You are on page 1of 1

2 Kultur Lørdag den 27.

februar 2010

Kunst&kultur UGEN DER KOMMER

Den Lille den berømte trio The Poli-


ce, tager på turné som so-
Af med hovederne!
Havfrue i Tivoli list igen. Indtil videre er N Filmens gale legebarn, Tim Den snurrige fortælling, 88-årige gyserveteran Chri-
Vikariat: Den populære der annonceret fem kon- Burton, har været i lag med en der er blevet taget til indtægt stopher Lee som den skræk-
skulptur er til verdensud- certer i USA og Canada. af børnelitteraturens særeste for både surrealisme og lsd- indjagende Jabberwock.
stillingen i Kina, men der- Turneen indledes i juni i klassikere. trips, er forsøgt filmatiseret
for skal turisterne ikke Vancouver. Billboard skri- mange gange allerede, første Gys og romantik
undvære havfruen, skriver ver, at billetter til yderlige- gang så tidligt som i 1903. Amerikaneren Tim Burton (f.
Berlingske.dk. Når Køben- re en række shows vil blive Men den på alle måder krøl- 1958) står takket være film
havns Tivoli den 15. april sat til salg. Billboard skri- lede, visionære Tim Burtons som ”Beetlejuice”, de to før-
åbner for sin 168. sæson, ver også, at Sting kommer bud, der på torsdag når de ste ”Batman”-film i den for-
vil forlystelseshavens gæ- til at optræde sammen danske biografer, er det mest rige serie, ”Edward Scissor-
ster kunne se en tvilling til med et stort symfoniorke- JAKOB LEVINSEN ambitiøse – og dyre – forsøg hands”, ”Ed Wood”, ”Sleepy
havfruen på Langelinje. ster, Royal Philharmonic jakob.levinsen@jp.dk til dato med en kombination Hollow” og senest den fine
Tvillingesøsteren bor til Concert Orchestra. Hoved- af skuespillere og højtekno- filmatisering af Stephen
daglig hos efterkommere personen og orkesteret En 12-årig pige ser en kanin logisk 3D-animation. Sondheims splattermusical
af den billedhugger, der i samt et rockband vil bl.a. løbe forbi – den er iført vest Endda kombinerer den ele- ”Sweeney Todd” som et af de
1913 støbte skulpturen. spille en række Police-klas- Viggo Sommer skal på sin første og lommeur – og følger efter menter fra ”Alice” (der i den mest originale og uregerlige
Han hed Edvard Eriksen, sikere, f.eks. ”Roxanne” og soloturné. Arkivfoto: Ulrich Borch den ned i et hul. Så er en af seneste danske oversættelse talenter i vor tids filmkunst –
og han udførte skulpturen ”Every Breath You Take”. verdenslitteraturens popu- hedder ”Alice i Undreland”) med forkærlighed for et
efter bestilling fra tidens Dertil kommer Stings solo- mers karriere og indehol- læreste, særeste og mest kult- og den seks år senere og end- grænseland mellem gys,
stor mæcen, bryggeren klassikere. Sting var senest der klassikere fra De Nat- dyrkede børnebogsklassikere nu mere forunderlige fort- eventyr og romantik. Få an-
Carl Jacobsen, der på den- aktuel med albummet ”If tergales repertoire i nyar- i gang, den engelske mate- sættelse ”Bag spejlet”. Det dre af dagens instruktører vil-
ne måde ønskede at hylde On A Winter’s Night”, der rangerede versioner, en matiker Lewis Carrolls ”Alice betyder blandt andet, at man le virke lige så oplagte til at
danserinden Ellen Price. I lød mere af folkemusik række nye sange og mange i Eventyrland” fra 1865. vil kunne opleve den snart filmatisere Lewis Carroll.
forbindelse med verdens- end rock and roll. I USA er af de historier, som er op- Som mange af Burtons tid-
udstillingen i Shanghai pladen blevet en pæn suc- stået undervejs. Sommer er ligere film har ”Alice i Even-
bliver skulpturen placeret i ces med et salg på mere foruden fra De Nattergale tyrland” hans kæreste, Hele-
den danske pavillon som end en halv mio. styk. schol kendt fra bl.a. ”The Juleka- na Bonham-Carter, og super-
et led i eventyrfortællin- lender” og ”CWC Canal stjernen Johnny Depp i frem-
gen om Danmark. Billedkunstner Wild Card”. JP trædende roller
henholdsvis den halshug-
som

Ingmann-fore- støtter Kurt W. Stones udgiver ningsglade røde dronning


Portræt: Den 58-årige auto- (»Af med hovederne!«) og
stilling i Tivoli didakte kunstner Mark ukendte numre den gale hattemager, mens
Musikforestilling: Efter fore- Brein har skabt et portræt Rytmisk: Midt i maj ud- Alice selv spilles af den unge
stillingen om Four Jacks af tegneren Kurt Wester- kommer et af alle tiders canadier Mia Wasikowska,
vender Tivoli tilbage med gaard med en bombe i tur- mest berømte Rolling Sto- og Carrolls univers af alter-
en ny musikforestilling – banen. Det er for at slå et nes-album i indtil flere re- native teselskaber, levende
denne gang om Grethe og slag for ytringsfriheden, mastererede udgaver. Det skakspil og meget andet be-
Jørgen Ingmann. Historien som er truet, og for at støt- drejer sig om dobbelt-lp’en folkes af navne som Anne
handler om Grethe Ing- te Morgenavisen Jyllands- ”Exile On Main Street”, Hathaway, Alan Rickman
mann, arbejderpigen med Postens medarbejder, siger der udkom i 1972. Den var som vandpiberygende tu-
den karakteristiske stem- kunstneren. Maleriet med i sin tid en kommerciel sindben og Stephen Fry som
me, og hendes møde med titlen ”Ytringsfrihed Kurt succes og betragtes som et storsmilende filurkat. Den
Jørgen Ingmann, den alle- Westergaard” er udstillet af gruppens mest vellykke- fortravlede hvide kanin
rede kendte og veletablere- på Galleri Draupner i de album. Det blev allere- fremstilles af Michael Sheen,
de jazzguitarist fra middel- Skanderborg, der i fjor de i fjor annonceret, at der som ellers navnlig er kendt
klassen. Jesper Malmose, præsenterede en række af ville udkomme en deluxe- for at spille Tony Blair.
som var den ene af forfat- Kurt Westergaards egne udgave af albummet. Nu
terne til forestillingen om tegninger. JP skriver musikmagasinet Biografer boykotter filmen
Four Jacks, har skrevet fo- Rolling Stone, at genudgi- I flere lande har filmen givet
restillingen om Grethe og
Jørgen Ingmann. Trine
Viggo Sommer velsen vil indeholde 10
»aldrig hørt før«-numre.
anledning til betydelig kon-
trovers. Ikke på grund af ind-
Pallesen har den altdomi- med soloshow En såkaldt superdeluxe- holdet, men fordi Disney har
nerende rolle som Grethe Turné: En musikalsk sit- udgave af ”Exile On Main insisteret på at udsende den
Ingmann, og i rollen som down comedy på jysk. Så- Street” vil komme til at by- hurtigere på dvd end vanligt,
Jørgen Ingmann ses Tom dan præsenteres Viggo de på en dokumentarfilm, hvad der har ført til boykot
Jensen. Forestillingen ak- Sommers soloshow, som ”Stones In Exile”. Den er fra blandt andet store en-
kompagneres af Tivolis Big kommer landet rundt i for- instrueret af Stephen Kijak gelske biografkæder, der føler
Band under ledelse af Pe- året. Titlen er ”Hva’ ska’ og skulle give indsigt i ind- sig truet på indtjeningen.
der Kragerup samt guitari- det egentlig til for?”, og spilningen af det berømte
sterne Jacob Fischer og Sø- det er hans første regulære album. Det er dog også ”Alice i Eventyrland” har dansk premiere
ren Sebber Larsen og isce- soloshow. Det tager ud- muligt at nøjes med en re- den 4. marts.
nesættes af Ina-Miriam Ro- gangspunkt i Viggo Som- masteret udgave af det op-
senbaum. ”Et solstrejf i rindelige album
en vandpyt” byder på fra 1972. schol Helena Bonham Carter som dronning. Foto: Buena Vista Sony Pictures
en række af Grethe
og Jørgens
mange po-
pulære hits, ANBEFALING
blandt an-
dre ”Apa-
che”,
”Slentre
gennem
En udsøgt sans
regn”, ”Dan-
sevise”, ”Som-
mervind”, ”Sø-
de Mamma” og
for detaljer
”Sol, sol, kom
igen”. ”Et solstrejf i Har man brug for at slappe lidt af oven på livets alvor,
en vandpyt” har pre- anbefaler skuespillerinden Karen-Lise Mynster tv-
miere i Glassalen den serien ”Mad Men” på TV 3 Puls.
16. april og spiller frem
til den 8. maj. JP »Det er en begavet serie om tilværelsens ulidelige let-
hed på et reklamebureau, hvor man bliver suget ind i
de enkelte personers historie. Hvor alle har lig i lasten,
Sting på som de aldrig taler om, end ikke til deres nærmeste,
udvidet turné og hvordan det hævner sig, når man hele tiden lader,
som om man har fuldstændig tjek på tilværelsen. Det
Koncerter: Sting, den for-
er meget underholdende og meget let at identificere
henværende frontfigur i
sig med, og så er det udført med en udsøgt sans for
detaljer, og skuespillerne er helt i top.«
Kultur
Redaktion: Jakob Lambertsen, Finn Smed Salholdt, Knud Enevoldsen Kulturredaktør: Flemming Rose
Layout: Trine Münster-Swendsen Kontakt: e-mail: kultur@jp.dk – telefon 8738 3838