Bất phương trình bậc nhất một ẩn

1. Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
a) 2x − 5 > 7
b) 3 − 2x ≥ 0
c) 3x − 4 < 8.
2. Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
2x + 3
a)
<5
3
2 − 3x
≥4
b)
5
1 − 2x
c)
< 3.
4
3. Giải các bất phương trình:
5x − 2
1 − 2x
a)
<
4
12
12x + 5
3x − 1
b)
>
8
12
1 − 4x
5 − 3x
c)
<
12
9
4. Giải các bất phương trình:
a) (x + 1)2 < 2x(x + 1) + 1
b) (x + 8)(x − 2) + 25 < (x + 4)(x + 2)
5. Chứng minh rằng các bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi x:
a) (x − 2)2 ≥ 0
b) x2 + 6x + 10 > 0
x2
c) 2
<1
x +1
d) x − 1 < x2
6. Chứng minh rằng các bất phương trình sau vô nghiệm:
a) x2 < 0
b) −x2 + 2x − 2 ≥ 0
c) (x + 1)2 ≤ 2x
d) x4 − 2x2 + 3 ≤ 0
7. Biết rằng bất phương trình
x3 − x 2 + x − 1 > 0
1

có nghiệm là {x|x > 1}.
Hãy cho biết tập nghiệm của bất phương trình
x3 − x2 + x − 1 ≤ 0
8. Các cặp bất phương trình sau có tương đương không, vì sao?
a) x ≥ 3 và 3 ≤ x
b) x ≤ −2 và x + 2 < 0
c) x − 5 < 0 và (x − 5)2 < 0
d) x2 + 1 > 0 và x2 + x + 1 > 0
9. Cho bất phương trình (x − 1)2 > 0
a) Chứng tỏ rằng x = 3, x = 5, x = −2 là các nghiệm của bất phương trình
đã cho.
b) Có thể kểt luận rằng: mọi giá trị của ẩn số x đều là nghiệm của bất phương
trình đã cho được không?
10. Hãy lập bất phương trình cho bài toán sau:
Một ôtô ghi trọng tải 5 tấn, tức là chỉ chở được không quá 5 tấn hàng. Hỏi
ôtô này có thể được nhiều nhất bao nhiêu kiện hàng, biết rằng mỗi kiện hàng
nặng 280kg và thùng xe đủ rộng?
11. Hãy lập bất phương trình cho bài toán sau:
Một xí nghiệp nhận hợp đồng làm 12000 sản phẩm hàng tiêu dùng trong 15
ngày. Trong 4 ngày xí nghiệp đã sản xuất được 2600 sản phẩm. Hỏi trung
bình mỗi ngày sau xí nghiệp phải sản xuất ít nhất bao nhiêu sản phẩm để
hoàn thành hợp đồng trước thời hạn?

2