You are on page 1of 2

Unitatea de învăţământ

:
Profilul:Tehnologic
Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea
profesională: Tehnician controlul calitatii produselor agro-alimentare
Modulul: Verificarea calităţii materiilor prime, semifabricatelor şi produselor
finite din industria conservelor din legume şi fructe-M10
Nr de ore/an:90
Nr. ore /săptămână: din care: T:1 LT:
IP:2
Clasa:Postliceal anul I
Profesor:
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.:
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: ANEXA NR. 3 LA OMEDC NR.
4760/26.07.2006

Avizat,
Director

Avizat,
Şef catedră

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Semestrul II

Nr.
crt.

Unitatea de
competenţă

Competenţe specifice

Conţinuturi

(0)
1

(1)

(2)

U13VERIFICARE
A CALITĂŢII
MATERIILOR
PRIME,
SEMIFABRIC
ATELOR ŞI
PRODUSELO
R FINITE DIN
INDUSTRIA
CONSERVEL
OR DIN
LEGUME ŞI
FRUCTE

13.3 Analizează
semifabricatele din
industria conservelor din
legumelor şi fructelor

Nr. ore

Săptămâna

T

LT

IP

T

LT

IP

(3)
Însuşiri senzoriale ale semifabricatelor
- Semifabricate
pulpe şi marcuri din fructe; sucuri din fructe
conservate cu SO2; fructe sau legume congelate.
- Însuşiri senzoriale
aspect, formă, culoare, gust, miros, consistenţă,
stare sanitară
Analize fizico-chimice ale semifabricatelor
umiditatea, aciditatea, SO2, temperatura;
aparatură de laborator; reactivi; standarde

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

2

S1

S1

1

2

S2

S2

1

2

S3

S3

1

2

S4

S4

Însuşiri senzoriale ale produselor finite din
industria conservelor din legume şi fructe

1

2

S5

S5

Obs.
(10)

reactivi. culoarea produsului (fructe sau legume şi lichidul de umplere). 4 Analizează produsele finite obţinute în industria conservelor din legume şi fructe Recapitulare Însuşiri senzoriale ale produselor finite aspectul recipientelor. pipete. aciditate totală. substanţe solubile. Analize fizico-chimice ale produselor finite din industria conservelor din legume şi fructe Analize fizico-chimice a produselor finite: clorură de sodiu %. umiditate. Aparate şi instalaţii: instalaţia pentru titrare. conţinutul total de legume sau fructe raportat la masa netă la % minim. miros. mucegaiurilor.12. etuvă. microscop 1 2 S6 S6 1 2 S7 S7 1 2 S8 S8 1 2 S9 S9 1 2 S10 S10 1 2 S11 S11 1 2 S12 S12 1 2 S13 S13 1 2 S14 S14 1 2 S15 S15 Întocmit. STAS-uri Analize microbiologice ale produselor finite din industria conservelor din legume şi fructe Analiza microbiologică a produselor finite: pe preparate microscopice umede şi uscate pentru identificarea: drojdiilor. umiditate. cutii Petri. bacteriilor Ustensile şi aparatură necesare: lame. ansă. eprubete. lamele. . consistenţa produsului. bioxid de sulf. refractometru. vase şi ustensile de laborator. lupă. corpuri străine. conţinut de vitamina C. balanţă tehnică şi electronică. aspectul conţinutului. gust.