Kommunernas finansiella läge

Kort och långsiktigt perspektiv

Mats Kinnwall, chefsekonom, SKL

Realt skatteunderlag, olika prognostillfällen
114 112 110 Index 2001=100 108 106 104 102 100 98 96

f eb 2 dec 2 okt 20

Mer positiv prognos för sysselsättningen
A ta a b ta etim a n l re d mr
1900

1850

Prog os okt 2 0 n 09 Prog os d c 20 9 n e 0 Prog os fe 2 1 n b 00

1800

1750

1700

1650

20 00

20 01

20 02

20 03

20 04

20 05

20 06

20 07

20 08

20 09

21 00

21 01

21 02

21 03

Tre år med svagt skatteunderlag

Tillväxt av skatteunderlaget
7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3
Nom inellt Realt
t n e c o r P

1 995

2000

2005

201 0

2011 fortfarande ett besvärligt år
K m u e a s m d re u t o m n rn s a la e s lta
1 5

mk dr

1 0

5

0
U ll tfa D m g fis fra s riv in e o ra k m k n g T n re d O rä d dv ly fö n ra o m

-5

-1 0

19 97

1 99 9

20 01

2 3 00

2 5 00

2 7 00

20 09

2 1 01

Fångad av Baumols dilemma och Wagners lag
- Baumols dilemma: - Relativt svagare produktivitetstillväxt i tjänstesektorn - Wagners lag: - Andelen tjänster i ekonomin växer i takt med ökat välstånd - Dessutom: - Ökat demografiskt tryck på välfärdstjänster - Kontenta: - Tendens till stigande skattetryck givet stor andel skattefinansierad tjänsteproduktion

Antalet 65+ och 85+ åren 1970-2100
3 000 000

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100

7

Antalet invånare 20-64 år samt demografisk försörjarkvot (20-64/totalbefolkningen)

60 6 600 000 55 6 200 000 5 800 000 50 5 400 000 5 000 000 45 4 600 000 40 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 4 200 000

8

Total kommunalskatt 2010-2035
Demografi resp demografi plus 1 %, procent
50

Hur fylla gapet:
-Flera arbetade timmar? - Ökad produktivitet och effektivitet? - Ökad privat finansiering? (avgifter, försäkring, avgränsa det offentliga åtagandet) - Ökad invandring? - Skattefinansiering? -…

40

Cirka 200 mdkr 2035
30

20

P lu s 1 a lte rn a tive t D e m o g ra fia lte rn a tiv e t
10

0 2 01 0 20 1 5 20 2 0 2 0 25 20 30 2 03 5

9

Skattekvoten 1995-2035
Andel av BNP, procent
55 50 45 40 35 30 25 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

Plus1alternativet Demografialternativet

10