รักคุณเขาอีกแลว

q . = 78

boy & pod

Arrangemen : บอย - โกสิยะพงศ vocal : ปอด - โมเดิรนด็อก

เพลงนี้ ดาวนโหลดมาจาก www.pianocenter.co.th

bb b 6 Œ ‰ « «« «« «« . ‰ ««ˆ« ««« « ‰ « « «« «« « «« «« «
«ˆ« «ˆ «ˆ l ˆ«
ˆ« l «ˆ« .
«ˆ« ««ˆ l ˆ« ˆ«« _ˆ««« ˆ« ˆ«« _««ˆ« l
& 8“
ß l=======================
l Intro chorus...... เก็บ เพลง รัก นี้
ไว ให
เธอ
เมื่อ วัน ใด ที่ เจอะ เจอ ฉัน ก็
Íl b 6
l=======================
?bb8“
l
l
l
l
th

e
t
n
ce

.
o
c
r.

b b « «« « «« «« «« «« . n‰ o«« « «
nn
«« .
«
œ
J
»
b
œ
b
«
»
«
«
»
«ˆ« ««ˆ «ˆ« ˆ« ˆ«« ˆ« l p
ˆ« ia ˆ« «ˆ« l ˆ« .
ˆ« «j
&
ˆ« l »» » ˆ« ” =
ß l=======================
.
w
l
w
พรอม และ ยิน ยอม มอบ
ความ รัก
และ จิต
ใจ
ชั่ว
นิ รันดร
w
/
/
h
Í l bhttp:
t
.
nn
o
c
ll=======================
b
b
.
b
?
l
l
”=
ter l

ia
p
.
w

n
e
c
no

b

B
«
«
«
«
«
«
««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ «« «« «ˆ« ˆ«« «ˆ« «ˆ« ««ˆ «ˆ« «
«« «« «« «« ««« /««ww
.
b
Œ
«
/
«
ˆ
«
ˆ
«
ˆ
«
ˆ
«
ˆ
«
:
l & “{
=l
l ˆ« .
ß =======================
p_ˆ«« l
_««ˆ _ˆ«« l
t
t
h
l
มี เพลงhๆ หนึ่ง ที่ เคย รอง ให เธอ ฟง แต ไม รู วา ยัง จํา ได รึ
เปลา o.t
c
กาล และ เว ลา ที่ เปลี่ยน หมุน และ เวียน ไป อาจ จะ ทํา ให หัว ใจ ใคร หมุน .ตาม
r
««« .
«« .

e
«
t
˙
.
»
«
˙
˙««˙˙ ..
n
.
˙.
«
»
«
˙
e
˙.
.
˙.
«
»
«
b
˙
ll ? “ { ˙« .
. oc
=======================
=l
l »»»
l ˙«n
l «
a
i
F

ß

Gm

.p
w
w

Am

b

B
F
w
/
/
:
«
«« «« «
«««ˆ ««ˆ« «««ˆ ««ˆ« «««htˆ««« tp««ˆ« «««ˆ «««ˆ ««j

œ
»
«
«
b
»
œ
œ
»
œ
»
»
œ
œ
»
ˆ« ≈ «k
ˆ« l »» »» »» »» »» »» l ˆ« . ˆ« «ˆ ««ˆ=l l
&
« l
l=======================
F

Gm

_«ˆ

» » » » »

l
วัน และ เว ลา อาจ จะ หมุน และ เวียน ไป
แต ใจ ความ ใน เพลง นั้น ของ เรา
ก็ ยัง คง
ใจ ความ ใน เพลงนั้น ของ
แตไม วา เว ลา จะ เปลี่ยน หมุน ไป ยัง ไง
เรา
««« .
«« .
««« .
Íl
˙
.
»
˙
˙
˙«˙.«
«˙«˙« ..
.
«
»
˙
˙.
.
«
»
b
˙
l=======================
? ˙« .
=l l
l »»»
l
l ˙« .
เปยโนเชา 1,200 บาท/ เดือน ที่เปยโนเซ็นเตอร 02-892-5434

www.pianocenter.co.th
Bb

Dm
F+
œ
»
œ
»
»»»œ œ»»» œ»»» œ»» «« œ»»» œ»»» »»»œ Jœ»» Œ œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» »»»œ »» œ»»» œ»»» »» ««ˆ« .
b
» j
»
ˆ« l
l&
=l
l
l
ß =======================
l
เฝา ย้ํา พูด ถึง ความ รัก ที่ ลึก ซึ้ง
และ ยัง คง ตรึง ใน หัว
ใจ นาน แค ไหน
l
««
«« .
«« .
Íl
...
.
œ
œ
»
»
˙.
.
«
˙
˙
œ
œ
«
«
»
»
.
.
«
˙
œ
#œ.»»» =l
=======================
l ? b ˙«˙« .
l n˙«« .
l #˙.«˙« .
l »»»
»
G7

A7

h
t
.
co

«« «« œ» «
«
«
««
.
«
«
r

«
«
«
«
ˆ


.
«
«
«
b
«
»
Œ
«
«
«ˆ« ˆ« ˆ« l l
ˆ« «ˆ «ˆ« . l ˆ« ˆ«
»» œ»»» ˆ« nl te _««ˆ «ˆ« .
l&
l
ß ========================
«
e
c
o
l
ก็ เหมือน เกา
เหมือน วันa
แรกn ที่ เรา
เจอะ
กัน
เก็บ เพลง รัก
i
p
.
l
w
««« .
««« .
Íl
˙»»˙ .. //ww ˙»˙» ..
˙««˙.
˙«˙.«
»
:
˙.
.
»
b
˙
»
˙« h
.
========================
l ? ht»» tp
l »»»
l ˙« .
ll
ol .t
F

Gm

F

r.
e
t
n

c

e
c
o
Gm
C
F
n
««ˆ« ˆ««« ««ˆ« «««ˆ «««ˆ ≈ ‰ ««ˆ« ««ˆ« ≈ ««k
««ˆ« ««ˆ« ˆ««« ˆ««« .ˆ«««p
««« ˆ«««ia««ˆ« «« «« «« «« «« «« « ««ˆ ‰ «« «« ««ˆ«
b
ˆ
ˆ
«
«ˆ l ˆ« «ˆ ˆ«« ˆ« ««ˆ _««ˆ« l «
ˆ« «ˆ
lß & l l
========================
l ww
l
w
/
/
:
l
ให เธอ ได รับไดรูวาใจของฉัน แม คืน วัน จะ เปลี่ยน แปลง สัก แค ไหน
แต ใจ ของ
นี้ใหเปนของฝน tp
t
h
h
t
l
.
«
o
«««c.
«««
Íl
««˙.«˙.
«« .
.
˙»˙»˙ ...
r
˙««˙.
e
ˆ.
ˆ
»
«
«
t
.
˙.
.
ˆ.
«
b
˙
ˆ
========================
l ? l l »»»
l ˙« .
l «ˆ« . ce«ˆ« .n l ˙« .
l
o
n
a
i
.p
w
Bbmaj
Am ww
Gm
G
C
/
/
«« ««
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
:
«
«
«
«
«
p
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
»
œ
«
«
«
«
«
«
«
t
lß ========================
& b «ˆ ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ≈ ˆ« ˆ«hˆ«t«ˆ «ˆ l »» »»œ œ»» œ»» œ»» œ»» ˆ« ˆ« ˆ«« l ««ˆ ««ˆ ˆ«« «ˆ« «ˆ« ˆ« l «ˆ« . ˆ« ˆ« ˆ« l l
%

Bbmaj7

7

Am7

7

7

l
ฉัน ที่ รัก เธอ นั้น ตอใหตองลง นรกหรือขึ้นสรวงสวรรค ฉัน ก็
จะ ไม มี วัน มอบ ให ใคร
จะ มี แค
«««˙.
Í ll
˙»»˙˙ ...
œ»œ» ...
œ»» ...
˙»»˙.˙..
œ
˙.
«
»
.
˙.
«
»
»
»»»
nœ»»
l========================
? b »˙»»
l ˙« .
l œ»»»
l
ll
»
เปยโนเชา 1,200 บาท/ เดือน ที่เปยโนเซ็นเตอร 02-892-5434

www.pianocenter.co.th
Am
Gm
C
Fmaj
«
«
«
«
«
«
«« «« œ»» œ»» »»œ »»œ œ»» «ˆ« «« «« œ» »œ »œ œ» œ» œ»» ««ˆ . «« «« ««
œ»»» œ»»» »»»œ œ»»» œ»»» ‰ «««« ««« ˆˆ
b
ˆ« ˆ« =
ˆ« l
lß =======================
& ll
«_«ˆ_ˆ«« l » » » » » _««ˆ« _««ˆ« l »» »» »» »» »» » l «
l เธอแคเพียงคนเดียว อาจจะมีแตเธอ เธอแค เพียงคน เดียว และจะ เปน เพียง คน เดียว เสมอ ไป
ที่ ฉัน ฝาก
l
««
«««
Íl
««˙.«
«« .
««˙.«
˙.
«
˙.
ˆ.
«
ˆ
«ˆ.«ˆ« .
=======================
l ? b l l ˙.««˙.˙«.
=l
l ˙.«˙« .
l «ˆ«ˆ« ..
l ˙.«˙.«˙« .
Fmaj7

Bbmaj7

7

7

7

h
t
.
co

.«« «« «« « ««
r
œ
J
œ
.
«
»
»
««ˆ« .
««ˆ« Jœ»»» œ»»» ««j
«
b
«
«
e
»
»
«
t
ˆ
«
«
ˆ
ˆ
«
«
ˆ
«
ˆ
«
ˆ
.
«
»
»
«
&
l ˆ«

nl «ˆ
ˆ« l
ß l========================
e
c
o
l
Fine
ชี
วิต
ทั้ง
หมด iaไวn
โดย ไม มี วัน ทวง กลับ
คืน
.«p
l
w
«««
Íl
«« .
˙»˙»˙ ... //ww ««˙.«˙.
«««˙.
ˆ.
ˆ
«
«
»
:
.
˙.
.
.
«
«ˆˆ« .
˙.«h
l========================
? b ht˙»»» tp
l ˙« .
l «ˆˆ« .

ol .t˙« .
Am7

b
2.A

Gm

c
be
o
B
an

C7

r.
e
t
n

F

c

««˙« .
i œ» bœ» »œ »œ œ» œ» œ» œ»»
««

»
œ
»
œ
»
œ
p
b
.
»
»
»
l&
l
”{ w»w» » »» »» l »» »» »» »» »» » l
ß ========================
__««««˙˙.˙.˙..
w
/
/
:
l
p
ฉัน ขอ ใช ชวง เว
ลา ทั้ง ชี วิต ที่ ฉัน
มี
t
t
h
h
t
l
.
o
«« .
Íl
«
.c««
r
«
˙
«
e
b˙.
.
«
========================
l ? b __«««˙ .
l «˙˙« . cent l ˙.««˙.˙«.
l
”{ b ˙«˙.« .
«
o
7
1. Gm /C

Ab

w
w
/w «

n
a
i
.p
b

F

E
Gm
«
««
/
«
«
:
«
«
«
«
p

»
œ
»
œ
«
ˆ
.

«
«
∑ htt
ˆ« ˆ«« œ»»
Œ bˆ«j «ˆ« .
ˆ« «ˆ l
lß & b
========================
l »» »»
l »
« l
l
ฉัน ขอ ใช ไป กับ
เธอ
กับ
เธอ
เธอ คน
««
Í ll
«« .
«««˙.
«
b˙.
«
˙
========================
l ? b «˙.«˙ .
l b ˙«˙.« .
l b_˙˙˙«««« ...
l ««˙˙« ..
l
F

เปยโนเชา 1,200 บาท/ เดือน ที่เปยโนเซ็นเตอร 02-892-5434

www.pianocenter.co.th

«« ««ˆ« ««ˆ«
˙»» .
.
b
Œ
ˆ«
»
&
=l l
l
ß l===============
l
นี้
เก็บ ความ รัก
l
«««
Íl
««
˙.
«
˙«˙« ..
===============
l? b
=l l
l ˙.«˙.««˙ .
C7

F

D.S. al Fine

.
r
e
nt

h
t
.
co

e
c
o
n
a
i
p
w. : ผูนําเขา จําหนาย บริการ และใหเชา
เปยโนเซ็w
นเตอร
w
/
/
:
p
เปยโนมือสอง สภาพใหม o.th
htt
.c
r
e
จากเยอรมนี และญี

t
n
e
cป จูนเสียงฟรี 10 ครั้ง
o
รับประกั

5
n
ia
p
.
w
ฟอร
จูนทาวน 02-641-0929
w
w
// เพชรบุรีตัดใหม 02-314-4038
:
p
htt
th
.
o
บางบอน
02-892-5435ter.c
n
e
c
o
n
a
i
p
.
w
w
w
/
/
:
p
htt

เปยโนเชา 1,200 บาท/ เดือน ที่เปยโนเซ็นเตอร 02-892-5434