You are on page 1of 7

Anti-drugbeleid

Campus DHek

Inleiding

Onze school biedt op een hedendaagse en pedagogisch verantwoorde wijze aan jonge mensen
kwalitatief hoogstaand onderwijs aan in een veilige, gezonde omgeving die intellectueel
stimulerend en sociaal ondersteunend is. Wij leggen de nadruk op de totale vorming van de
jongere en we begeleiden jonge mensen bij het ontdekken van waarden en normen en het
verwerven van kennis, attitudes en vaardigheden. Het welzijn en welbevinden van de jongere
staan hierbij centraal.

Met een anti-drugbeleid willen wij ervoor zorgen dat wij deze opdracht zo goed mogelijk kunnen
uitvoeren. Drugs kunnen immers een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling en het
welzijn van de jongere en op de omgeving waarin hij/zij zich bevindt.
Onder drugs verstaan wij alle legale en illegale genotmiddelen alcohol, tabak, cannabis en
andere illegale drugs en psychoactieve medicatie.

Onze scholen maken deel uit van de werkgroep TAD van de Stad Landen. 22 juni 2015
ondertekenden de Stad Landen, alle secundaire scholen van Landen en de politie een
Veiligheidsprotocol.

Het anti-drugbeleid van onze school is uitgewerkt in drie pijlers:

Educatie & structurele maatregelen: leerlingen krijgen informatie over alcohol en


andere drugs, we staan stil bij hun attitudevorming en we oefenen sociale vaardigheden
in. Daarnaast is het onze constante zorg te werken aan een positief klas- en schoolklimaat
waarin het voor leerlingen en leerkrachten aangenaam is om te leven en te werken

Regelgeving: wij tekenen duidelijke regels en grenzen uit rond drugs en wij reageren
consequent wanneer de regels overschreden worden.

Begeleiding: sommige leerlingen hebben problemen door drugs of druggebruik. Zij


hebben nood aan extra hulp of begeleiding. In dat geval werken wij een
begeleidingsaanbod uit met aandacht en ruimte voor specifieke noden van de individuele
leerling.

De drie pijlers zijn belangrijk en complementair.


Anti-drugbeleid

Campus DHek Landen

Peiler regelgeving

Doelstelling
Regelgeving is noodzakelijk om het samenleven en samen leren op school mogelijk te maken.
Minimaal heeft regelgeving als functie veiligheid creren: ervoor zorgen dat alcohol en andere
drugs geen onveilige, ongezonde schoolomgeving creren.
Maar regelgeving werkt ook welzijnsbevorderend en heeft een preventief effect. Het geeft de
leerlingen aan wat kan en wat niet kan. Het duidt de grenzen aan om problemen ten gevolge van
drugs of druggebruik te voorkomen. Als leerlingen weten hoe er op een bepaald gedrag
gereageerd wordt, kan dit ontradend werken. Bovendien creert de school zo ook een normatief
kader dat de jongere ondersteuning biedt.

Regels:
Bezit, gebruik, onder invloed zijn, doorgeven en dealen van alcohol, medicatie, cannabis en
andere illegale drugs is verboden op het schooldomein en in de onmiddellijke buurt van de
school. Het is tevens verboden om tabak te roken op het schooldomein en in de onmiddellijke
buurt van de school. Ook aanstootgevend gedrag en materiaal, zoals namaak-plantjes, pijpjes
enz. zijn verboden. Afbeeldingen en/of opschriften op kledij, boekentas, agenda (alcohol, wiet,
joint, hennep, enz.) die verwijzen naar verslavende middelen zijn eveneens verboden.

Terminologie:
Bezit = een middel in zijn bezit hebben terwijl men zich in de school bevindt, bv: een fles
sterke drank op zak hebben.
Gebruik = binnen de schoolcontext een middel gebruiken bv. een joint roken in de
schooltoiletten.
Onder invloed zijn = het niet meer beheersen van, het verlies van controle over zijn daden,
bv. een leerling is, onder invloed van alcohol, niet in staat wakker te blijven.
Doorgeven = zonder winst verstrekken van middel(en), bv. een leerling geeft op de
speelplaats cannabis aan een medeleerling.
Dealen = met winst verstrekken van middel(en), bv. een leerling verkoopt cannabis aan een
medeleerling.


Richtlijnen
Als een leerkracht
regelovertredend gedrag waarneemt,
een verboden product aantreft,
vaststelt dat een leerling onder invloed is,
wordt de directeur of zijn/haar afgevaardigde onmiddellijk op de hoogte gebracht. In alle
gevallen is het steeds de directeur die de sanctie bepaalt. Ook bij vrijwillige melding wordt de
directeur steeds op de hoogte gebracht. Deze richtlijn geldt ook bij een binnenlandse en
buitenlandse uit-gwp.

Wat bij regelovertreding:
Bij regelovertreding worden er orde- of tuchtmaatregelen genomen.Anti-drugbeleid

Campus DHek Landen

Procedures bij het vaststellen van regelovertredingop school

bezit
gebruik
onder invloed zijn doorgeven
/dealen
tabak
nvt
strafstudie
nvt
nvt
alcohol
nmalig: alcohol ll wordt
ll wordt

wordt afgenomen verwijderd uit de verwijderd uit de
+ nota in de
les ouders
les ouders
agenda + brief
worden gevraagd worden gevraagd
aan de ouders
om ll te komen
om ll te komen
frequent:
halen +
halen +
strafstudie +
ordemaatregel
ordemaatregel
ouders worden
uitgenodigd voor
een gesprek
cannabis
kleine
onmiddellijk
onmiddellijk uit
onmiddellijk
hoeveelheid
preventieve
de les
preventieve
(tot 3 gr)
schorsing;
ouders
schorsing;
drugs in bewaring ouders
verwittigen
ouders
nemen en
verwittigen;
+ contract
verwittigen;
doorgeven aan de drugs in bewaring + tijdelijke
politie
politie
genomen en
uitsluiting
verwittigen en
+contract
overhandigd aan + verplichte
gegevens dealer
+ tijdelijke
de politie;
begeleiding
doorgeven;
uitsluiting
tuchtprocedure
drugs in bewaring
+ verplichte
die leidt tot
nemen en
begeleiding
definitieve
overhandigen aan

uitsluiting wordt
de politie;
grote
opgestart
tuchtprocedure
hoeveelheid
die leidt tot
(meer dan 3 g)
definitieve
onmiddellijk
uitsluiting wordt
preventieve
opgestart
schorsing;
ouders
verwittigen;
politie
verwittigen en
gegevens dealer
doorgeven;
drugs in bewaring
nemen en
overhandigen aan
de politie;
tuchtprocedure
die leidt tot
definitieve
uitsluiting wordt
opgestart

Anti-drugbeleid

Campus DHek Landen

andere
illegale drugs

vrijwillige
overhandiging:
drugs in bewaring
nemen en
doorgeven aan de
politie;
ouders
verwittigen
+contract
+ tijdelijke
uitsluiting
+ verplichte
begeleiding

onmiddellijk
preventieve
schorsing;
ouders
verwittigen;
drugs in bewaring
nemen en
overhandigen aan
de politie;
tuchtprocedure
die leidt tot
definitieve
uitsluiting wordt
opgestart

onmiddellijk uit
de les
ouders
verwittigen;
+ contract
+ tijdelijke
uitsluiting
+ verplichte
begeleiding

ndaagse extra-muros activiteitbezit
gebruik
tabak
nvt
strafstudie
alcohol
alcohol wordt
strafstudie
afgenomen + nota
in de agenda +
brief aan de
ouders
cannabis

Anti-drugbeleid

onder invloed zijn


nvt
bij dronkenschap:
1x: 1dag
uitsluiting
frequent: sanctie
in overleg met de
directeur
kleine
onmiddellijk
onmiddellijk
hoeveelheid
preventieve
preventieve
(tot 3 gr)
schorsing;
schorsing
drugs in bewaring ouders
ouders
nemen en
verwittigen;
verwittigen
doorgeven aan de drugs in bewaring drugs in bewaring
politie
nemen en
nemen en
ouders
overhandigen aan overhandigen aan
verwittigen
de politie;
de politie;
+contract
tuchtprocedure
tuchtprocedure
+ tijdelijke
die leidt tot
die leidt tot
uitsluiting
definitieve
definitieve
+ verplichte
uitsluiting wordt uitsluiting wordt
begeleiding
opgestart
opgestart

grote
hoeveelheid
(meer dan 3 g)
onmiddellijk
preventieve
schorsing;
ouders
verwittigen;
politie
verwittigen en
gegevens dealer
doorgeven
Campus DHek Landen

onmiddellijk
preventieve
schorsing;
ouders
verwittigen;
politie
verwittigen en
gegevens dealer
doorgeven;
drugs in bewaring
nemen en
overhanidgen aan
de politie;
tuchtprocedure
die leidt tot
definitieve
uitsluiting wordt
opgestart
doorgeven/dealen
nvt
nvt

onmiddellijk
preventieve
schorsing
ouders
verwittigen
politie
verwittigen en
gegevens dealer
doorgeven
drugs in bewaring
nemen en
overhandigen aan
de politie;
tuchtprocedure
die leidt tot
definitieve
uitsluiting wordt
opgestart

andere
illegale drugs

drugs in bewaring
nemen en
overhandigen aan
de politie;
tuchtprocedure
die leidt tot
definitieve
uitsluiting wordt
opgestart

vrijwillige
overhandiging:
drugs in bewaring
nemen en
doorgeven aan de
politie
ouders
verwittigen
+contract
+ tijdelijke
uitsluiting
+ verplichte
begeleiding

onmiddellijk
preventieve
schorsing
ouders
verwittigen
drugs in bewaring
nemen en
doorgeven aan de
politie;
tuchtprocedure
die leidt tot
definitieve
uitsluiting wordt
opgestart

onmiddellijk
preventieve
schorsing;
ouders
verwittigen
drugs in bewaring
nemen en
doorgeven aan de
politie;
tuchtprocedure
die leidt tot
definitieve
uitsluiting wordt
opgestart

onmiddellijk
preventieve
schorsing;
ouders
verwittigen;
politie
verwittigen en
gegevens dealer
doorgeven
drugs in bewaring
nemen en
doorgeven aan de
politie;
tuchtprocedure
die leidt tot
definitieve
uitsluiting wordt
opgestart

binnenlandse uit- gwpbezit
tabak
nvt

onder invloed zijn doorgeven/dealen


nvt
nvt

alcohol

nvt

nvt

ouders worden
verwittigd en
gevraagd om de
leerling te komen
halen
onmiddellijk
preventieve
schorsing

tuchtprocedure
die leidt tot
definitieve
uitsluiting wordt
opgestart

ouders worden
verwittigd en
gevraagd om de
leerling te komen
halen
onmiddellijk
preventieve
schorsing

politie
verwittigen en
gegevens dealer
doorgeven
drugs in bewaring
nemen en

cannabis

Anti-drugbeleid

gebruik
1x:strafstudie
frequent: sanctie
in overleg met de
directeur
1x:strafstudie
1x:strafstudie
frequent: sanctie frequent: sanctie
in overleg met de in overleg met de
directeur
directeur
kleine
drugs in bewaring
hoeveelheid
nemen en
(tot 3 gr)
doorgeven aan de
drugs in bewaring politie
nemen en

doorgeven aan de ouders worden
politie
verwittigd en

gevraagd om de
ouders worden
leerling te komen
verwittigd en
halen
gevraagd om de
onmiddellijk
leerling te komen preventieve
halen
schorsing


bij terugkeer op
tuchtprocedure

Campus DHek Landen

andere
illegale drugs

Anti-drugbeleid

school:
+contract
+ tijdelijke
uitsluiting
+ verplichte
begeleiding

grote
hoeveelheid
(meer dan 3 g)
drugs in bewaring
nemen en
doorgeven aan de
politie

ouders worden
verwittigd en
gevraagd om de
leerling te komen
halen

onmiddellijk
preventieve
schorsing
politie
verwittigen en
gegevens dealer
doorgeven
tuchtprocedure
die leidt tot
definitieve
uitsluiting wordt
opgestart
drugs in bewaring
nemen en
doorgeven aan de
politie
ouders worden
verwittigd en
gevraagd om de
leerling te komen
halen

bij terugkeer op
school:
+contract
+ tijdelijke
uitsluiting
+ verplichte
begeleiding

die leidt tot


definitieve
uitsluiting wordt
opgestart

indien er nog
drugs worden
aangetroffen:
drugs in bewaring
nemen en
doorgeven aan de
politie

doorgeven aan de
politie
tuchtprocedure
die leidt tot
definitieve
uitsluiting wordt
opgestart

drugs in bewaring
nemen en
doorgeven aan de
politie

ouders worden
verwittigd en
gevraagd om de
leerling te komen
halen
onmiddellijk
preventieve
schorsing

tuchtprocedure
die leidt tot
definitieve
uitsluiting wordt
opgestart

ouders worden
verwittigd en
gevraagd om de
leerling te komen
halen
onmiddellijk
preventieve
schorsing

tuchtprocedure
die leidt tot
definitieve
uitsluiting wordt
opgestart

indien er nog
drugs worden
aangetroffen:
drugs in bewaring
nemen en
doorgeven aan de

ouders worden
verwittigd en
gevraagd om de
leerling te komen
halen
onmiddellijk
preventieve
schorsing

politie
verwittigen en
gegevens dealer
doorgeven
drugs in bewaring
nemen en
doorgeven aan de
politie
tuchtprocedure
die leidt tot
definitieve
uitsluiting wordt

Campus DHek Landen

politie
buitenlandse uit - gwp

bezit
tabak
nvt

alcohol

bij terugkeer op
school:
1x:strafstudie
frequent: sanctie
in overleg met de
directeur

gebruik
bij terugkeer op
school:
1x:strafstudie
frequent: sanctie
in overleg met de
directeur
bij terugkeer op
school:
1x:strafstudie
frequent: sanctie
in overleg met de
directeur

opgestart

onder invloed zijn doorgeven/dealen


nvt
nvt

bij terugkeer op
school:
bij dronkenschap:
1x: 1dag
uitsluiting
frequent: sanctie
in overleg met de
directeur
bij terugkeer op
school:
onmiddellijk
preventieve
schorsing

tuchtprocedure
die leidt tot
definitieve
uitsluiting wordt
opgestart

nvt

cannabis en bij terugkeer op


bij terugkeer op
bij terugkeer op
andere
school:
school:
school:
illegale drugs onmiddellijk
onmiddellijk
onmiddellijk
preventieve
preventieve
preventieve
schorsing
schorsing
schorsingtuchtprocedure
tuchtprocedure
tuchtprocedure
die leidt tot
die leidt tot
die leidt tot
definitieve
definitieve
definitieve
uitsluiting wordt uitsluiting wordt
uitsluiting wordt
opgestart
opgestart
opgestart

Procedure bij het vermoeden van regelovertreding

Optreden bij vermoeden van druggebruik is belangrijk: wanneer aan de leerling
gecommuniceerd wordt dat zijn gedrag opgemerkt is, kan dit ontradend werken. Bovendien kan
de melding (en zeker herhaaldelijke meldingen) van een vermoeden zorgen voor een striktere
follow-up van de leerling, zodat mogelijke problemen ook sneller zichtbaar worden.

Wanneer een personeelslid vermoedt dat een leerling de schoolregels mbt drugs overtreedt,
meldt hij/zij dit aan de directeur. De directeur zal in dat geval een gesprek hebben met de
leerling.

Bij een melding van vermoeden worden de ouders steeds genformeerd in een gesprek met de
directeur. Aan de ouders wordt voorgesteld hun kind regelmatig te laten testen en de uitslag van
deze test te communiceren met de school.

Procedure bij het vermoeden van druggebruik buiten de school met vermoeden van
impact op het functioneren op school en op de studieresultaten:

Idem procedure bij vermoeden van regelovertreding.

Anti-drugbeleid

Campus DHek Landen