamdo.

^rî_m§ M o A¿`© _ § Ì -gË`d« V m` e² w M `o Jm§ J o ` m` _hmË_Zo & ^rî_m` VÔXmå`¿`ª
AmOÝ_~«÷Mm[aUo &&
JmodËgÛmXer:- H$m{V©H H¥îU ÛmXerMo [Xder gdËg JmB©bm J§Y, nwînm[XHm§Zr nyOm
HéZ nwîn AjVm, [Vbm§Zr A¿`© ÚmdoV. _§Ì :-jramoXmU©d g§^yVo gwamgwa Z_ñH¥Vo&
gd©Xod_`o _mVJ¥©¥hmUm¿`ª Z_mo Z_: & gwa[^ Ëd§ OJÝ_mV: Xo[d [dîUwnXo pñWV: &
gd©Xod_`o J«mg§ _`m XÎm[__§ J«g && VV: gd©_æmo Xo[d gd© Xod¡ab§H¥Vo & _mV_©_m[^b{fV§
g\$b§ Hwé Z§[XZr &&'' Aer n«mW©Zm Hamdr.
AeyÝ`e`Zd«V§: - n[VnËZtZm EH_oHm§nmgyZ [dah hmody Z`o `mgmRr AmfmT H¥îU
[ÛVr`oÀ`m [Xder `m d«VmMo AmMaU Hamdo. VgoM lmdU ^mÐnX AmpœZ _mgm§À`m H¥îU
[ÛVr`mbm nU AmMaU Hamdo. `m [Xder XodmgmRr EH nb§J V`ma HéZ aoe_r dó KmbyZ
Ë`mda bú_r Zmam`Um§À`m n«[V_m RodyZ fmoSemonMma nyOm HéZ Aer n«mW©Zm Hamdr.
_§Ì:-búå`m [©d`wÁ`Vo Xod Z HXm[MV² `Wm ^dmZ² & VWm HbÌg§~Y§ mo Xod _m _o [d`wÁ`Vm_² &&
búå`m Z eyÝ`§ daX `Wm Vo e`Z§ gXm & eæ`m __m[n AeyÝ`mñVw VWmÌ _YwgyXZ &&''Z§Va
M§Ðmbm A¿`© ÚmdoV. ""JJZm§JU g§Xrn jrampãY _WZmoX²^d &^m^m[gV [XJm^mooJ a_mZwO
Z_moñVwVo &&'' d«V nyU© Pmë`mda X§nVrbm Z[dZ A§WéU d bú_r Zmam`Um§À`m n«[V_oMo
XmZ Úm`bm nm[hOo.
bj Z_ñHma (EH bmI Z_ñHma) :- bj Z_ñHma , bj n«X[jUm, bj Vwier, bj
nwîn, bj dmVr, bj [Xn, `m d«Vm§Zm AmfmT _mgmV n«ma§^ HéZ H$m{V©H _mgmV g_má
Hobo nm[hOo. bj [Xn d«VmgmRr H$m{V©H, _mK, d¡emI _mg Xo[Ib CÎm_ Amho. ho d«V
nwÊ`mhdmMZ HéZ n«ma§^ HaUo loð Amho. ñdV: Hoboë`m gd© nmnm§Zm H~yb HéZ j_m
`mMZm HarV XodmnwTo g§Hën nyd©H ""MmVw©_mñ`o Vw g§n«máo Hoedo e`Z§ JVo & AmfmTñ` [gVo
njo EHmXí`m§ g_m[hVo && __ bj Z_ñHma d«Vñ` nwéfomÎm_ & [Z{d©¿Z§ VX² d«V§ gm§J§ Hwé
Ëd§ H¥n`m hao&& nmnn§H[Z_½Z§ _m§ nmnd¡eñ`^mOZ§ & d«VZo mZoZ gwnr« V g_wÜXa OJËnVo &&''
Aer n«mW©Zm HéZ Z_ñHma Hamdm.
bjdmVr V`ma HaUo ( bj~Îmr d«V) :- H$m{V©HmV hOmanQ, _mK _[hÝ`mV bmI nQ
d d¡emImV Hoë`mg HamoSnQ OmñV nwÊ` bm^Vo.
n«mW©Zm:- bjd{V© d«V§ Xod ñdrH¥V§ nwaVmo Vd & [Z{d©¿Z§ [gpÜX_m`mVw gm§J§ Hwé X`m[ZYo &&
JmonÙ d«V:- AmfmT ew. EHmXerg n«ma§^ HéZ 33 JmonÙ am§Jmoi`m HmTyZ Ë`m§Zm J§Y
nwînmZo nyOm Hamdr. 33 doim n«X[jUm Z_ñHma KmbyZ H$m[©VH ew. ÛmXerMo [Xder 33
Anyn (AZmago) XmZ ÚmdoV. Ago 5 df© HéZ Z§Va CÚmnZ Hamdo.
lmÓ [dMma …- _wbm§Mm [ddmh Pmë`mZ§Va 1Vo 3 _[hÝ`mn`ªV qnS n«XmZ Hé Z`o Agm
[Z`_ Amho. na§Vw hm [Z`_ AmB©-d[Sbm§À`m lmÓmgmRr bmJy nSV Zmhr. BVa bmoHm§Mo lmÓ
Agë`mg 1 Vo 3 _[hÝ`m n`ªV qnS n«XmZ Hé Z`o. AmB© d[Sbm§Mo Agë`mg qnS n«XmZ
Amdí` Hamdo. [ddmhmMo AJmoXa Ho§ìhmhr qnS n«XmZmgh lmÓ[dYr HaVm `oVmo.
lmÓ[VWr _mhrV Zgë`mg:- Á`m§Mr AMwH lmÓ[VWr ~m~V _m[hVr [_i[dUo eŠ` Zmhr
Ë`m§Mo lmÓ _mJ©erf© qHdm _mK _[hÝ`mÀ`m A_mdñ`m qHdm ÛmXerMo [Xder HaVm `oV.o
A_mdñ`m (Xe©):- Xem©Mo [Xder ÛmXe [nV¥Zm _mÌ [VbmoXH Vn©U ÚmdoV. Z§Va
n«[V[ZË` ~«h`k Am[U Xod,Ffr AmMm`© `m§Zm Vn©U [Xë`mda Hodi nmÊ`mZo gd© [nV¥§Zm
Vn©U ÚmdoV. A_mdñ`m ( Xe©) [Xder Hodi ÛmXe [nV¥§Zm [Vb Vn©U Am[U ~«h`kmV
gd© [nV¥ Vn©U Ago Úmd`mMo AgVo.
aOñdbm [dMma
aOmoXe©Z [ZU©`:- gw`m©ñVmnmgyZ gw`m©X`mn`ªVMo HmimV VrZ ^mJ HéZ n[hë`m XmoZ
^mJmV aOmoXe©Z Pmbo Va AmXë`m [Xder n«W_ [Xdg d [Vgè`m ^mJmV aOmoXe©Z Pmbo
Va Xwgè`m [Xder n«W_ [Xdg Ago g_Omdo.
aOñdbm Aem¡M [dMma:- AmOmanU qHdm ì`mYr_wio aOmoXe©Z Pmbo Va Aem¡M Zmhr.
[Z`_rV nU Xa _[hÝ`mbm EHXm aOmoXe©Z Pmbo Va 3 [Xdg Aem¡M AmMaU Hamdo.
aOñdbm Pmbo nmgyZ 18 ì`m [Xder nwÝhm aOmoXe©Z Pmbo Va 1 [Xdg Aem¡M ,19 ì`m
[Xder 2 [Xdg, d 20 d Ë`mZ§Va aOmoXe©Z Pmbo Va 3 [Xdg Aem¡M AmMaU Hamdo. 18
[XdgmÀ`m AmV aOmoXe©Z Pmbo Va Hodi ñZmZ ewÓr gm§JrVbr Amho.
Áda,AmOmanU B._wio póbm ñZmZ HaUo eŠ` Zgë`mg aOñdbm ewÓrgmRr Vrbm ñne©
HéZ ñZmZ HaUo Ago 10 doim HamdoV.
n§MmJmV d«V CndmgmXr [df` Hodi gm_mÝ` _m[hVrgmRr [Xbo AmhoV. [deof _m[hVrgmRr
OmUHma [dÛmZm§HSo [dMmaUm HéZ AmMaU Hamdo.
ZdJ«h nyOogmRr qH$dm A§JRrV ZdJ«h RodÊ`mMo H«_:n«Ë`oH J«hmÀ`m COì`m ^mJmV A[YXodVm, Smì`m ^mJmV n«Ë`m[YXodVm, J«hm§Mo YmVy, YmÝ`,
Ong§»`m d OnmMo íbmoH Imbrbn«_mUo [Xbo AmhoV.

dm`

_mg H$V©ì`

lr CÎmam{X_R {dO`dmS>m - 0866 - 6621008

OZZAem¡M (d¥[Ó)[ZU©`

[ddm[hV HÝ`oMo _aU
n«W_ [XZ [ZU©` …-amÌr OZZ /_aU qHdm aOmoXe©Z Pmbo Va amÌrÀ`m EHyU HmimV Zdè`mÀ`m Kar Pmbo AgVm
Zdè`mbm d Ë`mÀ`m gqnSm§Zm 10 [Xdg
3 ^mJ HéZ n[hë`m 2 ^mJmV PmboVa nyd© [Xder n«W_ [XZ,[Vgè`m ^mJmV Pmbo Va
AmB©- dSrb- gmdÌ AmB©
3 [Xdg
2 [Xder n«W_ [XZ Agm [ZU©` Hamdm.
^mD qHdm gmdÌ ^mD
n[jUr
J^©ómd Pmbo AgVm :- n[hë`m 3 _[hÝ`mV \$ŠV AmB©bm 3 [Xdg, Mm¡Ï`m _[hÝ`mV
HmHm d BVa gqnSm§Zm
1 [Xdg
AmB©bm 4 [Xdg aOñdbm Aem¡M AgVo. [nÌm[X gd© gqnSm§Zm ñZmZmZo ewÓr
[nË`mÀ`m Kar Pmbo AgVm
AmB©- dSrb- gmdÌ
J^©nmV Pmbo Va :- 5 d 6 ì`m _[hÝ`mV Pmbm Va H«_e: 5-6 [Xdg AmB©bm aOñdbm
AmB© ^mD qHdm gmdÌ ^mD
3 [Xdg
Aem¡M, [nÌm[X gd© gqnSm§Zm 3 [Xdg, OZZ Aem¡M (d¥pÜX) _aU Aem¡M Zmhr.
HmHm d BVa gqnSm§Zm
1 [Xdg
n«gd:- 7 ì`m _[hÝ`mnmgyZ Ho§ìhmhr n«gd Pmbo Va AmB© d[Sb d gd© g§qnSmZm g§nyU© 10 J«m_§Var _¥V AgVm
AmB©- dSrb- gmdÌ AmB©
n[jUr
[Xdg OZZ Aem¡M (d¥[Ó)
--------------------------------------------------------_wb _¥V hmodyZ OZZ Pmbo Va :- AmB© dSrb gd© gqnSm§Zm OZZ Aem¡M, _aUAem¡M Zmhr. 4)AmB©-dSrb-gmdÌ AmB© `m§Mo _aU CnZrV d AZwnZrV _wbJm
OÝ_ KodyZ Zmi HmnÊ`mnydr _¥V Pmbo Va AmB©bm 10 [Xdg OZZ Aem¡M, [nÌm§[X qnSmZm
d A[ddm[hV _wbrg.
10 [Xdg
3 [Xdg Aem¡M, _aU Aem¡M Zmhr.Zmi HmnboZ§Va 10 [XdgmMo AmV ~mi _¥V Pmbo Va
[ddm[hV _wbrg.
3 [Xdg
AmB© Am[U gd© gqnSm§Zm 10 [Xdg OZZ Aem¡M, _aUAem¡M Zmhr.
_aUmMr dmVm© 10 [XdgmZ§Va qHdm df©
d[Sbm§Mo Kar _wbJr ~mi§VrU Pmbr Va:- AmB© d[Sbm§Zm (~mimMo AmOmo~m-AmOr Pmë`mda Hië`mg
_wbmbm
10 [Xdg
_mhoaMo ) 3 [Xdg OZZ Aem¡M, (d¥[Ó) d Ë`mM KamV amhUmè`m ~mi§VrUrÀ`m ^mD,HmHm,
[ddm[hV _wbrg.
n[jUr
`m§Zm 1 [Xdg OZZ Aem¡M.
3 [XdgmZ§Va 10 [XdgmÀ`m AmV Hië`mg[ddm[hV _wbrg.
3 [Xdg
Zdè`mÀ`m Kar ~mi§VrU Pmbr Va:-~mi§VrUrÀ`m AmB© d[Sbm§Zm d BVa _mhoaÀ`m --------------------------------------------------------ZmVodmB©H§mZm OZZ Aem¡M Zmhr.
5)[nVm_hmMo d MwbË`mMo
[deof:- AmB©bm OZZ Aem¡M [OVHo [Xdg AgVo (10 - 3) [VVHo [Xdg aOñdbm gmaIo (d[Sbm§Mo d[Sb d HmHm)
[ddm[hV ZmVrg/[ddm[hV nwVUrg ñZmZ_mÌ
Añn¥í`Ëd AgVo.
--------------------------------------------------------bhmZ _wbm§Mm _¥Ë`y Pmbo AgVm XhZ /IZZ [dMma:6)^mdmMo
1) Zm_HaUmMo AJmoXa (12 [Xdgm§n`©V) nwaÊ`mËm `mdo. XhZ Hé Z`o.
~[hUrÀ`m Kar _¥V AgVm
~[hUr§Zm
3 [Xdg
2) 12 [Xdgm§Z§Va 3 dfm©n`ªV XhZ HaUo qHdm IZZ (_mVrV nwaUo) MmbVo.
AÝ`[RHmUr _¥V AgVm
~[hUr§Zm
n[jUr
3) n«W_ dfuM Mm¡b g§ñHma Pmbo AgVrb Va XhZ [dYrM Hamdm.
J«m_m§Var _¥V AgVm
~[hUr§Zm
1 [Xdg
4) 3 dfmªZVa Mm¡b g§ñHma Pmbm Agob dm Zgob Var XhZM Hamdo.
AZwnZrV _¥V AgVm
~[hUr§Zm
ñZmZ _mÌ
_aU Aem¡M (gyVH)
gmdÌ ^mdmgmRr hr darb n«_mUo g_Omdo.
HmoUr _¥V Pmbo Va
HmoUmg
[HVr Aem¡M --------------------------------------------------------1)nwÌmMo _aU
7) [ddm[hV ^JrZrMm _¥Ë`w Pmë`mg
OÝ_mZ§Va 10 Vo 12 [XdgmV
AmB©- dSrb- gmdÌ AmB©
3 [Xdg ^mdmÀ`m Kar _¥V AgVm
CnZrV ^mdm§Zm
3 [Xdg
ñZmZ _mÌ AÝ`[RHmUr _¥V AgVm
BVa gqnSm§Zm
CnZrV ^mdm§Zm
n[jUr
12 [XdgmZ§Va 7 _hrÝ`mÀ`m AmV.
J«m_m§Var _¥V AgVm
CnZrV ^mdm§Zm
1 [Xdg
XhZ d IZZ XmoÝhr
AmB©- dSrb- gmdÌ AmB©
3 [Xdg
^mdmÀ`m npËZbm
Aem¡M Zmhr
XhZ Hobob Agë`mg
gqnSm§Zm
1 [Xdg ~[hUrÀ`m Kar _¥V AgVm
~[hUr§Zm
3 [Xdg
IZZ Hobob Agë`mg
gqnSm§Zm
ñZmZ _mÌ AÝ`[RHmUr _¥V AgVm
~[hUr§Zm
n[jUr
7 _hrÝ`mZ§Va 1 dfm©n`ªV
J«m_m§Var _¥V AgVm
~[hUr§Zm
1 [Xdg
MySm g§ñHma Pmbm Agob Va
AmB©- dSrb- gmdÌ AmB© d
--------------------------------------------------------BVa gqnSm§Zm
3 [Xdg 8)_m_mMo (AmB©Mm ^mD)
^mMm d ^mMrg
n[jUr
7 _hrÝ`mZ§Va 3 dfm©n`ªV
Amnë`m Kar _¥V AgVm
^mMm d ^mMrg
3 [Xdg
MySm g§ñHma ZgVmZm
AmB©- dSrb- gmdÌ AmB©
3 [Xdg AÝ`[RHmUr nU CnH¥V AmhoV
^mMm d ^mMrg
3 [Xdg
XhZ qHdm IZZ
gqnSm§Zm
1 [Xdg J«m_m§Var qHdm AZwnZrV Agë`mg
^mMm d ^mMrg
1 [Xdg
3 dfm©Z§Va CnZ`Zmnwdu
gmdÌ _m_mgmRr hr darb n«_mUo g_Omdo.
( Mm¡b H_© Pmbo Agmo d Zgob)
AmB©-dSrb-gmdÌ AmB©
--------------------------------------------------------d BVa gqnSm§Zm
3 [Xdg 9)_m_mMr ~m`Hmo (_m_rMo)
^mMm d ^mMrg
n[jUr
---------------------------------------------------------- gmdÌ _m_rMo
^mMm d ^mMrg
ñZmZ _mÌ
2)CnZrV nwÌmMo _aU
AmB©- dSrb- gmdÌ AmB©
--------------------------------------------------------d BVa gqnSm§Zm
10 [Xdg 10)AmB©Mo dSrb qHdm AmB©
_aU dmVm© 10 [XdgmZ§Va Hië`mg
AmB©- dSrb- gmdÌ AmB©
3 [Xdg (AmOmo~m /AmOr )
ZmVy qHdm ZmVrg
3 [Xdg
_aU dmVm© 10 [XdgmZ§Va Hië`mg
gqnSm§Zm
ñZmZ _mÌ J«m_m§Var _¥V Agë`mg
ZmVy qHdm ZmVrg
n[jUr
AZwnZrV nwÌmMr _aU dmVm© 10 [XdgmZ§Va Hië`mg HmoUmbmhr
Aem¡M Zmhr. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11)AmB©Mr ~[hU (_mderMo)
3)HÝ`oMo (_wbrMo _aU)
ñdJ¥hr _¥V AgVm
^mMm d ^mMrg
3 [Xdg
10 [XdgmnmgyZ 6 _[hÝ`mn`ªV
AmB©- dSrb- gmdÌ AmB©
1 [Xdg AÝ` J¥hr
^mMm d ^mMrg
n[jUr
gqnSm§Zm(3 nrTçmn`ªV)
ñZmZ _mÌ --------------------------------------------------------6 _hrÝ`mnmgyZ 3 dfm©n`ªV
AmB©- dSrb- gmdÌ AmB©
3 [Xdg 12)dSrbm§À`m ~hrUrMo (AmË`mMo)
gqnSm§Zm(3 nrTçmn`ªV)
ñZmZ _mÌ ñdJ¥hr _¥V AgVm
^mMm d ^mMrg
3 [Xdg
3 dfm©Z§Va [ddmhmnwdu
AÝ` J¥hr
^mMm d ^mMrg
n[jUr
gmIanySm Pmbm Zgë`mg
AmB©- dSrb- gmdÌ AmB©
3 [Xdg gmdÌ AmË`mMo
^mMm d ^mMrg
ñZmZ _mÌ
gqnSm§Zm(3 nrTçmn`ªV)
1 [Xdg --------------------------------------------------------gmIanySm Pmbm Agë`mg
AmB©- dSrb- gmdÌ AmB©
13)^mMm d ^mMrMo (~hrUrÀ`m _wbm§Mo)
d BVa gqnSm§Zm
3 [Xdg CnZrV ^mMm
_m_m d _mderg
3 [Xdg
HmoUm~amo~a gmIanwTm Pmbobm
AZwnZrV ^mMm
_m_m d _mderg
n[jUr
Amho Vmo _wbJm,
^mMr
_m_m d _mderg
ñZmZ _mÌ
Ë`mMoAmB©-dSrb d gqnSm§Zm
3 [Xdg --------------------------------------------------------14) )^mMm d ^mMrMo(^mdm§À`m _wbm§Mo) AmË`mg
ñZmZ _mÌ

JmoJ«mg, Jmog§ajU, Jmoembm

21

à_moXmË_Jmo g§ajUm Ho$ÝÐ `bJyé - 0448665834, 9448846835

15)_wbrMm _wbJm (ZmVy)CnZrV
AmOmo~m AmOrbm
3 [Xdg
AZwnZrV
AmOmo~m AmOrbm
n[jUr
_wbrMr _wbJr (ZmV)
AmOmo~m AmOrbm
ñZmZ _mÌ
--------------------------------------------------------16)AmË`o /_m_o/_mdg ^mD ( AmË_ ~§YwÌ` )`m§Mo
ñdVbm
3 [Xdg
ñdJ¥hr _¥V AgVm
AÝ` J¥hr
ñdVbm
n[jUr
AZwnZrV
ñdVbm
1 [Xdg
--------------------------------------------------------17)AmB© dSrbm§Mo AmË`o /_m_o/_mdg ^mD ( _mV¥-[nV¥ ~§YwÌ` )
ñdJ¥hr _¥V AgVm
ñdVbm
3 [Xdg
AÝ` J¥hr
ñdVbm
n[jUr
AZwnZrV
ñdVbm
1 [Xdg
aHmZm 16,17 _Ü`o nwéfm EodOr ór _¥V AgyZ
[ddm[hV Agë`mg
ñdVbm
1 [Xdg
A[ddm[hV Agë`mg
ñdVbm
ñZmZ _mÌ
18) AmË_ ~§YwÌ`, _mV¥-[nV¥ ~§YwÌ` _wbtZm
ñZmZ _mÌ
---------[deof :- `oWo EImÚm ì`ŠVrMo AmË_~§YwÌ`, [nV¥~§YwÌ` d _mV¥~§YwÌ` ho Oa _¥V Pmbo Va
Ë`m ì`ŠVrbm darb n«_mUoo Aem¡M Amho.Ë`mM n«_mUo Vr ì`ŠVr Oa _¥V Pmbr Va Ë`m
ì`ŠVrÀ`m AmË_~§YwÌ`m§Zm darbn«_mUo Aem¡M Amho.nU [nV¥~§YwÌ` Am[U _mV¥~§YwÌ`m§Zm
Aem¡M Zmhr.
--------------------------------------------------------19)Zdam ~m`Hmo `m§Mr
nañnam§Zm
10 [Xdg
_aUdmVm© nañnam§g
10[XdgmZ§Va g_ObrVa
nañnam§Zm
10 [Xdg
gdVrMo
Zdè`mbm
10 [Xdg
--------------------------------------------------------20)~m`HmoMo AmB© -dSrb
(gmgy - gmgè`mMo)
3 [Xdg
Odi _¥V AgVm
Omd`mbm
nañWir _¥V AgVm
Omd`mbm
1 [Xdg
nañWir nU CnH¥V AmhoV
Omd`mbm
3 [Xdg
nËZr h`mV Zgob Va
Omd`mbm
1 [Xdg
--------------------------------------------------------21)~m`HmoMm ^mD (_oìhÊ`mMo)CnZrV Zdè`mbm
1 [Xdg
AZwnZrV/J«m_m§Var/
~m`Hmo h`mV Zgob Va
Zdè`mbm
ñZmZ _mÌ
--------------------------------------------------------22)~m`HmoÀ`m ~[hUrMo (_oìhUrMo)
Zdè`mbm
1 [Xdg
J«m_m§Var Am[U nËZr h`mV Zgob Va
Zdè`mbm
ñZmZ _mÌ
--------------------------------------------------------23) )~m`HmoÀ`m ^mdmMo _wb
(_oìhÊ`mÀ`m _ybmMo )
Zdè`mbm
ñZmZ _mÌ
--------------------------------------------------------24)naJmoÌr XÎmH [dMma
A)naJmoÌmVrb XÎmH AmB© d[Sbm§Mo _¥Ë`w XÎmH _wbmg
3 [Xdg
XÎmH Joboë`m _wbmg
3 [Xdg
~) OÝ_ [Xboë`m AmB© d[Sbm§Mo _¥Ë`w
H) naJmoÌmVrb XÎmH _wbmMm _¥Ë`w
XÎmH AmB©-d[Sbmg
3 [Xdg
OÝ_ [Xboë`m AmB© d[Sbm§Zm
3 [Xdg
nyd©nma gqnSm§Zm
1 [Xdg
S)XÎmH [Xbobo dm XÎmH KoVbobo `m§Mo
gqnSm§Mm _¥Ë`w Pmb Va
XÎmH _wbJm d Ë`m§À`m nwÌ-nm¡ÌmqXZm 1
[Xdg
B)XÎmH _wbmÀ`m nwÌ-nm¡ÌmXtMo _¥Ë`w
gd© gqnSm§Zm
1 [Xdg
gqnS,gmoXH,gJmoÌr XÎmH Agob Va `Wm `mo½` n«_mUo 10,3 d 1 [Xdg
--------------------------------------------------------25)_§ÌmonXoe Hobobo Jwé _¥V AgVm
[eî`mbm
3 [Xdg
J«m_m§Var
[eî`mbm
n[jUr
JwéMr nËZr qHdm nwÌ `m§Mm _¥Ë`w
[eî`mbm
1 [Xdg
gh AÜ``Z HaUm-`m§Mm _¥Ë`w
[eî`mbm
n[jUr
--------------------------------------------------------26)`qVMm _¥Ë`w Pmbm AgVm.
gd© gqnSm§§Zm
ñZmZ
---------------------------------------------------------

27)gqnSm§§Mm _¥Ë`w

gd© gqnSm§§Zm

10 [Xdg

28)g_mZmoXHm§Mm _¥Ë`w
g_mZmoXHm§Zm
3 [Xdg
29)gJmoÌr bmoHm§M _¥Ë`w
gd© gJmoÌr bmoHm§Zm 1 [Xdg qHdm ñZmZ
--------------------------------------------------------Aem¡M [ddaU (gyVH/d¥Ór [ddaU)
EHmXerMo [Xder _`V Pmbo Va _§Ìmp½Zgh XhZ Hamdo. na§Vy Ë`m [Xder Ap½ZV AmhwVr
Zmhr, n«oV-qnS-n«XmZ Zmhr, [Vbm§Obr Zmhr ho gd© Xwgè`m [Xder (ÛmXer)Hamdo.
*Xhm [Xdgm§Mo _aUAem¡M AgVmZm AOyZ EH (AmB©, d[Sb, Zdam, ~m`Hmo dJiyZ ) 10
[Xdgm§Mo, 3[Xdgm§Mo qHdm Ë`mhyZ H_r Agbobo ZdrZ OZZ _aU Aem¡M (gyVH )Ambo Va
n[hë`m gyVHmMo doirM ho ZdrZ gyVHhr g_má hmoVo.
* `mMn«_mUo 3 [Xdgm§Mo dJ¡ao gyVH AgVm Ë`mnojm H_r [Xdgm§Mo ZdrZ gyVH Ambo Var
darbn«_mUo n[hë`m gyVH g_márMo [XderM g_má hmoVo.
*Oa 3 [Xdgm§Mo qHdm H_r HmbmdYrMo gyVHmMo doir OmñV HmbmdYrMo ZdrZ Aem¡M /
d¥Ór (gyVH) n«má Pmbo Va XmoÝhr gyVH ñdV§ÌnUo Á`mÀ`m-Ë`mÀ`m n«W_ [Xdg Am[U
HmbmdYrn«_mUo AmMaU Hamdo.
*`mMn«_mUo OZZAem¡M (d¥Ór) ~Ôb hr [ZU©` Úmdo.
*10 qHdm 3 [XdgmMm OZZAem¡M (d¥Ór) HmbmdYrV Ë`mbm g_mZ qHdm H_r HmbmdYrMo
AOyZ EH ZdrZ OZZAem¡M Ambo Va n[hë`m OZZAem¡M g_márMo [XderM ZdrZ
OZZAem¡MMo [Zd¥Îmr hmoVo. AmB©bm _mÌ nyU© Aem¡M AgVo.
*na§Vy OZZAem¡M (d¥[Ó)Mo _Ü`§Var H[_ HmbmdYrMo qHdm g_mZ HmoUVohr _aUAem¡M
(gyVH ) Ambo Va [V [Zd¥Îm hmoV Zmhr, _aUAem¡M ñdV§ÌnUo AmMaU Hamdo bmJVo.
[deof- HmoUVohr Aem¡M (gyVH/d¥Ór)`mo½` Hmir n«ma§^mnmgyZ Z g_OVm _Ü`§Var
g_Obo Va [eëbH Caboë`m (Ad[eð) [XdgmnwaVoM Aem¡¡M nmimdo. CXm…- 10 [XdgmMo
Aem¡M 8 ì`m [Xder g_Obo Va nwTo 2 [XdgM Aem¡M nmimdo.
A[VH«m§V Aem¡M- Aem¡MmMo `mo½` HmbmdYrV (10 [XdgmV) _aU dmVm© Z g_OVm 10
[XdgmÀ`m Z§Va g_Obr Va nmid`mMo Aem¡M(gyVH).
*ho Aem¡¡M (gyVH) Hodi 10 [XdgmÀ`m _aU gwVHmgmRr Am[U AmB©-dSrb _¥V Pmbo
AgVm [ddm[hV _wbtZr nmimd`mMo 3 [XdgmMo gwVH `mgmRrM g§~[YV Amho (bmJy nSVo).
*OZZ em¡¡M (d¥Ór) Am[U AZwnZrVmMo _aU Aem¡M qHdm 10 nojm H_r HmbmdYrMo
HmoUVohr Aem¡M `mbm A[VH«m§V Aem¡M bmJy hmoV Zmhr.
EHm XoemV gqnSmMo _aU Pmbo Va :- _aU dmVm© 10 [XdgmZ§Va 3 _[hÝ`mÀ`m AmV
g_Obr Va 3 [Xdg Aem¡M,6 _[hÝ`m n`ªV n[jUr,9 _[hÝ`mn`ªV 1 [Xdg,EH dfm©À`m
AmV gÁ`moV,EH dfm©Z§Va g_Obo Va \$ŠV ñZmZ Ago Amho.
""_mYd _Vm n«_mUo 45 [XdgmÀ`m AmV dmVm© g_Obr Va 3 [XdgmZ§Va \$ŠV ñZmZ Ago
gm§[JVbo Amho.`m XmoÝhr nÓVrV AZHyb dm n«[VHyb nmhwZ AmMaU Hamdo (AmB© dSrbm§Mo
_¥Ë`y ~m~V _mÌ _aU Aem¡M H«.4 nhmdo )''
Xoem§Var gqnSm§Mo _aU Pmbo Va…- _aU dmVm© 10 [XdgmZ§Va 45 [XdgmÀ`m AmV
g_Oë`mg 3 [Xdg, 6 _[hÝ`m n`ªV g_Oë`mg n[jUr,9 _[hÝ`mn`ªV 1 [Xdg,EH
dfm©À`m AmV gÁ`moV, Ë`mZ§Va g_Obo Va ñZmZ ewÓr.
Xoem§Va …- 20 qHdm 30 `moOZ åhUOo A§XmOo 260 [Hbmo_rQanojm OmñV A§Vamda AWdm
^mfm doJir Agë`mg qHdm _Ü`o ZXr d nd©V Agë`mg Xoem§Va g_Obo OmVo.
n[jUr - [Xdgm _aU Pmbo Va Vmo nyU© [Xdg d amÌr Am[U Ë`mZ§VaMo [Xdg åhUOoo Xwg`m [Xder gm`§Hmir ZjÌ nmhyZ ñZmZ Hamdo.(gm`§Hmir ñZmZ HaÊ`mgmRr [Xdg^a
Cndmg Hamdm) amÌr _aU Pmbo Va Vr amÌ Am[U Xwg-`m [XderMm [Xdg Am[U amÌ nyU©
Ago 11/2 [Xdg nyU© HêZ [Vg-`m [Xder gHmir gy`mo©X`mZ§Va ew[Ó ñZmZ Hamdo.
gÁ`mo[V - [Xdgm _aU Pmbo Va amÌr ñZmZmZo ewÓr, amÌr _aU Pmbo Va gHmir åhUOo
[Xdgm ñZmZmZo ewÓr.
Aem¡MmVrb ewÓ nXmW© …- ^mOrnmbm, XwY,Vyn,YmÝ` dJ¡ao ewÓ g_Omdo.
[ÌnmX ZjÌo:- H¥[ÎmHm, nwZd©gw,CÎmam, [demIm, CÎmamfmTm d nyd©^mÐnXm
n§MH ZjÌo:- Y[Zðm,eVVmam, nyd©^mÐnXm, CÎmam^mÐnXm d aodVr Y[Zðm CÎmamYm©nmgyZ
aodVr n`ªV `m n§MH ZjÌmV _aU Pmbo Va _¥VñWi 5 _[hÝ`mn`ªVÀ`m HmbmdYrgmRr d
[ÌnmX ZjÌr _aU Ambo Va _¥VñWi 3_[hÝ`mn`ªV gmoSmdo qHdm Ë`mgmRr em§Vr Hamdo.
--------------------------------------------------------Aem¡M HmimVrb HV©ì`o :- OZZAem¡M d _aUAem¡M `m HmbmdYrV (XodnyOm, d¡œXod
Ago) n§M_hm`k Hé Z`o. A¿`m©n`ªVMo g§Ü`md§XZ _ZmVbo _ZmV _§Ì CƒmmêZ Hamdo.
n«mUm`m_mMo _§Ì _ZmVhr Cƒmmé Z`o. [dZm _§Ì n«mUm`m_ Hamdo. Jm`Ìr _§Ì Zmhr,
gy`m©nñWmZ Zmhr ‹\ŠV A¿`m©n`ªV g§Ü`md§XZ. Aem¡MmV [MÌmhwVr RoD Z`o. _aU Aem¡MmV
Hodi A§Jma YmaU Hamdo.
_¥VAem¡M AgUmè`m§Mm ñne© Pmë`mg ñZmZ Hamdo. na§Vy OZZAem¡M AgUm-`m§Mm ñne©
Pmë`mg ñZmZ HaUo Amdí`H Zmhr. OZZ/_aU Aem¡MmZ§Va `kmondrV ~Xbmdo. ed ñne©
Hobo Va, edm~amo~a OmDZ Ambo Va qHdm edñne© Hoboë`m§Mm ñne© Pmbm Var `kmondrV
~Xbmdo. Aem¡M HmimV lmÓ Ambo Va 11 [Xdgm§À`m ewÓrZ§Va lmÓ Hamdo. Aem¡M HmimV
bmon Pmbobm n§M_hm`k d Xe©Vn©U Aem¡MmZ§Va nwZ HaÊ`mMr Amdí`HVm Zmhr.`m~ÔbMr
[deof _m[hVr OmUHmam§HSyZ ¿`mdr.

22

[nV¥Vn©U
(X[jUm[^_wI hmoDZ Angì`mZo A§Jwð>_ybmVyZ Vn©U ÚmdoV.)
* Á`m§Mo dSrb _¥V PmboV Aem§ZrM ‹\ŠV Vn©U ÚmdoV. *_¥Vì`ŠVrbmM ‹\ŠV Vn©U ÚmdoV. * AmB© Ord§V Agë`mg H«.5d6 _Yrb ì`ŠVr _¥V
Agbr Var Ë`m§Zm Vn©U XoD Z`o. * `mMn«_mUo g§»`m H«. 8 _Yrb ì`ŠVr h`mV Agob Va g§.H«.9 d10 _¥V Agbo Var Ë`m§Zm Vn©U Zmhr. Am[U
g§.H«. 11 Ord§V AgyZ H«.12 d 13 _¥V Agbo Var Ë`m§Zm Vn©U XoD Z`o. * Xem©Mo [Xder g§.H«. 1 Vo 13 n`ªV _mÌ [Vimg[hV nmÊ`mZo Vn©U ÚmdoV.*
Xa amoO ~«÷`km§JmgmRr gd© Vn©U nmÊ`mZo ÚmdoV.
* nj_mgmV ([nV¥n§YadSçmV) 15 [Xdg ho gd© Vn©U [Vimg[hV nmÊ`mZo ÚmdoV.
* [ViVn©U [Xbo AgVm amÌr ^moOZ Hê Z`o.
1)Añ_V² [nVa§......(dSrb) (Zmam`U) e_m©U§......(Hmí`n) Jmo̧ dñd§VJ©V ^maVra_U_w»`n«mUm§VJ©V n«ÚwåZ§ ñdYm Z_… Vn©`m[_ Vn©`m[_ Vn©`m[_ &
2)Añ_V² [nVm_h§ (dSrbm§Mo dSrb,AmOmo~m) ....................... e_m©U§ ....................... Jmo̧ ....... éÐm§..... .........g§Hf©U§ ... Vn©`m{_ 3
3)Añ_V² n«[nVm_h§ (dSrbm§Mo AmOmo~m) ............................ e_m©U§ ....................... Jmo̧ ....... Am[XË`m§.. .......dmgwXod§ ... Vn©`m{_ 3
4)Añ_Ý_mVa§(AmB© CXm ^mJraWr Xm§) .............................. Xm§ ........................... JmoÌm§ ...... dñd§..............n«Úåw Z§ .... Vn©`m{_ 3
5)Añ_pËnVm_ht (dSrbm§Mr AmB©) ................................. Xm§ ........................... JmoÌm§ ...... éÐm§..... .........g§Hf©U§ ... Vn©`m{_ 3
6)Añ_Ën«[nVm_ht (dSrbm§À`m AmB©Mr AmB©) ....................... Xm§ ........................... JmoÌm§ ...... Am[XË`m§.. .......dmgwXod§ ... Vn©`m{_ 3
7)Añ_ËgmnËZ _mVa§(gmdÌ AmB© ) ................................ Xm§ ........................... JmoÌm§ ...... dñd§..............n«Úåw Z§ .... Vn©`m{_ 3
8)Añ_Ý_mVm_h§(AmB©Mo dSrb ) .................................... e_m©U§ ....................... Jmo̧ ....... dñd§..............n«Úåw Z§ .... Vn©`m{_ 3
9)Añ_Ý_mVw…[nVm_h§(AmB©Mo AmOmo~m) ............................. e_m©U§ ....................... Jmo̧ ....... dñd§..............g§Hf©U§ ... Vn©`m{_ 3
10)Añ_Ý_mVw… n«[nVm_h§(AmB©Mo nUOmo~m) ......................... e_m©U§ ....................... Jmo̧ ....... Am[XË`m§.. .......dmgwXod ... Vn©`m{_ 3§
11)Añ_Ý_mVm_ht(AmB©Mr AmB©) ................................... Xm§ ........................... JmoÌm§ ...... dñd§..............n«Úåw Z§ .... Vn©`m{_ 3
12)Añ_Ý_mVw… [nVm_ht (AmB©Mr AmOr) .......................... Xm§ ........................... JmoÌm§ ...... éÐm§..... .........g§Hf©U§ ... Vn©`m{_ 3
13)Añ_Ý_mVw… n«[nVm_ht (AmB©Mr nUOr) ........................ Xm§ ........................... JmoÌm§ ...... Am[XË`m§.. .......dmgwXod§ ... Vn©`m{_ 3
14)Añ_ËnËZt (~m`Hmo) ........................................... Xm§ ........................... JmoÌm§ ...... dñd§..............n«Úåw Z§ .... Vn©`m{_ 3
15)Añ_ËgwV§ (nwÌ) ................................................ e_m©U§ ....................... Jmo̧ ....... dñd§..............n«Úåw Z§ .... Vn©`m{_ 1
16)Añ_X²>^m« Va§(^mD) .............................................. e_m©U§ ....................... Jmo̧ ....... dñd§..............n«Úåw Z§ .... Vn©`m{_ 1
17)Añ_pËnV¥ì`§ (d[Sbm§Mo ^mD) .................................. e_m©U§ ....................... Jmo̧ ....... dñd§..............n«Úåw Z§ .... Vn©`m{_ 1
18)Añ_Ý_mVwb§ (_m_m)............................................ e_m©U§ ....................... Jmo̧ ....... dñd§..............n«Úåw Z§ .... Vn©`m{_ 1
19)Añ_X²>Xw[hVa§ (_wbJr)(g^V©H$m§,ggwZm§) ........................ Xm§ ........................... JmoÌm§ ...... dñd§..............n«Úåw Z§ .... Vn©`m{_ 1
20)Añ_X²>^[JZt (~hrU) ......................................... Xm§ ........................... JmoÌm§ ...... dñd§..............n«Úåw Z§ .... Vn©`m{_ 1
21)Añ_pËnV¥îdgma§ (AmË`m) ...................................... Xm§ ........................... JmoÌm§ ...... dñd§..............n«Úåw Z§ .... Vn©`m{_ 1
22)Añ_Ý_mV¥îdgma§ (_mder)...................................... Xm§ ........................... JmoÌm§ ...... dñd§..............n«Úåw Z§ .... Vn©`m{_ 1
23)Añ_V²œewa§ (gmgao) ............................................ e_m©U§ ....................... Jmo̧ ....... dñd§..............n«Úåw Z§ .... Vn©`m{_ 1
24)Añ_X²Jwé§ (Jm`Ìr _§ÌmonXoeH) ................................. e_m©U§ ....................... Jmo̧ ....... dñd§..............n«Úåw Z§ .... Vn©`m{_ 1
25)Añ_XmMm`ª ([dÚm Jwé) ....................................... e_m©U§ ....................... Jmo̧ ....... dñd§..............n«Úåw Z§ .... Vn©`m{_ 1
`o Ho Mmñ_ËHwbo OmVm AnwÌm Jmo[ÌUmo _¥Vm &
Vo J¥†§Vw _`m XÎm§ gyÌ[ZînrSZmoXH _² &&
`ñ` ñ_¥Ë`m.......& AZoZ ~«÷`km§J (Xe© _hmb` ) Vn©UoZ lr _‚mZmX©Z dmgwXod n«r`Vm§ n«rVmo ^dVw && lrH¥$îUmn©U_ñVw &&

_"z{b"Ê" ÃpS" _"z@¡ÚT"
ìpE"XY", T"øpN"pS"pY"XY", Quð"@¡p“pv _X"wO\"p, ï\"z B"sN"{\"ð"u^"N"{\"{ð"Í>pY"pz ð"sW"{O"P"pv
ì_X"ÿs\"êSO"BpêO"-T"ZX"Bps\"êSO"BpêO"-_"X"_O"B"sàQu\"O"pSO"B"êO"-W"pZO"rZX"N"X"sAY"T"øpN"pSO"B"êO" X"O_Y"@t¡X"pê{Q
ìS"SO"p\"O"pZpOX"@¡-{S"Qpu^ê ",ìS"SO"@¡ÚY"pN"B"sN"T"tN"ê _"rO"pT"{O"drX"t“ZpX"{Q{B\"G"Y" ZpX"\"uQ\Y"p_"p{Qá¡T"pOX"@¡-W"v^X"r_"OY"p_"X"uO"dr@w¡^NppOX"@¡-ïO"SX"p_"{S"Y"pX"@¡-ì{S"à«p{QE"O"sX"êtOY"pêOX"@¡{V"XV"X"t{O"êT"øuZN"Y"p {V"XV"X"t{O"êT"ørOY"P"|,
b"rZ_"pB"Zp{Q_"Ê"_"pB"ZpN"pz O"P"p _"pR"ê{e"@¡pu{J>O"rP"pêS"pz O"Q{W"X"p{S"Qu\"O"pS"pz, V"sR"\"àN"pzO"B"êO"
W"pZO"rZX"N"X"sAY"T"øpN"pSO"B"êO" X"O_Y"{e"{\"@ø¡X"S"ZS"pZpY"N"p{Q á¡T"pN"pz, _X"ZN"T"t\"ê@¡z O"p{S" O"rP"pê{S"
O"Q{W"X"p{S"Qu\"O"pðE", O"{ß"Y"pX"@¡W"B"\"çmT"p{N" E" ì{_X"S"o G"“u ìp\"p`{Y"^Y"u $ O"O"#
O"O_"{ß"R"pS"puT"uO"u ì{_X"S"o G"“pð"Y"u ÃpS"z E" @¡qZ^Y"u $
Y"pu&_"pv _"\"êB"O"pu Qu\"# {E"O_\"á¡T"pu {S"ZzG"S"# $
_" ï\" ç\"á¡T"uN" B"zB"pzW"pu S"pe" _"zð"Y"# $$
S"z{QS"r S"{“S"r _"rO"p X"p“O"r E" X"“pT"`p $
{\"^N"sT"pQpVG"_"zW"tO"p B"zB"p {e"T"P"B"p{X"S"r $$
W"pB"rZP"r W"puB"\"O"r G"p¢\"r {e"Qð"uð\"qZ $
ŸpQð"vO"p{S" S"pX"p{S" Y"e" Y"e" G"“pð"Y"u $$
ÃpS"@¡p“u T"Ku>{ß"OY"z O"e" O"e" \"_"pXY"`X"o $
BpzB"p B"zB"u{O" Y"pu V"øYt "pO"o Y"puG"S"pS"pz ð"O"vZ{T" $

X"sEY"O"u _"\"êT"pT"uWY"# {\"^Nps“pu@¡z _" B"EF>{O" $$
B"zB"p {_"zR"s _"Z_\"O"r E" Y"X"sS"p B"puQp\"Zr S"X"êQp
@w¡^N"p W"rX"ZP"r E" U¡ÚB"s _"ZY"t drB"zL>@¡” B"puX"O"r $
@¡p\"uZr @¡{T"“p T"øY"pB" {\"S"O"p S"ue"p\"O"rOY"pQY"pu
S"ü# dr`qZT"pQT"z@¡G"W"\"p# @s¡\"êSO"s S"pu X"zB"“X"o $$ ò{O" ÃpO\"p
ÃpS"@¡ZO"pS"p _"\"êS"Qr _"Zpu\"Z O"rP"ê _"pBpZ ìðpp _"X"_O" G"“Zpðpr åp W"Bp\"zO"pE"p
S"pL>rO"tS"E" G"SX"“u ì_"tS" OY"pE"p S"pL>rO"E" ìpdY" C"uO"“p ìp`u. ì_"u {E"SO"S" @¡ZrO"
ìpT"ÚY"p âQY"pO"r“ {V"zV"X"t{O"ê S"pZpY"Npp“p ì{W"^"u@¡ C"p“O"pu ì_"u ìS"s_"zR"pS" T"t\"ê@¡ ÃpS"
@¡Zp\"u. S"zO"Z ìCY"ê T"øQpS" @¡Zp\"u.
ìCY"êT"øQpS"- S"X"# @¡X"“S"pW"pY" S"X"_O"u G"“ð"p{Y"S"u $
S"X"_O"u&_O"s â^"r@u¡ð" B"w`pN"pCY"| S"X"pu&_O"s O"u $$ ({\"^Nps)
ï{` _"tY"ê _"`¾pzðppu O"uG"puZpð"u G"B"OT"O"u $
ìS"s@¡z T"Y" X"pz W"×OY"p B"w`pN"pCY"| S"X"pu&_O"s O"u $$(_"tY"ê)
V"øÏ"QzL>_"X"s¬Om "u T"tN"êE"Sç{S"W"pS"S"u $
e"v“pu×Y"\"z{QO"u B"zB"u B"w`pN"pCY"| S"X"pu&_O"s O"u $$(BpzBpp)
ìS"uS" ÃpS"@¡X"êN"p W"B"\"pS"o _"X"_O"B"s\"êSO"B"êO" O"O\"p{W"X"p{S"Qu\"O"pzO"B"êO" drX"¬pZO"rZX"N"X"sAY"T"øpN"pSO"B"êO" X"O_Y"{e"{\"@ø¡X"S"ZS"pZpY"N"pü{W"ß" dr“bX"rT"{O" {V"zV"X"t{O"ê# S"pZpY"N"# T"ørY"O"pX"o
T"ørO"pu \"ZQpu W"\"O"s
$$ >dr@¡w^NppT"êNpX"_O"s $$
23

T"øpO"__"z@¡ÚT"B"üX"o
“pv{@¡@¡ \"v{Q@¡ W"uQ{W"ß" \"N"pêOX"@¡ R\"SY"pOX"@¡ ìðpu^"ðpVQpP"ê h¡Bpp{Q_"\"ê\"uQpP"ê {\"^NpsX"Se"pP"ê T"sà^"_"t˜¡pP"ê \"p_"sQ\u "ŸpQðppb"Z-X"Se"pSO"BpêO"
ìpü ìÍ>pb"ZpP"ê drX"ß"pZpY"NppÍ>pb"ZX"Se"pP"ê \"p_"sQ\u "ŸpQðppb"ZX"Se"pSO"B"êO" ìSOY"E"O"sZb"ZpP"ê \Y"pâOY"P"ê X"pO"w@¡pX"Se"pP"ê T"øNp\"puT"p_"@¡pS"pz, T"pT"p{\"«
QvOY"T"tBpp{\"« drq\"^NpsW"ÒY"p{Q ìS"SO"BpsNpT"qZT"tNpê, ZX"p\Y"{O"qZ˜¡ T"t\"êT"ø{_"«\Y"{O"qZ˜¡ ìS"SO"\"uQT"ø{O"T"pü-X"sAY"O"X", ìS"SO"G"r\"{S"Y"pX"@¡,
ìS"SO"á¡T"W"Bp\"O@¡pY"ê_"pR"@¡ T"ZX"QY"p“s b"X"p_"X"sç W"˜¡\"O_"“ W"˜¡pT"ZpR"_"{`^Nps drX"sAY"T"øpNpp\"O"pZ-W"tO"pS"pz, ìc"c"pS"p{P"ê c"pS"Y"puBY" W"Bp\"O@w¡T"pT"pe"W"tO"
_"„pu@¡@w¡T"p“s drV"øÏ"àçpü{P"êO"W"Bp\"Qpc"pz {ðpZ{_" T"ZX"pQZuN" ìS"CY"ê{ð"ZpuZÑ"\"O"o {S"R"pY", O"P"p ìðpu^"Qu\"O"pT"øpP"êS"pz `pZ\"O"o â{Q {S"R"pY"
_"\"ê_\"@¡”Y"_"ƒ"S"pS"sBpø`uEF>Y"p @¡X"êW"s{\" ì\"O"rNppêS"pz, O"P"p ì\"O"rY"ê _"@¡“_"EF>p®@¡O"ê%Nppz, _"\"êQlX"êO"W"ý"@¡pS"pz, ìS"p{QO"#
_"O_"XT"øQpY"T"ZXT"ZpT"øpÊ"drX"Ÿv^Np\"{_"«pSO"T"ø{O"Î>pT"@¡pS"pz, ìO" ï\" W"Bp\"OT"ZX"pS"sBpø`T"pe"W"tO"pS"pz, _"\"êQp W"Bp\"Qpc"Y"p W"Bp\"O_"{ß"R"pv T"tGY"pS"pz, O"P"p
W"Bp\"O"p Qf"\"ZpNppz, Ÿp{e"zðp„b"NppuT"uO"pS"pz, O"P"p _"X"BpøBpsà“b"NppuT"uO"pS"pz, ì_"zðpY"pS"pz, T"ø_"pQX"pe"uNp _\"W"˜¡pð"u^"_"zðpY"EFu>f"%Nppz,
T"øNp\"püðpu^"\"v^Np\"X"Se"pu«pZ@¡pNppz, _"\"êQp _"\"ê\"v^Np\"X"Se"G"pT"@¡pS"pz, _"z{_"«_"Ê"@¡pu{J>X"`pX"Se"pNppz, W"Bp\"{O" W"ÒY"{O"ðpY"uS" W"Bp\"QlT"p_"S"pP"| _\"uEF>Y"p
Bpw`rO"á¡T"pNppz, O"e" O"e" T"wP"@o¡ T"wP"@o¡ W"Bp\"O"# ìS"SO"á¡T"u^"s T"wP"@o¡ T"wP"@o¡ \"uQpu˜¡, O"QS"s˜¡ W"pZO"pu˜¡, O"QS"s˜¡ _"XT"øQpY"pBpO" _\"uO"Z _\"p{W"ß"O"Y"p
ì{T" ìð"u^"ðp{˜¡{\"ðpu^"pWY"pz T"wP"B\Y"\"`pZ{\"^"Y", _"\"ê_"pX"PY"puêT"uO", {S"Z\"{R"@¡pS"SO"pS"\"ü@¡ÚY"pNpBpsNpT"qZT"tNpê ìS"SO"BpsNppuT"_"z`O"ê%Nppz, O"P"p
\"uQpu˜¡_"\"ê{@ø¡Y"puT"_"z`O"êN% ppz, ï\"z ìS"SO"á¡T"p\"Y"\"BpsNp{@ø¡Y"pG"pOY"\"_P"p {\"{ð"Í>W"Bp\"QlT"p_"@¡pS"pz, T"ZX"QY"p“tS"pz, b"X"p_"X"sçpNppz, W"˜¡\"O_"“pS"pz,
W"˜¡pT"ZpR"_"{`^NptS"pz, _\"W"˜¡pS"o QlX"pêBppêO"o í«wOY" _"SX"pBpê_P"pT"@¡pS"pz, _\"W"˜¡ X"pz í{©ðY" W"Bp\"O"# T"sZ# T"ZX"QY"p“pu b"X"p_"X"sç W"˜¡\"O_"“
W"˜¡pT"ZpR"_"{`^Nppu QrS"z QmS"z ìS"pP"z ðpZNppBpO"z ïS"z í«Z ò{O" {\"c"pT"S"@¡O"êN% ppz, _"\"êc"{ðpZpuX"NprS"pz, ìðpu^"Bps\"êSO"Y"pê{X"Nppz, _"Qp W"Bp\"OT"ZpNppz,
W"Bp\"O"# ìSY"e" _"\"ê\"_O"s^"s X"S"__"ŒZ{`O"pS"pz, _"\"êe" _"\"êQp _"\"pê@¡pZ _"\"pêR"pZ _"\"pêdY" _"\"puOê T"pQ@¡ _"\"êT"p“@¡ _"\"ê_"z`pZ@¡ _"\"ê{S"Y"pX"@¡
_"\"êT"øZu @¡ _"\"êT"ø\"O"ê@¡ _"\"ê{S"\"O"ê@¡ Y"P"pY"puBY" _"\"êc"pS"pc"pS"V"SR"X"pub"T"øQ _"\"ê_"f"pT"øQ _"\"êðpVQ\"pEY" _"\"êðpVQT"ø\"w{f"{S"{X"f" _"\"êBpsNpp{O"T"qZT"tNpêO"X"
_"\"êQpu^"p{O"QmZ _"\"pê{E"SOY" _"\"puêf"X" _"\"uêÄ"Z _"\"pêOY"SO"{\"“b"Np _\"BpO"W"uQ{\"\"{G"êO"O\"p{QS"p W"Bp\"ÀÍ%>Nppz, ì{W"X"pS"p{Q_"\"êQpu^"QmZpNppz,
ì_"tY"u^Y"pêüðpu^"X"S"puQpu^"{S"\"O"ê@¡pS"pz, {S"OY"pT"Zpub"r@w¡O"-ZX"pY"s˜¡pð"u^"W"Bp\"çmT"pNppz, ìO" ï\" {\"“rS"pðpu^"T"ø@¡w {O"V"SR"pS"pz, ìO" ï\" QmZpuO_"pqZO" ìðpu^"p{S"Í>pS"pz,
ìO" ï\" ìðpu^"W"˜¡pðpu^" ì{S"Í>{S"\"O"ê@¡pS"pz, T"øNp\"puT"p_"@¡pS"pz, ì_X"Qp{QBpsá¡N"pz drX"QpS"SQO"rP"êdrX"‚"ZNppS"pz ìSO"Y"pê{X"S"o ì{S"à«-T"øüXs "n-_"Š>^"êNp\"p_"sQ\u "pOX"@¡, drX"R\"\"„W" dr“bX"r\"uQ\Y"p_"pOX"@¡, ìNL>{_P"O" ìS"SO"á¡T"p\"Y"\"-BpsNp-{@ø¡Y"p-G"pOY"\"_P"pq\"{ð"Í> ZX"pY"s˜¡ b"rZp{VR"ðpu^"ðpp{Y"
drT"èS"pW"pOX"@¡, ìNL>pQo V"{`Z{W"\Y"˜¡ ð"s«_"w{Í>O\"uS" ì{W"X"O" drE"O"sX"sAê " X"sAY"T"øpNppu-T"p_Y"O\"püS"u@¡T"øY"puG"S"@¡ ìS"SO"pS"SO"á¡T"X"t“W"tO" O"P"p
ìð"u^"G"BpOT"p“S"T"øY"puG"S"@¡ ðpp{SO"T"{O" ì{S"à«X"t“W"tO" O"P"p ìð"u^"G"BpO_"w{Í>T"øY"puG"S"@¡ @w¡{O"T"{O" T"øüXs "nX"t“W"tO" O"P"p ìðpu^"G"BpO_"z`pZT"øY"puG"S"@¡
G"Y"pT"{O" _"Š>^"êN"X"t“W"tO" O"P"p _\"_\"_"X"BpøY"puBY"O"p{W"c" T"ZX"pS"sBpø`ðpr“ W"Bp\"OT"øqu ZO"E"O"sX"sAê "p{Q_"ÿlá¡T"{QÍ> _\"_\"Y"puBY"W"Bp\"çmT"BpsNppuT"p_"S"Y"p _"ý"pO"
_\"_\"Y"puBY"W"Bp\"çmT"{\"ðpu^"QðpêS"W"puBppWY"pz {\"S"Í>p{S"Í>_"{ú"O"T"øpZVR"“b"Nppðpu^"@¡X"êN"pz, _\"_\"Y"puBY"O"pS"s_"pZuNp _"XT"tNpê_"pR"S"pS"pz, T"t\"ê@¡ÚT"u V"øÏ"Npp _"`
{\"ZG"pS"QrÃpS"uS" OY"˜¡{“ŒpS"pz, O"P"p {\"S"Í>p\"{ðpÍu>Í> ìðpu^"T"øpZVR"@¡X"êNppz, T"ø“Y"@¡p“u W"Bp\"QlQZu \"_"O"pz ìpS"SQX"pe"\"T"s^"pz, O"QS"sW"\"Z{`O"pS"pz,
_\"_\"Y"puBY"W"BpçmT"{\"ð"u^"RY"pS"ZO"pS"pz, _"w{Í>@¡p“u W"Bp\"QlQZpQo V"{`BpêO"pS"pz, drÄ"uO"ŸrT"QðpêS"z {S"{X"f"r@w¡OY" T"øR"pS"p\"ZNpW"tO" _\"uEF>pT"_"ZNpuS"
_\"_\"Y"puBY"pS"SQp{\"W"pê\"“b"Np X"s{˜¡T"øQpS"T"øY"puG"S"@¡ X"pY"pT"{O" dr\"p_"sQu\"pOX"@¡ “bXY"pOX"@¡ T"ø“Y"p{VR"_P" dr\"J>T"e"ðpp{Y" ìðpu^"G"BpQlQZ
ìðpu^"X"s˜¡S"p{W"QuðppuR\"êW"pBp-@s¡bY"pAY"Quðp qe"{\"R"pðpu^"_"z_"pqZS"p{W"Quðp ìðpu^"O"X"#T"{O"O"S"pWY"R"puW"pBpQuð" drW"tXY"p{“qŒO" @¡p“p{QE"uÍ>@¡ T"ZX"pN\"p{Q
ìðpu^"@¡p“p\"Y"\" _"wÍ>÷p{Q@¡O"wZê ðpu^"S"pX"@¡ T"ZX"T"sà^"S"pX"@¡ drE"O"sX"sAê "X"sAY"T"øpNppuT"p{_"O"E"ZNp ì{S"à«p{QE"O"sá¡T"pOX"@¡ BppY"e"rS"pX"@¡ _"{\"O"wS"pX"@¡
á¡T"{\"ð"u^"pOX"@¡ \Y"pÊ"á¡T" V"w`EF>ZrZ ðptSY"p{W"R" @¡p“p{W"R" @u¡\"“p{W"R" V"øÏ"p{W"R" ìS"SO"p{W"R" á¡T"{\"ð"u^"pOX"@¡ {S"àT"E"qZO" X"t“á¡T"
{S"àT"E"qZO"\Y"pÊ"T"ø{O"T"pü ìS"SO"O"uG"#T"sý" O"pªðpZX"pY"s˜¡á¡T"{\"ð"u^"pOX"@¡, BppY"e"r W"tO" \"p@o¡ T"w{P"\"r ðpZrZ âQY" W"uQSu " ^"[Lo>\">R" BppY"e"rS"pX"@¡
“pu@¡-\"uQ-_"X"rZ-ZX"pSO"B"êO" T"øNp\"pAY" O"sZrY"T"pQpuT"uO" BppY"e"rT"pQE"O"sÍ>Y"T"ø{O"T"pü, \"v@¡s NK>{_P"O" ìS"SO"p_"S"{_P"O" Ä"uO"ŸrT"{_P"O" _"\"êG"r\"{_P"O"á¡T"W"uQSu "
E"O"sá¡T"pOX"@¡, Qu`\Y"pÊ" Qu`pSO"Y"pê{X", G"r\"\Y"pÊ" G"r\"SO"Y"pê{X" á¡T"W"uQuS" E"O"sá¡T"pOX"@¡, {S"àT"E"qZO"_"\"ê\"pBpP"êT"ø{O"T"pQ@¡,
drQu\Y"p{QZX"pá¡T"pÍ>@¡p{W"X"SY"X"pS" E"@ø¡ð"‹ \"ZpW"Y"Y"s˜¡`_O"E"O"sÍ>Y"puT"uO", T"øQrT"\"Npê _"\"pêW"ZNpW"t{^"O" {\"Ä"p{QW"Bp\"çmT"pÍ>@¡T"ø{O"T"pQ@¡ ì@¡pZpüÍ>pb"ZpOX"@¡
drX"OT"øNp\"püÍ>X"`pX"Se"T"ø{O"T"pü ìÍ>á¡T"pOX"@¡ X"Se"pRY"pY"pu˜¡W"t\"Zp`püðpu^" \"v^Np\"X"Se"T"ø{O"T"pü W"t\"Zp`pü-ðpu^"á¡T"{\"ðpu^"pOX"@¡ ZX"p{QX"Se"T"ø{O"T"pü
ZX"p{Q{S"Î> ZX"p{QS"pX"@¡ á¡T"{\"ðpu^"pOX"@¡ dr“bX"rS"w{_"z`pOX"@¡ T"ZX"QY"p“pu b"X"p_"X"sç W"˜¡\"O_"“ W"˜¡pT"ZpR"_"{`^Nppu Quðp@¡p“p{R"T"O"u Qu`{u SçY"p{R"T"O"u
_"tY"ê\"zðpR\"G" ZC"s@¡s “{O"“@¡ “bX"NpW"ZO"ð"e"sC"npBpøG" dr`S"sX"QlT"p{_"O"E"ZNp _"rO"pT"O"u drZpX"E"Sç O\"Qpc"Y"p O\"OT"ø_"pQpO"o O\"OT"øZu NpY"p O\"OT"ørOY"P"|
O\"pz í{©ðY" O\"pz ìS"s_X"Zß"u\" O\"Qpc"Y"p {S"Y"O"uS" X"{ß"Y"pX"@u¡S" _"f"pT"øQ \"pY"sS"pX"@¡ E"uÍ>pT"øQ T"øpNpS"pX"@¡ R"pZNppT"øQ R"X"êS"pX"@¡ X"s{˜¡T"øQ
W"{˜¡S"pX"@¡á¡T"{\"ðpu^"v# X"Qoâ{Q {_P"O"uS", T"ZX"QY"p“sS"p, b"X"p_"X"sçuNp, W"˜¡\"O_"“uS", W"˜¡pT"ZpR"_"{`^NpsS"p, _"\"ê_\"p{X"S"p, _"\"êT"øuZ@u¡Np,
_"\"êO"p{O\"@¡Qu\"O"pT"øZu @u¡Np, _"\"êO"p{O\"@¡ ì_"sZW"ý"@u¡S", O"P"p O"OT"øZu NppT"øY"s˜¡pð"u^"QlX"êO"W"ý"@u¡S" ìO" ï\" T"øW"ý"S"ðpVQ\"pEY"uS", T"ø{O"{QS"z T"ø{O"b"Npz
V"s{«ðppuR"@u¡S" _"\"ê@¡X"ê@¡e"pê _"\"ê@¡X"ê@¡pZ{Y"e"p _"\"ê@¡X"ê_\"p{X"S"p _"\"ê@¡X"ê_"X"T"ê@¡u Np _"\"ê@¡X"êU¡“W"pu×e"p _"\"ê@¡X"êU¡“W"puG"{Y"e"p _"\"ê@¡X"êT"øZu @u¡Np _"\"ê@¡X"pu¨ê puR"@u¡S"
_"\"ê@¡X"êðps{«T"øQSu " _"\"ê@¡X"ê{_"{«T"øQSu " _"\"ê@¡X"ê{S"Îu>S" _"\"ê@¡X"ê_"p{b"Npp _"\"ê@¡X"ê{S"Î>W"Bp\"çmT"puT"p_"@u¡S" ìðpu^"G"r\"qS"#_"zAY" ìS"p{Q@¡p“rS"R"X"pêR"X"êçÍw
_\"uEF>Y"p í¨puR"@u¡S" O"OT"pE"@¡ @¡{T"“puT"p_"@u¡S" ZX"p\Y"{O"qZ˜¡ T"t\"êT"ø{_"«\Y"{O"qZ˜¡ ìS"SO"\"uQT"ø{O"T"püX"sAY"O"X" ìS"SO"BpsNpT"tNpuSê " _"\"êQpu^"QmZNu p O\"{‚"f"p{W"c"uS"
O\"{‚"f"pS"s_"pqZ{E"f"uS" O\"OT"ZX"pS"sBpø`T"pe"W"tO"uS" X"üpuBY"O"p{W"c"uS" drW"pZO"rZX"NpuS" àçpüðpu^"Qu\"O"puT"p{_"O"E"ZNpuS" X"X" _"\"pê_\"\"_P"p_"s {E"e"R"p {\"{E"e"R"p
O\"QlT"p_"@u¡S" drX"sAY"T"øpNpuS" T"øqu ZO"# _"S"o
O\"O_"z_X"w{O"T"t\"ê@¡z ðpY"S"pO"o _"X"sOP"pY" ìüO"S"z _\"\"Np"êdX"pu{E"O"z Quðp@¡p“p\"_P"pu{E"O"z {S"OY"S"v{X"{f"@¡@¡pXY"W"uQSu " {e"{\"R"z O\"OT"tG"pOX"@z¡ @¡X"ê
Y"P"pðp{˜¡ Y"P"pc"{Ê" Y"P"p\"vW"\"z 000@¡qZ^Y"u $
X"Qpc"p@¡pqZ{W"# {\"üp_"XV"[SR"{W"# Qu`_"XV"{SR"{W"Æ" O\"QrY"v# ìð"u^"G"S"v# O\"O_"\"ê@¡O"wOê \" @¡pZqY"O"wO\"püS"s_"SR"pS"T"t\"ê@¡z @¡pZ{Y"^Y"u E" $
ò{O" drZpC"\"uSçpAY"Y"{O"S"p @w¡O"X"ý"_"p $
T"øpO"#_"z@¡ÚT"B"üz _Y"pO"o T"ørOY"v X"pR"\"X"R\"Y"pu# $> $
24

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.