You are on page 1of 29

Analiza finansowa banku

SPIS TREŚCI:
1. Wstęp:..................................................................................................................2
2.Bilans.....................................................................................................................4
W bilansie banku zestawia się:..............................................................................4
2.1. Aktywa.................................................................................................................................................................4
2.2. Pasywa..................................................................................................................................................................6

3. Rachunek zysków i strat....................................................................................7
4. Wynik finansowy i jego podział.......................................................................14
5. Wstępna analiza sprawozdań finansowych....................................................17
6. Analiza wskaźnikowa.......................................................................................19
6.1. Analiza rentowności............................................................................................................................................19
6.1.1. Wskaźniki rentowności................................................................................................................................19

BIBLIOGRAFIA:.................................................................................................28
ZŁĄCZNIKI:........................................................................................................28

co w krańcowym przypadku może doprowadzić do bankructwa. Wstęp: Podstawowym celem działalności banku komercyjnego jest wzrost jego wartości O stopniu realizacji tego celu bank będący spółką akcyjną uzyskuje informacje z notowań akcji na giełdzie. Bank znajdujący się w złej sytuacji finansowej traci pozycję na rynku usług bankowych i rynkach finansowych.użytkowania kapitału obcego . a także uzyskania aprobaty właścicieli banku i środowiska bankowego.syntetyczne sprawozdania finansowe banków: . Z tego tez względu wszystkie podmioty zaangażowane kapitałowo w banku (właściciele. c) zakładany rozwój działalności banku. ma ułatwione warunki pozyskiwania kapitału z zewnątrz i zabezpieczania się przed ryzykiem finansowym. Bank znajdując się w dobrej sytuacji finansowej przyciąga klientów. d) wzrost udziałów właścicieli (akcjonariuszy) poprzez maksymalizacje wartości wniesionego kapitału. . Oznacza to. Wpływ na cenę akcji mają oczywiście osiągnięte wynik finansowe i poziom ryzyka podejmowanego przez bank. Przy takim zapotrzebowaniu na informacje o działalności banku celem analizy finansowej powinno być rozpoznanie: . .ogólnych kosztów funkcjonowania banku.niedociągnięć w dotychczasowej działalności: . wartościowych o cenach . wierzyciele i deponenci) są zainteresowane okresowymi ocenami położenia finansowego banku. która mogłaby zagwarantować: a) pokrycie kosztów: . że bank powinien osiągnąć dochody z działalności w takiej wysokości. Wynikami oceny są również zainteresowani zarząd i potencjalni inwestorzy: . Źródłem informacji dla analizy są przede wszystkim: .szans rozwojowych w przyszłości.wynagrodzeń zatrudnionego personelu.zarząd: w celu kontroli skuteczności swojego działania. Wynikający z planów strategicznych lub potrzeb sprostania konkurencji.prospekty emisyjne oraz informacje z rynku papierów akcji i papierów dłużnych emitowanych przez bank.inwestorzy: dla racjonalnego wyboru sposobu i miejsca ulokowania kapitału. b) satysfakcjonującą właścicieli banku (akcjonariuszy) wielkość zysku od zainwestowanego kapitału: stabilną bazę kapitałową banku dzięki dostatecznej absorpcji bieżących strat.1.pozycji rynkowej banku: .

zwykle na dzień sprzedaży banku. Zestaw potrzebnych w zarządzaniu bankiem informacji wynika głównie z danych księgowych. że księgowość jest nakierowana także na potrzeby sprawozdawczości. Oznacza to. aby wyeliminować przypadkowe i sezonowe wahania wskaźników przyjętych jako kryterium oceny.w czasie. Częstotliwość analizy jest na ogół uwarunkowana kalendarzem sporządzania okresowych sprawozdań. odpowiednio do potrzeb w zakresie analizy.rankingi banków przygotowane przez różne instytucje. Księgi rachunkowe zamyka się: .strukturę kapitałowa: w aspekcie. Wskazana jest większa częstotliwość w okresach niekorzystnych zmian w otoczeniu banku. Rezultaty prac księgowych i kalkulacyjnych nie mogą ograniczać się do pokazania stanów i wyników. jego wysokość i źródła (szczególnie w aspekcie gwarantowania stabilności zysku): . 2) poszukiwanie przyczyn wyników porównań .na dzień kończący rok obrotowy (w banku jest to rok kalendarzowy). dotyczących działalności operacyjnej prowadzonej przez bank.płynność finansowa. . Sprawozdawczość to zestaw informacji sporządzony dla określonego odbiorcy. . czy gwarantuje warunki zachowania ciągłości działania i wypłacalności banku. Taka rola księgowości oznacza. Metody badania przydatne do realizacji sformułowanych celów analizy to: 1) porównania: . zaobserwowanej chwiejności wyników i destabilizacji finansowej banku.zysk. w których dochodzi do określenia odchyleń taktycznych osiągnięć od oczekiwanych. innych banków umożliwiające o zbliżonych weryfikacje cechach. - normami ostrożnościowymi. 45 Ustawy o rachunkowości ustala. Art. które stanowią podstawę oceny zachowania wymaganych warunków bezpieczeństwa działania banku. że sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych lub na inny dzień bilansowy. Rozumianą jako zdolność do natychmiastowego wywiązywania się z wymagalnych płatności: . które pozwalają na ustalenie stałych zmian zachodzących - przestrzenne. Powinny stanowić podstawę do zarządzania bankiem.wymaga ono znajomości zależności przyczynowoskutkowych miedzy zjawiskami: dzięki temu można ustalić wpływ czynników na stwierdzone odchylenie badanej wielkości od bazy porównawczej. Okres poddawany badaniom powinien być dostatecznie długi.. że jej celem jest sprawozdawczość. osiągnięć w sektorze bankowym.na dzień zakończenia działalności . Przedmiotem analizy należy uczynić: . zakończenia likwidacji . rozumianego jako proces podejmowania decyzji finansowych. oceny procesów minionych oraz projektowania decyzji.z planem. ocen lub przez wielkości w pryzmat średnich banku.

Gotówka obejmuje środki pieniężne w kasie i na rachunkach w banku centralnym (rachunki bieżące i rezerwy obowiązkowe). . natomiast informacja dodatkowa banków sporządzona jest w zakresie określonym przez Prezesa NBP. łącznie z depozytami w innych bankach. Bilans banku jest zestawieniem źródeł funduszy i kierunków ich przeznaczenia na dany moment.rachunku zysków i strat. .w pasywach: fundusze gromadzone z różnych źródeł. W ocenie zmian zachodzących w działalności banku stosuje się najczęściej średnie wartości bilansowe. pełnią funkcje rezerw płynności. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do dyskontowania w banku centralnym są to papiery . Sprawozdanie finansowe składa się z: . Pozostałe pozycje tej grupy. Bilans. .Bilans W bilansie banku zestawia się: .bilansu. 2. Aktywa W bilansie banku aktywa są zestawiane według ich płynności: od najbardziej płynnych do trwałych – najmniej płynnych).informacji dodatkowej. . Są one traktowane jako rezerwy podstawowe płynności. W bilansie znajdują odzwierciedlenie skutki finansowe decyzji podjętych w okresie sprawozdawczym. rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych sporządza się na formularzach wprowadzonych ustawą.sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności banku w roku obrotowym. W niektórych krajach zachodnich traktuje się gotówkę jako zasoby niezbędne do obsługi codziennych operacji. Sprawozdanie finansowe za te okresy sporządza się nie później niż w ciągu trzech miesięcy od podanej wyżej daty. Dla poprawności analizy i prawidłowości interpretacji wyników niezbędna jest znajomość pozycji bilansu. Ujawniają się one w zmianach stanów poszczególnych pozycji i w sumie bilansowej. które nie mogą podlegać znacznemu zmniejszeniu i wobec tego gotówka nie jest uważana za element rezerwy płynności. Na ogol są to jednak aktywa niedochodowe lub niskodochodowe i banki starają się utrzymywać ich stany na możliwie najniższym poziomie.w aktywach: zasoby majątkowe banku według ich form podstawowych: . wywołanych przypadkowym ukształtowaniem się pozycji bilansowych lub świadomym ich upiększaniem.na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej. 2. Pozwala to na uniknięcie błędnych opinii.1. postawienia w stan likwidacji lub upadłości. Dlatego ocena banku nie może opierać się wyłącznie na danych liczbowych wykazanych na koniec okresu sprawozdawczego.lub postępowania upadłościowego.

Mogą być krótkoterminowe. .okresów pozostałych do terminów zapadalności (w odpowiednich przedziałach czasowych). Analiza jakości portfela kredytowego nie może się opierać tylko na udostępnionych informacjach liczbowych. Pogłębione badania. które mogą stanowić zastaw pod oprocentowany kredyt w banku centralnym. powinny dotyczyć wielkości i struktury portfela kredytowego. . Wartości niematerialne i prawne są .akcje i udziały w innych podmiotach o stałej kwocie dochodu. . W ocenie struktury są stosowane rożne kryteria segmentacji portfela kredytowego. W ocenie płynności banku analityk musi sięgnąć do bardziej szczegółowej informacji. Przed sformułowaniem opinii analityk powinien zapoznać się z założeniami polityki kredytowej banku. np. ale także największe ryzyko. Zmiany w wielkości portfela kredytowego można oceniać z punktu widzenia kwot kredytów udostępnionych kredytobiorcom. które mogą być traktowane jako rezerwy płynności tzw.rodzajów kredytów: . Kwota kredytów jest pomniejszana o rezerwy celowe na straty. Drugiej linii. z tytułu pożyczek udzielonych w tzw. możliwą do odzyskania w umownym terminie. rozpoznać praktyczne metody jej realizacji oraz mieć dostateczną znajomość zewnętrznych warunków funkcjonowania banku.akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych.akcje i udziały w jednostkach zależnych.akcje.inne należności od instytucji kredytowych. . według: .sektorów gospodarki.o odroczone koszty poniesione przy powstawaniu lub . Należności od klientów i sektora budżetowego obejmują kredyty i pożyczki dla podmiotów niefinansowych oraz kredyty udzielone przez banki jednostkom budżetowym.środki na rachunkach bieżących w bankach krajowych i zagranicznych. .wartościowe szybko zbywalne. Lokaty międzybankowe na krajowym rynku pieniężnym są formą zagospodarowania nadwyżki płynności banku. weksle do redyskonta oraz długoterminowe obligacje skarbowe. Należności od instytucji finansowych. Nie powinien traktować jako rezerwy płynności lokat o dłuższych terminach zapadalności. począwszy od Jednodniowych.lokaty środków w bankach krajowych i zagranicznych. Za rezerwę płynności może uznać tylko krótkoterminową lokatę w innym banku. zalicza się do nich weksle skarbowe. Inwestycje kapitałowe stanowią na ogól znaczącą grupę aktywów dochodowych. W większości banków kredyty stanowią główną pozycję aktywów. w których działają kredytobiorcy. Różnica między ustaloną na tej podstawie kwotą w momencie udzielenia kredytu a stanem należności kredytowych na koniec badanego okresu sprawozdawczego może stanowić podstawę do wnioskowania o przebiegu spłat kredytów. Ta grupa aktywów obejmuje: . np. . W tej grupie aktywów wykazywane są także należności z tytułu leasingu. W wyniku tego otrzymuje się wartość kredytów netto. udziały i inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu. linii kredytowej. i terminowe w granicach 360 dni. prowadzone w celu oceny zmian zachodzących w działalności banku. przynoszącą zwykle najwyższe dochody. Do tej grupy aktywów zalicza się: .

terminów i stopnia ich koncentracji.inne kredyty refinansowe. W bilansie wykazuje się wartość netto majątku trwałego. Zobowiązania wobec klientów i sektora budżetowego stanowią dominującą grupę pasywów banku. które nie mogą być wycofane przed zadeklarowanym terminem. W bilansie są przedstawione według typów depozytów. Są to aktywa niepłynne. Majątek trwały w banku traktuje się jak aktywa nieprzynoszące bezpośrednio dochodów. Pasywa Pasywa są zestawiane w bilansie banku według ich stabilności. Nie mają wartości rynkowej. 2. Dlatego w analizach sumę aktywów pomniejsza się o kwotę tej pozycji w bilansie banku. Zobowiązania podporządkowane obejmują długoterminowe pożyczki.banków komercyjnych z tytułu przejętych lokat (są to lokaty krótkoterminowe z ustalonym terminem wymagalności. gwarantujących funkcjonowanie banku Zobowiązania wobec banku centralnego obejmują formy finansowania banku przez: .dyskonto rządowych papierów wartościowych: . a także do oceny stopnia ryzyka podjętego w działalności depozytowej. zwłaszcza. poczynając od najbardziej „pulsujących" zobowiązań. trudne do zbycia ze względu na specjalistyczny charakter. Dopiero taka szczegółowość informacji może być podstawą do oceny stabilności bazy depozytowej banku. Są to informacje niedostatecznie szczegółowe do oceny polityki depozytowej banku i jej adekwatności z polityką inwestowania kapitału. Dlatego wskazane jest sięganie do bardziej szczegółowych informacji.kredyt lombardowy. że bank przeżywa trudności finansowe lub dynamicznie rozwija akcję kredytowa. Rzeczowy majątek trwały obejmuje urządzenia trwałe i wyposażenie warunkujące działalność banku. . W tym celu konieczne jest rozbicie depozytów według źródeł.2.kredytów międzynarodowych agencji. Dlatego też zobowiązania . Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych dotyczą wyemitowanych przez bank własnych obligacji i innych papierów wartościowych dla pozyskania długoterminowego kapitału obcego. znaczny wzrost lokat przejętych od innych banków w okresie sprawozdawczym może być wskazówką dla analityka.redyskonto weksli handlowych: . . przeznaczonych na finansowanie rozwojowych programów gospodarczych.przejęciu banku. . że roszczenia pożyczkodawców są w przypadkach upadłości lub likwidacji banku dopiero po zaspokojeniu roszczeń deponentów i innych wierzycieli. Uznaje się je za stabilne źródło finansowania banku. Analogiczne efekty można osiągnąć poprzez rewaloryzację lub sprzedaż obiektów majątku. Zobowiązania wobec innych instytucji finansowych dotyczą. do najbardziej stabilnych. Analityk powinien wówczas brać pod uwagę możliwość manipulowania wielkością amortyzacji w celu uzyskania pożądanej zmiany wyniku finansowego.

rezerwy na ogólne ryzyko bankowe wynikające z potencjalnego zagrożenia kredytów. dotyczą. tworzony z wewnętrznych źródeł. Obowiązująca konstrukcja rachunku zysków i strat pozwala na ustalenie wyników finansowych w podstawowych sterach działania banku. b) kapitał zapasowy pozyskany: . Na ogół niepodzielony wynik traktuje się w analizach jako element kapitału podstawowego. Fundusz własny podstawowy jest w bilansie prezentowany w następujących pozycjach: a) kapitał podstawowy pomniejszony o zadeklarowane.są to zyski lub straty z poprzednich okresów sprawozdawczych po zweryfikowaniu przez audytorów i uwzględnieniu wszystkich płatności. . Ten kapitał. Jej poziom wynika ze statystycznie ustalonego prawdopodobieństwa wystąpienia strat kredytowych i dlatego zaliczana jest do kapitału własnego uzupełniającego. Rachunek zysków i strat jest uzupełnieniem informacji ujętych w bilansie. Wynik finansowy netto roku bieżącego. bowiem strumieni przychodów. Taki układ rachunku znacznie ułatwia czynności analityczne. pozwalającym na rozpoznanie wzajemnej zależności między zasobami a wynikami finansowymi banku. kosztów. banków krajowych i zagranicznych.z tworzonej ustawowo lub zgodnie ze statutem banku rezerwy z zysku (zysk zatrzymany). .ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio).podporządkowane są często traktowane jako kapitał banku. a nie wniesione wkłady. Dane liczbowe są prezentowane w rachunku narastającym. Uzupełnia on kapitał podstawowy (akcyjny). Wykazywane są w rozbiciu: a) podmiotowym: . Rezerwa ogólna na straty kredytowe nie wiąże się z konkretnymi nieściągalnymi kredytami. Ocena kondycji finansowej banku musi się opierać na analizie obu sprawozdań. .funduszu udziałowego: w bankach spółdzielczych. bowiem głównym źródłem dochodów banku. Odsetki są.od instytucji finansowych: NBP. .kapitału akcyjnego: w bankach utworzonych w formie spółki akcyjnej. . Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych . Jest to wynik finansowy osiągnięty w roku sprawozdawczym.funduszu statutowego: w bankach państwowych. Kapitał rezerwowy stanowią: . Pierwszą pozycję rachunku stanowią przychody z tytułu odsetek. zysków i strat. Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat jest sprawozdaniem z osiągniętych dochodów w okresie obrachunkowym.rezerwy rewaluacyjne wynikające z przeszacowania aktywów do aktualnej wartości rynkowej. kapitał podstawowy przyjmuje formę: . międzynarodowych organizacji finansowych. obliczony w rachunku zysków i strat. Kapitał ten nie może być obciążony żadnymi roszczeniami wierzycieli. pełni funkcje amortyzatora skutków finansowych niepowodzeń banku. 3. nic zweryfikowany przez audytora zewnętrznego i przed podziałem.

spowodowany przede wszystkim znacznym rozszerzeniem oferty usług. Składają się na nie koszty finansowania działalności banku przez instytucje finansowe. dłużnych papierów wartościowych. gdyż w przyszłości może to spowodować trudności finansowe.od papierów wartościowych (o stałej i zmiennej kwocie dochodu).. papierów wartościowych lub instrumentów finansowych. Odsetki od kredytów są obliczane za okres sprawozdawczy na zasadzie memoriałowej. b) przedmiotowym: . Kwoty płaconych prowizji stanowią zwykle niewielki ułamek prowizji pobranych. Wynik z tytułu prowizji jest na ogół dodatni. gdyż ta forma lokowania kapitału jest mniej ryzykowna od lokowania w portfel kredytowy. koszty utrzymywania bazy depozytowej. jeśli występują znaczne rozbieżności między przychodami należnymi a faktycznymi.od klientów i sektora budżetowego. udziałów i innych papierów wartościowych są to wpływy z zainwestowanego kapitału banku w innych podmiotach: . a nie faktyczny.. a także koszty pozyskania kapitału poprzez emisje zbywalnych. Jest to zrealizowana marża z zawartych transakcji na rzecz klienta oraz saldo otrzymanych i zapłaconych premii.jednostkach zależnych: . Analityk musi sobie z tego zdawać sprawę i odpowiednio ukierunkować pogłębione badania. Koszty odsetkowe stanowią odsetki należne wierzycielom i deponentom. rentowności produktów bankowych oraz przygotowania podstaw zmian w polityce pozyskiwania i inwestowania kapitału.jednostkach stowarzyszonych: . Przychody z akcji. . Prezentacja przychodów i kosztów. Jednak łączne traktowanie w analizie kwoty odsetek od kredytów i inwestycji dla określenia marży odsetkowej może powodować błędne decyzje cenowe banku w działalności kredytowej. Stanowią przychód należny. . Wynik na operacjach finansowych obejmuje rezultaty udziału banku w operacjach na rynkach finansowych. osób fizycznych. budżetu państwa oraz budżetów terenowych.odsetkowych w rachunku zysków i strat nie jest przydatna do ocen. W celu przygotowania tego rodzaju decyzji powinny być analizowane koszty odsetkowe i dochody odsetkowe odrębne dla poszczególnych typów operacji aktywnych i pasywnych.od instytucji finansowych.innych jednostkach finansowych i niefinansowych. Przychody odsetkowe z inwestycji w warunkach rozwiniętego wtórnego rynku papierów wartościowych mogą być w bankach dość znaczne. Są ujmowane w rachunku zysków i strat w rozbiciu podmiotowym: .od klientów i sektora budżetowego: przedsiębiorstw. W ostatnich latach notowany jest szybki wzrost prowizji pobranych. Na ogól koszty odsetkowe mają największy udział w łącznej kwocie kosztów wnoszonych przez bank. Przychody z odsetek obejmują odsetki od kredytów i odsetki od zainwestowanego kapitału w papiery wartościowe.

Inne straty nadzwyczajne. łącznie z pozostałymi kosztami administracyjnymi i operacyjnymi. . .kosztów przekazania lub przychodów otrzymanych darowizn itp. spowodowane zasadniczymi zmianami w strukturze organizacyjnej banku.po przekwalifikowaniu należności do grupy o niższym ryzyku: . Wynik na działalności operacyjnej jest korygowany o różnicę między dokonanymi odpisami na rezerwy.spisanych w koszty lub odzyskanych należności nieściągalnych. a wiec: . Do zysków nadzwyczajnych zalicza się: . Wynik na operacjach nadzwyczajnych jest ustalany jako saldo między zyskami i stratami nadzwyczajnymi. Koszty działania i amortyzacja stanowią koszty ogólne funkcjonowania banku. Nadwyżka rozwiązanych rezerw powiększa zysk z działalności operacyjnej. Stanowi podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym i obciążenia . .nakładów inwestycyjnych bez efektu gospodarczego: . Wynik finansowy brutto jest to wynik finansowy na działalności operacyjnej skorygowany o straty i zyski nadzwyczajne. . Zmniejszenia wprowadza się sukcesywnie: . np. na które były utworzone: .straty wywołane postępowaniem układowym lub naprawczym. Do strat nadzwyczajnych zalicza się: .w wyniku wzrostu rynkowej wartości majątku finansowego. powstałe z tytułu niepowtarzalnych zdarzeń.ujemnych i dodatnich różnic kursowych z operacji wymiany: rewaluacji sald kont walutowych według średniego kursu zamknięcia. a kwotą rozwiązanych rezerw. W krajach zachodnich ujmowane są.w miarę spłat należności. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości są to rezerwy celowe utworzone na należności kredytowe nieregularne i ryzyko zobowiązań pozabilansowych oraz odpisy dokonane na ogólny fundusz ryzyka.Wynik z pozycji wymiany walutowej jest to rezultat porównania kosztów i przychodów z operacji wymiany. .inne zyski nadzwyczajne.zysk. .sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych. Rozwiązania rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji majątku następują po wygaśnięciu przyczyn ich utworzenia.poniesionych oraz otrzymanych kar i grzywien. usuwania ich skutków oraz zaniechania lub zawieszenia działalności banku: . Pozostałe przychody i koszty operacyjne dotyczą: .nie planowanych odpisów amortyzacyjnych.straty poniesione w wyniku zdarzeń losowych. ponadto w pozycji tej są ujmowane rezerwy na aktywa finansowe w wysokości różnicy miedzy ich wartością ewidencyjną i rynkową.zyski z postępowania układowego i naprawczego prowadzonego na rzecz banku.sprzedaży i likwidacji środków trwałych. .

kwota straty jest umieszczana w pasywach bilansu ze znakiem.przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej. W . Wynik finansowy netto jest wyjściową wielkością z rachunku zysków i strat. Jest to wynik memoriałowy. Do zachowania płynności i wypłacalności niezbędna jest zdolność do generowania gotówki. II. W gospodarce rynkowej niezbędnym warunkiem egzystencji przedsiębiorstwa i jego pozycji na rynku jest płynność i wypłacalność. 2.innymi obligatoryjnymi płatnościami.. Część A. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Tradycyjne sprawozdania finansowe . które spowodowały zmianę stanów środków pieniężnych. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I.przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. . Dodatni wynik finansowy wykazywany w rachunku zysków i strat na zasadzie „memoriałowej" ewidencji przychodów i kosztów świadczy tylko o zdolności do generowania zysku z posiadanych aktywów. Zysk/strata z tytułu różnic kursowych.nic zawierają dostatecznych informacji do zarządzania działalnością. Szybkość i sprawność działania . Korekty 1. który w rachunku przepływów doprowadza się -poprzez korekty . Przyjęto metodę pośrednią obliczania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Amortyzacja jest. Zysk netto jest to nadwyżka finansowa wygospodarowana w roku sprawozdawczym. ponieważ nie jest wydatkiem w momencie dokonywania odpisów.bilans oraz rachunek zysków i strat podmiotów gospodarczych . które nie powodują realnych przepływów (nie są przychodem i wydatkiem dla banku) oraz pozycji. W razie wystąpienia ujemnego wyniku finansowego netto.niezwykle istotna w warunkach dużej konkurencji -jest Uzależniona od stopnia dyspozycyjności zasobów pieniężnych. . wprowadzona do bilansu po stronic pasywów.do wyniku kasowego. Kwota amortyzacji jest dodawana do wyniku finansowego netto. a nie zostały uwzględnione w rachunku zysków i strat. więc zasobem środków pieniężnych do wykorzystania. weryfikującej ocenę sytuacji finansowe banki na podstawie bilansu oraz rachunku zysków i strat.przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej. Korekta dotyczy wszystkich nie zrealizowanych oraz zrealizowanych różnic kursowych związanych z działalnością inwestycyjną i finansową banku. a w rachunku wyników jest traktowana jako koszt. Amortyzacja. Konstrukcja sprawozdania z przepływu środków pieniężnych w Ustawie o rachunkowości polega na podziale przepływów pieniężnych sfer działalności banku: . Z tego względu sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych należy traktować jako cenne źródło informacji. Korekty uwzględniają wpływ pozycji. Ustalenie wielkości przepływów środków pieniężnych w każdej z tych z sfer pozwala na określenie ich udziału w wyniku kasowym i wpływu na pozycję finansową banku.-”.

. 6. . Jest to korekta wyniku o zmiany stanu rezerw. Korekta dotyczy przychodów działalności operacyjnej. a dodatnie zwiększają zysk bilansowy..-”. Korekta wyniku operacyjnego jest związana z przeniesieniem rezultatów finansowych tych operacji do części B.przeniesienia do części C wypłaconych odsetek oraz dywidendy właścicielom i pożyczkodawcom od długoterminowego zaangażowana kapitału w banku. Inne rezerwy. Natomiast spadek stanu aktywów oznacza odmrożenie kapitału ulokowanego w aktywach. Korekta w części A następuje tylko ze względu na konieczność: . Podatek dochodowy od zysku brutto Jest dodawany w celu wyeliminowania jego wpływu na wynik kasowy. a dodaniu strat ze sprzedaży i likwidacji obiektów. Wynik finansowy koryguje się In plus. Jest to. Różnice kursowe zrealizowane powodują zmianę stanu środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym i dlatego należy je podzielić między sfery działalności banku. Podatek dochodowy zapłacony odpowiada kwocie rzeczywistego wypływu środków pieniężnych z tytułu podatku.. wówczas korektę należy wprowadzić ze znakiem „-".wyeliminowania z działalności operacyjnej odsetek zapłaconych z góry w okresie ubiegłym za bieżący okres sprawozdawczy. .-” ze względu na to. Pozycje 9-18 w części A II wynikają z bilansu banku. 3. a dodatnich znak . Rezerwy utrzymywane są wydatkiem.-”. bowiem kwota należnego podatku obliczona w rachunku zysków i strat. że różnice ujemne pomniejszają.. a musi być dokonana ze znakiem . 5. leli kierunek należy interpretować odwrotnie niż zmian aktywów. 7. Pozycje 9-12 dotyczą zmian w stanach aktywów. 8.. . 4. Wynik na sprzedaży i likwidacja składników działalności inwestycyjnej.działalności operacyjnej różnice kursowe nie zrealizowane równoważą się i nie powodują zmiany stanu środków pieniężnych. Dlatego wzrost stanów zwiększa zasoby pieniężne (korekta in plus). Pozycje 13-16 dotyczą zmian w stanach pasywów. Wzrost stanu aktywów na koniec okresu sprawozdawczego oznacza z punktu widzenia przepływów wydatek banku. spadek stanów zmniejsza zasoby (korekta in minus). co wymaga opatrzenia go znakiem . Dotyczącej strumieni pieniężnych w działalności inwestycyjnej. a na jego miejsce wprowadza się podatek zapłacony.przeniesienia do części B odsetek i dywidend otrzymanych z inwestycji finansowych. Rezerwy na należności.. leli wysokość i kierunek zmian ustala się przez porównanie stanu na koniec okresu sprawozdawczego ze stanem na początek tego okresu. co wymaga ich wprowadzenia ze znakiem. Odsetki i dywidendy otrzymane oraz zapłacone. ale są uwzględniane w rachunku zysków i strat. W przypadku ujemnych różnic kursowych korekta przyjmuje znak „-". Dlatego w rachunku przepływów ujmuje się go ze znakiem .-". Natomiast spadek zobowiązań oznacza odpływ środków pieniężnych. a mianowicie wzrost stanów zobowiązań oznacza dopływ środków' pieniężnych do banku i w sprawozdaniu ujmuje sieje ze znakiem.-”. Korekta polega na wyminusowaniu zysków.+”. Korekty dokonuje się w tym samym trybie jak w pozycji 4.

18. wydatki związane z likwidacją środków trwałych oraz odsetki i . które nie zostały uwzględnione w dotychczasowych korektach. IV i V obejmują wpływy i wydatki związane z nabyciem lub sprzedażą akcji. . Wpływy jako dopływ gotówki . Pozostałe pozycje obejmują rożne pozycje dotyczące działalności inwestycyjnej i finansowej. wobec tego ujmuje się je ze znakiem „-”. W sprawozdaniu wykazuje się odrębnie dwa rodzaje strumieni. Nabycie/sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego. Ich wprowadzenie do sprawozdania ma na celu „oczyszczenie" wyniku finansowego netto (pozycji wyjściowej w obliczeniach) z tego rodzaju pozycji. Pozycje III. lII. że wydatki w działalności operacyjnej zostały pokryte nadwyżkami środków pieniężnych w pozostałych sterach działalności. bowiem odmrożenie środków w wyniku rozliczenia z rachunkiem zysków i strat. Wzrost stanu ujmuje się w sprawozdaniach z przepływów ze znakiem „+". spadek przychodów ze znakiem:.+ „. ponieważ jest to związane z dodatkowym angażowaniem środków pieniężnych. W tej pozycji wykazuje się otrzymane dotacje i subwencje na inwestycje. Rozliczenia międzyokresowe mogą mieć charakter: . Wystąpienie ujemnego wyniku oznaczałoby. Przepływy w pozycjach II i IV dotyczą grup kapitałowych: występują w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej są rezultatem zsumowania wynikli finansowego netto i pozycji go korygujących.. I.rozliczeń biernych. Wydatki stanowią odpływ gotówki. udziałów i papierów wartościowych. 19. \V stosunku do poprzedniej pozycji zmienia się tylko przedmiot transakcji.-". Są to pozycje niepowodujące przepływu gotówki. Przy rozliczeniach biernych przypisywanie znaków zmianom stanu jest odwrotne od stosowanych przy rozliczeniach czynnych. Przychody przyszłych okresów są ewidencjonowane po stronie pasywów bilansu. Nabycie i sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych. Dodatni wynik sumowania określa nadwyżkę środków wygospodarowanych w operacyjnej działalności banku.. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej W tej części sprawozdania wykazuje się wpływy i wydatki z transakcji u charakterze inwestycyjnym. II. Zasady umieszczenia w sprawozdaniu są takie same jak w grupie B . Pozostałe pozycje..17.-”. Cześć B. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych.rozliczeń czynnych.z znakiem. VI. Spadek stanu wykazuje się ze znakiem „-". Wzrost ich stanu wykazuje się ze znakiem. Pozycja obejmuje wydatki na zakup i/lub wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych. zrealizowane różnice kursowe. oznacza to.

VIII. VI.nadwyżkę wydatków nad wpływami. V. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego. Zmiany stanu zobowiązań podporządkowanych mogą być spowodowane pozyskaniem dodatkowego kapitału (na warunkach odpowiadających definicji pasywów podporządkowanych) lub splata kapitału w terminie wymagalności. . Wpływy z emisji akcji ujmuje się w wyrażeniu kasowym. finansowej W tej części sprawozdania ujmuje się wpływy i wydatki z długoterminowych kapitałów obcych oraz wpływy z zewnętrznych form powiększania kapitału własnego. Odpowiada ona zmianom stanu środków w okresie sprawozdawczym. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli. Wpływy z emisji akcji i udziałów własnych oraz dopłat do kapitału. różnice kursowe. Część D.nadwyżkę wpływów nad wydatkami. pożyczek oraz emisją i/lub wykupem papierów wartościowych wobec banków i innych instytucji finansowych. Taka sytuacja oznacza. Pozycja ta nie obejmuje wkładów rzeczowych (aportów). VII. Jest to powiększenie kapitału własnego ze źródeł zewnętrznych. Stan na koniec okresu powinien być zgodny z kwotą środków pieniężnych wykazanych w bilansie. inwestycyjnej i finansowej. VII. Pozycja ta określa strumień pieniądza wynikający z tej sfery działalności. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mogą wykazywać: . III. Dlatego dodanie do pozycji D stanu środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego daje kwotę środków pieniężnych na koniec okresu. np. że odmrożony kapitał w tej sterze działalności nie był w całości reinwestowany. Pozycja ta obejmuje wypłaty dywidendy z zysku roku ubiegłego w bankach . odsetki itp.spółkach akcyjnych lub odsetek od kapitału w bankach jednoosobowych spółkach skarbu państwa. . Zmiana stanu środków pieniężnych jest sumą strumieni z działalności operacyjnej. a także zadeklarowanych. Przepływy środków pieniężnych z działalności banku. które zostały pokryte ze środków pieniężnych z innych sfer działalności Część C. Zaciągnięcie kredytów. a dotyczących działalności finansowej banku. pożyczek i emisja papierów wartościowych oznacza dopływ środków pieniężnych do banku. IV. Środki pieniężne netto x działalności finansowej ustala się po zsumowaniu pozycji dodatnich i Ujemnych. Natomiast splata kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych oznacza odpływ środków pieniężnych. a nie wniesionych udziałów. Pozostałe pozycje dotyczą wpływów i wydatków niewykazanych w sprawozdaniu. Pozycje I i II ilustrują przepływy środków pieniężnych związanych z zaciągnięciem i/lub spłatą długoterminowych kredytów.dywidendy otrzymane. W tej pozycji wykazuje się wydatki związane ze spłatą rat kapitałowych z tytułu zadłużenia w tej formie.

a kolejność jego ustalania jest następująca: 1) wynik na działalności bankowej . bowiem z punktu widzenia podatnika zapłata podatku jest kosztem. a odliczany od osiągniętego zysku brutto.straty nadzwyczajne wynik brutto operacyjnej Aby obliczyć rzeczywistą podstawę opodatkowania. wyniki na operacjach finansowych i wymiany.ustalany jest przez skorygowanie wyniku na działalności bankowej: kosztami działania banku i kosztami amortyzacji. czyli różnicę między przychodami. wykazywany jest w bilansie jako zysk lub strata. których bank został powołany. 2) wynik z działalności operacyjnej .koszty podstawowej działalności wynik z działalności bankowej Wynik z działalności operacyjnej wynik z działalności bankowej + przychody . Wynik finansowy i jego podział Wynik finansowy banku stanowi.jest to rezultat netto (przychody minus koszty) operacji. są to.czyli wynik finansowy brutto pomniejszony o podatek dochodowy i ewentualne inne obowiązkowe obciążenia. należy wynik księgowy brutto skorygować o koszty niestanowiące w świetle przepisów podatkowych kosztów uzyskania .przychody z działalności podstawowej . a kosztami podstawowej działalności banku.4. różnicami wartości tworzonych i rozwiązywanych rezerw na należności i aktualizacją wartości innych aktywów oraz różnicą pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych. przychody z akcji.koszty wynik z działalności operacyjnej Wynik brutto wynik z działalności + zyski nadzwyczajne . do wykonania. 3) wynik finansowy brutto . pomniejszoną o podatek dochodowy. więc rezultaty operacji odsetkowych. różnicy prowizji pobranych i płaconych. odzwierciedlenie rezultatu działalności i może być zyskiem albo stratą. Wynik finansowy ustala się przez porównanie osiągniętych przychodów z poniesionymi kosztami. Dokonując księgowego obliczenia wyniku netto można obliczyć (niezbędne dla celów sprawozdawczych) wyniki działalności bankowej. udziałów i innych papierów wartościowych. 4) wynik finansowy netto . Artykuł 43 Ustawy o rachunkowości określa strukturę wyniku finansowego netto banku. Dlatego zarówno treść ekonomiczna. chociaż podatek nie jest zaliczany do kosztów. Wynik z działalności bankowej . jak i rezultat prowadzonej rachunkowości definiuje wynik finansowy banku jako różnicę pomiędzy osiąganymi przez bank przychodami a kosztami ich uzyskania.jest to wynik z działalności operacyjnej pomniejszony i powiększony o ewentualne straty i zyski nadzwyczajne. W istocie. wyrażone w pieniądzu.

bank jest rentowny. trzeba uwzględnić m. . więc stosunek aktywów płynnych do wymagalnych zobowiązań. np. rentowności i inne. są kwotowo wyższe niż zobowiązania wymagalne (Zy. Płynności. czyli do przychodów zalicza się odsetki do otrzymania. Gdy P > K . gdy A^ > Z.7 uznawany jest za płynność niedostateczną. tzn. nadmierne koszty reprezentacji i reklamy.1 świadczy o dobrej płynności banku (ponad 1. do kosztów odsetki do zapłacenia dla celów podatkowych nie są one uznawane jako przychody i koszty. dynamika skali (wskaźnik wzrostu rozmiarów działalności). gdy A^ < Z. Gdy: A p 1 miesiąc zapadalności >Z w 1 miesiąc wymagalności bank ma płynność. Oznacza to.1 powstaje nadpłynność.0. czyli szybko zamienić na pieniądz (np. Do obliczenia stosunku Ap : Zy. należy stworzyć rezerwę na tzw. wymagającą poprawy. fuzje banków) i zmiany związane z inflacją pieniądza.9 .). Bank ma lub łatwo może uzyskać środki pieniężne niezbędne do uregulowania zobowiązań.jakkolwiek bardzo ważne . lub kryteria rozwoju zakresu oferowanych usług i produktów bankowych. dynamika skali i zakresu . papiery wartościowe). czyli niewykorzystanie środków pieniężnych).9 . będącą podstawą do rzeczywistego obciążenia podatkowego. Dokonując oceny w czasie trzeba pamiętać o konieczności doprowadzenia danych do porównywalności.przychodów. występuje wtedy strata. Bank jest wypłacalny. np. tj. W banku sprawdzianem tego kryterium są rozliczenia międzybankowe w systemie KIR. środki pieniężne i inne aktywa dające się zbyć. gdy suma aktywów zbywalnych (A^) jest wyższa niż suma zadłużenia (Z). • Zmiany w strukturze bilansu i rachunku wyników pozwalają na rozpoznanie dynamiki wielu zjawisk ekonomicznych banku. liczony metodą memoriałową. Jeżeli zysk brutto. że niektóre poniesione przez bank koszty nie zostaną przez urząd skarbowy uznane i wynik do opodatkowania zostanie zwiększony. Podstawowym kryterium oceny jest wypłacalność rozumiana jako możliwość terminowego regulowania zobowiązań. Bank ma płynność. Wynik 0. więc utworzyć z zysku rezerwę na relację przyszłego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego. Występuje wtedy nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami. Przyjmuje się. Natomiast. Terminowość regulowania zobowiązań jest podstawą opinii o solidności każdej firmy. Gdy P < K bank nie jest rentowny. a wynik poniżej 0. Należy. Rozpoznanie i oceny mogą być dokonane metodą porównania wartości bezwzględnych oraz wartości wskaźnikowych. takie jak różnego rodzaju kary. tj. różnice między amortyzacją obliczoną za pomocą stawek ustalonych przez samą jednostkę a amortyzacją według stawek podatkowych i inne. Ponadto wynik brutto ustala się metodą memoriałową. bank może mieć trudności z terminowym regulowaniem zobowiązań. Płynność oznacza. jest wyższy od zysku ustalonego metodą kasową. Pozostałe kryteria: płynność. gdyż to wymagać będzie zdobycia środków pieniężnych. osiąga zysk.7 świadczy o średniej płynności. odłożony podatek dochodowy. będący podstawą opodatkowania. zmiany organizacyjne (np. Do oceny ogólnej kondycji banku stosuje się kryteria: wypłacalności. trzeba przyjąć aktywa i pasywa dotyczące tego samego okresu zapadalności i wymagalności. rentowność. gdy aktywa płynne (Ap). l miesiąca. Są to doliczenia trwałe.stwarzają tylko warunki do spełniania kryterium wypłacalności.1. Zależność ta przedstawiona w ułamku A p 1 miesiąc zapadalności ------------------------------------Z w 1 miesiąc wymagalności Pozwala na stopniowanie wyników. że wynik w granicach 0.in. Ocena rentowności polega na porównaniu przychodów (P) z kosztami (K).

które powodują zmiany zasobów pieniężnych banku. Metoda analizy wskaźnikowej pozwala na ocenę: . przynoszących bankowi dochody. natomiast zmniejszenie pasywów to wypływ pieniędzy.finansowej. tj. że: wzrost aktywów to wypływ gotówki. związanej z zaciągnięciem długoterminowych zobowiązań . jako bardzo komunikatywnych. tzn. Za pomocą wskaźników ocenia się: . Danych do analizy przepływów pieniężnych dostarcza „Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych banku" stanowiące jeden z dokumentów składających się na „Sprawozdanie finansowe". tj. uchwycenie tych operacji czynnych i biernych. Posługując się wskaźnikami najczęściej doprowadzamy je do postaci wskaźników procentowych.możliwości terminowego regulowania zobowiązań banku. np.operacyjnej..płynność .finansowej.inwestycyjnej. płacone i otrzymywane prowizje i inne koszty i przychody ujęte w strukturze rachunku zysków i strat stanowią źródło do opracowywania wielu wskaźników oceny. . kredytów i pożyczek podporządkowanych. np. W analizie tych zagadnień chodzi głównie o ruch pieniądza.pożyczek. Rozpoznanie wielkości i struktury przepływów pieniężnych stwarza użytkownikom sprawozdań finansowych możliwość oceny banku w zakresie wykorzystywania środków płynnych oraz dysponowania środkami pieniężnymi. zmiany aktywów płynnych. otrzymane odsetki. .struktury. przyrost depozytów. lecz depozyty rodzą też koszty. na wielkość aktywów pracujących. . powodujących zamrożenie kapitałów.utrzymanie aktywów w stanie umożliwiającym łatwą zamianę na środki pieniężne. zakup papierów wartościowych. wielkości stosunkowych. .dynamiki. akcji i udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych itp. przez wykazanie udziału badanego zjawiska. więc operacje dotyczące lokat kapitału. W analizie przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej wyodrębnia się operacje pieniężne dotyczące działalności: inwestycyjnej. W tej analizie przyjmuje się. ryzykownych. Po stronie pasywów zwraca się uwagę na wielkość kapitału własnego i jego strukturę. tj.wypłacalność . tj. wysokości kredytów w aktywach ogółem. np. przez porównanie liczb bezwzględnych dotyczących zjawisk różnych okresów. Za pomocą takiego wskaźnika została zilustrowana płynność. jakie bank musi ponieść z tytułu płaconych odsetek.W badaniach tych zwraca się uwagę na: zmiany w majątku trwałym i obrotowym. a zmniejszenie aktywów to źródło pieniędzy. udzielenie kredytu. gdyż one zasilają bank w środki służące do realizacji operacji czynnych. W bankach przepływy pieniężne ujmowane są z uwzględnieniem działalności: . Analiza wskaźnikowa stwarza wiele możliwości dokonania oceny wyników banku przez zastosowanie liczb względnych. . a drugi wykazuje dynamikę zmiany badanego zjawiska. i na zmiany w poziomie aktywów niepracujących niedochodowych. zobowiązań pieniężnych.wzrost pasywów to wpływ pieniędzy. półpłynnych. związanej z nabywaniem składników rzeczowego majątku trwałego. . odzyskanie należności.. są to. W analizie tej uwzględnia się nieco inny podział działalności banku niż przyjęty w „Rachunku zysków i strat banku". Wysokość płaconych odsetek (koszty) oraz wysokość odsetek otrzymywanych (przychody). Uwzględnia się kształtowanie się depozytów. zagrożonych. wtedy jeden okres jest okresem bazowym. na wielkość kapitałów obcych. np. . gdy dokonaliśmy porównania dwóch liczb absolutnych: A : Zy. zwiększeń i zmniejszeń kapitałów własnych i obcych.

poziom posiadanych funduszów własnych zapewniających bezpieczeństwo finansowe banku. Jeśli celem analizy jest ustalenie przyczyn zmian dochodów odsetkowych.rezultaty przeprowadzonych operacji.ceny depozytów . na ogół mających dominujący udział aktywach i pasywach. rachunku zysków i strat oraz innych sprawozdań finansowych do oceny działalności banku. Mogą być również wykorzystywane w analizach zewnętrznych do porównań z innymi bankami. Wstępna analiza sprawozdań finansowych Wstępna analiza syntetycznych sprawozdań finansowych polega na sporządzeniu tablic porównawczych. Bardziej miarodajne rezultaty porównań uzyskuje się przez zastosowanie wskaźników struktury.wystarczalność kapitałową . . . rezerw celowych.udział w aktywach aktywów pracujących.wskaźniki relacji: ilustrujące wzajemny stosunek wielkości badanych. rezerw na deprecjację dla ustalenia niebezpieczeństwa utraty majątku lub powstania strat. W bilansie wskaźniki struktury są ustalane najczęściej w stosunku do sumy bilansowej.stopień wpływu różnego rodzaju depozytów na poziom kosztów. . ale również zmian sumy bilansowej.wskaźniki struktury: ustalające udział poszczególnych pozycji w ich łącznej wartości. danych sprawozdawczych wykorzystuje się następujące narzędzia analityczne: . W rachunku zysków i strat wskaźniki struktury są przeważnie ustalane w stosunku do przychodów z działalności operacyjnej. między którymi nastąpiły największe przesunięcia strukturalne.aktywa) wykorzystywane są do uzyskiwania przychodów.strukturę pasywów . utraty płynności itp. Budowa tablic przez umieszczenie w kolumnach wielkości absolutnych poszczególnych sprawozdań pozwala na rozpoznanie znaczących zmian wielkości objętych sprawozdaniem. lub na pozycjach. . Literatura prezentuje szeroki zestaw różnych wskaźników. współczynników umożliwiających wykorzystanie bilansu. które mogłyby doprowadzić do upadłości banku. walutowe. W związku z tym w . . Wskaźniki te są użyteczne w analizie do skoncentrowania czynności analitycznych na wybranych pozycjach bilansu. przynoszących dochody. Rachunkowość dostarcza informacji potrzebnych do przeprowadzenia niezbędnych analiz. to podstawą obliczania wskaźników struktury może być także przychód odsetkowy.wskaźniki absolutne: określające wysokość odchylenia badanej pozycji od bazy porównawczej: . że ich poziom może się zmieniać nic tylko pod wpływem zmian wartościowych badanych pozycji. Wskaźniki struktury są narzędziem analiz wewnętrznych zarówno w porównaniach w czasie..jak składniki aktywów (środki pieniężne czynne .rodzaj (kredytowe.strukturę należności zagrożonych. .wskaźniki dynamiki: wyznaczające tempo zmian badanej wielkości.strukturę kosztów i przychodów . . jak i w porównaniach z planem. Do dokonania pomiaru zmian.poziom ryzyka .udział w pasywach pasywów powodujących koszty. . Wskaźniki struktury mają tę wadę. 5.strukturę aktywów .wykorzystywanie aktywów . .) dla ustalenia zagrożeń finansowych.

interpretacji zmian poziomów wskaźników powinno się uwzględniać dynamikę obserwowanych wielkości. Wskaźniki relacji są stosowane przede wszystkim w analizie wskaźnikowej do oceny poszczególnych obszarów i aspektów działania banku. Relacja ta umożliwia wstępne rozpoznanie bezpieczeństwa finansowego banku. We wstępnej analizie są użyteczne dla zilustrowania w bilansie banku powiązań poziomych między aktywami i pasywami. Im wyższy poziom wskaźnika. co oznaczałoby. Analogiczną użyteczność mają wskaźniki ilustrujące stopę odchyleń. Wskazują na stopień wykonania planu. Powinny być poddawane pogłębionym badaniom w celu ustalenia przyczyn niezrealizowania przewidywanych wielkości. Ocena poziomu współczynnika powinna być ostrożna. Obie formy wskaźników wykazują wady. ale równoczesne ich stosowanie pozwala je eliminować.100 (2) aktywa obciążone ryzykiem Wskaźnik ten traktuje się jako miernik bezpieczeństwa finansowego banku. którym jego przestrzeganie może przeciwdziałać. Indeksy wyrażone w procentach są także wykorzystywane w ocenie taktycznych danych na tle planu. Poziom współczynnika wypłacalności jest porównywany z ustaloną normą minimalną w wysokości 8%. tym bezpieczeństwo Jest większe. W zasadzie te dwa rodzaje narzędzi analitycznych powinny być brane pod uwagę w ocenie zmian danych sprawozdawczych. Umieszczony. Stanowią zatem grupę wskaźników charakteryzujących strukturę finansowania. których potencjalna wysokość wyznacza mianownik wskaźnika. W analizie bieżącego okresu na tle poprzedniego wskaźniki dynamiki pozwalają zidentyfikować skalę odchyleń poszczególnych pozycji. bowiem w liczniku kapitał własny występuje w roli funduszu absorbującego straty. ale również ograniczonego zakresu zagrożeń. Wskaźniki dynamiki są użyteczne zwłaszcza w rozpoznaniu tendencji na podstawie danych z kilku okresów obrachunkowych. Bardziej precyzyjnym wskaźnikiem jest współczynnik wypłacalności: kapitał własny netto ------------------------------------------. Zalicza się do nich następujące relacje: kapitał własny ----------------------------- 100 (1) aktywa ogółem Jest to wskaźnik udziału kapitału własnego w pokryciu finansowym aktywów. Są wiec narzędziem analizy zasadniczej. w stosunku do występujących taktycznie typów bankowego . że wyższy poziom współczynnika zapewnia bezpieczeństwo finansowe banku. Wysuwa się wiele zastrzeżeń nie tylko do jego konstrukcji.

Analiza wskaźnikowa Analiza wskaźnikowa znajduje zastosowanie w badaniu przyczynowym rentowności i ryzyka. które określają masę osiągniętego zysku: . 6.100 (3) aktywa ogółem Wskaźnik ten określa poziom ogólnego zadłużenia. Użyteczne we wstępnej analizie sprawozdań finansowych są również następujące wskaźniki: zobowiązania -------------------.1.1.1.wskaźnikami względnymi.wskaźnikami absolutnymi. Analiza rentowności W ocenie wyników finansowych banku należy się posługiwać: . Rentowność aktywów (stopa zwrotu z aktywów) . Jest to udział kapitału obcego w finansowaniu aktywów. Wskaźniki rentowności Wskaźnik l.100 ogółem (4) kredyty ogółem Jest to wskaźnik pokrycia należności kredytowych depozytami zgromadzonymi w banku. które ilustrują zdolność banku do generowania zysku. aktywa płynne -------------------------.100 zobowiązania płynne (5) Relacja ta określa płynność finansowa banku na podstawie bilansu. Wskaźnik ten może ulegać zmianom w czasie w zależności od zmienności polityki inwestowania pozyskanego kapitału. Stosuje się przy tym odpowiednie zasady wyodrębniania płynnych aktywów i zobowiązań krótkoterminowych. 6. depozyty -------------------------. 6.ryzyka finansowego.

Ocena poziomu wskaźnika ROE powinna być wyważona.Zysk netto ROA = --------------------------------. przy obniżaniu udziału Wskaźnik 3. zmniejszenie aktywów lub zmian obu wielkości. Dlatego też wskazana jest interpretacja wskaźnika na podstawie analizy następującej zależności: ROE = ROA * E M Średnia wartość aktywów EM (dźwignia finansowa) = ---------------------------------------Średni stan kapitału własnego (8) Znaczny udział dźwigni finansowej w ukształtowaniu poziomu ROE wskazuje na ogół na jego doraźny wzrost. wskazane jest wprowadzenie do mianownika średnich wielkości. w których zysk jest relacjonowany do wielkości bilansowych. Rentowność kapitału własnego (stopa zwrotu kapitalu) zysk netto ROE = ------------------------------------. ponieważ jest on w bankach szczególnie podatny na zniekształcenia pod wpływem dźwigni finansowej. Wskaźnik 2. . bowiem aktywa. wzrastają. Wzrost wartości wskaźnika można bowiem osiągnąć poprzez zwiększenie zysku. ile jednostek pieniężnych zysku netto osiągnął bank ze 100 jednostek pieniężnych zaangażowanych w aktywach.100 (6) Średnia wartość aktywów W konstrukcji wskaźników. Poziom wskaźnika ROA określa.100 średni stan kapitału własnego (7) Wskaźnik ten określa stopę zwrotu z kapitału dla inwestorów oraz potencjalną zdolność banku do powiększenia kapitału własnego. Im wyższy poziom wskaźnika. Jego wartość jest funkcją zmian licznika i mianownika. Równocześnie powoduje obniżenie współczynnika wypłacalności. tym większe możliwości wypłat dywidendy. Rentowność pracy (zasobów pracy) kapitału własnego w ich pokryciu. Interpretacja wskaźnika powinna być poprzedzona analizą absolutnych wielkości zysku i aktywów banku. powiększenia współczynnika wypłacalności i zwiększone szansę rozwoju działalności.

.inne przychody i koszty działalności operacyjnej.100 (11) średnia wartość aktywów Dochód pozaodsetkowy obejmuje: .100 średni stan zatrudnienia (9) Jest to miernik efektywności personelu zatrudnionego w1' banku.zysk lub straty z operacji papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi.opłaty za usługi. .zysk lub straty z operacji wymiany.prowizje od linii kredytowych i akredytyw oraz gwarancyjnych zobowiązań zakredytowych. udziały). wskaźnik rentowności aktywów można poddać szczegółowej analizie.100 średnia wartość aktywów (10) Licznik wskaźnika ustala się jako różnicę między przychodami z odsetek a kosztami odsetek. W zależności od rozwiązań organizacyjnych i rozkładu odpowiedzialności za wyniki finansowe wskaźnik może uwzględniać w mianowniku tylko kadrę kierowniczą. Są to następujące wskaźniki: Wskaźnik 4 Dochód netto z odsetek -----------------------------------------. . Różnica ta stanowi główne źródło dochodów banku.dochody z zainwestowanego kapitału w spółkach (akcje. Personel jest traktowany w bankach jako jeden z głównych zasobów wewnętrznych. Wykorzystuje się przy tym elementy obliczenia zysku netto z rachunku zysków i strat dotyczące obszarów pozyskiwania dochodów oraz obszarów ponoszenia kosztów i strat.Zysk netto -------------------------------------. . . Wskaźnik 5 Dochód pozaodsetkowy ---------------------------------------. . Poziom wskaźnika świadczy o umiejętności racjonalnego gospodarowania czynnikiem ludzkim. Znając zależności przyczynowo-skutkowe.

Kategorie umieszczone w licznikach wskaźników 4 i 5 stanowią podstawowe rodzaje dochodów banku.dodatkowych odpisów w okresach relatywnie wysokich zysków dla umożliwienia obniżania odpisów w okresach niskich zysków. Wskaźnik 8 zyski / ---------------------------------------średnia wartość aktywów straty nadzwyczaine (14) Wskaźnik ten może mieć znaczący wpływ na poziom zysku netto. ewidencjonowane w roku obrachunkowym nie wiążą się z normalnymi wynikami banku osiągniętymi w okresie sprawozdawczym. Wskaźnik ten obrazuje skalę tworzonych rezerw. Wyższy poziom wskaźnika w stosunku do bazy porównawczej może być spowodowany obniżeniem jakości aktywów. Może być także konsekwencją . W analizie finansowej wskaźnik ten powinien być wykorzystywany do oceny wpływu nietypowych wyników na poziom syntetycznego wskaźnika rentowności. Analityk może wydać opinię o zdolności banku do generowania zysku z kapitału ulokowanego w aktywach dopiero po oczyszczeniu wyniku finansowego netto z zysków i strat nadzwyczajnych.przy względnie liberalnych zasadach tworzenia rezerw . mimo że zyski bądź straty nadzwyczajne. . koszty rzeczowe i amortyzacji majątku trwałego oraz inne koszty operacyjne.100 średnia wartość aktywów (12) Koszty ogólne obejmują koszty wynagrodzeń (łącznie z narzutami) zatrudnionego personelu. Wskaźniki 4. Wskaźnik 7 rezerwy celowe i ogólne ---------------------------------średnia wartość aktywów 100 (13) W liczniku umieszcza się rezerwy na aktywa nieregularne i ogólne ryzyko kredytowe". 5 i 6 dotyczą podstawowych czynników kształtujących rentowność aktywów. które są źródłem pokrycia kosztów ogólnych funkcjonowania i rezerw zapewniających stabilność zysku osiągniętego z działalności operacyjnej.Wskaźnik 6 koszty ogólne ----------------------------------.

Najczęściej dotyczy dwóch głównych czynników kształtowania wyniku operacyjnego banku: .100 średnia wartość aktywów (18) . Analiza wskaźników operacyjnych Ten kierunek analizy ma charakter pogłębionych badań przyczynowych.100 średnia wartość aktywów (16) W celu określenia wpływu na wskaźnik 4 zmian odjemnej i odjemnika oblicza się dwa odrębne wskaźniki: Wskaźnik 10 przychody odsetkowe --------------------------------. Dlatego na ogół kwota należnego podatku jest funkcją osiągniętego zysku stanowiącego podstawę opodatkowania (wynik finansowy brutto). Brak tej funkcjonalnej zależności może wynikać z okresowego zwolnienia podatkowego bądź z różnicy w' traktowaniu przez przepisy podatkowe i zasady ewidencji bankowej przychodów za osiągnięte.dochodów netto z odsetek: . a kosztów za poniesione w okresie sprawozdawczym.Wskaźnik 9 zarachowany podatek dochodowy -----------------------------------------------. Dochód netto x odsetek (marża odsetkowa netto) to różnica miedzy oprocentowaniem aktywów.100 średnia wartość aktywów (17) Wskaźnik 11 Koszty odsetkowe ---------------------------------.ogólnych kosztów funkcjonowania. Tworzone w banku rezerwy na przychody zagrożone najczęściej nie są uznawane za koszt pozyskania przychodu. Dlatego też wskaźnik 4 stosowany w analizie rentowności można zapisać następująco: przychody odsetkowe — koszty odsetkowe ----------------------------------------------------------. a oprocentowaniem pasywów.100 średnia wartość aktywów (15) W naszym systemie podatkowym stopa opodatkowania jest względnie stalą.

  Rezerw płynnych utrzymywanych w postaci papierów wartościowych. traktując jednak wzrost kosztów jako czynnik obniżający. ponieważ przychody i koszty odsetkowe są relacjonowane do całej wartości aktywów. Analogicznie ustala się wpływ zmian kosztów odsetkowych na wskaźnik dochodu netto. bowiem o poziomie realizowanej stopy procentowej decydują warunki ekonomiczne.Jeżeli wskaźnik dochodów odsetkowych netto wzrósł w stosunku do bazy porównawczej.  Należności od podmiotów niefinansowych z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek. . konkurencja na rynku produktów bankowych oraz sytuacja na rynku pieniężnym i kapitałowym. Interpretacja tych form wskaźników sprawia pewne trudności.100 średnie aktywa dochodowe (19) Przychód z odsetek otrzymuje bank z oprocentowania:  Należności od instytucji finansowych powstałych w wyniku zdeponowania kapitału lub udzielenia kredytu. Ostatecznie. Wyniki tak ukierunkowanych badań są przede wszystkim przydatne dla wewnętrznych potrzeb banku. Przychody odsetkowe są zależne od warunków zewnętrznych. Zbywalnych papierów wartościowych. w których przychody i koszty odsetkowe są relacjonowane tylko do aktywów dochodowych: Wskaźnik 12 przychody odsetkowe ------------------------------------. Ponieważ kredyty na ogół stanowią główne źródło dochodów banków komercyjnych. mimo kalkulowanej przez bank stopy procentowej dla transakcji zawieranych z klientami. to rozpoznany kierunek i skala zmian wskaźnika przychodów odsetkowych określa jego udział we wzroście. śledzenie zmian przychodów odsetkowych od poszczególnych typów kredytów może mieć istotne znaczenie dla oceny stosowanej marży odsetkowej i struktury stóp procentowych w działalności kredytowej. Ponadto do dochodów odsetkowych zalicza się prowizję pobierana jednorazowo w momencie udzielenia kredytu według ustalonych stawek procentowych. a ich spadek jako czynnik powiększający poziom wskaźnika dochodów odsetkowych. Już sam podział przychodów z odsetek na część uzyskaną z ulokowania kapitału w zbywalne papiery wartościowe i część uzyskaną z działalności kredytowej daje szanse na prawidłową ocenę oprocentowania kredytów. Bardziej miarodajne z punktu widzenia racjonalności gospodarowania zasobami finansowymi są wskaźniki.

certyfikaty depozytowe.  zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek terminowych (obligacje. można wyodrębnić koszty odsetkowe od:  zobowiązań w stosunku do instytucji finansowych powstałych w wyniku zadłużenia w banku centralnym.wkłady terminowe: .100 Średnie aktywa dochodowe Koszty odsetkowe stanowią największą (20) pozycję w globalnej kwocie kosztów ponoszonych przez bank komercyjny. Najczęściej dzieli się koszty odsetkowe na zobowiązania wyodrębnione na podstawie rodzajów depozytów i kontraktowych terminów wymagalności. . Dla wewnętrznych potrzeb banku wskazana jest analiza kosztów w podziale na podstawowe rodzaje zobowiązań. Ocena jego poziomu powinna być dokonana na podstawie porównań wewnętrznych w czasie i z planem. ze względu na . a także porównań z bankami rówieśniczymi.Wskaźnik 13 Koszty odsetkowe --------------------------------------. Wskaźnik 14 dochód netto z odsetek ------------------------------------. Podjęcie czynności analitycznych w tym przekroju może stanowić podstawę oceny skuteczności stosowanej polityki banku w tworzeniu bazy depozytowej.wkłady oszczędnościowe a vista . Analogicznie jak przy badaniu przychodów odsetkowych. Są kosztem pokrycia finansowego aktywów kapitałem obcym.rachunki bieżące podmiotów gospodarczych. Jeśli przesłanką do podjęcia pogłębionej analizy przychodów i kosztów odsetkowych był niesatysfakcjonujący poziom dochodów odsetkowych. dłużne papiery wartościowe). W pogłębionej analizie sytuacji finansowej banku wskazane jest rozbicie kosztów odsetkowych od zobowiązań wobec podmiotów niefinansowych. pozyskania lokat na rynku międzybankowym i otrzymania kredytów z międzynarodowych instytucji finansowych.  zobowiązań wobec podmiotów niefinansowych. stanowiących rezultat działalności depozytowej banku. to przedstawiony tu kierunek badań szczegółowych daje możliwość ustalenia przyczyn i podjęcia odpowiednich zmian w zarządzaniu oprocentowanymi aktywami i pasywami banku. a mianowicie: .100 średnie aktywa dochodowe (21) Wskaźnik ten informuje o rentowności aktywów dochodowych. Wskaźnik ten ma największy wpływ na poziom ROA.

udziały w zyskach). Wskaźnik 18 inne koszty administracyjne ----------------------------------------. energię elektryczną. Wskaźnik 16 koszty użytkowania lokali ----------------------------------.100 średnia wartość aktywów (22) Licznik wskaźnika obejmuje:  Wynagrodzenia wynikające z zaszeregowania pracowników. gaz. opieka społeczna. Wskaźnik 17 Amortyzacja ------------------------------------. koszty programów komputerowych.100 średnia wartość aktywów (24) Amortyzowaniu podlegają budynki oraz wyposażenie banku w meble. podatki lokalowe. Wraz z postępem automatyzacji i komputeryzacji koszty amortyzacji stają się coraz bardziej znaczącym elementem składowym kosztów ogólnych.  Inne świadczenia (ubezpieczenia.100 (25) . majątkowe. koszty konserwacji majątku trwałego. od których zależą rozmiary i jakość działalności operacyjnej.100 średnia wartość aktywów (23) W skład kosztów użytkowania lokali wchodzą: czynsze.udział dochodów odsetkowych w globalnym zysku operacyjnym banku. ubezpieczenia. Personel w bankach traktuje się Jako najważniejsze zasoby. Wskaźnik 15 wynagrodzenia personelu ---------------------------------. opłaty za telefony.  Na ogół koszty personelu są zasadniczym elementem kosztów ogólnych. urządzenia i sprzęt komputerowy. wodę.  Premie uzależnione od wyników osiąganych przez bank (przysługują kadrze kierowniczej odpowiedzialnej za kształtowanie polityki i rozmiary sukcesów banku).

zezwolenia itp.średnia wartość aktywów Inne koszty administracyjne obejmują wydatki banków na zakup usług specjalistycznych.100 (26) średnia wartość aktywów Koszty umieszczone w liczniku dotyczą także wydatków na usługi zewnętrzne. porady prawne. a efekt ich obniżenia w całej kwocie znajdują odzwierciedlenie w zysku. Zwłaszcza. Wyniki porównań powinny być wykorzystane nie tylko do wskazania rodzaju i skali obniżki kosztów. . Rozbicie kosztów ogólnych na grupy rodzajowe daje możliwość ustalenia odchyleń w porównaniach w czasie lub z planem. Zainteresowanie zyskiem rodzi naturalną skłonność do minimalizacji koszów ogólnych. takich jak: usługi audytorów zewnętrznych. zakup materiałów. Wskaźnik 19 Inne koszty operacyjne ---------------------------------------. ale również jako źródła obniżki w przyszłości. ze koszty mogą być łatwo poddane skutecznej kontroli. ekspertyzy. ubezpieczenia depozytów itp.

www. Kazimierz Babiński – „Rachunkowość Bankowa” – WSiP Warszawa 1998 2. Zbigniew Krzyżakiewicz.pl 5. polityka”. W.pl .bzwbk.pkobp.Poltext Warszawa 2000 3.BIBLIOGRAFIA: 1.L. Jaworski.Jaworski – „Współczesny Bank” – Poltext Warszawa 2000 4. www. Bohdan Koniński – „Banki – rynek. operacje. Władysław L.