You are on page 1of 1

Ñaäu naønh ( hay ñaäu töông) coù teân khoa hoïc laø Glycine hispida.

Haït ñaäu
naønh coù nhieàu hình daïng khaùc nhau: troøn, baàu duïc, troøn daøi, troøn deït,
chuyø daøi. Veà maøu saéc cuõng khaùc: vaøng, xanh, xaùm, ñen vaø caùc maøu
trung gian. Nhöng noùi chung phaàn lôùn laø maøu vaøng, loaïi ñaäu naønh coù
maøu vaøng laø loaïi toát neân thöôøng ñöïôc öa chuoäng.
Ñaäu töông laø loaïi caây coù ñaïm coù daàu. Protein cuûa haït ñaäu coù hoaït tính
sinh hoïc cao vaø coù theå hoã trôï khi thieáu protein ñoäng vaät. Vì vaäy, phaàn
lôùn haït ñaäu töông ôû Lieân Xoâ ñöôïc duøng ñeå saûn xuaát daàu thöïc phaåm
vaø cheá phaåm protein. Hieän nay ngöôøi ta troàng gaàn 25 gioáng ñaäu töông.
Ñaäu töông laø loaïi caây thaân coû 1 naêm coù thôøi gian sinh tröôûng töø 65
ngaøy ñeán 7 thaùng, cao khoaûng 0.8 – 0.9m. Thaân caây coù nhieàu loâng tô vaø
thöôøng coù maøu naâu hay maøu naâu xaùm. Laù caây coù hoa taäp trung treân
nhöõng naùch laù kieåu baøo nang. Quaû ñaäu töông laø loaïi quaû giaùp. Moãi
quaû coù 2 – 3 haït. Haït ñaàu hình ovan, chuùng khaùc nhau veà maøu saéc, coù
voû bao boïc, voû chieám 5 – 10 % khoái löôïng haït. Khoái löôïng 1000 haït khoâ
140 – 200. Dung troïng haït 600 – 780 kg/m3 .

Rate