En ansvarsfull finansiering av kommuner och landsting

Stefan Fölster

Kommunernas resultat - SKL oktober 2009

Utgifter i kommuner med underskott/överskott 2008
50,000 45,000 40,000 Utgifter SEK/invånare 35,000 30,000 25,000 20,000 1997 1999 2001 2003 År 2005 2007 2009

K o m m uner m ed unde 2008 K o m m uner m ed ö v e r s k o t t/ n o l l re s u l ta t S to c k h o lm s k o m m u n

Stora utgiftsökningar har inte gått till kärnverksamhet

• De mest frikostiga kommuner lät sina sammanlagda utgifter öka med mer än 50 procent under åren 1998-2008. • De mest sparsamma däremot nöjde sig med mindre än 20 procents ökning. • Ändå ökade de sparsamma kommuner resurserna till skolan betydligt mer än de slösaktiga. Äldreomsorgen fick ungefär lika mycket mer i båda grupperna.

Vad används utgiftsökningar till?

Ökade statsbidrag till kommunerna under perioden 1996-2004 har i stort sett använts till att anställa fler inom den centrala kommunala administrationen.
Källa: ”Hur fördelas ökade generella statsbidrag mellan personal i olika kommunala sektorer?”, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) 2008.

Tillfälliga anslag är inte klok konjunkturpolitik

• Kommuner spar också – genomslaget blir inte 100%. • Samhällsekonomisk kostnad av skattepengar måste räknas in. • Låt kommuner och landsting utjämna konjunktursvängningar. Hellre uppluckrat balanskrav än stabiliseringsfond.

En ansvarsfull finansiering av kommuner och landsting

Stefan Fölster